PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen
The following full text is a publisher's version.
For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/98794
Please be advised that this information was generated on 2015-01-30 and may be subject to
change.
D R . P .F . MAAS
Kabinetsform aties
1959-1973
:§
K abin etsform aties
1959-1973
Reeks Parlementaria
1 Dr. N. Cramei, Wandelingen door de handelingen
2
3
4
5
Dr. J. Kooiman, Over de Kamer gesproken
Dr. E. van Raalte, Het Nederlandse Parlement
Ir. E. Denig, Macht en informatie
Dr. P. F. Maas, Kabinetsformaties 1959-1973
K abinetsform aties
1959-1973
M et een woord vooraf door dr. M. A. M. Klom pé
M et medewerking van
mr. P. P. T. B ovend’E ert
F. Lafort
Drs. J. E. C. M. van Oerle
Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1982
A uteursrecht voorbehouden
Ö
S taatsuitgeverij,’s-Gravenhage 1982
Behoudens uitzondering door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestem m ing
van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd e n /o f openbaar gem aakt d oor middel van druk, fotokopie, microfilm
o f anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
De uitgever is m et uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde
vergoedingen van kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, A uteursw et 1912 en in h e t
K.B. van 20 juni 1974 (Stb. 351) ex artikel 16b A uteursw et 1912, te innen en /o f daartoe
in en buiten rechte op te treden.
Save exceptions stated by the law no p art of this publication may be reproduced in any
form , by prin t, photo p rin t, m icrofilm o r o th er means, included a com plete or partial
transcription, w ithout the prior w ritten permission o f the publisher.
Only the publisher is qualified to collect the dues indebted by others for copying.
ISBN 90 12 03998 3
Opgedragen aan wijlen
prof. mr. F. J. F. M. Duynstee
In de week voor Pasen 1981 overleed
nog vrij plotseling prof. mr. Duynstee.
De laatste jaren van zijn leven kam pte
hij m et wat hij z e lf eens als ‘enige
persoonlijke hindernissen' omschreef.
Prof. D uynstee stichtte in 1971 h e t
Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis van de Juridische
Faculteit van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen.
De parlementaire geschiedenis had
zijn bijzondere belangstelling, wat
uit vele publikaties bleek.
D it boek zou nimmer to t stand zijn
gekomen zonder de inspirerende
nagedachtenis aan hem en de vele
voorarbeid, door hem in die laatste
moeilijke jaren verricht.
INHOUD
Woord vooraf, door dr. M. A. M. Klompé
Verantwoording 10
8
1 De Kabinetsformatie 13
2 Naar het einde van de brede-basis-politiek 30
3 Het Ministerie-De Quay 1 9 5 9-1963 42
4 De woningbouwcrisis 79
5 Het Ministerie-Marijnen 1 9 6 3-1965 91
6 Het kabinet-Marijnen geeft er de brui aan 129
1 Het Ministerie-Cals 1 9 6 5-1966 142
8 Het kabinet-Cals valt 167
9 Het Ministerie-Zijlstra 1966—1967 184
10 Het Ministerie-De Jong 1967—1971 207
11 Werkwijze ener Nederlandse minister-president 251
12 Het Ministerie-Biesheuvel 1 9 7 1-1972 256
13 Het kabinet-Biesheuvel ontspoort 282
14 Het Tweede Ministerie-Biesheuvel 1972—1973 299
15 Het Ministerie-Den Uyl 1973-1977 319
16 Slotbeschouwing 369
Gebruikte afkortingen 382
Noten 383
Bronnen en literatuur 399
Persoonsregister 401
WOORD VOORAF
De formatie van een nieuw kabinet blijkt telkenmale een uiterst moeizaam
proces, dat zich goeddeels onttrekt aan de waarneming van de kiezers en
voor een deel ook van de gekozenen. Tegelijkertijd vormt de
formatieperiode in tal van opzichten een beslissend moment in het
staatkundig leven. In grote lijnen w ordt het beleid van de komende jaren
vastgelegd. Bewindslieden komen en gaan, hetgeen in beide gevallen vaak
het resultaat is van velerlei verwikkelingen. De partijen heroverwegen hun
onderlinge verhoudingen. De politiek beleeft een m oment van
koortsachtige opwinding en hevig geconcentreerde activiteit. Alle goede,
maar ook vele slechte eigenschappen van het mensdom spelen daarin een
rol. Wat de politiek zo mooi, maar soms zo lelijk maakt, laat zich
gedurende de formatie met felheid kennen.
Alles bijeen soms een adembenemend gebeuren, waarin ik gedurende de
periode 1959—1967 als KVP-bewindsvrouwe partij was. Voor een vrouw
in een overwegend door mannen bepaalde machtsstrijd betekende dat een
eigenaardige opgave, temeer daar vele collegae-politici mij hun vertrouwen
schonken en omgekeerd mijn vertrouwen hadden. Soms bracht dit de
mogelijkheid van verzoenend bemiddelen met zich mee, een enkele keer
een politiek en persoonlijk pijnlijke keuze, zoals bij de val van het
kabinet-Cals. Lezing van de concept-teksten van dr. Maas riep vele,
al bijna vervaagde herinneringen op, hetgeen op zichzelf een
belevenis was.
Niet zonder aarzeling besloot ik desgevraagd, dr. Maas inzage te geven in
mijn dagboekaantekeningen van de beschreven periode. De aan mij
voorgelegde concept-teksten overtuigden mij al snel van de juistheid van
deze beslissing, omdat de auteur blijk gaf van zorgvuldigheid en prudentie
bij het verwerken van het bronnenmateriaal. Met veel gevoel voor de
staatsrechtelijke en persoonlijke verhoudingen beschrijft en bespreekt
dr. Maas boeiend en levendig de opeenvolgende formaties. Over zijn
8
slotbeschouwing zal, neem ik aan, wel een pittige dialoog ontstaan; die
hoort echter niet in een woord vooraf thuis.
De lezer ervaart overigens steeds een zekere warmte voor de politiek in
het algemeen en voor de dramatis personae in het bijzonder. Dit waardeer
ik zeer, om dat ik uit eigen ervaring kan getuigen dat in de Nederlandse
politiek velen m et grote inzet en offerbereidheid werkzaam waren en zijn
voor land en volk. Aan hen bewaar ik de beste herinneringen.
Een boeiend boek en een lofwaardige voortzetting van het werk van wijlen
professor Duynstee.
Marga Klompé, minister van Staat
9
VERANTWOORDING
Prof. mr. F. J. F. M. Duynstee bereidde in de laatste, moeilijke jaren van
zijn leven een publikatie voor, welke oorspronkelijk de kabinetsformatie
van 1977 to t onderwerp zou hebben. Allengs kwam het accent meer te
liggen op enkele kabinetscrises, voorafgaande aan die van 1977. Om die
reden correspondeerde hij m et vele eerstbetrokkenen bij de val van het
kabinet-Marijnen, het kabinet-Cals en het kabinet-Biesheuvel, aan wie hij
concept-teksten voorlegde. Ook over de formatie 1972/1973 schreef hij
een concept-tekst.
Bij wijze van hommage aan de stichter van ons Centrum voor
Parlementaire Geschiedenis en onze gewaardeerde leermeester, besloten
we alsnog te proberen met behulp van deze correspondentie en nader
archiefonderzoek een publikatie te verzorgen over de kabinetsformaties
en kabinetscrises in de periode 1 9 5 9 -1 9 7 3 . We kozen 1959, omdat in
dat jaar de Drees-era van rooms-rode samenwerking ten einde liep. In 1959
begon een periode van overwegend confessioneel-liberale coalities, terwijl
de formatie van het kabinet-Den Uyl een nieuw tijdperk van
christen-democratische en sociaal-democratische samenwerking leek in te
luiden. Vermoedelijk heeft de traumatische ervaring welke de
confessionele partijen bij die formatie opdeden, de beoogde brugfunctie
van het kabinet-Den Uyl bij voorbaat onmogelijk gemaakt.
Beginnen bij 1959 betekende het deels doubleren van het standaardwerk
van wijlen prof. Duynstee over de kabinetsformaties 1946—1965. De
toegankelijkheid van vele archivalia en authentieke bronnen rechtvaardigde
dit. Zo verleenden prof. De Quay, mevrouw Marijnen, mevrouw Cals en de
heer Romme jr. alle medewerking door inzage in de formatie-aantekeningen
en/o f door gesprekken. Mevrouw Klompé gaf toestemming haar
formatiedossiers en aantekeningen over de periode 1959—1967 in te zien.
De heren De Jong, Y. Scholten en Wiegel stelden eveneens hun
aantekeningen en/o f dossiers ter beschikking. De heer Biesheuvel achtte de
10
tijd nog niet rijp voor openbaarmaking van zijn dagboeknotities, wat bij
ons aile begrip ontm oette. Dank zij de medewerking van al deze ingewijden
was het mogelijk het verhaal sterk te centreren op de ‘acteurs’, die
desgevraagd bevestigden dat ook bij de kabinetsformaties de persoonlijke
verhoudingen vaak van doorslaggevende betekenis zijn.
Alle genoemde personen lazen de teksten geheel o f gedeeltelijk kritisch
mee. Ook de heren prof. Van der G rinten, Schmelzer, Zijlstra,
E. van Thijn, Dolman, Van der Stee, Ruppert, Burger, Tilanus jr., Drees jr.,
Ringnalda en Hoekstra waren to t deze tijdrovende begeleiding bereid,
hetgeen in vele gevallen in waardevolle aanvullingen of commentaren
resulteerde. Daarnaast werden in persoonlijke en openhartige gesprekken
door de heren prof. Steenkamp, Aantjes, Gruijters en Van Mierlo
belangwekkende gegevens verstrekt. De medewerking van het Algemeen
Rijksarchief te Den Haag was zoals altijd plezierig en onmisbaar. Met
bijzonder veel genoegen mochten we ervaren, dat betrokkenen de
historicus geheel vrij lieten in zijn beschrijving en beoordeling. De
terughoudendheid welke in deze werd betracht, vergemakkelijkte het werk
ten zeerste en verdient alle waardering.
Met opzet hebben we getracht door een soms wat lichtvoetige schrijfstijl
het lezen te veraangenamen en een ruim er publiek te interesseren voor
h et fascinerende gebeuren, dat kabinetsformatie heet. In de door ons
beschreven formaties en crises speelden de KVP-politici veelal de
hoofdrollen. Dat was het onvermijdelijke gevolg van de dominerende rol
welke de KVP en meer in het algemeen de confessionele partijen toeviel
in de beschreven periode. De PvdA was eigenlijk alleen bij de formatie-1965
echt betrokken en dank zij de bekwaamheid van Vondeling kon zij in
1963 slechts moeizaam afgeschud worden. Daar stond de formatie van
1972—1973 evenwel tegenover, waarin de PvdA met Burger en met
Den Uyl op de achtergrond de hoofdrol vervulde. Uiteraard bevat deze
publikatie niet het laatste woord over de beschreven formaties. Bij elke
formatie zijn zoveel partijen en zoveel circuits betrokken, dat elk streven
naar volledigheid bij voorbaat kansloos is. De lezer krijgt wel een groot
aantal facetten en feiten belicht, die wezenlijk waren voor het verloop
van de opeenvolgende formaties en crises.
Dank zij een door het Directoraat Wetenschapsbeleid ter beschikking
gestelde subsidie kon het CPG twee talentvolle medewerkers aantrekken.
Mr. P. Bovend’Eert verrichtte tal van onmisbare werkzaamheden, zoals
onderzoek naar de antecedenten van een groot aantal ‘dramatis personae’,
tekstkritiek en bewaking van de staatsrechtelijke aspecten. Zo vergaarde
11
hij vele denkbare beletselen tegen de discussiebijdrage in het
slothoofdstuk. Drs. H. van Oerle excerpeerde m et voorbeeldige
nauwkeurigheid de Handelingen en de archieven van Rorrune, Oud,
Tilanus sr., Beernink, Vondeling en Tilanus jr., alle berustend bij het
Algemeen Rijksarchief. Hun beider prestaties houden een belofte in voor
de toekomstige publikaties van het CPG. F. Lafort, journalist, leende ons
steeds een kritisch oor voor het beluisteren en becommentariëren van de
concept-teksten. De inmiddels indringender kennismaking met de
parlementaire journalistiek in Nederland overtuigde ons van haar
voortreffelijke kwaliteit.
De student-assistenten van het CPG, de heer F. Molenaars en mevrouw
D. Sanders, namen de voorkomende hand- en spandiensten voor hun
rekening. Mevrouw Hannie van de Put en mevrouw Rosa Joosten
verzorgden het leeuwedeel van het typew erk, terwijl Rosa daarnaast nog
aanzienlijk meer deed voor het welslagen van het project.
De heren Top en vooral Van der Meulen van de Staatsuitgeverij namen
de laatste loodjes goeddeels over door bij voorbeeld het
personenregister te verzorgen en de voorkomende problemen nog
voorkomender op te lossen. Wie het voorrecht heeft m et zovele
behulpzame en aimabele mensen zo plezierig te mogen samenwerken,
raakt vervuld van dankbaarheid. Het gereedkomen van het boek was om
die reden bijna een treurig m om ent, welk gevoelen hopelijk de lezer na
lezing gespaard blijft.
In den beginne schetste ik de wezenlijke bijdrage van wijlen prof. Duynstee.
De eventuele onvolkomenheden van deze publikatie komen evenwel
geheel te mijnen laste.
Dr. P. F. Maas
Deume, december 1982
12
H O O F D S T U K EEN
D e K abinetsform atie
Sedert 1922 w ordt een kabinet steeds demissionair bij Kamerverkiezingen,
ongeacht de uitslag. De eerste fase van een kabinetsformatie na
verkiezingen zal veelal verschillen van de eerste fase van een formatie na
een kabinetscrisis. De vraag welke personen m oeten worden gehoord en
wie de eerst aangewezene zal zijn om een opdracht te krijgen, zal in het
eerste geval anders worden beantwoord dan in het tweede.
P o sitie van h e t d e m is sio n a ire k a b in e t
Voor de formatie van een kabinet is het demissionaire kabinet niet
verantwoordelijk. Wel moest to t op heden uiteindelijk een van de
ministers uit het demissionaire kabinet het benoemingsbesluit van ten
minste één van de nieuwe ministers, bij voorbeeld de nieuwe premier,
contrasigneren.1 * Maar naar ons staatsrecht had dit contraseign alleen
betrekking op de staatsrechtelijke regelmatigheid van de totstandkoming
van het nieuwe kabinet. De kabinetsformatie pleegt ook buiten de
demissionaire bewindslieden als zodanig om te gaan, maar de demissionaire
ministers geven doorgaans wel inlichtingen ten behoeve van de formatie
van h et nieuwe kabinet. Dat demissionaire bewindslieden vaak grote en
directe invloed op de formatie uitoefenen is het gevolg van hun prominente
plaats in de partij waartoe ze behoren. Bij een tussentijdse crisis kan sprake
zijn van een reparatie van het demissionaire kabinet (Huurwetcrisis 1955,
Woningbouwcrisis 1960). Dan is het demissionaire kabinet uiteraard wèl
partij en dus betrokken bij de op terugkeer o f reconstructie afgestemde
formatie. De gevonden oplossing m oet dan óók aanvaardbaar zijn voor het
demissionaire kabinet.
* De noten zijn opgenomen op pag. 383 tot pag. 398.
13
Ontslag vragen of de portefeuilles ter beschikking stellen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen h e t vragen van ontslag en het ter
beschikking stellen van de portefeuilles. Het geval kan zich voordoen dat
een bepaalde minister of groep van m inisters reden heeft om ontslag te
vragen, en dat vanwege deze gebeurtenis de overige bewindslieden een
kabinetscrisis aanwezig oordelen, bij voorbeeld omdat de grondslag aan het
kabinet ontvallen is. De Iaatsten stellen dan hun portefeuilles ter
beschikking. Als alle ministers gelijkelijk en gelijktijdig demissionair
worden, m aakt het geen verschil o f zij ontslag vragen dan wel hun
portefeuilles ter beschikking stellen. Treedt tussen hen echter in dit opzicht
verschil op, dan is een ministerscrisis voorafgegaan en wordt deze pas
een kabinetscrisis als de overige bewindslieden hun portefeuilles ter
beschikking stellen. Dit deed zich onder meer voor in 1972, toen de
DS’70-ministers ontslag vroegen en na verlening hiervan de overige
ministers van h et kabinet-Biesheuvel aanstonds hun portefeuilles ter
beschikking stelden.
Ministers zonder portefeuille en staatssecretarissen hebben geen
portefeuille: ze zijn geen hoofden van een departement. Zij stellen eventueel
hun functie (am bt) ter beschikking.
De formatieprocedure
De formatieprocedure begint m et consultaties door de Koningin, die ter
zake een grote mate van vrijheid bezit. Steeds worden bij de algemene
consultaties eerst de twee Kamervoorzitters en de vice-voorzitter van de
Raad van State gehoord. Dit zijn ‘neutrale adviseurs’ wier adviezen niet
openbaar worden gemaakt. In 1971 beraadslaagde de Tweede Kamer
ingevolge de kort voordien aangenomen motie-Kolfschoten over het al o f
niet doen van een uitspraak over een door de Koningin te benoemen
form ateur. De Koningin schortte daarop de consultaties van de
fractievoorzitters op, to td at vaststond dat de Kamer afzag van het doen van
een voorstel. Bij geen van de volgende formaties heeft zich deze gang van
zaken herhaald, hoewel bij voorbeeld in 1977 de partijverhoudingen zeer
wel effectuering van de motie-Kolfschoten mogelijk maakten. De Tweede
Kamer liet derhalve een kans liggen om haar streven naar meer invloed op
het formatiegebeuren kracht bij te zetten. Had ze in 1977 geadviseerd om
Den Uyl, toen leider van de grootste partij, to t form ateur te benoemen,
dan zou in 1981 een advies in de richting van Van Agt voor de hand
hebben gelegen.2
14
In 1981 maakte de voorzitter van de Tweede Kamer, Dolman (PvdA),
publiekelijk bekend dat hij geen politiek advies aan de Koningin zou
uitbrengen. Hij achtte zich (nog) geen elder statesman, wiens advies aan
die titel bijzondere waarde ontleent en conformeerde zich overigens aan
het advies van zijn fractie. Wel wilde hij als Kamervoorzitter het Staatshoofd
behulpzaam zijn bij h et lezen o f uitzetten van de politieke kaart en te
verwachten moeilijk- en mogelijkheden signaleren. In de periode
1959—1973 traden de ‘neutrale adviseurs’ inderdaad onafhankelijk van
‘hun’ partij op, dus zonder ruggespraak en veelal zonder mededeling aan
derden. Niet officieel werd vrijwel steeds ook de (demissionaire)
minister-president geraadpleegd, wiens advies bij lijmpogingen uiteraard van
bijzondere waarde was (1955,1981).
Na de adviezen van de neutraal geachte raadslieden volgen de adviezen van
de fractievoorzitters. Alle adviezen worden nadien op schrift gesteld en
komen ter beschikking van de (in)formateur. In 1981 raadpleegde
Koningin Beatrix ook de in Nederland verblijvende ministers van Staat na
de advisering door de fractievoorzitters. Niet duidelijk is in hoeverre hier
sprake was van hoffelijkheid o f de introductie van een nieuw
formatie-gebruik. De ministers van Staat kunnen to t de neutrale, in de zin
van bovenpartijdige, adviseurs worden gerekend. Sedert 1965 is het
gewoonte geworden om ook bij een tussentijdse kabinetscrisis de
fractievoorzitters van de kleine partijen te consulteren. Na verkiezingen
werden altijd al algemene consultaties gehouden.
Sedert 1971 is het tengevolge van de roep om meer openbaarheid gewoonte
dat de schriftelijke adviezen van de fractievoorzitters worden gepubliceerd,
in 1971 na voltooiing van de formatie, daarna aanstonds. In 1971 maakte
inform ateur Steenkamp de adviezen onmiddellijk na zijn benoeming openbaar.
Voorts gingen de fractievoorzitters er toe over de strekking c.q. hoofdzaken
van hun advies onmiddellijk na het uitbrengen daarvan te doen publiceren. De
openbaarheid van de adviezen, thans veelal opgesteld vóór het bezoek aan de
Koningin, heeft de betekenis van deze schrifturen gepolitiseerd en
vermoedelijk h et openhartiger mondelinge advies opgewaardeerd.
Formateur o f informateur
Sedert 1959 w ordt bij een formatie na verkiezingen veelal eerst een
inform ateur aangewezen. Bij kabinetsformaties na een kabinetscrisis was
dat al eerder voorgekomen (zoals in 1951, Stikker). Een formateur kan in
15
tegenstelling to t een informateur o o k werkelijk formeren, dat wil zeggen
een voordracht to t benoeming van de aangezochte ministers doen aan de
Koningin. De formateur aanvaardt een form atieopdracht pas als hij een
dergelijke voordracht kan doen. T o t die tijd houdt hij de opdracht in
beraad en mislukt zijn poging, dan verzoekt hij van de opdracht ontheven
te worden. Zo kan een form ateur fo rm eel nooit mislukken, welke fictie
het prestige van de betrokkene beoogt te beschermen. Bovendien benadrukt
deze procedure de bemiddelende functie van de formateur, die als het ware
geplaatst wordt tussen de onschendbare Koning en de staatsorganen c.q.
de politiek. Aangezien de Koning onschendbaar is, moet de formateur
geacht worden zelf verantwoordelijk te zijn voor het aanvaarden van de
benoeming. De form ateur wordt geacht bij slagen premier te kunnen
worden, bijzondere gevallen daargelaten, hetgeen dan vrijwel steeds in de
adviezen al aangegeven w ordt (Kremers-Van Thijn, 1981).
Daar de kans op falen bij form atieopdrachten nogal groot is, hetgeen
doorgaans niet bijdraagt to t vergroting van het prestige, kan een
voorafgaande informatiefase (soms ook formatiefase, zoals bij
Kremers-Van Thijn in 1981) de als premier gedachte politicus bescherming
geven tegen schade-risico’s. Een inform ateur fungeert dus als wegbereider
voor de form ateur, kan bij definitie niet mislukken en wordt bovendien
niet aanstonds in aanmerking gebracht voor het premierschap. Vanuit een
inform atieopdracht is de rapportage over wat wèl of niet kan even
waardevol. Inhoudelijk is er meestal weinig verschil in werkzaamheden en
werkwijze tussen een informateur en een form ateur. Desalniettemin w ordt
er waarde gehecht aan het formele verschil o f liever aan de schijn, terwille
van de gevoeligheden in de sfeer van prestige, onderhandelingsklimaat en
persoonlijke verhoudingen. Noch een form ateur, noch een informateur
ontvangt een schriftelijke benoeming: hij w ordt mondeling gevraagd. Het
kabinet van de Koningin doet vervolgens mededeling aan de pers wie m et
welke opdracht belast werd. Die mededeling vorm t de legitimatie van de
aangezochte (in)formateur. Bij zogenaamde geheime opdrachten ontbreekt
uiteraard zo’n mededeling.
Het weigeren van een opdracht
Gepubliceerde en dus publiek geworden weigeringen van een
inform atieopdracht zijn uiterst zeldzaam (De Gaay Fortm an in 1972,
Duïsenberg als deel van een trio in 1981). Sommigen zijn van oordeel, dat
de deferentie jegens het staatshoofd zich niet verdraagt m et zulk een
16
weigering. Ten onrechte, omdat publieke weigeringen van een
form atieopdracht herhaaldelijk voorkwamen, zonder dat genoemde
deferentie in het geding was of werd gebracht. Het publiekelijk weigeren
van een (in)form atieopdracht kan zeer wel zijn eigen, persoonlijke of
politieke ratio hebben en uit dien hoofde bijdragen aan verduidelijking van
de verhoudingen. We geven twee voorbeelden. In 1959 hechtte de
gedoodverfde premier, De Quay, eraan dat door een formatieaanbod aan
Van den Brink publiekelijk werd vastgesteld dat deze beter voor het am bt
gekwalificeerde kandidaat niet in aanmerking wenste te komen.
Voorts kan het aanbieden van een form atieopdracht enigermate het
karakter van een in gebreke-stelling hebben (Romme 1956), o f eenvoudig
het gevolg zijn van de adviezen van bepaalde fractievoorzitters, die in de
desbetreffende formatiefase van oordeel blijken dat een andere
fractievoorzitter gehouden is de bestaande o f gerezen moeilijkheden to t
een oplossing te brengen. In die omstandigheid kan de Koningin
concluderen dat de bedoelde fractievoorzitter in het openbaar hierop dient
te antwoorden, c.q. m oet kunnen antwoorden. Uiteraard is het legitiem
en staat het die fractievoorzitter vrij de beweerde gehoudenheid te
ontkennen door de benoeming af te wijzen. In 1977 deed Van Agt dit bij
voorbeeld.
Formateur niet steeds ook toekomstig premier
Het is niet noodzakelijk dat de form ateur ook (vice)minister-president of
minister w ordt, doch algemeen w ordt dit wel als wenselijk ervaren, onder
meer omwille van de verantwoording van h et optreden van het nieuwe
kabinet ten overstaan van de volksvertegenwoordiging. Die wenselijkheid
doet zich vanzelfsprekend niet voor bij form atieopdrachten m et een
duidelijk ‘lijm- o f reconstructiekarakter’, om dat bij welslagen van zulk
een poging de terugkerende minister-president geheel verantwoordelijk is
voor het heroptreden van zijn kabinet (Burger, 1955).
Slaagt een dergelijke formatie, dan m ondt dat uit in het terugkomen van
de demissionaire ministers van hun ontslagaanvrage c.q. ter
beschikking-stelling van de portefeuilles. Ontslagweigering door de
Koningin behoort to t de mogelijkheden, doch w ordt momenteel minder
in overeenstemming m et de veranderde constitutionele verhoudingen
geacht, die meer dan voorheen de verantwoordelijkheden bij de
bewindslieden en eventueel het parlem ent willen leggen.
17
Geclausuleerde opdrachten
Een opdracht to t formatie of informatie gaat doorgaans gepaard met
beperkende clausules, waaraan de opdrachtnem er geacht w ordt gebonden
te zijn. Los van tijdsduuraanduidingen als ‘spoedige oplossing’, die een
nogal rekbaar en derhalve gratuit karakter hebben, kunnen twee groepen
van clausuleringen onderscheiden worden.
1 Clausuleringen welke direct betrekking hebben op de doelstelling. Zo
bij voorbeeld een opdracht tot vorming van een zo breed mogelijk
kabinet o f een opdracht to t reconstructie of to t oplossing van een gerezen
conflict.
2 Clausuleringen, die op de aard van de relaties tussen kabinet en
fracties betrekking lijken te hebben en derhalve betekenis kunnen hebben
voor de werkwijze van de (in)form ateur. Zo bij voorbeeld een opdracht
to t de vorming van een kabinet, dat ‘h et vertrouwen geniet’ van het
parlement, welke opdracht dan betrekking heeft op de vorming van een
parlementair kabinet.
Vastheid in terminologie ontbreekt helaas, en ook overigens zijn dergelijke
clausuleringen in hun praktische betekenis duidelijk noch doelmatig in de
zin van een oplossing bespoedigend o f recht doend aan de uitgebrachte
adviezen, die immers verre van gelijkluidend zijn. Aangenomen mag
worden dat bij deze clausuleringen steeds gedacht wordt aan een
meerderheidskabinet m et meer o f m inder vérgaande bindingen tussen
kabinet en fracties en tussen de fracties onderling, hetgeen weer van
belang kan zijn voor de aard en de frequentie van het overleg met de
fractievoorzitters.
De ruimste opdracht is de ongeclausuleerde: ‘to t vorming van een
kabinet’, hoewel ook hier de schijn vaak bedriegt. Zo wordt een dusdanige
opdracht vaak verleend als na enkele mislukkingen de formatie ‘rijp’ is
geworden voor een bepaalde oplossing. De form ateur zal zich aan die
oplossing m oeten conformeren en bezit nauwelijks de vrijheid of de
mogelijkheid helemaal opnieuw te beginnen. Zowel Schmelzer (1966) als
Biesheuvel (1972) ontvingen de opdracht ‘een kabinet te vormen’ in een
situatie waarin het gelet op de adviezen voor de hand lag dat het ‘slechts’
zou gaan om een overgangskabinet, dat Kamerontbinding zou bevorderen
en niet zou steunen op een Kamermeerderheid.
Een opdracht aan één of méér personen
In de periode 1959—1973 behoorde het verlenen van een opdracht aan
18
meer dan één persoon to t de uitzonderingen, doch sedert 1972 kwamen
optredens van duo’s regelmatig voor m et als voorlopig hoogtepunt een trio
in 1981 (Lubbers, De Koning en Van Thijn). De ratio van een meervoudige
(in)form ateur kan zijn om reeds bij het begin de poging te binden aan
samenwerking tussen verschillende stromingen dan wel deze stromingen
gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor het welslagen. Voorts kan een
meervoudige (in)form ateur een zekere taakverdeling vergemakkelijken o f
bijdragen aan evenwichtige machtsverhoudingen, c.q. gevoelens van
achterstelling ondervangen (toevoeging Van Thijn aan het informatieduo
Lubbers-De Koning in 1981). Bovendien geven gezamenlijke opdrachten
enige compensatie voor het wegvallen van staatslieden met dwingend gezag
(Beel) o f voor de slechte verhoudingen tussen de in aanmerking komende
partijen. Het meest opvallende nadeel o f gevaar van een meervoudige
(in)form ateur ligt in de mogelijkheid van onoverbrugbare onderlinge
tegenstellingen of verschillen.
Positie van de (in)formateurs
Daar een (in)form ateur (vrouwen kwamen to t nog toe niet voor dit
honorabele am bt in aanmerking, zodat we niet van (in)foimatrices
kunnen spreken) zijn taak ontleent aan de Koningin, handelend als
Staatshoofd en krachtens ongeschreven staatsrecht, m oet hij zich in zijn
taakuitoefening verheffen boven de betrokken partijen, hoezeer hij ook
u it één van deze partijen zal zijn voortgekomen en hoezeer hij ook rekening
zal houden m et de hieruit voortvloeiende grenzen der persoonlijke en
politieke mogelijkheden.
Deze bovenpartijdigheid verwarre men niet m et neutraliteit; ze is veeleer
functioneel èn voorwaarde voor welslagen. Van neutraliteit kan geen sprake
zijn, aangezien partijbinding medebepalend is voor de aanwijzing en de
betrokken partij geacht w ordt de formatie te leiden en derhalve bijzondere
verantwoordelijkheid draagt voor het uiteindelijke resultaat.
Verantwoordelijkheid voor verleende opdrachten en gehouden
consultaties
Mislukt een form atieopdracht, dan pleegt de Koningin nieuwe consultaties
te houden. Deze kunnen een meer beperkt karakter hebben dan de algemene
consultaties na de verkiezingen o f een kabinetscrisis. Zo nodigde de
Koningin in 1967, nadat Biesheuvel zijn opdracht teruggegeven had, alleen
19
de bij diens formatiepoging betrokken fractievoorzitters uit, omdat vrijwel
zeker was dat het te vormen kabinet op de door hen gerepresenteerde
partijen zou steunen.
Noch voor de benoeming van (in)formateurs, noch voor de formuleringen
van de opdrachten, noch voor de wijze waarop onder omstandigheden meer
of minder algemene consultaties w orden gehouden, bestaat enigerlei
ministeriële verantwoordelijkheid hetzij van het demissionaire hetzij van
het optredende kabinet. Deze bestaat wel en alléén voor de werkzaamheden
van een (in)form ateur, welke geleid hebben to t zijn eigen lidmaatschap van
het nieuwe kabinet. De optredende minister-president c.q. het kabinet
draagt verantwoordelijkheid voor die resultaten van de voorafgaande
formatie die deel uitmaken van de grondslag van het betreffende kabinet.
Uiteraard is elk nieuw kabinet ten volle verantwoordelijk voor het
aanvaarden van de benoeming of het terugkomen van de ontslagaanvrage
c.q. de ter beschikking-stelling. Zowel de vaak maandenlange duur van een
formatieproces als h et ontbreken van mogelijkheden om de ‘acteurs’ ter
verantwoording te roepen, worden als onbevredigend ervaren.
Positie van het Staatshoofd
De taak van het Staatshoofd bij de kabinetsform aties wordt afgeleid van en
vindt zijn legitimatie in onze Grondwet, die nu eenmaal benoeming en
ontslag van de ministers afhankelijk m aakt van zijn medewerking. Een
willekeurige staatsburger die zichzelf zou opwerpen to t formateur en de
medewerking van een Kamermeerderheid zou verwerven, kan slechts als
premier o f minister optreden als hij ook de handtekening van de Koningin
voor het betreffende Koninklijk Besluit verkrijgt. Doch de belangrijkste
verklaring voor de nog immer leidende rol van de Koningin bij de formaties
ligt in de historie. Onze volksvertegenwoordiging heeft haar dit initiatief
steeds gelaten. De gehele form atieprocedure berust voornamelijk op
ongeschreven staatsrecht, dat afgeleid werd en w ordt van de
vertrouwensregel. De Koningin handelt als onschendbaar staatshoofd,
zonder evenwel op dat m om ent ‘gedekt’ te zijn door de ministeriële
verantwoordelijkheid en zonder constitutionele adviseurs. De directeur van
het Kabinet van de Koningin fungeert als ambtelijk adviseur van de
vorstin, hoewel onder andere Van Raalte staatsrechtelijk de functie beperkt
acht to t die van brievenbus des Konings.
De bij een formatie betrokken fracties maken het de Koningin door hun
onderlinge verdeeldheid niet zelden moeilijk, waardoor zij gedwongen
20
wordt to t beslissingen, die niet ieders wensen kunnen bevredigen. De
Koningin zal in de adviezen van de fractievoorzitters aanknopingspunten
en aanwijzingen zoeken voor een verantwoorde en zorgvuldige beslissing,
waarbij evenwel bedacht moet worden dat er vaak enig verschil bestaat
tussen het schriftelijke, tegenwoordig openbare advies en de in het
persoonlijk onderhoud gedane suggesties om trent bepaalde eventualiteiten
en personen.
Koningin Juliana heeft meer dan dertig jaar m et grote zorgvuldigheid en
groeiende ervaring haar taak bij de opeenvolgende formaties vervuld. Dit
kon echter niet verhinderen dat soms koninklijke aanwijzingen van
personen als (in)form ateur negatieve reacties uitlokten, zonder dat zij in de
gelegenheid was haar besluit toe te lichten of te verdedigen. K ortom , de
formatie van een nieuw kabinet kan in de huidige constellatie het
persoonlijk stempel van het Staatshoofd dragen, hetgeen minder goed
strookt m et de geest van onze constitutie en het Staatshoofd kwetsbaarder
maakt dan wenselijk is voor onze constitutionele verhoudingen, waarin het
Huis van Oranje een bijzondere plaats inneemt.
Men beseffe wel dat de ruimte voor beslissingen met een min of meer
persoonlijk karakter goeddeels bepaald wordt door de mate, waarin onze
verantwoordelijke politici het initiatief aan het Staatshoofd laten. Dat aan
de motie-Kolfschoten nauwelijks uitvoering werd gegeven, vormt een
illustratie van de betrekkelijke onmacht van de politiek als het om de
formatie van een nieuw kabinet gaat.
Enige regels en gebruiken
Elke formatie is uniek en schrijft zijn eigen geschiedenis. Daarom kan
moeilijk van vaste regels gesproken worden. Wel kan een drietal regels of
gebruiken als vrij constant aangemerkt worden.
1 De grootste partij komt het initiatief toe, tenzij de partijverhoudingen
de vorming van een meerderheidskabinet langs die weg uitsluiten
(19 7 1 -1 9 7 2 ). Derhalve gaat de eerste (in)formatieopdracht naar iemand
uit, die voortkom t uit de grootste partij, althans iemand, die door de
fractievoorzitter van de grootste partij w ordt gesuggereerd (Zijlstra, 1967).
2 De eenmaal gekozen richting bepaalt het verdere verloop. Een zekere
mate van consistentie en vasthouden aan de aanvankelijk gekozen richting
(veelal de basis van h et te vormen kabinet) vormt bij mislukkingen een
richtlijn voor de volgende stap. De verklaring hiervan ligt in het feit, dat
‘zwalken’ de onderhandelingsposities verzwakt en tijdverlies veroorzaakt.
21
Vrijwel alle formaties in de periode 1959—1973 kenden meerdere
toepassingen van deze regel.
3 Wie breekt, betaalt (’Qui casse, paie’). In het algemeen zal na een crisis
een opdracht, welke formeel of m aterieel reconstructie beoogt, in handen
worden gelegd van iemand, die behoort to t de partij van welke de
moeilijkheden uitgingen (Schmelzer, 1966). Doch ook gedurende een
formatie na verkiezingen kan deze regel toegepast worden, wanneer door
toedoen van een partij h et overleg vastloopt (Van Agt-Albeda, 1973, doch
binnen de ‘consistentie-regel’).
Het aanzoeken van ministers
Sedert 1951 w ordt algemeen aanvaard dat de form ateur het fiat nodig
heeft van de fractievoorzitters voor h et aantrekken van ministers,
voortkomende uit hun onderscheidene partijen. De Gaay Fortman sr.
heeft in 1956, evenals Burger in 1973 gepoogd een oplossing te forceren
door buiten de betrokken fractievoorzitters om kandidaat-ministers aan de
formatie-opzet te binden. Deze pogingen werden algemeen als ‘inbraken’
in die partijen gekwalificeerd. De daarmee opgedane ervaringen wettigen
de conclusie dat zelfs als ultimum remedium een dergelijke handelwijze
ontraden m oet worden, omdat persoonlijke en politieke verhoudingen
daardoor vergiftigd raken.
Publiek geworden weigeringen van een door één der partijen voorgedragen
kandidaat-minister door de form ateur c.q. de overige coalitiepartners,
kwamen in de jaren 1959—1973 nauwelijks voor. Vondeling was in 1965
niet als kandidaat-minister, maar als kandidaat voor Buitenlandse Zaken,
waar Luns zetelde, onaanvaardbaar voor form ateur en coalitiegenoten.
Voor het welslagen van de formatie vorm t uiterste discretie inzake de
personenkwestie een voorwaarde. Het publiekelijk ter discussie stellen van
kandidaten kan geen ander effect dan het schaden van toch al delicate
verhoudingen hebben. Kortom , voor het doen van een voordracht aan de
Koningin heeft een form ateur de medewerking nodig van de
fractievoorzitters uit de regeringspartijen in de Tweede Kamer.
Parlementair of extra-parlementair
Extra-parlementaire kabinetten in de zin van kabinetten welke niet op
vaste regeringspartijen steunen en dus regeren m et wisselende meerderheden
zijn in onze verhoudingen ondenkbaar geworden en sedert 1946 ook niet
22
meer voorgekomen. Ook de zogeheten extra-parlementaire kabinetten
waren parlementair in dier voege, dat ze steunden op regeringspartijen. Zelfs
het noodkabinet-Zijlstra, dat een minderheidskabinet was, kende
regeringspartijen en wist zich ‘gedoogd’ door een andere partij (de CHU).
Sprekend over extra-parlementaire kabinetten, gaan we dus uit van
coalitiekabinetten m et een meerderheid in de Kamer welke voor een deel
kan bestaan u it ‘gedogers’, die al dan niet in h et kabinet vertegenwoordigd
zijn.
De m ethode van formeren bepaalt of het nieuw optredende kabinet
parlementair, dan wel extra-parlementair is in boven beschreven zin.
De extra-parlementaire formatiemethode
Deze methode leidt to t generlei gebondenheid tussen kabinet en fracties en
tussen de fracties van de regeringspartijen onderling. Wel resulteert er een
op z’n m inst morele band uit tussen de fractievoorzitters en hun
geestverwante ministers, die van de fractievoorzitters toestemming kregen
voor toetreding to t het kabinet. Die band strekt zich dan ook uit terzake
van de omstandigheden, waarin to t toetreden besloten werd: de
samenstelling van h et kabinet en het program. De extra-parlementaire
formatiem ethode m ondt uit in het geven van het groene licht door de
fractievoorzitters der regeringspartijen op basis van gevoerde
besprekingen over ten minste h et program.
De parlementaire formatiemethode
Deze m ethode beoogt een politieke overeenkomst tussen kabinet en
fracties der regeringspartijen to t stand te brengen, ten minste over het
program. De overeenkomst bindt de contractanten in die zin, dat zowel de
verhouding tussen kabinet en (afzonderlijke) fracties als de verhoudingen
tussen die fracties onderling geregeld zijn. Tot 1963 zien we, behalve in
1946, vrijwel steeds extra-parlementaire kabinetten optreden. Daarna
ontwikkelt zich een sterke voorkeur voor meer geregelde verhoudingen en
dus voor de parlementaire formatiemethode. Waarom bij een bepaalde
formatie voor de ene of de andere methode van formeren gekozen wordt,
laat zich u it de specifieke verhoudingen van dat m om ent goeddeels
verklaren, terwijl generalisaties vrijwel onmogelijk zijn.
Voor het succes van een kabinet in de zin van aanvaarde wetgeving,
slagvaardigheid en levensduur, is de form atiem ethode en dus het karakter
23
van ondergeschikt belang. Prof. Oud achtte de veronderstelde voordelen
van de parlementaire methode voortdurend gelogenstraft door de feiten
en koesterde, evenals de CHU destijds, nogal ernstige bedenkingen tegen
deze m ethode, die h et dualisme zoals door de Grondwet bedoeld, dreigde
uit te hollen. De PvdA maakte van h et al of niet aangaan van bindingen een
prealabele voorwaarde voor deelneming, zowel in 1959 als in 1965.
Problemen bij elke formatie
Elke formatie weer moet een aantal problemen to t een oplossing gebracht
worden. We noemen:
a Wat zal de basis van het te vormen kabinet zijn of anders gezegd, welke
partijen zullen als regeringspartijen in het coalitiekabinet samenwerken?
b Welke zal de binding zijn tussen kabinet en fracties van de
regeringspartijen?
c Hoe ziet het program eruit?
d Wat zal de zetelverhouding tussen de regeringspartijen zijn: de
‘basisformule’?
e Hoe de portefeuilles te verdelen?
ƒ Welke personen komen in aanmerking?
g Wat te doen met de staatssecretariaten?
De basis van het kabinet
De vraag welke partijen zullen gaan samenwerken als regeringspartijen, lost
zich in de praktijk vanzelf op vanuit de verkiezingsuitslag, de voorliggende
parlementaire historie, de opstelling der partijen en de noodzaak, dat er
een nieuw kabinet geformeerd m oet worden. In 1959 bleef de PvdA buiten
de regering, omdat ze vasthield aan de prealabele eis dat het kabinet een
parlementair karakter zou hebben. Fakkeldragersdag (zie hoofdstuk 2), de
val van het laatste kabinet-Drees, h et vertrek van Drees uit de actieve
politiek en de behoefte van de PvdA aan een meer herkenbaar socialistisch
beleid speelden in de formatie een dusdanige rol, dat de KVP niet aan de
prealabele eis tegemoet wilde komen.
Vier jaar later begon de procedure m et een omstreden informatieopdracht
aan Romme om de mogelijkheden te onderzoeken van een kabinet ‘dat
zich verzekerd kan achten van een zo breed mogelijke steun in het
parlement’. Romme werkte conscientieus aan zijn ‘bouwstenen’ voor een
program dat als uitgangspunt kon dienen voor een vijfpartijenkabinet
24
(KVP, ARP, CHU, PvdA en W D ) , hoewel de W D verklaard had niet m et
de PvdA te willen samenwerken. Form ateur De K ort borduurde hierop
door, doch werd door Toxopeus (VYD-fractievoorzitter) onomwonden
vóór het sluiten van een programakkoord to t een keuze gedwongen tussen
PvdA en W D . De form ateur koos voor de VVD, waarop de formatie zich
verder ontwikkelde volgens de eerdergenoemde consistentieregel: de PvdA
kwam er niet meer aan te pas. Het radio- en televisievraagstuk, waarover het
kabinet-Marijnen gestruikeld was, verhinderde het welslagen van Schmelzers
reconstructiepoging (1965). Cals herstelde daarop de samenwerking van KVP
en PvdA, waaraan de ARP wél, de CHU niet meedeed. De geprononceerde
opstelling van Beernink (CHU-fractievoorzitter) inzake de radio- en
televisieproblematiek stond deelneming in de weg.
In 1967 weigerde de PvdA aan het formatieoverleg deel te nemen, indien
en zolang de W D daarbij betrokken zou zijn. Zowel in 1971 als in 1972
bleef de PvdA buitenspel staan omdat ze bij voorbaat samenwerking m et
partijen, waarmee niet vóór de verkiezingen een akkoord gesloten was,
uitsloot. Ook in 1972—1973 wilde de PvdA niet weten van echte
onderhandelingen m et de christen-democratische partijen en wel om
dezelfde redenen als in 1971 en 1972.
In de wederzijdse uitsluiting van PvdA en W D openbaarde zich de
behoefte aan meer duidelijkheid en zuiverheid in de politiek, maar ook
onvrede over de middenpositie van de christen-democraten, die het bij de
formaties voor het zeggen hadden en de antipoden tegen elkaar uit konden
spelen. Vandaar het verlangen o f de eis dat de confessionele drie al vóór
de verkiezingen een keuze zouden maken, hetgeen op straffe van
zelfvernietiging moeilijk door de christen-democraten gehonoreerd kon
worden. W D en PvdA benaderden de confessionele drie vanuit de
doelstelling van een meerderheidsstelsel, waarin inderdaad de elkaar
bestrijdende partijen moeten vechten om h et middenveld en de
kabinetssamenstelling w ordt bepaald door de electorale keuze van dat
middenveld. De befaamde polarisatie beoogde binnen het
evenredigheidsstelsel to t een enkelvoudige Iinks-rechts-tegenstelling te
komen, hetgeen vanwege dat evenredigheidsstelsel to t mislukken gedoemd
was, temeer daar de PvdA tegelijkertijd een ideologisch radicaliseringsproces
doormaakte.
In 1963 hanteerde Toxopeus tegen de vijfpartijen-constructie onder meer
het argument dat de democratie gediend was met een enigszins
betekenende oppositie vanuit het parlement. Dit argument wordt ook
gebruikt tegen ‘nationale kabinetten’, zoals door de W D sedert 1977
25
bepleit. Op zichzelf lijkt dit logisch, doch er is sprake van schijn. Immers,
binnen ons stelsel kan een oppositiepartij haar alternatieven moeilijk
geloofwaardig maken, omdat ze geen regeringsverantwoordelijkheid draagt
en ook niet zal dragen, tenzij in een combinatie m et andere partijen.
Bovendien hebben de brede-basiskabinetten van Drees overtuigend
aangetoond dat in een dergelijke constructie de regeringspartijen, en dus
het overgrote deel van het parlement, wel degelijk hun invloed op het
kabinetsbeleid deden gelden. De zwaar-compromissoire kabinetsbeslissingen
dwongen de regeringspartijen in het parlem ent to t profilering van hun
aandeel en soms to t fors bijsturen, waarin vooral Romme een meester was.
De overige problemen
6
Over de mogelijkheden om meer o f m inde/vérgaande bindingen aan te
gaan, spraken we reeds. Het overeen te komen regeringsprogram, waaraan
programvergelijking en programbijstellingen voorafgaan, is als middel om
tot een keuze inzake de basis te kom en, weinig geëigend gebleken.
Programonderhandelingen vooronderstellen een keuzebeslissing aangaande
de kabinetsbasis. Het belang dat bepaalde aan de formatie deelnemende
partijen hechten aan h et program hangt veelal af van de mate van
vertrouwen o f achterdocht tussen diezelfde partijen onderling. Hoe meer
onderling vertrouwen, des te minder behoefte aan een gedetailleerd
program, dat zich kan beperken to t een aantal controversiële punten
waarvoor dan een compromis gezocht wordt.
Zetelverhouding, portefeuilleverdeling, in aanmerking komende personen
en staatssecretariaten hangen ten nauwste m et elkaar samen. Tot op
heden gold als algemene regel dat de partij die de premier levert, hiermee
een zodanig voordeel verwerft dat zij hiertegenover een offer dient te
brengen in de basisformule. De progressieve partijen hebben to t 1981
overwegende bezwaren gekoesterd tegen het overgaan van een premier van
een centrum-rechtse in een centrum-linkse combinatie in dezelfde functie.
In 1967 opperde Toxopeus soortgelijke bedenkingen tegen formateur
Biesheuvel, omdat hij vice-minister-president in het kabinet-Cals was
geweest.
Voor de bezetting van de als uiterst invloedrijk ervaren sociaal-economische
driehoek m aakt h et bovendien verschil o f de premier terzake
deskundigheid en gezag bezit, dan wel meer algemeen bestuurlijk
georiënteerd is (Drees, Zijlstra, Den Uyl versus De Quay, Cals, De Jong o f
Van Agt). Het bestaan van een begrip als de driehoek wijst al op een
26
zekere hiërarchie in de waardering van de verschillende departementen.
Binnenlandse Zaken is zeer in trek vanwege de te vergeven benoemingen.
Buitenlandse Zaken vormt een prestige-departement. Volksgezondheid,
CRM en vooral Onderwijs liggen zeer gevoelig bij de confessionele
partijen wegens de in die sectoren aanwezige ‘zuilstructuren’ en de
geprononceerde opvattingen van met name de KVP over het welzijnsbeleid.
Het regeringsprogram kan ertoe leiden dat bepaalde departementen
politiek aan betekenis winnen en zelfs in versterkte m ate, indien de
regeringspartijen over het betreffende programonderdeel nogal van mening
verschillen, c.q. het gevonden compromis meer of minder waarderen
(abortus-Volksgezondheid, huren en woningbouw-Volkshuisvesting etc.).
Teneinde de invloed van de verschillende coalitiepartners op dat
beleidsonderdeel evenwichtig te spreiden, zoekt men veelal een oplossing
in de sfeer van de verdeling der staatssecretariaten o f door op
departem enten, die eveneens bemoeienis hebben met dat beleidsonderdeel,
ministers van verschillende kleur te plaatsen.
Ten slotte spelen persoonlijke vragen veelal een beslissende rol:
persoonlijke verhoudingen en ambities, prestigeoverwegingen,
beschikbaarheid van geschikte kandidaten. Over deze realiteit wordt nogal
eens in denigrerende zin gesproken, hetgeen het simpele feit miskent dat
deze factoren to t het wezen van het politieke bedrijf behoren en zich
overigens, op ander niveau en in andere verhoudingen, precies zo
manifesteren elders in onze samenleving, van besturen van voetbalclubjes
to t directies van multinationals toe.
De regeringsverklaring
De formatie vindt haar formele afronding in de benoemingsbesluiten en de
beëdiging van de ministers. Het kabinet presenteert zich vervolgens zo
spoedig mogelijk aan het parlement, hetzij bij de opening van een nieuwe
zitting der Staten-Generaal in verenigde zitting bijeen voor de troonrede,
hetzij door het afleggen van een regeringsverklaring aan de Tweede Kamer.
Presentatie aan de Eerste Kamer vindt dan op een latere datum plaats.
Het kabinet legt verantwoording af om trent de aanvaarding van zijn
benoeming. De premier verantwoordt namens het kabinet h et verloop van
de formatie, waarbij doorgaans het karakter van het kabinet ter sprake
kom t (parlementair o f extra-parlementair), en geeft een overzicht van de
hoofdpunten van het te voeren kabinetsbeleid. Bij de oplossing van de
woningbouwcrisis (1960) speelde de inhoud van de regeringsverklaring
27
een belangrijke rol. Het concept werd zelfs aan de regeringsfracties ter
goedkeuring voorgelegd. Het tweede kabinet-Van Agt kwam nog vóór
het eerste optreden in de Kamer ten val over de opstelling van de
regeringsverklaring. De informatie De Galan-Halberstadt bracht alsnog een,
naar later bleek slechts voorlopige, oplossing voor de gerezen
meningsverschillen.
Na het afleggen van de regeringsverklaring krijgt de Kamer de gelegenheid
haar oordeel uit te spreken over het optreden van h et kabinet. Aangezien
de vertrouwensregel in ons parlementaire stelsel ‘negatief moet worden
uitgelegd, is het niet gebruikelijk dat de Kamer in meerderheid haar
vertrouwen in het kabinet uitspreekt. Het kabinet bezit de parlementaire
legitimatie, indien een wantrouwensvotum achterwege blijft.
Een minderheidskabinet
Zowel in 1973 als in 1977 kwam de mogelijkheid van een
minderheidskabinet, dat dan geen overgangskabinet zou zijn, serieus in
discussie. Het optreden van een minderheidskabinet vóóronderstelt zoveel
gedoogsteun in het parlement, dat h et niet onmiddellijk of even later
weggestuurd wordt. De vraag rijst, hoe zich van een dergelijke gedoogsteun
te verzekeren zonder dat de indruk gewekt w ordt dat een
meerderheidskabinet to t de mogelijkheden behoorde. Een
minderheidskabinet heeft buitendien constitutionele bezwaren, wanneer
men de keuze heeft tussen meerdere minderheidskabinetten. Zou dan één
van deze door de Koningin benoemd worden, dan zou dit moeilijk anders
kunnen dan krachtens een voorafgaande persoonlijke keuze van de
Koningin, die uiteraard steun vindt in de eindrapportage van de laatst
optredende (in)form ateur en overigens niets verweten kan worden doordat
ze door de verantwoordelijke politici in die positie gebracht werd.
Drie soorten kabinetscrises
Er kunnen drie soorten kabinetscrises van elkaar onderscheiden worden.
ƒ Crises welke primair een conflict betekenen tussen minister(s) en
fractie van dezelfde partij (VVD 1951, PvdA 1955 en ARP 1960).
2 Crises ten gevolge van het ontbreken van homogeniteit binnen het
kabinet (Marijnen 1965, Biesheuvel 1972, Den Uyl 1977).
3 Crises, veroorzaakt door een conflict tussen het kabinet en een
Kamermeerderheid (Drees 1958 en Cals 1966).
28
Tussen de bovengenoemde categorieën crises bestaat uiteraard een zekere
verwantschap omdat in alle gevallen een o f meer regeringspartijen hun
steun onthouden c.q. dreigen te onthouden aan het kabinet. In 1958,
1966 en 1972 hebben kabinetscrises to t vervroegde verkiezingen geleid.
In 1958 geschiedde het uitschrijven hiervan door de christendemocratische
ministers u it h et laatste kabinet-Drees onder voorzitterschap van Beel, in
1966 door een ten dele ‘nieuw’ kabinet-Zijlstra, in 1972 door het
kabinet-Biesheuvel, dat van de ter beschikking-stelling van de portefeuilles
terugkwam .
Staatsrechtelijke positie van een demissionair kabinet
Hoewel vooropstaat dat ook een demissionair kabinet verantwoordelijk
blijft voor het beleid, heeft de demissionaire status aperte nadelen. Een
demissionair kabinet heeft het wapen van de ontslagaanvraag verloren. In
demissionaire status kan het zelfs geen verantwoordelijkheid nemen voor
het eigen ontslagbesluit. Het ontslag van de DS’70-ministers in 1972
ging vooraf aan h et ter beschikking stellen van de portefeuilles door de
overige bewindslieden. De ontslagaanvrage van de socialistische ministers in
1958 en in 1966, toen tesamen met Cals en Bogaers, leidde pas tot ontslag
onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet.
De Kamer mist bij een demissionair kabinet de mogelijkheid het heen te
zenden en daarmee haar belangrijkste pressie- o f machtsmiddel. Tegenover
elkaar kunnen de ministers niet meer m et aftreden dreigen. Bovenal echter
kan de Koningin door een demissionair kabinet niet worden gedwongen.
Noch in lopende, noch in politiek onomstreden zaken is dit een bezwaar.
Bij politiek omstreden kwesties echter of bij gebleken tegenstellingen tussen
politieke partijen zou de Koningin, handelende op een meerderheidsvoorstel
van een demissionair kabinet, weliswaar onschendbaar blijven doch nu de
constitutionele dwang onmogelijk is, persoonlijk en vrijwillig beslissen.
Vandaar dat in dergelijke kwesties besluitvorming door het demissionaire
kabinet unanimiteit vooronderstelt.
K ortom , om alle bovengenoemde redenen m oet h et wenselijk worden
geacht dat de demissionaire status van een kabinet zo snel mogelijk wordt
opgeheven. Naarmate die demissionaire toestand langer duurt, neem t het
gevaar toe, dat door het wegvallen van de constitutionele
machtsverhoudingen naar oplossingen gegrepen wordt, die ons stelsel geheel
o f gedeeltelijk u it het lood slaan.
In het slothoofdstuk zullen we nader ingaan op de mogelijkheden om
dergelijke problemen h et hoofd te bieden.
29
HOO FDST UK TWEE
N a a r het einde
van de brede-basis-politiek
In de periode 1948—1958 kende ons land vier opeenvolgende zgn.
brede-basis-kabinetten, steeds m et Drees als minister-president.
Nadrukkelijk heeft bij voorbeeld de toenmalige fractievoorzitter in de
Tweede Kamer van de ARP die kabinetten het karakter van een
‘nationaal kabinet’ ontzegd. Terecht, want tot 1952 maakte de ARP er
geen deel van uit en na 1952 viel de VVD uit de b o ot om tot 1959 in
de oppositie te blijven. Van 1948 to t 1956 vormde de samenwerking
tussen KVP en PvdA de kern van deze brede-basis-constructie, doch in
1956 stelden KVP, ARP en CHU hun onderlinge samenwerking voorop
en toonden ze gedurende de formatie enige bereidheid om een coalitie
met de VVD aan te gaan met uitsluiting van Drees en de PvdA. In
december 1958 beleefde de brede-basis-politiek haar voorzienbaar, maar
toch nog onverwacht einde. Een ‘nieuwe politieke époque’ brak aan, die
tot 1972, vrijwel ononderbroken (kabinet-Cals 1965—1966 en
kabinet-Zijlstra 1966—1967), beheerst zou worden door de samenwerking
in coalitiekabinetten van KVP, ARP en CHU m et de VVD.
Over de factoren welke bijgedragen hebben aan het ontstaan en voortduren
van de brede-basis-politiek, komen we later te spreken. In het
hiernavolgende willen we de aandacht vestigen op een aantal gebeurtenissen,
die mede bepalend zijn geweest voor de breuk in 1958 en die tevens een
verklaring geven voor het optreden van het extra-parlementaire
kabinet-De Quay.
Het Bisschoppelijk Mandement van 1 mei 1954
Dit herderlijk schrijven, getiteld ‘De katholiek in h et openbare leven van
deze tijd’, had ten doel de eenheid onder de katholieken te bewaren c.q.
te bewerkstelligen. Een aantal stromingen werd als onchristelijk
gekenschetst. Het al bestaande verbod om lid te zijn van socialistische
30
en communistische organisaties op straffe van onthouding der heilige
en onmisbare sacramenten en een kerkelijke begrafenis, werd nog eens
onder de aandacht gebracht van de beminde gelovigen. Dat verbod strekte
zich tevens uit to t het regelmatig bijwonen van socialistische
vergaderingen, het lezen van socialistische bladen, het beluisteren van de
VARA en het lidmaatschap van het N W . Een rooms-katholiek behoorde
geen medewerking te verlenen aan de PvdA, al werd het lidmaatschap niet
met de banvloek getroffen. Het mandement vond in CNV-kring (Ruppert)
weerklank, maar zette veel kwaad bloed bij de PvdA en heeft de onderlinge
verstandhouding van KVP en PvdA nadelig beïnvloed. De
PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Burger, wierp op een kaderdag
van zijn partij de vraag op of de PvdA het zich kon veroorloven met de
KVP samen te werken, nu haar democratisch karakter in twijfel getrokken
kon worden (3 juli 1954). De bestuursleden van de katholieke
werkgemeenschap in de PvdA toonden grote zedelijke moed door te
verklaren, dat ze lid zouden blijven van de PvdA. Drees gooide olie op de
golven. Hoewel diep getroffen, meende Drees dat de KVP het m andement
onmogelijk kon verloochenen en derhalve diende het geen breukpunt te
zijn.
Huurwetcrisis 1955 en verkiezingen 1956
Het derde kabinet-Drees ontm oette felle tegenstand van de PvdA bij zijn
voorstellen om trent belastingverlaging m et daaraan gekoppeld een
huurverhoging. De PvdA, bij monde van Hofstra en Bommer, wenste dat
gelijktijdig met de huurverhoging er een regeling zou komen, welke
onevenredig hoge huurinkomsten van huiseigenaren zou ‘afromen’. Op
17 mei 1955 verwierp de Tweede Kamer m et 50 tegen 48 stemmen de
ontwerp-Huurwet van de katholieke minister W itte. De Katholieke
Nationale Partij (KNP) van Welter gaf de doorslag door mèt de PvdA
tegen te stemmen. Hoewel Burger de breuk wist te krammen, had de
kabinetscrisis de verhoudingen tussen de socialistische ministers
(behoudens Mansholt) en hun geestverwante fractie nogal belast. De
waarneembare verwijdering gaf Lieftinck en De Gaay Fortm an aanleiding
in 1956 bij de form atie de vorming van een kabinet te beproeven mèt
de PvdA, doch zonder Drees.
De verkiezingsstrijd van juni 1956 gaf een ongemeen felle confrontatie
tussen KVP en PvdA te zien. De PvdA verspreidde een pamflet met als
kop ‘Drees o f Romme minister-president’. Daarin werden Romme’s
31
brochures over de staatsordening gereleveerd m et als conclusie dat de
politiek leider van de KVP, eenmaal aan de macht gekomen, alle
niet-katholieken to t tweederangs staatsburgers wilde maken en de
grondrechten wilde beperken. Met Romme als premier kwam de
tolerantie, op Spanje en Hitler bevochten, weer in het gedrang. Oud zou
daarin zijn advies aan de Koningin de logische consequentie aan verbinden,
dat een vier-partijen-kabinet zonder hetzij de PvdA, hetzij de KVP het
eerst in aanmerking kwam. Beide partijen hoorden niet langer in één
kabinet thuis. Voorafgaande aan de verkiezingen had het KVP-partijbestuur
besloten het eigen katholieke geluid feller te doen klinken. De PvdA was
te zeer met de eer van de sociale wetgeving gaan strijken: het Drees-effect.
Teneinde de KVP een meer sociaal profiel te geven, werd de keuze ‘voor
christendom, vrijheid en welvaart’ gelanceerd en tevens de PvdA steviger
aangepakt. Deze tactiek ontaardde op zondag 26 juni 1955 in het
smakeloze pamflet 0 ’56 (overwinning 1956), dat aan de gelovigen na
afloop van de eucharistieviering werd uitgereikt. Het pamflet liet zien hoe
katholieke ziekenhuizen in vlammen zouden opgaan, als de ‘roden’ zouden
winnen. Gedurende de verkiezingsstrijd deden zich verscheidene
incidenten voor. Zo werd Drees in Venlo geplaagd door de onaangename
geur van door jongelui geworpen stinkbom m en. Diezelfde dag mislukte
een spreekbeurt in Roermond door spreekkoren en doorgesneden
microfoon- en verlichtingskabels. Onschuldiger was het vernielen van
KVP-plakborden in de Zaanstreek, doch daarom niet minder strijdig met
de regels van fair play.
De nek-aan-nek-race tussen PvdA en KVP won de eerste m et een
neuslengte verschil. De PvdA won 4 zetels en kwam op 34, de KVP won
er 3 en steeg daarmee to t 33 zetels. Romme schreef de Koningin: ‘De
verkiezingen hebben twee winnaars te voorschijn gebracht, de PvdA en
de KVP, waarbij de eerste prijs is toegevallen aan de PvdA, mitsdien . . .
thans Dr. Drees ware uit te nodigen als form ateur op te treden’. Deze
sportieve erkenning van de nederlaag kon niet verhelen, dat de KVP zich
zorgen maakte over m et name de stemmenwinst van de PvdA in de
katholieke delen van het land, waar het Drees-effect het van het
mandement gewonnen had. Dank zij Drees was de PvdA de grootste partij
gebleven en Romme nam zich voor deze partij bij de formatie een
politieke nederlaag te bezorgen, desnoods door het prijsgeven van de
brede basis, die, zoals de vorstin vaststelde, blijkbaar niet langer een
conditio sine qua non voor de medewerking van Romme betekende.
32
De Kabinetsformatie van 1956
Deze formatie zou niet minder dan 122 dagen duren en daarmee lang
topscorer blijven. Gedurende de formatie pleegden Beel en Drees intensief
overleg met de Koningin over de zgn. Greet Hofmann-affaire, die
constitutionele verwikkelingen dreigde te veroorzaken. Vermoedelijk
koos Romme uiteindelijk voor een —voorlopig —herstel van de
brede basis onder leiding van Drees om de risico’s van een politiek en/of
constitutioneel conflict te beperken. Zowel Romme als Bruins Slot
waren slecht te spreken over de geringe doortastendheid van Drees als
crisis-manager in het conflict rond paleis Soestdijk. Beiden dachten aan
een anti-revolutionair als minister-president, die m et het nodige gezag
en met voortvarendheid de problemen uit de wereld moest helpen. Beels
tact in dit soort delicate kwesties hielp in zoverre, dat tegen het einde
van augustus 1956 Greet Hofmann paleis Soestdijk verliet, doch enkele
dagen later was h et weer ‘grondig mis’ ten paleize. Voor ons verhaal
heeft het weinig zin deze zaak op te rakelen o f uitvoerig deze uiterst
merkwaardige formatie te bespreken. Slechts enkele bijzonderheden
verdienen vermelding.
Na algemene consultaties ontving Drees de eerste opdracht als formateur
‘tot vorming van een kabinet, dat geacht mag worden het vertrouwen
van het parlement te genieten’. Hoewel het overgrote deel van de
KVP-fractie (36 van de 44 aanwezigen) een formatie-Drees gebillijkt had,
bestond er ‘nogal tegenzin . . . tegen een nieuw kabinet onder
socialistische signatuur’. 1 De overige acht fractieleden wilden een KVP’er
in de persoon van Cals het voortouw laten nemen. Al vrij snel na het
optreden van Drees legde Romme telefonisch contact met de
fractievoorzitters van ARP en CHU, Zijlstra en Tilanus, ‘een onderhandsche
verbinding’2 welke omineus zou blijken voor de KVP-PvdA-alliantie en
de brede basis. Zaken als de defensie-uitgaven, huurbelasting,
bezitsvorming, Nieuw-Guinea en de zetelverdeling, waarbij de KVP
Financiën o f Economische Zaken claimde, brachten onoverkomelijke
meningsverschillen tussen beide partijen aan het licht.
Mede door de aanmoedigingen van Romme, onder meer per telegram,
sleepte de formatie-Drees zich voort van 16 juni to t 24 juli, hoewel al
eerder de KVP-fractie voorstellen en program van Drees afgewezen had.
Het beslissende gesprek tussen Drees, Burger en Romme (23 juli) had de
eerste, zeer verbaasd over de houding van de KVP, overtuigd van het
uitzichtloze van zijn poging, die stukliep op het gebrek aan
inschikkelijkheid van de KVP. De demissionaire minister-president,
33
geprikkeld en teleurgesteld, gaf de vorstin de wens te kennen niet meer
bij een formatiepoging betrokken te willen worden, aangezien hij de
verstandhouding tussen KVP en PvdA grondig bedorven achtte. Burger
somde in zijn advies aan de Koningin liefst 20 voorbeelden van
socialistische meegaandheid op. ‘Het is mij niet mogelijk te voorzien
welke mate van kans van slagen de heer Romme heeft, omdat ik niet
begrijp waarom de pogingen van de heer Drees moesten mislukken.’ Ruim
twintig jaar later zou Van Agt tegenover overwinnaar Den Uyl de werkwijze
van Romme imiteren: de formatie bewust rekken, zodat de glans van de
overwinning plaats maakte voor de dofheid van een teleurstellend
formatieverloop.
Na het mislukken van Drees bespraken Romme en pater Beaufort de
situatie. Beiden waren van oordeel dat Romme zich niet kon
onttrekken aan de te verwachten form atieopdracht, hoe kansloos die ook
was. Het “wie breekt, betaalt’ verlangde, dat Romme op zou treden, doch
na de ingecalculeerde mislukking was de weg vrij voor een informateur
en wel bij voorkeur een buitenstaander. Romme ontving een
gelijkluidende opdracht als Drees gekregen had. Formeel stond de
form ateur de weg open naar een kabinet zonder de PvdA, doch zijn
‘interne opdracht’ beperkte de mogelijkheden to t een terugkeer van de
brede basis.
Na goed een week, op 1 augustus hield Romme het voor gezien. Zijn
program was door KVP, ARP en CHU aanvaard, doch door de PvdA
afgewezen. De Koningin ontving tegenstrijdige adviezen en belastte
uiteindelijk de toevallig in Nederland verblijvende Lieftinck met een
inform atieopdracht. Diens opzet om een kabinet zonder Drees en
Mansholt bijeen te krijgen mislukte door een veto van de PvdA-fractie.
Nog steeds voelde Romme niets voor een ‘anti-socialistisch blok’ met de
VVD, waarvoor hij gehoor vond bij Tilanus. Bij zijn bezoek aan Juliana
op 16 augustus, na Lieftincks eerste poging, noemde Romme ‘de breede
basis stuk’. 3 Een zuiver rechts, dus confessioneel kabinet wilde hij wèl
onder ogen zien. De Koningin suggereerde een extra-parlementair
kabinet onder leiding van Drees, hetgeen Romme ‘een contradictie in de
term en’ achtte. Hoewel de formatie hangende de consultaties formeel
stil lag, werkte Lieftinck door alsof hij verzekerd was van prolongatie van
zijn informateurschap. Op 17 augustus hoorde Romme van hem dat
de Koningin een rechts kabinet een te smalle basis vond, terwijl de
inderdaad herbenoemde inform ateur toegaf dat de brede-basis-constructie
onmogelijk was geworden. Hoewel Romme aandrong op een onderzoek
34
naar een rechts kabinet alvorens een extra-parlementaire variant van de
brede basis geprobeerd zou worden, ging Lieftinck onverdroten verder
met een onderzoek naar die variant. De ontwikkelingen stelden hem in
zoverre in het gelijk, dat de CHU een rechts kabinet afwees en eveneens
een oplossing in de extra-parlementaire sfeer zocht. De KVP-fractie
had al eerder de brede basis afgeschreven en Romme op 18 augustus
gemachtigd met Zijlstra en Tilanus over een rechts kabinet te
onderhandelen.
Uiteindelijk struikelde Lieftinck over de zetelverdeling en de
bezitsvorming. Hem werd door Romme te verstaan gegeven, dat ‘het licht
op rood stond’ en dus geen enkele medewerking meer te verwachten viel.4
Lieftincks laatste communiqué vertelde dat hij ‘nu afwacht wat de
verspieders hem kom en melden, o f het een land is van melk en honing,
of een land waar reuzen wonen’, blijkbaar doelend op de mogelijkheid,
dat enkele KVP-ers het negatieve advies van Romme zouden trotseren.
Wederom was de ‘KVP weer de enige breker’, waarvoor Juliana Romme
om tekst en uitleg vroeg. De Koningin bood de KVP-fractievoorzitter
tot twee keer toe een formateurschap aan, wat deze weigerde ‘omdat
dit de verhoudingen scherper zou maken dan nodig is, hetgeen wij met
het oog op de toekom st moeten voorkomen’. s
Romme’s tweevoudige weigering werd via een communiqué publiek
gemaakt, waardoor het formateursaanbod pijnlijk duidelijk het karakter
van een in gebreke-stelling kreeg. Romme volhardde in zijn al eerder
geformuleerde advies: een informateur bij voorkeur uit
protestants-christelijke kring (Donner sr., De Gaay Fortm an, Zijlstra). De
vorstin verweet Romme dat ‘elkaar de bal toegegooid’ werd en sloot een
opdracht aan Zijlstra u it.6 Inderdaad had Romme Zijlstra en Zijlstra
Romme als premier voorgedragen.
Na raadpleging van Zijlstra draafde De Gaay Fortman op als informateur.
Hij trachtte eerst een extra-parlementair kabinet m et de PvdA doch
zonder Drees, en daarna één zonder de PvdA van de grond te krijgen.
Voor Drees was het een ontgoocheling, dat de KVP wel Van Tilburg,
maar niet hem wilde accepteren: ‘Heb ik het tegenover de rechterzijde
zoo slecht gedaan?’7 Tegenover h et tweede alternatief van ‘Gaius’ nam
Romme formeel een neutrale houding in vanwege het beoogde
extra-parlementaire karakter, doch materieel werd dit door zowel KVP
als ARP ondersteund. De CHU-minister van Defensie, Staf, en op zijn
advies Tilanus, deden De Gaay Fortman stranden. Waarschijnlijk was
voor Staf doorslaggevend dat Romme en de KVP hun invloed zouden
35
vergroten, dank zij de houding van de ARP en De Gaay Fortman, die
de vuile was deden voor de KVP, terwijl Romme zich desondanks
formeel tegenover zodanig kabinet zonder PvdA op de vlakte leek te
houden. Stafs houding ontm oette bij Romme en de ARP kritiek en werd
uitgelegd als een blijk van onberekenbaarheid.
Uiteindelijk zou Burger de programmatische impasse weten te
doorbreken en trad er een kabinet-Drees op ‘bij gedogen’ van de drie
christen-democratische partijen en van de PvdA. Een bijzonderheid van
de formatie-1956 was nog, dat Drees aanvankelijk naar een
vijf-partijenkabinet, dus inclusief de VVD, streefde teneinde de
verhouding rechts-links ten gunste van links (PvdA plus VVD) te
versterken. Burger deed in de slotfase dit doel herleven, thans mede om
de ARP te straffen voor haar poging de PvdA buiten boord te zetten
èn om de VVD te belonen, omdat deze de PvdA ‘aangenaam was
geweest’ door niet aan de gewraakte poging mee te werken. Romme
verbond evenwel zijn medewerking aan die van de ARP en de VVD trok
zich terug. De gepeperde briefwisseling tussen Burger en Zijlstra gaf
een voorproefje van wat de confessionele drie in 1973 te wachten stond.
De lange duur van de formatie en het onaangename verloop hadden ‘de
drakentanden . . . gezaaid’,* hetgeen al direct bij h et eerste optreden
van het laatste kabinet-Drees in de Kamer aan het licht kwam.
Bruins Slot, fractievoorzitter van de ARP en representant van de sterke
stroming in de ARP die zich los wilde maken van de PvdA en daarin het
CNV van Ruppert aan haar zijde vond, distantieerde zich van elke
binding tegenover het kabinet: ‘de brede basis, in de zin van een
parlementaire basis van samenwerking in een kabinet, is er niet meer.
Het kabinet, dat wij nu voor ons zien, is er gekomen, alleen omdat
er niets anders to t stand te brengen viel. De brede basis is er niet meer’.
Romme maakte de CHU ernstige verwijten over haar negatieve houding
tegenover inform ateur De Gaay Fortm an. De CHU had een dwangsituatie
geschapen: een gedwongen brede-basis-kabinet of een zakenkabinet.
Voor een slechtere keuze was hij de afgelopen tien jaren nimmer gesteld.
De keuze viel op het ‘noodkabinet-Drees’. De fractie heeft echter
volledige vrijheid tegenover de daden van dit kabinet behouden, aldus
Romme.
De brede basis brokkelt volledig af, 1956—1958
Het kabinet-Drees IV, met Hofstra op Financiën en Zijlstra op
36
Economische Zaken, terwijl Suurhoff (PvdA) Sociale Zaken behartigde,
zag zich gedwongen een bestedingsbeperking a f te kondigen om de
betalingsbalans te ontlasten. KVP en PvdA gaven elkaar de schuld van
de overbesteding, terwijl Suurhoff in toenemende mate het NVV
tegenover zich vond, dat zich duchtig roerde tegen de regeringspolitiek.
Op zijn jaarvergadering van 1956 stelde het NVV vast, dat tussen 1949
en 1956 de loonsom vrijwel steeds 53 a 55 procent van het nationaal
inkomen uitm aakte, wat gelet op de groei van het getal werknemers
tegenover het aantal zelfstandigen beduidde dat ‘het aandeel van de
loontrekkers in werkelijkheid is gedaald’. De regeringsnota van februari
1957 inzake de bestedingsbeperking ondervond zulk een scherpe en
algemene kritiek, dat Oud gewaagde van een guerrilla-oorlog van de
Kamermeerderheid tegen het kabinet.
Inderdaad werkten de regeringspartijen op geen enkele wijze samen in
de Kamer, hoewel haar geestverwante ministers in het kabinet een grote
mate van homogeniteit bewaarden. V oortdurend werden de regering
onwelgevallige moties en amendementen ingediend, hetgeen even zovele
onaanvaardbaar-verklaringen van de betreffende ministers uitlokte. Het
weekblad ‘Burgerrecht’ zou met welgevallen vaststellen, dat de
Kamermeerderheid er blijkbaar voordeel in zag de socialistische ministers
niet de kop af te slaan, maar ze langzaam te wurgen.
Conform de afspraak in het partijbestuur van de KVP, dat er hogere
eisen vooral op het vlak van de bezitsvorming gesteld zouden worden,
trok Romme bij de algemene beschouwingen van 1957 van leer: ‘de
normale levensduur van een kabinet is voor dit uit nood geboren kabinet
een wel wat ruime jas, die dan ook een duurdere prijs zal kosten dan
wij met het oog op ’s lands belang zouden mogen betalen. Het
landsbelang kan niet gedurende zo’n lange tijd een substantiële bijdrage
tot de bezitsvorming ontberen’. De politiek leider van de KVP sprak
de wens uit, dat het kabinet, hoewel uit nood geboren, zonder ‘door
ons en aan ons toegebrachte pijn zijn leven zal kunnen voleinden’. Volgens
Duynstee was hiermee in beginsel en op termijn de basiskwestie gesteld.
In 1958 verslechterden de verhoudingen snel en ingrijpend. KVP en ARP
verweten de regering onnodig lang aan de bestedingsbeperking vast te
houden, nu het dieptepunt gepasseerd was. De pas opgetreden
PvdA-minister van Landbouw, Vondeling, werd zo fel door de drie
confessionele fracties geattaqueerd, dat Vredeling namens de PvdA op
zijn beurt de vertrouwenskwestie stelde.
Bij de Statenverkiezingen van 26 maart 1958 leed de PvdA gevoelig
37
verlies (van 32,7 naar 28,6 procent), terwijl KVP en vooral W D forse
winst boekten. De PvdA ervoer dit als de onverdiende uitkomst van de
politiek van bestedingsbeperking, waarvoor ook de niet-socialistische
bewindslieden de volle verantwoordelijkheid droegen, doch waarvan de
confessionele Kamerfracties zich gedistantieerd hadden. Het ongenoegen
van de PvdA uitte zich in scherpe aanvallen van de beide
PvdA-Kamerfracties op het volkshuisvestingsbeleid van KVP-minister
Witte, kort na de verkiezingen. Bij de algemene beschouwingen van 1958
was het vooral Burger, die zware kritiek uitoefende, terwijl Romme juist
van vertrouwen geven sprak. Dat belette Romme’s partijgenoot Lucas, de
financiële specialist, niet om de regering met een huisvrouw te vergelijken
Van wie men zegt dat ze een gat in de hand heeft’.
Het wetsontwerp inzake vervreemding van landbouwgronden, door
Vondeling verdedigd, leidde tot indiening van een amendement-Biewenga,
dat de PvdA-fractie onaanvaardbaar achtte maar dat desondanks een
meerderheid verwierf. Vondeling was niet verder gegaan dan een
ontraden, waarover Burger slecht te spreken was. Naar zijn oordeel lapte
de Kamer het regeringsprogram aan zijn laars en op de kaderdag van de
PvdA, 31 oktober 1958, kwalificeerde hij het gebeurde als ‘een
schoolvoorbeeld van w oordbreuk’. De volgende dag liet de nieuwe
voorzitter van de CHU, Beernink, weten dat de tijd van de
brede-basis-politiek voorbij was. De voorzitter van de PvdA-Tweede
Kamerfractie verklaarde op 22 november, toen zijn partij een
Fakkeldragersdag hield, een soort wapenschouw, dat zijn fractie het
kabinet alleen nog zou kunnen steunen indien aan een zevental eisen,
ontleend aan voornemens van PvdA-ministers en moties van de PvdA, zou
worden voldaan. Deze mededeling geschiedde na overleg met en in
aanwezigheid van de socialistische ministers, inclusief Drees, die daarover
door Romme in de Kamer aan de tand werd gevoeld.
Hoewel Drees de eigen verantwoordelijkheid van de PvdA-ministers
voorop stelde, liet hij zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer weten
dat wanneer de PvdA-fractie haar medewerking aan het regeringsbeleid
weigerde c.q. introk, de PvdA-ministers niet zouden aanblijven. Hij
begeerde geen positie als die van zijn Engelse collega MacDonald, wiens
aanblijven een gevolg was geweest van zelfoverschatting.
De breuk voltrekt zich
Op 8 december 1958 begonnen de beraadslagingen in de Tweede Kamer
38
over de wetsontwerpen to t verlenging van de tijdelijke verhogingen van
enige directe belastingen. De verlenging werd gevraagd voor twee jaar.
In de vaste Kamercommissie had Lucas (KVP) evenwel een amendement
ingediend, dat, ondersteund door ARP en CHU, de verlenging tot één
jaar wilde beperken.
Romme diende alsnog een compromis-motie in, in houdende verlenging
voor een jaar met de mogelijkheid to t verlenging over 1960. Vóór het
in stemming kwam stelde Hofstra de portefeuillekwestie. De regering
moest tegen een voortdurende oppositie neen kunnen zeggen ook als het
om een ogenschijnlijk minder belangrijke zaak ging. Hij verwees naar de
kwalificatie ‘noodkabinet’, de problemen rond de bindingen aan het
regeringsprogram en de telkens weerkerende vraag om enerzijds nieuwe
uitgaven en anderzijds bezuinigingen. Ook de motie-Romme was voor
hem onaanvaardbaar. Volgens Duynstee wenste Hofstra niet tegen zijn
partij in het stellen van de portefeuille-kwestie achterwege te laten. Drees
had liever een zaak van meer gewicht afgewacht, ook al wegens de
vermoedelijke electorale vruchten van het intredende economisch herstel.
Na desbetreffende vragen van Oud, verklaarde Drees dat het kabinet
eenstemmig de tweejarige verlenging wenste en dat de socialistische
ministers hun ontslag zouden aanbieden, indien Hofstra zou besluiten
dit te doen. Drees ontkende dat Hofstra handelde onder druk van de
PvdA-fractie. Tilanus vond de aangevoerde reden to t kabinetscrisis een
futiliteit en reageerde met de gevleugelde woorden: ‘Moet dat nu zo?’ Op
11 december werden zowel de motie-Romme als het amendement-Lucas
aangenomen. De volgende dag boden de socialistische ministers hun
ontslag aan en stelden de overige ministers hun portefeuilles ter
beschikking.
Het Interimkabinet-Beel
Op de dag van de breuk liet Bruins Slot aan Romme weten geen
vervroegde verkiezingen, maar een rechts kabinet o f een
KVP-ARP-minderheidskabinet onder leiding van Romme te wensen met
hemzelf eventueel als minister. Ook de Vorstin bleek geporteerd voor
een rechts kabinet, wat Romme afwees.’ Romme adviseerde als enige
fractievoorzitter vervroegde verkiezingen, in welk geval de Koningin aan
een rompkabinet-Struycken dacht. Na overleg met Romme gaf Struycken,
vice-minister-president, Hare Majesteit het advies om het demissionaire
kabinet verkiezingen uit te laten schrijven. De KVP-ministers hadden
39
zich tegen een aangevuld en volwaardig rom pkabinet uitgesproken mede
uit zorg over de te verwachten samengebalde oppositie van PvdA en
NVV. Ondertussen dreigde de Kamermeerderheid tegen de wil van Hofstra
door te gaan met de behandeling van enkele wetsontwerpen, hetgeen
mede een oplossing in de weg heeft gestaan waarbij het gehele
demissionaire kabinet na intrekking van de ontslagaanvrage de ontbinding
van de Kamer op zich zou nemen. Op 14 december verzocht Beel Romme
de leiding van het rom pkabinet op zich te nemen en tevens Sociale Zaken
erbij te doen. Romme weigerde omdat bij de PvdA en het NVV zo’n
oplossing te grote weerstanden zou oproepen.
Daags daarop ontm oetten Romme, Bruins Slot, Tilanus en de demissionaire
ministers Struycken, Zijlstra en Helders (CHU) elkaar voor beraad. Romme
drukte met moeite zijn zin door: een demissionair rompkabinet dat
vervroegde verkiezingen uitschrijft, en (op voorstel van Zijlstra) na een
voorafgaande informatie-opdracht. Alle aanwezigen wensten Beel als
informateur, waaraan de Koningin nog dezelfde avond gehoor gaf.
Informateur Beel overtuigde het seniorenconvent van de wenselijkheid
de Kamerbehandeling van de belastingvoorstellen vooralsnog veertien
dagen op te schorten. In een anderhalf uur durend gesprek van Beel en
Romme, waarin de eerste op z’n minst een nieuwe premier en een
minister van Sociale Zaken (De Gaay Fortm an) aan het om staatkundige
redenen volwaardige rompkabinet wilde toevoegen, kwam Romme met het
voorstel dat van de belastingvoorstellen alleen nog behandeld werd wat
per se vóór 1 januari 1959 afgedaan moest worden, zodat het gehele
demissionaire kabinet kon aanblijven en vervroegde verkiezingen bevorderen.
Hoewel Bruins Slot en Tilanus opponeerden vanwege de schijn alsnog door
de knieën te zijn gegaan, toonden Beel en de confessionele ministers veel
interesse in het voorstel-Romme. De demissionaire confessionele ministers
wilden zelfs pas over een rompkabinet praten als eerst het voorstel aan
Drees zou zijn voorgelegd en door hem afgewezen.
Op 18 december legde Beel aan Drees het voorstel-Romme voor, doch de
demissionaire minister-president reageerde afwijzend. Dezelfde dag
verspeelde Struycken zijn kansen op het premierschap door een overijlde
actie bij het kabinet der Koningin terzake van de Kamerontbinding. Dat
werd zo hoog opgenomen dat de vorstin een klemmend beroep op Beel
deed om het premierschap te aanvaarden. Ook Cals en Klompé oefenden
druk uit op Beel. Romme wist Struycken te verzoenen met een optreden
van Beel als premier, waarna deze tot formateur werd benoemd
(19 december). Op 22 december 1958 trad het interimkabinet-Beel aan,
40
wiens eerste daad was het uitlokken van de benoeming van Drees tot
minister van Staat. Onmiddellijk na de beëdiging zouden Beel en Struycken
met een persoonlijke brief van de Koningin op zak Drees thuis opzoeken
teneinde hem tevens in kennis te stellen van de voordracht voor het
Grootkruis Nederlandse Leeuw.
De Tweede Kamer werd bij K.B. van 23 december 1958 ontbonden op
eenzelfde grond als in 1933: het vervroegen van de verkiezingen. Burger,
die de bewindslieden in het interimkabinet begroette als ‘zaakwaarnemers
van het conservatisme’, diende bij de beraadslagingen over de
regeringsverklaring van 23 december een motie in dat de Kamerontbinding
‘niet door ’s lands belang was gevorderd’; zij werd verworpen. De
verkiezingen zouden op 12 m aart 1959 plaats vinden en het
interim-kabinet regeerde to t 19 mei 1959, vijf m aandenlang dus.
41
H O O F D S T U K DRI E
H e t M in iste rie -D e Q u a y
(19 m ei 1959-24 juli 1963)
De m oeizam e verloving
van confessionelen en liberalen
Ter oriëntatie van de lezer schenken we enige aandacht aan de situatie in de
wereld ten tijde van de formatie van het kabinet-De Quay.1 Die situatie
bepaalde immers voor een belangrijk gedeelte het denken en doen van onze
politici.
Zo was de brede-basis-politiek onder leiding van de zuinige en wijze Drees
stellig evenzeer een produkt van externe druk (Indonesië — Nieuw-Guinea,
angst voor Russische agressie, reactie op de sociale onrust en politieke
instabiliteit in Frankrijk, Italië en België, noodgedwongen integratie in
Europees - en wereldverband en herovering c.q. verbetering van onze
marktpositie) als van interne politieke verhoudingen. De veel gehoorde
veronderstelling als zou die brede-basis-politiek voornamelijk voortgesproten
zijn uit het vernuftige brein van de tacticus Romme, die zowel zijn linkerals zijn rechtervleugel aan boord m oest zien te houden, strookt niet met
de feiten. Ook Drees verdedigde bij herhaling de brede-basis-constructie,
terwijl Romme het hoofd moest bieden aan soms hevige kritiek van zowel
links als rechts in de KVP. Die kritiek bedreigde destijds nog nauwelijks
de cohesie van het in de KVP georganiseerde katholieke volksdeel, hooguit
veroorzaakten de fricties enige electoraal onbelangrijke splinters (Welter).2
Anders gezegd, de electorale risico’s van een keuze voor hetzij de
socialisten hetzij de liberalen waren betrekkelijk gering. De verkiezings­
uitslag in 1963 zou dit nadrukkelijk bevestigen. Kortom, Romme’s keuze
voor samenwerking van de drie grote christelijke partijen m et de socialisten
(1952—1958) laat zich deels verklaren uit de wereldsituatie en voorts
uit zijn gehechtheid aan zowel christelijke als sociale politiek.
In 1959 leefden we nog volop in de Koude Oorlog, hoewel Chroetsjews
destalinisatie en goulash-communisme de ergste kou uit de lucht namen.
De oorlogsheld Eisenhower presideerde in betrekkelijke rust het zich
technologisch en militair superieur wanende Amerika, dat door de
42
Russische spoetniks en maanvluchten weer in beweging kwam en met een
minieme meerderheid de jeugdige katholieke democraat Kennedy tot
president koos. In 1959 overleed Foster Dulles, de minister van
buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, die de Sovjet-Unie omgeven
had met militaire bases en bondgenootschappen. Zijn ‘pactomanie’ zou
behoudens voor wat betreft de NAVO weinig efficiënt blijken.
In Europa stonden NAVO en Warschau-pact to t de tanden gewapend
onverzoenlijk tegenover elkaar. Oost-Duitsland onder leiding van Ulbricht
werd niet als souvereine staat erkend. In Frankrijk verhinderde een andere
oorlogsheld, De Gaulle, een militaire staatsgreep van het Franse leger in
Algerije, gebruik makend van zijn enorm prestige bij de militairen en dank
zij die dubbelzinnige zinsnede ‘je vous ai compris’, waarmee hij de
uitzinnige ‘colons’ pacificeerde. Voor Frankrijk brak een periode van
ongekende politieke stabiliteit aan, waarin het zijn koloniaal verleden
liquideerde en in de wereld aan gezag won. Na Edens Suez-avontuur
regeerde de conservatief Mac Millan over de restanten van wat ooit de
wereld bestierde, het Britse Imperium. Tegenover de Zes in de EEG
organiseerde Engeland de Zeven in de vrijhandelsassociatie, de EVA. In
Rome zetelde de oer-menselijke paus Johannes XXIII, wiens oproep om
het afgebroken Vaticaans concilie van 1870 voort te zetten geestdrift,
hervormingsijver, maar ook zorg om handhaving van de ware leer teweeg
bracht. De christen-democraat Adenauer had inmiddels West-Duitsland
uit zijn ruïnes, zowel m aterieel als moreel, doen herrijzen. De Duitse
Bondsrepubliek vormde een betrouwbare, democratische en onmisbare
schakel in het westerse verdedigingssysteem en deelde in de groeiende
welvaart.
Communistisch China beleefde chaotische tijden door de Grote Sprong
Voorwaarts met onder meer commune-vorming, waaraan de
legendarische Mao Tse-toeng alles en iedereen ondergeschikt maakte en
waardoor de Chinese Volksrepubliek een periode van volslagen isolement
tegemoet ging.3 Evenals vóór de laatste wereldoorlog talloze hele en halve
intellectuelen het Russische experiment bij gebrek aan informatie zonder
enig voorbehoud toejuichten, staken vele wereld- en maatschappij­
hervormers rond 1959 de loftrom pet over het dynamische China. Blijkbaar
waren ze zo geobsedeerd door abstracties, dat de vermoedelijke prijs in de
vorm van veel bloed en leed er niet toe deed.
Datzelfde China claimde het leiderschap van de Derde Wereld en de
ideologische leiding van het wereldcommunisme, to t groot ongenoegen
van Moskou, dat weinig waardering opbracht voor Mao’s
43
boeren-communisme en zijn aanspraken op gebieden, ooit door de
Russische tsaren op China veroverd. Weldra zouden de eerste scheuren
in het voorheen monolithische communistische blok zichtbaar worden.
Onder applaus van vele Amerikanen verdreef Castro de dictator Batista
uit Cuba, terwijl Nehroe, Nasser, Soekam o en Tito naar wegen zochten
om aan de ijzige greep van de Oost-Westverhoudingen te ontkomen en
als niet-gebonden landen een m achtsfactor van belang te worden mede
ter bestrijding van armoede en honger. De Arabieren organiseerden zich
in de Arabische Liga, bijeengehouden door anti-Israëlische
ressentimenten en ondertussen tegen elkaar com plotterend. De
ongeregelde, bloedige dekolonisatie van Belgisch Congo verhardde hart
en standpunt van de Zuid-Afrikaanders. De zwarte meerderheid in
eigen land zou, eenmaal aan de m acht gekomen, evenals in de Congo
korte m etten met de blanken m aken, vreesden ze. Portugal, fascistisch
bestuurd door Salazar, terwijl het buurland Spanje even zo straf geregeerd
werd door generalissimo Franco, verheugde zich nog in het profijtelijke
en rustige bezit van zijn Afrikaanse koloniën. De Verenigde Staten
raakten in Zuidoost-Azié verstrikt in Frankrijks koloniale erfenis, waarin
het communisme onder leiding van Ho Tsji Minh een hecht georganiseerde
en expansieve m achtsfactor bleek.
Soekarno tergde de Nederlandse publieke opinie door nationalisaties van
onze bedrijven en zou zelfs met gewapend optreden ter bevrijding van
Nieuw-Guinea gaan dreigen. Waarmee we terugkeren naar de politieke
verhoudingen in Nederland, alwaar bijna zes miljoen stemgerechtigde
kiezers van 23 jaar en ouder op 12 m aart hun stem uitbrachten op één
van de meer dan 10 deelnemende partijen.
De verkiezingen van 12 maart 1959“’
De grote winnaar was de VVD onder leiding van P. J . Oud. Zijn felle
anti-socialistische oppositie, die in de impopulaire bestedingsbeperking
van het laatste kabinet-Drees een electoraal dankbaar mikpunt vond,
bekroonde hij met de publieke verklaring dat de VVD niet met de
PvdA in een coalitie-kabinet zou samenwerken.5 Polarisatie avant la
lettre dus. Drees achtte herstel van de oude regeringscombinatie ‘zeer
moeilijk’. Omdat de PvdA enig herstel vertoonde ten opzichte van de
Staten-verkiezingen in 1958, die plaats vonden vóór de kabinetscrisis van
dat jaar, kregen de voorstanders van een harde lijn tegenover de
confessionelen een sprekend argument in handen.
44
Landelijke percentages Tweede Kamerverkiezingen in 1956 en 1959 m e t
bijbehorende zetelaantallen en de landelijke percentages van de
Provinciale Statenverkiezingen van 1958:
Tweede Kamer 1956
PvdA
KVP
VVD
ARP
CHU
Provinciale
staten 1958
Tweede Kamer 1959
zetel­
verdeling
percentage
percentage
zetel­
verdeling
percentage
50
49
13
15
13
32,7
31,7
8,8
9,9
8,4
28,7
32,2
11,4
9,4
9,0
48
49
19
14
12
30,3
ilA
12,2
9,4
8,1
Voor het eerst sedert 1946 was de vorming van een zuiver rechts
kabinet (KVP, ARP, CHU) vrijwel onmogelijk geworden, hoewel in 1918
Ruys de Beerenbrouck de vorming van een rechts kabinet steunend op
exact de helft van de Kamerzetels wel aandurfde. Terecht sloot Romme
onmiddellijk na het bekend worden van de uitslag in Krasnapolsky,
herhaling van een dergelijk avontuur uit. In de ARP bewees men wel
lippendienst aan het idee van een zuiver rechtse combinatie, doch ook
daar wist men dat op de CHU onvoldoende staat viel te maken, gelet
op de schier structurele verdeeldheid van de CHU-fractie, in het recente
verleden gedemonstreerd.6 Het Vrije Volk zag in de verkiezingsuitslag
het doorwerken van de zo begeerde splitsing in links en rechts,
progressief en conservatief, ten koste van de confessionelen.7 De
katholieke Volkskrant signaleerde de stilstand van de KVP onder meer
in het zuiden, terwijl ook De Tijd wees op het uitblijven van enig
electoraal effect van de ‘natuurlijke aanwas’ van katholieken. Voorts
domineerden in de commentaren de liberale winst (in Maastricht van
1,7 op 5,9 procent) en het herstel van de PvdA, die tesamen met de PSP
(1,84 procent) ongeveer het niveau van 1956 bereikt zou hebben.
De vorstin consulteerde op 13 en 14 maart zoals gebruikelijk de
vice-voorzitter van de Raad van State (Rutgers), de voorzitters van beide
Kamers (Kortenhorst en Jonkm an) en de voorzitters der
45
Tweede Kamerfracties, onder wie de GPV-er Laning, wiens partij bij de
eerste telling de kiesdeler gehaald leek te hebben, doch bij vaststelling
van de officiële uitslag ongeveer 20 van de benodigde 40.000 stemmen
tekort kwam!8
De aanwijzing van Beel to t inform ateur geschiedde conform het
unanieme advies van de KVP-fractie, waarin Albering, De K ort, Van der
Ploeg, Stokman, Kortenhorst en anderen de PvdA niet bij voorbaat
wensten uit te schakelen.9 Wel bestond er een zekere scepsis bij Romme
en het overgrote deel van de KVP-fractie aangaande de mogelijkheden
om alsnog met de PvdA to t een coalitie te komen. Daarvoor waren de
verhoudingen sedert oktober 1958 te zeer verslechterd, zoals Beel zelf
bij het aantreden van zijn interim kabinet opgemerkt had.
Op zaterdag 14 m aart berichtte het kabinet van de Koningin dat aan
de fungerend minister-president een inform atieopdracht was gegeven
om te rapporteren ‘over de mogelijkheden om te komen tot de
formatie van een kabinet dat zal mogen rekenen op een vruchtbare
samenwerking met de volksvertegenwoordiging’. Voor het eerst werd na
verkiezingen de formatieprocedure begonnen m et een informatieopdracht,
die bovendien ruimte liet voor een onderzoek naar de mogelijkheden
zowel van een parlementair als van een extra-parlementair kabinet.
Dr. Louis Joseph Maria Beel, informateur
(14 maart 1959—26 maart 1959)
Bestuurder pur sang, zwijgzaam adviseur van de Kroon en succesvol
makelaar in coalities
Doordat vader Beel, directeur van h et abattoir te Roermond, kwam te
overlijden m oest de gymnasiast Louis Beel op 18-jarige leeftijd aan het
werk als volontair ter secretarie (1920). Dank zij monseigneur Van Gils
kreeg hij de functie van secretaris van de bisschoppelijke
onderwijsinspectie én de gelegenheid om na het behalen van het Diploma
Gemeente-administratie A, in Nijmegen rechten te gaan studeren. In
de gemeentelijke administratie van Eindhoven maakte hij snel promotie
to t plaatsvervangend gemeentesecretaris, doch de benoeming van een
NSB-burgemeester deed hem besluiten de gemeentedienst te verlaten
(1942). Na de bevrijding van het zuiden begaf hij zich als adviseur voor
sociale zaken van de Londense regering naar Engeland om in februari
46
1945 prom pt als minister van Binnenlandse Zaken in het tweede
ministerie-Gerbrandy opgenomen te worden. In dezelfde functie ging
hij over in het kabinet Schermerhom-Drees, dat herstel en vernieuwing
van Nederland beoogde. Op 3 juli 1946 trad hij op als minister-president
van het eerste en enige rooms-rode kabinet dat ons land gekend heeft.
De m et het oog op Indonesië noodzakelijke grondwetsherziening vereiste
Kamerontbinding en verkiezingen in 1948. Beel werd daarop met zijn
eerste kabinetsformatie belast, maar strandde in het zicht van de haven
op de personenkwestie. De KVP wenste basisverbreding, hetgeen alleen
bereikbaar bleek door het aanvaarden van Drees als eerste socialistische
minister-president van Nederland.
Beel vertrok enkele maanden later als Hoge Vertegenwoordiger van de
Kroon ( ‘Onderkoning’) naar Indonesië alwaar hij na een aanvankelijk
rigide opstelling een doorbraak bewerkstelligde, die overigens zijn
partijgenoten, minister Sassen en fractievoorzitter Romme volkomen
verraste en stellig bijdroeg aan de val van de eerste, enkele weken later.10
Het klemmende, bijna pathetische beroep van Drees op Beel om in die
beslissende en politiek zo moeilijke fase op zijn post te blijven, had
onder meer succes om dat er tussen beide integere, onbaatzuchtige
staatslieden een voortreffelijke verstandhouding bestond. Na een
kortstondig hoogleraarschap bestuursrecht te Nijmegen, keerde Beel in
het derde kabinet-Drees (1952—1956) op Binnenlandse Zaken terug.
In 1952 had Beel bij de formatie-Donker (PvdA) geweigerd mee te werken
aan het verwijderen van Drees als minister-president zoals door de
KVP-leiding verlangd was.11 In het kabinet-Drees III tutoyeerden alleen
Drees en Beel elkaar, ook in de vergaderingen van de ministerraad.12
Na zijn ministerschap werd Beel door het laatste kabinet-Drees
voorgedragen voor het lidmaatschap van de Raad van State, in december
1958 onderbroken door zijn optreden als interim-premier. Op 57-jarige
leeftijd was Beel al een ‘elder statesm an’ m et groot gezag bij alle partijen
en aan het hof. Zijn optreden in het openbaar had iets houterigs,
provinciaals bijna. In kleinere gezelschappen kwam hij het best to t zijn
recht en genoot men van zijn bonhommie en esprit. Beel kon
voortreffelijk luisteren, maar aarzelde niet met al zijn overtuigingskracht
door te tasten als hij dat nodig oordeelde. Vasthoudendheid kenmerkte
hem dan, doch dat werd zelden als lastig ervaren omdat hij niet zichzelf
zocht en wars was van opdringerigheid of gewichtigdoenerij. Over zijn
contacten m et het Staatshoofd bewaarde hij het diepste stilzwijgen uit
zorg voor diens kwetsbare positie.
47
,
Zijn tragische gezinssituatie hield hij strikt gescheiden van zijn
functioneren in tal van Hoge Colleges van Staat.13 Beel vroeg geen
medelijden en aanvaardde in voorbeeldige zorg alle consequenties van
zijn huwelijkskeuze, tot over het graf heen. Dit was tekenend voor deze
nobele mens, gedragen door een diep geloof, waarin hij zich verbonden
wist met de man voor wie hij de weg zou effenen, dr. J. E. de Quay,
Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.
