2 Onze school - Sint

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE
EERSTE GRAAD
TWEEDE en DERDE GRAAD ASO
Tel. 09 340 57 70
Fax 09 340 57 73
Markt 48 - Luikstraat 69
9160 LOKEREN
e-mail: [email protected]
web: www.sintlodewijk-lokeren.be
www.vlot-slc.be
www.sintlodewijk-lokeren.smartschool.be
Waar veel mensen op een relatief beperkte oppervlakte samenleven, moet iedereen een aantal basisregels naleven om een goede gang van zaken te kunnen garanderen. Daarom heeft elke school een reglement.
Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.
- In het eerste deel vind je ons pedagogisch project.
- In het tweede deel vind je o.m. de engagementsverklaring, het studiereglement en het orde- en tuchtreglement.
- Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt
genomen geen deel uit van het schoolreglement. Dit schoolreglement werd overlegd tussen het schoolbestuur
en de schoolraad.
Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement. De eerste
schooldag geven we jou de definitieve versie en het formulier dat je ouders tekenen voor akkoord mee naar huis.
Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de
school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van je ouders vereist. Voor
wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders
vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en
het naleeft.
Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig. Dat betekent
dat je telkens er in dit schoolreglement naar ‘je ouders’ wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden.
2014-2015
|1|
|2|
INHOUDSTAFEL
5
6-10
6-8
9-10
10-35
10-11
12-14
15-25
26-35
26-31
Wij dromen ...
DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING
1. Het pedagogisch project
1. Onze school, een onderwijsgemeenschap
2. Onze school, een opvoedingsgemeenschap
3. Onze school, een christelijk geïnspireerde gemeenschap
2. De engagementsverklaring
1. De onthaalavond, de oudercontacten en informatieavonden
2. De regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid
3. Vormen van individuele leerlingenbegeleiding
4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
DEEL 2: HET REGLEMENT
1. De inschrijving en toelatingsvoorwaarden
1. Eerste inschrijving
2. Voorrang
3. Herinschrijving
4. Inschrijving geweigerd
5. Overstap tijdens het schooljaar
6. Vrije leerling
7. Campus
2. Onze school
1. Lesspreiding (dagindeling), vakantie- en verlofregeling
2. Beleid inzake buitenschoolse activiteiten
3. Schoolrekening
4. Reclame en sponsoring
5. Samenwerking met andere scholen
3. Studiereglement
1. Aanwezigheid en afwezigheid
1.1. Je bent ziek
1.2. Je moet naar een begrafenis of huwelijk
1.3. Je bent topsporter
1.4. Je hebt een topkunstenstatuut
1.5. Je bent zwanger
1.6. Je bent afwezig om één van de volgende redenen
1.7. Om elke andere reden mag je enkel afwezig zijn als je toestemming hebt van de school
1.8. Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen,
klasoefeningen of persoonlijke taken?
1.9. Praktijklessen en stages inhalen
1.10. Spijbelen mag niet
2. Persoonlijke documenten
3. Het taalbeleid van onze school
4. Begeleiding bij je studies
5. De deliberatie op het einde van het schooljaar
4. Leefregels, afspraken, orde- en tuchtmaatreglement
4.1. Praktische afspraken en leefregels op school
1. Inspraak
1.1. Schoolraad
1.2. Leerlingenraad
1.3. Ouderraden en oudercomité
1.4. Andere raden
|3|
31-32
32-33
33-35
36-41
36-37
38
38
38
39
40
40
40
40
42-53
42-43
44
45-49
50
52
53
|4|
2. Respect en kledij
2.1. Respect voor jezelf, voor anderen en voor de omgeving
2.2. Kledij en voorkomen
2.3. Taal en omgangsvormen
2.4. Lichamelijke opvoeding
3. Persoonlijke bezittingen
4. Pesten en geweld
5. Seksueel overschrijdend gedrag
6. Veiligheid op school
7. Toegang tot de school
8. Tijdig op school en in de les
9. Studie-uren
10. Middagpauze
11. Maaltijden
12. Propagandamateriaal
13. Orde op school
4.2. Privacy
1. Welke informatie houden we over je bij?
2. Wat als je van school verandert?
3. Publicatie en beeldopnamen
4. Internet en ander elektronisch materiaal
5. Doorzoeken van lockers
4.3. Gezondheid
1. Preventiebeleid rond drugs
2. Rookverbod en andere afspraken
3. Eerste hulp en gebruik van geneesmiddelen op school
4.4. Opvolgingsbeleid (orde- en tuchtreglement)
1. Begeleidende maatregelen
2. Ordemaatregelen
3. Tuchtmaatregelen
4. Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel
DEEL 3: INFORMATIE
1. Wie is wie
1. Schoolbestuur
2. Scholengemeenschap
3. Directie
4. Personeel
5. Raden, commissies, comitees...
2. Studieaanbod
3. Jaarkalender
4. Jouw administratief dossier
5. Bij wie kan je terecht als je moeilijkheden hebt?
6. Samenwerking met de politie
7. Waarvoor ben je verzekerd?
8. Vrijwilligers
9. Nog enkele praktische zaken
BIJLAGE
1. Kalendergegevens 2014-2015
2. Gedetailleerd medisch attest voor niet deelname aan lessen lichamelijke opvoeding
3. Overzicht van de schoolkosten
4. Afspraken rond einde-trimester/semester-proeven
5. Gebruik van de computerlokalen
6. Afspraken in verband met het gebruik van de sporthal
Wij dromen van een school
waar leerlingen en leerkrachten graag werken,
waar er solidariteit is met elkaar en met de grote wereld,
waar er eerbied is voor mensen en dingen.
Wij dromen van een school
waar eerlijk gezocht wordt naar waarheid,
waar gevoel woont voor al wat schoon, edel en goed is,
waar dankbaarheid leeft voor het wonder waarin en waarvan we
leven.
Wij dromen van een school
waar niemand volmaakt moet zijn,
waar we vergiffenis geven en vergiffenis krijgen,
waar we altijd geloven in de toekomst.
Wij dromen van een school waar we elkaar niet overdonderen,
maar beluisteren,
niet minachten, maar respecteren
en waar we tijd maken voor elkaar.
Daarom willen we elkaar telkens weer brengen
op de weg van de verdraagzaamheid
en eerbied voor het anders zijn,
de weg van delen en zich ten dienste stellen,
de weg van het zoeken
naar rechtvaardige vormen van samenleven.
Het lijken allemaal plechtige-communiewoorden,
maar toch is dat ons ideaal, onze droom.
We spreken erover in de godsdienstlessen,
maar ook in de andere lessen zit deze droom verweven.
Soms vieren we hem in liturgie of gebed,
en dan kunnen we weer een beetje verder dromen.
Waar halen wij onze droom?
Wij geloven dat mensen kinderen van God zijn op weg naar geluk.
Wij geloven dat Jezus van Nazareth de weg is naar het ware leven.
Wij geloven dat wij geroepen zijn om te leven in Jezus’ Geest.
|5|
DEEL 1: PEDAGOGISCH PROJECT
en ENGAGEMENTSVERKLARING
1 HET PEDAGOGISCH PROJECT
1. Onze school, een ONDERWIJSGEMEENSCHAP
1.1.Vertrekpunt
Bij de jongeren is er een grote verscheidenheid op het
vlak van interesse, milieu, leeftijd, aanleg… De juiste
motiveringswegen vinden is hier de grote opgave. Onze
school wenst aan elke jongere maximale ontplooiingskansen te geven. Hierbij achten we kwaliteit hoger dan
prestige en leggen we de nadruk eerder op sociale verbondenheid dan op het najagen van carrière.
1.2. Ons algemeen opzet:
kwaliteitsonderwijs
1.2.1. De kern van onze onderwijsopdracht is inwijden
in de verschillende componenten van onze cultuur: de
literaire en taalkundige, de positief-wetenschappelijke,
de menswetenschappelijke, de muzisch-artistieke, de
technisch-technologische en de levensbeschouwelijke
component.
Als ASO-school wensen wij in de verschillende studierichtingen al deze componenten aan bod te laten komen, zij het niet overal in dezelfde mate.
Vooroordelen (zowel in positieve als in negatieve zin)
tegenover bepaalde studierichtingen vormen soms een
ernstige moeilijkheid bij de studiekeuze. Nochtans streven wij ernaar het positieve in elke richting te beklemtonen. Geen enkel vak of geen enkele studierichting mag
worden verabsoluteerd.
Kennisverwerving mag een doel op zich zijn, maar moet
perspectieven bieden op verwondering en bewondering,
op eerbied en dankbaarheid.
1.2.2. Oog voor kwaliteit: de inwijding van jongeren in
de belangrijke cultuurdomeinen vraagt vanwege directie
en personeelsleden heel veel aandacht voor kwaliteit.
Wij willen mensen vormen die op een bekwame en kritische wijze hun plaats kunnen innemen in de maatschappij.
|6|
1.3.Krachtlijnen
van onze onderwijsaanpak
1.3.1. Zorg voor een efficiënte leeromgeving, zowel op
didactisch, op psychologisch als op materieel vlak. Het
lesgeven willen wij boeiend en motiverend laten gebeuren, met de nodige materiële en didactische middelen.
Daarom leggen wij jaarlijks de prioriteiten vast in verband
met aankopen en investeringen.
1.3.2. De didactisch verantwoorde lesaanpak van de
leerkracht steunt op een goede vakkennis, een duidelijk
zicht op de lesdoelen en op de beginsituatie van de leerling. De leerkrachten evalueren geregeld hun aanpak en
sturen die indien nodig bij. Via nascholing en vakliteratuur zullen zij zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in hun vakgebied.
1.3.3. Aandacht voor een leerlinggerichte lesaanpak
komt onder meer tot uiting in persoonlijke aandacht en
bemoediging en in het bijbrengen van een juiste studiemethode aangepast aan de leeftijd van de leerling. We
stimuleren daarbij de actieve inbreng van de leerling, het
zelfstandig werken, het samenwerken, het overleg, het
onderzoek, de communicatie … Uiteraard zijn de leerkrachten bereid leerlingen met moeilijkheden bijkomende uitleg te verschaffen.
1.3.4. Extra-klassikale lesondersteunende initiatieven
voor leerlingen (zoals studiereizen, museumbezoek, culturele activiteiten, mondiale vorming …) kunnen motiverend, illustrerend en sfeerscheppend werken.
1.3.5. In het jaarwerkplan krijgt deze onderwijsaanpak
per vak concreet gestalte. Leerkrachten maken afspraken over leerstofindeling, didactische aanpak, evaluatiemethoden en –frequentie, studiebegeleiding en extra
activiteiten.
2. Onze school, een OPVOEDINGSGEMEENSCHAP
2.1.Vertrekpunt
Onze maatschappij is een multiculturele samenleving
geworden waarin mensen steeds mondiger en meer
geëmancipeerd moeten zijn. Op levensbeschouwelijk
vlak leven wij in een pluralistische samenleving met een
grote vrijheid in denken en handelen.
Jongeren benaderen deze maatschappij op een eigen
manier. Velen hechten vandaag meer belang aan persoonlijk geluk, vrijheid, vriendschap, familiaal geluk en
materiële welstand dan aan sociaal engagement en religieuze zingeving. Anderen uiten zich non-conformistisch, onder andere via kledij, geweld, drugs en alcohol.
Nog anderen zijn positief-kritisch ingesteld, weerbaar en
aanspreekbaar voor diepmenselijke waarden en bereid
tot sociale inzet.
2.2. Ons algemeen opzet:
opvoeden tot diepmenselijke waarden en houdingen
Wij willen onze leerlingen helpen uitgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen die zich kritisch en mondig, moreel gevoelig, actief, creatief en geëngageerd in
de maatschappij weten op te stellen.
Wij proberen onze leerlingen te stimuleren en op te voeden tot
- weerbaarheid en mondigheid: durf om tegen de
groepsdruk in te gaan …
- innerlijkheid: bezinningsdagen, bezinningsmomenten,
vieringen, klasgebed …
- creativiteit: opluisteren van middagconcerten, organiseren van “Den Avond van de zesdes”, middagactiviteiten …
- relationele bekwaamheid (respect voor elkaar, verdraagzaamheid, geduld, beleefdheid, luistervaardigheid,
leren omgaan met conflicten …): schoolkamp eerstes,
ontmoetingsdagen, klasweekends, naschoolse activiteiten …
- (mede-) verantwoordelijkheid: leerlingenraad, scholierenparlement …
- zorg voor het materiaal (meubilair, boeken, kledij …) en
respect voor het milieu en gezondheid (afval sorteren,
eerbied voor het groen, netheid van de lokalen, gezonde
voeding …)
2.3.Krachtlijnen
van onze opvoedingsaanpak
Degelijk opvoedingswerk veronderstelt een harmonisch
samenspel van verschillende factoren.
Onze zorg voor een vruchtbaar opvoedingsklimaat willen
wij uitdrukken door middel van :
2.3.1. een positieve persoonlijke relatie tussen opvoeders en leerlingen en een omgangsstijl waarin hartelijkheid en genegenheid aanwezig zijn en waarin men oog
heeft voor ieders eigenheid; centraal staat hierbij de
klassenleraar als motiverende kracht, vertrouwenspersoon, toeverlaat bij moeilijkheden, vaderlijke/moederlijke
leider en verantwoordelijke voor de goede gang van zaken binnen de klasgroep;
2.3.2. een schoolreglement, zodat iedereen weet wat
wél en wat niet verwacht wordt: jongeren ontdekken
waarden door hun gedrag af te stemmen op concrete
normen; zelf voorleven wat we anderen voorhouden, in
een aan te bevelen gedrag;
2.3.3. een frisse, verzorgde infrastructuur;
2.3.4. een open schoolbeheer waaraan directie, personeel, leerlingen en ouders via werkgroepen en raden in
dialoog en wederzijds vertrouwen hun bijdrage leveren;
2.3.5. extra activiteiten met vormende en ontspannende waarde zoals cultuur (film, concerten, tekenatelier, gitaarles …) sport, dansles…
|7|
3. Onze school, een CHRISTELIJK GEINSPIREERDE GEMEENSCHAP
3.1.Vertrekpunt
3.3. Dit ideaal betrachten,
met mensen van nu …
Onze school is een bisschoppelijke school en behoort
dus tot het katholieke schoolnet, of – zoals men dat
doorgaans zegt – tot het vrij onderwijs. De huidige
schoolsituatie in dit land is het resultaat van een lange
geschiedenis. Wie geschiedenis zegt, zegt meteen verandering. Altijd weer streefde onze school ernaar om
bij de tijd te zijn. Ook nu: als wij affirmeren dat wij een
katholieke school willen zijn en blijven, dan gebeurt dat
in dialoog met de maatschappij, met de Kerk, met de
jonge mensen van NU.
Het schoolpubliek van een katholieke school is niet meer
zoals dat van vroeger: de tijd dat onze leerlingen alleen
maar uit gelovige, praktiserende gezinnen kwamen, is
voorbij.
3.2. Het ideaal –
of hoe wij dat dromen …
Ons ideaal is mee te werken aan de optimale ontplooiing van de leerling vanuit een christelijke kijk op mens
en maatschappij. We zijn dus een school die zich in
haar levensbeschouwelijke opstelling laat leiden door de
evangelische boodschap en die zich daarvoor aansluit bij
de geest en de beleving van de katholieke geloofsgemeenschap.
Het is de taak van de hele schoolgemeenschap aan dit
ideaal te werken. Al hebben priesters en godsdienstleraars op dit vlak een zeer eigen taak, toch is een katholieke school maar die naam waardig in de mate dat
leerkrachten en directie, ouders en leerlingen zich medeverantwoordelijk weten om dit ideaal waar te maken.
In de leerstof zelf zal de christelijke kijk op mens en
maatschappij expliciet tot uiting komen in een zo eerlijk
mogelijke vergelijking met andere mens- en maatschappijbeelden.
In het samenleven op school zullen wij proberen de
evangelische waarden te beleven en te bevorderen.
Wat wij beleven, zullen we ook vieren in de liturgie en
uitdrukken in bezinning en gebed, in de hoop dat die ons
weer sterken om ons ideaal verder te betrachten.
|8|
Die zijn er, maar er zijn ook andere. Er zijn wat men de
randchristenen noemt. Er zijn er van het type: Jezus-ja,
Kerk-neen. Er zijn de kinderen uit moslimgezinnen. En is
er niet bij ieder mens – ook bij de gelovige – dat stuk geloof en ongeloof tegelijk: wie heeft niet zijn twijfels naast
momenten van rustige zekerheid?
Dat is het publiek (leerlingen, ouders, personeel) bij wie
en met wie deze school haar ideaal wenst te verwezenlijken. Dit ideaal wil rekening houden met de feitelijke
toestand: waar ouders niet meer kerkelijk zijn, is het niet
eenvoudig hun kinderen van de zin daarvan te overtuigen. Jonge mensen staan daarenboven sterk onder de
invloed van de media en van hun ontspanningsmilieu.
Die randchristenen en zo horen er volgens ons bij: als
minikerkgemeenschap hebben wij een taak tegenover
deze mensen.
3.4. Van wie inschrijft in deze school …
(of er blijft), veronderstellen wij dat hij dit alles weet,
en het bewust kiest en onderschrijft. Een homogeen
katholiek milieu zal hij dus in deze school niet moeten
zoeken. Maar bij alle verdraagzaamheid en eerbied voor
andere opvattingen willen wij aan andersdenkenden in
deze school toch dit zeggen: “Jullie weten tot welke levensvisie deze school wil behoren. Als jullie toch naar
hier komen (of hier blijven), dan vragen we dat jullie
consequent blijven met deze vrijwillige keuze. Minstens
verwachten wij dat jullie onze overtuigingen eerbiedigen
en dat leerlingen, ouders en leerkrachten door jullie niet
gehinderd worden in de uitbouw van een open, katholieke leefgemeenschap.
2
DE ENGAGEMENTSVERKLARING
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap Scholen aan de Durme, waartoe onze school behoort en met de schoolraad van onze school.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden
doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen
werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. Daartoe maken we een aantal wederzijdse afspraken met betrekking tot:
2.1. De onthaalavond, de oudercontacten en de informatieavonden.
2.2. De regelmatige aanwezigheid
en het spijbelbeleid
Onze school wil met u als ouders, de dichtste partners in
opvoeding en onderwijs, nauwe contacten houden. Werken aan een gemeenschappelijke taak en een gedeelde
verantwoordelijkheid veronderstelt immers regelmatig
overleg.
Bij de start van elk studiejaar voorzien wij onthaalavonden in de maand september. We verwachten dat u zich
engageert om er kennis te maken met de school, de directie, de graadcoördinator, de klassenleraar en de leerkrachten. U krijgt er informatie over het specifieke van
het leerjaar en de ouderraden.
