FUNCTIEPROFIEL Functie: Medewerker grootkeuken

FUNCTIEPROFIEL
Functie: Medewerker grootkeuken - kok
A. Functiebeschrijving
1. Doel van de functie
Hij/zij staat in voor het bereiden van lekkere en gezonde maaltijden, afgestemd op de wensen en
behoeften van de bewoners en voor de verdeling ervan.
2. Plaats in de organisatie


Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan het hoofd grootkeuken
Maakt deel uit van het team van de grootkeuken
3. Kwalificatievereisten
Hoger secundair technisch of beroepsonderwijs in de richting (groot)keuken, restaurant, hotel, etc.
4. Resultaatgebieden en taken

Resultaatgebied 1:
Bereiden van evenwichtige, smaakvolle en gezonde maaltijden die aangepast zijn aan de
specifieke wensen en behoeften van de bewoners.
Voornaamste taken:
 Samenbrengen en voorbereiden van de ingrediënten volgens het vastgelegde menu
 Bereiden van de maaltijden gebruik makend van de juiste technieken en volgens de
vooropgestelde recepten en normen (bv. temperatuur)
 Afstemmen van bereidingen op specifieke vragen, behoeften en diëten van bewoners
 Aandacht hebben voor smaak en versheid van voedingsmiddelen en afgewerkte
gerechten

Resultaatgebied 2:
De maaltijden en voedingsmiddelen tijdig en op een correcte en efficiënte manier verdelen naar
de leefgroepen.
Voornaamste taken:
 Nagaan of er wijzigingen zijn wat betreft de gevraagde soorten en hoeveelheden van
voeding
 Correct portioneren volgens de bestellingen vanuit de leefgroepen
 Controleren van de versheid en kwaliteitsnormen van producten vooraleer ze
afgeleverd worden
 Vullen en klaarzetten van de maaltijdkarren


Verdelen van diverse voedingsmiddelen
Resultaatgebied 3:
Zorgen voor hygiëne, (voedsel)veiligheid en ordelijkheid tijdens de werkzaamheden in de
grootkeuken.
Voornaamste taken:
 Toepassen van de HACCP-normen en procedures
 Dragen van de voorgeschreven kledij en oog hebben voor de persoonlijke hygiëne bv.
handen wassen
 Het keukengerief afwassen
 Bij het beëindigen van de taak, de werkruimtes netjes en hygiënisch achterlaten en het
materiaal terug op zijn plaats leggen
 Producten ordelijk opbergen op de juiste plaats
 Zorg dragen voor materialen en apparaten tijdens het gebruik en op vlak van onderhoud
 Alert zijn voor de eigen veiligheid en die van anderen.

Resultaatgebied 4:
Beheren en controleren van de voorraden in de grootkeuken zodat de nodige producten in de
juiste hoeveelheid en kwaliteit aanwezig zijn.
Voornaamste taken:
 Controleren welke voedingsmiddelen in voorraad zijn, en aanvullen indien nodig
 Bestellen van de juiste producten en hoeveelheden
 Controleren van de versheid en temperatuur van de geleverde producten
B. Competenties
1. Kerncompetenties van Ter Heide

Bewonersgerichtheid:
De bewoner als een individu in zijn eigenheid respecteren en erkennen door hem een warme
thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg aan te bieden die passen bij zijn persoon.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid:
Zich inzetten vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid, nauwgezetheid, engagement,
fierheid, genegenheid en dit gevoel meedragen over de muren van de instelling en de werkuren
heen.

Transparantie en openheid:
De wil tonen om te communiceren op een open en heldere manier en hiervoor de nodige
inspanningen leveren. Zorgen dat informatie en kennis voor iedereen toegankelijk is.

Talent en creativiteit:
Gebruik maken van de ruimte die geboden wordt aan talent en creativiteit door initiatief te
nemen en oog te hebben voor vernieuwing.

Samenwerken en samen leren:
Een actieve bijdrage leveren om een gemeenschappelijke opdracht te realiseren. Samen doelen
nastreven, met respect voor ieder zijn kwaliteiten en beperkingen.
2. Functiespecifieke gedragscompetenties

Stressbestendigheid:
Efficiënt gedrag vertonen tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk of bij tegenslag,
teleurstelling of kritiek

Klantgerichtheid:
Inspelen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van (interne en externe) klanten, ook
wanneer die niet rechtstreeks geuit worden

Flexibel gedrag:
In verschillende situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn
gedrag kunnen aanpassen met het oog op het bereiken van een bepaald doel.

Nauwgezetheid:
Accuraat handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen van fouten of
schade.
3. (Vak)technische competenties




Goede kennis van de rol en de plaats van een grootkeuken binnen een (zorg)organisatie
Goede kennis en kunde op vlak van kooktechnieken, bereidingen, keukenapparatuur,
voedingsmiddelen, etc.
Goede kennis van hygiëne en veiligheid in een grootkeuken
Basiskennis van PC en MS Office pakket
C. Aanbod









Voltijdse vervangingsovereenkomst tot minimaal einde 2014
Tewerkstelling binnen de grootkeuken in Genk
Werkuren tussen 7u en 17.30u, inclusief weekenddiensten
Verloning volgens geldend barema VAPH in overeenstemming met diploma
Minimum 24 vakantiedagen, aangevuld met bijkomende dagen in functie van leeftijd
Verzekering gezondheidszorgen
Maaltijdcheques
Tweede pensioenpijler
Fietsvergoeding en tussenkomst kosten openbaar vervoer.
D. Kandidatuurstelling
Sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae en een kopie van het diploma sturen naar de heer Bert
Was, verantwoordelijke personeel en organisatie: [email protected]
E. Contact
Voor functie-inhoudelijke informatie kan u terecht bij de heer Robbie Jeuris, verantwoordelijke
grootkeuken, op het telefoonnummer 089 32 39 30. Voor overige inlichtingen kan u contact opnemen
met de heer Bert Was, verantwoordelijke personeel en organisatie, op het telefoonnummer 089 39 01
10.