ÑÇåÇ怳±²¯€±€ €± - Raman

UO'ÑU4
x èb!W. ÑÏU1
êb7ÒW7U! s7ÏÏW%™W' ºÉèWOO?5ÉúW0 W3
©Çd?7u'¨
è ÉèWMM}4ÉÏ å™ W3 p}"U' •! æÇèWz ¬ÉèW/U7þ u}5 W5èW2ÉÏ ÉèÉÑU7ÏU5 W3 ÓW2 p|b5W6 ¬ÊèWJ W6 W! ¬éÑU$ U5 ÑU$
®æùúÉÏ æU(U€
®ÉèWMM}4ÉÏ ÇbM4 ôW…W3 W7U"W6 U"W6 •! ¬v! w:'Çú êÉèWz åŸW! ¬s!ÉÏ æè
®XA7ùú W2 èu! W5U'W2 èW3 ÔUO'ÑU4
®ÉèW"ÉèU4 s4 s2 W3 ¬ÔÉèWz êÑU!ÑW' åŸW! ¬Çè–! w:}9O5Çu" èWz W~5Éú
®rMO97ÉÏ ê•& êW2W~}$ ÑW'W3 U:A}6 s4 åŸW! ¬W •‚ U:?}z êW2Ée}4
®éÏ •! .W2W3èu3 É—|ÑÏ É—1 êd"W. w5•! U:A}6 åŸW! ¬WOO5 Éd}3 d:Oz èWz w‚ÑW…Wz
®UJ! ÑU2 Éd}z w2ÉÑW' è æ•2 êW5U>9}:2 W3 ãW7ÉèU4 •! èu9"U6 ÉèW5ÏdJO1U" w:'W!W4 W! UO'ÑU4
®ÇÏÉÏ èU1W3 æU7èWz w5U2WOO2ÉÑÉÏ W…Éú ¬èW( wM(W‚ ÔÉú ¬êW2W3èu3 É—|ÑÏ É—1 åŸW! ¬èu! êb5W •6 èWz
éèU~5W6 w~5ÉÏ W?3 r|u?… ÉèW5ŸÇÏ W3 ¬èU?2U5 W3 ®åèu?9?:?A?O5ÇÏ åW?2ÉÑW"èu?O?‡?4•?2 XA€ W3 54ÉÒd|þ W3 ¬U?:???}z ãÉè
®p}5þ w5U2ÉèU~5W6 ®èu!
®èu!Çd2 b5W! ÇbLM7ÉÒ êèŸU‚ w2W7W(•… W3 W~5ÉÏ èWz ®ÉèWOO'U5ÉÏ +U2ÉÒÑW! W5þU€ Éèx}€ w}€ êW€d" s4
wJ}‰2 ¬ÉèW7Çd2 wML?}6 W! W2U…ÑÉÏ ¬d"ÇèÏ ãW7W2d‚ b5W‚ ®ÊèW2ÑÉÏ W2U…ÑÉÏ wˆ}3 êW?(èu( XA€ W3 ãWO7U4ÑU"
®ÉèÉÑèèþ W7UM}6 êÑW' Çb2U" ÉuO5 êU…ÑÉÏ W! !W…
¢®W7UO'ÑU4 åèU5 ®, Éd}3 v!ÉÏ W7Çè r}€ ¡èW3W6¢
22
²°±µ¯²¯µ ©²±³¨ þ
èu?!W5 w?J W?? ? ?2 W?? ? 2 æèu?! æ•?? ? 2 Éb?5ÉèWz æU?? ? ?OJ?|b5W?6
®æèu9! æè ÇÏÒ•"u€W" u}5 W3 ®êÉb! v3 æUO:'ÉÏ
W3 æU?? ? O?J}?? ? (W?! ®Éd?? ?}?z W"W?5èu"U?6 æ•‚ v?5ÇÒU5 ÓW?? ? 2
¬ÊU??2 w5èu!úW??‡? }" W?! W??2 s|Ï ÉèW5U??2W5•??2 W5U??>? 9? }? :? 2
¬êÏ w5ÇèWz ®æèÇd! èU?5 W3 ¬U?:??? }z g}€ ÑùÒ wJ}?5ŸU?'
v!ÉÏ W5ÇèWz èu?4W6 ®s5U2W?O?O'W?2W2U" W5U?>?9}?:2 W! ÑW?'
®U~! Ç–5UO}€ w:'ÉÏ p W& êÉèW3 ÑW! s|dJ! ÑU4•"
¬U2ÉÏ ÑU4•" W2ÉÑU94W. w5U2W4W6ÑW! W2 p}'W2 UO5W"
¬ÉèW?? ? ?L‚ÉÏ Çb?5U?? ? 2W?5•?? ? ?2 W?? ? 0Éú W?! ¬éþùú èu?? ? 4W?6 ®rM?4
®r}5ÉÏÇÏ æUO4W2Ée}4 ÑW'W3 è åd…Éb W6 V}:2 ãW7U…•2
w2W?7èu2W W?? 1 W?! ¬ÉèW?? 4W?? 2ÉÏ æU?? OM|èU?? & ãW7ùúW?€ W!
êÉÑU!ÑÉÏ ¬æU??(U€ »rM}??2W"ÉÏ æU??2ÉúW€™ u??}5 êÒ•" ÉÑèW??…
ÇÏW2ÉÑW"èuO‡4•2 u?}5 W3 è r'èu5ÉÏ ãW7W"Ñu2 v9}:2 ÑW6
®åW2ÉÏ êÑU4•"
¬æWJ?! gOz WM?O? ?4ÉÒd|þ åW3 æW?? 2U5 ÒW?? % +U?? 2ÉÑU?? 2èU6
W! ÇÏÉèU?& W5•?2 ÉÑW"èuO?‡?4u?2 åWz ôW…W?3 WA?O?4W6 ÔW7•!
®ÉèWLM}4ÉÏ UO5W"
®æÉÏÉÏ rO"W??4ÑU7 è s|Ï ÒÇu??&d?}? 0 p|b5W6 ¬ÉÑU??$ ÑU?$
d?O?…W?(•?… æW2U?5 ÒW% g?O5ÇèWz è v!U5 ôÏ W! æU7W?2U~}?$
W3 X?5èu?? ?4ÒWz åW?? ?2W?7 W?? ?O? ? O?5 g}?? ?2Ç–?? ?$ÑW?? ?' ®ÉèW?MM?}0
W! ãW?7W5U?~}! ôW?? ?…W?3 ÔÉèWz êÑU?!ÑW?? ' ¬p?}M?O? ? 4ÉÒd|þ
®wM}! X'ÉÏ
ôW…W3 UO'ÑU4 ¬W5èu/ •! ®WOO5 Çè ÑW6 ÔWAO4W6 åŸW!