Aan het einde van de eerste en de tweede graad zorgen
we voor informatie rond de studiemogelijkheden in de
volgende graad. We verwachten dat u zich voor die infoavonden, waarop o.a. de klassenleraar met u het advies
van de klassenraad bespreekt, vrijmaakt.
Op afspraak is het steeds mogelijk om iemand van de
directie of een personeelslid te spreken. Ook de school
kan met u individueel een afspraak maken om zoon/
dochter dichter op te volgen. Het geplande oudercontact
is voor ons een belangrijk en het uitgelezen moment om
met u in dialoog te treden rond het schools functioneren
(resultaten, gedrag, evolutie) van uw zoon/dochter.
De data voor oudercontacten, onthaal- en informatieavonden zijn opgenomen in de schoolkalender en vind je
hier ook in bijlage 1; noteer alvast de data in uw agenda.
De uitnodigingen en intekenformulieren worden verdeeld
via de Collegepost die je ook kan raadplegen of afdrukken via Smartschool (intradesk). Voor het oudercontact
krijgt u daarna een bericht waarin de afspraken (timing,
contactpersonen...) worden bevestigd.
Wanneer u expliciet wordt uitgenodigd om aanwezig te
zijn op het oudercontact, verwacht de school dat u ook
op die uitnodiging ingaat en dat u, indien dit niet mogelijk is, de school daarvan verwittigt.
2.2.1 Door de inschrijving van uw zoon/dochter in
onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort
worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze
meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw zoon/
dochter een kans om zich te verrijken en zich verder te
ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw zoon/dochter
hieraan moet deelnemen.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe
te zien dat uw zoon/dochter dagelijks op school is, tijdens de middagpauze op school blijft als hij/zij niet naar
huis komt eten, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en op tijd aanwezig is.
Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter om een
bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of
lesvervangende activiteiten, dat hij/zij uitzonderlijk over
de middag de school moet verlaten of dat hij/zij te laat
komt. Voor een goede opvolging van afwezigheden is
het belangrijk de school hierover tijdig in te lichten. De
concrete afspraken vindt u hier terug bij het studiereglement onder het punt 3.1 “afwezigheden”.
2.2.2 Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Als uw
zoon/dochter te lang ongewettigd afwezig blijft kan dit
als gevolg hebben dat aan het einde van het schooljaar
geen geldig studiebewijs kan worden uitgereikt en ook
dat u het recht op een schooltoelage verliest.
Bij moeilijkheden wil de school, samen met u en het CLB
naar oplossingen zoeken. De school verwacht uw actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op
dit vlak. Bij hardnekkig spijbelen is de begeleiding door
het CLB verplicht en moet de school het dossier doorge|9|
1 De inschrijving
ven naar het ministerie van Onderwijs en Vorming en/of
gerechtelijke overheid.
Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om
een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar
brengt. Verder kan de school ook beslissen uw zoon/
dochter uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij/zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een
hele tijd niet duidelijk is waar hij/zij verblijft.
2.3. Vormen van individuele leerlingenbe-
geleiding en engagement
Naast een algemeen zorgbeleid voor alle leerlingen kan
onze school instaan voor een individueel begeleidingstraject, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak,
als de draagkracht van de school het toelaat en de noodzaak duidelijk is voor alle partijen. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Het spreekt vanzelf dat, om
de begeleidingsinitiatieven te laten slagen, uw positieve
medewerking noodzakelijk is.
2.4. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze
voor het Nederlandstalig onderwijs betekent dat de leerling op school en bij activiteiten georganiseerd door de
school Nederlands spreekt, maar ook dat u uw kinderen
aanmoedigt om buiten de school Nederlands te spreken.
Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands
bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind
niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast
ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als
de klassenraad daartoe beslist.
en toelatingsvoorwaarden
1.1
Eerste inschrijving
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders
kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden
nadat je ouders schriftelijk akkoord zijn gegaan met het
pedagogisch project en het schoolreglement van onze
school. Het betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die
handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De inschrijvende ouder
verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W.
en 375 B.W. handelt.
1.2Voorrang
Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres,
ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders,
maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij
voorrang een recht op inschrijving in onze school op alle
andere leerlingen.
De voorrangsperiodes voor inschrijving voor het schooljaar 2014-2015 starten volgens de afspraken die gemaakt werden binnen het LOP.
Je vindt deze data op de site van het Lokaal Overleg
Platform Lokeren (http://www.lop.be/LOP/default.asp;
LOP Dender-Durme, Lokeren SO). De periodes worden
tijdig op de website van onze school aangekondigd en
via een brief aan je ouders (*) meegedeeld.
1.3Herinschrijving
Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij
je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur
van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op
het einde van het schooljaar, omwille van een goede en
tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving.
Voor je herinschrijving gebruik je het formulier in de laatste Collegepost (mei). Bij sommige overstappen naar
een andere studierichting verwerk je in de grote vakan-
| 10 |
DEEL 2: HET REGLEMENT
tie een instappakket. In de verschillende studiekeuzebrochures kan je hierover meer informatie vinden.
In de zomervakantie kan ingeschreven worden de eerste
week van juli en de laatste twee weken van augustus.
Alleen wie na 18 augustus inschrijft – de klasindeling ligt
dan vast – loopt gevaar dat de inschrijving geweigerd
wordt omdat de studierichting vol is.
Een studierichting kiezen is niet eenvoudig, we hebben
begrip voor een wijziging als je die tijdig (ten laatste 18
augustus) doorgeeft. Na die datum behandelen we je
wijziging als een nieuwe inschrijving, vervalt je voorrang
als eigen leerling en is de kans zeer groot dat we niet
tegemoet kunnen komen aan je nieuwe keuze. Idem als
je tijdens het schooljaar wil overstappen naar een andere
studierichting.
1.4
Inschrijving geweigerd
1.4.1 Onze school heeft het recht om je inschrijving te
weigeren indien je, als gevolg van een tuchtprocedure,
het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
1.4.2 Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer als gevolg van materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
1.4.3 Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag
waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon
secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende
draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.
1.5
Overstap tijdens het schooljaar
In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen
naar een andere studierichting voor 15 januari. Ook als
de lessentabel verschillende keuzemogelijkheden bevat,
is een overstap niet mogelijk na 15 januari. In uitzonderlijke gevallen kan een toelatingsklassenraad een andere
beslissing nemen.
Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te
veranderen, melden je ouders dat onmiddellijk aan de
school.
1.6
Vrije leerling
Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving
geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke
inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg
dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs
uitgereikt kan worden.
1.7Campus
Op onze campus is een eerstegraadschool en een bovenbouwschool gelegen. Beide scholen vormen één
pedagogische entiteit en opteren er voor om de inschrijvingen van de eerste graad naar een studierichting van
de tweede graad te laten doorlopen.
Onze school werkt nauw samen met het VTI (Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius), het OLVP (Onze-LieveVrouw-Presentatie) en het STC (Sint-Teresiacollege) die
behoren tot hetzelfde schoolbestuur: VLOT!vzw
1.4.4 Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je
door een andere school definitief uitgesloten werd. Het
lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen.
1.4.5 We kunnen je niet inschrijven in het secundair
onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25
jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als
je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven.
| 11 |
2 Onze school
2.1
Lesspreiding (dagindeling),
vakantie- en verlofregeling
Je komt op school aan vanaf 8.00u en je bent op de
speelplaats voor 8.25u (eerste belteken) en je blijft
binnen de schoolmuren zolang je schooldag duurt (zie
ook middagpauze). De schoolpoorten worden gesloten:
maan-, dins-, donder- en vrijdag om 17.15u, woensdag
om 16.00u. Er is toezicht voorzien vanaf 20 minuten
voor aanvang van de lessen en tot het einde van de
lessen.
2.1.1 Schooluren
Schema van een gewone lesdag
Bij het eerste belteken ga je naar de aangegeven plaats.
De klasgroep stelt zich op in twee rijen. Bij het tweede
belteken gaan jullie onder begeleiding van de leerkracht
rustig naar de klas.
08.25 uur
08.27 uur
08.30 – 09.2
0 uur
09.20 – 10.1
0 uur
10.10 – 10.2
0 uur
10.20 uur
10.22 uur
10.25 – 11.1
5 uur
11.15 – 12.0
5 uur
eerste belteke
n
tweede belteke
n
eerste lesuur
tweede lesuur
pauze
eerste belteke
n
tweede belteke
n
derde lesuur
vierde lesuur
(op woensdag
tot
12.00 uur)
12.05 – 13.2
5 uur:
middagpauze
(13.15 uur: be
lteken = eind
e “activiteiten”
13.25 uur
)
eerste belteke
13.27 uur
n
tweede belteke
n
13.30 – 14.2
0 uur
vijfde lesuur
14.20 – 15.1
0 uur
ze
sde lesuur
15.10 – 16.0
0 uur
zevende lesuur
(10 minuten on
derbreking)
16.10 – 17.0
0 uur
achtste lesuur
In uitzonderlijke gevallen kan er van de gewone dagindeling worden afgeweken.
| 12 |
2.1.2 Achtste lesuren
Sommige klasgroepen van de 3de graad hebben op
maandag en/of dinsdag een achtste lesuur. Is de leraar
van het 8ste lesuur afwezig, dan mag je om 16.00u naar
huis (nota in de schoolagenda).
Klasgroepen uit de 3de graad met een 8ste lesuur hebben op een ander moment van de week een studie-uur.
Als dit in je lessenrooster het eerste of laatste lesuur van
de dag is dan kan de school voor je klasgroep een ander
begin- (9.15u) of eind-uur (15.10u) vastleggen. Je ouders worden hiervan vooraf verwittigd.
2.1.3 Vakantieregeling
Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk
schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover
in bijlage 1.
Je ouders moeten weten dat het verlengen van de
schoolvakantie, o.a. om vroeger op reis te vertrekken
of later terug te keren, niet is toegelaten; ook deze vorm
van spijbelen moeten we melden aan het departement
Onderwijs.
2.1.4 Speciale weekends waarin we de medewerking
van de leerlingen verwachten
Al meer dan 34 jaar organiseert de school het eerste
weekend van oktober een barbecue. De doelstelling
hiervan is tweeërlei: enerzijds financiële steun verzamelen voor tal van projecten waarvoor officiële middelen
ontoereikend zijn, anderzijds oud-leerlingen op een aangename manier terug samenbrengen op school. We
mogen elk jaar ongeveer 1300 mensen verwelkomen
en daarvoor rekenen we op de medewerking van de
leerlingen. Er zijn ook elk jaar ouders die ons met raad
en daad steunen.
De opendeurdag (eind april, begin mei) is de ideale gelegenheid voor toekomstige leerlingen en hun ouders
om kennis te maken met de school. Maar een school
zegt niets zonder leerlingen. Daarom verwachten we dat
leerlingen ook deze dag vrijhouden voor demonstraties
en logistieke hulp. We danken hier de ouders die een
handje toesteken!
In bijlage 1 vind je de data die je als leerling solidair vrijhoudt.
2.2
Beleid inzake
buitenschoolse activiteiten
Het meerdaagse verblijf in Westmalle voor onze eerstejaars in de eerste schooldagen van september maakt
al tientallen jaren deel uit van ons pedagogisch project.
De school neemt de kosten voor het vervoer voor haar
rekening. Wie zich inschrijft op onze school gaat akkoord met de deelname van zoon/dochter aan deze driedaagse.
Vierdejaars werken tijdens een driedaagse in november
rond relatievorming. Die vindt plaats in Nieuwpoort, tijdens schooldagen en maakt deel uit van de vakoverschrijdende eindtermen. De aanwezigheid van alle
vierdejaars is een impliciete vereiste, eigen aan de doelstelling.
Vijfdejaars staan op de drempel van heel wat levenskeuzes. Voor hen plannen we beleefdagen die individueel
worden ingevuld volgens de persoonlijke interesse.
De school organiseert tijdens de paasvakantie begeleide
culturele buitenlandse reizen voor zesdejaars. Niemand
is verplicht om deel te nemen, maar omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk leerlingen meegaan,
kunnen zij kiezen uit meerdere reizen in verschillende
prijscategorieën. In bijlage 3 vind je een raming van de
kostprijzen.
2.3Schoolrekening
In bijlage 3 van dit schoolreglement vind je een lijst met
financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet
verplichte uitgaven.
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je
schoolboeken, het betalen van kopieën…
Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld
voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op
school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij
of je ouders de bijdrage betalen.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je
niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet
verplicht aan moet deelnemen. Maar als je aankoopt of
| 13 |
deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen.
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen,
voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij
een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet
betalen vast. Van deze prijs zullen we niet afwijken.
Voor sommige posten, kennen we de kostprijs niet op
voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Het
te betalen bedrag zal dus in de buurt van de richtprijs
liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder
zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van
de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig
schooljaar kostte.
Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad.
Voor de betaling van de schoolrekeningen vragen we je
ouders in te tekenen op het systeem van domiciliëring.
Wie daar niet voor kiest, betaalt de leerboeken contant
bij afhaling en de andere rekeningen via overschrijving.
We verwachten dat de schoolrekeningen volledig en binnen de betalingstermijn (15 dagen) worden betaald.
Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk
gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het
betalen van de volledige rekening. De school kan niet
ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening.
Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je
ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang
het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft
elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd,
ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben.
We spreiden de schoolkosten over verschillende rekeningen: de rekening voor facultatieve kost van het
schoolmateriaal (bv. rekenmachine) in september en de
domiciliëring voor de schoolboeken. In de loop van het
schooljaar vragen wij voorschotten van telkens 40 euro:
het eerste voorschot op de schoolrekening in november,
het tweede in februari en het derde in april. De eindafrekening volgt in juni.
Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het
betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact
| 14 |
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er
afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier
van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete
behandeling van jullie vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of
gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg
naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen
we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal
de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Alle administratieve kosten, die gepaard gaan
met het niet tijdig betalen van de schoolrekeningen, worden aangerekend.
2.4
Reclame en sponsoring
Het beleid rond reclame en sponsoring past in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de Commissie
Zorgvuldig bestuur op school van 27 september 2002.
2.5
Samenwerking met andere scholen
Wij werken samen met het Onze-Lieve Vrouw Presentatie-instituut (Vrijheidsplein 25 en Sterrestraat 18, Lokeren), het Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius (Prosper
Thuysbaertlaan 1, Lokeren) en met het Sint-Teresiacollege (Eskaardedorp 1 A, Eksaarde). Concreet betekent
dit dat we sommige lessen samen organiseren. Het kan
dus zijn dat een deel van je lessen in één van de bovengenoemde scholen plaatsvindt of dat je voor sommige
lessen samenzit met leerlingen uit die school. Hoewel
de lessen mogelijks door leraren van een andere school
worden gegeven, is het uiteindelijk onze school die instaat voor de deliberatie.
Leerlingen die in een andere school les volgen, houden
zich aan de leefregels van de school waar ze effectief les
krijgen.
Het Schoolbestuur verleent aan alle personeelsleden van
de VLOT!-scholen het mandaat om ordemaatregelen te
nemen tegenover de leerlingen in de VLOT!-school waar
de personeelsleden te werk gesteld zijn.
3 Studiereglement
3.1
Afwezigheden en afwezigheid
Zoals je in de engagementsverklaring in punt 2 kon lezen verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig
bent op school (zie ook punt 4.18), dat je tijdens de
middagpauze op school aanwezig bent als je niet thuis
gaat eten en dat je deelneemt aan de binnen- en buitenschoolse lesvervangende activiteiten.
Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven of
de school verlaten. Soms is dat een recht, in andere gevallen heb je vooraf uitdrukkelijk toestemming nodig van
de school. Daarvoor moet je je wenden tot de pedagogisch directeur.
Voor je om een bepaalde reden de school verlaat of voor
je naar de klas gaat na een afwezigheid, meld je je eerst
aan op het secretariaat.
Hieronder gaan we dieper in op verschillende redenen
van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en welke rechten je hebt
als je door je afwezigheid lessen mist.
Algemene regel bij afwezigheid – de bewijslast
De algemene regel is dat je ouders steeds de school
verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid
te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van
de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de
reden zo vlug mogelijk mee.
Voor je opnieuw naar de klas gaat na een afwezigheid,
meld je je aan op het secretariaat.
3.1.1 Je bent ziek
3.1.1.1Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daarvan een bewijs van voorleggen.
Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende
en gedateerde verklaring van je ouders. In de schoolagenda vind je vier afwezigheidsbriefjes die je gebruikt
om je afwezigheid te wettigen. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze
manier aantonen.
Een medisch attest is nodig:
- voor een langere ziekteperiode, d.w.z. zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die
vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;
- wanneer je voor de vijfde keer in hetzelfde schooljaar
een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders. Als je vier
keer zo’n verklaring hebt binnengebracht dan is een
doktersattest elke keer nodig voor een korte afwezigheid, ook al gaat die afwezigheid maar over een paar
uur en mis je op dat ogenblik een GO (bv. je gaat naar
huis in de loop van de dag).
- als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken.
- als je afwezig bent tijdens de week VOOR en/of NA de
schoolvakanties.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in
de volgende gevallen:
- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan
wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum
werden ogenschijnlijk vervalst;
- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv.
de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden…
Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door
een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen.
De verklaring van je ouders of het medisch attest moet
je inleveren wanneer je de eerste dag terug op school
bent; je doet het vòòr je opnieuw naar de klas gaat.
Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent,
dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school
(laten) bezorgen, vóór je terugkomst.
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling
meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één
medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer
je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan
je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch
attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders.
| 15 |
3.1.1.3Een aangepast lesprogramma
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken , andere dan lichamelijke opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je
vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan
aangepast worden, maar zonder vermindering van het
aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de
vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Uiteraard kan
dat slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je
ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor
één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad
zal deze vraag onderzoeken maar de vrijstelling is niet
afdwingbaar.
3.1.1.4Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je
mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde
oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke
opvoeding, dan moet je aan de arts een “medisch attest
voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school” vragen, zodat de leerkracht lichamelijke
opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de
lessen. Je vindt zo’n blanco attest als voorbeeld in bijlage 2 en op Smartschool (intradesk, formulieren voor
leerlingen). Het attest wordt ingediend bij de pedagogisch directeur. Als je vaak niet deelneemt aan deze
lessen, dan zal je een vervangtaak krijgen.
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de klassenraad
beslissen je vrij te stellen van dit vak , op voorwaarde dat
je een aangepast lesprogramma krijgt. Dit wil zeggen
dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke
opvoeding anders (bv. theoretisch) moet benaderen. Dit
aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de
eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke opvoeding
steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.
3.1.1.5 Tijdelijk onderwijs aan huis
Als je wegens ziekte, handicap of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen,
heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs
aan huis (TOAH). Dat betekent dat je elke week 4 uur
thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je
ouders, welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is
gratis.
Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan
deze voorwaarden voldoet:
-Je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3
maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze
voorwaarde weg;
-Je verblijft op 10 km of minder van de school;
-Je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest waaruit blijkt dat
je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan
krijgen.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de
mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten met TOAH ten
laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je
aanvraag ontvingen en konden beoordelen.
3.1.2 Je moet naar een begrafenis of huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of iemand
die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt dan
vooraf aan de school één van de volgende documenten:
een verklaring van je ouders, een doodsbericht of –brief,
of een huwelijksaankondiging of –brief.
| 16 |
Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een
begrafenis, kan de school je n.a.v. het overlijden van een
bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel evenwicht kan terugvinden
(zie punt 4.1.6).
3.1.3
Je bent topsporter
Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of
B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven
om deel te nemen aan wedstrijden, stages, tornooien
en wedstrijden. Dit laatste geldt niet voor het volgen van
wekelijkse trainingen.
Ook sporters die niet in het bezit van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating krijgen om deel
te nemen aan een sportmanifestatie, bv. op grond van
een selectie door een erkende sportfederatie.
De aanvragen voor het topsportstatuut moeten uiterlijk
op 1 april van het vorige schooljaar worden ingediend.
3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut
Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden,
stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.
De aanvragen voor het topkunstenstatuut moeten uiterlijk
op 1 april van het vorige schooljaar worden ingediend
3.1.5
Je bent zwanger
Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof,
dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid voor
de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen
weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit
verlof niet op. Tijdens de afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis (zie punt 3.1.1.5).
3.1.6
- je moet proeven afleggen voor de examencommissie van
de Vlaamse Gemeenschap;
- je werd preventief geschorst;
- je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief
uitgesloten;
- je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan
het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel;
- je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de
grondwet erkende - levensbeschouwelijke overtuiging te
beleven. Je ouders moeten dat wel vooraf en schriftelijk
melden aan de school. De volgende feestdagen komen
hiervoor in aanmerking:
* ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest
(1 dag);
* ben je jood: het Joodse Nieuwjaar (2 dagen), de Grote
Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en
het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1
dag), het Feest van Ester (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
* ben je orthodox: Kerstfeest (2 dagen); Paasmaandag,
Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag enkel voor de
jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest).
3.1.7 Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn
als je de toestemming hebt van de school.
Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten …) heb
je de toestemming van de pedagogisch directeur of zijn
afgevaardigde nodig. Je hebt dus geen recht op deze
afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je
wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen.
Je mag ook afwezig zijn
om de volgende redenen:
- je moet voor een rechtbank verschijnen;
- de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
- je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het
kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
| 17 |
3.1.8
Wat als je afwezig bent
tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen
of persoonlijke taken?
Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je
verplicht worden die achteraf te maken.
3.1.8.1 Wat als je afwezig bent
voor een grote overhoring.
- Ben je afwezig maar denk je een reden te hebben om
niet deel te nemen aan een overhoring, dan kan alleen
de pedagogisch directeur hiervoor de toelating geven.
- Kom je, om welke reden dan ook, later aan op school,
dan meld je je eerst aan op het secretariaat.
- Was je ziek de dag van een overhoring, dan vraag je
de eerste lesdag na je afwezigheid aan je vakleerkracht
wanneer je de overhoring zal inhalen. Deze overhoring
kan op elke weekdag (behalve op woensdag) tijdens
de avondstudie van 16.10 uur tot 17.00 uur ingehaald
worden. Noteer de afspraak in je agenda.
- De datum van de inhaaloverhoring wordt niet meer gewijzigd tenzij je daar een gegronde reden voor hebt. In
dat geval vragen je ouders dit ten laatste de dag voordien aan bij de pedagogisch directeur.
- Inhaaloverhoringen voor leerlingen die langer dan drie
dagen afwezig waren, kunnen ook op woensdagnamiddag doorgaan. Vanaf 12.00 uur kan je eten in de
Brueghelzaal of je eet thuis (indien je een middagpasje
hebt). Je komt stipt om 12.30 uur in stilte binnen in
het openleercentrum. Zodra je klaar bent, mag je de
ruimte verlaten. Je mag werken tot uiterlijk 13.30 uur
tenzij anders vermeld bij de opgave. Zorg ervoor dat
je het nodige materiaal bij hebt (schrijfgerei, grafische
rekenmachine, atlas, tabel …), berg je pennenzak en
andere zaken op in je boekentas en zet die naast je
stoel op de grond.
- Ook als je door ziekte afwezig bent op de inhaaloverhoring verwittigen je ouders VOORAF.
- Wie niet aanwezig is op een inhaaloverhoring of te laat
komt zal zich hiervoor moeten verantwoorden en riskeert een nul.
- Ben je langer dan een week afwezig geweest en moet
je meerdere overhoringen inhalen, spreek dan meteen
de pedagogisch directeur aan om de inhaaloverhoringen te plannen.
| 18 |
3.1.8.2Wat als je afwezig bent
voor een proefwerk
Kan je wegens een geldige reden niet deelnemen aan
één of meer proefwerken, dan moet je de school hiervan
onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent,
beslist de pedagogisch directeur steeds in samenspraak
met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken
moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan
moet inhalen. Dat wordt aan jou of je ouders meegedeeld.
Kan je niet deelnemen aan een proefwerk omdat je ziek
bent, dan is een doktersattest vereist en zal je evenmin
het proefwerk van de volgende dag mogen afleggen; je
kan het immers onvoldoende voorbereiden. In de plaats
daarvan studeer je die voormiddag op school in het
openleercentrum.
3.1.9 Praktijklessen en stages inhalen
Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste lesuren praktijk of
stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de
praktijklessen of –stages zal inhalen. Als je ongewettigd
afwezig was, kan je verplicht worden om praktijkuren of
stages dubbel in te halen. Indien de klassenraad beslist
dat je onvoldoende praktijk- of stage-uren hebt, kan dit
leiden tot een uitgestelde beslissing.
3.1.10 Spijbelen mag niet
Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op
school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen
kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder
leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen mag niet! We willen je er
bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop
helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning.
Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven,
bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor
de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent. In
deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als
zorgwekkend beschouwt, doorspelen naar het Departement Onderwijs.
3.2
Persoonlijke documenten
3.2.1Schoolagenda
De schoolagenda is een officieel document dat de school
nog twee jaar na het lopende schooljaar moet bewaren.
Hij kan steeds ter inzage gevraagd worden door de inspectiediensten, ook na de studies. Uit dit document
moeten de regelmatige aanwezigheid, de geziene leerstof en het afgewerkte programma blijken. Je houdt hem
dus aan binnen- en buitenzijde netjes. De vakleerkracht
zal erop toezien dat je elke les je schoolagenda nauwgezet invult: lesonderwerp, taken en lessen, aangekondigde overhoringen, mee te brengen materiaal … Als je
afwezig was, moet je je schoolagenda zo vlug mogelijk
in orde brengen. Ook de examenperiode, projectdagen
e.d. vul je nauwkeurig in. De klassenleraar zal je schoolagenda geregeld controleren. Aan de ouders van de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar vragen wij dat zij de
schoolagenda wekelijks nazien en ondertekenen.
3.2.2 Notities en persoonlijke documenten
Ook uit je notities moet blijken dat het leerprogramma
werd afgewerkt. Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen
welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe
dat dient te gebeuren.
Je moet je notities na 30 juni nog 12 maanden thuis bewaren omdat ze in die periode door de inspecteurs van
de doorlichting nog kunnen worden opgevraagd. Onvolledige notities kunnen leiden tot het niet toekennen van
de diploma’s of getuigschriften. Omdat het zo belangrijk is worden elk jaar per studierichting drie leerlingen
aangeduid van wie de te bewaren notities extra worden
gecontroleerd. Deze leerlingen en ouders tekenen voor
akkoord.
3.2.3 Persoonlijk werk
Onder persoonlijk werk verstaan we het geheel van taken, toetsen, voorbereidingen… maar ook persoonlijke
bijdragen bij groepswerk. Zij behoren ook tot de documenten die gedurende twee schooljaren ter beschikking moeten zijn van de inspectie. De vakleerkracht is
verantwoordelijk voor de archivering op school. Daarom
zal je de richtlijnen van de vakleerkracht met de nodige
ernst opvolgen.
3.2.4Rapport
Via het rapport geven de leerkrachten geregeld de resultaten van je dagelijks werk door aan je ouders. Je laat je
rapport tekenen door één van de ouders en je bezorgt
het de volgende schoolweek terug aan de klassenleraar.
3.3
Het taalbeleid van onze school
Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt
ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg
hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding
aanbiedt.
Als je het moeilijk hebt met een of meer vakken door taalproblemen, kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen, om makkelijker terug aan te
sluiten bij de klas.
3.4
Begeleiding bij je studies
3.4.1 De klassenleraar
en van je leerkrachten vervult de taak van klassenleraar.
Bij die leerkracht kun je in de loop van het schooljaar altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met
je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle
vertrouwen kan soms wonderen verrichten. Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn of haar klas van zeer
nabij. Hij of zij is ook de meest aangewezen persoon om
in te spelen op mogelijke problemen in de klas.
3.4.2 De begeleidende klassenraad
De klassenleraar en de andere vakleerkrachten zullen
helpen waar het kan. Ze komen daarvoor op geregelde
tijdstippen samen voor een begeleidende klassenraad.
Door bespreking van de studieresultaten zoeken zij naar
een passende individuele begeleiding. Waar nodig wordt
een begeleidingsplan afgesproken (bijvoorbeeld extra taken, remediëring, doorverwijzing naar de collega’s van
het CLB…). Belangrijke elementen van deze klassenraad worden in je pedagogisch dossier genoteerd.
| 19 |
3.4.3Remediëring
3.4.5 De studiekeuzebegeleiding
Het schooljaar biedt voldoende ruimte en ondersteuning
om in die periode tekorten weg te werken. Stel niet uit,
steek tijdig een tandje bij en vraag hulp aan je leerkracht;
die zal je initiatief zeker waarderen. Reken niet op bijkomende proeven, ze zijn geen recht, geen tweede kans.
Alleen als de klassenraad over onvoldoende gegevens
beschikt om een beslissing te nemen wordt uitzonderlijk
een bijkomende proef opgelegd!
Wanneer je uit het vorig schooljaar een waarschuwing
hebt voor een vak en je resultaten onvoldoende blijven
maar ook als je ondermaats presteert, kan de leerkracht
remediëring opleggen onder de vorm van verplichte bijkomende oefeningen, geleide voorbereiding van toetsen
of remediëringstaken op school… De vakleerkracht kan
ook een remediëringstoets opleggen om te bewijzen dat
je de achterstand hebt bijgewerkt. Verplichte remediëringstaken en –toetsen kunnen op elke weekdag (behalve op woensdag) georganiseerd worden van 16.10 uur
tot 17.00 uur. Noteer nauwkeurig de afgesproken datum
in je agenda. Ben je zonder geldige reden afwezig, reken
dan niet op een tweede kans! Je ouders worden hiervan
verwittigd.
In de eerste graad wordt, op vraag van een vakleerkracht, een ouder of een leerling zelf, tijdens de middagpauze bijles georganiseerd voor vakken met veel uren.
In de mate van het mogelijke wordt aan die vraag beantwoord, bij voorrang aan (groepen) leerlingen met directe
en concrete noden, die op korte tijd kunnen weggewerkt
worden.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat een juiste studiekeuze
belangrijk is, besteden we hieraan veel aandacht. Beëindig
je de eerste Latijnse, een tweede of een vierde jaar, dan
dient zich een keuzemoment aan waarbij we je graag in
samenwerking met het CLB helpen. We voorzien een informatiemoment voor jou en een informatieavond voor je
ouders waarop de voorlopige adviezen van de klassenraad
worden toegelicht.
Voor de voorbereiding van je overstap van het secundair
naar het hoger onderwijs, kan je rekenen op de medewerking van het CLB en je leerkrachten. Met tal van activiteiten
laten we je kennismaken met je keuzeproces, de studiemogelijkheden en beroepen, het studentenleven en –voorzieningen.
3.4.4 Bij tijdelijke (leer)moeilijkheden
Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden
kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten
bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in
de volgende gevallen: wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of
het Franstalig onderwijs; wanneer je als ex-OKAN-leerling
een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet
wegwerken.
| 20 |
3.4.6 De evaluatie
3.4.6.1 Het evaluatiesysteem
Het dagelijks werk omvat de beoordeling van je persoonlijk werk, groepswerk, de resultaten van je overhoringen… Voor vakken waarover geen eindetrimester-/semesterproef wordt afgelegd, fungeert het dagelijks werk
als enige evaluatiemoment.
Wij maken onderscheid tussen kleine en grote overhoringen (KO’s, GO’s)
Een kleine overhoring is beperkt in omvang, duur en
in leerstof, meestal niet aangekondigd en wil het kortetermijn-geheugen controleren (bv. formules, woordjes,
begrippen, een oefeningenreeks…). Zo wil de leerkracht
je helpen om “dagelijks” de leerstof bij te houden. Soms
loopt een onderwerp over een paar lessen en wil de leerkracht graag dat je dat onderwerp in zijn geheel herhaalt.
Ook dergelijke herhaling is beperkt in omvang, duur en
leerstof. De leerkracht zal ze aankondigen voor de volgende les. Naast korte-termijn-geheugen kan een herhaling peilen naar verworven inzicht in dat onderdeel van
de leerstof.
Een grote overhoring bestrijkt een groter afgewerkt geheel, bijv. een hoofdstuk, wordt tijdig aangekondigd en
duurt meestal een vol lesuur. Via GO’s wil de leerkracht
nagaan in hoeverre je de leerstof verwerkt hebt, aan
mekaar kan koppelen en min of meer zelfstandig kan
toepassen.
GO’s worden tijdig aangekondigd: in de eerste en de
tweede graad een week van tevoren. Je noteert ze in je
schoolagenda. In de derde graad krijg je in het begin van
elk semester een GO-kalender.
Er worden nooit GO’s geprogrammeerd in de week vóór
de eindesemesterproeven in december en juni en ook
niet in de eerste drie dagen na herfst-, kerst-, krokus- en
paasvakantie. Bij voorkeur worden geen twee grote gehelen ondervraagd op dezelfde dag.
Gemaakte grote overhoringen worden na correctie door
de leerkracht steeds klassikaal besproken. Jij of je ouders kunnen altijd in het bijzijn van de vakleerkracht de
verbeterde overhoringen inzien.
Voor afwezigheden verwijzen we naar punten 3.1.7 en
3.1.8.
Partiële en eindesemesterproeven
Met partiële en eindesemesterproeven willen de leerkrachten de leerstof vastzetten en nagaan of je ook grotere gehelen leerstof kan verwerken. Het spreekt vanzelf
dat je het hele jaar door regelmatig moet werken om een
behoorlijk eindresultaat te kunnen verwerven. Maar het
is even vanzelfsprekend dat de school je, naarmate je
ouder wordt, meer zelfstandig leert studeren.
3.4.6.2 De concrete organisatie
Je krijgt tijdig via de Collegepost het rooster van de partiële en de eindesemesterproeven, samen met de schikkingen van die weken. Het reglement bij de proeven is
afgedrukt als bijlage 4.
Wens je tijdens de proevenperiode geen gebruik te maken van het halve-dag-systeem dan wordt je de gelegenheid geboden om tijdens de schooluren op school
te studeren. Voor afwezigheden tijdens de partiële of
de eindesemesterproeven verwijzen we naar punt 3.1.8.
Je kan om ernstige redenen toestemming krijgen van de
directeur of zijn afgevaardigde om op een andere dan op
de voorgeschreven manier ondervraagd te worden. Dit
laatste kan voortvloeien uit een begeleidingsplan in samenspraak met de begeleidende klassenraad of uit een
uitzonderlijke situatie.
3.4.6.3 De beoordeling
Het puntenaandeel van elk vak staat in verhouding met
het aantal wekelijkse lesuren; in vergelijking met het
1ste semester telt het 2de semester voor anderhalf in
het jaarresultaat.
Het evaluatiesysteem op onze school is niet in alle leerjaren hetzelfde.
In de eerste graad worden alle vakken permanent geëvalueerd. Kleine en grote overhoringen hebben hetzelfde
gewicht in het semesterresultaat.
Voor de hoofdvakken worden extra eindetrimesterproeven georganiseerd over de basisleerstof. Door die
proevenresultaten van de hoofdvakken ook afzonderlijk
te verrekenen krijgen we, in functie van de leerlingenoriëntering, een beeld van de mate waarin de leerling die
leerstof heeft verworven. Verrekend in het totaal hebben die proevenresultaten hetzelfde aandeel als de kleine overhoringen en de grote overhoringen. De permanente evaluatie van kleine en grote overhoringen samen
wegen daar dus dubbel zo zwaar als de eindesemesterproef.
In de tweede en derde graad zijn er eindesemesterproeven in december en juni en voor de eerste en tweede
graad ook partiële proeven van de hoofdvakken net voor
de paasvakantie.
Het aandeel van de eindesemesterproeven stijgt met de
graad: van het anderhalf naar het dubbele van het dagelijks werk. Het elektronisch groeirapport van Skore op
Smartschool geeft op elk moment een cumulatief beeld
van de tot dan behaalde punten per semester.
3.4.6.4 Fraude
Omdat wij op eerlijkheid gesteld zijn bij alle mogelijke
vormen van taken en overhoringen, partiële en/of eindetrimester-/semesterproeven, enz. treden wij kordaat op
bij onregelmatigheden.
Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt
wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen
om je voor die taak of toets een nul te geven.
Wanneer een personeelslid van de school je tijdens een
proef of examen betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en
| 21 |
treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een
verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te
maken. Enkel de klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid.
Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak
waardoor je het vormen van een juist oordeel omtrent
jouw kennis inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bv. aan
spieken, plagiaat, het ter beschikking hebben en/of het
gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en
hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten ... Zo wordt onder een onregelmatigheid
ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten.
Na de vaststellingen van het personeelslid van de
school, zal jij steeds gehoord worden. Indien je dit wenst,
kunnen je ouders tijdens het gesprek aanwezig zijn. De
bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van jouw
verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden door de aanwezigen ondertekend. Dit alles
wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden
beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.
Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan
bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt. Deze nietigverklaring heeft tot
gevolg dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul
krijgt of dat het bewuste proefwerk niet in rekening wordt
gebracht. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het
licht komt op het moment dat er reeds een getuigschrift
of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht
het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit laatste zal gebeuren wanneer de fraude zo
ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de
genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd. Het vaststellen van ernstige vormen
van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van
een tuchtprocedure.
| 22 |
3.4.6.5Mededeling van de resultaten
Elke ouder en leerling heeft toegang tot Smartschool.
Via Skore kunnen jij en je ouders het puntenboekje van
de leraar op elk moment raadplegen. Op vastgestelde
data (zie kalendergegevens in bijlage 1) worden de perioderapporten uitgereikt. De laatste schooldag van elk
semester zal de klassenleraar met jou het semester- of
jaarrapport bespreken en meegeven voor je ouders (zie
data in bijlage1).
