P Â Q U E S 2015

PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
ANNONCES
Pèlerinages de nos communautés en l’honneur de Marie, Consolatrice des Affligés
Communauté portugaise: mardi, 28 avril 2015
19h30 Rassemblement église du Sacré-Cœur (Gare), procession
20h00 messe pontificale à la Cathédrale
Sacré-Cœur (Gare): dimanche, 3 mai 2015
15h00 Rassemblement au parvis de l’église du Sacré-Cœur (Gare)
15h30 Procession
16h15 messe à la Cathédrale
Bonnevoie/Hamm: lundi, 4 mai 2015
10h00 Rassemblement devant l’église de Bonnevoie
10h15 Procession
11h15 Messe à la Cathédrale avec dédicace des enfants de la
Première Communion
—————————————————————————————————————————D’Feier vun der Éischter Helleger Kommunioun/
La célébration de la Première Communion:
Hamm: dimanche, le 19 avril 2015
9h30 Rassemblement dans la cour de l’école, cortège
10h00 Messe festive à l’église de Hamm
Sacré-Cœur (Gare): dimanche, le 26 avril 2015
9h30 Rassemblement au Home, cortège
10h00 Messe festive à l’église du Sacré-Cœur
Bonnevoie: dimanche, le 3 mai 2015
9h30 Rassemblement à l’école rue Gellé, cortège
10h00 Messe festive
—————————————————————————————
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
COMMUNAUTÉS PASTORALES BONNEVOIE-HAMM
ET SACRÉ – CŒUR (GARE)
www.paroisse-bonnevoie.lu
www.sacre-coeur.lu
P Â Q U E S 2015
Nr. 40
2011
CONFIRMATION: Les jeunes de nos communautés et des adultes
seront confirmés le samedi 13 juin 2015 à 18h00 à Bonnevoie.
Secrétariat interparoissial
BONNEVOIE-HAMM:
Mme Maria Kreutz-Freres
4, rue de l’Hippodrome
L - 1730 Luxembourg
49 20 07  49 16 10
 27 36 5006
E-mail: [email protected]
www.paroisse-bonnevoie.lu
Permanences:
lundi à vendredi de 8h30 à 11h30
mardi et mercredi de 14h30 à 17h30
16
Secrétariat paroissial
SACRE-COEUR:
Mme Teresinha Fernandes
5, rue Dicks
L-1417 Luxembourg
48 83 69-1
www.sacre-coeur.lu
Permanences:
lundi à vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00à18h00
Schéin Ouschtérén!
Joyéusés Pâqués!
1
WITZE
Léif Bridder a Schwësteren,
Ouschteren ass dat gréisste Fest, dat mir
Chrëschte feieren.
Ouschtere steet fir d’Fro nom Liewen an
Doud. Gefeiert gëtt d’Victoire vum Liewen
iwwert den Doud. Jesus Christus ass operstanen. Gott selwer huet hien erëm lieweg
gemaach, hie gerett aus dem Doud.
Gott schenkt och äis en neit, éiwegt Liewen,
dat gi mir gewuer um Fest vun der
Operstehung vun eisem Här Jesus Christus.
All dat, wat ech bis elo geschriwwen hunn,
wësse mir alleguer. Mee gleewe mir et och?
Well dës Ouschterbotschaft steet eigentlech
ëmmer a grousser Spannung zu deem,
wat mir Dag fir Dag erliewen. De Message
steet am Kontrast zu dem, wat mir an där
haideger Zäit gesinn an héieren.
Wann ech mech an der Welt ëmkucken,
erféieren ech iwwert all déi Krisesituatiounen. Mënschen sinn op der Flucht, liewen a
Krichsgebitter, a Géigende, wou Hongersnout oder Naturkatastrophen herrschen, gi
verfollecht a blesséiert. D’Mënscherechter
ginn mat Féiss getrëppelt. Fir ganz vill Männer, Fraen a Kanner ass et Karfreideg, net
Ouschteren.
Vun eisem Glawen hier kënne mir awer dëse
Karfreideg iwwerwannen, an zwar all
Kéiers, wa mir äis asetze, fir Nout a Misär ze
verhënneren oder ze erliichteren. Esou setze
mir Zeechen vun Hoffnung, a mir handelen
aus dem Glawen eraus, e Glawen, deen
äis seet: Et ass dat Neit Liewen, dat gewënnt.