Beel kreeg als informateur met nogal ingewikkelde persoonlijke en
politieke verhoudingen te maken.
Persoonlijke en politieke verhoudingen anno 1959
kvpm
Van Romme is wel het beeld ontstaan van de almachtige, superieure paus
van de katholieke politiek. Zijn gezag in de fractie was inderdaad groot en
in de politieke loopbaan van velen, zoals Schmelzer en Klompé, was zijn
invloed merkbaar. Toch kende zijn macht beperkingen door het dualisme
in de verhouding tot de eigen bewindslieden, het coalitiekarakter van alle
kabinetten en door de aanwezigheid van ‘elder statesmen’ als Beel, die
over uitstekende contacten met het h o f en politici uit vele partijen
beschikte. Evenmin als zijn voorgangers is Romme ooit premier geworden.
Slechts zelden werd de voorzitter van de katholieke fractie minister
(b.v. Kolkman in 1908, Goseling in 1937, Schmelzer in 1971, Andriessen
in 1977).
In de 13 maart vergaderende KVP-fractie gaf de woordvoerder van de
KAB-vleugel en tevens partiivoorzitter. Andriessfifl. een heldere analyse
van de politieke situatie. Herstel van de brede basis sloot hij uit, gegeven
de opstelling van de PvdA en de reserves bij ARP en CHU. Alle andere
mogelijkheden eliminerend en wijzend op het ontbreken van het
I gevraagde SER-advies over het sociaal-economiscli beleid, kwam hij uit bij
I een extra-parlementair kabinet van confessionelen en liberalen. In de
daarop volgende discussie bleek dat men de PvdA toch een kans wilde
geven, blijkbaar benauwd door het vooruitzicht van een felle
1 PvdA-NW -oppositie. Romme wees Kortenhorsts suggestie om Oud als
!' de grote winnaar de formatieprocedure te laten inluiden van de hand,
omdat niet de stemmenwinst maar de stemmenomvang bepalend diende
te zijn. Overigens had ook Burger in de richting van Oud gewezen.15 Drie
dagen later riep Romme de katholieke ministers voor consult bijeen.
Hij wilde een zuiver extra-parlem entair kabinet met bewindslieden uit
ï
KVP, ARP, CHU en VVD, netgeen beduidde dat de fracties niet de
eindredactie van het regeringsprogram, doch wel het concept zouden
beoordelen. Het definitieve program was louter een zaak van de
form ateur en eventueel de aangezochte ministers. Romme dacht aan
een kabinet van het type-De Geer na de gezantschapskwestie,16 met bij
voorkeur buiten-parlementaire, dus politiek niet geprononceerde
I
VVD-figuren. Met de bewindslieden kwam hij overeen dat de prioriteit
voor de woningbouw, het doorzetten van de algemene
kinderbijslagverzekering, geleidelijke doorvoering van de bezitsvorming,
vrijere loonvorming, voortzetting Nieuw-Guinea-beleid en de behandeling
van de dienstplichtwet, de minimum-grens vormden voor de KVP.
Op 20 m aart beraadslaagde de fractie over Burgers brief inzake Kortenhorsts
partijdigheid gedurende de kabinetscrisis. Inform ateur Beel liet bij de
KVP-fractie informeren naar de mogelijkheid van een rooms-rood kabinet
als laatste alternatief vóór een zakenkabinet. Onder verzet van Andriessen f
en anderen antwoordde de meerderheid positief, mits er een
program-akkoord bereikt werd en samenwerking m et één o f meer
christelijke partijen onmogelijk was gebleken. Op 24 maart rapporteerde
Romme zijn fractie over het onderhoud van Beel m et de drie rechtse
fractievoorzitters, waarin Burgers laatste bod besproken was. Inzake de
binding tussen fracties onderling en tussen fracties en kabinet,
defensieproblemen (diensttijd, dienstplichtwet, verlaging kosten),
Nieuw-Guinea, loons- en huurverhoging en prijsbeheersing
landbouwgronden, constateerde de fractie onoverbrugbare verschillen,
hoewel in een aantal gevallen Romme de PvdA verder tegemoet wilde 1
komen dan ARP en CHU wilden.
Voorts hield de fractie zich bezig met de twistpunten tussen de drie
rechtse fracties. Cals’ troetelbeest, de Mammoetwet, beschouwde Tilanus
als onzin en Bruins Slot als overbodig.17 Ook koesterden ARP en CHU
reserves aangaande de Algemene Kinderbijslagverzekering, doch Romme
dacht ze te kunnen vastpinnen op hun opstelling in 1956. Toto noch
Kerkenbouw behoefden vóór o f gedurende de rit tot een breekpunt te
leiden, aldus CHU en ARP.
Romme concludeerde dat de fractie de PvdA afwees, m et de VVD geen
parlementaire binding wilde, een rechts kabinet uitgesloten was en
derhalve de extra-parlementaire constructie van confessionelen en
liberalen overbleef. De fractie zou enkel het conceptprogram bekijken
]
49
en de fractievoorzitter zou zich onthouden van een (positief) advies
aan de aangezochte ministers.18
PvdA
Bij de PvdA waren in de jaren vijftig de PvdA-bewindslieden, met Drees
aan het hoofd, de voornaamste partijleiders. De fractievoorzitter van
de PvdA in de Tweede Kamer was feitelijk de leider van de back-benchers
(zo ook ten tijde van het kabinet-Den Uyl en van het kabinet-Van Agt
II), hoe roerig deze sedert 1955 ook waren. Na zijn aftreden in 1958
stelde Drees zich niet beschikbaar als Kamerlid m et als gevolg dat
Burger, PvdA-fractievoorzitter, num m er één werd, doch niet voor lang!
Zijn stijl van oppositie voeren was te lawaaierig-negatief, terwijl in de
fractie de oud-bewindslieden Samkalden en Suurhoff hun gram haalden
voor Burgers rol bij het door de fractie afgedwongen aftreden van het
laatste kabinet-Drees.
Burgers opstelling inzake het Nieuw-Guinea-conflict werd door velen in de
PvdA, zoals Vondeling, niet begrepen. Openlijke kritiek van
oud-bewindslieden in Het Parool op zijn functioneren als fractievoorzitter
gaf Burger aanleiding in zijn fractie de vertrouwenskwestie te stellen.19
Op vijf leden na steunde deze de voorzitter, die daarop van het
partijbestuur verlangde dat het publiekelijk afstand nam van de
Parool-kritiek. Na een debat met onder meer Samkalden en Suurhoff
weigerde de kleinst mogelijke meerderheid aan zijn verzoek te voldoen,
waarop Burger 27 maart 1962 het bestuur berichtte als Kamerlid terug
te zullen treden. Daarin aanvaardde hij ten volle de verantwoordelijkheid
voor het einde van de deelname van de PvdA in het laatste kabinet-Drees.
Drees had er in december 1958 nog niet de brui aan willen geven omdat
naar zijn oordeel het economisch herstel zich aankondigde na de
bestedingsbeperking. In de PvdA-fractie leefde evenwel het gevoel dat de
niet-socialistische Kamermeerderheid het beleid was gaan bepalen, ‘maar
gecamoufleerd door de PvdA’, voor wie de breuk ‘een opluchting’
betekende.20 Het amendement-Biewenga, Fakkeldragersdag en het
gebeuren gedurende de kabinetscrisis hadden de verhoudingen grondig
verziekt én beperkten Burgers ruim te in de onderhandelingen bij de
kabinetsformatie. Hij moest wel vasthouden aan het maken van bindende
afspraken, gelet op de gehele voorgeschiedenis en gezien de bijna
structurele beduchtheid van de PvdA om, bij afwezigheid van afspraken,
steeds te worden overstemd. Dat impliceerde voor zijn overlegpartners
50
dat de zeven eisen van Fakkeldragersdag weer op tafel zouden komen.
Hoewel Romme in principe open stond voor een parlementaire binding
aan en met de PvdA, zou hij toch spreken van een ondraaglijk klimaat,
waarin voor het eerst na de oorlog zo’n binding als preliminaire eis
gesteld werd, kennelijk m et de bedoeling ‘om het parlementair kabinet
aan te trekken als een dwangbuis, als votum van wantrouwen tegen de
partners . . .’21 ARP en CHU (conform haar traditie!) wilden geheel
vrij staan tegenover het program.
Op 17 maart schreef Burger de overige fractievoorzitters een brief,
waarin hij aankondigde dat zijn fractie niet op Kortenhorst zou stemmen
bij de verkiezing van de voorzitter van de Tweede Kamer. Kortenhorst
had zich gedurende de crisis in december 1958 partijdig gedragen en in
zijn slotrede ‘onze ernstige constitutionele en politieke bezwaren’
aangaande de tussentijdse Kamerontbinding geminimaliseerd, daarmee
nodeloos partij kiezend in een ernstige politieke controverse. In de
KVP-fractie wilde Andriessen de strijdbijl opnemen, doch Van Doorn
wilde volstaan met een scherpe verklaring. Romme stelde bij wijze van
represaille voor in overleg met andere fracties blanco te stemmen bij de
verkiezing van de eerste vice-voorzitter, de PvdA-kandidaat Bommer. Dat
zou een ongeldige stemming opleveren. Mochten de andere fracties daar
niet voor voelen, dan zou getracht worden Korthals (VVD) o f Roosjen
(ARP) de tweede plaats op de nominatie te bezorgen.22 Een
vice-president die niet overtuigd was van de onpartijdigheid van de
voorzitter was voor de KVP niet aanvaardbaar. Bij de stemming op
20 maart stemde de PvdA-fractie op de KVP-er Fens in plaats van op
Kortenhorst, hetgeen door de Kamermeerderheid van confessionelen
en liberalen afgestraft werd door Korthals to t eerste en Roosjen (ARP)
to t tweede plaatsvervanger te kiezen. Romme zei ‘dat een klap in het
gezicht het tegendeel is van een openingszet naar politieke samenwerking’.
In een twee u u r durend gesprek (23 m aart) m et informateur Beel heeft
Burger de marges aangegeven, waarbinnen de PvdA bereid was
regeringsverantwoordelijkheid te dragen. De PvdA verlangde op de
controversiële punten parlementaire binding met de mogelijkheid van
enkele ‘uit-de-boot-vallers’. Voorts wilde de PvdA de dienstplichtwet niet
als grondslag voor uitzending van dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea,
hoewel ze geen bezwaar maakte tegen de uitzending zelve.
Diensttijdverkorting m et twee maanden, verlaging van de defensielasten
naar het gemiddelde van de overige NAVO-partners, overdracht van
Nieuw-Guinea aan Indonesië als denkbare beleidsconsequenties, een
51
welvaartsloonronde voorafgaand aan de huurverhoging(en) en
prijsbeheersing van de landbouwgronden, vormden het minimum-pakket
van de PvdA. Twee dagen later informeerde Beel nog eens bij Burger
o f dit inderdaad zijn laatste bod was, omdat uitlatingen van Suurhoff
twijfels hierom trent hadden opgeroepen. Burger antwoordde bevestigend
en billijkte Beels conclusie dat samenwerking er dan niet inzat. De
overtuiging overheerste dat de PvdA zich buiten spel had gezet. Burger
zelf, de aard van zijn gesprek met Beel wellicht onderschattend, stelde
later dat hij alleen gegevens had verstrekt en dat in de informatiefase
voor eigenlijke onderhandelingen geen ruimte zou zijn.
VVD
Evenals Schouten (tot 1955) en Tilanus (to t 1958) combineerde Oud het
fractie- en partijvoorzitterschap van zijn partij, de VVD. Oud was
befaamd, volgens anderen berucht, om zijn historisch getinte
staatsrechtcolleges in de Tweede Kamer. Overtuigd voorstander van het
in de grondwet neergelegde dualisme, wilde hij van geen bindingen-vóóraf
weten. De wijze waarop hij in 1951 partijgenoot Stikker en daarmee het
kabinet liet struikelen op de Nieuw-Guinea-kwestie was niet vergeten.
De VVD-fractie werd door hem nogal autocratisch en solistisch aangevoerd.
Op 2 oktober 1962 werd hem bij interruptie gevraagd waarom hij geen
minister was geworden in het kabinet-De Quay. Oud herinnerde daarop
aan het eerste rechtse kabinet in onze parlementaire geschiedenis van
baron Mackay (1 8 8 8 -1 8 9 1 ). De ‘back-bencher’ Mackay zou premier
worden, en dus konden De Savomin Lohman en Abraham Kuyper geen
minister worden: ‘dat zou Mercurius zijn, die de Raad der Goden zou
presideren’. Partijleiders konden geen minister zijn onder een
extra-parlementaire premier als De Quay, aldus Oud.23 De suggestie om
hem te belasten met de formatie wees Oud af om dat dan de PvdA niet
op programmatische gronden uitgesloten kon worden (alleen op politieke!)
en omdat hij het de taak van Romme achtte. Gedurende de formatie moest
Oud het hoofd bieden aan de ‘tegenleiding’ vanuit de W D -Eerste
Kamerfractie onder leiding van Van Riel. De liberale senatoren wilden
prof. Witteveen in de financieel-sociaal-economische driehoek en Van Riel
op defensie. Dat zou ten koste van Toxopeus gegaan zijn, die zich
verzekerd wist van de steun van zijn collegae in de Tweede Kamerfractie
en van Oud zelve. Korthals was evenwel Ouds eerste keus en zou
inderdaad minister en zelfs de eerste na-oorlogse liberale
52
vice-minister-president worden. In de gesprekken met Beel vermeed Oud
het leggen van blokkades, onder meer door zich inzake de kinderbijslag
inschikkelijk te tonen.
ARP
Met lijstaanvoerder Zijlstra had de ARP zowel in 1956 als in 1959 verlies
moeten incasseren. Na het vertrek van Schouten was de partij ten prooi
aan verdeeldheid over de te volgen koers en aan een ernstige verslechtering
van de persoonlijke verhoudingen aan de top. Zo ontm oette Zijlstra
weerstanden bij een belangrijk deel van de ARP-Tweede Kamerfractie
(Bruins Slot, Smallenbroek en Hazenbosch) met op de achtergrond
Schouten.24 Ook partijvoorzitter Berghuis had m oeite met de jonge,
wat eigenzinnige Zijlstra, maar kon het evenmin goed vinden met
Bruins Slot, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Zijlstra’s populariteit
bij de leden maakte hem evenwel onpasseerbaar voor het lijsttrekkerschap.
Al in 1956 bleek hem dat het CNV (R uppert), Smallenbroek, Berghuis
en anderen los van de PvdA wilden bewijzen dat de confessionelen een
sociaal verantwoord beleid konden voeren. Van die zijde werd in 1959
Hazenbosch voor Sociale Zaken gekandideerd, ook al om definitief de
ARP te verlossen van het Colijn-imago.25 Zijlstra zou te cerebraal en te
weinig sociaal bewogen zijn voor dat doel en mocht mitsdien vertrekken.26
Toen het ARP-voetvolk dit belette en Zijlstra plus Van Aartsen to t het
kabinet-De Quay toetraden, leidde dit to t een verwijdering tussen
kabinet en CNV en to t een onheuse brief van onder meer Van Eibergen,
De Gaay Fortm an, Hazenbosch, Van Nierop, Roolvink en Ruppert
aan het Centraal Comité van de ARP-kiesverenigingen.
De ARP-fractie zou zich bij m onde van Bruins Slot en anderen uiterst
kritisch opstellen tegenover het kabinet-De Quay, voluit op de sociale
toer draaiend, totdat Zijlstra in 1960 de woningbouwcrisis aangreep om
de balorige fractie te tem m en. In het overleg m et Beel (23 maart) toonde
Bruins Slot zich afkerig van samengaan met de PvdA, wier bindings- en
programeisen onoverkomelijke bezwaren opleverden. Hij had een
formatie-Oud geadviseerd als logische consequentie van december 1958
en de verkiezingswinst van de V V D .27
CHU
Tilanus sr. had, ook gedurende de formatie, heel wat te stellen met zijn
53
fractie, die in vrijwel alle belangrijke kwesties hopeloos verdeeld was.
Traditioneel voelde de CHU weinig voor bindingen en stelde ze zich
gouvernementeel op: de fractie beoordeelde de kabinetsvoorstellen op
hun zakelijke merites en gaf zo mogelijk haar steun aan het kabinetsbeleid.
Deze verdeeldheid èn gouvernementele opstelling maakten dat de CHU in
formaties gemakkelijk een restprobleem werd, hetgeen dan weer
weerstanden opriep in de CHU. De CHU-minister van defensie, Staf, had
zijn eigen verbindingen met het h o f en zou gedurende de formatie een
complicerende rol spelen, uitm ondend in een conflict met de CHU-fractie.
Tilanus sr. zat ongeveer op dezelfde lijn als Bruins Slot waar het de PvdA
b etro f en had ook een formatie-Oud geadviseerd, waardoor in de eerste
formatiefase de PvdA geheel buiten spel zou zijn gebleven.28
Beels werkwijze
Beel ontving op 18 en 19 maart en daarna op 23 en 24 maart de vijf
fractievoorzitters, waarbij het opviel dat hij de 23ste Burger het eerst
Het Voordraven’, zoals dat in het vakjargon heette. Aan de hand van een
memorandum besprak hij de hoofdpunten van het actuele beleid, daarbij
tegenover alle betrokkenen een zekere neutraliteit in acht nemend. Zijn
werkwijze hield het midden tussen loutere registratie, een boekhouders- of
notarisrol, en bemiddeling. Het premierschap en de personenkwestie bleven
formeel buiten het overleg, zijnde niet strokend m et het informatieve
karakter van de opdracht.29
Op 26 m aart bracht Beel zijn eindverslag uit aan het Staatshoofd. De
strekking van dit rapport was ongetwijfeld dat de optredende formateur
niet al te veel aandacht meer aan de PvdA behoefde te besteden en dat
een extra-parlementair kabinet van confessionelen en liberalen de meest
waarschijnlijke uitkomst van de formatie zou zijn. Al eerder hadden Beel
en het Staatshoofd vastgesteld dat na Beel zelf, Romme en Van den Brink,
die alle drie om persoonlijke redenen voor de eer bedankten, prof. dr.
J. E. de Quay de meest geschikte kandidaat voor het formateur- en
premierschap was. Door een outsider te kiezen voorkwam men
onaangenaamheden tussen de zittende KVP-bewindslieden, die moeilijk
één van hun als primus zouden accepteren.
Prof. dr. J. E. de Quay, formateur (28 maart—27 april 1959)
Hoewel bekend was dat de voormalige minister van Economische Zaken,
54
Van den Brink, niet in aanmerking wenste te komen voor het
formateurschap, vereiste het ritueel de publieke vaststelling van dit feit.
Op 26 maart ontving de Koningin de veel gevraagde maar immer
weigerende Van den Brink, waarop de volgende dag het communiqué werd
gepubliceerd. Wegens ‘persoonlijke omstandigheden’ had Van den Brink
verzocht niet in aanmerking te komen. Overigens functioneerde Van den
Brink bij tal van formaties als vraagbaak van leidende politici, zowel in
zakelijke als personele aangelegenheden. Hij behoorde to t dat grijze
circuit van meelevende en mee-formerende personen, die geen publieke
functies (meer) bekleden en waartoe ook de niet-formele adviseurs
van de Koningin gerekend mogen worden. Daarnaast kent elke formatie
een ‘zwart circuit’ van belangengroepen en dergelijke, die hun
persoonlijke relaties in de politiek pressen voor allerhande doeleinden
en die tegenwoordig de (in)formateurs bedelven onder nota’s en
memoranda, die alle gemeen hebben dat ons land groot gevaar loopt als
niet aan de daarin vervatte wenselijkheden voldaan w ordt.30 Zo’n formatie
brengt veel en velen in beweging om dat er zoveel van afhangt!
Van den Brinks publieke weigering diende om De Quay’s handicap voor
het premierschap vóórop te stellen: zijn tekort aan ministerservaring.31 \ <
De procedure beoogde duidelijk te maken dat de gedoodverfde premier
zich beschikbaar gesteld had, nadat de ook naar zijn overtuiging eerst in
aanmerking komende kandidaat het had laten afweten. Op Paaszaterdag, 1\
28 maart ontving De Quay de opdracht to t vorming van een kabinet ‘dat
zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de
volksvertegenwoordiging’. De formulering, waarin het vertrouwen van de
volksvertegenwoordiging niet expliciet gevraagd werd, gaf aan dat het
optreden van een extra-parlementair kabinet to t de mogelijkheden
behoorde en maakte de form ateur derhalve niet afhankelijk van de
medewerking van de PvdA.
De Quay, een vreemdeling in politiek Jeruzalem zoekt en
vindt zijn weg
Voor velen kwam het optreden van De Quay als een complete verrassing,
zoals Zijlstra getuigde. Toch was de zoon van de luitenant-generaal
R udolf de Quay geen onbekende. In 1901 te Den Bosch geboren, ontving
Jan Eduard van zijn vader dat sterke gevoel dat wat ’s lands belang
vorderde ook gedaan moest worden, desnoods m et voorbijgaan aan de
eigen twijfels en verlangens. De Jezuïeten van het St. Willibrorduscollege
55
te Katwijk droegen veel bij aan de verdieping en verankering van zijn
geloofsleven. Staande voor de gewetensbeslissing al dan niet het
formateurschap te aanvaarden, consulteerde hij onder meer een
geestelijke, tevens vertrouwensman en behorende to t de Societas Jesu,
die op zijn beurt een politiek beter geïnformeerde congregatie-broeder
raadpleegde.
Jan de Quay besloot iets anders dan het gebruikelijke te gaan studeren:
psychologie. Deze wetenschappelijke discipline stond nog in haar
kinderschoenen en bood weinig heldere vooruitzichten op een
maatschappelijke carrière. Door een verre familierelatie raakte hij evenwel
verzeild in een dispuut, waarin zo’n carrière to t een der meer besproken
them a’s behoorde. Via het studententoneel leerde hij Maria van der
Lande kennen. Haar vader was een groot-industrieel en lid van de
Eerste Kamer. Maria viel in voor een ziek geworden vriendin. Maria en
Jan huwden en brachten negen kinderen groot. Minder dan bijvoorbeeld Cals
en Marijnen betrok De Quay zijn echtgenote in de besognes van zijn
publieke functies.
In het C & A-concern van de Brenninkmeyers voelde De Quay zich
absoluut niet thuis, ondanks zijn grote waardering voor de leiding. Het
professoraat in Tilburg dat hierop volgde werd het voorlopig eindpunt.
Zijn afkeer van het nationaal-socialisme, dat hij toen al als kwaadaardig
onderkende bracht hem in contact met tal van eveneens verontruste
landgenoten uit verschillende levensbeschouwelijke richtingen
(W oudschoten-conferenties). Als de aanvankelijk correct optredende
Duitse militairen ons land onder de voet lopen, de regering vlucht en de
reguliere politieke partijen geen initiatieven ontwikkelen, besluit De Quay
tot een later zeer omstreden stap. Met Linthorst Homan en Einthoven
vormt hij het driemanschap dat de Nederlandse Unie stichtte, die
algemeen verwelkomd werd als een anti-Duits expressiemiddel van nationale
gevoelens.
De Unie sloeg onmiddellijk massaal aan bij het ontredderde en ontrechte
volk, dat elke politieke en morele leiding ontbeerde c.q. daarvan beroofd
was. De Quay ontkent niet, dat het triumviraat ter wille van de
noodzakelijke bewegingsvrijheid fouten maakte bij zijn taxaties van wat
nog wel door de goed-vaderlandse beugel kon. De voorhanden studies en
stukken laten evenwel weinig ruimte voor twijfels aan De Quay’s zuivere
bedoelingen, die de Duitse overmacht van dat m oment als gegeven had te
aanvaarden. Van een mentale bereidheid om als weg- o f voorbereiders
van een blijvende Nazi-Duitse hegemonie op te treden, was evenwel geen
56
sprake. Uiteindelijk kwamen de Unie-leiders in botsing met de Duitse
bezetter en werden ze gegijzeld. In de gijzelaarskampen werd ook de
Nederlandse Volksbeweging voorbereid, die zich ten doel stelde om
Nederland in alle opzichten fundamenteel te vernieuwen. Vooral in het
bevrijde zuiden verheugde de beweging zich in een grote populariteit en
De Quay behoorde to t de gangmakers.
In de periode september 1944 to t mei 1945 werd hij door generaal Kruis,
chef-staf van het Militair Gezag, gevraagd voorzitter te worden van het
college van landbouw, handel en nijverheid, dat het economisch leven weer
op gang moest zien te brengen. Na een uitnodiging van de Koningin om
vanwege de NVB naar Londen te kom en, werd prof. De Quay door
Gerbrandy gevraagd voor het departem ent van Oorlog in zijn laatste
kabinet (februari 1945). Na het einde van de oorlog overtuigde kardinaal
De Jong hem van de noodzaak van de terugkeer van de katholieke
organisaties. De minder aangename bejegening van de zijde van de linkse
NVB-ers vergemakkelijkte De Quay’s besluit niet mee te doen aan de
doorbraakpoging, zoals die later in de PvdA vorm en inhoud kreeg.
Het Unie-verleden zou de minister-president voortdurend achtervolgen,
ook al omdat politieke tegenstanders daar belang bij hadden. De
commissie-Fockema Andreae had overigens in augustus 1946 het
driemanschap gerehabiliteerd, hetgeen de weg vrij maakte voor De Quay’s
benoeming to t Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Beel,
vertrouwd met De Quay’s persoonlijke integriteit, had deze benoeming
al onder het kabinet Schermerhorn-Drees voorbereid. Als Hare Majesteits
opziener deed De Quay het voortreffelijk. Begin 1959 trok hij de aandacht
door de presentatie van een ambitieus provinciaal ‘welvaartsplan
Noord-Brabant en het nieuwe westen’, dat werkgelegenheid voor 143.000
mensen zou scheppen en 41 miljoen gulden zou kosten.32
Al in 1956 was hij door De Gaay Fortm an benaderd voor het premierschap;
in een latere fase overwoog de Koningin een persoonlijk beroep op De Quay
om zich als vice-premier beschikbaar te stellen. Het gebruikelijke medisch
onderzoek bracht enige hartproblemen aan het licht en sloot aanvaarding
van een dergelijk ambt voorlopig uit, tot grote opluchting van de
aangezochte overigens. Drie jaar later constateerde een arts dat de
gezondheid geen beletsel meer vormde. Romme had inmiddels De Quay
zowel schriftelijk als persoonlijk gepolst over een mogelijk formateur- en
premierschap.33
Romme verwachtte, evenals Beel trouwens, al vóór de verkiezingen dat er
een overwegend rechts kabinet uit de bus zou komen. Hoewel De Quay
57
een reeks van gerenommeerde politici (Steenberghe, Sassen, Witte,
Kolfschoten, Cals) bij wijze van alternatief opsomde, bleef Romme
onverbiddelijk bij zijn voorkeur, die door Beel gedeeld werd. De lijsttrekker
van de KVP lichtte die voorkeur toe met een cryptische verwijzing naar
mogelijk herstel van de rooms-rode samenwerking. Blijkbaar dacht hij toen
al aan een extra-parlementair kabinet van confessionelen en liberalen,
waaraan de KVP zich zo weinig mogelijk zou committeren, dus ook niet
in de persoon van de premier. Dan bleef de KVP vrij staan tegenover de
liberalen, hetgeen de weg terug naar de PvdA open hield.
Op 26 maart werd De Quay in zijn retraite-oord gebeld door de directeur
van het kabinet van de Koningin, Mevr. mr. M. A. Tellegen, die hem
voorbereidde op de komende gebeurtenissen. De volgende dag sprak hij
in Den Bosch bij bisschop Bekkers met Beel, waarop de ontvangst bij de
Koningin volgde, Paaszaterdag 28 maart. De Vorstin maakte op de
kandidaat-formateur een begrijpende en deskundige indruk en toonde
zich erkentelijk voor zijn bereidheid, die een slechte ruil ten gevolge kon
hebben. Lezing van het eindrapport-Beel maakte hem duidelijk dat hij
scherp en soms hard tegenover alle betrokkenen moest optreden, waartoe
hij zich karakterologisch minder goed toegerust dacht. De formateur
boekte een kamer in het Kurhaus, waar hij elke ochtend om acht uur
precies aan het ontbijt verscheen.34 De voorzitter van de Eerste Kamer
bood hem de ministerskamer als werk- en ontvangstruimte aan.35
Tot vreugde van de verzamelde journalisten zou de onervaren De Quay
tal van ministerskandidaten aldaar ontvangen, hetgeen na enkele
weigeringen bijdroeg aan de door Duynstee gesignaleerde devaluatie van
het ministersambt. De publieke wetenschap datje niet de eerste, laat
staan de beste bent voor een ambt dat zijn aantrekkelijkheid juist ontleent
aan de suggestie van het tegendeel, smoort de ambitie en kwetst de
ijdelheid. Overigens waren rechtspositie en financiële honorering destijds
bedroevend slecht met als gevolg dat weduwen en wezen van te vroeg
overleden (ex-)bewindslieden soms beschamend slecht verzorgd achterbleven.
Alle getuigenissen van door De Quay gepresideerde bewindslieden roemen
zijn beminnelijkheid en zijn vermogen om teamgeest, ‘esprit de corps’
te scheppen. Bij De Quay kregen de ministers alle ruimte, waarbij de
premier het vanzelfsprekend vond, dat er een juist gebruik van gemaakt
werd. Wie met De Quay samenwerkte deed de plezierige ervaring op dat
deze ook werkelijk belang stelde in wat hem of haar beroerde of bewoog.
Zeer gevoelig als hij was voor sfeer, voor de eigen aard en positie van zijn
collegae, had De Quay een meer dan gewone behoefte aan harmonie
58
en zuivere verhoudingen.36 Elke verstoring daarvan onthutste hem en
maakte hem hulpeloos. Juist door zijn kwetsbaarheid en rijke gaven
van hart en gemoed sloten zijn uiterst bekwame collegae (Korthals,
De Pous, Zijlstra, Klompé, Cals en Marijnen) rondom hem de gelederen .
als een volstrekt loyale politieke lijfwacht. Ze besloten ‘deze president
op te bouwen’, zoals dat heette en tolereerden daarbij geen slopers, ook
niet uit de eigen kring of partij.
De Quay was geen man, die bevrediging vond in het bedenken van listen
of het leggen van lagen om de gestelde doeleinden te bereiken. Wel
intelligent, slim wellicht, maar niet berekenend. Macht en
machtsuitoefening betekenden weinig voor hem. Hij miste politiek instinct
en politieke intuïtie en was door dit alles minder goed opgewassen tegen
het harde politieke bedrijf. Tegelijkertijd had zijn aanwezigheid in de
politiek iets verademends, dat door het publiek ook feilloos zo werd
aangevoeld. Zijn olijke, bescheiden, schuchtere en soms schutterige
omgang met problemen en mensen bezorgde hem de sympathie van de |
journalisten en het publiek. Evenals Van Agt was De Quay aanvankelijk
een politieke brekebeen, die snel leerde, maar desondanks door de
KVP-top in 1963 als een risico-factor aangemerkt werd.37
Het kabinet-De Quay zou na een korte crisis vier jaar op de been blijven,
fel geattaqueerd door links en soms met angst en beven gadegeslagen
door de coalitiepartners. Het volbracht zijn taak redelijk, electoraal
gezien zelfs succesvol. Dat electorale succes van De Quay wijst op
waardering bij het publiek voor dit soort kwetsbare maar zeer humane
karakters, die normaliter in de politiek geen schijn van kans hebben op
overleving. De al wat gerijpte De Quay had iets vaderlijks, dat ook in )
Drees zo sterk aanwezig was en de burgers aansprak. Helaas selecteert
het politieke bedrijf momenteel dusdanig, dat vooral de ‘political
animals’, voor wie de politiek alfa en omega ook van hun privé-leven
beduidt, aan de bak komen. De fijne neus van onze kiesgerechtigden
meent daardoor wel eens de geur van kleine roofdieren te ruiken. Dat
verontrust hen omdat de vertrouwde spruitjeslucht van weleer beter beviel!
Formateur De Quay raakt het spoor bijster, Beel treedt op als
politiek voogd
In ‘De kabinetsformaties 1946—1965’ beschreef wijlen prof. Duynstee
de eerste fase-De Quay zo uitvoerig en secuur, dat we ons beperken
tot enkele saillante zaken.38
Vervuld van aarzelingen en twijfels over zijn geschiktheid voor het
politieke ambacht en het ambt, begon de Brabantse Commissaris zijn
werkzaamheden. Van de problemen, personele en politieke verhoudingen
in het Haagse wist hij weinig af, zodat hij aangewezen was op de
begeleiding en hulp van Beel en in mindere mate van die van Romme. De
laatste was voor De Quay te vaak een mysterie, wiens gecompliceerde
denk- en spreektrant in hun verhouding als een matglazen plaat tussen
beiden werkte. De Quay behoorde niet tot de persoonlijke en politieke
intimi die door Romme regelmatig in huiselijke kring aan de dis genodigd
werden. Beel daarentegen was een vertrouwde vrind met wie De Quay
goed overweg kon. Met het formuleren van de ‘Punten van het
Regeringsbeleid’ was Beel behulpzaam en gaf Romme enkele goede
aanwijzingen, hetgeen niet kon verhinderen dat het stuk slecht ontvangen
werd en door Schmelzer bijvoorbeeld als ‘HBS-2e klaswerk’ gekwalificeerd
werd.39 Ook de redactie van de beslissende brief aan Burger, waarin de
PvdA werd uitgeschakeld en waardoor de brede-basis-constructie haar
einde vond, was een co-produktie van Beel en formateur, ’s Avonds
6 april bespraken Witte, Cals, Schmelzer en Klompé de recente
gebeurtenissen (Punten Regeringsbeleid, bedankjes Rottier en Van Boven
voor Economische Zaken) en maakten zich zoveel zorgen over de
werkwijze van de formateur, dat besloten werd aan Beel te vragen om als
toezichthouder de zaken te volgen. Een overbodig verzoek.
Op 13 april bezocht De Quay Middelhuis, de KAB-voorzitter, te Utrecht.
Middelhuis toonde weinig fiducie in De Quay’s ‘set-up’ en wilde een
rooms-rode combinatie. De formateur schrok nogal van de negatieve
KAB-reacties en liet Zijlstra peilen in hoeverre dit politieke consequenties
met zich meebracht. Alle KAB-leden in de KVP-fractie onder leiding van
Andriessen, die terzake zelfs fel was, hadden zich al eerder akkoord
verklaard, zodat De Quay kon doorgaan. Al op 13 april overwoog de
formateur teruggave van de opdracht, doch Beel en later (15 april) ook
een geagiteerde Romme weerhielden hem hiervan, om de constructie met
Van Campen (Economische Zaken) en Van der Grinten (Justitie) alsnog te
beproeven. De eerder geschetste partijverhoudingen, de vele bedankjes
en problemen met de zetelverdeling en ook het geïntrigeer maakten de
formateur depressief en geneigd tot opgeven. De vindingrijke ‘goochelaars’
Beel en Romme bedachten evenwel tot op het laatste moment steeds
iets anders, waardoor de formatie zich voortsleepte.40
60
De Quay schrijft de PvdA af
Op donderdagmiddag 2 april om drie uur vond het eerste gesprek tussen de
formateur en Burger plaats.
De fractievoorzitter van de PvdA had de vorige dag in een aanvankelijk
scherper gesteld persbericht de beweringen tegengesproken dat er met de
PvdA geen redelijk overleg mogelijk zou zijn.41 De PvdA was immers
nog door géén der partijen bij enig overleg betrokken. De katholieke
pers sprak van ‘een propagandistische behandeling van de schuldvraag’,
maar Het Vrije Volk billijkte de PvdA-eisen inzake een nauw omschreven
program en een parlementaire binding. De formateur bracht Burger de
conclusies van het eindrapport-Beel onder ogen, waarin de PvdA al
afgeschreven was als mogelijke coalitiepartner. Burger wees evenwel elke
verantwoordelijkheid voor die conclusies van de hand en wees op de
ernstige geschilpunten tussen de overgebleven partijen. De PvdA wilde best
samenwerken, maar de andere partijen wilden zijns inziens niet. In het
daarop volgend twee-urig gesprek met Romme liet De Quay zich
overtuigen van de wenselijkheid om alsnog de PvdA bij het overleg te
betrekken via toezending van de ‘Punten van het Regeringsbeleid’, waarover
de formateur alleen het persoonlijk oordeel van de fractievoorzitters
vroeg.
^
Romme’s interventie lag geheel in de eerder, op 13 maart met de
KVP-fractie afgesproken lijn, die verlangde dat de PvdA zichzelf zou
uitschakelen. Doordat De Quay vasthield aan de extra-parlementaire
formatiemethode werd niet voldaan aan de prealabele PvdA-eis betreffende
de binding. Burger volhardde evenwel in deze eis in zijn al op 6 april
binnengekomen antwoord, waarop De Quay 8 april publiekelijk
constateerde dat ‘de PvdA niet aan een door hem te vormen kabinet
zal deelnemen’. De gesprekken met Oud, Tilanus en Bruins Slot op
3 april verliepen in een plezierige en positieve sfeer en hun antwoorden
op de per speciale koerier bezorgde ‘Punten van het Regeringsbeleid’ gaven
voldoende houvast voor het welslagen van de coalitie van KVP, ARP,
CHU en VVD. In de CHU-fractie bestond blijkbaar wel verschil van
mening, gelet op de lange duur der bijeenkomst.
Vrij algemeen werden Burgers demarches afgedaan als pogingen om de
verantwoordelijkheid voor het afhaken van de PvdA bij de overige
partijen, in het bijzonder de confessionele, te leggen. Zowel in de eerste
fase-Beel als op 6 april deed hij geen moeite om hangende de prealabele
voorwaarden tot inhoudelijk overleg over het regeringsprogram te
komen.42 Had Burger dit wel gedaan, dan zou ook de programmatische
61
).
afstand, zoals eerder door Beel aangegeven, stellig een coalitie van de
confessionele drie met de PvdA hebben verhinderd. De publieke
vaststelling van dit gegeven wist Burger door zijn benaderingswijze te
beletten, waardoor aan het uitschakelen van de PvdA het karakter van
een puur politieke keuze van de overige partijen gegeven kon worden.
De Quay’s reserves aangaande het
eabeleid, van Luns
Onder de indruk van de reacties van missie, zending en bedrijfsleven,
overwoog De Quay het Nieuw-Guineabeleid om te buigen in de richting
van het streven naar een internationale oplossing onder handhaving van
de primaire doelstelling: het zelfbeschikkingsrecht voor de Papoea’s
veilig te stellen.43
Zowel pater Beaufort als Klompé hebben dit met klem van argumenten
ernstig ontraden. Elke opening in de door De Quay bedoelde richting zou
Indonesië aanmoedigen tot fellere agitatie, onze onderhandelingspositie
verzwakken, het bestuursapparaat in Nieuw-Guinea demoraliseren, in
parlement en volk een storm van protest ontketenen en ons hameren
op het zelfbeschikkingsrecht volstrekt ongeloofwaardig maken. Hoewel
niet overtuigd, besloot de formateur tot een diepgaand gesprek met Luns,
die uit het buitenland teruggeroepen werd en daaraan onder protest gehoor
gaf. Binnenlands-politiek en internationaal lag zijns inziens het beleid
zo vast dat een gesprek overbodig was. Luns sprak zeer indringend en
overtuigend op de formateur in door de historische wortels van het
conflict en de toegezegde militaire steun van de Verenigde Staten te berde
te brengen. Later zou blijken dat deze belofte van de Verenigde Staten,
waarop Luns’ beleid goeddeels gebaseerd was, weinig voorstelde. Voor
zover De Quay nog niet overtuigd was van Luns’ onmisbaarheid, drongen
Romme en Bruins Slot in onderling overleg aan op handhaving van onze
minister van buitenlandse zaken, hoewel De Quay aanvankelijk had
voorgesteld Buitenlandse Zaken aan de VVD te geven. Bijgevolg De Quay
zich hierbij neerlegde, doch de befaamde ‘cocktailparty’ openbaarde
nog eens zijn ‘restrictio mentalis’ terzake!44
ft
Prikkebeen De Quay op jacht naar minisiers^.
Aan het eind van De Quay’s ëërste formatiepoging mochten tientallen
staatsburgers zich kandidaat-minister of ministeriabel noemen. Zoiets
mist zelden zijn uitwerking in een klein gezelschap, zeker als de
62
betrokkene daar mysterieus aan toevoegt dat hij het vererende aanzoek
helaas moest afwijzen. Een aantal bewindslieden (Cals, Klompé, Luns)
mocht al snel rekenen op prolongatie, doch voor iemand als Van Aartsen
was het een moeilijk te verwerken tegenvaller dat hij aanvankelijk
gepasseerd werd. Blijkbaar hadden collegae bij hem de indruk gewekt
dat ze gezamenlijk terug zouden keren. Uiteindelijk zou dat ook gebeuren!
Overigens ging de formateur uit van de zetelverdeling: zes KVP, drie
W D , twee ARP en twee CHU, hetgeen opheffing van Helders’
departement van Overzeese Zaken inhield. De mededeling verbijsterde
deze christelijk-historische bewindsman omdat hij op z’n minst
vooroverleg daarover verwacht had. Hij compenseerde deze tegenvaller
door zich als eerste keuze van de CHU te presenteren, geschikt voor
vrijwel elk departement.45
De week van 8 —15 april. De KVP wil wel, maar kan geen
econoom leveren
Behoudens de kinderbijslagverzekering, waarover Tilanus met de KVP en
ARP van mening bleef verschillen, leverde het regeringsprogram geen
problemen meer op.46 Cals, Klompé, Zijlstra en de ijverige Schmelzer
werkten, al corresponderend met Romme, De Quay’s ‘Punten van het
Regeringsbeleid’ om .47 Ook de personenkwestie leek zich voorspoedig
te ontwikkelen. Cals, Klompé en Luns verpersoonlijkten het gevoerde
en te voeren beleid zozeer, dat vervanging nauwelijks ter sprake kwam.
Zijlstra zou Financiën houden en de CNV-vice-voorzitter Hazenbosch
(ARP), die op De Quay een goede indruk maakte, was bereid Sociale
Zaken te doen 48 Voor de CNV-voorzitter Van Mastrigt (CHU) was dit
minder plezierig, hetgeen aan de latere spanningen bijdroeg, ook al
omdat pogingen om de KAB aan het kabinet te binden via Andriessen
en later Lelieveld op Volkshuisvesting, schipbreuk leden. De W D
ging akkoord met de toebedeelde portefeuilles: Korthals, zeer gewaardeerd
in KVP-kring, op Verkeer en Waterstaat; Toxopeus, aanvankelijk in
KVP-kring te licht bevonden, op Binnenlandse Zaken en de zakenman
Van den Bergh op Defensie, een departement dat ook destijds als
‘moeilijk’ te boek stond 49 De W D had liever Justitie gehad.
De formateur raakte ondanks de gemaakte vorderingen ontmoedigd door
de eindeloze rij KVP-kandidaten voor Economische Zaken. De meesten
hadden plausibele redenen voor hun bedankje, variërend van het zich
niet geschikt achten (angst!) tot onmisbaarheid voor het ‘eigen’ bedrijf
63
of bezwaren tegen de bezoldiging. Romme pousseerde zijn protégé
Schmelzer, doch oordeelde ondersteuning van deze kandidatuur door de
zittende KVP-bewindslieden nodig om de bezwaren bij De Quay en Beel fi
weg te nemen.50 De laatste had Schmelzer voorbestemd voor een
ondersteunend staatssecretariaat bij Algemene Zaken. De
KVP-bewindslieden onthielden Romme de nodig geoordeelde
voorkeursuitspraak. Beel en Romme bewogen op 13 april De Quay tot
een laatste poging, die inhield dat de president-directeur van de
Boerenleenbank te Eindhoven, Flip van Campen en de oud-staatssecretaris,
tevens SER-lid en hoogleraar te Nijmegen, Van der Grinten gevraagd
zouden worden voor respectievelijk Economische Zaken en Justitie.51
Romme zou dit karwei op zich nemen, omdat de formateur zich geen
bedankjes meer kon permitteren. Inmiddels was de CHU’er Beerman
Volkshuisvesting aangeboden, waarmee het geharrewar met en in de CHU
een aanvang zou nemen.
De week van 15—22 april. De CHU gooit roet in het eten, dat
de ARP minder goed smaakt
Vooralsnog hing de voortgang van de formatie af van de medewerking van
Van Campen en Van der Grinten, van wie het Romme ‘zou meevallen
als hij het deed’.52 Ongeveer tegelijkertijd hoorde Romme van Schmelzer
Tiet schoone nieuwtje’ dat de WD-Eerste-Kamerfractie haar vertrouwen
in dit toekomstige kabinet afhankelijk maakte van het al dan niet
voordragen van Van Riel, door Oud, voor Financiën.53 Van Campen
accepteerde (15 april) op voorwaarde dat de economisch georiënteerde
jurist Van der Grinten óók van de partij zou zijn. De Quay, Romme,
het echtpaar Beel en het echtpaar Cals, dat Van der Grinten naar
Nijmegen achterna reisde, oefenden zulk een zware druk uit dat de toen
al om zijn deskundigheid en bondig-snelle werkwijze vermaarde hoogleraar
op 17 april uiteindelijk toegaf.
Diezelfde vrijdag kondigden zich evenwel nieuwe complicaties aan, te
beginnen bij de CHU, maar dóórlopend naar de ARP. Beerman (CHU)
had inmiddels Volkshuisvesting geweigerd. Defensie-minister Staf, met wie
De Quay de CHU-zaken afhandelde, deelde aan Korthals en de formateur
mee dat de CHU geen genoegen nam met de probleem-departementen
Landbouw (melksubsidies) en Volkshuisvesting (huren). Hij claimde
Binnenlandse Zaken, hetgeen Korthals weigerde. De VVD-vertrouwensman
Viel ongeveer op zijn rug’ toen Staf reageerde met: ‘laat dan de CHU er
64
maar buiten’.54 De CHU wilde niet als sluitstuk fungeren en de gehele
set-up zonder socialisten zinde de partij toch al niet. Korthals vond bij
Klompé, Schmelzer, Zijlstra en Hazenbosch alle begrip voor zijn afwijzing.
Het meelevende gezelschap vaardigde Klompé en Hazenbosch af voor
een stevig onderhoud met de formateur, aan wie geadviseerd zou worden
Staf los te laten en voortaan rechtstreeks contact met Tilanus te
onderhouden.
De formateur kreeg van Klompé en Hazenbosch te horen dat Tilanus met
zijn fractie overloop lag, en dat de onvrede in de CHU het karakter van
tegenwerking aannam. Staf en Helders zouden geen enkel gezag meer
bezitten bij de CHU-fractie. Hazenbosch nam de gelegenheid te baat
om de formateur op het belang van medewerking van de CHU te wijzen:
de partij had met CNV en boerenorganisaties gemeenschappelijke leden.
Bovendien gaf hij uiting aan zijn zorg omtrent het sociale beleid van het
toekomstige kabinet, waarin de zakenwereld royaal vertegenwoordigd
was, terwijl Van der Grinten in de SER de oppositie tegen de
AOW-voorstellen aangevoerd had. Dit beklemde hem temeer wegens de
toch al negatieve reacties uit KAB-kringen. De Quay benaderde alsnog
Tilanus, die eveneens Binnenlandse Zaken (in plaats van Landbouw) voor
de CHU opeiste, doch overigens welwillend reageerde.
De interventie van Klompé-Hazenbosch kreeg een vervolg door een
koninklijke ingreep in de vorm van een gesprek met enkele
CHU-coryfeeën, waarna Staf en Tilanus zich merkbaar meegaander en
coöperatiever opstelden. Staf suggereerde de formateur om Beemink
en Van Mastrigt uit te nodigen voor een gesprek. De beide CHU-kopstukken
voelden evenwel niets voor Landbouw en Volkshuisvesting als
CHU-aandeel, en bevestigden dat er in de CHU-fractie ernstige weerstanden
bestonden tegen Staf.ss De bereidwilligheid van Tilanus ging zo ver dat hij
desnoods genoegen wilde nemen met één zetel (Binnenlandse Zaken) en een
staatssecretariaat voor Nieuw-Guinea. Dit aanbod zou averechts uitwerken,
doordat Beemink c.s. deze concessie te ver vonden gaan en Tilanus’
publieke verklaring dat de CHU ook zonder deelneming aan het kabinet
gouvernementeel zou zijn, afkeurden als een verzwakking van de
onderhandelingspositie.
21 April zat de formatie muurvast op de CHU, wier medewerking door
alle hoofdrolspelers nadrukkelijk gewenst werd. Korthals persisteerde
bij zijn opstelling ondanks het aanbod van een extra staatssecretaris
bij Buitenlandse Zaken. Romme trachtte alsnog een doorbraak te forceren
door via Bruins Slot Zijlstra te bewegen Financiën vrij te maken voor de
65
liberale hoogleraar Witteveen. Beerman zou dan op Binnenlandse Zaken
komen en De Pous (CHU) kon dan Landbouw krijgen.
De volgende dag verkeerde de formateur nog in de waan dat de ARP
zich zeer royaal gedroeg door Zijlstra op te offeren. Hij bevroedde niet
dat nu eerst de poppen uit de rij gingen dansen. Tot ergernis van Romme
liet Bruins Slot merken moeite te hebben met Zijlstra’s wegvallen, hoewel
hij eerder de KVP-fractieleider verzekerd had Van Aartsen boven Zijlstra
te verkiezen. Bovendien begon Hazenbosch, m et Witteveen op Financiën
en Zijlstra aan de kant gezet, voor moeilijkheden te vrezen, zowel over
het gewenste sociale beleid als met zijn fractie c.q. partij. Deelneming
van tenminste vier ARP-CHU-ministers zag hij als voorwaarde voor zijn
toetreden tot het kabinet. Hazenbosch steunde bovendien Zijlstra’s optie
op Economische Zaken, doch Romme liet de formatie nog liever stuk
lopen dan Economische Zaken prijs te geven. Aangezien mede op verzoek
van Romme en Bruins Slot alle aangezochte bewindslieden de hun
aangeboden portefeuilles weer aan de formateur ter beschikking hadden
gesteld, kon De Quay door een totale ‘reshuffle’ van de portefeuilles
een uitweg uit de uitzichtloze impasse zoeken.
22—27 april. De machtsverhoudingen maken De Quay’s
oplossing onuitvoerbaar
’s Avonds laat, de 22e april, bood De Quay de als ‘conservatief’ en ‘licht’
te boek staande ARP-landbouwspecialist Biewenga het departement van
Landbouw aan, zonder eerst de in Parijs (OEEC) vertoevende Zijlstra
te raadplegen.
De volgende dag aanvaardde Witteveen, met toestemming van Oud,
Financiën en herhaalde Hazenbosch zijn reserves aangaande het te
liberale cachet van het toekomstige kabinet. Hazenbosch wilde Biewenga
inderdaad op Landbouw maar dan de CHU’er De Pous op Volkshuisvesting,
omdat de KVP (Schmelzer was genoemd) anders overbedeeld, de
ARP-CHU onderbedeeld zouden raken. Vrijdag 24 maart accepteerde
Biewenga de aangeboden portefeuille, maar bedankte Beerman tot twee
keer toe, hetgeen vrij algemeen toegeschreven werd aan Beerninks
negatieve opstelling. Van Koeverden (KVP-kamerlid) berichtte Romme
dat de CHU geen enkele oplossing zou accepteren ‘waarin Staf de hand
had’.56
Bruins Slot zag de kans schoon om een derde ARP-zetel binnen te halen,
waarover al veel eerder met Romme gesproken was (5 april). De
66
anti-revolutionaire fractieleider suggereerde Van Aartsen op
Volkshuisvesting te plaatsen, waartegen VVD noch KVP bezwaar maakten.
Romme stelde het CHU-Eerste-Kamerlid Lichtenauer voor, terwijl De
Quay Tilanus vroeg ‘nog enige candidaten te noemen’, hetgeen in een
communiqué werd medegedeeld. Korthals had al eerder de CHU voor
het blok willen zetten, twijfelend aan haar betrouwbaarheid ‘for better
and for worse’, door de formatie op de CHU stuk te laten lopen. Aangezien
een formatiepoging van de CHU, waarin de PvdA betrokken zou worden,
vrijwel zeker zou mislukken, moest de CHU daarna wel een centrum-rechts
kabinet steunen. Van Staf werd gevreesd dat hij evenals in 1956 als een
soort redder des Vaderlands wilde optreden, na aan de mislukking van De
Quay meegewerkt te hebben.
Korthals, Witteveen, Hazenbosch, Van Campen en Klompé hadden in een
‘stafbespreking’ ’s morgens om elf uur met enige moeite De Quay de
toezegging ontlokt dat het ‘Regeringsprogram’ alsnog in een speciale
bijeenkomst van de aangezochte bewindslieden (constituerend beraad)
uitvoerig ter sprake zou komen. Voor de volgende ochtend had de
formateur de inmiddels gevormde ploeg van kandidaat-ministers voor een
bijeenkomst in het Kurhaus uitgenodigd ten einde de laatste knopen door
te hakken. Dezelfde dag nog, de 24ste, maakte de vorstin de formateur
deelgenoot van haar groeiende bezorgdheid over de gang van zaken.
25 April om half elf bespraken De Quay, Witteveen, Van Campen,
Hazenbosch, Biewenga, Korthals, Van den Bergh, Cals, Luns, Van der
Grinten en Klompé de ontstane situatie. Tilanus had weliswaar vier
kandidaten genoemd, doch allen waren te licht bevonden. De
CHU-fractievoorzitter leed een nederlaag doordat zijn fractie unaniem
één ministerspost te weinig vond, wat in een publieke verklaring over ‘de
constructieve bijdrage van de Unie’ verwerkt werd.57
Hazenbosch en Biewenga kwamen het Kurhaus-gezelschap melden dat
de ARP-fractie en Zijlstra niet instemden met het loslaten van de CHU,
zoals Romme aanbevolen had en waartegen de VVD geen bezwaar
koesterde. Toen besloot De Quay Lichtenauer een ultimatum te stellen,
inhoudende dat de CHU-senator Binnenlandse Zaken voor zijn rekening
zou nemen, hoewel hij Verkeer en Waterstaat verlangd had en dat binnen
een maand voor Volkshuisvesting een CHU’er aangetrokken zou worden.
In een pittig avondlijk gesprek bleef de formateur onvermurwbaar. De
volgende dag, op 27 april volgde de ontknoping, die een direct gevolg was
van de werkzame personele en politieke machtsverhoudingen. Lichtenauer
eiste de onmiddellijke bezetting van Volkshuisvesting in ruil voor zijn
67
medewerking, waarvoor de formateur weinig voelde. Uiteindelijk zou
Helders Volkshuisvesting gaan bezetten, waarmee de formatie rond leek.
In de ARP was evenwel deining ontstaan over het uitvallen van Zijlstra,
wiens belangstelling voor Economische Zaken nu niet gehonoreerd was.
De ARP-top durfde niet in de uitschakeling van zijn lijsttrekker te berusten
en na diepgaand beraad kregen Hazenbosch en Biewenga een schriftelijke
verklaring mee voor de formateur.
Om één uur ’s middags lazen ze de ontstelde en boze De Quay het geschrift
voor waarin ze afzagen van deelneming aan het beoogde kabinet omdat
het christelijk-sociaal beleid niet voldoende verzekerd was en de personele
samenstelling met het duo Lichtenauer-Helders onvoldoende versterkt
was. Voor de formateur was de maat vol en hij gaf de ontdane vorstin
zijn opdracht terug, die veel begrip toonde en bevestigde dat het de hoogste
tijd was om op te houden. De Quay gaf een persconferentie voor radio
en televisie, die zeer plezierig verliep. Hij vermeed zorgvuldig om schuldigen
aan te wijzen of de volgende fase te belasten met provocerende
verklaringen over wat er werkelijk gespeeld had. Om half vier beraadslaagden
de eerder voor de constituerende vergadering geconvoceerde
KVP-bewindslieden, van wie Luns, Van der Grinten en Van Campen het
met de PvdA wilden proberen.ss Cals zag daar weinig heil in en Schmelzer
en Klompé verzetten zich daartegen, onder meer vanwege de verdeeldheid |
in de PvdA. Unaniem achtten ze een formatie-Zijlstra ongewenst, hetgeen
dezelfde avond ook door Romme aan Bruins Slot te verstaan gegeven
werd. Romme luchtte bij die gelegenheid zijn ongenoegen over Zijlstra’s
aandeel in de mislukking van De Quay. ‘Hij kan, zeg ik, zeker geen
premier worden en, wat mij betreft ook niet meer minister van
Economische Zaken’.59
De inmiddels door zijn radio- en televisieoptreden zeer populair geworden
formateur zag zijn eerste poging de mist ingaan door zijn onbekendheid
met de Haagse verhoudingen, aanvankelijk gebrek aan gezag en constistente
werkwijze, maar vooral door de interne tegenstellingen bij de beide
protestants-christelijke partijen. Daarin kwamen Zijlstra en Beernink als
overwinnaars tevoorschijn, hetgeen door Beel in de volgende fase
gehonoreerd zou worden.
Beel wederom informateur (1—13 mei 1959)
De meeste fracties vergaderden dinsdag 28 april ten behoeve van een
analyse van de situatie en het advies van de fractievoorzitters aan de
68
Koningin. Behalve Burger zouden ze allemaal De Quay noemen als
mogelijke (in)formateur. Romme had een opdracht aan de ARP tegenover
zijn fractie ‘heilloos’ genoemd, ondanks de regel ‘wie breekt, betaalt’.
Romme’s advies aan de Koningin om ‘een neutrale formateur met een
volledig open opdracht, waarbij een zaken-kabinet niet wordt uitgesloten’,
aan te wijzen, ging vergezeld van de suggestie eventueel gelijktijdig ‘een
geheime opdracht te verlenen aan een figuur als prof. Beel, teneinde te
pogen liet formatiewerk van prof. De Quay alsnog tot een goed einde te
brengen’.60 Voorts sloot Romme niet uit dat hijzelf als formateur van
een kabinet van KVP, ARP, CHU en VVD zou optreden, doch alleen
als zijn naam in de andere adviezen genoemd werd en zonder de bereidheid
zelf minister-president te worden. Nog dezelfde dag meldde Beel aan De
Quay, dat hij uitgaande van de door De Quay gelegde basis mogelijkheden
zag voor een succesvolle reconstructie en dat Hare Majesteit De Quay
gaarne zou terugzien. Na de verjaardag van de vorstin kwam de opdracht
aan Beel ‘de mogelijkheden om tot een spoedige oplossing van de huidige
crisis te geraken, te willen onderzoeken’. Inmiddels was het SER-rapport |
verschenen, welks ontbreken binnen de KVP als argument gebruikt was
voor het niet aangaan van parlementaire bindingen.
Burger terechtgewezen en herschikking van de portefeuilles
Op 4 mei begon Beel met het raadplegen van de fractievoorzitters. Conform
de met Romme overeengekomen tactiek, liet de informateur éérst Burger
en daama Romme komen.61 Zowel Beel als Burger lieten een communiqué
verschijnen, waarin de ‘onveranderlijke bereidheid’ van de PvdA tot het
voeren van onderhandelingen gemeld werd, terwijl Burger daaraan toevoegde
dat hij ‘de volgorde van deze bezoeken’ niet had begrepen.62 De
PvdA-fractieleider liet zich niet zomaar buiten de informatie plaatsen en
dacht het voortreffelijk opererende tandem Beel-Romme (Beel daarover:
‘het was weer een best samenspel’63) te verrassen met het verzoek om
een tripartite-overleg Beel-Romme-Burger, waarin de bereidwilligheid
van de KVP en PvdA om tot samenwerking te komen, onderzocht kon
worden. Romme reageerde prompt door te verklaren dat hij tot zulk
een overleg bereid was indien de uitnodiging van de informateur zou
uitgaan op basis van een door Beel ontworpen concept-regeringsprogram.64
De informateur achtte evenwel voorafgaande overeenstemming nopens
enige (controversiële) punten van regeringsbeleid noodzakelijk en zond
Burger nog dezelfde avond een vertrouwelijke brief, waarin de al bekende
69
controversiële punten uit de eerste fase-Beel wederom, maar nu voorzien
van Beels zienswijze terzake, aan Burger en later aan de andere
fractieleiders werden voorgelegd. Voorts herinnerde Beel aan de door
alle vijf fractieleiders in de vorige formatieperiode onderschreven conclusie
dat herstel van de brede basis uitgesloten was en hield hij vast aan de
extra-parlementaire methode door alleen het oordeel van de
fractievoorzitters te vragen, aan wie het vrij stond al dan niet de fracties
te raadplegen. Wie negatief zou reageren op één of meer der vijf
controversiële punten, nu in concrete voorstellen neergelegd, zou verder
niet meer bij de formatie betrokken worden. Door deze werkwijze
voorkwam Beel herhaling van het PvdA-verwijt dat hij alleen ‘registreerde’
en desondanks conclusies trok.65 De informateur deelde bovendien nog
mee niet te denken aan een parlementair kabinet, zodat Burger weinig
anders kon doen dan de voorstellen afwijzen.
Niet ten onrechte overheerste in de PvdA-top het gevoel dat Beel de
’ tegenstellingen tussen de overige vier en de PvdA vooropgesteld had
met verwaarlozing van de meningsverschillen tussen die vier onderling.
Burger, vermoedelijk bekend met geluiden uit de KVP-fractie die herstel
van de ‘smalle’ basis KVP-PvdA voor mogelijk hielden, hoopte blijkbaar
door zijn tactiek een wig te drijven tussen enerzijds de KVP en anderzijds
ARP, CHU en VVD. Romme’s opstelling in de eerste fase-Beel had immers
duidelijk gemaakt dat er ‘licht’ zat tussen de opvattingen van de KVP en
die van de overige drie. Op zijn beurt voelde Romme niets voor een
formatie-verloop waarbij de KVP tegenover de beide christelijke partijen
kwam te staan en overgeleverd was aan een PvdA, waarin de geest van
Fakkeldragersdag nog immer heerste. Op 8 mei liet Beel verklaren dat
zowel de gevoerde gesprekken als de ontvangen antwoorden op zijn
brief van 4 mei herstel van de brede basis uitsloten.
Burger uitte daarover in een brief zijn ongenoegen, Beel inconstitutioneel
gedrag aanwrijvend vanwege de volgorde der gesprekken.66 De informateur
schreef in scherpe bewoordingen terug dat Burger na ruggespraak met zijn
fractie teruggekomen was van zijn eerdere conclusie aangaande de
onmogelijkheid van herstel van de brede basis. Beel noemde Burgers
benadering onwaarachtig en kwalificeerde de ondervonden persoonlijke
bejegening als onheus.
Kortom, de PvdA-fractieleider kreeg een forse terechtwijzing. Beels wijze
van procederen had de instemming van Romme, Oud, Bruins Slot en
Tilanus, die de informateur in gesprekken en antwoorden geen haarbreed
in de weg legden. Ook zij hadden om uiteenlopende redenen geen behoefte
70
aan een tussenfase, waarin de PvdA alsnog indringend bij de formatie
betrokken zou worden. Beel en Romme vreesden daarvan slechts uitstel
en verwarring.
Inmiddels had Beel op 7 mei in Huize Gerra, een klein klooster vlakbij
liet grootseminarie Haaren, de zoveelste geheime ontmoeting met
De Quay. De informateur achtte het vrijwel zeker dat De Quay als
minister-president zou gaan optreden en in de daarop volgende dagen
hielden ze contact over portefeuilleverdeling en aan te zoeken personen.
Beel ontving op 8 mei Korthals, Zijlstra en Cals, die gevraagd werden
voor respectievelijk Verkeer en Waterstaat (plus het
vice-minister-presidentschap), Financiën en OKW en behulpzaam waren
bij het benaderen van in aanmerking komende ministers-kandidaten.
Dezelfde vrijdag stelde hij Cals en Klompé op de hoogte van de plannen,
waarmee De Quay en Romme al akkoord waren. Luns zou op
Buitenlandse Zaken blijven ;Toxopeus, door Oud gepousseerd, maar
niet direct aanvaard door Beel, zou op Binnenlandse Zaken komen; Beerman
(CHU) op Justitie; Van den Bergh op Defensie; Van Aartsen op
Volkshuisvesting; De Pous (CHU) op Economische Zaken; Marijnen op
Landbouw; Klompé op Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken zou
naar een KVP-er gaan. Voor Sociale Zaken werden Janssen
(SER-secretaris), Lelieveld (KAB) en uiteindelijk Van Rooy gepolst.
Zo doorbrak Beel met opmerkelijk gemak de impasse in de sfeer van
portefeuille-verdeling en personen, stellig begunstigd door zijn groot
gezag en zijn resolute optreden. Hij nam de winnaars van de interne
machtsstrijd in de ARP weer in het kabinet op en voldeed aan de wens
van Beernink c.s., dat de CHU twee volwaardige portefeuilles toebedeeld
zou krijgen. Reeds woensdagavond 13 mei bracht Beel zijn eindrapport
ter kennis van de Koningin.
Prof. De Quay wederom formateur en ten slotte
Minister-President (14—19 mei 1959)
Op 14 mei kreeg De Quay de opdracht ‘een kabinet te vormen, dat zal
mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de
volksvertegenwoordiging’. Nog dezelfde dag werd Van Rooy definitief
gevraagd. Klompé dreigde zich terug te trekken als ze Volksgezondheid
niet toegevoegd kreeg. Volksgezondheid ressorteerde onder Sociale
Zaken en Mej. Klompé had al eerder overheveling van onderdelen van dat
departement, maar ook van OKW, naar Maatschappelijk Werk bepleit
71
en zich bij gelegenheid daar sterk voor gemaakt. Uiteindelijk schikte ze
zich in ruil voor bevredigende afspraken en intentieverklaringen en uit
zorg voor ineenstorting van het nog fragiele formatiebouwwerk.
De volgende dag vond de constituerende vergadering plaats, door Beel
deels bijgewoond. Na het beraad over het regeringsprogramma verliet hij
de vergadering, waarna de constituering van het kabinet plaats vond.
16 Mei aanvaardde De Quay de formatieopdracht en na de Pinksterdagen
volgden op 19 mei de betreffende Koninklijke Besluiten, houdende
ontslagen en benoemingen. Ten aanzien van de aan te zoeken
staatssecretarissen had de constituerende vergadering op voorstel van
De Quay vastgelegd, dat vóór-overleg in het kabinet moest plaats vinden
met het oog op de politieke verhoudingen. Verder ging dit punt allereerst
de betreffende bewindslieden aan die niet noodzakelijkerwijs een
geestverwant behoefden voor te dragen. De bevoegdheden-claim van de '
staatssecretaris bij Algemene Zaken, Schmelzer, werd door onder meer
Zijlstra en Marijnen afgewezen.67
De Minister-President verantwoordt zijn optreden
Op 26 mei 1959 verscheen minister-president prof. dr. J. E. de Quay in
de Tweede Kamer voor het afleggen van de regeringsverklaring met
daarin een verantwoording van de formatie van het kabinet. De
minister-president begon met dr. Beel zijn grote erkentelijkheid te betuigen
voor diens optreden als interim-premier en als informateur. ‘Het is
immers niet in de laatste plaats te danken aan zijn arbeid als informateur
en als bemiddelaar, dat het mij thans mogelijk is met het nieuwe kabinet
voor de Kamer te verschijnen’.
Hierna stond de minister-president even stil bij het ontstaan en de
oorzaken van de kabinetscrisis, daarbij aansluitend bij wat Beel destijds
in zijn regeringsverklaring terzake gesteld had. Het amendement-Lucas
was slechts aanleiding, de zeer verslechterde verhoudingen tussen de
regeringspartijen de oorzaak van de kabinetscrisis van 12 december 1958.
Tussen de betrokken partijen was gaandeweg onvoldoende overeenstemming
van inzicht voor wat betreft de hoofdlijncn van het te voeren beleid aan
het licht gekomen. De Quay bracht dit in verband met de verbreding van
de in 1946 gelegde basis en de normalisering van de na-oorlogse toestand,
waardoor omtrent aard en om vang der overheidstaak meer dan voorheen
verschil van inzicht zich deed gelden. Sedert 12 decèm£ïerT938 waren de
verhoudingen alleen maar verslechterd, doch desondanks hadden zowel
«
72
Beel als De Quay onderzocht of de oude verhoudingen hersteld konden
worden. Beiden hadden evenwel een diepgaand verschil van inzicht tussen
de voormalige partners aangetroffen zowel aangaande de parlementaire
bindingen als wat betreft wezenlijke punten van regeringsbeleid:
Nieuw-Guinea, dienstplichtwet en loonbeleid. Het ‘huidige klimaat’ stond
ook een kabinet van smallere basis met de iPvdA in de weg.
Voorts wees De Quay op zijn formatiemethode, waaqn in afwijking van
de na-oorlogse praktiik geen overleg met de fracties plaats vond^De
voorzitters van de fracties hadden wel de gelegenheid gehad opmerkingen
te maken over de hoofdlijnen van het regeringsbeleid. ‘In een daarop j
gevolgde bespreking tussen de aangezochte ministers is mede van deze J
opmerkingen kennis genomen en werd overeenstemming over deze
hoofdlijnen verkregen’. Deze werkwijze rechtvaardigde de
minister-president door op het moeizame karakter van de voorafgaande
formaties en de onvoorspelbaarheid van binnenlandse en internationale
ontwikkelingen te wijzen. Hij benadrukte het ontbreken van enigerlei
formele bindingJussen de fracties der regeringspartijen en het kabinet
alsook tussen deze fracties onderling. Dat gaf een extra accent aan de
eigen verantwoordelijkheid van zowel regering als parlement voor de
bepaling en de tenuitvoerlegging van het beleid.
De volgende dag kwam Burger aan het woord, die de minister-president
wat plaagde met de vele bedankjes gedurende diens eerste formatiepoging.
De PvdA-fractievoorzitter volhardde in zijn constitutionele bezwaren
tegen de Kamerontbinding. ‘De winst voor de VVD was reeds vóór de *
verkiezingen duidelijk voorzienbaar, de confessionele partijen hadden
er een geforceerde Kamerontbinding voor over om de W D deze te doen
incasseren’. Niet de verkiezingsuitslag, maar de Kamermeerderheid van
12 december 1958 plaatste de PvdA buiten het kabinet. Ter illustratie
herinnerde Burger aan De Quay’s openhartige mededeling dat deelneming
van de PvdA niet in de bedoeling lag. Desondanks en zonder motivering
van de veranderde werkwijze zond de formateur later een concept-program,
doch de simpele vraag hoe de formateur zich voorstelde te verwerkelijken
wat hij beoogde, sloot de deur definitief voor de PvdA. Omwille van het
verzet daartegen in de confessionele partijen, leende de heer Beel zich
voor de taak om naar buiten de indruk te wekken dat niet de confessionele
partijen maar de PvdA verantwoordelijk zou zijn voor de breuk in de
oude coalitie. ‘Dat is mijn meest wezenlijke kritiek op het optreden van
de heer Beel’.
Verder meende Burger dat Romme zijn rechtervleugel tevreden moest
73
stellen en ‘eenvoudig in de tang van de heer Oud’ zat. ‘Dit is de oogst,
waarvan het zaaigoed heet: De PvdA is de partij van bestedingsbeperking,
de KVP de partij van de bezitsvorming’ (KVP-verkiezingsleuze!). Ten­
einde de verschillen tussen de coalitiepartners aan te scherpen en
zichtbaar te maken, eiste Burger opheldering over zaken als de toto,
kinderbijslag, landbouwbeleid en mammoetwet. Hij hekelde de
formatiemethode waarbij de fractievoorzitters zoveel mogelijk buiten
schot bleven. Kortom, de PvdA was om louter politieke redenen buiten
het kabinet gehouden, aldus was de strekking van Burgers rede.
Romme begon met het begrip ‘extra-parlementair kabinet’ te definiëren.
Kenmerkend was zijns inziens het ontbreken van formele bindingen met
de fracties. Voorts kwam zo’n kabinet noch in noch na overleg met de
fracties tot stand. Bovendien niet in overleg met de fractievoorzitters,
meer wel "na een overleg met de fractievoorzitters, ben ik geneigd te
zeggen (.. .) Ik wil wel zeggen, dat ik persoonlijk, in het onderhavige
geval, geen bezwaar zou hebben gehad, ook nu te pogen te komen tot
een parlementair kabinet op redelijke grondslag’.
Vooropstellend dat het een formateur vrij staat zijn eigen methode te
volgen, betreurde Romme het uitvallen van de PvdA. ‘Het feit ligt er niet
als een gevolg van een keuze, die wij zouden hebben gemaakt, maar het
ligt er als een gevolg van onze keuze vóór een program, zoals dat door de
formateur werd geleverd, en de keuzeweigering aan de kant van de PvdA
ten aanzien van dat program’. Romme signaleerde Burgers stelselmatige
‘ontsnapping’ als het gedurende de eerste informatie-Beel en de
daaropvolgende fasen op program-besprekingen en daarmee de kans op
PvdA-me de werking aankwam. Burger volstond met óf naar het
PvdA-verkiezingsprogram te verwijzen óf die formatiemethode als
prealabele kwestie voorop te stellen.
Bruins Slot achtte al op 12 december de brede-basis-politiek beëindigd
en derhalve onderhandelingen met de PvdA zinloos. ‘Onderhandelen zou
betekend hebben: krammen en lijmen van een breuk van principiële
strekking’. Programonderhandelingen met de PvdA zouden bovendien de
op ‘Fakkeldragersdag’ vooropgestelde eisen van de PvdA weer op tafel
hebben gebracht, waarvoor de ARP niets voelde. Haar hoofdbezwaar lag
evenwel in de preliminaire eis van voorafgaande binding, ‘(die) de werking
van het dualisme in ons staatsbestel dreigt te frustreren’.
Tilanus bestreed Burgers opvatting, dat na de crisis van 12 december 1958
onmiddellijk een centrum-rechts kabinet had moeten worden gevormd,
zonder voorafgaande Kamerontbinding en nieuwe verkiezingen. Hij
74
reduceerde die opvatting tot electorale berekening van de PvdA, die na
de teleurstellende uitslagen bij Staten- en gemeenteraadsverkiezingen
(1958) via anderhalf jaar oppositie haar positie had willen verbeteren.
Hij ontkende, evenals Romme eerder, dat de confessionele partijen
als één blok waren opgetreden gedurende de formatie.
Oud gispte rechts, dat niet als logische consequentie van wat op
11 december gebeurde de verkiezingen was ingegaan met de boodschap:
‘met de brede basis is het voorlopig afgelopen’. Had ook Burger bij het
optreden van het kabinet-Beel niet gezegd, dat een kabinet-Romme van
rechts met de liberalen, de consequentie van de crisis van december 1958
was? Overigens vestigde Burger met zijn bezwaren tegen de vervroegde
verkiezingen de indruk dat de PvdA liever voor anderhalf jaar ‘in
quarantaine was gegaan voor herstel van de gezondheid’. De Quav’s
formatiemethode had Ouds instemming en zijn aanvankelijke mislukking
schreef hij deels toe aan stromingen in de KVP en de CHU, die herstel
varT3e brede basis gewenst hadden. Zijns inziens was Beel de feitelijke
formateur van dit kabinet, maar ookTDrees was er nooit in geslaagd zijn
eigen kabinet te formeren. De liberale fractieleider ontkende elk nut
van parlementaire bindingen, mede aan de hand van de crisis in 1958.
Bovendien hechtte hij niet of nauwelijks aan het onderscheid tussen
parlementair en extra-parlementair gevormde kabinetten, omdat voor elk
kabinet geldt dat het niet langer aan het bewind kan blijven als de
Kamer het vertrouwen opzegt.
Met opzet verwijlden we wat langer bij De Quay’s eerste optreden in de
Kamer, omdat daarmee een breukpunt in onze parlementaire geschiedenis
van na de oorlog gemarkeerd werd. Er zou een periode van bijna 14 jaar
aanbreken, waarin de socialisten met een korte onderbreking (1965—1966)
buiten de regering bleven. Confessionelen en liberalen hielden het politieke
initiatief vast en werden begunstigd door de sterke economische groei,
die ruimte gaf voor een expansief beleid, dat ook de vakbeweging in
hoofdzaken bevrediging bracht.
De Quay miste in 1959 die getalsmatig kleine maar kwalitatief sterke
ondersteuning vanuit het departement van Algemene Zaken, zoals die thans
bestaat. Hij moest zijn weg zien te vinden met behulp van zijn politieke
vrienden in en buiten de Kamer. Representatieve verplichtingen zoals
diners met de ambassadeurs van de verschillende landen, vroegen veel tijd.
Het contact met het Koninklijk Huis had nog niet die geregelde vorm als
thans, terwijl De Quay evenmin alle onder-raden van de ministerraad
75
voorzat. Zijlstra presideerde bijvoorbeeld de Raad Economische
Aangelegenheden (REA).
Het kabinet-De Quay had de goede gewoonte elk maandag gezamenlijk
te dineren in Des Indes. Vóór de bijeenkomsten van de Ministerraad
kwamen de ministers van KVP, ARP-CHU (gezamenlijk) en VVD
afzonderlijk bijeen bij wijze van voorbereiding, doch niet om bij voorbaat
definitieve standpunten in te nemen. De KVP-ministers lunchten daartoe
veelal bij Mej, dr. Klompé, wier departement dan onderdak bood.
De protestants-christelijke ministers troffen elkaar voor de lunch veelal
in restaurant Corona, de liberale bewindslieden in De Witte.
Al snel zou blijken dat dezelfde moeilijkheden, die de formatie hadden
belast, nog doorwerkten in de verhouding van het kabinet tot de
coalitiepartners in het parlement. Vooral in de ARP gistte het en er was
een kabinetscrisis voor nodig om de politieke en persoonlijke
verhoudingen te klaren.
Conclusies
1 De brede-basis-politiek steunde aanvankelijk op de sedert 1946 in het
'nieuwe bestand’ samenwerkende partijen: KVP en PvdA. Romme sprak
van twee kernen, waaromheen zich andere partijen groepeerden. Een
zuiver rechts kabinet van KVP, ARP en CHU werd nimmer beproefd
wegens het gevaar van maatschappelijke polarisatie (met de confessie
als inzet van de strijd) én wegens de duidelijke tegenstellingen tussen de
gematigd-vooruitstrevende KVP enerzijds en de meer behoudende koers
van de ARP en de CHU, die bovendien intern zeer verdeeld was. In 1956
openbaarde de kabinetsformatie veranderde verhoudingen, waarin de
samenwerking tussen de rechtse partijen als een groepering voorop kwam
te staan. Gedrieën moesten ze kiezen voor de PvdA of de VVD, omdat de
laatste samenwerking met de PvdA in coalitieverband onmogelijk maakte,
c.q. publiekelijk afwees.
2 De KVP onder leiding van Romme heeft in 1959 in geen enkele fase
van de formatie a priori samenwerking met de PvdA op brede of smalle
basis uitgesloten. Zowel in de keuze van de premier als in het
extra-parlementaire karakter van het gevormde kabinet lag
terughoudendheid besloten tegenover de brede-basis nieuwe stijl, met
daarin de VVD. Nog immer achtte Romme ‘de brede basis. . . in ’s lands
belang’.68 Romme hechtte eraan dat de PvdA zichzelf zou uitschakelen
bij wijze van rechtvaardiging van de nieuwe regeringscombinatie, die
76
aanvankelijk weinig cohesie zou vertonen. Hoezeer Romme de
samenwerking van de KVP met ARP en CHU, die overigens in 1959 niet
met de PvdA in zee wilden, liet prevaleren bleek uit het verloop van de
formatie en zijn oproep tot bezinning op de wenselijkheid en mogelijkheid
van het formuleren van een gemeenschappelijk verkiezingsprogram van
O
KVP, ARP en CHU, met behoud van de eigen beginselprogramma’s. Romme
sprak van de vorming van een ‘eerste macht’jzinspelend op Ouds
V' 'L
herhaalde uitnodigingen aan ARP en CHU om een ‘derde macht’, naast
^ '
en tegenover KVP en PvdA, in de Nederlandse politiek te scheppen.
3 De Quay’s aanvankelijke mislukking was niet alleen een gevolg van
zijn onbekendheid met de Haagse verhoudingen of van het ontbreken
van voldoende politiek gezag, maar vloeide ook voort uit de (nog) niet , ,
uitgekristalliseerde machtsverhoudingen in zowel CHU als ARP. De
^ I
voorzitters van de Tweede Kamerfracties van deze partijen konden
onvoldoende gezag doen gelden en compliceerden daardoor het
formatiewerk van De Quay, dat in werkwijze en methodiek nog sterk
berustte op de oligarchische formatie-traditie van voor en na de oorlog.
4 In die oligarchische traditie, waarin enkele gezaghebbende
staatslieden de dienst uitmaakten, paste zeer wel de dominerende rol
van Beel in alle fasen van de formatie en bij de advisering van het
Staatshoofd. De bemoeienis van de Koningin ging aanzienlijk verder
dat het staatsrechtelijk en administratief afhandelen van de, verdeelde,
adviezen van partijleiders en (vice)voorzitters van de hoge colleges van
staat. Zo woog bijzonder zwaar en behoorde daardoor tot de
‘gegevenheden’ van de formatie, het vertrouwen dat de vorstin al dan niet
in een kandidaat-minister-president stelde. Het in politieke kring steeds
met veel discretie omgeven ‘persoonlijk beroep van de Koningin’
functioneerde als effectief ultimum remedium om ontstane impasses
te doorbreken en schonk de betrokkene iets van een nimbus. Voor een
weigering van een koninklijk beroep moest de beroepene wel zeer goede
argumenten bezitten, omdat aan zo’n beroep de vooronderstelling ten
grondslag lag dat ’s lands belang door afwijzing gevaar zou lopen.
5 Duynstee constateerde een tekort aan ministeriabele figuren bij
KVP en CHU. Vermoedelijk stonden de tegenstellingen in de CHU
aanvaarding van aangeboden ‘CHU-portefeuilles’ in de weg. Bij de
KVP-weigeraars van de aangeboden post op Economische Zaken vormden
de relatief slechte honorering en rechtspositie (pensioenvoorzieningen)
gekoppeld aan de ongewisheid en lasten van een politieke functie, niet
zelden een beletsel.
77
6 Ten slotte mag gewezen worden op de zelfstandige invloed van de
media op het formatie-gebeuren. De betrekkelijk onbekende De Quay
1 ‘deed het’ voor radio e n jelevisje erg goed en verwierf in zeer korte tijd
vi bekendheid en populariteit. Dat vergemakkelijkte op z’n minst zijn
heroptreden na de aanvankelijk mislukte formatie.
78
H O O F D S T U K VI E R
D e W on in gb ou w crisis
(22 decem ber 1960-2 januari 1961)
Het kabinet-De Quay
struikelt over een dakpan
Bij de woningbouwcrisis rond de jaarwisseling 1960—1961 en het optreden
van informateur De Gaay Fortman (ARP), behoeven we niet te lang stil te
staan.1 In zekere zin was de crisis nog een gevolg van de kabinetsformatie,
die de persoonlijke tegenstellingen in de ARP aangescherpt had en waaruit
Zijlstra als voorlopige overwinnaar tevoorschijn was gekomen. De minister
van Financiën en ‘sterke man’ van het kabinet-De Quay greep de
woningbouwcrisis aan om het pleit definitief en rigoureus in zijn voordeel
te beslechten.
Herinnerd zij aan het toetreden van Zijlstra en Van Aartsen tot het
kabinet-De Quay, dat volgens Hazenbosch en Biewenga in zijn
samenstelling te weinig garanties voor een christelijk-sociaal beleid bood.
Volgens Zijlstra hadden beide ARP-fractieleden koude voeten gekregen
nadat er grote beroering onder de ‘kleine luyden’ van de ARP ontstaan was
over het passeren van ‘hun’ lijstaanvoerder. Zijlstra had Hazenbosch en
Biewenga weliswaar geheel vrij gelaten bij hun beslissing, doch later trad
hij met Van Aartsen wèl tot het kabinet toe, dat beide partijgenoten
afgewezen hadden, formeel vanwege het ‘werkgeverskarakter’. Dat zette
kwaad bloed en ongeveer een maand na de geslaagde formatie schreven
Van Eibergen, De Gaay Fortman, Hazenbosch, Van Nierop, Roolvink en
Ruppert de eerder genoemde gepeperde brief aan het Centraal Comité
van de ARP. De ondertekenaars spraken hun ongerustheid uit over het
toetreden van Zijlstra en Van Aartsen tot een naar hun oordeel eenzijdig
samengesteld kabinet, dat een duidelijke werkgevers-signatuur had en
onvoldoende garantie bood voor een christelijk-sociaal beleid. Zijlstra en
Van Aartsen hadden een gevoelige knauw toegebracht aan de eenheid van
de ARP en aan haar karakter als ‘volkspartij’. Later zou Roolvink als
staatssecretaris voor Sociale Zaken tot het kabinet toetreden, doch dit
compliceerde de verhoudingen méér dan het aan een oplossing bijdroeg.
Immers, naast de zwakke minister van Sociale Zaken roerde de
79
vakbondsman zich danig, hetgeen tot conflicten met De Pous en dus ook
Zijlstra leidde. Bovendien had Roolvink zijn besluit om in het kabinet te
stappen genomen zonder vooroverleg met zijn vakbondsbroeders, die hem
dit euvel duidden. De overige ondertekenaars ervoeren zijn stap als een
soort afvalligheid, zodat Roolvinks staatssecretariaat niet tot pacificatie
van de machtsstrijd in de ARP leidde.
De ARP-fractie onder leiding van Bruins Slot had al bij de debatten over
de regeringsverklaring van haar reserve laten blijken.2 In de fractie sloten
de voorzitter en Smallenbroek zich bij de CNV-richting aan, die eerder
van het laatste kabinet-Drees afwilde, doch geleidelijkaan weer naar de
PvdA lonkte omwille van het sterk benadrukte christelijk-sociale beleid,
dat wellicht een reactie vormde op het Colijn-imago en Schoutens rigide
opstelling in sociaal-economische vraagstukken. Al eerder waren er
botsingen met het kabinet geweest (Lauwerszee, cocktailparty,
loonpolitiek en landbouwbeleid), doch deze werden niet op de spits
gedreven. Dat nam niet weg dat in de KVP-fractie en ook bij Zijlstra de
irritatie toenam over de zeer kritische houding van de ARP-fractie, die
daarmee nogal eens de show stal. Zijlstra wilde de ARP-fractie temmen
en een eind maken aan haar ‘schiettent-politiek’.3 De woningbouwcrisis
bood hem de gelegenheid daarvoor.
Er kan geen dakpan bij
Vóór de openbare behandeling van de begroting van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid hadden de huisvestingsdeskundigen van de drie
confessionele regeringsfracties een onderhoud met Zijlstra over mogelijke
verhoging van het aantal woningwetwoningen. Het woningbouwbeleid
van Van Aartsen werd in die fracties zeer negatief beoordeeld. Zijlstra
kapte de discussies af met de gevleugelde zin dat er ‘geen dakpan’ meer
bij kon.4 In de ARP-fractie zou die uitlating als symptomatisch voor zijn
starre, eigengereide houding aangehaald worden. De fractiespecialisten
lieten het er niet bij zitten en eisten van hun bewindslieden 5000
gesubsidieerde woningen extra. Vooral de gesprekken tussen de
ARP-bewindslieden en de ARP-fractievertegenwoordigers verliepen in een
slechte sfeer. De KVP-ers van Doorn en Andriessen, tevens waarnemend
fractievoorzitter omdat Romme nog herstellende was (welke
omstandigheid zeker van invloed was op de parlementaire ontsporing),
overtuigden hun ministers van de noodzaak enige concessies te doen.
Het kabinet besloot tegemoet te komen aan het kamerbrede ongenoegen
80
door 2500 woningen extra toe te staan. De volgende dag, woensdag
21 december barstte in de Kamer de kritiek op het beleid van Van Aartsen
los.
Overeengekomen was dat de KVP-woordvoerders in de eerste ronde vast
zouden houden aan 5000 woningen extra, maar tegelijkertijd zouden
vermijden dat een compromis onmogelijk werd gemaakt. De geplaagde
bewindsman liet zijn fractie informeel weten dat hij tot 2500 woningen
extra kon gaan, doch de mannenbroeders wezen dit aanbod verontwaardigd
als kruidenierspolitiek van de hand.
’s Avonds dineerden de echtparen Hazenbosch en Bruins Slot bij
mej. Klompé, die van beide tafelheren lang niet malse kritiek op het
kabinet in zijn geheel en op de beide ARP-bewindslieden in het bijzonder
vernam. In de verkeerde veronderstelling dat ook de KVP-fractie met hun
eisen mee zou gaan, pochten Bruins Slot en Hazenbosch erop dat ze er
wel voor zouden zorgen dat de KVP crisis zou maken.
De volgende dag beantwoordde Van Aartsen de kritiek zonder onmiddellijk
zijn wisselgeld op tafel te leggen. De verlangens van zijn partijgenoot
Van Eibergen wees hij nogal hooghartig van de hand met een beroep op
het gevaar van overspanning van de bouwmarkt en op de budgettaire
gevolgen. Nadat de minister uitgesproken was volgde er een schorsing voor
fractieberaad, die van ’s middags vier uur tot ’s avonds half acht zou
uitlopen. Het ijlings opgetrommelde kabinet verzamelde zich zonder
secretaris in ‘Des Indes’. Zijlstra kondigde aan dat voor de beide
ARP-bewindslieden de grens bereikt was en dat zij derhalve zouden
aftreden als de ARP-fractie haar been stijf hield. Niet zozeer wegens het
resterende verschil van 2500 woningen, als wel ten gevolge van de
vertrouwenscrisis die daarachter schuil ging.
Tot beider verbijstering zouden pogingen om later op de avond met de
mede door een diner in ‘House of Lords’ emotioneel-overmoedige
ARP-fractie in contact te komen, op niets uitgelopen.5 De parlementaire
journalistiek sprak van de jenever-crisis. Mej. Klompé adviseerde haar
collegae de motie-Van Eibergen naast zich neer te leggen en door
gesprekken de onrust en de onlustgevoelens bij de ARP-fractie weg te
nemen. Per slot was het kabinet extra-parlementair. Aangezien Zijlstra het
conflict als een uiting van de totale vertrouwenscrisis tussen ARP-fractie
en kabinet aanmerkte, legde de enige vrouwelijke minister zich bij de
crisis-bereidheid van het kabinet neer. Intussen had Van Doorn (KVP)
laten weten dat zijn fractie het nodig oordeelde dat het kabinet
consequenties zou verbinden aan de motie-Van Eibergen, omdat anders
81
de fractie alsnog aan 5000 woningen extra zou vasthouden.
Terwijl het kabinet-De Quay zich beraadde, speelden zich in het Tweede
Kamer-gebouw merkwaardige taferelen af. Oud en Andriessen hadden
zich omstreeks vijf uur bij de ARP-fractie vervoegd teneinde deze van
onberaden beslissingen te weerhouden en te winnen voor de
motie-Andriessen, die, mede ondertekend door Oud, de ARP-verlangens
voor méér dan de helft kon bevredigen. Ook de CHU-fractie nam met een
delegatie onder leiding van Tilanus aan het overleg deel, dat door de oudste
in dienstjaren, Oud dus, voorgezeten werd. De leider van wat
Abraham Kuyper ooit de ‘paganisten’ noemde, presideerde de
ARP-fractie en nog wel op haar eigen territorium! Noch ARP noch CHU
wilden van Andriessens compromis-motie weten en de ontstelde Oud zou
de sfeer, die hij in de ARP-fractiekamer aantrof, naderhand omschrijven als
die ‘in een kleedkamer tijdens een interlandvoetbalwedstrijd’: veel
opgewonden reacties en vele lege borrelglazen.
’s Avonds voltrok zich het drama, doordat de ARP de motie-Van Eibergen
indiende, ondanks de uitdrukkelijke verklaring van Van Aartsen dat hij, als
‘een belangrijke meerderheid van de anti-revolutionaire fractie vóór de
motie zou stemmen’ óók bij verwerping zijn portefeuille ter beschikking
zou stellen en met hem alle overige ARP-bewindslieden. Tegen de
motie-Andriessen zou hij geen onoverkomelijk bezwaar maken. Desgevraagd
verklaarde de minister-president, die naast Van Aartsen plaats genomen
had achter de regeringstafel en die in de loop van de avond gezelschap
kreeg van Korthals en Beerman, dat in dat geval ‘de grondslag aan het
kabinet is ontvallen en dat met zich mee zal brengen —ik zeg dit na
overleg - dat alle bewindslieden dan hun portefeuilles ter beschikking
zullen stellen’.6 Zowel Bruins Slot als Tilanus ontkenden dat ze met de
motie het kabinet omver wilden werpen, doch de motie was een
gewetenskwestie en gaf ‘uitdrukking aan hetgeen heel diep in ons leeft’.
De motie-Van Eibergen ging uit van ARP en CHU, voor wier fracties zij
symbolische betekenis had. De motie moest de ernst uitdrukken, welke zij
aan de bestrijding van de woningnood gehecht wilden zien; zij was
tegelijkertijd een protest van twee Kamerclubs tegen gevoelde miskenning
door de ‘eigen ministers’. Ze hadden de indruk dat Romme vanuit de
KVP-fractie grote invloed uitoefende en waren verontwaardigd dat het
kabinet en in het bijzonder hun eigen bewindslieden gemene zaak gemaakt
hadden met de KVP-fractie en de daar voorbereide motie-Andriessen.
Het bewijs daarvan was huns inziens gelegen in het feit dat Van Aartsen
niet in eerste termijn die 2500 woningen wilde toegeven, ondanks herhaalde
82
interrupties dienaangaande. De motie-Van Eibergen kreeg de steun van
onder meer PvdA, ARP en CHU en werd met 70 tegen 59 stemmen
aangenomen. Van Aartsen vroeg hierop schorsing van de
begrotingsbehandeling, waarmee de kabinetscrisis een feit was.
Kerst in crisissfeer (23—27 december 1960)
Vrijdag 23 december om half twaalf bood De Quay de vorstin formeel het
ontslag aan van zijn kabinet. Het verbaasde Staatshoofd begon dezelfde
dag aan de algemene consultaties en ontbood de volgende dag de
fractievoorzitters. Waarnemend fractievoorzitter Andriessen (KVP) won
bij Romme advies in over hetgeen hij Koningin Juliana zou raden.7 Romme
steunde het voorstel om Bruins Slot met de formatie te belasten maar
waarschuwde zijn waarnemer alvast voor de vermoedelijke reactie van het
Staatshoofd: ‘tijd verknoeien’. Bij wijze van alternatief opperde Romme de
mogelijkheid het driemanschap in het kwaad, Bruins Slot, Tilanus en
Burger tezamen de opdracht te geven, hetgeen tijdwinst kon opleveren en
zou beletten dat Burger op een bepaald ogenblik het initiatief geheel
in handen kreeg.
De Pous liet Tilanus weten de houding van de CHU-fractie als een
afkeuring van zijn beleid te beschouwen.* Zijlstra en Van Aartsen hadden
het moderamen van de ARP dringend om een onderhoud verzocht ten
einde hun verhaal over woningbouw en crisis te vertellen. Ze verweerden
zich tegen het verwijt van de ARP-fractie, dat ze met de KVP hadden
samengezworen tegen de eigen fractie en ontmoetten overigens begrip
voor hun handelwijze, ’s Avonds verklaarde de voorzitter van het
KVP-bestuur, Van Doom, voor de radio dat program en samenstelling van
het kabinet voor de KVP vaststaande gegevenheden waren. De
KVP-voorzitter zette tegelijkertijd diep het mes in de tegenstellingen bij
de anti-revolutionairen.
Daags voor Kerstmis belde de Koningin de demissionaire
minister-president met het verzoek nog eens met Beel te praten. Alles
wijst erop dat Beel met een ‘geheime opdracht’ moest trachten de crisis
zo snel mogelijk te krammen. Daartoe vond telefonisch overleg plaats
tussen Staatshoofd, Beel en De Quay op zondag, 25 december, waarop
besloten werd dat beide heren dinsdag de zaken nog eens grondig zouden
doorpraten.
Tweede Kerstdag hielden zowel de voorzitter van het ARP-moderamen
als de ARP-senator Diepenhorst voor de radio een toespraak, die in beide
83
gevallen algemeen uitgelegd werden als een publieke veroordeling van
Bruins Slot c.s. Berghuis sprak van gemaakte fouten en Diepenhorst zei
ronduit dat ‘s lands belang met de crisis niet gediend was. Tilanus noteerde
dat er bij de anti-revolutionairen een revolutie uitgebroken was!
ARP-voorzitter Berghuis sprak voor de NCRV, waarvan Roosjen voorzitter
was. Roosjen had de 22e december ijlings zijn radio-mensen gealarmeerd
om ze de primeur te bezorgen. Dit feit en de foto in bijna alle kranten
van een lacherige ARP-fractie na de crisis gemaakt, werkten averechts uit
voor Bruins Slot c.s.
Dinsdag 27 december wees De Quay Beels suggestie om direct terug te
komen van de ontslagaanvrage en via een ingenieuze formule in
ongewijzigde samenstelling terug te keren, van de hand als zijnde onhaalbaar
in zijn kabinet. Bovendien liet De Quay aan de koninklijke
vertrouwensman weten niet aan een reconstructie van het kabinet te
zullen meewerken en evenmin bereid te zijn in het ARP-conflict te
bemiddelen. De crisis ontwikkelde zich, tot lichte ergernis van de CHU,
steeds meer tot een ARP-crisis met als logisch gevolg dat een der
prominente mannenbroeders de zaak moest klaren en Beel derhalve weer
‘onderdook’ na de vorstin geïnformeerd te hebben. Zijlstra verdedigde in
de Eerste Kamer zijn voorstellen tot een belastingverlaging van circa 500
miljoen gulden. Lichtenauer, Witteveen en Van Campen (KVP)
complimenteerden nadrukkelijk de bewindsman, die zich daardoor
bemoedigd voelde ‘in deze dagen van bezinning, waarin men zich
afvraagt: zit ik er nog wel?’.9
Prof. dr. W. F. de Gaay Fortman, informateur
(27 december 1960—2 januari 1961)
Dinsdagavond aanvaardde De Gaay Fortman de opdracht ‘de
mogelijkheden te onderzoeken om tot een spoedige oplossing van de
kabinetscrisis te geraken met handhaving van dezelfde politieke
samenstelling als die van het huidige kabinet’.
In 1951 had Stikker in een soortgelijke situatie een veel ruimere opdracht
ontvangen, terwijl in 1955 Burger een formatieopdracht kreeg om het
kabinet te reconstrueren. De Gaay Fortmans informatieopdracht deed
recht aan het algemeen gevoelen dat de bestaande regeringscombinatie
moeilijk door een andere te vervangen zou zijn en bood tevens ruimte voor
personele wijzigingen of zelfs program-veranderingen, zo dat nodig mocht zijn.
De informateur was ondanks de ondertekening van de bewuste brief in
84
zekere zin een neutraal arbiter omdat hij als ARP-senator niet rechtstreeks
bij het conflict betrokken was en als waarnemend voorzitter van het
College van Advies deel uitmaakte van het Moderamen van de ARP. Door
‘Gajus’ aan te wijzen vermeed de Koningin zelfs de schijn van partijdigheid
in het publieke conflict tussen Berghuis en Bruins Slot.
Een buitengewoon kamerheer bezegelt de nederlaag van
Bruins Slot
De 49-jarige professor aan de Vrije Universiteit stamde uit een vermaard
juristengeslacht. Na een ambtelijke loopbaan was Gaius in 1947 aan de
Vrije Universiteit burgerlijk, handels- en arbeidsrecht gaan doceren.
Met Zijlstra behoorde hij daar tot de jongeren die andere dan de geijkte
denkbeelden minstens wilden onderzoeken. De Gaay Fortman bekleedde
tal van maatschappelijke functies en werd in 1955 onderscheiden door de
benoeming tot kamerheer in buitengewone dienst van de Koningin.
In de slepende kabinetsformatie van 1956 had de ondernemende kamerheer
twee nogal avontuurlijke formatiepogingen ondernomen, die beide op een
eclatante mislukking uitliepen.10 Eerst probeerde Gaius een
extra-parlementair vijf-partijenkabinet onder leiding van de Gouverneur van
Suriname, Van Tilburg (PvdA), bijeen te brengen. Daarna ondemam hij
als eerste (in)formateur na de oorlog een poging om een kabinet zonder
socialisten te vormen, dat onder zijn leiding zou optreden aangezien de
KVP geen premier wilde leveren voor deze minder wenselijke opzet. Tot op
hoge leeftijd zou Gaius in de marge van de politiek actief blijven en zowel
in 1973 als 1981 als een duveltje uit het doosje opduiken, verwarring en
weerstand oproepend als in 1956. Wellicht wijzer geworden door zijn
ervaringen in 1956 en bovendien werkzaam in verhoudingen die geen
ruimte lieten voor avontuurlijke oplossingen, zou deze informatieopdracht
door hem tot een geslaagd einde gebracht worden. Zijn eerste dag als
informateur besteedde hij aan oriëntatie in kringen van de ARP.
Woensdag 28 december vernam de informateur van De Quay de
voorwaarden, waaronder hij bereid was terug te keren. De minister-president
wenste dat het program onveranderd bleef, de ARP-fractie haar
oppositie zou terugnemen en derhalve Zijlstra en Van Aartsen op hun
posten konden blijven. Voorts verlangde hij meer zekerheden over een
aantal controversiële onderwerpen, die anders wellicht wéér een crisis
zouden veroorzaken. In hotel Terminus te Utrecht ontmoette
Gaius Tilanus, die de informateur een concept-tekst van een motie ter
85
hand stelde, waarin de moties-Andriessen en -Van Eibergen naar elkaar
toe gebogen waren.11
Na dit onderhoud woonde de informateur als toehoorder de bijeenkomst
bij van het Centraal Comité van de ARP in hotel Pays-Bas, eveneens te
Utrecht.
Het Comité, dat versterkt was met erevoorzitter Schouten en de
ere-leden Gerbrandy en Rutgers, beluisterde de opvattingen van de
ARP-bewindslieden. Na een marathonzitting van vijf uur werd het beleid
van de partijvoorzitter, dr. Berghuis, goedgekeurd, hetgeen beduidde dat
Bruins Slot het onderspit had moeten delven. Zijn fractie beraadde zich
over de uitkomsten van de vergadering van het Centraal Comité en gaf een
verzoenende verklaring aan de pers af, waarin wantrouwen tegen het
kabinet ‘uiteraard’ ontkend werd.
Een en ander verliep in een tamelijk tumultueuze sfeer, waarin het tot
scherpe botsingen tussen de ouderen en de radicalere jongeren kwam.
Hazenbosch zou tot het bittere einde weigeren onder het juk door te
gaan en de volgende dag voor de radio de houding van de ARP-fractie
verantwoord noemen, ja zelfs plicht en in ’s lands belang gelet op de
aard van de zaak en de zuiverheid in de politiek.12 Het kabinetsstandpunt
kwalificeerde hij als ‘sociaal onverantwoord’ en de gekozen weg als
moeilijk, maar verlicht door een zuiver geweten.