We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van
je resultaten. Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om
inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven
die je hebt afgelegd. Eventueel kunnen jullie daarna ook
een kopie vragen. Dat kan door een aangetekend schrijven te richten aan de directie. De kosten hiervoor vind je
in de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement.
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking
hebben op medeleerlingen
Hebben je ouders een dringende vraag bij je rapport in
december of juni dan kunnen zij die laatste dag van het
semester, zonder voorafgaande afspraak, terecht bij de
klassenleraar, de vakleerkrachten of de directie. De uurregeling hebben we in bijlage 1 vermeld. De vraag kan
ook van de school uitgaan. In je rapport vind je dan een
uitnodiging voor je ouders.
Daarnaast zijn er de individuele oudercontacten voor het
eerste, het derde en het vijfde jaar in november en voor
de tweedes, vierdes en zesdes in maart. Hiervoor schrijven je ouders in via het formulier in de Collegepost.
Maar je ouders kunnen ook op een ander moment contact nemen met de school; een telefoontje volstaat voor
een afspraak.
Bij het niet in ontvangst nemen van het evaluatieresultaat, wordt dit toch geacht te zijn ontvangen op de voorziene ontvangstdatum.
3.4.6.6Bijkomende proeven
Zie ook punt 3.4.2.
Bijkomende proeven leg je af na 15 augustus en indien
nodig gespreid over twee dagen. Vóór 10 juli krijg je
de definitieve examenregeling toegestuurd. De resultaten van de bijkomende proeven zullen jij of je ouders de
tweede dag van de bijkomende proeven tussen 16.00
uur en 16.30 uur afhalen of telefonisch opvragen (09
340 57 70). De exacte data vind je bij de kalendergegevens van bijlage 1.
3.5
De deliberatie op het einde
van het schooljaar
3.5.1 Hoe functioneert
een delibererende klassenraad?
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de
leraars die dit schooljaar bij je opleiding betrokken zijn en
wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een leerling
waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft
gegeven of waarmee hij bloed- of aanverwant is tot en
met de vierde graad. Het betekent dat een leerkracht
niet mag delibereren over zijn kinderen, zijn kleinkinderen of broers en zussen, de kinderen van zijn broers en
zussen, zijn neven en nichten en al hun aanverwanten.
Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende
klassenraad volledig autonoom:
- of je al dan niet geslaagd bent;
- welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.
De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor
je verdere studieloopbaan.
Hij steunt zich daarbij op:
- het resultaat van je globale evaluatie die betrekking
heeft op de volledige wekelijkse lessentabel;
- beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
- je mogelijkheden i.v.m. verdere studies.
volgend leerjaar overstappen en alle wettelijk voorziene
wegen blijven daarmee open;
– ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd:
je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet
naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te
zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en
bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
– als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest
C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar.
De delibererende klassenraad bezorgt je samen met
je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
Het oriënteringsattest dat de delibererende klassenraad
uitreikt is bindend, ook voor andere scholen.
Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende
klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met
vrucht hebt beëindigd. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo
de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de
eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen.
Als de klassenraad van oordeel is dat de leerling geslaagd is (A- of B-attest), maar best een onderdeel van
de leerstof van een of ander vak tijdens de vakantie zou
uitdiepen of op peil houden, dan kan hij als studiehulp
een vakantiewerk geven. Dat wordt vermeld op het rapport. Het resultaat van dit werk is belangrijk voor het
volgende schooljaar en wordt meegedeeld bij het eerste
rapport van het nieuwe schooljaar.
3.5.2 Mogelijke beslissingen
Via het eindrapport kan de klassenraad daarnaast ook
uitdrukkelijk een waarschuwing geven voor een vak. Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve
beslissing genomen. De leerling krijgt dan één jaar tijd
om die zaken bij te werken. De school zal daarbij helpen.
Komt er echter geen merkbare positieve evolutie, dan
kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel
blijven.
Er zijn drie soorten oriënteringsattesten:
- met een oriënteringsattest A mag een leerling naar een
De delibererende klassenraad neemt alle beslissingen in
gezamenlijk overleg.
De beraadslaging van de delibererende klassenraad is
geheim.
| 23 |
3.5.3 Geschreven adviezen
Vaak wordt door de klassenraad ook een advies geformuleerd i.v.m. het vervolg van de studies. Dit advies
kan o.m. bevatten: raadgevingen inzake studie- en werkmethoden, een opmerking voor (een) vak(ken) waaraan
het volgende schooljaar extra aandacht dient geschonken, concrete individuele suggesties om vastgestelde
tekorten of zwakke punten weg te werken, suggesties
i.v.m. de verdere studie. Een dergelijk advies is niet bindend, maar geeft wel een ernstige aanwijzing voor de
toekomst.
3.5.4 Betwisting van de genomen beslissing door je
ouders
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg.
Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen
aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een Cattest hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18
bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de
procedure in dit punt.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen** bedoelen we telkens alle dagen (behalve zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen).
3.5.4.1Aanvraag van een gesprek
Je ouders of jijzelf* (van zodra je 18 bent) kunnen een
persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de
delibererende klassenraad. Dat kan ten laatste de derde
dag** na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie
in de jaarplanning (in deel III, bijlage 1). We geven het
rapport altijd aan jou zelf, ongeacht je leeftijd of je ouders
mee.
Er is dus een termijn van drie dagen** om een gesprek
aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk aanvragen,
bij de directie. Jullie krijgen een uitnodiging per aangetekend schrijven die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag** na de dag
waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn
wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag
ingaan.
Tijdens dat gesprek geven je ouders of jijzelf* hun bezwa| 24 |
ren. De voorzitter van de delibererende klassenraad verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke
gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
3.5.4.2Meedelen van het resultaat van het gesprek
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden:
- de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt
dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
- de voorzitter van de delibererende klassenraad vindt
dat de argumenten van je ouders het overwegen waard
zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad
zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per
aangetekende brief het resultaat van die vergadering.
3.5.4.3Als je ouders het niet eens zijn
met de genomen beslissing
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing
van de voorzitter van de delibererende klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.
Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie
punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf* in een volgende
fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het
schoolbestuur:
De Heer Herman Henderickx
Voorzitter van VLOT!-vzw
Prosper Thuysebaertlaan 1
9160 Lokeren
Die brief versturen je ouders of jijzelf* ten laatste de derde dag** nadat aan jullie:
- ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met
de voorzitter van de delibererende klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);
- ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw
is bijeengekomen, maar je ouders of jijzelf* niet akkoord
gaan met de beslissing).
Er is dus een termijn van drie dagen**, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school
wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van
de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht
de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als
voor de ontvangst.
Indien de school open is, kunnen je ouders of jijzelf* het
beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat
aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij
geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep
niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. De poststempel
geldt als bewijs van de datum.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd,
ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).
- het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent
dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders of jijzelf* de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep
van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal ofwel de
betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15
september van het daaropvolgende schooljaar met een
aangetekende brief aan je ouders of jijzelf* meedelen.
Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je
erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je
ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij
je van harte toe!
3.5.5.4 Samenstelling
van de beroepscommissie
Wanneer het schoolbestuur een beroep
ontvangt, zal het een beroepscommissie
samenstellen (zie ook deel III, punt 1 ‘Wie is
wie’). In die beroepscommissie zitten zowel
mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet
zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal
steeds je ouders of jijzelf* uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon.
| 25 |
4 Leefregels, afspraken, orde- en tuchtreglement
4.1
Praktische afspraken
en leefregels op school
4.1.1 Inspraak
4.1.1.1 Schoolraad
In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, werd in onze onderwijsinstelling een schoolraad opgericht. Deze raad wordt om
de vier jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit vier
geledingen: de personeelsgeleding, de oudergeleding,
de leerlingengeleding en de lokale gemeenschap (de
samenstelling is op de website te vinden).
De schoolraad kan aan het schoolbestuur en aan de directeur uit eigen beweging schriftelijk advies uitbrengen
over de algemene organisatie en werking van de school.
De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over o.a.
het wijzigen van het schoolreglement, de bijdrageregeling van de ouders, het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB, de criteria
voor de aanwending van de lestijden….
Er bestaat ook een overkoepelende “schoolraad” voor
de scholengemeenschap “Scholen aan de Durme”.
4.1.1.2 Leerlingenraad
Deze raden hebben als doelstelling leerlingen vertrouwd
te maken met participatie op school door de dialoog te
bevorderen tussen enerzijds de leerlingen en anderzijds
de directie en het personeel. De leden worden door en
uit de leerlingen gekozen.
De school wil, door jongeren vertrouwd te maken met
democratische beginselen en participatiemodellen, ook
leefschool zijn. Leerlingen hebben hierin, naast de gewone lessituatie, de kans om allerlei aspecten van het
school- en klasleven te bespreken. Zo kunnen zij een
bijdrage leveren bij het zoeken naar de beste manier van
werken op alle mogelijk gebieden.
Met de oprichting van leerlingenraden werd reeds in de
jaren ‘70 een stap gezet in de richting van het decreet
op basis waarvan vanaf 1 september 1999 elke school
een leerlingenraad moet oprichten, wanneer ten minste
een derde van de leerlingen erom vraagt.
| 26 |
4.1.1.3 Ouderraden en oudercomité
Omdat wij een goede samenwerking tussen school en
ouders belangrijk vinden, bestaan op onze school zes
ouderraden (per leerjaar) en een oudercomité.
In elke ouderraad zetelen in principe altijd twee vertegenwoordigers per lesgroep. Eén van die vertegenwoordigers wordt rechtstreeks door de ouders verkozen, de
andere wordt gecoöpteerd. We streven ernaar om de
ouderraad van de vijfdes aan te vullen met ouders van
nieuwe leerlingen, o.a. uit het Sint-Teresiacollege. Elke
ouderraad heeft een voorzitter en een secretaris-verslaggever.
De zes voorzitters en de zes secretarissen-verslaggevers
van de ouderraden vormen samen het overkoepelende
oudercomité. Dat wordt geleid door de voorzitter van
het oudercomité. Een secretaris zorgt voor het verslag
van de vergaderingen. De vertegenwoordigers van de
ouders in de schoolraad maken van rechtswege ook
deel uit van het oudercomité.
De verslagen van de vergaderingen vind je terug op intradesk.
De ouders van de eerstes, derdes en vijfdes vernemen
op de info-avond in het begin van het schooljaar alle nodige gegevens over ouderraden en oudercomité. Meer
bijzonderheden over samenstelling, rol en werking van
deze instanties kan men ook lezen in de statuten van
ouderraden en oudercomité. Die zijn op eenvoudig verzoek te bekomen bij de voorzitter van het oudercomité
of bij de directie.
4.1.1.4 Andere raden
Ook nog andere raden, inspraak- en overlegorganen,
werkgroepen allerlei horen bij het dagelijkse schoolbeleid, zoals de directieraad, LOC, …
4.1.2 Respect en kledij
4.1.2.1Respect voor jezelf, voor anderen
en voor de omgeving
Eerbied voor mensen en dingen is een van de voornaamste leefregels op onze school. Als je personeel en
medeleerlingen respecteert, gebouwen en lokalen in ere
houdt en zorgzaam omspringt met meubilair, boeken,
fietsen, enz. en als je bekommerd bent om al wat leeft
in de natuur, zal je wellicht nooit te maken krijgen met
orde- en tuchtmaatregelen (zie verder). Stiptheid is in
schoolverband onontbeerlijk. Vriendelijkheid, een goed
humeur en fijne attenties worden overal en dus ook op
school gewaardeerd. Met een vleugje gezonde humor
kan je het (school)leven opvrolijken. Wij hopen dat in
conflictsituaties de betrokken partijen altijd zullen proberen om de problemen door samenspraak op te lossen.
Bemiddelaars (bijvoorbeeld de klassenleraar of de directie) kunnen soms een doorbraak tot stand brengen. Al
vinden wij straffen/sanctioneren steeds een noodoplossing en een aanduiding van de onvolmaaktheid van ons
samenleven, toch moeten er soms maatregelen genomen worden om de goede gang van zaken op school te
vrijwaren.
4.1.2.2Kledij en voorkomen
Wij rekenen in dit verband vooral op de nodige “wijsheid”
van jou en je ouders!
Je mag niet vergeten dat je met je kledij en sieraden
bepaalde signalen uitzendt of (soms zelfs symbolische)
boodschappen geeft. En ook bij deze vorm van communicatie verwachten we van jou een keurige en nette
stijl, die niet stoort of afleidt.
Bij elke gelegenheid hoort gepaste kledij: een uniform
zorgt voor herkenbaarheid, sportkledij draagt bij tot goede prestaties en de veiligheid, feestkledij maakt deel uit
van het feestelijk karakter van een gelegenheid.
Bijvoorbeeld op de dag van de jeugdbeweging dragen
veel leerlingen hun uniform op school en niemand zal
er ooit aan denken dat ook op andere schooldagen te
doen. Voor de feestelijke proclamatie van de zesdes
trekt iedereen zijn beste kleren aan. En de stijl waarin
leerlingen zich tooien voor een mondelinge proef straalt
voornaamheid en klasse uit. Ja, het is een hele kunst
alle functies van kledij op de juiste wijze te combineren.
Kledij heeft ook een functie: je warm of droog houden, je
beschermen tegen de zon of kwetsuren, je goed zichtbaar maken in het verkeer, je aantrekkelijk maken.
Onderkledij houdt je warm en is hygiënisch; biedt comfort maar ook intimiteit. Daarom houd je ze op school
discreet onder je bovenkledij.
Trendgevoelig schoeisel, zoals bijvoorbeeld te hoge hakken en teenslippers, is niet voldoende veilig voor gebruik
op school. Kies voor schoenen, laarzen of sandalen
waarin je voet voor en achter vast zit.
Natuurlijk kan een muts of pet ’s winters en een zonnebril ’s zomers je beschermen tegen weersomstandigheden maar binnen heb je die niet nodig.
We verwachten dat je in de winter je voldoende warm
kleedt; in de pauzes doet buitenlucht deugd en energie
is te duur om lokalen overmatig te verwarmen.
In de zomer hebben we begrip voor luchtiger kledij in die
mate dat ze voornaam en functioneel blijft. Zwemshorts
bijvoorbeeld, te diep uitgesneden zonnekleedjes of topjes met spaghettibandjes, te korte rokken of shorts zijn
functioneel op zonnebestemmingen maar niet gepast op
school. Ook een katoenen hemdje of kleedje met korte
mouwen of een bloesje zonder mouwen kan je de nodige koelte geven.
Daarnaast is kledij ook deel van je persoonlijkheid: stoer,
alternatief, modebewust, gereserveerd…
Wie zich wil manifesteren door middel van extravagante
of choquerende kledij, accessoires, maquillage of haarsnit doet afbreuk aan zijn/haar totale persoonlijkheid. De
school biedt voldoende mogelijkheden om je op een
andere manier in de kijker te werken. Onderscheid je
bijvoorbeeld bij sportcompetities, neem deel aan de
middagconcerten, olympiades, poëziewedstrijd… neem
verantwoordelijkheid bij klasactiviteiten, engageer je in
een of andere werkgroep, sluit aan bij het scholierenparlement …
Op onze school bestaat een belangrijke bekommernis
om een waardevolle multiculturele samenleving op te
bouwen. Voor kinderen van allochtone ouders is een volwaardige deelname aan de cultuur van de school noodzakelijk om achterstand in het onderwijs te voorkomen.
De hoofddoekkwestie mag geen aanleiding geven tot
contradictie of dilemma binnen een schoolreglement.
De schoolomgeving is een beschermde ruimte waar we
slechts een deel van de buitenwereld binnenlaten; kinderen hebben nood aan de meest optimaal functionerende
pedagogische context. Niets van wat discriminerend
zou kunnen werken hoort daar thuis.
Allochtone meisjes hebben op ons college altijd al de gewoonte aangenomen om hun hoofddoek niet te dragen
| 27 |
binnen het schoolgebeuren. We willen dat zo houden om
op school de verborgen kritiek en druk op hen die dat
bewust niet dragen uit te sluiten.
We staan erop dat nieuwkomers zich in deze cultuur inpassen omdat het pedagogisch principe van de school
inhoudt dat meisjes en jongens dezelfde vrijheden hebben.
Deze schoolcultuur heeft niets te maken met religieuze
intolerantie maar alles met het veilig stellen van de onderwijskansen voor alle leerlingen.
4.1.2.3 Taal en omgangsvormen
Iedereen moet zich inspannen om op school het Algemeen Nederlands als enige voertaal te gebruiken. En
uit heel de manier waarop we met elkaar omgaan moet
blijken dat we weten wat goede stijl is.
4.1.2.4 Lichamelijke opvoeding
Voor de lessen L.O. dragen de leerlingen het op school
aangekocht turnuniform: korte of lange donkerblauwe
broek en het witte T-shirt met schoolembleem. Alles
moet genaamtekend zijn. Piercings, sieraden en makeup zijn verboden tijdens de lessen L.O.
4.1.3 Persoonlijke bezittingen
MP3, gsm, iPOD, fototoestel en andere beeld-, afspeelen opnameapparatuur gebruik je niet tijdens de schooluren. Breng je er toch een mee, dan zet je hem af en berg
je hem veilig op. Van wie ze toch te voorschijn haalt, al
dan niet om te gebruiken, worden deze toestellen in veilige bewaring genomen. De toestellen worden dan aan
het einde van de lesdag afgehaald. Indien je driemaal je
toestel moet inleveren, volgt een korte strafstudie.
4.1.4 Pesten en geweld
Pesterijen of geweld worden op school niet geduld. Leerlingen die daarvan het slachtoffer zouden worden, kunnen met hun problemen steeds terecht bij de klassenleraar, de leerlingenbegeleiding, de directie, of om het
even welk personeelslid.
Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat
op school is gebeurd, kan je contact opnemen met de
| 28 |
leerlingenbegeleiding in lokaal B015. Wij zullen dan een
manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en
met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.
We hebben respect voor elkaar en voor de dingen die
ons omringen. Het is belangrijk dat ook jij je verantwoordelijkheid opneemt en niet de andere kant opkijkt als
anderen last ondervinden van pesterijen of geweld.
4.1.5 Seksueel overschrijdend gedrag
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het
algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard
ook. Ongewenst seksueel gedrag wordt op school niet
geduld. Leerlingen die daarvan het slachtoffer zouden
worden, kunnen met hun problemen steeds terecht bij de
klassenleraar, de leerlingenbegeleiding, de directie, of om
het even welk personeelslid.
We hebben respect voor elkaar en voor de dingen die ons
omringen. Het is belangrijk dat ook jij je verantwoordelijkheid opneemt en niet de andere kant opkijkt als anderen
last ondervinden van ongewenst seksueel gedrag.
