Schoolreglement - Provinciaal Instituut Verpleegkunde Hasselt

MODEL VAN SCHOOLREGLEMENT
SCHOOLJAAR 2014-2015
Provinciale Secundaire School Hasselt - Verpleegkunde
Inhoud
Welkom
1. Schoolreglement, pedagogisch project en engagementsverklaring
2. Onze school
3. Wie is wie
4. Leefregels, afspraken, orde en tucht
4/1. Orde- en tuchtreglement
5. Afwezigheden
6. Persoonlijke documenten
7. Begeleiding bij je studies
8. Evaluatieregeling
9. Toegang tot en verwerking van persoonsgegevens (privacy)
10. Bijdrageregeling
11. Reclame en sponsoring
12. Toelatingsvoorwaarden en inschrijven van cursisten
Bijlagen
1. Personeelslijst
2. Gegevens coördinerend directeur van de SG PSOL, ouderraad, studentenraad, pedagogische raad
en schoolraad
3. Kostenraming van de bijdragen van de ouders
4. Jaarkalender
5. Het Provinciaal Centrum voor Studentenbegeleiding (PCLB)
6. Vrijwilligers
7. Medicatie op school
8. Pedagogisch project
9. Engagementsverklaring tussen ouders en school
10. Instemmingsformulier
Voor een goede leesbaarheid wordt in het schoolreglement de hij-vorm en zij-vorm gebruikt.
Deze slaan zowel op mannelijke als vrouwelijke personen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
1
WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU
Beste cursist,
Hartelijk welkom nu je vandaag de eerste stap zet in het Provinciaal Instituut voor
Verpleegkunde (P.I.V.H).
Het verheugt ons dat je, samen met je ouders of partner beroep doet op onze school voor een
opleiding in de verpleegkunde.
Een nieuwe school, een andere leefwereld, die gekenmerkt wordt door eigen gewoontes en
verplichtingen. Samen met het lerarenteam en de medestudenten vragen we jouw medewerking
om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven. Onze
hoofddoelstelling is jullie opleiden tot competente en leergierige verpleegkundigen.
Terecht verwacht je van de school degelijk onderwijs in een eigentijds onderwijsklimaat en een
passende attitudevorming.
Ook jou, goede oude bekende, heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het
reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medecursisten mee op weg wilt
helpen.
Het schoolteam wil graag samen met jou het pad naar je toekomstig beroepsveld bewandelen
en streeft ernaar dat deze groei naar verpleegkundige in een leergierig, enthousiast en open
leerklimaat kan verlopen.
Veel succes!
Hilde Reynders
Directeur
Kelly Grobben
Adjunct-directeur
Dirk Kellen
Adjunct-directeur
Greet Nivelle
Adjunct-directeur
In het schoolreglement wordt gesproken over de “cursist”. Er wordt van uitgegaan dat deze meerderjarig
is (vanaf 18 jaar). Een meerderjarige cursist neemt zelf alle beslissingen: de cursist ondertekent zelf het
schoolreglement voor akkoord, gaat zelf eventueel in beroep tegen de beslissing van de delibererende
klassenraad bij de interne beroepscommissie,…
Is de cursist niet meerderjarig, dan worden de beslissingen genomen door de “ouders”.
Hiermee worden bedoeld: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de
minderjarige cursist onder hun bewaring hebben (dus ook de pleegvoogden, de pleeg- of stiefouders…).
Zij ondertekenen het schoolreglement voor akkoord, zij kunnen eventueel in beroep gaan tegen de
beslissing van de delibererende klassenraad bij de interne beroepscommissie,…
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
2
1. HET SCHOOLREGLEMENT, HET PEDAGOGISCH PROJECT EN DE
ENGAGEMENTSVERKLARING
1.1. Het schoolreglement
Het schoolreglement is:
- een bundeling van de rechten en plichten van de student en regelt de verhouding tussen de school,
cursisten en ouders.
Als cursisten op school leren omgaan met rechten en plichten is dat een stap op weg naar hun
integratie in de ruimere samenleving.
- een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat de doelstellingen en waarden beschrijft die de
school in het opvoedings- en vormingsproces van de jongere/volwassene wil bereiken. Het
weerspiegelt de schoolcultuur.
Een inschrijving is pas geldig na akkoord van de cursist met het volledige schoolreglement met o.a. het
pedagogisch project (zie punt 1.2) en de engagementsverklaring (zie punt 1.3). De cursist ondertekent
daartoe het instemmingsformulier schoolreglement van bijlage 9.
Meer info over de inschrijving vind je in punt 12 van dit schoolreglement.
1.2. Het pedagogisch project
Het pedagogisch project of opvoedingsproject van onze school is dat van het provinciaal onderwijs
Limburg. Het omschrijft de visie en de algemene doelstellingen die het provinciaal onderwijs en onze
school willen bereiken.
Wij verwachten van alle personeelsleden, cursisten, partners en ouders dat ze loyaal achter het
pedagogisch project van onze school staan en het mee (uit)dragen.
Pedagogisch project: bijlage 8
1.3. De engagementsverklaring
Ook belangrijk is de engagementsverklaring waarin wederzijdse afspraken worden opgenomen over
oudercontact, regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid, vormen van individuele cursistenbegeleiding en
het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal en de bijkomende taalondersteuning die de
school aanbiedt.
Het is belangrijk dat de school zorgt voor een goede en aangename leeromgeving voor de cursisten.
Engagementsverklaring: bijlage 9
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
3
2. ONZE SCHOOL
2.1. Hoger beroepsonderwijs niveau 5 (HBO5) in dag en avondcyclus.
Het Hoger Beroepsonderwijs niveau 5 (HBO5) is een modulaire opleiding. Dit betekent dat de opleiding
bestaat uit verschillende modules; elke module is een mooi afgerond leerpakket, dat zowel het
beroepsgerichte deel als de nodige algemene vorming inhoudt. Ook de ondersteunende kennis en
sleutelvaardigheden hebben een plaats in dit pakket. De opleiding verloopt in een leertraject van 5
modules. Module na module bouw je aan je toekomst! Elke afgewerkte module geeft recht op een
deelcertificaat. Als je met succes alle modules in het opleidingstraject doorloopt behaal je het diploma
van gegradueerde in de verpleegkunde.
2.2. Samenwerkingsverband HBO5 regio Limburg-Vlaams Brabant PXL Level 5.
Met ingang van 1 september 2014 maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband HBO5
regio Limburg-Vlaams Brabant PXL Level 5 samen met: de hogeschool PXL en het HBO5 van het PCVO
Limburg, het CVO De Oranjerie en het CVO Step.
Het samenwerkingsverband heeft o.a. als opdracht: de gezamenlijke organisatie van de HBO5opleidingen, het vastleggen van een gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement,
het ontwikkelen van een gemeenschappelijk intern kwaliteitszorgsysteem, de optimalisering van de
dienstverlening voor de cursisten, de uitbouw van een cursistenbegeleiding, …
3. WIE IS WIE
3.1. Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is de organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het
beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het
onderwijs.
Het schoolbestuur is het provinciebestuur van Limburg met:
- de provincieraad van Limburg
De provincieraad beslist over de organisatie en de structuur van het provinciaal onderwijs, over de
financiële middelen die aan de provinciale scholen worden toegekend…
- de deputatie
De deputatie voert de beslissingen van de provincieraad uit en beslist over de zaken die tot het
dagelijks bestuur van de provincie behoren of die aan haar door de provincieraad werden
gedelegeerd. Zo heeft de deputatie onder andere de volgende opdrachten met betrekking tot de
provinciale scholen en de eraan verbonden internaten: het dagelijks beheer, de werving van het
personeel, de concrete vaststelling van het schoolreglement, de vaststelling van het model van
huurcontract voor de internaten, …
- De gedeputeerde voor onderwijs is de heer Jean-Paul Peuskens
Adres waarop het schoolbestuur kan worden aangeschreven:
Provinciebestuur van Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
4
3.2. De coördinerend directeur van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk
Onderwijs Limburg (SG PSOL)
Onze school behoort tot de SG PSOL. Hiervan maken deel uit: de Provinciale Middenschool Hasselt, de
Provinciale Handelsschool Hasselt, de Provinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde,
de Provinciale Middenschool Diepenbeek, de Provinciale Secundaire School Diepenbeek, de Provinciale
Secundaire School Bilzen, het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren, de Provinciale
Secundaire School Voeren, de Provinciale Technische School Maasmechelen, het Provinciaal Instituut
Lommel, het Provinciaal Instituut Lommel ION, de Stedelijke Humaniora Dilsen-Stokkem en de Stedelijke
Bouwvakschool Dilsen-Stokkem.
De heer Freddy Bleus is de coördinerend directeur van de SG PSOL.
Hij werd door het bestuur van de SG PSOL belast met taken voor de totaliteit van de scholen die deel
uitmaken van de scholengemeenschap.
3.3. Het bestuurspersoneel
De directeur, mevrouw Hilde Reynders, staat in voor de dagelijkse leiding van de school.
De adjunct-directeur, mevrouw Kelly Grobben helpt haar bij de uitvoering ervan in verpleegkunde en de
heer Dirk Kellen en mevrouw Greet Nivelle, helpen haar bij de uitvoering ervan in kunst.
De technisch adviseur-coördinator, de heer Guido Gorissen, helpt haar logistiek met alle pedagogische
activiteiten.
De internaatbeheerder, mevrouw Arnoldine Vansichen staat in voor het dagelijks bestuur van het internaat
met 36 kamers.
3.4. Het overige personeel van de school
Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school
werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren:
- De groep van leraars vormt het onderwijzend personeel.
Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken: bijvoorbeeld
modulecoördinator, meter/peter,…
- Daarnaast zijn de coördinatoren van de school er om je wegwijs te maken. Ze zijn verantwoordelijk
voor de planning van lessen en stages en voor het schoolbeleid.
- Het ondersteunend personeel (de secretariaatsmedewerkers: opvoeder(s) en administratieve
medewerker(s)) hebben onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de
schooladministratie, het toezicht én het begeleiden van de cursisten.
- Ook de werklieden en het onderhoudspersoneel die onder andere zorgen voor het onderhoud van de
gebouwen zijn belangrijk voor het goed functioneren van onze school.
Heb jij vragen of doet zich een probleem voor dat een weerslag heeft op je schoolleven aarzel dan niet om
een gesprek aan te vragen met de betrokken leerkracht of het bestuurspersoneel. Dit onderhoud vindt bij
voorkeur tijdens de schooluren plaats, liefst na voorafgaande afspraak.
Personeelslijst eventueel met adres en nuttige telefoonnummers: bijlage 1.
3.5. De klassenraad
De klassenraad, die onder andere is samengesteld uit (je) leraren, heeft 3 functies.
Soms moet de toelatingsklassenraad beslissen of een cursist als "regelmatige leerling" (zie punt 5.1) kan
toegelaten worden tot een bepaalde studierichting.
De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op (zie punt 7.2).
De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en
welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt (zie punt 8.3).
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
5
3.6. Inspraak
3.6.1. De ouderraad
De ouderraad wordt gekozen door en uit de ouders van de leerlingen / cursisten van de school.
Het is een adviesorgaan dat, vooral op vraag van de schoolraad, advies uitbrengt over aangelegenheden
die de ouders aanbelangen en pedagogische aangelegenheden.
De ouderraad wil ook op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van
alle leerlingen / cursisten. Hij helpt mee aan de organisatie van individuele oudercontacten, organiseert
allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders en de leerlingen / cursisten en ondersteunt allerlei
activiteiten op school (schoolfeest, eetdag, informatie-avonden…). Onze cursisten van HBO5 zijn
meerderjarig. Toch vinden we participatie van ouders zeer belangrijk.
Ledenlijst: bijlage 2.
3.6.2. De leerlingenraad
De leerlingenraad wordt gekozen door en uit de leerlingen / cursisten van de school.
Het is een adviesorgaan dat, vooral op vraag van de schoolraad, advies uitbrengt over aangelegenheden
die de leerlingen / cursisten aanbelangen en pedagogische aangelegenheden.
Ledenlijst: bijlage 2.
3.6.3. De pedagogische raad
De pedagogische raad wordt gekozen door en uit het personeel van de school.
Het is een adviesorgaan dat, vooral op vraag van de schoolraad, advies uitbrengt over aangelegenheden
die het personeel aanbelangen en pedagogische aangelegenheden.
Ledenlijst: bijlage 2.
3.6.4. De schoolraad
De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders (via de ouderraad), de leerlingen /
cursisten (via de leerlingenraad), het personeel (via de pedagogische raad) en de lokale gemeenschap.
In de schoolraad krijgen de lokale gemeenschap, de ouders, de leerlingen / cursisten en de
personeelsleden inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de
inrichtende macht de eindverantwoordelijkheid draagt.
Ledenlijst: bijlage 2.
3.7. De interne beroepscommissie van de school
De beroepscommissie is bevoegd voor de behandeling van:
- het door de cursist, ingestelde beroep tegen een definitieve uitsluiting uit de school (zie punt 4/1.3.6);
- een door de cursist betwiste beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van de module
(zie punt 8.3.5.2).
3.8. Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)
Onze school werkt samen met het PCLB.
Het PCLB werkt hoofdzakelijk op vraag van jou, je ouders, leerkrachten…
Je kan de medewerker van het PCLB contacteren via smartschool en via de groene lijn in de school.
Wat het PCLB allemaal voor jou doet, vind je in bijlage 5.
3.9. Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen
rekenen op ouders, (oud-)cursisten en anderen.
Info: bijlage 6.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
6
3.10. Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?
Wanneer je het om één of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht bij
je leraren, de modulecoördinatoren, praktijkmeters/peters en bij de zorgcoaches. Zij bieden je graag een
luisterend oor en zoeken samen met jou naar een begeleiding die bij je past.
3.10.1. Intervisie
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de zorgcoaches in onze school samen met het PCLB
(bijlage 5). Op regelmatige basis bespreken zij tijdens intervisiemomenten de moeilijke situatie waarmee
sommige cursisten te kampen hebben en zoeken ze samen naar oplossingen.
3.10.2. Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er worden geen beslissingen genomen over je
hoofd of achter je rug. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook
rekening met wat het beste is voor anderen.
3.10.3. Geheimhouding
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: de discretieplicht en het beroepsgeheim.
Discretieplicht
Op school kan je praten met de personeelsleden: leraren, coördinatoren, directie, … Zij hebben een
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt. Ze kunnen je echter
niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft: soms is het noodzakelijk dat zij collega‟s
informeren over je situatie (in het kader van de goede werking, een adequate hulpverlening, …). In de
mate van het mogelijke wordt dit met jou besproken. Zo weet je wat er aan je leraren, de directie, … wordt
gezegd.
Beroepsgeheim
Een medewerker van het PCLB (zie bijlage 5) heeft beroepsgeheim. Dat betekent dat hij wettelijk verplicht
is om altijd je toestemming te vragen vóór hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op
rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.
3.10.4. Je cursistendossier
Je begrijpt dat een zorgcoach niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie
schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de directie en zorgcoaches toegang. We gaan
ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je cursistendossier.
We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer uitleg over hoe je
toegang kan vragen tot deze informatie vind je in punt 9.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
7
4. LEEFREGELS, AFSPRAKEN, ORDE EN TUCHT
Waar veel mensen samen zijn, moeten er leefregels en afspraken zijn, dus ook in onze school.