Nog de 28e bepaalde de KVP-fractie dat haar medewerking alleen
verkregen kon worden als alles (program, samenstelling en karakter van
het kabinet) bij het oude bleef èn de motie-Andriessen uitgevoerd werd.
De fractie zag in ontslagweigering door de Koningin, zoals in de pers
gesuggereerd en ook door De Gaay Fortman overwogen, niet een
aanvaardbare procedure voor terugkeer van het kabinet.
De CHU volhardde in haar zienswijze dat de crisis onnodig was uitgelokt
door het kabinet, dat alsnog uitvoering moest geven aan de
motie-Van Eibergen. Het dagelijks bestuur van de Unie plaatste zich
publiekelijk achter de opvattingen en de handelwijze van haar fractie
in de Tweede Kamer, terwijl Beernink voor de radio het kabinet starheid
verweet door niet naar de Kamermeerderheid te willen luisteren.
Op 29 december bleek Marga Klompé uit een gesprek met Korthals dat
de opstelling van KVP en W D , zoals gedurende de rit vaker gebeurd
was, goed met elkaar spoorden. Beiden zagen in ontslagweigering een
verkeerde procedure en maakten zich zorgen over de rentree van
‘overwinnaar’ Zijlstra in het kabinet. De KVP-bewindslieden onderschreven
de bezwaren tegen het procedure-voorstel van De Gaay Fortm an.13
86
Ze wilden op de ontslagverzoeken terugkomen op grond van een ‘novum’,
waarna de minister-president een verklaring moest afleggen in het
parlement. Dan pas kon de begrotingsbehandeling van Volkshuisvesting
voortgezet worden. Dus geen simpele ontslagweigering; eerst moest de
ARP door het stof! De KVP-ministers vonden dat de woningbouwcrisis
met en door de ‘Anti’s’ opgelost behoorde te worden en wilden van geen
reconstructie weten. Als de crisis opgelost was, hadden ze behoefte aan
meer zekerheden over een aantal politiek explosieve zaken als
Mammoetwet en kinderbijslag.
Bruins Slot, tevens hoofdredacteur van Trouw, publiceerde een
verklaring in zijn blad, waarin hij elke persoonlijke tegenstelling
glashard ontkende, althans de invloed daarvan op het ontstaan van de crisis.
Romme: ‘Hij trekt hierin wel een zeer zware wissel op het geloof in zijn
woorden. Ik wil die wissel toch honoreren, maar dan blijft slechts over de
conclusie, dat Bruins Slot voor het fractievoorzitterschap ten eenen male
niet deugt’.14 Dezelfde Bruins Slot had hij enige maanden eerder
ondubbelzinnig laten weten dat de KVP consequenties zou verbinden
aan een gedwongen vertrek van De Quay.
Vrijdag 30 december verplaatste het strijdtoneel zich naar de ministerraad,
die een concept-regeringsverklaring van de informateur ontvangen had.
Als de ministerraad daarmee akkoord ging, zou deze nog de volgende dag
aan de regeringsfracties worden voorgelegd met de vraag of ze in het debat
‘in voor de Regering welwillende zin’ zouden reageren. De Quay deelde
zijn collegae mee dat hij bereid was de gevraagde zekerheden ten aanzien
van de fracties te laten vallen, doch intern beraad noodzakelijk te achten
over de kinderbijslag, de mammoetwet en de commerciële televisie.
Over deze politiek geladen kwesties werd ’s middags na eerder overleg met
de fracties klaarheid verschaft door het vaststellen van ‘leefregels’, die
inhielden dat bij botsingen met de eigen fracties de betreffende
bewindslieden niet onmiddellijk behoefden te vertrekken.
De overgrote meerderheid in de Raad maakte ernstig bezwaar tegen de
concept-regeringsverklaring van de informateur, die tezeer een
concessieve geest jegens de ARP ademde en onvoldoende nadruk legde op
de cesuur tussen het ontslag van de ARP-bewindslieden en dat van de
overige ministers. Cals, Klompé, Korthals en Toxopeus wensten vóóraf
kennis te kunnen nemen van de door Bruins Slot af te leggen verklaring,
omdat ze zelfstandig wilden beoordelen of deze inderdaad het verlangde
novum bevatte dat het terugkomen op de ontslagaanvraag kon
rechtvaardigen. Zijlstra en Van Aartsen hadden ’s middags een pittig
87
gesprek met de informateur, Bruins Slot, Roosjen en Van Eibergen in het
dr. Abraham Kuyperhuis, waarin de interne problemen centraal stonden
en besproken werd hoe het kabinet zou kunnen terugkeren.
’s Avonds werkten Cals en Klompé de regeringsverklaring om, waarin
thans meer het wegvallen van de grondslag van de ontslagaanvragen op
de voorgrond kwam. Hiertegen sputterden Zijlstra en Van Aartsen,
zonder evenwel de nieuwe redactie te blokkeren. De volgende ochtend
meldde de informateur de gewijzigde tekst voor zijn verantwoording te
willen nemen, maar hij weigerde resoluut elke medewerking aan de eis
dat Bruins Slot vóóraf zijn rede ter beoordeling aan de ministers zou
voorleggen. Gaius herinnerde eraan dat het kabinet toch al als
overwinnaar terugkeerde en de nederlaag van Bruins Slot door
vervulling van de eis een te vernederend karakter zou krijgen. Daarnaast
lag de eis niet in de rede, gelet op het extra-parlementaire karakter van
het kabinet. De informateur wilde haast maken omdat het klimaat voor
oplossingen verslechterde. Hij wees op nogal provocerende uitspraken
van de CHU’ers Van de Wetering en Beemink, die hoopte dat het kabinet
‘na gepast zelfonderzoek zijn lesje geleerd had’.15 Cals en Korthals
verweten de informateur de crisis tezeer in AR-kring behandeld te
hebben en wensten onverkort vast te houden aan de zelfstandige,
objectieve beoordeling van de vraag of de gronden van de
ontslagaanvragen weggevallen waren.
Wat voor de ARP-bewindslieden acceptabel was behoefde dat niet te zijn
voor de overige ministers, zoals gisteren nog eens gebleken was met de
concept-tekst van de regeringsverklaring. Beerman en Visser
(VVD, Defensie) zouden tevreden zijn met een afdoende verklaring in de
raad van beide AR-ministers, die best in staat waren op verantwoorde
wijze het groene licht te geven. Zoveel vertrouwen wilden ze deze
collegae best schenken. Informatie bij Oud leerde dat de
staatsrechtdeskundige bij uitstek een verklaring van Van Aartsen aan het
begin van de hervatting van de begrotingsbehandeling méér dan
afdoende vond. Niemand had er belang bij de crisisoorzaken te veel op te
blazen, veeleer wenste men het geheel tot de woningbouwkwestie te
beperken en te bagatelliseren.16
’s Middags confereerde de informateur over de ontstane situatie met
De Quay, Korthals, Cals, De Pous, en Van Aartsen bij De Quay thuis.
Uiteindelijk vond men elkaar op het volgende scenario. Zondagmiddag
zouden Zijlstra en Van Aartsen bij de informateur de verklaring van
Bruins Slot beluisteren zonder verplichting daar integraal verslag van te
88
doen aan de ministerraad. De regeringsfracties zouden uitgenodigd
worden vóór maandagmiddag vijf uur de uitslag van hun beraad over de
conceptverklaring aan de informateur mede te delen, waarop de
ministerraad zou besluiten al of niet terug te komen van de
ontslagaanvrage.
Op oudejaarsavond stond Wim Kans conference in het teken van
‘Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z’n allen’. Dergelijke conferences
hebben herhaaldelijk een zelfstandige invloed op het politieke gebeuren
gehad. Zo vergrootten ze de populariteit van De Quay en later van
Zijlstra, terwijl voor Schmelzer Kans ‘gladde teckel’-typering tot een
stigma werd, dat hem niet meer losliet.
Op nieuwjaarsdag hoorden de ministers van Zijlstra de strekking van
Bruins Slots verklaring: de motie-Van Eibergen was onuitvoerbaar
gebleken en het kabinet zou derhalve terugkeren, want de ARP-fractie
was thans bereid Van Aartsen te steunen in zijn beleid. Bruins Slot zou
bovendien de minister-president over het gebeurde spreken.
Maandag 2 januari bracht de ontknoping. De minister-president kon de
in Des Indes verzamelde Raad berichten dat uit de antwoorden van de
fracties aan de informateur het volgende was gebleken:
1 Andriessen en Oud konden zich geheel in de regeringsverklaring
vinden. Beiden wensten evenwel dat in het debat het kabinet elke
suggestie van tegemoetkoming aan de motie-Van Eibergen zou vermijden.
2 De AR-fractie stond unaniem achter de verklaring van Bruins Slot
(later bleek Hazenbosch niet akkoord te zijn gegaan).
3 In de CHU-fractie kampte Tilanus met vijf ‘lastpakken’, die wellicht
de motie-Bommer zouden steunen.17 Tilanus zou als enige van zijn
fractie het woord voeren. Amendementen van Tilanus waren door de
informateur geweigerd.
4 Het gesprek tussen Bruins Slot en De Quay had een zeer plezierig
karakter gehad. Bruins Slot had hem verzekerd dit kabinet mèt de
AR-bewindslieden te willen behouden, terwijl de premier hem had
gerustgesteld wat betreft zijn zorg over de te magere sociale politiek. Over
en weer had het aan verhelderend contact geschort.
De ministers en staatssecretarissen fiatteerden het eindverslag van de
informateur, die zich naar Soestdijk spoedde. Daar deelde na middernacht
een communiqué mee dat de Koningin De Quay in overweging had
gegeven terug te komen van de gezamenlijke ontslagaanvrage van de
bewindslieden en dat die ontslagaanvrage was ingetrokken. Op 4 januari
legde de minister-president de regeringsverklaring af en 5 januari volgden
89
de debatten. Oud wreef zout in de antirevolutionaire wonden door
langdurig over hun broederstrijd te spreken en door uit het
ARP-program te citeren met als conclusie ‘dat de Regering aan dat program
beantwoordde’.
Conclusie
Deze korte, hevige crisis, die slechts elf dagen duurde, leidde ertoe dat het
voortbestaan van het kabinet veilig werd gesteld op een aantal, binnen
de regeringspartijen sterk omstreden punten als de algemene
kinderbijslagverzekering, de Mammoetwet en de televisiereclame, welke
zaak aan de opvolgers overgelaten kon worden. Voorts illustreerde de
crisis hoezeer het in de politiek om de ‘mannetjes’ gaat èn hoezeer
omstreden en labiel leiderschap de verhoudingen kan compliceren.
Voor Bruins Slot persoonlijk zou de nederlaag het begin inluiden van zijn
vertrek uit de politiek. Men kon overigens vraagtekens plaatsen bij de
druk van de antirevolutionaire partij onder leiding van Berghuis op de
fractie, die in een ‘gewetenskwestie’ gedwongen werd radicaal van
standpunt te veranderen.18 Tegelijkertijd kan men met Zijlstra
waarschuwen voor het al te snel en te gemakkelijk tot gewetenszaak
proclameren van onderwerpen die naar hun aard meer in de sfeer van
praktisch beleid liggen en derhalve vatbaar zijn voor compromissoire
oplossingen.19
90
H O O F D ST U K VIJF
H e t M in iste rie-M arijn e n
(24 juli 1963-19 april 1965)
Confessionelen en liberalen
in de echt verbonden
Het jaar 1963 was in menig opzicht schokkend en veelbetekenend voor
de toekomst. De jeugdige president van de Verenigde Staten,
J. F. Kennedy, leek op weg naar opmerkelijke successen in zowel zijn
binnenlandse als in zijn buitenlandse politiek. De machtigste democratie
ter wereld won onder zijn leiding aan geloofwaardigheid en veroverde
weer het initiatief. De Cubacrisis, veroorzaakt door de plaatsing van
Russische raketten, bracht de wereld op de rand van een wereldoorlog.
Kennedy doorstond de vuurproef beheerst en beide grootmachten
toonden nadien begrepen te hebben dat méér communicatie geboden was,
wilden ze ‘ongelukken’ voorkomen. De mislukte poging tot
‘huisvredebreuk’ op het Amerikaanse continent betekende voor Rusland
in zoverre een les, dat de bewapening krachtig opgevoerd werd onder
meer door een spectaculaire uitbreiding van de Russische vloot, die in
1963 weinig kon uitrichten tegen de Amerikaanse blokkade van Cuba.
Nog in 1963 werd Kennedy onder nooit opgehelderde omstandigheden
vermoord.
Zijn tegenvoeter Chroetsjew raakte in een openlijk conflict met het
Maoïstische China verstrikt. De Russische dictator sprak van vreedzame
coëxistentie tussen de kapitalistische en communistische staten, maar
werd ook daarover streng gekapitteld door de Chinezen, die het gevaar
van een nucleaire oorlog afdeden met hun papieren-tijger-theorie.
De Gaulle haakte op eigenzinnige wijze op deze historische veranderingen
in door afstand te nemen van de Verenigde Staten en diens Angelsaksische
bondgenoot Engeland de toegang tot het Europa van de Zes te ontzeggen.
Het Akkoord van Nassau bezegelde Engelands afhankelijkheid van de
Verenigde Staten, die Polaris-raketten zouden leveren, terwijl Engeland
het Skybolt-project en daarmee het eigen nucleair bewapeningsprogram
opgaf. De Gaulle daarentegen begon energiek aan de opbouw van zijn
‘Force de frappe’, welke Frankrijk een plaats moest bezorgen in de
91
selecte club van bezitters van een nucleair wapenarsenaal. Met de
erfvijand van weleer, (West-)Duitsland, sloot De Gaulle een
vriendschapsverdrag, dat tot op heden functioneert. Voor Adenauer
was dit verdrag welkom als erkenning van West-Duitslands herwonnen
aanzien en gelijkwaardigheid, terwijl De Gaulle daarmee een basis schiep
voor een dominerende rol in en wellicht van West-Europa.
Nederland normaliseerde zijn betrekkingen met Duitsland en Indonesië.
Nieuw-Guinea zou onder Indonesisch gezag komen en voortaan
West-Irian gaan heten.
De verkiezingen van 15 mei 1963
Bij de Kamerverkiezingen kwamen KVP, PvdA en ARP in de
verschillende regio’s met verschillende lijsttrekkers uit. Voor de KVP
voerden Klompé, Veldkamp, De K ort en Jan Maenen de lijsten aan.
Voor de PvdA waren dat Suurhoff, Vondeling en Willems, terwijl de
ARP de kiezers tegemoet trad met Roolvink, Smallenbroek en
Biesheuvel. De VVD en de CHU kozen voor één lijstaanvoerder,
respectievelijk Toxopeus en Beernink.
De verkiezingsstrijd stond sterk in het teken van het door het
kabinet-De Quay gevoerde beleid, dat de loonsom met 22 procent reëel had
laten stijgen. De regeringspartijen wensten voortzetting van het beleid
met correcties op de zwakke punten. De confessionele partijen
weigerden een keuze vooraf te maken voor hetzij W D hetzij PvdA.
De KVP stelde gemeenlijk de confessionele samenwerking voorop, de
W D voelde niets voor coalitievorming met de PvdA en de CHU zag
programmatische bezwaren tegen deelneming van de PvdA aan de
regering. De wijze waarop de PvdA oppositie had gevoerd werd door alle
regeringspartijen gehekeld. De dramatische en door De Telegraaf
opgeklopte ontruimingsincidenten in Hollandsche Veld bij Hoogeveen,
waar boeren zich verzetten tegen de ‘dwang’ van het Landbouwschap
door elke contributiebetaling te weigeren, begunstigden de Boerenpartij
van Koekoek. Voor het eerst ook speelde de televisie een rol van betekenis
in de verkiezingsstrijd. Tal van levendige discussies tussen de
prominenten van de verschillende partijen brachten de politiek in de
huiskamers.
92
Verkiezingsuitslagen van 1963, vergeleken met die van
1959 en 19621
PvdA
KVP
VVD
ARP
CHU
Tweede Kamer 1959
Provinciale Tweede Kamer 1963
Staten 1962
percentage
zetel­
verdeling
percentage
zetel­
percentage
verdeling
29,9
32,5
10
8,8
8,5
43
50
16
13
13
48
49
19
14
12
30,3
31,6
12,2
9,4
8,1
28
31,9
10,3
8,7
8,6
In de perscommentaren op de verkiezingsuitslag kregen vooral de
nederlaag van de PvdA en de winst van de Boerenpartij de nadruk.
De BP sprong van 0,65 procent naar 2,13 procent, goed voor drie zetels.
Vrij algemeen betreurde men het uitwijken van de kiezers naar
splinterpartijtjes, waarvan niets constructiefs te verwachten viel. Het
verlies van de PvdA werd onder meer toegeschreven aan de felle oppositie
van Burger (NRC). Interne problemen verklaarden het verlies van de
ARP (Trouw) en deels van de VVD, die met de zaak Visser-Van der Putten
en met de affaire-Hollandsche Veld weinig eer ingelegd had (Tijd-Maasbode).
De Volkskrant constateerde dat de KVP haar bestaansrecht tegenover
de PvdA met succes had verdedigd en in de grote steden de dalende lijn
omgebogen had in opgaande richting. De vier regeringspartijen samen
mochten dan iets verloren hebben, voor het kabinet-De Quay mochten
de uitslagen als een blijk van vertrouwen uitgelegd worden
(Algemeen Dagblad).
Op 16 mei werden De Kort (KVP), Vondeling (PvdA), Toxopeus (VVD),
Van Eijsden (ARP) en Beemink (CHU) tot fractievoorzitter gekozen.
Toxopeus en andere demissionaire ministers aanvaardden zo laat
mogelijk het Kamerlidmaatschap opdat de grondwettelijke termijn van
drie maanden voor vereniging van ministerschap en Kamerlidmaatschap
pas dan zou ingaan. Mee-formeren vanuit de dubbelfunctie
minister-kamerlid geeft uiteraard meer kans op beïnvloeding van het
resultaat dan enkel het ministerschap of Kamerlidmaatschap.
93
Op 17 en 18 mei hield de Koningin algemene consultaties. Pas op 20 mei
volgde een informatieopdracht, waaraan veel en opmerkelijk overleg
voorafgegaan was.
Strategie en tactiek ener formatie
Al geruime tijd vóór de verkiezingen van 15 mei wierp de komende
formatie haar schaduwen vooruit. In de KVP ontbrak het aan openhartig
en vertrouwensvol contact tussen enerzijds De Kort, die zijn protector
Romme opgevolgd was en anderzijds de ‘echte’ top van de partij,
bestaande uit Beel, De Quay en een aantal demissionaire bewindslieden.
De voorzitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer poogde in
januari 1963 zijn positie te beveiligen door Cals en Klompé via een
derde te bewegen na hun ministerschap een riant ambt te aanvaarden.
Het ambassadeurschap of een Commissariaat der Koningin behoorden
tot de mogelijkheden, mits beiden maar niet in de KVP-fractie
terugkeerden.2
De Korts demarche is verklaarbaar vanuit de minder aangename
ervaringen die zowel Bruins Slot (1959) als Burger (1961) opdeden met
de aanwezigheid van demissionaire of ex-bewindslieden in de fractie.
De niet door een ministerschap gelauwerde en gelouterde
fractievoorzitter verkeert in een moeilijke positie tegenover fractieleden
met ministeriële allures. Bovendien hadden Klompé en Cals niet de
reputatie erg gemakkelijk of volgzaam te zijn, hetgeen de beduchte
De Kort ook zou ervaren gedurende de formatie.
Op 16 mei raadpleegde De Kort zijn fractie, die hem met de grootst
mogelijke meerderheid tot fractievoorzitter herkoos. Andriessen sprak
zich uit voor een parlementair kabinet van dezelfde samenstelling
vanwege de verkiezingsuitslag, waarin steun aan het gevoerde beleid
opgesloten lag en wegens de zwenking naar links van de PvdA, waardoor
binnen de KVP minder bereidheid tot samenwerking bestond. Hij bleek
voorts geporteerd voor een formateurschap van De Kort bij wijze van
start van de formatieprocedure. Klompé, Aalberse en Veldkamp achtten
deelneming van de PvdA van belang en wezen op de moeilijkheden die
ARP en CHU in het verleden veroorzaakt hadden. Zij wensten een
KVP-informateur, die al het nodige ‘formateurswerk’ kon doen. De Kort
sloot de discussie zonder conclusies te trekken en zonder eigen bijdrage
aan het debat. De teneur was evenwel duidelijk: alle grote partijen
moesten een kans krijgen en voor een rooms-rode combinatie voelde
94
vrijwel niemand. Veldkamp sommeerde zijn fractievoorzitter om in het
advies aan de Koningin ook de mening van de fractie op te nemen,
waaraan De Kort inderdaad gevolg gaf.3 De Kort kleedde zijn advies zo in
dat hij impliciet zichzelf als formateur voordroeg. Een informatieopdracht
ontried hij als minder gebruikelijk; deze zou geen tijdbesparing
opleveren en het opstellen van een conceptprogram, waarvoor rechtstreeks
overleg met de fracties nodig was, compliceren.
In de PvdA bereidde Vondeling zich voor op de formatie door zijn
fractie een tiental punten voor te leggen die wèl tussen PvdA en W D maar
niet tussen PvdA en KVP controversieel leken te zijn, zoals een ‘snelle
verhoging van de AOW en gedeeltelijke financiering uit de algemene
middelen’.4 De voorzitter verzocht de fractie om aanvulling
en enquêteerde de fractieleden schriftelijk over hun voorkeur voor de te
claimen ministersposten. Volkshuisvesting en OKW scoorden het hoogst,
Sociale Zaken en Buitenlandse Zaken figureerden in de middenmoot en
Defensie en Maatschappelijk Werk bengelden onderaan. Partijvoorzitter
Suurhoff liet Vondeling schriftelijk weten dat de PvdA uiteraard
Sociale Zaken moest opeisen en schilderde (ten onrechte) de
demissionaire bewindslieden af als een pressure-groep, die de PvdA
buiten de regering wilde houden. In zijn advies aan het Staatshoofd
stelde Vondeling dat zowel regering als PvdA verloren hadden en dat de
VVD relatief méér terugviel dan de PvdA. Zijn partij wilde een regering
met een ‘stevige meerderheid’ en gebonden aan ‘een program in
hoofdzaken’. De Kort was zijns inziens de aangewezen man om als
formateur de spits af te bijten.
ARP en CHU adviseerden een informateur uit KVP-kring te benoemen,
waarbij Beemink het succes van de CHU op het conto van de beide
CHU-bewindslieden, De Pous en Beerman, schreef en geen principiële,
wél beleidsmatige bezwaren tegen samenwerking met de PvdA maakte.
Die mogelijkheid moest wél onderzocht worden. De W D liet zich bij
monde van Toxopeus in het advies negatiever over coalitievorming met
de PvdA uit dan de overige partijen en suggereerde een KVP-formateur.
Kortom, de adviezen gaven meer dan voldoende grond aan de verwachting
dat De Kort als formateur zou optreden, hetgeen in de pers ook met
zoveel woorden uitgesproken werd. Dat het anders uitpakte, tot
verrassing van vrijwel iedereen overigens, had alles te maken met een
gemeenschappelijke voorkeur van Beel, De Quay, Romme én Koningin
Juliana voor Marijnen, die meer dan De Kort geschikt werd geacht voor
het premierschap.
95
Minister-president De Quay was niet van zins, anders dan in uiterste
noodzaak voor een tweede termijn te tekenen. Op 12 maart 1963
dineerde hij met de Korthalsen bij Marijnen, die op hem een
voortreffelijke indruk maakte en voor wie hij een grote toekomst
weggelegd zag. Een week later kwam Beel, Minister van Staat en
vice-voorzitter van de Raad van State, bij De Quay het terrein verkennen
met het oog op de advisering aan de Koningin. De minister-president
sloot prolongatie van zijn optreden uit en beval Cals aan, doch deze
kandidaat viel een week later af tengevolge van een instorting.
Op 10 mei polste De Quay in zijn kamer aan Plein 1813 Marijnen over
een mogelijk premierschap. Evenals Romme en Klompé streepten
beiden Luns en Veldkamp (‘fataal’) weg als eerste kandidaat.5 Ook
De Kort kwam nauwelijks in aanmerking, zodat Marijnen na de notoire
weigeraars als serieuze kandidaat overbleef. Een vrouwelijke premier
als Klompé zou destijds te veel weerstanden opgeroepen hebben.
De minister van Landbouw had de nodige politieke en internationale
ervaring, maar zou liever nog enkele jaren de kat uit de boom kijken.
Bovendien viel er weinig te zeggen van de ontvangst bij de spraakmakende
gemeente als hij, relatief onbekend, plots als minister-president zou
optreden. Ten slotte verzette Marijnen zich niet langer tegen De Quay’s
verzoek hem in zijn adviezen aan de Vorstin te mogen noemen als
kandidaat-premier.
In de ochtend van 15 mei, verkiezingsdag, voerden Juliana en de premier
onder het genot van koffie, sandwiches en sherry, een anderhalf uur
durend gesprek. Voor het geval de PvdA als grootste partij uit de bus zou
komen, dacht De Quay aan Samkalden als formateur. Indien de KVP
zou winnen, adviseerde hij Beel als informateur en wegbereider van...
Marijnen. Uiteraard werden ook andere eventualiteiten en verschillende
namen besproken.
Vier dagen later arriveerde Beel na zijn tweede onderhoud met de
Koningin bij De Quay in Beers. De minister-president had de avond
tevoren afscheid genomen van zijn collega-ministers.6 Cals en Luns
ontbraken aan de feestelijke dis. Beel vond een willig oor voor de
constructie dat Romme als informateur en Marijnen als minister-president
zouden gaan optreden. Op 20 mei, ’s morgens elf uur bespraken vorstin
en premier te Soestdijk deze oplossing, die bij de eerste zo in de smaak
viel dat Marijnen in Brussel gebeld werd met het verzoek om half drie de
premier privé te bellen. De Quay lichtte Marijnen in en bereidde hem voor
op het gesprek met de Koningin, te voeren op de ambassade te Brussel.
96
Vanuit Amsterdam stelde de Koningin Marijnen van de inhoud van de
adviezen op de hoogte. Marijnen kon als informateur of als formateur
onmiddellijk aan de slag, tenzij hij de voorkeur gaf aan een voorafgaande
informatieronde van bijvoorbeeld Romme, die bereid was en ‘zoals bekend
goed bij de KVP-fractie lag’. Romme zou dan als informateur in strikte
zin alle mogelijkheden moeten onderzoeken, dus zowel een
vijf-partijenkabinet als de bestaande combinatie of de mogelijkheid van
de confessionele drie met de PvdA. KVP, ARP en CHU hadden een
onderzoek van de laatste mogelijkheid nadrukkelijk gevraagd.
De vorstin waarschuwde voor het niet denkbeeldige gevaar, dat er
niet-ministeriële figuren zouden komen, hetgeen in ieder geval vermeden
diende te worden. Ze zou het ‘erg prettig’ vinden als Marijnen zich
beschikbaar stelde. Deze ondersteunde de gedachte dat eerst Romme als
informateur aan het werk zou gaan en na beëindiging daarvan was hij
bereid een formatieopdracht in overweging te nemen. Onmiddellijk
hierna verscheen het communiqué.
Prof. mr. Carl Paul Maria Romme, informateur
(20 mei—4 juni 1963)
De formulering van Romme’s informatieopdracht was een onderwerp
van overleg tussen vorstin en Romme geweest: ‘een onderzoek in te
stellen, gelet op de uitslag van de verkiezingen, naar de mogelijkheden
van de vorming van een kabinet, dat zich verzekerd kan achten van een
zo breed mogelijke steun in het parlement’. Orakeltaal, waaraan Duynstee
ten onrechte de conclusie verbond dat Romme ‘min of meer gebonden
was aan een onderzoek naar een vijf-partijen-kabinet, naar een nationaal
kabinet’. Evenmin is het juist dat Romme zo’n kabinet wilde bevorderen.
Noch Romme, noch Beel hadden veel vertrouwen in de mogelijkheid
de PvdA bij de coalitievorming te betrekken, althans op dat moment.
Romme’s rentree op het Haagse toneel was een surprise, die zowel in de
pers als in de KVP nogal negatieve reacties teweeg bracht. Algemeen
werd zijn aanwijzing als een ‘desaveu’, een voorbijgaan van De Kort
opgevat, geheel in overeenstemming met de waarheid overigens.. .
Vondeling verklaarde twee dagen later dat hij het ‘spijtig voor de
Kamer’ vond dat de Koningin in zekere zin een buitenstaander had
geroepen. Eerder had De Kort zijn teleurstelling verbeten, middels een
verklaring die een nauwelijks verholen claim op het komende
formateurschap legde.7
97
Romme, emancipator, machtsbewust politicus en acteur
Op 12 december 1896 was Romme te Oirschot geboren, alwaar zijn
ouders tot de lokale elite behoorden.® Vrij snel na Carls geboorte
verhuisde het gezin naar Amsterdam, nadat een benoeming bij de
rechterlijke macht eerst Roermond als standplaats aangewezen had.
Vader Romme zou zijn loopbaan als staatsraad afsluiten en één der
voorvaderen van Carl had al eens in de Kamer gezeteld, zonder overigens
ooit een woord te zeggen, zoals Carl later ietwat teleurgesteld vaststelde.
In Amsterdam onderging hij het onderwijs, dat afgesloten werd met de
meesterstitel. In zijn studententijd bleek Romme verzot op toneel en
scharrelde hij veel voor èn achter de coulissen rond. Als lid van de
Amsterdamse gemeenteraad leerde hij het politieke ambacht en
ontwikkelde hij zijn talent voor politiek acteren. Het Amsterdams
gemeentebestuur met befaamde wethouders als Wibaut en De Miranda
genoot destijds een voortreffelijke reputatie door zijn geslaagde
pioniersarbeid op terreinen als woningbouw, personeelsbeleid, sociale
voorzieningen en gezondheidszorg. Amsterdam maakte school en alom
in den lande volgde men de gegeven voorbeelden. Stellig hebben deze
Amsterdamse ervaringen Romme gevrijwaard van anti-socialistische
sentimenten, waarvan het merendeel van zijn geloofsgenoten bezield
was. Sterker nog, van Wibaut begreep hij welk een constructieve,
sociaal-ordenende kracht van de sociaal-democratie uitging. Bovendien
leerde hij als fractievoorzitter van de katholieke fractie in de
gemeenteraad, in welk gezelschap Romme om zijn blozend uiterlijk,
waarin de stevige kin zéér opviel, van het epitheton ‘De Baby’ voorzien
werd, hoe met de socialisten samengewerkt kon worden zonder gevaar
voor verlies van eigen identiteit en aanhang. De emancipatie van de
katholieken zou hij blijvend verbinden met emancipatorische arbeid
voor de sociaal zwakkeren en zwaksten. Zijn benoeming tot buitengewoon
hoogleraar staatsrecht te Tilburg duidde op meer landelijke erkenning, die in
1937 bekroond werd met het ministerschap van Sociale Zaken onder Colijn.
Zijn vóór en vlak na de oorlog gepubliceerde brochures ‘Erfelijk nationaal
Koningschap’ en ‘Nieuwe Grondwetsartikelen’, waarin hij zich uitsprak
voor herstel van de persoonlijke macht van de Koning, voor een
corporatieve staatsopbouw, afschaffing van het algemeen kiesrecht en
beperking van de uitoefening van de grondrechten, leverden hem de
kwalificatie ‘vijand van de democratie’ op in de memoires van
Van der Goes van Naters.9 Volgens deze zegsman, van 1946 tot 1951
voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, stond in 1946
98
Romme’s niet geheel zuiver oorlogsverleden een mogelijk formateurschap
in de weg. De naoorlogse generatie heeft de neiging het oorlogsverleden
van wie ook sterker te nuanceren naar de historische context en de
uitkomsten van sociaal-wetenschappelijk en gedragspsychologisch
onderzoek dan voor mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt
mogelijk is. Onthullingen over financiële manipulaties van nogal eens
katholieke politici schokken het vertrouwen verhoudingsgewijs evenzeer,
hoewel ook hier geldt dat niets menselijks de historicus vreemd mag zijn.
Niet vrouwe Justitia, maar de muze Kleio is zijn meesteres.
Naast voorzitter van de KVP-fractie was Romme tot 1952 ook staatkundig
hoofdredacteur van de Volkskrant, waarover het KVP-kamerlid Fens
opmerkte: ‘wij lezen ’s morgens in de Volkskrant hoe wij ons vanmiddag
in de Kamer moeten gedragen’. In 1951 had Romme eerst als informateur,
daarna als formateur met succes de moeilijkheden opgelost, en passant
zijn verworven gezag bevestigend door bij de reconstructie van het
kabinet-Drees de rebelse veteraan Van Schaik (KVP) buiten het nieuwe
kabinet te plaatsen. Van Schaik had in 1948 buiten Romme om Drees
als premier bij de Regentes voorgedragen en bovendien al snel de zijde
van Drees gekozen in het te voorziene conflict met Sassen (KVP), de
toenmalige minister van Overzeese Gebiedsdelen.
Romme sprak graag en veel als de KVP gedurende de verkiezingsstrijd
wapenschouw hield middels massa-bijeenkomsten. Zijn gezwollen, wat
brallerige spreektrant als van een redemptorist bracht enthousiasme en
bezieling teweeg voor de katholieke zaak, die mystieke noodzaak van
éénheid. Henry Faas daarover: ‘Het begon met wat onbegrijpelijk
gerommel als van een opkomend onweer in oktober. Langzaam zwol het
aan. Dan was hij daar als een kruisridder met een rood hoofd. Zijn paard
brieste. Hij ook. Hij hief het zwaard. Whhhaaammmm. Kkkrrrkk.
Een miezerige domoor die hem voor de voeten liep was vernietigd.
Dan even stilte en —als niemand er meer op rekende — een goede grol
die de spanning b rak .. ,’.10
In de Tweede Kamer, maar ook als redacteur, hadden zijn bijdragen aan
het debat soms veel weg van orakeltaal. Dat voedde de latere
mythevorming over de alles-doorziende sfinx van de katholieke
politiek, hoewel achter die cryptische taal óók de onmacht om alle
facetten van de problematiek in woorden te vangen, schuil ging. Romme
zocht voortdurend naar als katholieke harmonie-politiek te presenteren
syntheses, desnoods tastend en suggestief om althans het vermoeden
van zulk een synthese over het voetlicht te brengen.
99
Zijn met de jaren groeiend gezag maakte een langdurige samenwerking
van katholieken en socialisten mogelijk, waardoor de emancipatie van
de arbeiders en de arbeidersbeweging méér kansen kreeg dan rechtse
katholieken lief was. Dat Welter in 1956 zijn splintergroepering
(Katholieke Nationale Partij, twee zetels) weer onder Romme’s hoede
plaatste, had óók te maken met de ervaring, dat Romme zo nodig de
socialisten de teugel deed gevoelen. Als Drees in 1958 terugtreedt en
Burger al te opdringerig-militant van socialistische politiek gewaagt,
aarzelt Romme nauwelijks met als resultaat het kabinet-De Quay.
Voor zijn fractie was Romme een streng en straf leidsman, ridderlijk en
fair in de omgang en gesteld op intelligent méé-denken. Zowel in de
Indonesische als de Nieuw-Guinea-kwestie openbaarden zich Romme’s
gebrekkige kennis van en gevoeligheid voor de internationale politiek.
Wel gaf hij de KVP-vertegenwoordigingen in het internationale overleg bij
terugkeer loyale steun, beseffend dat de afwezigheid van duidelijke
instructies tot handelen naar bevind van zaken moest leiden. Voorts
was Romme niet altijd even gelukkig in de keuze van zijn protégés,
waarvan De Kort een sprekend voorbeeld is.
Romme’s blijvende betekenis ligt evenwel in de door hem voltooide
emancipatie van de met minderwaardigheidsgevoelens behepte en
metterdaad geschoffeerde katholieken voor wie hij de grote broer was,
steeds beschikbaar om elk antipapisme stevig te bestraffen. In kleine
kring en losser door een goed glas wijn of cognac viel zijn Haags masker
af en kon hij zeer aimabel zijn voor degenen, die in andere verhoudingen
wellicht een gevoelige tik te duchten hadden. Bij zijn afscheid in 1961
verklaarde Romme zo lang gewacht te hebben, omdat er geen opvolger
was. Zijn informateurschap in 1963, welke voorbij ging aan De Kort, was
in zekere zin een erkenning van zijn vergissing als politiek erflater.
Werkwijze en eindrapport van Romme
Romme gaf onmid dellijk te verstaan dat het niet de bedoeling was
‘de opdracht te laten uitvloeien in een formatie’.11 Het informatieve
karakter stond voorop en méér nog dan Beel in de eerste fase van 1959
bewaarde Romme een strikt neutrale houding tegenover alle betrokken
partijen.12 De Quay werd gevraagd het kabinet voor consult bijeen te
roepen op dinsdag 21 mei. De informateur verzocht de bewindslieden
hem gegevens ter beschikking te stellen voor wat hij zijn ‘Bouwstenen’
voor een regeringsprogram zou noemen. Als het om controversiële
100
kwesties ging, vernam hij ook gaarne het oordeel terzake van de
betreffende bewindsman. De bewindslieden bedongen, dat de verstrekte
gegevens niet in het formatiedossier terecht zouden komen, maar
uiteraard wel aan de Koningin gegeven konden worden.
Op 22 mei ontving Romme de vijf fractievoorzitters afzonderlijk, uit
welke oriënterende besprekingen bleek dat Toxopeus herhaling van de
formatiemethode van 1959 wenste. Vondeling wenste een
confessioneel-socialistische combinatie. Van De Kort kreeg Romme de
indruk ‘dat in de KVP-fractie de gedachte van continuering van de
bestaande samenwerking voorop staat’, al werd een samengaan met de
PvdA niet uitgesloten.13 VVD, CHU en ARP wilden wel een formeel
onderzoek naar de mogelijkheden om de PvdA bij de formatie te
betrekken, maar beschouwden dit ‘toch min of meer als een formaliteit’.
Behoudens Toxopeus ‘meenden alle anderen, dat met betrekking tot de
hoofdlijnen van het te voeren regeringsbeleid fatsoensafspraken met de
fracties wenselijk zouden zijn, waaronder dan zijn te verstaan afspraken,
waaraan men zich als fatsoenlijk mens houdt en waaraan anderzijds bij
aanzienlijk gewijzigde omstandigheden een fatsoenlijk mens u niet houdt’.
Met behulp van de vlot toegestuurde stukken van de bewindslieden
en van de sterk op elkaar gelijkende urgentieprogramma’s der politieke
partijen, stelde Romme het eerste concept van zijn ‘Bouwstenen’ op.
Op maandagavond 27 mei lichtte de informateur de vijf
fractievoorzitters in een gezamenlijke bijeenkomst het geheel toe.
Er ontspon zich een open, informele discussie waarbij echter ‘grote
terughoudendheid werd betracht’. De fractievoorzitters werd verzocht
de bouwstenen aan hun fracties voor te leggen, zonder ze te
vermenigvuldigen, met de vraag of één of meer der punten een afdoend
beletsel zou vormen voor steun aan het kabinet en of aan de bouwstenen
nog andere dienden te worden toegevoegd. Aan de pers deelde Romme
mee inderdaad als ‘boekhouder’ te werk te gaan, doch meer bij- dan
scherpslijpend. Hij wilde zoveel mogelijk controversiële zaken elimineren
onder eerbiediging van Kameruitspraken en belangrijke meningen.
Twee dagen later kwamen de schriftelijke antwoorden van de
fractievoorzitters binnen, waarop de informateur achtereenvolgens
Vondeling, Beemink, Van Eysden, De Kort en Toxopeus ontbood.
De laatste had zich niet gehouden aan het concrete verzoek door zich te
beperken tot ‘een voorlopig oordeel, ter voorkoming van misverstand’,
doch volgens Romme ‘ter schepping van een misverstand achteraf. Dat
voorlopige oordeel behelsde pittige kritiek op 15 van de 35 paragrafen
101
en deelde ‘nogal wat prikken uit over punten die in de KVP leven’.
In zijn tussentijds verslag aan de Koningin prees Romme de stukken van
KVP en PvdA vanwege de besliste stellingneming en in het geval van de
PvdA ook wegens het gematigde en constructieve karakter van de reacties.
Toxopeus had niet de gevraagde medewerking verleend en ARP en CHU
hadden zich op de vlakte gehouden, waarbij Beernink meer aandacht
voor de landbouw vroeg en een financiële onderbouwing miste. Romme
beloofde Juliana 1 juni weer te bellen en 4 juni eindrapport uit te
brengen. Inmiddels was wél gebleken dat VVD en CHU moeite hadden
met de werkwijze en hun uiteindelijke beslissing afhankelijk stelden van
het basisprogram en de samenstelling van het kabinet.
Op 30 mei deed Toxopeus voor de televisie nog een frontale aanval op
Vondeling en wees hij een vijf-partijenkabinet beslist af. Vrijdagmiddag
31 mei bogen de hoofdrolspelers zich gedurende een sessie van liefst
vijf en een half uur over Romme’s gewijzigde redactie van de bouwstenen.
Een ware slijtageslag, waarin Romme allereerst Toxopeus aan de tand
voelde. De liberale fractievoorzitter draaide vlot bij door zijn voorbehoud
louter op het definitieve regeringsprogram van toepassing te verklaren,
welke uitleg door de informateur niet geloofd, wel geaccepteerd werd.
Vervolgens gingen vrijwel alle VVD-reserves door de coalitiepomp, zodat
er uiteindelijk nog maar enkele ‘breukpunten’ resteerden. Ook Vondeling
hield slechts enkele beletselen overeind. ‘Ik heb alles doorgeslikt, hoewel
één gerecht niet lekker’.14
Het overleg leverde een aantal wijzigingen maar vooral ‘een aanzienlijke
inkorting van het aantal breekpunten’ op. Na de vergadering besprak de
informateur met de fractievoorzitters afzonderlijk hun conclusies.
Toxopeus uitte principiële bezwaren ‘uit democratisch oogpunt’ tegen
een vijf-partijenkabinet. Vondeling daarentegen liet het program
prevaleren, maar was ‘zeker geen warme voorstander ervan’.
Van de drie confessionele fractievoorzitters sprak niemand een veto uit
over een vijf-partijenkabinet, hoewel Van Eysden en Beernink de in die
constructie onvervulbare wens van tenminste twee zetels uitspraken.
Bij een keuze tussen W D en PvdA hadden ze een zekere voorkeur voor
de W D . Programmatisch lagen er nog enkele harde noten. Voor de W D
stond een structurele belastingverlaging centraal, terwijl de PvdA circa
400 miljoen uit de algemene middelen wilde overhevelen naar de sociale
zekerheid en dat koppelde aan de nog onbevredigde verlangens terzake van
de woningbouw (aantal gesubsidieerde woningen en subsidies in relatie
tot huurverhogingen).
102
Dinsdag 4 juni bracht Romme aan de vorstin zijn eindrapport uit.15
Daarin stelde hij ‘tot zijn genoegen’ vast dat niemand overwegende
bezwaren had gemaakt tegen de op zichzelf aanvechtbare methode van
puntsgewijze behandeling. Vermoedelijk overschatte Romme hier de
politieke betekenis van het gebeurde, dat in de perceptie van vrijwel alle
betrokkenen nogal vrijblijvend was gebleven. Romme’s eerste conclusie
luidde dat programmatisch beschouwd een vijf-partijenkabinet tot de
mogelijkheden behoorde. De verschillen van mening over de
televisiereclame, woningbouw, grondspeculatie, sociale zekerheid,
crematie en belastingverlaging achtte de informateur overkomelijk en
ten bewijze daarvan voegde hij ten behoeve van de formateur alvast
compromis-voorstellen aan het rapport toe. Vondeling dacht hij
tevreden te stellen door hem in de woningbouwverlangens tegemoet te
komen.
Voor wat betreft de politieke wil om tot een dergelijk kabinet te komen,
berichtte Romme dat ‘met enig gradueel verschil het voor vier hunner op
het randje af net niet “neen” is’. Alleen De Kort had zich positiever
opgesteld. Het risico van zwakke homogeniteit was te ondervangen door
een sterke leiding. De zeteleis van ARP en CHU wilde Romme vooralsnog
uit de weg gaan in de verwachting dat ze op het cruciale moment wel bij
zouden draaien. ‘Daarenboven kan, bij handhaving alsdan van deze
getalseisen, nog altijd door de formateur worden overwogen, of hij meent,
daarvoor hetzij de PvdA hetzij de W D te moeten laten afvallen.’
Romme’s tweede conclusie stelde de bereidheid van zowel Vondeling als
Toxopeus vast tot deelneming aan een vier-partijenkabinet, terwijl bij de
confessionelen ‘in verschillende gradatie de voorkeur uitgaat naar de
W D - het sterkst naar mijn indruk bij de heer Beemink’. Uit beide
conclusies volgde de derde conclusie, ‘dat er geen verdere mogelijkheden
zijn voor de vorming van een kabinet, dat zich verzekerd kan achten van
een voldoende steun in het Parlement’. Een zuiver confessioneel kabinet
wees hij af wegens de te smalle basis. Hij adviseerde een formatieformule,
waarin van ‘ruime steun’ sprake zou zijn om zo geen van de drie
mogelijkheden uit te sluiten. Mondeling noemde Romme als mogelijke
premier-kandidaten Kolfschoten, De Quay en Marijnen. Dit mondelinge
advies brengt ons weer bij de gekozen strategie, die Marijnen het
premierschap beoogde te bezorgen, en de bijbehorende tactiek.
103
Falende tactiek
Romme was door De Quay de kamer van zijn secretaris-generaal ter
beschikking gesteld. Dat vergemakkelijkte het contact met elkaar.
Zaterdagavond 25 mei was Marijnen de gast van Romme in Bloemendaal,
waar de heren tot voorbij het middemachtelijke uur zich het hoofd braken
over de vraag of Marijnen er goed aan deed, indien hij na Romme als
formateur zou optreden.16 Dat was immers de opzet. Romme verzekerde
Marijnen dat diens bereidverklaring aan de Koningin een ‘verantwoorde
keuze’ was. Vervolgens vertrouwde hij Marijnen toe dat De Kort slecht te
spreken was over de aanwijzing van Romme en gesteund door de fractie,
perscommentaren (Volkskrant) èn Vondeling het formateurschap opeiste.
Romme ontvouwde de gedachte dat de Koningin eerst De Kort zou laten
komen en daarna Marijnen, aldus de suggestie wekkend dat de
KVP-fractievoorzitter Marijnen geadviseerd had. De vraag was of De Kort
hieraan wilde meewerken. De ‘grand old man’ van de KVP beloofde de
opvattingen van De Kort te zullen peilen. Het formateurschap zou hij
hem met enige aandrang ontraden. Informateur en kandidaat-premier
mijmerden ook nog over de ‘eventualiteit Zijlstra’. Marijnen had zich bij
het gesprek met de Koningin sterk laten leiden door de gedachte dat een
optreden van Zijlstra uitgelegd zou worden als een testimonium
paupertatis van de KVP. Bij nader inzien, onder meer van de precedenten
De Geer en Colijn, verwierpen Romme en Marijnen het a priori dat
een minister-president uit de grootste partij moest voortkomen, hetgeen
in het verdere verloop van de formatie nog actueel zou worden.
Op initiatief van Marijnen vond er drie dagen later bij Beel thuis
top-overleg plaats. Om de rondzwervende verslaggevers niet te alarmeren,
zou De Quay ’s avonds om acht uur, Romme om kwart over acht en
Marijnen om half negen arriveren. De demissionaire minister van
Landbouw stelde zijn positie tegenover De Kort en de ‘eventualiteit Zijlstra’
aan de orde. Unaniem onderschreef het gezelschap, dat Marijnen
onmogelijk vanuit een conflictsituatie met De Kort en mogelijk met een
deel van de KVP-fractie kon starten en deswege een opdracht niet in
overweging kon nemen. Tegelijkertijd lag daar het gegeven dat de Vorstin
weinig genegen was om de KVP-fractievoorzitter een opdracht te geven.
Over de diepere roerselen van De Kort kon niemand uitsluitsel geven.
Een beroep op Zijlstra had eveneens het bezwaar van prestigeverlies voor
de KVP en haar fractievoorzitter.
Vervolgens werd de mogelijkheid van splitsing van formateurschap en
premierschap onder ogen gezien. Niemand achtte een nationaal kabinet
104
goed denkbaar en in de resterende twee combinaties zou het moeilijk
en zeer vreemd zijn, als De Kort het karwei moest klaren om vervolgens
het kabinet aan een premier-in-spe aan te bieden. Dan leek het beter dat
De Quay het voortouw nam, doch ook dat was een aantasting van De Korts
prestige en kon wellicht vervelende reacties oproepen vanwege het
gebeuren in 1959, toen onder meer de PvdA werd uitgeschakeld.
Conclusie: Romme zou de volgende dag de koe bij de horens vatten door
een openhartig gesprek met zijn opvolger.
In dat gesprek bleef de fractievoorzitter evenwel bij zijn wens om
formateur te worden. Hij beweerde het liefst De Quay te zien terugkeren,
maar sloot Marijnen niet uit, waardoor er weer licht gloorde aan de
horizon van de KVP-strategen. Vier dagen later informeerde Beel de
nerveuze Marijnen over de mogelijkheden. De Koningin kon onmogelijk
een opdracht geven tot het vormen van een vijf-partijenkabinet. Derhalve
zou De Kort, ‘die nooit wilde falen’, doorgaan met vier partijen en gelet
op de verkiezingsuitslag zou dat de bestaande combinatie zijn. Marijnen
kon zijns inziens ook direct gaan formeren en moest in dat geval
onmiddellijk met ARP en CHU de zetelverdeling bij een
vijf-partijenconstructie aansnijden. Vermoedelijk zou een en ander op een
weigering uitlopen, waarna Marijnen terug kon gaan naar een combinatie
van vier partijen.
Op de dag dat Romme zijn eindrapport uitbracht, 4 juni, liepen alle
tactische plannetjes spaak door toedoen van De Kort en De Quay.
De eerste, giftig geworden, liet Romme weten grote bezwaren tegen
Marijnen te koesteren. Romme stelde De Quay en Beel op de hoogte,
waarop de laatste Marijnen twee oplossingen voorhield: eerst nog
‘een mannetje’ op laten draven o f ‘een rechtstreeks beroep op Jan’.
’s Avonds was De Quay, die al eerder Romme had laten weten dat hij het
verkeerd vond om zelf op te treden met voorbijgaan aan De Kort, bij de
Koningin ontboden. De Vorstin vroeg hem met klem het formateurschap
op zich te nemen omdat anders niet aan De Kort te ontkomen was.
De weigering van de minister-president werd daags daarop in een
anderhalf uur durend gesprek in Huis ten Bosch danig op de proef gesteld,
doch De Quay hield voet bij stuk ook al omdat er geen sprake van een
noodgeval was. Om kwart over vier bracht De Quay aan Marijnen verslag
uit van het onderhoud.
Hoewel de Koningin De Quay de vrijheid had gelaten als formateur
publiekelijk te verklaren dat hij geen premier zou worden, meende
De Quay te moeten weigeren ten gunste van De Kort. Hij had het
105
Staatshoofd geadviseerd vast te houden aan de scheiding formateur-premier,
ook als De Kort bezwaren bleef maken. Evenals Romme had hij de
Vorstin geraden ondanks de te verwachten problemen Marijnen als de
eerst in aanmerking komende kandidaat-premier te handhaven, hetgeen
een willig oor vond. De Koningin gaf op 6 juni De Kort onomwonden te
verstaan dat de opdracht niet inhield, dat hij ook minister-president zou
worden.17 Voor De Kort een hard gelag dat hem niet vriendelijk gestemd
zal hebben jegens Beel, Romme, De Quay en hun pupil, Marijnen.
Evengoed had die troika van katholieke staatslieden niet kunnen beletten,
dat De Kort nu het heft in handen kreeg. Ze hadden zich verkeken op het
effect van Romme’s rentree, dat negatief uitviel. Bovendien was de
situatie gecompliceerder dan voorzien door de onverwacht grote
inschikkelijkheid van de PvdA, die nog volop partij was in het formatiespel.
Naarmate het optreden van De Kort onvermijdelijker werd, nam
uiteraard de animo van Romme af om beslissingen over basis en program
uit te lokken. Romme’s informatieve arbeid had geresulteerd in een
verslag met een open eind en was stellig een mislukking in tactische zin.
In hoeverre de geruchtvorming rond de gebeurtenissen op Soestdijk
van 4 en 5 juni bijgedragen hebben aan de vernietiging van het prestige
van De Kort valt niet te traceren.
Dr. W. L. P. M. de Kort, formateur (6—26 juni 1963)
‘D ikkerdje, dikkerdje, ik sta paf ’, een burlesk intermezzo
Deze formatiefase vertoonde alle kenmerken van een somtijds
spannende klucht met een chaotische ontknoping. Er was sprake van
‘Ulvenhoutse zwier’ en politici, nu eens in zwembroek, dan weer in
bruidsjaponnen van verschillende makelij, voorzien van een gouden
ceintuur of met een decolleté van voren en van achteren... De verleiding
is groot om achter deze klucht nog een moment van ernst of van
intelligentie te zoeken in de vorm van een door niemand bevroed plan.
Wie zal het zeggen?
De Kort ontdekte tot zijn verbijstering dat de KVP-goeroes hem
onmogelijk gemaakt hadden bij de Koningin. Woede en/of de wil alsnog
zijn kundigheid te bewijzen moeten hem, de miskende, bevangen hebben.
De erfgenaam van Romme nam diens eindrapport serieus en begon vanuit
de vijf-partijenhypothese W D en PvdA tegen elkaar uit te spelen in een
106
poging een voor de KVP klinkend regeerakkoord in de wacht te slepen,
dat hem volledig zou rehabiliteren in die ongrijpbare kring van
Hare Majesteits adviseurs. Het standpunt van zijn fractie en de opstelling
van ARP en CHU verplichtte hem tegenover De Quay, Klompé, Zijlstra,
Aalberse etc. de schijn op te houden dat hij van de PvdA af wilde,
eenmaal gedwongen tot een keuze.18
Inmiddels had Vondeling de formateur publiekelijk als mogelijke
minister-president begroet en bestond er een krachtige lobby in de
KVP onder aanvoering van collega-lijsttrekker en demissionair minister
van Sociale Zaken, Veldkamp, gesteund door de KAB van Middelhuis,
vóór samengaan met de PvdA. Vondelings begroeting én meegaandheid
moeten balsem voor De Korts zwaar gekwetste ijdelheid zijn geweest en
programmatisch werkte de formateur meer in PvdA- dan in W D-richting.
Speelde De Kort wellicht met de gedachte zich te ontdoen van de
supervisie van zijn partijgoeroes, die Marijnen pousseerden, door naar
klaarblijkelijke programovereenstemming met de PvdA te streven, erop
speculerend dat zijn partij hem alsnog zou accepteren als minister-president,
afgeschrikt door het alternatief: de om zijn karakter en werkwijze meer
gevreesde dan beminde Veldkamp? Durfde De Kort op het ‘moment
suprème’ deze gok, de enig logische uitkomst van zijn arbeid, niet aan
en koos hij door koude voeten geplaagd alsnog voor de W D ?
Insiders verzekeren dat een dergelijk ‘verborgen plan’ te veel vernuft
veronderstelt bij de toenmalige formateur, wiens gestuntel meer
overeenkomst vertoonde met een spelletje ‘politiek blindemannetje’.
’s Mans diepere beweegredenen wist destijds niemand te doorgronden en
waren ook nauwelijks van belang door het vernietigende échec van zijn
optreden. De enige die de waarheid wist, De Kort zelf, legde
tegenstrijdige verklaringen af en wie zou hem thans nog geloven, indien
hij bij voorbeeld zo’n plan alsnog zou openbaren? Laat ons dus bij de
feiten blijven, hoe zinledig die ook mogen lijken.
Romme’s eindrapport in roulatie gebracht
Conform Romme’s advies luidde de formatieopdracht welke De Kort
6 juni ontving: ‘een kabinet te vormen dat zich verzekerd kan achten
van een ruime steun in het parlement’. De formule liet geen ruimte voor
een zuiver rechts kabinet.19 Vermoedelijk heeft de Koningin aangedrongen
op een restrictiever geformuleerde opdracht, doch achtte Beel dit
onmogelijk in de gegeven verhoudingen. De KVP-fractievoorzitter deed er
107
natuurlijk onverstandig aan de opdracht in beraad te nemen, nu deze zo
duidelijk contre coeur verleend was met als uitgangspunt een bijna
misleidend informatierapport, dat hem als het ware uitnodigde de
doodlopende weg van een vijf-partijenkabinet in te slaan. De verleiding om
met behulp van de vijf-hypothese W D en PvdA nog verder naar de KVP te
doen buigen, was natuurlijk groot, maar te opzichtig om succes te hebben.
Minister-president De Quay gaf de formateur onderdak op Plein 1813 en
maakte van de gelegenheid gebruik om Marijnen en Zijlstra aan te bevelen
als kandidaten voor het premierschap. De Kort liet weten allereerst de
bouwstenen te willen kwantificeren om prioriteiten te kunnen vaststellen
en verzocht om de beschikbare gegevens èn om de wensen van de
afzonderlijke ministers aangaande taakverdeling en dergelijke. We herinneren
ons nog dat de aan Romme verstrekte ministeriële gegevens niet in het
formatiedossier mochten komen. Merkwaardig genoeg werd aan de
formateur niet de zogeheten ‘claimsnota’ van het Centraal Planbureau ter
hand gesteld, doch alleen een globaal schema, dat bovendien niet voor de
ogen van de fractievoorzitters bestemd bleek.20
Kamervragen van Vondeling, bedoeld ook om in het bezit te komen van
de nota met gegevens over de stijging van het nationaal inkomen afgezet
tegen de verlangens, deden de minister-president en De Pous af met de
mededeling dat de nota eerst nog in de ministerraad besproken moest
worden alvorens er enig besluit tot publikatie kon plaatsvinden.
Bevreemding alom, die volgens Duynstee afdoende weggenomen werd door
een artikel van een anonieme deskundige in De Tijd van 13 juli, die
mogelijke misverstanden ten gevolge van de onvolledigheid van de
gegevens als verklaring opvoerde.
Maandag 10 juni verklaarde de formateur in antwoord op Vondelings
televisieoptreden waarin de PvdA-onderhandelaar De Kort als
mogelijke minister-president aanwees, dat hij als het even kon buiten
het kabinet wilde blijven en graag De Quay zou terugzien. Politieke
wichelaars zagen hierin een vingerwijzing naar een keuze voor de VVD.
Op 12 juni polste de formateur in het diepste geheim Zijlstra voor het
premierschap, hoewel deze zich niet meer beschikbaar had gesteld voor een
plaats op de ARP-kandidatenlijst. Daags daarna bepleitte De Quay de
door De Kort beoogde oplossing met kracht bij zijn demissionaire collega
van Financiën. Pas een volle week later berichtte Zijlstra vooralsnog niet
in aanmerking te willen komen, onder gelijktijdige vermelding van zijn
bezwaren tegen de financiële consequenties van het voorliggende
wensenpakket c.q. programma.
108
Zowel De Quay als Klompé, Marijnen en Aalberse, de voorzitter van
het KVP-partijbestuur, hadden inmiddels van de formateur begrepen dat
hij naar een voortzetting van de bestaande regeringscombinatie toewilde,
zowel met het oog op de houding van beide protestants-christelijke
partijen als vanwege de politieke stijl van de PvdA, die ook als
regeringspartij oppositie zou blijven voeren.21 Zijn basisprogram, dat
de fractievoorzitters 17 juni ontvingen, kwam evenwel de PvdA tegemoet
inzake de woningbouw én door een bijdrage uit de algemene middelen
ten behoeve van de kinderbijslag. Weliswaar werden de termen ‘mede’ en
‘geleidelijk’ gebruikt, maar het was in flagrante strijd met hetgeen
De Quay en Zijlstra uit De Korts mededelingen begrepen hadden en het
bevreemdde De Quay.
Voor het overige was het basisprogram een meer gedetailleerde versie van
de bouwstenen, opgesierd met fraaie frasen en voorzien van
compromisvoorstellen aangaande de uit de informatie resterende
twistpunten. Ondanks velerlei besprekingen wist de formateur na bijna
twee weken arbeid weinig anders voor te schotelen dan . .. het
informatierapport van Romme in ietwat gewijzigde redactie, compleet
met de bijna groteske passage dat de onmogelijkheid om tot een
vijf-partijenkabinet te komen niet gebleken was.
Diezelfde 17de juni verscheen er in De Volkskrant een algemeen aan de
KAB toegeschreven artikel, dat gewaagde van ‘de democratie geweld
aandoen’ door de PvdA uit te schakelen, van het gevaar voor sociale
onrust en van vier miljoen kiezers die zich via het gezamenlijke
actieprogram van N W en KAB hadden uitgesproken voor een sociale
politiek. Ingewijden vermoedden achter dit verhaal een lijn Veldkamp,
Middelhuis en Faas, naarstig complotterend ten gunste van een keuze
voor de PvdA.
Toxopeus onderbreekt de formateur
De Kort wilde een uitspraak over de basis van het toekomstig kabinet,
vooralsnog zelf aan de vijf-partijenconstructie vasthoudende, over het
basisprogram waarop hij een ja of neen verlangde en over de aan te gane
bindingen. Vondeling vroeg vóór en Beernink onmiddellijk na het
fractieberaad om kwantificering en gegevens over de beschikbare ruimte,
doch beiden ontvingen nul op het rekest. Uit gesprekken met waarnemend
KVP-fractievoorzitter Andriessen en Vondeling op dinsdagavond 18 juni
bleek dat KVP noch PvdA een vijf-partijenkabinet afwezen, hoewel ze er
109
weinig heil in zagen. Voor de PvdA waren program en bindingen
beslissend. Beernink en de volgende dag Van Eysden stonden afwijzend
tegenover de vijf-constructie. Ten slotte kwam Toxopeus het schriftelijk
antwoord overhandigen, waarbij hij zich het recht voorbehield de brief
aan de pers bekend te maken, daar ‘hetgeen eerder vertrouwelijk is
medegedeeld publiekelijk bekend is geworden, zij het veelal enigszins
vertekend’. De liberale fractievoorzitter was door journalisten verzekerd
dat Vondeling inzage gaf in de stukken, daarbij zijn onderhandelingssuccessen breed uitmetend.
De demissionaire minister van Binnenlandse Zaken, tevens politiek leider
van de VVD, had schoon genoeg van het al te naieve gedoe en besloot
met opmerkelijke koelbloedigheid vanuit een achteraf juiste taxatie van
de verhoudingen de formateur voor het blok te plaatsen door éérst en
voor al een keuze af te dwingen aangaande de basis van het te vormen
kabinet. Hij wilde niet ‘in zijn zwembroek aan boord komen’, hetgeen
evenwel geen beletsel zou vormen voor een gedurfd spelletje poker, dat
de formateur in zijn hemd zou achterlaten.22.
Het antwoord van Toxopeus, na overhandiging op een persconferentie
toegelicht, stelde dat voortzetting van het beleid van het kabinet-De Quay
niet te verenigen viel met deelneming door de PvdA, die daartegen
steeds had geopponeerd en in haar verkiezingsmanifest een heel ander
beleid had gepropageerd. Enige homogeniteit was bij een
vijf-partijenkabinet niet te verwachten, de discussies zouden zich naar de
raad van ministers verplaatsen, een redelijk sterke oppositie zou
ontbreken, ernstige conflicten over interpretatieverschillen waren te
vrezen en een meer socialistisch beleid zou een miskenning van de
kiezersuitspraak betekenen. Toxopeus zou aan het totstandkomen van
zulk een kabinet thans niet kunnen meewerken en onder deze
omstandigheden behoefden verdere vragen over program en binding voor
het ogenblik geen beantwoording. Aan de pers deelde hij mee de algemene
teneur van het program wel te kunnen aanvaarden en ernstige bezwaren
oplosbaar te achten in een vier-partijenoverleg. Beernink en Van Eysden
vielen de liberale fractievoorzitter publiekelijk bij, terwijl de
CHU-leidsman bovendien ontkende dat een fractievoorzitter als
vertrouwensman van de fractie de fractieleden kon binden.
Kortom, waar Vondeling de formateur geen strobreed in de weg had
gelegd en op het laatste moment zelfs zijn wens om ter compensatie
van de verhoging van de AOW-premie 400 miljoen uit de algemene
middelen voor de sociale zekerheid te bestemmen nog halveerde, bestond
110
Toxopeus het om in afwachting van de keuze aangaande de basis elke
medewerking verder te weigeren. De gehele pers, van links tot rechts,
verwachtte dat De Kort moest kiezen, doch deze nam de wijk naar
Ulvenhout. De Volkskrant tamboureerde op het bereikte akkoord met de
PvdA, dat voor de KVP zeer profijtelijk was en derhalve weinig keus liet.
Met de PvdA konden de grote lijnen van het vorige kabinet worden
doorgetrokken, met vermijding van de zwakke punten en vooral met oog
voor nieuwe mogelijkheden.
De Kort koos evenwel nog niet, doch concludeerde eenvoudig dat een
vijf-partijenkabinet onmogelijk was gebleken. Met instemming van de drie
rechtse fractievoorzitters èn Vondeling, voor wie het program geen
bteukpunten bevatte, volhardde hij in zijn bindingsvoorstel, ruimte
gevend aan enkele ‘gewetensbezwaarden’ in elke fractie. Wijzigingen in
het program zouden de instemming van de vier overgebleven
fractievoorzitters behoeven. Toxopeus werd gemaand zich alsnog over de
geschilpunten uit te spreken ten behoeve van een objectieve keuze: een
ultimatum dus, dat op 21 juni, 5 uur ’s middags zou verstrijken. Na
ampel fractieberaad retourneerde Toxopeus een uur voor het aflopen van
het ultimatum de zwarte piet door een amice-briefje, dat een omsluierd
ja bevatte. Het bijbehorend gesprek had dezelfde teneur van vertrouwen
in de uitkomsten van een vier-partijengesprek, doch zonder bereidheid
zich thans reeds vast te leggen.
Een keuze uit het ongerijmde
De formateur wenste zaterdagmiddag 22 juni Zijlstra in het diepste
geheim te ontmoeten, maar ook dat mislukte door toedoen van de
rondzwervende Faas. Drie dagen voordien had De Quay nog de indruk
dat Zijlstra zou aanvaarden, doch thans maakte deze zijn beslissing
afhankelijk van het overleg met de drie confessionele fracties. Evenals
De Quay zag Zijlstra weinig mogelijkheden voor een afdoende verklaring
van de keuze voor de W D .
Overigens meldde ‘Beursberichten’ no. 402 al op 21 juni als belangrijkste
nieuws van de week dat de formateur voor de W D gekozen had.23 Oud
behoorde tot de commissarissen van het voor deze Beursberichten
verantwoordelijke bankierskantoor.
Na wederom in Ulvenhout retraite gehouden te hebben, overlegde
De Kort maandagochtend met de drie confessionele fractievoorzitters
aan wie hij zijn keuze voor de VVD voorlegde met de bedoeling om nog
111
dezelfde middag het overleg met Toxopeus erbij voort te zetten, doch
Andriessen zou dit ontraden.24 Nadat de radio het nieuws al bekend
had gemaakt, ontving Vondeling een potsierlijk briefje, zonder
enigerlei motivering en onder oplegging van geheimhouding. Voor de
televisie citeerde Vondeling ’s avonds ‘Dikkerdje, dikkerdje, ik sta p af,
en in een open brief in tal van kranten gepubliceerd hekelde hij terecht
het onlogische en ongemanierde van De Korts werkwijze en beslissing.
De PvdA-fractievoorzitter noteerde desondanks: ‘blijf vóór meedoen.
Kans: 25 procent’.25
De ‘Ulvenhoutse zwier’ veroorzaakte een zeer geprikkelde sfeer in alle
betrokken fracties.26 De 25 juni langdurig vergaderende KVP-fractie
viel in drie groepen uiteen. Andriessen en de backbenchers wilden
De Kort niet in de steek laten en dus het groene licht geven. Aalberse en
de partij-coryfeeën, onder wie alle KVP-ministers eisten evenwel een
voorafgaande deugdelijke motivering van de keuze en gingen deels zelfs
met Cals mee, die de fractie wilde laten uitspreken dat ze bezwaar had
tegen voortzetting van de formatie.27 Met 12 tegen 14 bleven ze in de
minderheid, terwijl een zevental met Schmelzer, Bot, Marijnen, Aalberse
en Maenen zich onthield en bereid was De Kort te volgen indien hij de
argumentatie voor de keuze zou uitbreiden, wat De Kort zou weigeren.
Toxopeus stuurt de formateur het bos in
Ook ARP en CHU wilden een motivering van de keuze en evenals de W D
heropening van het program-overleg. Toxopeus weigerde een program te
slikken dat mede bedoeld was voor deelneming van de PvdA. Hij vroeg
om een ‘aanpassingskuur’ afgestemd op de vier-partijenbasis. De
vertrouwensbreuk met de eigen fractie en de verlangde aanpassingskuur,
die het bereikte op losse schroeven stelde, deden voor de formeur de deur
dicht en ’s avonds 26 juni verzocht hij de Koningin van zijn opdracht
ontheven te worden, welk verzoek ingewilligd werd.
Op 27 juni regende het in Den Haag verklaringen op persconferenties en
voor de televisie. Vooral Toxopeus liet weinig overeind van het beleid
van de formateur, dat in de pers gekarakteriseerd werd met uitdrukkingen
als ‘beschamend’, ‘roemloos einde’, ‘gebakken peren’, ‘tijd vermorst’ en
‘tactloze zet’. De liberale leider hekelde zowel de wijze waarop de PvdA
uit de boot was gezet als de weigering verder met de W D te
onderhandelen.
Vondeling, die tot het laatst toe de stellige indruk had dat De Kort
112
welwillend gestemd was jegens de PvdA, ontving 27 juni alsnog de
toegezegde motivering, die allesbehalve overtuigend klonk en vooral
politieke in plaats van programmatische argumenten bevatte.
Ogenschijnlijk zelfverzekerd en niet onder de indruk van de politieke
ravage, die hij achter liet, lichtte De Kort ’s avonds voor de televisie
zijn beslissing toe, gebruik makend van de beeldspraak dat de PvdA
‘een bruidsjurk met een gouden ceintuur’ verlangd had en de W D een
bruidskleed ‘met een decolleté van voren en van achteren’.28
Een waardige uitsmijter van een burlesk optreden, dat een einde
maakte aan De Korts politieke ambities en dat hem terugwierp in de
anonimiteit.
Prof. dr. L. J. M. Beel, informateur (28 juni—4 juli 1963)
Verandering van strategie en aangepaste taktiek
Op 27 juni consulteerde de Koningin haar adviseurs onder wie de
fractievoorzitters van de vijf grote partijen. Vrijwel alle adviezen wezen
in de richting van De Quay, met Zijlstra als goede tweede. Vondeling
prefereerde Beel of Romme, omdat hij bij de minister-president een
voorkeur voor de bestaande combinatie vermoedde.29 Hij wilde als
vertrekpunt van de volgende formatiefase de programconclusies van
De Kort d.d. 17 juni nemen. Beernink suggereerde De Pous, eventueel
samen met Staf, als tweede keuze, terwijl Van Thiel, voorzitter van de
Tweede Kamer, de leiding in handen van de ARP wilde leggen middels
Zijlstra of De Gaay Fortman sr. Marijnen werd in het geheel niet genoemd.
De vorstin vroeg inderdaad De Quay, doch deze oordeelde het
bezwaarlijk om zomaar met de oude vier door te gaan gelet op de
gerechtvaardigde verontwaardiging van de PvdA over de ondervonden
behandeling. Dat moest eerst door een ander rechtgezet worden. Hij
verblijdde het Staatshoofd met een nieuw strategisch voorstel: Zijlstra
minister-president en hijzelf vice-minister-president, maar zonder
portefeuille. Van Schaik had in 1948 hetzelfde gedaan ten faveure
van Drees. Beel werd ijlings in Oss opgehaald en was bereid in een kort
tijdsbestek de janboel te beredderen. Zodra de PvdA uit de boot gezet
of gevallen was, zou De Quay als formateur optreden. De bijna
gelijktijdig vergaderende KVP-fractie voer in de mist. Veldkamp en
Bogaers wilden net als Vondeling de draad oppakken waar De Kort die
113
verbroken had. De grote meerderheid sprak zich uit tegen een
protestants-christelijke premier of zoals lijstaanvoerder Maenen het stelde:
‘liever nog een derde mislukking van een KVP’er’.
Op 28 juni verscheen het communiqué, dat bekend maakte dat de
Koningin Beel had verzocht ‘een onderzoek in te stellen naar de
mogelijkheden om te komen tot een spoedige vorming van een kabinet,
dat zich verzekerd kan achten van een vruchtbare samenwerking met de
volksvertegenwoordiging’. De minister van Staat deed het werk gewoon
thuis. Zijn opdracht stond in het uiterste geval een onderzoek naar de
mogelijkheid van een louter rechts kabinet toe, wat de informateur meer
vrijheid gaf tegenover VVD en PvdA. Vast stond dat Beel zelf geen
premier zou worden.
Het voor enkele politici onrustbarende gerucht dat de Koningin De Kort
een tweede opdracht had willen geven, bleek van de Ulvenhoutse
burgervader zelf afkomstig en mishaagde de vorstin. Op 1 juli lichtte
De Quay Zijlstra volledig in, maar kreeg slechts een onduidelijke reactie
los, hetgeen zich de volgende dag herhaalde.
De KVP-fractie vergaderde over de CPB-nota, die minder ruimte dan
verwacht voor nieuw beleid aangaf. Cals, Bogaers, Klompé maar ook
Van Doom wilden met de PvdA verder, doch zo niet de meerderheid.
Op 2 juli besloot De Kort uit eigener beweging zijn formateurs-optreden
tegenover de fractie te verantwoorden. Zelfverzekerd beweerde hij een
vijf-partijenkabinet beoogd te hebben en tot een keuze gedwongen,
aanvankelijk een akkoord met de PvdA gewenst te hebben, doch haar
onvervulbare eis aangaande de sociale zekerheid bracht hem tot de
switch naar de W D . Cals en vooral Van Thiel veegden de vloer aan
met het verhaaltje van de fractievoorzitter, dat tegen enkele gerichte
vragen niet bestand bleek. De Kamervoorzitter deed dit zo fel en scherp,
dat er bij wijze van reactie bijna een vertrouwensvotum uitrolde, waardoor
het plan de campagne van Aalberse en enkele getrouwen bijna doorkruist
was. Aalberse c.s. wilden de vertrouwenscrisis in de fractie tot september
laten doorsudderen om dan elegant en geruisloos de jokkende
brokkenmaker uit zijn functie te zetten.
Beel voerde oriënterende gesprekken met de fractievoorzitters, die een
memorandum ontvangen hadden. Daarin lazen ze dat de informateur een
vijf-partijenkabinet onmogelijk en onnodig achtte. De
verkiezingsuitslag wees op instemming met het beleid van De Quay c.s.,
dat het beste met dezelfde partijen voortgezet kon worden. Hij zou dit
eerst onderzoeken met behulp van een beproefde methode: het opstellen
114
van enkele hoofdpunten van regeringsbeleid. Van de fractievoorzitters
verlangde hij een ‘formele’ binding aan die hoofdpunten en van de
fracties een ‘morele’ binding. De informateur legde alle betrokkenen
volstrekte geheimhouding op en hij zou zelf de nieuwsvoorziening
regisseren.30 Mocht het met de W D niet lukken, dan zou Beel
onmiddellijk het overleg met de PvdA heropenen. Vondeling kreeg het
memorandum slechts te horen, dus niet toegestuurd. De socialistische
leidsman verwierp Beels interpretatie van de verkiezingsuitslag,
veroordeelde het negeren van de program-resultaten van de fase-De Kort
en achtte Beels procedure onjuist. Wel zou hij er, zoals gevraagd, voorlopig
het zwijgen toe doen, maar hij ‘brandde van verlangen’ om zijn
ongenoegen te spuien.31
Met de Beel eigen beslistheid liet de informateur weten dat de fracties
zich op 3 juli onder alle denkbare waarborgen van geheimhouding over
het memo mochten buigen, en dat op 4 juli tussen de fractievoorzitters
overeenstemming diende te worden bereikt, zodat eventueel daags
daarop het overleg met de PvdA kon beginnen. De informateur wenste
nog dezelfde week tot resultaten te komen. Kortom, Toxopeus werden
zowel in tijd als middels Romme’s bouwstenen de duimschroeven
aangezet, waartegen protest noch kunstgrepen enig soelaas konden bieden,
hetgeen de politiek leider van de liberalen wijselijk ook niet beproefde.
De fractievergaderingen van de christelijke partijen stonden in het teken
van de onwil aan de VVD alsnog concessies te doen. In de KVP betwistte
een zevental leden (Veldkamp, Cals, Klompé, Van Doorn, Zwanikken,
Van der Ploeg en Brouwer) de juistheid van de werkwijze om eerst met
de VVD te onderhandelen, doch de fractie stemde unaniem in met
voortzetting van de bestaande regeringscombinatie indien een
program-akkoord met de W D bereikt werd.32 Veldkamp en Van der Ploeg
fulmineerden nog tegen Beels beperkingen in de sociale zekerheid, die
De Kort ongedaan zou moeten maken. De fractievoorzitter verzuimde op
te biechten dat hij sedert het ‘oriënterende gesprek’ niet meer helemaal
vrij stond tegenover het memorandum. Inzake de structurele
belastingverlaging verlangde de fractie een budgettair voorbehoud, dat
prioriteit gaf aan de uitvoering van de rest van het program.
In een 10 uur durende marathonzitting ten huize van Beel kwam het
‘Convenant van Wassenaar’ tot stand mede door de met zuidelijke charme
omfloerste vasthoudendheid van de informateur. Omtrent de aan te gane
bindingen bepaalde de overeenkomst dat de fractievoorzitters ‘als door
hun groepen gekozen leiders. . . (wier) instemming geacht wordt te
115
includeren de instemming van de groep’ aangaande de controversieel
liggende onderwerpen zich gebonden hadden aan de gevonden
oplossingen.33 Het regeringsprogram was verder de verantwoordelijkheid
van de formateur en de aan te zoeken kandidaat-ministers, die naar
believen bouwstenen van Romme in dat program konden opnemen,
waaraan de fractievoorzitters dan eveneens formeel gebonden waren.
Voor het overige gold steeds ‘een morele binding’ tussen het kabinet en
de geestverwante fracties.
Inzake de sociale zekerheid bevatte het akkoord bij lange na niet de
verlangens van de KVP-fractie, terwijl de radio- en televisieproblematiek
aan een pacificatiecommissie toevertrouwd werd zonder duidelijke
oplossingen. Over de zetelverdeling was overeenstemming bereikt:
KVP zes ministers, onder wie de premier; drie VVD, twee ARP en twee
CHU. Mocht de minister-president niet uit de KVP voortkomen dan
bestond er geen overwegende bedenking tegen de basisformule
7 : 3 : 2 : 2. De informateur opperde daarbij de mogelijkheid alsdan een
afzonderlijke vice-minister-president uit de KVP-ploeg te benoemen onder
meer belast met de zaken overzee. Nog dezelfde avond bracht Beel
telefonisch verslag uit aan de Koningin en belde Roëll, directeur van het
Kabinet van de Koningin, De Quay met het verzoek morgen naar
Soestdijk te komen.
Op 5 juli leverde de informateur zijn eindrapport in en ontving Vondeling
een briefje als reactie op zijn schriftelijk vastgelegde bezwaren: ‘Ik heb —
naar ik meen - duidelijk uiteengezet, waarom het voor mij niet mogelijk
was bij mijn onderzoek andere uitgangspunten te nemen dan de uitslag
van de verkiezingen en de bouwstenen —Mr. Romme’.34
Prof. dr. J. E. de Quay, formateur (5—15 juli 1963)
Incompatibilité d ’humeurs
Vrijdag 5 juli, 11.15 uur, ontving de Koningin De Quay, die verzocht de
opdracht ‘tot het vormen van een kabinet, dat zich verzekerd kan
achten van een vruchtbare samenwerking met de
volksvertegenwoordiging’ in beraad te mogen houden.
Diezelfde avond had de formateur in Wassenaar een onderhoud met Beel,
die hem nauwkeurig inlichtte over de door hem als informateur gevoerde
besprekingen en bovendien behulpzaam was bij de nadere uitwerking van
116
het regeringsprogram. De Quay sloot nadrukkelijk een heroptreden als
minister-president uit en achtte zijn poging alleen succesvol indien door
de K W de weifelende Zijlstra, die het, althans dat dacht de formateur,
in zijn hart wel wilde, o f Marijnen geaccepteerd zou worden als
prem ier.3S
Bij Beel thuis werd de form ateur telefonisch op de hoogte gesteld van de
deining in de KVP-top over de sociale paragraaf in het convenant van
Wassenaar. Veldkamp ageerde zo hevig tegen De Korts veronachtzaming
van de instructies der fractie, dat de fractievoorzitter aanbood om maar
af te treden. Marijnen, Cals, Klompé en Veldkamp pleegden overleg en
vroegen Aalberse de fractie bijeen te roepen. Zo kondigde zich het
naderend onweer aan, verpersoonlijkt in Veldkamp, dat moeilijk af te
leiden viel bij ontstentenis van een krachtige leiding in de KVP, wier
fractievoorzitter zich in allerlei bochten wrong en aperte onwaarheden
debiteerde. De form ateur vermoedde allerlei acties om zijn poging te
torpederen ten gunste van de PvdA.
Zijlstra geen minister-president
Maandag 8 juli ontvouwde De Quay zijn plannen aan de fractievoorzitters
Beernink, Van Eysden, Toxopeus en De Kort in een gezamenlijk
onderhoud. Op basis van het convenant wilde hij een kabinet vormen
onder leiding van de bekwame Zijlstra m et hemzelf als vice-premier,
tevens minister zonder portefeuille. Financiën had hij aan de CHU
toegedacht. ‘Aldus zou een kabinet to t stand komen, dat paste bij de
uitslag van de verkiezingen, dat het beleid van het vorige kabinet zou
kunnen continueren en dat de samenwerking tussen de christelijke
politieke groeperingen in de leiding to t uitdrukking zou brengen’.
De Kort gaf de form ateur te kennen nu wèl met Marijnen te kunnen
instemmen, die volgens De K ort in aanzien stond. Blijkbaar wilde de
KVP-fractievoorzitter niet nög een mislukte formatiepoging van een
KVP’er op zijn geweten hebben, nu De Quay vastbesloten was zijn
opdracht terug te geven indien Zijlstra noch Marijnen genade konden
vinden bij de KVP.
De volgende dag vergaderde de KVP-fractie over De Quay’s voorstellen,
die inzake de zetelverdeling de basisformule 7 : 3 : 2 : 2 als
uitgangspunt hadden. Tegelijkertijd kreeg De Kort de oren gewassen over
de naar sommiger oordeel geslaagde aanpassingskuur van Toxopeus
inzonderheid in de sfeer van de sociale zekerheid.36 Volgens de
117
fractievoorzitter had Beel het initiatief genomen to t het afzwakken van de
sociale paragraaf, bijgevallen door de drie andere fractievoorzitters.
De fractie verlangde openbreking van het akkoord, waarvoor de
voorzitter ’s middags tevergeefs de steun van de form ateur inriep. Die
verwees hem naar de overige fractievoorzitters, bij wie De Kort enig
gehoor vond. In hun aanwezigheid legde hij een verklaring af over enige
interpretatieve aanvullingen op de sociale paragraaf van het convenant
van Wassenaar. Zijn fractie had zich ’s avonds, na veel uiterlijk vertoon
van verdeeldheid bij de K W en onderling beraad van de contractanten,
neergelegd bij het bereikte, waarbij Cals, Veldkamp en Klompé zich van
stemming onthielden.
De Quay had geprobeerd Aalberse, Van Thiel en De Kort te overtuigen
van de wenselijkheid van zijn Zijlstra-constructie. Zijlstra had aan
deelneming als premier de voorwaarde verbonden, dat hij gedurende
de rit het volledige vertrouwen van de KVP zou krijgen. Zijn uiterst
geringe ‘huism acht’, nog eens publiekelijk vastgesteld door een
provocatieve verklaring van de ARP-fractie, waarin de naam Zijlstra
enige littekens opende, maakte deze eis alleszins verklaarbaar, doch evenzo
de afwijzing door de KVP-fractie.37 De Kort en Van Thiel deden conform
de toezegging aan De Quay hun best, doch Aalberse en Jan Maenen
vreesden repercussies in de partij indien een niet-katholiek premier zou
worden. De KVP-fractie verlangde in zeer grote meerderheid een premier
uit eigen kring, die bij voorbaat op unanieme aanvaarding mocht rekenen.
De keuze werd aan de formateur overgelaten, waardoor het pad voor
Marijnen geëffend was, ware het niet dat de demissionaire minister van
Sociale Zaken en KVP-lijstaanvoerder Veldkamp nog enige forse
obstakels zou o p w erp en .. .
Marijnen minister-president, tevens officieus co-formateur
Formeel verzocht De Quay op woensdag 10 juli Marijnen om zich bereid
te verklaren, ‘door Hare Majesteit de Koningin daartoe benoemd’ de
verantwoordelijkheid van minister-president op zich te nemen.
Vanzelfsprekend had de formateur Marijnen al voordien volledig
geinformeerd over zijn opzet en bij voorbeeld al op 6 juli met Marijnen de
personenkwestie en zetelverdeling besproken. De AR zou met Zijlstra als
premier nog Landbouw (Biesheuvel) krijgen. De CHU waren Financiën
(waarvoor De Pous niets voelde) en Justitie toebedacht, de W D Defensie,
Binnenlandse Zaken en Verkeer en W aterstaat. De KVP zou de rest
118
krijgen, met als kandidaten onder meer Luns, Veldkamp, Marijnen en
Bot, die bijzondere belangstelling voor Defensie aan de dag legde. Nu
Marijnen voor h et premierschap in aanmerking kwam veranderde het
plaatje, na verder overleg met de fractievoorzitters èn Marijnen die op de
achtergrond mééformeerde, in dier voege dat de VVD Binnenlandse Zaken
(Toxopeus), Financiën (Witteveen) en Defensie toebedeeld kreeg. Voor
Defensie zou Toxopeus later Sydney van den Bergh voordragen.. . De CHU
zou Economische Zaken (prof. Andriessen) en Justitie (Y. Scholten)
bezetten, terwijl de ARP Landbouw (Biesheuvel) en OKW (prof. Versteeg)
zou krijgen. Voor de KVP resteerden de overige zetels met Bot als
kandidaat voor Maatschappelijk Werk en vraagtekens voor
Volkshuisvesting (later Schmelzer) en Verkeer en Waterstaat.
Desgevraagd gaf Veldkamp de form ateur te kennen aanvaarding van
Sociale Zaken afhankelijk te maken van nader overleg met de
toekomstige ministers Marijnen, Witteveen en Andriessen, met wie hij een
afspraak m et interne binding over de interpretatie van de sociale
paragraaf wilde maken. De Quay voorvoelde het naderend onweer, daarin
bevestigd door de persconferentie die Veldkamp na h et gesprek met de
form ateur gaf. Korthals deelde zijn vriend en form ateur mee dat hij voor
de W D als minister onaanvaardbaar was. De liberale vice-minister-president
had nogal ostentatief een plaats op de liberale kandidatenlijst voor de
verkiezingen van de Tweede Kamer geweigerd uit onvrede over de houding
van de W D in het conflict rond Visser, W D -m inister van Defensie.
Na het vertrek van Oud had Korthals in de diadochenstrijd het onderspit
moeten delven, onder meer omdat zijn aimabele natuur zich weinig
leende voor een harde confrontatie m et bij voorbeeld Van Riel.
Toxopeus was zegevierend uit de strijd gekomen en al snel ‘facile princeps’
van de W D geworden. Uiteraard had een en ander de persoonlijke
verhoudingen belast.
Donderdag 11 juli verraste De Quay politiek Den Haag met een
opzienbarend communiqué, waarin melding werd gemaakt van het
ontbreken ener vertrouwensbasis tussen Korthals en de W D en van
overwegende bezwaren van Toxopeus tegen een verlenging van het
ministerschap van K orthals.38 In zekere zin mag de eveneens in het
communiqué opgenomen loyaliteitsverklaring van De Quay aan Korthals
kenmerkend heten voor de zeer persoonsgebonden politieke stijl van de
demissionaire minister-president, wiens publieke interventie uiteraard
de woede van Toxopeus wekte. Politiek gesproken was dit communiqué
geen m eesterzet, maar het getuigde wel duidelijk van De Quay’s sympathie
119
voor zowel Korthals als Visser, tegenover wie de VVD naar zijn oordeel
tekort geschoten was.
De formatie stagneerde intussen op de moeilijkheid dat er voor Defensie
nauwelijks een geschikte W D -kandidaat te vinden bleek. Omdat gedacht
werd aan veranderingen in de basisformule, vastgelegd in het Convenant,
vonden er verscheidene besprekingen m et de fractievoorzitters plaats,
die om beurten voorgestelde verschuivingen m et hun veto troffen. De
formateur weigerde de ruil Defensie —Maatschappelijk Werk, die de
KVP met een moeilijk departem ent opzadelde en Maatschappelijk Werk
onder de hoede van de W D zou brengen, terwijl die partij zowel het
ontstaan als het voortbestaan van dat departement aangevochten had.
Bovendien bedankte prof. Versteeg om persoonlijke redenen voor OKW
en liet De Gaay Fortm an aan Cals w eten in deze regeringscombinatie een
beletsel voor toetreding to t het kabinet te zien.39 Door dit alles heen
speelde een zekere beduchtheid bij de overige partijen voor de VVD, die
met Witteveen en Toxopeus plus Defensie wel erg sterk kwam te staan.
Veldkamp op oorlogspad
Donderdag 11 juli hadden Veldkamp en Vondeling een ontmoeting,
waarin de financiering van de sociale zekerheid ter sprake kwam en een
grote mate van overeenstemming bleek. Vondeling verklaarde Veldkamp
‘hartstikke gek’ indien hij ondanks zijn ijzersterke positie in de beoogde
combinatie zou stappen.40 Dat m oest de PvdA-fractieleider van het hart
om zo in de persoonlijke sfeer de baan vrij te maken voor frontale
kritiek straks. Veldkamp stelde, dat hij nog niet zover was. De verkiezing
van Marijnen to t minister-president had de KVP-lijsttrekker onaangenaam
verrast. Als lijsttrekker bezat hij extra politiek gewicht, dat te zwaarder
woog nu De Quay, Cals en Klompé niet zouden terugkeren in het kabinet.
Voorts beschikte Veldkamp over goede contacten m et de pers en de
vakbeweging en genoot hij bij het KVP-voetvolk een goede reputatie
vanwege zijn denkbeelden en wetgeving in de sfeer van de sociale
zekerheid. Gegeven de situatie, waarin zijn partij nauwelijks tegenwicht
kon bieden door de vertrouwenscrisis rond De Kort, kon er weinig
misgaan voor Veldkamp. Mislukte de formatie, dan kwam hoogstwaarschijnlijk
de PvdA aan bod. Het welslagen had hij deels in eigen hand en was alleen
aantrekkelijk als hij alsnog de schatkist kon openen voor het optrekken van
de AOW naar het sociaal minimum, voor de kinderbijslag, de WAO en de
volksverzekering voor zware geneeskundige risico’s.
120
Veldkamp rook zijn kans en legde vrijdagmiddag 12 juli zijn claims op
tafel bij Marijnen, Witteveen en Andriessen. Het Departement van
Landbouw met Marijnen als gastheer bood de ministers in spe onderdak.
De tegenspelers van Veldkamp stelden zich welwillend en soepel op,
gehouden als ze waren aan de instructie van de form ateur dat het
convenant van Wassenaar onverlet diende te blijven. Ze sloten inwilliging
van de wensen niet uit, maar weigerden unaniem buiten de overige
collegae om en nog vóór de constituerende vergadering een interne
binding aan te gaan. Veldkamp reageerde m et wat beschreven werd als
een van zijn ‘pathologische’ of ‘cholerische’ woedeaanvallen, die vooral
de jeugdige en onervaren prof. Andriessen onthutsten. Marijnen deed wel,
Veldkamp geen verslag van het ontspoorde gesprek aan De Quay.
Prof. Andriessen had de indruk opgedaan ‘dat het uitgesloten zou zijn
met dr. Veldkamp goed samen te werken’,41 en meldde zich bij De Quay
zaterdag als kandidaat af. ’s Avonds m aakte de radio de motivering van
het bedanken van Andriessen, zij het enigszins verdraaid, bekend, hetgeen
een nieuwe, langdurige woedeaanval van Veldkamp veroorzaakte.42
Veldkamp werd op dat m oment door Aalberse en De Kort ‘bewerkt’,
waarbij de KVP-fractievoorzitter zich bewust was van het gevaar dat als
Veldkamp zijn zin kreeg dit neer zou kom en op het verlies van het
laatste restje geloofwaardigheid van zijn publieke afwijzing van de PvdA.
Veldkamp had eerder prof. Steenkamp voor Sociale Zaken genoemd en
zaterdagochtend zijn beslissing afhankelijk gemaakt van nader overleg
met De K ort, Aalberse en Cals.
’s Avonds beraadslaagde hij ten huize van Ben Korsten, ‘imagebuilder’ en
vertrouwensman van vele politici maar tevens morfinist, m et zijn
partijvoorzitter, die hem ten slotte wist te bewegen to t toetreding op
basis van een schriftelijke verklaring. Daarin sprak Veldkamp zijn
vertrouwen uit in het verkrijgen van de middelen voor het optrekken
van de AOW to t het sociaal minimum indien afweging der prioriteiten
en budgettaire ruimte dat zouden toestaan. ‘Indien dit onverhoopt niet
zou geschieden zal hij zich alsdan de vrijheid van handelen voorbehouden.’
Nog dezelfde zaterdag had de form ateur in een lang telefoongesprek
Hare Majesteit deelgenoot gemaakt van zijn verontrusting. Zondagmorgen
vóór het ter kerke gaan vernam De Quay van Veldkamps bereidverklaring.
Marijnen liet weten dat hij de formulering zakelijk wel kon aanvaarden
maar in het licht van de gehele voorgeschiedenis (besprekingen in de
KVP-fractie, publikaties in dagbladen kennelijk door Veldkamp
geïnspireerd en andere uitlatingen van Veldkamp) de bereidverklaring
121
toch onacceptabel vond. In overleg m et Beel besloot De Quay zijn
opdracht terug te geven. Hij informeerde de Koningin, aan wie hij
verzekerde dat als ze het ontslag van zijn kabinet zou weigeren, hij op
zijn post zou blijven. De Koningin reageerde met: ‘maar arme mijnheer
De Quay!’.
Zondagmiddag om half drie ontving De Quay Veldkamp, die niet
ontkende dat m et recht en rede betwijfeld m ocht worden o f er tussen
de toekomstige bewindslieden werkelijk wederzijds vertrouwen
aanwezig was. In de loop van de zondag kwam de formateur tot de
volgende conclusies.
1 Men mocht van ernstig w antrouwen tussen verscheidene
kandidaat-ministers spreken.
2 Nu Veldkamp wel accepteerde moest Andriessen weigeren.
Veldkamp alsnog laten vallen zou ernstige bezwaren opwekken bij de
KVP, wier voorzitters van bestuur en fractie zich gecommiteerd hadden
aan Veldkamps bereidverklaring.
3 Tengevolge van het klimaat dat ontstaan was door de moeilijkheden
met Veldkamp, bleek de animo en ambitie bij andere, indirect benaderde
kandidaten ook af te nemen. Velen was de schrik in de benen geslagen
door Veldkamps woedeaanvallen en wijze van optreden.
4 Er resteerden nog moeilijk oplosbare problemen in de personele
sfeer en de zetelverdeling, die mogelijk wijzigingen van het convenant
en dus fractievoorzittersoverleg zouden vergen. Bij het voortschrijden
van de tijd zou de kans op welslagen in de toen aanwezige sfeer
ongetwijfeld nog kleiner worden.
Kortom , een vermoeide en ontgoochelde De Quay vervoegde zich
maandagmorgen om tien uur met zijn eindrapport bij de Koningin, die
de mislukking spijtig vond. De rapportage van de formateur wees
onomwonden Veldkamp aan aJs verantwoordelijk voor het teruggeven
van de opdracht.
Mr. Victor Gerard Maria Marijnen, formateur (1 6 —23 juli 1963)
Na zijn bezoek aan de Koningin gaf De Quay geen persconferentie, maar
er verscheen wel een officiële verklaring. Daarin was sprake van
‘verschijnselen.. , die niet hebben nagelaten nadelige invloed uit te
oefenen op de noodzakelijke basis van onderling vertrouwen’. In de
Volkskrant zou Veldkamp een dag later zijn verbazing over deze passage
uitspreken en zijn verstandhouding m et Marijnen ‘uitstekend’ noemen.
122
Er gebeurden deze dagen meer nare dingen in de KVP, waarvan tal van
onderafdelingen in beweging kwamen ten gunste van Veldkamps gevecht
voor meer sociale zekerheid, wat ook in KAB-kringen adhesiebetuigingen
uitlokte.
De Telegraaf onthulde dat Marga Klompé gedurende de formatie in nauw
contact had gestaan met Vondeling, hetgeen de zeer verbolgen
bewindsvrouwe voor het eerst tot een publiek dem enti bracht.43 Dit
onware verhaal vond zijn bron vermoedelijk bij de claque van De Kort.
Eenmaal had Vondeling telefonisch bij Klompé zijn hart gelucht over en
zijn visie gegeven op de zonderlinge keuze van de KVP-fractievoorzitter.
De bewindsvrouwe en KVP-fractielid had zeer correct waarnemend
fractievoorzitter Andriessen van de inhoud van het telefoongesprek op de
hoogte gesteld. In de buitenlandse pers verscheen de canard dat de
aanstaande verloving tussen Von Brentano en Klompé reden was dat zij
niet beschikbaar was voor een m inisterspost.44 De eerste vrouwelijke
minister in onze parlementaire geschiedenis wilde enkel enige distantie
nemen van het regeerkasteel, wat blijkbaar niet begrepen werd.
De stemming in de KVP-fractie was niet al te best na de mislukte
formatie-De Quay. De werkelijke achtergronden van de conflicten
bleven buiten de discussie. Over wat er nu moest gebeuren liepen de
meningen uiteen. Cals, Klompé, Schmelzer e.a. dachten aan een
protestants-christelijke figuur, anderen wensten dat Marijnen aangewezen
zou worden. Hoewel daarover niet gestemd werd, leek Marijnen een
meerderheid van de fractie achter zich te hebben bij zijn
standpuntbepaling over h et ongewenste en onjuiste van het doen van
verdere concessies aan één der bewindslieden van de KVP. Die concessies
weken immers af van het convenant, waaraan de KVP-fractie zich
gebonden h ad.45
Inmiddels hield de Koningin algemene consultaties. Vondeling
adviseerde hem zelf to t inform ateur te benoemen voor het geval De Quay
door tekort aan overeenstemming over het program gestrand was,
conform de met Beel op 3 juli gemaakte afspraak.46 Was de formatie
stuk gelopen op personenkwesties, dan kon zijns inziens direct een
KVP-formateur aangewezen worden, bij voorbeeld Van Thiel. Als tweede
keus noemde hij De Gaay Fortm an. Beernink liet de Koningin weten dat
‘andere ministers zich bepaald geërgerd (hadden)’ aan de door Veldkamp
opgeworpen moeilijkheden. De CHU-leider noemde Beel en Van Thiel.
De KVP-fractievoorzitter verzekerde het Staatshoofd dat zijn fractie
unaniem achter Marijnen stond, op grond waarvan de Vorstin De Quay
123
vroeg o f hij bezwaar had tegen h e t geven van de opdracht aan Marijnen.
Marijnens optreden onderstreepte immers de mislukking van De Quay.
Vandaar deze hoffelijke vraag, die door de minister-president ontkennend
beantw oord werd.
Marijnen ontving de opdracht ‘to t het formeren van een kabinet’. Elke
restrictie ontbrak, zodat de kersverse formateur in theorie alle
mogelijkheden kon beproeven, d och feitelijk moest hij de nog resterende
problemen uit de formatiefase-De Quay to t een oplossing brengen. Met
Marijnen keerde de formatie terug in het spoor, eerder door de vorstin
en haar raadslieden Beel, De Quay en Romme getrokken.
Voor politiek Den Haag was de nieuwe ster aan het politieke firmament
een complete verrassing, die weinig geprononceerd commentaar uitlokte
om dat^ a riin e n )in zijn politieke loopbaan nauwelijks in opzienbarende
verwikkelingen verzeild was geraakt, noch de aandacht getrokken had
door markante daden of uitspraken. Moeilijkheden met enige coryfeeën
van het groene front waren al eerder in de formatie door. De Quay onder
de tafel gewerkt.
Marijnen, meer bestuurder dan staatsman
Vic Marijnen was 21 februari 1917 te Arnhem in een middenstandsgezin
geboren, bezocht de HBS en studeerde via een staatsexamen rechten te
Nijmegen. Na het doctoraalexam en in 1941 was hij onder meer werkzaam
bij de accountantsdienst van het ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening. Van 1945 to t 1949 was hij verbonden aan het
Beheersinstituut, dat ‘vijandelijk’ kapitaal in afwachting van definitieve
regelingen onder zijn hoede had. Als secretaris van de Stichting voor de
Landbouw en topam btenaar van h e t ministerie van Landbouw viel hij op
door zijn grondige kennis van zaken en efficiënte werkwijze. Niet
afkomstig uit een traditioneel regenten-geslacht deed hij in die functie
en daarna als secretaris van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
de nodige ervaring op in het werken en het overleggen op topniveau.
In 1959 gevraagd voor het ministerschap, legde Marijnen grote
bekwaamheid aan de dag in de op gang gekomen onderhandelingen over
een gemeenschappelijke landbouwpolitiek van de Zes, waaraan in Brussel
Sicco Mansholt met veel daadkracht vorm wist te geven.
De relatief jeugdige formateur, 46 jaar oud, was een ‘vondst’ van vooral
De Quay, die zeer hoge verwachtingen koesterde van deze staatsman
in spe. Niet zo verwonderlijk, w ant ze hadden karakterologisch een
124
zekere hang naar harmonie, naar goede persoonlijke relaties gemeen èn
de gehechtheid aan fair play ook in het politieke spel. Evenmin als
De Quay was Marijnen bedreven in het tijdig organiseren van een lobby,
in het naar de hand zetten van de situatie, die door hem meer als gegeven
dan als manipuleerbaar gebeuren aanvaard werd. De vertrekkende
minister-president sprak m et zijn eigenaardigheden, waaronder zijn
stemgeluid, veel meer to t de verbeelding van het publiek. Marijnen bleef
in zijn publiek optreden nogal stug en formeel, terwijl De Quay m et een
kwinkslag of kenmerkend gebaar onmiddellijk contact maakte o f zo
nodig bezieling kon uitstralen, c.q. wekken.
