L`ART GÉOMÉTRIQUE DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS

Інститут археології НАН України
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
За підтримки Посольства Франції та Французького інституту в Україні
Institut d’Archéologie NAS Ukraine
Parc National historique et culturel de Kyiv-Pechersk
Avec le soutien de l’Ambassade de France en Ukraine
et de l’Institut français d’Ukraine
У рамках програми «Французька весна-2015 в Україні»
Dans le cadre du « Printemps français en Ukraine 2015 »
IV французько–українська археологічна конференція
Національний Києво-Печерський історико-культурний
заповідник / Київ, вул. Лаврська, 9
ГЕОМЕТРИЧНЕ МИСТЕЦТВО
ВІД ПРЕІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ
L’ART GÉOMÉTRIQUE
DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
IV colloque franco-ukrainien d’archéologie
Parc National historique et culturel de Kyiv-Pechersk
9, rue Lavrska, Kiev
23 – 24 / 04 / 2015
Організаційний комітет:
ПРОГРАМА
Л. Яковлева, Ф.Джінджан,
Л. Михайлинa, Т. Кара-Васильєва,
В.Отрощенко, Г. Івакін
23/04
Відкриття конференції 10.00
Президент сеансу: Г. Івакін (заст. директора ІА НАНУ, член-кореспондент НАНУ)
Вступ
П. Толочко (директор ІА НАНУ, академік НАНУ)
Е. Тосатті (радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні)
Л.Михайлина (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник)
Перша сесія
Головують на засіданні: Т. Кара-Васильєва, Л. Яковлева
Геометричне мистецтво Європейського палеоліту
Л. Яковлева (ІА НАНУ)
Абстрактне геометричне мистецтво і декоративне геометричне мистецтво
доісторичної та протоісторичної доби у Західній Європі
Ф. Джінджан (Університет Париж 1 Сорбонна, UMR 7041 Arscan)
Роль артефактів доби палеоліту у вивченні геометричного мистецтва
A.-K. Вельте (UMR 6249 CNRS, Університет Франш-Комте, Безансон)
Знаки та мотиви Верхнього палеоліту у франко-кантабрійському регіоні
E. Робер (MNHN, Париж)
Перерва 12.30-13.30
Геометричні візерунки у нео-енеоліті України. Проблема реконструкції
О. Корвін-Піотровський, Л. Шатило (ІА НАНУ)
Елементи геометричного стилю в образотворчій традиції Трипілля–Кукутень
Н. Бурдо (ІА НАНУ)
Геометричний стиль у традиції декору кераміки нео–енеолітичних культур Карпато–Наддніпрянщини
М. Відейко (ІА НАНУ)
Comité d’organisation :
Дискусія
L. Iakovleva, F. Djindjian,
L. Mykhajlyna, T. Kara-Vasilieva,
V. Otrochtchenko, G. Ivakine
Екскурсія до Музею історичних коштовностей України 16.00
Друга сесія 10.00
Головують на засіданні : В. Отрощенко, Ф. Джінджaн
24/04
Геометричний орнамент і знак у мистецтві зрубної спільноти
В. Отрощенко (ІА НАНУ)
Геометричний орнамент на металевих порожнистих браслетах з
Північного Причорномор’я
М. Новіченкова (ІА НАНУ)
PROGRAMMЕ
23/04
Ouverture du colloque 10h00
Président de séance : G. Ivakine (directeur-adjoint de l’Institut d’archéologie de l’ANSU,
membre correspondant de l’ANS d’Ukraine)
Introduction :
А. Кузьміщев (ІА НАНУ)
P. Tolotchko (directeur de l’Institut d’archéologie de l’ANSU, académicien, membre de l’ANS d’Ukraine)
E. Tosatti (сonseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Ukraine)
L. Mykhajlyna (Parc National historique et culturel de Kyiv-Pechersk)
Геометричний орнамент на ліпному посуді раннього залізного віку
з Степових пам’яток Північного Причорномор’я
Première session
Геометричний аналіз на виробах з кістки і рогу Ольвії
Н. Гаврилюк (ІА НАНУ)
Геометричне мистецтво кельтів
O. Бухсеншутц (CNRS, UMR 8546 AOROC, Париж)
Геометричний орнамент української вишивки та сучасна інтерпретація
Т. Кара-Васильєва (ІМФЕ НАНУ, член-кореспондент НАНУ)
Перерва 13.00–14.00
Методологічний та формальний аспекти досліджень геометричного мистецтва:
хачкали Кавказу
Н. Xачадуріан (Археологія Євразії, Париж)
Геометричний орнамент в українській кераміці
О. Клименко (ІМФЕ НАНУ)
Естетика мультиплікації – повторення одних і тих самих мотивів в українському орнаменті
Ф. Буврі (CNRS UMR 7041 Arscan)
Орнамент у церковному мистецтві України
Présidents de séance : T. Kara–Vasilievа, L. Iakovleva
L’art géométrique du Paléolithique supérieur en Europe
L. Iakovleva (Institut d’archéologie de l’ANSU)
Art abstrait géométrique versus art géométrique décoratif en préhistoire
et protohistoire de l’Europe occidentale.