Het spreekt vanzelf dat de directeur en het personeel er op toezien dat deze regels worden nageleefd en
dat bij niet-naleving ervan een sanctie kan worden genomen conform het orde- en tuchtreglement
(zie punt 4/1).
4.1. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL(UREN), OMGANGSVORMEN, HOUDING EN GEDRAG IN
EN BUITEN DE SCHOOL
4.1.1. De lessen en stages
De lessen
– De lessen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 16.35 uur. Er is een middagpauze tussen 12.05 uur
en 13 uur. De avondlessen worden georganiseerd tussen 17.45 uur en 21.20 uur.
– Het volgen van de lessen en het volbrengen van de stages zijn verplicht.
– Je moet stipt aanwezig zijn.
Als je te laat bent, moet je je melden op het secretariaat.
– Bij veelvuldige afwezigheden tijdens de (praktijk)lessen kan in overleg met de klassenraad,
directie en/of coördinatoren beslist worden dat je niet op stage mag gaan.
– Het bijhouden van een agenda is sterk aangeraden.
In uitzonderlijke gevallen kan de school om organisatorische redenen afwijken van de normale
dagindeling.
Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je in de jaarkalender
(bijlage 4).
De regeling van de lesuren en examens kan je raadplegen via smartschool.
Bij afwezigheid van een leerkracht moeten de cursisten 15 minuten wachten aan het daarvoor voorziene
lokaal. Indien de leerkracht na 15 minuten nog niet aanwezig is, moeten de cursisten het secretariaat
hiervan op de hoogte brengen. De cursisten blijven wachten tot de ter zake getroffen regeling
meegedeeld wordt.
De stages
- Tijdens de stage zijn zowel het schoolreglement als het stagereglement van toepassing.
- De stage is het deel van je opleiding dat plaatsvindt in de zorginstellingen zoals ziekenhuizen,
psychiatrische instellingen, woonzorgcentra, diensten voor thuisverzorging en instellingen voor
gehandicaptenzorg. De stageplaatsen liggen erg verspreid. Je vindt een lijst van onze stageterreinen
op de website van de school.
De school wijst de stageplaats voor de cursisten toe. Je kan enkel stage doen in instellingen waar de
school stage-overeenkomsten mee heeft afgesloten.
- De stages in het dagonderwijs worden georganiseerd volgens het bloksysteem: een lesperiode wordt
gevolgd door een stageperiode. De planning wordt gedaan door de stagecoördinator van de school.In
de avondcyclus worden de stages gespreid over de volledige moduletijd. De duur en de aanvang van
de stageperiodes per module kan je raadplegen via smartschool jaarkalender.
- In de zorginstelling volg je het schoolreglement, het stagereglement plus de richtlijnen van de stageinstelling (zie introductiebrochure). Dit betekent onder andere dat je de geldende werkuren van stage
verricht: vroege diensten en late diensten. W.E.- prestaties kunnen vanaf de module initiatie
verpleegkunde georganiseerd worden, nachtdiensten enkel in de module toegepaste verpleegkunde,
ze zijn beperkt in aantal.
- Je moet de uren die je presteert correct invullen op de urenstaat.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar je stageterrein, er is geen financiële
tegemoetkoming vanuit de school.
- In de school wordt er aandacht besteed aan de voorbereiding van de stage. Je bent
verplicht de beschikbare informatie over de instelling en dienst door te nemen zoals risico-
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
8
-
analyses, werkpostfiches en praktische zaken zoals sleutel, badge, enz. te regelen vóór je
op stage vertrekt. Je moet in het bezit zijn van een geldig gezondheidsattest. De
begeleider/zorginstelling kan je weigeren op stage als dit niet in orde is.
Je moet het beroepsgeheim ten alle tijden respecteren bij de uitoefening van je
stage.
Zie ook punt 8.1.5. Stages.
4.1.2. De examens
-
Voor de examens geldt een specifieke regeling: zie punt 8.
4.1.3. Gebruik van de ruimten
-
-
-
De klaslokalen worden enkel gebruikt om lessen te volgen.
De klaslokalen worden tijdens de middagpauze verlaten. Eten en drinken gebeurt buiten de
klaslokalen (ook tijdens de pauzes). ‟s Middags kan je eten in de refter of ontspanningsruimte in de
kelder. De cursisten van de avondcyclus kunnen vanaf 17.00u gebruik maken van de refter.
Affiches op het terrein van de school moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het secretariaat
(goedkeuring d.m.v. stempel) en kunnen pas dan worden uitgehangen. Affiches die hier niet aan
voldoen worden verwijderd.
Iedere cursist is verantwoordelijk voor de orde en netheid in de gemeenschappelijke ruimten.
4.1.4. Refter en maaltijden
–
–
–
–
De refter is toegankelijk voor de cursisten en het personeel van de provinciale instellingen. Een bewijs
hiervan kan je door de refterverantwoordelijke gevraagd worden.
Je kan het middagmaal nemen tussen 11.50 uur en 13.30 uur.
Je mag niet in de keuken en achter de bedieningstoog komen.
Je mag niets uit de refter meenemen.
4.1.5. Gebruik van de lift
-
De lift mag alleen gebruikt worden door de internen vanaf 16.45 uur tot 08.00 uur.
Overdag is het gebruik van de lift door cursisten VERBODEN.
4.1.6. Telefoon oproepen en briefwisseling
-
-
Je telefoongesprekken worden enkel ingeval van hoogdringendheid doorgegeven, voor zover je
bereikbaar bent in de school.
Je mag de binnentoestellen in de gangen van de school enkel gebruiken ingeval van
hoogdringendheid.
Je moet wel de rinkelende telefoon opnemen en beantwoorden.
Je mag geen briefwisseling ontvangen in de stage-instellingen, geen gebruik maken van de
telefoontoestellen op de afdeling en er je niet laten opbellen (behalve op de internaten van de stageinstellingen).
4.1.7. Secretariaat
-
Het cursistensecretariaat bevindt zich in de hal van de school.
Alle formulieren, die ingevuld moeten worden geef je af op het secretariaat in de daarvoor bestemde
vakken. Je vult steeds zelf de volgende gegevens in: naam, voornaam, klas.
Kopieën: een kopieertoestel met betaalkaart is ter beschikking van de cursisten. Op het secretariaat
kan je kaarten voor 50 of 100 kopieën aankopen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
9
4.1.8. Varia
-
-
-
-
-
Je deelt vergaderingen of bijeenkomsten – van welke aard ook – vooraf mee aan het secretariaat.
Wij rekenen op je aanwezigheid bij de open-school-dag omdat een open-school-dag zonder cursisten
ondenkbaar is.
Je plaatst je (motor)fiets in de daarvoor voorziene rekken en sluit deze. Je mag je (motor)fiets niet op
de stoepen of op de parking van de school plaatsen. Je mag geen (motor)fiets van medecursisten
lenen.
Alle door jou veroorzaakte schade aan gebouwen, meubilair en materiaal wordt op jouw
kosten hersteld.
Je bent verantwoordelijk voor je persoonlijke voorwerpen (GSM, fiets, juwelen, geld…). Zelf
opgelopen schade aan en verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen is niet verzekerd en kunnen
ook niet ten laste gelegd worden van de school of het schoolbestuur
De hoofdingangen van de school moeten steeds toegankelijk worden gehouden en worden niet
gebruikt als ligweide, stoel, eet- of rookruimte. Het voetpad moet steeds begaanbaar blijven voor alle
voetgangers.
De drankautomaten staan in de hal van het P.I.V.H. Leeggoed wordt onmiddellijk verwijderd op de
daarvoor voorziene plaatsen, volgens de milieuvoorschriften.
GSM-toestellen moeten afstaan tijdens de lessen en andere schoolgebonden activiteiten. De
toestellen blijven opgeborgen in de boekentas.
Op stage gelden de richtlijnen van de stage-instelling.
Het medisch onderzoek en bepaalde vaccinaties zijn wettelijk verplicht voor elke cursist die op stage
gaat (wet van 21 maart 1964) en worden op initiatief van de school uitgevoerd door Mensura.
Bij aanvang van de opleiding krijg je een overzicht van de verplichte vaccinaties mee.
4.1.9. OMGANGSVORMEN, HOUDING EN GEDRAG IN EN BUITEN DE SCHOOL
–
–
–
–
–
–
–
–
Je erkent het gezag van het personeel in de school (onderwijzend personeel, ondersteunend
personeel, onderhoudspersoneel…) en op de stageplaats.
De normen die de school hanteert zijn in overeenstemming met de sleutelvaardigheden die een
toekomstig verpleegkundige moet bezitten. Een ernstige studiehouding is onontbeerlijk voor het
behalen van de competenties.
Onze school is een Nederlandstalige school. Er wordt van jou verwacht dat je in de school en op
stage een correcte omgangstaal en gepaste omgangsvormen gebruikt. Je past je aan aan de normen
van de school en de stageplaats.
Kies je kledij in functie van je dagelijks schoolbezoek en/of stage. Kleding en uiterlijk moeten verzorgd
zijn en aan de normen van de school aangepast. Dit betekent dat uitdagende en aanstootgevende
kleding niet zijn toegelaten: de kleding moet de schouders volledig bedekken en diepe uitsnijdingen
op borst, rug en buik zijn niet toegelaten.
Tijdens de praktijklessen zijn specifieke voorschriften van toepassing:
* T-shirt van de school of verpleeguniform.
* Geen juwelen.
* Geen kunstnagels of nagellak.
* Haren samen.
* Discrete make-up.
Tijdens de stage zijn de voorschriften van de stage-instelling (zie introductiebrochure) van toepassing.
Tijdens de stage mogen maximum twee discrete oorringen gedragen worden, overige juwelen zijn niet
toegelaten.
Er mag enkel water gedronken worden tijdens de lessen en de examens. Er mag niet gegeten worden
aan de ingang, in de hal of in andere lokalen van de school en de zorginstellingen, maak hiervoor
gebruik van de daarvoor bestemde lokalen.
Indien je gebruik maakt van sociale media, moet je hier steeds handelen met respect voor de school,
het personeel, je medecursisten en de stage-instelling. Indien je informatie verspreidt die schade
berokkent aan één van deze partijen, zal tot sancties worden overgaan, conform het orde- en
tuchtreglement (zie punt 4/1).
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
10
4.1.10. Publicatie van beeldopnamen (foto's, film, …)
Elke persoon beschikt over een recht op afbeelding. Op grond daarvan heb je de toestemming nodig van
de betrokkene voor het vastleggen van zijn afbeelding (foto, film,...), het tentoonstellen, reproduceren,
verspreiden ervan... (via gsm, internet, ...).
-
Je mag zeker geen beeldopnamen van personeelsleden en leerlingen van de school maken,
verspreiden... (via gsm, internet, ...; door publicatie; door het tonen aan leerlingen, derden, ...) die de
betrokkenen in hun waardigheid aantasten, die een kwetsend karakter hebben...
Ter zake is punt 4.2.2.6 (grensoverschrijdend gedrag) van toepassing.
-
De school publiceert geregeld beeldopnamen van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, in
schoolfolders en dergelijke. De bedoeling van deze beelden is geïnteresseerden op school en
daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten.
Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beeldopnamen met respect voor de
afgebeelde personen maken. Ze worden steeds genomen in een normale schoolcontext. De school
waakt erover dat de beeldopnamen niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich
steeds tot de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die in een
schoolse context worden genomen. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat ten
allen tijde (bij de ondertekening van het schoolreglement of elk later tijdstip) melden aan de directie.
We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.
4.1.11 Doorzoeken van schoolbank, locker...
De school behoudt zich het recht voor om bij ernstig vermoeden van erge overtreding van het
schoolreglement (drugsbezit, diefstal...) de inhoud van je schoolbank, locker... in je bijzijn te controleren.
Bij weigering kan de politie worden ingeschakeld.
4.2. VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP SCHOOL
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken.
4.2.1. Veiligheid
In het kader van veiligheid, treft de school maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en
evacuatie. Op elke verdieping bevinden zich brandkranen. In geval van nood moeten ze, evenals de
brandblusapparaten, gebruikt worden. De instructies die aangebracht zijn naast ieder lokaal en
brandblusapparaat moeten opgevolgd worden.
De school brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt voor
zich dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de veiligheid op de school te
bevorderen.
De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is echter
eenieders taak om deze te signaleren.
4.2.2. Gezondheid
4.2.2.1. Algemeen
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
11
Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen
gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken,
roken en voor het misbruik van genees-en genotsmiddelen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
12
4.2.2.2. Medicatie op school
Iedereen is verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben
je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven.
Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen,
apothekers en andere medische beroepen. Andere personen, dus ook leerkrachten, opvoeders..., die
medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar.
Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, werd op het niveau van onze Scholengemeenschap
van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg een medicatiebeleid uitgewerkt. Dit vind je in bijlage 7.
Wij vragen alle betrokkenen (personeel, cursisten, ouders) zich strikt hieraan te houden.
4.2.2.3. Roken
Het is op school verboden te roken op de volgende plaatsen en tijdens de volgende activiteiten:
-
Gesloten plaatsen van de school: rookverbod.
Gesloten plaatsen: bijvoorbeeld klaslokalen, leraarskamers, kantoren, eetzaal, traphallen, gangen,
wachtzalen, recreatieruimten, sanitaire ruimten, kelders, internaat.
-
Open plaatsen van de school: rookverbod op weekdagen tussen 6.30u. en 18.30u.
Open plaatsen: bijvoorbeeld speelplaatsen…
-
Extra-murosactiviteiten (zie punt 4.4): rookverbod op weekdagen tussen 6.30u. en 18.30u.
Extra-murosactiviteiten: activiteiten buiten de schoolmuren met een onderwijzend en opvoedend
karakter. Ze vinden (gedeeltelijk) tijdens de schooluren plaats.
Bijvoorbeeld verplaatsingen naar, een museum, het CLB…; fietstochten; daguitstappen;; ééndaagse
of meerdaagse schoolreizen.
-
Door de school georganiseerd busvervoer: rookverbod in de bus.
Bijvoorbeeld verplaatsingen tijdens extra-murosactiviteiten, door de school georganiseerd
cursistenvervoer.
Bij overtreding van het rookverbod kan een sanctie genomen worden conform het orde- en
tuchtreglement (zie punt 4/1).
4.2.2.4. Drugs
Sommige genotsmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs -verder kortweg “drugs” genoemd-, zijn door
de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medecursisten.
Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke
drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school ter zake een
preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de eerste plaats
een hulpverleningsaanbod doen.
Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement (zie punt 4/1) sancties kunnen
nemen.
Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je niet meewerkt met het hulpverleningsaanbod, wanneer je het
begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medecursisten bij drugsgebruik betrekt.
Bij het dealen van drugs wordt onmiddellijk de tuchtprocedure gestart. Deze kan leiden tot een definitieve
uitsluiting (zie punt 4/1).
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
13
4.2.2.5. Alcoholhoudende dranken
Alcohol kan een ernstig gevaar vormen voor je gezondheid.
Op onze school of op buitenschoolse activiteiten zijn voor de cursisten het bezit, het gebruik, het
onder invloed zijn en het verhandelen (voor private doeleinden) van alcoholhoudende dranken dan
ook strikt verboden.
Tijdens bepaalde activiteiten (schoolfeest...) mogen de cursisten, onder de voorwaarden die hen vooraf
duidelijk worden meegedeeld, wel alcoholhoudende dranken gebruiken.