In zekere zin vertegenwoordigde Marijnen een nieuwe politieke generatie,
die tien jaar later al goeddeels uit de politiek verdwenen zou zijn.47
Mogelijkerwijs laat zich dit verklaren uit het ‘ouderwetse’ van haar
politieke stijl, die bij voorbeeld aan het licht trad in het volgehouden
stilzwijgen van Marijnen in het parlement, waar Vondeling inlichtingen
verlangde over de achtergronden van de kabinetscrisis van 1965. Ook de
moeite die tal van collegae m et Veldkamps in zekere zin ‘moderne’ wijze
van politiek bedrijven had, wijst in die richting. Het bewust laten lekken
van zogenaamd vertrouwelijke gegevens, het bespelen van de media via
zorgvuldig opgebouwde public relations, ja, het doordrijven van eigen
opvattingen vanuit de sfeer dat politiek ‘oorlog’ is en dus het ‘a la
guerre comme a la guerre’ geoorloofd, gingen in toenemende mate deel
uitmaken van het politiek bedrijf.
Achter de coulissen en in kleinere kring oogstte Marijnen meer
waardering en in de Irenekwestie wist hij met veel tact en wijsheid
monarchie en constitutie voor een crisis te behoeden. Deze weinig
opvallende, prettige en eerlijke gezagsdrager kreeg het hard, te hard
wellicht te verduren in dat eenzame am bt, dat een zeer goede gezondheid
vraagt, hetgeen Marijnen niet gegeven was. Evenals Cals vond Marijnen in
zijn echtgenote, Minnie, een attent luisterende gesprekspartner bij wie de
spanningen van het m om ent ontlading vonden. Ze hadden elkaar in
Arnhem, waar de Nijmeegse notarisdochter naar school ging, ontm oet en
brachten zes kinderen groot. In andere verhoudingen had Marijnen
wellicht kunnen uitgroeien tot een gezaghebbend staatsman, doch het
veranderend politieke klimaat met zijn toenemende openbaarheid,
vergroving ook, vroeg om geharde karakters en volgroeide persoonlijkheden
met gevoel voor ‘publicity’ en mediageniek. ‘Een samenbindende figuur
zonder vijanden’, aldus minister-president Den Uyl bij het overlijden van
Marijnen. Dat klopt: Marijnen miste het instinct van een vechtersbaas, die
125
winnen wil. O f omgekeerd: Marijnen wilde niet echt winnen, omdat hij
dan vechten en bezeren moest. Teveel in hem verzette zich daartegen.
Marijnen rondt de formatie af
Zijn formatie bracht hij in korte tijd, hoofdzakelijk telefonerend, to t een
succesvol einde, weliswaar met medeneming van een rivaal, Veldkamp,
tegen wie hij niet opgewassen was. Zijn ‘ontdekker’, De Quay, had sterke
reserves bij Marijnens mededeling op 17 juli, dat hij overwoog om
Veldkamp toch maar aan boord te nemen. Een avondlijke wandeling m et
Veldkamp langs het strand, de voortdurende zielsmassage van Aalberse
en het politiek moedige bemiddelingswerk van Toxopeus, die zijn fractie
het compromis over de sociale zekerheid deed slikken, brachten Marijnen
en Veldkamp voor het ogenblik to t elkaar. Zelfs de CHU-kandidaat voor
Economische Zaken, prof. Andriessen sloot zich vooral op advies van
mr. Y. Scholten bij het eerder door hem publiekelijk gewraakte
gezelschap aan, terwijl Schmelzer h et veld moest ruimen voor de
KAB-fïguur Bogaers. Diens deelneming maakte ‘het plaatje’ voor
Veldkamp aangenamer, doch vervulde de form ateur van bange
voorgevoelens, om dat Bogaers niet uitm untte door soepelheid en
teamgeest.
Voor Defensie vond Marijnen in staatssecretaris De Jong een in
KVP-kring plotseling hooggenoteerde kandidaat-minister. Door een ruil
tussen KVP en VVD kwam de bestmEEake.onim voorB ot op OKW en
mevrouw Schouwenaar-Franssen op Maatschappelijk Werk.
OKW-staatssecretaris Y. Scholten (CHU) verhuisde als minister naar
Justitie en voor de ARP gingen Biesheuvel Landbouw en Van Aartsen
Verkeer en Waterstaat leiden met Biesheuvel als vice-minister-president
tevens belast m et de West. Luns bleef op Buitenlandse Zaken, Toxopeus op
Binnenlandse Zaken en de liberale hoogleraar, sedert 1959 ook
Kamerlid, Witteveen nam de schatkist voor zijn rekening. De gemiddelde
leeftijd van deze ministersploeg was 46 jaar.
Op 23 juli aanvaardde Marijnen, na een door om- en voorzichtigheid
>j\ gekenmerkt constituerend beraad, de opdracht van de uit Porte Ercole
teruggevlogen Koningin. De volgende dag volgden benoeming en
beëdiging van de nieuwe ministers.
126
De minister-president verantwoordt zijn optreden
Een week later presenteerde het nieuwe, vanwege h et akkoord van
Wassenaar parlementaire kabinet zich aan de Tweede Kamer met de
regeringsverklaring, die na zoveel strubbelingen een welwillend gehoor
vond bij de regeringspartijen, doch voor Vondeling het sein was voor een
frontale aanval op de totstandkom ing van fret kabinet.48 De
PvdA-fractievoorzitter constateerde: ‘het zoeken naar het befaamde
schaap m et de vijf poten werd ten slotte beloond. Het waren alle vijf
KVP-pootjes, een voorpootje van de heer Romme, een van de heer
De K ort, daar kreupelt het wat mee, dat pootje schiet blijkbaar wat
tekort, het derde was het onvermijdelijke w itte voetje van dr. Beel,
het vierde pootje van de heer De Quay en dan de laatste en vijfde
KVP-poot, die van de heer Marijnen. De vraag is natuurlijk . . . of zo’n
schaap goed kan lopen’.
Vondeling hekelde De Korts ook niet door Marijnen afdoende verklaarde
keuze voor de VVD, terwijl de PvdA de meeste van Romme’s bouwstenen
ingebracht had. ‘Deze kabinetsformatie . . . is geworden een bevestiging
van onze opvatting, dat de confessionele partijvorming een gevaar is
voor de goede werking van de parlementaire dem ocratie.’ Ook Beernink,
Smallenbroek, die de zieke Van Eysden opgevolgd was en Geertsema,
die to t fractievoorzitter van de liberalen verkozen was, hekelden het
talmen van form ateur De K ort, voor wie de verkiezingsuitslag toch
duidelijk had moeten zijn, gegeven de al vroeg gebleken onmogelijkheid
om to t een vijf-partijenkabinet te komen. Smallenbroek achtte de
PvdA ‘minder elegant’ opzij gezet. Het verweer van De Kort was zwak en
concentreerde zich op zijn uiterste poging om een nationaal kabinet te
verwezenlijken. Eerder had de minister-president zijn kabinet als
parlementair gekwalificeerd, verwijzend naar het overleg met de
fractievoorzitters over het program, waarbij ook de fracties betrokken
waren geweest. Bovendien waren de ministers to t het kabinet toegetreden
met medeweten van hun fractievoorzitters en kwamen de meeste
bewindslieden voort uit het parlement.
Conclusies
1 Het optreden van Marijnen als minister-president geschiedde bij de
gratie van het eerder als oligarchisch gekwalificeerde formatiesysteem,
waarin zich de voorkeur van de Koningin deed gelden.
2 Vraagtekens kunnen geplaatst worden bij het vasthouden van Beel
127
X
aan de eerder door De Kort gemaakte keuze voor de W D . Immers, de
PvdA had overduidelijk haar bereidheid tot deelneming aan het te vormen
kabinet getoond, terwijl door het uitblijven van een meer uitgebreide
motivering van De K ort in de KVP-fractie een meerderheid van
19 tegen 14 ontstaan was tegen voortzetting van het overleg met de VVD.
3 Wederom openbaarde zich het nadelige effect van
niet-uitgekristalliseerde machtsverhoudingen op het verloop van de
formatie. Het trage en moeizame verloop van deze formatie was goeddeels
te wijten aan de te geringe autoriteit van de fractievoorzitter van de KVP,
aan wie evenwel niet zomaar voorbijgegaan kon worden. Het politiek
leiderschap was in de KVP door de persoonlijke kwaliteiten van Romme
bij de fractievoorzitter terecht gekomen, doch in 1963 reeds de vraag of
dit zo moest blijven. Minister-president De Quay en bewindslieden als
Veldkamp en Klompé, die de KVP-lijst aangevoerd hadden, konden
concurrerende claims in het geding brengen. Van dit drietal hadden
De Quay en Klompé besloten enige distantie te nemen van de politiek.
Veldkamp gold als omstreden. Eerst met Schmelzer en na de
uitschakeling van Cals ontstond er weer duidelijkheid over het politiek
leiderschap in de KVP, dat wederom door de KVP-fractievoorzitter
uitgeoefend zou worden.
4 Voor het prestige van ’s lands grootste partij, de KVP, was het
verloop van de formatie bepaald fnuikend, mede door het publiek
bekend worden van de interne verdeeldheid en tegenstellingen. De PvdA
had goede redenen om zich te beklagen over de van de KVP ondervonden
behandeling. De vrij snel daarop volgende traumatiserende ervaring m et
het door de KVP ten val gebrachte kabinet-Cals verklaart het sterke
anti-KVP-sentiment dat zich van de PvdA meester zou maken.
128
H O O F D S T U K ZE S
H e t kabin et-M arijn en
geeft er de brui aan
Vrijdagavond 26 februari 1965 barstte in het zuiden des lands het carnaval
los.
Het kabinet-Marijnen was inmiddels zo ’n 19 maanden in het zadel gebleven
m et toenemende zadelpijn.1 Om tien over tien ’s avonds, nadat tevoren alle
staatssecretarissen naar de Trèveszaal ontboden waren, kondigde de
minister-president, Victor Marijnen, voor radio en televisie en aan de
schrijvende pers aan dat zijn kabinet aan de Koningin zijn ontslag zou
verzoeken. ‘Besprekingen over de radio- en televisievraagstukken in het
kabinet hebben niet to t overeenstemming geleid.’ Oud laakte deze
mededeling ‘zonder precedent’ om dat zij gedaan werd nog vóór het
officiële bezoek aan de Koningin, die stellig telefonisch op de hoogte was
gesteld van de kabinetscrisis. Voor een goed begrip van het ontstaan van
deze unieke crisis kunnen we niet volstaan m et een chronologisch verslag
van de problemen rond radio en televisie.
Spanningen in het kabinet-Marijnen
Marijnen had als m inister van Landbouw een goede indruk gemaakt
als bestuurder van het departement. Zijn politieke bekwaamheid was
evenwel nauweÜjks op de proef gesteld. Marijnen bezat een goed o f liever
gezond verstand, stond open voor overleg en compromissen en wist mensen
voor zich in te nemen. Daarnaast was hij innerlijk onzeker en emotioneel
niet opgewassen tegen de soms ook persoonlijke tegenstellingen in het
kabinet, waardoor hij niet krachtig genoeg leiding kon geven aan de ploeg
ministers, onder wie een aantal markante persoonlijkheden. Zo liet
Veldkamp duidelijk en bij herhaling blijken dat hij Marijnen ongeschikt
achtte voor h et premierschap. Omgekeerd had Marijnen geen verweer tegen
en een zekere afschuw van de wijze waarop de minister van Sociale Zaken
alles en iedereen ondergeschikt maakte aan het bereiken van de gestelde
129
doeleinden en bovendien met de heersende moraal een loopje nam. Dit
leidde to t vele en pijnlijke onaangenaamheden.
Tot de talenten van Veldkamp mag zeker gerekend worden het vermogen
om steeds steunpunten te vinden voor zijn afwijkende opvattingen, ook in
het kabinet. Zo opponeerde hij m et vooral Scholten, maar ook Andriessen
tegen de lijn Marijnen-Bot inzake h et radio- en televisievraagstuk. Dit
negeren van de KVP-opstelling zou hem in de KVP-top zeer kwalijk worden
genomen en werd zelfs als ‘verraad’ aangeduid. Op een cruciaal m om ent
had Veldkamp de positie van de KVP-ministers tegenover de liberale
collegae fors ondergraven door de opmerking dat de KVP toch niet m et
de PvdA zou willen sam enwerken.2 Het Dagelijks Bestuur van de KVP
besloot 8 maart 1965 dat bij een enigszins omvangrijke ‘reshuffle’ van het
kabinet-Marijnen, Veldkamp diende te verdwijnen.3
Met Bogaers vormde Veldkamp een as, die dwars stond op de as
Witteveen-Andriessen. Beide KVP-ministers voerden een zeer expansief
beleid, dat de uitgaven zeer om hoogdrakte en bovendien de bestedingen
opjoeg. Het akkoord van Wassenaar had aan de woningbouw de hoogste
prioriteit gegeven, waaraan Bogaers blijkbaar de consequentie verbond dat
onophoudelijk ‘dram m en’ geboden was, zeer to t ongenoegen van vrijwel
alle collegae. De alom toegejuichte oplossing van de problemen rond het
omstreden huwelijk van Prinses Irene, bewerkstelligd door h et ‘presidium’
Marijnen, Biesheuvel, Scholten en Toxopeus, ontlokte het duo
Bogaers-Veldkamp de suggestieve opmerking dat het toetreden van Prinses
Irene to t de katholieke kerk wel sterk de oplossing bepaald had.4 Een
aantal collegae vond Andriessen een moeilijk mens en Luns oordeelde hem
ongeschikt voor het Brussels overleg. Tussen Andriessen en Biesheuvel
boterde het niet als h et om de landbouwprijzen ging.
Voorts gaf de beheersing van de overheidsuitgaven door de minister van
Financiën, Witteveen, bij de zeer enge grenzen die toen golden voor
toelaatbare stijging, reden to t zorg. K ort voor de val van het kabinet had
Witteveen de jaarlijkse ‘streefcijfers’ (prioriteitennota) aan de
ministerraad gezonden. Wilde het kabinet binnen de overeengekomen
norm aangaande de uitgavenstijging blijven, dan waren uitgavenbeperkingen
onontkoom baar.5 Dit zou stellig to t moeilijke en moeizame discussies in
het kabinet hebben geleid en droeg ertoe bij dat het kabinet het inzake de
gecompliceerde problem atiek rond radio en televisie nogal snel voor gezien
hield en opgaf. Tegelijkertijd haperde het aan zinnig overleg tussen
ministers en met hen verwante voorzitters van kamerfracties. Het
onverholen verlangen van ARP-fractievoorzitter Smallenbroek om weer to t
130
samenwerking m et de PvdA te kom en, vergrootte de onzekerheid. Over de
reclame in radio en televisie wreekte zich de toenemende verscherping van
de tegenstellingen tussen de fracties van W D en CHU enerzijds en die
van KVP en ARP anderzijds. In het kabinet was de bereidheid van de
ministers om to t een compromis te kom en stellig aanwezig, doch naast
andere belastende factoren miste het kabinet de kracht en de samenhang
om zijn eigen beleid te bepalen tegenover de rivaliserende regeringspartijen.
Het radio- en televisievraagstuk: verzuiling, openheid en reclame
Nadat het kabinet-Schermerhorn-Drees tevergeefs getracht had het
vooroorlogse, sterk verzuilde omroepbestel te ‘vernieuwen’, keerde dit
bestel in 1947 op voorlopige basis weer terug. A chttien jaar later voelden
grote meerderheden in KVP, ARP en PvdA zich nog immer verbonden
m et KRO, NCRV en VARA, m et ‘een eigen karakterom roep’ waarvoor de
vorige generatie ‘zoveel toewijding en financiële offers’ had opgebracht.
Aldus R ooqen, ARP-Kamerlid en tevens voorzitter van de NCRV, zoals
ook de voorzitter van de KRO, Van D oom , deel uitmaakte van de
KVP-fractie in de Tweede Kamer en VARA-voorzitter Burger to t voor
kort de PvdA-fractie had geleid.6
Inmiddels was kom en vast te staan dat het Hilversumse bestel wijzigingen
behoefde omdat een reeks van nieuwe gegadigden, al dan niet
commercieel van aard, toegang wensten to t de ether doch zonder te
voldoen aan de geldende criteria om trent ledental en programma’s. Het
pleidooi voor ‘een open bestel’ vond in de W D krachtige ondersteuning
en mevrouw Van Someren-Downer hekelde de ‘matriarchale m entaliteit’
der ‘grootetherbezitters’, die slechts ‘kleine pachtertjes, onder moeders
vleugels’ werkend, wilden to elaten .7 In januari 1965 kwam een
samenwerkingsverband van allerlei to t dan toe afzonderlijk opererende
geïnteresseerden to t stand: De Onafhankelijke Televisie Stichting (OTS).s
Deze stichting bood onderdak aan de TROS-VAT-Rem-groep, de OTEM,
de TV Nederland m et bestuurders als Beernink, Van Walsum en mevrouw
Stoffels-van Haaften, Televiziergroep etc. Ir. A. G. Maris was hierin de
stuwende kracht en presenteerde in februari 1965 een blauwdruk voor een
ander stelsel. Hierin eiste de OTS tenminste 18 zend-uren en de
mogelijkheid dat de opbrengsten van reclameboodschappen ten goede
zouden komen aan de concessionaris binnen wiens zendtijd deze
boodschappen de wereld ingezonden zouden worden. Commerciële
televisie dus, concludeerden de tegenstanders onmiddellijk.
^
131
\
,
V
./
Een vijftal kernproblemen beheerste de radio- en televisieproblematiek9:
1
Welke criteria zullen beslissend zijn voor de toelating van nieuwe
zendgemachtigden, m et name voor toelating als ‘volledig zendgemachtigde’,
d.w.z. voor het brengen van een totaal-programma?
2 Hoe wordt de zendtijd verdeeld, enerzijds in de overgangsfase, waarin
een nieuwe zendgemachtigde zich via ledenwerving nog een plaats moet
verzekeren, anderzijds na deze aanloopperiode?
3 Hoe moeten de reclame-opbrengsten worden verdeeld en in hoeverre
zou de pers hierin moeten delen bij wijze van compensatie voor gederfde
advertentie -inkom sten?
4 Moeten de nieuwe zendgemachtigden worden verplicht to t deelneming
aan de bestaande samenwerkingsvormen in Nederlandse Televisie Stichting
(NTS) en Nederlandse Radio Unie (NRU)? In hoeverre kan vrijheid bestaan
om eigen studio’s en apparatuur te bezitten en te gebruiken buiten
NTS-NRU-verband?
C
5 Moet radio Veronica worden erkend of ingevolge de overeenkomst
van Straatsburg worden uitgebannen?
Voorgeschiedenis
Het kabinet-De Quay had zich uitgesproken vóór reclame in radio en
televisie, doch de nota van de staatssecretarissen Y. Scholten en Veldkamp
verwierf niet de instemming van een Kamermeerderheid. De Kamerdebatten
m aart 1963, brachten aan h et licht dat W D en CHU een open bestel
wilden en geen genoegen namen m et enige modulaties van het Hilversumse
bestel. Het akkoord van Wassenaar voorzag in de instelling van een
pacificatiecommissie, welke mede de vijf fractievoorzitters zou omvatten.
Rond Kerstmis vond de installatie van deze commissie plaats met als
opdracht het uitbrengen van een advies vóór 1 juli 1965 inzake een
definitieve regeling van de bezetting van het tweede net. Ondertussen
zouden de bestaande zendgemachtigden o f concessionarissen het tweede
net bezetten, doch tijdelijk, voorwaardelijk en ‘sans préjudice’. De
eerstverantwoordelijke bewindsman was Bot, minister van OKW, die de
pacificatiecommissie een maand later om een interim-rapport over de
invoering van de reclame op radio en televisie vroeg.
Medio oktober 1964 lag dit rapport op tafel, dat een meerderheids- en
een minderheidsstandpunt bevatte. ‘Hilversum’ wilde slechts één, niet op
winst voor aandeelhouders geschoeide organisatie voor het verzorgen van
de reclameuitzendingen. De baten zouden ten goede moeten komen aan de
!
132
zendgemachtigden en eventueel als schadevergoeding aan de pers. De
verdeling van deze gelden m ocht niet geschieden naar rato van de inbreng
der zendgemachtigden bij het verwerven van reclame-opbrengsten. De
minderheid (OTEM, TVN etc.) verdedigde een stelsel van concurrentie
tussen de zendgemachtigden naar relcameopbrengsten. De voorzitter van
de W D -Tw eede Kamerfractie, Geertsema, nam bij deze gelegenheid afstand
van de eis van commerciële televisie door geen voorkeur uit te spreken voor
één der beide voorgestelde systemen.
In september 1964 verscherpten zich de partijpolitieke tegenstellingen ten
gevolge van de door minister Scholten ingediende ‘anti-REM-wet’. Hoewel
regeringspartij, stemden de fracties van de W D in beide kamers tegen het
impopulaire wetsontwerp, dat dank zij PvdA, KVP, ARP en CHU toch een
zeer ruime meerderheid verwierf. Ministers en volksvertegenwoordigers
van de W D waren het er over eens dat herhaling van een dergelijke
tegenstelling tussen eigen ministers en W D -fracties moest worden
voorkom en.10 Vondeling had de confessionele drie en m et name de CHU
op één lijn gebracht door m et tegenstemmen te dreigen als te veel
confessionele Kamerleden uit de boot zouden vallen bij de stemming.
Bovendien wilde Beernink uiteindelijk zijn eigen minister niet afvallen.
De strijd tussen voor- en tegenstanders van het verzuilde omroepbestel
ontketende de hartstochten en werd zó sterk een zaak van principes dat
menigeen een soort herleefde schoolstrijd dacht waar te nemen. De
grondslagen van onze samenleving stonden op het spel, zo verklaarden de
politici in gezwollen taal. Alles wat aan deze materie raakte lag bijzonder
gevoelig en kreeg immense dimensies. De rekenmeesters van de verschillende
partijen voorzagen dat het kabinet niet vóór de tweede helft van 1966 m et ^
voorstellen kon kom en, bijgevolg de mogelijke kabinetscrisis vlak voor de
verkiezingen van 1967 zou plaatsvinden. Aan de omroepkwestie werd
grote, wellicht overdreven electorale betekenis toegekend en KVP, ARP en /
PvdA vreesden dat de W D vele stemmen naar zich toe zou trekken met \ /
haar steun aan gegadigden als REM, Tros en Veronica.
]
De aandrang van de publieke opinie ten faveure van nieuwe en anders
geaarde zendgemachtigden liet de KVP, ARP en PvdA niet onberoerd.
Minderheden in die partijen sympathiseerden m et het streven naar meer
openheid. Schm eber liet zich in welwillende zin uit over Veronica, terwijl
in de PvdA de doorbraaktradities nog leefden. Maar ook deze minderheden
wisten hoe weinig speelruimte de Kamermeerderheid zou laten omdat die
meerderheid alles w at naar afbraak van de gevestigde organisaties zweemde
volstrekt onaanvaardbaar achtte. Teneinde de electorale invloed van het
133
omroepvraagstuk tijdig, dus ruim v oor de verkiezingen te elimineren,
begon de KVP al in september 1964 in de Kamer aan te dringen op
versnelling van de invoering van zowel meer openheid als van
reclameuitzendingen. De KRO-gids van 19 september 1964 bepleitte een
open bestel en reclame vóór 1 januari 1965.
Electorale rekenkunde, verwarring en onrust teweegbrengend gefilosofeer
van minister Bot in de Eerste Kamer en te grote meegaandheid van dezelfde
minister m et de uit de Kamer afkomstige aandrang op bespoediging,
brachten de kwestie in een voor h e t kabinet fatale stroomversnelling.
Zonder veel acht te slaan op de opmerkingen van de senatoren Het B ot bij
de verdediging van de anti-Remwet in de Eerste Kamer allerlei
proefballonnen op, die evenzovele mogelijke oplossingen suggereerden.11
Dat wreekte zich in de betrokken vaste commissie van de Tweede Kamer,
die rond die tijd bijeen zou komen.
i In die openbare commissievergadering van 3 december 1964 kwam
Baeten (KVP) m et een motie, die van het kabinet vóór 1 maart 1965 zijn
zienswijze op een meer open bestel in de overgangsfase, voorafgaande aan
het in werking treden van een nieuwe omroepwet, verlangde.12 De motie
sprak van toelating van voorlopige zendgemachtigden ‘volgens voor allen
gelijkelijk geldende criteria’: het ledenaantal. Bij deze gelegenheid wees
Bot legalisatie van de REM o f de T ros anders dan volgens de geldende
getalsnormen, van de hand. Enkele dagen later zei Van Doorn de ministers
van W D en CHU de wacht aan door te verklaren dat ze ‘de meerderheid’
moesten accepteren ofwel opstappen.
Al ging het nu dus om een tijdelijke regeling, welke geen wettelijke status
zou krijgen en welke niet zou prejudiciëren op de toekomstige omroepwet,
een ieder besefte dat wat nu losgelaten werd straks moeilijk teruggehaald
kon worden. Ondanks tegenstribbelen van enkele ministers gingen Bot en
Marijnen op 15 december akkoord m et de termijnstelling van de motieBaeten. Vermoedelijk hebben beiden de politiek levensgevaarlijke situatie
van verdeeldheid tussen de regeringspartijen en de complexiteit van het
vraagstuk onderschat. Het kabinet benam zichzelf de in het akkoord van
Wassenaar voorziene mogelijkheid van de lange baan en alleen door een
( zeer gezaghebbende leiding kon de zaak nog to t een compromis gebracht
worden. In januari 1965 klaarde de hemel wat op voor het kabinet doordat
de W D geneigd leek de mogelijkheid van commerciële televisie prijs te
geven en het getalscriterium te aanvaarden. Daartegenover stond evenwel
het verschijnen van de blauwdruk van Maris, waardoor de VVD-ministers
van een concreet alternatief voorzien werden o f liever van een
134
toetsingsmogelijkheid bij het beoordelen van Bots voorstellen in de
ministerrraad.
De verhoudingen in de ministerraad
Marijnen en Bot lieten op 15 december 1964 aan de Tweede Kamer weten
‘dat de Regering heeft besloten vóór 1 m aart 1965 aan de Staten-Generaal
haar zienswijze mede te delen om trent de voorwaarden, waaronder
gedurende de overgangsperiode in afwachting van de totstandkoming van
een nieuwe omroepwet en zonder dat daaraan enigerlei recht kan worden
ontleend in het door deze nieuwe om roepwet te regelen bestel:
— aan eventuele nieuwe gegadigden een zendmachtiging voor radio en /o f
televisie zal worden verleend,
— reclame in radio en televisie zal worden toegelaten’. 13
Aan deze beslissing was vooroverleg m et de fractievoorzitters in het
Catshuis voorafgegaan waarbij Geertsema had bedongen dat de formule
over ‘gelijke criteria’ ongenoemd zou blijven, hetgeen door Baeten
(KVP) evenwel gebagatelliseerd werd m et de opmerking dat weglating
geschied was m et het oog op zendgemachtigden m et ‘een specifieke
deeltaak’, zoals Teleac. Voor Geertsema betekende het weglaten van de
formule over gelijke criteria voor toelating uiteraard dat hij ook gegadigden
met een andere opzet dan de bestaande organisaties een kans wilde geven.
K ortom , KVP en W D -fractie stonden nog tegenover elkaar over de vraag
hoe de overgangsregeling uitdrukking zou geven aan de verlangde openheid.
In het kabinet-Marijnen bestonden in hoofdzaak drie divergerende
stromingen:
1 De meerderheid in het kabinet dacht over het radio- en
televisievraagstuk in dezelfde lijn als de Kamermeerderheid van maart
1963 en van de anti-REM-wet. De meesten lieten zich leiden door een
zekere sympathie voor KRO o f NCRV en door een vage antipathie tegen
alles wat naar commercialisering van het omroepbestel riekte. Het
merendeel van de KVP en ARP-ministers behoorde to t deze stroming, maar
sommigen, zoals bijvoorbeeld Biesheuvel, zochten mee naar een compromis,
zodat de meerderheid geen onwrikbaar geheel vormde. Biesheuvel zou geen
bezwaar gehad hebben tegen het negeren van de termijnstelling, waardoor
er meer tijd voor het vinden van een oplossing beschikbaar zou zijn
gekom en.14
2 De liberale bewindslieden, die zich sterk maakten voor méér openheid
in het overgangsbestel en dus voor toelating van andersoortige
135
omroeporganisaties. Ze stonden h e t verst verwijderd van ‘Hilversum’ en van
de Kamermeerderheid van KVP, A RP en PvdA. Onder hen voelde
Witteveen het meest voor de OTS-wensen en stond Toxopeus het meest
open voor compromissen. De politiek leider van de W D rook de gevaren
van een kabinetscrisis, die wellicht de VVD uit het regeerkasteel zou drijven.
3 Het trio Veldkamp, Y. Scholten en Andriessen, dat voortdurend een
brug probeerde te slaan tussen het m eerderheidsstandpunt in kabinet en
Kamer enerzijds en de benaderingswijze van de nota Scholten-Veldkamp
(22 januari 1961) inzake reclametelevisie anderzijds. Ooggetuigen hebben
beweerd dat de felheid van Veldkamp en de vasthoudendheid van Scholten
een radicaliserend effect hadden op de stellingname van Witteveen, die als
liberaal minister moeilijk achter k o n blijven bij dit confessionele tweetal als
het om meer openheid ging.15
‘ • ■
Minister B ot beproeft het onm ogelijke16
Volgens zijn mededelingen ging B ot steeds u it van twee uitgangspunten.
Een overgangsregeling moest de uiteindelijke oplossing van grote openheid
naderbij brengen m et behoud van verdere ontwikkelingsmogelijkheden
naar dat doel. En zij moest politiek haalbaar zijn.
In zijn naar het oordeel van enige am btgenoten gebrekkige nota van januari
1965, opgesteld ten behoeve van h e t beraad in de raad van ministers, deed
Bot een reeks voorstellen, die tesamen het beste voldeden aan de gekozen
uitgangspunten:
— Nieuwe uit de samenleving opkom ende initiatieven zouden een reële
kans krijgen zich via radio en/of televisie te presenteren; de gegevens
om trent aanhang en de te stellen eisen zouden dit mogelijk hebben gemaakt.
— Hilversum zou worden opengebroken door de besturen van de NRU
en de NTS voor 50 procent te doen bestaan uit vertegenwoordigers van het
maatschappelijk en cultureel leven in de ruimste zin des woords met
bovendien een neutrale voorzitter, zodat in het eigen huis van Hilversum
een nieuwe geest terzake van algemene beleidsvoering en van programmering
geïntroduceerd werd.
— Deze nieuwe besturen zouden bovendien m et de verzorging van een
omvangrijk, reëel gezamenlijk program m et eigen signatuur worden
belast, waartoe een veel ruimer potentieel beschikbaar zou zijn.
— Voor allerlei groeperingen en stromingen, die zich incidenteel wilden
manifesteren zonder een omroeporganisatie te vormen, zou een bescheiden
deel van de zendtijd worden gereserveerd.
136
— Op korte term ijn zou een nieuwe structuur worden voorgeschreven
voor het gebruik van het derde (FM -)net als voorloper van het algemene
nieuwe overgangsbeheer.
— Ten slotte zou reclame voor radio en televisie worden ingevoerd.
Met deze voorstellen beoogde Bot de krachten en activiteiten welke zich
buiten Hilversum om gemanifesteerd hadden, te incorporeren in de
overgangsregeling, die een verdere ontplooiing o f evolutie niet afsneed. De
bewindsman zocht aan de ene kant Hilversum te overtuigen dat het behoud
van ‘een eigen karakter-omroep’ alleen mogelijk was als de bestaande
organisaties datgene wat zij voor zichzelf opeisten gelijkelijk toestonden
ook aan andere gegadigden. Aan de andere kant probeerde hij de W D te
winnen voor een benadering, waarin een nieuw en redelijk bestel in twee
fasen bereikt zou worden. Daartoe werden de ‘evolutionaire krachten’ via
de 100 procent plus 1-formule van uitbreiding der besturen binnengehaald
en gelegaliseerd.17 Elk alles-ineens-voorstel zou worden weggestemd en
déze voorstellen betekenden toch een forse stap vooruit.
Politiek gezien stelde Bot zich ten doel dat de W D - en eventueel de
CHU-bewindslieden uiteindelijk zouden berusten en bij tegenstemmen in
het kabinet geen crisis zouden verwekken. Een vermetele calculatie, daar
bekend was hoezeer het gebeuren rond de anti-REM-wet weerstanden had
opgeroepen in de W D . Voor Bot stond immers, al dan niet terecht,
tegelijkertijd vast dat de fracties van W D en CHU zouden tegenstemmen,
waardoor hij van de verwante bewindslieden niets minder verlangde dan
berusten in een herhaalde staatkundige nederlaag. Voor wat de
volksvertegenwoordiging betrof, hoopte Bot de fracties van KVP, ARP en
PvdA ondanks hun bezwaren tegen de aan Hilversum berokkende schade,
mee te krijgen op grond van de aldaar levende bezwaren tegen de
monopoliepositie van Hilversum en de gevoeligheid voor de druk van de
publieke opinie.
In het kabinet zocht Bot bovenal te verhinderen dat hij in een
minderheidspositie zou geraken doordat m et zijn doeleinden onverenigbare
amendementen van W D , CHU of Veldkamp zouden worden aanvaard.
Dergelijke amendementen zouden het kabinet wellicht bijeengehouden
hebben, aangenomen dat de eerstverantwoordelijke bewindsman daarin
geen reden to t ontslagaanvrage zou zien, maar dan zou het resultaat tot
afwijzing in het parlement hebben gevoerd. Bot zocht dus in het kabinet
de zijns inziens maximale stap te verwerkelijken door steeds de grens in
het oog te houden tussen wat voor W D , CHU en Veldkamp niet totaal
verwerpelijk was en dus to t aftreden zou voeren, en wat voor de ministers
137
van KVP en ARP nog juist aanvaardbaar kon zijn. De minister van OKW
slaagde erin de meerderheid in het kabinet achter zich te houden, ondanks
pogingen van Scholten en Veldkamp om hem in de minderheid te brengen
door het indienen van een tegennota m et daarin die punten uit hun in
1963 afgewezen nota, welke naar beider oordeel politiek wel haalbaar
waren.
Het kabinet-Marijnen geeft de moed op
Voor een verklaring van het ontstaan van de kabinetscrisis maakten we al
eerder gewag van de incompatibilités d ’humeurs binnen het kabinet, de
gevoeligheid van de voorliggende problem en, de partijpolitieke
tegenstellingen en de verhoudingen in de ministerraad en in het parlement.
Aan deze factoren mag toegevoegd worden de immense tijdsdruk ten
gevolge van de wel zeer ongelukkig vallende reis van minister-president
Marijnen naar de West van 16 januari to t 6 februari 1965. Bot had de
problem atiek eerder een aantal keren m et Marijnen doorgesproken zonder
overigens veel interesse te ontm oeten en plaatste de kwestie pas na
Marijnens terugkeer op de agenda van de Raad. Al vergaderende, liefst
negen sessies werden aan het vraagstuk besteed, bleek Marijnen onvoldoende
ingewerkt om in deze zaak iets te kunnen bijdragen to t het voortbestaan
van zijn kabinet. Het overleg binnen de Raad werd bovendien in toenemende
mate bemoeilijkt doordat de contacten van ministers m et hun geestverwante
fracties de^tegenstellingen eerder verhardden o f aanwakkerden dan
matigden 'v D e beide CHU-ministers hadden daar weinig last van. Binnen
cle CHU leefde nog sterk de dualistische traditie.
Minister Bot vergemakkelijkte de discussie niet door steeds schriftelijke
‘dagoverzichten’ aan de paperassen toe te voegen. Dit bracht de fabel in de
wereld dat zijn nota slechts bladzijdegewijs in de ministerraad binnenkwam:
‘de kwestie is namelijk, dat ik elke dag van de zich voortslepende
discussies met ingediende en weer herroepen amendementen etc. een
schriftelijk overzicht indiende van de resultaten van de vorige dag, waarin
ik mijn maximum concessies had vervat. Mijn zorg was namelijk steeds te
waken tegen een wezenlijke denaturering van mijn ontwerp . . . Deze
werkwijze, die het ook mijn medestanders gemakkelijker maakte om de
stand van zaken in het oog te houden, verdroot echter de oppositie, m et
name Andriessen. Volgens hem trachtte ik m et deze werkwijze de
voortgang der besprekingen in de m inisterraad op losse schroeven te zetten.
Mijn standpunt daarentegen was, dat zolang niet de gehele nota was
besproken en een totaal overzicht van de uiteindelijke geschilpunten (m et
hun politieke consequenties) duidelijk kon worden vastgesteld, geen
enkele der gedurende de discussie door de oppositie voorgestelde
incidentele amendementen als zodanig definitief door de Raad was
geaccepteerd.’ 19 Enkele collegae verweten Bot dat zijn dagoverzichten
eerder gesloten compromissen weer ongedaan maakten.
Deze werkwijze vertoonde enige gelijkenis m et die van een schaakspeler,
die al spelende voortdurend en analyserenderwijs de stukken oppakt en
verplaatst zonder evenwel een definitieve zet te doen en die van de
tegenstander bovendien nog verlangt dat hij behulpzaam blijft bij het
onderzoeken van al de geopperde varianten m et toevoeging van de eigen
vondsten en oplossingen. Zo’n wijze van schaakspelen pleegt alleen onder
goede vrienden aanvaard te worden en dan enig spelplezier op te leveren.
De appreciatie van h et optreden van Bot liep dan ook sterk uiteen. De
minister van Defensie, De Jong, oordeelde tegenover de partijtop positief,
doch iemand als Veldkamp had geen goed woord over voor zijn opponent.20
Woensdagavond 24 februari beraadslaagden Marijnen, Bot, Veldkamp,
Aalberse, Schmelzer en Cals in het Catshuis over de toenemende spanning
in het kabinet. Veldkamp bleek vrijwel geen begrip o f steun voor zijn
opvattingen te vinden, hetgeen hem bijzonder opwond en to t onaangename
woedeuitbarstingen leidde. Na afloop ging hij m et Schmelzer en Cals mee
en vertoonde hij een heel ander gedrag, vermoedelijk beseffend dat hij zijn
draai moest nemen in zijn voorkeur voor commerciële televisie, wilde hij
politiek niet volledig geisoleerd raken.21 Een uiterste poging van Aalberse
om die avond to t een oplossing te komen en het kabinet te redden vond
geen weerklank bij Veldkamp, die de voorgestelde concessie afwees.22 De
volgende dag kwamen nog enige compromissen to t stand, zodat het
kabinet halverwege een oplossing leek te zijn.
Vóór de ontslagaanvrage was het kabinet dicht bij een compromis over de
vragen van de criteria voor de toelating van nieuwe volledige
zendgemachtigden en van de verdeling van de zendtijd zowel vóór als na de
aanloopperiode. Het kabinet bleef het oneens over de verdeling van de
reclameopbrengsten, in h et bijzonder over de aanvaardbaarheid van een
verband tussen die opbrengst en de zendgemachtigde in wiens zendtijd de
reclame werd gebracht, een punt dat voor de OTS van vitaal belang was.
Ook de vraag o f nieuwe zendgemachtigden aan bestaande
samenwerkingsvormen waren gebonden, wat de OTS categorisch afwees,
vond geen gelijkluidend antw oord in h e t kabinet. Merkwaardig genoeg zou
de hierna optredende inform ateur Schmelzer in het overleg m et de
139
fractievoorzitters struikelen over hetgeen binnen h et kabinet wel oplosbaar
scheen.
Nasleep: ‘een verlichte dictatuur’?
26 Februari gaf h et kabinet de m oed op zonder de discussies door finale
stemmingen af te ronden, hetgeen K am ervoorzitter Van Thiel in de
fractievergadering van de K.V.P. afkeurde. Naar zijn oordeel had er
gestemd m oeten worden, waarna de tegenstemmers ontslag hadden
moeten vragen.23 Nu bood het kabinet collectief zijn ontslag aan, hoewel
het intern noch m et de Kamer formeel een conflict had. Volgens
Schmelzer had Marijnen finale stemmingen achterwege gelaten om een
reconstructie te vergemakkelijken en om een uiteenvallen van het
protestants-christelijke en het hele confessionele kamp te voorkom en.31
Aanvankelijk overwoog Marijnen de Kamer een nota met daarin de
geschilpunten over te leggen, doch Beel en Romme adviseerden volstrekte
zwijgzaamheid en hebben op staatsrechtelijke gronden in dezelfde geest
de Kamervoorzitter onderhouden.
Op 1 m aart zond de televisie de K am erdebatten uit, waarin Vondeling via
een motie inlichtingen vroeg over dèTcHtergronden van de crisis, zonder
welke hij onmogelijk een verantwoord advies aan h e t Staatshoofd kon
uitbrengen. De PvdA-fractievoorzitter maakte er een levendige vertoning
van, waarin hij de stilzwijgende, d o o rlle Kamer ontboden
minister-president Marijnen voortdurend betrok en zelfs van een
‘verlichte dictatuur’ gewaagde. Later nam hij deze karakteristiek van de
situatie terug. Ware de motie-Vondeling aangenomen, dan had dit weinig
verschil hoeven maken, nu het kabinet toch reeds demissionair en dus niet
‘dwingbaar’ was. Het spreekt vanzelf dat zo lang terugkeer van het
kabinet to t de mogelijkheden behoort, het kabinet zijn interne
meningsverschillen niet ten overstaan van de oppositie zal behoeven vast
te leggen. In het geval van het kabinet-Marijnen had de exacte formulering
van de meningsverschillen stellig politieke problemen opgeroepen, welke
in demissionaire toestand bezwaarlijk door een meerderheidsbeslissing
konden worden opgelost. De volstrekte zwijgzaamheid van Marijnen vond
bij latere crises ten gevolge van interne verdeeldheid geen navolging meer.
Aanstonds na de crisis stelde Geertsema dat zonodig de Kamer moest
worden ontbonden, kennelijk bedacht op het binnenhalen van de
veronderstelde electorale winst. Ook Aalberse stond op algemeen politieke
gronden in verband m et de KVP-verkiezingscampagne van 1963 op het
140
standpunt van Geertsema, dat evenwel vanwege de electorale implicaties
weinig steun kreeg van de overige partijen, de KVP incluis. In de
KVP-fractie kwam de opvatting van Aalberse niet ter sprake.25
Conclusies
1 De kabinetscrisis van 1965 was mede h et gevolg van de bij de formatie
van het kabinet aan h et licht gekomen incompatibilités d’humeurs.
2 Eerdere Kameruitspraken hadden aangetoond dat de KVP en de ARP
wèl m et de PvdA h et radio- en televisievraagstuk in voor haar bevredigende
zin konden oplossen, doch veel moeilijker m et de W D . Dit gegeven
belastte de discussies zozeer, dat Bot het to t uitgangspunt koos voor zijn
benaderingswijze, welke van de W D -m inisters het schier onmogelijke
verlangde: zich voor de tweede keer in dezelfde kwestie tegenover de
eigen Kamerfracties te plaatsen.
3 Gelet op het niet vastleggen middels finale stemmingen van de
precieze geschilpunten, kon Marijnen moeilijk, zo n iet onmogelijk,
tegemoet komen aan de motie-Vondeling, die inlichtingen over het
ontstaan van de crisis verlangde. Terecht hebben nadien de kabinetten in
soortgelijke situaties herhaling van een dergelijke ongewenste situatie
vermeden.
4 Het is de vraag o f minister Bot er goed aan deed coüte que coüte elke
hem onwelgevallige meerderheidsbeslissing van het kabinet, welke het
kabinet bijeen had kunnen houden, te weerstreven m et het oog op het
dan te voorziene conflict m et de Kamer. Zou zo’n meerderheidsbesluit
door de Tweede Kamer zijn afgestemd, dan zou het open conflict to t het
heengaan van het kabinet hebben gevoerd, doch niet dan nadat de
regeringspartijen de kans hadden gekregen publiekelijk af te wegen wat
voor haar prevaleerde: voortzetting van het kabinetsbeleid m et de
bestaande regeringscombinatie óf een breuk m et als vermoedelijke
uitkom st een andere combinatie. Kabinetscrises Vanuit de binnenkamer’
hebben het aperte nadeel dat ze vele onduidelijkheden achterlaten c.q.
veroorzaken.
5 Het kabinet-Marijnen was zakelijk dicht bij een oplossing en berustte ;
nogal lichtvaardig in een gerezen conflict vanuit de verwachting dat de
i
zaak zoals in 1960 binnen korte tijd wel gelijmd zou worden. Het
onderschatte daarbij de kracht van de pro-PvdA-stroming in de ARP.
141
HOOFDSTUK ZEVEN
H e t M in iste rie -C a ls
(14 april 1965—22 n ovem be r 1966)
Een formatie vol nieuwigheden
gericht op de nieuwe tijd
In februari 1961 bedankte Romme voor het Kamerlidmaatschap, waardoor
de KVP plotseling haar politieke leider verloor. Vijftien jaar lang had de
laatste grote katholieke emancipator in de reeks Schaepman, Nolens en
Aalberse sr., h et politieke toneel van regie-aan wij zingen voorzien. Romme’s
gezondheid dreigde onherstelbare schade op te lopen bij voortzetting van de
slopende arbeid aan het fractievoorzitterschap verbonden. Géén van zijn
opvolgers zou hetzelfde, vrijwel onbetwiste gezag verwerven. De eerste die
het proberen m ocht, dr. Wim de K ort, Brabander en wetenschappelijk
veelvuldig gelauwerd in België, sneuvelde al snel. De Kort ontm oette veel
weerstand bij de ‘éminences grises’ van de KVP, Beel, De Quay en Van
Thiel, en bij de KVP-bewindslieden uit het electoraal zo succesvolle
kabinet-De Quay. Gedurende de kabinetsform atie in 1963 opereerde de
KVP-fractieleider zo onbeholpen, dat het KVP-partijbestuur onder leiding
van Aalberse jr. besloot zich van deze politieke blindganger te ontdoen en
Norbert Schmelzer naar voren te schuiven. Op 7 december 1963 kwam de
KVP-fractie te U trecht in hotel Pays-Bas bijeen om enkele actuele zaken te
bespreken. T ot verrassing van zijn aanhangers in de fractie kondigde De
Kort zelf aan dat hij h et voorzitterschap neerlegde. Het ordevoorstel om
terstond een nieuwe fractievoorzitter te kiezen won het van het door De
Korts aanhangers gewenste uitstel. Schmelzer werd daarop m et ruim
tweederde meerderheid aanstonds gekozen.1
Drs. W. K. N. Schmelzer, informateur (2 —12 maart 1965)
Politicus sans gêne
Met Schmelzer als fractieleider ging de KVP stormachtige en moeilijke jaren
tegemoet. De ooit vanzelfsprekende binding van de katholieken m et hun
142
partij werd m et de jaren losser. De katholieke zuil m et in het centrum de
bisschoppen begon te wankelen ten gevolge van een ingrijpende geloofs- en
identiteitscrisis. De verschillende stromingen en belangengroepen binnen de
KVP botsten fel op elkaar en vochten hun geschillen meer dan voorheen in
de openbaarheid u it. De maatschappelijke onvrede en onrust vraten de
partij aan en veroorzaakten een sfeer van verwarring, waardoor het voor de
kiezers moeilijk werd een vaste koers te ontdekken bij de al te veelvuldige
crises in de lands- en partijpolitiek. In deze moeilijke omstandigheden wist
Norbert Schmelzer zich bijna een decennium lang te handhaven als politiek
leider.
In 1921 te R otterdam geboren uit welgestelde ouders —vader had een
goede baan bij de Rotterdamse Bank — ontwikkelde Wilhelmus Klaas
Norbert zich to t een ambitieuze jongem an. De Jezuièten van het Haagse
Aloysiuscollege brachten hem belangstelling bij voor de samenhang tussen
religie en maatschappij. Toen al vielen Norberts prestatiedrift, discipline en
competitiezucht op. Na in Tilburg economie te hebben gestudeerd kwam
hij toevalligerwijs in contact met Rom me’s oudste dochter Carla, met wie
hij in een villa te Doom een dansje m aakte (1948). Vader Romme ontfermde
zich over de veelbelovende Unilever-econoom, hielp hem onderbrengen
bij de befaamde Spierenburg (directeur-generaal Buitenlandse Economische
Betrekkingen) en onderwees hem door lange gesprekken in de fijne kneepjes
van de politiek. H et was ook Romme die Schmelzer in het laatste kabinetDrees het staatssecretariaat voor bezitsvorming en publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie bezorgde.
In het kabinet-De Quay (1959—1963) vervulde hij, wederom als
staatssecretaris, een sleutelrol. Hij was aan De Quay toegevoegd mede als
diens politieke assistent, hetgeen geen overbodige luxe bleek voor de nogal
schuchtere en aanvankelijk schutterende premier. De Quay leerde
Schmelzers deskundig en doortastend optreden waarderen, doch bewaarde
zekere reserves waar h et diens uitgesproken genoegen in macht en
machtsuitoefening betrof. De Nederlandse politiek bewaarde immer dat
calvinistische trekje, waardoor politici bijna gedwongen zijn om voortdurend
uit te leggen dat ze de m acht niet zochten, maar ertoe geroepen waren.
Schmelzer zag in macht h e t onmisbare middel om zijn
christen-democratische idealen to t gelding te brengen. Daarom streefde hij
zonder merkbare gêne naar versterking van zijn machtspositie, hetgeen hier
en daar kwaad bloed zette. Ook zijn bijzonder gesoigneerd uiterlijk en
beheerst, bijna onderkoeld optreden w ekten irritaties. Deze ogenschijnlijk
onaandoenlijke gentleman in de politiek miste het vermogen om de mensen
143
het gevoel te geven een van hen, m ens onder de mensen te zijn. De poging
om de voor hem onaangename en deels onrechtvaardige beeldvorming te
doorbreken middels h et geruchtmakende boek ‘Het verschijnsel Schmelzer’,
(juni 1973) slaagde in zekere zin blijkens de vele reacties wel. Politiek
gezien betekende ‘uit het dagboek van een politieke teckel’ zoveel als
zelfverbranding. Een ernstige taxatiefout dus.
Schmelzer probeert tevergeefs h et kabinet-Marijnen
te redden
Op 2 maart 1965 verzocht de Koningin drs. W. K. N. Schmelzer ‘een
onderzoek in te stellen naar mogelijkheden om te geraken to t een spoedige
oplossing van het in h et kabinet-Marijnen gerezen geschilpunt’: het radio- en
TV-vraagstuk dus. De KVP-fractieleider had liever iemand uit de W D
(mr. Van Riel) belast gezien m et de inform atieopdracht, maar zijn collegae
van de PvdA, W D en ARP hadden zijn naam genoemd, evenals de
minister van Staat dr. L. J. M. Beel, die zowel in de KVP als aan het h o f in
hoog aanzien stond. Beel achtte h e t conflict oplosbaar in tegenstelling to t
Romme, die desgevraagd Schmelzer ontraden had een beperkte opdracht
te aanvaarden.2 Zelfs al zou Schmelzer slagen, dan nog had aanvaarding
het nadeel dat de nog jonge fractieleider door de PvdA vereenzelvigd zou
worden met de confessioneel-liberale samenwerking.
Als informateur installeerde Schmelzer zich op het departement van
minister-president Marijnen, waardoor h e t informeel onderling contact
vergemakkelijkt werd. Betwijfeld mag worden of dit contact veel kon
bijdragen aan de oplossing van de gerezen geschillen. Immers, al spoedig
bleek dat Schmelzer evenmin als Marijnen eerder in het kabinet, een
oplossing durfde te forceren. Door gebrek aan actuele autoriteit beperkte
Schmelzer zijn arbeid tot het registreren van de tegenstellingen, die
daardoor eerder verhard dan verzacht w erden.3 De inform ateur voelde
zich politiek nog niet sterk genoeg voor een meer agressieve en daardoor
meer riskante benadering.
Nu lag de omroepkwestie partijpolitiek zeer moeilijk, omdat de befaamde
beginselen in het geding waren gebracht. ‘Open bestel’ en ‘commerciële
televisie’ waren de inzet geworden van een conflict dat herinneringen opriep
aan de schoolstrijd. Vooral de ARP bij monde van fractieleider
Smallenbroek leek van geen compromis te willen weten. Als de
informatie-Schmelzer haar ontknoping nadert en Geertsema ( W D ) en
Beemink (CHU) publiekelijk van nieuwe mogelijkheden gewagen, zet
144
Smailenbroek onmiddellijk een domper op dit optimisme. ‘Men mag het
Nederlandse volk niet verlakken’, aldus de anti-revolutionair, die de kloof
tussen ARP-KVP enerzijds en W D -C H U anderzijds meer hielp verbreden
dan overbruggen.4 De confessioneel-liberale samenwerking had voor de
ARP blijkbaar nog maar weinig aantrekkingskracht. Ook in de KVP-fractie
bestond er een ‘Hilversumse’ lobby (KRO!), die deels samenviel m et het
bredere verlangen naar coalitievorming m et de PvdA. Alleen de CHU
streefde consequent en publiekelijk naar het welslagen van de
informatie-Schmelzer. Beernink formuleerde op h et beslissende moment
tal van compromissen, zonder veel succes overigens.
De als een soort boekhouder informerende Schmelzer moest dus het
levensmoede kabinet-Marijnen nieuw leven inblazen. In plaats van al zijn
energie aan te wenden ten gunste van h et alsnog bereiken van volledige
overeenstemming binnen het kabinet, dat zelf al halverwege gekomen was,
koos de inform ateur voor het zoeken van een oplossing via overleg m et de
fractievoorzitters van de regeringspartijen. Die gingen onmiddellijk
publiekelijk m et elkaar in de slag, hetgeen het onderhandelingsklimaat niet
veraangenaamde. Na een langdurig gesprek m et Geertsema ( W D ) op
maandag 8 m aart, maakte Schmelzer een ernstige fout, die logisch
voortvloeide uit zijn al te passieve o f neutrale werkwijze. Zonder daar
Geertsema op enigerlei wijze bij te betrekken legde hij de confessionele
fractieleiders een tiental vragen voor, die afgeleid waren van de
mededelingen van de W D -fractieleider. Zowel in de fracties van KVP als
ARP werden de vragen opgevat als W D -eisen, hetgeen weerstand en
verontwaardiging wekte. Geertsema zou zich later in de Kamer hierover
beklagen en opmerken dat de bewuste vragen niet eens schriftelijk, maar
mondeling overgebracht w aren.5
Uiteraard was het Schmelzer niet ontgaan dat mede door zijn toedoen de
tegenstellingen zich toespitsten. Daarom besloot hij to t een uiterste en
laatste poging to t het vinden van een vergelijk. Donderdag 11 maart
begonnen de fractieleiders onder zijn leiding aan een marathonzitting van
zeven uur.
De inform ateur had de uiteenlopende standpunten in een overzichtelijk
stuk vastgelegd. Merkwaardig genoeg liep het nachtelijk beraad stuk op de
toelatingseisen voor nieuwe zendgemachtigden en op de zendtijdverdeling,
waarover in het kabinet wèl overeenstemming te bereiken viel. Het
kabinet-Marijnen was gestruikeld over de organisatiestructuur en de
reclameproblematiek. Daar vonden de politieke nachtbrakers wèl een
modus vivendi voor. Terecht plaatste Duynstee vraagtekens bij Schmelzers
145
conclusie, in het eindrapport neergelegd: het conflict was binnen het kader
van zijn opdracht onoplosbaar.6
Vermoedelijk mislukte de inform atie door Schmelzers taakopvatting
(boekhouder), door zijn benaderingswijze (oplossing via de
fractievoorzitters) en door de gevolgde procedure (de tien vragen). Vooral
Geertsema zou bij de debatten over de regeringsverklaring van het
kabinet-Cals het optreden van Schmelzer hekelen. Ook in de KVP-fractie
reageerde men negatief op zijn informatie-arbeid, die derhalve weinig
bijdroeg aan de versterking van zijn leiderschap. Anderzijds had
Schmelzer een echec als dat van zijn voorganger De Kort in 1963 weten
te vermijden, wiens mislukking wellicht nog te vers in Schmelzers
geheugen lag. In ieder geval durfde hij geen m om ent zijn volle politieke
gewicht in de waagschaal te stellen en miste hij mede daardoor een kans
op succes.
De vraag was nu: hoe verder? Een zuiver rechts (confessioneel) kabinet
achtte Beernink onder de gegeven omstandigheden onmogelijk. De
CHU zou h et liefst de televisiekwestie voorlopig in de ijskast zetten en het
kabinet-Marijnen door laten regeren. V oor samenwerking m et de PvdA
bestond in de CHU-fractie weinig animo en minderheden in ARP en
KVP deelden dit gevoelen. Zijlstra en Roolvink spraken dit voor wat
betreft de ARP publiekelijk uit, terwijl ook KVP-voorzitter Aalberse van
zijn reserves ten aanzien van de PvdA had laten blijken.7 De PvdA meende
dat de confessionele partijen het eerst maar samen moesten proberen, doch
reageerde niet afwijzend op regeringsdeelname. PvdA-fractieleider Anne
Vondeling wenste evenwel niet als in 1963 ‘de rol van versmade geliefde’
toebedeeld te krijgen. De PvdA-fractie wist zich in een zeer sterke
onderhandelingspositie, waardoor h et pleidooi van Van der Goes van
Naters, ooit zelf voorzitter van de fractie (1946—1951), voor nieuwe
verkiezingen voorafgaand aan de wisseling van regeringscoalitie geen gehoor
vond. Nog geen tien jaar later in 1972 zou zijn standpunt door alle partijen
als een eis van democratische zuiverheid onderschreven worden.
Kortom , alles wees in de richting van een combinatie KVP-ARP-PvdA m et
eventueel nog de CHU daarbij, hoewel weinigen dat laatste waarschijnlijk
achtten. De fractievoorzitters van de belangrijkste partijen adviseerden de
vorstin om Schmelzer te belasten m et de formatie van een kabinet dat op
zulk een combinatie van partijen zou steunen. Schmelzer zelf had goede
redenen om Cals naar voren te schuiven. Officieel heette het dat hij de
voorkeur gaf aan het fractievoorzitterschap. Later gaf hij voorts als
redenen voor zijn weigering op, d at hij zijn geloofwaardigheid als
146
voortrekker van de confessionele samenwerking verloren zou hebben indien
door zijn toedoen de CHU had moeten afhaken. Bovendien zou Cals méér
bij de PvdA u it h et vuur kunnen slepen voor de KVP, gelet op het
vertrouwen dat Cals bij de PvdA genoot.*
Geen van deze verklaringen bevredigt geheel. Immers, al eerder formeerde
Romme een kabinet zonder daarin zelf zitting te nem en, laat staan
premier te worden (1951). Juist als form ateur had Schmelzer de
confessionele samenwerking kunnen bewaken door zijn welslagen desnoods
afhankelijk te maken van de medewerking van zowel CHU als ARP. Dat
zou die blijkbaar begeerde geloofwaardigheid versterkt hebben. Trouwens,
als fractievoorzitter zou Schmelzer mee verantwoordelijk worden voor h et
uit de boot vallen van de CHU, al direct in de beginfase van de
formatie-Cals. Bovendien rijst de vraag in hoeverre de nog oppermachtige
KVP (50 zetels) behoefte had aan indringende samenwerking m et zowel
CHU als ARP. Pas de zware verkiezingsnederlagen van 1967,1971 en
1972 gaven vaart aan het streven om samen te gaan in wat het CDA zou
worden.
Vermoedelijk vreesde Schmelzer nog meer politiek gezichtsverlies bij een
tweede mislukking, hetgeen in het voordeel zou werken van één van de
mogelijke rivalen voor het partijleiderschap, Jo Cals. Al bij het vertrek van
Romme was Cals genoemd als mogelijk partijleider, doch zijn ministerschap
stond een verkiezing als fractievoorzitter in de weg. Door Cals bij de
Koningin aan te bevelen voor het formateurschap belastte Schmelzer zijn
rivaal bovendien m et het probleem Marijnen, de fungerende KVP-premier.
De PvdA zou zich stellig fel verzetten tegen diens terugkeer, terwijl Cals’
zwakke gezondheid mogelijk een beletsel zou vormen voor het zware
am bt van minister-president. K ortom , m et Cals als form ateur liep Schmelzer
de minste risico’s, terwijl alle opties, waaronder het premierschap, to t op
zekere hoogte open bleven.
In het eerste gesprek na de benoeming van Cals to t form ateur verzekerde
Schmelzer hem, dat hij de klus zelf opgeknapt zou hebben indien Cals
geweigerd had. Dit irriteerde de hals over kop uit Rome teruggevlogen Cals
zéér, evenals wat hij noemde ‘Schmelzers stiekeme gedrag’ door als
inform ateur in het geheim bij Korsten Veldkamp te ontm oeten.
147
Mr. J. M. L. Th. Cals, formateur (15 maart—13 april 1965)
Een politieke Icarus
Met Cals betrad een man het formatietoneel, die zijn sporen in de
KVP en in de Iandspolitiek al ruim schoots verdiend had. Deze volbloed
Limburger, in 1914 u it een katholiek onderwijsgezin te Roermond
geboren, had al jong geleerd indien nodig van zich af te bijten. Niet minder
dan zes oudere zusters en een tweelingzus moest hij thuis trotseren. Evenals
Schmelzer was Cals klein van stuk, hetgeen voor beiden niet zonder invloed
op h un vorming bleef. Na het Bisschoppelijk College te Roermond
doorlopen te hebben, studeerde Cals twee jaar filosofie te Rolduc, het
befaamde groot-semenarie met zijn voortreffelijke docenten. Voor het
priesterschap had hij beslist teveel tem peram ent, zodat de overstap naar de
Nijmeegse rechtenfaculteit (1935) niet behoeft te verbazen.
In de senaat van het Nijmeegs Studentencorps, broedplaats van vele
prom inente politici (Van Agt!) ontm oette Cals de dochter van de
gezaghebbende Nijmeegse rechtsgeleerde professor Van der Heyden.
Gedurende de spannende formatieweken, maar ook in die moeilijke uren
van de onverwachte val van zijn kabinet stond zijn levensgezellin hem
terzijde. Aangezien Truus voortreffelijk wist te zwijgen kon Cals al die
delicate formatieproblemen ’s avonds van zich af praten.
In 1941 vestigde Cals zich als advocaat en procureur te Nijmegen, alwaar
hij na de oorlog onder meer voorzitter van de KVP-fractie in de
gemeenteraad werd. In 1948 kwam hij in de Tweede Kamer doordat Van
Schaik tegen de verwachting in minister in het eerste kabinet-Drees werd.
De voormalige Nijmeegse hoogleraar, sedert 1948 minister van OKW,
R utten benoemde Cals in 1950 to t staatssecretaris. Tot verbazing van
vader Cals overigens, die bij zoonlief nog nimmer enige kennis van ons
onderwijs ontdekt had. De jurist Cals zou er evenwel in slagen het gehele
voortgezet onderwijs (ongeveer een miljoen leerlingen) te hervormen via de
Mammoetwetgeving.
Bij dit legislatieve werk, waaraan hij jarenlang (1952—1963) als minister van
OKW zijn beste krachten gaf, ondervond hij nogal wat weerstand in
confessionele kringpt^rwijl de PvdA hem op cruciale momenten steunde.
Echt populair was^Cals niet in de KVP-kring. Zijn puntige en scherpe hum or
kwam nogal eens hard aan. Hoewel in wezen zeer gevoelig en gemakkelijk
geraakt, gold hij als een hard, intelligent en cerebraal politicus.9 Zijn vlugge
en lenige geest ging gepaard met een opvallende flux de bouche,
148
beweeglijkheid en geldingsdrang. Als Cals aanwezig was bleef dat niet
onopgemerkt. Zo wist hij als form ateur de aandacht gevangen te houden
door veelvuldig contact met de media èn door zijn bezoeken aan de
Koningin, waarvoor m inister De Jong hem een legerhelikopter ter
beschikking stelde.
De Quay greep in 1963 persoonlijk in toen de KVP-top onder aanvoering
van De Kort voor het lijsttrekkersschap vier mensen wilde voordragen,
onder wie Cals o n tb rak .10 Ook Beel stelde vertrouwen in de beproefde
politicus en had op een receptie in datzelfde jaar Cals al verzekerd dat het
nu zijn beurt was (na Marijnen). Ziekte schakelde de altijd bezige Cals in
1963 voor twee jaar uit. Hoewel bepaald geen ziekelijk type, moest Cals
regelmatig zijn over-inspanning bekopen m et gedwongen bedrust. In
Den Haag heette het dat Jo Cals ‘van boven en van onder opbrandde’,
aangevreten door spanningen, die door hem evenwel eerder gezocht dan
gemeden werden. Zoals vrijwel elke politicus, was Cals gevoelig voor de
luister en strijkages, verbonden aan het ministersambt. Het publiek
herkende in Cals wél de man van vlees en bloed en koos in 1966 spontaan
vóór Cals en tegen Schmelzer.
Cals formeert m et allure en m et succes
Hoe weinig Cals voorbereid en bedacht was op een mogelijk optreden als
form ateur bleek uit zijn vertrek naar Rome, waarvandaan hij nog dezelfde
dag ijlings terug moest vliegen.11
Maandagochtend 15 maart 1965 om negen uur ontving Koningin Juliana de
kandidaat-formateur, die aanvankelijk ernstige bezwaren opperde tegen zijn
uitverkiezing. De adviezen wezen vrijwel unaniem Schmelzer aan.
Staatsrechtelijk verdiende het de voorkeur dat de form ateur ook
minister-president van h et d o o rh em gevormde kabinet werd of er op z’n
minst als minister deel van zou uitm aken. Cals ambieerde dat allerminst.
Hij was voornemens het to t 1967 nog kalm aan te doen m et het oog op zijn
gezondheid. Een inform atieopdracht was hem veel liever.
De Koningin wist de tegenstribbelende Cals te overtuigen door zich aan te
sluiten bij Schmelzers advies. Deze had Cals aanbevolen wegens diens
politieke ervaring en ‘betere politieke ligging’ bij de PvdA. Na de oorlog
was het wel vaker voorgekomen dat een formateur geen minister-president
werd. Hare Majesteit wenste hem nadrukkelijk te belasten m et zowel de
zetelverdeling als h e t zoeken van geschikte kandidaat-ministers, zodat een
informatieopdracht uitgesloten was. Cals gaf zich gewonnen, doch niet
149
zonder Juliana verzekerd te hebben dat hij minister-president Marijnen ook
in het toekomstige kabinet wilde behouden. M ocht hij in zijn opdracht
slagen, dan moest er naar wegen gezocht worden om Marijnen alsnog to t
form ateur te benoemen.
Cals’ opdracht luidde: ‘een kabinet te vormen dat zal mogen rekenen op een
vruchtbare samenwerking m et de volksvertegenwoordiging’. 12 De
formulering liet de mogelijkheid van herstel van de confessioneel-liberale
samenwerking open, waardoor Cals als form ateur tegenover de PvdA een
betere onderhandelingspositie innam dan Schmelzer. die zelf de
onmogelijkheid van zo’n herstel had vastgelegd in zijn informatierapport.
Rond half een vond het eerste telefonisch contact m et Beel plaats, waarin
onder meer de wenselijkheid om O ud, Drees en Romme te raadplegen aan
de orde kwam. Gedurende de gehele formatie bleef Cals in nauw contact
m et Beel, die hem de volgende dag stijfde in zijn voornemen om tegenover
de fractieleiders een duidelijk en eigen standpunt in te nemen. Volgens
Beel was Schmelzer mislukt doordat hij zo’n aanpak niet aangedurfd had.
Een opvatting die Cals in allerlei varianten ook hoorde van onder meer
de ministers Scholten (CHU) en Toxopeus ( W D ) en de fractievoorzitters
Beernink (CHU) en Geertsema (W D ).
Form ateur Cals zorgde 15 maart voor een novum door zijn werkzaamheden
aan te vangen met een persconferentie. Ook bij het verdere verloop van de
' formatie betrok Cals de media. Wellicht onbedoeld gaf deze publiciteit
hem een zekere machtspositie, die stellig bijdroeg aan zijn welslagen.
De kaarten komen op tafel
Na het nodige vooroverleg stelde Cals op 18 maart een memorandum op
ten behoeve van het m et de fractievoorzitters afzonderlijk te voeren overleg.
Daarin constateerde hij dat Schmelzers lijmpoging mislukt was en dat
langer uitstel van een oplossing van het radio- en televisievraagstuk
onverantwoord was, gelet op het gezag van Regering en Parlement. Derhalve
x moest er naar een andere regeringscombinatie gezocht worden, liefst zo
tireed mogelijk wegens de belangrijke beslissingen die genomen moesten
worden. Vandaar ‘dat in de huidige omstandigheden verre de voorkeur
m oet worden gegeven aan een kabinet waarin KVP, PvdA, ARP en CHU
op basis van een voor hen allen aanvaardbaar programma samenwerken’. 13
Na de fractievergadering van de PvdA op 16 maart had voorzitter Vondeling
verklaard dat zijn partij geen herhaling van 1963 wenste (‘versmade
geliefde’) en haar medewerking aan de formatie afhankelijk zou maken van
150
een ‘intentieverklaring van alle betrokken partijen’. Hieraan kwam Cals
tegemoet door in het memorandum de vraag voor te leggen ‘o f de
fractievoorzitters van genoemde partijen werkelijk bereid zijn to t positieve
samenwerking’. Pas na beantwoording hiervan kon beraad over een
gezamenlijk program plaats hebben. V oorts produceerde Cals een stuk over
‘aard en omvang van de aan te gane bindingen’.14
Onder vooropstelling van eigen functie en verantwoordelijkheid van
regering en Staten-Generaal werd de noodzakelijkheid benadrukt dat het
nieuwe kabinet ‘in ieder geval voor w at betreft zijn beleid ten aanzien van
controversieel liggende belangrijke vraagstukken zich verzekerd weet van
de instemming van de aan de kabinetsleden geestverwante fractievoorzitters
als door hun groepen gekozen leiders’. N et als in het akkoord van Wassenaar
(1963) werd dat laatste omschreven: ‘h un instemming wordt geacht in te
sluiten de instemming van zijn groep, ongeacht hoe de fractievoorzitter
m eent deze verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen en voorts m et
het normale voorbehoud, dat bij een o f ander p u n t altijd wel enkelen van
zijn groep u it de boot mogen vallen’.
Op 18 m aart ontving Cals achtereenvolgens Schmelzer, Vondeling en
Geertsema.
Schmelzer (van twee to t vier uur) ging akkoord m et memorandum en
bindingsformule. Een kabinet m et alleen KVP, ARP en CHU achtte hij niet
voldoende regeerkrachtig. Het afvallen van CHU o f ARP zou de KVP zeer
betreuren, maar het zou geen reden voor afhaken vormen. Pas als beide
partijen niet zouden m eedoen, was nader beraad in eigen kring nodig.
Van vier to t zes uur was Vondeling aan de beurt. De fractievoorzitter van
de PvdA begon met zijn stekels op te zetten door mede te delen dat
meeregeren voor de PvdA weinig aantrekkelijk was. De escapades van
De Kort in 1963 waren niet vergeten. De lijmpoging van Schmelzer,
waarbij de PvdA buiten spel stond, had ontstemming gewekt en anderhalf
jaar was te kort voor het verwezenlijken van iets substantieels van het eigen
program. Vondeling stelde die voorwaarden voor constructief overleg,
waarvan de eerste twee (intentieverklaring en even sterke binding als in
1963) al door de form ateur gehonoreerd waren. De derde voorwaarde
b etrof de radio- en televisieproblematiek. Daarover moest allereerst een
akkoord gesloten worden, dat vrijwel unaniem door de fracties onder­
schreven diende te worden. Het uit de boot vallen van bij voorbeeld vier
CHU’ers was onaanvaardbaar. Vondeling sprak zich uit voor een combinatie
van KVP, PvdA en ARP, waarbij het afvallen van de ARP geen beletsel zou
zijn voor doorgaan m et de KVP. De CHU kon alleen meedoen als ze een
151
duidelijke binding aan belangrijke program m apunten zou aanvaarden en
als de zetelverdeling voor de PvdA niet nadelig zou uitpakken. Aan vier
zetels voor ARP en CHU kleefde het bezwaar dat daarmee vooruitgelopen
werd op de periode na 1967.
Alvorens ‘de persoon Jo Cals’ de PvdA-programma-eisen vertrouwelijk ter
hand te stellen, bracht Vondeling het premierschap ter sprake. De PvdA
zou in geen geval zitting nemen in een kabinet m et Marijnen in dezelfde
functie. Zeker na het gebeurde in 1963 zou dat volstrekt onjuist zijn en in
strijd m et h et politieke fatsoen. Cals maakte Vondeling opmerkzaam op
het averechtse effect van dit standpunt in de KVP, die meer dan anders
aan Marijnen zou vasthouden. De PvdA-onderhandelaar repliceerde dat
de persoon van Marijnen niet in h et geding was, aangezien zijn fractie ook
tegenover een Cals in dezelfde situatie als Marijnen eenzelfde standpunt
zou innemen. Na het gesprek bracht Cals de minister-president op de
hoogte van de opstelling van de PvdA.
Het onderhoud m et W D -fractievoorzitter Geertsema duurde een dik uur,
van half negen to t kwart voor tien. Geertsema luchtte zijn hart over de
zijns inziens incorrecte handelwijze van Schmelzer voor wat betreft het
overbrengen van Geertsema’s vragen in de vorige informatiefase. Cals gaf
te kennen dat hij zijn opdracht niet zou teruggeven als m et de PvdA geen
overeenstemming werd bereikt. Hierop verklaarde Geertsema in dat geval
bereid te zijn to t hernieuwd overleg, waarvan het resultaat wellicht de
terugkeer van het zittende kabinet mogelijk zou maken. Dat de W D
voorlopig buiten spel stond, vond Geertsema ‘begrijpelijk’.
De volgende dag ontving Cals ’s middags Smallenbroek, fractievoorzitter
van de ARP en Beernink, fractievoorzitter van de CHU. Smallenbroek
wilde zo spoedig mogelijk een nieuw kabinet, dat een krachtig beleid zou
voeren. De samenwerking van KVP, ARP en CHU vormde weliswaar een
uitgangspunt, doch m ocht de CHU afhaken, dan was hij persoonlijk vóór
doorgaan m et KVP en PvdA. Later die dag zou hij telefonisch meedelen
dat partijvoorzitter Berghuis en minister Biesheuvel daar ook zo over
dachten. Hij claimde evenals de CHU twee zetels, maar toonde tevens begrip
voor de bezwaren van de PvdA, die met 42 zetels dan evenveel
ministersposten zou krijgen als ARP en CHU m et samen 26 zetels. Bij een
combinatie KVP—PvdA—ARP vroeg Smallenbroek drie zetels, waarop
Cals de verdeling 6 : 5 : 2 meer in overeenstemming met de verhoudingen
verklaarde. Voor het eerst ontvouwde Cals de gedachte om twee
vice-premiers voor te dragen ter verbetering van de besluitvorming van de
ministerraad en ter versterking van de eenheid van het kabinet.
152
Het onderhoud m et Beernink verliep uitgesproken stroef. Beernink begon
m et zijn voorkeur voor de huidige combinatie u it te spreken en kon om die
reden ‘het verre de voorkeur geven aan de PvdA’ niet onderschrijven. Cals
was bereid de betreffende passage als uitsluitend voor zijn persoonlijke
verantwoording te beschouwen. Hoewel Beernink inzake de
intentieverklaring de desbetreffende vraag uiteindelijk m et ‘ja’
beantw oordde, hield hij vast aan het voorbehoud inzake regeringsprogram
en zetelverdeling. De form ateur had daar vrede mee, omdat voor alle
fractievoorzitters uiteindelijk hetzelfde gold. De CHU-fractievoorzitter
benadrukte nog eens zijn wens dat de CHU tenminste twee zetels toebedeeld
zou krijgen. Eén representant zou in de fysieke onmogelijkheid verkeren
het gehele beleid in de ministerraad te volgen. Bovendien zou de CHU
tussen Andriessen en Scholten m oeten kiezen.
Tegen de bindingen-formule opperde hij weinig bezwaren mits het begrip
‘enkelen’ niet te eng geïnterpreteerd zou worden. Aldus wist Cals hoe de
kaarten lagen en op de persconferentie om half acht verklaarde de form ateur
dat hij bij een eventuele tegenstelling to t de CHU zijn poging zonder de
CHU zou voortzetten.
Beernink past niet in het spel
De afzonderlijke gesprekken met de fractievoorzitters van PvdA, KVP,
ARP en CHU hadden Cals duidelijk gemaakt wat zijn mogelijkheden waren.
Zowel Schmelzer als Smallenbroek hadden m et de m ond beleden dat ze
de CHU er graag bijhielden, maar tegelijkertijd verzekerd ook zonder
CHU dóór te willen gaan m et de form atie. De PvdA had zich afkerig
getoond van CHU-deelneming aan het kabinet. De CHU zelf had een
\
voorkeur voor terugkeer van het kabinet-Marijnen, en het gevaar was
■'
aanwezig dat ze in een latere fase van de formatie de door Cals gewenste
combinatie alsnog zou laten vastlopen. Dit, maar ook de zetelverdeling en
de radio- en televisiekwestie maakten het voor Cals aantrekkelijk, zo niet
noodzakelijk om de CHU als risicofactor te elimineren.
Dat kon betrekkelijk eenvoudig gebeuren door het radio- en
televisievraagstuk te urgeren. Aan het publiek zou dit goed te verklaren
zijn gelet op h et ontstaan van de crisis. Juist op dit strijdpunt had
Beernink nauwelijks bewegingsruimte. Hij maakte persoonlijk deel uit van
de combinatie-TVN, die naar openbreking van het omroepbestel streefde.15
Beernink had zich publiekelijk sterk gemaakt voor oplossingen die meer in
de lijn van de W D lagen. In een radiorede op 22 m aart betoogde hij nog
153
eens dat mensen die daar bezwaar tegen hadden, to ch niet gedwongen
mochten worden om omroepverenigingen te stichten.16 Hij wilde
dispensatiebevoegdheid voor de regering voor wat betreft de toelatingseisen
aan nieuwe zendgemachtigden. Hij benadrukte nog eens dat het voor de
CHU in deze om een ‘vrije kwestie’ ging, waarin ieder naar eigen geweten
zou moeten beslissen, zonder dat dit èn in het kabinet èn in de Kamer to t
een breuk behoefde te leiden.
Inmiddels was uit een niet uitgesproken, maar wel in druk verschenen rede
van Cals over ‘De zin der vrijheid’ gebleken dat de form ateur een radio- en
televisiebestel wenste dat ‘de gehele mens’ zou aanspreken en niet alleen
‘de mens als klant’. Bovendien leefde er bij K W , PvdA en ARP nog oud
zeer over Beerninks optreden in 1964 bij de behandeling van de impopulair
geachte anti-REM-wet. De CHU-fractievooizitter had destijds gedreigd tegen
te stemmen, er op vertrouwend dat m et de steun van de PvdA-oppositie
deze wet toch wel aangenomen zou worden. Vondeling had evenwel gesteld
om politieke redenen dan óók tegen te zullen stemmen, waarop Beernink
zijn dreigement had ingeslikt. Het lag voor de hand dat Vondeling weinig
consideratie zou tonen met Beerninks persoonlijke binding aan het
Open-Bestelstreven, doch van Smallenbroek had Beernink wellicht meer
begrip verwacht. Hun onderlinge verhouding bereikte gedurende de
kabinetscrisis een dieptepunt.
K ortom , de zwarte piet zat al in Beerninks hand, hetgeen alleen nog
publiekelijk vastgesteld moest worden. Op 22 maart stelde Cals een
procedure-voorstel op, dat op een conferentie van 23 maart m et de vier
fractieleiders zou worden besproken. In dat voorstel zouden
intentieverklaring, aard der bindingen en vaststelling van onderwerpen voor
het ‘basisprogram’ (= regeringsprogram in globale vorm, verder uit te
werken door de aangezochte ministers in het constituerend beraad),
allereerst aan de orde komen. Onmiddellijk daarna wilde de form ateur het
radio- en televisiebeleid voorleggen, daarmee gehoor gevend aan de
preliminaire eis van Vondeling en een verzoek van Smallenbroek.
Het ochtendberaad leverde 23 m aart weinig problemen op, doch in de
namiddag ontstond een hoog oplopend proceduredebat. Beernink wenste
over de toelating van de nieuwe zendgemachtigden eerst zijn fractie te
raadplegen. Overeengekomen werd in de vorm van een later door Beernink
aangevochten conclusie, dat ten eerste de CHU-fractie zich terzake
duidelijk, dus m et overgrote meerderheid zou uitspreken. Hooguit één of
twee fractieleden m ochten uit de b o o t vallen, onder wie evenwel niet de
fractievoorzitter! Ten tweede zou h et radio- en televisieprobleem niet
154
uitgesteld kunnen worden to td at het gehele program en de zetelverdeling
de revue hadden gepasseerd. Moeht de CHU-fractie geen beslissing willen
nemen in afwachting van het totaalplaatje, dan zou h et gesprek niet met
de CHU voortgezet worden. Beernink beloofde onmiddellijk na het
fractieberaad de form ateur te zullen inlichten.17
De volgende dag weigerde de CHU-fractie op de nota-Cals over het radio- en
televisiebeleid in te gaan zolang zij geen inzicht had in het gehele program
en de zetelverdeling. Pas ’s avonds om acht uur kondigde Beernink de
form ateur aan dat hij de volgende ochtend om tien uur in het gezamenlijke
beraad een verklaring zou afleggen. De avond wilde hij benutten voor overleg
in eigen kring, hetgeen, to t ontstemming van zijn collegae, overigens geen
beletsel voor hem vormde tevens een door de televisie uitgezonden
voetbalwedstrijd te bekijken.15 Smallenbroek deed telefonisch die avond
nog de concessie dat h et aantal CHU-dissidenten desnoods zes mocht
bedragen, mits daartoe niet de fractievoorzitter behoorde.
In de ochtend van 25 m aart kwam het to t de voorziene breuk. Omtrent de
precieze oorzaak c.q. aanleiding ontstond verschil van mening. Volgens de
CHU ging het alleen om de geëiste binding vooraf, reeds in het prealabele
stadium. Form ateur en overige fractieleiders oordeelden evenwel dat het
geschil naast de formele procedure kwestie ook materiële inhoud had, gelet
op Beerninks herhaalde eis dat het radio- en televisiebeleid voor de CHU een
‘vrije kwestie’ moest blijven. Het akkoord over aard en omvang der
bindingen sloot dit volstrekt uit, betoogden alle gesprekspartners van
Beernink.
Zoals verwacht, besloten ARP en KVP hun medewerking aan de formatie
voort te zetten, ’s Avonds bereikten de toekomstige coalitiepartners
overeenstemming over een radio- en televisiebestel zoals dat to t op heden
nog immer bestaat. Beel had Cals op 20 maart voorspeld dat de CHU alsnog
zou afvallen en geadviseerd m et PvdA, ARP en KVP door te gaan. De
katholieke ‘elder statesman’ bleek bovendien Vondelings bezwaren tegen
terugkeer van Marijnen als minister-president te billijken wegens het
‘signatuur-bepalende karakter’ van de functie. Onze minister van Defensie,
P. J. S. de Jong, achtte zich destijds desgevraagd nog niet geschikt voor dit
am bt, mede om dat hij Defensie prefereerde. Met Marijnen dreigde een
aanvaring vanwege diens door Witteveen veroorzaakte terughoudendheid
om de meest recente financieel-economische gegevens aan de form ateur ter
hand te stellen. Cals beriep zich op Romme, aan wie in 1963 door De Quay
c.s. ook alle gevraagde gegevens terzake waren verstrekt.
155
Partijen geven elkaar voldoende krediet
De reacties op de houding van de CHU waren volgens De Volkskrant
gekenmerkt door ‘verontwaardiging om niet te zeggen ingehouden w oede’.
Vondeling zei dat de CHU tegelijk ja en nee wilde zeggen, ‘men kan echter
niet blazen en het meel in de m ond houden’. 19 Roolvink (ARP) nodigde
29 maart te Boskoop Beernink uit om alsnog to t een gemeenschappelijk
standpunt te komen, hetgeen Smailenbroek na spoedberaad van de fractie
wist te verijdelen. Het ook door de ARP gewenste overleg met de CHU
mocht deze kabinetsformatie niet meer doorkruisen.20
In eigen kring ondervond Beernink steun en adhesie voor zijn opstelling. Bij
het debat over de Regeringsverklaring van het kabinet-Cals verweet hij zijn
voormalige gesprekpartners: ‘mij w erd een voorstel voorgelegd, dat in feite
inhield een enorme ommezwaai en een verloochening van mijn verleden,
dat ik innerlijk bepaald niet kon aanvaarden. Ik had graag gezien, dat men
hiervoor wat meer begrip had opgebracht’.21
Inderdaad hadden Beerninks gesprekspartners weinig of geen consideratie
en openhartigheid betracht aangaande Beerninks persoonlijke binding aan
de TVN-combinatie. De vraag is evenwel o f dit op hun weg lag. Beernink
zelf had h et probleem in die vorm op tafel kunnen leggen. Omdat hij
terzake geen open kaart wilde spelen dwong hij de anderen to t de
gevolgde procedure. Het uitstappen van de CHU had de sfeer van het
formatieoverleg nauwelijks aangetast. Integendeel, er heerste over en weer,
ook in de fracties, een willige stemming, door Cals bekwaam benut. De
form ateur wist door snelheid van handelen en door het program-overleg
globaal te houden, verrassend snel to t overeenstemming te komen. Dit
ontlokte hem op 31 maart de prognose dat zijn kans van slagen inmiddels
van 5 procent opgelopen was naar meer dan 51 procent.22
In het door Cals voorgestelde procedureschema zou het vaststellen van
een ‘basisprogram’ voorafgaan aan het gemeenschappelijk opstellen van
h et ‘ontwerp-Regeringsprogram’. Form eel was er weinig o f geen verschil
tussen beide, maar h et basisprogram-intermezzo had wel een functie.
Immers, langs deze weg kon de wederzijdse compromisbereidheid inzake de
controversiele onderwerpen getoetst worden zonder het gevaar dat elke
fractie onmiddellijk een crisissfeer teweeg zou brengen. Bovendien kon zo
nagegaan worden o f en hoeveel leden van de onderscheiden fracties bij de
verschillende in overleg vastgestelde ‘oplossingen’, uit de boot zouden
vallen. Zowel in de fracties van PvdA als KVP bestonden weerstanden bij
respectievelijk de linker- en de rechtervleugel. Lucas en Van Rijckevorsel
(beiden KVP) wilden de KVP-fractie de vrijheid doen voorbehouden om
156
aan het eind van de onderhandelingen alsnog te kunnen kiezen voor hetzij
een kabinet-Cals, hetzij een reconstructie van h et kabinet-Marijnen.23
K ortom , middels het basisprogram kon er een zakelijke terreinverkenning
plaatsvinden, hetgeen psychologisch en praktisch van nut was.
Al in zijn eerste gesprek m et de form ateur had Anne Vondeling aan ‘Jo Cals
persoonlijk’ een zevental program m apunten van de PvdA ter hand gesteld.
De PvdA -verlangens betroffen het onroerend goed (prijsbeheersing,
voorkeursrecht overheid bij verkoop aan derden, onteigening op basis van
landbouwkundige waarde, belastingheffing en geen verkoop
IJsselmeergronden), bodemschatten (overwegend aandeel van de overheid
in winning en opbrengsten, conform PvdA-congresresolutie), leefbaarheid
(milieu, bevolkingspolitiek), gemeenten (meer financiële armslag), m inder
huurverhoging, hervorming van de ondernemingen en ontwikkelingshulp
(naar 1 procent van het nationaal inkom en).24 Vrijdag 26 maart bereikten
form ateur en fractieleiders overeenstemming over het financiële kader. Ze
besloten ‘dat voor waarlijk essentiële taken’ van de zogeheten Zijlstra-norm
(rijksuitgaven stijgen niet meer dan de groei van h et nationaal inkomen)
mocht worden afgeweken. Terwille van de voor de bevrediging van de
vele verlangens noodzakelijke extra ruim te aan de uitgavenzijde, werd
Witteveens raming van de groei van de reële nationale produktie op
5 procent inplaats van 4 procent begroot. Ondanks de expansieve
begrotingspolitiek wilden Schmelzer en Smallenbroek vasthouden aan de
onder het kabinet-Marijnen toegezegde belastingsverlaging in twee fasen.2S
Dat was Vondeling minder aangenaam, evenals de voorkeur voor verhoging
van de indirecte belasting voor h et geval er extra middelen gezocht
moesten worden.
Ook de door Bogaers onmisbaar geachte huurverhoging van circa 20 procent
ontm oette in de PvdA-fractie en in het bijzonder bij Bommer ernstig verzet,
ook al omdat daarmee het N W gebruskeerd werd. V oor het overige
bereikten form ateur en fractieleiders schijnbaar moeiteloos compromis
na compromis. Maandag 29 maart m aakte Vondeling een ontspannend
gebaar door te verklaren dat zijn initiatief-wetsontwerp inzake de
prijsvorming van onroerend goed ingetrokken zou worden, indien het
nieuwe kabinet deze problematiek aan de SER zou voorleggen. Hoewel
Vondeling in h et verleden op vele zaken ernstige kritiek had uitgeoefend
en hoewel Suurhoff de toekom st van ons volk niet veilig had geacht onder
het vorige kabinet, kwamen er voor de verschillende programonderdelen
teksten to t stand die ook de PvdA-fractie bij monde van Nederhorst later
to t de erkenning brachten, dat het beleid van h et vorige kabinet niet alleen
157
in de sector van de woningbouw, m aar ook op het gebied van het sociaal,
landbouw- en defensiebeleid werd voortgezet.26 Schmelzer zou van
‘versnelling’ van het beleid spreken.
Voor Bogaers (KVP-minister Volkshuisvesting) verliep de formatie ietw at
onfortuinlijk. Hij had de form ateur een bijzonder optimistisch beeld gegeven
van zijn beleid en de te verwachten resultaten op basis van een SER-stuk
dat door één van de SER-secretarissen bij wijze van 1 april-grap
was rondgezonden.27 Dit gaf aanleiding to t verwarring en hectisch heen en
weer getelefoneer tussen form ateur en betrokkenen. Pas zo’n drie uur
later wist men zich gefopt.
Intussen was Cals de Koningin, die door een beenkwetsuur in Lech
(Oostenrijk) werd vastgehouden, tussentijds rapport gaan uitbrengen,
overigens zonder een diplomatiek paspoort op zijn reis mee te nemen! Te
Bludenz sprak hij ruim drie uur m e t de vorstin, onder meer over de
vervulling van het premierschap.
Koningin Juliana zei een eventueel vertrek van Marijnen te betreuren, maar
drong er tegelijkertijd bij Cals op aan om zich voor dit am bt beschikbaar te
stellen. Nu zijn gezondheid geen beletsel meer was en hij geflankeerd zou
worden door twee vice-premiers, k o n hij toch ja zeggen, als er een beroep
op hem gedaan werd. Cals beloofde nogmaals m et Vondeling over de
mogelijke prolongatie van Marijnen te zullen spreken en noemde Biesheuvel
een ook voor Hare Majesteit zeer aanvaardbare kandidaat. Zelf deed Cals het
liever nog enige tijd kalm aan, doch hij was gaarne bereid onder Biesheuvel
vice-minister-president te worden, belast m et de dringend noodzakelijke
algehele herziening en coördinatie van de departementale indeling.
Maandag 29 m aart bracht Cals de fractievoorzitters verslag uit van zijn
rapportage aan de Koningin. Vondeling bleef onwrikbaar in zijn afwijzing
van Marijnen als minister-president van de nieuwe regeringscombinatie.
Naar zijn zeggen huldigde ook Drees dit standpunt. De
PvdA-fractievoorzitter schroefde de spanning nog op door te verklaren dat
hij steeds was uitgegaan van de veronderstelling dat Cals minister-president
zou worden. Mocht dit onjuist blijken, dan hadden de bereikte
programakkoorden voor hem niet m eer dezelfde waarde en moest hij zijn
fractie opnieuw raadplegen. Schmelzer toonde begrip voor Vondelings
opstelling, doch wees erop dat de KVP niet voor deze PvdA-eis wilde
zwichten. De drie fractievoorzitters deden een nadrukkelijk en gezamenlijk
beroep op Cals om over zijn bezwaren heen te stappen ter wille van ’s lands
belang. Cals honoreerde dit beroep nog niet en wees op de problemen rond
de vervanging van Marijnen.
158
De volgende dag meldde Schmelzer dat zijn fractiebestuur bereid was m ee
te werken aan de vervanging van Marijnen, m its dit zo elegant mogelijk
kon verlopen. Cals nodigde Marijnen u it voor een diepgaand en vermoedelijk
moeizaam gesprek bij Cals thuis. Na ruim drie u u r legde Marijnen zich bij
het onvermijdelijke neer, hetgeen vrijdagochtend 2 april uitmondde in een
met goedvinden van Marijnen uitgegeven verklaring van de formateur.
Daarin werd medegedeeld dat Marijnen, gelet op de uitwisseling van
regeringspartners, niet in aanmerking wenste te komen voor de functie van
minister-president in het nieuw te vormen kabinet.
Daarmee was een voor de KVP pijnlijk probleem u it de wereld geholpen.
Pijnlijk, omdat Vondeling eerder onder anderen Marijnen publiekelijk
‘beneden de m aat’ had genoem d.2® De KVP zag het loslaten van Marijnen
ongaarne in verband gebracht m et die kritiek van Vondeling, welke als
onheus was ervaren. Duynstee suggereerde dat Cals van meet af aan op h e t
minister-presidentschap aankoerste.29 Het door Cals bij gehouden dagboek
wijst meer in de richting van een door de omstandigheden gevoed
groeiproces.
Eenmaal to t een besluit gekomen, wilde Cals aan de functie van
minister-president meer en andere inhoud geven. Diens bevoegdheden
moesten versterkt worden door hem in taak- en competentiegeschillen als
arbiter te laten optreden. Voorts zou hij m et beide vice-minister-presidenten
de ministerraad (beter) moeten voorbereiden en gemachtigd m oeten zijn
in spoedgevallen beslissingen te nem en, waartoe normaliter de bevoegdheid
ontbrak. Cals dacht aan een soort presidium van de ministerraad, hetgeen
bij de fractievoorzitters vooralsnog niet, doch bij een aantal aangezochte
ministers later wèl bedenkingen opriep.
Op 1 april dineerden Cals en de fractievoorzitters gezamenlijk in
restaurant ‘De La Paix’, kosten: f 105,—, 30 Aan tafel sprak Schmelzer
zich uit voor handhaving van zoveel mogelijk KVP-ministers. Bot, de
zwakste onder hen, zou dan afvallen. Vondeling stelde een keuze-systeem
voor dat sterk deed denken aan een boedelverdeling. Om beurten zouden
de partijen een vrije keuze mogen doen u it de beschikbare zetels. De
ARP zou twee keer haar beurt voorbij m oeten laten gaan. Dit voorstel
stond haaks op Schmelzers wens om de continuiteit van het gevoerde
beleid mede te verzekeren door handhaving van de KVP-bewindslieden.
Vondeling claimde bovendien Economische Zaken en Buitenlandse
Zaken, waarop Smallenbroek zijn belangstelling uitte voor Landbouw,
Binnenlandse Zaken en nog een derde zetel, zoals Verkeer en Waterstaat.
Om trent de verdeelsleutel bestond weinig verschil van mening. De verhouding
159
5 : 5 : 3 had Schmelzer aanvaard, doch hij had tevens de wens ter sprake
gebracht eventueel een zesde ministerspost voor de KVP te creëren. O ok de
door Vondeling bepleite splitsing van OKW, waarvan een deel naar
Maatschappelijk Werk zou verhuizen, leverde geen problemen op om dat het
ene departem ent inderdaad onevenredig groot en h et ander onevenredig
klein w as.31 Deze herverdeling vergemakkelijkte h e t overleg over de
zetelverdeling.
De volgende dag werden de onderhandelingen voort gezet en werd tevens
de fase ingeluid die voor het eerst het welslagen van de formatie in gevaar
bracht: de personenkeuze. Hoewel Cals zetelverdeling en personen
gescheiden had willen houden, bleek dit niet haalbaar. Even leek het erop
dat de CHU in de persoon van Andriessen toch nog een minister in het
kabinet zou krijgen. Andriessen zelf had zijn werk als minister van
Economische Zaken graag afgemaakt, waartegen Beernink geen overwegende
bezwaren koesterde. Smailenbroek en Schmelzer voelden veel voor deze
constructie, waardoor de ontstane kloof tussen de confessionele partijen
deels gedicht, de onderlinge sfeer verbeterd en de continuiteit gediend
werd. Vondeling wilde niet a priori zo’n oplossing blokkeren, doch hield
vast aan de PvdA-claim op Economische Zaken. Na beraad in eigen kring
achtte hij de terugkeer van Andriessen ongewenst m et het oog op de
duidelijkheid van de politieke verhoudingen. Hiermee was een eventuele
vertegenwoordiging van de CHU in het kabinet nog niet geheel van de
baan, omdat zich rond staatssecretaris Haex (Defensie) een soortgelijke
ontwikkeling voordeed m et dien verstande dat uit CHU-kring dusdanig
zware druk werd uitgeoefend, dat Haex uiteindelijk afzag van zijn
voornemen om aan te blijven.32 Nederhorst (PvdA) zou zich openlijk
in afkeurende zin uitlaten over de mogelijkheid om vrijblijvend in het
kabinet zitting te nemen. Hij vond zoiets ‘politiek gezien niet zindelijk’. 33
Ogenschijnlijk verliepen de besprekingen die dag zonder al te veel
problemen. Cals maakte bezwaar tegen de voorgenomen vervanging van
Bot (OKW), hoewel hij toegaf dat deze niet to t de sterkste ministers
behoorde. Bots voorstel inzake radio en televisie was in grote trekken
overgenomen door Cals c.s. Dat voorstel was door Veldkamp (KVP,
Sociale Zaken) in h et kabinet-Marijnen bestreden. Nu zou Veldkamp wèl
terugkomen, maar Bot niet. Smailenbroek herinnerde de form ateur aan de
interesse in ARP-kring voor de bezetting van OKW. Financiën, waarvoor
Schmelzer tevergeefs enkele KVP-kandidaten gepolst had, werd door
Vondeling, Smailenbroek en Cals naar de KVP toegeschoven. De ARP
insisteerde niet op terugkeer van Van Aartsen, waardoor Verkeer en
160
Waterstaat aan de PvdA kon toevallen. Buitenlandse Zaken ontwikkelde
zich evenwel to t een twistappel. Vondeling verdedigde de PvdA-claim
door te wijzen op de bezwaren die h et optreden van Luns, speciaal bij h e t
parlem ent, opriep. Smallenbroek onderschreef die bezwaren, doch
Schmelzer wilde Luns handhaven.
Om zes uur had Vondeling een afzonderlijk gesprek m et Cals, aan wie hij
de namen van de PvdA-kandidaten toevertrouw de. Hij noemde Den Uyl,
Suurhoff en Samkalden. Vermoedelijk maakte hij Cals eveneens deelgenoot
van zijn eigen kandidatuur voor Buitenlandse Zaken. Die mededeling bracht
de poppen aan h et dansen. De rimpelloze formatiefase van 25 maart to t
2 april kreeg daarmee een onheilspellend slot.
Anne Vondeling mag elke ministerspost bezetten behalve
Buitenlandse Zaken
Al op 3 april ging Smallenbroek om inzake de bezetting van Buitenlandse
Zaken, terwijl Cals de volgende dag Vondeling telefonisch Het weten dat
voor de KVP de vervanging van Luns door Vondeling onaanvaardbaar was.
Schmelzer bevestigde dat de form ateur na raadpleging van onder meer
Romme en oud-partijvoorzitter Andriessen. Beel en ook Biesheuvel
versterkten het koor van invloedrijke poütici, die Vondeling niet op
Buitenlandse Zaken wilden. Maandag 5 april sprak Cals de verzamelde
fractieleiders ernstig toe. Niemand zou begrijpen dat de formatie op de
personenkwestie stuk kon lopen. V oorlangere tijd zou deze mogeHjkheid
to t hernieuwde samenwerking grondig bedorven zijn.34 Hij had zowel
van Smallenbroek als van Vondeling verwacht dat ze evenals Schmelzer
als fractieleider de nieuwe coalitie in h et parlem ent zouden schragen.
Op verzoek van Vondeling, die Buitenlandse Zaken thans als een
persoonlijke kwestie ervoer, hoorde de form ateur hierna de
fractievoorzitters eerst afzonderHjk, waarop ’s avonds het gehele
gezelschap weer bijeen kwam. Vondeling legde het gezelschap uit dat de
KVP zelf de PvdA-claim op Buitenlandse Zaken had uitgelokt. Had
Aalberse niet pubHekelijk de terugkeer van De Jong en Bogaers verlangd?
Waren Bot en Veldkamp niet van KVP-zijde uitbundig geprezen? Met die
poHtieke feiten had de PvdA rekening gehouden. Cals gaf hem
onomwonden te verstaan dat hij de categorische afwijzing van zowel
KVP als ARP volledig begreep. Hierdoor ‘kon hij de heer Vondeling niet
als minister van Buitenlandse Zaken aanzoeken’. Voor elke andere post
zag hij Vondeling gaarne to t het kabinet toetreden.
161
Met h et oog op de wellicht beslissende PvdA-fractievergadering schreef
Cals aan Vondeling een persoonlijke brief. Daarin suggereerde hij dat de
PvdA Den Uyl op Financiën, Suurhoff op Sociale Zaken, Vrolijk op CRM,
Samkalden op Justitie en Vondeling op . . . Verkeer en Waterstaat k o n
krijgen, terwijl de laatste dan tevens vice-premier zou worden. Voor
Economische Zaken dacht de form ateur aan een ‘doctor in de economie,
die het departem ent goed kende en heel goed bij het N W lag’, blijkbaar
doelend op Veldkamp. Nogal bedreigend klonk de passage over de te
verwachten reacties in h et land als de PvdA dit voorstel zou afwijzen.
Immers, Financiën kwam aan de PvdA, Marijnen, Bot en Van Aartsen zouden
verdwijnen en desondanks had de PvdA afgehaakt omdat ook Luns
plaats zou m oeten maken, voor een niet-specialist nog wel. ‘Maak van
vandaag geen dolle dinsdag’, grapte Cals.
Nog dezelfde avond capituleerde Vondeling, die evenwel van Schmelzer en
Aalberse de toezegging had ontvangen dat Luns in 1967 niet zou
terugkeren. Bovendien had hij een PvdA-staatssecretaris voor Buitenlandse
Zaken geëist. Cals heeft zich geconformeerd aan de afspraak over Luns,
doch m erkte terecht op dat over de toekomst onmogelijk zekerheid te
geven was.
