Lea schilderde Vincent bij het OGO-thema “Kunst”

2014 - 2015
Lea schilderde Vincent bij het OGO-thema “Kunst”
Gouda, september 2014.
Geachte ouders/verzorgers,
Niet alleen via de nieuwsbrief, de website en facebook,
maar ook via deze kalender willen we u informeren over
de planning en activiteiten van de school.
Op de achterkant de kalenderbladen treft u in alfabetische volgorde allerlei praktische informatie aan. Over
eventuele wijzigingen en aanvullingen, informeren we u
via de 2-wekelijkse nieuwsbrief, die ouders en belangstellenden via email ontvangen.
We hopen dat u zo weer een jaar lang goed geïnformeerd zult zijn over de gang van zaken op school. Voor
suggesties ten aanzien van deze kalender en alle andere
zaken m.b.t. ons onderwijs houden we ons aanbevolen.
Het team van de Plaswijckschool.
De missie en visie van onze school:
Op de Plaswijckschool vinden we het belangrijk dat we als team, schoolraad en medezeggenschapsraad elkaar kunnen vinden in gemeenschappelijke uitgangspunten. In de missie en visie van de school is die basis vastgelegd. U kunt
ons daar op aanspreken.
Onze visie: De Plaswijckschool is een Protestants Christelijke school, waar we leven en werken vanuit ons geloof in
God. We zijn een christelijke school met een open karakter. Dit betekent dat de school binnen het toelatingsbeleid in
principe open staat voor elk kind. Een belangrijk aspect daarbij is respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Van de ouders en kinderen op onze school verwachten we dit respect ten aanzien van onze identiteit
ook.
We vinden het belangrijk om een school te zijn waar kinderen kunnen samenwerken en opgroeien in een omgeving
waar eerlijkheid, respect en omzien naar elkaar centraal staan. Een veilige plek waar ieder kind met plezier naar toe
gaat en zich thuis voelt. Om goed met elkaar te blijven omgaan hebben we regels en afspraken, waar we ons aan proberen te houden.
Elk mens is uniek en daarom staan we open voor de verschillen tussen onze leerlingen. Elk kind moet zichzelf kunnen
zijn en zich kunnen ontplooien. Elk kind moet zich op school volkomen veilig kunnen voelen.
Onze leerkrachten zijn op zoek naar de talenten van de
kinderen. We willen binnen ons onderwijs al het mogelijke doen om hen te stimuleren hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Samenspelen,
samenwerken en zelfstandig werken zijn daarbij
belangrijke elementen.
Goede communicatie en samenwerking met alle mensen die bij onze school betrokken zijn, vinden we belangrijk. We proberen dit te doen in een omgeving waar
iedereen zich prettig voelt. Een omgeving waar we echt
aandacht hebben voor elkaar.
Al met al brengt ons dat bij de missie van onze school:
Samen, voor een goede basis!
Vivian den Hollander is op 25 september aanwezig op de ouderavond
september 2014
zondag
7
maandag dinsdag
1 1e schooldag 2
woensdag donderdag vrijdag
3
4
5
Deze week:
hoofdluiscontrole
nieuwsbrief 1
8
9
10
11
Informatie avond
groep 1 t/m 8
14
15
22
16
17
18
29
19
20
nieuwsbrief 2
23
24
25
Ouderavond met
als thema: “Lezen!”
28
13
Schoolreis voor
groep 1 t/m 8
Studiedag:
vrije dag voor de
kinderen.
21
12
zaterdag
6
30
26
27
Plaswijckschool,
Weerestein 37, 2804 GG Gouda.
Telefoon: 0182-534118, Email: [email protected]
Personeel:
Administratie
Ilse Bunnik
[email protected]
Telefoon (school): 0182-534118
Conciërge
Mustafa Ben Haddou
Telefoon (school): 0182-534118
Directeur
Johan Moen
Intern begeleider
gr. 1 t/m 4, MT-lid
Sandra Smallenburg
Intern begeleider
gr 5 t/m 8, MT-lid
Thea Fokker
[email protected]
Telefoon (privé): 0182-583638
[email protected]
Telefoon (privé): 0182-539681
[email protected]
Telefoon (privé):0182-571485
Groep 1/2
Jos van Eijk
Irene Kersseboom
Wilma van der Does
Carien van Osnabrugge
Ellen Tiggeloven
Natascha Hooft
Marga Pilon
Jolande Hokken
Mirjam Horjus
Marianne van der Tang
Joke Hehakaja
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Coördinator TSO
Babette de Vries
Moniek Mimpen
Thea Fokker/ Marije van Oord
Linda van der Sluijs
Ineke Groenendijk
Coördinator BSO
Diana Boeziek
(dinsdag en vrijdag)
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
[email protected]
[email protected] / [email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefoon: 0182– 394300 of 06-19993768
[email protected]
Telefoon: 06-81616579
We zingen een afscheidslied voor groep 8
Kinderboekenmarkt
oktober 2014
zondag
5
maandag
6
dinsdag
woensdag donderdag vrijdag
1
2
3
zaterdag
4
Start Kinderboekenweek.
Boekenmarkt
Dierendag
nieuwsbrief 3
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
10-minuten
gesprekken voor
alle groepen
Studiedag team,
vrije dag voor de
kinderen.
nieuwsbrief 4
Deze week:
verkeerslessen
op het plein
12
13
10-minuten gesprekken voor
alle groepen
19
26 
Juf Babette is
jarig!
20
21
22
23
24
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
27
28
29
30
31
Deze week:
hoofdluiscontrole
25
***AANMELDEN
Ouders/verzorgers die overwegen hun kind op onze
school aan te melden, kunnen met ons een afspraak maken voor een intakegesprek. Daarbij geven we graag een
rondleiding door de school, liefst onder lestijd en in het
bijzijn van uw zoon of dochter. Ouders kunnen ons bellen, mailen of gewoon even langs lopen om een afspraak
te maken.
Binnen 6 weken na de ontvangst van het aanmeldingsformulier (met een kopie van het ID-bewijs van uw kind)
verneemt u van ons of uw kind geplaatst kan worden.
Meestal zal dat direct bij het intakegesprek duidelijk zijn.
Kort voordat een kind 4 jaar wordt, ontvangen we hem/
haar graag nog even op school voor een kennismakingsbezoekje in de nieuwe klas. Met de ouder(s) kunnen we
dan nog even de laatste aandachtspunten doornemen.
Kinderen mogen op school komen vanaf het begin van de
maand waarin zij 4 jaar worden. Een uitzondering daarop
zijn de maanden december en juli. Kinderen die in deze
maanden 4 jaar worden, komen meestal pas na de vakantie op school.
***BIBLIOTHEEK
De Jeugdbibliotheek Bloemendaal/Plaswijck is gehuisvest in ons gebouw. Dat is bijzonder prettig. Zo kunnen
we als school gemakkelijk gebruik maken
van de faciliteiten
van de bibliotheek,
ook onder schooltijd.
Kinderen
kunnen
onder schooltijd boeken lenen, onder toezicht van de leerkracht of een hulpouder of ze maken gebruik van de openingstijden na
schooltijd. De bibliotheek is geopend op alle dagen dat de
kinderen naar school gaan, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dat van 15.15 uur tot 17.00 uur. Op
woensdagmiddag vanaf 14 uur.
Bij belangrijke gebeurtenissen op school kunnen we de
boekenkasten van de bibliotheek wegrijden, zodat we de
hal voor andere activiteiten kunnen gebruiken.
***BSO Quadrant.
Voor de buitenschoolse opvang werkt de Plaswijckschool
samen met Quadrant kindercentra. Naschoolse opvang is
er elke schooldag tot 18.30 uur. Voorschoolse opvang is
er dit jaar op maandag en donderdag vanaf 7.00 uur.
Gezamenlijk streven we ernaar om vóór- en naschoolse
opvang vanaf augustus 2015 op alle schooldagen aan te
bieden, aansluitend op de nieuwe schooltijden die we dan
gaan hanteren. Of dit gerealiseerd kan worden, hangt
mede af van voldoende aanmeldingen. Ook in de vakanties is het mogelijk van de BSO gebruik te maken.