Een overtreding van deze regels kan aanleiding geven tot een sanctie conform het orde- en
tuchtreglement (zie punt 4/1).
4.2.2.6. Grensoverschrijdend gedrag (pesten, geweld, ongewenst seksueel gedrag, …)
Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook.
Elke cursist en elk personeelslid heeft het recht met waardigheid behandeld te worden en moet zich goed
kunnen voelen in onze school.
Daarom voert onze school een actief preventie- en interventiebeleid op het vlak van grensoverschrijdend
gedrag.
Daarom tolereert onze school geen enkele daad van grensoverschrijdend gedrag en zal tot sancties
worden overgaan, conform het orde- en tuchtreglement (zie punt 4/1), wanneer je je hieraan schuldig
maakt.
Daarom ook verwacht de school van jou dat je elk geval van grensoverschrijdend gedrag waarvan je
getuige bent onmiddellijk signaleert aan de directeur, een opvoeder, ….
Ben je zelf het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag aarzel dan niet om de directeur, een
opvoeder… aan te spreken.
Zij zullen een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de privacy van
alle betrokkenen.
4.3. Bewakingscamera’s
De school kan gebruik maken van bewakingscamera‟s ter voorkoming van diefstal en vandalisme.
De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedere
gefilmde mag een gemotiveerde aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de beelden.
4.4 Samenwerking met de politie
Ter vrijwaring van een veilige schoolomgeving werd tussen de school, de politiediensten en het parket
een veiligheidsprotocol afgesloten met afspraken over onder andere:
- de aanpak van strafbare feiten (drugsfeiten, geweldsdelicten, diefstallen...);
- hoe, op welke wijze en met wie de school contact opneemt bij problemen waarbij ze de politie wil
inschakelen;
- hoe, op welke wijze en met wie de politie contact kan opnemen bij concrete vragen, voorstellen van
acties...
Jij en je ouders kunnen aan de directeur of zijn afgevaardigde inzage vragen van het veiligheidsprotocol.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
14
4.3. SCHOOLONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING
4.3.1. De schoolverzekering
1. De schoolverzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan worden gelegd van
de directie, het personeel en de cursisten ingevolge lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt
aan derden. Deze waarborg is uitsluitend van toepassing tijdens de schoolactiviteit, met inbegrip van
de schoolstages.
2. Bij lichamelijk ongeval overkomen aan een cursist tijdens de schoolactiviteit of op de schoolweg
waarborgt de schoolverzekering:
- de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen ná tussenkomst van het ziekenfonds. Er is
tevens, tot beloop van de verzekerde bedragen, voorzien in de terugbetaling van tandprothesen,
brillen, begrafenis en vervoer van een gewonde.
- een uitkering bij overlijden en bij bestendige invaliditeit.
De schoolweg: het normale traject dat de cursist moet afleggen om zich van zijn / haar verblijfplaats te
begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd. Ongevallen op de
schoolweg moeten zo vlug mogelijk aan de directie meegedeeld worden.
De ongevallen overkomen aan de cursisten tijdens schoolstages (o.a. prikongevallen,…) worden
gewaarborgd in een afzonderlijke arbeidsongevallenpolis.
Opgelet: De ongevallen op weg van en naar de stages blijven verzekerd in de schoolpolis.
De bij een ongeval opgelopen schade aan brillen is alleen gedekt op voorwaarde dat zij gedragen
worden op het ogenblik van het ongeval. Op de schoolweg is de waarborg daarenboven slechts
toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen.
De cursist is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke voorwerpen (gsm, fiets, juwelen, geld…). Zelf
opgelopen schade aan en verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen is niet verzekerd en kunnen ook
niet ten laste gelegd worden van de school of het schoolbestuur.
4.3.2. Omschrijving van de te ondernemen stappen wanneer een cursist een ongeval overkomt in
de school / de stageplaats of op weg van en naar de school / de stageplaats.)
Indien er een ongeval gebeurt (ook op de weg van en naar de school/stageplaats), moet het secretariaat
van de school hiervan onmiddellijk verwittigd worden en moet de volgende procedure gevolgd worden:
- je haalt de verzekeringsformulieren af op het secretariaat van de school of via smartschool. Je hebt
steeds de verzekeringsformulieren bij als je op stage gaat. Vóór je naar de dokter gaat, moet je in het
bezit zijn van dergelijke formulieren, daar deze formulieren moeten ingevuld worden door de
behandelende geneesheer.
- je bezorgt de verzekeringsformulieren aan het secretariaat van de school, binnen de 2 werkdagen na
het schoolongeval.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
15
4.4. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (EXTRA-MUROS ACTIVITEITEN) EN
BUITENLANDSE STAGES
Met extra-murosactiviteiten worden alle onderwijsactiviteiten bedoeld die plaats vinden buiten de
vestigingsplaats van de school, met uitzondering van de leerlingenstages. Het kan gaan om lessen in een
andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten, bedrijfsbezoeken, binnen- of buitenlandse
schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten.
1. Deelname aan eendaagse schooluitstappen is verplicht.
2. Meerdaagse schooluitstappen.
Deelname aan alle activiteiten in het kader van groepsdynamica is verplicht.
Voor de overige meerdaagse schooluitstappen is het toegelaten dat je niet deelneemt, maar dan
enkel op voorwaarde dat:
- je de school vooraf en op gemotiveerde wijze schriftelijk in kennis stelt van nietdeelname;
- zij geen deel uitmaken van het lessenpakket.
Neem je niet deel dan wordt je een extra opdracht opgelegd en moeten er extra stage-uren
gepresteerd worden.
3. Buitenlandse stages worden aangeboden door de school. Een selectieproef bepaalt de mogelijke
deelname van de kandidaten.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
16
4/1 ORDE- EN TUCHTREGLEMENT
Onze school wil van haar doelstellingen werk maken en besteedt daarom veel zorg aan de naleving van
afspraken en leefregels. Niet-naleving ervan brengt de goede werking van het onderwijs in het gedrang.
Soms moeten begeleidende maatregelen, orde- en tuchtmaatregelen worden genomen.
Deze kunnen ook worden opgelegd voor feiten die buiten de school worden gepleegd, maar die een
weerslag (kunnen) hebben op de goede werking van de school.
4/1.1. Begeleidende maatregelen
4/1.1.1. Algemeen
Begeleidende maatregelen beogen een goede werking van de school en het lesverloop, maar
onderscheiden zich van orde- en tuchtmaatregelen omdat ze niet sanctionerend bedoeld zijn.
Begeleidende maatregelen kunnen worden genomen wanneer het gedrag van de cursist de goede
werking van de school of het lesverloop hindert.
4/1.1.2. Begeleidende maatregelen zijn bijvoorbeeld:
De uitwerking en de toepassing van meer bindende gedragsregels of een begeleidingsplan
In een begeleidingsplan kunnen meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe
bijdragen dat de cursist zijn gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of
cursisten (opnieuw) mogelijk wordt. Wanneer één of meerdere afspraken niet of slechts ten dele worden
opgevolgd, dan wordt een ordemaatregel opgelegd en/of de tuchtprocedure gestart die kan leiden tot een
tijdelijke of definitieve uitsluiting.
4/1.2. Ordemaatregelen
4/1.2.1. Algemeen
Een ordemaatregel wordt genomen wanneer de cursist zich niet houdt aan de leefregel(s) van de school,
door zijn gedrag de goede werking van de school of het lesverloop hindert. Een ordemaatregel moet de
cursist helpen zijn/haar gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle
personeelsleden en medecursisten van de school opnieuw mogelijk wordt.
De maatregel wordt genomen bij overtreding van de leefregels die niet van aard is om een tuchtmaatregel
te nemen.
Tijdens een ordemaatregel blijft de cursist op de school aanwezig. Voor de preventieve schorsing in
afwachting van een eventuele tuchtmaatregel wordt verwezen naar punt 4/1.2.3.4. Een ordemaatregel
ontzegt de cursist bepaalde voorzieningen of legt bepaalde verplichtingen op. De maatregel raakt niet aan
het recht op studiebekrachtiging.
De preventieve schorsing wordt opgelegd door de directeur of zijn afgevaardigde.
De overige ordemaatregelen worden genomen door de personen die op de betrokken locatie toezicht op
de leerling uitoefenen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
17
4/1.2.2. Ordemaatregelen kunnen onder andere zijn:
1. een waarschuwing wanneer de cursist te weinig zijn/haar best doet, zich storend gedraagt of de
gemaakte afspraken niet naleeft;
2. de tijdelijke uitsluiting uit een les/stage: de cursist meldt zich dan onmiddellijk bij de directeur of zijn
afgevaardigde
3. de preventieve schorsing in afwachting van een tuchtmaatregel.
4/1.2.3. De preventieve schorsing in afwachting van een tuchtmaatregel
4/1.2.3.1. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de cursist preventief
worden geschorst als bewarende maatregel. De cursist wordt het recht ontnomen om het geheel van de
vorming werkelijk en regelmatig te volgen.
De preventieve schorsing heeft onmiddellijk uitwerking.
4/1.2.3.2. Duur van de preventieve schorsing: maximum 10 opeenvolgende lesdagen in de school.
Deze termijn kan, mits motivering aan de cursist, eenmalig met maximum 10 opeenvolgende lesdagen
worden verlengd indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan
worden afgerond.
4/1.2.3.3. De directeur (of, in voorkomend geval, zijn afgevaardigde) deelt de beslissing van de
preventieve schorsing schriftelijk en kort gemotiveerd aan de cursist mee.
4/1.2.3.4.Bij een preventieve schorsing die ingaat vóór de laatste les- of gelijkgestelde dag van het
schooljaar, geeft de school aan of de cursist al dan niet aanwezig moet zijn op school. Indien de school
aangeeft dat de aanwezigheid niet verplicht is, kan de cursist een gemotiveerde vraag stellen tot opvang
door de school. Als op die vraag wordt ingegaan, dan maakt de school afspraken met de cursist over de
opvangvoorwaarden. Weigering van opvang moet door de school schriftelijk worden gemotiveerd aan de
cursist.
4/1.3. Tuchtmaatregelen
4/1.3.1. Algemeen
Tuchtmaatregelen worden genomen als de handelingen van de cursist de leefregels van de school
zodanig schenden dat ze een gevaar of ernstige belemmering vormen voor het normale onderwijsgebeuren, of voor de fysieke of psychische integriteit en veiligheid van één of meer leden van de
schoolbevolking of van personen waarmee de cursist in het kader van een leerlingenstage in contact
komt. Dit zal het geval zijn als de cursist na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school
niet nakomt; als de cursist ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; als de cursist het pedagogisch
project van de school in gevaar brengt; …
Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Het tuchtdossier en de
tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar naar een andere school.
Bij een tuchtmaatregel die ingaat vóór de laatste les- of gelijkgestelde dag van het schooljaar, geeft de
school aan of de cursist al dan niet aanwezig moet zijn op school. Indien de school aangeeft dat de
aanwezigheid niet verplicht is, kan de cursist een gemotiveerde vraag stellen tot opvang door de school.
Als op die vraag wordt ingegaan, dan maakt de school afspraken met de cursist over de
opvangvoorwaarden. Weigering van opvang moet door de school schriftelijk worden gemotiveerd aan de.
cursist
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
18
4/1.3.2. De tuchtmaatregelen zijn:
1. de tijdelijke uitsluiting,
2. de definitieve uitsluiting.
Indien als tuchtmaatregel de definitieve uitsluiting wordt beoogd, wint de directeur (of, in voorkomend
geval, zijn afgevaardigde) vooraf het advies in van de klassenraad. In die klassenraad zetelt, met
adviesbevoegdheid, een personeelslid van het PCLB (zie bijlage 5).
In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel kan de cursist als bewarende maatregel de toegang tot
de school worden ontzegd en dus preventief worden geschorst (zie punt 4/1.2.3).
Collectieve uitsluitingen zijn niet mogelijk.
4/1.3.3. Tijdelijke uitsluiting
Bij de tijdelijke uitsluiting wordt de cursist het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar het geheel
van de vorming werkelijk en regelmatig te volgen in de school en dit gedurende een periode van minimum
1 lesdag en maximum 15 opeenvolgende lesdagen.
4/1.3.4. Definitieve uitsluiting
Bij een definitieve uitsluiting wordt de cursist het recht ontnomen om vanaf een bepaalde datum het
geheel van de vorming werkelijk en regelmatig verder te volgen in de school.
De definitieve uitsluiting gaat in hetzij onmiddellijk, hetzij op 31 augustus van het lopende schooljaar (of op
31 januari van het lopende schooljaar voor een module die dan eindigt).
Een definitieve uitsluiting ingaande op die uiterste datum impliceert een uitschrijving.
Als de definitieve uitsluiting ingaat vóór 31 augustus:(respectievelijk 31 januari van het lopende schooljaar,
voor een module die dan eindigt), blijft de cursist ingeschreven tot op het ogenblik van inschrijving in een
andere school. Terwijl de inschrijving doorloopt, moet de school samen met het PCLB (zie bijlage 5) de
cursist actief bijstaan in het zoeken naar een andere school.
In afwijking van het voorgaande kan de school de cursist in de volgende gevallen uitschrijven:
de
- vanaf de 10 lesdag die volgt op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat, eventueel na uitputting
van de mogelijkheid tot beroep (enkel voor niet leerplichtige cursist);
- als de cursist blijk geeft van manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan.
De school kan, van een cursist die via tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten, een nieuwe inschrijving
weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
19
4/1.3.5. Procedure
Indien er aanleiding is tot het nemen van een in punt 4/1.3.2 vermelde tuchtmaatregel stelt de directeur
(of, in voorkomend geval, zijn afgevaardigde) het tuchtdossier samen.
Het dossier bevat de stukken waarop de tenlastelegging steunt.
Indien als tuchtmaatregel de definitieve uitsluiting wordt overwogen, vraagt de directeur (of, in
voorkomend geval, zijn afgevaardigde) het advies van de klassenraad en voegt dit toe aan het
tuchtdossier.
Als hij het tuchtdossier heeft samengesteld, hoort de directeur (of, in voorkomend geval, zijn
afgevaardigde) de cursist over de tuchtfeiten.
Hij nodigt hem tijdig uit met aangetekende brief die de volgende vermeldingen bevat:
1. de cursist ten laste gelegde feiten waarvoor de toepassing van een tuchtstraf wordt overwogen;
2. het tuchtvoorstel;
3. het advies van de klassenraad indien als tuchtmaatregel de definitieve uitsluiting wordt overwogen.
4. de modaliteiten voor inzage van het tuchtdossier;
5. plaats, dag en uur van het verhoor;
6. de mogelijkheid voor de betrokkene om zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Een personeelslid / leerling van ons provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal
Centrum voor Leerlingenbegeleiding kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
Tussen de uitnodiging en het verhoor moet voldoende tijd zijn om de cursist de gelegenheid te geven
inzage in het dossier te krijgen, eventueel beroep te doen op een vertrouwenspersoon en het verhoor
voor te bereiden.
De beslissing tot het nemen van een tuchtmaatregel, met vermelding van de ingangsdatum, wordt
de
schriftelijk gemotiveerd. Zij wordt naar de cursist gestuurd per aangetekende brief uiterlijk de 3 dag na
het verhoor (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
De aangetekende brief met de mededeling van de beslissing van de tuchtmaatregel wordt geacht te zijn
de
ontvangen door de cursist de 3 dag na verzending ervan (de poststempel geldt als datum).