Hiermee was de kou niet uit de lucht. De PvdA wenste nu zowel Financiën
als Economische Zaken, hetgeen Schmelzer onverteerbaar voor de KVP
achtte. liev er zag hij de door Cals voorgestelde zetelverdeling of anders een
bijna volledige herschikking, w aardoor Economische Zaken naar de PvdA,
Financiën naar de KVP en Sociale Zaken naar de ARP zouden gaan.
Veldkamp o f Bogaers zouden dan Financiën moeten doen, waarvoor Cals
beide m inder geschikt vond. De form ateur wilde, gelet op de
voorgeschiedenis, h et PvdA-voorstel accepteren. Daarop dreigde Schmelzer
met het raadplegen van zijn fractie, hetgeen naar h et oordeel van Cals de
mislukking van de formatie zou betekenen. Bij wijze van compromis zouden
beiden Romme raadplegen over de procedure ten aanzien van de
KVP-fractie. Zowel Beel als Romme ondersteunden het standpunt van de
form ateur, tem eer daar Schmelzer zelf Vondeling verzocht had de weinig
begeerde post van Financiën voor zijn rekening te nemen.
Cals wist voor Schmelzer nog een doekje voor het bloeden te arrangeren
door van Vondeling gedaan te krijgen dat hij Bot als zesde KVP-minister,
zonder portefeuille weliswaar en belast m et Ontwikkelingshulp, niet bij
voorbaat uitsloot. Vondeling had Cals dringend gevraagd te vermijden dat
hij inzake Bot voor de keuze van slagen of mislukken geplaatst zou worden.
De PvdA-fractie zou m et Bot als zesde KVP-minister de grootst mogelijke
162
moeite hebben, ’s Avonds haalde Schmelzer bakzeil, na conform het
advies van Romme uitsluitend het fractiebestuur over de zetelverdeling
te hebben gepolst. Smallenbroek meldde het fiat van de ARP en Vondeling
toonde moed door desgevraagd niet terug te willen komen van zijn
bereidheid in h et alleruiterste geval B ot te aanvaarden.
Minister Bot (OKW) liet de formateur van zijn ongenoegen blijken en
verlangde een gewone ministerspost, verbonden aan Algemene Zaken
en tevens belast m et de West en het radio- en televisievraagstuk. Hoewel
geen van deze verlangens werd vervuld, verscheen de immer door
ambtenaren omgeven bewindsman toch op de constituerende vergadering.
Hierna kon Cals de kandidaat-ministers formeel vragen voor de hun
toebedeelde functies. Zowel de Jong (Defensie) als Samkalden (Justitie)
toonden zich afkerig van een presidiumconstructie. Luns had grote m oeite
m et de uit politieke noodzaak voorgestelde tweede staatssecretaris voor
zijn departem ent. Over taak en bevoegdheden vond een aanvullende
correspondentie plaats. In het gesprek m et Vondeling werd afgesproken
dat de ministers aan de minister-president voorstellen zouden doen over de
eventueel aan te zoeken staatssecretarissen. De premier zou dan m et de
beide vice-premiers overleg plegen in het bijzonder over het gewenste
politieke evenwicht. Vrijdag 9 april om kwart over vier steeg de m et een
valhelm getooide form ateur, druk gefotografeerd, per helikopter op van de
Julianakazerne teneinde de vorstin te inform eren over zijn vorderingen. De
Jong zou vier dagen later nog eens voor hetzelfde doel een helikopter ter
beschikking stellen.
Maandag 12 en dinsdag 13 april presideerde Cals de constituerende
vergadering, waarin tal van programmapunten nog eens werden
door-geé'xerceerd, zonder evenwel zaken gedetailleerd af te ronden. Den
Uyl en Vondeling kondigden alvast aan dat de norm voor het totaal der
overheidsuitgaven niet te handhaven zou zijn. De presidiumgedachte werd
definitief losgelaten en de afspraak over het aantrekken van
staatssecretarissen nog eens bevestigd. Vondeling wilde dienaangaande
de overbedeling van de ARP niet voortzetten, waarop Cals 5 : 5 : 3 als
verdeelsleutel voorstelde. Nog die 13de april kon Cals een verheugde
vorstin Juliana (‘sinds mensenheugenis was het niet meer voorgekomen
dat de eerste form ateur in zijn opdracht slaagde’35) het einde van zijn
beraad en de aanvaarding van de opdracht aankondigen. Marijnen werd
ontslag verleend en Cals benoemd, waarvoor Biesheuvel contrasigneerde.
Voor de luttele somma van f 550,—, waaronder f 10,—voor fooien, had
Cals het land aan een nieuw kabinet geholpen.
163
De minister-president verantwoordt zijn optreden
Op 27 april legde Cals de regeringsverklaring af ten overstaan van de
/ Tweede Kamer. Het kabinet diende zich aan als parlementair, ‘zowel wat de
\ wijze van formeren als wat de samenstelling uit parlementariërs aangaat’.
\ De PvdA-fractie koos Nederhorst, de ARP-fractie Roolvink als voorzitter,
terwijl Geertsema plaats maakte voor de in h et parlement terugkerende
Toxopeus. De regeringsverklaring bevatte een relatief uitgebreide
verantwoording van de formatie-Cals, waarin nogal scherpe passages
voorkwamen aan het adres van Beernink. Achter de schennen
kwalificeerde menigeen de verklaring als te pretentieus, terwijl in het debat
minister Bot het moest ontgelden en Geertsema de ombuiging van het
beleid in socialistische richting op de korrel nam.
Cals: ‘Ik stond dus voor de vraag, o f h e t wellicht gewenst was dit vraagstuk
maar in de politieke frigidaire op te bergen. Ik heb deze vraag —evenals dat
klaarblijkelijk door het kabinet-Marijnen was gebeurd —zonder aarzeling
ontkennend beantw oord ( , . . ) Ik kan waardering opbrengen voor de
duidelijke houding van de W D die terecht zelf concludeerde, dat zij —
gezien de voorgeschiedenis en het door haar tegenover de informateur zelf
ingenomen standpunt —niet verder aan het overleg kon deelnemen. Ik kan
echter bepaald niet begrijpen, dat iemand die eerst vrijwillig en nadrukkelijk,
op grond van schriftelijke stukken, aan hem overhandigd, akkoord is
gegaan m et een bepaalde procedure, nadien de form ateur verwijt
overeenkomstig die procedure gehandeld te hebben’. Dit was een verwijt
aan Beernink. ‘Ja, mijnheer de voorzitter, en toen waren er nog maar
drie! ( . . . ) niet ten onrechte heeft de geachte afgevaardigde Beernink
gezegd, dat hij buiten spel was geplaatst. Dit doet degene, die zich niet aan
de spelregels houdt.’
Geertsema: ‘Allereerst zou ik een gelukwens willen richten to t Het nieuwe
kabinet-Marijnen ( . . . ) Het is mij bijzonder duidelijk geworden, dat de lijn
van het beleid van het kabinet-Marijnen fors in socialistische zin is
omgebogen ( . . . ) Het is in mijn ogen verbazingwekkend, dat de KVP en de
ARP zelfs to t geen enkele concessie, geen enkele vorm van een compromis
bereid zijn geweest terwille van het behoud van de bestaande
regeringscombinatie en het to t dan toe gevoerde regeringsbeleid, terwijl zij
to t vrijwel iedere concessie bereid zijn gebleken om het monopolie van de
omroepverenigingen in stand te houden ( . . . ) De heer Cals heeft in dit
verband vriendelijke woorden gericht to t de W D . Ik ben hem daar zeer
dankbaar voor, al kwam mij, toen ik deze verklaring in de
regeringsverklaring gisteren beluisterde, wel even het spreekwoord in de
gedachten: God behoede mij voor mijn vrienden’. Geertsema citeerde Oud
in diens handboek voor constitutioneel rech t36: ‘professor Oud geeft daar
als een van de redenen van een ministerschap zonder portefeuille op, dat
men van een bewindsman, die de neiging of de eigenschappen mist om een
departem ent te beheren, niettem in uit hoofde van zijn politieke
hoedanigheden o f zijn politieke invloed gaarne in zijn kabinet ziet
opgenomen. Nu valt het bij minister Bot met het gebrek aan neiging, dacht
ik, best wel mee, en de politieke invloed kunnen wij ook wel terzijde
laten, maar ik m een, dat de rest toch wel wonderwel klopte ( . . . ) De KVP
moest op grond van die zetelverdeling iets meer hebben ( . . . ) Een volle
minister meer zou te veel zijn geweest en m et minister Bot in de weegschaal
werd h et juiste evenwicht bereikt’.
Beernink: ‘De vraag rijst: was de CHU in de nieuwe combinatie misschien
niet erg welkom? ( . . .) Verwachtte men moeilijkheden bij de zetelverdeling,
omdat men wel wist dat ik geen genoegen zou nemen m et slechts één
ministerszetel?’
Koekoek: ‘Het is wel zo: als ik zou zitten op de plaats van de heer Bot
— het is nu twee minuten voor vijf . dan was ik om vijf uur uit deze Kamer
verdwenen.’
Conclusies
1 Voor h et eerst traden ministers to t het kabinet toe op grond van
overeenstemming tussen form ateur en fractievoorzitters. Dit zou zich in
1967, 1971,1977 en 1981 herhalen. Voorheen berustte toetreding op een
uitnodiging van de form ateur en een niet afwijzend advies van de betrokken
fractievoorzitter.
2 Géén der grote partijen zag enig beletsel in wisseling van coalitiepartners
gedurende één en dezelfde parlementaire termijn van vier jaar. Pas later vond
de opvatting dat in zo’n geval eerst de kiezers geraadpleegd moesten worden
ruime weerklank. Naar onze overtuiging een overtrokken en binnen ons
evenredigheidsstelsel zelfs onlogische eis.
3 Hoewel de KVP in 1 9 4 8 ,1 9 5 1 ,1 9 5 2 en 1956 de PvdA met toenemende
scherpte verweten had eenmaal bezette zetels niet los te willen laten en
hoewel de PvdA in 1965 graag had gezien dat haar toetreding vergezeld was
gegaan van een meer algemene aflossing van de KVP-wacht, persisteerde
de KVP in 1965 juist bij continuïteit, mede om de mate van ombuiging van
het eerder geprezen beleid te relativeren. In 1981 herhaalde dit zich, doordat
een aantal CDA-ministers ‘overstapte’.
165
4 Anders dan vroeger gebruikelijk was, deed Cals veelvuldig mededelingen
aan de pers en verscheen hij herhaaldelijk op de televisie ‘na uiteraard
telkens tevoren H.M. de Koningin te hebben ingelicht’. In 1973 en 1977
zou in dit verband van ontaarding gesproken kunnen worden. De
overlegpartners communiceerden to e n voortdurend via de media met elkaar.
In 1981 constateerde men een terugkeer naar de Cals-praxis.
5 Inzake Vondelings claim op Buitenlandse Zaken deed zich voor het
eerst sinds 1948 een pub hek bekend geworden weigering van een
kandidaat-minister door de andere partij(en) voor. In 1977 zou zich een
soortgelijke situatie voordoen en t o t een breuk in de formatie leiden.
Gedurende de formatie van het kabinet-Van Agt II werd door alle
betrokkenen herhaling zorgvuldig vermeden, doch m et als nadelig effect
dat van teamvorming geen sprake was. Integendeel, het leek wel alsof drie
afzonderlijke teams aan de regeringstafel aanschoven. Hier lijkt correctie
van de formatiewerkwijze geboden.
6 Opmerkelijk is dat in een bepaalde fase ernstig werd overwogen om
twee bewindslieden, representanten van een niet meer to t de coalitie
behorende partij (CHU), in hun functies te handhaven. De PvdA-bezwaren
daartegen, gelegen in de sfeer van politieke duidelijkheid en zuiverheid,
zullen thans door vrijwel een ieder onderschreven worden.
7 Ten slotte kondigde zich bij de formatie-Cals al de toekomstige praktijk
aan van het betrekken van de staatssecretariaten bij het formatie-overleg.
Staatsrechtelijk is deze ontwikkeling bedenkelijk, politiek gezien
begrijpelijk en verklaarbaar.
166
HOOF DSTU K ACHT
H e t kabin et-C als valt
in een kuil m et een m atrasje erover
In de tweede helft van de jaren vijftig waren de eerste signalen hoorbaar
en zichtbaar van toen nog vage revoltegevoelens onder vooral de jongeren.
Elvis Presley en Buddy Holly brachten muziek van totaal andere toon,
hetgeen volgens Plato altijd verandering van de fundamentele w etten van
de staat met zich mee b ra c h t.1 John Osborne markeerde met zijn stukken
een soortgelijke omslag in de theaterw ereld.2 De beklemmende
koude-oorlogsfeer zaaide de eerste twijfel aan de vanzelfsprekendheid
van het Amerikaanse leiderschap van de westerse wereld.
In de loop van de jaren zestig zetten deze veranderingen door. De
groeiende Amerikaanse betrokkenheid bij de Vietnamese burgeroorlog
maakte de ‘Pax Americana’ tot een omstreden zaak. De afwijzing van de
Vietnamoorlog zou zelfs militante vormen aannemen. De Beatles en
Bob Dylan verwoordden de toenemende onafhankelijkheid van jongeren
ten opzichte van de oudere generatie. Nozems en Halbstarken trokken de
aandacht. ‘Die Ordnung stort die Jugendliche’.3 De gevoelens van
saamhorigheid en wil to t wederopbouw waren weggeëbd en hadden
maatschappelijk-politiek niet to t ingrijpende veranderingen geleid.
De restauratie had de vooroorlogse crisisproblematiek van de
Westeuropese cultuur onopgelost gelaten. Dekolonisatie, sociale
ongelijkheid, verschil tussen rijk en arm, emancipatie van
minderheidsgroepen, gezagslegitimatie en gezagsuitoefening, technologische
en nucleaire ontwikkeling, sexualiteit, kortom op vrijwel alle terreinen
was er sprake van kritische herbezinning op wat to t voor kort
vanzelfsprekend was en algemeen aanvaard. In mei 1965 deed in
Amsterdam de Provo-beweging van zich spreken, aanvankelijk primair
individualistisch en a-politiek gericht. Haar ‘ludieke’ acties legden de
zwakheden van de over-reagerende, regenteske autoriteiten op
ontluisterende wijze bloot. De rellen rond het huwelijk van
prinses Beatrix op 10 maart 1966 te Amsterdam - een plaatskeuze die
167
\
het gevolg was van een minder gelukkig kabinetsbesluit — èn
ongeregeldheden medio juni veroorzaakten een bestuurscrisis over de
leiding van de Amsterdamse politie. Waarden en normen, die oudere
generaties samenhang, onderling vertrouwen en gemeenschapsbinding
hadden gegeven, ontm oetten afwijzing bij de jongeren, waardoor de
generatiekloof, in de communicatiemedia voor ieder waarneembaar
belicht, zich verdiepte. De katholieke kerk in Nederland met haar
ultramontaanse traditie raakte volledig op drift. Het Tweede Vaticaanse
Concilie, 11 oktober 1962 door Paus Johannes XXIII geopend, maakte
blijkbaar de weg vrij voor wat soms het karakter kreeg van een
nationaal-Nederlandse kerk, waarin geen experiment te dol leek.
Pluriformiteit werd het m odew oord, waarachter zich later evenwel veel
indifferentisme en consumptivisme en uiteindelijk volledige desintegratie
zou verbergen.
De grondslagen van onze samenleving begonnen te schuiven. De tientallen
jaren vrijwel bevroren politieke status quo leek te ontdooien en rijp te
zijn voor wijziging. De ‘godfathers’ van de Nederlandse politiek, Drees,
Romme, Oud, Schouten en Tilanus sr., hadden h et veld geruimd voor
politieke leiders die hun gezag betw ist wisten en die veel meer afhankelijk
waren van h et collectief waaruit ze voortkwamen. Sommige van die
nieuwe leiders sneuvelden in de politieke strijd, voor de overige was het
leiderschap veelal van korte duur. Vondeling en Nederhorst voor de
PvdA, De Kort en Schmelzer voor de KVP, Bruins Slot, Zijlstra,
Smallenbroek en Roolvink voor de ARP, Beernink voor de CHU en
Geertsema en Toxopeus voor de VVD, géén van hen hield het als
fractievoorzitter langer dan zo’n acht jaar uit. V oor velen lonkte het
ministerschap, waarvan méér bekoring uitgaat dan van het ongewisse
en riskante leiderschap in de Tweede Kamer. V oor een deel laat die
voorkeur zich verklaren door het grote verschil in status (met
bijbehorende ‘pom pa’) en in faciliteiten. Het ware overigens, terwille
van de politieke stabiliteit en ter slechting van oneigenlijke verschillen,
te overwegen het politiek leiderschap in de volksvertegenwoordiging
royaler te honoreren zowel in inkomen als in ambiance en
faciliteiten. Het leek wel alsof Cals voelde dat deze onzekere tijd een
sterke en doortastende regering behoefde. Hij presenteerde het parlement
een ploeg van politieke zwaargewichten.
Cals zelf. Meer dan tien jaar minister van OKW geweest. Onder zijn
dynamische leiding had het departem ent zijn zorg zo ver uitgebreid dat
een afsplitsing onvermijdelijk was. Met de jaren had OKW een steeds
168
groter beslag op de overheidsuitgaven gelegd. Voorts waren voor de KVP
overgegaan de bewindslieden Veldkamp, Bogaers, De Jong, Luns en
Bot. De eerste was negen jaar staatssecretaris van Economische Zaken
geweest, alvorens in 1961 minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
te worden. Zijn legislatieve prestaties bereikten monumentale vormen en
door zijn populariteit bij de vakbeweging kon geen formateur hem links
laten liggen. Met Bogaers, voortkom end u it het wetenschappelijk
adviesbureau van de KAB, behoorde hij to t de drammers, de stoomwalsen, '
die gretig gebruik maakten van de politieke prioriteit die aan hun beleid
toegekend was. Bogaers zetelde al sedert 1963 op Volkshuisvesting.
De Jong, sedert 1959 staatssecretaris en vanaf 1963 minister van Defensie,
verstond zijn vak uitstekend en won aan politiek gewicht door zijn
evenwichtig oordeel en bindend vermogen, vergemakkelijkt door zijn
beminnelijk-relativerende omgang m et collegae, politici en ambtenaren.
Opgeleid in en door de Marine, beproefd door de oorlog ter zee, stond
hij in woelige tijden steviger in zijn schoenen dan menig landrot.
Luns, ongemeen populair en een uitgesproken stemmentrekker, had
inmiddels zo’n dertien jaar ministerservaring, sedert 1952 ononderbroken
aan Buitenlandse Zaken. V oortdurend in gesprek (en gefotografeerd!) m et
de groten der aarde, verloor hij tegenover de Kamerleden wel eens de
vereiste deferentie uit het oog. Zijn hum or en kwinkslagen redden hem uit
elk m om ent van spanning o f verlegenheid. Ten slotte Bot, onder De Quay
staatssecretaris, speciaal belast met Nieuw-Guinea en vanaf juli 1963
minister van OKW, thans minister zonder portefeuille belast met
ontwikkelingssamenwerking.
Onder de vijf PvdA-bewindslieden bevonden zich drie ex-ministers, onder
wie de PvdA-fractievoorzitter sedert 1962: Vondeling. In 1946 voor het
eerst in de Tweede Kamer gekozen, werd Vondeling in 1958 voor enige
tijd minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in het laatste
kabinet-Drees. Als oppositieleider had hij de confessioneel-liberale
coalitie fel en fors bestookt, alert en intelligent en met die onverbeterlijke
neiging tot schoolmeesteren. De ex-hoogleraar miste in zijn omgang met
mensen natuurlijke charme en bijvoorbeeld Zijlstra zou zich beklagen
over zijn eigenzinnige en ongemakkelijke benaderingswijze.
Prof. Samkalden keerde op Justitie terug, waar hij al in de jaren 1956—1958
de scepter had gezwaaid. Zijn gezag berustte op zijn scherpzinnigheid en
deskundigheid. Duynstee veronderstelde dat Samkalden wèl door de KVP
op Buitenlandse Zaken aanvaard zou zijn.4 Voorts keerde Suurhoff,
self-made en ooit vice-voorzitter van het N W , als PvdA-minister terug.
169
Nu niet op Sociale Zaken, maar voor Verkeer en Waterstaat. Al in 1939
in de Tweede Kamer gekozen, fungeerde hij sedert 1961 als voorzitter
van het PvdA-partijbestuur. Naast deze oudgedienden leverde de PvdA
de ex-directeur van haar wetenschappelijk bureau, drs. Den Uyl, voor
Economische Zaken en mr. Vrolijk, die in de journalistiek zijn sporen had
verdiend en evenals Den Uyl als w ethouder de nodige bestuurlijke
ervaring had opgedaan.5 Vrolijk zou CRM voor zijn rekening nem en.6
De ARP stond eveneens haar fractievoorzitter af, voor Binnenlandse Zaken,
handhaafde de onverwoestbare ‘m ooie’ Barend Biesheuvel op Landbouw,
tevens belast met de West en onderscheiden m et het vice-premierschap,
en lanceerde de VU-hoogleraar Diepenhorst, sedert 1952
Eerste-Kamerlid, voor OKW, waarvoor partijvoorzitter Berghuis
gepasseerd werd en De Gaay Fortm an niet beschikbaar was.7 Diepenhorsts
geniale taalbeheersing maakte ook in de politiek indruk en verried een
heldere en analyserende denktrant.
Kortom , op het eerste gezicht herbergde de Cals-équipe het maximum aan
politieke ervaring en politiek gewicht. Gelet op de maatschappelijke
onrust en onzekerheid was er nauwelijks een ministersploeg denkbaar, die
beter opgewassen zou zijn tegen de problemen, ook wat betreft het
draagvlak. Politiek steunde het kabinet op een Kamermeerderheid van
106 zetels, sociaal had het de sympathie van alle vakcentrales en
cultureel vond het openlijke bijval in ‘Hilversum’, dat de radio- en
televisieproblematiek in het voordeel van de bestaande
omroeporganisaties wist opgelost.®
Reuzen op lemen voeten
Ook Cals m oet de positie van zijn kabinet als uitzonderlijk sterk hebben
beschouwd, anders is het onverklaarbaar dat hij zo weinig acht sloeg op
de vele waarschuwingen uit eigen kring. Zolang zijn team homogeen bleef,
kon er ook weinig misgaan met de verkiezingen in 1967 in het
vooruitzicht en herstel van de centrum-rechtse samenwerking vooralsnog
afgegrendeld door de radio-televisieproblematiek. De KVP zou een
kabinet onder eigen signatuur moeilijk naar huis kunnen sturen en de
PvdA zou bij ‘ontrouw ’ voortzetting van de rooms-rode samenwerking
na 1967 vrijwel onmogelijk maken. Maar toch, er waren tal van onzekere
factoren aan te wijzen.
Allereerst het dualisme tussen Cals en Schmelzer, dat werd aangescherpt
door elementen van rivaliteit en zelfs antagonisme. Het mede door ons
170
staatsrecht opgeroepen dualisme tussen fractievoorzitter en ‘eigen’
minister-president had in het geval van Romme en Beel (1946—1948)
door voldoende onderling vertrouwen geen problemen gegeven. Het duo
Marijnen-Schmelzer functioneerde in de voorafgaande periode
(1963—1965) ook redelijk, mede door Marijnens afhankelijkheid van
voldoende politieke steun bij de oplossing van tal van delicate problem en.9
Tussen Cals en Schmelzer boterde het niet. Vermoedelijk had Cals
weinig oog voor o f consideratie met de moeilijke positie van Schmelzer,
die zijn politieke leiderschap wilde bevestigen en versterken, maar
voorlopig de grootste moeite had om zijn fractie bijeen te houden.
In die fractie had Schmelzers informatie- en formatie-arbeid soms hevige
kritiek losgemaakt. Door het ontbreken van voldoende openhartigheid, *
die stellig bemoeilijkt werd door de concurrentiesfeer, waren Cals en
1
Schmelzer niet in staat to t een gezamenlijke tactiek en strategie te
,j
komen waar het de weerstanden in eigen kring betrof.
Het KVP-bestuur, met Aalberse als voorzitter, nam tegenover Cals al
snel een ambivalente houding aan. V oor de crisis is in het bestuur ‘in
uitgebreide samenstelling’ de vraag aan de orde geweest, wie bij de
verkiezingen van 1967 de KVP-lijst zou aanvoeren.10 Het Dagelijks
Bestuur stelde op 8 oktober één lijsttrekker voor in de persoon van
r.
Schmelzer. Dit voorstel haalde het niet omdat enkele bestuursleden
dit niet juist tegenover Cals vonden. Een kandidatuur-Cals voor het
lijstaanvoerderschap vond evenwel nauwelijks steun. Dit illustreert
hoezeer beide politieke stuurlieden in eikaars vaarwater zaten. De KVP
koos ten slotte voor het onuitroeibare regionalisme: vier lijsttrekkers,
onder wie Schmelzer, maar niet Cals. Een en ander was niet vooraf met
Cals doorgesproken, hetgeen eveneens de verhoudingen tekent.
Bovendien had de rechtervleugel van de KVP-fractie zich nooit
werkelijk verzoend m et het loslaten van de electoraal succesvolle coalitie
m et de VVD. Tegelijkertijd kreeg Schmelzer te maken m et een naar
evangelische radicaliteit hakende onderstroming, die in de PvdA de enig
aanvaardbare coalitiepartner zag en derhalve geneigd was Cals door dik
en dun te steunen. Zo ontstond in de fractie een gevaarlijke, broeierige
sfeer van vóór o f tegen Cals, door Schmelzer meer ‘bewerkt’ dan
onderdrukt. Cals en zijn kabinet provoceerden onnodig diezelfde
rechtervleugel door de pose van politieke body-builders en krachtpatsers,
die najaren van non-beleid eindelijk eens orde op zaken zouden stellen.
Dat aanmatigend gedoe irriteerde degenen die zich nog goed wisten te
herinneren, dat voortzetting van het beleid van het kabinet-De Quay in
171
1963 inzet van de verkiezingen was geweest. Dat geliefkoosde beleid
verwees Cals zonder veel omhaal naar de schroothoop en hij presenteerde
daarvoor een rekening, die de financiële specialisten naar adem deed
snakken. De Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen (23 maart en
1 juni 1966) brachten de KVP een verlies van ongeveer twee procent.
Ook in de ARP gistte het. De Nieuw-Guinea-kwestie had al eerder enkele
fractieleden om doen gaan, die tesamen de radicaliserende onderstroom
representeerden. Smallenbroek zou ten gevolge van een nachtelijke
aanrijding van het toneel verdwijnen.11 De mede door hem geforceerde
breuk met de CHU had pijn gedaan en over zijn opvolging als
fractievoorzitter ontbrandde een door de Telegraaf publicitair begeleide
strijd tussen Roolvink en de Delftse wethouder Elfferich, die door
Smallenbroek gepousseerd zou z ijn .12 Roolvink, m aar ook het
ARP-partijconvent koesterden reserves ten aanzien van de ambitieuze
koers van Cals c.s.13 Bij de Statenverkiezingen streefde de CHU de ARP
voorbij en de ARP verloor zo’n 1600 leden. Zijlstra had in de
Eerste Kamer bij herhaling ernstig gewaarschuwd tegen de gevolgen van
het financieel-economisch beleid van Vondeling en Den Uyl.
Soortgelijke problemen deden zich in de PvdA voor, waar Vondeling het
nodige krediet had verspeeld door zijn naar sommiger oordeel te grote
toegeeflijkheid bij het formatie-overleg. Verschillende
niet-PvdA-ministers waren ervan overtuigd dat de sociaal-democratische
bewindslieden met het bestuur van hun fractie de
ministerraadsvergaderingen vooraf bespraken gedurende de gehele
periode van het kabinet-Cals. Dat beperkte op het cruciale moment de
bewegingsvrijheid van de PvdA-ministers. Voorts hadden ze de gewoonte
gedurende de ministerraadsvergaderingen schriftelijke boodschappen to t
elkaar te richten. Deze plachten zo gevouwen en met paperclips
afgesloten te zijn, dat de dóórgevende ministers geen blik op de inhoud
konden werpen, hetgeen irriteerde. Wellicht wisselden ze slechts
grapjes uit, zoals Cals deed in een vergadering van het laatste kabinet-Drees:
Cals schreef Samkalden, die tijdens een technische discussie op
landbouwgebied ook eigen stukken zat te bestuderen, o f hij het ook zo
vervelend vond om te moeten werken in een vertrek waar zoveel
gepraat werd. Voor het overige waren de interne verhoudingen in het
kabinet-Cals vrij goed.
De uitslag van de Statenverkiezingen noemde Vondeling ‘de grootste
dreun uit zijn politieke carrière’.14 Geheel in afwijking van eerder
opinie-onderzoek verloor de PvdA zo’n 6'/i procent. Daarmee leken de
172
doorbraakpogingen in de richting van het midden vergeefs te zijn
geweest. De PvdA reageerde met een forse verstrakking van haar houding
tegenover KVP en ARP. Vlak voor de verkiezingen had het kabinet-Cals
enige impopulaire maatregelen genomen, zoals de verhoging van de
tabaksaccijns m et een kwartje. In het bijzonder Vondeling, die bovendien
een te monarchaal standpunt inzake h et inkomen van het
Koninklijk Huis zou hebben ingenomen en zich nogal ongelukkig had
uitgelaten over Amsterdams financiële zorgen, werd hiervoor
verantwoordelijk gesteld.
De gemeenteraadsverkiezingen brachten nauwelijks herstel, waarop het
dagelijks bestuur van de PvdA haar lijstaanvoerder van 1963 wilde doen
vervangen door Den Uyl. Meer dan Vondeling bezat Den Uyl het
vermogen mensen te enthousiasmeren en de publiciteit te bespelen.15
Den Uyls beleid als minister van economische zaken was minder in
opspraak gebracht dan dat van Vondeling. Al met al een hard gelag voor
de integere en moedige Vondeling, die moest ervaren dat de nieuwe
lijstaanvoerder zich voortaan ook in de ministerraad als de voornaamste
partijman deed gelden. Daarvóór fungeerde de all-round deskundige
Samkalden als een soort eerste man onder de PvdA-ministers, terwijl
Den Uyl nogal eens to t de orde geroepen moest worden vanwege zijn
bespiegelingen van theoretische aard. Sommige collegae meenden dat
Den Uyls slordigheid hem deed uitwijken naar dergelijke beschouwingen.
Al in 1965 stond vast dat Samkalden zich niet beschikbaar zou stellen
voor de Tweede Kamer. Zijn beslissing om de oorlogsmisdadiger
Lages naar Duitsland te laten vertrekken had zijn populariteit in eigen
kring nogal aangetast.
De vervanging van Vondeling pacificeerde geenszins de rumoerige
jongeren in de PvdA. Nieuw Links liet van zich horen en drong aan op
krachtige polarisatie. Op 4 oktober 1966 trad deze stroming naar buiten
met ‘Tien over R ood’. Daarin werd deelneming van de PvdA aan de
regering afhankelijk gemaakt van stringente voorwaarden, zoals de
uitvoering van een door de PvdA te presenteren minimum-program.
Te zelfder tijd verscheen ook het Appèl van Democraten-1966, mede met
hulp van reclamedeskundigen opgesteld en vooral tamboererend op
staatsrechtelijke hervormingen zoals de gekozen minister-president,
op instigatie van Glastra van Loon, en invoering van een districtenstelsel.
De 7 procent stemmenwinst van de deels anti-politieke Boerenpartij
van Koekoek en de twijfels die in de links-georiënteerde media werden
geuit aangaande de zinnigheid van voortgezette PvdA-deelneming aan
173
het kabinet, vergrootten de onrust en bemoeilijkten de verhoudingen
binnen het k abinet.16
Met gaten in de hand
Het harde verwijt van Vondeling aan Schmelzer, dat de
KVP-fractievoorzitter zonder voorafgaande waarschuwing en op een
technisch begrotingsdetail het kabinet beentje heeft gelicht, spoort
niet met de feiten. Het kabinet-Cals zette al direct, ondanks de door
het vorige kabinet verwekte overschrijdingen, het destijds ongehoorde
bedrag van 3 miljard (1,8 miljard ‘relevant’) bovenop de begroting,
terwijl het tegelijkertijd belastingverlaging beloofde. Medio oktober 1965,
bij de algemene begrotingsdebatten, oefende h et parlement vrijwel
unaniem scherpe kritiek uit op deze combinatie van uitgavenstijging
en belastingverlaging, die ‘een al te zware hypotheek’ op de toekomst
legde. Het kabinet-Cals zag zich genoopt tot het maken van ‘huiswerk’.
Het moest voor 80 miljoen extra dekking zoeken, hetgeen een
gevoelige nederlaag maar ook een forse waarschuwing voor het kabinet
betekende.
De president-directeur van de Nederlandsche Bank, Holtrop, schreef in
zijn jaarverslag over 1965: ‘op sommige van die genomen beslissingen
zal dienen te worden teruggekomen, ofwel zullen vervangende
bestedingsbeperkingen o f belastingverzwaringen dienen te worden
gevonden’. 17 Hij waarschuwde dat de overheid de overbesteding
aanwakkerde m et als gevolg inflatoire financiering en stimulering van
de loon- en prijsinflatie. In 1966 brak er inderdaad een ernstige
overbestedingscrisis uit. De inflatoire financiering van de
overheidsuitgaven bereikte het niveau van 1957.15 In mei 1966, bij de
begrotingsvoorbereiding door het kabinet, kwamen PvdA en
KVP-ARP tegenover elkaar te staan over de noodzaak van verhoging
der indirecte belastingen. In dezelfde maand temporiseerde het kabinet
enige overheidsuitgaven, terwijl tevens maatregelen ter zake van lonen en
prijzen werden aangekondigd.
In juni bereikte de ongerustheid binnen de KVP-fractie, waarin stemmen
opgingen om het kabinet te laten vallen, de publiciteit.19 De
gezaghebbende Centrale Economische Commissie, interdepartementaal
samengesteld, waarschuwde voor h et te hoge niveau van de bestedingen
bij een terugval van de internationale conjunctuur.20 In de Eerste Kamer
had Zijlstra medio december 1965 bij de behandeling van de
174
Miljoenennota 1966 zijn bezorgdheid ge uit over onze sedert 1963 steeds
méér overspannen econom ie.21 De ‘loodzware’ begroting-1966 werd
‘gestulpt over een topzware, dat is een labieler wordende economie’. Bij
de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, 7 en 8 juli, vroeg
Zijlstra om een bestedingsbeperking, nu het kabinet niet langer onze
economie ‘gezond’ durfde te noemen en Den Uyl toegegeven had dat we
met de loon-en prijsstijgingen in de gevarenzone waren terecht gekom en.22
De betalingsbalans was op een ‘na-oorlogs dieptepunt’ beland en de
loonstijging zou zowat 11 procent gaan belopen, evenals in 1965. De toen
reeds zeer gezaghebbende ARP-econoom voorzag structurele
onevenwichtigheid als de overheid geen eind maakte aan de
overbestedingscrisis, waarvoor zij zelf h et eerst en het meest
verantwoordelijk was. In 1956 waren we verrast, thans dreigde herhaling
tenzij de regering bij de begroting-1967 werkelijk durfde door te tasten. < I ,,v
Den Uylyverweerde zich door op de economische groei van 6 procent te i -— \{—
wijzen, waardoor het voorzieningen-niveau hoog werd gehouden. We
moesten niet door te snel of te rigoureus ingrijpen ‘onnodige
produktiegroei, dat betekent voorzieningen-niveau, verspelen’. Over 1958
hadden we door de toenmalige ingrepen die groei gesmoord en dat gaf
destijds ‘een calamiteuze daling van de produktie’. Zijlstra’s
waarschuwingen m aakten alom diepe indruk, zodat de opstelling van de
begroting-1967 en het vaststellen van het dekkingsplan onder bijzonder
zware druk kwamen te staan. Het dekkingsplan zou uiteindelijk het
struikelblok worden voor het kabinet-Cals. De KVP verlangde dat de
tweede tranche van de wettelijk vastgelegde volledige inflatiecorrectie op
de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 1967 zou worden
doorgevoerd. De PvdA weigerde evenwel categorisch in dat geval de
20 procent-verhoging van de omzetbelasting al in 1967 te effectueren,
waardoor er een gat van ongeveer 700 miljoen dreigde te vallen.
Vondelings staatssecretaris, de KVP-er Hoefnagels, bedacht een tweeledig
plan om in dit dekkingsprobleem te voorzien. Door vervroegde invordering
van de voorlopige aanslagen van de inkomstenbelasting vond hij een
voordeel van ongeveer 425 miljoen. Daarmee werd de invordering van de
inkomstenbelasting bovendien in tijd meer gelijk getrokken m et de
inhoudingen op het loon: de loonbelasting. Uiteraard ging deze ingreep
ten koste van de dekkingsmogelijkheden voor het daaropvolgende jaar.
Een soortgelijke verschuiving in de sfeer van kinderbijslaguitkeringen uit
de algemene middelen leverde eveneens 150 miljoen dekking voor 1967
op. Ook hier betrof h et dus geen reële verhoging van de overheidsinkomsten,
A
175
maar werd een voorschot genomen op de toekom st. Het manipuleren
m et de premie-inkomsten en uitkeringen ingevolge de Algemene
Kinderbijslagwet, m et ingang van 1967 geheel uit de algemene middelen
te bekostigen, zou het kristallisatiepunt worden van al het wantrouwen
en de verontrusting inzake het fïnancieel-economisch beleid van Cals c.s.
Het kabinet-Cals valt in een kuil met een matrasje erover
De PvdA-ministers was uit vooroverleg met hun fractie gebleken dat
ze politieke zelfmoord zouden plegen indien ze voor 1967 zowel met de
inflatiecorrectie als de verhoging van de omzetbelasting akkoord zouden
gaan. Cals legde Aalberse en Schmelzer op 24 augustus 1966 in het
Catshuis deze moeilijkheid voor. De bezoekers m erkten dat Cals de
problematiek niet doorzag en besloten daarop, terwijl Cals even
telefoneerde, niet te diep op de zaak in te gaan.23 Twee dagen later
kwam in de ministerraad het door Hoefnagels bedachte dekkingsplan
ter tafel. Daardoor kreeg de KVP w at betreft de inflatiecorrectie haar
zin, terwijl de PvdA inzake de verhoging van de omzetbelasting die in
1967 achterwege zou blijven, tevreden werd gesteld.24
In deze periode overlegden ARP-bewindslieden m et voormannen uit de
ARP-fractie over de moeilijkheden in het kabinet inzake grondpolitiek,
onteigeningswet en olie- en gasboringen. De ARP-top had ernstige
bedenkingen tegen het dekkingsplan, die in het kabinet door Biesheuvel
vertolkt werden. Biesheuvel wilde zelfs aftreden, maar zowel
ARP-voorzitter Berghuis als Roolvink weerhielden hem daarvan.25
Berghuis achtte een breuk met de PvdA op dat m om ent ongewenst,
terwijl Roolvink wijziging van het dekkingsplan door de Kamer
prefereerde. Van Nederhorst had Roolvink begrepen, dat de
PvdA-fractie elke verbetering c.q. wijziging van het dekkingsplan
‘onaanvaardbaar’ vond, hetgeen Roolvink een fractiedictaat aan de overige
fracties van de regeringspartijen noem de. Mocht een conflict
onvermijdelijk zijn, dan moest dat in het openbaar en in de Kamer
geschieden, aldus de grote meerderheid van de ARP-fractie, die het
uiteenvallen van het kabinet door toedoen van de eigen bewindslieden
ontried. Het valt te betwijfelen of de ARP-fractie toen in haar geheel
akkoord was gegaan m et de kabinetsplannen.26 De ARP-bewindslieden
conformeerden zich aan het oordeel van de partijtop, waarop het
kabinet 30 augustus overeenstemming bereikte.
Ook Schmelzer achtte een kabinetscrisis ‘vanuit de binnenkamer’,
176
zoals bij de val van het kabinet-Marijnen in 1965, ongewenst. De
KVP-fractie had evenwel een minder goede verhouding met ‘haar’
bewindslieden dan de ARP, waardoor tijdig en indringend overleg
uitbleef. De KVP-fractieleiding droeg kennis van de niet openbare
gegevens van zowel het CPB als van de CEC, waardoor de ongerustheid
toenam . Hoefnagels lichtte de betrokken leden van de KVP-fractie in
over de zwakke kanten van het zelf ontw orpen dekkingsplan. De
KVP-ministers vernamen pas later van Hoefnagels démarche en waren
daar in het geheel niet over te spreken. Ex-minister Klompé wilde haar
voormalige collega een crisis besparen en lichtte Cals op 1 oktober in
over de grote problemen welke in de KVP-fractie waren gerezen over
begroting en dekking.27 Marga Klompé, ooit de beschermelinge van
Romme, had veel gezag in de KVP-fractie. Cals beloofde de problemen
m et Vondeling na diens terugkeer uit Washington te zullen bespreken.
Daarop ontm oetten Cals en Schmelzer elkaar voor een uitvoerig gesprek
ƒ
'\
dat door beiden verschillend werd geïnterpreteerd.28
De vrijdag vóór de algemene beschouwingen stelde Cals de ministerraad
in kennis van de bij de KVP levende moeilijkheden. Hoewel De Jong met
nadruk waarschuwde, w oof Vondeling alle bezwaren weg. De begroting
was goed doortimmerd en er bestond in het geheel geen ‘gat’. Ook de
I
KVP-ministers wensten geen herhaling van 1965, toen het kabinet
,
huiswerk kreeg opgedragen. De PvdA-ministers hadden binnen de hun
door de fractie gegeven ruimte het uiterste gedaan, hetgeen gehonoreerd
moest worden. Het kabinet besloot die vrijdag unaniem dat het bij de
algemene beschouwingen geen financiële concessies zou doen. Dat
betekende géén wisselgeld voor de KVP-fractie en haar voorzitter, die
daarmee na de eerder geuite kritiek voor het blok werd gezet. Inmiddels
beraadslaagden Aalberse, Schmelzer en mevr. Klompé koortsachtig
over de gespannen situatie.
Marga Klompé, vice-voorzitter van de partij legde voor partijvoorzitter
j
en fractievoorzitter haar standpunt vast in een nota gedateerd
7 oktober 1966.29 Het verwekken van een crisis door de KVP bij de
algemene beschouwingen achtte ze noch in ’s lands belang noch in het
belang van de KVP. Deze nota bevat zulk een scherpe, soms profetische
analyse dat we summier de inhoud weergeven. Mocht het onverhoopt
toch to t een crisis kom en, aldus Klompé, dan moest vermeden worden
dat een demissionair kabinet de verantwoordelijkheid zou moeten dragen
voor een besluit to t kamerontbinding. Een interimkabinet, analoog aan
1958, leek haar staatsrechtelijk de beste oplossing. De verantwoordelijkheid
177
voor de grote, structurele problem en legde ze ‘voor een overgroot deel
in de erfenissen van de vorige kabinetten’. Ze waarschuwde dat de
effecten van ingrijpende maatregelen, door een nieuw kabinet te nemen,
pas medio 1967 merkbaar zouden zijn. Het was de vraag of die
moeilijke, structurele wijzigingen in het beleid to t stand konden komen
zonder socialisten in het kabinet. De regering zou de loonvorming in
eigen hand moeten nemen ‘en hier speelt de vakbeweging een grote rol’.
Het bevriende NKV ‘heeft geen zin in een crisis’, De vraag naar het
electorale effect van een crisis beantwoordde ze door op het
kabinet-De Quay te wijzen, dat h e t aanvankelijk slecht deed, doch zich
in de laatste twee jaar sterk herstelde. Wellicht was het beter het
kabinet nog enkele positieve dingen te laten doen. Ze erkende dat
enkele ministers slecht lagen in het land.
Wat bij de verkiezingen te doen m et een aantal bekwame KVP-ministers,
die door de KVP naar huis zouden worden gestuurd? Op welke wijze
kunnen we ‘deze voor ons toch belangrijke figuren in de partij
sauveren voor de publieke zaak, zonder dat wij onszelf belachelijk
maken, respectievelijk verdacht worden van onduidelijkheid’? Een door
de KVP bewerkte kabinetscrisis was volgens haar een kluifje voor het
PvdA-novembercongres, ‘dat leidt to t eenheid in dit kamp . . . die
echter in linkse richting zal gaan’. De vraag is o f de bestuurbaarheid van
het land daarmee is gediend. De eerder genoemde moeilijke beslissingen
‘kunnen beter worden genomen m et de PvdA dan m et de VVD’. Door een
crisis zou een combinatie met de PvdA na de verkiezingen vrijwel
uitgesloten zijn. De notitie suggereerde ten slotte een uitweg, die zeer
dicht in de richting kwam van de opstelling van de ARP-fractie gedurende
de beslissende debatten. Mevr. Klompé wilde van de regering
toezeggingen vragen op h et punt van de loonvorming, die in de hand
moest worden gehouden.
Aalberse verdedigde in de KVP-fractie een vooral door Van Doorn
verwerpelijk geacht alternatief.30 De KVP-voorzitter wilde de
begroting-1967 aanvaarden maar tegelijkertijd op vervroegde
verkiezingen m et als inzet de begroting-1968 aandringen. Het kabinet
zou vóór de verkiezingen niet demissionair behoeven te worden en de
KVP zou dan kunnen terugkomen op haar uitgangspunt van 1963:
voortzetting van het De Quay-beleid m et enige correcties. Dit alternatief
miste naar ons oordeel realiteitswaarde. Binnen ons kiessysteem en de
gegeven verhoudingen kunnen de kiezers zich onmogelijk uitspreken over
het toekomstig begrotingsbeleid en de partijpolitieke samenstelling van het
178
toekomstig kabinet. Bovendien zouden de kiezers indien ze voortzetting
van het beleid-Cals zouden wensen, niet kunnen kiezen tussen een
KVP-Cals en een KVP-Schmelzer!
Op 11 oktober begonnen de algemene beschouwingen.31 De fractieleiders
van de grote partijen, ondersteund door hun financiële specialisten,
trokken de grenzen, die niet overschreden mochten worden. Schmelzer
prees de KVP-ministers, behoudens Cals, maar oefende kritiek uit op
het financieel-economisch beleid. Het vertrouwen van de KVP was
dienaangaande op de proef gesteld en de KVP zou de lijn van het vorige
jaar doortrekken. Schmelzer zag de — door minister Vondeling ontkende financiële kuil voor zijn opvolger ‘levensgroot opdoemen, al is er dan ook
een matrasje over gelegd’. Van de PvdA-fractie mocht niets af van de
door het kabinet ingenomen standpunten inzake de financiën, aldus
Nederhorst. Roolvink oordeelde genuanceerder over de begroting, maar
ook hij vond de kabinetsform atie-1967 en de begroting-1968 aldus
‘wel bijzonder zwaar belast’. W D en CHU vroegen om 700 miljoen
meer dekking of minder bestedingen.
Twee dagen later bleken Vondeling noch Cals aangeslagen. De eerste was
bepaald op dreef en Cals verzekerde d at zijn kabinet bereid was to t
‘persevereren’ mits het van de Kamer h et nadrukkelijk gevraagde
vertrouwen kreeg. Evenals een dergelijke stap van Colijn in 1935 werkte
nu het vragen van vertrouwen in een gespannen situatie averechts, met
name in de KVP-fractie.32
De tweede ronde begon om acht uur ’s avonds en zou om twintig voor
vijf in de ochtend eindigen met de kabinetscrisis. Toxopeus diende een
motie in welke herziening van het uitgaven- en belastingbeleid verlangde.
Schmelzer vroeg van het kabinet ‘vertrouwenwekkende’ antwoorden
inzake de ontwikkeling van de betalingsbalans, het prioriteitenschema
van het kabinet en het te voeren loonbeleid. Eerder had hij de
begrotingsopzet ‘een onvoldoende waarborg tegen geldontwaarding en
tegen financieel-economische spanningen’ genoemd. Roolvink zag nog
een gat van 400 miljoen, waarvan de ‘staatkundige betamelijkheid’
dekkingsmaatregelen eiste. Hij kwam m et een motie volgens welke een
nieuw dekkingsplan voor 1967 nodig was, indien de contractuele
loonontwikkeling in ‘enigszins betekenende mate boven de groei van de
arbeidsproduktiviteit zou uitgaan’. Aanvankelijk had hij namens de
ARP-fractie m et het oog op 1968 voor 1967 een aanvullende dekking
willen vragen. De ARP-bewindslieden beriepen zich op het gebeurde einde
augustus, waarop Roolvink deze m otie inslikte.33 Het was een illustratie
179
van de invloed van dat overleg, waardoor een verschil in benadering
tussen KVP en ARP optrad. Vondeling ontkende d at de begroting-1967
bewust ontlast was om deze m ooier te doen schijnen dan ze was, hetgeen
Roolvink had gesuggereerd. Cals kenm erkte de motie-Toxopeus als een
motie van wantrouwen en w achtte een nadere uitleg terzake van de
motie-Roolvink af. Cals hoopte d at de politieke vrienden voldoende
duidelijkheid was verschaft voor een beslissing, waardoor het kabinet
zou kunnen doorwerken aan de vervulling van de zware taken.
Om kwart over twee ’s morgens vroeg Schmelzer schorsing. Vast stond
dat een groot deel van de KVP-fractie vóór de motie-Toxopeus zou
stemmen, tenzij Schmelzer dit wist te verhinderen. In het fractiebestuur,
aangevuld m et o.a. Aalberse van h et partijbestuur verzette mevrouw
Klompé zich tegen een crisis. Luns kwam voor het kabinet hetzelfde
betogen. Hierna stelde Schmelzer de KVP-fractie zijn befaamde motie
voor, nadrukkelijk m et zijn portefeuille rammelend om het gezelschap
op één lijn te krijgen. De tekst had al anderhalve dag gecirculeerd, ook bij
enige ARP-politici, en was aan verschillende ministers bekend.
Mevrouw Klompé werd erdoor overvallen en verlangde vooroverleg met
Cals. De overgrote meerderheid van de KVP-fractie stemde tegen haar
voorstel. Er is alle reden om aan te nemen dat Schmelzer geenszins beoogde,
maar in feite wel voorzag, dat het kabinet die motie als een motie van
wantrouwen zou opvatten. Overbruggingspogingen tijdens de schorsing
hadden geen resultaat meer. Na de schorsing zei Schmelzer dat kabinet en
KVP-fractie elkaar niet hadden weten te overtuigen. Zijn motie had echter
bepaald niet het karakter van een m otie van wantrouwen, noch keerde
deze zich tegen de samenwerking m et de PvdA. De motie luidde: ‘dat in
het voorgenomen fïnancieel-economisch beleid meer waarborgen moeten
worden gelegd voor een evenwichtige groei en tegen verdergaande
geldontwaarding en werkloosheid’, en dat ‘mede m et het oog op de
mogelijkheden voor 1968 naast een verbetering voor de dekking-1967
maatregelen ter voorkoming van extra-uitgavenstijging voor 1968
noodzakelijk zijn’. Zij nodigde de regering uit ‘daartoe voorstellen te
doen’.
Hierop vroeg Cals schorsing. De ministers, vergaderend in de ministerskamer
van het Tweede-Kamergebouw, m erkten dat Cals zich geraakt voelde.
Verschillende ministers uit de KVP vonden in elk geval de reactie van Cals
nodeloos fel. Dientengevolge was elke suggestie van de KVP om een
conflict te ontlopen kansloos, evenals ‘een schuchtere poging van een
enkele minister om de motie uitsluitend op haar zakelijke merites te
180
bekijken’. De socialistische ministers wilden overigens van geen tussenweg
weten. Tijdens de schorsing lieten de ARP-bewindslieden Roolvink
weten, dat de motie-Schmelzer onaanvaardbaar was voor het gehele
kabinet.
Kamervoorzitter Van Thiel (KVP) stelde de kamer voor om eerst de
motie-Schmelzer te behandelen. Beernink en Toxopeus waren voor de
m otie. Nederhorst, daartoe door Roemers (PvdA-NVV) hoorbaar
aangespoord, nagelde het kabinet vast door te stellen dat het ‘geen knip
voor de neus waard zou zijn’ als het de motie niet als een motie van
wantrouwen zou opvatten. Roolvink w achtte het oordeel van het kabinet
af en distantieerde zich ‘in de meest volstrekte zin’ van Nederhorsts uitleg.
Cals achtte de toelichting van Schmelzer dat van wantrouwen geen
sprake was, ‘in strijd m et de inhoud van de m otie’. Schmelzers
interpretatie aanvaarden zou de gevraagde duidelijkheid niet bevorderen.
Hierop verklaarde Roolvink dat zijn fractie tegen zou stemmen.
Vervolgens werd de motie met 75 vóór en 62 stemmen tegen aangenomen;
4 leden van de KVP-fractie, onder wie Van Doorn, stemden tegen. Cals
vroeg schorsing van de beraadslagingen en het kabinet bood zijn ontslag
aan. Vondeling gaf in overweging dat h et kabinet de Tweede Kamer zou
ontbinden, doch dan hadden de KVP-ministers zich tegenover hun eigen
fractie en aldus buiten de KVP moeten stellen.34
Conclusies
Terugblikkend op de nacht van Schmelzer kunnen we over de oorzaken
van de crisis kort zijn. Cals c.s. braken te abrupt m et vooral het politieke
KVP-verleden, waarin een soort De Quay-euforie zich deed gelden.
Omgekeerd kon Cals de vele en felle kritiek vanuit zijn eigen partij
moeilijk verkroppen, waardoor hij, anders zeer vindingrijk, die nacht
dichtsloeg.
Het antagonisme o f zo men wil dualisme tussen Cals en Schmelzer
vergemakkelijkte het ontstaan van de crisis zeker. Ten slotte speelden
de Statenverkiezingen èn de nadering van de Kamerverkiezingen een
bijzondere rol. De uitslag van de Statenverkiezingen legde een hypotheek
van tegengestelde reacties op he'fkabinet. Biesheuvel hierover: ‘Beide
partijen meenden, dat het kabinetsbeleid moest worden omgebogen’, de
PvdA in ‘linkse’ richting (grondpolitiek e.d.), de KVP in ‘rechtse’
richting (minder stijging van de overheidsuitgaven, belastingverlaging).35
Deze tegengestelde reacties veroorzaakten het bevriezen van de posities,
181
allereerst bij PvdA en kabinet. De PvdA wilde niet meewerken aan nog meer
impopulaire maatregelen, die hoogstens voor de helft nog aan het zittende
kabinet ten goede zouden komen. Van de KVP waren geen geloofwaardige
signalen ontvangen inzake eventuele voortzetting van de samenwerking
na de verkiezingen van 1967. Integendeel, de KVP had zich bij monde
van Aalberse en Schmelzer bepaald afstandelijk uitgelaten over het
kabinet-Cals. Vandaar dat de PvdA-fractie in de bewuste nacht van de
KVP verlangde dat ze duidelijk en onomwonden haar vertrouwen in het
i\ kabinet zou uitspreken. Dat had een zekere binding gegeven gedurende en
na de aanstaande verkiezingsstrijd.
Schmelzer heeft het geheel aan het kabinet en de PvdA-fractie overgelaten
o f zij zijn motie als een motie van wantrouwen wensten te zien of niet.
Naar Zijlstra terecht opm erkte zou de zaak afgelopen zijn geweest als het
kabinet het al dan niet uitvoeren van de motie open zou hebben gelaten.36
In dat geval zou de nogal vrijblijvende opstelling van de KVP tegenover
dit kabinet stellig volgehouden zijn to t en met de verkiezingen om daarna
met ongebonden handen de formatie te kunnen ingaan. Omdat Schmelzers
I politiek leiderschap in het geding was, moest hij wel hoog spel spelen.
Het ‘unieke feit’ in de historie van de katholieke partij dat zij een kabinet
‘onder eigen signatuur’ heenzond, aldus Cals, zou Schmelzer opbreken.37
Onvermijdelijk werd daardoor een politieke crisis in de KVP uitgelokt
m et als uiteindelijk gevolg een scheuring. Voorts keerde het ‘bevriende’
NKV zich van de KVP af en raakte de verhouding met de PvdA totaal
in het ongerede, mede door de van die kant opgevoerde polarisatie.
Achteraf is het vrij eenvoudig op te merken dat het niet-meedoen van de
ARP een waarschuwing had moeten zijn om niet provocerend op te treden
tegenover een onderstroming welke vernieuwing en radicaliteit in haar
vaandel voerde. Dergelijke onderstromen waren in het verleden al
herhaaldelijk opgetreden. Heeft iemand medio 1966 voorzien, welke
desintegrerende krachten toen in beweging zijn gekomen, of, misschien
beter gezegd, hoe zwak het weerstandsvermogen tegen dergelijke
krachten bleek te zijn?
Hypothesen als zou de PvdA bewust Schmelzer in de val hebben laten
lopen omdat ze van het electoraal blijkbaar onaantrekkelijke kabinet
afwilde, missen elke grond, gelet op de mededelingen van een aantal
toenmalige bewindslieden, ook van de PvdA. In deze veronderstelling
wordt te veel gewicht toegekend aan de betekenis welke in de PvdA
in die tijd toekwam aan Nieuw Links of meer algemeen aan uitlatingen
van Wigbold c.s. Het legislatief program van het kabinet bevatte inzake
182
de grondpolitiek en het continentaal plat nog voldoende aantrekkelijkheid.
Iets anders is dat na de crisis de socialistische fractie onwrikbaar bleef.
Klompé’s profetische w oorden werden op het PvdA-partijcongres op
11 november te Rotterdam ten volle bewaarheid. Het congres zou zich
oorspronkelijk voornamelijk hebben beziggehouden met de
verkiezingsnederlagen in maart en juni 1966. Nu oefenden zowel Tans,
voorzitter van het partijbestuur, als Nederhorst felle kritiek uit op de
KVP. Zonder intrekking van de motie-Schmelzer zou van terugkeer van de
PvdA-bewindslieden geen sprake kunnen zijn.
Zowel Cals als Schmelzer ontvingen fan-mail. Hoezeer Cals zich
persoonlijk geraakt voelde, bleek uit zijn met rode ballpoint geschreven
reacties in de kantlijn o f tussen de tekst. Als De Quay nogal ophef m aakt
van het persoonlijk risico dat Zijlstra loopt met zijn interimkabinet,
m erkt Cals puntig op: ‘dat juist niet ( . . . ) Risico kom t pas als hij blijft
na de verkiezingen'. Marga Klompé schreef: ‘Lieve Jo. Nog nooit was ik
zo innerlijk verscheurd in politicis’. Het ging om het uiteenvallen van de
KVP tegenover solidariteit met het kabinet-Cals. De crisis zou toch
gekomen zijn ‘omdat een grote groep in de fractie niet te overtuigen was’.
V oorts repte ze van bezwaren in KVP-kring tegen plaatsing van Cals op de
kandidatenlijst. Uiteraard moest Cals een plaats krijgen, waarachter in
rood ‘sic!’. De briefschrijfster had Cals’ behoefte aan zo’n plaats blijkbaar
overschat. Romme en Beel drongen erop aan beschikbaar te blijven voor
de publieke zaak. De eerste kwalificeerde de val van het kabinet als
‘spijtig voor het aanzien van de democratie’. Het grote publiek herkende
in Cals het slachtoffer van onbegrepen maar verderfelijke machinaties.
Dit martelaarschap m aakte hem to t de morele overwinnaar, die op de
vraag waar hij en zijn gezin nu zouden gaan wonen, antwoordde: ‘in onze
caravan, vrees ik’.
183
H O O F DS TU K NEGEN
H et M inisterie-Z ijlstra
(22 nov em b er 1966-5 april 1967)
‘Als het voetbalelftal van O u d -O ra n je op Nieuwjaarsdag’
ofwel old politicians never die 1
Scheuren in de katholieke zuil
De Nacht van Schmelzer veroorzaakte zoveel tum ult in het katholieke
kamp, dat de katholieke eenheid in de vorm van de katholieke zuil scheuren
begon te vertonen. Het NKV onder voorzitterschap van Mertens liet weten
de kabinetscrisis onverantwoord te achten. De oud-voorzitter van de KAB,
A. C. de Bruyn, inmiddels 78 jaar oud, adviseerde in Het Vrije Volk de
NKV-leden om steun te geven aan h e t kabinet-Cals door op de PvdA te
stemmen maar tegelijkertijd h et lidmaatschap van de KVP aan te houden.
Mertens zelf kondigde aan dat hij u it de KVP zou treden.2 Omdat de
KVP-woordvoerders bij herhaling verklaarden dat lang niet alle
NKV-bestuurders en NKV-leden M ertens volgden, raakte de
NKV-voorzitter zeer geïrriteerd. Zeker is dat zijn medebestuurslid
Van der Gun, tevens vice-voorzitter van het KVP-bestuur, aanzienlijk
genuanceerder dacht over de ontstane situatie en zijn best deed de
verwijdering tussen KVP en NKV te beperken door in nauw overleg met
enkele KVP-bestuurders te handelen (Aalberse, Klompé).3 In het
geruchtencircuit was sprake van plannen om de PvdA te veranderen in een
brede progressieve volkspartij, waarin de NKV’ers onderdak konden vinden.
Ook in h et KRO-segment van de katholieke zuil rommelde het.
Ad Langebent trok opvallend fel van leer tegen de ‘Schmelzerianen’ ten
gunste van Cals c.s. KRO-voorzitter Van Doorn, tevens lid van het
KVP-bestuur en van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, had blijkbaar
innerlijk al afscheid genomen van zijn partij en kritiseerde waar mogelijk
het beleid en optreden van Schmelzer. In de hoofdbestuursvergadering van
de KVP van 19 oktober weigerde hij enigerlei verantwoording af te leggen
aangaande zijn handelen als KRO-voorzitter. Toen hij na de mislukte
formatiepoging van Schmelzer zich ertegen verzette dat Schmelzer het
fractievoorzitterschap weer opnam , vielen zijn fractiegenoten over hem
heen en wasten hem de oren.4 In bestuurlijke kringen van de KVP heerste
184
het gevoel dat de media, de KRO incluis, erop uit waren de KVP ‘kapot te
maken’.s Verongelijkt stelde men vast dat elke poging ter verdediging van
het gevoerde beleid genegeerd of in de grond geboord werd.
In de KVP zelf onstond zoveel deining dat Schmelzer de komende tijd zijn
handen vol zou hebben m et het opwerpen van een stevige bedding. De
Nijmeegse hoogleraar en oud-minister van OKW prof. Gielen bedankte
ostentatief voor h et lidmaatschap van de KVP. Zijn inziens had de houding
van de KVP-fractie ernstige schade aan de parlementaire democratie
toegebracht. De Volkskrant organiseerde 4 oktober 1966 een conferentie
over het partijwezen. Prof. Van der Grinten trok bij die gelegenheid de
aandacht door de opvattingen van zijn Nijmeegse collega Gielen en van
A. C. de Bruijn te verwerpen. De motie-Schmelzer had zijns inziens niets
onwettigs o f schadelijks voor de parlementaire democratie. Hij bepleitte
het voortbestaan van de KVP en samenwerking met de PvdA. Het
KVP-gelonk naar de protestants-christelijke partijen wees hij af door de
eigenheid der afzonderlijke partijen te benadrukken, die vooralsnog een
herschikking van het partijwezen in de weg stond. Voor fundamentele
veranderingen was de tijd nog niet rijp.
Van Rijckevorsel, lid van de KVP-fractie in de Tweede Kamer, weet alle
tussentijdse kabinetscrises van na de oorlog aan het onvoldoende in acht
nemen van het zogeheten dualisme door de ministers.6 Al die crises
hadden vermeden kunnen worden als de betrokken ministers zich niet
hadden laten dwingen door de hun verwante fracties in de Kamer of door
hun partij. Het stellen van de kabinetskwestie achtte Van Rijckevorsel
slechts toelaatbaar als de fractie van een regeringspartij hetzij geen
vertrouwen meer stelde in het regeringsbeleid als geheel, hetzij sterk wilde
afwijken van het door haar aanvaarde rege'ringsprogram. Een breuk was
alleen dan gerechtvaardigd, als verder regeren onmogelijk of te moeilijk
werd gemaakt.
Van Rijckevorsel onderschatte in dit betoog de betekenis van de partijband
tussen geestverwante bewindslieden en Kamerleden. Het dualisme tussen
regering en Kamer m oet scherp onderscheiden worden van het veel neteliger,
dualisme binnen één en dezelfde partij tussen ‘haar’ bewindslieden en ‘haar’
Kamerfractie, in het bijzonder indien men te doen heeft met een
parlementair gevormd kabinet. De spanning van dit ‘partij-dualisme’ raakt
zowel haar betrouwbaarheid als coalitiepartner als haar consistentie van
leiderschap. Feit is dat bijvoorbeeld in de PvdA dit dualisme veelal simpel
opgelost werd door een benadering, waarin het partijgezag c.q. partijbelang
dikwijls prevaleerde boven de eigen verantwoordelijkheid van de
185
PvdA-ministers als deel van de regering. Dat vergemakkelijkte het regeren
m et de PvdA niet, hoewel de gewoonte om de partijleider en de
partijzwaargewichten in het kabinet te plaatsen het probleem deels
verzachtte.
Schmelzer en zijn fractie wisten zich al snel verzekerd van de publiek
gemaakte instemming van zowel h e t hoofd- als het dagelijks bestuur van de
K V P.7 Dit voorkwam een soortgelijke naargeestige machtsstrijd tussen
KVP-bewindslieden en KVP-fractie als waaraan in 1960 de ARP ten prooi
viel. Desalniettemin zetelde er in h e t Catshuis een aantal mokkende en
hoogst ontevreden KVP-ministers, onder wie Cals en Bogaers.8 In
interviews voor de Volkskrant en de televisie luchtte Cals zijn hart, hetgeen
in de partijtop averechts uitw erkte. Aanvankelijk veronderstelde de ten val
gebrachte minister-president dat de solidariteit van zijn ministersploeg zo
hecht was dat geen der bewindslieden bereid zou zijn over te stappen in een
nieuw kabinet, doch hij kwam al snel op deze veronderstelling terug.
Geleidelijk aan verzoende Cals zich cerebraal m et de feiten, doch emotioneel
had hij h e t er steeds moeilijker m ee. Evenals Marijnen destijds voelde Cals
zich in inenselijk opzicht door de KVP slecht behandeld.
Een bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de KVP met Cals, Bogaers en
De Jong greep Cals aan om zijn grieven te uiten .9 Hij verweet de partijtop
dat van zijn kant destijds om een gesprek was gevraagd over de aanstaande
algemene beschouwingen, doch de besturen van partij en fractie hadden dat
afgewimpeld. De KVP had niets ondernomen tegen de
‘anti-kabinet-Cals-campagne’ maar wel in het partijbestuur via stemmingen
het vertrouwen in zijn kabinet gepeild. Het al eerder bekende resultaat van
een NIPO-enquête, waaruit bleek dat 65 procent van de kiezers vóór
zijn kabinet koos, was pas na de algemene beschouwingen op tafel gekomen.
Voorts had het partijbestuur verzuimd de KVP-bewindslieden te horen
alvorens het zich achter Schmelzer c.s. stelde. Men was door Schmelzers
motie overvallen, óók de KVP-fractie die slechts 23 minuten kreeg voor
beraadslagingen. Hij was benieuwd wat er gedaan zou worden met de
niet-overstappende KVP-bewindslieden bij de opstelling van de
KVP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.
Vooralsnog maakte Cals het aanvaarden van een plaats op de KVP-lijst
afhankelijk van volgorde, program en samenstelling van die lijst. Hij
overwoog ernstig in te gaan op een suggestie zijdens de Rijksuniversiteiten,
welke door hem als zeer eervol ervaren werd, om hem voor te dragen voor
h et voorzitterschap van de Academische Raad. Tegelijkertijd drongen
Beel, Romme en Klompé bij Cals erop aan beschikbaar te blijven voor de
186
publieke zaak. Klompé zou gedurende de formatie-Zijlstra haar best doen
ervoor te zorgen dat Cals voorzitter werd van de in te stellen
Staatscommissie, die belast zou worden m et het doen van onderzoek en
voorstellen ter verbetering van het functioneren van onze democratie
middels Grondwetswijzigingen.10 Zijlstra had de jonge Donner daarvoor op
het oog.
Inmiddels bleef Cals aandringen op het horen van de KVP-bewindslieden
door partijbestuur en partijraad, hetgeen door onder meer Aalberse en
Schmelzer geblokkeerd werd. Cals’ ongenoegen en woede namen toe
naarmate het duidelijker werd dat de K W uiteindelijk akkoord zou gaan
met een oplossing die eerder tegenover hem en Vondeling als
onaanvaardbaar gekwalificeerd was. Gedurende de formatiefase-Schmelzer
maakte Biesheuvel handig gebruik van de gekwetste trots van zijn
‘president’ door zich tegenover Schmelzer te beroepen op zijn solidariteit
m et h e t kabinet-Cals. Biesheuvel stelde Cals voor onderling contact te
houden zodat de anderen geen koevoet in het kabinet konden zetten.
Cals liet zich dit aanleunen en verdedigde tegenover Schmelzer Biesheuvels
opvattingen, die hij ‘begrijpelijk’ vond.
De motie-Schmelzer en de reacties van de grote Dartiien
De m et 75 tegen 62 stemmen aangenomen motie van Schmelzer: ‘(de
Kamer,) van mening, dat in het voorgenomen financieel-economisch
beleid meer waarborgen moeten worden gelegd voor een evenwichtige
groei en tegen verdergaande geldontwaarding en werkloosheid, spreekt als
haar overtuiging uit, dat mede met h et oog op de mogelijkheden voor 1968
naast een verbetering van de dekking-1967 maatregelen ter voorkoming van
extra-uitgavenstijging voor 1968 noodzakelijk zijn, nodigt de regering uit,
daartoe voorstellen te doen...’, deed het kabinet-Cals zonder dat
voorafgaande discussie nodig werd geoordeeld op 15 oktober besluiten
zijn ontslag te vragen. Zakelijk gesproken draaide in de daaropvolgende
formatie alles om de vraag of de begroting-1967 extra dekkingsmaatregelen
vereiste, al dan niet gepaard gaande m et besnoeiingen op de uitgaven, zoals
in de ingediende begroting-1967 was voorzien.
Na de nacht van Schmelzer was en bleef de PvdA onwrikbaar van oordeel
dat Vondelings begroting naar uitgaven en dekking volledig verantwoord
was. De ARP wilde het uitgavenniveau handhaven maar wèl de dekking
nader bezien. CHU en VVD insisteerden op beperking van de uitgaven.
Politiek gesproken ging het om de vraag o f de breker, Norbert Schmelzer,
187
ook to t betalen in staat was door de vorming van een nieuw kabinet. Zou
dit niet lukken dan moest hij met hangende pootjes terug naar het
kabinet-Cals, een mogelijkheid, die de PvdA zeer gaarne in vervulling zag
gaan en die ook Biesheuvel c.s. n iet geheel onwelgevallig geweest zou zijn...
Drs. W. K. N. Schmelzer, formateur
(18 oktober—3 november 1966)
De breker kan niet betalen, tenzij m e t zijn hoofd
In het kader van de consultaties van de Koningin gaf Schmelzer een
voorkeur te kennen voor een katholieke premier, die politiek niet zeer
geëxponeerd zou zijn en liefst gezag op fmancieel-economisch terrein zou
hebben. Conform hetgeen in de KVP-fractie besproken was, achtte hij
ontslagweigering en Kamerontbinding pas juist nadat gebleken was, dat er
noch een regulier- noch een interim kabinet te vormen was. In de
KVP-fractie bestond er, anders dan in 1963, thans geen bezwaar tegen het
optreden van een zeer bekwame protestants-christelijke figuur. Klompé
verzette zich hiertegen omdat ze vond dat de KVP als eerstverantwoordelijke
de problemen zelf moest oplossen. Beernink zag weinig heil in pogingen
een ander kabinet van de grond te tillen en adviseerde vervroegde
verkiezingen in de tweede helft van januari 1967, uit te schrijven door het
demissionaire kabinet-Cals, wiens ontslagaanvrage derhalve ingetrokken
moest worden. ‘Uitgesloten lijkt mij, dat er een kabinet zal worden
gevormd uit vertegenwoordigers van de groeperingen, die zich vóór de
motie-Schmelzer hebben uitgesproken’, aangezien een dergelijk kabinet
de steun van Boerenpartij, SGP en GPV nodig zou hebben.11 Mocht het
kabinet-Cals toch willen heengaan, dan leek Schmelzer aangewezen voor
het formateurschap, aldus Beernink. Ook de adviezen van PvdA en ARP
wezen in de richting van Schmelzer vanuit de gedachte ‘qui casse, paie’,
welke in die kringen leefde.
Op advies van Beel gaf de Koningin op 18 oktober de ruimst denkbare
opdracht aan Schmelzer ‘om een kabinet te vormen’. Hoewel de
ontwikkelingen de KVP-fractievoorzitter stellig niet hadden verrast
blijkens zijn voorzorgspolitiek in de vorm van gesprekken m et Beernink,
Toxopeus en Zijlstra al ruim vóór h et uitbreken van de crisis,
bemoeilijkten de fel-negatieve reacties uit geestverwante organisaties en
uit de partij zijn formatiepoging stellig méér dan voorzien.12 Romme had
188
zijn pupil de raad gegeven om een KVP-ARP-minderheidskabinet
aangevuld m et partijloze figuren te beproeven voor het geval het
onverhoopt to t een crisis zou kom en. Ook de reünisten van het
kabinet-De Quay hielden hiermee ernstig rekening, waarbij gedacht werd
aan een kabinet-Zijlstra m et De Quay als vice-premier.13 Andere
oplossingen, zoals VVD-deelname, waren wel denkbaar maar hadden aperte
nadelen in de prestigesfeer of zouden vooruitlopen op de komende
verkiezingen. Ongelukkigerwijs hadden enkele ARP-kopstukken zich vast
voorgenomen om Schmelzer te confronteren m et zijn afhankelijkheid van
de ARP, wier medewerking de KVP-fractievoorzitter in de bewuste nacht
blijkbaar overbodig had geacht.
Zijlstra—De Quay
Alvorens form ateur Schmelzer rond h et gezaghebbende duo
Zijlstra—De Quay een kabinet probeerde te formeren, zocht hij eerst in
eigen kring naar een geschikte prem ier.14 Zelf wilde hij daarvoor niet in
aanmerking komen. Partij en fractie verkeerden in te grote moeilijkheden
en bovendien wilde Schmelzer zelfs de schijn vermijden dat zijn motie
uiteindelijk had beoogd Cals uit het Catshuis te zetten om er vervolgens
zelf te gaan zetelen. Romme daarentegen zag liever dat Schmelzer zich wèl
beschikbaar stelde en zo de volledige verantwoordelijkheid voor zijn
handelen als fractieleider zou nemen. Van den Brink weigerde wederom,
waarop Schmelzer dacht aan Van Campen en Witte. Nog vóór zijn bezoek
aan de Koningin vroeg de toekomstige form ateur De Quay telefonisch o f
Zijlstra bereid zou zijn. De Quay verwachtte een ‘ja ’, mits de Koningin
een persoonlijk beroep op hem zou doen. In een latere fase heeft
Schmelzer inderdaad getracht langs die weg alsnog zijn zin te krijgen, doch
zonder succes.15
Direct na ontvangst van de opdracht besprak de formateur de ontstane
situatie m et zijn rivaal, de demissionaire minister-president Cals. Die sloot
niet uit dat in een latere fase zijn kabinet Kamerontbinding zou bevorderen,
noch dat enkele ministers zouden overstappen naar een interimkabinet.
Het fractiebestuurslid Klompé had m oeite m et dit laatste waardoor ‘het
breekijzer in het kabinet gezet werd’. Op zijn persconferentie maakte de
form ateur bekend dat het door hem te vormen kabinet wellicht
Kamerontbinding en vervroegde verkiezingen to t zijn taak zou rekenen.
Voorts zou hij allereerst m et de fractievoorzitters van KVP (Van der Ploeg)
en ARP (Roolvink) gaan overleggen, om dat deze partijen zakelijk de meeste
189
verwantschap hadden getoond bij h et ontstaan van de crisis. 16 Roolvink
had al eerder tegenover het AR-partijconvent de PvdA verantwoordelijk
gesteld voor het ontstaan van de crisis, doelend op Nederhorst die aan
Schmelzers motie het karakter van een motie van wantrouwen had
gegeven.17
Nog diezelfde dinsdag 18 oktober ontving Marga Klompé De Quay, Zijlstra,
De Pous, Van den Berge, Korthals en Marijnen.18 Het gezelschap
analyseerde de diverse opties en concludeerde dat een interimkabinet sans
prejudice op de na de verkiezingen optredende combinatie, dat vervroegde
verkiezingen zou uitschrijven, een mogelijke oplossing zou zijn. Over het
premierschap liepen de meningen uiteen: Klompé wilde De Quay, die op
zijn beurt de eer aan Zijlstra wilde laten. De beste oplossing zagen de
De Quay-reünisten in bevordering van vervroegde verkiezingen door
Cals c.s., doch dóórregeren van dit kabinet tot de normale verkiezingen in
mei 1967 achtten ze uit den boze. Op 19 oktober ontving de formateur
Van der Ploeg en Roolvink, welke bijeenkomst niet to t concrete
conclusies voerde. Telefonisch bood Schmelzer De Quay het premierschap
aan. De ex-minister-president schoof de kelk echter door naar Zijlstra,
wiens deelneming voor De Quay een conditio sine qua non was. Voorts zou
het kabinet niet langer dan vier m aanden mogen aanblijven ter afhandeling
van urgente zaken.19
Donderdag 20 oktober kwam er tekening in de verhoudingen, die zich in
toenemende mate tegen de form ateur keerden. In eigen kring bleken de
knieën van Van der Ploeg en Notenboom slecht bestand tegen de druk.20
De eerste wilde de begroting verder behandelen en de dekking aan het
volgende kabinet overlaten, en de fractiespecialist wilde in geval van nood
hetzelfde en de verhoging van de omzetbelasting desnoods op
1 januari 1968 als uiterste datum fixeren. Aalberse, Klompé en Schmelzer
verwierpen deze suggesties, die teveel gezichtsverlies zouden opleveren. De
form ateur polste Zijlstra voor het premierschap, waarop deze contact
opnam m et Roolvink en de AR-ministers Biesheuvel, Diepenhorst en
Verdam. Alras ontdekte Zijlstra dat Roolvink wel wilde maar terrein
verloor aan Biesheuvel c.s., die hun fractievoorzitter met succes presten
to t het publiekelijk terugnemen van de eerder afgelegde verklaring over de
rol van de PvdA.21
Biesheuvel had overwegende politieke bezwaren tegen medewerking van
Zijlstra aan de uitvoering van de motie-Schmelzer, welke de crisis
veroorzaakt had. Daaraan wilde Biesheuvel in deze formatiefase zijn partij
vast laten houden.22 Per slot van rekening had de AR-top, Zijlstra incluis,
190
destijds Biesheuvel geraden zijn ernstige bezwaren tegen de begrotingsopzet
in te slikken. De riskante politieke consequenties van een van de ARP
uitgaande breuk maakten een crisis ongewenst. De Quay noteerde dat
Schmelzers kansen daalden ondanks de steun van de meerderheid van de
KVP: Biesheuvel versus Schmelzer, ‘twee harde koppen’. Twee dagen later
aarzelde Zijlstra nog steeds, niet voornemens zich los te maken van zijn
achterban en aldus in een ‘Gerbrandy-positie’ te komen. Zowel Beel als
De Quay meenden dat de formateur bij een definitieve weigering zijn
opdracht beter kon teruggeven, doch Schmelzer begreep maar al te goed
dat een mislukking ernstig prestigeverlies beduidde en dus voorkomen
moest worden. Een opvatting die later door Romme onderschreven werd.
Derhalve vergrootte de form ateur de druk op de onwillige
anti-revolutionairen door 23 oktober Zijlstra officieel het premierschap aan
te bieden. Zijlstra hield het aanbod in beraad en legde de form ateur een
drietal uit de AR-fractie afkomstige vragen voor, waarop althans voor
Zijlstra alleszins bevredigende antwoorden volgden.23 Achter dit
vragenritueel school de nog immer bestaande weerstand in de ARP, die
Zijlstra niet vermocht te doorbreken. De balans in de machtsstrijd tussen
Biesheuvel en Roolvink sloeg duidelijk door ten gunste van de
vice-premier blijkens het voornemen van Moderamen en partijbestuur om
hem als enige lijsttrekker voor te dragen.24 Roolvink reageerde met het
ter beschikking stellen van zijn fractievoorzitterschap. De volgende dag
wist Schmelzer al dat het vermoedelijk mis zou lopen met Zijlstra, voor wie
‘het volstrekt duidelijk was dat de heren daar nog bezig waren m et het
uitwringen van hun ziel’, gedurende welk proces hij zich beter op de
achtergrond kon houden.25 Zijn formele, to t ongenoegen van
Biesheuvel c.s. door Schmelzer gepubliceerde weigering verwees naar
‘gevoelens en standpunten in mijn eigen politieke kring’. De omstandigheid
dat Zijlstra per 1 mei 1967 to t president van de Nederlandse Bank benoemd
was, vormde voor hem geen beletsel, hoewel m et name Vondeling daarover
anders oordeelde.26 Doorslaggevend was de weigering van de
ARP-bewindslieden om in deze situatie over te gaan in een tijdelijk
kabinet-Zijlstra en dus de PvdA te laten vallen. De ARP-fractie harerzijds
was op één punt eenstemmig: zij zou geen medewerking verlenen indien
de ARP-ministers deze weigerden.
Vele waarnemers zagen in Biesheuvels loyaliteit jegens de PvdA een uiting
van het streven om de leiding over de radicale AR-stroming te verwerven en
aldus de eenheid in de ARP te herstellen zonder dat de radicalen de teugels
zouden overnemen. Dit streven impliceerde de vervanging van Roolvink
191
door Biesheuvel als partijleider. Vermoedelijk beschouwde Biesheuvel een
rentree van Zijlstra als een ongewenste complicatie, omdat er aldus een
geduchte kaper op de AR-kust verscheen.
Laatste pogingen van formateur Schmelzer
Inmiddels had de form ateur m et De Quay al op 24 oktober bij wijze van
alternatief de kiel gelegd van een kabinet rond het duo De Quay
(minister-president) en De Pous (Financiën). Beernink liet weten dat van
hem geen positief advies te verwachten viel, maar ook geen verzet.27
Desgevraagd reageerde De Pous aarzelend-negatief. Hij vreesde dat zijn
vertrouwenspositie als voorzitter van de SER ernstig geschaad zou
worden bij meedoen. Op verzoek van de formateur probeerde Klompé hem
alsnog to t coöperatie te bewegen door op het anti-inflatierapport van de
SER te wijzen en op het gevaar d a t bij mislukking van Schmelzer het
kabinet-Cals victorie zou kraaien. Vooral het voorzienbare verzet uit
werknemerskringen benauwde De Pous. Op 29 oktober weigerde De Pous
definitief, waardoor vooralsnog ook De Quay van het toneel verdween.
Met Van Lennep, die door onder m eer Luns was aanbevolen, durfde de
oud-premier het niet aan. Langs verschillende kanten werden ook
Van den Brink en Beel gepolst, doch alles tevergeefs.
Rond de maand wisseling flakkerde de hoop op doordat er ogenschijnlijk
bij de ARP beweging ontstond in de richting van medewerking aan een
gezamenlijke oplossing. Eerder h a d de formateur sterke aanwijzingen
ontvangen dat zijn mislukking voorwaarde was voor een constructieve
opstelling van de A RP.28 De b rief van de drie AR-bewindslieden d.d.
29 oktober aan de formateur, op advies van Beel en to t ergernis van
Biesheuvel niet door Schmelzer gepubliceerd, ademde nog die geest van
non-coöperatie.29 Zeer to t zijn verrassing werd de formateur in de loop
van de middag van 31 oktober d oor Roolvink opgebeld m et de boodschap
dat de AR-fractie een verwijdering van de KVP zou betreuren en besloten
had alsnog een beroep te doen op Zijlstra om het premierschap te
aanvaarden.30 Roolvink bleek geheel onkundig van de briefwisseling
tussen Biesheuvel c.s. en de form ateur, terwijl de volgende dag aan het
licht kwam dat Zijlstra helemaal van niets wist. ’s Avonds, 31 oktober,
lieten zowel Roolvink als Biesheuvel de formateur weten zeer geïnteresseerd
te zijn in het welslagen van zijn formatiepoging. Mislukking zou op het
hoofd van de ARP neerkomen, die bij een KVP-rompkabinet bovendien
vrijwel steeds op dezelfde lijn als d at kabinet zou blijken te zitten in het
192
parlement, hetgeen het niet deelnemen aan het kabinet to t een vreemde
geschiedenis zou maken en moeilijk uit te leggen.31
Maandag 1 november schoven Schmelzer, Biesheuvel en Roolvink aan rond
de conferentietafel. De anti-revolutionaire politici formuleerden de
voorwaarden waaronder de ARP bereid was mee te w erken.32 Die
voorwaarden logen er niet om:
1 De uitgaven m ochten niet worden verlaagd.
2 De KVP m oest tegemoet komen aan de wensen van de PvdA-ministers
dat gelijktijdig, bij voorbeeld per 1 juli, de tweede tranche van de verlaging
der loon- en inkomstenbelasting en die van de verhoging van de
omzetbelasting zouden worden ingevoerd.
3 PvdA-poIitici dienden alsnog in een gesprek over een zodanige oplossing
betrokken te worden.
Na raadpleging van zijn fractiebestuur en van Romme antwoordde de
formateur daags daarop met de vraag of de ARP akkoord kon gaan met het
zelfstandig bezien van de tweede tranche, die dus geen deel mocht
uitmaken van het pakket voorstellen. Roolvink liet schriftelijk weten
hieraan geen gevolg te kunnen geven, zodat de form ateur moest concluderen
dat verder zoeken naar mogelijke antirevolutionaire bewindslieden geen
zin meer had. K ort samengevat: Biesheuvel had desnoods Zijlstra als
premier geaccepteerd, doch hij wenste daarvoor in ruil op z’n minst het
hoofd van Schmelzer.
De Jong—Veldkamp
Vooralsnog achtten Schmelzer c.s. het nog te vroeg voor een dergelijke
offerande aan de ARP. Zondag 30 oktober vroeg de formateur De Jong,
minister van Defensie, voor het ‘presidentschap’. De Quay, Romme en Beel
hadden deze keuze ondersteund. Bovendien had de formateur in de Tilburgse
hoogleraar Bosman een mogelijke kandidaat voor Financiën gevonden,
door Van den Brink aanbevolen. De Jong maakte het gebruikelijke
voorbehoud ten aanzien van program en samenstelling, doch was bereid
het aanbod in overweging te nemen. Het obligate consult van de medicus
leverde geen beletselen op mits niet teveel aan representatie en
verkiezingsstrijd gedaan zou worden.
Voor Veldkamp was het een bittere teleurstelling dat De Jong blijkbaar de
voorkeur genoot van de partijtop. Naar zijn oordeel diende een
gezaghebbend econoom premier te worden. Nodig was ‘geen economische
schout bij nacht, maar een economische schout bij dag’, voor welke
1 93
rangsverhoging de demissionaire m inister van Defensie hem later zou
bedanken.33 De voor Sociale Zaken aangezochte Eindhovense hoogleraar
Steenkamp was evenmin ingenomen m et de keuze van De Jong. Hij wilde
Veldkamp desnoods als premier accepteren o f hem anders op Sociale
Zaken gehandhaafd zien. Ook Luns en De Jong zelf waren genegen
Veldkamp als premier van een KVP-minderheidskabinet van beperkte duur
te accepteren.34 Beel ontried zo’n KVP-kabinet, waardoor de volle last
van de problemen om de KVP-nek zou komen te hangen. Aalberse,
Klompé en Schmelzer wezen zeer gedecideerd elke suggestie van een
premierschap van Veldkamp van de hand. Waarnemend
KVP-fractievoorzitter Van der Ploeg beklaagde zich die dag over het feit
dat heel Nederland nog steeds liever Turks dan paaps was.
Ook de volgende dag groeide het getal prominente KVP’ers dat Veldkamp
een kans wilde geven, doch de anti-revolutionaire interventie c.q.
schijnbeweging vroeg alle aandacht.35 Op 2 november offreerde de
form ateur de weigerachtige Veldkamp zowel Sociale Zaken als het
vice-premierschap en de zorg voor de West, doch deze hapte niet en wilde
er een nachtje over slapen. Een deel van het KVP-bestuur had zich eveneens
over de formatieperikelen ontferm d en zelf een kabinetje gevormd met
Van der Ploeg, Baeten en Brouwer, doch dit particuliere initiatief droeg
niet bij to t de oplossing van de problem en en bereikte nimmer het daglicht.
Prof. Steenkamp stelde zich wèl beschikbaar voor Economische, niet
echter gecombineerd m et Sociale Zaken, omdat zijn gezondheid dit blijkens
de medische expertise niet toeliet. Voorts rekende de formateur op Luns
en Bot en dacht hij aan de Eindhovense rector magnificus prof. Posthumus
voor Onderwijs, prof. Gieben voor Verkeer en Waterstaat en Van Schaik
of Polak voor Justitie. Kortom , als Veldkamp meedeed, hetgeen met het
oog op de vakbeweging van doorslaggevend belang werd geacht, dan kwam
er schot in de zaak. Op 3 november omstreeks negen uur ’s morgens
antwoordde Veldkamp op de concrete vraag van de formateur negatief,
waarop Schmelzer besloot zijn opdracht terug te geven. Op de
persconferentie deelde hij mee op Veldkamps weigering te zijn gestrand
bij zijn pogen een KVP-minderheidskabinet te formeren. De man die van
zichzelf wist dat hij deze keer niet mislukken m ocht, moest opgeven.
Biesheuvel had tegenover de KVP de eerste slag in zijn voordeel beslist.
194
Dr. L. J. M. Beel, informateur (4 —16 november 1966)
De gebruikelijke consultaties door de Koningin wezen sterk in de richting
van een inform atieopdracht aan Beel. Beernink herinnerde Juliana nog eens
aan de ‘toevallige kamermeerderheid, die lang niet gelijkelijk dacht over de
vraag, hoe het dekkingsplan moest worden verbeterd’. 36 Zijns inziens moest
de inform ateur ook de mogelijkheid van een kabinet van PvdA en ARP
onderzoeken ‘tenzij hij erin slaagt een andere oplossing te vinden’. De
mislukking van Schmelzer was immers mede door de houding van de
anti-revolutionairen veroorzaakt, ‘die toch wel erg vast zaten aan de PvdA’.
Schmelzer had op zijn persconferentie nog eens verklaard, dat een kabinet
KVP-VVD-CHU niet door hem was beproefd om dat hij niet wilde
vooruitlopen op de uitslag van de naderende verkiezingen en op de daarop
volgende coalitievorming. Zo’n combinatie zou niet verenigbaar zijn m et
het overbruggingskarakter van het beoogde kabinet.37 Overigens was een
overgangskabinet op die smalle basis ook ongewenst om te verhoeden, dat de
problematiek rond de Omroepwet in volle omvang en hevigheid zou
herleven.
Voor een goed begrip van het verdere verloop van de formatie is het van
belang te wijzen op de nieuwe gegevens over de economische situatie, die
een aanzienlijk groter tekort op de betalingsbalans opleverde en dusdanig
verslechterde, dat de werkgevers hun aanvankelijke bod van vijf procent
loonsverhoging introkken en slechts over prijscompensatie wilden
onderhandelen.38 Dit ‘novum’ verschafte de politici een alibi voor
verandering van posities.
Bovendien was het demissionaire kabinet-Cals politiek en menselijk zozeer
uiteengespeeld door de gang van zaken, dat de aanwijsbare desintegratie
op zichzelf al een belemmering vormde voor een reconstructie.39 Het
naderende buitengewoon congres (11 en 12 november) van de PvdA wierp
zijn schaduwen vooruit, doordat uit de partij nogal radicale geluiden
klonken, hetgeen PvdA-fractievoorzitter Nederhorst niet aanmoedigde om
te gaan schipperen terwille van het behoud van het kabinet-Cals.40
Ten slotte had Biesheuvel in de AR zoveel troeven uitgespeeld om te
voorkomen dat zijn partij met Zijlstra en Schmelzer zou meegaan, dat hij
thans nog slechts een zwak spel in handen had.
De ARP krijgt zakelijk haar zin, in ruil voor Zijlstra
Beel toog aan het werk m et als opdracht te ‘informeren over de
mogelijkheden om zo spoedig mogelijk to t de oplossing van de
195
kabinetscrisis te geraken’. Allereerst oriënteerde hij zich bij de
demissionaire minister-president, aan wie hij toevertrouwde dat Schmelzers
formatiepoging gelaboreerd had aan te veel vragen, te weinig voorstellen
en dus gebrek aan een concrete aanpak.41 Vervolgens ontving hij
7 en 8 november de fractievoorzitters der vijf grote partijen, die hij in
kennis stelde van zijn voornemen successievelijk de volgende oplossingen
te onderzoeken: reconstructie van het kabinet-Cals; minderheidskabinet
van KVP-ARP; combinatie KVP-ARP-CHU; ontslagweigering van het
kabinet. Schmelzer gaf te kennen voor het premierschap achtereenvolgens
aan Zijlstra, Beel o f Cals te denken, van wie Beel niet beschikbaar was en
Cals vooralsnog niet genegen naar een nieuw kabinet over te stappen.41
Maandag 8 november legde de inform ateur aan ‘het presidium’ van het
demissionaire kabinet, bestaande uit Cals, Vondeling en Biesheuvel, een
compromisvoorstel voor dat sterk in de richting ging van de voorstellen van
Biesheuvel en Roolvink in de vorige formatiefase. Aanvaarding van dit
voorstel zou m oeten leiden tot terugkomen van het kabinet-Cals van de
ontslagaanvrage.
De kern van het voorstel bestond uit vervroegde Kamerverkiezingen op
25 januari 1967, beperking van de tweede tranche van de
inflatiecorrectie to t 75 procent m et behoud van de ingangsdatum
1 januari 1967 (opbrengst 177,5 miljoen gulden), gelijktijdig indiening
van het wetsontwerp tot verhoging van de omzetbelasting met tien procent
per 1 juli 1967 (opbrengst 170 miljoen). Dit pakket leverde derhalve
347,5 miljoen gulden extra dekking op en kwam deels de PvdA (75 in
plaats van 100 procent inflatiecorrectie, hetgeen materieel een soortgelijk
effect had als verschuiving naar 1 april 1967) en deels de KVP (vervroeging
van de verhoging van de omzetbelasting) tegemoet. Alvorens het kabinet
zich ’s avonds over dit voorstel boog, informeerde Cals bij Klompé naar de
opstelling van de KVP-fractie. Volgens Marga zou Schmelzer het compromis
in de fractie verdedigen, doch ze vermoedde dat het in de achterban slecht
zou vallen en voor de PvdA onaanvaardbaar zou zijn.
De volgende dag ontving de inform ateur een amice-briefje van Cals.
Verschillende ministers konden geen oordeel uitspreken voordat zij kennis
hadden genomen van het standpunt der fractievoorzitters en van de
conclusies door de informateur daaraan verbonden. Terecht had naar de
mening van deze leden van de Raad, ministers van de PvdA, de informateur
in zijn eerste vraag aan de fractievoorzitters de vertrouwensfactor aan de
orde gesteld. Het zwaartepunt van h et gerezen geschil lag ‘niet alleen en
wellicht zelfs niet in de eerste plaats in een verschil van inzicht over
196
cijferopstellingen, maar in de vertrouwenssfeer’. Daarom wilden ze het
gevoelen van de drie fractievoorzitters kennen, zowel om ‘een
tegenstelling m et hun geestverwante fractie’ te vermijden als om ‘de reeds
ontstane verwijdering tussen de fracties, welke to t dusver nauw verwant
zijn m et het K abinet’ niet te vergroten. Andere leden van het kabinet
hadden geen bezwaar tegen het form uleren van een voorlopig oordeel,
doch lieten dit achterwege nu er geen gemeenschappelijke
standpuntbepaling mogelijk was. Bovendien wilde het kabinet de nieuwe
gegevens van het Planbureau afwachten, om dat de informateur zijn
voorstel to t extra dekking mede met h et oog op de verslechtering van de
betalingsbalans en in het bedrijfsleven had gedaan. Daags hierna ontving
Beel de nieuwe gegevens van Cals, die in een begeleidend briefje
vaststelde: ‘De nieuwe gegevens onderstrepen en accentueren naar onze
mening de juistheid van de uitgangspunten van het beleid, zoals die in de
Troonrede en de Miljoenennota zijn uiteengezet’.42
Vrijdag 11 november lieten Roolvink en Schmelzer weten de voorstellen in
hun fractie te willen verdedigen, waarbij Schmelzer het voorbehoud maakte
dat deze voorstellen dan wel to t reconstructie van het kabinet-Cals moesten
leiden. Nederhorst antwoordde pas na afloop van het PvdA-congres, waarop
intrekking van de motie-Schmelzer geëist was als voorwaarde voor
voortzetting van de coalitie, in afwijzende bewoordingen.43 Hij
onderstreepte nog eens zijn bezwaren tegen de gevolgde procedure. De
inform ateur had, alvorens het demissionaire kabinet over een eventueel
aanblijven te benaderen, de mogelijkheid m oeten onderzoeken van een
KVP-ARP-interimkabinet op basis van een concreet voorstel tot extra
dekking. ‘Samenvatting van mijn standpunt leidt to t de conclusie, dat
mijn fractie zich achter het beleid van het kabinet-Cals blijft stellen en
achter de begroting, die van dit beleid de weerslag is.’ De PvdA ontkende
de noodzaak van extra dekking en voorzag van de vervroegde verhoging van
de omzetbelasting een opwaartse druk op prijzen en lonen, die dan geen
gelijke tred met de produktiviteitsstijging konden houden, maar daar
bovenuit zouden gaan.
Nu Beel de destijds door Biesheuvel en Roolvink van Schmelzer verlangde
concessies, inclusief de verplichte figuren in de richting van reconstructie
van het kabinet-Cals, voor zijn rekening had genomen en Schmelzer zich
niet langer verzette tegen beperking o f uitstel van de tweede tranche van
de belastingverlaging, to t grote woede overigens van de PvdA-bewindslieden
en Cals, kon de formatieopdracht snel afgerond worden. Op 13 november
bezocht Beel De Quay, m et wie hij overeenkwam dat Zijlstra voorgedragen
197
zou worden als form ateur en premier m et De Quay als eerste en Biesheuvel
als tweede vice-premier. De Quay zou het departem ent van Verkeer en
Waterstaat gaan beheren. De fracties van KVP en ARP schaarden zich achter
de plannen van de inform ateur, hoewel dit in de KVP-fractie ernstig verzet
uitlokte van Notenboom , Van Son en anderen. Even dreigde de opzet te
mislukken, doordat Zijlstra dreigde af te haken als De Pous niet meedeed.
Zijn oud-collega volhardde in zijn afwijzing. De Pous had voor voldoende
tegenspel tegen Veldkamp m oeten zorgen. In zijn eindrapport aan de
Koningin legde Beel een en ander vast, ook de bereidheid van nagenoeg alle
zittende KVP- en ARP-ministers om desgevraagd ook van het nieuw te
vormen kabinet deel uit te maken èn de bereidheid van de VVD- en
CHU-fracties ‘om zoveel mogelijk steun te verlenen aan het
KVP-ARP-minderheidskabinet, dat de Kamer zou ontbinden en vervroegde
verkiezingen zou uitschrijven’.44
Prof. dr. Jelle Zijlstra, formateur (16—22 november 1966)
Nu niet langer de motie-Schmelzer basis van een nieuwe formatie was, doch
de weigering van Nederhorst (PvdA) om Beels voorstel in overweging te
nemen — Nederhorst vond het niet nodig de fractie terzake te raadplegen —
wilde de ARP-fractie wel meewerken aan de rentrée van Zijlstra. Op
16 november kreeg Zijlstra de opdracht ‘een overgangskabinet te vormen’.
De Quay had een co-formateurschap afgewezen. Het betreffende
communiqué deelde mee, dat in geval van aanvaarding der opdracht ‘het
door hem te vormen kabinet zich mede to t taak zal stellen de bevordering
van vervroegde verkiezingen en mitsdien de ontbinding van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal’.
Zijlstra: knap financieel-economisch diagnosticus,
anti-revolutionair staatsman tegen wil en dank4S
Wim Kan bracht in zijn magistrale oudejaarsavond-conférence van 1966 het
lied ‘Waar we heen gaan’ m et als refrein ‘Jelle zal wel zien’. Gedurende de
carnavalsdagen vlak voor de verkiezingen van 15 februari 1967, die op
aandrang van de KVP m et opzet niet op 8 februari waren uitgeschreven,
weerklonk dit lied uit de kelen van honderdduizenden carnavalvierders,
hetgeen illustreerde hoezeer Kans creatie aangeslagen was. Overziet men de
levensloop van Zijlstra, dan lijkt h et refrein zeer wel van toepassing. De man
uit het Friese Oosterbierum zocht noch werd innerlijk gedreven naar de
198
publieke dienst, m aar accepteerde eenvoudig de interessante en boeiende
uitdagingen, die hij op zijn levensweg tegenkwam. Geboren op
27 augustus 1918 uit een ‘oecumenisch’ protestants-christelijk gezin, in die
zin dat vader gereformeerd en moeder Nederlands-hervormd was, doorliep
hij vlot de christelijke MULO en de Rijks-HBS.
Vader had het boerenbedrijf verwisseld voor een bestaan als commissionair
in landbouw produkten. Dank zij de op gang gekomen externe
democratisering van het onderwijs kon de latente intelligentie in de
kinderen Zijlstra to t volle ontwikkeling komen. Jelle Zijlstra zelf beschreef
met opvallende erkentelijkheid en waardering zijn vele, destijds zeer
bekwame onderwijzers en leraren. Aan de Economische Hogeschool te
Rotterdam raakte hij gefascineerd door de Keynesiaanse revolutie in de
economische wetenschap, doch tegelijkertijd boeiden de klassieke
economen (Smith, Malthus, Stuart Mi!l) hem zeer, welke combinatie een
duurzame grondslag voor zijn financieel-economische diagnoses en denken
legde. In 1946 trouwde hij m et H etty Blokma uit het nabijgelegen Friese
plaatsje Sexbierum. De echtelieden brachten vijf kinderen to t volwassenheid.
Relatief zeer jong kreeg hij een leerstoel aangeboden bij de Vrije Universiteit,
alwaar hij in 1948 theoretische economie ging doceren.
Hoewel uit een anti-revolutionair milieu afkomstig, beschouwde Zijlstra
zich rond 1950 als een politieke ‘grensganger’. Desalniettemin werd de
jeugdige professor al in 1952 vanuit VU-kringen bij formateur Donker
(PvdA) gepousseerd als potentieel bewindsman. Zijn toetreding tot het
derde kabinet-Drees in de hoedanigheid van minister van
Economische Zaken had een historische dimensie, doordat de ARP
daarmee uit haar naoorlogse isolement trad. Gewetens- en constitutionele
bezwaren tegen de gang van zaken onmiddellijk na de oorlog en de rigide
opstelling in de Indonesische kwestie hadden de ARP van regeringsdeelneming
uitgesloten. Overigens huldigde de befaamde fractievoorzitter en politiek
leider van de ARP, Schouten, inzake de financieel-sociaal-economische
politiek een duidelijk conservatief, aan Colijn verwant standpunt.
