Bekendmakingen 29 januari 2014

1. Binnenstad
Bekendmakingen
Achter de Kamp 256
het bouwen van een garage (a1)
Koestraat 9
’t Weck (e1)
Langestraat 109
het vervangen van de dakpannen
van het pand (a1)
4592143
18-12-2014
1004152
4590807
ZIE OOK: Wet Milieubeheer, Dwangsombesluit
ZIE OOK: Ruimtelijke Ordening, Vooraankondiging
bestemmingsplannen
2. Soesterkwartier/Isselt
Op deze pagina’s vindt u de officiële bekendmakingen van Gemeente Amersfoort. Hier kunt u zien, wat er zich in uw directe omgeving
afspeelt. De vergunningen worden per wijk aangegeven; het onderstaande kaartje geeft de wijken aan. Achter de vergunning staat met
letters en cijfers om welk soort vergunning het gaat, en of en hoe u kunt reageren. Ook overige bekendmakingen staan zoveel mogelijk
onder de betreffende wijk, of er staat een verwijzing vermeld. De wegwerkzaamheden staan bij elkaar; per wijk vindt u ook een verwijzing naar dit overzicht, als dat van toepassing is. De bekendmakingen staan ook op www.amersfoort.nl/bekendmakingen
11
13
2
8
12
14
10
4
3
1
Let op: tegen de uiteindelijke beslissing kan alleen beroep
worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
9
14
5
6
7
1 Binnenstad
2 Soesterkwartier/Isselt
3 Kruiskamp/Koppel
4 Schothorst
5 Liendert/Rustenburg
BEZWAAR MAKEN
6
6 Randenbroek/Schuilenburg
(incl Stoutenburg-Noord)
7 Vermeer- en Leusderkwartier
8 Bergkwartier/Bosgebied
9 Zielhorst
10 Kattenbroek
11 Nieuwland
12 Vathorst/Hooglanderveen
13 Hoogland/Hoogland-West
14 Calveen/Valleipoort
SOORT VERGUNNING
a. Omgevingsvergunning
Rechtsmiddel
1. Ontvangen aanvragen
Geen. Ter informatie.
2. Besluit tot verlengen beslistermijn
Bezwaar
3. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
4. Geweigerde vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
5. Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Zienswijze
6. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
7. Geweigerde vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
b. Ingediende sloopmelding
Geen. Ter informatie.
c. Vergunning voor tijdelijk gebruik van de weg
Bezwaar
d.Horeca-exploitatievergunning
Bezwaar
e. Drank- en Horecawetvergunning
1. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
2. Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Zienswijze
3. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
f. Terrasvergunning
Bezwaar
g.Standplaatsvergunning
Bezwaar
REAGEREN, BEZWAAR EN BEROEP
U kunt op verschillende soorten bekendmakingen reageren.
De letter achter iedere bekendmaking geeft aan om welk soort
vergunning het gaat en of/hoe u kunt reageren. In de toelichting
hieronder ziet u hoe u kunt reageren op ontwerpbesluiten,
bezwaar kunt maken tegen besluiten en in beroep kunt gaan
tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide
procedure.
REAGEREN OP ONTWERPBESLUITEN (ZIENSWIJZEN)
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag van deze publicatie zes
weken ter inzage bij het Vergunningenloket in het stadhuis,
Stadhuisplein 1. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een
zienswijze (=reactie) op het ontwerpbesluit indienen. Dit
kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gericht aan: Gemeente Amersfoort, Afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 4000, 3800
EA Amersfoort. Wanneer u liever mondeling een zienswijze
wilt geven, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het
Vergunningenloket via telefoonnummer 14 033.
Nieuws van de gemeente Amersfoort
Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen
bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in
het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens
bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend
zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. In het
overzicht van de verleende vergunningen staat de datum van het
versturen van het besluit vermeld. Richt het bezwaarschrift aan:
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.
Meer informatie over het maken van bezwaar staat op
www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om
online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te
maken heeft u een DigiD nodig.
In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een
vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er
een bezwaarschrift ingediend.
Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt
u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen. Stuur het verzoek om voorlopige
voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht.
Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
BEROEP INSTELLEN
Tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide
voorbereidingsprocedure, kunt u – wanneer u het niet eens bent
met het besluit – beroep instellen bij de rechtbank. Geef in het
beroepschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent
met het besluit. Het beroepschrift moet ingediend zijn binnen
zes weken na het ter inzage leggen van het besluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij: Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht
U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Voor het behandelen van het beroepschrift brengt de rechtbank
griffierecht in rekening. De medewerkers van de rechtbank
kunnen hierover meer informatie geven. Zij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 030 – 223 35 00.
De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft
u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank
Midden-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.
MEER INFORMATIE
Als u meer informatie wilt over de verleende vergunningen, of
wanneer u een vergunningaanvraag wilt inzien, kunt u terecht
bij het Vergunningenloket, Stadhuisplein 1. Ook wanneer u
aanwezig wilt zijn bij de welstandbeoordeling van een bouwplan
door de stadsbouwmeester of de subcommissie erfgoed, kunt u
daarvoor een afspraak maken met het Vergunningenloket.
Amsterdamseweg 24
het plaatsen van een reclamebord
bij het pand (a1)
Friesestraat 161
het plaatsen van reclame-uitingen
aan de voorgevel van het pand (a3)
23-01-2014
Havenweg 2
het wijzigen van het gebruik van
het pand t.b.v. een winkel (a3)
23-01-2014
Eemplein 83
Sushi Today (e1)
07-01-2014
Pieter Pijpersstraat 28
het kappen van 1 berk (a1)
Soesterweg 305-307
Café Biljartcentrum Soesterkwartier (e1) 18-12-2013
Vanadiumweg 1
het aanbrengen van reclame
op het pand (a3)
21-01-2014
Birkt 7/7A
het kappen van diverse bomen
en struiken (a1)
4591943
1004204
4553658
1004153
4592168
1004151
4482037
4593702
ZIE OOK: Wet Milieubeheer, Dwangsombesluit
3. Kruiskamp/Koppel
Hooglandseweg-Zuid 15
het kappen van 1 hulst (a1)
Stengelweg 1
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
4589938
4593674
4. Schothorst
Charlie Parkerstraat 19
het kappen van 1 boom (a1)
Eva Bonheurstraat (achterzijde op parkeerplaats)
het kappen van 8 platanen (a1)
Jerolimodreef
het kappen van 8 populieren (a1)
Olivierplaats
het kappen van 4 lijsterbessen en 1 es (a1)
Paladijnenweg 251
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Wessel IIckenstraat 18
het wijzigen van het gebruik van een deel
van de woning t.b.v. een kapsalon (a3) 24-01-2014
4591017
4589141
4593534
4589137
1004290
4555879
5. Liendert/Rustenburg
Korhoenstraat 33
het kappen van 1 rode berk (a1)
Liendertsedreef 51
het kappen van 2 berken (a1)
Liendertseweg
het bouwen van 48 woningen (a3)
Parelhoenstraat 17
het kappen van 1 beuk (a1)
Wiekslag 261
het plaatsen van gevelreclame
aan het pand (a1)
1004276
4593331
23-01-2014
4502077
4595365
4592724
6. Randenboek/Schuilenburg
(incl. Stoutenburg-Noord)
Haydnstraat 45D
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Koedijkerweg 32
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
Otellopad 16
het kappen van 1 boom (a1)
Park Randenbroek (Heiligenbergerbeekdal,
Vosheuvel, Sportstrook en Broekbos)
het kappen van 32 bomen, 9340 m2
beplanting waarin ca. 547 bomen
en het verwijderen van de stobben (a1)
Zie ook artikel Park Randenbroek op pagina 2
Park Randenbroek /Metgensbleek
het kappen van 43 bomen en het verwijderen
van de stobben (a1)
4591558
4589802
4592449
4590243
4590244
woensdag 29 januari 2014 Stadsberichten |
5
Pelleaspad 26