4/1.3.6. Beroep bij de interne beroepscommissie
Instelling van het beroep
Indien zij de definitieve uitsluiting betwisten, kan de cursist beroep instellen door middel van een
verzoekschrift dat zij aangetekend versturen naar het schoolbestuur:
Provinciebestuur van Limburg
De heer Jean-Paul Peuskens, Gedeputeerde voor onderwijs
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Dit verzoekschrift moet tezelfdertijd worden bezorgd aan de Cel Provinciaal Onderwijs, via e-mail:
[email protected]
De cursist moet het verzoekschrift dateren en ondertekenen. Hij vermeldt ten minste het voorwerp van het
beroep met feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze omschrijving
kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd. Het niet-naleven van deze vormvereisten leidt tot de
onontvankelijkheid van het beroep.
Het beroep moet worden ingesteld binnen de 6 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire
feestdagen niet meegerekend) na verzending van de aangetekende brief waarmee de beslissing van de
definitieve uitsluiting werd meegedeeld (de poststempel geldt als bewijs). Het niet-naleven van de termijn
leidt tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot de definitieve uitsluiting niet op.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
20
Beroep
De interne beroepscommissie wordt door de deputatie samengesteld en bestaat uit:
- ten minste 2 interne leden, waaronder ten minste:
- de gedeputeerde voor onderwijs;
- de klastitularis of een ander personeelslid van de school, met uitzondering van de directeur en, in
voorkomend geval, zijn afgevaardigde die de definitieve uitsluiting heeft opgelegd.
- ten minste 2 externe leden, waaronder ten minste:
- de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen;
- een afgevaardigde van de ouders, lid van de ouderraad van de school (zie punt 3.6.1), of zijn
vervanger, eveneens lid van de ouderraad.
Het door de deputatie vast te stellen aantal interne en externe leden is gelijk.
Voorzitter van de beroepscommissie: de algemeen directeur
Secretariaat en verslaggeving: een jurist en een medewerker, beiden werkzaam bij het provinciebestuur.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, moet het
aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De deputatie bepaalt in een huishoudelijk reglement de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van
de interne beroepscommissie.
Het beroep bij de interne beroepscommissie leidt tot:
hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
- de termijn voor de instelling van het beroep is overschreden;
- het beroep niet voldoet aan de gestelde vormvereisten (geen vermelding van de redenen voor
de indiening van het beroep; ….).
Dit betekent dat de commissie het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
hetzij de bevestiging van de definitieve uitsluiting, hetzij de vernietiging ervan.
Ten laatste 10 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na
ontvangst van het verzoekschrift hoort de interne beroepscommissie de cursist. De termijn van 10 dagen
wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dit betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het
berekenen van de termijn. De zitting van de interne beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie
plaatsvinden.
De cursist kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid / leerling van ons
provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding
kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
Vóór de zitting kan de cursist het dossier voor de interne beroepscommissie inkijken.
De interne beroepscommissie deelt haar beslissing gemotiveerd aan de cursist mee met een
aangetekende brief en dit binnen een termijn van 5 dagen na het verhoor (zaterdag, zondag, wettelijke en
reglementaire feestdagen niet meegerekend).
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
21
5. AFWEZIGHEDEN
5.1. Regelmatige leerling
Wil je op het einde van de module het officieel studiebewijs (deelcertificaat) behalen van de module die je
volgt, dan moet je een “regelmatige leerling” zijn. Dit wil zeggen: dat je onder andere moet:
- voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de module waarin je bent ingeschreven;
- het geheel van de vorming van deze module werkelijk en regelmatig volgen voor de ganse duur van
de module, behalve ingeval van gewettigde afwezigheid.
De school ziet erop toe dat deze regels worden gerespecteerd.
5.2. Afwezigheden
Spijbelen kan niet! Je moet dus elke schooldag van een module effectief deelnemen aan alle lessen en
activiteiten (buitenschoolse activiteiten, bezinningsdagen…) van de module waarin je bent ingeschreven,
behalve wanneer je gewettigd afwezig bent.
De vrije dagen vind je in de jaarkalender (bijlage 4).
Omdat er noodzakelijke technische en sociale vaardigheden worden aangeleerd, kan de
klassenraad bij veelvuldige afwezigheid in de lessen beslissen dat je :
1) slechts op stage kan gaan mits een specifiek begeleidingsplan en/of een bijkomende proef;
2) geen stage kan doen;
3) niet mag deelnemen aan het examen.
5.2.1. De onderwijsreglementering laat slechts afwezigheden toe omwille van de volgende
redenen:
1. ziekte of ongeval;
2. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van
een persoon die onder hetzelfde dak woont;
3. het bijwonen van een familieraad;
4. de oproeping of dagvaarding voor een rechtbank;
5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
6. het onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de
jeugdbescherming;
7. het beleven van de feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende
levensbeschouwelijke overtuiging van de cursist.
Concreet gaat het over de volgende levensbeschouwingen en de respectieve feestdagen:
- voor de islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)
- voor de joodse religie: het joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het
Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het
feest van Esther (1dag), het paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen)
- voor de orthodoxe religie: enkel voor de jaren waarin het orthodox kerst- of paasfeest niet
samenvalt met het katholiek kerst- of paasfeest: kerstfeest (2 dagen), paasmaandag, Hemelvaart
(1 dag) en Pinksteren (1 dag);
8. het afleggen van proeven (niet: de voorbereiding op deze proeven) voor de examencommissie
van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs;
9. het deelnemen aan activiteiten in toepassing van het decreet van 30 maart 1999 houdende de
subsidiëring van studenten- en studentenkoepelverenigingen. Enkel de cursisten die zetelen in de
raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse scholierenkoepel v.z.w. komen in
aanmerking voor deze afwezigheden.
10. ten gevolge van een preventieve schorsing, of een tijdelijke uitsluiting of een definitieve uitsluiting
(voorafgaand aan de inschrijving in een andere school) als tuchtsanctie;
11. ten gevolge van de overgang vanuit het deeltijds onderwijs;
12. in het kader van topsport. Dit zijn de afwezigheden, toegestaan op basis van het
topsportconvenant, aan leerlingen die voor het betrokken schooljaar door de selectiecommissie
een topsportstatuut A of B werden toegekend. Deze leerlingen genieten van een aantal halve
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
22
lesdagen afwezigheid op schooljaarbasis om te kunnen deelnemen aan tornooien, intensieve
trainingsperiodes of stages, onder verantwoordelijkheid van de betrokken unisportfederatie (niet
voor het volgen van wekelijkse trainingen). De afwezigheid wordt vastgelegd en ten aanzien van
de school geattesteerd door de betrokken unisportfederatie.
13. als je een topkunstenstatuut hebt (A of B). De selectiecommissie kan je het recht geven om een
aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere
activiteiten die aansluiten bij je discipline
14. als je zwanger bent. Je hebt dan recht op moederschapsverlof, nl. maximum één week gewettigde
afwezigheid vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximum negen weken na de bevalling.
De schoolvakanties schorten dit verlof niet op.
5.2.2. Afwezigheden met akkoord van de directeur
Indien de directeur of zijn afgevaardigde akkoord gaat (dit is geen automatisme), kan je gewettigd afwezig
zijn om onder andere de volgende redenen:
– laattijdige inschrijving na aanvang van het schooljaar;
– overlijden van een bloed- of aanverwant;
– persoonlijke redenen.
Ter zake geldt alleszins het volgende :
a. Afwezigheid wegens overlijden van (schoon)ouders, (schoon)broer, (schoon)zus
– Schoonfamilie: door huwelijk of samenwonen.
De afwezigheid is gewettigd vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis.
– Te volgen procedure
De school moet onmiddellijk verwittigd worden. Het overlijdensbericht wordt zo spoedig mogelijk naar
de school gestuurd (met vermelding van verwantschap en, in voorkomend geval, van bewijs van
samenwonen).
b. Afwezigheid van 1 dag om allerlei redenen
– Dit kan zijn omwille van:
- overlijden van grootouders, tante, oom, nicht of neef;
- of afwezigheid wegens examen voor het autorijbewijs;
- of afwezigheid voor sollicitatie;
- of afwezigheid voor het huwelijk van broer of zus.
– Te volgen procedure
De toestemming voor deze afwezigheid kan gegeven worden door het secretariaat. Een bewijs moet
bij de aanvraag afgegeven worden.
Indien de cursisten stage lopen, vragen zij deze toelating bij de verantwoordelijke van de stage in de
school ( bij afwezigheid van het secretariaat) en overhandigen deze schriftelijke toestemming aan het
diensthoofd van de stagedienst.
c. Afwezigheid gedurende een langere tijd of om andere redenen dan boven vermeld
– De toestemming voor dergelijke afwezigheid wordt door de directie van de school gegeven.
– In dit geval ontvangt de cursist, bij afwezigheid tijdens de lesperiode, een schriftelijke toestemming
voor het secretariaat; in geval van afwezigheid tijdens de stageperiode, 3 schriftelijke
toestemmingen: 1 bestemd voor het algemeen secretariaat, 1 voor het stagesecretariaat, 1 voor de
hoofdverpleegkundige van de stagedienst.
d. Korte afwezigheid
– Toelatingen i.v.m. afwezigheid, later aankomen of vroeger vertrekken of het verlaten van de school
wegens ziekte, worden door de verantwoordelijke van het secretariaat of de secretariaatsmedewerker
gegeven.
– Een afwezigheid die niet geregistreerd is op het secretariaat wordt steeds beschouwd als een niet
gewettigde afwezigheid.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
23
5.3. Verwittigen van de school
De algemene regel is dat je steeds de school verwittigt wanneer je afwezig bent.
Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de directeur, dan wordt de
school vooraf op de hoogte gebracht.
Bij onvoorziene afwezigheid deel je de reden zo vlug mogelijk mee.
Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval moet het secretariaat van de school de eerste dag van de
afwezigheid verwittigd worden vóór 08.00 uur (011/260510 ) én de stageplaats vóór de aanvang van de
stage. De vermoedelijke duur van de afwezigheid moet vermeld worden.
Een verlenging van ziekteverlof moet tijdig, vóór het einde van het lopende ziekteverlof, aan het
secretariaat van de school en de stageplaats gemeld worden.
5.4. Schriftelijk bewijs
8.4.1. Je moet voor elke afwezigheid een schriftelijk bewijs voorleggen.
8.4.2. Voor een afwezigheid wegens ziekte bestaan er vaste regels:
–
Voor een afwezigheid wegens ziekte moet je het volgende afgeven:
een verklaring van jezelf
(met handtekening + datum)
Voor een afwezigheid wegens ziekte van 1, 2 of 3
opeenvolgende kalenderdagen.
Dit kan ten hoogste 4 maal per schooljaar.
een door de arts uitgereikt medisch attest
-
-
-
-
als de ziekte een periode van 3
opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt
(dus ook medisch attest vereist bij ziekte op
vrijdag en de daaropvolgende maandag; ook
bij verlenging;
als je in het lopende schooljaar al 4 maal met
een verklaring van je ouders afwezig bent
geweest wegens ziekte;
als de ziekte valt in EXAMENPERIODES;
als de ziekte valt tijdens ANDERE
EVALUATIEMOMENTEN, vb. permanente
evaluatie, presentaties, groepswerk…
als de ziekte valt in de week onmiddellijk vóór
of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de
krokus-, de paas- of de zomervakantie (ook
indien die vakantie, via afwijking, op een
ander tijdstip worden georganiseerd)..
Een rechtsgeldig medisch attest is een attest uitgereikt door een in België of in het buitenland
gevestigde geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de
administratieve diensten van een in België of in het buitenland gevestigd ziekenhuis of erkend labo.
Het attest moet duidelijk worden ingevuld, ondertekend en gedateerd en de relevante
identificatiegegevens bevatten, zoals naam, adres, telefoonnummer en het RIZIV-nummer (voor
België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker. Zo zal er
worden aangegeven wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen en welke de begin- en
einddatum zijn van de ziekteperiode, met gebeurlijk de vermelding van voor- of namiddag.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
24
-
De school wordt zo vlug mogelijk (bijvoorbeeld telefonisch) verwittigd van je afwezigheid wegens
ziekte. Het medisch attest wordt aan de school bezorgd wanneer je terug op school komt, behalve
indien je afwezigheid meer dan 10 opeenvolgende lesdagen bedraagt. In dat geval moet het medisch
attest onmiddellijk aan de school bezorgd worden.
-
Als het enkel gaat om een consultatie (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) dan moet deze zo
veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
-
Wanneer een zelfde medische behandeling verschillende afwezigheden tot gevolg heeft, volstaat één
attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld.
–
Wanneer een ziektebeeld dat verschillende afwezigheden tot gevolg heeft zonder dat een
doktersconsultatie nodig is (bijvoorbeeld kanker, nierdialyse,...), kan na samenspraak met de
schoolarts één medisch attest volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief
voordoet, volstaat een attest van je ouders.
–
Deontologisch laat behandeling in Nederland geen toekenning van een medisch attest toe. De school
zal daarom in samenwerking met de schoolarts een verklaring van de school aanmaken die aan de
cursist wordt verschaft en die wordt ingevuld door de Nederlandse behandelende geneesheer. Deze
verklaring vermeldt de naam en het logo van de school, de naam van de cursist, de ziekteperiode, de
schoolactiviteiten waar niet kan aan worden deelgenomen, de naam en handtekening van de
behandelende geneesheer en de datum van het bezoek aan de geneesheer.
-
Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig medisch attest wordt
beschouwd als spijbelen en wordt gesignaleerd aan de schoolarts voor verdere opvolging.
In de volgende gevallen is een medisch attest twijfelachtig:
° het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft "dixit de patiënt"
° het attest is geantedateerd of begin- en einddatum worden ogenschijnlijk vervalst
° het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de cursist te maken heeft
zoals de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden...
5.5. Spijbelen
Spijbelen kan niet! Indien je moeilijkheden ondervindt die aan de basis liggen van het spijbelen, willen we
je samen met de cursistenbegeleiders bijstaan en begeleiden. Zij worden in onze school „groene
leerkrachten‟ genoemd (zie punt 10.1)
Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning.
5.6. Inhalen van lesuren praktijk/stages bij langdurige afwezigheden
Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde beslissen dat je de te volgen lesuren
praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij
beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
25
6. PERSOONLIJKE DOCUMENTEN
6.1. De schoolagenda
De schoolagenda is niet verplicht maar helpt je bij het plannen van je studietaken en van afspraken.
6.2. Notitieschriften
Goed bijgehouden notities maken het studeren makkelijker en begrijpelijker.
6.3. Persoonlijk werk
Dit zijn taken (zie punt 8.1.2), stageverslagen (zie punt 8.1.5), projectwerken (zie
punt 8.1.6), logboeken.
De opleiding HBO5 verpleegkunde omvat per module een vast aantal OPA-uren (opleidingsgebonden
persoonlijke activiteiten). Deze uren presteren de cursisten buiten de schooluren en worden verantwoord
via verslagen in de bundel “Mijn OPA-uren”. Deze bundel wordt aan het einde van elke module ingediend
bij de module-coördinator of praktijkleraar.
Indien je onvoldoende OPA-uren presteert, zal je deze uren in de vorm van stage-uren moeten bijwerken.
(zie ook punt 8.1.5).
