Nieuwsbrief 3 - Van Dijckschool

N
I
E
U
W
S
B
R
I
E
F
Wereldkidz Van Dijck
Van Dijcklaan 4, 3723 CG Bilthoven. Tel 030-2282736
jaargang 16. nr 3 29-09–2014
Belangrijke data.
datum
activiteit
30 september 2014
excursie groep 1-2
1 oktober 2014
start Kinderboekenweek
1 t/m 5 oktober 2014
Vlielandweek groep 8
7 oktober 2014
Stoeltjesmiddag groep 8
8 oktober 2014
1e oudergesprekken gr 1 t/m 8
16 oktober 2014
1e oudergesprekken gr 1 t/m 8
20 t/m 24 oktober 2014
herfstvakantie
29 oktober 2014
informatieve ouderavond
Aanwezigheid Annemiek, Margreet en Ramon
Margreet Moonen, onze office-manager, is op maandag en donderdag aanwezig op onze
school.
Annemiek van Benthem, onze nieuwe directeur, is op maandag en vrijdag aanwezig. Annemiek en Margreet werken de overige dagen op de Bongerd in Odijk en de Anne
Frankschool in Bunnik.
!
Ramon Buijs staat op de vrijdag voor groep 4, en van maandag tot en met donderdag
verricht hij schoolleiderstaken. !
Ziekmeldingen kunt u dagelijks telefonisch doorgeven tussen 8.00 uur en 8.15 uur op
030-2282736
Fietsenstalling.
Zoals u wellicht al weet heeft de school net voor de
zomervakantie een nieuwe fietsenstalling gekregen. Er zijn
meer plaatsen gekomen en het dak is geheel vernieuwd. Wij
willen graag dat alle fietsen in het fietsenhok staan en niet
meer opzij van de school. Dit is al in de groepen besproken
en vanaf deze week zullen wij er ook op toezien dat er geen
fietsen meer links van de school worden neergezet. Alvast
bedankt voor de medewerking.
!1
Oudergesprekken.
Werkwijze groepsbesprekingen en oudergesprekken
Tijdens de komende weken zijn er individuele oudergesprekken over de start van uw kind in
de groep.
De leerkracht heeft de eerste weken gebruikt voor de eigen observatie nadat er overdracht
met de vorige leerkracht heeft plaatsgevonden.
Op basis van de eerste weken wordt er een groepsoverzicht gemaakt en worden
groepsplannen geschreven, waarbij voor uw zoon of dochter aangetekend staat wat de
bijzonderheden zijn, welke onderwijsbehoefte de leerling heeft en of er een speciale
ondersteuningsbehoefte is.
Wij vinden dat wij het onderwijs zo vorm kunnen geven dat uw kind optimaal leert.
Mocht u samen gesprekspunten hebben voor de intern begeleider of de schoolleiding, dan
mag u van de leerkracht verwachten dat deze worden doorgegeven. Onze intern
begeleidster, Susanne Waal, heeft aansluitend groepsbesprekingen met elke leerkracht over
aandachtspunten in de groep en de begeleiding van de leerlingen.
Wij wensen u een fijne gespreksronde toe!
Topklas en flexgroep.
De aanmeldingen voor de topklas en de flexgroep groeien gestaag . Zoals eerder
gecommuniceerd is, is de topklas alleen voor hoogbegaafde kinderen die aantoonbaar in
staat zijn dit verdiepte arrangement aan te kunnen op basis van diagnostisch onderzoek
vastgesteld (IQ > 130).
Om tegemoet te komen aan de leerbehoefte van met name de kinderen met een
zogenaamd disharmonisch profiel (er is een discrepantie tussen het verbaal of performaal IQ
en één van beide is > 130) , en/of een IQ boven de 125 bestaat de mogelijkheid om deels
aan het aanbod deel te nemen op de middagen.
Wij noemen dit de “flexgroep”. Als u zich afvraagt of dit iets is voor uw kind adviseren wij u
om eerst in gesprek te gaan met de eigen leerkracht in hoeverre deze dit onderkent.
Aansluitend kunt u een afspraak maken met de intern begeleidster, Susanne Waal.
[email protected]
Kinderboekenweek.
Komende woensdag start de 60ste kinderboekenweek met het thema FEEST. In de groepen
zal daar veel aandacht voor zijn. De eerste knutsels zijn al gemaakt om de school in de juiste
sfeer te brengen. De kleuters hebben wederom de aankleding van de etalage van
boekhandel Bouwman op de Hessenweg voor hun rekening genomen. Het is echt de moeite
waard om een kijkje te gaan nemen.
Komende woensdag om 8.30 uur is de gezamenlijke opening van de kinderboekenweek op
het voorplein. Wilt u daar bij zijn, blijf dan gerust wat langer op het voorplein.
Vanuit de schoolleiding.
De kop is er weer af… wat een fijne school om in te mogen werken!
