Omnis 7 - moto

2ÔÚ ¡„˛Ì·Ú —.—.Enduro * ·ÙÂÒflÌÁ * 29.3.2015
œÒÈÛÙÈÍfi K·Ù‹Ù·ÓÁ - ES
29/03/2015 - 22:39
»›ÛÁ No
”ıÏÏÂÙ›˜˘Ì/AÌ·‚‹ÙÁÚ
1
ADAMOTO-3P raicing-ina teck-GREEL —–¡
525 —–¡””œ” ¡ƒ¡Ãœ”
K·Ù »›ÛÁ Moto
À≈.Ãœ.¬.
≈ȉÈÍ›Ú
—Ò¸ÛË/K·Ë/—ÒÔ·ˆ
”˝ÌÔÎÔ
”ÂÎ. 1
1o <‰È·ˆ.> >ÒÔÁ„.
ES
1
YAMAHA ...
16:02.20
16:02.20
ES
2
CHACHAGI...
16:13.64
16:13.64
+11.44
+11.44
ES
3
SHERCO 300
16:44.35
16:44.35
+42.15
+30.71
Ã.œ.
€¡”‘œ–…¡”
ES
4
WR YAMA...
16:48.55
16:48.55
+46.35
+4.20
Ã.œ.
€¡”‘œ–…¡”
ES
5
HUSABER...
17:26.03
17:26.03
+1:23.83
+37.48
ES
6
YAMAHA 250
17:34.08
17:34.08
+1:31.88
+8.05
ES
7
HONDA CR...
17:46.71
17:46.71
+1:44.51
+12.63
ES
8
KTM EXC-...
17:49.48
17:49.48
+1:47.28
+2.77
ES
9
KTM / EXC...
18:02.26
18:02.26
+2:00.06
+12.78
ES
10
HUSQVAR...
18:51.76
18:51.76
+2:49.56
+49.50
¡‘‘…€œ ¡.”.
¡.≈.ƒ.
ES
11
BETA 250 RR
59:58.98
+43:56.78
+41:07.22
ƒ….¡»À«.”.
«.
ES
5:12.85 (1) 2:55.73 (2) 5:02.03 (1) 2:51.59 (2)
2
CHACHAGIAS RACING TEAMÃœ.À≈.€
51
Ãœ.À≈.€.
√ ¡√ ¡Õ¡‘”…œ” ¡»¡Õ¡”…œ”
5:28.90 (4) 2:46.62 (1) 5:17.66 (2) 2:40.46 (1)
3
Chachagias Racing Team
520 ‘”…‘œ” √≈Ÿ–√…œ”
À.≈.Ãœ‘.
5:26.42 (2) 2:59.31 (3) 5:24.48 (3) 2:54.14 (4)
ina teck yamaha HGS Works dike GRC Ga
4
599 œÀ…√À…¡‘«” …Ÿ¡ÕÕ«”
5
555 √≈–œ—œ’Àœ” —≈‘–œ”
6
55
5:27.27 (3) 3:00.23 (5) 5:28.69 (4) 2:52.36 (3)
ENERGIAKO KATASTHMA GEROPOYLOS P...
5:35.48 (5) 2:59.96 (4) 5:42.66 (8) 3:07.93 (6)
PASNICK MOTO NEWS 3PRACING
Ã.œ.».
—¡”◊¡À…ƒ«” ≈Ãá՜’«À
5:44.96 (8) 3:07.47 (6) 5:41.12 (5) 3:00.53 (5)
7
RED RIDRES LA FLEURISTE SPITIKO-CATER
572 —¡—¡ƒ«Ã«‘–…œ’ ≈À…””¡…œ”
Ã.œ.À.—.
5:40.99 (6) 3:09.76 (8) 5:46.37 (9) 3:09.59 (7)
MONSTER-SHOP.gr-MX HOUSE
8
56
9
512
ƒ«Ãœ—œ’Àœ” ◊¡–¡À¡Ã—œ”
ƒ….¡»À«.”.
«.
5:42.73 (7) 3:09.33 (7) 5:41.13 (6) 3:16.29 (9)
À.¡.Ã.”.-MOTO NEWS RACING-MOTO CASIS
5:49.42 (9) 3:15.13 (9)
10
511
À.¡.Ã.”.
¡ …œ’”«” ¬¡”…À≈…œ”
5:41.72 (7) 3:15.99 (8)
MOTONEWS MOTOACTION 3PRACING OK...
Ã.œ.».
œ’– œ’‘≈À«” ¡Õ¡”‘¡”…œ”
5:54.00 (10) 3:32.74 (10) 6:03.49 (10) 3:21.53 (10)
11
RIDERS SHOP-FIREFOX-
553 ”‘≈–√…ƒ«” Ã…◊¡«À
20:58.98
22:00.00
17:00.00
6:29.53 (12) 4:18.91 (11) 6:26.50 (11) 3:44.04 (11)
≈ÍÙ¸Ú ·Ù‹Ù·ÓÁÚ
517
”¡–¡Õ‘«” ¡Õ¡”‘¡”…œ”
Honda CRF...
6:02.71
6:02.71
≈„Í·Ù›ÎÂȯÂ: ”.E.X.2
6:02.71 (11)
www .moto-live.info
SERRES Auto-Moto Club