6.4. Het rapport
Het is een schriftelijk verslag van je studievorderingen doorheen het schooljaar en van de resultaten van
je examens. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen,
te belonen. Het behalen van een deelcertificaat is het bewijs van slagen voor een desbetreffende module.
Een schriftelijk verslag van je studievordering en eindresultaat wordt hieraan toegevoegd.
Voor de uitreikingsdata van de rapporten wordt verwezen naar de jaarkalender (bijlage 4).
7. BEGELEIDING BIJ JE STUDIES
7.1. De modulecoördinator en de groene leerkracht
Eén van je leraars vervult per module de taak van modulecoördinator. Bij die leraar kan je altijd terecht
met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie, gedurende die module.
Een gesprek (in volle) vertrouwen kan soms wonderen verrichten.
Een modulecoördinator volgt elke cursist van zijn klas van zeer nabij. Hij is ook de meest aangewezen
persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. Bij het beëindigen van een module wordt de
nodige informatie overgedragen naar de nieuwe modulecoördinator aan de hand van een geschreven
document.
Er zijn twee cursistenbegeleiders (groene leerkrachten). Hun taak is de opvang en vertrouwelijke
begeleiding van cursisten met problemen. Ervaar je persoonlijke problemen die je belemmeren om je
goed te voelen of om de opleiding vlot te doorlopen, dan kan je altijd een afspraak maken voor een
vertrouwelijk gesprek.
De groene leerkrachten verzorgen de socio-emotionele begeleiding in onze school. Zij vormen een
schakel tussen de cursist, de leraar, de interne pedagogische begeleider, het PCLB (zie bijlage 5) en de
directie.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
26
7.2. De begeleidende klassenraad
Op onze school heb je als cursist recht op een passende begeleiding.
Om het contact met en de samenwerking tussen je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde
tijdstippen een begeleidende klassenraad samen.
Tijdens deze vergadering verstrekt je modulecoördinator ruime informatie of toelichting over je studie.
Door bespreking van de studieresultaten wordt indien nodig gezocht naar een passende individuele
begeleiding
Soms is doorverwijzing naar een andere instantie noodzakelijk. Je wordt van elke voorgestelde
remediëring op de hoogte gebracht.
In het verslag van de begeleidende klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het
geformuleerde advies opgenomen.
Je hebt het al begrepen: het hoofddoel is je studievordering te volgen om op die manier de eindbeslissing
van de delibererende klassenraad voor te bereiden.
8. EVALUATIEREGELING (onder andere EXAMENREGLEMENT)
8.1. Evaluatievormen
We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze
die informatie aan jou doorgeeft.
Je stages, je opdrachten, de resultaten van periodieke evaluaties (toetsen) en summatieve evaluaties
(examens), je leerhouding (zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk) worden
nauwgezet gevolgd en beoordeeld.
Deze evaluatie verstrekt aan de leraar, maar vooral aan jezelf, informatie over bepaalde aspecten van je
studievordering en ontwikkeling.
8.1.1. Attitudes
Wij als school voor toekomstige verpleegkundigen, zijn overtuigd van het belang van
persoonlijkheidsvorming gericht op een degelijke beroepshouding.
Als pas afgestudeerden de brug oversteken van school naar werk, komen ze in een wereld met heel eigen
gebruiken, regels en gewoonten. Voor velen betekent dat een grote aanpassing. Eén van die drempels is
het hebben van een aangepaste arbeidshouding of attitude.
Zorginstellingen, bedrijven en scholen stellen vast dat het ontbreken van motivatie en arbeidsattitude vaak
ook betekent dat sommige afgestudeerden niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden om te kunnen
meedingen naar een job, ondanks hun kwalitatieve scholing.
Uit onderzoek en uit contacten met werkgevers blijkt dat het gebrek aan attitudes zoals flexibiliteit,
doorzettingsvermogen, motivatie of stiptheid één van de belangrijkste belemmeringen is bij de aanwerving
van nieuwe medewerkers.
Daarom werd een attitudemeting ontwikkeld. In alle modules worden de vereiste beroepsattitudes
beoordeeld.
De beoordeling van de attitudes tijdens de lesperiode verschijnen in een attituderapport. Het
attituderapport wordt besproken tijdens de delibererende klassenraad en kan een doorslaggevende factor
zijn bij de beslissing over al dan niet slagen van de module. De attitudes op stage worden “als
beroepshouding” mee in rekening genomen bij het scoren van de basiscompetenties
Tijdens de stages en binnen de lessen communicatie krijgt de cursist de kans om zijn attitudes zelf te
evalueren. Hierdoor krijgt de cursist inzicht in zijn eigen functioneren en wat verwacht wordt in termen van
gedrag. Dit is gunstig voor zijn verdere loopbaan en zijn zelfontwikkeling in al zijn facetten.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
27
Wanneer het verwachte gedrag echter niet bereikt wordt, kunnen wij samen met de cursist een individueel
een attitudecontract opstellen. Dit contract heeft als doel de cursist te begeleiden bij de ontwikkeling van
de vereiste beroepsattitudes. Het wordt opgesteld in overleg met de klassenraad en samen met de cursist
besproken en opgevolgd.
8.1.2. Taken en OPA-uren (zie ook punt 6.3)
Taken en opdrachten worden verzorgd en op de afgesproken dag en uur ingediend.
Bij ziekte worden met de betrokken themaleerkracht eventuele andere afspraken gemaakt.
Indien taken en opdrachten die behoren tot een evaluatie niet volgens afspraak worden ingeleverd kan je
een nul krijgen.
8.1.3. Toetsen (periodieke evaluaties)
Al kan je bij de planning van toetsen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les
leerstofonderdelen bevragen.
Als je niet kan deelnemen aan toetsen dan kan je verplicht worden die achteraf te maken.
Ben je onwettig afwezig bij een toets dan kan je een nul krijgen.
8.1.4. Examens (summatieve evaluaties)
De bedoeling is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken.
De school zelf bepaalt het aantal summatieve evaluaties. De periodes worden in de jaarkalender
opgenomen. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden
daarvan af te wijken.
Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet je de school
onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist de directeur steeds in samenspraak met de
klassenraad op welke manier je de module kan afwerken. De directeur beslist ook hoe en wanneer je
examens en stage moet inhalen.
Omdat er noodzakelijke technische en sociale vaardigheden worden aangeleerd, kan de klassenraad bij
veelvuldige afwezigheid in de lessen beslissen dat je niet mag deelnemen aan het examen.
Examenprocedure: zie punt 8.2.
8.1.5. Stages (zie ook punt 4.1.1)
Omdat HBO verpleegkunde een praktijkgerichte beroepsopleiding is, vormt de stage een zeer belangrijk
onderdeel van de opleiding en is het een belangrijk element voor de klassenraad in zijn beslissing over
het al dan niet slagen.Tijdens elke module wordt een stageplaats toegewezen waar de aangeleerde
technieken zoveel mogelijk ingeoefend kunnen worden.Tijdens de volledige opleiding wordt er dus een
verscheidenheid van stageplaatsen aangeboden.
Op de jaarkalender die via smartschool beschikbaar is, zie je per module hoeveel weken stage er gelopen
wordt. Je prestaties op stage vormen dan ook een belangrijk onderdeel in de evaluatie van de module.
Het aandeel van de stages in de eindbeoordeling neemt toe naarmate de opleiding vordert.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
28
De volgende documenten zijn van toepassing op de stages en maken integrerend deel uit van het
schoolreglement:
- de bundel “klinisch onderwijs: algemene richtlijnen” welke concrete richtlijnen bevat i.v.m. het
stagegebeuren.
- het stagereglement.
- de bundel “Klinisch onderwijs module …”.
Hier vind je de stageopdrachten die je moet maken.
Stageopdrachten vallen onder het beroepsgeheim.
Je kan al deze documenten raadplegen op smartschool.
De vereiste stagedocumenten worden op de/het afgesproken dag en uur ingediend. Bij ziekte worden
eventuele andere afspraken gemaakt met de betrokken stagebegeleiding
Het niet tijdig inleveren van deze documenten kan resulteren in 0-score.
Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer stages, dan moet je de school
onmiddellijk verwittigen.
Stages die niet gepresteerd werden (bijvoorbeeld omwille van gewettigde afwezigheid) of waarvoor geen
stageopdracht gemaakt werd, moeten bijgewerkt worden in overleg.
Als je langdurig afwezig bent, beslist de directeur steeds in samenspraak met de klassenraad op welke
manier je de module kan afwerken. De directeur beslist ook hoe en wanneer je de stages moet inhalen.
Omdat er noodzakelijke technische en sociale vaardigheden worden aangeleerd, kan de klassenraad bij
veelvuldige afwezigheid in de lessen beslissen dat je slechts op stage kan gaan mits een specifiek
begeleidingsplan of dat je geen stage mag doen.
Een eindbeoordeling kan worden herzien indien er na de bespreking en ondertekening ervan feiten aan
het licht komen die een herziening verantwoorden (zie ook punt 8.1.8).
8.1.6. Projectwerk
Het projectwerk is een jaarproject met tussentijdse begeleidingsmomenten. Op basis van het resultaat
wordt nagegaan of je voldoet wat betreft de praktische, theoretische of communicatieve aspecten van je
opleiding. Dit werk wordt mee beoordeeld door deskundigen en is een belangrijk toegevoegd element
voor de klassenraad in zijn beslissing over het al dan niet slagen.
Het projectwerk wordt op de afgesproken dag en uur ingediend.
Bij ziekte worden eventuele andere afspraken gemaakt met de begeleidende leerkracht.
Het niet inleveren van het projectwerk kan je beletten de nodige competenties te behalen.
8.1.7. Compenserende en dispenserende maatregelen
Voor cursisten met leerstoornissen kan de school compenserende en dispenserende maatregelen treffen.
Compenserende maatregelen zijn maatregelen die de gevolgen van de technische lees- en/of
spellingsproblemen minimaliseren bij het lezen en schrijven van teksten. Bij dispenserende maatregelen
krijgt een cursist vrijstelling van bepaalde opdrachten.
8.1.8. Fraude
Eerlijkheid wordt steeds verwacht. Wordt er bij taken, toetsen, examens, projectwerk, ... toch spieken of
een andere vorm van bedrog vastgesteld (het gebruik van niet toegelaten materiaal zoals een gsm,
multimediaspeler..., technieken en hulpmiddelen; het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten;
plagiaat; het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij
schriftelijke opdrachten zoals projecten...), dan kan je een nul krijgen. Er kan ook toepassing gemaakt
worden van het orde- en tuchtreglement (zie punt 4/1).
Indien er fraude wordt vastgesteld in verband met het presteren van stage-uren of het presteren van
stage-activiteiten, kan je een nul krijgen voor de cluster Klinisch Onderwijs.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
29
8.1.9. Rapport
Elke regelmatige cursist ontvangt een rapport bestaande uit 5 clusters (menselijk functioneren, verpleging,
mens en relatie, organisatie en klinisch onderwijs). De eerste vier clusters geven een beeld va de
resultaten op theorie en praktijk. De cluster 5 geeft een beeld van de resultaten op stage. Daarnaast is er
een attituderapport van de lesperiode. Op die manier krijgt de cursist een zicht op de al dan niet
verworven competenties.
8.1.10. Informatie aan je ouders
Oudercontacten.
Tweemaal per schooljaar organiseert de school infovergaderingen voor ouders en oudercontacten waarbij
ouders gesprekken kunnen aanvragen met alle betrokken leerkrachten
Om contact op te nemen met onze school, hoeven je ouders echter niet te wachten tot de
informatievergaderingen. Een telefoontje volstaat voor een afspraak.
Toegang tot je resultaten
De school houdt je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten. Jij en je ouders kunnen zelf
ook vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen, proeven, … die je hebt afgelegd. Eventueel
kunnen jullie daarna een fotokopie krijgen. Dit gebeurt op de wijze vermeld in punt 9.2.
8.2. Examenprocedure
Hieronder vind je het examenreglement. Het maakt integrerend deel uit van dit schoolreglement.
Het examenreglement is te raadplegen via Smartschool.
1. Per module word je éénmaal of meermaals beoordeeld op kennis, vaardigheden en attitudes zowel op
stage als in de klas.
Je moet slagen voor de basiscompetenties per module.
2. Het officiële rooster wordt uitgehangen ad valvas in de hal. Je kan het ook raadplegen via
smartschool.
Het examenrooster wordt nauwkeurig gevolgd. Zo kan geen enkele discussie ontstaan over de
examenregeling.
Je mag op eigen initiatief geen telefonisch contact opnemen met leerkrachten over de regeling van de
examens.
3. Wanneer je aan één of meerdere examens of toetsen niet kan deelnemen, dan moet je of laat je ten
laatste 1 uur voor de start van je examen de school telefonisch verwittigen (directie of
secretariaatsmedewerker). Geen of laattijdige (na de aanvang van het examen) verwittiging van
afwezigheid wordt gelijkgesteld met een ongewettigde afwezigheid.
Voor elke afwezigheid tijdens een examen wegens ziekte is een doktersattest vereist. Het
ziekteattest tot wettiging van de afwezigheid wordt binnen de kortst mogelijke tijd (de eerst volgende
dag van aanwezigheid) afgegeven of bezorgd aan de secretariaatsmedewerker.
4. Ben je onwettig afwezig bij een examen dan kan je een nul krijgen.
5. Je moet tijdig in het examenlokaal zijn. Kom je te laat dan moet je eerst aan het secretariaat toelating
vragen om met vertraging te beginnen. In geval van vertraging bij de aanvang van het examen zal je
na overleg (secretariaatsmedewerker – leerkracht – directie) toelating gegeven of geweigerd worden
om langer te werken.
6. De examens vinden plaats tussen 08.30 en 12.00 uur of tussen 13 en 16.30 uur (uitgezonderd
praktijkexamens en avondcyclus). Hiervan afwijken kan enkel na toelating van de directie.
7. Schriftelijke examens maak je op het daartoe voorziene examenpapier van de school. Je mag geen
examenpapier meenemen. Enkel kladpapier ter beschikking gesteld door de leerkracht wordt
toegelaten.
8. Je levert steeds een duidelijk leesbare kopij af geschreven met pen. Je vult alle gegevens i.v.m.
naam, klas, schooljaar, datum en thema duidelijk en juist in.
9. Het moet niet gezegd dat wij bij examens eerlijkheid verwachten.
Tijdens de proeven mag je geen enkel document of hulpmiddel, dat frauduleus kan gebruikt worden,
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
30
bij je hebben. Je zet je boekentas op voldoende grote afstand (voor- of achteraan in het lokaal
bijvoorbeeld) neer. Je gebruikt geen kladbladen die niet door de leerkracht (belast met toezicht)
werden goedgekeurd, geparafeerd. Van zodra het examen begint heerst er absolute stilte. Tijdens de
examens mag je niet spreken met medecursisten. Je mag geen voorwerpen doorgeven aan
medecursisten. (Zak)rekenmachines en documenten worden enkel toegelaten wanneer dit boven op
de vragenlijst vermeld staat. Programmeerbare en/of GSM toestellen zijn niet toegelaten tijdens de
examens.
Wordt toch spieken of een andere vorm van bedrog vastgesteld (het gebruik van niet toegelaten
materiaal zoals een gsm, multimediaspeler …, technieken en hulpmiddelen; het strategisch afwezig
blijven op evaluatiemomenten, dan kan je een nul krijgen (zie ook punt 8.1.8). Er kan ook toepassing
gemaakt worden van het orde- en tuchtreglement (zie punt 9).