De BSO wordt georganiseerd
in 2 basisgroepen, van 4 tot 7
jaar en van 7 tot 13 jaar. Daar
zijn de ruimtes op ingericht. Er
zijn diverse speelmogelijkheden zoals een verkleedhoek,
een “chillhoek” en er zijn diverse losse spelmaterialen voor
binnen en buiten. De pedagogisch medewerkers bedenken,
samen met de kinderen, activiteiten zoals koken, knutselen, sport en spel. Daarnaast is
er, in samenwerking met Kunstpunt Gouda, een begin
gemaakt met een aanbod op het gebied van cultuur.
Maar natuurlijk kunnen de kinderen ook lekker vrij spelen
op het speelplein of in het speellokaal.
Voor meer informatie over de BSO kunt u contact opnemen met clustermanager Diana Boeziek, telefoon: 0681616579, of [email protected]
***BREDESCHOOL
De school is
aangesloten
bij de Brede
School voor
Bloemendaal
en
Gouda
Noord. Hierin werken we samen met andere scholen en
instellingen in de wijk. Het doel van de Brede School is
voor kinderen een zo breed mogelijk aanbod te verzorgen op het gebied van sport, creativiteit, cultuur, natuur
e.d. Door de Brede School wordt bekendheid gegeven
aan activiteiten waar kinderen anders niet snel aan
mee zouden doen. Diverse sporten en andere activiteiten worden onder schooltijd gegeven. Daarna kunnen
de kinderen zich meestal inschrijven voor een korte
naschoolse cursus. Een link voor de nieuwsbrief van de
Bredeschool nemen we altijd op in onze eigen nieuwsbrief. Ook via de website www.BredeschoolGouda.nl
kunt u steeds op de hoogte blijven van de activiteiten.
Bij de hoofdingang aan de Weerestein hangt een brievenbus waar de kinderen inschrijfformulieren en inschrijfgeld in kunnen doen.
*** COMMUNICATIE EN BEREIKBAARHEID:
Via de schoolgids en schoolkalender, de nieuwsbrief en
de website proberen we u steeds zo goed mogelijk te
informeren over het onderwijs en de gang van zaken op
onze school.
Sinds kort kunt u ons ook volgen op Facebook. Op onze
pagina
www.facebook.com/
Plaswijckschool zetten we korte berichten met foto’s die betrekking hebben
op schoolactiviteiten. We vinden het
fijn als u onze FB-berichten leuk vindt,
maar wij zullen via Facebook geen
communicatie aangaan met onze volgers. Als dat wel nodig is, doen we dat mondeling of via
email. Berichten die alleen betrekking hebben op de
gang van zaken in de groep, krijgt u veelal via de leerkracht. Dat gebeurt veelal per email, maar er worden
ook berichten opgehangen bij de deur van de klas.
Als u de leerkracht van uw kind even telefonisch wilt
spreken, kunt u dat het best
doen tussen 8.00 en 8.15 uur,
tussen 12.00 en 12.45 uur of
direct na schooltijd. Voor een
langer gesprek met de leerkracht vragen we u altijd een
afspraak te maken.
tel: 0182– 534118
Omdat we het belangrijk vinden om altijd bereikbaar te
zijn, gebruiken we geen antwoordapparaat. Dit kan wel
betekenen dat het soms even kan duren voordat u iemand aan de lijn krijgt. Alleen bij dringende omstandigheden kunt u de leerkracht onder schooltijd te spreken
krijgen. Als u het nodig vindt, kunt u natuurlijk altijd bellen met de school. Uw boodschap wordt dan doorgegeven aan de betreffende collega.
Aarzelt u alstublieft niet wanneer er vragen of problemen zijn. Kom even bij ons langs of neem telefonisch
contact met ons op. We maken dan een afspraak om
het met u door te spreken. In geval van bijzondere zorgen, klachten of vragen m.b.t. het schoolbeleid kan ook
de intern begeleider of de directeur de aangewezen
persoon zijn voor een gesprek. Als u ons wilt spreken,
kunt u met de school bellen of mailen voor een afspraak. Voor een kort gesprek heeft meester Johan in
veel gevallen ’s morgens om 8.30 uur wel even tijd.
We gaan weer gymmen in de Mammoet!
november 2014
zondag
2
maandag
3
dinsdag
4
woensdag donderdag
5
6
vrijdag
7
zaterdag
1
8
nieuwsbrief 5
9
10
11
12
13
14 
15
Juf Thea is jarig
16
17
18
19
20
21
22
Sintcircuit
nieuwsbrief 6
23
24
25
26
Koffie–ochtend
27
28
29
***EXCURSIES
Gedurende
hun
schoolperiode hebben de kinderen van
tijd tot tijd een excursie in het kader van
thema’s die in de klas
worden behandeld.
Zo bracht groep 8
afgelopen jaar een
bezoek aan het Anne
Frankhuis, gingen de
kleuters op bezoek in
een hotel-restaurant
en bezocht de Plusklas een schilderijententoonstelling
in
Museum GoudA.
Vanaf groep 5 worden bezoeken soms ook wel per
fiets afgelegd. We vragen ouders mee als begeleiders.
Fietsen moeten veilig zijn en op slot gezet kunnen worden. Achterop meerijden is niet toegestaan, ook niet bij
de begeleiders. Bij vervoer per auto is een inzittendenverzekering vereist en maken de kinderen gebruik van
de autogordels. Alleen kinderen die langer zijn dan 135
cm mogen voorin zitten.
***FIETSEN
Als kinderen tamelijk ver van school wonen, komen ze
meestal op de fiets naar school. De fiets kan gestald
worden in of bij de daarvoor aangewezen fietsenrekken op het schoolplein. Met de kinderen maken we de
afspraak dat er op het plein niet gefietst wordt en dat er
tussen de fietsenrekken niet gespeeld wordt. Voor zover mogelijk, letten we op de gestalde fietsen, maar we
kunnen als school geen verantwoordelijkheid dragen
voor vermissing of beschadiging. Het is niet de bedoeling dat fietsen of andere vervoermiddelen in school
gestald worden.
*** FOTOGRAAF
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school om portretfoto’s en groepsfoto’s te maken. De afhandeling van
bestelling en betaling gaat
tegenwoordig geheel buiten de school om. U ontvangt een voorbeeldfoto
met inlogcode, waarmee u
zelf de foto’s van uw kind
kunt bestellen. Wij delen
alleen de bestelde foto’s
uit. Dit schooljaar worden
er op 18 februari foto’s
gemaakt van broers en
zussen. Er wordt een lijst
opgehangen waarop u kunt
intekenen voor een tijdstip.
Op 7 april worden de
groepsfoto’s en de portretten gemaakt.
***GEZOND TRAKTEREN
Wanneer uw kind
jarig is, mag hij/zij
op school trakteren. De keuze
van de traktatie
laten we aan u
over, maar we
vragen u wel dringend om bij het
uitzoeken van de
traktatie rekening te houden met de gezondheid van de
leerlingen. Daarnaast vragen we de ouders rekening te
houden met allergieën en de aanwezigheid van kinderen uit Islamitische gezinnen (geen varkensvlees).
De leerkrachten delen graag mee in de gezonde traktatie van de kinderen.
*** GYMNASTIEK
De kleuters gebruiken meerdere keren per week het
speellokaal voor de kleutergym- of spelles. De kinderen
gymmen meestal in hun ondergoed. De kinderen gebruiken gymschoentjes die sluiten met elastiek of klittenband. De gymschoenen voor het speellokaal worden
op school bewaard. Wilt u de naam van uw kind erin
zetten?
De meeste gymnastieklessen van groep 3 t/m 8 worden
gegeven in de gymzaal aan de Brittenburg. Groep 3 zal
ook nog wel eens gebruik maken van het speellokaal.
De gymlessen in de bovenbouw worden één keer per
week gegeven door studenten van het ID-college. Dat
gebeurt op donderdagmiddagen in sporthal de Mammoet, in het bijzijn van een leerkracht van onze school.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 dragen gymschoenen, een t-shirt en korte broek. Dit mogen niet
dezelfde kleren en schoenen zijn die in de klas gedragen worden.
Gymschoenen zijn verplicht. Gymkleding en schoenen
worden meegenomen op de dag van de gymles.
***GYMROOSTER
Dinsdagmorgen: groep 3, 4 en 5.