het wijzigen van het gebruik van
het bijgebouw van de woning
t.b.v. kappersactiviteiten (a1) 4594976
7. Vermeer-/Leusderkwartier
Arnhemseweg 39
het kappen van 1 boom (a1) 4589858
Jan Tooropstraat 18
het slopen van een aanbouw aan de woning (b) 4592159
Snoeckgensheuvel 46
het kappen van 1 conifeer (a1) 4589885
Vermeerstraat 160
het plaatsen van een carport (a1) 4593342
Zandbergenlaan 40
het uitbreiden van de woning (a1) 4588965
het uitbreiden van de woning
aan de zijgevel (a3) 4521239
Tolick 44
het kappen van 1 trompetboom (a1) 4589908
Zevenhuizerstraat 98
het kappen van 1 kersenboom (a1) 4589970
ZIE OOK: Evenementenvergunningen
14. Calveen/Valleipoort
‘t Haartje 14
het kappen van 1 den (a1) 4590776
Evenementenvergunningen
ZIE OOK: R
uimtelijke Ordening, Vooraankondiging
bestemmingsplannen
8. Bergkwartier/Bosgebied
Daam Fockemalaan 12
het tijdelijk plaatsen van
6 noodlokalen (a3) 24-01-2014 4554227
Koningin Beatrixplantsoen 8
het vervangen en vergroten van
de dakramen van de woning (a1) 4590819
Koningin Sophialaan 17
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b) 4589911
Koningin Wilhelminalaan 2
het kappen van 1 acacia (a1) 4593929
Madoerastraat 15
het verwijderen van een draagmuur
tussen de keuken en de woonkamer (a3) 24-01-2014 4562669
Prins Clauslaan 27
het plaatsen van een dakopbouw
op de garage en het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
van de woning (a3) 23-01-2014 4568706
Talmalaan 6
het kappen van 1 eik en 1 conifeer (a1) 4593353
Tollenslaan 12
het kappen van 1 eik (a1) 4593321
Van Hogendorplaan 3
het kappen van 4 beuken (a1) 4593515
Westerstraat 92v
het kappen van 3 coniferen (a1) 4592183
De burgemeester heeft vergunning verleend voor het volgende
evenement:
Carnavalsoptocht Hoogland
De Carnavalsoptocht vindt plaats op zondag 2 maart 2014 te
Hoogland. Tijdens de optocht zijn de Hamseweg, Zevenhuizer­
straat en enkele woonstraten voor het verkeer afgesloten.
Gedetailleerde informatie over de verkeersmaatregelen en
bereikbaarheid gedurende de optocht vindt u op de website van
de organisator: www.eemschuumers.nl
De vergunning ligt ter inzage. U kunt deze inzien bij het
Vergunningenloket, Stadhuisplein 1 .
Iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Amersfoort,
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. U kunt ook digitaal bezwaar
maken. Ga daarvoor naar www.amersfoort.nl/bezwaar, log in
met uw DigiD en vul het formulier in.
Kunt u niet wachten op een beslissing op uw bezwaarschrift
dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank
in Utrecht. Het adres is Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het telefoonnummer voor meer informatie over de procedure en kosten
van behandeling is 030 – 223 30 00.
stukken ter inzage gelegd en kunnen er daarom ook nog geen
zienswijzen over het voornemen worden ingediend. Aangezien
de plannen zich in een vroege voorbereidingsfase bevinden, zijn
er ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen. Zodra de plannen hier klaar
voor zijn, wordt de kennisgeving van de terinzagelegging van de
ontwerpbestemmingsplannen in elk geval gepubliceerd in de
Stadsberichten, in de Staatscourant en op www.amersfoort.nl/
bestemmingsplannen.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact
opnemen met het team Planologisch-juridische Zaken.
Voor de Stationsstraat 10 met mevrouw N. Ludeking
via telefoonnummer 033 – 469 4587 of via het e-mailadres
[email protected] .
Voor De Ganskuijl met mevrouw S. Eigenhuis
via telefoonnummer 033 – 469 5124 of via het e-mailadres
[email protected]
Voor de Westelijk ontsluiting met mevrouw A. Vlaar
via telefoonnummer 033 – 469 4406 of via het e-mailadres
[email protected] .