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
D’Ouschterkäerz, déi an der Ouschternuecht
ugefaang gëtt, weist äis hin op den operstanenen Christus, stellt äis Hien a senger ganzer wonnerbarer Kraaft virun d’Aen.
Grad Hien ass do fir all déi Mënschen, déi
um Enn sinn an net méi weiderwëssen.
Och haut wëllt Hien de Mënschen no sinn –
duerch äis.
Huele mir also d’Liicht vun Ouschteren an
äis op, huele mir et ganz eran an eist Liewen. Loosse mir äis beréiere vun dësem
Liicht ! Schenke mir dëst Liicht weider, un all
déi, déi et brauchen.
Dann ass d’Ouschterbotschaft wierklech bei
äis ukomm a gëtt zur Wourecht.
Halleluja, Jesus Christus ass operstanen!
Kommt ein Huhn in den Supermarkt und sagt zur Verkäuferin:
"Ich hätte gerne zwei leere Eierkartons".
Darauf die Verkäuferin:" Für was braucht ein Huhn leere Eierkartons?”
Antwortet das Huhn:"Wir fliegen nächste Woche in den Urlaub und wir nehmen unsere Kinder mit!”
Mama und Papa Hase machen sich Sorgen, weil ihr Sohn einfach nicht sprechen
will. Eines Tages beim Essen sagt das kleine Häschen: "Mama, an den Möhren
ist zu viel Salz". Jubelt Mama Hase: "Du kannst ja doch reden - warum hast du
denn bisher nichts gesagt?"
Da sagt das Häschen: "Na, bisher war ja auch alles in Ordnung."
Wer kommt ans Ziel ?
Esou wënschen ech äis alleguer
frou a geseenten Ouschteren.
Jij Linster-Besch
KANNERSÄITEN
EDITORIAL
PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
2, 4, 7, 10
2
15
PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
Pasqua 2015
Wer verurteilte Jesus zum Tod? Verbinde die Zahlen nacheinander von 1 bis 7 mit
den Buchstaben und du wirst es herausfinden
PILATUS
In der Eierfärberei
Kamille, Kümmel, Kurkuma oder Safran ergeben ein Gelb. Rooibuschtee, Kakao,
Fencheltee verfärbt die Eierschale beige, während Zwiebelschalen, Tee und Kaffee
für satte Gelbbrauntöne sorgen.Um die Eier rosa zu färben, nimmt man Rote Beetesaft und für ein schönes Violett klein geschnittenen Rotkohl. Holundersaft färbt die
Eier blau und ein leichtes Hellgrün erhält man mit frischen Spinat- oder Brennnesselblättern. Pro Liter Wasser gibt man drei Hände voll Zwiebelschalen oder ¼ l rote
Beete oder Holundersaft oder ungefähr 500 g Spinat oder Rotkohl dazu. Man kann
zunächst eine Suppe aus dem jeweiligen Lebensmittel kochen. Die Suppe gibt man
anschließend durch ein Sieb und erhält so einen Sud, in dem die Eier zusammen
mit 2 Esslöffeln Essig gekocht werden. Für noch kräftigere Farben legt man das Ei
später noch mal einige Stunden in den kalten Sud.
14
Quaranta giorni fa, dopo il trambusto del
carnevale, la Chiesa, da buona Madre,
tirava il campanello d’allarme : « Figlioli,
buttate giù le maschere e aprite gli occhi !
Guardate chi siete
dietro le maschere.
Che cosa cercate ? »
Infatti, siamo insoddisfatti : attorno a noi e in
noi regna la violenza,
l’oppresione, l’ingiustizia, l’egoismo, il disprezzo del povero e
del piccolo…
Non può essere questa la vita a cui siamo
destinati e che Gesù
Cristo ci ha promesso.
La nostra speranza si
è talmente affievolita,
che non vediamo più
chiaro.
Il Mercoledì delle Ceneri fummo invitati ad
entrare in un cammino illuminato : la Quaresima : percorso che ci offre la possibilità di
incontrare il Cristo, che si è incarnato in
questo nostro mondo, assumendone tutto il
peso di sofferenza, ingiustizia e morte.