Voor Zijlstra’s verblijf in de landspolitiek was het wellicht een nadeel, dat
hij zo plots zo’n prom inente plaats in de ARP kreeg. Doordat hij niet een
tijdje meegelopen had in het toch aparte wereldje van de
anti-revolutionaire politici, miste hij de vaardigheid op het juiste moment
de Tale Kanaains te spreken, hetgeen uitgelegd werd als gebrek aan
bevlogenheid o f idealisme. Het terugtreden van Schouten, wiens gezag
onomstreden was, deed de gebruikelijke diadochen-strijd om het
leiderschap ontbranden m et als bijzonderheid dat deze in de ARP feitelijk
199
nooit definitief beslecht werd en waarin Zijlstra een complicerende factor
vormde voor de AR-politici uit roeping of -beroepspolitici. In 1956 kwam
het bij de verkiezing van de ARP-fractievoorzitter to t een botsing met
Schoutens kroonprins Bruins Slot, die lijstaanvoerder Zijlstra voor moest
laten gaan. Als minister van Economische Zaken zei Zijlstra ten overstaan
van de antirevolutionaire jongeren fractie en partij de wacht aan, omdat
ze destijds te oppositioneel tegen h et vierde kabinet-Drees tekeer gingen,
alsof de beide AR-bewindslieden ‘randfiguren’ o f ‘noodhulpjes’ waren.46
In 1960, bij gelegenheid van de woningbouwcrisis en inmiddels in de
kwaliteit van minister van Financiën in het kabinet-De Quay, liet Zijlstra
Bruins Slot in het zand bijten, niet zozeer met het oogmerk zich het
politiek leiderschap van de ARP toe te eigenen, maar veeleer vanuit het
gevoelen dat Bruins Slot c.s. hun plaats gewezen moest worden. Voor een
langdurig politiek leiderschap had Zijlstra geen ambitie, maar hij wenste ook
niet door quasi-leiders voor de voeten gelopen te worden. Tegenover ‘de
politiek’ bewaarde hij steeds een opvallende reserve, niet uit geringschatting,
maar uit zijn aard. Nimmer behoorde hij tot de inner circle van de ARP,
waarin naar zijn oordeel teveel clubvorming met buitensluiting van anderen
voorkwam. Dit verschijnsel is evenwel inherent aan politiek bedrijven en
Zijlstra’s bezwaren daartegen vloeiden meer voort uit de voor hem minder
aangename gevolgen daarvan. Zijn houding irriteerde partijgenoten wellicht
ook door dat altijd aanwezige ‘graag of niet’. Dat kenmerkte de staatsman
Zijlstra sterk: beschikbaar maar zoveel als mogelijk onder zelf gestelde
voorwaarden. Voor eindeloos gemanoeuvreer en geïntrigeer bezat hij een te
veelzijdige belangstelling en te weinig geduld. De Quay had een groot
vertrouwen in en waardering voor Zijlstra, wiens vlugge en lenige geest altijd
wel een oplossing vond.
Zijlstra wist voortreffelijk te delegeren, hetgeen wel als luiheid
geïnterpreteerd werd. Een misvatting, die de permanente bezigheid van dat
markante koppetje onderschatte en voorbijging aan Zijlstra’s relativiteitszin,
waardoor hij behoed werd voor de veel voorkomende inbeelding dat
niemand anders het karwei even goed o f beter zou kunnen klaren. Zijlstra’s
vlugge, wat ongeduldige en veelzijdige wijze van denken en werken, steeds
op beslissen uit, vergrootte de behoefte aan tijd voor zichzelf, aan
recupereren door lezen, orgelspel en gezinsleven. Geneigd om geestelijk
steeds alle registers open te trekken, had hij ook een sterke behoefte aan
afzondering en afstand nemen. De anti-revolutionaire kleine luyden
bejubelden hun politieke voorganger zonder veel voorbehoud, doch het
kader van de ARP bejegende hem meer als het befaamde lelijke eendje,
200
waarvan het de m etamorfose in een zwaan niet wenste te zien, laat staan
erkennen.
Als collega in de ministerraad genoot hij veel waardering om zijn heldere
standpuntbepaling, waarmee hij ook h e t parlement voor zich innam.
Eenmaal op Financiën gold hij als een geduchte kracht in het
kabinet-De Quay. duidelijk in alle opzichten voor dit ambt gedisponeerd
to t in zijn gereserveerdheid toe. Plezierig in de omgang, zeer vakbekwaam
en - soms hinderlijk - gedecideerd van opvatting, zo bedreef Zijlstra de
politiek, met distinctie en weinig genegen veel concessies te doen aan zijn
zelf-verworven overtuiging. Dank zij deze staatsman kon de relatief kleine
ARP de vooroorlogse traditie van leverancier van minister-presidenten
voortzetten, hetgeen de aanhang goed deed, want vertegenwoordigde het
anti-revolutionaire gedachtengoed niet de grondtoon van onze natie?
Formateur Zijlstra wikt en waagt47
Dinsdag 16 november vroeg de form ateur zijn oud-collega Klompé voor
CRM, terwijl De Quay oud-minister Witte na aanvankelijke weigering
bereid vond tijdelijk Volkshuisvesting te beheren. W itte’s burgemeesterspost
te Eindhoven zou open worden gehouden. Klompé stapte na consult van
Romme en op aandrang van Schmelzer over haar politieke bezwaren tegen
een anti-revolutionair als premier heen, doch oogstte daarvoor niet de dank
van Cals, die haar verweet nu met Veldkamp in een kabinet te gaan zitten
terwijl ze eerder m et hem niet op de KVP-lijst wilde figureren.48 De
demissionaire minister-president overlaadde haar en de KVP met verwijten,
in het bijzonder over de inderdaad pijnlijke kern van Zijlstra’s program:
uitstel van de belastingverlaging en tegelijkertijd, per 1 juli 1967,
vervroeging van verhoging van de omzetbelasting m et 20 procent - in
juli 1966 door Vondeling als mogelijk compromis ingebracht, doch door
Schmelzer afgewezen.
Bij het telefonisch aanzoek vernam Klompé ook, dat Zijlstra niet
voornemens was het wetsontwerp speculatiewinstbelasting van het
kabinet-Cals over te nemen, evenmin als diens standpunt aangaande de
voorwaarden waaronder op basis van de Mijnwet de exploratie en
exploitatie van het Continentaal Plat mogelijk zou zijn. De wijzigingen in
het ontwerp Omroepwet wilde hij wèl verder doen behandelen, doch niet
in maar na overleg m et de fracties.49 Het uitgavenniveau zou als maximum
gelden: géén suppletoire begrotingen dus, maar bij begrotingsoverschrijding
moest de betreffende minister compensatie zoeken in de eigen begroting.
201
Van Schmelzer vernam de bewindsvrouwe in spe dat Beel aan Zijlstra de
vrije hand had gegeven bij het samenstellen van de ploeg, die naar Cals’
oordeel te weinig recht deed aan de positie van de KVP. Inderdaad zou de
ARP getalsmatig sterk overbedeeld in het tussenkabinet vertegenwoordigd
zijn.
Woensdag ontving de formateur de vijf fractievoorzitters voor nadere
oriëntatie, na voordien zijn program nog aan Cals voorgelegd te hebben voor
het geval zijn kabinet daarin aanleiding zou zien zijn ontslagaanvrage te
heroverwegen, wat Cals ontkende.50 Tegenover Nederhorst poneerde de
form ateur wat plagend de stelling, dat strikt genomen bij
extra-parlementaire kabinetten geen Vaste’ oppositie kon bestaan, omdat
daarvoor alle partijen gelijkelijk in aanmerking kwamen.51 Een trouvaille,
die de feitelijke situatie niet geheel recht deed.
De volgende dag beleefde de form atie moeilijke momenten, doordat
Schmelzer in zijn fractiebestuur bij Nelissen en Brouwer sterke weerstand
ontm oette tegen de voorgenomen vertraging van de tweede tranche van de
verlaging der loon- en inkomstenbelasting. Ook de VVD liet bij monde van
Toxopeus weten dit voorstel niet te zullen steunen, terwijl Beernink na
fractie-overleg per brief berichtte, dat de CHU haar standpunt ‘dat
gedurende de laatste anderhalf jaar is ingenomen’ handhaafde en mitsdien
maatregelen bepleitte to t verlaging van de uitgaven. Evenals Schmelzer
vroeg Beernink om ‘het uitkam m en’ van de begroting-1967 en waar
mogelijk matiging van de staatsuitgaven. Schmelzer was er wèl in geslaagd
zijn fractie achter de plannen van Zijlstra te krijgen.
Teneinde klaarheid te krijgen over de situatie riep Zijlstra voor
zaterdagochtend tien uur de m eest betrokken kandidaat-ministers bijeen te
zijnent. De Quay, Biesheuvel, Verdam, Klompé en Veldkamp verschenen op
het appèl en vernamen dat Bosman (KVP) en De Pous voor Economische
Zaken bedankt hadden, evenals Herweyer (CH U ).52 De formateur meende
dat enigerlei toezegging aangaande verlaging van de uitgaven onwaarachtig
zou zijn, gelet op de feitelijke onmogelijkheid, althans in zo’n korte tijd.
Bovendien waren de kandidaten voor een ministerspost op de bestaande
begrotingen gevraagd.
Politiek deed zich het dilemma voor dat het gedesintegreerde kabinet-Cals
onmogelijk dóórregeren kon. Doch als de Kamer de voorgestelde
maatregelen zou verwerpen, was h et overgangskabinet volstrekt machteloos
en zou Zijlstra mogen presideren, terwijl de economie, nu al in de
versukkeling, dan in snel tem po zou verslechteren. Zo’n 600 miljoen gulden
extra dekking had hij beslist nodig voor het evenwichtsherstel. De
202
formateur overwoog de Koningin een aanvullende opdracht te vragen, w at
door de aanwezigen ontraden werd. De Quay, Biesheuvel en Klompé wilden
het erop wagen, maar Veldkamp vertoonde sterke aarzelingen, omdat hij
negatieve reacties uit de vakbeweging voorzag en dus moeilijkheden in de
Kamer. Eerder had hij een zeer constructief gesprek m et Zijlstra gehad over
het loonbeleid.53 Na ruim viereneenhalf uur delibereren ging het gezelschap
uiteen zonder een definitieve beslissing te nemen.
Zijlstra nodigde Beernink uit voor een nader gesprek bij een bevriend
echtpaar te Scheveningen, zondagmorgen om half twaalf. Zijn
gouvernementele houding, gepaard gaande met sympathie voor dit
confessionele minderheidskabinet, bracht Beernink ertoe akkoord te gaan
m et een samen ontworpen passage ten behoeve van de regeringsverklaring,
waarin de CHU verbaal werd tegem oetgekom en.54 De gesprekspartners
wisten dat het bij deze satisfactie moest en zou blijven. Op Zijlstra’s vraag
wat te doen met Herweyer, reageerde Beernink m et een ‘laat dat maar zo’.
De CHU-fractievoorzitter zou het hem niet ontraden, maar dan toch twee
ministers moeten claimen. Nu zijn kabinet van de minimaal noodzakelijke
steun verzekerd was konden de resterende personele problemen snel
opgelost worden, onder meer door staatssecretaris Bakker (ARP) tot
minister van Economische Zaken te verheffen en de oud-KVP-minister
Struycken Justitie toe te vertrouwen. Tussen De Quay en Struycken bestond
enig oud zeer nadat een benoeming van de laatste to t Commissaris der
Koningin in Noord-Brabant in 1959 niet was doorgegaan, doch de
hernieuwde samenwerking bezegelde de al eerder in Israël, waar beiden
elkaar toevallig ontm oet hadden, opgetreden verzoening.
Maandagochtend om elf uur vergaderden alle bewindslieden die in beginsel
aangenomen hadden, te weten Zijlstra, Biesheuvel, Verdam, Diepenhorst
(AR, op OKW), De Quay, Luns, Bot, Veldkamp, Witte, Klompé en
De Jong. Hoewel de form ateur de uiteindelijke verantwoordelijkheid zelf
moest dragen en ook zelf zou beslissen, wilde hij toch het oordeel der
aanwezigen over de kansen c.q. risico’s horen. Hoewel de meningen
uiteenliepen van groot risico to t grote zekerheid, besloot Zijlstra dezelfde
middag de opdracht te aanvaarden, waarop de volgende dag het
constituerend beraad en de beëdiging plaatsvonden.
De minister-president verantwoordt zijn optreden
Een week later legde de minister-president in de Tweede Kamer de
regeringsverklaring af, waarin hij zijn kabinet presenteerde als ‘een
203
overgangskabinet m et extra-parlementair karakter, dat in zekere zin
(Zijlstra deed er Financiën bij - PFM) als een - zij het in niet
onbelangrijke mate uitgebreid — rom pkabinet is to t stand gekomen’. 55
Pogingen om ook CHU-ministers op te nemen waren vruchteloos gebleven,
‘vooral mede gelet op de voortschrijdende tijd’. Nadrukkelijk maakte
Zijlstra zich geheel los van de voorgeschiedenis van de gerezen
moeilijkheden, door de extra dekking te motiveren als een bijdrage to t het
evenwichtsherstel in de door inflatie gekenmerkte economische situatie.
De door het kabinet-Cals ingediende begroting ‘was daartoe op zichzelf in
de gegeven situatie niet voldoende’. De vervroegde verkiezingen zouden op
15 februari plaats hebben.
Al eerder had de minister-president in zijn kwaliteit van minister van
Financiën de intrekking bevorderd van het onder verantwoordelijkheid van
Vondeling to t stand gekomen Koninklijk Besluit, waarbij hij per ingang van
1 mei 1967 to t president van de Nederlandsche Bank benoemd was. In zijn
gesprek met de form ateur had minister De Jong dit ‘een buitengewoon
groot offer’ genoemd, doch tevens bijzonder verstandig m et het oog op het
gevaar van een persoonlijke hetze. De regeringsverklaring bevatte voorts het
voornemen een aantal vacatures, ontstaan door het aftreden van de
PvdA-staatssecretarissen, onbezet te laten. De verhouding van acht
KVP-ministers naast vijf ARP-ministers zou ‘indien het kabinet een langere
zittingsduur had gehad, stellig anders zijn uitgevallen’.
In het navolgende debat merkte Nederhorst (PvdA) op: ‘Wanneer
prof. Duynstee een vervolg op zijn boek over de kabinetsformaties zal
schrijven, zal hij ongetwijfeld de kabinetsformatie van het jaar 1966 als een
van de naargeestigste kabinetscrisissen typeren’. Voorts.' ‘Alhoewel ons
vertrouwen in de samenwerking d oor h et jongste verleden is geschokt, is
het nog steeds onze overtuiging, dat, wil er in Nederland progressief worden
geregeerd, dit onder de huidige omstandigheden alleen mogelijk is in een
combinatie KVP-PvdA-ARP, m aar dan wel een KVP in wier fractie het
vooruitstrevende element sterker is vertegenwoordigd dan thans. Deze crisis
heeft ons dat geleerd. (...) In de nacht van Schmelzer heeft de KVP het
kabinet-Cals opgeofferd om de eigen interne verdeeldheid te camoufleren’.
Schmelzer, door ‘wiens gepruts kostbare weken verloren zijn gegaan’, had
op de stoel van Zijlstra moeten zitten: ‘Hij immers draagt de volle
verantwoordelijkheid voor de kabinetscrisis’. Men had hem niet de
gelegenheid moeten geven zich aan deze verantwoordelijkheid te onttrekken.
Het kabinet is ‘een rom pkabinet waar een groot deel van de progressieve
m oot uitgesneden is; een romp waaruit het hart verwijderd is (. ..) Ondanks
204
alle grote namen is dit kabinet geen echt kabinet. Het is als het
voetbalelftal van Oud-Oranje op Nieuwjaarsdag. Oude herinneringen komen
weer boven bij het in actie zien van de spelers, maar het is maar even. Het
echte politieke spel komt na de verkiezingen.’ Naar aanleiding van de
portefeuilleverdeling: ‘In een socialistisch strijdlied dat we thans niet veel
meer zingen, heet het ‘Begeerte heeft ons aangeraakt’. Ik zou dit lied de
ARP thans willen aanbevelen. Begeerte naar ministersposten heeft haar
aangeraakt. De dreumes is tot reus uitgegroeid. De heer Schmelzer en de
zijnen zitten in de bijwagen’.
Beemink (CHU): ‘Ons oordeel was dat het kabinet-Cals de zaak overtrok
door ons Nederlandse huis zo te willen versieren, dat er onvoldoende
overbleef om er in te leven. (...) Wanneer het mogelijk zou zijn geweest
prof. Zijlstra in een door de heer Schmelzer geformeerd kabinet op te
nemen, zouden we heel wat eerder uit de kabinetscrisis zijn gekomen.
( . . . ) Ik heb mij in de dagen van de formatiepogingen van de heer Schmelzer
wel vaak afgevraagd: Mag hij soms niet slagen? Van mij had hij dat bepaald
wel mogen doen. (. . .) Van uitermate groot belang acht ik het, dat dit
kabinet de basis zal kunnen leggen voor het beleid van het kabinet dat na
de verkiezingen van 1967 zal optreden...’.
Schmelzer (KVP) reageerde op Nederhorsts invitatie to t voortgezette
samenwerking: ‘Met die uitspraak kan ik toch niet rijmen de onmogelijke
kritiek die hij op de KVP heeft: onduidelijkheid, ontrouw aan het
programma, geweken voor behoudende krachten. Ik kan mij niet
voorstellen, dat de heer Nederhorst het land wil regeren in combinatie
met zo een slechte partner’.
Toxopeus (VVD): ‘Overigens weten wij in dit debat vandaag helemaal
niets, een debat waarin zo veel deuren worden opengehouden van alle
kanten en m et grote voorzichtigheid w ordt geopereerd. Wij weten ook niet
o f de VVD weer in het kabinet kom t; laat dat een troost zijn voor de heer
Nederhorst’.
En Koekoek ten slotte, die het blijkbaar niet op Zijlstra begrepen had: ‘Wij
hebben niet dit vertrouwen in prof. Zijlstra gehad. Wij hebben de heer
Zijlstra langer gekend en ook eerder als minister. Het is ons altijd
opgevallen dat de beste stuurmannen aan wal plegen te staan’. Het advies
van de leider van de Boerenpartij aan de Koningin in 1967 zou van dezelfde
scepsis getuigen en bovendien door zijn dwaasheid een bron van vermaak
vormen èn van ergernis voor mensen die de democratie als een te kostbaar
goed beschouwden voor zoveel stupiditeit in haar midden.
205
Conclusies
1 De form atieopdracht aan Schmelzer was een toepassing van de ‘regel’:
wie breekt, betaalt.
2 Doordat de ARP zich op het standpunt stelde dat zij part noch deel had
aan de door Schmelzer verwachte kabinetscrisis, kon zij in de fase-Schmelzer
haar medewerking aan een oplossing weigeren, hetgeen vooral onder druk
van de ARP-bewindslieden inderdaad geschiedde.
3 De informatie-Beel droeg in tweeërlei opzicht bij tot de oplossing van de
crisis. Doordat de PvdA desgevraagd elke medewerking weigerde aan
oplossingen welke afweken van de begrotingsvoorstellen van het
kabinet-Cals, werd voor de ARP de weg vrijgemaakt voor deelneming aan
het met de KVP te vormen interimkabinet. Dit kon des te gemakkelijker nu
het gezag van Beel aan de partijleider van de KVP, Schmelzer, een alibi en
dus een mogelijkheid gaf om een eindweegs aan de verlangens van de ARP
tegemoet te komen.
4 Anders dan het rompkabinet-Beel in 1958 (KVP-ARP-CHU, tesamen
77 zetels) beschikte het interimkabinet-Zijlstra niet over een vaste
meerderheid in de Kamer (KVP en ARP, tesamen 63 zetels). Het was een
extra-parlementair minderheidskabinet dat kon optreden dankzij de
gedoogsteun van de dertien CHU-zetels. Een unieke gebeurtenis in onze
na-oorlogse parlementaire geschiedenis.
206
H O O F D S T U K TIEN
H e t M inisterie-D e Jong
(5 april 1967-6 juli 1971)
De confessioneel-liberale samenwerking hersteld
De wereld anno 1967
In de tweede helft van de jaren zestig zou een ongekende en allesomvattende
onrust de verhoudingen in de wereld èn in Nederland kenmerken.1
In de Verenigde Staten regeerde de democraat Lyndon B. Johnson, door
Luns in de ministerraad beschreven als ‘een ruwe bolster met een nog
ruwere kern’. Zijn ‘Great Society’-program lanceerde velerlei initiatieven om
de armoede in eigen land te lijf te gaan. Tegelijkertijd zou de oorlog in
Vietnam m et alle kracht voortgezet worden, onder meer door
bombardementen op de hoofdstad van het communistische Noord-Vietnam,
Hanoi. De politiek van ‘kanonnen en b o te r’ had in zoverre weinig succes dat
de Vietnam-oorlog tot wereldwijde protestbewegingen en acties leidde en
dat in Amerika zelf hevige rassenonlusten in o.a. Newark en Detroit
uitbraken, welke de geloofwaardigheid van de machtigste democratie in de
derde wereld aantastten. De relatie m et de Westeuropese bondgenoten
beleefde een voor beide partijen profijtelijk hoogtepunt. De
‘Kennedy-ronde’ resulteerde na jaren van moeizaam overleg in een
verlaging van de tarieven op industriële produkten m et 30 a 35 procent.
Dit akkoord besloeg ongeveer 80 procent van de wereldhandel en omvatte
bovendien een hogere minimum-graanprijs op de wereldmarkt èn een
aanzet to t een wereldvoedselprogramma.
De Volksrepubliek China vertoonde nog steeds het beeld van massale onrust
en massahysterie, door Mao c.s. uitgelokt. De ‘Grote Proletarische
Revolutie’, uiting van Mao’s leerstuk van de permanente revolutie, keerde
zich tegen het establishment van de communistische partij, wiens politiek
van geleidelijke industriële evolutie verketterd werd ten gunste van de
boeren-communes. De rode wachters klaagden in de m uurkranten
kopstukken als Lioe Sjao-tsji, Teng Hsiao-ping en zelfs Tsjoe En-lai aan als
verraders van de revolutie. Buitenlandse legaties moesten een ware
belegering doorstaan, waarin de traditionele vreemdelingenhaat een uitweg
207
zocht. Aan de grens m et de Sovjet-Unie steeg de spanning ten gevolge van
schermutselingen. De ontregeling van de Chinese samenleving bezat
blijkbaar een gecontroleerd karakter; anders valt moeilijk te verklaren dat
de opbouw van een nucleair arsenaal gewoon doorging en culmineerde in
de eerste explosie van een waterstofbom.
De Sovjet-Unie had inmiddels alle terughoudendheid over het conflict met
Mao c.s. laten varen en de Prawda analyseerde openhartig de achtergronden
van het Maoïsme. Binnenlandse problemen, waaronder het echec van de
‘Grote Sprong Voorwaarts’, territoriale aanspraken en een oriëntatie op het
kapitalisme zouden Mao verleid hebben to t een persoonscultus en een
aanval op de communistische beweging in heel de wereld, Noord-Vietnam
inbegrepen. De USSR zelf kende sedert Chroetsjews gedwongen vertrek
een collectief leiderschap van het driemanschap Breznjew, Kosygin en
Podgorny, doch Breznjews machtspositie werd onderstreept door zijn
uitverkiezing to t ‘Held van de Sovjet-Unie’. Met veel moeite slaagde Moskou
erin een communistische top in Karlovy-Vary (Tsjecho-SIowakije) bijeen
te krijgen, waar Joegoslavië, Roemenië, Albanië en ... de Communistische
Partij Nederland ontbraken. De zware Russische delegatie met Breznjew,
Sjelepin, Andropov en Ponomarov stelde onder meer een Europese
veiligheidsconferentie voor.
Ook in West-Europa was er sedert 1963 veel veranderd. Labour onder
leiding van Harold Wilson regeerde Engeland, dat op 11 mei 1967 formeel
om toelating verzocht to t de EEG. Commonwealth noch ‘special
relationship’ m et de VS boden voldoende mogelijkheden voor het
noodlijdende Engeland. Het Frans-Duitse vriendschapsverdrag functioneerde
nog steeds, hoewel de betrekkingen enigszins bekoeld waren ten gevolge
van De Gaulle’s wereldpolitiek, waarvoor de NAVO een te nauw keurslijf
bleek. De Gaulle o n ttro k de Franse troepen aan het NAVO-commando,
dat bovendien Frankrijk moest verlaten en zich in Brussel, Brunssum en
andere plaatsen vestigde. Het politiek overleg m et en binnen de NAVO
bleef onverlet. Vol trots liet Frankrijk zijn eerste atoomonderzeeè'r, de
‘Le Redoutable’ te water en De Gaulle weigerde het non-proliferatieverdrag,
gericht tegen een ongebreidelde verspreiding van kernwapens, te
ondertekenen. In Canada verloor de generaal alle verhoudingen uit het oog
door het onafhankelijkheidsstreven van Quebec publiekelijk aan te
wakkeren. Bij verkiezingen boekte het Volksfront van socialisten,
communisten en radicalen geleid door Mitterand m et zijn sociaal program
enige winst op de Gaullisten, die de Franse ‘G randeur’ vooropstelden.
Het afsluiten van de Golf van Akaba voor Israëlische schepen door Egypte,
208
waar Nasser de teugels strak hield en tegelijkertijd het leiderschap van de
Arabische wereld ambieerde, betekende de lont in het kruitvat dat
Midden-Oosten heet. Ondanks de dreigende aanwezigheid van Russische
oorlogsbodems sloeg Israël in de befaamde Zesdaagse Oorlog
(5 tot 10 juni 1967) hard terug. Het schakelde in één klap tweederde van
de Egyptische luchtm acht uit en nestelde zich aan het Suez-kanaal, na de
Sinaï, de Gaza-strook, Oost-Jeruzalem, de Westbank en delen van de
Golan-hoogten veroverd te hebben. De steun van Jordanië, Syrië, Irak,
Algerije, Jem en, Koeweit en Soedan kon niet verhinderen dat Nasser een
vernederende nederlaag leed, waardoor zijn groot-Arabische probeersels
als de Verenigde Arabische Republiek (VAR) definitief de nekslag kregen,
evenals zijn kansen op het leiderschap van de Arabische wereld. Ons land
stond in dit conflict vrijwel unaniem achter Israël en zou pas onder druk
van de OPEC-landen en door verschil van mening over de Israëlische
politiek to t een genuanceerder standpunt in het geschil tussen Israël en
de Arabische wereld besluiten. Die OPEC was in 1967 al in statu
nascendi. De zesde Arabische olieconferentie bereikte overeenstemming
over ‘arabisering’ van de olie-industrie, wat eigen maatschappijen en
raffinaderijen veronderstelde.
In Indonesië had de communistische staatsgreep van 1 oktober 1965 de val
van Soekamo teweeggebracht. Op 22 februari 1967 was hij gedwongen alle
bevoegdheden aan Soeharto over te dragen, hetgeen een volledige wijziging
van de binnen- en buitenlandse politiek van Indonesië inluidde. De
‘Nieuwe Orde’ van Soeharto c.s. betekende scherpe repressie van het
communisme en alomtegenwoordigheid van het leger. Het Soeharto-regime
streefde naar herstel en stabilisatie van de economie en wilde daarom de
goede relaties m et het Westen herstellen. De oriëntatie op Peking behoorde
to t het verleden en aan de geprivilegieerde positie van de Chinezen in
Indonesië werd een eind gemaakt. Het land keerde terug in de Verenigde
Naties en beëindigde de confrontatiepolitiek met Maleisië, waarmee
vriendschappelijke relaties werden aangeknoopt. De verhouding met
Nederland verbeterde aanzienlijk en in 1970 bezocht Soeharto ons land
onder voor onze begrippen ongekend scherpe en omvangrijke
veiligheidsmaatregelen. Een jaar later legden Koningin Juliana en Prins
Bernhard een tegenbezoek af, dat een groot succes was.
Voor de oriëntatie van de lezer moge bovenstaande voldoende zijn, maar
we willen niet nalaten te herinneren aan de staatsgreep van de Griekse
kolonels (o.l.v. Papadopoulos), welke tevens na een amateuristische
tegencoup van Koning Constantijn to t het verdwijnen van de Griekse
209
monarchie leidde. In 1967 begon ook de secessie-oorlog van Biafra tegen
de rest van Nigeria, een stammenoorlog met religieuze en
sociaal-economische dimensies. In Algiers vergaderde een groep van
77 landen op zoek naar alternatieven voor de wereldorde, die nog steeds
werd gekenmerkt door de Oost-West-tegenstelling en in toenemende mate
ook door een Noord-Zuid-antithese. Prinses Beatrix bracht onze huidige
troonopvolger, prins Willem-Alexander, ter wereld to t vreugde van vrijwel
het gehele Nederlandse volk. Amsterdam beleefde een bestuurscrisis ten
gevolge van de onophoudelijke relletjes en incidenten zoals het
‘schoonvegen’ van het Centraal Station en de Dam door een groep
mariniers. Het volk genoot, de rechtsorde kreunde...
De verkiezingen van 15 februari 19672
Landelijke percentages Tweede-Kamerverkiezingen in 1963 en 1967 m et
bijbehorende zetelaantallen en de landelijke percentages van de
Provinciale Statenverkiezingen van 1966:
PvdA
KVP
VVD
ARP
CHU
CPN
D’66
BP
Tweede Kamer 1963
Provinciale Tweede Kamer 1967
Staten 1966
zetelverdeling
percentage
percentage
zetelverdeling
percentage
43
50
16
13
13
4
28,01
31,88
10,28
8,72
8,57
2,76
23,42
30,14
10,02
8,27
9,33
2,72
37
42
17
15
12
5
7
7
23,55
26,51
10,73
9,93
8,14
3,16
4,47
4,77
—
3
—
2,12
—
6,73
De PSP behaalde in 1967 vier, SGP drie en GPV één zetel. ‘Noodraad’ en
CDU bleven zo’n 500 stemmen onder de kiesdeler van 45.854 stemmen.
210
KVP en PvdA profiteerden als grootste partijen het meest van de
restzetels m et respectievelijk drie en twee extra zetels.
Aan de verkiezingen was een uiterst levendige strijd voorafgegaan, volgens
vrijwel alle waarnemers de levendigste sedert de Tweede Wereldoorlog.
De PvdA trok m et een complete verkiezingskaravaan door het land, de
KVP bracht de ‘KVP-girls’ in de strijd en de televisie zond vele debatten
tussen onder andere Schmelzer, Den Uyl en Toxopeus uit. VVD en PvdA
hadden elkaar wederzijds uitgesloten van regeringsdeelname terwille van de
duidelijkheid in de politiek. Schmelzer had een zware en moeilijke
campagne achter de rug om dat hem overal ‘de geest van Cals’ achtervolgde
en het ten val brengen van Cals voortdurend uitleg vroeg.3 Ook Den Uyl
beleefde moeilijke dagen aan het hoofd van een partij die allesbehalve
eensgezind was over koers en beleid.
Beide grootste partijen leden gevoelig verlies, de KVP voor het eerst na de
oorlog in zulk een omvang. Opvallend was de winst van de ARP, algemeen
toegeschreven aan het Jelle-effect, en de spectaculaire entree van D’66.
Boerenpartij en D’66, samen goed voor bijna tien p ro c e r. van de stemmen,
oogstten de vruchten van het wantrouwen der kiezers in de pqlitiek, maar
in het bijzonder in de grote partijen, die in de periode 1963-1967 al te
ondoorzichtig gemanoeuvreerd hadden. De katholieken, aan wie
monseigneur Bluyssen in het blad Radicaal (26 januari 1967) voorgehouden
had dat hun politieke keuze een volstrekt persoonlijke en individuele zaak
was nu de katholieke emancipatie voltooid en dus de noodzaak van
confessionele partijvorming vervallen was, hadden voor een belangrijk deel
de KVP losgelaten om uit te zwermen over vrijwel alle niet-confessionele
partijen. Lijsttrekker Schmelzer, teleurgesteld over de uitslag, ontkende dat
het beleid van de KVP veroordeeld was, wijzend op het verlies van de PvdA
en de winst van de ARP. Van D’66 en Boerenpartij viel geen reëel alternatief
te verwachten.
Ook de PvdA bereikte een electoraal dieptepunt bij Tweede
Kamerverkiezingen. Sedert haar oprichting had ze niet zo laag gescoord.
Den Uyl achtte het terugdringen van de confessionele partijvorming een
voorwaarde voor de gezondmaking van ons politiek bestel, doch de winst
van D’66 en Boerenpartij leverde zijns inziens daaraan geen bijdrage en
luidde eerder een crisissituatie in de politiek in. Later zou Den Uyl het
staatkundig program van D’66 omarmen in een poging om ‘D’66 met huid
en haar op te slokken’.*
Toxopeus beklemtoonde de stabiliteit van de VVD en merkte op dat de
kiezers zich blijkbaar niet gerealiseerd hadden dat Zijlstra niet als premier
211
zou terugkeren, hetgeen Jelle publiekelijk nog eens bevestigde. Biesheuvel
erkende dat de anti-revolutionaire winst te danken was aan Jelle en
verheugde zich over de trouw van de jeugdige kiezers van de ARP, welke
duidelijk het gezicht van een evangelische politiek had laten zien.
Beernink signaleerde dat h et kiezersvolk op drift was geraakt en Van Mierlo
zag in de uitslag een uiting van wantrouwen in de bestaande politieke
situatie. D’66 zou alleen dan aan de coalitievorming meedoen als er een
progressieve combinatie tot stand kwam die de hoofdpunten van D’66
inzake de staatsrechtelijke vernieuwingen zou overnemen.
De Telegraaf verwachtte voortzetting van de politiek van het
kabinet-Zijlstra door de confessionele drie en de VVD. De D’66-winst
diende een aansporing te zijn om ernst te maken m et de verandering van
ons politiek systeem. De Volkskrant sprak van een verwarrende en
schokkende uitslag, die geen duidelijke richting aangaf voor het beleid. Een
vooruitstrevend beleid zou mogelijk zijn bij een combinatie KVP, PvdA en
ARP, met D’66 daaraan wellicht toegevoegd. De Tijd gaf het verlangen
naar deconfessionalisering als verklaring voor de nederlaag van de KVP,
die het meest verloor in de katholieke delen van het land. Het Vrije Volk
stelde vast dat een zuiver rechts (confessioneel) kabinet onmogelijk was
geworden en vond regeringsdeelname van de PvdA, die het eerder
opgelopen verlies slechts had weten te stoppen, niet voor de hand liggen.
De VVD kwam eerder in aanmerking. Het Parool wees op de crisis in ons
partijsysteem welke een uitweg kon zoeken, in hetzij Gaullistische hetzij
radicaal vernieuwende oplossingen. Duidelijkheid over het te voeren beleid
hadden de verkiezingen niet verschaft. Trouw meende dat de KVP de
rekening kreeg gepresenteerd van de Nacht van Schmelzer en van het
loslaten van het automatisme dat katholieken KVP stemden. De wederzijdse
uitsluiting van VVD en PvdA had niet gewerkt. NRC en Algemeen
Handelsblad zagen in de uitslag een beletsel voor herstel van de rooms-rode
samenwerking. Volgens het laatste dagblad hadden Cals c.s. het land aan de
rand van een financieel debacle gebracht en het bepleitte derhalve de
combinatie KVP, ARP, CHU en VVD. Kortom, de perscommentaren
stemden in zoverre overeen dat de uitslag van de verkiezingen geen
richtingaanwijzer was voor het te voeren beleid, ons partijstelsel aan
vertrouwen had ingeboet en Jelle Zijlstra de ARP aan een klinkende
overwinning had geholpen. In allerlei varianten kwam deze interpretatie
van de uitslag terug in de adviezen, aan Koningin Juliana uitgebracht.
212
Hare Majesteits dienstwillige adviseurs
Op 15 februari bood minister-president Zijlstra de Koningin het
gezamenlijke ontslag aan van ministers en staatssecretarissen.5 Nog dezelfde
dag liet de directeur van het kabinet van de Koningin, Roëll, weten dat
‘Hare Majesteit de ontslagaanvragen van de Heren Ministers en
Staatssecretarissen in beraad heeft genomen’. De directeur had blijkbaar de
toch niet onopvallende vrouwelijke minister dr. M. A. M. Klompé over h e t
hoofd gezien, zodat op 20 februari de demissionaire minister-president dit
verzuim moest signaleren: ‘voor de goede orde merk ik op dat ik meen te
moeten aannemen dat onder de term “Heren Ministers” ook minister
Klompé moet worden begrepen’. Twee dagen later bevestigde Roëll de
juistheid van Zijlstra’s veronderstelling en verzocht hij de passus over
‘de heren’ als niet geschreven te beschouwen.
Op 17 februari begon de Koningin de consultaties m et de ontvangst van de
voorzitter van de Eerste Kamer prof. dr. ir. J. P. Mazure (PvdA), de
voorzitter van de Tweede Kamer mr. F. J. van Thiel (KVP), de
vice-president van de Raad van State dr. L. J. M. Beel, en de voorzitters van
de vijf grote partijen, drs. W. K. N. Schmelzer, drs. J. M. den Uyl,
mr. E. H. Toxopeus, mr. B. W. Biesheuvel en mr. H. K. J. Beernink.6 De
Koningin zou in totaal liefst veertien adviseurs officieel horen. In vrijwel
alle serieuze adviezen, waartoe die van Marcus Bakker (CPN) en
Hendrik Koekoek (BP) moeilijk gerekend kunnen worden, keerde een drietal
elementen terug. De verkiezingsuitslag gaf weinig o f geen houvast voor het
bepalen van de richting van het te voeren beleid, de uitslag openbaarde een
ernstige vertrouwenscrisis in de werking en structuur van ons
partijenstelsel èn prof. dr. J. Zijlstra had van de kiezers een duidelijk votum
van vertrouwen gekregen.
Voor een goed begrip van de sfeer en de aard van een dergelijke
consultatieronde staan we wat langer stil bij de uitgebrachte adviezen,
welke overigens slechts ten dele de weerslag vormen van het besprokene
tussen Koningin en adviseurs. Mazure en Van Thiel, de beide
Kamervoorzitters, gaven hun advies een qua aanhef en ondertekening
onpersoonlijk karakter - meer een docum ent dan een brief.
Mazure begon zijn advies met het uiteenleggen van de verkiezingsuitslag in
een dynamisch (overwinnaars, verliezers) en een statisch verschijnsel. Voor
de formatie kwam h et vooral op dat laatste aan; welk aandeel kan een
bepaalde partij leveren aan een meerderheid. Het dynamische aspect achtte
hij bij een formatie vooral van psychologisch belang: van een overwinnaar
wordt iets gemakkelijker aanvaard dan van een verliezer. De voorzitter van
213
de Senaat zag slechts twee mogelijke regeringscombinaties:
KVP-VVD-ARP-CHU (totaal 85 zetels)7, of KVP-PvdA-ARP (totaal
94 zetels). De eerste combinatie zou to t een regering leiden te vergelijken
met de kabinetten-De Quay en -Marijnen, de tweede combinatie zou een
kabinet opleveren ais het ministerie-Cals met een overeenkomstig beleid.
In de formatie zou een keuze gemaakt moeten worden tussen beide
combinaties en wel door KVP en ARP, ‘die bij beide combinaties
betrokken zijn’. Voor de drie andere partijen bestaat geen keus, doch
slechts de vraag op welke voorwaarden zij ‘aan de enige, voor hen mogelijke
combinatie willen deelnemen’. Hij wilde de ARP het initiatieflaten nemen
wegens het dynamische aspect èn de goede relatie van die partij met zowel
KVP als PvdA. De ‘gebeurtenissen van het najaar 1966 hebben de sfeer
tussen de KVP en andere partijen (vooral de PvdA) enigszins vertroebeld...’.
De besprekingen m et de (grotere) KVP zouden gemakkelijker verlopen,
indien de betrokken politicus uit de ARP als informateur optrad. Voor die
‘netelige taak’ bezat zijns inziens de heer Biesheuvel ‘in sterker mate (dan
Zijlstra) de gewenste eigenschappen’. Mazure benadrukte het belang van
continuïteit in regering en beleid, welke hij ook in de opdracht tot
uitdrukking wilde laten komen door de formule: ‘een kabinet dat op een
zodanige steun in de Staten-Generaal kan rekenen, dat een vierjarige
regeerperiode mogelijk w ordt’. Naar zijn oordeel kon D’66 bij déze
formatie nog niet betrokken worden, ondanks de grote winst.
Van Thiel stelde in zijn advies: ‘de huidige economische situatie van ons
land en h et aanzien van de parlementaire democratie vragen nu meer dan
ooit om de spoedige vorming van een kabinet. (...) De huidige economische
situatie gedoogt mijns inziens niet dat op de traditionele wijze te beginnen
m et de grootste partij de lange weg van een kabinetsformatie met de
daarbij behorende opdrachten w ordt afgelegd, temeer waar mijns inziens
hiervan vooralsnog geen enkel succes te verwachten is’. De uitslag van de
verkiezingen wees duidelijk op waardering voor de persoon en de zakelijke
en politieke inzichten van Zijlstra, aan wie opgedragen kon worden ‘te
onderzoeken op welke wijze een kabinet kan worden gevormd dat op
vruchtbare wijze met de Staten-Generaal kan samenwerken’.
Beel koos als aanhef ‘Majesteit’ en tekende met ‘eerbiedige hoogachting’.
Neerlands ‘onderkoning’ beval om ongeveer dezelfde redenen als door
Van Thiel opgegeven Zijlstra aan voor een inform atieopdracht om ‘eerst
de door deze verkiezing in zo belangrijke mate gewijzigde politieke situatie
te doen verkennen, alsmede te doen nagaan in hoeverre de inzichten
uiteenlopen voor de hoofdpunten van het in de komende regeerperiode te
214
volgen beleid’. Hare Majesteits neutrale adviseurs wezen dus allen in de
richting van een informatieopdracht aan iemand uit de ARP, waar
Mazure’s voorkeur voor Biesheuvel wellicht samenhing met Biesheuvels
vice-premierschap in het kabinet-Cals en met diens grote bereidheid om met
de PvdA samen te werken, wat overigens meer op vermoedens dan op
feiten en uitlatingen van Biesheuvel moest steunen.
Na de neutrale adviseurs m aakten de fractievoorzitters der vijf grootste
partijen hun opwachting bij de Koningin, op wier verzoek zij het
uitgebrachte advies aan het papier toevertrouwden.
Schmelzer begon met ‘M ajesteit!’ en sloot af met ‘Met eerbiedige
hoogachting verblijve ik van Uwe Majesteit de dienstwillige’. De
KVP-fractievoorzitter bepleitte een inform atieopdracht aan Zijlstra,
wijzend op een NIPO-onderzoek waaruit bleek dat Zijlstra van alle politici
het meeste vertrouwen genoot bij het volk. Bovendien was de demissionaire
minister-president voortreffelijk thuis in de financieel-economische
problematiek en wist hij zich ‘boven partijpolitieke controversen’ te stellen.
Zijn partij had duidelijk winst geboekt en Zijlstra was derhalve ‘electoraal
niet om streden’. De KVP wenste het Zijlstra-beleid in hoofdlijnen
voortgezet te zien en zag in haar nederlaag ‘geen aansporing om tot
wijziging van het beleidsdenken te kom en’. De teleurstellende uitslag weet
Schmelzer aan de deconfessionalisering en de vernieuwingsbehoefte die
vooral jongeren hadden ten aanzien van partij- en kiesstelsel.
Den Uyl sprak de Koningin aan met ‘Majesteit’ en tekende met ‘Uw
dienstvaardige’. De kersverse politiek leider van de PvdA beval Biesheuvel
aan als formateur. De aan de dag getreden vernieuwingsbehoefte deed hem
een optreden van een inform ateur afwijzen, omdat er dan geen ‘voldoende
ruimte voor publieke verantwoording van doen en laten ... zowel tijdens als
na afloop van de formatiepoging’ zou zijn. De verkiezingsuitslag maakte
PvdA noch KVP to t eerst geroepene om leiding te geven bij de vorming van
een kabinet. ‘De te benoemen form ateur dient eerst een keuze te doen ten
aanzien van de partijen, waarmee hij een kabinet wil vormen. Pas na deze
keuze kunnen besprekingen over een regeringsprogram zinvol zijn (...).
Kiest hij voor samenwerking met de PvdA (dus zonder VVD) en is hij
bereid de voorbereiding van de verbeteringen van ons politiek stelsel ter
hand te nemen, (dan) is de PvdA to t reëel overleg over het regeringsprogram
bereid.’
Van de drie middelgrote partijen beet Toxopeus voor de VVD de spits af.
Hij richtte zich in zijn advies ‘Aan Hare Majesteit de Koningin’ en eindigde
met ‘Uwer Majesteits getrouwe onderdaan’. In de eerste alinea was sprake
215
van ‘Hoogstderzelver aandacht’. Volgens de liberale fractievoorzitter
wenste de meerderheid der kiezers geen beleid als door de PvdA voorgestaan
en gaf de uitslag een aanwijzing in de richting van een meer liberaal
beleid. ‘De winst die de ARP heeft behaald schrijf ik in hoofdzaak op
rekening van het beleid-Zijlstra. Hoezeer populaire liederen daartoe hebben
bijgedragen, vermag niemand te doorgronden, doch de betekenis van ‘Jelle
zal wel zien’ is toch ook te beschouwen als ‘Laat Jelle het maar doen’ en in
die zin positief voor het gevoerde beleid.’ Die ARP-winst gaf tevens ‘een
aanwijzing voor een ander, een evenwichtiger, beleid dan dat van het
kabinet-Cals’. Toxopeus had de Koningin Zijlstra aangeraden als formateur
van een parlementair meerderheidskabinet. ‘Het is mij bekend dat de heer
Zijlstra heeft verklaard niet aan een volgend kabinet te willen deelnemen.
Iets anders is het o f hij daartoe niet welhaast genoodzaakt zal zijn.’ Op de
desbetreffende vraag van het Staatshoofd antwoordde Toxopeus, geen
overwegend bezwaar te koesteren tegen deelneming van D’66-geestverwanten
aan het te vormen kabinet, hoewel hem ‘de politieke koers van die partij
niet geheel duidelijk is geworden’. D’66-deelneming was afhankelijk van
instemming m et ‘het program, vooral een politieke koers inhoudende’.
Biesheuvel had voor ‘Majesteit’ slechts één kantje tekst bedacht, evenals
zijn christelijk-historische collega-fractievoorzitter. De ‘bijzondere
aandacht (die) de grote fmancieel-economische problemen vergen’ bracht
Biesheuvel to t de aanbeveling om Zijlstra to t inform ateur te benoemen.
‘Onder betuiging van mijn gevoelens van eerbied, verblijf ik, uw
dienstwillige.’ Beernink ried aan: ‘in de informatie-opdracht (aan Zijlstra)
ware een clausule op te nemen, die heen wijst naar de mogelijkheid, dat
prof. Zijlstra de grondslag legt voor een formatie, welke dan na het
afsluiten van de informatieperiode hopelijk snel zal kunnen tot stand
kom en’. Hij wenste ‘Uwe Majesteit veel wijsheid to e’; ‘Inmiddels verblijf
ik, van Uwe Majesteit de dienstwillige dienaar’.
Zaterdag 18 februari waren de ‘kleintjes’ aan de beurt, zes in getal. Het
advies van Koekoek, de eerst aantredende fractievoorzitter, drukken we
integraal af wegens h et curieuze karakter en bij wijze van vermaan. Onze
onvolmaakte democratie, een kostbaar goed en voortdurend bedreigd door
totalitaire stromingen c.q. regimes, verdient en behoeft op z ’n minst
ernstige en toegewijde volksvertegenwoordig(st)ers ter behartiging en
bewaking van die wezenlijke belangen, die in het geding zijn en die het
leven van ieder van ons ingrijpend bepalen.
216
‘H. Koekoek (Boerenpartij)
Bennekom, 18 februari 196 7.
Majesteit,
Ais fractievoorzitter van de Boeren-Partij wil ik U adviseren Prof. Zijlstra
opdracht te geven onder zijn leiding een kabinet te formeren. Ons volk
kan dan zien wat hij waard is, Vh maand was te kort om te bezuinigen, zo
verklaarde hij ons in de Tweede Kamer. Hij m oet dus volgens ons nu de
gelegenheid hebben waar te maken wat hij (met ons) al enige jaren vanuit de
Eerste Kamer heeft verkondigd. Onze partij heeft er geen enkel vertrouwen
in dat Prof. Zijlstra inderdaad die man is die ons land van werkeloosheid en
armoede zal redden, doch de kiezers wel gezien de winst van zijn partij.
Niet de stemming alleen, doch ook het veelvuldige contact wat ik met ons
volk heb gehad bewees mij, dat velen in Zijlstra geloofden, wat de oplossing
onzer economie betreft. Zo ik zeg, wij geloven dat niet, maar ik hoop dat,
wanneer hij Minister-President wordt, wij in het ongelijk zullen worden
gesteld.
Als regeringspartijen moeten volgens ons in aanmerking komen die
partijen, die gewonnen hebben en waaruit dus blijkt dat ze het vertrouwen
hebben van de kiezers. Uwe Majesteit zal zeggen: ja, maar de VVD ARP
BP D’66 hebben geen meerderheid, doch dat had ons Nood-Kabinet
ook niet en is volgens ons ook niet nodig. Voor goede voorstellen komt
die meerderheid er wel, vooral nu de KVP en PvdA zo verloren hebben
zullen ze (of een deel van hun leden) Prof. Zijlstra wel steunen als hij met
goede plannen duidelijk voor de dag kom t. Ons land is nu al jaren geregeerd
door KVP en PvdA als partijen met de meeste invloed en wanneer deze
partijen niet D’66 als lokvogel hadden geformeerd, dan was onze partij
door de kiezers to t de 3e partij gemaakt. Ons program met de
10 voornaamste urgentiepunten moge daarom voor Uwe Majesteit een
houvast zijn in de komende dagen voor Uw verantwoordelijke taak.
Hoogachtend,
Uw. dw. dn.
H. K oekoek’
Van Mierlo, aanhef: ‘Majesteit’ en slot ‘m et verschuldigde eerbied’,
releveerde het wantrouwen in de grote partijen, de gebrekkige invloed van
de kiezers op de samenstelling van de regering en het regeringsprogram, de
verwijdering tussen overheid en burger die door het evenredigheidsstelsel
nog versterkt werd. De komende regering zou zich moeten inzetten voor de
217
hervorming van het partijensysteem tot grotere eenheden, de verwezenlijking
van directe invloed van de kiezer op de vorming van de regering en op het
regeringsprogram door de rechtstreekse verkiezing van de minister-president
èn het herstel van de band tussen kiezer en gekozene door een soort
districtenstelsel. De bereidheid hiertoe moest volgens de D’66-fractieIeider
in de informatiefase getoond worden. Aangezien de jongeren hun stempel
op de verkiezingsuitslag hadden gedrukt en de confessionele partijvorming
het kernprobleem van ons stelsel uitm aakte, suggereerde Van Mierlo om
prof. jhr. dr. F. A. M. Alting von Geusau met die opdracht te belasten. Als
alternatief noemde hij Zijlstra. Aan regeringsverantwoordelijkheid voor
D’66 stelde hij liefst zes voorwaarden. Zo moesten de overige
regeringspartners in principe bereid zijn ‘eventueel het offer van hun partij
te brengen’ ter verkrijging van grotere politieke eenheden. In het
regeringsprogramma mochten geen punten worden opgenomen 'welke
direct in strijd zijn m et een van onze programmapunten’. Hij stelde dat het
ons duidelijk is dat regeringsdeelneming de snelste wijze is om
bovengenoemde punten te verwezenlijken’. Zijn fractie stond een
progressieve regering voor en wilde ‘zo groot mogelijke openheid’ betracht
zien tijdens de formatie.
Bakker (CPN) adviseerde ‘Mevrouw’ en ‘Met verschuldigde hoogachting’
een formateur uit de PvdA. De te vormen regering diende in de eerste plaats
aandacht te besteden aan: beëindiging van de werkloosheid; opheffing
plafond voor loonsverhogingen; actief tegengaan van de oorlog in Vietnam;
tegengaan van uitbreiding van de militaire macht van West-Duitsland en van
het gevaarlijk streven naar een zogenaamd Europees leger.
Lankhorst (PSP), zonder aanhef en zonder slotfrase, constateerde dat de
KVP nog steeds de grootste partij was gebleven. Mede gezien het feit dat
haar fractievoorzitter de kabinetscrisis veroorzaakte, waardoor vervroegde
verkiezingen noodzakelijk waren geworden, kwam het hem juist voor
Schmelzer een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van een
kabinet dat steun zou krijgen van KVP, AR, CHU en VVD.
Van Dis (SGP) schreef ‘Mevrouw’, ‘Met verschuldigde eerbied Van Uwe
Majesteit de getrouwe dienaar’, dat aan Zijlstra een formatieopdracht ware
te geven ‘met onverzwakte handhaving van de door mij voorgestane
beginselen’. Jongeling (GPV) tenslotte bezorgde ‘Majesteit’, als ‘Uwer
Majesteits dw. dienaar’ en ‘met gevoelens van grote trouw en eerbied’ een
handgeschreven advies. Uit de val van de parlementaire, op afspraken
berustende kabinetten-Marijnen en Cals trok Jongeling de les dat herstel van
het dualisme en dus een extra-parlementair kabinet aan te bevelen was met
218
enkele ‘kernfiguren van erkende bekwaamheid’ en ‘zonder al te enge
partijbindingen’. In de verkiezingsuitslag, een motie van wantrouwen in de
grote partijen, vond hij een argument te meer voor deze aanbeveling.
Evenals Mazure vestigde Jongeling de aandacht op het voor het aanzien van
regering en parlement schadelijke effect van ‘het gesukkel’ met kortstondige
kabinetjes en mitsdien op de noodzaak, dat er redelijke zekerheid verschaft
zou worden dat het komende kabinet de rit zou uitzitten. Als informateur
en mogelijke premier van zo’n extra-parlementair kabinet van
geestverwanten uit KVP, ARP, CHU en VVD stelde hij allereerst Zijlstra
voor en bij een weigering De Pous o f Marijnen.
Konden we bij voorafgaande formaties langer en uitvoeriger stilstaan bij de
rol van de Koningin in wisselwerking m et die van haar adviseurs of bij de
machtsstrijd en interne problemen binnen enkele partijen tengevolge van de
formatie, de ons ter beschikking staande gegevens leenden zich deze keer
uitstekend voor een nogal uitgebreid overzicht van de uitgebrachte adviezen.
Beperkingen van plaats, tijd, ruimte en bronnenmateriaal beletten uiteraard
bij elke formatie alle aspecten en facetten volledig te belichten.
Prof. Dr. J. Zijlstra, informateur (18 februari—4 maart 1967)
De consultaties hadden deze keer geresulteerd in een grote mate van
overeenstemming: Zijlstra zou het voortouw moeten nemen in deze
formatie. Aan hem viel de delicate taak toe een keuze te maken tussen
VVD en PvdA, hetgeen het nodige stof zou doen opwaaien. Dit kon de
demissionaire minister-president echter weinig deren daar hij vastbesloten
was de politieke arena te verlaten en bijgevolg gemakkelijk het opgeworpen
stof kon afkloppen. Schmelzer, die evenmin als Zijlstra een coalitie met de
PvdA wenselijk of mogelijk achtte, liet gaarne zijn beurt voorbijgaan.8 De
linkervleugel van de KVP zou zich heftiger dan ooit roeren indien Schmelzer
zelf voor de VVD zou kiezen. Bovendien wist de KVP-fractievoorzitter zich
te omstreden en had hij persoonlijke en politieke redenen, zoals
moeilijkheden in de KVP, om niet voor het premierschap in aanmerking
te willen kom en.9
Zaterdag 16 februari kreeg Zijlstra de opdracht: ‘als informateur mede
gelet op de uitslag van de verkiezingen op te treden om rapport uit te
brengen over de mogelijkheden om te komen to t de vorming van een
kabinet dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking m et de
Volksvertegenwoordiging’. Op 20 februari had de informateur een
onderhoud met de fractievoorzitters van de vijf grote partijen afzonderlijk
219
aan wie hij een memorandum in het vooruitzicht stelde met enkele
hoofdpunten van het te voeren kabinetsbeleid.
Bepaald ongebruikelijk was zijn volgende stap. Dinsdag 21 februari ontving
Zijlstra de fractievoorzitters van de zes kleinere partijen. Kwaadwilligen
konden hierin ‘koninklijke allures’ zien of kritiek op de Koningin, wier
consultaties blijkbaar voor de inform ateur onvoldoende informatie hadden
opgeleverd. In zijn eindrapport motiveerde Zijlstra zijn handelwijze door
een beroep op de ‘ietwat ongebruikelijke verkiezingsuitslag’, op de behoefte
aan nadere informatie over ‘sommige passages’ in de adviezen en op
‘algemeen politieke en menselijke overwegingen’. Het gesprek met
Van Mierlo (D’66) maakte duidelijk dat diens partij niet aan enigerlei
regeringscombinatie zou deelnemen, door vast te houden aan de eis dat de
grotere partijen bereid moesten zijn aan het doen ontploffen van deze
partijen mee te werken.
Zijlstra kiest voor de VVD om dat de PvdA de weg ‘onbegaanbaar’
m aakte10
Bij brief van 21 februari stuurde de informateur aan de grote vijf zijn
integraal gepubliceerd m em orandum , dat nadrukkelijk het regeringsprogram
to t ‘hoofdlijnen’ wilde beperken. Detaillering —zo leerde de ervaring —
hield de formatie lang op, was niet bestand tegen de snel veranderende
situaties, bood geen waarborg tegen kabinetscrises en tastte de eigen
verantwoordelijkheid van regering en parlement aan. Het memorandum
bepleitte een behoedzaam en sober beleid met name aangaande
overheidsfinanciën en lonen. De beschikbare ruimte voor hetzij
belastingverlaging hetzij extra overheidsbestedingen of een combinatie van
beide, berekende Zijlstra op zes procent. De loonsverhogingen moesten zo
dicht mogelijk bij de produktiviteitsstijging worden gebracht, hetgeen niet
door de prijsontwikkeling in gevaar m ocht worden gebracht. Dergelijke
uiterst globale beschouwingen m aakten het leeuwedeel uit van het
memorandum, waarin onder p u n t 7 de fractievoorzitters het verzoek kregen
alsnog de punten ter tafel te brengen welke voor hen een voorwaarde waren
voor deelneming aan de regering. Tevens dienden ze dan ook de wijze
waarop dit zou moeten geschieden aan te geven. Zijlstra vroeg hun aller
standpunt expliciet over de onderwerpen:
1 Structuur en rechtsvorm van de onderneming.
2 De uitvoering van de mijnwet Continentaal Plat.
220
3 Het beleid terzake van staatsdeelnemingen in het particuliere
bedrijfsleven.
4 De grondpolitiek.
Bij brieven van 22 en 23 februari kwamen de antwoorden van de
fractievoorzitters binnen, welke eveneens voor publikatie vrij werden
gegeven. In de betreffende fractievergadering van de KVP toonde de
klapwiekende linkervleugel m et Aarden en Kleisterlee ernstige bezorgdheid
over de aanstaande keuze van de inform ateur.11 Aarden wenste géén
keuze louter op programmatische gronden, doch Schmelzer en Van Thiel
ontkenden enigerlei verantwoordelijkheid voor en gebondenheid aan de
keuze, door de inform ateur gemaakt. Aarden c.s. voerden geregeld
onderling overleg bij wijze van tegenwicht tegen de rechtse pressuregroep
m et Nelissen en Van Thiel. Als backbenchers in de KVP-fractie probeerden
ze hun betekenis te vergroten door contact m et Cals te zoeken en door
Klompé te benaderen over een mogelijk formateurschap van haar, dat een
combinatie m et PvdA en ARP zou m oeten kunnen bewerkstelligen.
Klompé, hoewel zelf óók geporteerd voor samengaan m et de PvdA, wees
dergelijke suggesties af omdat naar haar oordeel de tijd voor een
vrouwelijke form ateur c.q. minister-president niet rijp was en ze bovendien
geen expert was inzake fmancieel-economische problemen. In de opstelling
van de PvdA zag ze een onoverkomelijk beletsel om to t samenwerking te
komen, ook al omdat regeringsverantwoordelijkheid vermoedelijk de
PvdA zou splijten. De verkiezingsuitslag sloot een combinatie KVP-PvdA,
de grote verliezers, volstrekt uit. Aangenomen mag worden dat in de
ARP-fractie ter linkerzijde soortgelijke geluiden klonken als in de KVP.
De drie confessionele fractievoorzitters reageerden positief, uiteraard met
de nodige slagen om de arm. Toxopeus verweet de informateur ‘te weinig
politieke richting’ te hebben aangegeven, waardoor de moeilijkheden zich
naar de formatiefase verplaatsten wat in strijd met de bedoeling ‘to t de
opsomming van tal van verlangens zou kunnen leiden (...) Dat is, kort
gezegd, een enquête die zich niet baseert op een bepaalde visie ten aanzien
van de verkiezingsuitslag o f van h et te voeren beleid’. Desondanks zou
Toxopeus ‘pogen zich zo goed mogelijk van mijn aandeel in uw
informatietaak te kwijten’. Den Uyl juichte openbaarmaking van
memorandum en antwoordbrieven toe en kwalificeerde Zijlstra’s
beschouwingen als ‘vrijblijvend’. Onder punt 7 liet Den Uyl weten dat zijn
partij onoverkomelijke bezwaren had tegen een formatiemethode als
toegepast in 1963, waarin VVD en PvdA tegen elkaar werden uitgespeeld.
Gelet op de wederzijdse uitsluiting van W D en PvdA achtte hij het
221
‘onwaarachtig in te gaan op besprekingen over een regeringsprogram, zolang
de VVD daarbij betrokken is’.
Op grond van de antwoorden formuleerde de informateur zijn conclusies.
Naar eigen zeggen zag Zijlstra zijn taak als het ‘panklaar’ maken van de
formatie voor de formateur: duidelijkheid scheppen over program,
regeringscombinatie en zetelverdeling.12 In zijn ‘Conclusies’ schoof hij de
gevraagde bindende afspraken evenals detaillering en precisering van de
verdeling van de budgettaire ruimte door naar de formatie. Politiek
vertrouwen in het kabinet tijdens de duur van de rit gaf zijns inziens
overigens een hechtere binding dan formulering van afspraken bij de
aanvang van de rit. Op Zijlstra’s vraag naar wezenlijke punten voor
regeringsdeelneming hadden de fractievoorzitters volstaan met een
verwijzing naar de verkiezingsprogramma’s van hun partijen. ‘Dit nu is geen
deugdelijke grondslag voor de inform atie.’ Zelfs een zeer zorgvuldige
analyse van die programma’s kon in Nederland op zichzelf niet leiden to t
een keuze voor of tegen een bepaalde regeringscombinatie. Tot de taak van
(in)formateurs rekende hij het verkrijgen van die duidelijkheid door
relevante vraagstellingen.
Vervolgens releveerde Zijlstra de zeer principiële benadering van het
keuzeprobleem door Den Uyl: geen programbesprekingen alvorens gekozen
is voor VVD o f PvdA. Geheel in overeenstemming hiermee had Den Uyl
het tweede gedeelte van punt 7 (de vier kernkwesties) onbeantwoord
gelaten. De overige fractievoorzitters, onder wie Toxopeus van reserves
tegen de informatiemethode had laten blijken zonder verdere medewerking
te weigeren, hadden op dat tweede gedeelte dusdanig geantwoord dat
‘naar het zich Iaat aanzien’ overeenstemming te bereiken viel. De
inform ateur concludeerde:
1 ‘Door het stellen van deze prealabele eis schakelt de PvdA zichzelf in
deze fase u it’;
2 de antwoorden van de overige fractievoorzitters ‘bieden een grondslag
voor de vorming van een kabinet als bedoeld in de informatieopdracht’;
3 een keuze op programmatische analyse duurt te lang. Na alles wat
recentelijk in Nederland is gebeurd en gezegd op het politieke terrein is
een snelle formatie noodzakelijk;
4 vóór de formatie van een kabinet, steunend op KVP, ARP, CHU en VVD
zou de inform ateur nog enig aanvullend en preciserend werk kunnen doen
ten behoeve van het regeringsprogram in hoofdlijnen en enige voorarbeid
op het terrein van de personele samenstelling.
Zijlstra vroeg de vier overgebleven fractievoorzitters om aanvaarding van
222
zijn conclusies, terwijl de buiten spel geraakte Den Uyl slechts om
commentaar werd verzocht. De vier betuigden hun instemming, óók met
de uitschakeling van de PvdA, terwijl Den Uyl schriftelijk vastlegde dat
gelet op Zijlstra’s argumenten de gevolgde procedure blijkbaar niet nodig
was geweest. De inform ateur was immers al tevoren bekend met het
standpunt van de PvdA inzake de keuze vooraf. De vier fractievoorzitters
overlegden 1 m aart gezamenlijk over Zijlstra’s ‘Hoofdlijnen van een
beknopt Regeringsprogram’, door de inform ateur ter hand gesteld.
Behoudens de paragraaf over de structuur en de rechtsvorm van de
onderneming, leverde het program-overleg nauwelijks problemen op, ook
niet in de fracties en kon op 3 maart volledige overeenstemming over de
‘Hoofdlijnen’ worden bereikt. Vanaf dat m om ent zou de formatie geheel
beheerst worden door de personenkwestie, met op de achtergrond in
zowel KVP als ARP hoorbaar gemor over de keuze voor de VVD.
Inform ateur Zijlstra had de door Beel zo vaak en met succes toegepaste
methode gehanteerd: een keuze maken aan de hand van een aantal uiterst
controversiële punten, welke de verschillen tussen de partijen wel bloot
moesten leggen. Evenals in 1959 m aakte de PvdA ook deze keer door het
stellen van een prealabele eis de keuze vrij gemakkelijk.13 Zijlstra had
ernstige bedenkingen tegen Den Uyls fïnancieel-economische denkbeelden
en benaderingswijze en beschouwde om die reden deelneming van de PvdA
aan de regering als te riskant en dus ongewenst. In zijn eigen partij begon
het door zijn keuze voor de VVD te ‘spoken’. 14 Bruins Slot plaatste in
Trouw kanttekeningen en vraagtekens bij die keuze en verweet Zijlstra
tezeer geobsedeerd te zijn door de ‘financiële polsstok’ en te weinig oog
te hebben voor de behoefte aan een inspirerend beleid, dat zich bezig zou
moeten houden met de door het kabinet-Cals gestelde structurele
vraagstukken.
In de fractie van de KVP hadden Aarden, Kleisterlee, Van Doorn, Boot en
anderen ‘het gevoel hier voor de gek gehouden te worden’.1S De
linkervleugel verweet Schmelzer dat hij het voorbehoud van de fractie ten
aanzien van de keuze tussen VVD en PvdA onvoldoende in zijn brief had
weergegeven. De achterdocht ging zover dat het fractiebestuur gedurende
een schorsing een concept van een antw oordbrief op Zijlstra’s ‘Conclusies’
moest opstellen, zodat de fractie daarover kon oordelen. Schmelzer
accepteerde deze aanslag op zijn zelfstandigheid en integriteit als
fractievoorzitter. In het partijbestuur van de KVP had Van Doom de
representativiteit van dit college in twijfel getrokken toen het een voorkeur
voor de VVD uitsprak. Van der Gun (NKV) vermoedde, terecht, bij
223
Aalberse en Schmelzer een afwijzende houding tegenover de PvdA en
maakte zich zorgen over de vooral psychologische repercussies in het NKV
van een samengaan m et de VVD. De drie vakcentrales hadden een
gezamenlijk actieprogram opgesteld en Kloos (NVV) wilde praten over één
progressieve volkspartij, waarin Van der Gun weinig heil zag gelet op de
onoverbrugbare tegenstellingen inzake al dan niet particuliere,
ondernemingsgewijze produktie. Klompé had in de fractie krachtig stelling
genomen tegen het toegeven aan de prealabele PvdA-eis. De PvdA dwong
door de VVD bij voorbaat uit te schakelen de KVP in de regering en eiste
bovendien dat alleen met de PvdA onderhandeld zou worden. Mocht dat
op een mislukking uitlopen, dan zat de VVD op rozen. Desalniettemin Het
Marga enkele dagen later Schmelzer weten dat Zijlstra’s procedure de
spanningen in de KVP-linkervleugel had opgevoerd.
Merkwaardig genoeg maakten de linkervleugels van KVP en ARP aanzienlijk
meer bonje over Zijlstra’s keuze dan de PvdA. Al op 21 februari verraste
Nieuw Links met Marcel van Dam, André van der Louw en woordvoerder
Han Lammers, Den Uyl m et een even pijnlijke als duidelijke ‘open b rie F .16
Nieuw Links eiste een totale vernieuwing van de PvdA, zowel beleidsmatig
als personeel. Deelneming aan de regering werd vanwege de
verkiezingsuitslag afgewezen en de vrijage van de fractie met D’66 werd
scherp veroordeeld. Wezenlijke tegenstellingen dienden niet langer
verdoezeld maar aan de dag gebracht te worden. Bij het aantreden van het
kabinet-De Jong zou Den Uyl dan ook verklaren dat de PvdA ‘niet stond te
springen om in de regering te kom en’ nu zij geen vertrouwensvotum van de
kiezers had gekregen.17
Het lijkt aan weinig twijfel onderhevig dat Zijlstra’s keuze zeer wel
verantwoord en bovendien Den Uyl uiterst welkom was. Zou de PvdA wèl
bij de onderhandelingen betrokken zijn geraakt, dan zou dat de strijdbare
en georganiseerde linkervleugel van de socialisten in beweging hebben
gebracht m et het risico van een scheuring, zoals die zich later in de ARP en
KVP zou voltrekken in de vorm van de Radicalenbeweging. De PvdA was
eenvoudig niet to t het dragen van regeringsverantwoordelijkheid in staat
en de aandrang van de christen-radicalen om to t samenwerking met diezelfde
PvdA te komen verried een gebrekkig inzicht in de daar optredende
radicalisering, die vooralsnog veel verder ging dan waartoe de
christen-radicalen op dat m om ent bereid waren. Hun PvdA-optie
functioneerde meer als politieke situering van henzelf dan dat ze
praktische en reële inhoud had.
224
Zijlstra weigert het premierschap en probeert het pad voor
Biesheuvel te effenen
Merkwaardig genoeg maakte Zijlstra’s eindrapport m et geen woord gewag
van enigerlei zetelverdeling. Het slot van de informatie stond vooral in het
teken van de vraag wie h et premierschap op zich zou nemen. Over de
zetelverdeling bestond weinig verschil van mening. Twee formules deden
de ronde: 6 :3:3:2 en bij een AR-premier eventueel 7:3:2:2, dus één zetel
minder voor de ARP en één meer voor de KVP.
Al rond 22 februari had Zijlstra aan Schmelzer de vraag voorgelegd of
Biesheuvel als minister-president voor de KVP aanvaardbaar was.18 De
KVP-fractievoorzitter had de boot afgehouden door te stellen dat Zijlstra
de eerst aangewezene was, dat er dan lange tijd niets kwam en dat daarna
eerst een KVP’er aan bod moest kom en. Zijlstra vroeg daarop namen en
kreeg die van De Jong en Klompé, w at hem verbaasde en waarvan hij
weinig terug had. Op 2 maart ontving Schmelzer een amice-briefje van de
inform ateur m et de herhaalde vraag naar Biesheuvels aanvaardbaarheid.
Indien Biesheuvel afgewezen werd, verzocht Zijlstra de KVP om namen te
noemen, liefst in overleg met Toxopeus en Beernink. ’s Avonds raadpleegde
Schmelzer Klompé, die hem ontried op Zijlstra’s verzoek in te gaan. Beter
was het formeel vast te houden aan de voorkeur voor Zijlstra en pas
tegenover de Koningin namen van KVP-kandidaten te noemen, waarover
de vorstin dan de fractievoorzitters zou consulteren.
Toxopeus bond 3 maart in een afzonderlijk schrijven aan de informateur de
kat de bel aan door bij voorbaat een voorbehoud te maken bij de nog te
bereiken overeenstemming over het program. Mocht Zijlstra zich niet voor
het premierschap beschikbaar stellen, zoals door Toxopeus gehoopt en
verwacht was, dan hield hij zich het recht voor nadere precisering te vragen
van bepaalde punten. Op dezelfde wijze had Vondeling in 1965 Cals over
de streep getrokken.
De overige fractievoorzitters sloten zich in het beraad van 3 maart bij
Toxopeus aan en gezamenlijk deden ze een beroep op Zijlstra om alsnog
over zijn bezwaren heen te stappen. Zijlstra legde het gebeuren in zijn
eindrapport aan de Koningin zorgvuldig vast onder vermelding van zijn
publieke verklaringen terzake. ‘Ik sta op het standpunt, dat minister
Biesheuvel voor de komende periode de meest in aanmerking komende
premier zou zijn. De fractievoorzitters hebben zich hierover op 3 maart
niet willen uitspreken. Het kom t mij daarom voor, dat u zich alvorens
een form ateur aan te wijzen, nader zoudt kunnen laten adviseren door de
vier fractievoorzitters.’ Overigens vertelde Zijlstra zelf met veel
225
understatem ent dat de druk op hem om alsnog premier te worden
verhoudingsgewijs het lichtst was van de zijde van de A RP.19 Bruins Slot,
De Gaay Fortm an en Boersma zouden zich zelfs fel verzet hebben tegen
een mogelijk premierschap van Zijlstra. Tot de antirevolutionaire
beginselen behoort een groot respect en ontzag voor het historisch
gegroeide als openbaring van Gods wil. Dat persoonlijke en politieke
tegenstellingen daar niet in begrepen zijn, doch onder het gebod van de
naastenliefde vallen, lijkt ook in AR-kring niet altijd even goed begrepen
te zijn.
Dr. L. J. M. Beel, adviseur van de Koningin (6—9 maart 1967)
Informateur Zijlstra had op de keper beschouwd een merkwaardige
situatie achtergelaten. Weliswaar wist hij met de vier fractievoorzitters
programmatische overeenstemming te bereiken, maar tegelijkertijd had
Zijlstra zich niet serieus verzet tegen de koppeling van het akkoord aan zijn
persoon als de door de fractievoorzitters eerst aangewezene voor het
formateur- en premierschap. Door dit gezamenlijk beroep op hem te
negeren en zelf Biesheuvel naar voren te schuiven als eerst in aanmerking
komende premier, stelde de inform ateur het eindresultaat weer op losse
schroeven, te meer om dat hij had nagelaten de kandidatuur van
Biesheuvel formeel aan de orde te stellen. Nu gaf Zijlstra zelf later te
kennen dat hij het juist vond indien de eventuele premier allereerst onder
de kandidaten voor de Tweede Kamer gezocht w erd.20 Mocht dat
mislukken, dan kon een ‘buitenstaander’ als Zijlstra in aanmerking komen.
Vanuit deze opvatting was het pousseren van Biesheuvel consequent, doch
het formeel vastleggen van het ‘Zijlstra-voorbehoud’ van de
fractievoorzitters had iets halfslachtigs. Zijlstra’s weigering was blijkbaar
niet zo absoluut en zou er een ernstige impasse ontstaan zijn, dan had
Zijlstra stellig zijn weigering herzien, ook al omdat in die situatie politieke
voorwaarden konden worden gesteld en het verzet in eigen kring
geneutraliseerd zou zijn door het onmiskenbare landsbelang dat in het
geding was.
Toxopeus toonde zich bepaald niet ingenomen met Biesheuvels kandidatuur.
Nog los van mogelijke ambities bij hemzelf, zich uitend in de klacht dat
niemand aan een VVD’er voor het premierschap dacht, vreesde Toxopeus
van ‘linkse’ Barend een coup halverwege de rit, waarbij de VVD uit het
regeerkasteel zou worden gedrukt.21 Bij Schmelzer en Beernink vond
Biesheuvel een welwillend onthaal. Beel gaf Biesheuvel het advies zich niet
226
op te dringen m aar wel te accepteren als zijn kandidatuur in brede kring
ondersteuning vond.
Conform Zijlstra’s advies besloot de Koningin de vier fractievoorzitters
over deze netelige en delicate kwestie te horen. Schmelzer suggereerde een
hernieuwd beroep op Zijlstra, hetgeen de vorstin zeer bezwaarlijk achtte.
Mocht Zijlstra ook geen form ateur willen zijn, waarvoor Schmelzer hem
met het oog op de program-precisering en de personenkwestie bij uitstek
gedisponeerd vond, dan dacht de KVP-fractievoorzitter aan Biesheuvel en
De Pous en eventueel Klompé (voorkeur voor form ateur boven
minister-president) en De Jong (voorkeur voor minister-president boven
formateur).
Na Schmelzer m aakte Toxopeus zijn opwachting bij de vorstin. Hij stelde:
Tijdens de gesprekken m et de fractievoorzitters heeft de informateur zich
bepaald niet passief registrerend opgesteld doch leiding aan de discussie
gegeven, zijn eigen standpunten naar voren gebracht en met kracht
verdedigd. Het waren in wezen gesprekken m et de formateur-premier (...)
Naar mijn oordeel is de inform ateur te ver gegaan om nu nog te kunnen
en mogen weigeren het premierschap te aanvaarden’. Zou Zijlstra het
landsbelang niet voorop willen stellen, dan adviseerde Toxopeus de
opdracht te verlenen aan een persoon uit de KVP, welke als grootste partij
de meest aangewezene was voor het leveren van een premier. Hij noemde
Schmelzer, Van den Brink, De Jong en Marijnen. Tegen de in verband m et
het premierschap wel genoemde heer Biesheuvel had hij bepaald
bezwaren: ‘Ik heb er meermalen ernstig bezwaar tegen gemaakt dat zo vele
bewindslieden van politieke combinatie wisselden. Dat geldt, uit de aard
der zaak, voor een premier nog sterker. Voorts heeft de heer Biesheuvel
zich m et de beleidslijn-Cals sterk geïdentificeerd. Dientengevolge bestaat
dan de kans dat het nieuwe kabinet getypeerd gaat worden als een
voortzetting van het kabinet-Cals, met een beter financieel beleid’.
Evenals Schmelzer beklem toonde Biesheuvel het belang van het vasthouden
aan het bereikte program akkoord. In samenhang daarmee bepleitte hij dat
de vier fractievoorzitters ‘een grote mate van vertrouwen’ schonken aan de
formateur/minister-president. Schmelzer zou ook als hij geen
minister-president wenste te worden, nuttig werk als formateur kunnen
doen. ‘Ook kan ik mij indenken dat na overleg m et de heer Schmelzer aan
de heer Beel w ordt verzocht als kabinetsform ateur of anderszins
medewerking te verlenen aan het welslagen van de kabinetsform atie.’ Bij
de VVD ontbrak het vereiste vertrouwen in een optreden van hemzelf als
form ateur en /o f minister-president. Het lijkt me ‘gewenst zo niet geboden
227
dat een bekwaam KVP’er als minister-president zal optreden’.
Beernink ten slotte zag weinig in een formateurschap van Zijlstra nu deze
het premierschap weigerde. Hij adviseerde De Pous, De Jong, Van Thiel en
Beel. ‘Zal h et de formateur mogelijk blijken bepaalde tegenstellingen,
liggende in het politieke, maar o ok in het persoonlijke vlak, to t een
oplossing te brengen, dan verdient het optreden van minister Biesheuvel
als minister-president ongetwijfeld aanbeveling (...) vanwege diens
binnenlandse en buitenlandse ervaring en voldoende financieel en
sociaal-economische deskundigheid.’ Een optreden van Biesheuvel in deze
fase ontried de CHU-fractievoorzitter.
Beel leidt de stoelendans
Maandag 6 maart verzocht de Koningin de minister van staat
ir. L. J. M. Beel, ‘na te gaan op welke wijze, rekening houdend met het
rapport van de inform ateur, Prof. dr. J. Zijlstra, de vorming van een
kabinet kan worden bespoedigd’. Nog geen tien jaar terug zou Beel
ongetwijfeld met een ‘geheime opdracht’ op pad zijn gestuurd om de
achter de troon schuilevinkje spelende politici op een rij te brengen.
Dinsdags kreeg de woningbouw-paragraaf op verzoek van Toxopeus een
nadere precisering en nam Beel de heren Biesheuvel en Toxopeus apart
voor een gesprek ‘hetwelk to t volledige opheldering leidde, als gevolg
waarvan genoemde bezwaren (van Toxopeus—PFM) zijn komen te
vervallen’. Met de vier fractievoorzitters kwam hij in beginsel to t de
sleutelformule 6 KVP—3 VVD—3 ARP—2 CHU voor de zetelverdeling, met
Biesheuvel als premier. In een gezamenlijke slotbespreking onder zijn
leiding trad duidelijk naar voren:22
1 de uitdrukkelijke wens der vier fractievoorzitters, dat op zeer korte
termijn de vorming van een kabinet op basis van voormelde ‘Hoofdlijnen’
zou slagen;
2 hun bereidheid om aan de door de Koningin aan te wijzen formateur
alle medewerking te verlenen;
3 hun begrip voor de wenselijkheid, dat aan de formateur ten aanzien van
de bezetting der posten de nodige vrijheid w ordt gelaten.
Dat laatste was stellig op verzoek en aandrang van Biesheuvel in het
eindrapport terecht gekomen. Niet vermeld was dat de vier eveneens de
zetelverdeling aan minimum-afspraken hadden gebonden.23 Zo claimde de
KVP Financiën öf Economische Zaken, Sociale Zaken óf Volkshuisvesting
en CRM óf OKW. De VVD wilde Witteveen op Financiën of Economische
228
Zaken en Keyzer op Verkeer en W aterstaat, plus een derde zetel. Zijlstra
had geweigerd zijn ‘Hoofdlijnen’ publiek te maken teneinde de formatie
niet te zeer te belasten voor het geval form ateur en aangezochte ministers
alsnog to t wijzigingen zouden besluiten.
De niet schriftelijk vastgelegde minimum-afspraken om trent de
zetelverdeling zouden in combinatie m et de personenkwestie de
formatie-Biesheuvel beheersen.
Mr. B. W. Biesheuvel, formateur (9—20 maart 1967)
Donderdag 9 m aart ontving Biesheuvel de opdracht ‘een kabinet te
vormen, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking m et de
volksvertegenwoordiging’. De ruime formulering wees in dit geval naar
vorming van een parlem entair kabinet, hetgeen na het onder vigeur van
informateur Zijlstra gesloten globaal program-akkoord uiteraard voor de
hand lag. Het ‘magische gezag’ van Beel had de stoeiende fractievoorzitters
achter de troon van de Koningin vandaan gehaald en hen zelf
verantwoordelijk gemaakt voor het welslagen van deze fonnatiepoging.
Aan Beels magische interventie kleefde evenwel één bezwaar: het effect
kon wel eens van korte duur blijken. Immers, tegenover Beel met zijn vèr
reikende invloed gedroegen de vier fractievoorzitters zich uiteraard anders
dan onder elkaar. Tussen de heren, die het deels toch al moeilijk hadden
met hun radicaliserende partij- en fractiegenoten, was de sfeer wat
broeierig. Toxopeus en Biesheuvel hadden weliswaar ‘volledige opheldering’
aan elkaar verschaft, maar bestaande reserves plegen niet door woorden
alleen weggenomen te worden. Tussen Biesheuvel en Schmelzer stond nog
de door toedoen van Biesheuvel mislukte formatie-Schmelzer van 1966.
Politici kunnen zich niet permitteren vergeetachtig te zijn. Ten slotte zou
Biesheuvel weinig consideratie tonen m et Beerninks ambitie om zijn
politieke loopbaan m et een ministerssteek af te sluiten. Dat maakte
Beemink, toch al een man met een gebruiksaanwijzing, niet tot een
gemakkelijke overlegpartner. Biesheuvel zelf stiet in eigen kring op krachtig
verzet bij onder meer Verdam, Diepenhorst en Bruins Slot, terwijl de
relatie met waarnemend fractievoorzitter Roolvink voor verbetering
vatbaar was. De form ateur zocht zijn kracht vooral bij de demissionaire
minister-president Zijlstra, doch diens vaste voornemen de actieve politiek
te verlaten beperkte de reikwijdte van zijn gezag en invloed, nog afgezien
van de weerstanden welke hij in eigen kring aggregeerde.
229
Biesheuvel, een pragmatische leidersnatuur, sterk ogend, maar
kwetsbaar en emotioneel
Barend Willem Biesheuvel werd op 5 april 1920 geboren te Haarlemmerliede
als vijfde kind van Arie Biesheuvel en Antje Troost. Grootvader had Arie het
liefst als onderwijzer voor de klas zien staan, doch Barends vader koos voor
het boerenbedrijf.24 Halverwege de vorige eeuw had het geslacht
Biesheuvel zich in de Houtrakpolder gevestigd waar het evenals de bekende
boerenfamilies Colijn, Diepenhorst en Van den Heuvel al hereboerend to t
welstand en aanzien kwam.
Barend, m et zijn zusje Stijntje een nakomertje, kreeg van huis uit
belangstelling voor de politiek mee. Zijn vader speelde als wethouder van
Haarlemmerliede een rol van betekenis zowel in de regionale politiek als bij
de oprichting van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB), welke
organisatie zou uitgroeien to t een der betere ‘groene’ lobby’s in Den Haag
en vele AR-politici zou voortbrengen. Na de MULO en het Christelijk
Lyceum (Haarlem) m et ijver en goede cijfers doorlopen te hebben, schreef
hij zich als rechtenstudent in aan de Vrije Universiteit, waar hij in de
oorlogsjaren college liep bij onder andere prof. P. A. Diepenhorst. Barend
weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen en zette zijn studie ‘illegaal’
voort door huisbezoek bij de professoren. Kort na het einde van de oorlog
behaalde hij zijn meesterstitel en trad hij in het huwelijk met zijn
jeugdvriendin Mies Meuring, inmiddels apothekersassistente, met wie hij
drie kinderen groot bracht. Hoewel Barend was opgegroeid in een
gereformeerd milieu, geheel in de stijl van de rechtzinnige mannenbroeders,
zou hij afstand nemen van het steilste deel zijner geloofsgenoten, mogelijk
onder invloed van zijn Lutherse echtgenote, wier zeldzame interviews een
zekere soepelheid in levenskwesties verraadden. Het gezin Biesheuvel kerkte
in Overveen, waar de Gedachtenis-gemeente oecumenische kerkdiensten
hield voor gereformeerden en hervormden. Evenals Marijnen en Cals
hechtte Biesheuvel aan het oordeel van zijn echtgenote, speciaal als het om
de taxatie van personen ging.
Vaders reputatie en voorspraak bracht Barend in 1945 in contact met de
voedselcommissaris van Noord-Holland, Johan de Veer, wiens secretaris
hij werd, belast m et zuiveringszaken. Twee jaar later maakte Barend
Biesheuvel kennis met de wereld als secretaris Buitenland van de
Stichting van de Landbouw, de voorafschaduwing van het Landbouwschap.
In 1952 volgde dankzij gebleken bekwaamheid èn de invloed van
Chris van den Heuvel, voorzitter van de CBTB en AR-Kamerlid, het
secretariaat van de CBTB. Vier jaar later zetelde Barend op Van den Heuvels
230
stoel in de Tweede Kamer om uiteindelijk ook diens voorzitterschap van de
CBTB over te nemen. In de AR-fractie deed Biesheuvel uiteraard de
agrarische zaken, maar ook de Europese kwesties, hetgeen hem in 1961
naar het Europese parlem ent voerde. Marijnen vroeg hem minister van
Landbouw te worden, als vice-premier tevens belast met de West, waar hij
een voortreffelijke reputatie opbouwde. De Brusselse m arathonzittingen,
door Biesheuvel steeds secuur m et zijn staf vóór-geëxcerceerd, doorstond
hij m et glans.
Kortom , in 1967 beschikte Biesheuvel over een indrukwekkende staat van
dienst. Sedert 1956 Kamerlid, sedert 1963 ononderbroken minister van
Landbouw en vice-minister-president, steeds ‘stralend van bekwaamheid’ en
zonder veel politieke kleerscheuren opgelopen te hebben. De media spraken
van ‘Mooie Barend’, wat verband hield m et zijn lengte van 1,97 meter, zijn
zwarte, zorgvuldig verzorgde en krullende haardos, zijn karaktervol gezicht
en zijn in het oog lopende entree, waar hij ook verscheen. Een geboren
leidersnatuur, die medewerkers in goede harmonie wist te inspireren to t
meer dan gewone prestaties. Veel minder dan Bruins Slot of Aantjes zocht
Biesheuvel te overtuigen m et behulp van de Tale Kanaans. Evenals Zijlstra
beoefende hij de politiek pragmatisch, produkt- en resultaatgericht met
een gezonde schroom om Gods woord uit te baten voor het eigen politiek
gelijk.
De omgang m et zijn ondergeschikten ging hem evenwel beter af dan het
politieke verkeer, waarin zijn em otionaliteit hem te gemakkelijk ‘van zijn
basis bracht’.25 Snel geraakt, humeurig soms, mankeerde het hem op
cruciale mom enten aan voldoende vastheid van overtuiging en handelen en
liet hij zich tezeer door anderen beïnvloeden. Wellicht hing dat samen m et
zijn afhankelijkheid van de creatieve denktanks in zijn omgeving, welke hij
voortreffelijk wist te coördineren en te benutten zonder echter zelf to t
soortgelijke prestaties in staat te zijn. Biesheuvel was een noeste werker,
oogde sterk, maar voelde zich snel gekrenkt. Hij behield iets van een
politieke sfinx, ook al door het m oeiteloos overstappen in kabinetten van
verschillende signatuur. Een m an van formaat maar niet bij machte de
zaken geheel naar zijn hand te zetten, zoals in 1973, het jaar van zijn
ontgoocheling en politieke val, aan het licht kwam. Overigens vergete men
niet dat in de jaren 1965 —1977 elk leiderschap aan sterke maatschappelijke
erosie onderhevig was en dat géén van Biesheuvels collegae het er veel
beter afbracht als politiek leider. Den Uyl overleefde weliswaar alle
stormen, doch deelde het roer m et velen en accepteerde nogal uiteenlopende
231
lading, waarvoor hij in 1977 de prijs betaalde in de vorm van een nodeloos
mislukte formatie.
Formateur Biesheuvel pokert, maar durft de hoge inzet niet aan
Dankzij de programmatische voorarbeid van inform ateur Zijlstra en de
interventie van Hare Majesteits eerste adviseur Beel, die het
programakkoord weer losmaakte van een eventueel optreden van Zijlstra
als premier en bovendien Biesheuvel in het formatiezadel hielp, kon
form ateur Biesheuvel zijn werkzaamheden beginnen. Hij verklaarde
tegenover de journalisten zichzelf ‘een redelijke kans op succes’ te geven.
Terecht, want program, verdeelsleutel bij de zetelverdeling en premierschap
stonden vast, terwijl de verdeling van de beschikbare financiële ruimte aan
het nieuwe kabinet zou worden overgelaten. Het was nu een kwestie van
snel doortasten bij het samenstellen van de ploeg, want te langdurige
formaties willen nogal eens wat al broeit tot een uitslaande brand maken.
Elke formatie kent een proces van rijping en de form ateur die niet op het
juiste moment de oogst binnenhaalt, kijkt onmiddellijk tegen een
rottingsproces aan, dat zelden te stuiten valt. Het net van intriges, vol
halve en hele beloften, van kongsivorming en contra-reacties vlecht zich
dan verstikkend rond de formatie.
Al op de eerste dag van de formatie deden zich ernstige moeilijkheden voor.
Schmelzer schoof drs. J. J. M. Horbach, vice-voorzitter van de KVP en
industrieel te Deventer, als kandidaat-minister voor Economische Zaken
naar voren, doch Biesheuvel reageerde afwijzend om dat hij Horbach te
onbekend en te licht vond.26 Bovendien kleefde aan de ex-staatssecretaris
van Financiën Hoefnagels (KVP), een mogelijke kandidaat-minister, te
sterk de herinnering aan zijn dubbelrol in het kabinet-Cals.27 Hij had
Vondeling aan een dekkingsplan geholpen, waarvan hij de zwakheden en
tekortkomingen bij de KVP-top breed had uitgemeten. In het Limburgse
nam Nolet van het Limburgs Dagblad het voor Hoefnagels op, terwijl in de
KVP-fractie geluiden van verontwaardiging opklonken over de afwijzing
van Hoefnagels. Overigens was ook Beel van oordeel dat deze bewindsman
zichzelf onmogelijk had gemaakt voor een ministerschap.28 Alsof dit nog
niet genoeg was, kwam de volgende dag aan het licht dat de
KVP-kandidaat voor de post Sociale Zaken, Van der Gun, m et een
oorlogsverleden z a t.29 Nader onderzoek leerde dat de NKV’er Van der Gun
vermoedelijk weinig o f niets op zijn kerfstok had, doch desondanks bestond
er vrees voor een schandaal door toedoen van De Telegraaf of nog levende
232
leden van een betrokken OD-groep c.q. hun nabestaanden.
De vrijdag 10 m aart gehouden fractievergaderingen van KVP en ARP waren
voor de linkervleugels van beide partijen aanleiding om zich te beklagen
over de liberale keer die de formatie genomen had, verpersoonlijkt in de
kandidatuur van de W D ’er Witteveen, oud-minister van Financiën in het
kabinet-Marijnen, voor de sleutelpost Financiën.30 De formateur had na
overleg m et de demissionaire ministers van Economische en Buitenlandse
Zaken een commissie van topam btenaren in het leven geroepen om het
slepende competentiegeschil tussen beide departementen over de
coördinatie van h et Europese beleid via een gemeenschappelijk advies te
doen beslechten.31 Mr. L. de Block, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,
zat het hooggekwalificeerde gezelschap voor dat over de kernproblemen
evenwel geen overeenstemming bereikte. In zijn eindrapport signaleerde
Biesheuvel nog andere competentiegeschillen, de beruchte departementale
stammenoorlogen. ‘Zowel de heer Marijnen als de heer Cals hebben destijds
de vraag opgeworpen of bij optredende competentiegeschillen niet een
beslissende stem zou kunnen worden gegeven aan de minister-president.
Het kabinet-Cals kwam in meerderheid niet verder dan te besluiten dat
voorshands moest worden volstaan met het aanvaarden van een
zwaarwegende stem van de minister-president (...) De suggestie, destijds
door de heer Marijnen gedaan, namelijk een Koninklijk Besluit uit te lokken,
waardoor bij competentiegeschillen een beslissende stem aan de
minister-president zou toekomen, verdient ook thans nog de volle aandacht.’
Al op 12 maart begon de formatie door bedankjes en tegengestelde wensen
te slepen. Bosman, De Pous en Van Lennep, de thesaurier-generaal, toonden
desgevraagd weinig enthousiasme en zouden weigeren. Er werd druk
gelobbied ten gunste van de demissionaire AR-minister van Economische
Zaken, Bakker. Frits Philips, De Quay, maar ook de secretaris-generaal van
het betreffende departem ent G. Brouwers spraken zich uit tegen Horbach
en vóór Bakker, terwijl de formateur zelf de knoop niet durfde door te
hakken.
Maandagavond troffen Biesheuvel en zijn toekomstige vice-minister-president
Klompé elkaar aan het diner.32 Marga m aakte de formateur duidelijk enige
zeggenschap over de gang van zaken wenselijk te achten omdat ze weigerde
in een positie van ‘take it or leave it’ te worden gedrongen. De aanwezige
De Quay stelde een gesprek tussen beiden voor, wat Biesheuvel honoreerde.
De form ateur gaf te kennen dat hij als jurist een top-financier en een
top-econoom naast zich behoefde. Witteveen noch Horbach voldeden aan
die kwalificatie, hoewel Biesheuvel bereid was de eerste te accepteren.
233
Voorts besprak Biesheuvel de krachtige tegenstroom welke in AR-kring
merkbaar was. Zijn collegae Verdam en Diepenhorst wilden niet meedoen
uit onvrede over het formatieverloop. Huns inziens had een KVP-formatie
het meest voor de hand gelegen en was de keuze voor de W D te snel en te
ongenuanceerd geschied.
Van Zijlstra kreeg Biesheuvel de instructie door te tasten, mensen te kiezen
met wie hij werken kon en de Kamer desnoods voor het blok te zetten. Op
14 maart ontving de form ateur Klompé, m et wie hij een tour d’horizon
zonder concrete afspraken m aakte. Tegen een kandidatuur-Bogaers voor
Sociale Zaken bestond bij de form ateur geen politiek bezwaar, voor zover
ontleend aan diens identificatie m et het beleid-Cals. Ruiterlijk gaf hij toe
dat erkenning van dat bezwaar in nog veel sterkere mate op hemzelf zou
terugslaan. Later zou Biesheuvel bij Bogaers niet de juiste geestesgesteldheid
vaststellen voor deelneming aan zijn kabinet. De voor Volkshuisvesting
gepolste Bogaers had de form ateur in een oriënterend gesprek van veertig
minuten overladen m et eisen en verlangens. Hij liet een ‘te wilde indruk’
achter. Biesheuvel meende zijn partijvoorzitter, Berghuis, iets meer in de
boot gekregen te hebben. Klompé liet geen twijfels bestaan over de
noodzaak dat de KVP Financiën of Economische Zaken toegewezen kreeg.
Ze zou zelf anders niet van de partij zijn en Schmelzer zou dan stellig niet
het groene licht geven.33
Woensdag 15 maart: het spelletje poker pakt verkeerd uit34
De formateur had na veelvuldig telefonisch overleg de vier fractievoorzitters
voor een gezamenlijk gesprek uitgenodigd op het ministerie van Landbouw,
woensdag 15 m aart om half vijf. Hij wees het gezelschap op zijn onverpoosd
pogen dusdanige schema’s op te zetten dat de verschillende wensen in het
geheel ingepast konden worden. Het onuitgewerkte regeringsprogram zou
hoge eisen stellen aan bekwaamheid en teamspirit van het te vormen
kabinet. De begroting voor 1968 zou al direct een krachtproef betekenen en
ingrijpende beleidsbeslissingen vergen. De verkiezingsuitslagen wezen op een
hachelijke politieke situatie in ons land, hetgeen een aansporing inhield om
zo snel mogelijk to t een zo krachtig mogelijk kabinet te geraken. ‘Voorts
moest ik de fractievoorzitters er op wijzen dat het mij in de afgelopen
dagen steeds duidelijker werd dat, indien mijn formatiearbeid wilde slagen,
afwijken van het overeengekomen kader 6-3-3-2 en niet-inwilliging van
bepaalde nadrukkelijk naar voren gebrachte wensen noodzakelijk zou
kunnen zijn (...) Ik had er van meet af aan geen geheim van gemaakt dat
234
nu de heer Zijlstra niet beschikbaar was ik bij wijze van spreken blind zou
m oeten kunnen varen op de ministers van Financiën en van Economische
Zaken. Ik was na een aantal dagen formatiearbeid to t de conclusie
gekomen dat ik er goed aan deed de fractievoorzitters een voorstel voor te
leggen, waarom trent ik nog graag dezelfde avond hun eindoordeel zou
willen vernemen. Mocht mijn voorstel op onoverkomelijke bezwaren stuiten
bij één o f meer fractievoorzitters dan deed ik er beter aan mijn opdracht
terug te geven.’35
Hierop legde Biesheuvel de voorzitters het volgende schema voor:
KVP Buitenlandse Zaken, Defensie, CRM, Sociale Zaken en
Volksgezondheid, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Landbouw en
Visserij.
VVD Financiën, Binnenlandse Zaken, Justitie o f Verkeer en Waterstaat.
ARP minister-president, Economische Zaken en wellicht
Ontwikkelingshulp. Dit laatste kon eventueel naar de KVP, waardoor de AR
dan een staatssecretaris van Europese Zaken zou worden toebedeeld.
CHU Onderwijs en Wetenschappen, Verkeer en Waterstaat of Justitie.
Schmelzer maakte onmiddellijk overwegend bezwaar tegen het
procedurevoorstel om nog dezelfde avond to t een beslissing te komen. Hij
was door zijn fractie gebonden aan de minimale eisen, tijdens de
fase-Beel naar voren gebracht en moest mitsdien zijn fractie raadplegen
over Biesheuvels schema. Ook de andere fractievoorzitters zouden hun
fracties het voorstel voorleggen, zodat de bijeenkomst opgeschort werd
to t de volgende dag, acht uur ’s avonds. Biesheuvel was voor Schmelzers
argument voor uitstel gezwicht. Schmelzer, Roolvink en Beernink
dineerden daarop gezamenlijk en waren het roerend eens: Biesheuvels
schema was onaanvaardbaar.
Schmelzer stuurde De Quay op pad om alsnog Bogers (Staatsmijnen) of
Bosman te strikken voor Financiën of Economische Zaken. Al eerder had hij
Veringa, werkzaam op Justitie, buitengewoon hoogleraar te Nijmegen en
broer van de voorzitter van de kring-Limburg van de KVP, gepousseerd
voor Sociale Zaken. Schmelzer had De Block op Economische Zaken
gewild, maar deze suggestie vond weinig gehoor bij de form ateur. Schmelzer
informeerde Klompé over het verloop van het gesprek. De CRM-kandidate
plaatste forse vraagtekens bij de handelwijze van Biesheuvel, wiens
blufpoker het vertrouwen in hem ondermijnd had. Voorts constateerde
ze dat de ARP nauwelijks nog als een stabiele partner kon gelden, gelet op
de tegenstroom aldaar èn de die dag in Trouw gepubliceerde brief van elf
zogenaamde AR-spijtstemmers.36 De spijtstemmers konden zich niet verenigen
235
m et de keuze voor de VVD, welke haaks stond op de evangelische radicaliteit,
zoals door AR-voormannen tijdens de verkiezingscampagne naar voren
gebracht. Tot de ondertekenaars behoorden Bas de Gaay Fortman,
Boukema, Jan van Putten en Lou de Graaf. Op zijn persconferentie
noemde Biesheuvel het een vergissing te menen, dat christelijk-radicale
politiek per definitie met de PvdA gevoerd moest worden. De politiek
leider van de ARP betreurde het dat deze actie buiten hem om was
gevoerd.
Klompé op haar beurt nam contact op met collega De Jong, die eveneens
de werkwijze van Biesheuvel afkeurde doch de grondfout zocht in het feit
dat de KVP geen premier kon leveren, wat haar failliet betekende.37 In
tegenstelling to t Marga was hij in geval van nood bereid in te springen.
Marga zou alleen als informatrice willen optreden en dan het gesprek met
de PvdA aangaan, hoewel ze terdege de risico’s zag. Pas na een duidelijk
echec van een KVP-PvdA-ARP-poging verwachtte ze rust en berusting bij
de linkervleugels van KVP en AR.