DWANGSOMBESLUIT
De directeur van het Servicebureau|Gemeenten maakt
namens het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Amersfoort bekend dat bij besluit van 21 januari 2014
bestuursrechtelijk wordt opgetreden tegen: Bij Ons gevestigd
aan de Kamp 34b, Lif Lounge gevestigd aan de Kamp 54 en
Kei Coatings gevestigd aan de Nijverheidsweg Noord 129 door
middel van een last onder dwangsom vanwege de volgende
overtreding(en):
Overtreding van de meldingsplicht
Voor nadere informatie over dit voornemen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Leefomgeving van
het Servicebureau|Gemeenten, telefoonnummer 033 – 460 9149.
Ruimtelijke ordening
ZIE OOK: Ruimtelijke Ordening, Vooraankondiging
bestemmingsplannen
9. Zielhorst
Mandolinestraat 13
het plaatsen van een dakopbouw op de woning (a1) 4589244
10. Kattenbroek
De Dobbe 7
het plaatsen van een stenen erfafscheiding (a1) De Ring in Kattenbroek
het kappen van 24 bomen (a1) De Verwondering 31
het uitbreiden van de woning
met een tweede verdieping (a3) 23-01-2014 Hooidonk 24
het uitbreiden van de woning (a3) 23-01-2014 Mezekouw t.h.v. nr. 14
het kappen van 1 acacia (a1) 4592167
4589136
4535829
4551215
1004288
11. Nieuwland
Kruidendreef t.o. nr 44
het kappen van 1 eik (a1) 4590039
Trosjespeergaarde
(achter de nrs. 21 en 23)
het kappen van 3 elzen (a1) 1004287
12. Vathorst/Hooglanderveen
Elburgstraat en Enkhuizerstraat
het bouwen van 2 bruggen en
een tussenkade (a3) Valutaboulevard
het bouwen van 8 woningen (a1) Van Tuyllstraat 30
het slopen van een garage (b) Vathorst, de Velden 3E, de Kelder
het bouwen van een woning (a1) 23-01-2014 13. Hoogland/Hoogland-West
4555375
4593567
4593313
4594055
Kabof 103
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b) 4590761
Kraailandhof 119
het wijzigen van de gevel (a1) 4590783
Potgieterlaan 4
6 | Stadsberichten woensdag 29 januari 2014
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLANNEN
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) maken Burgemeester en wethouders bekend dat zij de volgende bestemmingsplannen voorbereiden.
Stationsstraat 10
Voor het perceel Stationsstraat 10 wordt een bestemmingsplan opgesteld om realisatie van 27 shortstay- appartementen
mogelijk te maken. Deze shortstay-appartementen kunnen ook
geschikt gemaakt worden voor wonen. Het gebouw zal bestaan
uit vier bouwlagen waarbij in de plint van het gebouw een
meng­ing van functies mogelijk wordt gemaakt.
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom
besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te
houden. Dat betekent dat zij officieel niet meer op dat adres
staan ingeschreven.
naam
De Ganskuijl
Het gebied De Ganskuijl is onderdeel van Amersfoort Vernieuwt.
Nu is het gebied tussen de Gasthuislaan en Den Wijnbergh
aan de beurt voor een flinke verbeterslag. In dit gebied worden
4 portiekflats aan Den Wijnbergh ingrijpend gerenoveerd, en
6 portiek­etageflats aan de Gasthuislaan worden gesloopt en
vervangen door nieuwbouw. Het doel is om goede woningen te
realiseren met een eigentijds wooncomfort, praktische plattegronden, gelegen in een mooie omgeving, met als eindresultaat
een vitale wijk.
Op 26 november 2013 heeft het college van burgemeester en
wethouders het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan De
Ganskuijl vastgesteld. In januari zal dit plan aan de raad worden
voorgelegd. Het bestemmingsplan maakt straks genoemde veranderingen mogelijk.