Donderdagmiddag: groep 5, 6, 7 en 8 (ID-college)
***GEZOND ETEN EN DRINKEN
In alle groepen is er tussen 10.00 uur en 10.30 uur
gelegenheid om iets te eten en te drinken. We vinden
het belangrijk de kinderen te leren om te kiezen voor
gezonde voeding. Chips, blikjes frisdrank, snoep e.d.
zijn niet toegestaan als tussendoortje onder schooltijd.
We hebben in de groepen 1 t/m 8 op woensdag een
zogenaamde gruitdag: de kinderen mogen dan alleen
groenten en fruit meenemen. Bij het overblijven mag
geen snoep meegenomen worden.
Vrijdagmorgen: 6, 7 en 8
Vrijdagmiddag: groep 3 en 4
Rond de vakantieperiodes kunnen de lessen onder
leiding van studenten van het ID-college wel eens
komen te vervallen. Dan zoeken we compensatie
door een keer buiten te gymmen of door een extra
les te geven in de gymzaal aan de Brittenburg.
Kerstviering
december 2014
zondag
maandag dinsdag
1
2
woensdag donderdag vrijdag
3
4
5 Sint
zaterdag
6
komt op bezoek!
nieuwsbrief 7
7 
8
9
14
10
11
12
13
18
19
20
Kerstcircuit
Juf Sandra en
juf Wilma zijn
jarig !
15
16
17
Kerstviering
Juf Ineke is
jarig!
nieuwsbrief 8
21
28
22
23
24
25
26
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
29
30
31
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Oudejaarsdag
27
***HUISWERK
Met regelmaat krijgen de kinderen in de midden– en
bovenbouw huiswerk mee. We zorgen ervoor dat dit
zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van het
kind. Een belangrijk doel van het geven van huiswerk
is de kinderen te leren er goed mee om te gaan.
In de eerste leerjaren geven we niet veel huiswerk op.
In de groepen 4 en 5 beperkt het thuis leren zich
meestal tot het oefenen van tafels en spelling. Vanaf
groep 6 wordt geleidelijk aan wat meer
huiswerk gegeven,
met name voor de
wereld oriënterende
vakken. Het huiswerk staat op het
bord genoteerd. In
groep 7 hebben de
kinderen meestal twee keer per week huiswerk. In
deze groep wordt gestart met het leren gebruiken van
een agenda. In groep 8 krijgen de kinderen als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, vaker huiswerk
mee en soms ook meerdere opdrachten voor één
dag.
ICT:
Digitale hulpmiddelen zoals de PC, het digibord e.d.
zijn belangrijk in ons onderwijs. In alle groepen gebruiken we de computer bij de thema’s waarmee gewerkt wordt. In de midden- en bovenbouw wordt de
computer onder meer ook gebruikt bij het maken van
werkstukken, het inoefenen van vaardigheden en
voor extra ondersteuning voor kinderen.
De digitale schoolborden zijn aangesloten op de computer van de leerkracht en hebben daardoor niet alleen de functionaliteit van een schoolbord, maar dienen ook als een groot computerscherm, met alle didactische mogelijkheden van dien.
Vanzelfsprekend maken we ook gebruik van de vele
mogelijkheden die internet ons biedt. Net als bij de
gewone snelweg laten we kinderen echter niet alleen
bij deze digitale snelweg, want dat kan risico’s met
zich meebrengen. We zijn daar alert op. De risico’s
van internet worden aan het begin van het schooljaar
met de kinderen besproken. Een exemplaar van ons
internetprotocol krijgen de kinderen ter ondertekening
mee naar huis.
Ten behoeve van het onderwijs maken we soms gebruik van foto- of video-opnamen, voor intern en extern gebruik. Bij intern gebruik gaat het bijvoorbeeld
om opnames in het kader van de professionalisering
van leerkrachten en studenten. In geval van intern
gebruik vragen we geen toestemming aan de ouders.
Deze beelden worden na gebruik gewist.
*** INTERN BEGELEIDERS
Om alle leerlingen de ondersteuning te bieden die
nodig is en de leerkrachten daarin te begeleiden heeft
de school twee intern begeleiders, Sandra Smallenburg en Thea Fokker. Zij voeren leerlingbesprekingen
met groepsleerkrachten, zijn betrokken bij het opstellen van plannen voor extra ondersteuning en gaan na
wat het rendement daarvan is. Daarnaast hebben de
intern begeleiders een belangrijke rol op het gebied
van de begeleiding van groepsleerkrachten, de afstemming van het onderwijs tussen de groepen e.d.
Voor vragen over de ontwikkeling van uw kind verwijzen we u in eerste instantie naar de leerkracht. Maar
indien gewenst, kunt u altijd een afspraak maken met
de IB-ers.
Samen met Johan vormen Sandra en Thea ook het
managementteam van de school.
*** KLACHTEN
Ondanks de goede zorg die we willen besteden aan het
onderwijs en de opvoeding kan het voorkomen dat u
klachten heeft over de gang van zaken op school. Voor
“gewone” klachten m.b.t. het functioneren of het welbevinden van uw kind kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. De leerkracht zal niet in alle gevallen direct beschikbaar zijn voor een gesprek, maar u
kunt altijd een afspraak maken.
Nadat u het probleem met de leerkracht besproken
heeft, kunt u zo nodig, ook terecht bij één van de leden
van het managementteam van de school, Sandra Smallenburg, Thea Fokker of Johan Moen.
Er kan ook sprake zijn van ernstige klachten, die u liever wilt bespreken met een vertrouwenspersoon, intern
of extern. Daarbij denken we met name aan klachten
op het gebied van discriminatie, pesten, agressie en
seksuele intimidatie. Sandra Smallenburg is aangesteld
als de intern contactpersoon van onze school. Zij zal
niet altijd een oplossing hebben, maar in ieder geval
heeft zij een luisterend oor voor u. Samen met u of met
uw kind kan zij meestal de juiste weg vinden om een
oplossing te bereiken.
Als u er voor kiest uw zorgen buiten de school om met
een deskundige te bespreken, kunt u terecht bij de extern vertrouwenspersoon. Ons schoolbestuur heeft
daartoe een contract met GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5, tel 088-3083100.
De Vier Windstreken hanteert het model klachtenreglement van Verus, de centrale bestuursorganisatie voor
besturen in het Protestants Christelijk Onderwijs. Ons
schoolbestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Postbus
82324, 2508 EH Den Haag.
*** KLASSENOUDERS
Klassenouders zijn zowel voor de leerkracht als voor de
ouders een aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken met betrekking tot de groep. Het is fijn als de klassenouders andere ouders bij de activiteiten van de
school en de groep betrekken en een stimulerende rol
spelen. Natuurlijk hebben ze regelmatig overleg met de
leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar vragen
we de ouders zich aan te melden als klassenouder in
de groep van hun kind(eren).
*** KLEDING
Om te voorkomen dat jassen steeds op de grond vallen, verzoeken we u te zorgen voor een stevige lus in
de jas van uw kind. Om zoekraken te voorkomen vragen we u om jassen, laarzen, gymschoenen e.d. te
voorzien van de naam van uw kind. Elk kind heeft een
eigen luizencape die ook is voorzien van een naam.
Gevonden
kleding wordt
op een centrale
plaats
bewaard.
Tenminste
twee keer per
jaar worden
alle
gevonden voorwerpen
uitgestald op een tafel in de hal. Daar wordt melding van
gemaakt in onze nieuwsbrief. De spullen die daarna
nog zijn blijven liggen, brengen we naar de kringloopwinkel.
Voorleesontbijt
januari 2015
zondag
4
maandag
5 Eerste
dinsdag
6
woensdag donderdag vrijdag
1
2
7
Gelukkig
Nieuwjaar!
Kerstvakantie
8
9
zaterdag
3
10 

schooldag 2015
Deze week
hoofdluiscontrole
11 
12 
13
Juf Joke is jarig!
14 
15 

18
19 
16 
17 
Juf Ellen is jarig!
nieuwsbrief 9
20 
21
22 
23
24 
29 
30 
31 
Start nationale
voorleesdagen.
25
26 
Studiedag team,
vrije dag voor de
kinderen.
27 
28 

nieuwsbrief 10
***KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS
Kwaliteit van het onderwijs heeft vooral te maken met
de mensen die het onderwijs geven, denken wij. Door
regelmatig overleg, nascholing, intervisie e.d. streven
we naar goede en actuele kennis van zaken en naar
professioneel handelen. De school is bezig aan een
schoolverbeteringstraject met als doel de resultaten
van kinderen bij de Cito halfjaartoetsen en bij de eindtoets op een hoger plan te brengen. Dat willen we bereiken door een verdere verbetering van de didactiek
en door het gebruik van moderne didactische leermiddelen.
