Regulament concurs Marin Preda-Pe urmele

豊謎諜謹嗣智I
INSPECTORATULSCOLAR
JUDETEANTELEORMAN
.・一々
coNCURSULNATIONALDECREATm即DELITERATURÅ
《MARINPREDA−PEURMELEMOROMETiLOR》
Ed的〃eal)GaSiaXV−a,
Alexandria,SiliSteaGumeずら25iu〃e−6augusf2016
−PROIECT−
Tipulproiectului:n垂Onal∴inscrismcalendarulM・E・N・C・?・
Organizatori:hspectorat。;colarJudeteanTel∞m誓StLCarpaもnr・15・Alexandha;tCl・:
0247β12712号ax:0247β17092,$∞alaGimnaziah”MarinPreda”,Sili*eaGume申
Coordonatorideproiect:GhergheValeria,MocanuAlexandra,PaneaStefania
Persoanbdecontact:PrO工AlexandraMocanu,inspectorS∞lardespecialitate−telefon(LS・J・):
0247/312712,mObil:0728100935,e−mail:mOCXanのvahoo・∞m
ObiecHvegenerale
/Stimularea creativitiifii elevilor m domeniul prozei(povestire,SChita,nuVe比),C泡
modalitate de omagiere amareluinostnJSCriitornationalMarinPreda,Originar din
Sili eaGume直judetulTeleoman
/Valo五五careapotentia皿uiimaginativ料CreatOralelevilordeliceu,CaPaCital記aacestora
dea−;icultiva aspira担e,talentul料 aptitudinileplintexte丘C車onaleaparfinandunor
speciiliterareprecizate,CutOateVariabilelepe care acestealeprezinta仝nhteratma
clasica/tradifionala亘inceamodemを
/Cu]tivareainteresuluipentrul∞tura,車aplEceriideaciti
Obiectivespeci ce
/Dezvoltareacompetentelordeelaborareaunortexteoriginaleinproza(schita,POVeStire,
nuve略)
/incur萄areaかstimulareacreativit担elevilor,CaaSumareCOn担entをかresponsabilaa
libe鴫iidecreatie
/ Fomareaabih嘩ilordecomuIlicareomine
/CunoaSterea料PopularizareaopereiscriitorLhiMarinPredamrandulelevilor
Proiectularedouえ ectiuni:
Str.Carp評nrlS,1梗0勘相鉄an品a
Tel:+也(0)ユげ31271ユ
Fa黒子tm(0)247317092
E−ma旧邸eleo@yaho0.ComisJleIe°@郎「.rO
Website:野′両面勤rro
雑器認許∫盈置曹I
INSPECTORATULSCOLAR
JUDETEANTELEOMAN
SECTIUNEAA
CREATIE
(ClaseleaIX−a−a−HI−a)
LaaceastasectiuneparticipZeleviidinclaseleaIX−a−aXII−a
Desf*urareaconcuJ・Sului
Proiectulcuprindepatruetape,dupacunumeazを:
/etapadepromovareaconcuSului:01・06・−30・06・2016;
/01.07.−20.07.2016−inscrierea participantilor料expedierealucrErilor pe adresa:
isjtr.concursmarinDreda@vahoo・COm;
/ 21.07.−24.07.2016−realizareavolumelorpentruevaluare;
/ 25.07.−06.08.2016−eValuareacreatiilor,Stabilireaierarhiei瓦acordareapremiilor・
Tema
/Eleviivorredactacateopo、reStire/nuvelasaucatedo流schite,Cutematicalibera,・
RcdactareaSitransmiterealucrarilor
Lucrをrilevor丘realizatein:bmatPDF,maXimumlOpaglnl,CuOPagin着deprezentarepentru
autor,Cumargineadinstangade30denm−neCeSariLmdosahenl;Celelaltemarginide20mm,Culitere
din
fontul
TIMES
NEW
ROMAN,VerSiune
romaneasca,(literele
speciale
av含nd
seme
diacritice),dimensiuneafbntului−12言ardistanfadintrer会ndC血del,5・
Pe paginadeprezentaretrebuiemenfionate:numeleautorului,liceuldeprovenien拘Clasa箪
adresaexactaacandidatului,ti廿ullucr託・ii,numeleprofbsoruluiindrumator.