Andir Abbas Salim
Westelijke ontsluiting
Dit bestemmingsplan maakt een nieuw tracé mogelijk dat loopt
vanaf de Stichtse Rotonde, verdiept liggend via het kazerneterrein van de Bernhardkazerne en parallel aan de Aletta Jacobslaan,
met een tunnel onder het spoor door en vervolgens via het
bestaande wegtracé van de Barchman Wuytierslaan. Tevens
wordt een fietsviaduct mogelijk gemaakt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de besluiten van de raad, waarbij gekozen is
voor variant 7B. Het bestemmingsplan beslaat zowel het gebied
van het tracé (voorkeursvariant 7B) zelf als het terrein van Onze
Lieve Vrouwe ter Eem en het terrein van ‘De Kabouterhut’.
Naar aanleiding van deze vooraankondiging worden nog geen
voorletters geb.datum
besluit
verzonden
06-07-1967
22-01-2014
Ankomah
L.
23-08-1979
16-01-2014
Ankomah
P.K.
11-01-2004
16-01-2014
Bree, de
K.M.
25-09-1987
22-01-2014
Chomrikh
A.
29-03-1968
20-01-2014
Dias
J.
05-08-1968
22-01-2014
Garde
S.S.
30-09-1986
20-01-1986
Ljubisavljević
S.
09-07-1988
22-01-2014
Makoli
P.K.
29-02-2008 16-01-2014
Priyanka Mathew
21-05-1984
20-01-2014
Ramdaras
B.
03-07-1971
22-01-2014
Sattouti
S.
24-03-1988
20-01-2014
Schonewille
G.
20-02-1983
22-01-2014
Sunny
A.
30-04-1985
20-01-2014
Thomas
S
15-05-1980
20-01-2014
Vincke
A.R.
27-04-1993
22-01-2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een betrokken
persoon schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit is verzonden.
De datum van het versturen van dit besluit staat in het overzicht
vermeld.
Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:
Nieuws van de gemeente Amersfoort
• uw naam en adres
• de datum
•een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.
Stuur de ondertekende brief naar: College van burgemeester en
wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort.
SUBSIDIEREGELING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 januari
de Subsidieregeling incidentele subsidie lokale journalistieke producties & media-innovatie hebben vastgesteld.
De Subsidieregeling incidentele subsidie media-innovatie van juli
2012 is ingetrokken.
De Subsidieregeling incidentele subsidie lokale journalistieke
producties & media-innovatie treedt in werking op de eerste dag
na die van deze bekendmaking en is terug te vinden op www.
amersfoort.nl onder het kopje bestuur en organisatie, beleid en
regelgeving. U kunt deze website kosteloos raadplegen in de
publiekshal van het stadhuis op Stadhuisplein 1.
Zie ook het artikel op pagina 1 van deze Stadsberichten.
Wegwerkzaamheden
Er zijn geen wegwerkzaamheden gemeld.
VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van de gemeente Amersfoort, de heer L.M.M.
Bolsius, maakt bekend, dat het bij de aanstaande verkiezing van
de leden van de gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014, een
kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen.
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
1. Bij Team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht
te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 14 maart 2014 door de
kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij/zij op maandag 3 februari 2014 als kiezer
is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op
te treden, moet op maandag 03 februari 2014 als kiezer zijn
geregistreerd.
4. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de
verzoeker is toegestaan om met een kiezerspas aan de stemming deel te nemen.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een
volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken
of zelf aan de stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente
als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te
stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de
stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette,
stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de
gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten
zien.
5. Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden
uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de medewerkers van
de afdeling Burgerzaken, Team Verkiezingen.
ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU INZAKE
BESLISSING GELDIGHEID INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 19-03-2014
te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Amersfoort maakt ingevolge artikel 14 van de Kieswet bekend,
dat er op 07-02-2014 om 16.00 uur in het stadhuis van de
gemeente Amersfoort een openbare zitting is van het centraal
stembureau.
