POST Tanitim PDF indir!

Avrupa’daki Medya
ve
Gazetesi’nin başarı öyküsü
Die Medien in Europa und
Die Erfolgsgeschichte der!
!
Avrupa’daki Türk Nüfusu
Türkische Bevölkerung in Europa
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
Federal Almanya’daki Türk Göçmenler
Göstergeler)
T.C.&vatandaşlarının&toplam&sayısı&
Alman&vatandaşlığını&kazanmış&Türkler&
Toplam&Türk&kökenli&nüfus&
Türklerin&toplam&yabancı&nüfus&içindeki&oranı&(%)&
Türklerin&toplam&nüfus&içindeki&oranı&(%)&
Veriler)
1.760.000&
930.000&
2.690.000&
31,0&
3,0&
Toplam&Türk&kökenli&hane&
690.000&
Ortalama&hane&büyüklüğü&
3,9&
Hane&başına&ortalama&aylık&net&gelir&(Euro)&
2.020&
Hane&başına&ortalama&aylık&tasarruf&(Euro)&
280&
Hane&başına&ortalama&aylık&tü[email protected]&harcamaları&(Euro)&
Toplam&yıllık&net&hane&geliri&(Milyar&Euro)&
Toplam&yıllık&tasarruf&(Milyar&Euro)&
Toplam&yıllık&tü[email protected]&harcamaları&(Milyar&Euro)&
Türk&kökenli&girişimciler&
Konut&sahibi&Türk&kökenli&haneler&
1.740&
16,5&
2,3&
14,2&
64.600&
203.000&
Birinci&ve&ikinci&kuşak&Türkler&geleceklerini&Almanya‘da&görürken,&dünyaya&
gelen&üçüncü&kuşak,&yerleşik&toplumun&bir&parçası&haline&gelmiş@r.&
Kaynak:'Türkiye'Araş/rmalar'Merkezi'Vak5'
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
Türkler‘in&Alman&yazılı&
medyasını&okuma&oranı&
Deutschsprachige'
Printmedienkonsum'der'
türkisch.'Migranten''
%)57,3)
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
Türkler‘in&Alman&TV&
kanallarını&izleme&oranı&
Deutschsprachige'
Fernsehkonsum'der'
türkisch.'Migranten''
%)66,8)
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
%)74,5)
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
Türkçe&yayın&yapan&&&
TV&kanallarının&&
izlenme&oranı&
Konsum'der'türkisch'
Sprachigen'TV'Sender'
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
%)4,9)
Türkiye‘den&gelen&
günlük&gazetelerin&
okunma&oranı&
Konsum'der'
türkischen'TZ'aus'
der'Türkei'
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
POST&Gazetesi&ve&&
diğer&mahalli&yayınların&&
okunma&oranı&
Konsum'von'der'POST'
und'anderen'regionalen'
Zeitungen'
%)64,1))
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
Türkler‘in&Alman&TV&
kanallarını&izleme&oranı&
Deutschsprachige'
Fernsehkonsum'der'
türkisch.'Migranten''
Türkler‘in&Alman&yazılı&
medyasını&okuma&oranı&
Deutschsprachige'
Printmedienkonsum'der'
türkisch.'Migranten''
%)57,3)
%)74,5)
%)66,8)
POST&Gazetesi&ve&&
diğer&mahalli&yayınların&&
okunma&oranı&
Konsum'von'der'POST'
und'anderen'regionalen'
Zeitungen'
%)64,1))
%)4,9)
Türkçe&yayın&yapan&&&
TV&kanallarının&&
izlenme&oranı&
Konsum'der'türkisch'
Sprachigen'TV'Sender'
Türkiye‘den&gelen&
günlük&gazetelerin&
okunma&oranı&
Konsum'der'
türkischen'TZ'aus'
der'Türkei'
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
POST&Gazetesi&ve&&
mahalli&medya&yaşamın&
merkezinden&haber&
veriyor.&
Die'Post'und'regionale'
Zeitungen'berichten'aus'
dem'Lebensumpfled''
der'Migranten'
POST&vatandaşın&&
%&53,8‘ine&ulaşıyor.&
POST'erreicht'53,8'%'
Migranten&
Gazeteler&&
Vatandaşımızın&
%&4,9‘una&ulaşıyor.&
Tageszeitungen&&
Erreichen'4,9'%''
der'Migranten'
Türkiye‘den&gelen&yayınlar,&
gazeteler&ve&TV&kanalları&&
Türkiye‘nin&gündemini&&
Avrupa‘ya&taşıyor.&
Avrupa‘da)gündemi)belirlemiyor.)
