XI concurs de fotografia : Mirades pedagògiques

Amb el suport de
Premi X concurs de fotografia 2014
‘Diferències’
Somnis de primera classe
Judit Fortuny, Sílvia Gangolells i Anna Garcia (FEPTS)
Facultat d’Educació,
Psicologia i Treball Social
Comissió de Cultura
altres disposicions
Les fotografies no premiades es podran
recollir durant tot el mes de juny de 2015
a la secretaria docent del centre. Les que
no s’hagin recollit en aquest termini es
destruiran.
La participació en el concurs implica
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
circumstància no prevista serà resolta pel
Vicedeganat de Cultura de la Facultat.
Qualsevol consulta sobre aquestes bases es
podrà plantejar a l’organització a través del
correu electrònic: [email protected]
Av. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 973 706 501
Fax 973 706 502
www.fepts.udl.cat
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
abril 2015
Totes les obres hauran de ser originals i
estar lliures de drets que puguin afectar a
tercers. No es podran presentar treballs ja
publicats o premiats en altres concursos.
Alhora, totes les obres presentades hauran
de respectar el dret a la intimitat de les
persones. La FEPTS no es responsabilitza
de la possible vulneració d’aquest dret en la
realització de les imatges.
presentació
La Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL convoca el XI Concurs de
Fotografia ‘Mirades pedagògiques’, amb l’objectiu de promoure per mitjà de la creació
fotogràfica i audiovisual una cruïlla de mirades a l’entorn del fet educatiu.
participants
modalitats
Hi podrà participar qualsevol persona
vinculada a la Universitat de Lleida, professorat, personal administratiu i de serveis o
estudiantat, tant de forma individual com en
equip.
a) Modalitat fotografia
Cada participant podrà presentar un
màxim de tres fotografies. Les imatges
podran incloure qualsevol tipus de
recurs d’edició o compositiu, si es creu
necessari.
Les obres tindran unes dimensions
mínimes de 18×24 cm, i aniran
muntades sobre un suport de cartolina
negra. La mida del suport ha de ser
de 40×50 cm. És necessari que els
muntatges estiguin en perfecte estat en
el moment de la seva recepció.
tema
El tema de la present convocatòria és
‘De la representació a la transformació’.
La fotografia fa visibles fragments de
realitat, en fa representacions, i en certa
manera també la pot canviar. En aquest
sentit, la fotografia ens pot ajudar a efectuar
petites transformacions educatives. El fet
de congelar moments especials ens ajuda
a repensar-los i, crear-ne representacions
alternatives, desafia l’ordre establert i el
reconstrueix. Aquest Sant Jordi busquem
noves mirades al món de l’ensenyament,
mirades fotogràfiques que possibiliten
canvis.
b) Modalitat audiovisual
Cada participant o equip de participants
podrà presentar en suport CD o DVD
una única obra, ja sigui material filmat
amb qualsevol mitjà d’enregistrament,
presentació audiovisual o producció
multimèdia.
Les persones responsables de les obres
han de poder garantir, si escau, el dret a
la utilització dels diferents elements que
hi apareguin (imatges, text, música).
Els treballs s’han de presentar o enviar
degudament protegits a:
Secretaria del Deganat de la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l’Estudi General, 4. 25001 Lleida
Horari: de 10 a 14 h
La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
El termini de presentació dels treballs
finalitzarà el dia 9 d’abril de 2015, a les 14
hores.
Cada fotografia i els materials audiovisuals
es presentaran acompanyats d’un sobre
tancat on hi constarà el seu títol i el pseudònim de l’autor o autora. A l’interior del sobre
s’inclouran les dades del concursant (nom,
cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic,
amb especificació del centre o titulació,
departament o secció de la UdL a la qual
pertany).
La Facultat prendrà mesures pel bon
manteniment i conservació de les obres
presentades, però no es responsabilitza
dels danys, deteriorament o pèrdues que es
puguin produir per causes fortuïtes.
premis
S’estableixen els premis següents:
• Premi fotografia: 300 € i acreditació
• Premi audiovisual: 300 € i acreditació
jurat
El jurat estarà format per professionals
representants del món de la fotografia, dels
mitjans de comunicació i del camp social.
A més de la qualitat tècnica i creativa, es
valoraran les obres que aconsegueixin
projectar una reflexió suggerent sobre
l’àmbit temàtic del certamen.
El resultat es donarà a conèixer el dia 23
d’abril de 2015. El jurat podrà declarar
desert qualsevol dels premis, i la seva
decisió serà inapel·lable.
mostra
El jurat es reserva el dret a fer una selecció
de les obres presentades per garantir-ne
l’adequació a les bases.
Totes les fotografies seleccionades formaran
part d’una exposició que s’organitzarà a
la FEPTS amb motiu de la celebració de la
festa de Sant Jordi.
Les obres audiovisuals admeses es podran
veure a través del web de la Facultat.
drets de propietat
Les obres premiades seran copropietat de la
FEPTS. La Facultat podrà publicar i difondre
els treballs guanyadors a través dels mitjans
que consideri oportuns, sempre amb
indicació de la seva autoria.
Els autors o les autores dels treballs premiats en cediran a la Facultat d’Educació,
Psicologia i Treball Social de la UdL els
drets de reproducció i comunicació pública.
La cessió dels drets d’explotació no és
exclusiva i permetrà a l’autor o autora
l’explotació de l’obra, sempre que faci
constar que ha estat objecte d’un premi de
la Universitat de Lleida.