Bij de Cito eindtoetsen presteren onze leerlingen op
een niveau dat op grond van hun capaciteiten verwacht
mag worden. Ongeveer 60% van onze leerlingen
stroomt door naar Havo en VWO.
De kwaliteit van een school is naar onze mening niet
uitsluitend af te meten aan toetsuitslagen en uitstroomgegevens. We hechten ook veel belang aan zaken die
minder goed meetbaar zijn:
- het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen,
- de ondersteuning voor leerlingen die meer of minder
presteren dan de gemiddelde leerling,
- de ontwikkeling van creatieve vaardigheden,
- de mogelijkheden die de school weet te bieden om te
kunnen leren op een wijze die bij de leerling past. Op
onze school ziet u dat terug in het ontwikkelingsgericht
onderwijs (OGO) in de onderbouw en aan ons zaakvakonderwijs dat mede gebaseerd is op de theorie van de
Meervoudige Intelligenties (M.I.)
***LEERLINGENADMINISTRATIE
In onze administratie beschikken we over een aantal
wettelijk vereiste gegevens die door u bij de aanmelding van uw kind zijn opgegeven. Daarbij hoort ook een
kopie van het identificatiebewijs van uw kind (paspoort
of ID-bewijs) Om de administratie goed in orde te houden, verzoeken wij u om wijzigingen (telefoonnummers,
emailadressen e.d.) direct aan de leerkracht en de administratie door te geven of te mailen aan:
[email protected]
Het is belangrijk dat we steeds kunnen beschikken over
actuele telefoonnummers waarop
ouders/verzorgers
overdag
bereikbaar zijn. Ook nemen we graag het
telefoonnummer
van familie, kennissen of buren op,
voor
dringende
situaties waarin we
uzelf niet kunnen
bereiken.
*** LEERLINGVOLGSYSTEEM
De resultaten van toetsen, observaties en beschrijvingen, door leerkracht of intern begeleider, leggen we
vast in ons leerlingvolgsysteem. We leggen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
vast, zodat we kunnen bepalen of die ontwikkeling naar
wens verloopt. Als ouder heeft u het recht de gegevens
in te zien, die we over uw kind opslaan. Neemt u desgewenst contact op met de intern begeleider. Vanaf
eind groep 3 krijgen kinderen bij het rapport de leerlingenkaart uit het leerlingvolgsysteem mee. Aan de
hand daarvan kunt u uw kind vergelijken met de
“gemiddelde” Nederlandse basisschoolleerling.
***LOGOPEDIE
Als logopediste van GGD Hollands Midden is Lies van
der Oord op onze school werkzaam. Zij onderzoekt en
begeleidt kinderen met spraakproblemen, taalontwikkelingsproblemen, stemproblemen, luisterproblemen en
afwijkend mondgedrag. De logopedist op school werkt
voornamelijk preventief. Onder preventie vallen screening, onderzoek en adviesgesprekken. Met instemming
van de ouders worden alle kinderen rond hun 5 e verjaardag gescreend. Ouders krijgen hier van te voren schriftelijk informatie over en via een vragenlijst wordt het oordeel van de ouders en de leerkracht gevraagd. Voor kinderen uit alle groepen geldt: als u twijfelt over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, dan kunt u het via de leerkracht aanmelden voor een logopedisch onderzoek.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien logopedische behandeling nodig blijkt te zijn, kan de logopedist
op school u adviseren in het vinden van een logopediepraktijk bij u in de buurt. Hebt u zelf vragen over uw kind,
dan kunt u de logopediste bereiken via school of op de
GGD onder nummer 088-254 23 84
***MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
Enkele jaren geleden heeft de school ervoor gekozen om
bij het leren meer rekening te houden met de verschillende talenten en de verschillende manieren van leren bij
kinderen. De één leert vooral door te doen, de ander
moet het eerst voor zich zien en een derde persoon moet
de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze
te begrijpen. Deze verschillen komen voort uit de verschillende soorten intelligenties die bij mensen te onderscheiden zijn, zoals de verbaal-linguïstische intelligentie
en de logisch-mathematische intelligentie. De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt maar
liefst 8 verschillende intelligenties. De Twentse pedagoog Marco Bastmeier heeft mede op basis van deze
theorie de didactische werkwijze Vier Keer Wijzer ontwikkeld. Bij de invoering van deze werkwijze voor het onderwijs in de zaakvakken worden wij door Marco zelf begeleid. Tijdens de inlooptijd vanaf 8.15 uur kunnen ouders
kennis nemen van de activiteiten van de kinderen bij het
vak dat wij meestal aanduiden als MI. Aan het einde van
een MI thema worden de ouders soms uitgenodigd om
het werk van de kinderen te bekijken.
***LUIZENCONTROLE
Dankzij de inzet van een actieve groep ouders hebben
we op school het hoofdluisprobleem over het algemeen
goed onder controle. In de week na een vakantie worden
alle kinderen gecontroleerd. De GGD adviseert ons over
de juiste aanpak. Op de hele school gebruiken we luizencapes. De eerste cape krijgen 4-jarige kinderen automatisch toebedeeld.
*** MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Medezeggenschaps Raad (MR) heeft een belangrijke
rol bij het bepalen en uitvoeren van het schoolbeleid. De
MR houdt zich bezig met de belangen van kinderen
(ouders)en van leerkrachten. Tijdens vergaderingen met
de directie komen onderwerpen aan de orde die door de
directie, door collega’s of door ouders worden ingebracht. Dat kan gaan om onderwerpen als de kwaliteit en
organisatie van het onderwijs, voorzieningen in en rond
de school, arbeidsomstandigheden voor leerkrachten,
belangen van kinderen e.d.
De MR heeft een regelmatig contact met de schoolraad.
Verschillende onderwerpen worden gezamenlijk besproken. De MR is samengesteld uit zowel ouders als medewerkers van de school. De MR is te bereiken via het emailadres: [email protected]
MR-leden namens de ouders: Eppy Boschma
(voorzitter, tel: 0182-559406), Heleen Janse en Jerry van
der Leur. MR-leden uit het team: Marga Pilon, Thea
Fokker en Jos van Eijk.
Dat is wel ingewikkeld!
februari 2015
zondag
maandag
dinsdag
woensdag donderdag
vrijdag
zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Verslag en rapport 1e halfjaar
nieuwsbrief 11
15
16
17
18
Juf Natascha is
jarig!
Schoolfotograaf:
broertjes en zusjes
20
21
28
10-minutenavond
10-minutenavond
22
19
23
24
25
26
27
voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
***NATUUR en MILIEU
We proberen met de
kinderen
regelmatig
actief met de natuur
bezig te zijn. Dat doen
we binnen de thema’s
die in de groepen aan
de orde zijn. Maar ook
tekenen we regelmatig
in op het aanbod van
activiteiten en lessen op
de kinderboerderij. Regelmatig lenen we leskisten
van “De Zwanebloem”, het Centrum voor Natuur en
Milieueducatie.
*** OUDERBETROKKENHEID
Ouders en school hebben beiden hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Een goede onderlinge afstemming is van
groot belang. Kinderen presteren beter en voelen
zich prettiger als de leerkrachten en de ouders regelmatig contact hebben met elkaar en op één lijn zitten.
De thuiswereld en de schoolwereld zijn voor het kind
dan ook beter met elkaar verbonden.
- Van belang voor een goede start van het contact
met de school zijn de huisbezoeken die we in groep
1 doen, als de kinderen net op school zijn.
- In het voorjaar worden de ouders uitgenodigd om
een keer een les bij te wonen.
-
Aan het begin van elk schooljaar houden we voor
elke groep een informatieavond. Ouders kunnen dan
met de leerkracht(en) kennismaken en vernemen wat
er op het programma staat, hoe er geleerd wordt e.d.
- Voor alle groepen organiseren we twee keer per
jaar de zgn. 10-minuten gesprekken. Aan het begin
van het schooljaar, vlak voor de herfstvakantie, willen
we graag met u praten over de sociale ontwikkeling.
In het 10-minuten gesprek van februari willen we,
aan de hand van het eerste rapport, vooral ingaan op
de leerprestaties van uw kind.