10. Tijdens de examens verwachten wij verzorgde en/of aangepaste kledij.
11. Twijfel je aan de toegekende beoordeling, dan neem je (eerst) contact op met de betrokken
leerkracht.
Wanneer er nadien nog problemen blijven, dan spreek je de directie hierover aan.
Eventueel kan je beroep instellen bij de interne beroepscommissie van de school.
Opgelet: deze stappen zijn aan termijnen gebonden. Voor deze termijnen en de te volgen procedure:
zie punten 8.3.4 en 8.3.5.
8.3. De deliberatie op het einde van de module
8.3.1. Hoe werkt een delibererende klassenraad?
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die tijdens de module bij je opleiding
betrokken zijn, en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
Een leraar mag tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een cursist
waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de
de
bespreking van familieleden t.e.m. de 4 graad.
Op het einde van elke module beslist de delibererende klassenraad of je al dan niet geslaagd bent,
resulterend in het al dan niet bekomen van het deelcertificaat.
Je bent geslaagd als je voor elk opleidingsonderdeel geslaagd bent.
In de andere gevallen beslist de delibererende klassenraad volgens eigen criteria of je geslaagd bent.
Hij steunt zich daarbij op:
- de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald ;
- de beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen de modules
en over de modules heen;
- de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan
De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim
8.3.2. Mogelijke beslissingen
De delibererende klassenraad spreekt zich uit, op basis van je prestaties, je behaalde competenties, in de
voorbije module, over het al dan niet slagen voor die module.
Tijdens de laatste module “toegepaste verpleegkunde” spreekt zij zich tevens uit over je bekwaamheid om
in het werkveld te stappen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
31
Een cursist kan de volgende studiebewijzen halen in de HBO-opleiding verpleegkunde:
- Een cursist die als regelmatige leerling een module van een opleiding met vrucht heeft gevolgd,
ontvangt een deelcertificaat.
- Na geslaagd te zijn in de tweede module ( verpleegkundige basiszorg) kan de cursist op basis van het
behaalde deelcertificaat aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid vragen om erkend te
worden als zorgkundige.
- Wanneer de cursist geslaagd is voor alle modules van de opleiding verpleegkunde en dus houder is
van de deelcertificaten van alle modules van die opleiding, ontvangt hij het diploma van
gegradueerde in de verpleegkunde. Bij het diploma wordt ook een diplomasupplement uitgereikt.
- Cursisten zonder diploma van secundair onderwijs die wel de tweede graad van het secundair met
succes hebben beëindigd, krijgen aan het eind van de opleiding verpleegkunde eveneens het
diploma van secundair onderwijs.
8.3.3. Adviezen
Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad worden geformuleerd en schriftelijk via je
rapport of een brief worden meegedeeld.
Dit advies kan onder andere bevatten:
- raadgevingen inzake je studie, werkmethoden en attitude;
- concrete individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken;
- suggesties voor het verder zetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten).
8.3.4. In ontvangstnemen van het evaluatieresultaat
De eindbeslissing wordt aan jou meegedeeld via het eindrapport (zie bijlage 4).
Als de beslissing tot stand komt na uitstel stelt de school je schriftelijk in kennis van de voorziene
ontvangstdatum. Wanneer je het evaluatieresultaat niet in ontvangst neemt, word je geacht het te hebben
ontvangen op de voorziene ontvangstdatum.
Uiteraard kan jij, al dan niet samen met je ouders, met vragen steeds terecht bij de directeur, de adjunctdirecteur, de modulecoördinatoren, de themaleraars, eventueel de PCLB-afgevaardigde (zie bijlage 5)
tijdens het geplande oudercontact of op afspraak.
8.3.5. Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad
De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen
evaluatie in het belang van de cursist. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door cursisten en/of
ouders worden aangevochten. Mocht dit toch het geval zijn, dan kunnen jij en je ouders de volgende
procedure volgen.
8.3.5.1. Onderhoud met de directeur of zijn afgevaardigde
Uiterlijk 3 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)
volgend na de dag van de uitdeling van de rapporten (zie bijlage 4) kan jij een overleg vragen met de
directeur (in voorkomend geval, zijn afgevaardigde).
De aanvraag gebeurt schriftelijk, bij voorkeur via het volgende e-mailadres: [email protected]
de
Het overleg vindt plaats uiterlijk de 6 dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld (zaterdag,
zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend
Je kan je tijdens het overleg laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid / leerling van
ons provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding
kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
32
Tijdens het overleg deel je je bezwaren mee. De directeur (in voorkomend geval, zijn afgevaardigde)
verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft
genomen.
Het resultaat van het overleg wordt met aangetekende brief aan jou meegedeeld. Er zijn twee
mogelijkheden: of de directeur (in voorkomend geval, zijn afgevaardigde) vindt dat de argumenten van
jou:
- of geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;
- of het overwegen waard zijn.
In dat geval wordt de klassenraad zo vlug als mogelijk samengeroepen om de betwiste beslissing
opnieuw te overwegen. Het resultaat van deze nieuwe bijeenkomst wordt met aangetekende brief aan
jou meegedeeld.
Als je het niet eens bent met ofwel de beslissing van directeur (in voorkomend geval, zijn afgevaardigde),
ofwel met de beslissing van de opnieuw samengeroepen klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.
De aangetekende brief met de beslissing dat de klassenraad niet opnieuw wordt samengeroepen en deze
met het resultaat van de nieuwe bijeenkomst van de klassenraad, worden geacht te zijn ontvangen door
de
jou de 3 dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na
verzending ervan (de poststempel geldt als datum).
De deputatie kan, los van elke betwisting, steeds de delibererende klassenraad opnieuw samenroepen.
8.3.5.2. Beroep bij de interne beroepscommissie van de school
Instelling van het beroep
Als de betwisting blijft bestaan, dan kan je beroep instellen door middel van een verzoekschrift dat je
aangetekend verstuurt naar het schoolbestuur:
Provinciebestuur van Limburg
De heer Jean-Paul Peuskens, Gedeputeerde voor onderwijs
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Dit verzoekschrift moet tezelfdertijd worden bezorgd aan de Cel Provinciaal Onderwijs, via e-mail:
[email protected]
Je moet het verzoekschrift dateren en ondertekenen. Je vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep
met feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze omschrijving kunnen
overtuigingsstukken worden gevoegd. Het niet-naleven van deze vormvereisten leidt tot de
onontvankelijkheid van het beroep.
Het beroep moet worden ingesteld binnen de 6 dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire
feestdagen niet meegerekend) na verzending van de aangetekende brief waarmee wordt meegedeeld,
naargelang van het geval, dat de klassenraad niet opnieuw wordt samengeroepen of dat de opnieuw
samengeroepen klassenraad bij zijn beslissing blijft (de poststempel geldt als bewijs). Het niet-naleven
van de termijn leidt tot de onontvankelijkheid van het beroep.
Zolang de beroepsprocedure loopt, heb je het recht om in de school verder onderwijs te volgen alsof er
geen nadelige beslissing was genomen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
33
Beroep
De interne beroepscommissie wordt door de deputatie samengesteld en bestaat uit:
- ten minste 2 interne leden, waaronder ten minste:
- de gedeputeerde voor onderwijs;
- de voorzitter van de betrokken klassenraad of, als deze verhinderd is, een ander lid van de
klassenraad;
- ten minste 2 externe leden, waaronder ten minste:
- de algemeen directeur van de provinciale onderwijsinstellingen;
- een afgevaardigde van de ouders, lid van de ouderraad van de school (zie punt 3.6.1), of zijn
vervanger, eveneens lid van de ouderraad.
Het door de deputatie vast te stellen aantal interne en externe leden is gelijk.
Voorzitter van de beroepscommissie: de algemeen directeur.
Secretariaat en verslaggeving: een jurist en een medewerker, beiden werkzaam bij het provinciebestuur.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, moet het
aantal stemgerechtigde interne leden en het aantal stemgerechtigde externe leden gelijk zijn. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De deputatie bepaalt in een huishoudelijk reglement de werking, met inbegrip van de stemprocedure, van
de interne beroepscommissie.
Het beroep bij de interne beroepscommissie leidt tot:
- hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:
- de termijn voor de indiening van het beroep is overschreden;
- het beroep niet voldoet aan de gestelde vormvereisten (geen vermelding van de redenen
voor de indiening van het beroep; ….).
Dit betekent dat de commissie het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
- hetzij de bevestiging van het oorspronkelijke evaluatieresultaat, of de vervanging door een
ander evaluatieresultaat.
Je kan je bij het beroep laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid / leerling van ons
provinciaal onderwijs en een personeelslid van het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding
kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
Het resultaat van het beroep wordt aan jou schriftelijk en gemotiveerd ter kennis gebracht hetzij uiterlijk op
15 september, hetzij - doch uitsluitend voor een opleiding die op 31 januari eindigt - uiterlijk op 15 maart
daaropvolgend.
Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je er in iedere module succesvol af te sluiten zodat je
best tevreden bent met je resultaat.
Dat succes wensen wij je ook van ganser harte toe!
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
34
9. TOEGANG TOT EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACY)
9.1. Verwerking van persoonsgegevens
Voor de cursistenadministratie en -begeleiding verwerkt de school gegevens van de cursisten met behulp
van de computer. Bij sommige aspecten van de cursistenbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke
toestemming nodig (zie punt 3.10).
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kan de school ook uitzonderlijk gegevens verwerken
betreffende je gezondheidstoestand, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou.
De privacywet geeft jou het recht om te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht
deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend
zijn.
9.2. Recht op inzage, toelichting en fotokopie
Je hebt recht op inzage in en toelichting bij de gegevens die op jou betrekking hebben, waaronder de
evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school.
Je kan dit schriftelijk vragen aan de directie (via e-mail, …).
Indien na de toelichting blijkt dat je een kopie wil van de cursistengegevens tegen de door de school
gevraagde vergoeding (zie bijlage 3), heb je kopierecht. Iedere kopie moet persoonlijk en vertrouwelijk
worden behandeld en mag enkel worden gebruikt in functie van je onderwijsloopbaan.
Als bepaalde gegevens ook een derde (medeleerling, …) betreffen en volledige inzage in de gegevens
door jou afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer,
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.
9.3. Verandering van school
Bij verandering van school worden je cursistengegevens overgedragen naar de andere school onder de
volgende voorwaarden:
1. én de gegevens hebben enkel betrekking op je cursistspecifieke onderwijsloopbaan;
2. én de overdracht gebeurt enkel in jouw belang.
Tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt deze niet indien jij je er expliciet tegen verzet.
Dit kan enkel nadat jij, op jouw verzoek, de gegevens hebt ingezien.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
35
10. BIJDRAGEREGELING
10.1. Toelichting
In bijlage 3 vind je een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.
Deze lijst bevat:
- verplichte uitgaven, dit zijn uitgaven die je zeker moet doen (bijvoorbeeld schoolboeken,
fotokopieën...).
Zaken die de school als enige aanbiedt, koop je verplicht op school. Er zijn ook zaken die je zowel op
school als elders kan aankopen.
- niet verplichte uitgaven, dit zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten
waaraan je niet verplicht moet deelnemen. Als je echter dergelijke zaken aankoopt of deelneemt aan
dergelijke activiteiten, dan moet je een bijdrage betalen.
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere worden enkel richtprijzen vermeld omdat
de kostprijs vooraf niet gekend is. In dit laatste geval zal het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs
liggen: het kan iets meer of iets minder zijn.
Bij afwezigheden en annulering kunnen kosten worden aangerekend. Dit gebeurt als de school kosten
heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.
10.2. Betaling
De school bezorgt aan jou tweemaal per module een schoolrekening. Deze afrekening moet tijdig (binnen
10 dagen na verzending (zie poststempel)) en volledig betaald worden.
10.3. Betalingsmoeilijkheden
Indien je ouders de schoolrekening moeten betalen zijn zij, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk
gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot
het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de
schoolrekening.
Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk
van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig
betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze
onderling gemaakt hebben.
Indien je ouders of jij problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening kan jij de directeur
contacteren. Er wordt dan, in overleg met jou, gezocht naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er
afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Uiteraard wordt je vraag met de
nodige discretie behandeld.
10.4. Wanbetaling
Indien de school vaststelt dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
sprake is van financiële moeilijkheden of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal ze
verdere stappen ondernemen. In eerste instantie zal in overleg met jou gezocht worden naar een
oplossing.
Als dit niet mogelijk blijkt, wordt een aangetekende ingebrekestelling verstuurd. Vanaf dan kan maximaal
de wettelijke intrestvoet aangerekend worden op het verschuldigde bedrag.
Wordt de rekening daarna nog niet vereffend dan maakt de directeur het dossier over aan de Directie
Financiën van het provinciebestuur die de invordering van het verschuldigde bedrag overneemt.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
36
11. RECLAME EN SPONSORING DOOR DERDEN
De volgende algemene principes worden nageleefd:
- De verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen zijn vrij van reclame.
- Alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar het
feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring).
- De reclame en sponsoring zijn kennelijk verenigbaar met de taken en doelstellingen van de school.
- De reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang.
12. TOELATINGSVOORWAARDEN EN INSCHRIJVEN VAN CURSISTEN
12.1. Toelatingsvoorwaarden in het hoger beroepsonderwijs, opleiding verpleegkunde
12.1.1. Je kan de eerste module verpleegkunde starten als je voldoet aan één van volgende voorwaarden
:
- je bezit een diploma van het secundair onderwijs;
de
de
- je bezit een studiegetuigschrift van het 2 jaar van de 3 graad van het beroepssecundair onderwijs.
Wanneer je niet aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet en je bent niet leerplichtig, dan moet je slagen
voor een toelatingsproef. Wordt de toelatingsproef gunstig beoordeeld door de toelatingsklassenraad, dan
kan je ingeschreven worden.
12.1.2. Ben je nieuwe cursist van de school dan breng je zo vlug mogelijk de op het inschrijvingsformulier
beschreven documenten binnen op het secretariaat.
12.2. Inschrijvingsrecht
12.2.1. Je kan pas worden ingeschreven wanneer je schriftelijk instemt met het volledige schoolreglement
(met inbegrip van het pedagogisch project).
De instemming moet blijken uit het ingevulde en ondertekende instemmingsformulier inschrijving in bijlage
10. Het wordt zo vlug mogelijk aan het secretariaat bezorgd.
Een inschrijving gebeurt nooit telefonisch, maar steeds na een intakegesprek met jou.
