here - Brave Radio Friends

BRF 90 IARU Award 2015
Date: April 10, 2015
001
002
003
004
005
006
007
008
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
G3VGR
SP9JPA
UA9UDX
N8DE
M0XLT
YO4BTB
OK1KRJ
DL1DXF
RV6HJ
OK2QX
UX0UO
G1MXP/SWL
US1MM
RA3PCI
UR4MF
DH2PL
K1BV
RW9MZ
UA9UAF
RA4UDC
R9UO
RK4UWL
DL8UVG
R9AL
EU6AA
DJ8VC
DL3MR
DK2JP
UR4LPP
DL2SUB
DL4ZM
David Aldridge
Henryk Zwolski
Nick Chigin
Don Havlicek
Kevin Jackson
Virgil Butarascu
Radioclub Melnik
Karl Schicketanz
Aleks Ivannikov
Jiri Pecek
Serge Petrov
Edward Baker
Vladimir Kryzhanovsky
Sergey Alexanin
Ivan Ivanovich Gnedov
Peter Lehmann
Ted Melinosky
Andrej Matveev
Vladimir K.Popov
Alexey Yeryshov
Eugene Baryshev
Radioclub Ruzaevka
Volkhard Grönke
Evgeniy Melnikov
Victor Kostyuk
Alfons Niehoff
Wolfgang Trieb
Henry Löser
Alex Troschiy
Werner Barth
Bernd Heyer
7
8
5
6
7
13
9
5
5
5
10
9
17
12
15
15
11
8
5
5
7
6
6
6
7
11
5
6
8
9
7
033
034
035
036
037
038
KX2S
DL3BUA
UT7LW
R7TT
DL2SWR
DL9GCG
Edward Deringer
Ronald Herpel
George Grazhdankin
Valentin Pavlov
Uwe Hansen
Christian Großer
7
15
7
13
5
6