- Vanaf groep 3 worden het rapport en de leerlingvolg
gegevens betrokken bij het gesprek. Aan het eind
van groep 3 krijgen de kinderen voor het eerst de
Cito leerlingvolgkaart bij het rapport
- In de kleutergroepen praten we met u aan de hand
van het observatiesysteem en het kleuter ontwikkelingsverslag. .
- Indien gewenst, kan er ook bij het laatste rapport
een gesprek gepland worden.
- Jaarlijks organiseren we in samenwerking met ouders van schoolraad en MR een algemene ouderavond met een opvoedkundig en/of onderwijskundig
onderwerp.
- Actuele informatie over de school ontvangen ouders
en belangstellenden 2-wekelijks via de nieuwsbrief
die via email verstuurd wordt.
- Twee maal per jaar organiseren we een koffie ochtend voor ouders. We behandelen dan een onderwerp uit het schoolleven. Ook gaan we in op vragen
die door ouders gesteld worden.
- Thea Fokker is onze coördinator voor ouderbetrokkenheid. Met vragen of suggesties kunt u bij haar
terecht.
*** OUDERBIJDRAGE
Voor uitgaven die niet door de overheid bekostigd
worden, hanteert de school de vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan betalen we onder meer de kosten die we
maken voor attenties en versieringen bij vieringen en
feesten, de kosten van sportactiviteiten, excursies
e.d. De overheid stelt dat deze bijdrage vrijwillig moet
zijn, daar kunnen we dus niet aan tornen. Maar aangezien alle kinderen in principe deelnemen aan de
genoemde activiteiten gaan we er vanuit dat voor elk
kind de ouderbijdrage betaald wordt. Als dat voor
ouders een probleem is, vragen we om daarover contact op te nemen met de schoolleiding zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.
Het beheer van de ouderbijdragen is in handen van
de Ouderraad. Penningmeester is momenteel de
heer Ruud Voordenhout. Aan het begin van het
schooljaar krijgt u van hem een betalingsverzoek. U
kunt de bijdrage voor uw kind(eren) storten op bankrekening 128.838.736 t.n.v. Ouderbijdrage Plaswijckschool.
*** OUDERHULP EN OUDERRAAD
We zijn erg blij dat er steeds weer ouders zijn die ons
graag willen helpen bij allerlei activiteiten. Steeds
vaker zien we dat ook opa’s en oma’s het leuk vinden
om op school te helpen. Dat juichen we toe! Mede
daardoor kunnen de leerkrachten zich concentreren
op hun primaire taken. Bij het lezen, bij de luizencontroles, bij creatieve activiteiten, bij het tuinonderhoud
en veel andere zaken wordt de hulp van ouders gevraagd. Aan het begin van het schooljaar wordt de
beschikbaarheid van ouders geïnventariseerd.
Erg blij zijn we ook met de actieve ouderraad op de
Plaswijckschool. Deze groep ouders zorgt in overleg
met de schoolleiding voor diverse zaken die de
school tot een levendige, gezellige schoolgemeenschap maken. Zij zorgen onder meer voor de aankleding bij vieringen, de catering en sponsoring van de
schoolsportdag en het jaarlijkse eindfeest op het
schoolplein. Een andere belangrijke taak die bij de
ouderraad ligt is het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage.
Met vragen of opmerkingen voor de ouderraad kunt u
terecht bij de voorzitter, Inez Sprong.
T: 0182-5999964. E: [email protected]
Schoolvoetbaltoernooi!
maart 2015
zondag
1
maandag dinsdag
2
3
woensdag donderdag vrijdag
4
5
6
zaterdag
7
nieuwsbrief 12
8
9
10
11
12
13
Kijkweek
15
16
14
Juf Marga is jarig!
17
18
19
20
21
nieuwsbrief 13
22
23
24
25
Wandelen voor
water.
29
30
31
26
27
28
***OGO
In de kleuterklassen werken we niet met een vast programma vanuit een les-methode. We werken op basis
van de uitgangspunten van Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). Daarbij wordt meerdere weken achtereen
met voor kinderen betekenisvolle thema’s gewerkt. Voorbeelden daarvan zijn: “op reis”, “groeien en bloeien”, “ziek
zijn en weer beter worden”, “sneeuw en ijs” e.d. Binnen
zulke thema’s spelen en werken de leerkrachten intensief
samen met de kinderen. Zo stimuleren en begeleiden zij
hen en volgen hun ontwikkeling op de voet. Binnen de
thema’s komen de ontwikkelingsgebieden zoals voorbereidend reken- en taalonderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling en creativiteit aan bod. Het is bij OGO bijzonder fijn en zinvol als ouders vanuit hun eigen omgeving
en ervaring een bijdrage leveren aan de thema’s. Dat kan
bijvoorbeeld door materialen of informatie aan te reiken,
en door er met kinderen actief mee bezig te zijn.
De overstap van groep 2 naar groep 3, waar voor het
eerst aan de hand van methodes gewerkt wordt, laten we
voor de kinderen zo soepel mogelijk verlopen. Het thematisch werken vindt daar een voortzetting aan de hand van
thema’s bij de MI-lessen (meervoudige Intelligentie).
***OVERBLIJVEN
Vanaf augustus 2015 werkt de Plaswijckschool met een
continurooster. Dat betekent dat alle kinderen dan van
8.30 uur tot 14.15 uur op school blijven, onder toezicht
van leerkrachten. De woensdagmiddag blijft echter een
vrije middag. Dan gaan de kinderen om 12 uur uit.
Tot de invoering van het continurooster kunnen kinderen
tussen de middag op school overblijven. Vrijwillige overblijfmedewerkers begeleiden de kinderen tijdens het eten
en drinken en daarna bij het spelen. Zij ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.
U kunt een overblijfstrippenkaart bestellen voor 10 of 20
keer door middel van het overmaken van een bedrag van
€ 25,- of € 50,- op rekeningnummer 12.88.40.749 t.n.v.
St. D4W, onder vermelding van TSO Plaswijckschool.
Daarbij moet u de naam van uw kind(eren) vermelden en
hun groep.
Op de door u opgegeven dagen verwachten we uw kind
bij het overblijven. Als uw kind een keer niet komt, verwacht de coördinator daarover tijdig van u bericht te ontvangen via mail of telefoon.
Als uw kind voor het eerst overblijft, krijgt u een exemplaar van het overblijfprotocol.
***PESTEN
Door goede afspraken met de
kinderen en het hanteren van
schoolregels waar de kinderen
zich bij betrokken voelen, willen
we ervoor zorgen dat we goed
met elkaar kunnen spelen en
samenwerken. Als dat in de klas
of op het plein toch eens niet
goed verloopt, is het goed te
weten dat de school een
“Pestprotocol” hanteert. In dit protocol is beschreven wat
we onder pesten verstaan en welke stappen we nemen
ingeval van pestgedrag. Uitgangspunt daarbij is dat we
pesten nooit zullen accepteren. De school moet voor elke
leerling een volkomen veilige plek zijn.
Als er sprake is van pesten volgen we een 5-sporen beleid
dat gericht is op:

Hulp aan het gepeste kind in de vorm van adviezen
en sociale vaardigheidstraining

Hulp aan de pester door sociale vaardigheidstraining en door hulp bij het beteugelen van agressie
(pesten moet direct stoppen, daar helpen we bij)

Hulp aan de omstanders door hen bewust te maken
van hun verantwoordelijkheden (het mobiliseren
van de groep)

Hulp aan de leerkracht door achtergrondinformatie
te geven

Hulp aan de ouders van het gepeste kind en van de
pester, door het geven van achtergrondinformatie
en adviezen.
***PLUSKLAS
Onder leiding van juf Sandra komt één keer per week de
“Plusklas” bijeen. Kinderen vanaf de middenbouw worden
daarvoor geselecteerd op basis van observaties door de
leerkrachten en op grond van buitengewoon hoge toets
resultaten. We maken daarbij o.a. gebruik van een (hoog-)
begaafden protocol. Door middel van de plusklas wordt
voorzien in de extra leerbehoefte van deze kinderen. Ze
krijgen andere leerstof aangeboden en daarnaast is er
verdieping en verrijking bij de reguliere vakken. Ook bieden we de kinderen hiermee de gelegenheid om ontwikkelingsgelijken te ontmoeten.