®èu!W6 êÒÇèUO$ d" w5ÇèWz
êW?? ? ?2W?5ŸÇÏ w7Ç—?|ÑÏ U?? ? ?O? ? ? 'ÑU?? ? ?4 ôW?? ? ?…W?3 ¬þùú åÉèèÏ
X?7u?4ÉÏ ®èu‚ÉÏ W?2ÉÑU?9?4W?. èÉÑW?! W?2 ¬Çu?}€ rMO?4ÉÒd|þ
®rM}'UM! v€ wJ}M|u( èu4W6
æUAO5 êW?~|ú êÉèWz •! ÉèÉÏd2 åW2WO7ÉèU?1 W5•2 U…ÑÉÏ
ó•?? ?ˆ? ? ?… v' èèÏ ®åd~?!ÇÏ W?? ?2U?!ÉÑU?? ?2 êW?? ?L? ? ?…èÏ è åÉb!
p}"U??' èu!ÉÏ èWz ®èu! p?7ÑU" U?:? A? }6 åŸW! ¬æèu??9 W6
®v!Çú WO7U4ÑU" èW! êèU‚ u2U" v! éúÉèU‚
êèU‚ èWz ®¢¡W?9?}?:?2 èu?4W?6 èWz ¬W5Çè–!¢ ºÏd?2 êÑÇèU6
æU?2É–?|ÏÑW?' êÉèW5bM|u??& åÉÏ W! è b5U?A? & Çb5U?2W??0Éú W!
®Êd…ÉÏWM W6 ÑW'W3 åèU‚ s4 ®èu‚ÉÏ è ÊU6ÉÏ
êèèÏd!Çú W! êb?5Éu??}€ W??2 b5Çu5ÉÏ ê•??& p?}? :? ( ÇÏèW3
¿p}:( õ åŸW! ¬èu!W6 ÉèWM4
åŸW! ¬åd?JH! v" p?}"U??' •?! U" U5 p?}3 +U??2Éèu?? ˆ? ?}€
rO?5U??2W?5þU€ êW?? 1W" è w5U?? 2ÉèU~?5W6 w~?5ÉÏ éu5W3 ÑW?? '
23
²°±µ¯²¯µ ©²±³¨ þ
- W •‚ U?:???}z W?2 - W?2Ée?}?4 ÑW?'W3 êW?2W?(Éú Éd?'ÉÏ
®XAO5ÇÏ W2U€ùÒ XAO5W" W3 è U5ÇÏ
ºw"u?? ?… è ÇÏ æU?? ?A? ? O?5 êW?? ?2Ée?? }? ? 4 ÑW?? ?' êÉþU?? ?4U?z W!
¢¡W U"W! è ÒW%U5 b5W‚ “v!W5 s4 êe}4 W4Wz åÑÇÏÇuO6¢
W2Ée?}4 ÑW'W3 r:7d( v?'-èèÏ è V}:2 W5•2 ãW7U?…•2
®U5ÇÏ
¢®WOO5 ÒW%U5 d:Oz ¬U:?}z¢
¬wM?O! r?O5U?? ?2WJ'W?? ?2 ÉèU?‚ ¬Çb?? O?5Ïd?? ?2d7W?? ?' ôW?? ?… W3
3•??& W?! ®ÉèW7Çþèu! Çb??LJ?A? }? 4 W3 æ•?? 2 w2W??O7ÑÉèÉd?? O!
r}?$ W! e?O…ÑW6 v!U5 W?2 d" wJ}?2W7 ÔÉèWz ¬U6Wz ºÊu?…
®vˆ}!
r:'W?6 ¬v U4 ÉèW4ÇúW?…ÉÏ p}"U2 ¬W7ùúÉu?O5 ÔU€ èWz
ãÉè ¬ÊU6ÉÏ êW?0d3 Çb?L?&U5 W?3 p}?:?( ®-W?1U" v! Ïd?2
®d…Uz w5U2W?}ˆ!
¬èÇd??2W5W??'U?M}€ wJ}?? :? 'W6 ôW??…W3 æèu!W??:?|èUz åÉÏ W!
®ÉèW4W2WH}3 s! W4Çe& è åUA2Çú åèu‚
Çb4W2W5èW?& W3 ¬wMO! +èW& è ÉèWOO4Ïd! èW?& ÑW?2W7
w2W7W‚ÑU€ è èu!Ïd2 w W?6 ÉèÉÑU7ÏU5 W3 ãW7U! ®èu! èW(
s4 W?3 ¬ÉèÉèu! d?? ?:J?7e5 W?? ?2W‚ÑU€ W?? ?2 ®U?M}6ÉÏ s?4 èÉÑW!
êÉu??}? (ÑU‚ èWz ®W??LJ?(u?& w?(Éú êu??}?(ÑU?‚ ÉèWz èu!Çè
U?:??? }z ®XA7ùú è U?‰?}€ êÉèW?7•?& W3 W?2W?:?&W??' ÉÑÇu?}z
®ÉèW7UM?(ÉÏ W??2 ÉèW??O? O? 'U5ÉÏ .W?? 2É—|ÑÏ W??<7d??…W?z d??:? Oz
®ÊèW2ÑÉÏ wA7•& ¬ÑU$ÇèÏ
W3 ÑW' wJ7ÑU" è èW( ®ÉèW7U4W5 å™ W3 ÑùÒ w2W7ÉèU4
ÑèèÏ W?! w??M?4 W?3 éèW??7ÉÏ U?! Êu?~? "ÉÏ ®ÉèW?5U?7Ïd??! ¬éu?5
®éd~!