F. Djindjian (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne & UMR 7041 Arscan)
Contribution à l’étude de l’art géométrique dans l’art mobilier paléolithique
A.-C. Welté (UMR 6249 CNRS, Université de Franche-Comté, Besançon)
Signes et motifs du Paléolithique supérieur de l’espace franco-cantabrique
E. Robert (MNHN, Paris)
Pause 12h30–13h30
Les ornements géométriques du néo-énéolithique de l’Ukraine. Problèmes de reconstruction
О. Korvin-Piotrovsky, L. Chatilo (Institut d’archéologie de l’ANSU)
Л. Міляєва (Національная академія образотворчого мистецтва і архітектури, дійсний
член Академії мистецтв України)
Les éléments de style géométrique dans les arts plastiques de la culture Tripolié-Cucuténi
Поширення геометричного орнаменту у професійному мистецтві сучасних
художників XX–XXI ст.
Le style géométrique dans la tradition décorative de la céramique
des cultures néo-énéolithiques Carpato-Dniepr
З. Чегусова (ІМФЕ НАНУ)
N. Bourdo (Institut d’archéologie de l’ANSU)
M. Videiko (Institut d’archéologie de l’ANSU)
Дискусія
Discussion
Закриття конференції 16.00
Excursion : Musée des trésors historiques de l’Ukraine 16h00
Екскурсія до Національного музею українського народного
декоративного мистецтва 16.00
Deuxième session 10h00
Présidents de séance : V. Otrochtchenko, F. Djindjian
Ornements et signes géométriques dans l’art de la culture de Srubna
(culture des tombes à charpente)
24/04
V. Otrochtchenko (Institut d’archéologie de l’ANSU)
Ornements géométriques sur des bracelets métalliques romains de la région du Nord de la Mer Noire
М. Novitchenkova (Institut d’archéologie de l’ANSU)
L’analyse géométrique réalisée sur les objets en os trouvés à Olbia du Pont.
А. Kouzmichtchev (Institut d’archéologie de l’ANSU)
Ornements géométriques sur les objets en céramique de l’Age du fer tardif trouvés dans la zone
des steppes du Nord de la Mer Noire
N. Gavryliouk (Institut d’archéologie de l’ANSU)
L’art géométrique des Celtes
O. Buchsenschutz (CNRS, UMR 8546 AOROC, Paris)
Les ornements géométriques des broderies ukrainiennes et leur interprétation actuelle
T. Kara-Vasilieva (Institut d’art, de folklore et d’ethnologie de l’ANSU, membre-correspondant
de l’ANSU)
Pause 13h00–14h00
Approches méthodologique et formelle dans l’art géométrique : l’exemple
des khatchkars du Caucase
H. Khatchadourian (Archéologies d’Eurasie, Paris)
Les ornements géométriques dans la céramique ukrainienne
О. Klymenko (Institut d’art, de folklore et d’ethnologie de l’ANSU)
Une esthétique du multiple-la répétition du même dans l’ornement ukrainien
F. Bouvry (CNRS UMR 7041 Arscan)
Les ornements dans l’art religieux ukrainien
L. Miliaïeva (Académie nationale des Beaux-arts et de l’Architecture d’Ukraine, membre
de l’Académie des Arts de l’Ukraine)
Le style géométrique dans la tradition décorative de la céramique des cultures
néo-énéolithiques de la région des Carpates et du Haut Dniepr
Z. Tchegoussova (Institut d’art, de folklore et d’ethnologie de l’ANSU)
Discussion
Clôture du colloque 16.00
Excursion : Musée National de l’Art d’Ukraine 16.00