Het is niet onmogelijk dat je verliefd wordt op een medeleerling. Wij hebben daar begrip voor. Als verliefd koppeltje dien je binnen de schoolmuren afstand te houden.
Overigens: wij vinden dat jullie houding ook buiten de
schoolmuren voorbeeldig mag zijn!
4.1.6 Veiligheid op school
De school staat in voor je veiligheid en voor die van alle
personen die er leven en werken. Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en
evacuatie. Zij brengt veilige installaties aan en zorgt voor
EHBO-voorzieningen. Sommige lokalen hebben om veiligheidsredenen een specifieke reglementering. Het laboreglement, dat de leerlingen van het tweede en derde
graad ontvangen, maakt integraal deel uit van dit schoolreglement. Het spreekt vanzelf dat je als leerlingen alle
inspanningen op dit gebied eerbiedigt, jezelf of de medeleerlingen niet in gevaar brengt, en dat je meedenkt om
de veiligheid op school te bevorderen. Op school is het
bezit en gebruik van bommetjes verboden. Ontploffende
bommetjes veroorzaken gehoorschade bij medeleerlingen en personeel en zorgt in een aantal gevallen ook voor
brandwonden en overlast
4.1.7 Toegang tot de school
Als voetganger kan je de ingang “Markt” of de ingang
“Luikstraat” gebruiken. ’s Middags blijft de poort aan de
Markt gesloten en gebruik je alleen de toegang via de
Luikstraat.
Kom je met de fiets dan gebruik je alleen de toegang
“Luikstraat” en om veiligheidsredenen stap je van de
fiets bij het binnenkomen in het collegedomein. Ook bij
het vertrek stap je naast je fiets tot je in de Luikstraat
bent. Verder volg je de instructies op van de verkeersbrigadiers. Plaats je fiets niet tegen de voorgevel van
het college en laat hem evenmin achter in de directe
omgeving van de school. Je fiets hoort in de rekken van
de fietsenloods te staan. Let erop dat hij niet voor een
deur staat en weet dat het gebruik van een fietsslot verplicht is.
Word je gebracht of afgehaald met de auto, ga dan niet
in- of uitstappen net vóór de schoolpoort.
“Brommers” kunnen wij op het college niet stallen: er is
nauwelijks voldoende plaats voor de fietsen! Overigens
hopen wij echt dat zo weinig mogelijk leerlingen met de
brommer naar school komen: veiligheid en gezondheid
(fietsen is gezond) zullen daar wel bij varen. Meer gemotoriseerd vervoer verhoogt alleen maar het gevaar op de
weg en rond de school.
Je komt rechtstreeks naar school, de verzekering dekt
immers alleen het “normale” schooltraject binnen een
normale tijdsspanne, en je blijft niet “rondhangen” in de
onmiddellijke omgeving van de school. Ook na schooltijd vermijd je overlast. Hierover werden met de lokale
politie afspraken gemaakt.
4.1.8 Tijdig op school en in de les
Om je erop te wijzen dat stiptheid een belangrijke attitude is, werd volgende regeling uitgewerkt: kom je driemaal te laat aan, dan delen we dit schriftelijk mee aan
je ouders en moet je je gedurende 5 opeenvolgende
lesdagen vóór 8.15 uur aanmelden bij één van de secretariaatsmedewerkers in de gang van het secretariaat.
We veronderstellen dat je je gedrag verandert. Ben je
tijdens die week opnieuw te laat, dan volgt automatisch
een korte strafstudie op woensdagnamiddag (van 12.30
uur tot 14.30 uur). Lukt het daarna nog niet om op tijd
te zijn, dan volgt telkens een lange strafstudie op woensdagnamiddag (van 12.30 uur tot 16.00 uur).
In alle omstandigheden word je geacht op tijd te zijn in de
lessen tijdens de lesdag. Indien dit niet het geval is, zal
de leerkracht je naar het secretariaat sturen en krijg je
een nota in je agenda. Dit telaatkomen wordt bijgeteld bij
het telaatkomen op school en hiervoor gelden de hierboven vermelde regels.
4.1.9 Studie-uren
Leerlingen met een achtste lesuur hebben een vast studie-uur. Anderen hebben soms een studie-uur omdat
de leraar afwezig is. Tenzij anders is meegedeeld, kom
je dat uur naar de studiezaal. Is er geen werk opgegeven
dan gebruik je dit uur nuttig voor ander schoolwerk.
4.1.10 Middagpauze
We veronderstellen dat elke leerling tijdens de middagpauze op school blijft. Elke uitzondering hiervoor vragen
je ouders persoonlijk aan bij de pedagogisch directeur.
Tijdens de infoavond van elk studiejaar, krijgen je ouders
de gelegenheid om het adres waar je ’s middags gaat
eten, door te geven. Wie toelating krijgt, ontvangt een
middagpasje. Zonder dit middagpasje ben je niet verzekerd. Wie zonder toelating de school verlaat, sanctioneren we met een lange strafstudie.
Eet je ’s middags thuis, dan gebruik je uitsluitend de in-/
uitgang Luikstraat en we verwachten je terug op school
voor het belteken van 13.25 uur.
Blijf je tijdens de middagpauze op school, loop dan niet
rond in de gangen en/of de klassen. Wil je voor een of
andere opdracht een lokaal gebruiken dan vraag je aan
de betrokken leerkracht een schriftelijke toestemming
waarmee je eerst naar de opvoeder op de speelplaats
gaat.
Zesdelingen die over de middag op school blijven, hebben na het middageten tot 13.15 uur de zolder van de
zesdes ter beschikking. De “werkploeg-van-dienst”
zorgt ervoor dat dit lokaal netjes (en op tijd) opgeruimd
wordt.
Heb je er zin in, dan kan je tijdens de middagpauze meewerken aan of gaan luisteren naar de middagconcertjes
(muziek en woord) die een paar keer per jaar door en
| 29 |
voor leerlingen worden georganiseerd. Maar er zijn nog
meer activiteiten waaraan je kan deelnemen: sporten,
tekenatelier, film, gitaar, dans. Overigens: heb je een
gezond en haalbaar initiatief om de kwaliteit van de middagpauze te verbeteren, dan willen we dat graag horen.
niet door de schoolverzekering gedekt. Je kan in ieder
geval je boterhammen in de Brueghelzaal van het college opeten en op school blijven tot de geplande activiteit begint.
4.1.12 Propagandamateriaal
Leerlingen die de optie socio-economische activiteiten
volgen, kunnen een kortere middagpauze hebben indien
zij les volgen op een andere school. De klasgroep komt
samen op een afgesproken punt. Hierna worden de afwezigheden opgenomen en begeven zij zich, onder begeleiding, naar de andere school.
4.1.11 Maaltijden
Wie ‘s middags op school blijft, kan een warme maaltijd
gebruiken, kan belegde broodjes, of een slaatje verkrijgen of brengt een lunchpakket mee. Het maandmenu
vind je op Smartschool. Omdat we van oordeel zijn dat
aan het middageten de nodige zorg en aandacht moet
worden besteed, willen we dat iedereen binnen eet.
Uit veiligheidsoverwegingen neem je boekentassen en
sporttassen niet mee in de refters; je zet ze in de rekken op de speelplaats. Het zelfbedieningssysteem in
de warme maaltijdenrefter biedt je het voordeel op het
moment zelf te kunnen kiezen uit het aanbod. Broodjes
en slaatjes worden vooraf gereserveerd. Eerlijk je beurt
afwachten maakt het aanschuiven voor iedereen aangenamer. Voor drank bij de maaltijden kan je kiezen uit
soep, water en frisdrank. Blikjes worden geweerd uit
de school, denk hieraan als je zelf je drank meebrengt.
Aluminiumfolie is milieubelastend in omvang en samenstelling. Gebruik bij voorkeur een brooddoos voor je
lunchpakket en zet er je naam en klas op. Netheid en
wellevendheid worden overal gewaardeerd, maar zeker
in de refters. Bij het afruimen sorteer je afval netjes in de
juiste containers of vuilnisbakken. Blijf na het eten niet
hangen in de refter. De “opkuis”-ploeg wil tijdig van start
kunnen gaan. Ben je aan de beurt in die “opkuis”-ploeg,
neem dan je taak ter harte en volg de instructies op van
de opvoeder.
Het gebeurt dat je op woensdagnamiddag in Lokeren
blijft in afwachting van een sportactiviteit, een vergadering, een inhaaloverhoring, een repetitie …
Wij zien niet graag dat je in afwachting van de activiteit in
Lokeren rondhangt. Overigens: je bent op dat ogenblik
| 30 |
Om affiches op te hangen vraag je de toelating en de
medewerking van de verantwoordelijke van het secretariaat. Om wildplakken te voorkomen heeft de school
hiervoor vaste plaatsen.
Soms wordt aan de ingang van de school allerlei propagandamateriaal uitgedeeld door verenigingen van zeer
divers pluimage. Wij kunnen dat niet beletten (zolang
de uitdelers buiten blijven). Wij vragen de ouders niet te
veronderstellen dat al dit materiaal op het college werd
rondgedeeld of met de goedkeuring van de school werd
verspreid. Bij twijfel: opbellen!
4.1.13 Orde op school
De speelplaats, je klaslokaal, de refter … hou ze netjes.
Je zal volgens een beurtsysteem ingeschakeld worden
voor de dagelijkse orde ervan.
In klaslokalen wordt niet gegeten noch gedronken. Het
papierafval doe je, zonder proppen, netjes gesorteerd
naar de papierbak. Het merendeel van je boeken en
notities neem je mee naar huis, je hebt ze immers nodig bij je studie. Laat je toch een boek op school, laat
het dan niet liggen op vensterbank of lessenaar maar
berg het op in de kast of in je kluisje. Draag zorg voor
de infrastructuur: ga zorgzaam om met materiaal, schrijf
niet op meubilair, beschadig het verfwerk niet: alleen het
prikbord mag gebruikt worden om iets op te hangen.
IJsjes, kauwgom en blikjes zijn verboden binnen onze
muren.
En we verwachten dat je mee helpt afval te minderen/
sorteren. Laat geen afval slingeren op de speelplaats,
laat het niet achter onder de banken maar doe het meteen naar de juiste vuilbak. Je hebt op de speelplaats
de banken gezellig samen geschoven? Schik de banken aan het einde van de speeltijd terug langs de muur.
Zij die ’s avonds in het donker nog over de speelplaats
moeten, danken je!
Boekentassen en sporttassen laat je nooit gelijk waar
achter. Ze moeten op de speelplaats in de daarvoor
voorziene rekken. Laat er geen waardevolle voorwerpen
in achter! Een goed alternatief hiervoor is een kluisje
huren. Informatie hierover krijgen je ouders via de Collegepost van september.
4.2Privacy
4.2.1 Welke informatie houden we over je bij?
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is
nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen
optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen. Wie hiertegen bezwaar aantekent bij de
directie moet weten dat de school niet verantwoordelijk
is bij het eventueel verkeerd inschatten van een risico
voor de leerling zelf of van een risico voor een medeleerling.
De privacywet geeft het recht te weten welke gegevens
de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens
te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen
die we over je bewaren. In eerste instantie gaat het om
inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen
jullie daarna ook een kopie ervan vragen. Dat kan door
schriftelijk, via een aangetekend schrijven, contact op te
nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in de
bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We
kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen
de 10 dagen na je inschrijving in een andere school laten
weten.
Informatie doorspelen aan je vorige school
We gaan ervan uit dat je er geen bezwaar tegen hebt dat
we jouw resultaten communiceren met je vorige school.
Mochten jij of je ouders daar toch bezwaar tegen hebben,
dan kan je dat op elk moment van het schooljaar schriftelijk meedelen aan de directie.
4.2.3 Publicatie van beeldopnamen
De school publiceert geregeld foto’s en beeld- en geluidsopnames van leerlingen op haar website, in het Infoblad, op de opendeur… De bedoeling van deze foto’s is
geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke
wijze te informeren over de school.
Leraren en andere personeelsleden van de school zullen
beeldopnamen met respect voor de afgebeelde personen maken. Ze worden steeds genomen in een normale
schoolcontext. De school waakt erover dat de beeldopnamen niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de
school zich steeds tot de betrokkenen wenden en hun
toestemming vragen.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de
publicatie van beeldopnamen die in een schoolse context worden genomen. Mocht je daar toch bezwaar tegen
hebben, dan kan je dat ten allen tijde (bij de ondertekening van het schoolreglement of elk later tijdstip) melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en
geen beelden van jou publiceren.
4.2.2 Wat als je van school verandert?
4.2.4 Internet en ander elektronisch materiaal
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je
ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een
aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe
school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook
in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding
aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om
die gegevens in te zien. We geven geen informatie door
MP3, gsm, iPOD, fototoestel en andere beeld-, afspeelen opnameapparatuur gebruik je niet tijdens de schooluren. Breng je er toch een mee, dan zet je hem af en berg
je hem veilig op.
Smartschool is een elektronisch leerplatform gereserveerd voor schoolgebruik. Verzorg ook daar je taal. Het
intern berichtensysteem sluit spam buiten en zorgt voor
| 31 |
vaste adressen. Zorg dus niet zelf voor spam door lukraak berichten te sturen en gebruik Smartschool evenmin voor niet-schoolgebonden berichten. De school
heeft het recht om je mailbox van Smartschool te openen als er een vermoeden is van onoordeelkundig gebruik of pesterijen.
Wees voorzichtig met je wachtwoord, log uit als je klaar
bent. Het voorkomt het valselijk gebruik van je mailbox.
Over de middag kan je in het Open Leer Centrum gebruik maken van een computer, niet als tijdverdrijf of om
spelletjes te spelen. Respecteer het specifieke reglement van het lokaal en draag zorg voor het materiaal.
Als je twijfelt, vraag je assistentie. Er is controle op de
webadressen die je bezoekt en op het e-mailverkeer.
4.2.5 Doorzoeken van lockers
Als de directie vermoedt dat je het schoolreglement
overtreedt, dan heeft ze het recht om de inhoud van je
locker in jouw bijzijn te controleren.
4.3Gezondheid
Gezondheid dirigeert in zeer sterke mate ons leven. En
al is het een factor die wij niet helemaal in eigen handen
hebben, toch kunnen wij door onze manier van leven
in niet geringe mate de eigen gezondheid beïnvloeden.
Het is dus geen toeval dat de school ook oog heeft voor
“gezondheidsopvoeding” en ook daar werk wil van maken.
In dat perspectief neemt het sportgebeuren op onze
school een belangrijke plaats in: het creëren van een
gezonde, veilige en fitte levensstijl, het bevorderen van
de motorische competentie en van de fysieke conditie.
Niet voor niets ijveren wij voor het gebruik van de fiets
om naar school te komen.
Omdat wij van het belang van een gezonde voeding
overtuigd zijn, streven we naar een gevarieerd aanbod
en weren lege calorieën.
Daarom maken wij werk van een drugbeleid. In samenspraak met de ouders willen wij, indien nodig, zoeken
naar gepaste hulp en begeleiding.
Bij vermoeden van drugsbezit zal de leerling gevraagd
worden om boekentas of kluisje leeg te maken. We
kunnen voor de aanpak van de drugproblematiek een
beroep doen op de lokale politie, voornamelijk in het
kader van de detectie van drugs op school. Dat geldt
trouwens ook bij vermoeden van diefstal, wapenbezit of
andere strafbare feiten.
4.3.2 Rookverbod
Het collegedomein is voor iedereen een rookvrije zone,
zowel binnen als buiten de schooluren. Ook op buitenschoolse activiteiten is roken verboden.
Het is onze zorg om bij jonge mensen elke vorm van
verslaving te voorkomen. Wij moeten de jonge mensen van vandaag, meer dan vroeger, goede keuzes leren
maken.
4.3.3 Eerste hulp en gebruik van geneesmiddelen
op school
De school beschikt over een verzorgingslokaal waar je
de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt
van een ongeval of als je je onwel voelt. De school beschikt ook over enkele personeelsleden die geregeld
opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je
eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan
één van onze personeelsleden. Zo nodig zal de school
de hulp van gespecialiseerde diensten inroepen of jou
zelf naar het ziekenhuis laten voeren. De school zal je
ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk
verwittigen.
4.3.1 Preventiebeleid rond drugs
Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dat in
een register genoteerd. De bedoeling is zo na te gaan
welke ongevallen er op school zoal gebeuren, zodat we
maatregelen kunnen nemen om die te voorkomen. Op
het einde van het jaar worden de gegevens in dit register
vernietigd.
Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder
invloed zijn en het verhandelen van verdovende/verslavende middelen (drugs, alcohol …) strikt verboden.
Als je minderjarig bent en je moet tijdens de schooluren
geneesmiddelen nemen, kunnen je ouders de school
vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Je
| 32 |
ouders vragen dan een formulier aan dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen.
De school zal dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en een personeelslid zal er op toezien dat
je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het schooljaar
worden de gegevens in dat register vernietigd. Zo nodig
zal het toeziend personeelslid je helpen (bijvoorbeeld bij
het indruppelen), maar in geen geval zal het personeelslid andere medische handelingen stellen (bijvoorbeeld
een inspuiting), want dat is strikt verboden. Neem je het
geneesmiddel om één of andere reden niet, dan worden
je ouders daarvan op de hoogte gesteld.
Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen
weten aan één van onze personeelsleden. Afhankelijk
van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht
worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we
hen laten beslissen over het verdere verloop. Ben je
meerderjarig, beslis je daar zelf over. Uiteraard mag je
niet op eigen houtje naar huis gaan zonder de school op
de hoogte te brengen.
De school mag geen medische handelingen stellen en
zal in geen geval geneesmiddelen ter beschikking stellen, ook geen pijnstillers.
De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven behandelde situaties vallen. In geval van nood zal de school steeds een
arts contacteren.
4.4Opvolgingsbeleid
(orde- en tuchtmaatregelen)
We verwachten dat iedereen op school de afspraken en
leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.
Ordemaatregelen hebben te maken met gedragingen die
de goede werking van de school of het lesverloop hinderen.
Tuchtmaatregelen dienen te worden genomen wanneer het
gedrag van een leerling werkelijk een gevaar betekent voor
het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt.
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede
gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.
4.4.1
Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren
op school of tijdens schoolactiviteiten hindert of in gevaar
brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de
volgende begeleidende maatregelen nemen: Wanneer je
gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we
in overleg met jou en je ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:
- een gesprek met de klastitularis;
- een volgkaart waarop de leerkrachten je houding in de klas
elk lesuur evalueren,
- een begeleidingscontract waarin meer bindende gedragsregels worden vastgelegd.
Op die manier willen je helpen je gedrag zo aan te passen
dat het contact en de samenwerking met personeelsleden
en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.
Deze maatregelen dienen ertoe je gedrag zodanig aan te
passen dat een goede samenwerking opnieuw mogelijk
wordt. Deze maatregelen vermijden een tuchtprocedure.