®èu?? ?9? ? ?OM?O!W?5 ÉèÉèW! +èW?? ?& e?? ? O? ? …ÑW?6 s4 ¬åÉÏèW?z U"
®èu9"U6W5 ÑW6 èWz åŸW! ¬åèu! wM"U6 w5ÇèúÉèU‚
¿èu9"èW2W5 w?}€ åèU‚ d:Oz ÉèWA}€èW?4W3 ôU' b5W‚ W3
¿ôU' ZM}€ è U$W€ è ÏW' v' ¿ôU' ÏW' ¿ôU' •5
Éu?}€ +èW?& èu! —?}?4 W3 ÑùÒ w?5Çe?4ÉÏ U?O5W" ®+ÇÒU5 ÒWz
ÇÏW?"U?? ? ?2 èW?z ÑW?? ? ?' W?! ÑùÒ w?J}?5ŸU?? ? ?' è èu?? ? ? 9? ? ? O?M?O!W?5
®èu9"èW2 w}€ åèU‚ ÑU$ 57ÇèÏ •! W2 æèu97úW‡}"
êÑU94W. w5ŸÇÏ u?}5 W3 ¬54ÉÒd|þ W3 +ÏdJAOz wM|u(
èu!W6 êÉÑèW?… w2W7U~(ùd?0 ¬W5U?>9?}?:?2 ®èu! Çb•?O?(ÑWz
èWz ¬ÇÑe?|ÑU€ÉÏ Çb?? ?}?" w9?? ?}? ? :? ? ?2 d"W?? ?4•?KO?? ?2 æÇb5W?‚ W?? ?2
W! ¬æèu!Çd??2W5 ÑU??4•" è êb5W??9M}?3•€ U?:? A? }6 êW5U??9? }?:? 2
®ÉèW5•2 w2W7WMOA}€ è èu"U6W5ÑU4þ W3 w2WO7U:'ÑU!
ÉèWL|úW~! èu! åW:?'Wz s4 •! ¬ôU' æÇb5W‚ w7Ç—|ÑÏ W!
¬r|ÑþuJ?! ¬r|d?O?~! U??2W5 êÉèWz w'd" W?3 ¬æU?4•??& w U??4
èu?4W6 s?4 w"Ÿè W3 W?2 p}??:?( ¬édJ! v3 -W5U??O?& æU7
®v4èW1ÉÏ éþùú
ÑÇb?O?'d"W?4 Éb5ÉèWz ¬èu! ÑÇb?O?'d"W?4 w}?ˆ! U" ÎùÏèÑU!
åèèÏd!Çú ôW?…W3 êb5Éu?}€ w5U?2Wˆ?}6 XA?… åèu! ÑU‚U5 W?2
®ÉèW4WJ! p'W"ÑW!
W?2 Ïd?2 åÑU?2u??'W?2 wMOMO! êW??'U" ãW7ÉÏÇú W! p|þùú
å•& êb|Ò èÉÑW! ¬êÒÏ W! ¬èW?( è ÉèW7U‰}€ åW?2W5ÇÏW4W‚
®-èW2 éúW!
¬ÇÏW7ÇÏèW??4 èW?3 ®èu!ÇÑÏú•??… v U?? 4 W3 p}??:? ?( èu??4W6
ôU?? 2 æU?? 2ÉÑÇu7Ï w?~5Éú ¬æèu?? 9! d?? O?€ d?? O€ r2èU?! è p7ÇÏ
æU??2W5UJO?K€ ¬èu??9"èW??2 v" æU7ÒÑÏ æU??2ÉÑW??$W€ ¬ÉèÉèu??9!
®æèu97Òú æU2W:&ÉÑÏ è æèu9OA W1
êèèÏd!Çú W3 p}??(W! ¬ôU??4 wJ}M}3W??2 è õèu?' X?A?…
®èu!Ïd2 ÔÉèU! W3 wM4
æU?OM4 W?2 -èW?2ÑW?' ÇÏW5Ç—?7W€ èWz ÑW?' W! ¬W?(èW?% W3
w6 U?? ? :? ? ?? ? }z êÉÑèèþ èW?z ¬åW?? ?2W5•?? ?2 ÉÑèèþ Éb?5U7W?? ?…ÉÏ
®WLJ(u&
ÑW?? 'W3 +U??2W?? 9? }? ?:? ?2 ¬èu!ÇdJ W?6 æÇÑU??$ ãÉè W?? 2U€ùÒ
e7ú W! ÇèÑW6 ¬æèu!Ïd2 .U1 ÉèW4ÑÇu7Ï W! å•& W2 æU2W0Éú
w?!ŸùÏ u?? ? }5 W?3 åÉÏ èWz ãÉè r?A? ? ?O?5U?? ? 2WK?$ è æèu!Çd?5ÇÏ
®æèu! Çb5U7•&
Çb5U?2É—7W€ W! è U5ÇÏ åW2W5•?2 Ée?}4 ÑW?'W3 åW2W5ÇÏW?4W‚
®W U4WM! w5U4Çb5Wz ê™ WL‰! êÉèWz •! éÑÇu& ÉèW9U6
w?5U?? ? ? 2ÉèU?‚ W?3 åŸW?! ¬æèu! Ô•?? ? ? ?>? Ï s4 w?M?O?MO?! W?!
