Stundenplan

Umwelttechnik Bachelor 1. Semester
Stundenplan
Stunde
Montag
Dienstag
D11
GDK
1311
(Klippel)
1
2
CIM22
3
4
Engl
(A)
1412
(Sermond)
E5
An 1
1212
(Schneider)
5
6
7
8
9
10
E5
An 1
1212
(Schneider)
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
SS 15
Samstag
Uhrzeit
Op225
08:15
gdk
(A)
1311
(Klippel)
Op225
09:45
1311
(Klippel)
Op303
BWL
1511
(Hayessen)
Op321
Alg
1212
(Götz)
Op321
Alg
1212
(Götz)
gdk
(B)
Op321
Re
1513
(Henschel)
Op321
CH 1
1612
(PfeiferFukumura)
10:00
11:30
11:45
CIM22
13:15
Engl
(B)
1412
(Sermond)
13:30
15:00
D11
Bio+
1111
(Sound)
D11
Öko
1112
(Sound)
15:15
16:45
11
17:00
12
18:30
Bitte beachten: Zusatz - = 1/4 Stunde früher, Zusatz + = 1/4 Stunde später (wegen Wechsel Brückweg/Interim)
Umwelttechnik Bachelor 2. Semester
Stundenplan
Stunde
Montag
Dienstag
1
2
Op315
3
4
5
6
CH 2
(A)
1612
(PfeiferFukumura)
Op256
EnzT
2022
(PfeiferFukumura)
7
8
9
10
Op301.2
Dyn/A
1721
(Bauer)
Op315
dyn B
1721
(Bauer)
Mittwoch
Op315/Op305
PCH A / An 2
B
1822/1921
(Bock/
Schönfeld)
Donnerstag
Samstag
E5/Op225
Op327
PCH (B) / PPP ch 2
(A)
1612
(A)
1612 / 1322
(Debus)
(Bock / Hoch)
Op327
ch 2
(B)
1612
(Debus)
Op315
CH 2
Freitag
SS 15
(B)
1612
(PfeiferFukumura)
Op315
Op321
TK
An 2
(A)
1921
1421
(Schönfeld)
(Sabo)
Op327/Op225
ch 2 (C) /
PPP (B)
1612 / 1322
(Debus /
Hoch)
Op256
URe
1522
(Henschel)
11
12
Bitte beachten: Zusatz - = 1/4 Stunde früher, Zusatz + = 1/4 Stunde später (wegen Wechsel Brückweg/Interim)
Uhrzeit
08:15
09:45
10:00
11:30
11:45
13:15
13:30
15:00
15:15
16:45
17:00
18:30
Stundenplan
Stunde
1
2
Montag
4
6
7
8
Dienstag
Op200/Op327
Op327
CAD
(A) Kon
(A)
2231
2232
(Geck)
(Beck)
3
5
Umwelttechnik Bachelor 3. Semester
Op315
UCT
2531
(Deister)
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Op321
VT
2432
(Bader)
Op321
MM3
1932
(Götz)
E5
WK
1833
(Kreiselmaier
/ Bieringer)
SS 15
Samstag
08:15
09:45
Op225/Op200
Op321
MDE A/CAD B
MM3
2131/2231
1932
(Metzler/Geck
(Götz)
)
Op225
E5
Op321
Op325
2 Gr
MDE
(B)
s&w
pch+ (A/B/C) Kon
(B)
1732
2131
1831
2232
(Metzler)
(Bock)
(Beck)
(Geberth)
Op315
ET
2132
(Klausmann)
Op335
S&W
1732
(Geberth)
Uhrzeit
10:00
11:30
11:45
13:15
Op301.2
ST 1
2331
(GrunerBauer)
13:30
15:00
9
15:15
10
16:45
11
17:00
12
18:30
Bitte beachten: Zusatz - = 1/4 Stunde früher, Zusatz + = 1/4 Stunde später (wegen Wechsel Brückweg/Interim)
Stundenplan
Stunde
1
2
Montag
Umwelttechnik Bachelor 4. Semester
Dienstag
Mittwoch
D11/57a
UA
2742
(Ballhorn/
Wünstel)
Donnerstag
Freitag
SS 15
Samstag
D11
BT
2441
(Stadtmüller)
08:15
09:45
Op327
Abw
2642
(Kerpen)
3
4
Uhrzeit
10:00
11:30
CIM
5
phys
(A)
1741
(Auernhammer)
6
Op327
Abw
2642
(Kerpen)
7
8
9
10
Op301.2
E&U
2342
(Deister)
Op327
EmIm
2542
(Sabo/
Jacobi)
11:45
13:15
CIM
phys
(B)
1741
(Auernhammer)
Op301.2
ST 2
2341
(GrunerBauer)
11
12
Bitte beachten: Zusatz - = 1/4 Stunde früher, Zusatz + = 1/4 Stunde später (wegen Wechsel Brückweg/Interim)
13:30
15:00
15:15
16:45
17:00
18:30
Stundenplan
Stunde
1
2
3
4
5
6
Umwelttechnik Bachelor 5. Semester
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Op321
Abfw
2952
(Deister)
Op315 / 57a
VTB / vtb P1
3152
(Bader)
Op327
S/R
3251
(Prochnio)
Op327
UVP
3352
(Debus)
Op230
2 Gr
s/r
3251
(Prochnio/
Reis)
Op321
Abfw
2952
(Deister)
Op327
S/R
3251
(Prochnio)
Freitag
SS 15
Samstag
Uhrzeit
08:15
57a
vtb P2
3152
(Bader)
09:45
10:00
Op327
Abluft
2951
(Sabo)
11:30
11:45
13:15
Op327
P&O
2851
(Jädtke)
7
8
Op301.2
VWL
2852
(Hayessen)
13:30
15:00
9
15:15
10
16:45
11
17:00
12
18:30
Bitte beachten: Zusatz - = 1/4 Stunde früher, Zusatz + = 1/4 Stunde später (wegen Wechsel Brückweg/Interim)
Stundenplan
Stunde
1
2
Montag
7
8
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
E5
RgEn
3661
(Klausmann)
Strahl.
3563
(Scheibel)
Op228
UIS
3262
(Götz/
Heinrich)
SS 15
Samstag
Op305
LMT
3561
(Fuest)
4
6
Dienstag
Op228
UIS
3262
(Götz/ Ruff)
3
5
Umwelttechnik Bachelor 6. Semester
Op315
PM
3461
(Sossenheimer
)
Uhrzeit
08:15
09:45
10:00
11:30
E5
CP
3552
(Stadtmüller)
E5
ArbSi+
3562
(Hartung)
Op319
Öko 2
3361
(Debus)
9
11:45
13:15
13:30
15:00
15:15
10
11
12
Bitte beachten: Zusatz - = 1/4 Stunde früher, Zusatz + = 1/4 Stunde später (wegen Wechsel Brückweg/Interim)
16:45
17:00
18:30