12.2.2. Een inschrijving geldt voor de duur van de hele module in de school behalve indien je definitief
wordt uitgesloten bij wijze van tuchtmaatregel (zie punt 4/1) of wanneer je onze school verlaat. Na iedere
module is een herinschrijving noodzakelijk.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
37
BIJLAGEN
BIJLAGE 1
PERSONEELSLIJST
1. Het bestuurspersoneel
1.1. De directeur
Mevr. Hilde Reynders
1.2. De adjunct-directeur
Mevr. Kelly Grobben
Dhr. Dirk Kellen
Mevr. Greet Nivelle
De directie is steeds te bereiken via het secretariaat of via smartschool tel. 011 26 05 10
1.3 De technisch adviseur(s)
Dhr. Guido Gorissen
1.4 Internaatsbeheerder
Mevr. Arnoldine Vansichen
2. Het onderwijzend personeel
2.1. De leraars
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
PIVH
Achten Ghislaine
Aerts Geert
Bammens Jos
Berden Geert
Berden Liesbeth
Billen Myriam
Boelanders Arlette
Bongaers Tom
Carsauw Martine
Claes Anne
Claes Anne Marie
Cleeren Inge
Coenraets Kristien
Crabbé Geerte
Creemers Heidi
Daenen Micheline
De Hondt Martine
Delvaux Gerry
De Ryck Rik
Driessen Els
Doumen Dorien
Eerlingen Hilde
Evers Karine
Feytons Liesbet
Feytons Marc
Gaethofs Sylvie
Gemis Lutgarde
Ghijsen Karolien
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Schoolreglement 2014-2015
Godderie Ann
Hardy Linda
Hiemeleers Mark
Hilven Liliane
Jacobs Pascal
Jacobs Jos
Janssens Peggy
Jongen Gina
Ketelslegers Karlien
Koekelkoren Suzy
Kreemers Marleen
Kuppers Katrijn
Lannoye Jacqueline
Lemmens Juliette
Mengels Bart
Mewis Carine
Milis Sofie
Minten Lieve
Moens Mieke
Moreas Sarina
Moors Silvie
Morrhey Annick
Nassen Wendy
Niville Tom
Nijs Evi
Orye Astrid
Paesen Silke
Peeters Marianne
38
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Pelgrims Dorien
Plessers Hannelore
Pluymers Isabel
Portugaels Sandra
Renckens Dennis
Rouffa Karen
Royackers Liesbeth
Schildermans Luk
Schoeffaerts Sabine
Schreine Daisy
Schuermans Annemieke
Smeets Katrien
Smets Rina
Spegelaere Véronique
Spelters Marga
Stanghellini Nadia
Streignart Anne
Sturbois Nicole
Swartenbroeckx Iris
Swinnen Koen
Thys Linda
Thijsen Cindy
Timmermans Ann
Timmermans Arlette
Vanaudenaerde Els
Van Baelen Birgitte
Van Calster Karin
Van den Dungen Ilse
Van de Pol Nancy
86. Vandezande Mia
87. Vandezande Nadine
88. Vandormael Joke
89. Vanelderen Luc
90. Van Esser Marleen
91. Vanholderbeke Katrien
92. Vanhoudt Ansy
93. Van Stappen Hilde
94. Verheyen Patricia
95. Verheyen Sofie
96. Verleysen Lutgarde
97. Vijgen Gudrun
98. Voortmans Brigitte
99. Vreysen Nadine
100.
Westhovens Erwin
101.
Willems Gerda
102.
Willems Veerle
103.
Wuyts Dries
104.
Wuyts Katelijne
1.
2.
3.
4.
5.
Leerkrachten in verlof
Lenaers Vera
Nelissen Reinhilde
Raedschelders Bernadette
Ratajczak Monique
Guissenne Nathalie
De leraars zijn steeds te bereiken via het secretariaat of via smartschool tel. 011 26 05 10
1. Het ondersteunend personeel (secretariaatsmedewerkers)
Bobbaers Jeffrey
Bomans lieve
Claes Véronique
Minten Lieve
Rayen Marie-Claire
Schoeffaerts Sabine
Spelters Marga
Vaes Lut
Voes Patrick
Willems Hanne
Tel: 011 260510
2. Internaatspersoneel
Gijsen An
Verheyden Annelies
Tel: 011 26 05 10
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
39
BIJLAGE 2
GEGEVENS COÖRDINEREND DIRECTEUR SG PSOL, OUDERRAAD, STUDENTENRAAD,
PEDAGOGISCHE RAAD, SCHOOLRAAD
1. Coördinerend directeur van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs
Limburg
- Dhr. Freddy Bleus, Kunstlaan 20, 3500 Hasselt, tel. 011/305810
Postadres Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
2. De leerlingenraad
De studentenraad is samengesteld uit verkozen cursisten van iedere module.
De voorzitter en de leden worden ad valvas en via smartschool bekend gemaakt bij de aanvang van het
schooljaar.
3. De pedagogische raad
- voorzitter: Dhr. Bart Mengels
- leden:
Mevr. Arlette Boelanders
Mevr. Martine Carsauw
Mevr. Els Driessen
Mevr. Hilde Eerlingen
Mevr. Lutgarde Gemis
Mevr. Kelly Grobben
Mevr. Juliette Lemmens
Mevr. Hanne Plessers
Mevr. Marie-Claire Rayen
Mevr. Daisy Schreine
Mevr. Marga Spelters
Mevr. Nadia Stanghellini
Mevr. Anne Streignart
Mevr. Linda Thys
Mevr. Ilse Van den Dungen
Mevr. Arnoldine Vansichen
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
40
4. De schoolraad
Voorzitter:
Dhr. Roeland Wahlen, voorzitter
tel. 089 71 46 50
Vertegenwoordiging van het personeel:
Jules Cox en Bart Mengels, secretaris
Dhr. Bart Mengels
tel. 0476 24 51 54
Vertegenwoordiging van de ouders:
Mevr. Govaerts en Mevr. De Man
Vertegenwoordiging van de cursisten:
Dhr. Bart Goudmaeker
Vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap:
Dhr. Hugo Schafranski
Mevr. Ingrid Ysewyn
Dhr. Jos Geebelen
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
tel. 011 27 54 88
tel. 011 22 13 38
tel. 089 81 28 60
41
BIJLAGE 3
1
KOSTENRAMING VAN DE BIJDRAGEN VAN DE CURSIST
Onze school heeft een eigen cursusdienst waardoor we de inhoud van de cursussen kunnen
afstemmen op de verschillende modules en deze altijd up-to-date kunnen houden. We maken ook
gebruik van een aantal degelijke handboeken, die aangekocht kunnen worden bij Standaard
boekhandel te Hasselt. Indien je met de gekregen boekenlijst (met stempel van de school) naar de
Standaard boekhandel gaat, krijg je 10% korting. (zie bijgevoegde boekenlijst)
Overzicht onkosten module 1 – 2:
Werkboek en handboek EHBO (Rode Kruis)
Cursussen module 1
Cursussen module 2
Polo
Administratiekosten
Stage administratie module 1
Stage administratie module 2
Stage badge
Module activiteit
Totaal
€40,00
€60,00
€50,00
€12,00
€15,00
€20,00
€5,00
€1,85
€10,00
€213,00
Overzicht onkosten module 3 – 4:
€106,00
€10,00
€15,00
€10,00
€141,00
Cursussen module 3 en 4
Stage administratie module 3 en 4
Administratiekosten
Module activiteit
Totaal
Overzicht onkosten Module 5:
Cursussen: algemene gezondheidszorg /
ouderenzorg / geestelijke gezondheidszorg /
Thuiszorg
€83,00 / €96,00 / €88,00 / €80,00
Stage administratie
€8,00
Administratiekosten
€15,00
Module activiteit
€10,00
€116,00 /€129,00 / €121,00 / €113,00
Totaal
* Deze prijzen zijn richtprijzen
ste
De cursusdienst bevindt zich op de 1
verdieping in de bibliotheek
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
42
Aan te kopen boeken schooljaar 2014-2015
Module 1
STAPPENPLANNEN. Technisch, verpleegkundige strekkingen
Uitgeverij Elsevier Gezondheidszorg
Katholieke Hoge School Kempen vzw
Isbn 978 90 352 33669
€69,95
COËLHO. Zakwoordenboek der Geneeskunde
Uitgeverij Elsevier
Jochems – Joosten
Isbn 978 90 352 33218
€39,95
VERPLAATSINGSTECHNIEKEN
Werkgroep Klinische Kinesionomie Noord Nederland
Paraard Uitgeverij
Isbn 978 90 803 13330
€15,80
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE MENS
Elsevier Gezondheidszorg
Kirchmann
Isbn 978 90 352 32426
€87,95
€9,00
BELGISCHE VOEDINGSMIDDELENTABEL
Nubel
Isbn 978 90 743 62009
Gezondheidsrecht toegepast zorgzaam recht 2
Uitgeverij Intersentia Antwerpen
Minten-Dijkhoffz
Isbn 978 94 000 02067
de
ed. studenten
€27,00
Module 2
ZAKBOEK VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSEN
Lynda Juall Carpenito
Noordhoff Uitgevers
Isbn 978 90 018 10146
€59,95
HANDBOEK WONDZORG
Elsevier gezondheidszorg
Wit Gele Kruis Vlaanderen
Isbn 978 90 352 30989
€88,96
Module 3 of 4
€70,00
Merck Manual Medisch handboek
Bohn Stafleu van Loghum
Isbn 978 90 313 43003
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
43
Module 5 Geestelijke gezondheidszorg
VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSTIEK IN DE PSYCHIATRIE
Mary C. Townsend
Elsevier Gezondheidszorg
Isbn 978 90 352 30804
€59,95
Handboek Psychopathologie
Deel 1 Basisbegrippen vierde herziene druk
Bohn, Stafleu, van Loghum
Isbn 978 90 313 53095
€73,99
Module
5
ouderenzorg
gezondheidszorg - thuiszorg
–
algemene
De verpleegkundige en pijnbestrijding
Rianne de Wit
2006, Bohn Stafleu, van Loghum
Isbn 97890 313 36302
€24,95
Basisboek oncologie voor verpleegkundigen
Vereniging voor Verpleegkundigen
Radiotherapie en Oncologie
Isbn 978 90 341 94534
€25,25
Module 5 Thuiszorg
€21,95
Wegwijs in de thuisverpleging
Isbn 978 90 341 94121
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
44
U kunt vrij aankopen
Kopiekaart 100 kopies (50)
Frisdrank
Kosten
5 euro
0,80 of 1 euro
Bijkomende kosten
 De verplaatsingskosten van en naar de stage terreinen, eventuele verblijfskosten en maaltijden
tijdens de stage.
 De activiteiten die in de verschillende modules georganiseerd worden zoals trainingsweek mod 5
Geestelijke gezondheidszorg +/- 90,00 euro. Geplande studiebezoeken mod 1, 2 , 3, 4 en 5.
 *Bij de start van het schooljaar krijgen de cursisten een boekenlijst van de betreffende module. De
cursisten kunnen deze boeken in de Standaard boekhandel aankopen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
45
BIJLAGE 4
JAARKALENDER
Vakantieregeling en vrije dagen 2014 – 2015
1.
Begin van het schooljaar:
-
2.
Op maandag 01 september 2014
Vrije dagen van het eerste trimester:
-
Donderdag 16 oktober 2014 : pedagogische studiedag
Maandag 27 oktober 2014 tot en met vrijdag 31 oktober 2014 (Allerheiligenverlof)
Maandag 10 november 2014: facultatieve verlofdag
3. Kerstvakantie:
-
van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015
4. Vrije dagen van het tweede trimester:
-
van maandag 16 februari 2015 en met vrijdag 20 februari 2015 (krokusvakantie)
5. Paasvakantie:
-
van maandag 6 april 2015 tot en met vrijdag 17 april 2015
6. Vrije dagen van het derde trimester:
-
vrijdag 1 mei 2015 (Dag van de arbeid)
donderdag 14 mei 2015 + vrijdag 15 mei 2015 (O.L.H. Hemelvaart)
maandag 25 mei 2015 (Pinkstermaandag)
7. Einde van het schooljaar
de lessen eindigen op dinsdag 30 juni 2015
8.
Stageperiodes
Een overzicht van de stageperiodes per module en per klas vind je op de jaarkalender via smartschool.
9.
Examenperioders en klassenraden
Een overzicht van deze periodes per module en per klas vind je op de jaarkalender via smartschool.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
46
BIJLAGE 5
HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (PCLB)
1. Onze school wordt begeleid door
het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB)
Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
(tel. 011/ 238120 fax nr. 011/ 238115; E-mail: [email protected])
De directeur van het PCLB is Wendy Mertens.
De CLB-medewerkers die ter beschikking staan van jou, je ouders en onze school zijn:

Mevr. Sofie Hermans
Het PCLB is open alle schooldagen van 8.30 u.-12.00 u. en van 13.00 u.-17.00 u.(vrijdag tot 16.00 u.).
Je kan ook telefonisch een afspraak maken voor een gesprek buiten de kantooruren. Gesprekken kunnen
volgens jouw voorkeur doorgaan in de school of in het centrum.
Het PCLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met
uitzondering van twee dagen tijdens de kerstvakantie: deze worden later meegedeeld).
Het PCLB is dus open de eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus, tijdens de
herfst- en de krokusvakantie. Het centrum is tijdens de werkdagen van vakantieperiodes geopend van
8.30 u - 12.00 u en van 13.00 u - 16.30 u (vrijdag tot 16.00 u).
2. De relatie tussen jou en het PCLB
2.1. Het PCLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de cursisten en tot maximale
kansen binnen het onderwijs. Daarvoor werkt het nauw samen met de school, maar toch onafhankelijk.
Jij kan in alle vertrouwen terecht met vragen om informatie, onderzoek of begeleiding en dit op de
volgende domeinen:
-
Leren en Studeren: leermoeilijkheden, faalangst, …
Onderwijsloopbaan: vragen over studiekeuze, doorstroming naar hoger onderwijs of de arbeidsmarkt,
Sociale en Emotionele Ontwikkeling: vragen over pesten, stress, samenwerken in groep, …
Lichamelijke Gezondheid: medische onderzoeken, vaccinaties, vragen rond jouw gezondheid of
gezond leven, …
Begeleiding start altijd op vraag van jezelf en is dus je eigen vrije keuze, behalve bij
leerplichtproblemen. Als leerkrachten problemen signaleren, vraagt het centrum om dit eerst met jou te
bespreken en wordt jouw toestemming gevraagd.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
47
De overheid legt wel een verplichting op tot begeleiding of onderzoek:
-
bij ernstige afwezigheden op school (spijbelgedrag of problematische afwezigheid);
2
jij en je ouders zijn verplicht melding te doen bij de school ingeval van een besmettelijke ziekte en
mee te werken aan preventieve gezondheidsmaatregelen in verband met deze ziekte.
Als je bij het PCLB aanklopt, heb je recht op duidelijke informatie over hoe de begeleiding zal verlopen.
Je hebt inspraak in het verdere verloop. Dat wil zeggen dat je altijd mag zeggen wat je denkt bij de hulp
die je krijgt. De CLB-medewerker zal met jouw mening zoveel mogelijk rekening houden.
Je hebt recht op privacy. Alle CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. De CLBmedewerker gaat zeer zorgvuldig met informatie om, zowel mondeling als schriftelijk.
2.2. De begeleiding van het PCLB gebeurt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen of
psychologen, verpleegkundigen en artsen werken samen om de beste zorg te kunnen bieden.
Soms kan een vraag in één gesprek beantwoord worden, soms zijn er meerdere gesprekken nodig (met
jou, je ouders, leerkrachten, onderzoeken, …) steeds met jouw akkoord.
In sommige gevallen zal het PCLB je doorverwijzen naar een andere dienst die meer gespecialiseerde
hulp kan bieden.
2.3. Als je van school verandert, behoudt het PCLB zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van jou tot je
ingeschreven bent in een nieuwe school. Dan wordt het CLB van de nieuwe school verantwoordelijk.
2.4. De medewerkers van het PCLB zetten zich in om kwaliteitsvol te werken. Wanneer jij bedenkingen
hebt of klachten kan je deze steeds rechtstreeks bespreken met de betrokken CLB-medewerker. Er
bestaat ook de mogelijkheid tot het volgen van een officiële klachtenprocedure. Hiervoor moet schriftelijk
(via email of brief) contact opgenomen te worden met de directeur van het centrum welke reageert binnen
de vijf werkdagen.