èu!W?6 æU7ÉèWz w'd?" ®ÉèÉbM|u?? &ÉÏ rJ}?? 'd" Çb?? A? O?5ÇèWz
è åÑW?? ?' WM"u?J9 W?6 øÑW?? 4 w5ÇÒU?!ÑW?? ' W?3 ãW7W?? ?:? ?'ÉÏ
®æWJ! r:'W9 •1
W3 ¬ÉèÉÑW?? ?' w4•?? N?5 W3 ÇbJ?}"U?? 2 W?3 ¬èW?? ( w5U?~5ÉÑÏ
ÑW?? ?'W?3 ¬åèu! ÉèW?5bM?|u?? ?& w?J7ÑW?? ?& W?? ? 2U€ùÒ X?A? ? O?5W"
®èu! v€ êW€d" W3 r|u… æU2W5UJOK€
w2W7W?5þU€ w~5ÉÏ ®ÊèW??2ÉÏÑW??' æU?O5u??4ÑW5 p?}?'W??2
®éu… W"U6ÉÏ åW5U5þ
w?J?}?5þ ®èu?!W?5 r??J?7ÇÏ w?5U?? ? ? ? ? 2ÉèU?~?5W?6 w?~?5ÉÏ ÉèW?z
¿v! v2 v!ÉÏ W'W2 åWz ®U7þÉÏW5 WL}z w U4 W3 ÔWJ7Ï
®ÊèW?? ?2ÑÉÏ ãW7•€U?" ÉèW?? 2U?? ?…ÑÉÏ êW?? (èu?? ?( XA?€ W3
wM?L? }?6 W! W?? 2U?? …ÑÉÏ è U?? :? 'ÉèÇú ê•?? & w}?? $ W?3 W??2•?€U"
24
²°±µ¯²¯µ ©²±³¨ þ
åW5ÇèU?~5W?6 åWz ®ÉèW?? ?:? ? ??? ? O?! æU?? ?2W?? ?O? ? ?O? ? (U?? ?2 ÑW?? ? 'W3
®ÉèWOO'U5ÉÏ
¢®å—4Éb W6 èèÏd!Çú êW'U5W6 ¬Éd}3¢ ºÏd2 êÑÇèU6 èWz
¬w?L?|ÑW?6 w2W?7W?? ? ? ? 4U?5þùú W! ®ÉèW?? ? ? ? 4èu?! p7e?5 w?}?3
w5U?? 2W?? 0Éú æÇu??}?5 w5U?? 2W??2•? U??<? U??$ W U?" èu! p7ÑW?? &
®ÇÏÉÏ p'W…
æÇb5W‚ W?3 p W??& ®W??4W??:? 'W?z w5ÏdJ}€úÉèU?!¢ ºw"u??…
W3 ®s?5Ïd?? 2ÑÉÏ W?? 4U5þùú wJ?7ÑW?? & ÉèW?? A? ?}€ èW?? 4W?3 ÎU‚
ÑW6 Çb??(ÉèWz ôW?? …W3 ¬æèu! æè W5UJ? W??& èWz ¬Çb??O? :? 'Çú
®¢æÉÏÉÏ æUO5èu! W! É—|ÑÏ
w?5U?? ? ? 2ÉúW?€™ ÉèÉe|ÑU?€ W?! è Êd~? W?6 w2W?7W?? ? ? 4U?5þùú
èu! p|dFO( - ÉèÉèu! ú•?( ÇbJ}1ÉÏ ÑW' W! ®ÉèW7Çb W6
®ÉèW:}M|u>O! ÇÏ w èW6 è êÏ W! W?? 2ÉÑW??'èu?5 êWM|è ¬ÉèW?? 2Éd??F? ?O? ( êèèÑW?? ' W3
®Çd2ÉÏ
êW?2ÉdO?.U( ¬ÉèW?LM|u&ÉÏ W?1ÉÏ åWz W2 ¬W5Çè–!¢ ºw"u?…
®X(ÇÏÇú w|u… ¬Ïd2 X'W6 v! ê•& ®¢å™ W:|Ï
¢®ÉèW:}!ÉÏ p7e5 r}3 ¬éÏ WJ7ÑW& ¿w"WO}3 æU:|u…¢
r??? ? ? O? ? ? 9! êÉèW?z êd?! W3 åŸW?! ¬ÉèW?? ? ?4Ÿèu?? ? ?$ÉÏW5 s?4
®U2ÉÏ Çú p}'W2 X?O94ÉÏ ¬ÉèW:}!ÉÏ p7e5 p}'W2
æU?"•! ¬W?? ? ?O? ? ? O?5 Çè ¬Éd7W?? ? ?'¢ ºw?"u?? ? ?… ÉèWM?O?5WJ?}€ W?!
¢¿ÉèW:|ÑÒùÏU5
èW?z U" X?A7ùú d?" w2W?7W?? ? 0Éú èÉÑW! ÉèW?? ? ?2W7W?? ? 0Éú W?3
®èu! wJ7ÑU" êW:|èUz êW2•€U" êW"U2
®èu! æè ÇbOJ7ÑU" u}5 W3 W7Éu}( åW! ÑW6 r(W2WJ(u&
®ÇÏÉÏ èèú ÉÑ•$ åW! WAO4W6 ¬s4 s2 W3
r}?3 èWz ¬åd?? ? …Éb W?6 Çb?? ? L Ï u?? ? }5 W?3 p}5èu?! W?? ? 2ÑW6
®v!ÉÏ èW( êW:|èUz ®é–!ÉÏÇÏ
U??&ÉúW5 •! åÉèWz w"W?0ÑÉÏ e?O…ÑW6 ¬v! w:?'Çú êÉèWz
g7èWz w?5U??2ÉèU‚ •??&Uz +ÇÒU?5 ®r'UM! ÔU! åW??2W?J(u??&
®U5 æU7 ¬æèu! p'W2 WAO4W6
U?O5Ï W3 èWz ®wMO?9?4ÉÏ æWL?…ÉÏW! ¬èu! ãèu?‰! p}"U?2
êWJ‰?… WJ?(u?& U?O5W" ®èu?9! r1u5 Çb7•?& êW??2W5™•J‰!
è W5U?? >!U?"u?? 1 W?? :? A?7ùúÉÏ è U7þÉÏ W U?? 4 èW?3 W??2 èu?! s4
®d" w‰O6
ÉèW! r:'W6 ¬æU4•& w U4 ÉèW?4ÇúW…ÉÏ W2 éÑU$ èu4W6
w5ÉèU& Éèu9!W5 U:?A}6 åŸW! ¬Éèu! ÉÑèW… p|b5W6 Ïd2ÉÏ
®äèu3 ê—|ÑÏ wJ|—1
W! èWA4Wz r?|úW…ÉÏ æUO}3 ¬U5 ¿rM}:?'W6 æU7èW& W3 v!ÉÏ
æU7•?& ¬ÇÏÑ•?& wM?"èW?2ÑÉÏ ôW?…W3 ¬w5U7W! ®æèuM?! wML?}6
®æèUM}6 •! wJ}:( õ ÉèW( èWz éèW2ÉÏÑÉÏ æU7•!
êèÇd??=? O? ' w2W?? O? O~5Éb??}! ®èu?! ÏÑU??' ÇèW6 ÉèÉÑÉÏ W3
èu!ÉÏ ¬ÇbO?:'Çú W3 ®èu!UA}?2 Çb5U4W2W5Ÿ•?2 ÑW' W! w U!
êèèÏ W! ÇÏ åÑU?7–! ®w5Çu?? :? ?4W5 åŸW?! ¬åWJ!Çú Çd?? }? ?& ÑùÒ
W??4W??>! å•?? & s4 èu!W5 éú•??… W?3 p|ÑU??2•6 •O?6 ®åèWJ!