È proprio entrando nella morte,
accettandola, che Egli, risorgendo, ci dà la
prova che non è né la violenza né
l’ingiustizia a prevalere.
Pasqua è la prova che la morte non è la
fine dell’esistenza e della storia.
Cristo risorto ha riscattato ognuno di noi :
ha preso su di sè ogni situazione di vita
perché infondervi la sua
risurrezione, così che
ognuno può avanzare
con la fiaccola della
speranza.
Sperare vuol dire non
darsi mai per vinti di
fronte a quanto schiaccia
e opprime l’uomo ; vuol
dire non credere ai violenti, non imitarli, non
tamerli…
Pasqua è l’invito gioioso
a spalancare le porte e
le finestre del nostro
cuore, aprire la nostre
famiglie alla vita nuova
che Cristo risorto ci offre continuamente.
Come dall’inverno (simbolo di morte)
nasce la primavera, così dalla Passione
e morte di Cristo nasce la vita nuova, la
Risurrezione Sua e la nostra.
EDITORIAL
KANNERSÄITEN
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
A voi tutti, alle vostre famiglie, ai vostri
cari, Padre Italo augura una BUONA
PASQUA con tanta gioia e salute !
3
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
Infos 2015
“A alegria virá depois da
Passa o tempo, e, com ele, as nossas
vidas;
cruz”
Tal como passa o bem, passa a desgraça.
Ressuscitou. Esta é a boa noticia que
Passam todas as coisas conhecidas...
todos esperamos e para a qual nos
Só o Nome de Deus é que não passa.
preparamos ao longo de todo o ano. Não
Farei da fé, vivida cada dia,
há outra atitude que nós possamos ter se
A luz interior que me conduz
não a alegria que devemos manifestar na
À luz de Deus, da paz e da alegria,
vida...afinal Ele Ressuscitou. Não podemos À luz da glória, à Luz da Luz! “Na certeza
apenas deixar que passe sem que
de que Ele Ressuscitou...boas festas para
nosdemos conta. Não podemos esperar e todos...aleluia...aleluia.
depois viver como se a espera não tivesse
Pe.Sérgio Mendes
valido a pena. Não podemos viver como
quem espera o fim...o fim da aula...o fim da
missa...o fim do dia. Quem espera somente
chegar o fim, não sabe o que é a alegria do
durante. É preciso termos coragem de dar
valor a cada instante, porque só o
viveremos uma vez e se deixarmos passar
a oportunidade ela não voltará atrás...Por
isso vamos viver na dinamica da
Ressurreição. É urgente que vivamos a
alegria e a possamos transmitir uns aos
outros. É preciso que O deixemos
Ressuscitar em nós e por nós possam os
outros sentir o Ressuscitado. Há um hino
da liturgia das horas que diz: “
Troquemos o instante pelo eterno
Sigamos o caminho de Jesus.
A primavera vem depois do inverno;
A alegria virá depois da Cruz!
Pélé des Jeunes:
Sonntag, 26. April 2015 um 7.30 Uhr in der Kathedrale
1.Heilige Kommunion:
Sonntag, 3. Mai 2015 um 10:00 Uhr
Pilgertag (Oktave):
Montag, 4. Mai 2015 Prozession um 10:00 Uhr (Place Léon XIII)
2.Heilige Kommunion:
Samstag, 9. Mai 2015 um 18.30 Uhr
Danksagungsmesse für die Erstkommunionkinder:
Sonntag, 10. Mai 2015 um 11:15 Uhr
Messe mit den Firmlingen:
Sonntag, 17. Mai 2015 um 11:15 Uhr
Firmung:
Samstag, 13. Juni 2015 um 18:00 Uhr
Kindermesse mit den “Bouneweger Nuechtigailercher”:
Sonntag, 5. Juli 2015 um 11:15 Uhr
Schulabschlussmesse:
Sonntag, 12. Juli 2015 um 11:15 Uhr
Pélé des Jeunes:
dimanche, 26 avril 2015 à 7.30 hrs à la cathédrale
Première Communion solennelle:
dimanche, 3 mai 2015 à 10:00 hrs
Journée de pèlerinage (octave):
lundi, 4 mai 2015 procession à 10.00 hrs (Place Léon XIII)
2ème Communion:
samedi, 9 mai 2015 à 18.30 hrs
Messe d’action de grâces pour les enfants de la 1ère Communion:
dimanche, 10 mai 2015 à 11:15 hrs
Messe avec les confirmands:
dimanche, 17 mai 2015 à 11:15 hrs
Confirmation:
samedi, 13 juin 2015 à 18:00 hrs
Messe pour enfants avec les “Bouneweger Nuechtigailercher”:
Dimanche, 5 juillet 2015 à 11:15 hrs
Messe de clôture de l’année scolaire:
dimanche, 12 juillet 2015 à 11.15 hrs
-NET VERGIESSEN!-DATES A RETENIR !