Die'aus'der'Türkei''
ausstrahlenden'TV'sender''
und'TZ'vermiSeln'die'
Tagesordnung'aus'der'Türkei.!
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
Milletlere göre yaz›l› medya kullan›m›
Polonya
Yunanistan
‹talya
Eski Yugoslavya
Türkiye
Ana dilde
Almanca
‹ki dilde
Okumayan
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
Milletlere göre TV izlenme oran›
Polonya
Yunanistan
‹talya
Eski Yugoslavya
Türkiye
Ana dilde
Almanca
Kaynak:'BAMF'D'Almanya'Göç've'Mülteci'Dairesi'2010'(Susanne'Worbs)''
‹ki dilde
Okumayan
2002 yılından bu güne...
von 2002 bis heute...
Avrupa&ülkelerinde&yaşayan&vatandaşlarımız&anavatanla&ilgili&haberlere&&
çeşitli&yayın&organları&vasıtasıyla&ulaşabilmektedir.&
&
Post&Gazetesi&ise&vatandaşlarımızın&yaşadıkları&bölgeler&ile&alakalı&&
tüm&haberleri&vermektedir.&
&
Post)Gazetesi)vatandaşlarımızın)adreslerine)ücretsiz)olarak))
posta)yoluyla)ulaşMrılmaktadır.)
&
13&yıldan&bu&yana&hizmet&veren&Post&Gazetesi&haberciliğin&yanı&sıra&&
uyum&sürecine&de&büyük&katkıda&bulunmaktadır.&
&
Almanca&dil&kursunun&yanı&sıra&gençlerimizi&meslek&eğ[email protected]&teşvik&eden&&
projeler&başlatan&Post&Gazetesi&bu&çalışmalarından&dolayı&Alman&yetkili&&
makamlarınca&ödüllendirilmiş@r.&
&
Die'in'Europa'lebenden'Bürger'haben'eine'Vielzahl'an'Möglichkeiten,''
an'Informa`onen'aus'Ihrer'Heimat'zu'erlangen.''
'
Mit'unserem'Titel'POST'informieren'wir'unsere'Landsleute'mit'allen''
notwendigen'Informa`onen'aus'Ihrem'Lebensumfeld.''
'
Der!Titel!wir!personalisiert!und!kostenlos!an!die!Haushalte!per!Post!zugesandt.!!
'
Seit'dem'Erscheinen'von'über'13'Jahren'leistet'Sie'ein'grossen'Beitrag''
zu'Integra`on'bei.'''
'
Für'die'verschiedenen'Projekte'wie'der'Deutschkurs,'BerufsDund'Weiterbildung'usw.''
wurde'der'Titel'POST'von'den'deutschen'Behörden'mehrfach'ausgezeichnet.''
Avrupa’da 11 Bölgede Özel sayı Çıkarıyoruz
Europa weit erscheinen wir in 11 regionen
Avrupa’daki Medya kullanımı ve Türkler Üzerindeki Etkisi
Medienkonsum der Migranten und ihre Auswirkungen
Almanya örneği / Beispiel Deutschland
•&Çalışmaya&gi_kleri&ülkelere&gazetelerini&beraberinde&götürdüler.&
•&TRT&radyo&yayınları&ve&gazeteler&vatandan&haber&almanın&en&önemli&yoluydu.&
•&2000&yılından&sonra&özel&TV&kanalları,&internet&ve&sosyal&medya&geliş@.&
•&Şimdi&3.&ve&4.&nesil&Türkçeyi&okumakta&ve&anlamakta&zorluk&çekiyor,&&
&&&bu&nedenle&gazetelere&olan&ilgi&azaldı.&
•&Gazetelerde&son&15&yılda&8&kat&@raj&kaybı&yaşandı,&370&bin&den&45&bine&geriledi.&&
•&Vatandaşlarımız&zaman&içerisinde&bulundukları&ülkelere&uyum&sağladılar&ve&&
&&&o&ülkenin&medyasını&kullanmaya&başladılar.&
•&Yaşadıkları&ülkenin&gündemi&konuşulmuyor,&Türkiye‘deki&gündem,&&
&&&Avrupa‘daki&vatandaşlarımızın&gündemini&belirliyor&&
•&Sadece&ülkemizin&aleyhinde&yapılan&yayınlar&gündem&maddesi&oluyor.&
•&Bu&gündem&maddeleri&de&vatandaşlarımız&arasında&ciddi&fikir&ayrılıklarına&ve&&
&&&gerginliklere&sebep&oluyor.&(Gezi&Parkı,&Kobani)&
•&Ne&yazılı&medya&ne&de&Avrupa‘ya&yayın&yapan&TV&kanallarının&içeriği&&
&&&Avrupa‘daki&gündemi&belirlemiyor.&
•&POST&Gazetesi&bölgelerinde&bu&boşluğu&doldurmaya&çalışıyor.&
•&Türkçe&unutuluyor&ve&yeni&nesil&Türkçe&konuşmuyor,&&
&&&bulundukları&ülkenin&lisanı&ile&kendi&aralarında&konuşuyorlar.&
•&Sadece&müzik&kanalları&ve&TV&dizileri&seyrediliyor.&
&
Kültür)erozyonuna)ve)asimilasyona)doğru)gidilmekte...))