®ÇdO…ÉÏW5 v€ 3•& åŸW! ¬ÉèWOO'd"W4
3•?& s4 ®v! p}M|u?( W3 W?5ÇÑW!èÑèÉÏ åW3 W7Çu!ÉÏ èWz
¬W7Çu?! èU~?5W" ÑW?? ?…W?z åŸW! ¬ÇÏÉÏW?5ÑÉè w5U?? ? 2W?? ?A? ? O?z W3
®åÉb! w"W4ÑU7 w5Çu:4ÉÏ
è •|è Çb5U?? 2W5Ÿ•??2 W?! ¬ÉèW??L? :? ?'ÉÏ êW??2W5ÇÏW?? 4W‚ W!
w4ÇÑU?z Êu~"ÉÏ ®èu! Ž?2 è –??2 ÑU?? ( ®åèu! æÇÏÑW?? …ÑW?? '
®W5U0•" g}€
èU‚W?:'u~5Wz ÉèW?( åWz w U! d|þ W3 ¿v! éu?2 W3 v!ÉÏ
¿ÉèW??:? }M}??:? ?! W •?" ¿UJ! õ èu! ÒU??O5 W! ¬ÇÏW??(•??4U??& è
õ êèÇ—?}?… W"U?&ÉÏ •?& ¡W •" W! W? •" w2™U‚ ¬s4 êÇÏu?&
¿ÉèWJ|èÇÏèèú
èèÏ èWz êW •" ¿éþu?J! ãW?A?O?0 èèÏ W?! þuJ! éèW7ÉÏ
¿ÇÑÏ æU4W2Çd! êÑW' W3 W2 ÉèW:}M}:?! W2WAO0
w~5ÉÏ èU2U5 W3 ®X(ÇÏÇú èW( •! r|u… @5Éb}! è ÊU4
ÇèW?% W3 ãW7WKà3u… êÉe7è p?}M|u( W3 ®ÉèÉèu! ÒÑW! W?1W"
W??1W" w?~5ÉÏ f7b??4W?6 ®ê–! å•??&W3 åW?? 'U5W6 ¬Çd??:? ??? O!
®ÉèW7Çd:?O!
s7d?"ÉÑèW?? ?… W?? ?2 Ïd?J4Çú ÇÏW?5Ÿ•?? ?2 èW?z êW?? ?:? ? 'ÇÑU?z W!
w~?5ÉÏ w5Çe?! èu! åW?? ?:? ? ?'Wz ®èu! v?3 êÑU?? ?( w?"èW?? ?…e?? ?4
éu?2 W3 èèú w5ÇÒÉb?4W5 U6ÉèÑW?6 ¬s|Ï Éu|u?2 W3 æU?2W?1W"
®åW2
¬–€ W?3 ®åU?? :? ?'ÉèÇú êÑÇu?? 'èu?? ?A€ W! ¬p?}5U7úÑÇu?‚ W3
W3 ®U2ÉÏÇú Çb"èW…e?4 w5Ÿ•2 u}5 W! p}'W?2 èu! v3 r|u…
êu?}? (ÑU‚ W3 rJ}5þ ÇÏW??2W"èW?…e?4 åÉÏÑW! w7U??2U5èèú d|þ
æè Çb??O?J7ÑU" u?? }5 W3 è ÊŸW6 úÇÒU?! èÉÑW! ®wMO?! Çb??(Éú
®èu!
“ÔÉèW3 W~$ “èu!W5 èWz ¬d}&W5 ¿èu! w'ÑU4 •&Uz
æU?O~5ÉÏ ÇÏW2W •‚ W5Ÿ•?2 u}?5 W3 w5U2W5þU€ w1W" W?1W"
®ÉèW7ÇÏÉÏ
W3 W5U?"W??9? …W5 Éèx??}€ åWz ãW7W??2ùd??O! õ W?! v!ÉÏ ¬ÍW€
¿s!Çd2 v€
25
²°±µ¯²¯µ ©²±³¨ þ
®ÉèW7Çd2
¢¿êèW&U5 •"¢ ºw"u… åÑW5 wJ}~5ÉÏ W!
®èu! w'ÑU4 ®ÉèWL'UM7W5 èu! p7ÑW&
wJ?}‚d€ õ U?? ?:? ??? ?}?z ¿w'ÑU?? 4 ¬w?"•?? & ÉèWz ¬W?5Çè–!¢
¢¡W7W6 Ê—|ÑÏ
®éÑèèþ W"U6
¢“w5ÇÒÉÏ¢ ºw"u…
®ÉèÇúW~ W6 ÏÑÉÒ æU'd" W3 rOMO!
¿Éèu! õ¢
®w!W5 Éd}3 èWA4Wz Éd:(U! W7Çè r}€ ¿w‚•! ®êù–! Éd}3 Éd:(U! W7Çè r}€ ¿WOO‚ X:'W!W4 ¿åù–! p}?? :? ( “èW?? ( åWz v! w:?? 'Çú êÉèWz ¬Éd~?! éu??… ¢®åW2ÉÏ
¬Çb?? 2W7W?? 2d‚ b5W?‚ W3 ®æèu! âÉú r(W?3 êèu??4 –?€u??:? ?2
wJ}??:? ( éèW?7ÉÏ r:??A7W~}?" ®éÑÉÒu??…ÉÏ õ Ïd??2 r:??'W6
®WM4 w5ÇÑW~O5 è Çb! åU$Wz ÑÇbO'd"W4
wJ?|u?? ?}? ? (ÑU?‚ W3 ê•?? ?& è Êu?? ? … êÉèWz ¬¢åù–?! v!ÉÏ¢
®U‰}€ÑÉè ÉèW(Éú
èW3 ¬r}ˆ! p}:?( v!ÉÏ Ïd2 r:'W6 ®v€ ÑW' W?4U:'W6
¬ÉèW??4WJ! êÑÇÏU??…Uz ÉèW?:? }!ÉÏ êèèúW!èèú êW??O? O?'d"W??4
®åèu! @5Éb}! åŸW!
wJ|u??}?(ÑU‚ W3 ¬ÑW?' w1èW?" U" v€ w2èu5 W3 U?:? ??}z
V7ÑW?? / wJ}?? $W?? … W??‰? ?2 Êu~"ÉÏ ®ÉèÉèu?!Çd??‰? ?}€ ÔÉú
®r'UM7U5 s4 è WO|èW3
ãb?5ùú W3 êþW?" è UM?(Uz ¬p?'W?? ? 2 êèU‚ èèÏ U?? ? O?5W"
¬ÊU6 å™ èÉÑW! ®Ïd2 ŸÉèUz r(ÉèU! ®Ïd?2ÉÏ æUOM4 êd7W'
®XA7ùú è åÏd2 õU4 w€W‚ êU5•…
®åb5U€•?( U~O5 W! è åU:?'Éè Éu}€ W! W2U?…ÑÉÏ åÉÏÑW! W3
w}€ åèU‚ êÏ wJ?|ÑU?$ êÉèWz •! åWJ! w~5U?! X?7u?4ÉÏ
U" ÉèW?? 4U??4 éèW3 ®Êd??… ÇÏ•?? & W! +ÇÏ åŸW! ¬ÉèW??:?|èWJ!
