LICHT OP ENERGIE Maart 2014 – Hellemans Consultancy

LICHT OP ENERGIE
Maart 2014 – Hellemans Consultancy
Economie
: In de VS herstel, in Europa broos herstel, stilstand in Japan en risico’s voor de
Chinese economie.
Weer
: Bovengemiddelde temperaturen zorgen voor ruim aanbod van aardgas.
Politiek
: Situatie rondom de Oekraïne zorgt voor onrust.
Grondstoffen : Kolenprijs op historisch laag niveau, oliemarkten vlak, correctie op CO2 markt.
Elektriciteit : Prijzen vlak tot licht dalend.
Aardgas
: Volatiel met neerwaartse druk.
Economie
Tegenvallende macrocijfers in de VS worden
toegeschreven aan het koude weer en vormden voor
de FED geen aanleiding om te pauzeren met de
afbouw van de monetaire stimuleringsmaatregelen.
In Europa is de inflatie gedaald tot een historisch
laag niveau. Er wordt volop gespeculeerd op mogelijk
ingrijpen van de ECB. Voor overheden en
huishoudens is inflatie een effectieve en pijnloze
manier om uit de schulden te groeien. De Europese
werkloosheidscijfers lieten een lichte verbetering
zien, Nederland vormde hierop een uitzondering.
Grondstoffen
De prijs voor levering van een ton kolen in 2015 op de
ARA hub (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) is de
afgelopen maand niet verder gedaald. Wel bevindt de
prijs zich met 81 US dollar per ton op een historisch
laag niveau. Doordat men in de VS, dankzij de opkomst
van schaliegas, steeds meer gas in plaats van kolen
gebruikt verbetert de vraag/aanbodverhouding voor
kolen op de wereldmarkt.
In Japan lijkt het effect van de monetaire
stimulering, die naar rato groter is dan het
Amerikaanse programma, uitgewerkt. Voor rivaal en
buurland China geldt dat slechte en kortlopende
kredieten, in combinatie met een afkoelende
economie, als een steeds groter risico worden
beschouwd.
Met de goedkeuring voor het beperken van het aantal
beschikbare CO2 emissierechten is de prijs voor CO2
emissierechten dit jaar van 4,5 euro per ton in januari
naar ruim zeven euro per ton vorige week gestegen.
Tijdens de eerste veiling na de implementatie van het
besluit overtrof het aanbod de verwachtingen en daalde
de prijs voor een ton CO2 emissierechten naar zes
euro.
Lange tijd bewoog de prijs voor een vat Brent olie
rond de 108 US dollar per vat. Mogelijke opwaartse
prijsdruk als gevolg van de situatie in de Oekraïne is
niet terug te zien in de prijsontwikkeling. Mogelijk dat
geluiden uit de VS over het opschroeven van de
olieproductie en een oefening voor het gebruik van de
olie uit de strategische reserves een prijsstijging heeft
afgewend. Hierna zorgde de aankondiging van de FED
over de rente voor druk op de olieprijs die vorige week
onder de 106 dollar per vat noteerde.
Aardgas
Na een ongewoon zachte winter is volgens zowel de
meteorologisch als de astronomische standaarden in
Europa de lente begonnen. Op sommige plekken in
Nederland is het in de afgelopen maanden op geen
enkel moment tot vorst gekomen. De gasvoorraden zijn
nauwelijks benut en de bergingen zijn derhalve zeer
goed gevuld voor de tijd van het jaar. Het risico op een
krappe aardgasmarkt, zoals in de eerste helft van
2013, is hiermee sterk afgenomen. Zelfs als april
evenals vorig jaar een koud verloop kent is het risico
op uitputting van de gasvoorraden nihil.
