ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΥΠΟΔΟΜΗ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΥΠΟΔΟΜΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ
ΑΥΤΟ-ΕΞΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΟΔΟΥ
Συνέέδριο Οδικήής Ασφάάλειας, Μάάρτιος 2015
Self-­‐‑Explaining/Self-­‐‑
Enforcing Roads
Μελέέτη µμιας οδούύ που να ανταποκρίίνεται στις προσδοκίίες ενόός οδηγούύ διασφαλίίζει συνθήήκες ασφαλούύς οδήήγησης.
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ; ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
2
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Οδήήγηση σε Καµμπύύλες
ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
ΜΗ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗ
3
3. Γερµμανίία
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
Arbeitsgruppe Straßenentwurf
Richtlinien
für die Anlage von Landstraßen
RAL
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
Ausgabe 2012
R1
Είίναι δυνατόό;
1. Ολλανδίία
2. Σκανδιναβικέές Χώώρες
4
4 Κατηγορίίες (Κλάάσεις) Οδώών µμόόνο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
Κλάάση Μελέέτης
Μέέσο Μέέση Μήήκος [km] Ταχύύτητα [km/h]
EKL1
40-­‐‑160
80-­‐‑90
EKL2
10-­‐‑70
70-­‐‑80
EKL3
5-­‐‑35
60-­‐‑70
EKL4
<35
50-­‐‑60
5
Πηγήή: G.Hartkopf “Kolloquium Richtlinien für die Anlage von Landstrassen“, Cologne, 18.6.2013
Κλάάση Μελέέτης 1: EKL1
Straßentyp Fernstraße – EKL 1
Foto: Weise, TU Dresden
Quelle: Weber, HS Darmstadt
Foto: Weise, TU Dresden
Kolloquium Richtlinien für die Anlage von
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Landstraßen (RAL)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΔΙΚΗΣ
18. Juni 2013
in Köln
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
Dir. und Prof. a.D. Dipl.-Ing. Gert Hartkopf
Rösrath
12
6
Κλάάση Μελέέτης 2: EKL2
Straßentyp Überregionalstraße – EKL 2
Πηγήή: G.Hartkopf “Kolloquium Richtlinien für die Anlage von Landstrassen“, Cologne, 18.6.2013
Foto: Weise, TU Dresden
Quelle: Weber, HS Darmstadt
Foto: Weise, TU Dresden
Kolloquium Richtlinien für die Anlage von
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Landstraßen (RAL)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΔΙΚΗΣ
18. Juni 2013
in Köln
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
Dir. und Prof. a.D. Dipl.-Ing. Gert Hartkopf
Rösrath
13
7
Πηγήή: G.Hartkopf “Kolloquium Richtlinien für die Anlage von Landstrassen“, Cologne, 18.6.2013
Κλάάση Μελέέτης 3: EKL3
Straßentyp Regionalstraße – EKL 3
Foto: TU Dresden
Quelle: Weber, HS Darmstadt
Foto: TU Dresden
Kolloquium Richtlinien für die Anlage von
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Landstraßen (RAL)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΔΙΚΗΣ
18. Juni 2013
in Köln
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
Dir. und Prof. a.D. Dipl.-Ing. Gert Hartkopf
Rösrath
14
8
Πηγήή: G.Hartkopf “Kolloquium Richtlinien für die Anlage von Landstrassen“, Cologne, 18.6.2013
Κλάάση Μελέέτης 4: EKL4
Straßentyp Nahbereichsstraße – EKL 4
Foto: Richter ,TU Berlin
Quelle: Weber, HS Darmstadt
Foto: Richter ,TU Berlin
Kolloquium Richtlinien für die Anlage von
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Landstraßen (RAL)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΔΙΚΗΣ
18. Juni 2013
in Köln
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
Dir. und Prof. a.D. Dipl.-Ing. Gert Hartkopf
Rösrath
15
9
Πηγήή: G.Hartkopf “Kolloquium Richtlinien für die Anlage von Landstrassen“, Cologne, 18.6.2013
Χαρακτηριστικάά Μελετώών Οδοποιίίας Entwurfsklassen und Gestaltungsmerkmale
Συνιστώώµμενη Κλάάση PlanungsEntwurfsΧρήήση Betriebsform
Ταχύύτητα κατάά Μελέέτης
geschwindigkeit
klasse
οδούύ
ΚΟΚ
Τυπικήή Überholprinzip/
Διατοµμήή/
Querschnittstyp
Προσπέέραση
Κυκλοφορι
Verkehrsκόός Τύύπος führung
in Κόόµμβου
Knoten
EKL 1
EKL 2
EKL 3
( )
EKL 4
ΈΈλεγχος(
) prüfen
Kolloquium Richtlinien für die Anlage von
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Landstraßen (RAL)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΔΙΚΗΣ
18. Juni 2013
in Köln
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
Dir. und Prof. a.D. Dipl.-Ing. Gert Hartkopf
Rösrath
10
10
Πηγήή: G.Hartkopf “Kolloquium Richtlinien für die Anlage von Landstrassen“, Cologne, 18.6.2013
EKL Κλάάση Μελέέτης και Συνιστώώµμενη Ταχύύτητα
und Planungsgeschwindigkeiten
EKL 1
EKL 2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2015
EKL 3
0KL 4
E
11
Πηγήή: T. Richter “Kolloquium Richtlinien für die Anlage von Landstrassen“, Cologne, 18.6.2013
Συµμβατόός Τύύπος Κόόµμβου
Wahl der Knotenpunktart
p
Κύύρια Οδόός
Δευτερεύύουσα οδόός
Σηµματοδόότηση µμε προστασίία αριστερήής στροφήής
ΈΈλεγχος Σκοπιµμόότητας Σηµματοδόότησης
Προτεραιόότητα στην οδόό µμε παχιάά γραµμµμήή
Δεν Δεν Επιτρέέπεται Συστήήνεται
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Kolloquium Richtlinien
für die Anlage von
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΔΙΚΗΣ
Landstraßen (RAL)
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2015
18. Juni 2013 in Köln
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Thomas Richter
12 der
Fachgebiet Straßenplanung und Straßenbetrieb
Technischen Universität Berlin
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
13