2
-
Lijst besmettelijke ziektes :
Buiktyfus
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningokokkenmeningitis en –sepsis
Poliomyelitis
Difterie (kroep)
Roodvonk (scarlatina)
Besmettelijke tuberculose
Shigellose (Dysenterie)
Salmonellosen
Kinkhoest
Bof (Dikoor)
Mazelen
Rubella (Rode Hond)
Schurft
Varicella (Windpokken)
Impetigo (Bacteriële huidinfectie)
Schimmelinfectie van de schedelhuid
Schimmelinfectie van de gladde huid
Mollusca Contagiosa (Parelwratten)
Pediculosis Capitis (Hoofdluizen)
HIV-infectie
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
48
2.5. Binnen Integrale Jeugdhulp heeft het CLB een opdracht inzake „brede toegang‟. Je kan elke vraag
over jeugdhulp aan het CLB stellen. Het CLB onthaalt, verkent deze vraag, bekijkt samen met jou welke
hulp nodig is en gaat na welke dienst best geplaatst is om deze vraag te beantwoorden. Indien wenselijk
zal het CLB de doorverwijzing verzorgen.
Binnen Integrale Jeugdhulp (IJH) organiseert het PCLB een multidisciplinair team IJH. Dit team heeft de
bevoegdheid om voor bepaalde vormen van jeugdhulp (die niet rechtstreeks toegankelijk zijn) het dossier
tot aanvraag op te maken en op te volgen.
3. Het leerlingendossier
3.1 Het CLB moet voor elke cursist waarvoor een begeleiding wordt gestart de medische gegevens en de
belangrijkste begeleidingsgegevens bijhouden in een leerlingendossier (of multidisciplinair dossier). Enkel
gegevens die belangrijk zijn voor de begeleiding worden in het dossier opgenomen. Informatie wordt enkel
doorgegeven met jouw toestemming.
Het CLB houdt hierbij rekening met de regelgeving inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
3.2 Je mag je eigen dossier inkijken. Inzage vindt plaats binnen tien werkdagen na je verzoek, rekening
houdend met de vakantieregeling.
Dit recht op inzage geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Dit zal altijd in een gesprek
worden toegelicht. Indien je dit wenst kan je je hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Je hebt recht op een kopie van de gegevens die je mag inkijken. Ieder afschrift of iedere rapportage is
persoonlijk en vertrouwelijk en mag enkel worden aangewend in het kader van jeugdhulp.
3.3 Als je van school verandert, maakt het PCLB het dossier over aan het CLB van de nieuwe school.
Indien je niet akkoord gaat met de overdracht van het dossier dan kan je schriftelijk verzet aantekenen
binnen de 10 dagen na je inschrijving. Het PCLB bewaart dan het psycho-sociale dossier in haar archief.
Het medisch dossier en de begeleidingsgegevens in het kader van de leerplicht moeten wel worden
overgemaakt aan het nieuwe CLB. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
3.4 Indien je de school verlaat en niet meer leerplichtig bent dan is het CLB verplicht je leerlingendossier
te bewaren in haar archief tot je de leeftijd van 25 jaar bereikt hebt. Daarna wordt het dossier vernietigd.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
49
BIJLAGE 6
VRIJWILLIGERS
1. Verzekering
Het Provinciebestuur, inrichtende macht van onze school, heeft bij Ethias een verzekering afgesloten die:
- de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers dekt. Als je tijdens een activiteit als
vrijwilliger van de school schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen.
- de lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving. Dat
betekent dat je verzekerd bent als je een "arbeidsongeval" overkomt tijdens activiteiten die je als
vrijwilliger van de school uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de
activiteit.
De verzekeringspolissen kunnen ingekeken worden. Hiervoor moet je schriftelijk een gemotiveerde
aanvraag indienen bij het Provinciebestuur van Limburg, de provinciegriffier, Universiteitslaan 1,
3500 HASSELT.
2. Vergoedingen
Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als
vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. Onze school voorziet geen enkele vergoeding.
3. Geheimhoudingsplicht
Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten.
Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
50
BIJLAGE 7
MEDICATIE OP SCHOOL
Hoe pakt de school dit aan ?
1. Een cursist is te ziek om de lessen te volgen
 Een zieke cursist hoort niet thuis op school. De school contacteert een persoon met de vraag
de cursist te komen halen indien de cursist dit wenst.
2. Een cursist wordt ziek op school
 De school geeft geen medicijnen.
 De school contacteert een persoon met de vraag de cursist te komen halen indien de cursist
dit wenst.
 Indien men niemand kan bereiken, contacteert de school de huisdokter van de cursist. Indien
deze niet bereikbaar is, contacteert de school een dokter waarmee ze samenwerkt.
 In dringende gevallen worden de hulpdiensten verwittigd.
3. Een cursist neemt voorgeschreven medicijnen
 Medicijnen worden best zoveel mogelijk thuis genomen.
 De school dient enkel medicijnen toe op doktersvoorschrift (met ondertekend attest door de
1
arts ).
 Bij cursisten met een chronische ziekte die dagelijks medicijnen nodig hebben, is zo‟n
medisch attest geldig voor 1 module.
4. Een cursist klaagt regelmatig over pijn
 De school geeft geen medicijnen.
Deze regeling is ook van toepassing voor het internaat en tijdens extra-murosactiviteiten (zie punt 4.4).
------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------1. Het medisch attest is verkrijgbaar op het schoolsecretariaat en wordt bij het begin van de module aan de cursist
meegegeven. Het vermeldt de naam van de arts / de cursist / de ouders; de naam van de medicatie en de vorm
(pilletjes, siroop,…); het tijdstip waarop de medicatie wordt gegeven; de hoeveelheid; de wijze van bewaring en
voorzorgen. Dit attest wordt samen met de medicatie rechtstreeks aan de verantwoordelijke
secretariaatsmedewerker van de school gegeven.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
51
BIJLAGE 8
WAT WIJ BEOGEN
ONS PEDAGOGISCH PROJECT
Pedagogisch project.
Onze school engageert zich tot het uitvoeren van de volgende concrete doelstellingen:
1. Onze school is open en toegankelijk voor iedereen. Er wordt vertrokken vanuit de idee van een
pluralistische samenleving, waarbij mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en
geaardheden, positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen. Een
actief toelatings- en onthaalbeleid vormt daarbij het uitgangspunt.
2. Onze school is gericht op de maximale ontplooiing van de persoonlijkheid en talenten van alle
cursisten, op de voorbereiding op levenslang en levensbreed leren en op een actief beroepsleven.
Een actief gelijke kansenbeleid en actief burgerschap vormen hierbij de sleutelbegrippen.
3. Onze school is gericht op het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en op het beleven
en toepassen van mensenrechten in de geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en inzonderheid het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Onze school neemt passende
maatregelen om te verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op school verenigbaar
is met de menselijke waardigheid van het kind en dat het schoolreglement in overeenstemming is
met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
4. Onze school erkent cursisten, ongeacht de capaciteiten waarover ze beschikken, als actuele
medeburgers en garandeert hen structureel de mogelijkheid om mee verantwoordelijkheid op te
nemen en vorm te geven aan de kwaliteit van het leven op school.
Cursisten hebben het recht zich te verenigen in een studentenraad. Democratisch onderwijs is
immers gebaseerd op dialoog, waarbij alle onderwijsactoren samen verantwoordelijkheid opnemen in
de besluitvorming.
Het pedagogisch project vormt de toetssteen voor de evaluatie van de schoolwerking, geconcretiseerd in
het schoolwerkplan.
Een en ander wordt uitgebouwd vanuit een participatieve gedachte, waardoor schoolleiding, leerkrachten,
cursisten en ouders maximaal betrokken worden.
Onze school streeft een dynamisch mens- en maatschappijbeeld na.
Onderwijs moet cursisten de kans geven om te reflecteren op de samenleving vanuit een
mensenrechtenperspectief, waarbij democratie, solidariteit, emancipatie en duurzame ontwikkeling
kernbegrippen vormen.
Wij verwachten van alle personeelsleden, ouders en cursisten dat ze loyaal achter het pedagogisch
project van onze school staan en het mee (uit)dragen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
52
BIJLAGE 9
ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN OUDERS EN SCHOOL
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vinden jullie enkele afspraken die wij bij de inschrijving willen maken.
Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind in onze school is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg:
- binnen de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg, waartoe onze
school behoort;
- met de schoolraad van onze school.
Onze school is open en toegankelijk voor iedereen. Er wordt vertrokken vanuit de idee van een
pluralistische samenleving, waarbij mensen met verschillende overtuigingen, achtergronden en
geaardheden positief met elkaar kunnen omgaan, zonder daarom hun identiteit te verliezen. Een actief
toelatings- en onthaalbeleid vormt daarbij het uitgangspunt.
De engagementsverklaring is een positief instrument met wederzijdse afspraken tussen ouders en school.
Immers, als scholen samenwerken met betrokken ouders vergroten de leerkansen van de kinderen.
Als school zullen wij alles in het werk stellen om je zoon/dochter op een zo goed mogelijke manier te
begeleiden doorheen zijn/haar school- en studieloopbaan. Wij willen werken in partnerschap en rekenen
daarom ook ten volle op je medewerking.
1. Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
In onze school organiseren wij informatiemomenten over de structuur en de werking van de school en
individuele oudercontacten over de resultaten en het functioneren van je zoon/dochter. De data van deze
3
contacten vind je terug in de jaarkalender .
Ouders ontvangen steeds een schriftelijke uitnodiging voor deze informatiemomenten en individuele
oudercontacten. Wij verwachten dat je als ouder aanwezig bent op deze contactmomenten of indien belet,
dat je de school verwittigt. Indien je om bijzondere redenen niet op de geplande individuele
oudercontacten aanwezig kan zijn, zijn wij ook op een ander ogenblik (na afspraak) bereid om samen met
jou een gesprek te hebben over het functioneren van je zoon/dochter.
2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
2.1
Aanwezigheid op school
Door de inschrijving van je zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij volgt.
Buitenschoolse activiteiten zoals sportdagen, culturele activiteiten, bedrijfsbezoeken en andere extra4
muros-activiteiten worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag
nemen. Ze geven je zoon/dochter een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit
betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je zoon/dochter elke schooldag tijdig, zoals bepaald in punt 4.1 van dit
schoolreglement, aanwezig is op school. Te laat komen kan worden gesanctioneerd met een orde- of
5
tuchtmaatregel .
3
Zie bijlage 4 van dit schoolreglement.
Zie punt 4.4 van dit schoolreglement.
5
Zie punt 4/1 van dit schoolreglement.
4
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
53
Het kan altijd gebeuren dat je zoon/dochter om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of
lesvervangende activiteiten. De concrete afspraken hierover vind je terug in dit schoolreglement onder
punt 5.
Je kan het recht op een schooltoelage verliezen bij veelvuldige afwezigheid. Als de schooltoelage dan al
was toegekend, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat je je engageert om er mee op toe te zien dat je zoon/dochter dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en telkens op tijd aanwezig is.
2.2
Spijbelbeleid
Spijbelen kan niet! Indien de cursist moeilijkheden ondervindt die aan de basis liggen van het spijbelen,
6
willen we hem/haar samen met de „groene lijn‟ bijstaan en begeleiden.
Daarvoor rekenen we ook op de positieve ingesteldheid niet alleen van de cursist, maar ook van de
ouders bij onze begeleidingsinspanning.
3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele cursistenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Via een studentvolgsysteem volgen we gericht de evolutie van je zoon/
dochter. Indien hij/zij leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden of problemen op sociaal-emotioneel vlak
heeft, waardoor het schoolse functioneren negatief wordt beïnvloed, biedt de school individuele
studentenbegeleiding aan. Indien nodig, rekenen wij erop dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je
daarna gemaakte afspraken opvolgt en naleeft.
In het schoolreglement vind je de contactgegevens van de schoolinterne betrokken personen die jou of je
zoon/dochter kan contacteren in geval van bovenvermelde problemen/moeilijkheden.
Het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding (PCLB) heeft ook bijzondere aandacht voor cursisten
die in hun ontwikkeling en leerproces worden bedreigd. Het PCLB heeft tevens een draaischijffunctie met
betrekking de externe hulpverlening.
4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands.
Wanneer je zoon/dochter enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de
school een onmogelijke opgave om hem/haar een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen.
Wij verwachten daarom van de ouders dat ze hun kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren, ook
buiten de school. Wij verwachten daarnaast ook van de ouders dat ze instemmen met bijkomende
taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.
6
Zie punt 5.5 van dit schoolreglement.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
54
BIJLAGE 10
INSTEMMINGSFORMULIER SCHOOLREGLEMENT 2014-2015
(naam en adres school)
Provinciale Secundaire School afdeling Verpleegkunde
Kunstlaan 1
3500 Hasselt
1
De heer en/of mevrouw
…………………………………………………………………………………………………………………………
1+2
3
ouder(s)
van
…………………………………………………………………………………………………………………………
en/of de meerderjarige cursist
2+3
……………………………………………………………………………………………………………………………
verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van het schoolreglement van het schooljaar
2014-2015, met inbegrip van het pedagogisch project en de engagementsverklaring, en teken(en)t hierbij
voor akkoord.
2
De ouders en/of de cursist :
o
gaan/gaat akkoord om de tekst van het schoolreglement 2014-2015 te raadplegen via het elektronisch
platform van de school;
4
o
wensen/wenst een papieren exemplaar van het schoolreglement 2014-2015.
Te ……………………………………………….., de ………………………………
De ouders,
De cursist,
(dit formulier zo vlug mogelijk aan de school terug bezorgen: geen geldige inschrijving zonder schriftelijk
akkoord)
1.
De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige cursist
onder hun bewaring hebben.
De inschrijvende ouder verklaart ten opzichte van de school, in toepassing van de artikels 373 en
374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met de instemming van de andere ouder.
De ouders verbinden er zich toe de inhoud van het schoolreglement en het pedagogisch project
aan hun kind mee te delen bij zijn meerderjarigheid.
Burgerlijk Wetboek, titel IX. Ouderlijk gezag:
Art. 373 Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk
uit.
Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met de andere ouder
wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met dat gezag verband houdt behoudens de bij de wet bepaalde
uitzonderingen.
Bij gebreke van instemming kan één van beide ouders de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken.
De rechtbank kan één van de ouders toestemming verlenen alleen op te treden voor één of meer bepaalde
handelingen.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
55
Art. 374 Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt
het in artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden.
Bij gebreke van overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke
beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn ontspanning en over de
godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het
belang van het kind, kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen
aan één van beide ouders.
Hij kan eveneens bepalen welke beslissingen met betrekking tot de opvoeding alleen met instemming van
beide ouders kunnen worden genomen.
Hij bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, persoonlijk contact met het kind
onderhoudt. Dat persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd. De ouder
die niet het ouderlijk gezag uitoefent, behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind.
Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang
van het kind tot de jeugdrechtbank wenden. In elk geval bepaalt de rechter de wijze waarop het kind wordt
gehuisvest en de plaats waar het in het bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar zijn
hoofdverblijf.
2. Schrappen indien niet van toepassing.
3. Naam van de cursist + klas.
4. Aankruisen wat van toepassing is.
PIVH
Schoolreglement 2014-2015
56