Daarin wordt beslist over:
• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
•het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van
een politieke groepering
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten
• de geldigheid van de lijstencombinaties
De Raad
Nieuws van de gemeenteraad Amersfoort
Agenda dinsdag 4 februari 2014
De Ronde
Vergaderingen over diverse onderwerpen
19.00 – 20.30 uur - Molendijkzaal
GL, PvdA en SP: Faciliteren van burgerinitiatieven door de
gemeente – vervolg
(informatie, rondetafelgesprek)
Op 17 december gingen de raadsleden in gesprek met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven; deze bijeenkomst is een
vervolg daarop. Uit het gesprek bleek dat burgerinitiatieven
behoefte hebben aan samenwerking met de gemeente. Dit
onder andere vanwege de vraag naar specifieke kennis, financiële
ondersteuning of ruimte (gebouw, grond). Ook gaven zij aan dat
er behoefte is aan een vast aanspreekpunt in het stadhuis en
goede samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen.
De raadsfracties bespreken nu welke visie de gemeente zou moeten hebben op burgerinitiatieven, in het bijzonder voor de initiatieven waarbij de gemeente eigenaar is van grond of gebouwen
die gebruikt moeten worden.
20.30 – 22.00 uur - Molendijkzaal
Welzijn als basiszorg
(informatie, rondetafelgesprek)
De raadsleden krijgen informatie over de organisatie van de
basiszorg. Het gaat daarbij om allerlei vormen van ondersteuning, die kwetsbare mensen in staat stellen anderen te ontmoeten, hun leven te structureren of vaardigheden op te doen.
Diverse aanbieders vertellen over hun inzet en ervaringen. Dit
zijn onder andere Welzin met activiteiten als Wijk en Psychiatrie
en Niet Aangeboren Hersenletsel (welzijn als zorg); Bonafide, de
zelfregulerende wijk en Welzijn op recept (huisartsen schrijven
welzijn voor). Na de presentaties gaan de raadsleden in gesprek
met de aanbieders.
De informatie is ter voorbereiding op een beleidskader voor de
basiszorginfrastructuur in Amersfoort. Later dit jaar legt het college dit beleidskader voor aan de gemeenteraad.
De meest actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u op
www.amersfoort.nl/gemeenteraad.
Service-informatie
Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1 – 3811 LM Amersfoort
T 14 033
Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Amersfoort
kan op bepaalde momenten telefoongesprekken opnemen.
Dit dient alleen voor opleidingsdoeleinden: het verbeteren
van de kwaliteit van de dienstverlening.
E [email protected]
I www.amersfoort.nl
Redactie Stadsberichten
Postbus 4000 – 3800 EA Amersfoort
E [email protected]
Openingstijden Burgerzaken
Stadhuisplein 1
Zonder afspraak: Ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur
Op afspraak: Ma t/m vr van 13.00 - 16.30 uur
Do 17.00 - 20.00 uur – Za 09.00 - 12.00 uur
Nieuws van de gemeente Amersfoort Openingstijden Archief Eemland
Stadhuisplein 7 – Ma, di, do 09.00 - 17.00 uur
Wo, vrij: op afspraak – zie www.archiefeemland.nl
Openingstijden Vergunningenloket
Stadhuisplein 1
Zonder afspraak: Ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur
Op afspraak: Ma t/m vr van 13.00 - 17.00uur
Vanaf 3 februari uitsluitend op afspraak: Ma t/m vr van
09.00 - 12.00 uur
Openingstijden Sociale Zekerheid
Stadhuisplein 3 – Ma t/m vrij 08.30 - 16.30 uur
Telefoon: 14 033, Ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur
Nationale ombudsman
T 0800 335 55 55 (gratis) – www.nationaleombudsman.nl
Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn
Utrechtseweg 12 – Zonder afspraak Ma t/m vr 9.00 - 12.00 uur
Telefoonnummers
Archeologisch Centrum
Archief Eemland
Belastingen Burgerzaken
CNME
Crematorium en begraafplaaten
Meldpunt Woonomgeving
Milieuklachten bedrijven
ParkeerService Amersfoort Raadsgriffie
ROVA
Sociale Zekerheid
SRO
Stadhuis (algemeen)
Vergunningenloket
Woonkompas
Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn
463 77 97
469 50 17
14 033
14 033
469 52 00
461 36 03
14 033
460 91 64
247 30 00
469 43 79
422 85 00
14 033
422 51 00
14 033
14 033
476 54 90
460 91 11
woensdag 29 januari 2014 Stadsberichten |
7