***Passend Onderwijs
Na jaren van voorbereiding wordt dit jaar gestart met
“Passend Onderwijs”. Onze school is aangesloten bij het
SWV Midden Holland waarin ruim 80 basisscholen uit
Gouda en omgeving samenwerken om kinderen de best
denkbare onderwijsplek te bieden. Veel meer dan in het
verleden zal bij Passend Onderwijs gekeken gaan worden
naar wat een kind (wél) kan, het liefst in het regulier onderwijs.
Met het oog op de gezondheid van de kinderen en om
onderlinge jaloezie te voorkomen, verwachten we dat u
de kinderen gezonde voeding meegeeft. Snoep is niet
toegestaan.
Als coördinator voor het overblijven is aangesteld mevrouw Ineke Groenendijk. Zij is telefonisch bereikbaar op
nr. 394300 of 06-19993768.
Haar emailadres is: [email protected]
Na de aanmelding van een leerling heeft het schoolbestuur 6 weken de tijd om te bepalen of het kind op de
school geplaatst kan worden. Als een school de bijzondere ondersteuning voor een kind niet zelf kan bieden, heeft
de school de taak (zorgplicht) een school binnen het SWV
te vinden waar het kind de noodzakelijke ondersteuning
wel kan krijgen. Dat kan een school voor speciaal onderwijs zijn, maar het kan ook een gewone basisschool zijn
met bijzondere expertise op het gebied van de ondersteuningsvraag.
De Plaswijckschool is goed voorbereid op Passend Onderwijs. Al jarenlang zijn we gewend om zorg/
ondersteuning te bieden aan
kinderen met bijzondere ondersteuningsvragen. Grote verschillen met voorgaande jaren
verwachten we vooralsnog niet.
Meer informatie over Passend
Onderwijs kunt u vinden op de
site van het samenwerkingsverband: http://swv-po-mh.nl
Cito eindtoets.
april 2015
zondag
maandag
dinsdag
woensdag donderdag
vrijdag
1
2
3
Paasviering
zaterdag
4
Goede Vrijdag
Juf Ilse is jarig!
9
10
11
Verkeerslessen op
het schoolplein
Verkeerslessen op
het schoolplein
16
17
nieuwsbrief 14
5
6
7
1e Paasdag
2e Paasdag
Schoolfotograaf:
portretten en
groepsfoto’s
12
13
14
8
15
18
nieuwsbrief 15
19
26
20
27 
Koningsdag!
Juf Jos is ook
jarig!

21
22
23
24
Eindtoets basisonderwijs
Eindtoets basisonderwijs
Eindtoets basisonderwijs
Sportdag en
Koningsspelen
29 
30
28
Juf Jolande is
jarig!
25
***RAPPORTAGE
In de kleuterafdeling krijgen de kinderen een ontwikkelingsverslag mee, waarin de leerkracht aangeeft
hoe de ontwikkeling van het kind is.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per
jaar, in februari en in juni, hun rapport mee. De rapporten worden door de leerkrachten gemaakt op
basis van de ervaringen met de kinderen in de klas
en op basis van de resultaten bij de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Die toetsen nemen we af in
januari en in juni. Zo snel mogelijk na de toetsen
maken we de rapporten en reserveren we tijd voor
de bekende 10-minuten gesprekken. Tegelijk met
het rapport krijgen de kinderen, vanaf groep 3, de
leerlingvolgkaart mee. Daarop kunt u precies zien
hoe uw kind gepresteerd heeft bij landelijk genormeerde toetsen. Deze gegevens kunnen afwijken
van het rapport omdat de leerkracht natuurlijk ook
oordeelt op basis van het werk in de klas en het dagelijks contact met de kinderen.
We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van uw
kind ten minste twee keer per jaar met u te bespreken. In oktober, als het kind nog maar net in de nieuwe klas zit, willen we graag van u vernemen hoe u
de ontwikkeling van uw kind ziet. Ook in februari, na
het eerste rapport willen we de ouders/verzorgers
beslist spreken!
In juni, na het tweede rapport, is er in de meeste
gevallen al voldoende contact geweest tussen de
ouders en de leerkrachten. Als ouders op dat moment nog wel behoefte hebben aan een gesprek,
kan dat gepland worden. Op de schoolkalender reserveren we daar een avond voor.
*** SCHOOLARTS
In de basisschoolperiode
van uw kind vindt een preventief gezondheidsonderzoek plaats in de groepen 2
en 7. U ontvangt een oproep voor dit onderzoek.
Daarnaast worden de kinderen van de controlelijst
jaarlijks opgeroepen voor
onderzoek. Alleen met de
instemming van de ouders wordt belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van kinderen met de
leerkracht en/of de intern begeleider besproken.
Onze schoolarts is dokter Jaspers. U kunt haar bereiken via GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5,
tel: 088-3083200
*** Schoolgids en Kalender
Als een kind drie jaar wordt, ontvangen de ouders
van de overheid een onderwijsgids, waarin geadviseerd wordt om bij scholen, waarvoor men belangstelling heeft, een schoolgids te vragen. Uiteraard
voldoen we graag aan zo’n verzoek.
De informatie van schoolgids en kalender sluiten op
elkaar aan. In onze schoolgids treft u informatie aan
over de doelstellingen en de achtergronden van de
school, een beschrijving van de verschillende vak en vormingsgebieden, de werkwijze en de kwaliteit
van de school. In de kalender staat vooral de praktische informatie die u in de loop van een jaar nodig
hebt. De tekst van de beide documenten wordt ook
op de website geplaatst.
*** SCHOOLRAAD
De schoolraad is een belangrijk adviesorgaan voor
de school. Zij vergadert daartoe regelmatig met de
directie. Veelal gebeurt dat samen met de Medezeggenschapsraad. Tot de taken van de schoolraad behoort het stimuleren van de identiteitsontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit van het
onderwijs. Daarnaast is de schoolraad betrokken
bij het benoemen van leerkrachten en directieleden. Ook heeft de schoolraad een adviserende rol
richting het bestuur van stichting De Vier Windstreken. De schoolraad is samengesteld uit ouders
van leerlingen van de Plaswijckschool. Bij vacatures in de schoolraad wordt u daar via de nieuwsbrief over geïnformeerd. De schoolraad is bereikbaar per e-mail:
[email protected]
I
In de schoolraad hebben zitting:
Lucas Bokhove, voorzitter, tel: 514628,
Nicole Stigter, secretaris, tel: 580005,
Wim van den Berg, Ferry Broekhof, Jos Koffijberg,
Jolanda Tesselaar, Eveline Vermeulen en Jacqueline IJselstein,
*** SCHOOLREIS - SCHOOLKAMP
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 gaan dit jaar op
12 september op schoolreis. Met de groepen 1 en 2
brengen we een bezoek aan speeltuin “De Sluis”.
De groepen 3 t/m 8 bezoeken de natuurschool in
Noordwijk aan Zee. Aan het strand en in de duinen
is er voor de kinderen een mooi educatief en recreatief programma.
Met de groepen 7 en 8 gaan we om het jaar op
schoolkamp. In september 2015 staat dit weer op
het programma.
Jeugd avondvierdaagse
mei 2015
zondag
maandag
dinsdag
woensdag donderdag
vrijdag
1
zaterdag
2
Juf Mirjam en juf
Linda zijn jarig!
Nieuwsbrief 16
3
10
17
4
5
6
7
8
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
11
12
13
14
15
16 
Meivakantie
Meivakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Meivakantie
Meester Johan is
jarig!
18
19
20
21
22
23
Jeugd avondvierdaagse
Jeugd avondvierdaagse
Jeugd avondvierdaagse
Jeugd avondvierdaagse
26
27
28
29
24
25
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Nieuwsbrief 17
9
30
*** SCHOOLREGELS:
Zoals elke school hebben we schoolregels en afspraken
voor de goede gang van zaken op school. Bij het formuleren van de schoolregels zijn de kinderen van de
school betrokken geweest. De schoolregels luiden als
volgt:
1 Je bent goed zoals je bent.
2 We lopen in de gang (rennen doen we buiten)
3 We hangen onze jas en tas aan de haak onder de
luizencape. Zo blijft de school netjes.
4 Ruzie lossen we pratend op.
5 We zijn stil op de gang als er gewerkt wordt.
6 We hebben respect voor elkaar.
7 We komen niet aan de spullen van een ander zonder
het eerst gevraagd te hebben.