“A alegria virá depois da cruz”
PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
*jeden Sonntag findet ein Kleinkindergottesdienst in der Krypta der Kirche statt
*chaque dimanche les petits enfants ont une célébration à la crypte de l’église
C. Heuschling
4
13
Kannersäiten
Pages pour enfants
Freuet Euch!
Fürchtet Euch nicht!
Réjouissez-vous!
N’ayez pas peur!
12
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
Les jeunes et la formation
religieuse.
Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi
croire? Est-il encore possible de croire en
Dieu dans notre société?
Ce sont de grandes questions que les
jeunes se posent lorsqu’ils étudient au lycée
ou à l’université.
Souvent le fait de remettre les choses en
question est dû à l’âge et cela ne concerne
pas seulement la religion. Les jeunes veulent vérifier personnellement un enseignement parfois trop théorique et peu adhérent
à la mentalité moderne.
Ce questionnement est tout à fait normal et
salutaire si l’on
veut grandir et
mûrir. Il s’agit
d’une démarche
légitime de notre
esprit, qui peut
devenir le point
de départ pour
une découverte
plus personnelle. La foi a en
effet ses âges et
chaque période de la vie se pose ses interrogations qui lui sont propres.
Mais ceux qui considèrent aujourd’hui que
Dieu n’existe pas, sont probablement ceux
qui n’ont pas voulu, ou su donner suite à
l’interrogation qu'ils se sont posée pendant
leur adolescence: “pourquoi tu crois en
Dieu?”.
Le fait de croire ou de ne pas croire en
Dieu ne prouve pas que quelqu’un soit plus
ou moins intelligent. Ni que le croyant soit
sincère et que le non-croyant non. Mais il
peut y avoir des croyants et des noncroyants qui ne savent pas donner de raison
de leur foi ou de leur incrédulité.
LES JEUNES ET LA FORMATION RELIGIEUSE
KANNERSÄIT
PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
Dieu ne se trouve pas au terme d’une expérience de laboratoire. Sinon, comment peuton concevoir la liberté de le connaître et de
l’aimer, si son existence s’imposait à nous
d’une manière indiscutable? On ne peut pas
prouver l’existence de Dieu comme dans
une opération mathématique. Mais il est
aussi vrai que personne ne peut prouver le
contraire. Sinon la question serait close
depuis longtemps.
Mais s’il est vrai que Dieu n’est pas démontrable scientifiquement, cela ne veut pas dire
qu’on ne puisse pas arriver avec la raison à
se former une opinion intellectuelle de son
existence.
C’est pourquoi la formation reste
une exigence
profonde et
irremplaçable
pour
les
jeunes.
Du fait de la
non-évidence
de Dieu on
ne peut pas conclure que la foi est seulement une question de sentiments. L’intelligence et le raisonnement gardent toute leur
importance dans l’acte de vouloir connaître
Dieu.
Participer à des rencontres de réflexion sur
sa propre formation chrétienne, se confronter avec d’autres jeunes sur sa propre image
de Dieu, chercher la raison de l’espérance
qui est en nous est une des tâches prioritaires de la jeunesse d’aujourd’hui.
Antonio Capurso
5
Une messe de toutes les couleurs au Sacré-Cœur
PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
Une messe de toutes les couleurs au
Sacré-Cœur
Chaque année, dans l’église du Sacré-Cœur, une messe est beaucoup plus colorée que toutes
les autres messes. Dehors, l’hiver est encore au rendez-vous avec sa grisaille, son froid pinçant
et un temps pluvieux ou même neigeux. À l’intérieur de l’église, le climat est étonnamment chaleureux, joyeux et bon-enfant. Vous l’aurez deviné, nous parlons de la messe des familles de 11h
du jour de Carnaval.
