Pobierz darmowy fragment

NIEMIECKII
Mów
śmiałoy!
w podróż
w pracy
z przyjaciółmi
Rozmówki
z wymową
i słowniczkiem
wydawnictwo LINGO
Piotr Dominik
Mów śmiało! NIEMIECKI
Rozmówki z wymową i słowniczkiem
Konsultacja językowa: Stefan Geller
Wymowa: Tomasz Sielecki
Redaktor serii: Anna Laskowska
Redakcja: Paweł Pokora, Reinhold Utri
Projekt okładki serii: Klara Perepłyś-Pająk
Projekt makiety: Studio 27, [email protected]
Zdjęcie na okładce: © schneckche / Fotolia.com
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2014
www.jezykinieobce.pl
ISBN: 978-83-7892-166-0
ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-273-5
Skład i łamanie: Klara Perepłyś–Pająk
Spis treści
Wstęp
4
8. Zakupy i usługi 101
Wymowa
6
9. Pieniądze
115
1. Najważniejsze zwroty
8
10. Poczta i telefon 121
2. Podróż i zwiedzanie
17
11. Komputer i internet
130
3. Zakwaterowanie 39
12. Nagłe wypadki
140
4. Jedzenie
50
13. Tablice
151
5. Rozrywka i sport 65
14. Zarys gramatyki
180
6. Praca i biznes 82
15. Słowniczek
188
7. Relacje międzyludzkie
91
Wstęp
wst ę p
Mów śmiało!
Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci
porozumiewanie się w języku niemieckim w każdych okolicznościach. To praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się
z rodowitymi Niemcami.
Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części.
n Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli
wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku
rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej
sytuacji i już wiesz, co powiedzieć.
n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów
śmiało”.
n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważniejsze dla danego tematu słownictwo.
4
wst ę p
W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych
słów i informacji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania
szukasz, podasz datę swojego przyjazdu lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei błyskawiczna
ściąga, potrzebna zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować
wypowiedzi w oparciu o materiał zgromadzony w rozmówkach.
A do czego może się przydać zamieszczony na końcu Słowniczek,
nie musimy chyba wyjaśniać.
Z życzeniami samych miłych konwersacji
zespół autorów i redaktorów Lingo
wraz z zaprzyjaźnionymi Niemkami i Niemcami
www.WydawnictwoLingo.pl
5
Wymowa
w y m o wa
W języku niemieckim istnieją głoski, bądź ich grupy, których wymowę
należy bliżej poznać, ponieważ różni się ona od wymowy polskiej.
n Samogłoski z przegłosem tzw. „umlautem”:
ä – wymawiamy jak polskie e, np. Getränk (getrenk);
ö – wymawiamy pomiędzy o a e, np. Lösung (loesung);
ü – wymawiamy pomiędzy i a u, np. Bücher (biucher).
n Inne głoski lub ich grupy:
au – wymawiamy jak ał, np. Auto (ałto);
ai, ei – wymawiamy jak aj, np. Arbeit (arbajt);
eu, äu – wymawiamy jak oj, np. neu (noj);
ie – wymawiamy jako długie i, np. viel (vi:l);
c – występuje w słowach obcego pochodzenia, wymawiamy jak w języku,
z którego pochodzi słowo np. Cafe (kafe);
ch – po samogłoskach a, o, u wymawiamy jak po polsku np. Nacht
(nacht);
ch – po: i, ä, e, ö, ü wymawiamy miękko np. ich (iś);
chs – wymawiamy jak ks, np. wechseln (wekseln);
g – na końcu wyrazu traci wygłos np. Zug (cuk);
g – poprzedzone samogłoską i staje się miękkie np. billig (bilich);
h – na początku wyrazu wymawiamy bezdzwięcznie np. Hund (hund);
h – w środku wyrazu, po samogłoskach, nazywane jest „h niemym”
i służy do wydłużenia samogłoski np. Stuhl (sztu:l);
h – po e, i brzmi jak j, np. gehen (gejen);
qu – wymawiamy jak kw, np. Quelle (kwele);
s – na początku wyrazu wymawiamy przed samogłoska jak z, np. Sand
(zant);
6
w y m o wa
s – przed p, t, wymawiamy jak sz, np. sparen (szparen);
s – w połączeniu z ch wymawiamy jak sz, np. Schule (szule);
ss – wymawiamy jak pojedyncze s, np. hassen (hasen);
ß – wymawiamy jak s, np. weiß (wajs);
tsch – wymawiamy jak cz, np. deutsch (dojcz);
tz – wymawiamy jak c, np. jetzt (ject);
v – wymawiamy jak f, np. Vater (fater);
v – w słowach obcego pochodzenia wymawiamy jak w, np. Klavier
(klawir);
x – wymawiamy jak ks, np.flexibel (fleksibel);
z – zawsze wymawiamy jak c, np. Zitrone (citrone).
