"Kamerbrief over steun aan Syrische oppositie en

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag
Directie Noord-Afrika en
Midden-Oosten
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Postbus 20061
Nederland
www.rijksoverheid.nl
Onze Referentie
2014.617371
Datum 14 oktober 2014
Betreft Toezeggingen inzake opties voor steun aan Syrische oppositie en
Koerden, stand van zaken politieke hervormingen en grensbewaking
Turkije.
Hierbij geven wij u, conform de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen
overleg van 9 oktober 2014 over Kobani en het algemeen overleg over de Artikel
100-brief van 2 oktober 2014 over de deelneming aan de internationale strijd
tegen ISIS, nadere uitleg over steun aan Syrische oppositiegroepen en aan de
Koerden, informatie over de grensbewaking in Turkije en over de afspraken
tussen de Iraakse federale autoriteiten en de Koerdische Regionale Autoriteiten
met betrekking tot het politieke proces in Irak.
Steun aan Syrische oppositiegroepen
De verschrikkelijke omstandigheden in Kobani en elders in Syrië zijn een direct
gevolg van het conflict dat al drieënhalf jaar woedt en waarvoor het regime-Assad
verantwoordelijk moet worden gehouden. Deze bredere context moet worden
meegewogen bij de bepaling van vervolgstappen in reactie op de crisis en hun
implicaties voor de langere termijn.
Het kabinet heeft de gematigde Syrische oppositie (zowel de overkoepelende
Syrische Oppositie Coalitie (SOC) als lokale raden en civiele actoren) de afgelopen
drie jaar op diverse wijzen ondersteund. Het heeft onder andere geïnvesteerd in
politieke capaciteit (zoals onderhandelingstraining en training in diplomatieke
vaardigheden), de capaciteitsopbouw van Syrische vrouwen ten behoeve van een
grotere betrokkenheid bij het politieke proces, het maatschappelijk middenveld,
mediavrijheid en ook veiligheid en wederopbouw in gebieden onder controle van
de gematigde oppositie. Deze steun komt voort uit de overtuiging dat groepen die
samen de gematigde oppositie vormen het enige geloofwaardige alternatief zijn
voor het regime van Assad enerzijds en extremistische groeperingen anderzijds.
Om te voorkomen dat de huidige internationale inspanningen tegen ISIS leiden tot
versteviging van de positie van Assad is het kabinet bereid mogelijkheden van
(militaire) steun, anders dan wapenleveranties, aan gematigde gewapende
groepen te onderzoeken. Vanwege de veelheid aan strijdende partijen en de
verschillende agenda’s van deze groepen, hanteert het kabinet daarbij als
uitgangspunt dat uitsluitend groepen en individuen die zijn doorgelicht, voor
verdergaande steun in aanmerking zouden kunnen komen. Om de mogelijkheid,
de wenselijkheid, de risico’s en de modaliteiten van steun beter te kunnen
vaststellen, brengt het kabinet de behoefte aan additionele steun op korte termijn
in kaart met behulp van een fact finding missie naar de regio. Hierbij wordt zoveel
mogelijk samengewerkt met partners.
Pagina 1 van 3
De Verenigde Staten lopen met het huidige programma voor de levering van nietdodelijke middelen en het aangekondigde train-and-equip programma van 500
miljoen dollar voorop in de internationale inspanningen ten gunste van de
gematigde gewapende oppositie in Syrië. Ook vanuit Arabische landen in de
Golfregio wordt veel financiële en materiele steun geleverd aan de gematigde
oppositie. Frankrijk heeft publiekelijk verklaard wapens te hebben geleverd en
levert daarnaast andere (militaire) middelen. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
leveren geen wapens en beperken zich tot het leveren van andere (militaire)
middelen. Turkije speelt een belangrijke, ondersteunende rol bij de leveringen
door partners. Zoals bekend verlenen voornoemde landen, evenals Australië,
België, Canada, en de Scandinavische landen, ook grootschalige humanitaire
steun. De Syrische Oppositie Coalitie wordt politiek gesteund door de Friends of
Syria, waarvan de kerngroep bestaat uit Duitsland, Egypte, Frankrijk, Italië,
Jordanië, Qatar, KSA, Turkije, de VAE, het VK en de VS.