8 Iedereen maakt fouten, daar kunnen we allemaal van
leren.
Op basis van de schoolregels worden jaarlijks met de
kinderen ook afspraken gemaakt voor de goede gang
van zaken in de klas. Die klassenregels zijn dus verschillend van elkaar maar in ieder geval niet strijdig met
de schoolregels.
*** SCHOOLTIJDEN
De afgelopen jaren is er op school uitvoerig gesproken
over de schooltijden die we willen hanteren. Dit heeft er
toe geleid dat we besloten hebben om per 1 augustus
2015 met een continurooster te gaan werken. Vanaf
dat moment zullen alle groepen dezelfde lestijden hebben, gezamenlijk op school lunchen onder leiding van
de leerkrachten en om 14.15 uitgaan. Alleen de woensdagmiddag blijft een vrije middag.
Daarop vooruitlopend zijn de lestijden van alle groepen
in de ochtenduren gelijk getrokken. De groepen 1 en 2
hebben in het huidige rooster nog vrij op vrijdagmiddag.
De groepen 3 en 4 moeten met het oog op het continurooster lesuren compenseren, zodat hun totale lestijd
na 8 jaar basisonderwijs toereikend is. De kinderen van
deze groepen worden daarom op de vrijdagmiddagen
op school verwacht.
De lestijden voor schooljaar 2014-2015:
Groep 1 en 2:
Op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30 tot 12.00
uur en van 13.15 tot 15.15 uur.
Op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur.
Op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
De groepen 3 t/m 8:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.3012.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur.
Op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur.
Inlooptijd:
De buitendeuren gaan ’s morgens
om 8.15 uur open. De ouders
kunnen even met de kinderen
spelen, voorlezen of het werk van
kinderen bekijken. Er is meestal
wel even tijd voor een korte mededeling aan de leerkracht. Voor
een echt inhoudelijk gesprek is de
inlooptijd niet bedoeld. Daarvoor
verzoeken we ouders om een
afspraak te maken.
Kinderen die voor schooltijd nog even buiten willen spelen, kunnen dat doen. Om 8.25 uur gaan we allemaal
naar binnen zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Van de ouders verwachten we dat ze na 8.30 uur
niet meer in de klas zijn, tenzij daar een bijzondere reden voor is.
***SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Door middel van een gerichte aanpak van de sociaalemotionele ontwikkeling willen we zorgen voor een
evenwichtig en prettig school- en klassenklimaat. We
streven ernaar dat alle kinderen zich volkomen veilig
voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
In de klas is er aandacht voor een goede omgang met
elkaar. Regelmatig zijn er speciale lessen waarin een
aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling behandeld wordt. Voor kinderen die extra hulp op dit gebied
nodig hebben, kan er binnen onze stichtiing gebruik gemaakt worden van “SIJS” (Sterker in je schoenen). Dit
programma is ontwikkeld op onze speciale basisschool
Park en Dijk en wordt daar dan ook gegeven.
Via overleg met de intern begeleider is het in bepaalde
gevallen ook mogelijk om de hulp van schoolmaatschappelijk werk in te roepen.
***SPORTACTIVITEITEN
We doen als school mee aan verschillende Goudse
sportevenementen, zoals het schaaktoernooi en het
schoolvoetbaltoernooi. Aan de Jeugdavondvierdaagse
doen we mee met de groepen 3 t/m 6. Door de ouderraad wordt jaarlijks voor alle groepen een sportdag georganiseerd op de atletiekbaan. Dit jaar staat deze sportdag gepland op 26 april.
Afgelopen jaar kon de sportdag door de regen niet doorgaan. Het alternatief, een bezoekje aan Monkey Town
konden de kinderen ook wel waarderen.
*** STAGIAIRES
Van verschillende opleidingsinstituten hebben we stagiaires die in de klas observeren en meewerken. Onder
begeleiding van de groepsleerkracht nemen zij o.a. delen van het lesprogramma over. Derdejaars stagiaires
kunnen al vrijwel volledig meedraaien met de schoolactiviteiten. Zij kunnen ook aanwezig zijn bij ouderavonden.
De stagiaires worden begeleid door de leerkracht van de
klas en door juf Thea die aangesteld is als interne
coach.
Op onze school werkt dit jaar ook een Leerkracht In Opleiding (LIO). Juf Monique heeft haar opleiding bijna voltooid en is daarom bevoegd om zelfstandig voor de klas
te staan.
*** STUDIEDAGEN
Om goed bij te blijven en het onderwijs op onze school
te verbeteren, hechten we veel waarde aan nascholing.
Vaak doen we dat gezamenlijk. Soms is die nascholing
op gewone schooldagen. De kinderen zijn dan een dag
of dagdeel vrij. Deze nascholingsbijeenkomsten worden
ruim van tevoren gepland en aangekondigd in deze kalender en/of in de nieuwsbrief. Komend schooljaar zijn
meerdere studiedagen gepland in verband met ons
schoolverbeterplan. De data vindt u op de kalender.
Open podium: leuk zeg!
juni 2015
zondag
maandag dinsdag
1
2
woensdag donderdag vrijdag
3 Juf 4
5
zaterdag
6
Marije is jarig!
7
8
9
10 
11
12
13
Juffendag

14
15
16
17
nieuwsbrief 18
18
Deze week: verkeerslessen op
het plein
21
22
19
23
24
25 Juf
26
Marianne is jarig!
Verslag/ rapport
Pleinparty met
open podium
28
20
Indeling komend
schooljaar
29
30
Juf Carien is
jarig!
10-minuten gesprekken,
facultatief
27
***VAKANTIES
Herfstvakantie:
18-10 t/m 26-10 2014
Kerstvakantie:
20-12 t/m 04-01 2015
Voorjaarsvakantie:
21-02 t/m 01-03 2015
Paasvakantie:
03-04 t/m 06-04 2015
Meivakantie
02-05 t/m 17-05 2015
2e Pinksterdag :
25 mei 2015
Zomervakantie:
11-07 t/m 23-08 2015
***VEILIGHEID
De school heeft een ARBO-veiligheidsbeleidsplan.
Waar mogelijk besteden we aandacht aan de veiligheidsaspecten die binnen en buiten de school een rol
spelen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een
ontruimingsoefening gehouden om de kinderen te
leren wat de beste vluchtroute is, in geval van brand
of een andere calamiteit. Ons schoolgebouw voldoet
aan de veiligheidseisen van de brandweer. De speeltoestellen op het plein en in de gymzaal worden regelmatig gecontroleerd. Een aantal collega’s is opgeleid
tot bedrijfshulpverlener.
***VERLOF en LEERPLICHT
Vanaf hun vierde verjaardag gaan kinderen naar
school. Een kind is leerplichtig zodra het 5 jaar wordt.
Als een hele schoolweek voor een 5-jarige nog te lang
duurt, kunnen ouders daar met de schoolleiding een
afspraak over maken. Als leerplichtige kinderen zonder grondige reden en zonder toestemming van de
schoolleiding afwezig zijn, moeten we dit melden aan
de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan
flinke boetes tot gevolg hebben. Als kinderen zonder
mededeling niet op school verschijnen, zullen wij in de
loop van de dag contact met u opnemen.
Verlof wegens afwijkende vakanties:
Wat betreft vakantieverlof is de leerplichtwet duidelijk.
Dat is niet toegestaan, tenzij er in de verschillende
schoolvakanties geen enkele gezinsvakantie mogelijk
is vanwege de aard van het beroep van één van de
ouders. De noodzaak tot verlof moet blijken uit een
verklaring van de werkgever. Een roostertechnisch
probleem van de werkgever is geen reden voor verlof.
Vakantieverlof is aan strikte regels gebonden:
-de vakantie mag maximaal twee weken duren,
-het gaat om de enige vakantie van een gezin in een
jaar
-het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee
weken van een schooljaar.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden:
Diverse bijzondere omstandigheden kunnen reden
zijn voor het toekennen van een verlofdag. Hierbij
kan gedacht worden aan een verhuizing van het
gezin, het bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden, of een huwelijksjubileum van ouders
of grootouders. Dit verlof wordt toegekend door de
schoolleiding.