In de fractie van de KVP ontstond enige hilariteit over het feit dat
Biesheuvel blind wilde varen op Witteveen en Bakker, omdat men dit
tweetal voor dat doel minder geslaagd achtte. De rechtervleugel
ondersteunde de claims op Financiën of Economische Zaken en ook de
linkervleugel volgde de voorzitter, om dat ze de mislukking van deze
formatiepoging zag gloren. Op de vraag: ‘Wat dan?’, bracht Schmelzer
enige verwarring en verwondering teweeg door te verklaren dat de KVP
in dat geval een goede formateur voorhanden had. Niet iedereen bracht
dit in onmiddellijk verband m et De Jong.
Ook bij de ARP leefden irritaties, uitm ondend in de eis dat Roolvink aan
drie volwaardige zetels zou vasthouden. De CHU was ontevreden over het
toewijzen van posten, waarvoor ze nauwelijks geschikte kandidaten kon
vinden. Alleen de W D -fractie had weinig reden to t beklag.
’s Avonds om acht uur kwamen form ateur en fractievoorzitters zoals
afgesproken weer bijeen. Allen verklaarden ‘voluit bereid’ te zijn mede
te werken aan een kabinet op basis van de vier groeperingen onder leiding
van de form ateur.38 Schmelzer hield vast aan zijn eis inzake Financiën o f
Economische Zaken, wat hij motiveerde met ‘het anders missen van een
levensgrote kans om de KVP in dit kabinet te verankeren’ en met een
beroep op de gewenste vertrouwensrelatie tussen kabinet en fractie. Zijn
fractie stond achter de aangeboden kandidaten en Biesheuvels voorkeur in
deze werd niet overtuigend geacht. Toxopeus noemde naast Witteveen,
prof. Polak (Justitie) en Keyzer (Verkeer en Waterstaat), Geertsema als
236
kandidaat voor Binnenlandse Zaken. Witteveens deelname aan het kabinet
stond zijns inziens vast. Roolvink zag bij drie volwaardige departementen
voor de ARP eerder en gemakkelijker een akkoord in het verschiet.
Beernink kapittelde de formateur over het buiten hem om benaderen van
prof. Scholten, die nota bene niet eens lid van de CHU was. De
overeengekomen verdeelsleutel wilde hij handhaven, waarbij de CHU twee
volwaardige departementen zouden toevallen. Bij het aanzoeken van
CHU-kandidaten stelde Beernink enkele voorwaarden: ze dienden lid te
zijn van de CHU en de form ateur behoorde overleg met hem te plegen.
Beeminks ontstemming was begrijpelijk: prof. Scholten was eerder
twintig jaar PvdA-lid geweest en was in Suriname telefonisch door
Biesheuvel gepolst.39 De form ateur volhardde in zijn voorkeur voor
Bakker en kondigde aan één keer per week te willen vergaderen m et de
Raad voor Economische Aangelegenheden, een zeer belangrijke onderraad
van het kabinet. Klompé merkte dit aan als een poging om Zijlstra als
schaduw-premier te laten functioneren.
Na anderhalf uur vergaderen volgde een langdurige uitputtingsslag,
veraangenaamd door bier met broodjes en culminerend in een lang
telefoongesprek tussen Biesheuvel en Zijlstra, in een belendend vertrek
gevoerd. De form ateur concludeerde dat hij het zonder Bakker niet
aandurfde. Rond twee uur ’s nachts kwamen de heren overeen dat nu
Biesheuvel mislukt was, De Jong het maar moest proberen. Voor de pers
werd een gezamenlijke verklaring opgesteld. In Biesheuvels afweging
speelde de tegenwerking in eigen kring van Verdam, Diepenhorst,
prof. van Zuthem (het VU-blok), Berghuis (partijvoorzitter), Bruins Slot
(Trouw) en de Arjos een gewichtige rol. De ontstane impasse omvatte
gebrek aan geschikte kandidaten bij de CHU, de afwezigheid van KVP’ers
in de financieel-economische hoek, wat geen compensatie vond in het
premierschap en weigeringen in de AR-kring.
Biesheuvel door de Koningin teruggestuurd
Vrijdagmorgen toog de form ateur naar paleis Soestdijk om zijn opdracht
terug te geven. De Koningin had gedurende de formatie herhaaldelijk
advies ingewonnen bij de demissionaire minister-president, die weer in
nauw contact stond m et form ateur Biesheuvel. Vermoedelijk na
raadpleging van Zijlstra besloten Koningin en formateur to t een
opzienbarende stap welke een ontkenning inhield van het resultaat van het
vastgelopen nachtelijk overleg tussen form ateur en fractievoorzitters. Aan
237
het einde van het bezoek deelde h et Kabinet van de Koningin mede: ‘De
form ateur B. W. Biesheuvel heeft hedenmorgen op Paleis Soestdijk aan
Hare Majesteit de Koningin een interim -rapport uitgebracht. Mr. Biesheuvel
hoopt zeer binnenkort eindrapport te kunnen uitbrengen’.
De Koningin zag nog mogelijkheden om de formatie alsnog te doen slagen
omdat de fractievoorzitters uitdrukkelijk van de beoogde
regeringscombinatie bleven uitgaan, bereid waren Biesheuvel als premier
te accepteren èn de suggestie was gedaan de KVP Economische Zaken te
geven, terwijl de ARP dan Sociale Zaken zou gaan bezetten. Vrij veel
prominente politici woonden te Velsen die dag de crematie van
oud-minister Suurhoff bij en vernamen op de terugweg van het
communiqué, dat de indruk w ekte van een opmerkelijke inmenging van de
vorstin in het politiek overleg. Beel onderkende onmiddellijk het
bedenkelijke van deze indruk en greep in, wat leidde to t een aanvullende
verklaring van form ateur Biesheuvel.40 Hierin nam hij de
verantwoordelijkheid voor het gebeurde geheel voor zijn rekening,
waardoor de indruk van een ongewenste betrokkenheid van de Koningin
werd weggenomen. In politiek Den Haag heette het dat Biesheuvel door
het Staatshoofd was teruggestuurd om zijn huiswerk opnieuw te maken.
Romme gaf als zijn mening te kennen dat de Koningin zich
vanzelfsprekend niet kon mengen in de opstelling van de fracties, maar
uiteraard wel een volstrekt veranderde houding bij de formateur kon
bewerkstelligen.41
In het fractiebestuur van de KVP reageerde men verontwaardigd op de
manoeuvre van Biesheuvel, die alle vertrouwen verspeeld had. Hij behoefde
er niet langer op te rekenen dat de KVP zich nog langer voor zijn welslagen
zou uitsloven. De formateur begreep zelf ook wel dat zijn handelwijze
bevreemding had gewekt en vroeg Schmelzer ronduit o f de KVP nog
voldoende vertrouwen in hem stelde. Schmelzer ontkende niet dat er
vraagtekens gerezen waren, maar de KVP wilde hem nog een kans geven.
Volgens Schmelzer kon Biesheuvels decisie om met de fractie door te gaan
alleen zin hebben als hij alsnog de KVP Economische Zaken gunde, hetgeen
de form ateur bevestigde.42
Inderdaad kwam Biesheuvel met een gewijzigde opzet, waarin de KVP
zowel Economische Zaken als Sociale Zaken kreeg; hiervoor werden
respectievelijk Bogers en Steenkamp gepolst. Beernink werd, zeer to t zijn
ongenoegen, gepasseerd voor Binnenlandse Zaken waarvoor burgemeester
Rijpstra gevraagd werd, terwijl Herweyer voor OKW in de markt was.
Zondag 19 maart viel het doek voor Biesheuvel omdat zowel Bogers als
238
Steenkamp bedankten. De volgende dag gaf hij zijn opdracht terug. Zijn
poging mislukte door de weerstand in eigen kring, het verlies aan
vertrouwen door zijn pokerspel, het Soestdijk-incident, de afnemende
animo bij de KVP om nu Zijlstra niet beschikbaar was een andere
anti-revolutionair als premier te aanvaarden, de personenkwestie welke
doorwerkte in de relatie to t Beernink en Roolvink en ten slotte óók door
de lange duur, waardoor wat rijp leek voor een oplossing, begon te rotten.
P. J. S. de Jong, formateur (21 maart—4 april 1967)
De Koningin consulteerde 21 m aart achtereenvolgens de fractievoorzitters
van KVP, VVD, ARP en CHU. De PvdA’er Den Uyl werd in deze fase niet
geraadpleegd. Terecht had de Koningin uit Biesheuvels eindrapport de
conclusie getrokken dat de vier partijen nog steeds op basis van Zijlstra’s
program een kabinet wilden vormen, zodat alsnog een poging in die
richting moest worden ondernomen. Op zichzelf had dit geen beletsel
behoeven te zijn voor een consultatie van Den Uyl. Op een persconferentie
maakte de PvdA-fractievoorzitter enig misbaar over het niet consulteren
van zijn partij. Ook kritiseerde hij Biesheuvel vanwege diens besluit, ten
paleize genomen, om in strijd met zijn aanvankelijke bedoeling de formatie
toch voort te zetten.
Schmelzer schreef in zijn advies dat hij géén der gedurende de
formatie-Biesheuvel gerezen problemen onoplosbaar achtte.43 Biesheuvel
had het m et de aangeboden kandidaten niet aangedurfd, doch Schmelzer
vertrouwde erop ‘dat een volgende form ateur daarover anders zal willen
denken’. Mocht er desondanks een impasse in de personele sfeer dreigen,
dan was hij bereid bij zijn fractie nog verdere bewegingsruimte voor de
form ateur te bepleiten. Hij beval De Jong aan als ‘duidelijk de meest
aangewezene ( . . .) Zijn karaktereigenschappen en zijn ervaring en staat van
dienst onder meer in de landspolitiek sinds 1959 geven mij het volle
vertrouwen dat hij, voorzien van goede adviseurs op bepaalde terreinen, de
kwaliteiten voor form ateur en premier, juist ook voor een onder moeilijke
omstandigheden te voeren beleid, bezit’.
Toxopeus betreurde Biesheuvels mislukking zeer: ‘Allerlei vermoedens
en geruchten over bekrompen partijpolitiek gedoe worden erdoor
versterkt’.
Bij de argumentatie van de weigering van Bogers en Steenkamp plaatste hij
vraagtekens: ‘hetgeen er toe leidt dat ik andere beweegredenen, mogelijk
ten onrechte, aanwezig veronderstel’. Naar zijn oordeel zou thans een
239
form ateur u it de kring van de W D moeten worden aangewezen, doch hij
vreesde daarvan alleen vertraging gelet op de bezwaren in de kring der
confessionele partijen ‘zeker (tegen) een liberale premier’. De Jong
aanvaardde hij als premier, dus ook als form ateur. Uit zorg voor de situatie
die zou ontstaan als ook De Jong zou mislukken, had hij een lichte voorkeur
voor een voorafgaande informatie-Beel. Biesheuvel, weer fractievoorzitter,
adviseerde een form atieopdracht aan een KVP’er: ‘te denken valt aan de
heer P. J. S. de Jong’. De opdracht diende ruim geformuleerd te worden
ten behoeve van de nodige bewegingsvrijheid bij de keuze van
bewindslieden. Evenals Schmelzer benadrukte hij dat de toekomstige
minister-president zelf zijn kabinet zou dienen te formeren, dat daardoor
beter zou passen bij zijn wensen en inzichten. Beernink meende dat niet
langer vastgehouden kon worden aan de wens om het premierschap in
handen te geven van een financieel-economisch deskundige. Hij achtte
De Jong voor het formateurschap en als minister-president de meest
aangewezene.
Nog dezelfde dag om half vijf ontving Juliana haar vroegere adjudant, in
wie ze niet onmiddellijk een toekomstige minister-president had gezien. Wel
had ze tegenover Cals in dit verband De Jong ‘een zeldzaam prettig en
ongecompliceerd m an’ genoemd.44 Tegenover de Koningin sprak De Jong
van de bezwaren van Verdam en Diepenhorst tegen het op louter formele
gronden uitschakelen van de PvdA. Zou naar buiten toe blijken dat er m et
de PvdA niet te regeren viel, dan zou voor beide AR-bewindslieden de zaak
geheel anders komen te liggen.45 De Koningin meende dat contact m et de
socialisten in dit stadium beslist niet in de bedoeling van de vier
fractievoorzitters zou liggen, hoewel de opdracht ruim genoeg zou zijn om
dergelijk contact te dekken. Ze adviseerde prof. Beel nog eens te
raadplegen, die inderdaad een PvdA-intermezzo zou ontraden omdat
daardoor alleen maar verwarring zou ontstaan. Na het gesprek werd Roéll
binnengeroepen voor het com m uniqué, dat door de vorstin en De Jong
werd goedgekeurd. De opdracht luidde: ‘Een kabinet te vormen, dat zal
mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking m et de
volksvertegenwoordiging’. Omstreeks zes uur meldde de nieuwbakken
form ateur zich bij Biesheuvel op diens ministerie en vernam onder meer
dat Biesheuvel al direct op moeilijkheden, ook in eigen kring, was gestuit.46
De form ateur polste zijn voorganger voor onder meer het tweede
vice-premierschap en de West, hetgeen gelet op Biesheuvels ervaring in het
Brussels overleg het beste m et het ministerie van Landbouw kon worden
gecombineerd.
240
De Jong. Oorlogsveteraan, hoge gast van de KVP en
relativerend staatsman
Petrus Josef Sietse de Jong zag op 3 april 1915 te Apeldoorn het
levenslicht als zoon van een machinist bij de Nederlandse Spoorwegen.47
Hij bezocht de HBS en daarna het Koninklijk Instituut voor de Marine te
Willemsoord. Van adelborst werd hij in 1934 tot luitenant-ter-zee
benoemd. Tot 1959 bleef hij officier bij de Koninklijke marine. Hij was
klein van stuk, gebruind en goed geluimd, m et een gezicht waarin de ogen
opvielen door hun indringende blik, welke gemakkelijk plaats maakte
voor een olijke twinkeling. Zijn marine-opleiding temidden van bepaald
niet kinderachtige zeelieden heeft De Jong wellicht behoed voor die
opvallende geldingsdrang welke bij m annen van klein postuur bij wijze van
compensatie nogal eens aan de dag treedt. De Jong had zijn beperkingen
leren aanvaarden, wat hem in staat stelde m et ontwapenende zelfspot en
hum or over zichzelf en zijn bekwaamheden te spreken.
Gedurende de laatste oorlogsjaren commandeerde De Jong de
onderzeeboot 0-24, welke verschillende Italiaanse en Japanse schepen to t
zinken bracht. Na de oorlog vervulde hij verschillende verantwoordelijke
functies bij het Ministerie van Marine en was hij commandant van enkele
marineschepen. Van 1955 to t 1958 was de veelvuldig onderscheiden
zeeofficier adjudant van Koningin Juliana. De Jong was in 1963 het liefst
teruggekeerd naar de marine. Hij had graag admiraal willen worden, ‘een
functie die ik nog steeds erg mooi vind; niet dat ik daarover klaag, want
ik heb meer gehad dan ik ooit voor mogelijk hield’.
Vlak na de oorlog was de zeeofficier gehuwd m et Anna Bartels uit
Nijmegen. Ze ontm oetten elkaar op een personeelsfeestje te Rotterdam,
waar Anna als Marva-officier acte de presence gaf. Ze kregen drie kinderen.
De premier hield staats- en privé-zaken strikt gescheiden. Hij besprak in
voorkomende gevallen uiteraard bepaalde kwesties m et zijn echtgenote,
doch minder dan Marijnen en Cals en ongeveer zoals dat bij het echtpaar
Zijlstra gebruikelijk was.
Zijn politieke loopbaan begon in 1959. De KVP zocht een opvolger voor
staatssecretaris Moorman van Marine. De Jong: ‘ik ben daar min o f meer
toevallig ingerold. Katholieke marineofficieren had je niet veel, en, hoewel
ik geen lid was van de KVP, kwam men bij mij terecht door gewoon het
lijstje na te gaan’. Een stevige band m et de KVP bleef uit. Binnen die
partij, waarvoor hij bij de Kamerverkiezingen van 1963 geen kandidaat
wilde zijn, bezag en bejegende de top hem meer als een welkome hoge
241
gast. Op partijbijeenkomsten ging het van ‘Ha die Fons, dag Jan. Dag
meneer De Jong’.
Na het staatssecretariaat in het kabinet-De Quay volgde het ministerschap
van Defensie in de kabinetten-Marijnen, Cals en Zijlstra. Hij ontm oette
vanuit departem ent en Kamer nogal wat weerstand bij zijn reorganisatie
van de defensie in verticale richting; specialisaties afgestemd op onze
taken binnen de NAVO. De horizontalisten vreesden daarvan een
afbraak van onze soevereine krijgsmacht, die niet langer zelfstandig en
onafhankelijk van anderen zou kunnen opereren. De oppositie
onderscheidde in de Tweede Kamer zijn doorzettingsvermogen door één
gulden op zijn salaris te willen korten als blijk van haar ontstemming over
zijn verticalisme. Voorts verkortte De Jong de diensttijd en leverde hij
zijn aandeel in gewenste bezuinigingen. Hoewel hij bepaald opzag tegen
de ontmoetingen en soms confrontaties m et de Kamer, wist hij ook daar
door een ‘bon m o t’ de spanning en het ijs te breken. Bij het afstellen van de
microfoon vertelde hij dat het apparaat op ‘m anshoogte’ geplaatst werd.
De opzienbarende ‘schoten voor de boeg’ van Biesheuvel relativeerde hij
tot saluutschoten van een gelijkgezinde. In oppositionele kringen had men
een ernstige grief tegen De Jong: hij was te aardig!
In de periode 1963—1967 behoorde De Jong to t de minst bekende
politici van Nederland, zodat zijn optreden als minister-president velen
verraste. Zelf zei De Jong hierover: ‘Zo kan je eens zien, hoe een mens
aan lager wal raakt’. Zijn eerste persconferentie als premier benutte hij
om elke hoop op mogelijk verstolen financieel-economische kwaliteiten
de bodem in te slaan: ‘Ik weet niets, ik ben een volslagen leek’, met welke
openhartigheid hij blijkens opiniepeilingen een goede start maakte. Voor
zover de minister-president specifieke deskundigheid miste volgde hij
conform de betere bestuurlijke tradities in goed vertrouwen de
minister-deskundige, zonder evenwel het roer uit handen te geven. Ook
over zijn voorzitterschap van de ministerraad deed De Jong opmerkelijke
uitspraken, welke zijn voorkeur voor een coördinerende, collegiale
taakvervulling onderstreepten:48 ‘Als het goed is, heb ik niets te doen’,
of ‘hoe minder een beroep op mij wordt gedaan, des te beter het is’, m et
als Olivier B. Bommel-achtige variant: ‘mijn bezigheden zijn ontaard in
werk’. Over de bemoeiingen van de regering stelde hij: ‘het beste is, als
niemand het ingrijpen van de regering zou merken’.
Met opzet kozen we ter tekening van deze premier voor enkele citaten,
waarin zijn wat relativerend-badinerende hum or doorklonk. De Jong was
door zijn zelfkennis en door zichzelf te zijn een opmerkelijk evenwichtig
242
politicus-manager, die zelden het hoofd verloor als het ging spannen.
Evenals Luns prefereerde hij een ontw apenend grapje boven
zwaarwichtig-diepgravende verhalen. Trouwens, m et Luns vormde hij niet
alleen door het grote verschil in lengte een opvallend duo bij buitenlandse
reizen.
De Jong bedreef de politiek zakelijk en nuchter m et vermijding van al te
hoogdravende fraseologie. Zijn kracht lag in zijn vermogen tot binden en
tijdig oplossen van spanningen. Hij werd niet geplaagd door de waan dat
zijn inspanningen h et aanschijn van de wereld of het lo t der mensheid
konden wijzigen. Door een vierjarig lidmaatschap van kabinetten van
uiteenlopende politieke samenstelling had hij een zekere all-round kennis
en noties van h et overheidsbestier opgedaan, welke hem goed van pas
kwamen. Als prem ier zorgde hij er bewust voor dat vitale informatie van
zakelijke of politieke aard hem steeds kon bereiken, onder meer door een
combinatie van ontvankelijkheid en prudentie in de omgang met zijn staf
en m et de collegae. De KVP maakte in 1971 een ernstige vergissing door,
zoals Biesheuvel het uitdrukte en later zelf zou ervaren, haar premier ‘op
de politieke schroothoop’ te dumpen. De vrijwel onbekende Veringa kon
het verlies van de KVP niet stoppen, terwijl opiniepeilingen hadden
uitgemaakt dat De Jong tot de populairste politici behoorde. Ten onrechte
zag de KVP de premier te zeer als de ‘law and order’-representant, de
conservatieve beroepsmilitair, ongeschikt om de verheven idealen,
aangepast aan de koortsige polsslag van die tijd, aan de man te brengen.
De formateur gaat minder kieskeurig te werk dan zijn voorganger
De Telegraaf wist op 21 maart te melden dat een formatie-De Jong
gedoemd was to t mislukking, omdat invloedrijke politici daama de weg
vrij zagen voor een inform atieopdracht in de richting van de PvdA.
Inderdaad was in deze geest door bewindslieden van h et kabinet-Zijlstra
de situatie besproken gedurende het diner in ‘Des Indes’.49 Woensdag
22 maart kwamen enkele verontruste KVP-fractieleden (Aarden,
Mommersteeg, Van Kessel, Westerterp, Weijters, Van der Ploeg) bijeen in
aanwezigheid van Schmelzer, die tevreden was over het verloop van het
gesprek. In Amsterdam ontstond die dag de zogenaamde Americain-groep
van gelijkgezinde KVP-, AR- en CHU-radicalen, waaruit uiteindelijk de
PPR te voorschijn zou komen. De elf ARP-spijtstemmers hadden het
initiatief to t dit onderlinge contact genomen.
’s Avonds verscheen AR-partijvoorzitter Berghuis op de televisie, die
243
tegenover de journalist en spijtstemmer J. van P utten verklaarde dat h e t
niet voor de hand lag dat een m an u it de ARP, m r. Biesheuvel, de leiding
van een kabinet m et de W D zou dragen.50 De ARP had het kabinet-Cals
niet ten val gebracht, zodat een com binatie m et de W D te kritiseren
was. De uitschakeling van de PvdA door Zijlstra was zijns inziens te snel en
zonder voldoende uitdieping van de mogelijkheden geschied. Den Uyls
standpunt (keuze vooraf) excuseerde Berghuis door naar De Korts
optreden in 1963 te verwijzen. De partijvoorzitter solidariseerde zich m et
de geest die uit de open brief van de spijtstemmers sprak. Boukema, één
der elf, verkondigde drie dagen later in Vrij Nederland dat zijn partij al
vóór de verkiezingen voor de PvdA had moeten kiezen, wat Zijlstra als
politieke zelfmoord kwalificeerde.
Biesheuvel nam de handschoen op door te stellen: ‘De heer Berghuis heeft
niet voldoende beseft dat hij mijn arbeid als ARP-fractieleider in de
Tweede Kamer door zijn uitlatingen op het t.v.-scherm ernstig kan
belemmeren’. Twee dagen later zei Roolvink, vice-voorzitter van de fractie,
het optreden van Berghuis te betreuren en typeerde hij het conflict als een
‘aangescherpt verschil van mening’. Het geschil verloor in ieder geval
weinig van zijn scherpte, want 28 maart gaf het Moderamen een
communiqué uit waarin vertrouwen werd uitgesproken in Biesheuvel maar
ook in Berghuis, handelend vanuit hun eigen en onderscheiden
verantwoordelijkheden. De form ateur voorzag veel last van een verdeelde,
radicaliserende ARP, die m et 15 van de 86 zetels der regeringspartijen
gemakkelijk een wippositie kon gaan innemen. Hieraan ontleende hij
tegenover Biesheuvel een argument om hem te bewegen to t het beoogde
kabinet toe te treden.51 Na het nodige interne beraad, waarbij Berghuis
hem geheel vrij liet, koos Biesheuvel voor het fractievoorzitterschap.
22 Maart om vier, vijf, zes en negen uur ontving de formateur
achtereenvolgens Schmelzer, Toxopeus, Biesheuvel en Beemink. Het
algemene gedeelte van de gesprekken verliep bij alle vier langs dezelfde
lijnen. De form ateur ging uit van dezelfde combinatie, dezelfde
verdeelsleutel en hetzelfde program als zijn voorganger. De toestand
vereiste een snelle vorming van zulk een kabinet, ook al omdat dit de
laatste kans was. Daarom vroeg De Jong een grote vrijheid van handelen
en bij het aanzoeken van de door de fractievoorzitters voorgedragen
kandidaten zo krachtig mogelijke ondersteuning. Om mensen nodeloos en
onverdiend in opspraak komen te besparen zou tegenover de pers geen
enkele naam genoemd worden, hetgeen bovendien voorkwam dat
anderen door het persspektakel afgeschrikt zouden worden.
244
Na dit algemene gedeelte besprak de form ateur de verschillende
mogelijkheden m et de fractievoorzitters, die hem suggesties deden over
mogelijke kandidaten voor bepaalde posten. Bij de opgegeven namen
treffen we alle latere ministers in het kabinet-De Jong aan, zodat niet
gezegd kan worden dat de formatie in dit opzicht volslagen verrassingen
of volstrekte outsiders opleverde.52 Toxopeus had in het geval van
De Jong —geen lijsttrekker en politiek weinig geëxponeerd - weinig
bezwaar tegen diens premierschap ondanks diens gewraakte overstappen
in kabinetten van verschillende politieke kleur. De form ateur vroeg alle
fractievoorzitters nadrukkelijk om vrouwelijke kandidaten. Hij vond het
een gebrek in het kabinet-Cals dat daarin geen vrouw zitting had gehad.
Paaszaterdag, 25 m aart, deed de form ateur een eerste poging om to t een
doorbraak te komen. De Block zou Economische Zaken nemen en het
competentiegeschil m et Buitenlandse Zaken ten faveure van Luns’
departem ent beslechten. Voorts benaderde de form ateur Den Toom,
Witteveen, Luns, Bot, Lardinois, Klompé, Bakker en Beernink en een
aantal kandidaten die later om uiteenlopende redenen weer afvielen.
Biesheuvel werd voor het blok gezet door de mededeling dat de formatie
in een beslissend stadium was gekomen en de sleutel to t het welslagen bij
de AR lag. Biesheuvel had de keuze tussen twee varianten: tweede
vice-president, tevens de West en Grondwetsherziening (kiesstelsel) voor
Verdam o f Biesheuvel, Verkeer en W aterstaat voor Bakker en
Volkshuisvesting (Roolvink) o f OKW (Grosheide). Verdam zou bedanken
en Grosheide durfde het uiteindelijk niet aan. De volgende dag maakte de
ARP-fractievoorzitter bezwaar tegen de wijze van spelen, waardoor de
zwarte piet bij de ARP terecht kwam. Hij bleef bij zijn weigering om tot
het kabinet toe te treden. De Jong lichtte Beel in, met wie hij gedurende
de formatie in nauw contact stond. Beel adviseerde de fractievoorzitters
te raadplegen, voor wie de form ateur een verrassing in petto had in de
vorm van een nieuwe verdeelsleutel: 7 :3 :3 :2 , waarin de KVP compensatie
kreeg voor het tweetal ministersposten zonder portefeuille
(Ontwikkelingshulp en Grondwetsherziening).
Tweede Paasdag, 27 m aart, voorzag Schmelzer de form ateur van een aantal
waardevolle adviezen. De Jong zou er goed aan doen Biesheuvels
kandidaten met vertrouwen tegemoet te treden en Biesheuvel een zeer
ruime keuze te geven uit de beschikbare departem enten.53 Voorts moest
De Jong niet langer aandringen op deelname van Biesheuvel en/of Verdam,
doch accepteren dat Biesheuvel fractievoorzitter zou worden. Door op de
onbestuurbaarheid van het land en de risico’s van een informatieavontuur
245
m et de PvdA te wijzen, kon De Jong zijn positie versterken.54 Ook de
overige fractievoorzitters werden benaderd, onder meer over de
verdeelsleutel, die daags daarop bij AR en W D bezwaren ontm oette.
Biesheuvel wenste geen ruzie tussen de confessionele partijen. Hij wilde
de constructieve krachten steunen.
Dinsdag 28 maart kwam Biesheuvel m et een tegenvoorstel waarin sterke
nadruk lag op de handhaving van Bakker op Economische Zaken, hetgeen
algemeen toegeschreven werd aan Zijlstra’s invloed. Sociale Zaken claimde
Biesheuvel als alternatief m et in beide gevallen een keuze uit
Volkshuisvesting, OKW en Defensie. Schmelzer wilde hierover zijn fractie
horen, welke de volgende dag bijeenkwam. De stemming in de KVP-fractie
was zeer in m ineur.55 De linkervleugel klaagde over de keuze voor de
W D , h et ontbreken van een sociaal gezicht, h et ‘verlies’ van justitie
(ondernemingsrecht), Sociale Zaken en Volkshuisvesting en het feit dat
men m et de rug tegen de m uur stond. Van Doorn bewilligde in doorgaan,
maar m aakte het voorbehoud dat hij eerst de regeringsverklaring en de
daden van h et kabinet gedurende het eerste halve jaar wilde afwachten,
alvorens zijn vertrouwen te schenken. Tot verbazing van Klompé liet
Schmelzer dit tweevoudig voorbehoud zonder m eer passeren. Aalberse
bepleitte een snelle afronding van de formatie, maximale steun aan
De Jong en versnelling van de pas bij de vernieuwing van de partij. Ondanks
haar slechte stemming stak de fractie geen stok tussen de benen van haar
fractievoorzitter en van de form ateur.
Woensdag bereikte De Jong overeenstemming m et KVP, VVD en CHU,
doch Biesheuvel aarzelde. Sommige posten vond hij zwak bezet, het
geheel weinig vooruitstrevend, doch politiek gesproken kon hij er wel
achter staan. Aantjes, kandidaat voor Volkshuisvesting, werd van vakantie
op Mallorca teruggeroepen en Grosheide haakte definitief af. De Jong
ontving die dag Witteveen en De Block, terwijl de ARP nog eens het
tweede vice-premierschap en de West aangeboden kreeg. Donderdag
ontving de form ateur Roolvink (Sociale Zaken) en Beemink
(Binnenlandse Zaken), twee kandidaten die door Biesheuvel te licht
waren bevonden. Volgens Schmelzer werden hierdoor zowel ARP als CHU
vastgeklonken aan het kabinet-De Jong. Voor Justitie viel de keuze
definitief op de Leidse hoogleraar Polak (VVD). Bij de AR werd druk
geconfereerd door Biesheuvel, Bakker, Aantjes, Roolvink en Zijlstra. De
fractievoorzitter verzocht om meer tijd voor dit overleg.
Vrijdags meldde Biesheuvel dat de AR-kandidaten in beginsel bereid
waren. Het oorlogsverleden van Aantjes kwam ter sprake. Beel zag daarin
246
geen beletsel mits Aantjes geen lid van een Duitsgezinde organisatie was
geweest, gelet ook op diens leeftijd destijds: 16 a 17 jaar. Het lag in de
bedoeling dat Aantjes m et de form ateur alles zou bespreken, waar evenwel
niets van kwam. Aantjes gaf er de voorkeur aan om telefonisch medische
ongeschiktheid op te voeren als reden voor zijn bedanken.56
Voor OKW had de form ateur Veringa op het oog, die zelf veel liever CRM
zag toebedeeld. Voor CRM vroeg De Jong Klompé, hoewel nauwelijks
voldaan was aan de door haar gestelde voorwaarden wat betreft onder
meer het sociale gezicht van h et kabinet. Romme zou haar over de streep
trekken.
Het beslissende triduüm
Zaterdag 1 april leek de formatie van een Echtemach-processie in een
kreeftegang over te gaan. Beernink bood ineens aan om Binnenlandse
Zaken vrij te m aken, vermoedelijk uit wankelmoedigheid en vanuit de
veronderstelling dat de ARP tegenw erkte.57 Zijn omgeving zou hem ervan
overtuigen dat dit gebaar tegenover de achterban onverkoopbaar was en
bovendien de interne oppositie slechts zou aanmoedigen. Bij de overige
confessionele partijen wist men niet goed raad m et de manoeuvre van
Beernink. Was het loyaliteit o f verliet hij als eerste het schip? Biesheuvel
vreesde opschudding en een zeer slechte in druk als de ARP alsnog
Binnenlandse Zaken zou gaan bezetten, zeker na hetgeen er in de vorige
formatie geschied was. De indruk kon ontstaan dat de ARP doende was
geweest om de CHU van Binnenlandse Zaken af te houden teneinde
dit departem ent voor zichzelf te reserveren. De Jong wees Beerninks
tegenvoorstel resoluut van de hand en wenste dat AR en CH de resterende
posten zouden bezetten: Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting, Landbouw
o f Ontwikkelingshulp (zonder portefeuille). Maandag zou De Jong
beslissen over al of niet doorgaan m et de formatie.
Zondag herhaalde de form ateur zijn voorstel dat de AR Volkshuisvesting
en de CHU Binnenlandse Zaken en Ontwikkelingshulp zouden bezetten,
wederom een tijdslimiet stellend.58 Om kw art voor negen ’s avonds kreeg
Biesheuvel de duimschroeven aangezet. De form ateur herinnerde Barend aan
het feit dat hem liefst vijf portefeuilles naar keuze waren aangeboden,
waarvan er drie door hem zelf afgewezen w aren.59 Biesheuvel zelf had de
mogelijkheden beperkt to t Volkshuisvesting. Biesheuvel zou maandag om
twaalf uur de uitslag van het beraad m et een mogelijke kandidaat
mededelen. Die maandag accepteerde Beernink Ontwikkelingshulp voor
247
Udink. Hij sprak de verwachting u it dat bij de verdeling der
staatssecretariaten de CHU enige compensatie zou ontvangen nu ze zo
coöperatief was geweest. Om tien vóór twaalf was de kogel door de kerk.
Ir. W. F. Schut (ARP) stond achter de formatie en was beschikbaar voor
Volkshuisvesting. Op het juiste m om ent had de form ateur doorgetast,
waardoor zijn formatie met succes kon worden bekroond.
Dinsdags kwamen de aangezochte ministers voor h e t constituerend
beraad bijeen. Witteveen schetste een somber beeld van de financiële
situatie. Kappen in de uitgaven kon niet uitblijven en zelf zou hij een
gedeelte van de pijn voor zijn rekening nemen door belastingverhoging.60
Veringa maakte zich hevig ongerust over de streefcijfers, waar zijn
departement liefst 290 miljoen boven zat. Tot zijn opluchting was geen
der ministers bereid zich aan de streefcijfers te binden. De zaak werd
vooruitgeschoven. Woensdag volgde de beëdiging van de ministers door de
Koningin. Van de staatssecretarissen keerden Grosheide (OKW) en Van Es
(Defensie) terug, terwijl de overigen ontslag kregen.
De media reageerden gereserveerd op de samenstelling van het
kabinet-De Jong. De commentaren spraken van zwakke plekken en
twijfels over de duurzaamheid van het gevormde kabinet. De Jong gaf op
zijn persconferentie te kennen dat ‘tweede keuze’ niet identiek behoefde
te zijn met ‘tweederangs’.
De minister-president verantwoordt zijn optreden
Op 18 april verscheen minister-president De Jong voor het eerst met zijn
ploeg voor de Tweede Kamer voor het afleggen van de regeringsverklaring.
Uit dit gebeuren kozen we weer enkele verschillende m om enten.61
De Jong sprak over een zuiver parlementair kabinet; tijdens de formatie
had hij nog overwogen om een extra minister voor de Grondwetsherziening
(kiesstelsel) aan te zoeken, die dan de functie zou hebben gekregen van
vice-premier en minister zonder portefeuille belast met de Rijksdelen.
Den Uyl: ‘De belangrijkste achtergrond van het kabinetsbeleid lijkt mij
voorshands echter, dat het kabinet-De Jong het vierde rechtse kabinet is in
de periode, die m et de val van het kabinet-Drees in 1958 inzette. Daartussen
krijgt het optreden van het kabinet-Cals gedurende anderhalf jaar een
uitzonderlijk karakter’. Hij prees uitvoerig programma en beleid van het
kabinet-Cals. ‘Het interimkabinet-Zijlstra heeft een aantal belangrijke zaken
afgedaan, zonder dat het zich naar het mij voorkomt, heeft kunnen
bevrijden van de smaak van willekeur in wat het wel en niet afdeed (...)
248
Wij hebben het interimkabinet-Zijlstra m et dezelfde gemengde gevoelens
zien gaan, als waarmee wij h et hebben zien kom en’. Hij had graag wat
vragen gesteld aan Zijlstra, maar die was president van de Nederlandsche
Bank geworden, ‘waardoor hij in politiek opzicht bijna even onschendbaar
is als de Koning’. Den Uyl wees erop dat de KVP de grootste
verkiezingsnederlaag uit zijn geschiedenis leed. ‘De vijf grote partijen, die
na de oorlog alle regeringscombinaties hebben geleverd, leden gezamenlijk
aanzienlijk verlies en m et hen het politieke systeem, waarvan zij de
belichaming hebben gevormd (...) De formatie duurde zeven weken. Zij
kende een inform ateur, een adviseur, een form ateur in eerste versnelling
en in tweede versnelling en ten slotte een tweede form ateur, die ons
gisteren de plannen voor zijn kabinet heeft ontvouw d.’ Hij vroeg om meer
openheid tijdens formaties. De PvdA wenste niet met de VVD te
onderhandelen. ‘Wij wensten geen herhaling van de onderhandelingsmethode,
die in 1963 is gevolgd (...) Dat verhaal over de zelfuitschakeling van de
PvdA is natuurlijk onzin; het is een heel oude grammofoonplaat, die in
1959 en 1963 al zo vaak is afgedraaid dat het wijsje niet helemaal zuiver
meer klinkt.’
Hij stelde dat de inform ateur voor de VVD koos. ‘Waarom schamen de
confessionele partijen zich voor hun voorkeur voor de VVD? De VVD is
toch een nette partij en de heer Toxopeus is een achtenswaardig man (...)
Waarom moest de operatie ‘keuze VVD’ worden verricht door de
niet-politicus Zijlstra en worden versierd met het schaamdoekje van de
zelfuitschakeling van de PvdA? (...) Waarom moest, na de overeenstemming
over het regeringsprogram, adviseur Beel opdraven? Zeker, een traditie van
vele jaren zou zijn doorbroken als de heer Beel er niet aan te pas gekomen
was, maar deze traditie is toch niet heilig? Zij behoeft het mijns inziens
althans niet te zijn, want de relatie tussen kiezer en verkiezingen en de
heer Beel is omgekeerd evenredig aan zijn bemoeiingen met
kabinetsformaties.’ Hij hekelde de personele samenstelling van het kabinet,
die onder andere Udink omvatte: ‘De oud-directeur van de Centrale Kamer
van Handelsbevordering, nu belast m et de hulp aan arme landen (...) Ik had
ook nog een vraagteken willen plaatsen bij de keuze van de heer Beernink
als Minister van Binnenlandse Zaken in een kabinet, dat naar mijn mening
em st moet maken met de staatkundige vernieuwing. Naar ik mij heb laten
vertellen, was dit echter geen keuze maar een vondst, zodat ik hieraan
voorbij kan gaan.’
Van Mierlo was het niet eens m et de wijze waarop de PvdA zich buiten het
kabinet had gemanoeuvreerd: ‘... vinden wij het inconsequent te verwachten
249
dat een prealabele keuze van in zichzelf onduidelijke groeperingen zou
kunnen leiden tot een politieke duidelijkheid (...) Ik wens dit kabinet een
m inder behoudende vaart toe dan het heeft aangekondigd’.
Koekoek: ‘Prof. Zijlstra heeft in plaats van het Nederlandse belang de
Nederlandse Bank gekozen’.
De fractievoorzitters van de regeringspartijen beperkten zich voornamelijk
to t een bespreking van het voorgenomen beleid.
Conclusies
1 Zoals zo vaak gaf de verkiezingsuitslag van 1967 weinig houvast voor het
vaststellen van de meest gewenste regeringscombinatie, noch voor de
richting van het te voeren beleid. De wederzijdse uitschakeling van VVD en
PvdA had dit euvel niet weggenomen.
2 De informatie-Zijlstra eindigde in een relatief open situatie, doordat de
programovereenstemming gebonden werd aan de persoon van de beoogde
toekomstige premier, Zijlstra. Bovendien bleven beslissingen over
zetelverdeling en premierschap uit, mede door het gemaakte voorbehoud
ten aanzien van het programakkoord.
3 De formatie-Biesheuvel mislukte door de werkwijze van de form ateur,
waardoor een vertrouwenscrisis ontstond (‘poker’, Soestdijk); door de
weerstand in eigen kring samenhangend met Zijlstra’s keuze voor de VVD;
door de geringe soepelheid van de form ateur bij zetelverdeling en
personele bezetting, waardoor hij in conflict kwam met de confessionele
fractievoorzitters; door gebrek aan doortastendheid bij de formateur en de
afnemende animo bij de KVP om hem als premier te accepteren, nu
Zijlstra niet beschikbaar was.
4 De formatie-De Jong kon slagen door De Jongs grotere soepelheid; door
de massieve steun van Aalberse en Schmelzer in de KVP, door het gegeven
dat met De Jong ‘de vier’ een laatste kans kregen het samen eens te worden.
Zou dit mislukken, dan dreigde er een slepende formatie, waarin de
ongemakkelijke en geradicaliseerde PvdA niet buitenspel kon blijven.
5 De radicaliserende stromingen in KVP, ARP en CHU bemoeilijkten de
formatie wel, doch de fractievoorzitters beschikten over voldoende gewicht
om ontsporingen te voorkomen. Ze hielden vast aan hetgeen zij als de
beste oplossing zagen.
250
H O O F D S T U K ELF
W erkw ijze van
een N e d e rlan d se M in iste r-P re sid en t
Over het doen en laten van de Nederlandse minister-president bestaan veel
misverstanden.1 Reden om even stil te staan bij weekindeling en werkwijze
van minister-president De Jong. Stellig is het zo dat de opeenvolgende
premiers een verschillende inhoud aan h un taak geven, doch in tal van
opzichten mag het navolgende beeld exemplarisch worden genoemd.
De Koningin
Koning en ministers vormen samen de regering. Bijgevolg plachten premier
en ministers om de beurt naar de Koningin op Soestdijk te gaan. Bij de
abdicatie van Koningin Juliana verschenen in de pers berichten, waarin haar
vermogen to t luisteren en haar deskundigheid kenmerkend werden genoemd
voor die ontmoetingen.
De minister-president had uiteraard op geregelde tijden een onderhoud m et
de Koningin. De Jong kwam to t de overtuiging dat de communicatie voor
verbetering vatbaar was. Na een weinig bevredigend experiment met
telefonische inlichtingen na de ministerraadsvergaderingen stelde De Jong
aan de Koningin voor dat deze elke maandagochtend naar Huis ten Bosch in
Den Haag zou komen, waar zij dan de minister-president en eventueel de
andere ministers zou kunnen ontvangen. De Koningin achtte dit een
verbetering en sedertdien werd aldus te werk gegaan. De gesprekken namen
anderhalf uur in beslag en liepen soms w at uit; dan werd een Hollands broodje
geserveerd. Hiernaast bleven telefonische contacten bestaan. Ook de ministers
en staatssecretarissen gingen gemiddeld één keer per vier to t zes weken naar
Huis ten Bosch voor een onderhoud. Als bijzondere gebeurtenissen hiertoe
aanleiding gaven, nam de frequentie uiteraard toe. De Jong besprak met de
Koningin onder meer belangrijke o f omstreden wetsontwerpen. Het is een
vaste gewoonte dat de minister-president niet met de Koningin spreekt over
eventuele interne meningsverschillen binnen het kabinet.
251
Van directe pogingen van de Koningin om de inhoud van wetsontwerpen te
beïnvloeden kan niet worden gesproken, wat niet wegneemt dat ministers
onder de indruk kunnen komen van bepaalde standpunten welke in de zeer
openhartige gesprekken naar voren kwamen. Benoemingen van burgemeesters
of commissarissen van de Koningin werden voornamelijk door de minister
van Binnenlandse Zaken met de Koningin behandeld. Bij hoge uitzondering
kwamen deze in het gesprek van minister-president en Koningin aan de orde.
Met andere leden van het Koninklijk Huis had De Jong alleen dan gesprekken
als dit beslist nodig was. Hij stond op het standpunt dat de Koningin als
Hoofd van haar Huis de aangelegenheden m et betrekking to t de andere leden
regelde. Vandaar dat hij deze aangelegenheden eerst met de Koningin door­
sprak en daarna met de betrokkenen.
De vice-minister-presidenten
In ons land is de behartiging van de zaken van de West verbonden m et het
vice-premierschap. In het kabinet-De Jong was dit de ARP’er Bakker. Naast
Bakker was ook Witteveen vice-premier. Elke donderdag lunchte De Jong
m et beide vice-premiers; als er politiek iets broeide kwam het in het contact
van dit drietal aan de orde. Bakker en Witteveen waren nauwkeurig op de
hoogte van mogelijke problemen bij AR of W D en signaleerden tevens
politieke gevoeligheden van allerlei onderwerpen, ook buiten hun departe­
m enten gelegen.
Kabinet minister-president
Na het gesprek m et de Koningin op maandagochtend had De Jong een vaste
bespreking m et de secretaris-generaal en de raadadviseurs van het kabinet
van de minister-president. Elke raadadviseur verzorgt de ambtelijke contacten
m et een bepaalde groep van departem enten. Ze houden de minister-president
op de hoogte van de voortgang van zaken in de verschillende departementen.
De secretaris-generaal heeft van oudsher regelmatig contacten met zijn
collegae van andere departem enten. Vragen aan zijn raadadviseurs liet
De Jong veelal via zijn secretaris-generaal lopen, ook al opdat deze voor zijn
algemeen-adviserende functie steeds op de hoogte bleef. De besluiten van de
op vrijdag gehouden ministerraadsvergaderingen worden in uitvoering gegeven
bij de vaste maandag-bespreking m et secretaris-generaal en raadadviseurs.
252
Ministerraad
De agenda werd onder het voorzitterschap van De Jong vrijwel geheel
opgesteld door de secretaris van de m inisterraad. Hiervoor bestaan vaste
regels. In de zeldzame twijfelgevallen nam de secretaris telefonisch contact op
m et de minister-president. Uiteraard verkeerde De Jong in de fysieke
onmogelijkheid om alle bij de ministerraadsvergaderingen behorende stukken
te lezen. Zijn raadadviseurs moesten aanstrepen wat zij voor hem van
belang oordeelden. Had De Jong ernstige bezwaren tegen een bepaald agenda­
punt, dan uitte hij die tevoren, waama de zaak niet doorgedreven werd noch
gevolgd door een nadere briefwisseling.
De minister-president stelde zich in de discussie terughoudend op. Hij leidde
meer dan dat hij eraan deelnam, tenzij hij een kritische noot op zijn plaats
achtte. Om de samenhang van het beleid in het oog te kunnen houden, zat
De Jong alle vergaderingen voor van de onderraden van de ministerraad.
De Jong introduceerde de gewoonte om na de ministerraadsvergadering op
vrijdagavond een persconferentie te houden. Vervolgens gaf hij een korte
uiteenzetting voor de televisie. Het hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst
woonde destijds nooit de vergaderingen van de ministerraad bij.
De sfeer was in de raad doorgaans goed. De premier bezat een bijzonder nuttig
talent, dat de stemming erin hield: een goede grap o f kemachtige uitspraak op
zijn tijd. De bewindsman op Volkshuisvesting, Schut, heeft een aantal saillante
gezegden van De Jong en andere ministers voor het nageslacht bewaard. Een
drietal willen we de lezer niet onthouden: ‘Ik m oet zeggen, hoe vreemd het
ook klinkt: ik houd toch het meest van de waarheid.’ Dit sloeg op de
informatie van de journalisten na de avondvergadering op maandag inzake de
dekkingsmaatregelen 1969. ‘Ik ben voorstander van pornografie. Het is ten
slotte het enige middel tegen zeeziekte.’ Als bijna een jaar later minister
Polak opm erkt dat zijn Belgische collega ‘blijkbaar geen bloot kan zien’,
reageert De Jong met ‘ ’t Is geen zeevarend volk, hè?’ En betreffende de havenCAO: ‘Ik geloof, we moeten diep nadenken, knarsetanden en laten gaan’.
De Jong waakte ervoor dat de vergaderingen niet tezeer uitliepen. Avondlijke
of zelfs nachtelijke sessies behoorden to t de uitzonderingen.
Kabinetsprogram
De raadadviseurs volgden in het algemeen het tempo waarin het kabinets­
program uitgevoerd werd, evenals de wijze waarop. Incidenteel, hooguit vijf
keer informeerde De Jong hiernaar bij zijn ambtgenoten. Uitgaande van het
collegialiteitsbeginsel beperkte hij zijn bemoeiingen met de zaken van zijn
253
am btgenoten to t het noodzakelijke en onvermijdelijke. Hij schonk zijn
collegae alle vertrouwen en stuurde zo nodig wat bij.
Ambtgenoten
Een vast systeem van gesprekken m et individuele ministers was er niet, noch
werden deze gevoerd aan de hand van een tevoren opgestelde agenda. Zo
nodig bezochten ook de staatssecretarissen de minister-president. Zij zelf
lichtten dan hun minister in. Veel tijd namen deze gesprekken met
bewindslieden niet in beslag. Zij gingen vrijwel uitsluitend over hoofdlijnen
van nieuwe w etten of te publiceren plannen. Amsterdam (Maagdenhuis­
bezetting, bestuurscrisis) vroeg veel tijd. Als zich ‘gewone’ meningsverschillen
tussen de ambtgenoten voordeden, kwamen deze in de ministerraad ter sprake.
Door de stroom van gegevens allereerst van de bewindslieden, dan via de eigen
staf, kon De Jong de zaken bijna spelenderwijs volgen of bij belangrijke
zaken in een vroeg stadium anticiperen.
Ook onder De Jong nam de minister van Financiën een bijzondere plaats in.
Deze staat in de ministerraad vrijwel altijd alleen en onder voortdurende
druk van de immer om meer geld verlegen ambtgenoten. Bij begrotings­
besprekingen kon dit leiden to t een verbond van allen tegen één en alleen de
krachtige steun van de minister-president kon het evenwicht in de discussie
terug brengen.
Fractievoorzitters
De Jong had geen geregeld contact m et de fractievoorzitters. Ter voorkoming
van lange discussies in de Kamer ontving de premier hen allemaal en
afzonderlijk in verband met de regeling van het inkomen van de Kroon. Van
de ambtgenoten vernam de premier wat zich zoal tussen de ministers en de
Kamerfracties afspeelde, waaronder soms ook vervelende zaken. Bij
benoemingen wilden nogal eens de ambities vanuit de fracties oplaaien, wat
soms enige moeilijkheden opleverde.
Verdere dagindeling
Een normale dag begon met een gesprek met de secretaris-generaal of een
kleine staf. De ochtenden waren in beginsel bestemd voor bezoekers. De
middagen van de dinsdag en woensdag waren gereserveerd voor vergaderingen,
waaronder die van de onderraden van de ministerraad, en zo mogelijk voor
254
het lezen van stukken. De donderdag sto n d in het teken van de voorbereiding
van de m inisterraad, welke op vrijdag plaatsvond. Vrijdags lunchte De Jong
m et de KVP-ministers. Op de andere dagen waren de avonden bestemd voor
het doorwerken van twee o f drie dikke tassen m et stukken, waaraan De Jong
na tafel begon om rond middernacht te eindigen met een half uur wandelen.
Vervolgens legde hij zich ter ruste, gemiddeld zo’n zeven uur ononderbroken
en zonder slaapmiddel slapend. Slapeloze nachten bezorgde het ambt hem
nauwelijks. Zaterdagmiddagen en zondagochtenden behoorden aan het gezin.
De Jong bezocht vrijwel nooit recepties, behalve die van de Rijksdelen in de
West. Eens per week aanvaardde hij een uitnodiging voor een diner. K ortom ,
een straffe discipline, een zee-offïcier waardig, beheerste de taakuitoefening
van deze minister-president, naar ons gevoel de meest onderschatte premier
sedert de oorlog. De glitter en glamour van het ambt waren hem vrij
onverschillig, evenals de machtspotentie welke in het premierschap ligt
opgesloten.
255
H O O F D S T U K T WAA LF
H e t eerste M inisterie-Biesheuvel
(6 juli 1971—9 augustus 1972)
Bij de laatste algemene beschouwingen onder het kabinet-De Jong, medio
oktober 1970, was al duidelijk geworden dat de confessionele regeringspartijen
het beleid van het kabinet-De Jong niet tot inzet van de verkiezingen wilden
m aken.1
Bij het kabinet-De Quay had de KVP dit in 1963 wèl aangedurfd, hetgeen
in ieder geval voor de KVP electoraal goed uitpakte. De KVP bood De Jong
uiteindelijk een tweede plaats op een regionale lijst aan, wat de minister­
president als beledigend afwees. H ierdoor ontnam de KVP zich de kans met
‘haar’ minister-president de verkiezingen in te gaan, wat van weinig wijsheid
getuigde. De ervaring leerde immers, dat de minister-president voor zijn
partij een belangrijke stem m entrekker is bij verkiezingen.
Oktober 1970 verklaarde Biesheuvel dat het kabinet ‘niet de personificatie
van onze politieke idealen en van onze politieke wil’ was. Den Uyl stelde vast
dat het kabinet ‘politiek dood’ was, hoewel een nieuw kabinet-De Jong
zonder De Jong alweer in de maak was. Volgens hem had Biesheuvel de
overlijdensakte opgemaakt, na ‘de afgelopen jaren voortdurend als chirurg
bij het ziekbed m et het mes achter de rug’ aanwezig te zijn geweest.
De wereld anno 1971
In de Verenigde Staten had de republikein Nixon de uitgebluste Johnson in
het Witte Huis afgelost. Met Spiro Agnew vormde Nixon een nogal dubieus
duo, dat in Kissinger een briljante complice had. De Amerikaanse inmenging
in de oorlog in Zuidoost-Azië had zich inmiddels uitgebreid to t Cambodja
en met behulp van Zuidvietnamese eenheden to t Laos. Krachtens de
Nixon-doctrine moest de oorlog ‘gevietnamiseerd’ worden. Amerika zou de
bondgenoten aldaar materieel blijven steunen, maar de eigen troepen zouden
in versneld tem po teruggetrokken worden. Inheemse troepen moesten hun
taken overnemen. De Zuidvietnamese inval in Laos, gericht op het blokkeren
256
van de Ho Tsji Minh-route waarlangs de Vietcong bevoorraad en Noordvietnamese troepen aangevoerd werden, liep uit op een ongeregelde terug­
tocht, wat weinig goeds beloofde voor het welslagen van de Nixon-politiek.
Kissinger wist door zijn befaamde geheime diplomatie een spectaculaire
doorbraak in de verstarde wereldverhoudingen te bewerkstelligen. Na de
pingpong-episode, waarin Amerika en de Chinese Volksrepubliek over de
hoofden van enkele tafeltennisteams heen elkaar signalen gaven over hu n
aanvankelijke bereidheid de betrekkingen te normaliseren, effende Kissinger
het pad voor een bezoek van Nixon aan communistisch China. Nog in 1971
trad Mao’s China to t de VN toe, alwaar h et ook in de Veiligheidsraad de
plaats innam van het verstoten nationalistische China. Amerika leed bij die
gelegenheid een diplomatieke nederlaag, doordat zijn bondgenoot en
steunpunt, nationalistisch China, uit de VN weggestemd werd. Een weinig
verheffend staaltje ‘Realpolitik’ van de VN. De New York Times publiceerde
de ‘Pentagon-papers’, welke de beleids- en besluitvorming inzake Vietnam
aan de kaak stelden.
De Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland leek voorbij. Beide partijen
onderhandelden m et elkaar over tal van onderwerpen, zoals wapenbeheersing,
handelsbetrekkingen èn over Berlijn. Deze stad, wel eens de barometer van
de Koude Oorlog genoemd, ging rustiger en vooral geregelder tijden tegemoet
door het ‘Vier Mogendheden-verdrag’. De spanningen tussen communistisch
China en de USSR hadden aan scherpte verloren. Er werden weer
ambassadeurs uitgewisseld, over het grensconflict vonden besprekingen plaats
en de handelsbetrekkingen werden weer aangehaald. Breznjew drong op
volledige normalisering aan, doch zo ver zou het niet komen. Het ideologische
geschil smeulde nog steeds en laaide op door de Russisch-Westduitse
toenadering, welke door China werd uitgelegd als een poging van Rusland
om de handen vrij te maken voor een expansieve, hegemonistische politiek
in het oosten. Het vriendschapsverdrag tussen India en Rusland gaf nieuw
voedsel aan de Chinese achterdocht, evenals het verschijnen van de
Russische vloot in de Indische Oceaan. De Engelsen hadden daar een
machtsvacuüm achtergelaten toen ze door geldgebrek de Royal Navy van
die oceaan moesten terugtrekken.
Nu Pompidou de Gaullistische grandeurpolitiek wat afzwakte door een meer
Atlantische koers, kon Engeland eindelijk toetreden to t de EEG. Een
gebeurtenis waaraan onze minister van Buitenlandse Zaken niet weinig had
bijgedragen. Luns’ uitverkiezing to t secretaris-generaal van de NAVO
betekende een erkenning van zijn verdiensten, althans internationaal. In
Duitsland was op de grote coalitie van CDU en SPD de kleine coalitie van
257
SPD en FDP gevolgd. Bondskanselier Brandt ontwikkelde zijn ‘Ost-politik’,
welke door de CDU fel bestreden werd, doch uitstekend paste in de détentesfeer. Brandt leverde het de uitverkiezing to t man van het jaar en de Nobelprijs
voor de Vrede op. Zijn stalinistische oosterbuur Ulbricht moest het veld
ruimen voor Honecker, welke machtswisseling duidelijk het consent van
Moskou had. In Polen braken zulke ernstige onlusten uit, ogenschijnlijk
vooral door sociaal-economische factoren (hoge prijzen en schaarste), dat
‘destalinisator’ Gomoelka vervangen werd door Gierek. In Spanje, waar de
Basken zich roerden, werd Juan Carlos, kleinzoon van de Bourbon Alfons XIII
officieel plaatsvervanger van generalissimo Franco, die hem al eerder als zijn
opvolger aanwees.
De OPEC-landen wisten in 1971 voor het eerst de oliemaatschappijen te
dwingen to t betaling van méér dan 50 procent belasting op hun winsten,
terwijl bovendien hogere prijzen werden bedongen. In Oeganda verdreef
Amin president Obote, wiens ‘Oegandisering’ en ‘Handvest van de gewone
man’ blijkbaar onvoldoende tegenwicht hadden gevormd tegen de
ontevredenheid en stammentegenstellingen. Parlementsverkiezingen in
Pakistan brachten in West-Pakistan een politiek monopolie voor Mohammed
Ali Bhoetto’s ‘People’s Party’, in Oost-Pakistan een monopolie voor Moejiboer
Rahmans Awami-liga. De daaropvolgende burgeroorlog bracht de
onafhankelijke staat Bangla-Desh voort, nadat India min o f meer gedwongen
door het immense getal Oostpakistaanse vluchtelingen ten gunste van
Moejiboer Rahman had geïntervenieerd. In datzelfde India veroverde Indira
Ghandi een tweederde meerderheid in de Lok Sabha, het Indiase parlement.
Kortom , de wereldverhoudingen noopten onze politieke partijen nauwelijks
to t eensgezindheid, van welke vrijheid gretig en uitputtend gebruik werd
gemaakt.
De verkiezingen van 28 april 1971
Alvorens de kiesgerechtigden van 21 jaar en ouder op 28 april 1971 naar de
stemlokalen togen, waren ze vier jaar lang getuige geweest van een
partij-politiek gekrakeel dat in onze parlementaire geschiedenis zijn weerga
niet kende.2 De partijbesturen en de fractievoorzitters van KVP, ARP en
CHU stuurden naar een samenwerkingsverband tussen de drie confessionele
partijen bij wijze van bijdrage aan de alom gewenste partijvemieuwing. Het
trio Schmelzer, Biesheuvel en Mellema (fractievoorzitter CHU) trad
herhaaldelijk gezamenlijk op, ook voor de televisie, en beleed openlijk het
‘samen uit, samen thuis’-streven.
258
De radicalen in die partijen waren m et deze ontwikkeling uiterst ongelukkig.
Gesteund door politieke jongeren en vakbondskringen wilden de radicalen
een keuze vóór de PvdA en tégen de VVD forceren, een duidelijke progressieve
koers varen en tot samenwerking van alle progressieve groeperingen komen.
Dit beeld is sterk vereenvoudigd, w ant in feite deden zich tal van nuanceringen
en gradaties in standpuntbepaling voor. Alle pogingen van ARP en D’66 om
KVP en PvdA dichter bij elkaar te brengen bleven vruchteloos, evenals de
gesprekken van de ‘oude drie’ (KVP, ARP en CHU) met de VVD en m et de
‘nieuwe drie’ (PvdA, D’66, PPR) over een mogelijk stembusakkoord.3 KVP,
ARP en CHU wilden zich niet voor de verkiezingen binden, maar kwamen
wel met een gemeenschappelijk urgentieprogram, waaraan de latere
informateur Steenkamp het nodige had bijgedragen.
Ook ter linkerzijde gistte en borrelde het. Nieuw Links nam in de PvdA m et
een relatief klein getal actieve sympathisanten de macht over en drukte een
anti-KVP-motie door, welke elke samenwerking met de KVP uitsloot. Die
motie bleef weliswaar in discussie, doch ingetrokken werd ze niet. De weigering
van de KVP om vóór de verkiezingen to t een akkoord te komen deed de deur
definitief dicht. De PvdA-partijraad gaf in september 1970 wel het groene
licht voor besprekingen met D’66, PPR en PSP, gericht op het sluiten van een
stembusakkoord, compleet met een alternatief kabinet en een kandidaatformateur. Den Uyl en Vondeling, nog als partijvoorzitter, onderkenden zeer
wel het uitzichtloze karakter van dergelijke experimenten welke een
progressieve meerderheid via polarisatie wilden forceren. Nog in maart 1971
schoven oude en nieuwe drie aan tafel voor overleg, maar zonder resultaat
te boeken. PvdA c.s. wilden een stembusakkoord, KVP c.s. wilden niet verder
gaan dan -- vrijblijvende — programvergelijking.4
16 April 1971 zorgden PvdA, D’66 en PPR voor een daverende verrassing en
een unicum. Ze presenteerden na een volstrekt besloten formatieperiode van
18 dagen een volledig alternatief: een schaduwkabinet met Den Uyl als
minister-president en verder bekende namen als Burger, Vredeling,
Van der Stoel, Van Thijn, Van Dam, Irene Vorrink, Van Mierlo en Brinkhorst.5
Zo zouden de kiezers voor het eerst werkelijk over een alternatief beschikken
en via hun stem de regering van hun keuze kunnen aanwijzen. Door dit alles
was de VVD wat gei'soleerd geraakt. Hoewel Geertsema een herhaling van de
gang van zaken bij vorige formaties ‘voor het aanzien van de Nederlandse
politiek slecht’ en ‘een beschamende vertoning’ zou vinden, dreef hij de
polarisatie niet zo ver dat coalitievorming m et partijen waarmee vóór de
verkiezingen geen overeenstemming bereikt was, uitgesloten werd.6 De
eigenlijke verkiezingsstrijd stond sterk in het teken van de onderlinge
259
partijverhoudingen, de vraag hoe ver DS’70 zou komen en o f Drees sr. al
dan niet voor de PvdA zou bedanken en incidenten als een advertentie met
een ‘langharige’ Udink (als compensatie voor zijn law and order-imago) en
het PSP-verkiezingsaffiche met een naakt meisje en een koe daarop.
De uitslag
Landelijke percentages van de Kamerverkiezingen van 1967 en 1971 m et
bijbehorende zetelaantallen en de landelijke percentages van de
Statenverkiezingen van 1970.7
Tweede Kamer 1967
KVP
PvdA
WD
ARP
CHU
D’66
CPN
PSP
PPR
DS’70
SGP
GPV
BP
NMP
Provinciale
Staten 1970
Tweede Kamer 1971
zetel­
verdeling
percentage
percentage
zetel­
verdeling
percentage
42
37
17
15
12
7
5
4
26,5
23,5
10,7
9,9
8,1
4,5
3,6
2,9
24,2
23,2
12,1
9,2
8,4
7,7
4,4
1,9
2,4
35
39
16
13
10
11
6
2
2
8
3
2
1
2
21,9
24,6
10,3
8,6
6,3
6,8
3,9
1,4
—
-
—
—
3
1
7
-
2,0
0,9
4,8
2,5
1,1
1,7
—
-
1,8
5,3
2,4
1,6
1,1
1,5
De reacties van de partijleiders en de pers vertoonden een grote mate van
overeenstemming. Het verlies van de regeringspartijen (van 86 naar 74 zetels),
dc verdergaande deconfessionalisering, de sleutelpositie van DS’70 en de
moeilijkheden van de komende form atie trokken sterk de aandacht. Den Uyl
en Van Mierlo zagen in nieuwe verkiezingen de beste oplossing, wat door
Drees jr. krachtig werd tegengesproken. Het Vrije Volk wilde die vervroegde
verkiezingen door het alternatieve kabinet laten uitschrijven. De Volkskrant,
De Tijd en Trouw hoopten in verschillende bewoordingen dat de oude en de
260
nieuwe drie elkaar alsnog zouden vinden. Algemeen stonden de levenskansen
van een vijf-partijenkabinet van KVP, ARP, CHU, VVD en DS’70 laag
genoteerd, hoewel deze combinatie vooralsnog de enige mogelijkheid voor
een meerderheidskabinet leek te bieden.
Drees jr. zet Biesheuvel tijdelijk op een zijspoor
(28 april—15 mei 1971)
In oktober 1970 hadden de fractievoorzitters van de vier regeringspartijen
van het kabinet-De Jong, Schmelzer, Geertsema, Biesheuvel en Mellema,
een gezamenlijk bezoek aan Londen gebracht.8 Ze logeerden in het
Kensingtonhotel, alwaar ze aan de bar de komende formatie bespraken. De
nachtelijke gesprekken tussen de altijd maar enkele uren slapende
Geertsema en Biesheuvel verminderden de bedenkingen van de liberaal
jegens de anti-revolutionaire partijleider, wiens uitvallen naar bijvoorbeeld
Witteveen in de Kamer de al bestaande argwaan bij de W D hadden
aangewakkerd. Molly Geertsema bond zich niet, maar de voorlopige schets
van het nieuwe kabinet bevredigde hem in zoverre dat het regentengeslacht
der Geertsema’s in hem een minister van Binnenlandse Zaken zou krijgen.
Biesheuvel zou dan premier worden, Schmelzer claimde Buitenlandse
Zaken en Nelissen moest op Financiën o f Economische Zaken komen,
waarmee het struikelblok van Biesheuvels vergeefse formatiepoging in
1967 alvast opgeruimd was.
De verkiezingsuitslag vormde een koude douche, omdat de vier liefst 12
zetels verloren en m et 74 zetels niet langer op een Kamermeerderheid
konden rekenen. De confessionele drie hadden tesamen nog 58 zetels over,
\j
tegenover 52 zetels voor de progressieve drie (PvdA, D’66 en PPR), waarmee /'
evenwel niet te onderhandelen viel nu er vóór de verkiezingen geen akkoord
bereikt was. Den Uyl bevestigde dat herhaalde malen en toonde zich
grootmoedig bereid een minderheidskabinet te vormen ter uitvoering van
het program van de progressieve drie, waarvoor een ‘nieuw beroep op de
kiezers onvermijdelijk zou kunnen blijken’.9 Het KVP-bestuur plaatste de
\
mogelijkheid van een confessioneel minderheidskabinet tegenover het bod
van de linkse drie, vermoedelijk meer uit tactische dan uit strategische
^
overwegingen. In de gehele naoorlogse parlementaire geschiedenis trad er
nimmer een kabinet op van louter de confessionele drie, ook niet toen ze
nog in de meerderheid waren. De onderlinge en interne tegenstellingen,
naast de angst voor confrontaties m et de religie als inzet, beletten zulk een
optreden.
261
Het Kensington-kwartet had buiten de waard gerekend: Drees jr., de grote
overwinnaar, wiens aandringen op het saneren van de overheidsfinanciën
het relatief ‘dure’ confessionele program in gevaar bracht. Publiekelijk
verweet Drees jr. de confessionelen de ernst van de financieel-economische
situatie onvoldoende te zien .10 V oor een meerderheidskabinet konden de
vier niet om Drees heen, waarvoor de radicalen in de confessionele partijen
voorshands begrip to o n d en .11 Van de drie partijvoorzitters ontvingen zij
in aanwezigheid van Steenkamp de verzekering dat aan het urgentieprogram
vastgehouden zou worden. Een dubieuze garantie, aangezien W D en
DS’70 inzake inflatiebestrijding, overheidsuitgaven, belastingverhoging,
defensie-inspanning en ontwikkelingshulp duidelijk van mening verschilden
met de confessionele drie.
Onder druk van de motie-Kolfschoten vergaderden de fractievoorzitters van
de confessionele driefSiesheuvel^Veringa en Udink, in het diepste geheim
onderling en m et DS’70 en W E ^ e sa m e n . Ook Geertsema en Drees jr.
hadden een tête a tête. D ejjedoo'Averfd_e premier regisseerde het
vooroverleg en ontving zijn vier collegae in zijn kantoor, gevestigd in h et
Scheepsbouwhuis.12 Blijkbaar gaf het overleg de altijd graag op zekerheid
spelende Biesheuvel onvoldoende houvast voor het onmiddellijk
aanvaarden van een form atieopdracht. Over h et omstreden loon- en
prijsbeleid hadden de vijf elkaar gevonden in een gefaseerde aanpak. Eerst
de arbeidsmarkt ontspannen via een deflatoire politiek en pas daarna,
indien nodig, een loonmaatregel.
De motie-Kolfschoten, een vruchteloze poging tot een ander
formatiesysteem
De Kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden (PvdA, D ’66 en PPR)
hadden op 29 oktober 1970 een initiatief-wetsontwerp ingediend inzake
een door de kiezers gekozen form ateur en de invoering van een
districtenstelsel. Het wetsontwerp sloot nauw aan bij het
meerderheidsvoorstel van de Staatscommissie Cals-Donner. In de Kamer
kreeg het ontwerp een kritisch en veelal afwijzend onthaal. Geertsema en
Schmelzer deden h et voorstel de form ateur door de Kamer te laten kiezen,
dus niet direct door de kiezers. Het wetsontwerp van de progressieve drie
werd na de verwerping van de gekozen form ateur ingetrokken.
Op 2 maart 1971 verwierf de KVP’er Kolfschoten wel een royale
meerderheid voor zijn m otie: dat als de (nieuwe) Kamer dit wenste, zij in
een openbare beraadslaging zou ‘onderzoeken o f een oordeel kan worden
uitgesproken om trent een door het Staatshoofd te benoemen
kabinetsformateur, die in beginsel de leiding van h et door hem te vormen
kabinet op zich zal nem en’. 13 Na raadpleging van de voorzitters der beide
Kamers en de vice-president van de Raad van State had de Koningin de
consultaties to t nader order opgeschort, in afwachting van de wijze waarop \
de Kamer uitvoering zou geven aan de motie-Kolfschoten. Op 3 mei
maakte haar kabinet dit door een com m uniqué bekend.
Op 11 mei besloot de Kamer om de volgende dag conform de
motie-Kolfschoten te beraadslagen over de te benoemen formateur. Uit de
vertrouwelijke gesprekken van de vijf, KVP, ARP, CHU, W D en DS’70, i'
was geconcludeerd dat de politieke w il om elkaar te vinden wel aanwezig
was, maar zekerheid over het welslagen van de coalitievorming bestond er I
n ie t.14 Geertsema had gaarne gezien dat de vijf in de Kamer de naam van
de beoogde inform ateur, Steenkamp, zouden noem en, doch het bleef die
twaalfde mei bij het door elk afzonderlijk gegeven advies om een
infonnateur de form atie te laten op starten .15 Den Uyl legde de
verantwoordelijkheid voor de regeringsvorming geheel bij degenen die
geweigerd hadden vóór de verkiezingen to t afspraken te komen. Ook
Geertsema betreurde de vrijblijvende opstelling van de christen-democraten
voor de verkiezingen. Drees jr. stelde vast dat de PvdA m et D’66 en
PPR er niet in geslaagd was door te breken naar h et midden van het
kiezerscorps, waardoor ze in dezelfde onvruchtbare positie als de SDAP
vóór de oorlog kwam te verkeren. In het Grote Dierenbos was er de
familie Egel bijgekomen: ‘de leider van de oppositie is vader Egel, verder
hebben we moeder Egel, geboren Van Mierlo en het kleine Egeltje. Zij
zitten in een egelstelling . . ,’. 16
Het voorstel van de progressieve drie om Den Uyl als form ateur voor te
dragen nu de overige partijen in gebreke bleven, werd weggestemd, zodat
op 13 mei de Koningin haar consultaties kon hervatten volgens de
beproefde form atieprocedure. De confessionele drie adviseerden een
inform atieopdracht aan Steenkamp, evenals Drees. Geertsema noemde
geen naam, maar volstond m et de aanduiding dat de informateur uit
KVP-kring m oest worden gerecruteerd. De progressieve drie hadden een
formatie-Veringa aanbevolen in overeenstemming m et hun opvatting dat
inform atieopdrachten m inder geëigend waren voor het verantwoordelijk
stellen van de acteurs.
Terecht heeft Van der Hoeven erop gewezen dat de toepassing van de
motie-Kolfschoten in 1971 en voor de toekom st weinig kans van slagen had,
hoewel h et vermoeden gewettigd is dat bij een Kamermeerderheid van de
*\
263
/
•\
vier voormalige regeringspartijen Biesheuvel had kunnen worden
voorgedragen.17 Nu com pliceerdejie wippositie van DS’70, politiek geheel
anders georiënteerd, de verhoudingen wel zeer. VandéTHoevên legde de
nadruk op de vrijwel onmogelijke opgave dat partijen na de verkiezingen
binnen veertien dagen een vergelijk treffen, waardoor het optreden van een
formateur-premier voor de betrokkene en de meerderheidsgroeperingen
verantwoord zou zijn. In feite vergde de motie-Kolfschoten dat een drietal
wezenlijke problemen bij elke kabinetsformatie binnen twee weken to t
een oplossing gebracht zou worden:
1 de basiskwestie, dus welke partijen gaan samenwerken;
2 de persoon van de form ateur, tevens gedoodverfd premier, wat
consequenties heeft voor de zetelverdeling;
3 de met elkaar botsende programmawensen, waaronder steeds een aantal
zeer controversiële.
Met Van der Hoeven zijn we het eens dat de motie-Kolfschoten geen
koninklijk prerogatief aan tastte, om de eenvoudige reden dat ons
staatsbestel zulke prerogatieven in de zin van persoonlijke gezagsaanspraken
niet kent. Van een inbreuk op h et gewoonterecht kan evenmin worden
gesproken, om dat een zekere gedragsregelmaat nog geen rechtsnorm
oplevert, welke op een rechtsovertuiging steunt. Buitendien, vrijwel elke
formatie kent wel enkele ‘onregelmatigheden’. De formatieprocedure is
weinig meer dan een ‘modus quo’, een procedure goeddeels toegespitst op
het voldoen aan de vertrouwensregel bij het optreden van een nieuw
kabinet. Wat dienstig is aan dat doel en niet in strijd is m et het kader der
grondwettelijke regelen, kan steeds als formatieprocedure gehanteerd
worden en blijft dan in overeenstemming met het geldende staatsrecht.
Anno 1982 kan worden vastgesteld dat de gebruikelijke formatieprocedure
nauwelijks meer overeenstemt m et de sterk levende rechtsovertuiging,
dat er een meer rechtstreeks verband zou m oeten bestaan tussen
verkiezingen, verkiezingsuitslag en regeringsvorming. De positie van het
Staatshoofd, de Koningin, wordt algemeen als onbevredigend ervaren,
evenals het ontbreken van afdoende mogelijkheden om optredende
(in)formateurs ter verantwoording te roepen. De duur van een formatie
laat zich moeilijk regelen binnen onze verhoudingen. De procedures
daarentegen lijken alleszins regelbaar, bij voorbeeld door de Kamer een
formateur te laten aanbevelen die m et zijn benoeming tevens de
ministeriële status krijgt. De motie-Kolfschoten bleef immers ook zonder
resultaat door h et niet verplichtend karakter, waardoor de oude
formatieprocedure als vluchtweg open bleef.
264
Prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp, informateur (15 mei—22 juni
1971)
Vrijdagmiddag 14 mei om drie uur belde mej. De Graaff, directeur van het
kabinet der Koningin, professor Steenkamp op m et h e t verzoek morgen
op een hem conveniërend tijdstip naar Soestdijk te komen. Vier uur lang
spraken vorstin en kandidaat-informateur m et elkaar, deels om nader
kennis te maken om dat ze vreemden voor elkaar waren. Juliana bleek to t
in details voortreffelijk geinformeerd en stond Steenkamp te woord zonder
gebruik te maken van haar aantekeningen. In de loop van de middag kwam
het communiqué af, dat mededeelde dat Steenkamp een onderzoek zou
doen naar ‘een parlementair kabinet, dat geacht mag worden te steunen
op een meerderheid in de volksvertegenwoordiging’. Een vijf-partijenkabinet
dus van KVP, ARP, CHU, W D en DS’70, m et in totaal 82 zetels. De
brede-basis-kabinetten van Drees herbergden nooit m eerd an vier partijen,
Nederland vertoonde in 1971 enige ‘Italiaanse’ trekken, hetgeen weinig
goeds voorspelde voor de stabiliteit van ’s lands bestuur.
Steenkamp: gewetensvol en bevlogen christen-democraat,
oecumenisch en pastoraal werker in de politiek en verzoenend
causeur18
De op 8 m aart 1971 46 jaar geworden Petrus A ntonius Josephus Maria
Steenkamp was geboortig uit U ithoorn bij Amsterdam. Vader bestierde
een vleeswarenfabriek en moeder kwam uit een boerengezin. Piet meende
aanvankelijk roeping to t h et priesterschap te ervaren. Bisschop De Jong,
een huisvriend, ried de ouders om hem naar een ‘gewone’ middelbare
school te sturen. Hij doorliep het Ignatiuscollege van de paters Jezuièten te
Amsterdam en m et de jaren verstilde de roeping. Hoewel, Steenkamps hele
leven zou sterk m et geloof en kerk verbonden blijven, m et het
voorzitterschap van het Pastoraal Concilie van de katholieke kerk in
Nederland (1970) te Noordwijkerhout als hoogtepunt. De orthodoxie,
zoals beleden door kapelaan Simonis, kreeg van voorzitter Steenkamp
mime gelegenheid to t getuigenis. Steenkamp zelf voelde zich bij de
gematigd progressieven goed thuis.
De Nacht van de Lange Messen, waarin Hitler afrekende m et zijn
revolutionaire partijgenoten (1934) en de bezetting van Abessinië door
fascistisch Italië brachten bij de scholier al heel vroeg belangstelling voor
de politiek gaande. Leergierig en met een grote leeshonger studeerde hij
in 1949 af aan de Katholieke Hogeschool van Tilburg. Sociale economie
265
ï;
,
was zijn hoofdvak. Steenkamp verscheen vrijwel nooit in de kroeg, had
gymnastiek altijd een bezoeking gevonden en besteedde de weekends aan
het jeugdparlement in Amsterdam. Een tijdje bekleedde hij het
voorzitterschap m et Marcus Bakker naast zich. In het jeugdparlement
vormde Steenkamp een christen-democratische fractie. Voor die tijd een
novum en een vingeroefening voor wat stellig zijn levenswerk mag heten: de
creatie van het CDA. Datzelfde jeugdparlement schonk hem zijn fris-ogende
en aantrekkelijke Constance N olet, ook afkomstig uit een zakenmilieu. Hun
in 1950 gesloten huwelijk bracht drie zonen voort.
In 1951 promoveerde Steenkamp in Tilburg op een dissertatie over
‘De gedachte der bedrijfsorganisatie in Protestants-christelijke kring’.
Voordien had zijn vader hem in België ‘het vak’ laten leren in een
vleesfabriek. Vader verbond hem als econoom aan zijn bedrijf. Later volgde
Piet zijn vader als directeur op, nam het voorzitterschap van het bedrijfschap
vleeswarenindustrie op zich en trad toe to t de katholieke
werkgeversorganisatie, waarin hij de reputatie van een ‘rose’ werkgever
kreeg en voorzitter werd van de ‘Hollandse’ werkgevers. In 1960 volgde
zijn benoeming tot buitengewoon hoogleraar sociaal recht aan de
Technische Hogeschool van Eindhoven, in 1964 het commissariaat bij de
KLM, waar hij mede-commissaris Drees jr. leerde kennen en in 1965 het
lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het jaar daarop verkocht de familie
haar aandeel in het bedrijf en nam hij plaats op een gewone leerstoel van de
Technische Hogeschool Eindhoven, waar hij nog immer acht-hoog zetelt.
Al in 1968 bepleitte Steenkamp op een partijraad van de KVP de
christen-democratische samenwerking in één evangelische volkspartij. Het
jaar daarop zat hij de commissie voor, welke de KVP aan een nieuw,
vooruitstrevend verkiezingsprogram moest helpen. Het gekozen
formateurschap dat deze commissie voorstelde ging de KVP-partijraad te
ver. Door zijn arbeid voor het KVP-program en het lidmaatschap van de
Stuurgroep van CHU, KVP en ARP kwam Steenkamp in nauw contact m et
W vele politici, ook buiten de KVP. Dat verklaart waardoor deze ‘outsider’ als
/ \ informateur plots in het centrum van de Haagse macht terecht kwam.
^Steenkamp straalt jongensachtige goedhartigheid uit. Geen man die zich
prettig voelt als hij een ander in de weg zit, integer en zéér bij de zaken
/ betrokken. Het meermalen aangeboden ministerschap weigerde hij
consequent, hoewel bij voorbeeld in 1971 de verleiding om mee te blijven
doen een ogenblik zeer sterk w as.19 Zijn gezondheid zou een beletsel
blijven. Steenkamp bezit niet de gave een eenmaal aanvaarde taak zo te
relativeren, dat hij er in alle gemoedsrust afstand van kan nemen.
266
Integendeel, zo’n taak m aakt zich van hem meester, woelt hem psychisch
en fysiek volledig door elkaar en berooft hem van zijn nachtrust. Steenkamp
behoeft discipline in de voim van een strakke, goed georganiseerde
dagorde. Het leven ervaart hij als een gave waaraan een taak verbonden is,
een opdracht welke conscientieus dient te worden volbracht. Tijd verspillen
aan de geneugten des levens is er bij deze ietwat calvinistische katholiek
niet bij. Het tegendeel van die vele zuidelijke, bourgondische katholieken
wier cultuurpatroon h et genoeglijk samenzijn vóóronderstelt. Steenkamp
geldt wel als naief, wat bezijden de waarheid lijkt. Daarvoor is hij te
intelligent. Eerder ontw aart men iets van levensvree adheid ten gevolge van
zijn onophoudelijk bezig zijn m et spiritQelë"zaken. Geen drijver, wel zeer
vasthoudend m et een onverwoestbaar geloof in de goede afloop. Een m an
met een rijk en veelzijdig geestelijk leven, waarin ruimte is voor vrijwel
ieder die hem ontm oet. Een onuitputtelijk causeur, doch zonodig tevens
1
een goed luisteraar en een zoetekauw, verkikkerd op de produkten van de
bakoven van Constance. Steenkamp behoort to t het slag mensen dat nooit
iets stuk kan maken, altijd helen en verbinden wil. Intuitief vermijdt hij de
krochten en spelonken van de politiek. Vermoedelijk zou Steenkamp als
full-time politicus te spraakzaam zijn en h et afleggen tegen de kinderen der
duisternis.
Steenkamp en zijn mannenpraatgroep. Een onorthodoxe
werkwijze20
Vanaf dinsdag 25 mei brachten Steenkamp en de vijf fractievoorzitters
Veringa, Biesheuvel, Udink, Geertsema en Drees jr. een schier eindeloos
aantal uren m et elkaar door in de ministerskamer van het
Eerste-Kamergebouw, h et werkvertrek van de inform ateur, onder het
toeziend oog van stadhouder-koning Willem III. Een b ont gezelschap. De
voorzitter zelf: praatgraag, zeer gevoelig voor sfeerveranderingen, een
outsider zonder ministeriële ambities. Steenkamp zag zijn taak primair
als die van een makelaar en een verzoener. De vijf, merendeels wèl
ministeriabel, hadden h e t voor het zeggen. Zij moesten straks het kabinet
overeind houden. Inform ateurs produceren gemeenlijk na betrekkelijk
korte tijd een eigen stuk over mogelijke controversiële punten. Ze leggen dat
vervolgens aan de betrokken fractievoorzitters voor, waarna het stuk met
inachtneming van de ontvangen reacties in gecorrigeerde vorm wederom
ter beoordeling aan de fractievoorzitters wordt verstrekt. Dan is het: take it
ór leave it. Zo niet Steenkamp, die een relatief lange mondelinge fase
267
verkoos. Dat irriteerde soms, om dat de heren nu eenmaal graag m et stukken
werken, zaken willen doen en bovenal in een wat autoritaire inform ateur
een alibi vinden tegenover de altijd méér vragende achterban. Concessies
zijn dan meer opgelegd dan gedaan. Steenkamps werkwijze confronteerde
de vijf voortdurend m et hun eigen verantwoordelijkheid.
Udink en Veringa, demissionaire ministers van h et kabinet-De Jong,
moesten m et name u it de mond van Drees soms onverholen
kritiek \
/
■
( incasseren, wat de verhoudingen n iet vergemakkelijkte.1'Veringa’s J
■’ gezondheid liet al te wensen over en in het overleg speelde hij een te
bescheiden rol, gelet op het zetelaantal dat hij vertegenwoordigde. Dan
was daar Biesheuvel, dom inant en voorbestemd voor het premierschap,
:ï zeer vertrouwd m et taai, langdurig en zakelijk-hard vergaderen. De prmceps
van het gezelschap, die de inform atie op 9 juni op het punt van de
financiële mogelijkheden bijna forceerde door zijn interventie aangaande
het concretiseren van bezuinigingen. Verder Geertsema, die voortreffelijk
de pers bespeelde en aldus op te verwachten moeilijkheden alvast
anticipeerde. Dinsdag 15 juni verliet hij beheerst-woedend m et slaande
deur het verbouwereerde gezelschap. Veringa en Biesheuvel hadden inzake
ontwikkelingshulp en defensie h u n onwillige fracties als argument voor
hun ongemakkelijke opstelling opgevoerd.
Voorts zat Drees aan tafel, zonder enige politieke ervaring en overvol van
de gedachte dat bezuinigingen en nog eens bezuinigingen het land voor
rampspoed moesten behoeden. Meer ambtenaar dan politicus, vasthoudend
en weinig gevoelig voor blijken van ontstemming, welke hij als zakelijk
irrelevant ervoer zonder te beseffen dat ze politieke consequenties konden
hebben. De overige vier tutoyeerden elkaar, maar tegenover Drees was h et
‘U ’ en ‘mijnheer’, in de laatste fase gewoon ‘Drees’. Drees bracht wel de
nodige droge hum or mee, doch veroorzaakte overigens de meeste
kopzorgen bij de informateur, die van de vijf een goed samenwerkend team
wilde maken. Zijn natuur geweld aandoend stelde Steenkamp een etentje
voor in House o f Lords, wat niet h et gewenste effect had. Steenkamp gaf
Drees de kans volledig en in den brede zijn visie te geven, hetgeen een
professoraal college werd voor een onwillig gehoor. De informateur nam
mensen apart, bewerkstelligde een volstrekt informele ontmoeting tussen
Udink en Drees (welke wèl vruchten afwieip), kortom , Steenkamp hield
h e t gezelschap al pratend en sturend bij elkaar. De menselijke factor
kreeg zijn volle aandacht. Zo vermeed Steenkamp angstvallig geheime o f
vertrouwelijke gesprekken en rapporteerde hij elk afzonderlijk gesprek aan
het complete gezelschap. Voor een betrekkelijke buitenstaander stellig de
f
(
268
veiligste weg om de vergiftigende werking van wantrouwen over en weer te
voorkomen.
Na van Koningin Juliana toestem ming te hebben gekregen maakte
Steenkamp op zijn eerste persconferentie in Nieuwspoort, zondag 16 mei,
alle adviezen van de fractievoorzitters openbaar. Ook de tussen inform ateur
en fractievoorzitters gewisselde stukken en brieven gaf de informateur
vrijwel aanstonds vrij in de vorm van fotokopieën van de originelen. Deze
praktijk stemde overeen m et hetgeen h et rapport-Biesheuvel over
openbaarheid had aanbevolen.
Voorts besteedde de inform ateur de door Biesheuvel voorgestelde
vingeroefeningen in bezuinigingen uit aan een commissie-Nelissen, genoemd
naar haar voorzitter, de demissionaire minister van Economische Zaken. De
vertrouwensmannen van de vijf partijen, veelal de fractiespecialisten,
completeerden de commissie. V oor h e t abortusvraagstuk riep Steenkamp
de commissie-Geurtsen ( W D ) in het leven. De commissiegedachte was
min o f meer uit nood geboren. Er dreigde een breuk en Steenkamp kampte
met uitputtingsverschijnselen.21 Het synchroon werken via de beide
commissies aan de voortgang van de inform atie beschouwde Steenkamp als
een ideale oplossing. Ten slotte organiseerde Steenkamp de nodige
ambtelijke bijstand, bestaande uit een secretaresse, een hooggekwalificeerde
notulant en de economisch deskundige van het kabinet van de
minister-president.
Van de Zuidlimburgse heuvels door het Zwarte Woud over de
Alpen naar Italië
De inform ateur bezigde zelf bovengenoemde beeldspraak, welke door de
media gretig overgenomen w erd.22
D e Zuidlimburgse heuvels
De periode omvatte feitelijk de eerste vier fasen van Steenkamps
‘achtfasenplan’, zijn ‘m arsroute’.23 De politieke wilsovereenstemming
tussen de vijf moest worden vastgesteld, waarop financieel-economische
en sociaal-economische besprekingen zouden volgen m et als vierde fase:
m editatie. Het geheel toonde sterke gelijkenis m et de methode-Cals in
269
1965 en beantwoordde voortreffelijk aan Steenkamps behoefte aan orde
en regelmaat. Aangezien Biesheuvel al vóór Steenkamps benoeming die
politieke wilsovereenstemming in een reeks besprekingen onderzocht had,
m et als conclusie dat de vijf een ernstige poging to t een vergelijk zouden
ondernemen, was de eerste fase een sinecure voor de informateur.
Wel hechtte hij eraan formeel vast te leggen dat de PvdA zichzelf had
, J uitgeschakeld door elk overleg m et de partijen waarmee voor de
verkiezingen geen akkoord bereikt was, vierkant te weigeren. Daartoe
' ontving de inform ateur maandag 17 mei Den Uyl, die het al bekende
standpunt herhaalde.24 De voorzitter van de PvdA-Tweede-Kamerfractie
peperde Steenkamp in dat hij zich voor een verkeerde zaak inzette,
waardoor hij zich voor de toekom st ‘verstuikte’. Anders gezegd, als h e t aan
de PvdA zou liggen kon Steenkamp na zijn medewerking aan de vorming
van een rechts kabinet elke politieke ambitie wel opzouten. In het geheel
van de polarisatie paste het opdelen van christelijke politici in twee soorten:
de liberaal-conservatieve, m et wie de PvdA niets van doen wilde hebben en
de sociaal-progressieve, die door de PvdA aan h et hart werden gedrukt. Vele
christen-democratische politici lieten zich deze tweedeling welgevallen,
zoals in 1972—1973 en later bleek.
Ten behoeve van zijn oriëntatie op actuele en urgente problemen in de
sociaal- en fïnancieel-economische sectoren ontving Steenkamp de bekende
rij deskundigen en voorzitters van belangengroeperingen. Zo maakten
Witteveen, Nelissen, De Pous (Sociaal Economische Raad), Zijlstra, Van den
Beid (Centraal Planbureau), Ter Heide (N W ), Mertens (NKV), Lanser
(CNV), Zijlstra, Mertens en K nottnerus van de boerenorganisaties en
Lardinois hun opwachting. De vakbondsleiders wilden best meewerken aan
loonmatiging, mits de prijzen niet uit de pan rezen en de leden niet
rebelleerden. Witteveen en alle financieel-economische deskundigen
waarschuwden in onheilspellende bewoordingen voor de ernstige gevolgen
van voortdurende overbesteding en stijging der rijksuitgaven. Witteveens
streefcijfemota van 21 m aart 1971 gaf een uiterst somber beeld te zien
van het verloop van h e t begrotingsbeleid, hetgeen sterk contrasteerde m et
een nota van enkele weken eerder. Mensen als Zijlstra waarschuwden toen
al voor h et structurele karakter van de oplopende werkloosheid. Dinsdag
25 mei sloot de inform ateur deze fasen af m et een gesprek van het kwintet
onder zijn leiding. Na een betoog dat de problemen meer inventariseerde
dan naar oplossingen drong, verzocht hij de vijf hun fracties in te lichten.
V Deze eerste gezamenlijke bespreking had een persoonlijk tintje door de
\ eierkoeken en het appelgebak van Constance.
270
Het Zwarte Woud
Hierna begon de mannenpraatgroep aan een periode van bijkans perm anent
overleg. Centrale problemen waren de bezuinigingen, de belastingen,
ontwikkelingshulp, defensie en loon- en prijsbeleid. De drie confessionele
fractievoorzitters werkten nauw samen en stonden in voortdurend contact
m et elkaar, hoewel ze over defensie verdeeld raakten. Tussen de
opvattingen van Geertsema en Drees jr. was doorgaans weinig verschil, doch
als onderhandelaar toonde Geertsema zich meer vertrouwd m et het spel van
loven en bieden. Het vertrouwen in elkaar was niet bijster groot, waardoor
de programbesprekingen het karakter van een optelsom van allerhande
verlangens kregen. Elke gesprekspartner trachtte zijn aandeel te profileren
door het vooropstellen van de stokpaardjes van zijn partij. Doordat
Steenkamp onvoldoende tegendruk gaf en zeer beducht was dat de zaak al
direct op hoofdzaken zou afspringen, sleepte de informatie zich voort.
Vrijdag 4 juni legde Steenkamp de vijf zijn eerste proeve van een
basisakkoord voor. Het stuk telde elf kantjes tekst, bijna vier keer zoveel als
Zijlstra in 1967 nodig had. De confessionele drie reageerden welwillend,
doch Drees en vooral Geertsema nogal afwijzend, de laatste zelfs in bijna
bruuske bewoordingen. De media kondigden al het mislukken van de
informatie aan. Een crisissfeer dus, waaruit Biesheuvel c.s. de conclusie
trokken dat W D en DS’70 wilden afhaken.25 De confessionele drie
dachten in dat geval aan een drie- of vier-partijenkabinet voor circa twee
jaar, in de verwachting dat de PvdA zich intussen zou bevrijden van D’66 en
PPR. W instpunt was dat Geertsema en Drees het overleg wilden voortzetten.
Woensdag 9 juni dreigde Biesheuvels interventie, van tevoren met Veringa
en Udink afgesproken, de informatie te forceren. Biesheuvel wilde
helderheid over de begroting-1972 (bezuinigingen) en het beleid in de
jaren 1974—75. Bij de confessionele fracties leefde de vrees dat Steenkamps
fion^eptie; eerst twee jaar bezuinigen en dan de vrijgemaakte ruimte
benutten voor h e t oplossen van knelpunten in de samenleving, politiek
vertaald zou worden als een veroordeling van het kabinet-De Jong. Bovendien
zou het lijken dat de confessionelen op sleeptouw werden genomen door
VVD en DS’70, die de eerste twee jaar op rozen kwamen te zitten. Twee
jaar lang een W D -D S ’70-beleid voeren ging vele christen-democraten te ver.
Uiteindelijk bracht de combinatie van de instelling van de
commissie-Nelissen èn h et in beginsel aanvaarden van enige
belastingverhoging uitkom st, waardoor Steenkamp op weg naar de Alpen
kon gaan. Voordat het zover was, had Steenkamp pendeldiplomatie m oeten
271
bedrijven tussen het letterlijk in twee kampen uiteengevallen gezelschap
van de confessionele drie in de lounge van de Eerste Kamer en Geertsema en
Drees in de werkkamer van de informateur.
Over de Alpen
De volgende dagen ploeterde het zestal verder aan een lange reeks punten
van toekomstig regeringsbeleid. Bij andere, vooral betere verhoudingen had
het overgrote deel probleemloos naar de formatie o f het toekomstig
kabinet doorgeschoven kunnen worden. Steenkamp bemerkte dat het
voortdurend raadplegen van de fracties de voortgang niet bevorderde.
Geertsema maakte zich voor de tweede maal nuttig door het samenstellen
van een collage, in de beginfase van de verkiezingsprogramma’s, en thans
van de antwoorden der fractievoorzitters op Steenkamps eerste poging to t
een basisakkoord.
Dinsdag 15 juni zag het er even naar uit dat Defensie en Ontwikkelingshulp
'4 nog roet in het coalitie-eten zouden gooien. De confessionele drie wilden
de ontwikkelingshulp fors verhogen, Drees wilde de hulp bevriezen en
Geertsema zat er ongeveer tussenin. Vóór verhoging van de defensie-uitgaven
spraken zich Geertsema, Biesheuvel en Udink uit, waartegen Veringa weinig
verzet bood, zodat de demissionaire minister van Defensie, Den Toom, met
een NAVO-rapport in de hand alsnog zijn zin kreeg. Over de
ontwikkelingshulp deed Udink de suggestie deze op 1525 miljoen te stellen,
wat een verhoging van ruim vijftig procent betekende. Uiteindelijk vond
men elkaar op een jaarlijkse groei to t 1525 miljoen in 1975, Die dinsdag
sloeg Geertsema de deur achter zich dicht uit onvrede over het touwtrekken
zonder tot beslissingen te komen.
De volgende ochtend vond een langdurig gesprek plaats op het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen tussen Veringa en Biesheuvel. Veringa
preludeerde daarbij op zijn groter wordende vermoeidheid en op de door
hem begeerde mogelijkheid als fractievoorzitter van de KVP een bijdrage
te leveren to t grotere eenheid tussen de drie confessionele Tweede
Kamer-fracties. Deze situatie had Veringa de avond tevoren reeds in het
Kurhaus m et Steenkamp, die daar logeerde, aangeroerd. Die dag sneed
de inform ateur de vraag aangaande het premierschag_aan als uitgangspunt
voor de zetelverdeling. Biesheuvel m oest het maar doen, antwoordden vier
,/; van de vijf, waarop de aangewezen kandidaat nog even benadrukte dat het
I j premierschap allereerst aan de KVP toekwaniCVeringaJepliceerde dat zijn
I, partij geen dogma maakte van de opvatting dat de grootste partij de
272
premier m oest leveren. Bij zoveel vertrouwen wilde Biesheuvel niet
weigeren. De zetelverdeling (6 :3 :2 :2 :2 ) waarin de W D dus drie en de
AR twee zetels inclusief het minister-presidentschap kregen, gaf
aanvankelijk geen problemen. De volgende dag moest Biesheuvel evenwel
melden dat zijn fractie drie zetels verlangde, m et als motivatie dat de
uitoefening van h e t premierschap een zekere bovenpartijdigheid m et zich
meebracht. Dat betekende dat er twee nieuwe portefeuilles moesten worden
gecreëerd, wat weerstanden opriep bij Drees en Geertsema. Maar nood
breekt wet, zeker in de politiek.
16 Juni diende Nelissen namens de eenstemmige werkgroep het rapport in,
dat als een bom insloeg. De werkgroep achtte zo’n 900 miljoen aan
bezuinigingen minimaal noodzakelijk, waarvan Onderwijs en Verkeer en
Waterstaat respectievelijk 400 en 300 miljoen moesten leveren,
voornamelijk in de sfeer van de investeringen. Inmiddels had de
commissie-Geurtsen de problem atiek van de abortus provocatus in een
compromistekst voorlopig ‘politiek’ opgelost. Het onbevoegd toepassen
zou strafbaar blijven, de vrouw die hierom vroeg of de abortus provocatus
onderging zou niet vervolgd worden en onder bij de wet te stellen
voorwaarden zouden geneeskundigen bevoegd worden to t het toepassen van
abortus.
Al m et al kon de inform ateur donderdag 17 juni een definitief
ontwerp-regeerakkoord voor de volgende dag in het vooruitzicht stellen,
waarop hij van de vijf een ja of nee vroeg. Te kritische op- en aanmerkingen
zouden voor hem h et sein zijn om plaats te maken voor een ander. Na h et
obligate overleg m et de fracties konden alle vijf zondag 20 juni de in
Eindhoven verblijvende inform ateur h e t heuglijke nieuws melden: de
fracties gingen unaniem akkoord, wat een geslaagde afloop van de
afmattende informatiearbeid betekende. Dinsdag 22 juni bracht Steenkamp
de Koningin zijn eindrapport na in totaal vijftig officiële gesprekken te
hebben gevoerd.
Naar Italië
Op zijn laatste persconferentie hulde de ex-informateur zich een ogenblik
in een profetenm antel. Hij voorspelde spanningen tussen de confessionele
drie tengevolge van het streven om van de KVP een open, algemene
volkspartij te maken. Voorts voorzag hij moeilijke tijden voor het
vijf-partijenkabinet bij h et hanteren van het snoeimes in de
overheidsuitgaven en het zoeken naar nieuwe geldmiddelen ter financiering
273
van de vele wensen. Het vijf-partijenkabinet zou metterdaad de weg op gaan
van zovele Italiaanse coalitiekabinetten.
Biesheuvel, formateur (22 ju n i-6 juli 1971)
Biesheuvel form eert een kabinet van hoogwaardige kwaliteit m et
garantiecertifïcaten voor één jaar
Conform de wens van de fractievoorzitters der vijf toekomstige
regeringspartijen ontving Biesheuvel dinsdag 22 juni de opdracht tot
vorming van ‘een parlementair kabinet, dat geacht mag worden te steunen
op een meerderheid in de volksvertegenwoordiging’. Allereerst vervoegde
de form ateur zich voor een algemeen oriënterend gesprek bij de
demissionaire minister-president. In aanwezigheid van de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken, Van Veen (CHU), bespraken de heren
vervolgens het rapport-Van Veen over de Bestuursorganisatie, opgesteld
ten behoeve van de form atie-1971. In afwijking van de anti-revolutionaire
staatsrechttheorie, die pleit voor een zelfstandige positie van de
kabinetsformateur, verkoos Biesheuvel een werkwijze waarin het
teamwork m et de fractievoorzitters centraal stond.26 Voorts verzekerde
de form ateur zich van enige ambtelijke bijstand, waardoor hij weinig
behoefde te schrijven en ‘daardoor veel kon nadenken’.
