Planche 11 - Rømø Lokalmuseum

Sælfangsten i 1700/1800-tallet
© RLF/RLM
Eftersom hvalfangsten gik tilbage
begyndte man omkr. år 1700 også at
fange sæler og hvalrosser. Det blev til
Rømmesernes speciale.
Sæl- og hvalrosfangst på to kobberstik
fra 1700-tallet. (DSM)
Tønder købmænd og Rømø-skippere
investerede i nogle galioter, ideelle
skibe til denne fangst. Fra 1705 overvintrede op til 3 sælfangstskibe ved
Havneby, hvor et pakhus opførtes. Et
trankogeri stod i Nørtvismark.
Havneby i 1724 med pakhus og
3 sælfangstskibe. (LAA)
Et tranbrænderi
(MSJ Skærbæk)
Planche 11 Audio 11 Tafel 11
Robbenfang im 18./19. Jahrhdt.
© RLF/RLM
Da die Walfangresultate zurück gingen,
begann man um 1700 mit dem Fang
von Robben und Walrossen. Das wurde
die Spezialität der Rømø’er.
Robbenschlag und Walrossfang auf 2 Kupferstichen des 18. Jahrhunderts. (DSM)
Kaufleute aus Tondern und Rømø-Kapitäne investierten in Galioten, ideale
Robbenfang-Schiffe. Ab 1705 lagen bis
zu 3 Galioten bei Havneby, wo ein
Packhaus gebaut wurde. Eine Tranbrennerei stand in Nordtvismark.
Havneby 1724 mit Packhaus und
3 Robbenfängern. (LAA)
Eine Tranbrennerei
(MSJ Skærbæk)
Også fra Hamborg, Flensborg, Altona,
Aalborg og Holland sejlede man på
sælfangst. Rømøs søfolk spillede en
væsentlig rolle i denne fart. Mange blev
til kommandører.
Auch von Hamburg, Flensburg, Altona,
Aalborg und Holland fuhr man auf
Robbenfang. Seeleute von Rømø spielten bei diesem Fang eine dominierende
Rolle. Viele wurden Kommandeure.
Skibet t.v. er en galiot, som er typisk til
sælfangsten. (HSM)
Das linke Schiff, eine Galiot, ist typisch für
den Robbenfang. (HSM)
Efter 1770 gik det tilbage med sælfangsten. Tilbagegangen blev forstærket
af ulykkesåret 1777 og pga. krigene
omkring 1800 såvel som statsbankrotten i 1813.
Nach 1770 ging der Robbenfang
zurück, weiter verstärkt durch das
Unglücksjahr 1777, die Napoleonskriege um 1800 und den dänischen
Staatsbankrott 1813.
En side ud af G. J. Bleeg’s ”Ladebog”; i
1846 blev fanget 1.582 sæler. (RLF)
Seite aus G. J. Bleeg’s „Ladebuch“; 1846
wurden 1.582 Robben gefangen. (RLF)
Efter 1830 kom der igen lidt gang i sælfangsten. En ”Ladebog” fra galioten
”Piscator” fortæller om det. Omkring
1860 stoppede sælfangsten i Ishavet.
Nach 1830 kam wieder Gang in den
Robbenfang. Ein „Ladebuch“ der Galiot
„Piscator“ berichtet davon. Nach 1860
endete der Robbenfang im Eismeer.