Korzystając z zapisu fonetycznego, należy – oprócz w/w uwag – przestrzegać także poniższych wskazówek.
pisownia
oznaczenie
a
ch
e
e
er
i, ie
ng
o
u
ü
a:
Ç
e:
ə
ɐ
i:
η
o:
u:
y:
ü
y
www.WydawnictwoLingo.pl
wymowa
lekko przedłużone „a”
„ch” przechodzące w „ś”
lekko przedłużone „e”
słabo słyszalne, skrócone „e”
po „e” słabo słyszalne „r”
lekko przedłużone „i”
po „n” prawie niesłyszalne „g”
lekko przedłużone „o”
lekko przedłużone „u”
d łuższe „i” wymawiane z zaokrągleniem
warg
krótkie „i” przechodzące w delikatne „y”
7
1. Najważniejsze zwroty na j wa ż n i e j sz e zwr o t y
Die wichtigsten Wendungen di: wiçtikstən wenduηən
1.1. Mów śmiało
nP
ozdrowienia i zwroty grzecznościowe Begrüßungen und Höflichkeitsausdrücke begry:suηən unt hoefliçkajtsausdryke
Dzień dobry
Guten Tag gutәn tak
Dzień dobry (rano)
Guten Morgen gutәn morgən
Dzień dobry (dosłownie
„Szczęść Boże”, używane na południu Niemiec)
Grüß Gott gry:s got
Cześć
Hallo halo
Dobry wieczór
Guten Abend gutәn abәnt
Dobranoc
Gute Nacht gute nacht
Do widzenia
Auf Wiedersehen auf wi:dɐzejәn
Do jutra
Bis morgen bis morgən
Cześć (na do widzenia)
Tschüss czys
Cześć, na razie!
Bis bald! bis balt
Do zobaczenia wkrótce
Bis gleich bis glajç
Szczęśliwej podróży
Gute Reise gute rajze
8
D i e w i c h t i gst e n W e ndung e n
Danke danke
Przepraszam
ntschuldigung/Verzeihung E
entszuldiguη/fɐcajuη
Słucham?
Bitte? bite?
1.1.
Dziękuję
n Informowanie i wyrażanie opinii Informierung und Beurteilung informi:ruη unt beurtajluη
Nazywam się...
Ich heiße... iç hajse
Jestem cudzoziemcem.
Ich bin Ausländer. iç bin auslendɐ
Przybywam z...
Ich komme aus... iç kome aus
Niestety nie mówię po...
Leider spreche ich nicht... lajdɐ szpreçe iç niçt
Czy mówi pan/pani po
niemiecku/angielsku/
francusku?
Sprechen Sie Deutsch/
Englisch/Französisch? szpreçәn zi: dojcz/englisz/
francoezisz?
Nic nie szkodzi!
Das macht nichts! das macht niçts
Bardzo mi miło.
Sehr angenehm. ze:r angenejm
Dziękuję za informację.
Danke für die Auskunft. danke fy:r di: auskunft
Bardzo chętnie.