4.4.2Ordemaatregelen
Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren
op school of tijdens schoolactiviteiten hindert of in gevaar
brengt, kan er een ordemaatregel worden genomen. Deze
ordemaatregel wordt genomen wanneer je leefregels van
de school schendt. Elke persoon die daartoe gemachtigd
is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, kan je een ordemaatregel opleggen. Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- een verwittiging
- een straftaak
- de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan aan bij
de pedagogisch directeur of in het lokaal B015. Indien de
pedagogisch directeur niet aanwezig is, meld je je aan op
het secretariaat van de school.
- nablijven op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van
16.10 uur tot 17.00 uur
- een strafstudie op woensdagnamiddag van 12.30 uur tot
14.30 uur of tot 16.00 uur
- niet toegelaten op de studiereis
…
| 33 |
Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een
ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.
Tegen deze maatregelen is geen beroep mogelijk.
4.4.3Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen** bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke
en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren
op school of tijdens schoolactiviteiten hindert of in gevaar
brengt, of een gevaar betekent voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, kan er een tuchtmaatregel worden
opgelegd. Dat zal bv. het geval zijn:
- als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
- als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
als je het pedagogisch project van onze school in gevaar
brengt.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één,
meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen (zie
punt 4);
- je kan definitief uitgesloten worden uit de school.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt,
vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel
uit van het tuchtdossier.
Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
- De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders
met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie
gehoord zullen worden.
- Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier
komen inkijken.
- Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde
dag** na verzending van de brief. De poststempel geldt
als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je
tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB
| 34 |
kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
- Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde
je ouders binnen een termijn van drie dagen** met een
aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In
die brief staat ook een motivering van de beslissing en de
ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden.
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van
een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school
wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:
- bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je
definitieve uitsluiting;
- wanneer je aanwezigheid op school een gevaar of ernstige
belemmering vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of
voor personeelsleden van de school.
Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief
schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief
waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet
langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve
schorsing eenmaal verlengd worden.
De school kan beslissen om een herstelgericht groepsoverleg te organiseren. Dit is een gesprek, onder leiding van een
onafhankelijk iemand, tussen slachtoffer en dader, ouders,
vertrouwensfiguren … Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor de feiten die zich
hebben voorgedaan. De directeur of een afgevaardigde van
het schoolbestuur kan een tuchtprocedure voor onbepaalde tijd uitstellen om een herstelgericht groepsoverleg te
laten plaatsvinden. In dat geval brengt hij je per brief op de
hoogte.
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of
jij zelf (zodra je 18 bent) beroep aantekenen. Ook tijdens de
beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.
De beroepsprocedure gaat als volgt:
- Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in
bij het schoolbestuur:
De Heer Herman Henderickx
Voorzitter van VLOT!-vzw
Prosper Thuysebaertlaan 1
9160 Lokeren
- De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve
uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf
dagen**. De aangetekende brief met het bericht van de
definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep
bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont
op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het
beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet
inhoudelijk zal kunnen behandelen.
- Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende
voorwaarden voldoen:
* het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd,
ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).
* het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet,
zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk
moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je
ouders of jijzelf* de definitieve uitsluiting betwisten.
- Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het
een beroepscommissie samenstellen (zie ook deel III,
punt 1 ‘Wie is wie’) . In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur zijn
verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een
onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een
gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. Vóór de zitting kunnen jullie het
tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen** nadat het
schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn
van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties.
Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij
het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van
mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die
dat niet zijn. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. Het schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn
van vijf dagen* met een aangetekende brief aan je ouders
meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:
- We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor
op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol
zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel.
Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
- Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.
- Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een
andere school.
- Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het
schooljaar, blijf je bij ons administratief ingeschreven tot je
inschrijving in een andere school. We zullen je samen met
het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.
* Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons
aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
* Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag
na je definitieve uitsluiting administratief uitschrijven.
- Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten,
kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende
schooljaren.
4.4.4
Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten,
zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel
of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting
kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te
vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met
de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag,
zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom
we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we
vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je
ouders.
| 35 |
DEEL 3: INFORMATIE
De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt genomen geen deel uit van
het schoolreglement. De school heeft het recht de informatie opgenomen in dit deel in de loop van het schooljaar te
wijzigen, indien nodig na consultatie van de participatieorganen.
1 Wie is wie
1.1Schoolbestuur
Het Schoolbestuur van een school is de eigenlijke organisator van en de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in die
school.
Naam en zetel: VLOT!vzw, Prosper Thuysebaert 1, 9160 Lokeren.
Raad van Bestuur: dhr. Herman Henderickx (voorzitter), dhr. Jens De Vos, mevr. Isabel Haentjes, dhr. Walter Lievens,
mevr. Rosette Musschoot (secretaris), dhr. Jos Van De Voorde, dhr. Stefan Vanoutrive, dhr. Koen Van Peteghem, dhr.
Paul Mestdagh, dhr. Kenneth Roelandt, dhr. Jozef Ryckaert, dhr. Roger Swens, dhr. Daniël De Groote, mevr. Linda Cooreman en dhr. Johan Wiewauters.
Plaatselijke gevolmachtigde van het Schoolbestuur: mevr. Caroline De Ridder.
Scholen die vallen onder de bevoegdheid van hetzelfde schoolbestuur:
het Sint-Lodewijkscollege 1ste graad (Luikstraat 69), het Sint-Lodewijkscollege 2de en 3de graad (Markt 48), het SintTeresiacollege 1ste en 2de graad (Eksaarde-dorp 1A, Eksaarde), het Sint-Laurentiusinstituut (Prosper Thuysebaert 1,
Lokeren) en het Onze-Lieve-Vrouw Presentatie (Vrijheidsplein 25, Lokeren en Sterrestraat 18, Lokeren).
1.2Scholengemeenschap
Het Sint-Lodewijkscollege behoort tot de scholengemeenschap “Scholen aan de Durme”.
De volgende scholen maken er deel van uit:
* BUSO De Karwij, Durmelaan 118, 9160 Lokeren; 09 348 67 86
* O. L. V. Presentatie: Vrijheidsplein 25 en Sterrestraat 18, 9160 Lokeren; 09 348 61 39
* Sint-Lodewijkscollege: Luikstraat 69 en Markt 48, 9160 Lokeren; 09 340 57 70
* Sint-Teresiacollege: Eksaarde-dorp 1A, 9160 Eksaarde; 09 346 81 50
* V.T.I. Sint-Laurentius: Pr. Thuysbaertlaan 1, 9160 Lokeren; 09 348 17 09
* Heilig-Hartinstituut: Slangstraat 12, 9220 Hamme; 052 57 24 81
* Sint-Jozefinstituut: Jagersstraat 5, 9220 Hamme; 052 47 92 84
* O.-L.-Vrouwinstituut en Pius X-instituut: Collegestraat 1, 9240 Zele; 052 44 92 26
De coördinerend directeur van de scholengemeenschap “Scholen aan de Durme” is de heer Georges Van Damme,
Luikstraat 69, 9160 Lokeren.
1.3Directie
Caroline De Ridder is administratief en financieel directeur; haar bureau bevindt zich in de voorbouw
(Markt), vlakbij het secretariaat. Guy Debusschere is
pedagogisch directeur; zijn bureau bevindt zich op de
gelijkvloerse verdieping van het B-gebouw, tegenover het open leercentrum. Bart Picavet is logistiek
directeur; zijn bureau bevindt zich in de voorbouw (tegenover de drukkerij).
| 36 |
1.4Personeel
1.4.1 De groep leerkrachten vormt het onderwijzend
personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen
sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld
graadcoördinator, ICT-coördinator, klassenleraar, preventieadviseur, mentor voor beginnende leerkrachten…
1.4.2 De klassenleraar heeft de vaderlijke/moederlijke
zorg voor de leerlingen van een klasgroep. Wanneer er
problemen zijn, is die de aangewezen eerste man/vrouw.
Hij/zij zorgt ook voor de rapporten, het pedagogisch dossier van de leerling, het archief van de leerlingendocumenten,… en is normaal op de hoogte van (en meestal
aanwezig bij) speciale klasactiviteiten.
1.4.3 Per graad fungeert een leerkracht als graadcoördinator. Die heeft naast een lesopdracht ook de taak
om de leerlingenraden, ouderraden en de verschillende
initiatieven binnen een graad te coördineren. Mede daardoor is hij/zij een ideale contactpersoon voor leerlingen,
collega’s leerkrachten en ouders. De graadcoördinator
van de eerste graad is Johan De Mey; Marc Noens is
coördinator van de tweede graad, Peter Vervaet van de
derde graad.
1.4.4 Het ondersteunend personeel (secretariaat/opvoeders) heeft administratieve, technische en pedagogische taken.
1.4.5 Het onderhoudspersoneel zorgt voor de netheid
van gebouwen en lokalen, doet kleine herstellingen en
ondersteunt de praktische organisatie van het middageten.
1.5
Raden, commissies, comités...
1.5.1 Alle leerkrachten uit een welbepaalde klas vormen samen de klassenraad. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies
op. De delibererende klassenraad beslist op het einde
van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent en welk
oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt. In sommige
omstandigheden moet de toelatingsklassenraad beslissen of iemand als regelmatige leerling kan toegelaten
worden tot een bepaalde studierichting.
1.5.2 De cel leerlingenbegeleiding is samengesteld uit
de pedagogisch directeur, de graadcoördinatoren, twee
opvoeders en het CLB. Deze groep bespreekt wekelijks
de te nemen stappen in de begeleiding van leerlingen
met socio-emotionele, medische en andere specifieke
problemen.
1.5.3 Bij de voorzitter van de interne beroepscommissie kunnen je ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting uit de school. De beroepscommissie neemt
dan een definitieve beslissing.
Als je ouders op het einde van het schooljaar niet akkoord gaan met de beslissing genomen door de delibererende klassenraad, kunnen ze in de tweede fase van de
beroepsprocedure naar de beroepscommissie. Die adviseert het schoolbestuur om de delibererende klassenraad
al dan niet opnieuw samen te roepen.
1.5.4 Het comité voor preventie en bescherming op
het werk (CPBW) van de school staat in voor de veiligheid
en de gezondheid van de personen die er leven en werken. De samenstelling ervan is gebonden aan de reglementering van de sociale verkiezingen. Als preventieadviseur werd de heer Bart Simillion aangesteld, ook leraar
wetenschappen.
1.5.5 Het lokaal onderhandelingscomité (LOC) behartigt de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden en
bestaat uit vier afgevaardigden van het personeel, de drie
directieleden en de voorzitter van het schoolbestuur.
1.5.6 De school is verbonden met het vrij centrum
voor leerlingenbegeleiding Waas en Dender (CLB). De
vestigingsplaats Lokeren is gelegen aan de Grote Kaai 7.
Tel. 09 348 25 62
e-mail: [email protected]
Onze school wordt begeleid door dhr. Herbert Beuselinck.
Voor de openingsuren verwijzen we naar bijlage 1.
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
* het leren en studeren
* de onderwijsloopbaan
* de preventieve gezondheidszorg
* het psychisch en sociaal functioneren
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten
voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn
hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de
school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp
vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
| 37 |
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je
12 jaar bent, de leeftijd waarop de regelgever vermoedt
dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig
uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort
als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders.
Indien je van een school komt die begeleid wordt door
een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier
na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Lokeren. Jij of je ouders moeten daar zelf niets voor doen.
Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit
dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dat
niet wenst, moet hij/zij – of de ouders als hij/zij nog geen
12 jaar is of niet competent geacht wordt om dit recht
zelfstandig uit te oefenen – binnen een termijn van 10
dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij
het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres
van dit CLB niet, dan kan dat worden bekomen in het
Vrij CLB Waas en Dender, Grote Kaai 7, 9160 Lokeren.
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de
gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten
(medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in
elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen
verzet mogelijk.
Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
• de begeleiding van leerplichtproblemen;
• collectieve medische onderzoeken voor het eerste en
derde jaar secundair onderwijs;
• preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet
aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult
door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn
van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent het verplichte consult te laten uitvoeren door een
andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander
CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over
het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn
de kosten ten laste van je ouders.
| 38 |
2 Studieaanbod
Voor het volledige studieaanbod verwijzen wij naar onze
website www.vlot-slc.be of naar de VLOT!-waaier (verkrijgbaar op school).
3 Jaarkalender
Naast de geregelde informatie via de collegepost kan de
volledige jaarkalender geraadpleegd worden op Smartschool. Hij wordt regelmatig geactualiseerd.
In bijlage 1 vind je voor dit schooljaar belangrijke kalendergegevens zoals de vakantieregeling, de vrije dagen,
de data van de bijkomende proeven, de oudercontacten
en het meedelen van de resultaten.
4 Jouw administratief dossier
De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief
dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat
we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.
Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het secretariaat:
- het rapport van het vorige leerjaar waarvan een kopie
in het dossier bewaard blijft;
- het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of,
indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het gevolgde leerjaar (of een kopie);
- een officieel document zoals het trouwboekje van je
ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart, waarvan een
fotokopie in je dossier blijft bewaard;
- de BaSO-fiche, als je die kreeg op de basisschool; ze
bevordert de doorstroming van informatie tussen de
basisschool en de secundaire school.
Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar brengen volgende documenten binnen:
- het rapport van het vorige leerjaar waarvan we een kopie maken voor je dossier;
- je identiteitskaart, waarvan een fotokopie in je dossier
bewaard blijft;
Je schoolattesten vragen we zelf op bij je vorige school.
5 Bij wie kan je terecht
als je moeilijkheden hebt.
Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden te
boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en
opvoeders met een luisterend oor. Ook de pedagogisch
directeur is er om je verder te helpen. We vinden het
belangrijk dat je weet op basis van welke principes we
werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van
werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.
5.1 Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er
zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd
of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders
te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou.
We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is,
maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is
voor anderen.
5.2 Geen geheimen
In je school kan je praten met allerlei personeelsleden
zoals leraren en directie. Zij hebben een discretieplicht
en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je
aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles
wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt
soms besproken met een lid van het directieteam of in
de cel leerlingenbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij
een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw
persoonlijke informatie geheim blijft.
5.3 Een dossier
Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding,
stem je er mee in dat we relevante informatie bijhouden
in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is
belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die
informatie hebben enkel de leden van het directieteam
en de cel leerlingenbegeleiding toegang.
Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Je mag
altijd inzage vragen in en uitleg over de gegevens die we
van jou verkregen en die we noteerden in jouw dossier.
Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te
overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke
zullen we jou hier steeds over informeren.
5.4 De cel leerlingenbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de
leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel
leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we
in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.
We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na zo’n
vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom
zijn we altijd bereid om dit met jou te bespreken.
5.5 Je leraren
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen
we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet
je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd
moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we
hen bezorgen.
| 39 |
6 Samenwerking met de politie
Alle Lokerse secundaire scholen onderschrijven dit netoverschrijdend charter voor preventie en begeleiding in
samenwerking met de lokale politie:
- Elke Lokerse secundaire school streeft naar een drugsvrije en geweldarme omgeving. Het gebruiken, bezitten of dealen van drugs, steamen en agressie zijn niet
toegelaten op het schoolterrein, in de onmiddellijke
omgeving ervan of tijdens activiteiten die door een
school georganiseerd worden.
- Elke Lokerse secundaire school heeft een drugsbeleidsplan binnen het geheel van haar pedagogisch project.
Dit plan vertrekt vanuit een preventieve werking en begeleiding. In dit kader kan de school een beroep doen
op de lokale politie voor een preventieve detectieactie.
- Elke Lokerse secundaire school werkt nauw samen met
de lokale politie; in deze samenwerking blijft de pedagogische vertrouwensrelatie tussen school en leerling
zeer belangrijk en gegarandeerd.
Alle Lokerse secundaire scholen engageren zich om met
betrekking tot de drugs-, steaming- en agressieproblematiek te handelen in de geest van dit charter.
7 Waarvoor ben je verzekerd?
De schoolverzekering dekt vooral dat gedeelte van de
medische zorgen dat niet door het ziekenfonds wordt
terugbetaald, zowel voor wat gebeurt op school als op
de weg van en naar school. Indien er vooraf met de
verantwoordelijken een andere verzamellocatie wordt
afgesproken (bv. verzamelen aan het zwembad voor
aanvang van de lessen Lichamelijke Opvoeding), valt
de weg hier naartoe ook onder de schoolverzekering.
Stoffelijke schade (bv. aan fietsen, kledij, brillen …) valt
niet onder de schoolverzekering. In sommige gevallen
kan de familiale verzekering uitkomst bieden. Gevallen
voor de verzekering worden zo vlug mogelijk gemeld aan
het secretariaat. Daar wordt voor de nodige papieren
gezorgd. Wanneer de dokter het geneeskundig getuigschrift ingevuld heeft, bezorg je het document terug aan
het secretariaat. Alle betaalde onkostennota’s en het
document “uitgavenstaat” moeten aan het ziekenfonds
worden bezorgd. Dat noteert wat wel en wat niet wordt
terugbetaald. Ook dit volledig ingevulde document –
| 40 |
mét het nummer van bankrekening, volledig adres en
handtekening wordt aan het secretariaat bezorgd. Die
stuurt het volledige dossier naar de verzekering, die pas
dan terugbetaalt. Let wel: sinds 1 januari 1994 zijn er
wettelijke beschikkingen van toepassing die de sanering
van de ziekteverzekering betreffen; zij voorzien in een
remgeld dat in sommige (uitzonderlijke) gevallen ten
laste blijft van de patiënt…
We dringen erop aan dat alle ongevallen zo vlug mogelijk gemeld worden. Laattijdige melding heeft soms
verstrekkende financiële gevolgen.
8 Vrijwilligers
De ouderraad, de schoolraad, ouders die helpen op de
jaarlijkse barbecue, de opendeur ... Zolang zij meewerken aan het schoolleven is hun aansprakelijkheid ook
verzekerd via de schoolverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Daarenboven heeft de school een aparte
verzekering ongevallen vrijwilligers afgesloten met als
waarborgen: medische kosten na ongeval, tijdelijke en
blijvende invaliditeit, overlijden; waarborgen vergelijkbaar
met de arbeidsongevallenverzekering. De schoolverzekeringen zijn in handen van het Interdiocesaan Centrum.
Onze verantwoordelijke verzekeringen is secretariaatsmedewerker Wim Van de Voorde.
Vergoedingen: de organisatie voorziet in geen enkele
vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
Geheimhoudingsplicht: het vrijwilligerswerk houdt in dat
de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.
9 Nog enkele praktische zaken
9.1 Secretariaat
Jij en je ouders kunnen met elke vraag persoonlijk of telefonisch terecht op het secretariaat. De opvoeder van permanentie zal jullie graag verder helpen. Het secretariaat is
doorlopend open elke dag vanaf 8.00 uur; op maan-, dins-,
donder- en vrijdag tot 17.00 uur en op woensdag tot 14.00
uur.