Ontwikkelingen in de opkomende economieën kunnen
gevolgen hebben voor de gasprijzen in Europa. Als de
economieën in Azië inderdaad op een lager dan
verwacht groeipad uitkomen, dan heeft dat gevolgen
voor de aardgasprijzen in Europa. Lagere gasprijzen in
Azië kunnen tot meer ruimte leiden voor de export van
LNG naar Europa. Met een grotere aanvoer van LNG
ontstaat
meer
concurrentie
voor
Rusland
en
Noorwegen, de belangrijkste leveranciers van aardgas
in Europa.
Elektriciteit
Evenals vorige maand weegt de relatief lage prijs
voor kolen en aardgas zwaarder in de prijsvorming
voor elektriciteit dan de gestegen prijs voor CO2
emissierechten. De spanningen tussen Rusland en
het Westen hebben tot een kortdurende prijsstijging
geleid. De spanning tussen Rusland en het Westen
lijkt op dit moment een groter risico te vormen voor
de energieprijzen dan de ontwikkelingen op de CO2
markt of de conflicten in het Midden-Oosten
De relatief hoge temperaturen zijn terug te zien in het
aardgasverbruik. Het verbruik ligt in de eerste 3
maanden van dit jaar fors lager dan in dezelfde periode
van voorgaande jaren.
Mede door het zachte weer zijn de prijzen op de termijn
markt gedaald tot het laagste niveau in drie jaar tijd.
Drie jaar geleden stegen de prijzen scherp door het
ongeval met de Fukushima kerncentrale in Japan.
Sindsdien ligt het merendeel van de Japanse
kerncentrales stil. Om aan de vraag naar elektriciteit te
voldoen importeert Japan LNG voor gasgestookte
elektriciteitscentrales.
De prijs voor het cal-15 contract ligt ruim onder het
voortschrijdend prijsgemiddelde. De kans bestaat dat
de huidige vraag/aanbodverhouding langere tijd
zichtbaar blijft in de vorm van lagere aardgasprijzen.
Licht op de toekomst
Een sterkere euro, toegenomen risico’s voor
opkomende economieën en een milde winter zorgen
voor druk op de energieprijzen in Nederland. Deze
ontwikkelingen hebben tot nu toe de overhand en we
verwachten in de komende periode derhalve een
vlakke tot lichte dalende prijstrend met een beperkt
opwaarts risico indien de spanningen tussen Rusland
en het Westen verder mochten toenemen.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u zich richten tot:
Hellemans Consultancy B.V.
Chris Guth en Michiel de Voogt, analisten
Telefoon: 030 - 22 55 011
Hellemans Consultancy B.V.
Hellemans Consultancy B.V. heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden
van en adviseren bij de inkoop van energie. Zij bestaat uit een team van
meer dan 25 professionals en is een betrouwbare en onafhankelijke partij,
die inmiddels al meer dan 15 jaar actief is op de energiemarkt. Met
krachtige adviezen over de inkoop van elektriciteit en aardgas,
factuurcontrole, rendementstudies en energiemanagement functioneert
zij voor de zakelijke markt als een vuurtoren in de nationale en
internationale energiemarkt. Een betrouwbaar en blijvend oriëntatiepunt
waarop de energiekoers voor de komende jaren kan worden bepaald.
Licht op energie is een uitgave van Hellemans Consultancy B.V.
Hierin vindt u algemene informatie en achtergronden ten aanzien van de
marktontwikkelingen voor elektriciteit en aardgas, zowel van de afgelopen
periode als van de komende periode.
Op dit document is de disclaimer van Hellemans Consultancy B.V. van
toepassing. http://www.hellemansconsultancy.nl/disclaimer/
Licht op Energie is een publicatie van Hellemans Consultancy B.V. alle
rechten voorbehouden. Deze publicatie bevat algemene prijs- en
aanvullende informatie en kan niet worden opgevat als juridisch dan wel
financieel advies voor specifieke situaties. Voor aanvullende informatie
betreffende deze publicatie of andere zaken kunt u zich wenden tot
Hellemans Consultancy B.V.