højderygstien - Geopark Odsherred

Højderygstien er en kvalitetsvandresti. Med kvalitetsvandresti menes, at når stiforløbet planlægges, bliver der
lagt der vægt på kvalitetskriterier som er udviklet af
vandreorganisationer.
I Geopark Odsherred findes mere end 25 forskellige
vandreruter. Tilsammen udgør de et net af ruter på
omkring 300 km, hvilket gør Odsherred til et attraktivt
område for vandrere.
Quality Hiking Trail
The Ridge Path is a quality hiking trail. By quality trail
means that when planning the path, emphasis will be put
on quality criteria developed by hiking organizations.
Geopark Odsherred offers more than 25 different walking
routes. Together they form a network of some 300
kilometres of trails, making Odsherred a very attractive
place to go walking.
Qualität Wanderweg
Der Højderygsti ist ein Qualitätswanderpfad. Der Begriff
Qualitätswanderpfad sichert, dass bereits bei der Anlage
darauf geachtet wird, die Qualitätskriterien der Wanderorganisationen einzuhalten.
Im Geopark Odsherred gibt es über 25 verschiedene
Wanderrouten. Zusammen bilden sie ein Wanderwegenetz von rund 300 km Länge und machen so Odsherred
zu einem attraktiven Wandergebiet.
HØJDERYGSTIEN / THE RIDGE PATH /
DER HÖHENRÜCKENWANDERWEG
Dutterhøje
Maglehøj
Esterhøj
Shelterplads / Shelter site / Shelterplatz
Geopark Odsherred
Istidslandskabet i Odsherred er et skoleeksempel på landskabstyper som dannes ved randen af en gletscher. I Odsherred er der en tæt sammenhæng mellem landskabet og
det liv der leves, før som nu. Derfor er Odsherred en geopark.
Tag gode sko på og oplev Geopark Odsherreds landskab og
natur.
Geopark Odsherred
The Ice Age landscape of Odsherred is a textbook example
of landscapes formed by the edge of a glacier. In Odsherred
there is a close relationship between the landscape and
the way life being lived. This is why Odsherred is a geopark.
Put on a good pair of walking shoes and experience Geopark
Odsherred’s landscapes and nature.
Geopark Odsherred
Die eiszeitliche Landschaft Odsherreds ist ein Schulbeispiel
für Landschaftstypen wie sie an Gletscherrändern entstanden sind. In Odsherred gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Landschaft und dem Leben, wie es gelebt
wird, früher und heute. Daher ist Odsherred ein Geopark.
Ziehen Sie feste Schuhe an, und erleben Sie die Landschaften des Geoparks Odsherred hautnah.
geoparkodsherred.dk
SHELTERPLADS / SHELTER SITE / SHELTERPLATZ
HØJDERYGSTIEN bygges op omkring Odsherredbuerne,
tre karakteristiske og unikke geologiske formationer.
Odsherredbuerne blev dannet under den sidste istid
(17.000 år før nu), og viser en serie af landskabstyper,
som dannes ved randen af en gletcher. Denne første
etape følger højderyggen, Vejrhøjbuen med storslåede
udsigter over både Sejerø Bugt og Lammefjord.
Landskabet omkring denne 7 km lang etape, rummer en
unik kombination af landskaber og historie som du kan
fordybe dig i på de fire opholdssteder undervejs på ruten.
THE RIDGE PATH is being built along the three
characteristic and unique geological formations, the
Odsherred Arches, which were formed during the last
Ice Age some 18,000 years ago, showcasing a series of
landscapes formed along the edge of a glacier. This first
stage of the path runs along the watershed on the ridge,
the Vejrhøj Arch, with magnificent views of the Sejerø Bay
and the Lammefjord.
Along this first stage of the path of 7 km, you will
experience an unparalleled combination of landscapes
and history in which you can immerse yourself in at the
four resting places en route.
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Find vej ved hjælp af Højderygstenen, som er vejvisersten
i terrænet.
Stien bliver holdt som en trampesti. Det betyder at den
kun er egnet for vandrere. Slåning af græs og beskæring
af buske sker kun få gange årligt.
Find your way with the help of Ridge Path stones which
guide you through the terrain.
The path is maintained as a footpath, which means it is
only suitable for walkers. The grass will only be cut and
the bushes trimmed a few times a year.
Ein guter Wegweiser für Wanderer ist der Höhenrückenstein.