æU??(U?€ ¬èu! æè Çb??OJ?7ÑU" êW??…ÑW??$ u?? }5 W3 êW"U?? ' èWz
W! è W?7ÇÏ X'ÉÏ åW?? 2W5ÇÏW?? 4W?‚ ¬Ïd?? 2 ÑW!W3 åW?? 2W?"W?? 2U‚
W5ÇèèÒ åW?! ºéÑÇu?? ?& W?9U6 Çb5U?? ? 2W?? ?4ÑÏU?? ?1 W! w?~5Éb?? ? }!
v€ w?A? }€ +Çu?"U5 s4 W?? 2 p}??:? ?( ®v4èW?? 1ÉÏ p}??:? ?(
s4 ¿W7Çb7d?…Çú•?& êÉèW5Ÿèu?$ u?}5 W3 Éu?}~5W?2 W3 ®åd~!
•?? ?&U?z ¿r}?? ?ˆ?! v U?? ?4 W?! õ v!ÉÏ s4 ¿éÏ X?'ÉÏ W3 r?O‚
W??L? }?z ®W??O? O5 W??L? ?}z w5èu! êÑÇÏU?? …Uz ãW7Éu??}? ( •?O6 W!
®s???O!U5 W??L?}?z w~5ÉÏ æÇèWz åŸW! ¬v!ÉÏ æÇèW?3 æU?L|u??…
s"ŸW6 W?! p}??'W??2 ÉèÉÑW??' W?3 ¡æd~! éu??… ¡æd?~! éu??…
¿èu! W?5U7Çd?? ?}? ? & ÉèU?~5W?6 åW3 æU?? ?:|u?? ? … ®ÉèW"èW?? ?2 ÑèèÏ
¢¿èu! v3 æU:|u… ÔÉu}z •&Uz ®èu! p}5þ w}€ w~5ÉÏ
ÔU! ÑùÒ åW5ÇèU~5W6 èWz w~5ÉÏ ¬v W! ¬Êu… 3•& W!
ÑW6 ®åWJ! q( •! w|u… U2U5 X?7u}€ åŸW! ¬ÊèW2ÑÉÏ •!
®U2ÉÏÇú W2 WJ}5þ w}€ w~5ÉÏ W3 r|u… åÇèÉÏÑW! ¬v! w‚
u?? }5 W?3 ¬èu?? 9! w?5U?? 2ÉèW5Ïd?? 2d?? O?! wL?? 1u?5 ÇbJ}?"U?? 2 W3
u?}3 W! w2W7W5ÇÏ ¬UM?}6ÑÉÏ w2W7ÉÑW~$ W"W?2U€ êW?2U?:5U?$
W! U:A}6 èWz ®b5U'd?O~7ÇÏ ãW7W‰4W( WJ5ÉÏ W! è Êd…
êÑU?&èú ôW2èèÏ ¬p}"U' •! ®èu9"U6W5Çú æUA}2ÉÑW~$
èWz U?:??? }z ºÊu?… 3•?& W! ®Ïd?2 æè åèU?‚ g}€ W3 êèWz
®èu! æè gO4Wz ¬WOO5 Éd}3 d:Oz
®èu! s|u(èÑW' v! ¬XA7ùú UO'ÑU4 ÑU$ÇèÏ
¢®åù–! v!ÉÏ “åùúÉÏ¢ º-u… w}€ è å™ W"U6 p|þùú
W3 r‰?O6 •& åŸW! ¬éu?2 W?:}‚ÉÏ r'd?‡! w}3 X?7u?4ÉÏ
ôW?…W?3 ¬Çè–! v!ÉÏ p|þùú w5Çe?4ÉÏ ÑW?6 ®ÊU6ÉÏW5 X'ÉÏ
®åÏd2 w5U'W€W% w(èu" wM:A7ùú w ÇèW6 Çb(ÉèWz
p7e5 r?}3 ®Ïd??2 åd7W??' è åU??:? 'ÉèÇú ¬èU??'U" è @5W??4
®XA7ùú è åÏd2 õU4 w"W4èèú ¬ÉèÉèu!
ÑèèÏ æ•?‚ åW?J! êd?7W?? ? ? ?' ¬åW?J! w?|ú W?! X??7u?? ? ? ?4ÉÏ
®ÊU6W5 X'ÉÏ W3 r‰O6 åŸW! ¬ÉèW:|èW2ÉÏ
•! ®vM}?4W5 w5U2W5þU€ w1W" W?1W" w~5ÉÏ åèu! éúÉèU‚
®ÉèW2W5ŸÇÏ WL:A7ùú ÓW! ÔW:'W!W4 åWz
êÉèU?5 èW?z w??H? èÒ w?J??? ? ? ? ? ? 4 w?5•??! è èu?! ô•?‚ æŸÇÏ
®èu9OM&Uz
W??2ÑW?6 rJ}??'W?? 2 åŸW! ¬W??O? ?O5 Óèu5ÉÑU‚ W?! åÇè–! s4
è é–?!ÉÏÇÏ r??}?3 ®v?M? |Ï v?3 åÒÇè ¬éèÉÏ Ô•?? ? ? ? ? ? & r?J? }?5þ
®å™ ÉèW:|úW…U5 eO…ÑW6 d" wJ|ÑU$
åèu!W5 p?|ÑÉÏW?1 U?6Éè êÑU‚èèÏ s4 U??O5W" W! W?7Çè r}€
®Éèu"U6W5 ÑW' W! åÇèUz w2W7èèÏd!Çú s4 UO5W" è
®w5ÇÒÉÏ êW4Wz ÔUO'ÑU4 ¬s4 êÇú W!