Directie Noord-Afrika en
Midden-Oosten
Onze Referentie
2014.617371
Steun aan de gematigde Syrische oppositie brengt ook risico’s met zich mee,
waaronder het weglekken van militaire goederen naar andere groepen en
onvoldoende garanties over het eindgebruik. Deze risico’s worden zorgvuldig
afgewogen. Bij de Nederlandse levering van militaire goederen aan de Peshmerga
in Noord-Irak (genoemd in de brief van 21 augustus 2014 met kenmerk DVB/NW372/14), werd het risico gezien het acute en ernstiger geachte gevaar van ISIS
aanvaardbaar geacht, onder andere omdat er toestemming was van de Iraakse
autoriteiten voor de (internationaal) gecoördineerde bevoorrading en bewapening.
Steun aan Koerden in Kobani
In het geval van de Koerden in Kobani acht het kabinet het risico van het
weglekken van wapens naar de PKK (die op de EU-terrorismelijst staat) in Turkije
groot vanwege de banden die veel van de Syrische Koerden in Kobani met de PKK
hebben. Het kabinet gaat dan ook niet over tot het leveren van militaire middelen
aan de Koerden in Kobani.
Grensbewaking Turkije
De grens van Turkije met Irak en Syrië is ruim 1.100 km lang. De beveiliging van
een dergelijk lange grens die gedeeltelijk door onherbergzaam gebied loopt, vergt
grote inspanningen. De Turkse regering levert deze inspanningen in toenemende
mate. De Turkse autoriteiten hebben geen hulp gevraagd aan internationale
partners. De NAVO speelt hierbij geen rol, aangezien de bewaking van de
buitengrenzen een nationale bevoegdheid van de betrokken bondgenoten is.
Politieke hervormingen Bagdad-Erbil
De Koerdische Regionale Autoriteiten (KRA) hebben drie maanden voorwaardelijke
steun uitgesproken aan de centrale regering van premier al-Abadi, maar de drie
benoemde Koerdische ministers (financiën, vrouwen en cultuur) hebben
vooralsnog geen zitting in de ministerraad genomen. In die drie maanden eisen de
KRA vooruitgang op de artikelen 16 tot en met 18 van het regeerakkoord.
Deze artikelen betreffen afspraken over de winning en export van olie en gas in de
Koerdische regio, de toepassing van distributiemechanismen zoals neergelegd in
nog niet aangenomen wetgeving, overmaking van het Koerdische deel van de
nationale begroting, overeenstemming over de toekomst van de betwiste
gebieden (delen van de provincies Nineveh, Kirkuk, Salaheddin en Diyala, waar
zowel Koerden en Arabieren als andere bevolkingsgroepen wonen) en volledige
opname van de Koerdische Peshmerga in het nationale veiligheidsbudget. Een
deel van de betwiste gebieden (met name Kirkuk) is zeer olierijk en door de
Koerdische Peshmerga op ISIS veroverd.
Pagina 2 van 3
Tegelijkertijd willen de Koerden de komende maanden bemoedigende stappen
zien van de federale regering, zoals de hervatting van de maandelijkse
overmaking van het nationale budget aan de KRA. Zolang de overmakingen niet
worden hervat, weigeren de KRA de Koerdische ministers naar Bagdad te sturen.
Daarnaast eisen de Koerden een vierde ministerspost.
Directie Noord-Afrika en
Midden-Oosten
Onze Referentie
2014.617371
Ondanks tegenstrijdige berichten in de media, is de federale regering de meest
recente belofte om twee maanden salarisbetalingen van ambtenaren over te
maken nog niet nagekomen. Feitelijk heeft Bagdad de KRA al acht maanden niet
meer betaald. Dat komt volgens de federale autoriteiten door de beslissing van de
KRA om zonder instemming van Bagdad Koerdische olie te exporteren en het
Iraakse aandeel van de opbrengsten niet aan Bagdad uit te keren. Volgens de KRA
is die handelwijze juist ingegeven door het besluit van Bagdad om de
salarisbetalingen aan de KRA stop te zetten.
Premier al-Abadi had beloofd de nog niet vastgestelde nationale begroting voor
2014 en de salarisbetalingen aan de KRA met spoed (voor het Offerfeest) te
agenderen in de ministerraad, maar dit is niet gebeurd. Ook met de andere
onderwerpen zijn geen vorderingen gemaakt. Het gebrek aan toenadering tussen
Bagdad en Erbil, het feit dat de Koerden feitelijk niet actief deelnemen aan deze
regering en het uitblijven van de benoemingen van ministers voor de cruciale
veiligheidsministeries Defensie en Binnenlandse zaken, belemmeren tot nu toe in
ernstige mate de effectiviteit van de nieuwe regering.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister van Defensie,
Frans Timmermans
J.A. Hennis-Plasschaert
Pagina 3 van 3