Je kan er bijvoorbeeld terecht:
- voor inlichtingen, schoolgetuigschriften, formulieren e.d.
- voor verloren en gevonden fietssleutels, juwelen, porte-
feuilles…
- voor de aankoop van maaltijdkaarten (niet op woensdag)
- als je op school ziek wordt
- als je om een of andere reden de school moet verlaten
- als je iets te regelen hebt i.v.m. verzekeringen en ook met
om het even welke vraag waarmee je geen raad weet.
Omdat iedereen er recht heeft op privacy ga je niet zomaar naar binnen, je belt aan!
9.2 De drukkerij
Wij bieden je de mogelijkheid om tegen betaling fotokopieën voor schools gebruik te laten nemen. Je kan hiervoor
uitsluitend terecht op de drukkerij van 10.10 uur tot 10.20
uur.
9.3 Open Leer Centrum of OLC/Mediatheek
Op de benedenverdieping van het B-gebouw bevindt zich
het Open Leer Centrum (kortweg: OLC). In deze ruimte kan
je het internet, boeken, tijdschriften, werken die hulp bieden bij je studiekeuze… consulteren.
Het Open Leer Centrum is elke dag open tijdens de middagpauze van 12.45 uur tot 13.15 uur. Om praktische redenen
krijg je een genummerde toelating voor een studieplaats of
een plaats aan een PC (1 gebruiker per computer).
Het Open Leer Centrum is een stille werkruimte. Groepswerk hoort er niet thuis. Je brengt er het nodige respect
op voor het materiaal en werkt mee om een rustige sfeer
te bewaren. Voor het computergebruik bestaat een intern
reglement. Zie bijlage 5.
9.4 De sporthal
De sportraad voorziet dat je ook buiten de lessen lichamelijke opvoeding kan sporten: klascompetities over de middag, schoolcompetities op woensdagnamiddag, sportmanifestaties in het weekend. Raadpleeg het bord aan de
sporthal en de informatie in de Collegepost. Soms zijn
er geen klascompetities tijdens de middagpauze en is de
sporthal ter beschikking van leerlingen die onder leiding van
een leerkracht aan sport willen doen. Reserveren van de
sporthal is dan noodzakelijk. Hiervoor kan je terecht op het
secretariaat. Voor de afspraken in verband met het gebruik
van de sporthal verwijzen we naar bijlage 6.
9.5 Filmforum
Het filmforum is alleen toegankelijk voor leerlingen van de
derde graad. De vertoningen buiten de lesuren beginnen
om 16.30 uur. Je krijgt vooraf documentatie over de film
die zal gedraaid worden. Daarin staat ook altijd de speelduur vermeld.
9.6 Studietoelage
Voor wie nog geen studietoelage Secundair Onderwijs genoten heeft, kan informatie ingewonnen worden via het secretariaat.
9.7 Verloren voorwerpen
Je hebt iets gevonden? Breng het naar het secretariaat.
Je bent iets kwijt? Spreek de opvoeder of leerkracht met
toezicht op de speelplaats aan.
Je sportkledij en sportpantoffels “naamtekenen” is verplicht.
Een herkenningsteken voorkomt dat je per vergissing iets
verkeerd meeneemt. Je brooddoos en je jas naamtekenen
is evenmin een overbodige luxe. Een sleutelhanger aan je
fietssleuteltje is handig als je ze moet herkennen uit een
hele verzameling.
Een portefeuille laat je niet onbewaakt in je jas of boekentas. Hetzelfde geldt voor dure elektronische toestellen. Een
kluisje huren is daarbij een goede tip.
9.8 Boeken
Bij de inschrijving krijg je een lijst van de nodige leerboeken.
Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk gehuurde/gekochte
leerboeken klaarliggen tegen eind augustus. Het afhaalmoment staat op de boekenlijst. Ben je niet vrij op dat
moment en kan niemand de boeken voor jou afhalen, dan
kan het om praktische redenen alleen aan het einde van
de eerste schooldag. Ligt de afhaling voor jou en je zus of
broer op twee verschillende dagen dan willen we je ouders
graag een rit besparen: de tweede dag ligt álles klaar om
ineens op te halen! Boeken die door de boekhandel nog
worden afgeleverd zullen we je zo vlug mogelijk bezorgen
in de klas.
Goed begonnen is half gewonnen: kaft al je boeken en zet
je naam en klas op het etiket; van gehuurde boeken vul je
het gele vignet in aan de binnenkant van de kaft; je controleert of er geen bladzijden ontbreken (ook bij de nieuwe
boeken). Kijk nog eens aan de hand van je boekenlijst of
je wel de juiste boeken hebt want de kaften van sommige
boekenreeksen gelijken sterk op elkaar; bij twijfel leg je de
eerste les het boek voor aan de leerkracht! Eventuele fouten of gebreken worden onmiddellijk gemeld.
Wil je nog iets wijzigen aan je bestelling: een boek teruggeven of een boek bijbestellen, dan kan dat uiterlijk tot 15
september. Daarna wordt de “operatie boeken” definitief
afgesloten.
Voor de eerstes (niet voor socio-economische activiteiten)
wordt ook een pakket “schoolbehoeften” klaargelegd (mappen en schriften die je in de loop van het schooljaar nodig
hebt, diverse soorten papier, enz.). Het pakket volstaat
voor de eerste maanden. Nadien zorg je zelf voor aanvullingen. De andere leerlingen krijgen van hun leerkrachten
te horen wat ze nodig hebben.
| 41 |
Vrije dagen en vakantieregeling
Eerste trimester
Allerheiligenvakantie:
van maandag 27 oktober 2014 tot en met vrijdag 31 oktober 2014
Vrije dag:
maandag 10 november 2014
Herdenking wapenstilstand 1918:
dinsdag 11 november 2014
Kerstvakantie:
van maandag 22 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015
Tweede trimester
Pedagogische studiedag:
dinsdag 3 februari 2015
Krokusvakantie:
van maandag 16 februari 2015 tot en met vrijdag 20 februari 2015
Paasvakantie:
van maandag 6 april 2015 tot en met vrijdag 17 april 2015
Derde trimester
Feest van de arbeid:
vrijdag 1 mei 2015
O.-L.-H.-Hemelvaart:
donderdag 14 mei 2015
Brugdag:
vrijdag 15 mei 2015
Pinksterenmaandag:
maandag 25 mei 2015
De school is gesloten van 13 juli 2015
tot en met 14 augustus 2015
Weekends waarin we de medewerking
van de leerlingen verwachten
Barbecue: zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014
Opendeurdag: zaterdag 9 mei 2015
Belangrijke dagen voor de zesdes
Den Avond: vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 2015
Feestelijke eindproclamatie: maandag 29 juni 2015 om 19.30 uur
| 42 |
BIJLAGE 1
Overzicht van belangrijke
KALENDERGEGEVENS 2014-2015
onder voorbehoud.
Actuele kalender op intradesk (www.sintlodewijk-lokeren.smartschool.be)
Meerdaagse activiteiten voor de eerstes
en vierdes
Westmalle voor de eerstes:
van woensdag 3 september 2014
tot en met vrijdag 5 september 2014
Meerdaagse activiteit voor de vierdes:
van woensdag 12 november 2014
tot en met vrijdag 14 november 2014
Dode dagen
waarop de lessen geschorst worden voor klasbesprekingen, de leerlingen zijn thuis:
1ste graad:
maandagnamiddag 1 september
di 16, wo 17 en do 18 december
wo 1 en do 2 april
do 25, vr 26 en ma 29 juni
2de graad:
maandagnamiddag 1 september
di 16, wo 17 en do 18 december
do 25, vr 26 en ma 29 juni
3de graad:
maandagnamiddag 1 september
di 16, wo 17 en do 18 december
vijfdes: di 23, wo 24, do 25, vr 26 en ma 29 juni
zesdes: di 23, wo 24 do 25 en vr 26 juni
Bijkomende proeven
Maandag 17 en dinsdag 18 augustus 2015
Meedelen van de resultaten:
dinsdag 18 augustus 2015 tussen 16.00 en 16.30 uur
(telefonisch O9 340 57 70)
Oudercontacten
Eerste, derde en vijfde jaar:
di 25, wo 26 en do 27 november 2014
Tweede en vierde jaar:
di 21, wo 22 en do 23 april 2015
Zesde jaar:
di 17, wo 18 en do 19 maart 2015
Vrij oudercontact voor dringende vragen
of op uitnodiging van de school:
vrijdag 19 december 2014 van 15.00 u. tot 17.30 u.
dinsdag 30 juni 2015 van 14.30 u. tot 17.00 u
Onthaalavonden voor de ouders
Onthaalavond eerstes:
dinsdag 16 september 2014 om 19.00 uur.
Onthaalavond tweedes:
dinsdag 9 september 2014 om 19.30 uur.
Onthaalavond derdes:
woensdag 17 september 2014 om 19.30 uur.
Onthaalavond vierdes:
donderdag 11 september 2014 om 19.30 uur.
Onthaalavond vijfdes:
woensdag 10 september 2014 om 19.30 uur.
Onthaalavond zesdes:
donderdag 18 september 2014 om 19.30 uur.
Informatieavonden voor de ouders
Studiekeuze na 1ste LA en 1ste SE:
maandag 11 mei 2015 om 19.30 uur.
Studiekeuze na de tweedes:
woensdag 11 maart 2015 om 19.30 uur.
Studiekeuze na de vierdes:
dinsdag 10 maart 2015 om 19.30 uur.
Rapporten
Voor de eerste graad: 3 oktober, 24 oktober, 21 november
en 19 december 2014
6 februari, 13 maart, 3 april
29 mei en 30 juni 2015
Voor de tweede graad en de derde graad:
3 oktober, 24 oktober, 21 november
en 19 december 2014
6 februari en 13 maart
24 april, 29 mei en 30 juni 2015 25 juni 2015 (zesdes)
Openingsuren van het CLB
Openingsuren:
elke weekdag van 8.30 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 16.30 uur
(tot 18.30 op woensdag).
Het CLB is te bereiken op 09 348 25 62
of via www.vclbwaasdender.be
| 43 |
BIJLAGE 2
GEDETAILLEERD MEDISCH ATTEST
VOOR NIET DEELNAME
AAN LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING
Ook op intradesk (www.sintlodewijk-lokeren.smartschool.be)
1999-04-13 – Bijlage – M-VVKSO-1999-018-B01
MEDISCH ATTEST VOOR DE LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORTACTIVITEITEN OP SCHOOL
Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart heden persoonlijk te hebben ondervraagd en onderzocht (naam & voornaam)
.................................................................................................................
en te hebben bevonden dat hij/zij om medische reden niet kan deelnemen
van ........................................ tot en met .................................................
aan één of meerdere onderdelen van het vak
lichamelijke opvoeding:
( ) aankruisen wat niet mag
(*) zo nodig schrappen wat wel mag
( ) oefeningen met belasting van
( ) rechter hand, pols, elleboog, schouder (*)
( ) linker hand, pols, elleboog, schouder (*)
( ) rechter voet, enkel, knie, heup (*)
( ) linker voet, enkel, knie, heup (*)
( ) hals, rug (*)
( ) buik, romp (*)
( ) alle oefeningen behalve zwemmen
( ) zwemmen
( ) andere beperkingen:
..................................................................................................................................................................
Aanbevelingen t.a.v. de leerkracht L.O.:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Datum:
Handtekening en stempel:
Copyright vwvj-wvvh, 971216
| 44 |
BIJLAGE 3
OVERZICHT VAN DE SCHOOLKOSTEN
Kinderen naar school laten gaan vraagt van jullie een
grote inspanning. Terecht wensen jullie vooraf te weten
hoeveel geld je moet voorzien voor de schoolrekeningen
van je kinderen.
Het Sint-Lodewijkscollege deelt je zorg en daarom willen wij je met het overzicht dat hierna volgt, goed informeren over de kosten van het komende schooljaar.
Bovendien hebben wij onderling afgesproken dat wij de
kosten voor de leerlingen zo laag mogelijk houden en
over het jaar spreiden. Bij al onze bestellingen hebben
wij oog voor de beste prijs-kwaliteitverhouding. Als we
culturele activiteiten of sportdagen plannen, kiezen we
voor een betaalbare formule. Soms wordt een voorstel
voor activiteit niet weerhouden, omdat het kostenplaatje
te hoog is.
Deze milieubewuste politiek komt tot uiting in de prijzen
voor de leerlingen, een recto-verso is veel goedkoper
dan twee enkelzijdig bedrukte bladen.
Hoeveel je zal moeten betalen voor het drukwerk van
je zoon/dochter kunnen wij nu nog niet precies zeggen.
Het aantal kopieën varieert naargelang van het jaar en
van de studierichting. Iedere leerkracht noteert nauwgezet hoeveel fotokopieën hij/zij voor bepaalde leerlingen
maakt. We kunnen je enkel gemiddelde richtprijzen geven gebaseerd op het vorige schooljaar.
Ten slotte nog dit: wij wensen dat alle leerlingen aan alle
verplichte activiteiten deelnemen. Elke activiteit die we
plannen, vinden wij belangrijk en zinvol voor onze leerlingen. Nu kan het zijn dat je het tijdelijk financieel wat
moeilijk hebt. We zijn altijd bereid op een discrete manier daarover met julie van gedachten te wisselen en
samen te zoeken naar een haalbare oplossing.
Leerboeken: huren of kopen
Leerboeken zijn duur. Daarom hebben wij beslist elk
leerboek minstens drie schooljaren te gebruiken. Op die
manier kunnen wij een leerboek aan de leerling verhuren
tegen een derde van de koopprijs . Het staat je altijd vrij
een leerboek toch te kopen i.p.v. te huren. Leerboeken
kopen kan ook buiten de school, als het maar de juiste
uitgave is. Sommige leerboeken hebben de leerlingen
gedurende drie of meer leerjaren nodig. Dan is huren
weinig zinvol. Bij de inschrijving of bij het einde van het
vorige schooljaar ontving je de boekenlijst voor de studierichting die je dochter/zoon volgt. Je kruiste de gewenste leerboeken aan en bij het begin van het schooljaar ontving je zoon/dochter de gevraagde leerboeken.
Wij rekenen erop dat je dochter/zoon zorg draagt voor
de leerboeken. Als de huurboeken beschadigd ingeleverd worden, wordt je een meerprijs aangerekend. De
prijzen van het totaalpakket hangen af van het jaar (het
eerste jaar van de graad blijkt duurder dan het tweede,
in de derde graad worden geen werkboeken gebruikt) en
van de studierichting (sommige studierichtingen hebben
meer vakken en dus ook meer leerboeken). In sommige jaren worden nieuwe leerboeken ingevoerd die beantwoorden aan nieuwe leerplannen. We proberen je een
richtprijs te geven gebaseerd op het vorige schooljaar.
Zuinig met drukwerk
Onze school probeert een milieubewuste politiek te voeren o.a. in verband met het drukwerk. De beste manier
om papier en dus bomen te sparen is zoveel mogelijk
recto-verso en zo weinig mogelijk drukken. We sporen
onze leerkrachten aan enkel te drukken wat noodzakelijk
is.
Culturele activiteiten
De meeste schooldagen zijn gewone schooldagen met
lessen door de eigen vakleerkrachten. Zij vormen de
basis van onze opleiding en opvoeding.
Daarbuiten vinden wij het zinvol voor de algemene ontplooiing van onze jonge mensen dat wij een aantal extra
activiteiten organiseren: toneel- en filmvoorstellingen,
Hierna volgt een overzicht van de kosten die wij het volgende schooljaar voor je dochter/zoon zullen moeten
aanrekenen. Van sommige zaken kennen wij nu de correcte prijs al, maar van een aantal andere dingen kunnen
wij je voorlopig enkel een richtprijs geven. Die richtprijs
is gebaseerd op de prijs die wij vorig schooljaar voor hetzelfde moesten aanrekenen. Wij hebben getracht het
overzicht zo volledig mogelijk te maken, maar wij hopen
dat je er ook begrip voor hebt dat wij nog niet alle activiteiten van het volgende schooljaar kunnen plannen.
Soms biedt er zich onverwacht een uitzonderlijke gelegenheid aan en dan gaan wij daar graag op in.
| 45 |
muziekinitiatie, vormingsdagen, uitstappen in het kader
van het leerplan of van de vakoverschrijdende eindtermen.
Alle activiteiten worden betaald via de schoolrekening.
Sommige activiteiten worden gedeeltelijk door de school
betaald. Bijvoorbeeld de verplaatsingskosten voor het
schoolkamp in Westmalle en voor deelname aan Olympiades neemt de school voor haar rekening.
Wat je nu éénmaal niet kunt missen!
Naast leerboeken zijn er nog enkele ‘werkinstrumenten’
die je als leerling niet kunt missen, b.v. huistaak- en examenpapier, een schoolagenda en een rapport.
Iedereen krijgt voor een heel schooljaar aansluiting op
het elektronisch leer- en communicatieplatform Smartschool. Zo geraakt je zoon/dochter vertrouwd met het
werken binnen een digitale omgeving en kunnen jullie genieten van de voordelen van het intern netwerk,
zowel op pedagogisch als op organisatorisch vlak. Wie
thuis geen computer of internetverbinding heeft, kan op
school gebruik maken van de computerklas.
Ons schoolblad, het Informatieblad, verschijnt drie keer
per schooljaar; wij vinden het belangrijk dat ouders en
leerlingen goed geïnformeerd worden, daarom vragen
wij een bijdrage per gezin.
Uitrusting
Goed begonnen is half gewonnen! Met het prijsbewuste
schoolbehoeftenpakket zorgt de school voor een vlekkeloze start. Zo heeft elke eerstejaarsleerling tijdig de juiste
mappen en schriften voor de eerste lessen.
Voor rekenmachines kan je aansluiten bij de groepsaankoop via de school.
Kies je in de derde graad voor een wiskundige richting
dan zal je regelmatig opdrachten krijgen in het labo. De
school investeert in een batterij labojassen om je de kost
van de aanschaf te besparen. Voor het gebruik en onderhoud vragen we een kleine bijdrage.
Maaltijden op school
De afspraak is dat enkel leerlingen die ’s middags thuis
gaan eten, de school over de middag mogen verlaten.