RezultateleconcuSuluil′Or魚a五両epesite−ulhspectoratuluiScolaralJudetuluiTeleoman,
panをladatadeO6・08・2016,Peadresa:WWWjsitr・rO・
Comisianaでionaladeevaluarevaacorda12premii:premiulI,alII−lea,alIIHea,Pentru
五ecareandestudiuかpatrumentiuni,C釦eunapentrufiecareandestudiu・
SevoracordaSipremiispeciale・
NOTA −
/Eleviipremiativorprimi,Prinpo的diplomeleSipremiilecuvenite・
/Participantiilaconcursvorprimi,Prinpo担Odiplomadeparticipare,CuSemm致urile
o五cide.
Stで.Ca町中r.15′11m059,Alαandna
TeL:鴨0(0)ユ佳31271ユ
Fax・+、50(0)ユ47317092
E−ma剛球eieo@Yahoo.COm郎ele°@i部「.ro
Webs陀:W州Il球rr°
MINIST拭ULEDUCATIE1年
CERCETARHSTllNTIFICE
INSPECTORATULSCOLAR
JUDETEANTELEORMAN
SECTIUNEAB
LITERATURA
(claseleV−ⅥII)
Organizare−desf率urare:
InitiatorSisponsor:AdrianaSgarbuI,S・C・ALFACONTEXPERTSRLBUCURESTI
Organizatori:ScoalaGimazialh”MarinPreda”,SiliSteaGume彊
PrimariacomuneiSili*eaGumeSti
InspectoratulScolarTeleorman
Coorganizator:LionsClubBucurestiAtheneum
Concursulestegen”Intreb諦車raspunsuri”dinoperascriitomluiMarinPreda
Conditiideparticipare‥
・Laconcurspartici車eleviiclaseloraV−a−aVIII−a
・Bibliogra宜e:Moromaii,VOLIかII,deMarinPreda
n¢acaoprada,deMarinPreda
Concurentiitrebuies善一Sianunteparticiparealaconcursp含naladatade22iulie20161aScoala
Gimnazialb”MarinPreda”,SiliSteaGume直
FiSadeinscrieresevatransmiteprine−mail:marinpredas@yahoo・COmSauPrinpoitalaadresa:
ScoalaGiImaZia略。MarinPreda”,Sili昨aGume直Teleoman,COdpoSta1147350・
Loculdedesf*uare:C狂ninulCu血raldinSili*eaGumesti
Persoanadecontact:dir.AnghelMihaitaGiorgicを:0762155399
Dataconcursului:06august2016
JurizareaseasiguradecatreInspectoratulScolarJudeteanTeleoman・
Sevoracordapremiiinbani,diplome丸C叫ipentruprimeletreipremiiSiprimeletreimen卓uni
Toticoncuen串vorprimic肴rtiかdiplomedeparticipare・
CheltuielilepriヽTinddeplasarea単CaZareaVOrfisuportatedec瀧repalticipanti・
InspectorScolarGeneral,
ProfValeriaGHERGHE
Str.Carp中州.15,1・10059,凡Cxan心1a
Tel;+幼く0)247312712
Fax!+幼〈0)ユ窮317092
E−ma用句teleo@yaho。,C°m雨teieo@Isjtr・rO
Webslte vの/爪′.i剖「.ro
雑器認齢帯封
INSPECTORATULSCOLAR
JUDETEANTELEORMAN
ANEXAI
CONCURSULNATIONALDECREATIE
《MARINPREDA−PEURMELEMOROMETILOR〉〉
Editia aiX−a,Alexandria,25iu〃e−6august2016
SECTIUNEACREATIE
Fi5着departicipare
PENTRUELEVIIDININVATAMANTULLICEAL
1.Nume斗Prenume
2 Nをscut伯ladatade 言hlocalltatea
bloc
scara ……………つ aPart2meIH
3 Clasa………………膏COala
4.Profesorcoordonator
5.Domiciliul(adresa,telefbn,e−mail)
Str.Carp坤nr・15,140059,以emnをia
T証 す幼(0)247312712
Faxi主軸(0)つげ317092
E−ma旧S」teieo@yahooc。miSJtele°@iSjtr.ro
Websi直tWWWiミ時「°
MINISTLRULEDUCATLEI卑
INSPECTORATULSCOLAR
CERCETÅJISTIINTIFICE
JUDETEANTELEORntAN
ANEXA2
FISAI)EiNSCRIERE
LACONCURSULDEI.ITERATURA”MARINPREDA−PEURM岨LE
MOROMETILOR”−06.AUGUST2016
SECTIUNEALITERATURA
NumeleSiprenumeleelevului
Director,
Profcsorindrumator,
Str,Carp牢inr.15,1幼059,相exandria
T諒 十仰(0)2秒31271ユ
Faxi+40(0)247317092
E−ma間引くeieo@yah°0.COmiSjleIec@iSJtr.r°
Website:WMIi効「.ro