toelichting gemeenteraad van 29 januari 2014

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29
JANUARI 2014 OM 20 UUR
OPENBARE ZITTING
O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting – goedkeuring.
Ligt voor ter goedkeuring de notulen van de zitting van 18 december 2013.
O 2 Gemeenteboekhouding – interne kredietaanpassing BP2013 – 1.2 – aktename.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, met toepassing van artikel 155 van het Gemeentedecreet, kennis te
nemen van de interne kredietaanpassing BP2013-1.2, opgemaakt conform artikel 93 van het
Gemeentedecreet en beslist door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30/12/2013.
O 3 O.C.M.W. Hamme – budget 2014 – aktename.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, met toepassing van artikel 270 van het O.C.M.W.-decreet, akte te
nemen van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2013 houdende de
vaststelling van het budget 2014 van het O.C.M.W. Hamme.
Het college van burgemeester en schepenen adviseerde in zitting van 10 december 2013 dit budget gunstig.
Het budget is opgesteld conform het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25.06.2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Het budget 2014 past binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 van het O.C.M.W., waarbij de
gemeentelijke werkingstoelage is vastgesteld op 2 300 000 euro. Deze werkingstoelage aan het O.C.M.W. is
eveneens in overeenstemming met de voorziene werkingstoelage aan het O.C.M.W. in het gemeentelijk
meerjarenplan.
O 4 Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein –
besluit.
Vanaf 1 januari 2005 kunnen de Intergem-gemeenten aan de distributienetbeheerder een retributie
aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken
aan de nutsvoorzieningen elektriciteit en gas, dit in uitvoering en met toepassing van de code voor
infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Er worden verschillende retributies voorgesteld, naargelang het gaat om sleufwerken, dringende werken,
herstellingen …..
O 5 Projectvereniging Wase Culturele Centra Overlegplatform (WACCO) – toekenning subsidie –
kennisname - verlenging samenwerkingsovereenkomst – besluit.
Projectvereniging WACCO (Beveren, Hamme, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht) bestaat
sinds 2009. In de loop van het voorbije jaar werd de raad van bestuur van de vereniging opnieuw
samengesteld (met overigens heel wat moeilijkheden als gevolg van het moeizaam verdelen van de mandaten
in sommige nieuwe gemeentebesturen; in één gemeente werd dit pas eind juni formeel in orde gebracht),
werd een meerjarenplanning 2014-2019 geschreven en werd een dossier voor een verlenging van de Vlaamse
subsidies ingediend (indiendatum: 1 september 2013).
Binnen het nieuwe decreet Lokaal Cultuurbeleid heeft minister Schauvliege eind november 2013 dan negen
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden erkend, waaronder WACCO. Dit betekent dat WACCO de
volgende zes jaar jaarlijks structureel op bijna 47.122,53 euro kan rekenen. De 6 deelnemende gemeenten
dragen voor hetzelfde bedrag bij à rato van 0,22 euro/inwoner, samen 213.246 inwoners.
Dit jaar werd n.a.v. de begrotingswijziging 2013 door de raad van bestuur van WACCO beslist om de toelage
aan de stad Sint-Niklaas (momenteel 11.500 euro voor de secretariaatskost) structureel te verhogen met
10.000 euro voor de kosten van boekhouding, redactie tijdschrift Accent en logistiek (d.w.z. 70.000 euro
voor 2013 tot en met 2019).
De provincie Oost-Vlaanderen bevestigde ook voor dit jaar de jaarlijkse nominatieve subsidie van
10.000 euro aan het samenwerkingsverband uit te betalen.
Aan de raad wordt ter kennisgeving als bijlage de Cultuurnota 2014-2019 voorgelegd (goedgekeurd op de
algemene vergadering van 26 augustus 2013 te Hamme), alsook de begroting 2014 (goedgekeurd op de raad
van bestuur van WACCO van 11 december 2013 te Sint-Niklaas).
In de Cultuurnota 2014-2019 wordt het beleid voor de komende 6 jaar beschreven: 3 jaar werking behouden,
optimaliseren en evalueren, en de volgende 3 jaar werking bijsturen en accenten vernieuwen. Voor dit laatste
wordt gedurende 3 jaar een reservefonds van jaarlijks 10.000 euro aangelegd.
De aanstelling door de gemeente Hamme van nieuwe bestuurders was reeds een impliciete goedkeuring van
de verderzetting van het WACCO-project. Voorgesteld wordt om in de loop van januari 2014 ook formeel de
verdere deelname aan WACCO te bevestigen door een gemeenteraadsbeslissing, zoals dit ook zal gebeuren
bij alle andere WACCO-partners.
Tot slot melden de WACCO-partners ook de ingebruikname van de nieuwe digitale WACCO-site, die ook
voor de lokale verenigingen een interessant kanaal is om hun producten / initiatieven aan te kondigen.
O 6 GECORO – vervanging vaste secretaris – besluit.
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werd ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(GECORO) opnieuw samengesteld. De gemeenteraad benoemde in zitting van 24 april 2013 alle leden, de
voorzitter en de vaste secretaris. Bij afwezigheid van een afdelingshoofd vergunningen werd mevr. Lin De
Munck, deskundige ruimtelijke ordening, door het college voorgedragen als vaste secretaris en door de
gemeenteraad als dusdanig benoemd. Ondertussen is de functie afdelingshoofd vergunningen ingevuld door
mevr. Lies Moernaut. Het college draagt mevr. Lies Moernaut voor om de functie van vaste secretaris van de
GECORO uit te oefenen ter vervanging van mevr. Lin De Munck.
O 7 Gemeentepersoneel – vacantverklaring afdelingshoofd vergunningen – stedenbouwkundig
ambtenaar – samenstelling examencommissie - besluit.
De functie van afdelingshoofd Vergunningen – stedenbouwkundig ambtenaar wordt momenteel tijdelijk
contractueel ingevuld. De functie is in de formatie in statutair verband voorzien en wordt nu vacant verklaard
met het oog op definitieve statutaire invulling. Aangezien het afdelingshoofd deel uitmaakt van het
managementteam is de gemeenteraad bevoegd voor de vacantverklaring en aanwerving.