Ce jour-là, tous les enfants et même tous ceux qui sont déguisés ont le droit de participer à la
grande procession d’entrée. Il ne s’agit pas d’un cortège de Carnaval quelconque, non, il s’agit
d’une vraie procession. D’ailleurs, le prêtre est facilement repérable en fin de procession, il est le
seul à ne pas être déguisé !
Juste avant l’austérité du carême, tout le monde laisse libre cours à sa joie de vivre et oublie
l’espace d’un instant les soucis du quotidien.
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
Donneschdeg 02.04.15
Gréngendonneschdeg - Jeudi Saint
19:30 MESSE INTERCOMMUNAUTAIRE à BONNEVOIE
Mass vum leschten Abendmahl mat Fusswaschung fir de Parverband BounewegHamm-Sacré-Cœur zu Bouneweg an der Kierch, duerno Anbetung
Cène du Seigneur avec lavement de pieds et adoration eucharistique en l’église Bvoie
Freideg, 03.04.15
Karfreideg - Faaschten an Abstinenz
Kräizwee - chemin de croix
9:00 an der Kierch zu Bouneweg
15:00 zu Hamm an der Kierch
16:15 Kannerkräizwee zu Bouneweg
15h00 en l’église du Sacré-Cœur
17:15 Kannerkäizwee op Sacré-Cœur
18:00 Sacré-Cœur - Office du Vendredi Saint
19:30 Bouneweg - Karfreidegliturgie - Office du Vendredi Saint à Bonnevoie
19:30 Chemin de croix de la communauté italienne (crypte)
21:30 Célébration de la liturgie du Vendredi Saint de la communauté portugaise
Samschdeg, 04.04.15 Karsamschdeg - Vigile pascale
Beicht - confessions
10:00 an der Kierch zu Bouneweg
10h00 et à 15h30 en l’église du Sacré-Cœur
KENG Virowendmass op Bouneweg-Nord
16:00 Hamm - Hospice: Feier vun der Ouschternuecht
17:30 Sacré-Cœur - Vigile pascale
19:30 Bouneweg - Feier vun der Ouschternuecht - Vigile pascale à Bonnevoie
duerno gemittlecht Zesummesinn am Foyer paroissial
suivie d’une rencontre conviviale au Foyer paroissial 4, rue J.B. Gellé
19:30 Liturgie de la Vigile pascale de la communauté italienne à la crypte
22:00 Vigile pascale de la mission catholique portugaise (église)
Voici une petite anecdote concernant cette messe au cours de laquelle nous avons assisté au
dialogue suivant entre le prêtre et une petite fille :
« Et toi, en quoi es-tu déguisée ?
– Je suis déguisée en vieille femme.
– Ah, une vieille femme ! Et pourquoi ?
– Je veux ressembler à ma grand-mère qui me garde toujours ! »Ce petit dialogue montre bien
que la vocation première de la messe des familles est de réunir toutes les générations autour
d’une même célébration. De plus, même si nous les parents et grands-parents sommes bien
souvent découragés par l’attitude de nos enfants et petits-enfants face à la religion, nous ne devons pas désespérer. Tout bon exemple porte ses fruits, souvent longtemps après que l’exemple
n’ait été donné !
Teresinha Fernandes
6
Sonndeg, 05.04.15
OUSCHTEREN - PÂQUES - LA RÉSURRECTION DU CHRIST
8:00 Messe en portugais
Sacré-Cœur :
10:00 Houmass
9:45 Grand-Messe
10:00 Messe en italien (crypte)
11:00 Messe des familles
11:15 Kannermass - messe des enfants
17:00 Messe en portugais
18:30 Messe en italien et en français (crypte)
Hamm:
10:00 Houmass
___________________________________________________________________________
Méindeg, 06.04.15
Ouschterméindeg
10:00 Houmass
11:00 Messe en portugais
11
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
Krankekommunioun - communion pour personnes âgées ou malades
Eler oder krank Leit, déi d’Kommunioun doheem emfänke wëllen, sollen sech moies vun
8:30 - 11:30 Auer um Tel. 49 20 07 am Sekretariat mellen.
Toute personne âgée ou malade désirant recevoir la communion à la maison est priée
de le signaler au secrétariat paroissial les matins de 8h30 à 11h30 au tél. 49 20 07.