®æèUM}6 •! rJ}:( ÉèÉÑU94W. W3¢ ºw"u… p|þùú
¢¿s4 •! ¢®Éu}z •! ¬v W!¢ ºÉèW7ÇÏ w4ŸÉè W5Çd…Çb}€
®U5ÇÏ åW2Ée}4 ÑW'W3 w5•2 wJ}9}:2
ãW7ùúW?€ W! ®èu?! êèÇÒ•" ¬W?? ?2W?? ?9? ? }? ? :? ? 2 W?7ÇÏ r:?? ?'ÉÏ
26
²°±µ¯²¯µ ©²±³¨ þ
¬W2W"èW?…e4 W4èu9?:A7W…W5 U:?A}6 ®v4W~O! ÇÏ r èW6
®èu! p|ÑÇèU6 w~5ÉÏ W3 r|u… ÇÏèW( w Ï u}5 W3
X?'ÉÏ W! @?5W?? ? ? H?" è s?A?7ú êèU?? ? ? O?€ ãW7W?? ? ? ?:? ? ? ?'ÉÏ
è ÇÏ ÑU(W% å•& ÇbJ'W"ÑW! w?J}5Ÿ•2 u}5 W3 ®s"èW2ÑÉÏ
w U?? :? ? '•€ w~5ÉÏ W?3 r|u?? … åŸW?! ¬wMO!W?5 r‰?? O6 d?? ?:? ?Oz
®g}€ WM:A7ùúÉÏ ÇÏúÇÒU! êW:'ÇÑUz W! èu!ÉÏ æU2ÉèUO€
®ÉèWOOMO94W5 eO…ÑW6 d:Oz è XA7ùú ÉèW( èWz rJ(u&
w‚W?2 ¬v9??:?A7ùú d" w5ÇèWz åW?$ÑW??' ãÉè èWz W~5Éú
¬Çb/U?2W?O?7ÑÉèÉd?O! u?}5 W3 ®ÉèW7U?4 å™ W3 Çb??(ÉèWz ôW?…W3
ÇÏèU‚W?:'u~?5Wz wJ}5Ÿ•2 u?}5 W3 W7U?:??}z W?2 ÔU?:??}z
®U2ÉÏÇú
êd??O! ÉèW"W??4èu"èW??2 f7b?4W?6 ¬w7ÇèÏ êW5U~5U??4 åWz
.•??& Çb??L? A? ?O5U??2W5èW??& u??}?5 W3 ÊW5U5W" èW?z åŸW! ¬èWz
®ÇÏU5 æUAO5
ÉèèÏd?2 êÇú Éb5ÉèWz Çb/U?2WO?7ÑÉèÉÏU7 u}5 W3 æU?4u?… v!
®édMO!U5 d:Oz W2
Éè w5Çu?"U5 åŸW! ¬W?"W6 W?? 2 v‚ÉÏ p?}? ?LKO?? 0 W?3 W?? 4Wz
®êW>! wA}€
åŸW! ¬ÉèW?"U6 g?O? ? 'ÑU?? ?4 ¬ÊU?6 U?? ?O? ? 'ÑU?? ? 4 p}?"U?? ?2
ÑèèÏ w?M4 W?3 ÑW?? ? ?? ? ? 2W7 U?! ®ÉèW7U?? ? ?4W5 ÑùÒ w?2W7ÉèU?? ? ?4
®ÉèW:?&
®ÊU6ÉÏ s4 g}€ p}4W2 éþùú èu4W6 ¬UO'ÑU4
w9?}? :?2 p}?(ÉèU! Çb7•??& ôW?…W3 è ÑU?9?4W?. W??:?A7ùúÉÏ
s4 w?M"U6 w?5ÇèúÉèU‚ è U5ÉÏÇÏ êW?? 2Ée?? }? ?4 ÑW?? 'W3 ¬U?M|Ï
®ÉèW7U4ÉÏ
u?? }?5 W3 æU/U?? 2W?? ?O7ÑU?? O5ÇÒ s?7èu! p7ÑW?? & W?? ?2 p|þùú
W! è ÉèÉÏd2 åe5 w?~5ÉÏ –€ W3 ¬Ïd2ÉÏ ÑU4•" ÇÏÑW"èu?O‡?4•2
ºåb5U€d‚ Çb7WJ‰|u…
®WJ}?'W?2 w}€ w~5ÉÏ W3 r|u?… ÉèÉÑW?' W3 ¡Éd~! éu?…¢
¢¿7?O!U5 W~5ÉÏ èWz Éu}z
ÉèW5b?M|u?? & w? •6 W3 W?J W?? & w}?€ w~5ÉÏ¢ º-u?? ?… s4
¢®éÏ
®èu! ÚŸu1 éu… ÉèW:} èu<! êÉèWz v!
¬åWJ! g?Oz Éd??}z W?? L? }! êÉèW3 ÑW?! ¡W??A? }? 2Ç–?? $ÑW??'¢
ãW7W5U?>?9?}?:?2 W! ÊÉÑU?!W?' åÒÇèU?O?$ èÇèW" w2W7W?2ùd?O!
p}€ ÉèW?5bM|u??& w •6 b5W?‚ W3 U??O5W" èu!Çè r}?€ ®èu!W6
w?:? ? ? 'Çú W?! “U?? ? ? :? ? ? ??? ? ? }?z åŸW?! ¬d?" w‰?? ? ? O?6 è Éèu"U?6
p W& ®s7Çè ÉÏÑW€ XA€ ãÉè Éd?}3 WL}z ¡WA}?2Ç–$ÑW'
¬èè—?}4 éd"u?…ÉÏ ®ÉèÉÏd2W?5 rJ}3 d:?Oz ®W7ÇbM4 êW?2Ée}?4
åW?2 w?5™ ¬W?O? O5 W?4W! åÇè–?! s4 ®ÉèW"U?2ÉÏ ÉÑU?!èèÏ ê•?&
ê•?& èè—??}?4 W?2 W?O? O5 X'Çú ¬å•?& W! ÊÉÑU!W??' W7Çè r}€
®ÉèW:}!Ïd2 ÉÑU!èèÏ
W3 ¬, ôÇÒ Çb?? 4•??& ÑW??' W! +Çu?"U5 d"U7Ò ÉèW?3 ¬ÑU??$ÇèÏ
êÏW! p?|ÑU?? ?2•6 ¬W?? ?O? ? O?5 Óèu5ÉÑU‚ W?! åÇè–! êÉèW?z ÑW!