Verlof om gezondheidsredenen:
Een bezoek aan de huisarts, specialist of tandarts
kunt u doorgeven aan de leerkracht. Dit verlof duurt
in de regel hoogstens een deel van de ochtend of
een middag. Wanneer een kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, zijn
ouders/verzorgers wettelijk verplicht de school tijdig,
op de hoogte te stellen. Belt u ons in dat geval tussen 8.00 en 8.20 uur en tussen 12.30 en 12.50 uur!
Als we vóór 9 uur nog geen bericht van afwezigheid
ontvangen hebben, gaan wij contact opnemen met
de ouders.
Meer informatie over verlof en een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de schoolleiding of via de
site www.leerlingzakenmh.nl Verzoeken voor vakantieverlof en gewichtige omstandigheden moeten,
indien mogelijk, 8 weken van tevoren worden ingediend. Overleg met de leerplichtambtenaar is soms
noodzakelijk. Om teleurstellingen en hoge kosten te
voorkomen, raden we u dringend aan om nooit een
vakantie te boeken voordat u toestemming heeft!
***VIERINGEN
Vanzelfsprekend is er aandacht voor de christelijke
feestdagen. Het kerstfeest wordt jaarlijks in het bijzijn van de ouders gevierd in de Pauluskerk. Ook
Pasen en Pinksteren worden met elkaar gevierd.
Soms gaan we daarvoor naar de Veste. Daarnaast
is er regelmatig een ‘schoolkerkdienst’ in samenwerking met één van de protestantse kerken in de
wijk. Het doel van de vieringen is met de kinderen
gezamenlijk uiting te geven aan het geloof en dat
met elkaar te vieren.
Daarnaast hebben we regelmatig met enkele klassen samen een viering waarbij gezongen wordt en
ingegaan wordt op het thema dat bij de bijbelles aan
de orde is.
Ook aan niet-christelijke feestdagen, zoals het Suikerfeest wordt aandacht besteed. Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van Trefwoord, onze methode voor godsdienstige vorming.
Met enige regelmaat gaan kinderen van de bovenbouw op bezoek in de Prinsenhof om te zingen. Dat
kunnen christelijke liederen zijn, maar ook bijvoorbeeld de liedjes uit de musical.
Afscheid met een lach en een traan.....
juli 2015
zondag
maandag
dinsdag
woensdag donderdag vrijdag
1
2
3
zaterdag
4
8.30 uur:
op bezoek in de
nieuwe groep.
5
6
7
8
9
musical groep 8
12 
19 
26 
10
11
Nieuwsbrief 20
13 
14 
15
16 
17
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
20 
21 
22 
23 
24 
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
27 
28 
29 
30
31
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
18 
25
***VERZEKERING
Ons bestuur heeft via de Besturenorganisatie Verus
een tweetal verzekeringen afgesloten die dekking
geven onder schooltijd en bij activiteiten die door de
school georganiseerd worden. Onder de dekking
vallen kinderen, leerkrachten en anderen die tijdens
de schooluren voor de school aan het werk zijn
(hulpouders). De aansprakelijkheidsverzekering kan
tot uitkering komen als er schade is door aantoonbare nalatigheid van de kant van medewerkers van de
school. De schoolongevallenpolis geeft dekking tijdens schooluren, tijdens de route van en naar school
(maximaal één uur voor en één uur na schooltijd),
tijdens sportactiviteiten in schoolverband, schoolreizen, excursies, kamp e.d. De dekking omvat een
uitkering bij overlijden en bij gehele of gedeeltelijke
invaliditeit. Het omvat ook de kosten van geneeskundige en tandheelkundige hulp die niet verhaald kunnen worden op de eigen zorgverzekering.
De verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de
kleding en de materialen die kinderen mee naar
school nemen, ligt bij ouders/verzorgers. Ook de
aansprakelijkheid voor ongelukken en incidenten die
kinderen, bewust of onbewust, onder schooltijd veroorzaken, ligt in beginsel bij de ouders. We hebben
geen verzekering voor schade aan of vermissing van
persoonlijke eigendommen van kinderen of van ouders. We raden u aan daarop bedacht te zijn en
geen dure spullen mee te laten nemen naar school.
Via Verus is het mogelijk om als ouder zelf een verzekering af te sluiten voor materiële schade aan kleding, fiets of andere eigendommen. Zie daarvoor
www.leerlingenverzekeringen.nl
***VOORTGEZET ONDERWIJS
De afgelopen jaren stroomde ongeveer 20% van onze
kinderen door naar één van de beroepsgerichte afdelingen van het VMBO. Ook naar VMBO-T ging ongeveer 20% van de leerlingen. Rond 60% van onze leerlingen stroomde door naar één van de brugklassen
voor havo, atheneum of gymnasium.
Om een goede indruk te krijgen van het voortgezet
onderwijs bezoeken we met de leerlingen van groep
8 één of twee scholen voor V.O. In de periode van
november t/m februari organiseren deze scholen
informatie bijeenkomsten voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Ook voor leerlingen van groep
7 is het aan te bevelen om vast eens een kijkje te
nemen op open dagen op V.O. scholen.
Op de informatieavond op 8 september krijgen de
ouders van groep 8 algemene informatie m.b.t. de
verwijzing naar het voortgezet onderwijs (V.O.). Tijdens de ouderavonden op 14 en 16 oktober praten
we met de ouders over de voorlopige schoolkeuze
voor hun kind. Op 17 en 19 februari ontvangen de
ouders ons schooladvies voor V.O. Daarna vullen
de ouders het aanmeldingsformulier in dat zij van
ons ontvangen. De toekomstige brugklassen moeten
voor 15 maart aangemeld worden.
De toelatingscommissie van de school voor V.O.
bepaalt of een kind toegelaten wordt. Ze gaan vooral
af op twee gegevens die wij verstrekken: ons advies
ten aanzien van de keuze voor V.O. en de zogenaamde plaatsingswijzer. Daarin heeft de basisschool de resultaten vastgelegd van de halfjaartoetsen van de afgelopen 3 schooljaren. De eindtoets
basisonderwijs wordt niet meer als een selectiemiddel
voor toelating gebruikt. De plaatsingswijzer is daarvoor in de plaats gekomen.
***VERVANGING
Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons gelukkig meestal wel om een geschikte vervanger te
vinden. In bijzondere situaties, als meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het
voorkomen dat we groepen samenvoegen. Vrijgeven komt eigenlijk nooit voor. Als dat toch noodzakelijk mocht zijn, worden de ouders direct ingelicht.
Kinderen worden nooit zonder berichtgeving vooraf
naar huis gestuurd.
*** WEBSITE
Veel informatie over de school vindt u op onze
website: www.D4W/Plaswijckschool.nl. U vindt er
de schoolgids, protocollen, informatiebrieven en
verslagen van actuele gebeurtenissen. Regelmatig
plaatsen we foto’s van kinderen die deelnemen aan
schoolactiviteiten. Daarbij gebruiken we geen achternamen of adresgegevens. Ook worden geen
portretfoto’s geplaatst.
Als uw emailadres in onze schooladministratie is
opgenomen, kunt u inloggen op het gedeelte van
de site dat bestemd is voor de klas van uw kind
(eren). Op die manier kunt u kennis nemen van de
informatie die voor de klas bestemd is. Als uw
emailadres nog niet in onze administratie staat,
kunt u dit regelen via een mailtje aan: [email protected]
Op Facebook plaatsen we foto’s en korte berichten
over de activiteiten op school: www.facebook.com/
Plaswijckschool.
*** ZENDING en SAMENDELEN
Op christelijke scholen is het sinds jaar en dag de
gewoonte om op maandag geld in te zamelen voor
de zending. Hoewel we dit nog steeds op prijs stellen en dit bestemmen voor een goed zendingsdoel,
kiezen we er tegenwoordig liever voor om te werken met tijdelijke projecten, waar we dan ook echt
aandacht aan besteden en waar we zelf ook iets
van willen leren.
Samendelen is niet alleen goed voor goede doelen
in ontwikkelingslanden. Leren samendelen is ook
goed voor onze kinderen. Het helpt mee om de
kinderen op te voeden tot verantwoordelijke wereldburgers. Bij de keuze van onze projecten willen we
zoveel mogelijk uitgaan van het principe: “Van kinderen hier, voor kinderen daar”. Via de nieuwsbrief
zullen we projecten bij u en de kinderen onder de
aandacht brengen.