Der Wanderweg ist als Trampelpfad ausgelegt und somit
den Wanderern vorbehalten. Nur wenige Male im Jahr
werden die Grasflächen gemäht bzw. die Busche
beschnitten.
Udarbejdet af: GEON | Layout: Cumuli | Foto: GEON, Claus Starup
Kvalitetsvandresti
HØJDERYGSTIEN
Trampesti med storslåede udsigter
THE RIDGE PATH
Footpath with magnificent views
DER HÖHENRÜCKENWANDERWEG
Trampelpfad mit herrlichen Ausblicken
Dutterhøje
Dutterhøjene udgør en del af en højrække, der pryder
den vældige randmoræne, Vejrhøjbuen, foran den inddæmmede Lammefjord. Man har ment, at højrækkerne
fulgte gamle vejforløb og du kan derfor forestille dig, at
du træder i bronzealderfolkets fodspor.
Dutterhøje
The Dutterhøje mounds are part of a series of burial
mounds which adorn the immense terminal, or end,
moraine, the Vejrhøj Arch, in front of the reclaimed
Lammefjord. It is believed that these series of mounds
followed ancient routes and you can imagine that you are
stepping in the footsteps of the Bronze Age people.
Dutterhøje
Die fünf Grabhügel mit dem Namen Dutterhøje bilden
einen Teil einer Hügelreihe, die auf der mächtigen
Randmoräne Vejrhøjbuen entlang des heute trockengelegten Lammefjords zu sehen ist. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie einst alten Wegführungen folgten.
Sie können sich also vorstellen, in den Spuren der
bronzezeitlichen Bevölkerung zu wandern.
Geopark App
Die drei Odsherredbögen, geologische Formationen von
einzigartiger Beschaffenheit, sind ein wichtiger Teil des
HÖHENRÜCKENWANDERWEGES. Sie entstanden während
der letzten Eiszeit vor 17.000 Jahren und stehen für
verschiedene Landschaftstypen, die am Rande eines
Gletschers gebildet werden. Die erste Etappe des
Wanderweges folgt der Wasserscheide am Höhenrücken
von Vejrhøjbuen. Von dort eröffnen sich atemberaubende
Ausblicke auf die Bucht von Sejerø und den Lammefjord.
Die für die erste Etappe typische Landschaft bietet eine
einzigartige Kombination aus Natur und Geschichte, in die
Sie sich an den 4 Rastplätzen auf dieser Route vertiefen
können.
Inden du tager hjemmefra, kan du hente geoparkens app som i 3D viser, hvordan landskabet
så ud på forskellige tidspunkter set fra området
ved Maglehøj og Esterhøj.
Before leaving home you can download the
geopark’s app which in 3D shows how the landscape looked like at different times seen from the
area around Maglehøj and Esterhøj.
Sie können die Geopark App mit einer 3D Darstellung nutzen, um zu verfolgen, wie die Landschaft zu verschiedenen Zeitpunkten im Gebiet
zwischen Maglehøj und Esterhøj ausgesehen hat.
MAGLEHØJ – ESTERHØJ
Maglehøj
Esterhøj
Shelterpladsen
Bronzealderhøje og en langdysse fra bondestenalder
(Kæmpegraven) ligger side om side og vidner om fordums
storhed.
Ved Maglehøj befinder du dig i et komplekst landskab, som
er skabt af en række forskellige geologiske processer – et
geologisk krydsfelt.
Ved Esterhøj forenes geologi, kunst- og kulturhistorie.
Her finder du bronzealderhøje, mindesmærke om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, og en nutidig
legendes private gravkammer i en bronzealderhøj. Det var
også her Odsherreds kunstnerkoloniens kunstnere lod sig
inspirere til nogle af de mange landskabsbilleder i
Odsherred.
Vil du vide, hvordan det hele blev til, så gå ned ad stien til
P-pladsen ved Veddingevej og fornem de udstrakte vidder
fra istidens smeltevandsslette.
Hér lå engang en issøbakke, dannet ved isens rand.
Bakken blev siden udnyttet for sit råstof, og herefter havde
området en lidet flatterende funktion som losseplads.
I dag er det blevet et fantastisk udflugtsmål for mange af
kommunens institutioner, foruden alle andre som kan lide
at tage ophold ved bål og sheltere.
