JAN NATHAN ROZENDAAL - Gemeente Papendrecht

SOESTDIJKSEKADE 669 • 2574 BK
DEN HAAG
TEL. 06-41332770 • E-MAIL: [email protected]
JAN NATHAN ROZENDAAL
PERSONALIA
Burgerlijke staat:
Gehuwd
Geboortedatum: 31 januari 1977
Nationaliteit:
Nederlandse
Geboorteplaats: Gouda
PERSOONSKENMERKEN (obv bestuurders-assessment)
Vertrouwenwekkende persoonlijkheid
Verbinder met overzicht en visie
Ruim academisch werk- en denkniveau
Zelfverzekerd, vriendelijk en toegankelijk
Goede coordinator bestuurlijke processen
Brengt rust, bevorderd openheid
Investeert in samenwerking en relaties
Gedreven, enthousiasmerend, ondernemingszin
Constructief, oplossingsgericht, inventief
Geeft ruimte aan anderen, kan goed luisteren
Benaderbaar, open blik, samenwerkingsgericht
Optimistisch karakter, stabiele persoonlijkheid
Sterke politiek-bestuurlijke antenne
Maatschappelijk betrokken, passie voor bestuur
Representatief en diplomatiek
Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht
Ontspannen, stressbestendig en flexibel
Onafhankelijk, zelfstandig en constructief
Betrouwbaar en integer
Heeft oog voor belangen en gevoelens van anderen
BESTUURLIJKE ERVARING NEVENACTIVITEITEN
momenteel
Lid RvT stichting Tot Heil des Volks (hulpverlening daklozen, prostituees)
Lid RvT Federatie Primair Onderwijs Rijnmond (29 reformatorische basisscholen)
Gastdocent politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij o.a. universiteiten Leiden en Rotterdam
Dagvoorzitter, gespreks- en discussieleider, procesbegeleider, reisleider
voorheen
Politiek
 Lid schaduwfractie CU-SGP gemeenteraad Den Haag: Veiligheid, Bestuur, Financien
 Campagneleider & kandidaat ChristenUnie-SGP voor verkiezingen gemeenteraad
Den Haag, hoogheemraadschap Delfland en Provinciale Staten Zuid-Holland
 2e voorzitter bestuur SGP Den Haag/Scheveningen; actief binnen SGP-jongeren.
Onderwijs
 Bestuurslid basisschool Eben-Haezer Den Haag & coördinator bestuurlijke fusie
Maatschappelijk
 2e voorzitter en medeoprichter Platform Christelijk Sociaal Den Haag (>25 kerken)
 2e voorzitter en medeoprichter Stichting Lukamantano (ontwikkelingswerk Zambia)
Studententijd
 Diverse bestuursfuncties (o.a. landelijk voorzitter) bij chr. studentenverenigingen
 Lid studentenraad en ondernemingsraad Wageningen Universiteit&Researchcentrum
 Actief lid Goudse Reddingsbrigade (o.a. docent zwemmend redden)
OPLEIDINGEN
2012
2010
2007 - 2008
2003 - 2004
1995 - 2002
1989 - 1995
Management Lokaal Bestuur
Publiek Domein
Gemeentelijk Financieel Management
VNG-Academie
Management Development Traject ‘Young Potentials Zuid-Holland’
Publiek Domein
Traineeprogramma Provincie Zuid-Holland
Rijksopleidingsinstituut
Planologie/bestuurskunde
Wageningen Universiteit
VWO
Driestarcollege Gouda
WERKERVARING
2013 – 2014
Programmadirecteur Zuid-Westelijke Delta
Ministerie Economische Zaken
 Ontwikkelen lange termijn perspectief voor de Zuid-Westelijke Delta (Zeeland,
Noord-Brabant, Zuid-Holland) tav waterveiligheid en zoetwatervoorziening
 Aansturen programmateam; overleg met maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven; overleg met betrokken bestuurders van provincies, waterschappen,
gemeenten en ministeries.
2011 - 2013
Hoofd a.i. Algemeen Waterbeleid en Waterveiligheid
Provincie Zuid-Holland
 Leidinggevende met als portefeuilles waterbeleid, waterveiligheid, relatie
waterschappen, kust en nationaal deltaprogramma
 Realisatie bestuurlijke samenwerkingsagenda provincie – waterschappen via
bijeenkomsten algemeen besturen (VV, PS) en dagelijks besturen (GS- en D&H)
 Voorzitter managementoverleg provincie-waterschappen
 Voorzitter Provinciaal Overlegorgaan Kust (gemeenten, waterschappen)
 Lid (plv.) diverse bestuurlijk overleggen Deltaprogramma
2010 - 2011
Projectleider / plv. programmadirecteur a.i. realisatie RUD’s
RUD Haaglanden
 Projectleider/kwartiermaker a.i. realisatie omgevingsdienst (RUD) Haaglanden:
coördinatie bestuurlijke besluitvorming (9 gemeenteraden en PS; 9 colleges van
B&W en GS) en overleg met 11 ondernemingsraden & het personeel;
 Als plv. programmadirecteur Zuid-Holland bijdragen aan landelijk programma
realisatie RUD’s: overleg met OM, politie, justitie, waterschappen, IPO, ministeries
2009 – 2010
Hoofd / plv. directeur a.i. bij Programmadirectie Krachtig Bestuur
Ministerie BZK
 Leidinggevende bij de programmadirectie, met als portefeuilles: interbestuurlijk
toezicht, bestuurskrachtonderzoek, decentralisaties, interbestuurlijke samenwerking
 Plaatsvervangend directeur voor bedrijfsvoering & personeel, inclusief overleg met
OR over personeelsplannen en het P&O-beleid.
2009
Kwartiermaker/Programmaleider a.i. Herziening Interbestuurlijk Toezicht VNG/IPO/BZK
 Voorzitter interdepartementaal overleg en voorzitter interbestuurlijk
projectleidersteam (Rijk, provincies, gemeenten)
 Secretaris bestuurlijk overleg (BZK, IPO en VNG) en directeurenoverleg
2008 - 2009
Kwartiermaker a.i. afdeling Bestuur
Provincie Zuid-Holland
 Samenvoeging afdelingen Kabinet en Veiligheid, Bestuurlijke Zaken en Financieel
Toezicht tot één bestuursafdeling.
2007 - 2009
Programmaleider Provincie en Organisatie Nieuwe Stijl
Provincie Zuid-Holland
 Programmamanager voor kerntakendiscussie, herijking interbestuurlijk toezicht,
verbetering dienstverlening en vermindering bureaucratie
 Coördinatie van alle benodigde de politieke (PS) en bestuurlijke (GS) besluitvorming
2005 - 2007
2005 - 2007
2003 - 2004
Coördinerend Senior Beleidsmedewerker Bestuur
Provincie Zuid-Holland
 Coördinator collegewisseling & coalitieakkoord, coördinator begroting & jaarrekening,
projectleider bestuurskrachtmeting vier Randstadprovincies.
Lid Ondernemingsraad
Provincie Zuid-Holland
Trainee Bestuurlijke Zaken
Provincie Zuid-Holland
2001 - 2002
2000 - 2001
1998 - 2000
Conference Coordinator
Western Washington University, U.S.A
Student-assistent en seminarcoördinator
Wageningen Universiteit
Docent aardrijkskunde en docent digitaal onderwijs rijbewijs
Driestarcollege Gouda