Het team is vol enthousiasme begonnen aan dit nieuwe studiejaar.
Ramon is gestart per 15 september jongstleden; fijn dat we compleet zijn!
Tijdens de vergaderingen en de studiedag is gesproken over het pedagogisch klimaat op
onze school en hebben we nagedacht hoe we ons onderwijs nog passender en uitdagender
kunnen maken voor onze leerlingen èn leerkrachten. Met als doel dat elk kind met plezier naar
school gaat en goed begeleid wordt bij het ontwikkelen van zijn of haar talenten op een
manier die voor de leerkracht realiseerbaar is.
Wat ziet u hiervan terug?
- In de klas van uw kind ziet u de omgangsvormen die zijn afgesproken door de
kinderen uit de groep met de leerkracht gebaseerd op onze kernwaarden: respect,
samen, verantwoordelijkheid.
- De school is opgeruimd en de leerkrachten werken gestructureerd, zij bieden rust en
werken op het niveau dat uw kind uitdaagt.
- Zowel voor de kinderen die specifieke instructie en herhaling nodig hebben is
aandacht, als voor de kinderen die extra uitdaging aan kunnen.
- De leerkracht houdt goed de groepsdynamiek in de gaten en als er zaken spelen in
de groep spreken wij hierover met elkaar, en indien nodig met u.
Welke ontwikkelingen kunt u verwachten de komende periode?
Onder andere hebben wij het volgende besproken met onze betrokken en deskundige MR.
Meer groepsdoorbrekend samenwerken; dierenfamilies!
Het is heerlijk als uw kind zich prettig voelt in de eigen groep. Dat willen we ook beslist
koesteren en zo houden.
Daarnaast willen we de kinderen op onze school nog meer bewust maken van hun
verantwoordelijkheid voor de school als werk- en leefgemeenschap. Daarom gaan wij
groepsdoorbrekende activiteiten organiseren. Kinderen uit de kleutergroepen, midden- en
bovenbouwgroepen gaan dan samenwerken tijdens activiteiten die samenhangen met de
jaarfeesten.
Projectmatig combineren van zaakvakken en creatieve vakken
Om de betrokkenheid, leergierigheid en creativiteit van kinderen nog meer te stimuleren willen
wij ons oriënteren op een meer projectmatige manier van werken middels IPC. In IPC worden
zaakvakken en creatieve vakken in combinatie aangeboden waardoor kinderen meer
verbanden leren leggen, uitdagende leertaken op hun eigen niveau krijgen en vindingrijkheid
wordt gestimuleerd. Kinderen worden zo meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
Bovendien wordt IPC ook gebruikt in de top- en flexklas. Zo kunnen de onderwijsvisies in de
verschillende groepen mooi op elkaar aansluiten.
Nieuwsgierig en komen kennismaken?
Bent u nieuwsgierig naar de nieuwe schoolleiding en de plannen van het team?
Wij hopen dat u met ons komt kennismaken op
woensdagavond 29 oktober, van 19.30 – 21.30 uur.
In de volgende nieuwsbrief kunt u het concrete programma tegemoet zien.
TSO rooster voor de ouders. Wij verwachten u van 12.00-13.00 uur.
Alle ouders die de TSO dienst hebben starten op het achterplein bij de kleuters, daarna wordt er
gesplitst in voor en achterplein.
voorplein:
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
29-09
Lucia Naafs
30-09
Tamar Olthof
2-10
Tjark Boot
3-10
Rens Borchers
6-10
Gijs Budding
7-10
Daniel Mouthaan
9-10
Jens Oskam
10-10
Michiel Patijn
13-10
Mayra Plat
14-10
Puk Ridderbos
16-10
Camiel Schilham
17-10
Zakaria Shaghasi
20-10
herfstvakantie
21-10
23-10
24-10
!
achterplein:
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
29-09
Philippe Geurts
30-09
Philine Hoijtink
2-10
Thijs Bezemer
3-10
Jens Badart
6-10
Kiki van Dijck
7-10
Arnout Jansonius
9-10
Theije Klaasen
10-10
…
13-10
Max de Zeeuw
14-10
Tom van Dongen
16-10
Jasmijn van Drunen
17-10
Julius Fritsch
20-10
herfstvakantie
21-10
23-10
24-10
Oversteekrooster.
Het volledige rooster van de oversteek en TSO wordt zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt.
datum
naam
datum
naam
29-09
Liesbeth de Zeeuw
6-10
Liesbeth de Zeeuw
13-10
Jolanda ten Berg
30-09
Bianca Vidra
7-10
Bianca Vidra
14-10
Bianca Vidra
1-10
Monique Naafs
8-10
Marian Wiarda
15-10
Marian Wiarda
2-10
Petra vd Wolk
9-10
Geeske Badart
16-10
Geeske Badart
3-10
Ellen Bark
10-10
Ellen Bark
17-10
Elise Oosterwege