Dëse Weekend gëtt d’Auer op Summerzäit ëmgestallt!
Changement d’horaire de la messe du dimanche-soir!
KARWOCH
Sonndeg, 29.03.15
Pällemsonndeg - Dimanche des Rameaux
KARWOCH
REPAS DE SOLIDARITÉ - AKTIOUN-ABC am Foyer paroissial 4, rue J.B. Gellé
8:00 Messe en portugais
9:45! Seene vum Pällem op der Place Léon XIII, Prëssioun an d’Kierch, duerno Houmass - bénédiction des rameaux - Place Léon XIII, procession vers l’église suivie
de la messe
10:00 Messe en italien (crypte)
11:00! Seene vum Pällem op der Place Léon XIII mat de Kanner, Prëssioun an d’Kierch,
duerno Kannermass mam Johannes Matthias Roth - bénédiction des rameaux Place Léon XIII, messe avec le chanteur allemand Johannes Matthias Roth
18:30 !! Messe en italien et en français (crypte)
Méindeg, 30.03.15
Méindeg an der Karwoch
KENG Mass um 9:00 Auer
16:00 Boussfeier mat Beichtgeleeënheet am Hospice zu Hamm
16:30 Seniorengottesdéngscht mat Beichtgeleeënheet zu Bouneweg an der Kierch
Dënschdeg, 31.03.15
9:00
18:00
18:30
19:30
Dënschdeg an der Karwoch
Mass
KEEN OREMUS
Beichtfeier zu Bouneweg an der Kierch - célébr. pénitentielle en l’église de Bvoie
Kräizwee vun der Fraenequipe an der Krypta
Mëttwoch, 01.04.15
Mëttwoch an der Karwoch
KENG Mass um 9:00 Auer
18:30 CHRISAMSMASS mat Weih vun den hl. Ueleger an der Kathedral messe chrismale en la Cathédrale Notre-Dame
10
Chers frères, chères sœurs,
"L'Amour de Dieu est plus fort que la mort"
La fête de Pâques qui nous rappelle toujours que Jésus a vaincu la mort une
fois pour toutes. La souffrance, la détresse, les maladies et la mort qui ne sont
pas les derniers mots de notre existence. Au contraire Jésus nous a libérés de
l'esclavage du péché pour nous apporter la Joie, la Paix et l'Espérance.
Dans nos jours nous lisons dans les journaux, nous écoutons à la radio et nous
regardons à la télévision que l'homme cherche les solutions par la violence, la
guerre et les agressions. Jésus est venu sur terre pour accomplir la mission de
son Père non pas en s’imposant par son autorité, mais en montrant la miséricorde et en faisant la solidarité avec notre humanité.
La résurrection de Jésus Christ nous confirme que nous aurons la vie éternelle
avec le Seigneur dans son Royaume. Sur le chemin de la vie nous sommes
appelés à accomplir nos devoirs quotidiens et nos responsabilités familiales et
citoyennes avec la grâce du Christ ressuscité. Pour accomplir ces missions,
nous sommes toujours invités à persévérer dans nos prières. C'est dans la
prière que le Seigneur nous donne la force de l'Esprit Saint. Comme la parabole
des talents nous le rappelle, le Seigneur nous demande à faire fructifier les talents et les dons. En partageant les grâces reçues avec nos frères et sœurs
nous pouvons avancer sur le chemin du règne de Dieu.
L’AMOUR DE DIEU EST PLUS FORT QUE LA MORT
PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
Si nous aimons le Seigneur avec tout notre cœur, si nous acceptons nos frères
et sœurs tels qu'ils sont, le règne de Dieu sera visible à nos yeux. L'Amour de
Dieu sera plus fort que la mort et chaque jour sera la fête de Pâques dans nos
maisons et nos églises.
Fraternellement,
P. Jude Kulas CSsR
7
DER AUFERSTANDENE HERR WILL SICH MIT UNS TREFFEN, DORT WO WIR SIND.
PORBLAT BOUNEWEG - HAMM A SACRE-CŒUR (GARE)
8
Der auferstandene Herr will sich
mit uns treffen, dort wo wir sind.