Ved shelterpladsen er der blevet opført en rekonstruktion
af en gravhøj, hvor du kan se den indre opbygning af
disse gamle monumenter. Du kan også se resultatet af et
landart-projekt udført af børn i Odsherred.
Eller du kan bare nyde den storslåede panoramaudsigt
over Vejrhøjbuen og Lammefjord.
Maglehøj
Burial mounds from the Bronze Age and a long barrow,
Kæmpegraven (the Giant’s grave) build of the first Danish
peasants lies side by side and bears witness to past glories.
At Maglehøj you are standing in a complex landscape
which was created by a number of different geological
processes – a geological intersection.
Maglehøj
Grabhügel aus der Bronzezeit und der Dolmen „Kæmpegraven” (Riesengrab) liegen Seite an Seite und zeugen von
längst vergangenen Zeiten.
Bei Maglehøj befinden Sie sich in einer komplexen Landschaft, die durch eine Reihe verschiedener geologischer
Prozesse entstanden ist – ein geologischer Kreuzungspunkt.
Esterhøj
Esterhøj unite geology, art and culture. Here you find
Bronze Age burial mounds, memorial stone for
reunification of Southern Jutland with the rest of
Denmark in 1920 and a contemporary legend’s private
mausoleum in a Bronze Age burial mound.
Estehøj is also the location where the Odsherred Painters,
one of the Danish colonies of artists, were inspired to
some of the many landscape paintings of Odsherred.
If you want to know how it all came about, go down the
path to the parking area at Veddingevej and sense the
sprawling expanses of glacial outwash form the Ice Age.
Esterhøj
Bei Esterhøj vereinigen sich Geologie, Kunst- und Kulturgeschichte.
Hier finden Sie bronzezeitliche Grabstätten, ein Gedenkzeichen für die Wieder-vereinigung Sønderjyllands mit
Dänemark aus dem Jahr 1920, und eine neuere Grabkammer in einem Bronze-zeithügel. Natürlich ließen sich
die Künstler der Künstler-kolonie Odsherred hier zu ihren
vielen Landschaftsbildern inspirieren.
Möchten Sie wissen, wie all dies entstanden ist? Dann
folgen Sie dem Weg zum Parkplatz am Veddingevej, und
erleben Sie die Weite der eiszeitlichen Schmelzwasser
Ebene.
MAGLEHØJ
Shelter site
Here was once an ice lake hill formed at the edge of the
ice. The hill became later extracted and thereafter the
area had an unflattering function as a dumping ground.
Today it has become a great attraction for many of the
institutions in the municipality, in addition to all others
who like to rest at the bonfire and shelters.
At the shelter site a reconstruction of a burial mound
where you can see the internal structure of these ancient
monuments, has been constructed. You can also see the
result of a land art project made by children in Odsherred.
Or you can simply enjoy the magnificent panoramic views
of the Vejrhøj Arch and Lammefjord.
Shelterplatz
Hier lag einst ein Eisseehügel, gebildet am Rand des Eises.
Der Hügel wurde seither zur Rohstoffgewinnung genutzt.
Nach dieser Zeit wurde der Ort leider zu einer wilden
Müllkippe.
Heute ist hier ein phantastisches Ausflugsziel entstanden,
mit Feuerplatz und Shelters.
Aus dem Shelterplatz finden Sie die Rekonstruktion eines
Hügelgrabes, an der Sie den Aufbau dieser Monumente
studieren können. Sie sehen ebenfalls das Ergebnis eines
Land-Art Projektes, ausgeführt von den Kindern der
Gemeinde Odsherred.
Oder Sie genießen einfach die großartige Panorama
Aussicht über den Vejrhøjbue und Lammefjord.
1 km
Esterhøj
MAGLEHØJ – ESTERHØJ
Maglehøj
Shelterplads
Shelter site / Shelterplatz
Dutterhøje
DUTTERHØJE – MAGLEHØJ
Højderygstien
Husk at respektere den private ejendomsret ved at følge stiens afmærkning.
Remember to respect private property
and follow the route markings.
Denken Sie daran, das Privateigentum
zu respektieren, folgen Sie den Routenmarkierungen .
Sjællandsleden
Regional vandrerute
Regional route
Regionale Route
Lokale ruter
Local routes
Lokale Routen
SHELTERPLADS / SHELTER SITE / SHELTERPLATZ
© Kort & Matrikelstyrelsen