jako pdf - pfarrei

Bože słužby we Wotrowje
wot njedźele, 12.04. do njedźele, 19.04.2015
njedźelu,
12.04.
9.00
za + Renatu Šnajderowu z Pančic-Kukowa a ++ staršeju
cr
njedźela
Božeje miłosće
14.00
nyšpor z duchownym
N
7.30
8.00
modlitwa wo duchowny dorost
za + Marju Wowčerkec ze Sernjan
Dz
17.00
Boža mša za dźěći
za + Jurja Hajdana z Wotrowa
Dz
18.00
za +Margit Bulankowu k prěnjolětnemu wopomnjenju
Dz
9.00
za ++ Bena Žura a m. Hańžu z Wotrowa
N
14.00
nyšpor bjez duchowneho
póndźelu,
13.04.
wutoru,
14.04.
srjedu,
15.04.
štwórtk,
16.04.
pjatk,
17.04.
sobotu,
18.04.
njedźelu,
19.04.
3. jutrowna
njedźela
Wozjewjenja we Wotrowje
na njedźeli Božeje miłosće, dnja 12.04.2015
1. Přichodnu njedźelu je kolekta za našu wosadu postajena.
2. Cyrkwiny chór zwučuje póndźelu w 19.30 hodź.
3. Wutoru je Boža mša we 8.00 hodź. Do toho modlitwa wo měšniski dorost. Po kemšach
senjorowe dopołdnjo z přednoškom Trudle Kuringoweje. Tónkróć pokaza so film wo
swjatych křižach z wokolnych wsow našeje wosady. Tež dalši zajimcy su witani.
4. Cyrkwinska rada zetka so srjedu we 18.00 hodź.
5. Boža mša za dźěći je štwórtk w 17.00 hodź.
6. Nalětna nadróžna zběrka Carity přewjedźe so hač do 20. apryla. Prosymy wěriwych
tutu zběrku podpěrać.
7. Dźěći 5. a 6. lětnika su sobotu, dnja 25. 04. na kubłanski dźeń do Worklec přeprošeni.
Přizjewjenja přijimuja so w dekanatnym dušepastyrstwje hač do wutory, 21. apryla.
8. Za putnikowanje do Krupki wot 26. do 31. julija móža so zajimcy wot 16 lět w
Chrósćicach na farje do lisćiny zapisać.
9. Sakrament mandźelstwa chcetaj sej wudźělić, prosytaj wěriwych wo modlitwu a
připowědataj so druhi króć: Frank Mróz z Koćiny, kat. a Dana Birkholz z Kašec, ev.
10. Dnja 9. aprila je zemrěł Michał Lorenc z Noweho Dwora, w starobje 63 lět.
Pusty wječor je w Chrósćicach njedźelu po nyšporje hač do 17.00 hodź.
Chowanje je w Chrósćicach póndźelu w 17.00 hodź. R.I.P.
Vermeldungen in Ostro
am Barmherzigkeitssonntag, den 12.04.2015
1.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für unsere Pfarrgemeinde bestimmt.
2.
Kirchenchorprobe ist am Montag um 19.30 Uhr.
3.
Am Dienstag ist Hl. Messe um 8.00 Uhr. Vorher ist das Gebet um geistliche Berufe.
Nach der Heiligen Messe ist Seniorenvormittag. Frau Kuring zeigt einen Film über die
Kreuze aus den Dörfern unserer Pfarrgemeinde.
4.
Kindergottesdienst ist am Donnerstag um 17.00 Uhr.
5.
Die Caritas-Straßensammlung findet bis zum Montag, den 20. April statt.
6.
Der Kirchenrat trifft sich am Mittwoch um 18.00 Uhr.
7.
Kinder der 5. und 6. Klasse sind zum Bildungstag am Sonnabend, den 25.04. nach
Räckelwitz eingeladen. Anmeldungen sind bis zum 21.04. in Räckelwitz möglich.
8.
Jugendliche ab 16 Jahre können sich für die Fußwallfahrt nach Krupka vom
26. bis 31. Juli im Pfarrhaus in Crostwitz anmelden.
9.
Das Sakrament der Ehe wollen sich spenden, bitten die Gläubigen um das begleitende
Gebet und werden zum zweiten Mal aufgeboten:
Frank Mroß aus Kotten, kath. und Dana Birkholz aus Kaschwitz, ev.
10. Am 9. April ist verstorben Michael Lorenz aus Neuhof, im Alter von 63 Jahren.
Gelegenheit zum Gebet ist in Crostwitz am Sonntag nach der Andacht bis 17.00 Uhr.
Die Beerdigung ist am Montag in Crostwitz um 17.00 Uhr. R.I.P.