Guia d`autoconfiguració d`eduroam per Windows 7

 Castellano / English
Configuració eduroam per a Windows 7
Per accedir a la xarxa eduroam existeix un executable que podeu instal·lar en el vostre equip per tal de
configurar el perfil de la xarxa sense fils. A continuació trobareu les instruccions que cal que segui per
connectar-vos per eduroam.
Per descarregar el fitxer cal que accediu a la pàgina https://cat.eduroam.org/?idp=49, quan accediu us
apareixerà una finestra amb els diferents programes de configuració en funció del Sistema Operatiu de
l’equip on el vulgueu instal·lar.
En aquest cas us detallem la instal·lació en un Windows 7, per començar feu clic al botó “MS Windows
7”
Quan cliqueu el botó de descàrrega us demanarà que voleu fer amb l’instal·lador, cal que marqueu
“Desa’l” i us fixeu en la ruta on el guardarà.
Una vegada acabi de descarregar l’heu d’executar (si el voleu instal·lar en un altre equip només haureu
de copiar aquest fitxer i executar-ho)
Un cop executeu l’instal·lador demanarà confirmació, cliqueu a “Executa”
Seguidament s’iniciarà el procés d’instal·lació. Feu clic a “Endavant”:
Mostrarà una finestra que ens indica que aquest instal·lador és per als usuaris de la Universitat Autònoma
de Barcelona, cliqueu a “Aceptar”
Al següent pas heu d’acceptar les condicions marcant el la casella i després clicar “Instal·la”.
Abans d’acabar la instal·lació heu d’introduir les dades d’accés.

Usuario: [email protected] (per exemple: [email protected])

Contraseña: introduiu la paraula de pas associada al vostre NIU

Repita Contraseña: introduïu una altre vegada la paraula de pas associada al vostre NIU
Per continuar cliqueu “Aceptar” :
I us apareixerà l’assistent d’instal·lació i heu de fer clic a “Endavant”:
Per acabar la configuració és necessari reiniciar l’equip. Marqueu l’opció de “Ara cal que reinicieu el
sistema” i feu clic a “Fi”
Després de reiniciar l’equip, es connectarà automàticament a la xarxa eduroam.
Català / English
Configuración Eduaroam para Windows 7
Para acceder a la red eduroam existe un ejecutable que podéis instalar en vuestro equipo que os permite
configurar el perfil de la red inalámbrica. A continuación encontrareis las instrucciones que hay que seguir
para conectaros por eduroam.
Para descargar el fichero solo es necesario ir a la web https://cat.eduroam.org/?idp=49, cuando accedáis
os aparecerá una ventana con los diferentes programas de configuración en función del sistema operativo
del equipo donde quieras instalarlo.
En este caso os detallamos la instalación en un Windows 7, para comenzar haced clic en el botón “MS
Windows 7”
Cuando hagáis clic en el botón de descarga os pedirá que queréis hacer con el instalador, hace falta que
marquéis “Guardar” y os fijéis en la ruta donde lo guarda.
Una vez acabe de descargarse lo tenéis que ejecutar (si lo queréis instalar en otro equipo solo tendréis
que copiar este archivo y ejecutarlo)
Una vez ejecutáis el instalador os pedirá confirmación, haced clic en “Ejecutar”
Comenzará el proceso de instalación. Haced clic en “Siguiente”:
Aparecerá una ventana que nos informara que este instalador es para los usuarios de la Universitat
Autònoma de Barcelona, clicad en “Aceptar”
El siguiente paso es aceptar las condiciones marcando el recuadro i después clicar “Instalar”
Antes de acabar la instalación tenéis que poner los datos de acceso:



Usuario: [email protected] (ejemplo [email protected])
Contraseña: Poned la contraseña asociada a vuestro NIU
Repita Contraseña: Poned de nuevo la contraseña asociada a vuestro NIU
Para continuar haced clic en “Aceptar”
Os aparecerá el asistente de instalación y tenéis que clicar en “Siguiente”
Para acabar la configuración es necesario reiniciar el PC. Marcad la opción “Reiniciar el sistema ahora”
y haced clic en “Finalizar”
Después de reiniciar, se conectara de forma automática a la red wifi eduroam
Català / Castellano
How to Configure Eduroam in Windows 7
To connect to the Eduroam network you can use an executable file that allows you to configure the
wireless network profile. Follow these instructions in order to connect to Eduroam.
To download the file you only need to visit https://cat.eduroam.org/?idp=49. It will show you the different
installers to download, switching between Operative Systems.
In this case we are going to detail the installation process on a Windows 7, to proceed, click on “MS
Windows 7”
When you click at the download button, your browser will ask you what you want to do with the install file,
click on “Save” button. Remember the path where you saved it
When the download has finished, run the file (if you want to install it on another computer, just copy this file
and run it).
Once you run the installer, a windows will appear asking you for confirmation, click on "Run".
When the installation wizard starts, click on “Next”
A windows will appear to inform us that, the following installation it’s only for Universitat Autonoma de
Barcelona users, click “OK”
In the next step you need to agree with the terms and conditions, mark the box and click “Install”
Before finishing the installation, you need to fill the configuration page with your access data:

User: [email protected] (for example: [email protected]).

Password: your NIU’s password.

Re-enter Password: re-enter your NIU’s password.
To continue click “OK”
It will appear the installation wizard, to continue click “Next”.
To finish the configuration it’s necessary to reboot the PC. Mark the option “Restart s ystem now” and
click at “Finish”.
After the PC has rebooted, it will connect automatically to Eduroam.