®r}'d:! êÉèWz •! åW2U5
¬éÑÉÏ WLM|Ï W?2W9}:?2 è ÉèW4W2ÉÏ åW?2Ée}4 êW$W?L2W‚
®ÉèW4ÉÏÉb W?6 æU2ÉúW€™ è åW2Éb W6 W?2Ée}?4 ÑW' w€•?ˆ…
æU??2ÉúW€™ W3 p}??2W7 ÑW??'W3 v!ÉÏ d?O? .U??( êWM|è +ÇÒÉÏ
ÑW?? ? 'W3 ,ÉÏ åÇèÉÏÑW?! åŸW! ¬æÒÑW?3ÉÏ +U?? ?2W?? ? :? ? ?'ÉÏ ®v!
®æU2ÉúW€™ êÉèW5Çb W6
d?? ? O? ? ?.U?? ?( êW?M|è W?! åèU‚ ¬¹´ êÉúW?€™ êèèÑW?? ? ' W3
è w' w5W?? 4W" ¬Éèu??:? ?A? O5ÇÏ p|e?? }? 4 ÑW??'W?3 ¬éèW??2ÉÏ
®æèu! wA}4W •& w5W4ÉÒ ¬v!ÉÏ ôU' X(W6
W! ¬ÉèW?"ÉèÇd?? ?2 p?}3 w?4ÉÏÑW! W3 æ•?? ? 2 wJ?}? ? 9? ? }? ? ?:? ? 2
®éúW…ÉÏ ÇbJ}:( êÇèÏ W! W2 éèW2ÉÏÑÉÏ Çú wMO5Çè–}"
ºÉèU‚ÑW'
Kader Abdolah, Les jeunes filles et les partisans, Récit, Edition Gallimard, 1999.
27
²°±µ¯²¯µ ©²±³¨ þ
è æèu!ÇúÏ æU?2ÉúW€™ ¬ÊU?2 w5èu!úW‡?}" W! ®ÇÏ™ åW?2ÉÒ•"
•! r‰??O6 åŸW! ¬åÇúW??…ÉÏ ÇbJ}"èWJ|ú êÇèÏ W! ®æèu??97Òú
®èu97u$ æUO5U2W"èWJ|ú ¬pA4 ®ÉèW7ÇÑÒùÏW5
ÑW?'W3 w?5•?2 wJ|d?4W?" è èu!Çd?'èu5 X'ÉÏ W! W??2W?1ÉÏ
W3 W?? ?2W?? 9? ?}? ?:? ? 2 ÇÏÉÏ w5U?? A? ?O?5 W?? 2 èu!ÇÑÏ W?? 2W?? ?…ÑW!èèú
®Éèu"U6 ÉèWOO'W2W2U" w2W7W5U>9}:2
¬åèu??9! æ•?2 êb5W? •6 êd?}? 0 ¬W7W5U??>?9? }? :?2 åW3 ¬Éd??}3
®èu! d"Ò• Uz è d"ÑèèÏ wJ}5W4ÉÒ W! ÑW' W9}:2 åWz åŸW!
¿WOO‚ W9}:2 åWz¢
®v!Çè r}€ ¬W"W97U" w2W7W5Çþùú ¿w"W7uO'èu5 v2 ¿WO}2 w6 ¢®w3U…u"Ñu€ wJ|dO.U( ®ÉèW7Çb W6 rO5U2ÉúW€™
¢¿êb5W •6 W! ¿w3U…u"Ñu€ wJ|dO.U(¢
W! W?2 èu?9"U?N?J}€ W5ÇÒW?/U?2 èW3 W?2W?9? }?:?2 w5U?2ÉúW€™
W?! ÑÇb?7b?5Éu?? ? ? ? ?}?€ w?2W?7W?M?|è ®æèu?!Çd?? ? ? ? ?2 ÒU?? ? ? ? ?' X?'ÉÏ
w5U?? ? 2W?"U6ÑW?? ? 'W! èu?? ? 4W?6 wJ?}? ? ‡? ? ?'ÉÏ ¬ÉèW?? ? 2ùúÉu?? ? }5
u?}5 W3 W?2 Çd?2ÉÏ êÏW! p|èU?O€ Çb?2W?7WM|è W3 ®Éè•!b5ÇÒÇú
wJ}?? :? ( W?3 è èu!ÇÏ ÑU??(W?? % ê•??& ÑW!W~?5W" wJ}?5Ÿ•??2
êèèÏ W?! p?}? W?? ? ? ?4•?? ? ? ? 2 ¬ÇÏd?" w?2W?7WM?|è W?3 è w?5ÇèúÉÏ
wJ}‰?2 ¬d" wJ}M|u( W3 ®æèu! ÉèWJ}:( æU7 ¬p?}'W2
®Ïd2ÉÏ ÑU"u1 ê•& !W…
w}?? ?ˆ?! U" wJ?}5W?1Ï ¬d" êW?? ?2ÉúW€™ Ñèèþ W?3 ¬–€u?? ?:? ? 2
è ÔÉú êÑW6èW$ W! W2 wMO! åW$W… W‰2 åWz êd"èU‚ÑW!
d|þ W3 w?(Éú wH èÒ W3 p?}MO‚ ®ÉèÉèu?!Çd??A? }? 2 p?'W??2
®éÑÉÏ Éèu9"U6 êÑW' êW2WJ‚W3
®ÉèW7U5 p|è åW2W9}:2 ®ÊèW2 ód" W€d" Éè r Ï
¿ÉèW"Éu7ÒùÏ éu2 W3 æU"W9}:2 åWz¢
®ÇÏW5•2 W!ŸùÏ åWz wJ7ÑU" wJ}‚èu' W3 Çb?O‚ êèèÏ W?! Éd?}3 W?O?O?3U?…u"Ñu€ Éd?O? .U?( åWz v!ÉÏ ¿v!èu! •|è
¢®ÉèèÏd2 êÇú æ•O?7eOJ5Wz @M‚ W3 ®Êu…W5 w‰O6 d"U7Ò W4W3
w?5U?? ? 2ÉúW€™ d?" wJ?|ÑU?? ? $ êÉèWz •?! èu! ÑùÒ åèu?5U?? ? O!
®èu!W5 -ÇÒ ¬ÏÑÇu! v3 å•??& åŸW! ¬ÉèW?4Éb?9 W6 W?2W??9?}?:?2
êW?M?|è W??! åèU?‚ Çb?? ? ? ? ? ?2W?7ÉúW??€™ W?3 èu?!W?6 åÉèW??z w?'d?"
®éèWJ! W2ÉdO.U(
êW??$W?L? 2W‚ W3 W?2W??9?}? :?2 U??:??? }z è XA7ùú U??O?'ÑU??4