İlanlarınız ve haberler QR-Code ile tanıtılır
...
QR&Kod&ile&
müşteriye&kısa&
yoldan&ulaşın'
QR&Kod&ile&
müşterilerinize&&
yazılı&ve&görsel&
olarak&anında&
ulaşma&ve&
Video&ortamında&
haberlerinizi&
izletme&imkanı&
QR&Kod&ile&
haberinizi&
videoda&dinleyin'
QR&Kod&ile&
müşteriye&kısa&
yoldan&ulaşın'
QR&Kod&ile&
haberinizi&
videoda&dinleyin'
Hem yeni hem eski nesillere sahip çıktık
Wir waren fün Junge und ältere Generation da
Almanca&Dil&Kursu&/&
Deutsch'Kurs'
Meslek&Tanıhmları&/&
Berufsbeschreibung'
Bulundukları ülkeleri tanıttık
Lenbensumfeld näher gebracht
Vatandaşı sandığa çağırdık
Haben zum Urnengang aufgerufen
Siyasetin içindeyiz
Wir sind in Mitten der Politik
Türk medyasını uyum zirvesinde temsil ettik
Wir haben im Integrationsgipfel die Medien vetreten
Vatandaşımızı devletin zirvesi ile buluşturduk
Wir haben den Staat mit ihren Bürgern näher gebracht
Satır aralarını okuduk...
wir haben zwischen den zeilen gelesen...
İş dünyasının tercihi olduk...
Die Wirtschaft hat uns ausgewählt...
İş dünyasının tercihi olduk...
Die Wirtschaft hat uns ausgewählt...
Seçimlerde siyasi partilerin’de tercihi olduk...
Auch die Parteien haben uns gewählt...
Post seçimlerde partilerin tek tercihi oldu
Post war die einzige die ausgewählt wurde
Post seçimlerde partilerin tek tercihi oldu
Post war die einzige die ausgewählt wurde
Eğitimciler de bizi tercih etti
Auch die Bildungsinstitute wählt uns aus
Bakan ve vekiller köşe yazarımız
Minister und Abgeordnete schreiben Kolumnen bei uns
Özel ilavelerimiz ile daha çok kitlelere ulaşın
...
POST)Gazetesi)ile)birlikte))
Özel)İlaveler)veriyoruz)
•&Bayram&ilaveleri&&•&Yol&Rehberleri&
•&Düğün&İlaveleri&&&&•&Lezzet&Durakları&
&&&ve&diğerleri...&
POST Bizim Rehber’lerde herkes var
...
POST&&
Bizim&Rehber&
her&sene&&
Post&Gazetesi&
okuyucularına&
ücretsiz&
gönderiliyor.&
Avrupa’nın lider Türk İş Dünyası
Türkçe ve Almanca bu rehberde tanıtılıyor
Seçkin&iş&dünyası&bu&rehberde..&
Tüm&iş&dünyasına&&
Büyükelçiliklere&&
Avrupa&ateşeliklerine&
heryere&gönderiliyor.&
İnternet ve sosyal medyada takip ediliyoruz...
App ile Digital ortamda bizi takip edin...