Alle andere leerlingen blijven op school eten. Er zijn verschillende mogelijkheden om op onze school te blijven
eten: een warme maaltijd, broodjes met beleg of een
eigen lunchpakket. Warme maaltijden, soep, desserten
en drankjes worden volgens een zelfbedieningssysteem
opgediend. Er zijn ook kannen met gewoon leidingwater,
lekker en gratis! Het gevarieerde menu van de warme
schotel wordt elke week bekend gemaakt aan het in| 46 |
fobord voor de leerlingen en op Smartschool. Daardoor
kunnen de leerlingen op voorhand kiezen wanneer zij op
school warm blijven eten.
eerste graad
omschrijving
verplichte
uitgaven
(materiaal)
aankoop en huur boeken
schoolbehoeftenpakket
examenpapier
schoolagenda
rapport
rekenmachine
drukwerk schoolinformatie
brochure studiekeuzebegeleiding
sportbroekje
sporttruitje
materiaal techniek
materiaal PO
materiaal pastoraal
wetenschappelijk werk
klasfoto
infoblad
fotokopieën R/R-V: 0,08/0,10 (onder voorbehoud)
verplichte
uitgaven
(activiteiten)
faculltatieve
uitgaven
(materiaal)
facultatieve
uitgaven
(maaltijden)
facultatieve
uitgaven
schoolkamp Westmalle
studiereis
sportdag
specifieke LO-activiteiten (zwemmen)
culturele activiteiten (film, toneel, muziek)
extra/intra-muros activiteiten
fluohesje
vervangen verloren leerlingenkaart
huur kluisje
vervangen van verloren sleuteltje
warme schotel (soep-maaltijd-saladebar)
soep
dessert
belegd broodje
smos
drank
slaatje
Pretpark (begin juli)
na-schoolse cursus dactylo
1SEA
min/max
280 / 300
10,00
1ste jaar
min/max
280 / 350
22,00
4,50
6,00
4,50
17,00
10,00
12,00
8,00
1,63
1,50
0,25
12,00
8,00
15,25
1,50
0,25
1,00
6,95
55,00 / 65,00
80,00
25,00 / 35,00
15,00
12,60
18,00 / 22,00
3,50
3,00
1,00
10,00
8,00
5,00
0,80
1,60
2,40
3,20
0,80
3,20
25,00
35,00
1,00
6,95
55,00 / 65,00
80,00
25,00 / 35,00
15,00
15,00
18,00 / 22,00
3,50
3,00
1,00
10,00
8,00
5,00
0,80
1,60
2,40
3,20
0,80
3,20
25,00
35,00
4,50
6,00
4,50
2de jaar
min/max
350 / 440
4,50
6,00
4,50
10,00
0,85
12,00
8,00
19,00
1,50
0,25
1,65
1,00
6,95
58,00 / 70,00
30,00 / 40,00
15,00
10,00
14,50 / 17,50
5,50
3,00
1,00
10,00
8,00
5,00
0,80
1,60
2,40
3,20
0,80
3,20
25,00
35,00
| 47 |
tweede graad
omschrijving
1ste jaar (min/max)
2de jaar (min/max)
verplichte
uitgaven
aankoop en huur boeken
300,00 / 400,00
300,00 / 460,00
examenpapier
5,50
5,50
schoolagenda
6,00
6,00
rapport
4,50
4,50
grafisch rekenmachine
98,00
drukwerk schoolinformatie
10,00
10,00
sportbroekje
12,00
12,00
sporttruitje
10,00
10,00
materiaal PO
1,80
labojas (niet-wel wetenschappenrichtingen)
1,00/2,00
1,00/2,00
materiaal pastoraal
0,25
0,25
klasfoto
1,00
1,00
infoblad
6,95
6,95
fotokopieën R/R-V: 0,08/0,10 (onder voorbehoud)
82,00 / 105,00
85,00 / 110,00
verplichte
uitgaven
(activiteiten)
3-daagse
95,00
studiereizen
20,00
29,00
sportdag
2,00 / 22,00
2,00 / 22,00
specifieke LO-activiteiten (zwemmen)
8,00
8,00
culturele activiteiten (film, toneel, muziek)
20,00
29,00
extra/intra-muros activiteiten
23,00
4,00 / 33,50
huur kluisje
10,00
10,00
vervangen van verloren sleuteltje
8,00
8,00
vervangen verloren leerlingenkaart
1,00
1,00
fluohesje
3,00
3,00
facultatieve
uitgaven
(tijdschriften)
Easy Going
10,40
Déclic
0,32
0,32
facultatieve
uitgaven
(maaltijden)
warme schotel (soep-maaltijd-saladebar)
5,00
5,00
soep
0,80
0,80
dessert
1,60
1,60
belegd broodje
2,40
2,40
smos
3,20
3,20
drank
0,80
0,80
slaatje
3,20
3,20
Herve (SLC naar Herve / Herve op bezoek in SLC)
15,00 / 8,00
Pretpark (begin juli)
25,00
facultatieve
uitgaven
(materiaal)
facultatieve
uitgaven
| 48 |
derde graad
omschrijving
1ste jaar (min/max)
2de jaar (min/max)
verplichte
aankoop en huur boeken (1)
350,00 / 480,00
305,00 / 545,00
uitgaven
examenpapier
5,50
5,50
(materiaal)
schoolagenda
6,00
6,00
rapport
4,50
4,50
grafisch rekenmachine
98,00
drukwerk schoolinformatie
10,00
10,00
sportbroekje
12,00
12,00
sporttruitje
10,00
10,00
labojas (niet-wel wetenschappenrichtingen)
1,00/2,00
1,00/2,00
materiaal pastoraal
0,25
0,25
klasfoto
1,00
1,00
infoblad
6,95
6,95
fotokopieën R/R-V: 0,08/0,10 (onder voorbehoud)
85,00 / 105,00
75,00 / 105,00
verplichte
studiereizen
44,00
38,00
uitgaven
sportdag
25,00
25,00
(activiteiten)
specifieke LO-activiteiten (zwemmen)
8,00
8,00
culturele activiteiten (film, toneel, muziek)
42,00
40,00
extra/intra-muros activiteiten
34,00 / 49,50
31,70 / 49,00
facultatieve
huur kluisje
10,00
10,00
uitgaven
vervangen van verloren sleuteltje
8,00
8,00
(materiaal)
vervangen verloren leerlingenkaart
1,00
1,00
fluohesje
3,00
3,00
Panache + Drive
20,00
facultatieve
uitgaven
(tijdschriften)
Panache + Alquin
26,00
facultatieve
warme schotel (soep-maaltijd-saladebar)
5,00
5,00
uitgaven
soep
0,80
0,80
(maaltijden)
dessert
1,60
1,60
belegd broodje
2,40
2,40
smos
3,20
3,20
drank
0,80
0,80
slaatje
3,20
3,20
facultatieve
paasreizen (prijzen onder voorbehoud)
uitgaven
vrij filmforum
7,00
(activiteiten)
na-schoolse cursus Spaans
50,00
800,00 / 1000,00
7,00
| 49 |
BIJLAGE 4
AFSPRAKEN ROND
EINDE-TRIMESTER/SEMESTER-PROEVEN
Voor de eerste graad
Wat is de bedoeling van deze brief?
Zoals je ook al in een spel hebt opgemerkt, kunnen duidelijke afspraken allerlei misverstanden en betwistingen
voorkomen. En voorkomen, zegt men, is altijd beter dan genezen. Nu er een “in-spannende” tijd voor leerlingen
aanbreekt, is het belangrijk die tijd zo goed mogelijk te organiseren. Dat geeft voor iedereen de rust en concentratie om goed te kunnen werken. Lees dus dit blad aandachtig door.
Wat zijn dan de concrete afspraken?
• Je maakt je proeven normaal in je eigen klaslokaal. Als je geen vast lokaal hebt, wordt je vooraf meegedeeld
in welk lokaal je de proef aflegt.
• Je brengt geen jassen in je klas mee naar binnen. Je zet je boekentas op de plaats die vooraf met je klassenleraar is afgesproken. Je neemt daaruit mee naar je plaats:
- een minimum aan schrijfgerei (vulpen, balpen, potlood, vlakgom, liniaal of meetlat ...) in een doorschijnend
plastieken zakje;
- één boek en/of notitieschrift om na de proef reeds aan de voorbereiding van de proeven voor ‘s anderendaags te kunnen beginnen;
- wat vooraf door je vakleerkracht nog is opgegeven en dus noodzakelijk bij het maken van de proef (atlas,
bijbel, rekenmachine, kleurpotloden, passer...).
• Je zwijgt van zodra je de klas binnenkomt. Je neemt plaats na het teken van de leerkracht met toezicht. Je
kan misschien ook een gebed zeggen.
• Je schrijft onmiddellijk je naam op elk blad dat je krijgt (vragenblad, kladblaadje(s), antwoordenblad ...). Op je
antwoordenblad noteer je bovendien ook de datum, je klas, je volgnummer, de naam van het vak, enz.
• Je verlaat om geen enkele reden je plaats. Wil je een nieuw blad, dan steek je de hand op. De leerkracht-mettoezicht bezorgt het je ter plaatse. Vergeet ook hierop niet onmiddellijk je naam te schrijven.
• Elkaar wat helpen - wat in andere omstandigheden nochtans zeer gewaardeerd wordt - kan/mag niet bij het
afleggen van proeven: de hulpverlener wordt op dezelfde manier gesanctioneerd als de hulpvrager. Denk eraan
dat rondkijken voor misverstand vatbaar is. Je doet het dus beter niet. Concentreer je op je eigen werk. Oneerlijke
praktijken (zie p.16, punt 4.3.5.4) worden gesanctioneerd.
• Als je klaar bent, verzamel je alle bladen die je hebt gekregen. Dan steek je je hand op. Je werk wordt dan
opgehaald door de leerkracht.
• Je blijft in het lokaal tot aan de speeltijd of tot je naar huis mag. Ben je vroeger klaar met de proef, dan begin
je aan de voorbereiding van de proeven voor de volgende dag. Als leerling van de eerste graad mag je in deze
periode naar huis vanaf 11.30 uur.
Wat doe je als je afwezig bent?
• Je meldt onmiddellijk aan de directie dat je afwezig zult zijn.
• Bij ziekte is altijd een doktersattest vereist (zie p.14, punt 4.1.9).
• In principe mag je geen proef afleggen de dag na je afwezigheid wegens ziekte. Je verwittigt de directie vanaf
het ogenblik dat je voldoende fit bent om de studies opnieuw aan te vatten.
• Als je één of meer dagen afwezig was, zal je de gemiste proeven moeten inhalen onmiddellijk na de proevenreeks. Je spreekt hierover vooraf af met de directie. Die zal in overleg met je klassenleraar of -lerares en de
vakleerkracht een regeling uitwerken.
Tot slot
We wensen iedereen goede moed toe en veel succes. Deze periode is wellicht wat zwaarder, maar wie een
en ander goed plant (en gepland of voorbereid heeft in de weken ervoor), zal ze zonder heksentoeren kunnen
doorkomen.
| 50 |
Voor de tweede en derde graad
BEDOELING
Duidelijke afspraken kunnen incidenten en betwistingen voorkomen. Bovendien garandeert een behoorlijk georganiseerd verloop
van de einde-semester-periode (die voor alle schoolgangers toch een “in-spannende” tijd is) voor allen de vereiste sfeer om rustig
en geconcentreerd te kunnen werken.
SCHRIFTELIJKE PROEVEN
• Kort vóór het begin van de proevenreeks verneemt elke klasgroep in welk(e) loka(a)l(en) de schriftelijke proeven worden afgelegd.
Elke leerling krijgt op voorhand een plaats toegewezen.
• In het lokaal worden geen jassen/tassen binnengebracht. De leerlingen brengen enkel mee:
- een minimum aan schrijfgerei (vulpen/balpen/potlood/gom/liniaal/ev. passer) in een doorschijnend plastieken zakje;
- één boek en/of één notitieschrift om na de proef/proeven reeds te kunnen beginnen aan de voorbereiding van de proeven voor
‘s anderendaags); onder je stoel leggen tijdens de proef.
- ev. atlas, bijbel, rekenmachine..., als die bij het maken van een proef mag/moet gebruikt worden; de vakleerkrachten delen dit
vooraf mee.
- ev. portefeuille, gsm…. Deze waardevolle zaken leggen ze onder hun stoel, nooit op hun lessenaar.
• Van zodra men het lokaal binnenkomt zwijgt men. Men neemt zijn plaats in en begint aan de proef. Bidden is niet verboden.
• Men schrijft onmiddellijk zijn naam op elk blad dat men krijgt (vragenblad, netblad, alle kladbladen). Op het netblad worden ook
de andere gegevens (datum, volgnummer, naam van het vak, enz.) genoteerd.
• Wie een nieuw net-/kladblad verlangt, steekt de hand op. Een leerkracht-met-dienst bezorgt het gevraagde ter plaatse. Ook op
dat blad schrijft men onmiddellijk zijn naam.
• Elkaar helpen - wat in andere omstandigheden nochtans zeer gewaardeerd wordt - kan/mag niet bij het afleggen van proeven: de
hulpverlener wordt op dezelfde manier gesanctioneerd als de hulpvrager. Omdat rondkijken voor misverstand vatbaar is, doet men
er goed aan zich te concentreren op het eigen werk. Oneerlijke praktijken (zie p.16, punt 4.3.5.4) worden gesanctioneerd.
• Wie gedaan heeft, steekt de hand op. Een leerkracht-met-dienst komt het gemaakte werk halen. Men dient steeds én kopij én
kladbladen én vragenblad(en) samen in.
• Iedereen blijft in het lokaal tot het uur dat men naar huis mag. Wie vroeger met de proef/proeven klaar is, begint aan de voorbereiding van de proeven van de dag nadien. Leerlingen 3des/4des/5des/6des mogen naar huis vanaf 11 uur.
MONDELINGE PROEVEN
• De volgorde waarin de leerlingen zich voor een mondelinge proef dienen aan te bieden, wordt definitief vastgelegd vóór de
proevenreeks begint. Iedere nakomende afwijking vergt een schriftelijke toestemming op naam, getekend door directie en vakleerkracht. Die volgorde is in principe de alfabetische, tenzij de vakleerkracht anders toelaat.
Om te vermijden dat de proeven gestoord worden, komen de leerlingen slechts vijf minuten vooraf naar het lokaal en wachten in
stilte in de gang.
• Wie niet op tijd verschijnt voor de mondelinge proef, wordt verondersteld deze niet af te leggen. Vertraging die men kan voorzien
of afwezigheid door ziekte, dienen zo vlug mogelijk aan de directie gemeld. Niet klaar zijn met de leerstof is nooit een geldige reden
voor vertraging of afwezigheid.
• Tijdstip en lokalen voor de mondelinge proeven worden aan de leerlingen meegedeeld vóór de proevenreeks begint. De leerlingen mogen onmiddellijk na een mondelinge proef naar huis.
AFWEZIGHEID VAN DE LEERLINGEN TIJDENS DE PROEVEN
• Enkel wettige afwezigheden komen in aanmerking. Ze worden onmiddellijk aan de directie gemeld.
• Voor afwezigheid wegens ziekte is in elk geval een doktersattest vereist (zie p.14, punt 4.1.9).
• In principe mag geen proef afgelegd worden daags na een afwezigheid wegens ziekte. Men verwittigt de directie vanaf het
ogenblik dat men voldoende fit is om de studie opnieuw aan te vatten. De directie zal dan bepalen wanneer men opnieuw aan de
proeven kan deelnemen.
• Wie één dag of twee dagen afwezig was, zal de gemiste proef/proeven moeten inhalen onmiddellijk na de normale proevenreeks.
Wie meer dagen afwezig was, neemt contact op met de directie. Die zal in overleg met klassenleraar en vakleerkrachten een regeling treffen.
TENSLOTTE
We wensen iedereen goede moed toe en veel succes. Deze periode is wellicht wat zwaarder, maar wie een en ander goed plant (en
gepland/voorbereid heeft in de weken ervoor), zal ze zonder heksentoeren kunnen doorkomen.
| 51 |
BIJLAGE 5
GEBRUIK
VAN DE COMPUTERLOKALEN
Aan elke computer hangt een prijskaartje.
Om dit kostbare materiaal duurzaam te kunnen gebruiken, zijn enkele strikte regels van toepassing.
Deze zaken zijn niet toegestaan:
1. beschadigen van de apparatuur
2. eten of drinken in de PC-klas
3. kladpapier of afval laten slingeren
4. onnodig of overdreven veel printen
5. surfen naar sociale netwerken, online games of andere irrelevante sites
6. instellingen wijzigen
7. documenten achterlaten op het bureaublad, bekabeling verwijderen, hardware aanpassen…
| 52 |
BIJLAGE 6
AFSPRAKEN IN VERBAND
MET HET GEBRUIK VAN DE SPORTHAL
Onze school beschikt over een eigen en goed uitgeruste sporthal. Het is onze wens dat deze sporthal zoveel mogelijk gebruikt wordt door jullie allemaal, op de eerste plaats tijdens de lessen L.O., maar ook buiten de lesuren.
Daarvoor is het nodig afspraken te maken. Gelieve daarom het volgende aandachtig te lezen.
De sporthal heeft een speciale veerkrachtige sportvloer, die echter tamelijk kwetsbaar is. Het is daarom ten
strengste verboden deze vloer te betreden met gewoon schoeisel. Wie toch binnen moet zijn, doet dit op kousen
en laat zijn/haar schoenen in de gang staan. Het is dus verplicht om tijdens het sporten aangepaste sportschoenen te dragen die geen strepen afgeven; bij twijfel: “de strepentest”! Het spreekt voor zich dat deze sportschoenen proper moeten zijn; men mag dus niet van buiten naar binnen lopen met hetzelfde sportschoeisel.
Wij vragen om zeer voorzichtig te zijn met het (ver)plaatsen van toestellen én om geen zware voorwerpen te laten
vallen op de sportvloer.
Tijdens de lessen L.O. is het de leerkracht die instaat voor de goede gang van zaken. Jullie mogen echter ook
buiten de lesuren gebruik maken van de sporthal:
* Tijdens de middagpauze, elke dag van 12.35 uur tot 13.15 uur
De sportraad organiseert dan verschillende competities. Hierover worden jullie op tijd en stond gebrieft. Om een
beetje een overzicht te krijgen i.v.m. deze middagcompetities, moet je maar eens naar de sportkalender op ons
prikbord (aan de kleedkamers) kijken; let wel: deze kalender is niet bindend; wijzigingen op het laatste moment
zijn altijd mogelijk.
* Indien er geen middagcompetities zijn (vooral in de maand september), hebben jullie de mogelijkheid tot
vrij sporten:
1. Verzamelen om 12.35 uur aan de sporthalingang op de speelplaats. Er moet steeds gereserveerd worden
(secretariaat vooraan) en dit ten vroegste 1 week en ten laatste 1 dag op voorhand, met vermelding van naam,
klas en gekozen sport.
2. Sportkledij is verplicht!
3. Er worden geen toeschouwers toegelaten, met uitzondering van supporters tijdens de middagcompetities.
4. De middagcompetities hebben altijd voorrang op het vrij sporten.
BELANGRIJK: buiten de lessen L.O. is er in onze sporthal geen voetbal toegelaten!
Wij wensen jullie veel sport(hal)plezier.
De directie
De sportraad
| 53 |
| 54 |