Im Evangelium der Osternacht, in einer Erzählung nach Markus (Mk. 16,6-7), wird,
durch den Mund eines Engels uns erzählt,
gesagt und aufgefordert: „Entsetzt euch
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den
Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist
nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn
hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen
Jüngern und Petrus,
dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa;
dort werdet ihr ihn sehen,
wie er euch gesagt hat.“
Der Engel merkt, dass
wir uns entsetzen, und er
sagt uns: ruhig! keine
Angst! keine Panik! Alles
ist unter Kontrolle! In
unsern Jammern, Klagen, Beschwerden, Unzufriedenheit,
Enttäuschungen, Besorgtheit,
und Ängsten, für Morgen,
für die Zukunft, für die Ungewissheit, sagt
uns der Heilige Engel Gottes: „Entsetzt euch
nicht!“ Weiter merkt der Engel, dass wir Jesus, den Gekreuzigten suchen. Aber wo?
Wo suchen wir Jesus? Vielleicht beim Grab
oder auf Golgatha, wo er gekreuzigt wurde.
Aber das Grab ist leer. Der Herr ist lebendig;
was hat er mit dem Grab zu tun? Wo denn
ist er zu finden? Der Engel gibt uns die Ahnung. Nicht im Tempel, dort ist er immer,
aber in anderer Weise. Um ihn zu finden und
zu sehen, werden wir fortgeschickt von hier
nach Galiläa, unsere Galiläas. Wo ist Galiläa
und was für eine Bedeutung hat er hier?
Galiläa bedeutet unseren Alltag, unsere
gewohnte Umgebung.
Es bedeutet unsere Herkunft, dort wo wir
leben. Der Auferstandene geht uns voraus,
dort, wo wir leben. Der Herr hat uns nicht
gesagt, ihn da und dort zu suchen; stattdessen geht er uns voraus und stellt sich zur
Verfügung. Er geht uns voraus dort, wo wir
arbeiten. Er geht uns voraus in unser Familien- und Gemeinschaftsleben. Weiterhin
ergeht auch an uns die Aufforderung: geht
dorthin, wo ihr hergekommen seid, dorthin,
wo ihr lebt. Der Engel möchte dass wir diese
befreiende Nachricht, unseren
Mitmenschen, überall wo wir
sind oder hingehen, bringen,
dass Jesus auferstanden ist. Er
lebt! Dieser lebendige Jesus
will sich mit seinen Jüngern in
Galiläa, ihrem gewohnten Ort,
treffen. Er will sich mit dir, mit
mir, mit euch, mit Ihnen, mit uns
treffen. Dort, wo unser Leben
sich abspielt, unser Alltag, dort,
wo wir Zerrissenheit, Enttäuschungen, Verlassenheit, Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, Dunkelheiten, Leiden und
Tod erleben, dort will er uns begegnen. Diese gute Nachricht ist persönlich und vor
allem für dich und mich, für uns, die wir am
Ende sind, weil wir wie Petrus den Herrn
verleugnet haben, weil wir irgendjemanden,
unsere Arbeit, Orientierung, oder etwas
Wichtigeres verloren haben. Diese Frohbotschaft dient dazu uns in unserer Verzweiflung aufzurichten und uns zu versichern,
dass alles in Ordnung ist, dass wir Zukunft
haben, dass unsere Sünden verziehen sind
und dass Jesus auferstanden ist. Das Grab
ist leer, er ist nicht hier!
Er ist wahrhaftig auferstanden. Alleluja!
P. Adolphus Iroegbu
BULLETIN PAROISSIAL BONNEVOIE- HAMM ET SACRÉ-CŒUR (GARE)
Eng faarweg Mass op Sacré-Cœur an de Johannes Mathias Roth
Fête des
Cultures den
29. 06. 2014
an der Kierch
an op der
Place Léon XIII
Geseent a frou Ouschteren!
Frohe Ostern!
Joyeuses Pâques!
Buona Pasqua!
Happy Easter!
Boa Páscoa !
Felices Pascuas!
P. Italo Chiarot
P. Adolphus Iroegbu
P. Sergio Duarte Mendes ,
Abbé Laurent Fackelstein,
Abbé Pierre Hencks
Abbé Jean Hierzig,
Abbé Léon Kirsch,
P. Jude Kulas
P. Parolin Zefferino
Antonio Capurso
Manuel Fernandes
Teresinha Fernandes
Jij Linster-Besch
Maria Kreutz-Freres
9