Avrupa’daki Türk Medyası
Türkische Tageszeitungen in Europa
Avrupa’daki)5)milyon)Türk)nüfusuna)karşılık)
Yayımlanan)Günlük)Gazeteler)ve)Toplam)Tiraj)
Es'leben'5'Mio.'türkische'Migranten'in'Europa.''
Die'Auflagen'der'türkischen'Tageszeitungen.'
Ayd›nl›k
Hürriyet
Milli Gazete
Sabah
Sözcü
Yeni Özgür Politika
Zaman
Toplam Tiraj
65.250
Ne yapmak istiyoruz?
...
•&Türkçe‘nin&öğ[email protected],&güçlendirilmesi&ve&öneminin&anlahlması&
•&Dini&ve&milli&hikayeler&
•&Kadın&ve&Aile&sayfaları&
•&Sağlık&ve&gurbet&hastalıkları&ve&tedbirleri&
•&Gençlik&ve&gençliği&bekleyen&tehlikeler&
•&Eğ[email protected],&okul&öncesi,&meslek&eğ[email protected]&ve&Universiteyi&kapsayan&bilgiler&&
•&Önemine&binaen&özel&dosyalar&(Avrupa&ve&Türkiye de&ki&seçimler,&eşitsizlik,&&şiddet,&
&&&yabancı&düşmanlığı,&&boşanmalar&vs.)&
•&YTB,&STK&ve&başka&kuruluşlarımızın&etkinliklerinin&tanıhlması&ve&yönlendirilmesi&
•&Başkonsolosluklardan&haberler,&etkinlikler&
•&Başarı&öykülerinin&tanıhmı&(teşvik&etmek&amacıyla)&
•&Yeni&nesillere&bulunduklari&ülkenin&dilinde&sayfalar&hazırlanması&&
Seçim sürecinde neler yapabiliriz?
...
•&Avrupa’daki&vatandaşlarımıza&yönelik&[email protected]&çalışmalarını&tanıtmak&
•&Türk&toplumuna&ulaşmak,&evlere&girmek&
•&Gençleri&aile&ortamında&yakalamak&
•&Vatandaşlarımızın&sandığa&gitmesini&sağlamak&
•&Doğru&bilgi&vermek,&bilgi&kirliliğini&kaldırmak&
•&Doğru&karar&vermelerini&sağlamak&
Seçim sürecinde neler yapabiliriz?
...
•&Avrupa&çapında&350&bin&adrese&ulaşıyoruz.&Rakam&arnrabilinir.&
•&Özel&sayılar&hazırlayıp&bu&adreslere&yollayabiliriz.&
•&165&bin&üzerinde&mail&adresimiz&mevcuour.&Bu&mail&adreslerini&kullanabiliriz.&
•&Post&internet&sayfasını&ve&sosyal&medyayı&kullanabiliriz.&
•&Avrupa’nın&her&bölgesinden&haber&alma&imkanımızı&bu&ilavelere&yansıtabiliriz.&
•&Haberler&QR&kodu&ile&görsel&&verilebilir.&
•&Görsel&haber&çekimi&yaparak&&ajanslara&ve&diğer&tv&kanallarına&servis&edebiliriz.&
Seçim sürecinde neler yapabiliriz?
...
•&Özel&ilavelerle&adayları&tanıtabiliriz.&
•&Seçim&çalışmalarını&her&ay&çıkartılan&özel&bir&sayı&ile&okuyucuya&ulaşhrabiliriz.&
•&Seçimin&son&4&hapasında,&her&hapa&özel&bir&sayı&çıkarılır.&
•&Toplam&6&özel&ilave&veya&bülten&ile&Avrupa’daki&vatandaşların&evine&ve&&
&&&iş&yerine&girmiş&oluruz.&
•&TV&kanallarına&ve&yazılı&basına&yönelik&medya&planlamasını&yapabiliriz.&
•&Özellikle&Avrupa&medyasına&yönelik&çalışmalar&yapabiliriz.&
Not/Notizen
...
Not/Notizen
...
İrtibat bilgileri
Kontak
Starkenburgstr. 7 - 64546 D-Mörfelden/Walldorf
Ofis: 0049 6105 9813-0
Fax: 0049 6105 9813 171
[email protected]
www.postgazetesi.de
Temsilciliklerimiz
Frankfurt
Hamburg
Berlin
Stuttgart
Dortmund
Köln
Münih
Nürnberg
İsviçre
Hollanda
Belçika
Avusturya
Fransa
SİZİ e n i y i
B İ Z tanıtırız