Sehr gern. ze:r gern
www.WydawnictwoLingo.pl
9
na j wa ż n i e j sz e zwr o t y
Czy mogę przedstawić pana/ Darf ich vorstellen: Herr/
panią...
Frau... darf iç forsztelәn: her/frau
Zgubiłem/łam się.
Ich habe mich verirrt. iç habe miç fɐirt
Zgubiłem/łam...
Ich habe... verloren. iç habe… fɐlorәn
Szukam...
Ich suche... iç zuche
To pilne.
Es ist dringend. es ist dringənt
Przykro mi...
Tut mir leid... tut mi:r lajt
nP
odstawowe pytania Grundfragen gruntfragәn
Jak się pan/pani nazywa?
Wie heißen Sie? wi: hajsәn zi:?
Jak masz na imię?
Wie ist dein Vorname? wi: ist dajn forname?
Skąd pan/pani pochodzi?
Woher kommen Sie? wohɐ komen zi:?
Jak się pan/pani ma?
Wie geht es Ihnen? wi: gejt es i:nen?
Jak ci leci?
Wie geht es dir? wi: gejt es di:r?
Jak dojdę do...?
Wie komme ich...? wi: kome iç?
10
D i e w i c h t i gst e n W e ndung e n
Warum nicht? warum niçt?
Która godzina?
Wie spät ist es? wi: szpe:t ist es?
O której godzinie...?
Um wie viel Uhr...? um wi: fi:l u:r?
Gdzie jest/znajduje się...?
Wo befindet sich...? wo befindet ziç?
Dokąd pan/pani jedzie?
Wohin fahren Sie? wohin fa:rәn zi:?
Kto to jest?
Wer ist das? we:ɐ ist das?
Kim pan/pani jest (z zawodu)?
Was sind Sie (von Beruf)? was zint zi:/von beruf/?
Czyj/a/e?
Wessen? wessәn?
Komu?
Wem? we:m?
Kogo?
Wen? we:n?
Jak?
Wie? wi:?
Który, która, które?
Welcher?, Welche?, Welches? welçɐ, welçe, welçes?
Jak daleko?
Wie weit? wi: wajt?
Jak często?
Wie oft? wi: oft?
Jak długo?
Wie lange? wi: laηe?
Jak długo muszę czekać?
Wie lange muss ich warten? wi: laηe mus iç wartәn?
Ile to kosztuje?
Wie viel kostet das? wi: fi:l kostet das?
www.WydawnictwoLingo.pl
1.1.
Dlaczego nie?
11
na j wa ż n i e j sz e zwr o t y
nP
rośba Bitte bite
Proszę
Bitte bite
Czy mogę pana/panią o coś
poprosić?
Darf ich Sie um etwas bitten? darf iç zi: um etfas bitәn?
Mam do pana/pani ogromną Ich habe eine Bitte an Sie. prośbę.
iç habe ajne bite an zi:
Proszę mi pokazać... (drogę
do...)
Zeigen sie mir bitte... (den
Weg zu...) cajgәn zi: mi:r bite…/de:n we:k
cu…/
Może mi pan/pani pomóc?
Könnten Sie mir helfen? koentәn zi: mi:r helfәn?
Proszę mi przynieść...
Bringen Sie mir... briηәn zi: mi:r…
Proszę tego nie robić.
Bitte unterlassen Sie/
unterlass das. bite untɐlasәn zi:/untɐlas das
Czy mógłby mi pan/pani
powiedzieć...?
Könnten Sie mir sagen...? koentәn zi: mi:r zagәn?
Chciałbym pójść do toalety. Ich möchte auf die Toilette
gehen. iç moeçte auf di: toalete ge:jәn
12
D i e w i c h t i gst e n W e ndung e n
1.1.
nZ
aprzeczenie, odmowa Verneinung, Absage fernajnuη, abzage
Nie
Nein najn
Wykluczone.
Es ist ausgeschlossen. es ist ausgeszlosәn
To niemożliwe.
Das ist unmöglich. das ist unmoegliç
Jest pan/pani w błędzie.
Sie sind im Irrtum. zi: zint im irtum
Nie trzeba.
Man braucht nicht. Es ist
nicht nötig. man braucht niçt. Es ist niçt
noetiç
Bardzo mi przykro, lecz
muszę odmówić.
Es tut mir leid, aber ich muss
absagen. es tut mi:r lajt, abɐ iç mus
abzagәn
Proszę zostawić mnie w spokoju.
Lassen Sie mich in Ruhe. lasәn zi: miç in ru:e
Wypraszam sobie coś
takiego!
Das verbitte ich mir! das fɐbite iç mi:r
www.WydawnictwoLingo.pl
13
na j wa ż n i e j sz e zwr o t y
nZ
adowolenie i uznanie Freude und Beifall frojde und bajfal
Bardzo mi przyjemnie.
Es freut mich sehr. es frojt miç ze:r
Jestem bardzo zadowolony.
Ich bin sehr zufrieden. iç bin ze:r cufri:dәn
To nadzwyczajne.
Das ist ausgezeichnet. das ist ausgecajçnet
To bardzo uprzejmie z pana/ Das ist sehr freundlich von
pani strony.
Ihnen. das ist ze:r frojndliç fon i:nen
nO
kreślenia Bestimmungen besztimuηәn
blisko ≠ daleko nah ≠ weit na: wajt
ciężki ≠ lekki
schwer ≠ leicht szfɐ lajçt
często ≠ rzadko
oft ≠ selten oft zeltәn
dobry ≠ zły
gut ≠ schlecht gut szleçt
drogi ≠ tani
teuer ≠ billig tojɐ biliç
duży ≠ mały
groß ≠ klein gro:s klajn
gorący ≠ zimny
heiß ≠ kalt hajs kalt
lepszy ≠ gorszy
besser ≠ schlechter besɐ szleçtɐ
ładny ≠ brzydki
schön ≠ hässlich szoen hesliç
łatwy ≠ trudny
leicht ≠ schwierig lajçt szfi:riç
14
na górze ≠ na dole
oben ≠ unten o:bәn untәn
następny ≠ ostatni
nächste ≠ letzte neçste lecte
otwarty ≠ zamknięty
o ffen ≠ geschlossen ofәn geszlosәn
pełny ≠ pusty
voll ≠ leer fol le:r
prawdziwy ≠ fałszywy
richtig ≠ falsch riçtiç falsz
stary ≠ młody
alt ≠ jung alt juη
stary ≠ nowy
alt ≠ neu alt noj
szybki ≠ wolny
s chnell ≠ langsam sznel laηza:m
tutaj ≠ tam hier ≠ dort hi:ɐ dort
wcześnie ≠ późno
früh ≠ spät fry: szpe:t
wolny ≠ zajęty
frei ≠ besetzt fraj bezect
n Wyrażenia potoczne Umgangssprachliche Ausdrücke umgaηsszprachliçe ausdryke
Ani trochę
Keine Spur kajne szpur
Bzdura
Quatsch kfacz
Coś w tym stylu.
So was in die Richtung. zo was in di: riçtuη
Enerdowiec (z ironią)
Ossi osi
Forsa
Kohle ko:le
www.WydawnictwoLingo.pl
15
1.1.
D i e w i c h t i gst e n W e ndung e n
na j wa ż n i e j sz e zwr o t y
Gliny
Bulle bule
Kompan do kieliszka
Saufbruder zaufbrudɐ
Kurczę, cholera!
Mist! mist!
Może być.
Es geht. es gejt
Nie żartuj!
Mach keine Witze! mach kajne wice
On jest pijany.
Er ist blau. e:ɐ ist blau!
Super
Super, geil zu:pɐ, gajl
Świetny!
Toll! tol!
Mieszkaniec Niemiec
zachodnich (z ironią)
Wessi wesi
Zamieniam się w słuch.
Ich bin ganz Ohr. iç bin ganc o:r
Żartujesz!
Du spinnst! du szpinst!
16