/ Nu Biesheuvel form ateur was trad Aantjes op als waarnemend
l fractievoorzitter van de AR. Donderdag 24 juni legden de fractievoorzitters
hun claims op tafel bij Biesheuvel, die hierna een reeks van gesprekken
m et de afzonderlijke fractievoorzitters voerde. Dinsdag 29 juni vergaderden
de fracties over de voorlopige uitkom sten van het overleg, ’s Avonds zette
de form ateur de onderhandelingen m et de vijf voort in het gebouw van de
Eerste Kamer, waar de formateur zijn intrek had genomen. De volgende
dag hanteerde Biesheuvel naar eigen zeggen de ‘Brusselse m ethode’ voor
het bereiken van overeenstemming over zetelverdeling en aan te zoeken
ministers.27 Nadat dit gelukt was besteedde Biesheuvel nog enkele dagen
aan besprekingen m et de kandidaat-ministers. Het team vond oplossingen
voor de competentiegeschillen tussen Binnenlandse Zaken en Justitie over
de politie en tussen Buitenlandse Zaken en Economische Zaken over het
Europese beleid. Voorts moesten er twee nieuwe ministersposten komen,
wat resulteerde in het nieuwe departem ent van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne en de creatie van een ministerschap voor Wetenschapsbeleid,
274
aangevuld met de verantwoordelijkheid voor h et wetenschappelijk onderwijs.
Een aantal factoren bepaalde duidelijk h et verloop van de onderhandelingen
over zetelverdeling en kandidaat-ministers. Allereerst het ‘Londens
com m itm ent’, waardoor Buitenlandse Zaken (Schmelzer), Binnenlandse
,
Zaken (Geertsema) en Financiën o f Economische Zaken (Nelissen) al
vergeven waren. Weliswaar toonde Udink belangstelling voor Financiën en
Buitenlandse Zaken en De Koster ( W D ) eveneens voor Buitenlandse
Zaken, maar honorering van deze verlangens zou nauwelijks serieus
overwogen zijn.28
Voorts wilde Biesheuvel zich revancheren voor zijn mislukking in 1967,
toen hij eveneens de kwaliteit van de te formeren ministersploeg
vooropstelde. Van h et kabinet-De Jong nam hij alleen Nelissen (van
\
•
Economische Zaken naar Financiën), de om zijn beleid op Landbouw alom '
gewaardeerde KVP’er Lardinois en Udink over. Ontegenzeglijk slaagde
Biesheuvel er deze keer in een kw alitatief zeer hoogwaardig gezelschap m et
veel parlementaire ervaring, kennis van zaken en politiek gewicht bijeen te
brengen. Liefst vier politieke leidslieden, Biesheuvel, Geertsema, Drees jr.
en Udink, traden to t h et kabinet toe, terwijl Schmelzer materieel zeker bij
deze vier mag worden opgeteld. Deze omstandigheid verhevigde wellicht de
politieke controverses. A chteraf bezien niet zo’n gelukkige omstandigheid,
omdat juist parlementair ervaren politici als minister moeite zullen
hebben m et compromissen, waarvan de ontvangst bij de geestverwante
fracties wel eens ongunstig zou kunnen zijn. Eenvoudig gezegd, wellicht
haalde Biesheuvel m et zoveel parlementaire kwaliteit tevens de m et
argusogen toekijkende fracties in het Catshuis. Anderzijds is de
veronderstelling gerechtvaardigd dat als de ministers eensgezind zouden
blijven, hun politiek gewicht zwaar zou drukken op de regeringsfracties, die
moeilijk de ‘eigen’ zwaargewichten opzij konden schuiven.
Verder werd het uiteindelijke beeld sterk bepaald door een drietal
gegevens. Aanvankelijk lag h et in de bedoeling dat KVP, W D en CHU ieder
één kandidaat zouden leveren voor de belangrijke
fïnancieel-sociaal-economische driehoek. Udink verzwakte zijn
onderhandelingspositie nogal door dezelfde fout te maken als zijn
partijgenoot Helders in 1959: hij noemde teveel posten waarvoor hij in
aanmerking wilde kom en.29 Vast stond dat hij een ‘zwaardere’ post zou
krijgen dan welke hij bekleedde, Ontwikkelingshulp. Door teveel ijzers in
het vuur te steken gaf hij de beschikking daarover feitelijk uit handen aan
het team . Hij had vermoedelijk meer succes gehad als hij zijn volle gewicht
aan één claim had verbonden, hooguit vergezeld van één alternatief. Voor
275
DS’70 waren de kaarten al bij voorbaat goeddeels geschud. Gelet op haar
propaganda voor ingrijpende bezuinigingen m ocht ze van de meerderheid
haar verantwoordelijkheid niet ontlopen. Het rapport-Nelissen had
Verkeer en Waterstaat aangewezen als het departem ent waar een groot deel
van de bezuinigingen kon worden gevonden, zodat Biesheuvel uiteindelijk
Drees jr. op die post m anoeuvreerde.30
Van mensen en dingen die voorbijgaan
Voor de duidelijkheid zullen partijgewijs de meest saillante ontwikkelingen
w orden besproken. Een chronologische o f een departementsgewijze
behandeling schept wellicht te veel verwarring.
KVP Al vrij snel stond vast dat Nelissen en Lardinois zouden ‘overgaan’ en
Schmelzer zou toetreden. Dat Veringa voor dat laatste een veto jegens de
kandidatuur-Udink moest laten h oren geeft een overtrokken voorstelling
van de gang van zaken.31 De Nijmeegse hoogleraar Van Agt, die zich
verdienstelijk had gemaakt als eindredacteur van het KVP-kernprogram en
als voorzitter van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het
wetenschappelijk bureau van de KVP, was aanvankelijk CRM toebedacht,
doch belandde op Justitie. Zijn partijgenoot en KVP-fractielid Engels ging
CRM doen, steunend op zijn kennis als fractie-specialist voor deze sector.
De landelijk bekende medicus S tu y t completeerde het KVP-aandeel en kwam
op Volksgezondheid en Milieuhygiëne terecht.
VVD Naast Geertsema was De K oster, staatssecretaris van Buitenlandse
Zaken, in een vroeg stadium al vaste keus voor Defensie, waar hij
partijgenoot Den Toom opvolgde. Door Udinks voorkeur voor Economische
Zaken zou de W D Sociale Zaken krijgen. Hoewel deze partij in Rietkerk
een algemeen gewaardeerde kandidaat had, achtte de meerderheid een
liberaal op Sociale Zaken ongewenst. Rietkerk zou staatssecretaris onder
Boersma worden, wat de laatste in de Kamer ‘een paar apart’ noem de.32
Uiteindelijk hakte Biesheuvel zelf de knoop door en kwam op verzoek van
Geertsema met een eigen kandidaat uit de hem vertrouwde scheepsbouwsfeer,
Langman. Hoewel deze van AR-huize was en zeker geen geprofileerde
liberaal, accepteerde de VVD dit aanbod.33
AR P Naast Biesheuvel was Boersma door de ARP gepousseerd als
ministeriabel fractielid. Aanvankelijk in de m arkt voor
Ontwikkelingssamenwerking, dat uiteindelijk aan fractiegenoot
Boertien toevertrouwd zou w orden, kwam Boersma door een reeks
verwikkelingen op Sociale Zaken terecht. Een staatssecretariaat aldaar had
276
hij afgewezen, omdat hij zich juist voor die post geschikt achtte als
m inister.34 Tot die reeks verwikkelingen behoorde de geringe interesse
van Udink voor die post, waarvoor hijzelf minder geschikt werd geacht en
waarvoor Van Veen, Biesheuvels voorkeur, niet in aanmerking kwam.
De laatste was in het kabinet-De Jong namelijk krachtig voorstander van
de loonmaatregel geweest, die door h et kabinet-Biesheuvel weer ingetrokken
zou worden.
Trouwens, met Van Veen op die post en Udink op een aanzienlijk lichtere
zou het verschil in politiek gewicht omgekeerd zijn. Roolvink, de eerste
kandidaat van Aantjes voor Sociale Zaken, hield h et na vier zware en
moeilijke jaren liever voor gezien; zijn partijgenoot Boersma was
beschikbaar, zijn departem ent was ‘geam puteerd’ en zijn verhouding m et
Biesheuvel was bepaald stroef. Voor Justitie, aanvankelijk aan de ARP
toegewezen, kon Aantjes geen geschikte kandidaat vinden. De Gaay
Fortm an sr., mr. A. M. Donner en prof. Boukema bedankten voor de eer,
terwijl Verdam net Commissaris van de Koningin in U trecht was geworden.
CHU Udink kwam vrij onfortuinlijk uit het formatiegevecht, waarin hij
naar eigen zeggen in de fractie geen ‘onaanvaardbaar kon laten horen’.35 Na
de aantrekkelijker posten welke aan hem voorbijgingen, opteerde hij voor
Verkeer en Waterstaat. De verdeling van dat departement en Volkshuisvesting
(tussen Udink en Drees) bleef to t het laatst toe open, waarbij Drees jr.
zijn voorkeur voor Volkshuisvesting had laten blijken. De vijf lieten op
voorstel van Geertsema de form ateur de beslissing, hetgeen resulteerde in
Volkshuisvesting voor Udink. D oordat de KVP-kandidaat voor Onderwijs,
Kremers, uiteindelijk weigerde, waarschijnlijk om budgettaire redenen,
kwam dit departem ent vrij voor Van V een.36
Met D S ’70 hadden de overige vier to t voor kort niet gerekend. De partij
werd dan ook in zekere zin sluitpost van de formatie. De Brauw op
Wetenschapsbeleid, waarvoor Kruisinga (CHU) eerder had bedankt, was
snel geregeld, evenals de uitbreiding m et het hoger onderwijs.37 Drees jr.
had secretaris-generaal van Justitie Mulder voor dit departement
aanbevolen als minister. Zijn fractie oefende zware druk op Drees jr. uit
om zelf to t het kabinet toe te treden, in navolging van de overige fracties
die ook hun ‘first m an’ in het veld brachten. Inderdaad stelde Drees jr.
zich beschikbaar, maar Volkshuisvesting was niet voor hem weggelegd. Dit
departem ent beloofde dank zij h et door Schut gevoerde beleid binnenkort
vruchten af te werpen die politiek aantrekkelijk waren. Bovendien had
Volkshuisvesting in het regeerakkoord hoge prioriteit in het algemene
beleid gekregen en zou derhalve de bezuinigingsbijl goeddeels ontlopen.
277
n
J\
Biesheuvel parkeerde Drees handig op Verkeer en Waterstaat.
Zo was Biesheuvel na een viertal besprekingen m et het team
fractievoorzitters op 30 juni rond m e t zetelverdeling en personenkwestie.
Hij had de aan te zoeken ministers heel wat u it te leggen en toe te lichten.
Immers, naast het regeerakkoord hadden de fractievoorzitters tal van
afspraken gemaakt over het toekomstige regeringsbeleid, waarvan zoals
later bleek slechts een deel door minister-president Biesheuvel in zijn brief
van 6 juli 1971 aan de Tweede Kamer openbaar was gemaakt.38 Pas op
14 maart 1972 volgde de bekendmaking van het restant der afspraken,
welke niet aan de fracties waren voorgelegd en als richtsnoer moesten
dienen voor de toenmalige fractievoorzitters en voor de ministers.39
Onthullingen in Het Parool (4 m aart 1972) en overleg tussen Biesheuvel en
de vijf fractievoorzitters waren aan die bekendmaking voorafgegaan. Dat
overleg bepaalde, dat de regeringsfracties alleen gebonden waren aan het
regeerakkoord en niet aan de ‘werkafspraken’. De minister-president
verklaarde in de Tweede Kamer d a t inform ateur Steenkamp geen weet had
gehad van de lange lijst met afspraken, die door zijn ambtelijk secretariaat
opgesteld en op 21 juni 1971 overgelegd was.
Het toch al rijkelijk uitvoerige regeerakkoord, vergezeld van zovele
aanvullende afspraken, roept het beeld op van iemand die zich tegen alle
denkbare eventualiteiten wil verzekeren en herverzekeren. Biesheuvel moest
vele kandidaat-ministers vertrouwd maken m et hetgeen voor hun sector
overeengekomen en afgesproken was. Het constituerend beraad van alle
aangezochte ministers, van wie Van Agt, Boersma en Engels spoedig
verklaarden dat regeren m et W D en DS’70 niet hun eerste voorkeur had,
duurde ruim vijf uur. Op 6 juli volgde het ontslag van de vorige
j bewindslieden en de benoeming van de nieuwe ministers. Benoeming en
'J verdeling van de staatssecretarissen gaven nog wekenlang problemen. Den
Uyl begroette het kabinet onmiddellijk als een ‘rechtse’ ploeg waarvan
Schmelzer, Udink, Geertsema en Drees jr. het gezicht bepaalden.40 De
sociale partners reageerden voorzichtiger, kritiseerden de vaagheid van
de financieringsplannen, maar erkenden dat de vitale driehoek sterk bezet
was. NRC/Handelsblad betwijfelde evenwel of die driehoek homogeen
genoeg was, verwijzend naar Boersma, die in de Kamer zowel tegen de
inflatiecorrectie als tegen de loonmaatregel had gestemd.
Het kabinet-Biesheuvel behoefde zich geen zorgen te maken dat het
eventueel hinderlijk zou worden gevolgd door Den Uyls schaduwkabinet.
Electoraal wellicht een geslaagde stu n t, was h et schaduw- o f alternatieve
kabinet een weinig overtuigende vertoning. De coalitiepartners in dat
278
schaduwkabinet waren gescheiden de verkiezingen ingegaan m et eigen
lijsttrekkers en kandidatenlijsten. Op 4 juni 1971 gaf het een verklaring
uit dat het alternatieve kabinet niet gevormd was om ‘uitspraken te doen
over hangende politieke kwesties. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid
daartoe berusten bij de fracties van de in de progressieve combinatie
samenwerkende partijen’. Op 2 juli ontb o n d het schaduwkabinet zich,
wederom via een verklaring.41 Het ontkende ooit de bedoeling te hebben
gehad om het Engelse voorbeeld te volgen, wat ook moeilijk gekund had
om dat ‘bijna de helft van de alternatieve bewindslieden geen deel
uitmaakte van het parlem ent’. De eerlijkheid gebiedt vast te stellen dat de
progressieve drie zich rechtlijnig m aar niet erg overtuigend van hun
verantwoordelijkheid jegens land en kiezers afmaakten. Te gemakkelijk
stelden ze de overige partijen verantwoordelijk voor de onvermijdelijke
gevolgen van de eigen, m et ons evenredigheidsstelsel strijdige opstelling. Het
kabinet-Biesheuvel mag zowel qua vorming als qua samenstelling
superieur genoemd worden aan de constructie van de progressieve drie,
die allesbehalve een echt alternatief vormde.
De minister-president verantwoordt zijn optreden 42
Bijna een m aand na zijn benoeming kwam h et kabinet m et de
regeringsverklaring. Het diende zich als een parlementair kabinet aan. De ]
fractievoorzitters van de vijf regeringspartijen waren zeer nauw betrokken
geweest bij de totstandkom ing ervan. De hoofdlijnen van het beleid,
neergelegd in een regeerakkoord, de zetelverdeling m et inbegrip van de
interdepartem entale taakverdeling en de samenstelling van het kabinet
waren in overeenstemming met hen vastgesteld, hoewel de uiteindelijke
keuze van de kandidaat-ministers door de form ateur zelf was gedaan.
Biesheuvel benadrukte dat Den Uyl na de verkiezingen niet m et de drie
confessionele partijen wilde onderhandelen. ‘Hiermee zette de PvdA ^
zichzelf bewust buiten spel.’
Den Uyl: ‘De toneelgroep voert hetzelfde stuk op m et een wat gewijzigde
bezetting ( . . . ) Dit kabinet is h et p ro d u k t van een formatie-heel-oude-stijl,
een formatie van partijtoppen bij uitstek . . . ’. Hij was het met Biesheuvel
eens dat de PvdA zichzelf buiten spel had gezet. ‘Voor dat spel, zoals dat
zich na 28 april heeft afgespeeld, heeft de PvdA bewust gepast, niet omdat
zij bang was m et de Zwarte Piet te blijven zitten . . . maar omdat zij dit
spel van geven en nemen, van loven en bieden, onbehoorlijk vindt tegenover
de kiezers.’ Den Uyl was van mening dat de vrees voor nieuwe
279
t
I'
1
. . verkiezingen is de lijm, die de confessionele partijen voorlopig vastplakt
aan W D en DS’70 ( . . . ) De totstandkoming van h et kabinet-Biesheuvel
is een kwade zaak voor de democratie ( . . . ) politiek gesproken is het een
coalitie van verliezers, mogelijk gemaakt door de steun van DS’70 en de
programzwenking van de confessionele partijen’. Hij beschuldigde de
confessionelen van bedrog, omdat die hun program, waarin een half procent
belastingstijging ten behoeve van nieuw beleid noodzakelijk werd geacht
hadden verlaten.
Van M ierlo: ‘De intrekking van de loonmaatregel is een wijs en
prijzenswaardig besluit. Wij doen net alsof die maatregel er nooit geweest
is, zei de heer Biesheuvel, en als hij zich daaraan houdt, zullen wij niet ro t
zijn en net doen of de heer Biesheuvel nooit fractieleider van de ARP is
geweest’. Hij stelde dat de confessionelen hadden moeten breken, toen
bleek dat W D en DS’70 geen belastingverhoging wensten te accepteren.
Ze hadden een confessioneel minderheidskabinet moeten formeren. ‘Wat
inderdaad buitengewoon opvallend is, is dat in het nieuwe kabinet, dat wat
uitgebreid is, de KVP nog steeds zes, de W D en de AR nog steeds drie en
de CHU twee zetels hebben. Er is eigenlijk helemaal niets veranderd
( . . . ) Het Nederlandse volk heeft vervolgens in opperste verbazing een
handel in staatssecretarissen gadegeslagen, die beurtelings het beeld opriep
van een Romeinse slavenmarkt en een Amerikaanse goldrush. Met
oogverblindende snelheid schoven de heren door Den Haag, klauterden op
zeteltjes, waar zij weer afgejaagd werden door een humeurige minister,
kortom een levendig beeld (. . .) Dan was er nog h e t slotnummer: de
vrouwelijke staatssecretaris. Voor h et image! Ik heb er lang over nagedacht
voor welk geslacht deze door de premier zelf geleide jacht nu eigenlijk h et
pijnlijkst was maar daar was niet meer uit te kom en. Wel viel mij eigenlijk
toen pas op dat er helemaal geen vrouw in het kabinet zat ( . . . ) Aan het
slot van deze feestelijke gebeurtenis dan nog de gezamenlijke trip in een
Friendship naar Porto Ercole. Daarop is enige kritiek uitgeoefend maar ik
deel die niet. Integendeel! Ik vraag mij af o f h et tegenover het vaderland
wel verantwoord is, niet in de laatste plaats om dat zo’n transport ter
vervanging geldt van een koninklijk transport in omgekeerde richting, deze
kostbare lading in haar geheel in één vliegtuig te vervoeren.’
Veringa: ‘. . . de uiterst serieuze maar ook inspirerende wijze waarop
prof. Steenkamp zijn informatiewerkzaamheden heeft verricht. Zijn
werkzaamheden als voorzitter van de werkgroep die in Heeze het
KVP-kernprogramma opstelde zijn hem daarbij ongetwijfeld van dienst
geweest’. PvdA en D’66 ‘hebben een overeenstemming met de drie
280
christen-democratische partijen niet gewild, noch voor de verkiezing, noch
daarna’. Over DS’70: ‘Er zitten dus to c h socialisten in het kabinet,
socialisten die niet elke samenwerking m et positief ingestelde
democratische partijen afwijzen en die niet to t elke prijs het isolement
verkiezen boven h et dragen van m edeverantwoordelijkheid.’
Koekoek: ‘Men heeft de heer Biesheuvel wel eens de deskundigste politicus
van het Binnenhof genoemd. Ik moet zeggen dat het een hele kunst is zo’n
25 bladzijden vol te schrijven zonder concreet iets te zeggen’.
Bakker: ‘De heer Biesheuvel m oet in h e t afgelopen jaar wel eens buien van
evangelische onrust hebben gekend, als hij zich afvroeg m et welke duivel
en diens oude m oeder hij in de toekom st zijn regering zou vormen, maar
de heer Drees en diens oude vader hebben hem uit dat dilemma verlost’.
Conclusies
1 De polarisatie van de progressieve drie, welke van de confessionele drie
het onmogelijke vroeg, namelijk een keuze voorafgaande aan de
verkiezingen inzake de toekomstige regeringscombinatie, liet KVP. ARP en
CHU geen andere keuze dan een meerderheidskabinet te beproeven met
de W Ê f en DS’70.
"
2 Hadden de regeringspartijen voor h e t kabinet-De Jong hun meerderheid
behouden, dan was de motie-Kolfschoten wellicht wèl ten uitvoer
gebracht door de aanwijzing van Biesheuvel to t form ateur en tevens
kandidaat-premier. De stembusuitslag leverde DS’70 een wippositie op, •
wat de ;rhoudingen zeer compliceerde. Drees introduceerde
oorspronkelijke ideeën welke nogiane geen gemeengoed waren, hetgeen
gevoegd bij zijn politieke onervarenheid en wijze van optreden de
complicatie kwadrateerde.
3 De onzekere politieke verhoudingen èn Steenkamps werkwijze
vergden ongewoon veel overleg, deels over details, zowel tussen de vijf
fractievoorzitters onderling als tussen de fractievoorzitters en hun
geestverwante fracties. Dejnarges waren daardoor zeer klein, maar werden
door Steenkamps onnavolgbare vindingrijkheid optimaal benut.
4~~ De afwezigheid van een aantrekkelijker alternatief èn de kandidatuur
van Biesheuvel, Geertsema en Udink voor een post in het nieuwe kabinet
hielpen h e t gezelschap vermoedelijk om bijeen te blijven.
281
H O O F D S T U K DER TI EN
H e t Kabinet-Biesheuvel ontspoort
,
^
J
A
Het kabinet-Biesheuvel oogde sterk .1 Het bestond voor het overgrote deel
uit zeer bekwame bewindslieden m et veelzijdige en langdurige
parlementaire ervaring. Het ‘presidium’ van h et drietal Biesheuvel,
Nelissen en Geertsema functioneerde uitstekend. De verhoudingen tussen
de meeste ministers waren persoonlijk goed. Zo consulteerde Schmelzer
regelmatig Biesheuvel en ondervond hij intern en extern diens steun.
Politiek stond het kabinet ijzersterk, omdat evenals in de voorafgaande
parlementaire periode een politiek alternatief ontbrak. Desondanks is
het kabinet-Biesheuvel de weg opgegaan van het kwalitatief mindere
kabinet-Marijnen. Na ongeveer een jaar ontspoorde het, tot verrassing van
vrijwel iedereen.
Het uiteenvallen van de Biesheuvel-ploeg gaf aan de socialistische
polarisatie de wind mee. De staatkundige mogelijkheid van een alternatief,
waarbij de eisen van de progressieve drie konden worden genegeerd, kwam
in ernstig gevaar. Vandaar dat to t op vandaag het voor velen een raadsel
is waarom het kabinet-Biesheuvel zijn hom ogeniteit niet heeft weten te
bewaren, wetende welke risico’s voor alle regeringspartijen aan falen
vastzaten. Een afdoende verklaring van het raadsel vonden we niet. N et als
Biesheuvel kan men natuurlijk volstaan met de vaststelling dat de beide
DS’70-ministers op het beslissende m om ent een crisis verwekten door het
eindvoorstel van de minister-president af te wijzen.2 Zo’n strikt formele
verklaring bevredigt geenszins. Immers, Drees jr. en De Brauw ervoeren
het eindvoorstel als een eenzijdig dictaat, een ultimatum en in hun visie
forceerde Biesheuvel een breuk. V oor deze zienswijze kunnen argumenten
ontleend worden aan wat de minister-president ‘de formele afwikkeling
van de crisis’ noemde.
Maar een onderzoek naar de oorzaken van de crisis vraagt een bredere
benadering, omdat het conflict om globale cijfers ging, anders dan bij de
val van het kabinet-Marijnen waar beginselen in het geding waren. Bij
282
cijfers ligt een compromis binnen handbereik als de politieke wil aanwezig
is en als het verschil niet uitzonderlijk groot is. Welnu, dat verschil beliep
in de meest ongunstige cijfergroepering hooguit 270 miljoen gulden, een
fractie dus van het uitgaventotaal van circa 38 miljard gulden.3 Derhalve
rijst de vraag o f in juli 1972 de wil om homogeen te blijven nog wel
voldoende was en wat precies een compromis in de weg stond.
Biesheuvel als teamleider weinig succesvol
Naar het oordeel van vele leden van het kabinet had minister-president
Biesheuvel de vergaderingen van de ministerraad onvoldoende onder
controle. De besluitvorming verliep te weinig regelmatig en het tijdschema
klopte zelden. Anders dan onder De Jong eisten ’s ochtends de notulen en
de mededelingen van de vakministers teveel aandacht. Het vooruitschuiven
van beslissingen noopte to t slopende avond-en zelfs nachtvergaderingen.
Als minister van Landbouw gewend aan Brusselse marathonzittingen
veronderstelde de zelf ijzersterke premier, dat zij ook in het Nederlandse
kabinet soelaas konden bieden. De pers gewaagde van de Biesheuvelnachtclub en gedurende de beslissende fase wist het kabinet in arren moede
niets beters te bedenken dan het formeren van een dag- en een nachtploeg!
Nu mag niet vergeten worden dat een kabinet, samengesteld uit liefst vijf
partijen welke bovendien nog onderling sterk verschilden, inderdaad een
soort besluitvorming behoefde die nauw verwant was aan de in Brussel
vereiste unanimiteit.
Bij persoonlijk getinte controversen greep Biesheuvel niet zakelijk genoeg
in, zodat zij teveel tijd van de ministerraad vergden en de sfeer bedierven.
Boersma en De Brauw bij voorbeeld vlogen elkaar om de haverklap in de
haren, wat volgens de eerstgenoemde op ‘bijna ordinaire ruzies uitliep’,
die ‘van dik hout zaagt men planken’ gingen.4 Buitendien bestond er geen
optimale harmonie tussen Biesheuvel, Boersma en Aantjes en tussen
Biesheuvel en het duo Drees—Berger. Verschillende bewindslieden waren
van mening dat h et besef van hom ogeniteit niet voldoende werd gevoed
door stipte orde en zakelijkheid. Zo werd het gebruik, dat vóór de lunch
en het diner tijdens de vergadering aperitifs werden geserveerd en dat lunch
en diner vaak uitliepen. Wellicht liet de minister-president dit oogluikend
toe in de hoop dat de tegenstellingen en problemen door spijs en drank
gemakkelijker weg te masseren waren. Het effect was evenwel averechts
door de toenemende tijdsklem en druk op de besluitvorming.
Ten slotte signaleerde Drees jr. dat Biesheuvel en Nelissen meer dan
283
De Jong en Witteveen direct op de ministerraad speelden, in plaats van
allerlei zaken informeel en in kleinere kring voor te koken c.q. af te
handelen.5 Kortom , Biesheuvel wist in moeilijke omstandigheden als
teamleider niet to t een gedisciplineerde en adequate besluitvorming te
komen.
Het onervaren DS’70 een Fremdkörper?
Het kabinet-Biesheuvel was slechts vier weken oud toen Drees
schorsing van het overleg in de m inisterraad vroeg, om hierna Biesheuvel
voor te stellen Nelissen door Udink te vervangen. Tijdens de
informatie-Steenkamp had Drees evenwel liever Nelissen dan Biesheuvel als
minister-president zien optreden. Bovendien liet Drees Biesheuvel
herhaaldelijk w eten, dat mocht h et groeiende conflict met Nelissen to t zijn
aftreden leiden, de minister-president een ander uit DS’70-kring moest zien
te vinden, zodat het aftreden van Drees to t een ministerscrisis beperkt zou
blijven. Drees noemde zelfs een naam voor die casuspositie (prof. Bak) en
suggereerde tevens een zetelruil m et bij voorbeeld Udink. Ook in de
beslissende ministerraadsvergadering van juli 1972 speelde onervarenheid de
DS’70-ministers vermoedelijk parten. In ieder geval verrasten de
gebeurtenissen beiden volledig en stonden ze voor ze het wisten ’s ochtends
op straat.
Naast een zekere onervarenheid, welke zich onder meer wreekte in de
relatie Drees—Nelissen, speelde stellig ook een rol het feit dat DS’70 als
een vreemde eend in de bijt, als een ‘Frem dkörper’ werd ervaren. In
hoeverre dit de uitkom st van de zetelverdeling heeft bepaald, welke DS’70
opscheepte m et de twee ‘spending departm ents’ waarop relatief het meest
bezuinigd zou worden, valt moeilijk na te gaan. DS’70 had tijdens de
verkiezingscampagne van 1971 h e t kabinet-De Jong verweten dat het
tekort was geschoten in de inflatiebestrijding. Er moest forser worden
bezuinigd en omgebogen en het loon- en prijsbeleid moest straffer. Hier
lag van meet af een verschil in benadering en toon tussen vele ministers
en de twee DS’70-ministers. De houding van Boersma verscherpte dit
verschil, omdat deze de voorkeur gaf aan afwachten, aan de ‘zachte lijn’
inzake de loonontwikkeling.
Voor de W D was heel de ontwikkeling van DS’70 een onaangename zaak.
DS’70 richtte zich nauwelijks meer op de rechtervleugel van de PvdA, maar
dreigde de VVD zelfs rechts te passeren, waardoor de concurrentiesfeer
tussen beide partijen werd aangescherpt. Elsevier en Telegraaf prezen bij
284
voortduring de opstelling van DS’70, waardoor beide bewindslieden zich
sterk voelden staan, doch de overige coalitiepartners geïrriteerd raakten.
Dit zou ertoe bijdragen dat de vier in de verleiding kwamen om het
weerspannige DS’70 ‘een lesje te geven’. Per slot hadden KVP, AR, CHU
en VVD al meer dan een decennium de kar getrokken, waren ze vertrouwd
met en gehard in het noodzakelijke geven en nemen en wisten ze dat ze op
elkaar aangewezen waren en zouden blijven bij de heersende
partijverhoudingen. Naarmate het vertrouwen in een behouden vaart van
het kabinet-Biesheuvel afnam, groeide vanzelf de voorkeur voor een breuk
waarbij de DS’70-bemanning zou afmonsteren. Dat bood electoraal de
beste perspectieven en schaadde de verhoudingen tussen de vier het minst.
Het alternatief: verkiezingen
Van het kabinet-De Jong werd en w ordt wel beweerd dat het op de been
bleef dankzij het ontbreken van een alternatief. Juist Biesheuvel had
kunnen weten dat verkiezingen bij wijze van alternatief ook toen al
opgeld deden. In een vraaggesprek m et De Telegraaf had minister Beernink
vóór de algemene beschouwingen van m edio oktober 1969 de nogal
oppositionele Biesheuvel geconfronteerd m et het ontbreken van enig
politiek alternatief voor de regeringspartijen.6 Schmelzer had bij
gelegenheid van die algemene beschouwingen wijselijk de afwezigheid van
een politiek alternatief bevestigd, doch Biesheuvel sloot zich bij
oppositieleider Den Uyl aan, die verkiezingen h et werkelijke alternatief in
ons land had genoem d.7 We vermelden dit om dat sommigen veronderstellen
dat Biesheuvel bij het uitbreken van de crisis de verwachting had op
enigerlei wijze gewoon dóór te kunnen regeren met de overgebleven vier
partijen, die altijd nog goed waren voor 74 zetels. Een meerderheid in het
parlement was gemakkelijk bijeen te sprokkelen met behulp van DS’70 of
‘klein rechts’, SGP en GPV.
Voor zover deze taxatie van invloed was, herinneren we aan uitlatingen
van Den Uyl en Van Mierlo onmiddellijk na het bekend worden van de
verkiezingsuitslagen van 1971. Beiden wilden nieuwe verkiezingen en
gedurende de formatie waren de vier er niet geheel gerust op of DS’70
niet óók die kant uit wilde. V oorts wijzen we op het lijsttrekkerschap van
Veringa, dat wellicht ook bedoeld was als een (kleine) opening naar de
PvdA en in het algemeen op de, door h e t ontstaan van de PPR niet
uitgedroogde, onderstroom in de confessionele partijen welke de PvdA
als partner prefereerde. Voegt men hieraan nog toe dat in vrijwel alle
285
verkiezingsprograms opgenomen was dat ‘partnerruil’ alleen mocht
plaatsvinden na (tussentijdse) verkiezingen, dan behoeft het weinig betoog
om elke speculatie op doorregeren zonder DS’70 als irreëel te bestempelen.
Loonpolitiek en inflatiebestrijding
Pas nadat de kabinetscrisis zich had voltrokken en in afwijking van het met
goedvinden van de DS’70-ministers gepubliceerde communiqué, dat
uitsluitend gewag maakte van bezuinigingen als oorzaak van de breuk,
plaatste DS’70 loonpolitiek en inflatiebestrijding voorop als wezenlijke
oorzaak en inzet van de ontstane crisis. Tussen de bezuinigingen en de
loonpolitiek bestond een duidelijke samenhang. De loonstijgingen dreven
bij voorbeeld de tekorten bij het openbaar vervoer op, dat onder Drees
ressorteerde. Juist deze tekorten vormden vermoedelijk de meest directe
oorzaak van de breuk.
Inderdaad behoorde de loonpolitiek to t de meest polemische en
doorgesproken onderwerpen in de ministerraad. De uiterst slechte
verstandhouding tussen Boersma en De Brauw, die elkaar niet konden
luchten o f zien, was symptomatisch voor en een weerspiegeling van de
controverse over deze problematiek binnen het kabinet. Boersma en m et
hem de ARP-fractie herinnerden zich te goed de onaangenaamheden, welke
partijgenoot en voormalig minister van Sociale Zaken Roolvink zich op
de hals had gehaald met de loonmaatregel van 9 december 1970,
gebaseerd op de al even omstreden wet op de loonvorming.
NVV-voorzitter Kloos had daartegen een heftige, soms te persoonlijke en
vete-achtige agitatie ontketend, sprekend van het knevelen van de
vakbeweging. Gedurende de informatie-Steenkamp had DS’70 zich
neergelegd bij h et onverwijld intrekken van het loonmatigingsbesluit en
de prijscalculatiebeschikking.8 De toekomstige regeringspartijen hoopten
hierdoor de ernstig verstoorde relatie m et de sociale partners te verbeteren.
Het kabinet-Biesheuvel koos bewust voor de weg van vrijwilligheid en
overleg bij het aanpakken van de inflatiebestrijding. Breed overleg met
werkgevers en werknemers moest uitmonden in een sociaal contract,
waarin voor loonstijgingen de nullijn (met behoud van prijscompensatie)
zou worden aanvaard.9 Voorts zou de vier procent groei van het
nationaal inkomen geheel ten goede komen aan de collectieve sector en
zou het sociaal contract zich mede uitstrekken over zaken als
inkomensbeleid, sociale zekerheid en onderwijs.
Bij de behandeling van de begroting-1972 trokken fractievoorzitter Berger
en woordvoerder S. Keuning van DS’7 0 nogal fel van leer tegen een te
vrijblijvende benadering van het inflatie-euvel. V anaf begin 1972
ondervonden Drees en De Brauw zware druk van hun fractie inzake de
inflatiebestrijding, welke desnoods m et portefeuillegerammel geürgeerd
diende te worden. Na een bespreking van Biesheuvel en Nelissen met de
vijf fractievoorzitters schreef Berger in een strikt persoonlijke brief aan
Biesheuvel, gedateerd 3 mei 1972, ‘dat om m et een redelijke kans op
succes to t oplossing van de vele problem en in 1973 te komen, het invoeren
op een zo kort mogelijke termijn van een beheerste prijs- en
inkomenspolitiek noodzakelijk is’.10 Deze brief lekte uit. Zowel Berger als
Drees en De Brauw zagen weinig heil in solo-acties van DS’70 voor zover
die een kabinetscrisis zouden verw ekken.11 Daarom beperkte De Brauw
zich to t een soort ‘cetero censeo’-politiek door met de regelmaat van de
klok aan te dringen op een kabinetsbesluit to t ingrijpen in de
loonontwikkeling, periodiek afgelost c.q. bijgevallen door Drees.
Op 4 juli 1972 had een delegatie uit h e t kabinet een onderhoud met de
Stichting van de Arbeid. Drees maakte deel uit van de kabinetsdelegatie
die de mogelijkheden van een sociaal contract in verkennende sfeer met de
sociale partners besprak. Tot ongenoegen van de DS’70-ministers ging
Boersma tijdens dit gesprek ermee akkoord de zomer te laten verlopen.
Pas na indiening van de begroting voor 1973 zou het overleg over de lonen
voortgezet worden in het kader van het sociaal contract. Beide
DS’70-bewindslieden achtten een kabinetsuitspraak noodzakelijk over
loon- en prijsmaatregelen voor het geval het sociaal akkoord zou uitblijven.
Ook Boersma betwijfelde o f een dergelijk vrijwillig akkoord voor de
vakbeweging aanvaardbaar zou zijn, mede gelet op het kabinetsbeleid inzake
woningbouw en onderwijs. Boersma overwoog aan het mislukken van zijn
gedragslijn van vrijwilligheid en overleg politieke consequenties te
verbinden. Dat eventuele aftreden zou hem te gemakkelijker zijn gevallen,
doordat versoberingsvoorstellen in de sfeer van de sociale zekerheid,
afkomstig van Nelissen en ook door Boersma in beginsel onvermijdelijk
geoordeeld, to t tegenstellingen binnen h e t kabinet ten opzichte van
Boersma leidden.
Hoewel bij Biesheuvel, Nelissen en anderen zeker reserves leefden tegen het
loonbeleid van Boersma, voelde de meerderheid van het kabinet, de
W D -m inisters incluis, weinig voor een dictaat van overheidswege of het
zetten van een pistool op de borst van de sociale partners. Onder deze
omstandigheden hielden velen rekening m et een kabinetscrisis over de
loonpolitiek in geval de crisis niet zou zijn ontstaan door de
287
begroting-1973. Mogelijk beïnvloedde dit gegeven de gebeurtenissen in
zoverre, dat een crisis over de begroting voor de vier te verkiezen was. Bij
een conflict over de loonpolitiek van Boersma waren de scheidslijnen
, immers aanzienlijk onduidelijker. Hoe zou zo ’n conflict binnen de
confessionele partijen uitwerken, waarin de rechtervleugels ook
sympathiseerden m et een straf beleid terwijl de linkerzijde Boersma volgde?
Hoe zou de VVD reageren vanuit de zekerheid dat DS’70 bij een conflict
over de lonen electoraal een zware concurrent zou zijn? Was het niet veel
veiliger voor de vier om DS’70 ‘te pakken’ juist op het punt van de
bezuinigingen? DS’70 had zich immers opgeworpen als kampioen van de
bezuinigingspolitiek en zou bij een breuk over de noodzakelijke
besnoeiingen derhalve min of meer in haar hem d staan.
Het kabinet-Biesheuvel ontspoort door de botsing tussen
Nelissen en Drees
Nelissen, minister van Economische Zaken in h et kabinet-De Jong na het
aftreden van De Block, nam onder Biesheuvel Financiën voor zijn
rekening. Zijn voorganger aldaar, de liberaal Witteveen, was er bij lange na
niet in geslaagd de begrotingsoverschrijdingen binnen de perken te houden.
Bij de presentatie van de Miljoenennota in 1971 kwam aan het licht dat er
een gat van bijna vier miljard gulden was gevallen. De oppositie eiste een
onderzoek naar het ontstaan van ‘het gat van Witteveen’, waar de vaste
Kamercommissie voor de Rijksuitgaven onder voorzitterschap van
Kamervoorzitter Vondeling mee werd belast.12 In juni 1972 verscheen het
rapport, door Den Uyl een ‘belangwekkend precedent’ genoemd, omdat
het deels de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van de Ministerraad
had doorbroken. Het verslag van de commissie bevatte behartenswaardige
taal aangaande het zorgvuldiger bewaken van de realisatie van de begroting.
Zoals Boersma vanuit de herinnering aan h et lot van zijn voorganger
Roolvink wellicht w at ver ging in zijn zachtzinnige benadering van de
vakbeweging, zo werd Nelissen gedreven door de ambitie hoe dan ook geen
‘gat van Nelissen’ te laten vallen. Bikkelhard hield hij vast aan de gestelde
doeleinden en bijbehorende cijfers, waarbij hij ook tegenover de verreweg
het zwaarst getroffen slachtoffers van de noodzakelijke bezuinigingen
consideratie noch soepelheid vertoonde. A chteraf kan men zich de vraag
stellen hoe een en ander had uitgepakt als Nelissen minister-president was
geworden, waar gedurende de informatie-Steenkamp sprake van was
geweest, juist m et h et oog op de zware ombuigingsoperatie.
288
Minister van Verkeer en Waterstaat Drees raakte al bij de opstelling van de
begroting voor 1972 m et Nelissen in de clinch, hetgeen to t de definitieve
breuk zo bleef. De ex-thesaurier-generaal van Financiën, zoon van de toen
al legendarische ‘Vadertje’ Drees, wist maar al te goed dat Financiën de
neiging had de problem atiek van de afzonderlijke departementen nogal
globaal te benaderen.13 Dat kon ook moeilijk anders. Drees junior, integer,
zeer deskundig, droog van hum or en vertrouwenwekkend in zijn optreden,
was meer een wetenschappelijk georiënteerd topam btenaar dan een
politicus. Al gedurende de formatie had hij bij zijn collega-fractievoorzitters
irritaties opgeroepen door zijn vasthoudende, starre wijze van argumenteren
over steeds dezelfde stokpaardjes: ombuigingen en profijtbeginsel.14 Ook
in de ministerraad wekte zijn voortdurende stugge oppositie tegen Nelissen
wrevel bij zijn collegae, vermoedelijk zonder dat Drees besefte dat een
dergelijke wrevel zich vroeg o f laat politiek laat gelden. Waar andere
bewindslieden in een dergelijke situatie tegenover Nelissen de zaken meer
op hun beloop lieten in de verwachting er later op terug te kunnen komen
als de problemen actueel en urgent zouden zijn, millimeterde Drees verder.
Het moest en zou allemaal precies kloppen. Het gevolg was dat de meeste
ministers de telkenmale terugkerende controverses tussen Drees en Nelissen
meer naar de waarneembare frequentie dan naar de zakelijke merites
gingen beoordelen. Dit werd bovendien in de hand gewerkt door de praktijk
dat men zich vooral met de eigen departementszaken bezig houdt en zich
weinig verdiept in de problemen van de ambtsgenoten. Nog afgezien van het
risico van bem oeizucht beticht te worden ontbreekt h et bewindslieden
gemeenlijk ook aan tijd voor een meer generale taakvervulling van het
ministerschap, hoewel de verantwoordelijkheid voor h et totale
regeringsbeleid zo’n taakvervulling wel degelijk veronderstelt. Wellicht zijn
onze ministers tegenwoordig te veel en te vaak de gevangenen van hun
departem ent wier belangen zij geacht worden te behartigen. De grote
afhankelijkheid van het departem ent brengt hen al snel in de rol van
hoofdm an in de interdepartem entale stammenoorlog. Een departement
beheren is een aanzienlijk eenvoudiger opgave dan het departement
beheersen als politiek instrument!
Van regeerakkoord naar hangpuntennota
Drees wist bij h et aanvaarden van het ministerschap, dat van zijn
departem ent relatief het grootste deel van de door de werkgroep-Nelissen
becijferde noodzakelijke bezuinigingen m oest komen. Defensie en
289
Volkshuisvesting, de twee overige ‘big spenders’ met vele en hoge
investeringen, hadden in het regeerakkoord prioriteit gekregen en bleven
misschien min o f meer buiten schot. De werkgroep-Nelissen had de
bezuinigingen voornamelijk in de investeringen van Onderwijs en Verkeer
en Waterstaat gezocht, omdat dergelijke besnoeiingen sociaal beter en
gemakkelijker liggen dan bijvoorbeeld beperkingen in de exploitatie- o f
sociale sfeer.15 Bovendien waren de uitgaven van beide departem enten in de
jaren zestig sterk gegroeid, terwijl er concrete kritiek was geleverd op het
‘geldverslindende’ wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en op sommige
waterstaatswerken, zoals de uitbreiding van haven-areaal in het volle westen.
Desondanks leverde de begroting voor 1972 een onaangename verrassing op
van 150 miljoen bovenop de al tijdens de formatie overeengekomen
300 miljoen aan besnoeiingen bij Drees. Verkeer en Waterstaat, goed voor
tien procent van de rijksuitgaven, kreeg zo liefst veertig procent van de
bezuinigingen te dragen. Ook Onderwijs en Wetenschappen werd voor
450 miljoen aangeslagen, waar partijgenoot De Brauw de pijn moest
helpen verdelen. Dit terwijl de overige departementen tesamen slechts
200 miljoen inleverden. Overigens nam Onderwijs en Wetenschappen
ongeveer vijfentwintig procent van de rijksuitgaven voor zijn rekening.
Het op 6 juli beëdigde kabinet had in ijltempo de begroting voor 1972
m oeten opstellen, daarbij geholpen door de zeer gedetailleerde afspraken
in het regeerakkoord. In de nacht van 3 op 4 augustus 1971 legde
minister-president Biesheuvel een eindvoorstel voor aan de ministerraad,
dat ‘a prendre ou a laisser’ zou zijn. Het werd aangenomen en daarmee was
de begroting-1972 rond, ware het niet dat Nelissen tot twee keer toe
hiervan terugkwam en in beide gevallen, hetzij wegens de wiebeltax hetzij
wegens het stringente begrotingsbeleid, van Drees extra bezuinigingen
verlangde. Dankzij de bemiddeling van achtereenvolgens Schmelzer en
Lardinois bereikten Nelissen en Drees in beide gevallen een compromis.
Overigens schoot de budgettaire sanering volgens het jaarverslag 1973 van
de Nederlandsche Bank iets te ver door, nu het verdwijnen van de
hardnekkige overbesteding overduidelijk werd en men zelfs kon spreken
van een ‘beginnende onderbesteding’. 16
Blijkens een door Drees opgesteld memorandum gedateerd 27 juli 1972,
dat een verhelderende analyse bevat van het conflict over de begroting van
Verkeer en W aterstaat, betekende de jaarlijkse streefcijfernota de prelude
van de crisis. Op 20 april diende Nelissen deze nota in - de eerste stap op
weg naar de opstelling van de begroting-1973. De minister van Financiën
had hierin ook voorstellen voor 1974 en 1975 opgenomen, alsmede
zogeheten ‘Majeure Beleidsombuigingen’, welke vooral Sociale Zaken e n . . .
Verkeer en W aterstaat betroffen. De majeure beleidsombuigingen behelsden
circa 650 miljoen aan bezuinigingen, waarvan Drees ruim de helft moest
ophoesten. De al uitgeklede begroting-1972 van zijn departement was
uitgangspunt voor die van 1973, nieuwe investeringen waren nagenoeg
uitgesloten en de ramingen van de tekorten van het openbaar vervoer
waren naar het oordeel van Drees veel te laag, wat krachtens het stringente
beleid straks to t structurele compensaties binnen de begroting zou
verplichten.
Hierna volgde in juni het gebruikelijke bilaterale overleg tussen Financiën
en de andere departem enten, waarna Nelissen op 4 juli 1972 de
‘H angpuntennota’ indiende.17 Hierin waren alle nog resterende
geschilpunten tussen Financiën en de andere departementen samengevat
en becommentarieerd. Het verschil tussen wat Financiën wilde toestaan en
de overige departem enten verlangden beliep bijna 2,8 miljard gulden,
waarvan 600 miljoen voor Verkeer en Waterstaat en 530 miljoen voor
Onderwijs. Vanaf 4 juli vergaderde de ministerraad frequent en langdurig
over de hangpunten zonder to t besluiten te komen. Financiën streefde
ernaar om tegelijkertijd m et de begroting-1973 regelingen te treffen voor
de jaren 1974 en 1975, wat de discussie niet vereenvoudigde. Daardoor
moest Nelissen voortdurend de volle breedte van de begroting angstvallig
in de gaten houden en financieel nadelige beslissingen tegenhouden, tenzij
onmiddellijk elders in de afzonderlijke begrotingen compensatie werd
gevonden.
De hangpuntennota bevatte voor Drees bezwaren van procedurele,
beleidsmatige, cijfermatige (evenredigheid e.d.) en principiële aard, waarvan
de laatste vermoedelijk de doorslag gaven bij het afwijzen van Biesheuvels
eindvoorstel, dat de principiële bezwaren niet wegnam. Het heeft weinig
zin alle bezwaren op te sommen, zodat we volstaan m et enkele
zwaarwegende. Hoewel Drees voor 1973 to t vérgaande concessies bereid
was, voelde hij er weinig voor zich voor de volgende twee jaar te binden
aan cijfers, waarover geen enkel overleg van Financiën m et zijn
departem ent had plaatsgevonden. Tal van toelichtende beleidsnota’s over
begrotingsonderdelen bleven zo goed als buiten beschouwing. Financiën
wilde exacte maxima voor de tekorten op de spoorwegen en het
streekvervoer, zonder rekening te houden m et mogelijk tegenvallende
loon- en prijsstijgingen. Bovendien erkende Financiën niet dat voor het
onrendabele deel van h et openbaar vervoer (ongeveer een derde deel) de
gevolgen van algemene salarismaatregelen als niet relevant voor het
291
stringente begrotingsbeleid aangemerkt dienden te worden, conform het
gebruik bij andere overheidsvoorzieningen. Verkeer en Waterstaat moest
een wel zeer onevenredig deel van de bezuinigingen op zich nemen, welke
ingreep in vitale sectoren ‘een gevaarlijke aantasting van veiligheid,
milieubescherming en co n tin u ïteit’ betekende m et gevaar Voor schade aan
rijkseigendom, wegen en waterwegen’. 18
Het meest principiële bezwaar gold evenwel het feit, dat Financiën in
strijd met de gebruikelijke systematiek de tekorten op het openbaar
vervoer wilde verhalen op de wegenbouw of, meer in het algemeen, op de
overige uitgaven van het departem ent. Drees achtte dat ‘even onredelijk
als wanneer men tegenvallers bij de Nederlandsche Bank zou willen
verhalen op de uitgaven van de belastingdienst’. 19 Elke salarisverhoging
zou door het samenvoegen van ‘bus/rail’ en ‘weg’ to t minder onderhoud of
aanleg van wegen leiden. Dit alles neem t niet weg, dat de uitgavenstijging
(inflatie, salarissen) bij Verkeer en Waterstaat in het eindvoorstel altijd
nog 12,3 procent bedroeg, tegen twintig procent door Drees gevraagd.20
We wagen ons niet aan een eindoordeel, hoewel twee argumenten sterk in
het voordeel van het zakelijke gelijk van Drees pleiten:21
1 Voor Drees’ opvolger Udink bleken de gestelde eisen geen betekenis
te hebben. Udink kreeg alsnog veertig miljoen extra voor afdekking van de
tekorten van het openbaar vervoer. Die veertig miljoen waren door Drees
gevraagd, maar niet verkregen.
2 Ook het verdere verloop der zaken wijst erop dat de DS’70-minister
inhoudelijk gelijk had, althans op hoofdpunten van de controverse.
Immers, de opvolgers van Drees namen met succes diens standpunt over.
Wellicht te zeer geobsedeerd door de zakelijke merites van het conflict,
verwaarloosden Drees en DS’70 de politieke dimensies, wat zich bij de
lijmpoging-Scholten zou herhalen. De door DS’70 na de breuk geadviseerde
verzoeningspoging stoelde op de stellige verwachting dat een overtuigende
argumentatie de coalitiepartners alsnog tot ‘bekering’ zou brengen.22 Tot
de essentie van de politiek behoort evenwel dat het zakelijk gelijk niet
steeds de doorslag geeft c.q. kan geven.
De ontsporing
Over de hangpuntennota was zoals gezegd uitvoerig beraad gevoerd zonder
dat alle resterende geschilpunten to t een vergelijk werden gebracht.
Woensdag 13 juli liepen de discussies vast over Defensie, Sociale Zaken,
Onderwijs en Wetenschappen en Verkeer en Waterstaat. De ministerraad
292
besloot ’s avonds een ‘kernkabinet ad hoc’ te form eren, een nachtploeg
gevormd uit één m inister per partij. Nachtelijk beraad moest een uitweg
wijzen, wat to t overeenstemming voerde over de sleutel to t een oplossing:
Nelissen zou voor tachtig procent en de betrokken vakministers zouden
voor twintig procent hun zin krijgen. Desondanks oordeelde Nelissen
somber over de politieke situatie. De volgende dag werd hij in het gelijk
gesteld. Een aantal ministers kwam reclameren, onder wie Boersma en de
VVD-ministers De Koster (Defensie) en Langman (Economische Z aken).23
De VVD-bewindslieden pleegden intensief en regelmatig overleg met de
leiding van fractie en partij en waren in beginsel bereid voor 1973, één
jaar, de lijn-Nelissen te volgen, hoewel de besnoeiingen op Defensie naar
hun oordeel te ver gingen.
Donderdagavond bespraken Biesheuvel en Nelissen de problemen met de
vijf fractievoorzitters. Berger opperde ernstige bezwaren tegen de
80-20-formule. D epartem enten welke in het voorafgaand bilateraal overleg
met Financiën to t een vergelijk waren gekomen, bleven aldus geheel buiten
schot. Ook over lonen en prijzen liepen de meningen uiteen. Aangenomen
mag worden dat dit overleg bijdroeg to t de crisisbereidheid bij ‘de oude
vier’, hoewel Berger geen crisissfeer had geproefd en desgevraagd
fractiegenoten adviseerde gewoon op vakantie te gaan.24 Trouwens, het
veelvuldig contact tussen ministers en fractieleiding en het beraad tussen
kabinet en fractievoorzitters vergemakkelijkte h et bereiken van
overeenstemming binnen h et kabinet niet. Zo moest de vergadering van
de ministerraad op vrijdag 15 juli worden geschorst voor overleg in
liberale kring, mede over de uitkom sten van het onderhoud van Biesheuvel
en Nelissen m et de vijf fractievoorzitters. Bij liberalen en
christen-democraten groeide een sfeer van ‘DS’70 heeft een lesje nodig’,
hetgeen to t verstrakking van de standpunten bijdroeg. Dit was des te
desastreuzer voor de homogeniteit nu het compromis van het kernkabinet,
voor Drees nog aanvaardbaar, van de baan was.
Nogal verrassend slaagde het kabinet er dezelfde vrijdag nog in om het
structurele kader van de begroting-1973 vast te stellen. De totale
uitgavenstijging m ocht niet meer dan 8,5 procent belopen, terwijl het
fiscale dekkingsplan eveneens de goedkeuring van de raad verwierf. Dit
laatste bracht Drees tot het ter vergadering rondzenden van een parafrase
op de bekende Campari-reclame: ‘In h et kabinet-Biesheuvel moet je
gezeten hebben, al is het maar eens in je leven’. Wel voorkwam Drees dat
deze aantekening ook Biesheuvel zou bereiken. Het kabinet was het erover
eens dat de vijfentwintig nog bestaande geschilpunten uit de
293
hangpuntennota over het uitgavenbeleid opgelost dienden te worden
binnen het kader van het overeengekomen uitgavenplafond. Zeer
langdurige discussies op zaterdag 16 juli en in de nacht op 17 juli leverden
over die geschilpunten nauwelijks nieuwe gezichtspunten op, zodat de
ministerraad ten slotte op voorstel van Biesheuvel hem machtigde een
eindvoorstel op te stellen voor de wurgende hangpunten, dat in zijn
geheel aangenomen o f verworpen m oest worden.
Zondagmiddag stelde Biesheuvel m et medewerking van Nelissen het finale
voorstel op. Hierin kwam hij deels tegemoet aan de wensen van onder meer
De Koster, De Brauw en Drees, terwijl ook de overige departementen een
bescheiden offer kregen opgelegd. Individuele ministers kregen de vrijheid
om binnen de daarvoor aangegeven totalen per departement verschuivingen
tussen posten aan te brengen, mits deze qua karakter en doorwerking naar
latere jaren gelijk waren. In zijn opzet sloot Biesheuvels voorstel nauw aan
bij de hangpuntennota, waardoor de departementen ook voor 1974 en
1975 in de uitgavensfeer gefixeerd werden. Alle bezwaren van Drees,
waaronder het onoverkomelijke bezwaar aangaande het combineren van
bus/rail en wegen, lagen ook in dit eindvoorstel opgesloten, hooguit in
bedragen wat verzacht. De Koster had overwegende bedenkingen tegen de
voor drie jaar geldende bezuinigingen, waardoor hij minder geld toegewezen
zou krijgen dan zelfs de minderheid van de commissie-Van Rijckevorsel
nodig had geoordeeld. Voor 1973 was De Koster to t een compromis bereid.
Ook Boersma had moeite met de opgelegde bezuinigingen van in totaal
circa 160 miljoen.
De ministerraad was tegen negen uur ’s zondagavonds 17 juli geconvoceerd,
doch kon niet onmiddellijk aanvangen omdat de uitgetikte exemplaren van
het presidentiële eindvoorstel nog niet gereed waren. Door een samenloop
van omstandigheden konden de VVD-ministers vóórdat de vergadering
begon m et beide DS’70-ministers in hotel Bel Air overleggen. Drees en
De Brauw wekten de indruk dat zij zich sterk door verontwaardiging lieten
leiden en een onwrikbaar standpunt zouden innemen. De VVD-collegae
waarschuwden dat een breuk op een uitnodiging aan Den Uyl dreigde uit te
lopen. De wetenschap dat DS’70 vermoedelijk te hoog spel zou spelen
beïnvloedde sterk de houding van de VVD-ministers, voor wie de noodzaak
verviel om desnoods door met crisis te dreigen bij voorbeeld de gewenste
uitgavenstijging voor Defensie veilig te stellen.
Rond tien uur opende Biesheuvel de vergadering, waarop een ordedebat
volgde. De Brauw wenste eerst inflatiebestrijding en loonpolitiek behandeld
te zien, vanwege hun repercussies op de uitgaven. Dit werd afgewezen.
294
Vervolgens stelde Drees dat het voorstel in feite een lange reeks van
begrotingswetsontwerpen betro f en dat bijgevolg krachtens het Reglement
van Orde van de ministerraad elk p u n t afzonderlijk moest worden
behandeld. Een dergelijke procedure had Drees gelegenheid gegeven zijn
als sterk getaxeerde argumentatie in het geding te brengen. Maar zijn
interpretatie betekende tevens dat een zaak van algemeen regeringsbeleid
welke haar uitdrukking vindt in een veelvoud van wetsontwerpen, niet als
eenheid behandeld zou kunnen worden. Juridisch en staatsrechtelijk lijkt
zo’n interpretatie niet sterk. Ook het voorstel van Drees werd verworpen.
Na dit ordedebat schorste Biesheuvel de vergadering, opdat de ministers
zijn voorstel zouden kunnen bestuderen. De ministers gingen in partijverband
apart to t studie en overleg over. Rond middernacht heropende de
voorzitter het beraad en keek rond wie het woord wenste. Na enige
aarzeling meldde Drees zich als eerste spreker, hetgeen Boersma als politiek
dom beoordeelde, om dat daardoor de overige ‘bezwaarden’ de kans kregen
rustig af te wachten. Drees verklaarde het voorstel op verschillende punten
onuitvoerbaar en principieel onjuist en in strijd m et eerdere afspraken. Op
Biesheuvels vraag of Drees mede namens De Brauw gesproken had, volgde
een ontkenning. De Brauw liet zich evenwel verleiden om nu ook met
bezwaren te komen, gelegen in de hoogte van het verplichte
vacature-percentage bij de instellingen van wetenschappelijk onderwijs,
de dekking van de exploitatiekosten van de academische ziekenhuizen en
het nieuwe studietoelagenbeleid. Voor De Brauw bestond weinig reden om
zijn bedenkingen hetzelfde gewicht te geven als die van Drees. Per slot
vloeiden ze niet voort u it een al langer lopende tegenstelling en maakte zijn
begroting deel uit van die van minister Van Veen, hetgeen voordelen had
bij de toepassing van het stringente begrotingsbeleid waarvan Drees zich
zozeer het slachtoffer voelde. Buitendien had De Brauw de bereidheid om
tot vérgaande bezuinigingen te komen blijkens zijn kort tevoren in de
Sta ten-Generaal volgehouden verdediging van de verhoging der collegegelden
to t duizend gulden, wat hem veel ongerief had bezorgd. Vermoedelijk uit
solidariteit m et partijgenoot Drees sloot hij zich te zeer en onnodig bij diens
bezwaren aan, terwijl het politiek veel verstandiger was geweest op het
vinkentouw te blijven zitten.
Nu op zijn m inst de schijn was gewekt dat de DS’70-representanten als een
gesloten blok een onaanvaardbaar zouden uitspreken, bepaalde dit
gegeven het verdere verloop der gebeurtenissen. Biesheuvel schorste opnieuw
de vergadering. Er volgde partijgewijs overleg. De christen-democratische
ministers staken de koppen bij elkaar en er vond een reeks consultaties
295
plaats m et fractievoorzitters. Drees en De Brauw hebben hun
fractievoorzitter Berger niet bereikt. Na afloop van de tweede schorsing
verklaarde Biesheuvel dat aanvaarding van zijn voorstel essentieel was voor
het kabinetsbeleid. Vervolgens vroeg hij de niet-DS’70-ministers stuk voor
stuk naar hun antwoord. Beseffende dat Drees en De Brauw zouden
weigeren akkoord te gaan en derhalve een crisis zou volgen, accepteerden
ook De Koster en Boersma het voorstel. Een crisis zou immers een geheel
nieuwe situatie scheppen en zeker gelegenheid bieden de bezwaren alsnog
tot gelding te brengen. Na de reeks instemmingen vroeg de voorzitter
Drees en De Brauw om hun antw oord. Beiden handhaafden hun bezwaren.
Volgens Biesheuvel spraken de DS’70-ministers hierdoor het ‘politiek
onaanvaardbaar’ tegen zijn door h e t kabinet in meerderheid aanvaarde
voorstel uit, waardoor de crisis een feit was en het navolgende ‘de formele
afwikkeling’.25 Na het negatieve antw oord van Drees en De Brauw
concludeerde Biesheuvel dat zij h u n ontslag m oesten vragen. Afgesproken
werd dat beiden die maandag in de middag hun ontslagbrief aan de
Koningin en Biesheuvel zouden doen toekomen. Hierop schorste de
voorzitter de vergadering en gaven Drees en De Brauw hun collega’s de
hand. Biesheuvel zou een perscommuniqué maken en aan beiden voorleggen.
Tegen vijf uur ’s morgens lichtte Biesheuvel de Koningin telefonisch in,
waarna hij samen met het hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst
Van der Wiel het perscommuniqué opstelde, dat uitsluitend vermeldde dat
Drees en De Brauw zich wat betreft een aantal bezuinigingen voor 1973
niet konden verenigen ‘met de, op voorstel van de minister-president, door
de Raad genomen besluiten’. Drees en De Brauw lieten dit communiqué
passeren, ook al om dat ze dit als een zaak beschouwden waar ze eigenlijk
al buiten stonden.
Hierna begeleidde Biesheuvel hen naar de deur van het Catshuis, hen
belovend dat hun opvolgers geen cent méér zouden krijgen. Een al eerder
afgesproken bespreking van Biesheuvel en Nelissen m et de vijf
fractievoorzitters voor diezelfde maandagochtend zegde Biesheuvel af.
Ten huize van Drees gingen de DS’70-ministers napraten. Ze voelden zich
op straat gezet. Ze waren volledig verrast door wat zij hadden ervaren als
een ultim atum , een oorlogsverklaring, welke zij zagen als het begin van een
verkiezingscampagne. Hoewel formeel nog minister stelden ze een eigen
communiqué op, waarin ze naast de budgettaire problemen de loonpolitiek
als factor in het conflict opvoerden.26 Tegen twaalf uur ’s middags
belegden ze een persconferentie in Nieuwspoort, welke bij liberalen en
christen-democraten de indruk wekte dat DS’70 naar verkiezingen toe
296
wilde. Maandagavond 17 juli vergaderde de ministerraad over de betekenis
van het ontslagverzoek van de DS’70-ministers, die geen uitnodiging voor
de vergadering hadden ontvangen. Dientengevolge legde Biesheuvel aan
Berger de volgende dag de vraag voor o f deze zou meewerken indien
Biesheuvel andere personen uit DS’70-kring zou uitnodigen tot het
/
kabinet toe te treden onder handhaving van de genomen besluiten. In de
gegeven omstandigheden kon Berger daaraan geen medewerking verlenen.
DS’70 beschouwde zich niet langer als regeringspartij en zegde het
regeerakkoord op, wat de secretaris van de fractie de volgende dag
schriftelijk bevestigde.27 Hierdoor kwam vast te staan dat het conflict
niet ‘slechts’ een ministerscrisis, maar een kabinetscrisis verwekt had.
Conclusies
1 Over de onmiddellijke oorzaak van de val van het kabinet-Biesheuvel kan
geen misverstand bestaan: Drees had onoverkomelijke bezwaren tegen de
besnoeiingen op zijn begroting, meer in het bijzonder tegen het relateren
van de tekorten van het openbaar vervoer aan de uitgaven voor aanleg en
onderhoud van wegen.
2 De argumentatie waardoor Drees to t zijn onaanvaardbaar kwam was
bepaald sterk en het verdere verloop wettigt de veronderstelling dat Drees
zakelijk het gelijk aan zijn zijde had.
3 Biesheuvel had onvoldoende de vergaderingen van de ministerraad in de
hand. Hij wist onvoldoende de discipline en de besluitvaardigheid te
handhaven. Soms is het beter desnoods een aanvechtbare beslissing te
nemen dan helemaal geen. Dat laatste werkte sfeerbedervend en frustrerend.
4 De last van het verleden openbaarde zich bij Nelissen en Boersma, die
overhelden naar het andere uiterste, het omgekeerde van hetgeen hun
voorgangers “verkeerd’ deden.
5 Door in één keer ook de cijfers voor 1974 en 1975 vast te willen leggen,
overtrok het zo heterogeen samengestelde kabinet zijn feitelijke en
politieke mogelijkheden.
6 DS’70 opereerde nogal naïef, was nog te zeer nieuwkomer in het
gezelschap en bezat in Drees een voortreffelijk deskundige, maar geen
politiek leidsman. Dit betekende een wellicht beslissende handicap, gelet
op het toenmalige gewicht dat Drees voor DS’70 vertegenwoordigde.
DS’70 was zeer sterk de partij van de jonge Drees.
7 Wat voor schoons Biesheuvel en de vier partijen zich ook voorstelden
van het lesje aan de DS’70-ministers, al spoedig zou blijken dat de crisis
vooral verliezers voortbracht. Voor de wijze waarop de voorzitter het
conflict behandelde kan men weinig bewondering opbrengen. Na het
onaanvaardbaar van Drees en De Brauw had Biesheuvel vooralsnog kunnen
volstaan met h et voorschrijven van bedrust en h et laten doorgaan van het
al eerder afgesproken beraad m et de vijf fractievoorzitters. Nu grendelde
hij door het onmiddellijk publiek vastleggen van de breuk de weg terug
definitief af, waardoor de vijf partners noodzakelijkerwijs uit elkaar
werden gespeeld. Immers, verkiezingen naakten, hetgeen de partijen dwong
tot een geprofileerde positiebepaling.
8 O f Biesheuvel koerste, vanuit de geestesgesteldheid dat als er toch
een breuk moest komen dit maar het beste door toedoen van DS’70 kon
geschieden, rechtstreeks op een crisis af, ö f hij liet zich door de
ontwikkelingen meeslepen. In het eerste geval zou de uiteindelijke
uitkom st van de crisis, de verkiezingen en h et kabinet-Den Uyl, hem in het
ongelijk stellen. Voor de tweede mogelijkheid bestaan aanknopingspunten
in zijn karakterstructuur. Tegenwerking o f verzet verwerkte Biesheuvel
niet gemakkelijk.
9 Overigens stond het kabinet-Biesheuvel voor ernstige problemen. Het
bereikte al een begin van oplossingen welke ons land thans in een betere
positie hadden gebracht, indien ze daadwerkelijk waren gerealiseerd. De
heterogene basis van het kabinet legde een wel zeer zware hypotheek op
de noodzakelijke homogeniteit.
298
H O O F D S T U K VEERTIEN
H e t Tw eede M inisterie-B iesheuvel
(9 augustus 1 9 7 2 -1 1 m ei 1973)
H e t Kabinet-Biesheuvel w eer op de rails,
m aar m et één tre in s te l m inder
en v o or een rit van beperkte duur
Na de breuk in ‘de nacht van Drees’ m aakte een waarneembare verwarring
zich meester van de overgebleven hoofdrolspelers, onder wie de
minister-president en de fractievoorzitters.1 Tegen de gewoonte in stelden
de overgebleven ministers niet onmiddellijk hun portefeuilles ter
beschikking, ook niet nadat vast kwam te staan dat er sprake was van een
heuse kabinetscrisis. Na het negatieve antw oord van Berger legde de
premier de problematiek voor aan de die dinsdag 18 juli vergaderende
fracties van de vier regeringspartijen.2 De fracties concludeerden alle tot
vervroegde verkiezingen, te bevorderen door een minderheidskabinet van
de vier resterende regeringspartijen, die tesamen 74 zetels in de
Tweede Kamer hadden.3 Andriessen liet publiekelijk weten dat de
voorgestelde oplossing niet beduidde d at de KVP ook na de verkiezingen
weer m et de VVD in zee zou gaan. De samenwerking na die verkiezingen
bleef een open zaak.
Woensdagochtend vergaderde de ministerraad weer, waarna Biesheuvel een
langdurig onderhoud m et de van vakantie in Porto Ercole teruggevlogen
vorstin had .4 Er volgde geen com m uniqué, wèl hernieuwd kabinetsberaad.
Er werd in de media druk gespeculeerd over de vraag waarom de
ontslagverleningen uitbleven en waartoe al dat overleg diende. Had de
Koningin aangedrongen op een laatste poging to t herstel van de coalitie
m et DS’70? Lagen er soms staatsrechtelijke problemen in de destijds aan
Biesheuvel gegeven form atieopdracht to t vorming van een parlementair
meerderheidskabinet, waardoor de mogelijkheid van zonder meer
doorregeren wellicht geblokkeerd was? Vermoedelijk had Biesheuvel een
voorkeur voor dóórgaan als minderheidskabinet m et de ‘oude vier’. Dat
verklaart dat de portefeuilles niet onmiddellijk ter beschikking werden
gesteld na het uittreden van DS’70. Op 20 juli ’s morgens vond een
vervolgonderhoud plaats tussen de prem ier en de vorstin, dat uitmondde
in een lang communiqué.
299
De minister-president had de Koningin de ontslagverzoeken van de
DS’70-bewindslieden voorgelegd, welke ingewilligd werden. Daarna had
Biesheuvel vanwege het feit dat aan het kabinet de vijf-partijenbasis was
ontvallen de portefeuilles, ambten en functies van de overige bewindslieden
ter beschikking; van het Staatshoofd gesteld. Hare Majesteit nam dit in
beraad en verzocht hen inmiddels ‘datgene te blijven verrichten, dat zij in
het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achten’. Op zichzelf was het
ongebruikelijk, maar staatsrechtelijk correct dat het kabinet pas
demissionair werd nadat het ontslag aan Drees en De Brauw was gegeven.
In het licht van de later ondernomen reconstructiepoging had een
demissionair aanblijven van Drees en De Brauw meer voor de hand gelegen.
Blijkbaar koos men de thans gevolgde procedure welke de breuk definitief
maakte, vanuit de vooronderstelling dat een minderheidskabinet en
vervroegde verkiezingen de enig overgebleven uitweg boden.
Consultaties
Op 20 en 21 juli consulteerde de Koningin haar adviseurs en alle
fractievoorzitters, wier adviezen aanstonds openbaar werden gem aakt.5
Vrijwel alle fractievoorzitters zagen in vervroeging van de Kamerverkiezingen
de aangewezen oplossing, doch over het tijdstip verschilden ze van mening.
De progressieve partijen wilden zo snel mogelijk de stembussen openen,
waarbij ze de VVD aan hun zijde vonden m et als belangrijk onderscheid dat
deze partij het restkabinet eerst nog de begroting-1973 wilde laten
afhandelen. De progressieve partijen oordeelden dat de kiezers de kans
V moesten krijgen zich uit te spreken over de oorzaak van de breuk: het
' ' begrotingsbeleid. De drie confessionele partijen wilden pas verkiezingen
. nadat de begrotingen geheel door de Kamer behandeld waren en kwamen
X op het voorjaar van 1973 uit als meest geschikt moment.
Over de vraag hoe dit m oest worden bereikt, sprak Den Uyl de bereidheid
uit dat een links minderheidskabinet daarvoor de verantwoordelijkheid op
zich zou nemen indien het restkabinet dit zou weigeren. De
fractievoorzitters van de vier regeringspartijen spraken in verschillende
bewoordingen een voorkeur uit voor het aanblijven van het zittende
restkabinet, wat nieuwe programma-onderhandelingen overbodig zou
maken en dus belangrijke tijdwinst kon opleveren. Opmerkelijk was dat
Berger een inform atieopdracht bepleitte voor een onderzoek naar een
homogeen kabinet op dezelfde vijf-partijenbasis als waarop het
kabinet-Biesheuvel steunde. Opmerkelijk ook omdat publieke uitlatingen
300
van Drees en De Brauw het conflict hadden aangescherpt en DS’70 verder
hadden verwijderd van de voormalige coalitiepartners. Andriessen (KVP)
had eveneens bereidheid to t herstel van het vijf-partijenkabinet laten
blijken, doch achtte dit niet to t de mogelijkheden behoren.
Biesheuvel, formateur (22 juli—9 augustus 1972)
Van vier naar v ijf en van vijf weer naar vier
Biesheuvel kreeg op 22 juli de opdracht ‘een kabinet te vormen’, waarbij
het betreffende communiqué aantekende dat Biesheuvel zich voorstelde dat
bij aanvaarding ‘h et te vormen kabinet zich mede to t taak zal stellen de
bevordering van vervroegde verkiezingen en mitsdien ontbinding van de
Tweede Kamer’. Op grond van de uitgebrachte adviezen en de
partijverhoudingen sloeg de form ateur onmiddellijk de weg in naar een
parlementair minderheidskabinet van KVP, ARP, CHU en VVD. Andere
oplossingen leken niet voorhanden. De vraag was alleen nog hoe dit moest
geschieden. De demissionaire bewindslieden konden hun taak weer
opnemen of de vier partijen vormden een kabinet op basis van een
regeerakkoord.
Twee dagen later vond het eerste onderhoud plaats tussen de formateur en
dg v ie rjfactievoorzitters, Andriessen, Wiegel, Aantjes en Tilaflus. Alle
vier waren nog betrekkelijk kort fractievoorzitter en verkeerden in de
kritieke fase van opbouw en uitbouw van het noodzakelijke gezag en
waren derhalve niet geneigd to t al te riskant en onafhankelijk optreden.
Ze speelden sterk op hun fractie en gezaghebbende partijfunctionarissen, 'f
Houwaart heeft sterk de onzekerheid en standpuntwisselingen bij Wiegel
op de voorgrond geplaatst.6 Maar ook Biesheuvel vertoonde weinig
initiatief en doortastendheid. Vooral bezorgd over zijn positie als
premier, ‘waarop hij zuinig diende te zijn ’, ging zijn aandacht sterk uit
naar het leggen van politieke verantwoordelijkheden bij anderen dan
zichzelf. Deze liet hij h et liefst schriftelijk vastleggen. Aan de openbaarheid
van de formatie werd bijzonder grote waarde gehecht, hetgeen de ruimte
voor alle betrokkenen inperkte. Ze werden als het ware voortdurend op de
vingers gekeken, wat h et spel van geven en nemen niet vergemakkelijkte.
Biesheuvel legde h et viertal drie vragen voor waarop hij gaarne schriftelijk
antwoord ontving. De vragen betroffen de door het kabinetsbesluit
noodzakelijk geworden wijzigingen van h et regeerakkoord, het dekkingsplan
301
en de datum van de verkiezingen. H et gezelschap was het eens over de
onmogelijkheid van een herstel van het vijf-partijenkabinet. De
gebeurtenissen sedert de bewuste nacht en ‘de publiekelijk door de
DS’70-bewindslieden ingenomen standpunten’ stonden herstel in de weg.
In de adviezen van de vier fractievoorzitters was ook nauwelijks gerept van
herstelmogelijkheden. Na dit eerste gesprek bleek al dat er bij de
KVP-fractie ernstige weerstanden bestonden tegen de noodzakelijke
aanpassingen van h et regeerakkoord.7 Dezelfde dag kwam het NKV m et
een verklaring waarin werd gepleit voor een krachtige en stabiele regering
met KVP en PvdA als kern.8 Het beoogde vier-partijenkabinet zou geen
volwaardige partner zijn bij het overleg over een sociaal contract. Derhalve
wilde ook het NKV verkiezingen op de kortst mogelijke termijn.
Dinsdag 25 juli bespraken Biesheuvel en de fractievoorzitters de
binnengekomen antw oorden.9 Van Schaik, Van Zeil en Zelissen van de
KVP-fractie hadden overwegende programmatische en politieke bezwaren
tegen het beoogde minderheidskabinet en vier andere fractieleden hadden
een of meer voorbehouden gemaakt bij de voorgestelde wijzigingen van het
regeerakkoord. De VVD zou het kabinet steunen indien alle leden van de
overige regeringsfracties dit eveneens zouden doen. De ARP verbond haar
steun aan de terugkeer van alle veertien ministers, waarmee ze vooral
bedacht was op h et beschermen van haar partijgenoot Boersma. Voor
zover de form ateur en de VVD hoopten op een personele reconstructie
waardoor Boersma geloosd kon worden, behoefden ze niet op enigerlei
medewerking van de ARP te rekenen.10 Programmatisch en voor wat het
dekkingsplan aanging gaven de antwoorden reden to t optimisme. De
enkele moeilijke punten leken oplosbaar, wat evenwel niet gold voor de
verkiezingsdatum. De bij de advisering al geopenbaarde kloof terzake
tussen de confessionele drie en de VVD was niet verkleind.
Inmiddels had Financiën zeventig miljoen gulden extra gevonden bij een
nadere berekening van de relevante inkomsten, waaronder nu ook de
opbrengst van het aanmunten viel. Wiegel greep dit aan ter rechtvaardiging 3
van een koerswijziging, gericht op het weer betrekken van DS’70 bij de
I
formatiebesprekingen.11 Hij kon zich verzekerd weten van de sympathie
van de CHU, die van meet af op een verzoeningspoging had aangedrongen.
Tilanus signaleerde, aansluitend op Wiegels publieke verklaring, dat
Biesheuvels opdracht zulk een reconstructiepoging niet belette. Wiegels
interventie vroeg overleg met de fracties. Dinsdagavond om half tien meldde
Wiegel de form ateur dat zijn partij inderdaad DS’70 wilde betrekken bij
het overleg, wat ‘het verstandigst’ kon geschieden onder leiding van
302
Biesheuvel zelf. Daags daarop om half drie kwamen formateur en
fractievoorzitters bijeen voor beraad over het voorstel van de VVD.12
Wiegel herinnerde de minister-president aan diens mededeling in het gesprek
met de vijf fractievoorzitters op 13 juli in h et Catshuis. Biesheuvel had
destijds voor het loon- en prijsbeleid duidelijke taal in de Troonrede in h e t
vooruitzicht gesteld. Meer recentelijk had de form ateur geciteerd uit een
nota van Boersma en Langman, waarin de nul-lijn als doelstelling van het
kabinetsbeleid was vastgelegd.13 Maar evenmin als de formateur wilde hij
door een te stellige verklaring van regeringszijde de sociale partners het
pistool op de borst zetten. Vooral door toedoen van de alert opererende
Andriessen ontwikkelde zich een discussie, waarin Wiegel min of meer
gedwongen werd ook de al genomen beslissingen van het kabinet inzake
uitgavenstijging (8,5 procent), dekkingsplan en verdeling der middelen
(eindvoorstel-Biesheuvel) als kader voor een eventuele reconstructiepoging
te aanvaarden. Tilanus somde een reeks van argumenten op ten gunste van
een reconstructiepoging: stabiele regering, continuïteit van beleid, advies
van Berger, uitstekende verhouding tussen de vijf Kamerfractievoorzitters,
sociaal contract en de ruim te van de form atieopdracht. Evenals Wiegel
wilde hij de form ateur de reconstructiepoging laten verrichten.
Andriessen zag alleen in het politieke feit dat Wiegel en Tilanus de
voorbereiding van een parlementair minderheidskabinet van de vier
partijen wensten te onderbreken voor een lijmpoging, eventueel voldoende
grond om zich tegen zulk een poging niet te verzetten. Hij merkte daarbij
op dat DS’70 zich vooralsnog weinig toeschietelijk had getoond op de
publieke verklaringen over een eventuele lijmpoging. Aantjes verzette zich
wel tegen een dergelijke poging, maar zou zich constructief opstellen
wanneer deze desondanks zou worden ondernomen. In dat geval diende
DS’70 haar publiek beleden w antrouwen in het beleid van Boersma wel
terug te nemen. Biesheuvel verzocht Wiegel en Tilanus om hun opvattingen,
welke een wijziging inhielden van het in de adviseringsfase ingenomen
standpunt, schriftelijk aan hem mede te delen en tevens het kader van de
voorgestelde reconstructiepoging aan te geven.
Andriessen had de verantwoordelijkheid voor de beslissing al dan niet een
reconstructiepoging in te lassen aan de form ateur gelaten, aan wie bij een
positief besluit de leiding kon worden toevertrouwd. Voor de formateur
stond dat allesbehalve vast, zoals hij ook ‘grote aarzelingen’ had aangaande
de wending die de formatie plots dreigde te nemen. Biesheuvel benadrukte
sterk de risico’s van een mogelijk uit elkaar drijven van de overgebleven
vier. Zou hij slagen, dan kreeg hij allicht te horen dat de breuk ‘dus’
303
voorkomen had kunnen worden. Zou zijn reconstructiepoging mislukken,
dan verwachtte hij h et verwijt dat hij te nauw betrokken was geweest bij
het conflict en derhalve niet de aangewezen persoon was voor een
verzoeningspoging, welke onder zijn leiding wel mislukken moest. De
demissionaire minister-president wilde niet in een slijtageslag verzeild
raken welke zijn positie kon aantasten. Dat verdroeg zich niet met zijn
streven om de vier bijeen te houden. Hij gaf uiting aan zijn ongenoegen over
de inhoud van de ontslagbrieven van Drees en De Brauw, waartegen hij
‘grote bedenkingen’ had. Ook hun in het openbaar geuite kritiek op de
oud-collegae nam hij beiden kwalijk. De form ateur opperde de mogelijkheid
om een onder zijn verantwoordelijkheid werkende ‘verkenner’ de
reconstructiepoging te laten verrichten, waarbij Biesheuvel ten onrechte
een analogie zag in de werkgroepen welke door informateur Steenkamp in
het leven waren geroepen. Aantjes zag voornamelijk nadelen in een door
Biesheuvel geleide reconstructie. Mocht deze niet slagen en daarna ook
nog het gesprek tussen de vier vastlopen, dan zou iedereen op zijn herhaald
falen, het eerst als minister-president, wijzen hetgeen Biesheuvel in een
onmogelijke positie zou brengen. De bijeenkomst eindigde met een dringend
beroep van de formateur op Wiegel en Tilanus om hun voorstel nog eens
diepgaand op alle risico’s en nadelen te onderzoeken. Mochten ze
desondanks blijven bij hun voorstel, dan zou de formateur aan de hand van
de toegezegde brieven dienaangaande beslissen over het verdere verloop
van de formatie.
Donderdag 28 juli moest de form ateur uit de brieven van Wiegel en Tilanus
afleiden dat beide partijen de vorming van een vier-partijenkabinet
(KVP, AR, CHU en VVD) wilden onderbreken voor een lijmpoging.
Aangezien Wiegel in zijn kaderomschrijving nadrukkelijk overeenstemming
over het loon- en prijsbeleid in 1973 verlangde, ontstond er consternatie in
de ARP waar dit werd opgevat als een aanval op Boersma’s positie.14 Al
eerder had De Brauw in een Brandpunt-uitzending gesteld dat een
lijmpoging voor DS’70 alleen zin had als ook de bestrijding van de inflatie
en derhalve het beleid van Boersma bestanddeel zouden zijn van het
overleg tussen de vijf.15 Biesheuvel nam contact op m et de ex-minister van
Justitie in het kabinet-Marijnen, mr. Y. Scholten (CHU) en vergewiste zich
van de medewerking van DS’70 aan de voorgestelde reconstructiepoging.
Vrijdag verscheen het communiqué van de formateur: ‘Nadat de
form ateur telefonisch interim-rapport aan de Koningin heeft uitgebracht,
heeft hij op basis van het door hem met de vier fractievoorzitters gevoerde
overleg, mr. Y. Scholten verzocht en bereid gevonden op zo kort
304
mogelijke termijn na te gaan o f een herstel van een vijf-partijenkabinet
bereikbaar is. Het kader waarbinnen deze werkzaamheden worden
verricht, zal door de form ateur in onderling overleg m et mr. Scholten
worden bepaald. De vier fractievoorzitters hebben hun positieve
medewerking te dezen toegezegd’.
Om half vier ’s middags stelde Biesheuvel de vier fractievoorzitters van zijn
beslissing op de h o o g te.16 Aan zijn beslissing was afzonderlijk overleg m et
Andriessen en Aantjes voorafgegaan. De form ateur motiveerde het
aantrekken van een ‘adviseur’ vanuit de voorkeur door Wiegel, Tilanus en
ook Andriessen uitgesproken voor een reconstructiepoging onder zijn
leiding, de gewenste continuïteit, de tijdwinst, de formulering van zijn
opdracht en de verwachting dat m et Scholten de poging bij DS’70 aan
geloofwaardigheid zou winnen. Wederom uitte hij zijn zorg over de
risico’s van een uiteenvallen van de vier partijen. Aan het eind van de
bespreking werd Scholten binnengroepen, die verklaarde dat Biesheuvel
als formateur verantwoordelijk bleef en dat hij zelf volledig achter de
poging to t reconstructie stond. De adviseur zou de komende dagen
inderdaad zijn werkzaamheden in nauw contact m et de formateur
verrichten. Berger sprak publiekelijk zijn vertrouwen u it in de persoon van
Scholten, maar toonde zich weinig ingenomen met de staatsrechtelijke
figuur van een ingekaderde, aan de form ateur ondergeschikte adviseur.17
Met Scholten formuleerde de form ateur het kader. Zowel het begrotings- als
het loon- en prijsbeleid zouden binnen de grenzen, getrokken door de
beslissingen van het eerste kabinet-Biesheuvel moeten blijven. Bovendien
diende redelijke zekerheid geschapen te worden dat geen nieuwe
breukpunten zouden ontstaan. Hoewel Biesheuvel tegenover de Kamer
later zou ontkennen dat het kader te eng was voor het bereiken van
overeenstemming, mogen we aannemen dat het kader in zoverre een
oplossing blokkeerde dat Boersma’s beleid geen inzet van het overleg
m ocht w orden.18 Bovendien had de form ateur belang bij een nauw kader,
dat ook de ruimte van de VVD voor een verwijdering van de confessionele
drie to t minimale afmetingen zou beperken. De lijmpoging had alleen kans
van slagen als DS’70 om algemeen-politieke redenen bereid zou zijn tot
vérgaande concessies, vooral in de sfeer van het loon- en prijsbeleid. De
begrotingsproblemen zouden dan ‘zonder veel m oeite’ uit de wereld zijn
geholpen, zoals de adviseur in zijn eindverslag terecht opm erkte.19
305
Mr. Y. Scholten, formatie-adviseur van 28 juli tot 4 augustus 1972
Een staatsrechtelijk novum
Mr. Y. Scholten, op 1 februari 1918 te Amsterdam geboren, studeerde na
een gymnasium bèta-opleiding rechten aan de Gemeentelijke en door de
oorlogsomstandigheden gedurende de laatste zes maanden aan de Vrije
Universiteit. Hij was staatssecretaris voor OKW in het kabinet-De Quay
geweest en van 1963 to t 1965 minister van Justitie. Na zijn ministerschap
koos hij definitief voor het compagnonschap in het Advocatenkantoor
De Brauw, Wijckerheld Bisdom c.s., wat niet betekende dat hij elk contact
m et de politiek verloor. Binnen de CHU genoot hij als oud-minister hoog
aanzien en bij de kabinetsformatie van 1967 behoorde hij to t de groep
adviseurs rond Beemink. Ook het lidmaatschap van de Staatscommissie
Cals-Donner was zeer geëigend voor het gaande houden van zijn
belangstelling voor de publieke zaak. De vijf fractievoorzitters begroetten
zonder uitzondering in lovende bewoordingen de tijdelijke rentree van
Scholten in de Haagse politiek. Zijn scherpzinnigheid, politiek gevoel en
aimabele omgang hielpen een klimaat ontstaan, waarin de vrijwel kansloze
poging zich toch nog ontwikkelde to t een zaak van een dubbeltje op z’n
kant.
Het weekend besteedde de adviseur aan bestudering van lijvige dossiers en
de aldus verworven kennis toetste hij vervolgens aan de opvattingen van de
meest betrokken bewindslieden, onder wie Nelissen, Langman, Boersma,
De Koster, Udink en Van Veen. Ook de grondlegger van het
kabinet-Biesheuvel, Steenkamp, diende de adviseur van advies. Steenkamp
had eerder DS’70 in het openbaar een Dante-tekst voorgehouden, waarin
de heetste plaatsen in de hel gereserveerd werden voor wie het op een
beslissend m om ent liet afweten.20 Uiteraard raadpleegde Scholten ook
Beel over een aantal staatsrechtelijke aspecten van de crisis. De minister
van Staat wees erop dat bij elke interne crisis in een kabinet, de Koningin
de oplossing allereerst zocht in herstel van de samenwerking. Naar zijn
oordeel was Biesheuvel geen sterke minister-president en
medeverantwoordelijk voor de crisis, welke door zijn toedoen te zwaar
aangezet was.21
Scholten had zich voorgenomen via overleg m et de vijf fractievoorzitters
to t een vergelijk te komen. Mocht Berger enige ruimte zien voor een
compromis, dan was hij meer dan Drees of De Brauw de aangewezen man
om voor DS’70 de deur van het Catshuis weer te openen. Bewust betrok
306
Scholten de DS’70-ministers uit het kabinet-Biesheuvel niet in het overleg,
wat niet wegnam dat hij zich terdege op de hoogte stelde van hun visie op
de breuk. Berger stelde de adviseur nam elijk memoranda van Drees en
De Brauw ter hand, waarin die visie was neergelegd en toegelicht.22 De
oorsprong van het conflict werd dus wel degelijk in de beschouwingen van
de adviseur meegenomen.
De formatie-adviseur was door Biesheuvel op het hart gedrukt dat zijn
onderzoek ‘op zo kort mogelijke term ijn’ diende te worden afgerond.23
Het met Biesheuvel in h et Catshuis overeengekomen kader bleef formeel
voor de vijf fractievoorzitters geheim, hoewel Wiegel, Andriessen, Tilanus
en Aantjes uit de voorafgaande gesprekken wel konden opmaken wat h e t
kader inhield. Achteraf rijst de vraag o f Berger op enigerlei wijze kennis
droeg van de randvoorwaarden, waarbinnen de reconstructiepoging zich
m oest bewegen.24 Bezat hij die kennis wel, dan mag het verbazingwekkend
heten dat hij meedeed. Waarschijnlijker is dat Berger alleen kon vermoeden
wat form ateur en adviseur hadden afgesproken. Uiteraard had Berger
opening van zaken moeten eisen alvorens in overleg te treden en aldus
DS’70 te committeren aan de reconstructiepoging. Het kader behelsde
feitelijk het laatste bod van de vier aan DS’70 en zou, in deze vorm aan
DS’70 voorgelegd, stellig zonder veel plichtplegingen zijn afgewezen.
Op zichzelf bestaat er geen enkel staatsrechtelijk bezwaar tegen het door
Biesheuvel geïntroduceerde novum van een ‘informerende’ adviseur van de
form ateur, hoewel de constructie iets gekunstelds had. Biesheuvel bleef
immers politiek verantwoordelijk, zonder zich de facto aan de lijmpoging
te comm itteren door bij voorbeeld aan het beslissende en laatste overleg
van de vijf deel te nemen. Deze afzijdigheid moest hem behoeden voor
politieke averij, terwijl de gehele adviseursopzet bedoeld was om toch de
touwtjes in handen te houden. Aan die touwtjes zaten de vier
fractievoorzitters en de adviseur stevig vast, doordat ze zich gebonden
achtten aan het kader. Aldus kreeg Berger een marionettenspel te
aanschouwen, waaraan hij ging m eedoen zonder naar het scenario te
vragen in de naïeve veronderstelling dat het in gemeenschappelijk overleg
zou worden geschreven.
Biesheuvel had het adviseurschap ook een andere invulling kunnen geven,
waardoor herhaling van dit gelegenheidsexperiment aan te bevelen ware.
Een o f meerdere adviseurs tussen (in)form ateur en betrokken politieke
groeperingen kunnen als vertrouwenspersoon uiteraard bijzonder nuttig
werk doen in de sfeer van het wegmasseren van persoonlijk getinte
tegenstellingen, het maken van com prom isteksten al dan niet via overleg en
307
in het algemeen als hulpmakelaars. Voorwaarde voor zuivere verhoudingen
is dan wel dat de benoemde (in)form ateur zelf nadrukkelijk leiding geeft
en néémt in elke situatie en bij elke gelegenheid waar het welslagen van
zijn arbeid op het spel staat. Form ateur Biesheuvel verkoos een constructie
welke primair zijn handen schoon moest houden. Scholtens adviseurschap
gaf hem gelegenheid zijn eigen handen in vermeende onschuld te wassen.
Handig maar niet fraai.
Woensdag 2 augustus ontving Scholten een schrijven van
DS’70-fractievoorzitter Berger waarin herinnerd werd aan de eerste
miljoenennota van het kabinet-Biesheuvel. Het kabinet had daarin de
beteugeling van de kosteninflatie binnen twee jaar in het vooruitzicht
gesteld. ‘Tot mijn spijt heeft het eerste jaar daartoe geen bijdrage geleverd.
Door deze vertraging is een duidelijke beslissing over het inkomens- en
prijsbeleid voor 1973 van fundamenteel belang.’25 Deze brandbrief lag
geheel in de lijn van de publieke verklaringen van Berger, welke de
inflatiebestrijding vooropstelde als voorwaarde voor deelneming van
DS’70 aan de regering.26 Tegelijkertijd liet de KVP weten een overwegend
belang te stellen in het overleg met de sociale partners. Wiegel wees in het
openbaar vooral op het gevaar dat na de vervroegde verkiezingen Den Uyl
in het Catshuis zou komen. Diens politiek zou óók DS’70 uiterst
onaangenaam moeten zijn. De verkiezingen zelf konden voor de
confessionelen moeilijk een lonkend perspectief zijn, gelet op de
opinie-onderzoeken. K ortom , de brief van Berger en tal van uitlatingen in
de media wezen op egelstellingen in plaats van compromis-bereidheid.
Ook de afzonderlijke besprekingen met de bewindslieden en de
fractievoorzitters verliepen voor de adviseur weinig bemoedigend. Van de
bewindslieden droeg Udink een aantal suggesties aan ter leniging van de
nood bij Verkeer en Waterstaat. Ook vóór de crisis had de CHU-minister
een prijzenswaardige belangstelling en hulpvaardigheid aan de dag gelegd
waar het ging om de overbrugging van de tegenstellingen m et onder meer
Drees. Boersma voelde weinig voor de terugkeer van DS’70 in het
Catshuis, waarvan hij nadelige repercussies op het loonoverleg vreesde.27
Mocht dat overleg mislukken, dan nog plaatste hij vraagtekens bij de
politieke mogelijkheid van een loonmaatregel welke in ieder geval
vergezeld zou moeten gaan van een prijsbeschikking. Dat laatste wilde
Langman pas overwegen indien er zekerheid bestond over het gewenste
effect van de looningreep. Aantjes herhaalde tegenover de adviseur nog
eens zijn aarzelingen over de reconstructiegedachte. De Koster en Wiegel
waren vooral in de weer om de defensiebegroting wat meer ruimte te
308
geven, in ieder geval voor 1974 en 1975. Nelissen had op de al toegewezen
uitgaven enkele kortingen toegepast waarover de VVD nogal verbolgen
was. Nu Boersma en Langman een gemeenschappelijke nota over het te
voeren loon- en prijsbeleid hadden opgesteld, drong de VVD bij monde van
Wiegel niet aan op een harder kabinetsbeleid, wèl op iets meer duidelijkheid
over de eigen verantwoordelijkheid van de regering.
Berger verzekerde de adviseur dat hij ‘dolgraag’ de breuk hersteld zag.
DS’70 was niet op een crisis uit geweest, wat hij ‘bewees’ aan de hand van
het optreden van De Brauw inzake de collegegelden. De Brauw had zelfs
m et de portefeuillekwestie gedreigd om de onwillige Eerste Kamer de
duizend gulden collegegeld te doen aanvaarden. De DS’70-fractievoorzitter
voelde zich in de steek gelaten door zijn vier collegae, met wie hij in
Londen over het loon- en prijsbeleid gesproken had in een sfeer van
gemeenschappelijke zorg over de ontwikkeling.28 Hij paste ervoor de
‘Chamberlain van de inflatie’ te worden en verlangde van de regering dat
ze ook echt regeerde. Voor zover de reconstructie zich tot personen zou
uitstrekken, waarschuwde Berger de adviseur voor pogingen Drees en
De Brauw opzij te zetten. Het welslagen van de poging moest to t terugkeer
van beide ex-bewindslieden leiden.
De vele besprekingen en de uitlatingen in de media kunnen de adviseur
onmogelijk optimistisch hebben gestemd over de afloop. De ARP zou
stellig niet meewerken als op enigerlei wijze de positie van Boersma in het
gedrang zou komen. De VVD vertoonde niet de minste neiging tot
frontvorming m èt DS’70 tegen de confessionele drie. De KVP stelde zich
terughoudend op. De wil to t reconstructie leefde nog het sterkst bij
DS’70 zelf, omdat het alternatief uit een vrij uitzichtloos isolement
bestond. De enige kans op welslagen lag in herstel van het kabinet.
Wellicht was DS’70 om algemeen-politieke redenen tot een knieval bereid,
hetgeen de volgelingen van Drees weer to t een acceptabele coalitiepartner
kon maken omdat ze daardoor electoraal minder gevaarlijk zouden zijn
voor de overige vier partijen, de VVD in het bijzonder.
Donderdag 3 augustus tegen half tw aalf kwam het gezelschap in de
vergaderzaal van de RAWB, Plein 1813 nr. 2, bijeen voor de eerste en
tevens laatste gemeenschappelijke ontm oeting.29 De adviseur begon met
een sermoen over de ernst van de ontstane situatie. Het gevaar van
politieke desintegratie kon door verkiezingen niet worden weggenomen;
eerder waren die verkiezingen een symptoom van de desintegratie welke
ook het financieel-economisch beleid bedreigde. Hij wees de vijf op de
verantwoordelijkheid van de politieke partijen. Scholten memoreerde de
309
vertrouwenscrisis, die door alle problemen heen speelde en vermoedelijk
niet geheel zou verdwijnen, ook al werd men h et zakelijk eens. Die
mogelijkheid achtte hij aanwezig om dat de partijen, ondanks andersluidende
publieke verklaringen waaraan hij verder geen boodschap had, zakelijk
gesproken zeer dicht bij elkaar stonden. De gevoerde gesprekken hadden
hem daarvan overtuigd. Bij voldoende politieke wil moest overeenstemming
te bereiken zijn. Die politieke wil wenste de adviseur te toetsen aan een
door hem opgesteld stuk, ook al om dat snelheid een op zichzelf bepalende
factor was voor het welslagen van zijn arbeid.
Scholten vertelde een en ander grondig met de form ateur besproken te
hebben, met wie hij tevens to t de overtuiging was gekomen dat de
begrotingsproblemen naar een soort reconstituerend beraad dienden te
worden verwezen. Anders zou via de fractievoorzitters, die bovendien niet
het geheel konden overzien, gans Nederland zich gaan bemoeien met de
opstelling van de begroting waarvoor allereerst het kabinet
verantwoordelijkheid droeg. De kabinetsbesluiten over de maximale groei
van het totaal der relevante uitgaven voor de jaren 1973—1975 en het
dekkingsplan voor 1973 moesten als gegeven worden beschouwd, omdat
anders alles op losse schroeven kwam te staan.
Het vooruitschuiven van de begrotingsproblematiek naar het
reconstituerend kabinetsberaad bracht Berger in het geweer. Hij wees op
‘het politiek niet onbelangrijke feit’ dat juist daarin de oorzaak van het
uittreden van de DS’70-bewindslieden had gelegen. Een vergelijk over de
begrotingsproblematiek moest hoe dan ook getroffen worden en naar
buiten kon van overeenstemming geen sprake zijn, zolang dit vergelijk niet
bereikt was. Scholten kwam hem tegemoet door hem te verzekeren dat de
mogelijkheden daartoe door hem afgetast zouden worden nog vóór het
uitbrengen van zijn advies aan de form ateur, opdat er redelijke zekerheid
zou bestaan over een positieve uitkom st. Hierop legde de adviseur een stuk
voor over het loon- en prijsbeleid, dat vooral door zijn compositie maar
niet door de gekozen bewoordingen DS’70 tegemoet kwam. De reacties op
dit stuk zag de adviseur als essentieel voor zijn advies. Hij wenste een
duidelijk ja of neen, terwijl amendementen van wezenlijke betekenis voor
de strekking van het stuk zonder meer een negatief advies zouden
bewerkstelligen. Van interpretatieve antwoorden vreesde hij
‘Linggadjati’s’. 30 Mogelijke wijzigingen van het regeerakkoord schoof men
door naar de formatie. Alleen defensie en abortus als potentiële
breekpunten gaven aanleiding to t langduriger discussies, met als conclusie
dat primair de form ateur c.q. het kabinet daarvoor een oplossing diende te
310
zoeken en de adviseur zijn eindoordeel niet zou laten bepalen door deze
kwesties. Kortom , Scholten stelde h e t loon- en prijsbeleid volstrekt centraal.
Berger tastte dienaangaande de grenzen af voor amenderingen welke meer
zekerheid zouden verschaffen over h e t ingrijpen van het kabinet na een
eventuele mislukking van het overleg over een sociaal contract. Wiegel toonde
zich ingenomen m et de passage over de verantwoordelijkheid van de
regering inzake lonen en prijzen. Langs zijn neus weg deelde hij mee dat
Langman duidelijk de indruk had gew ekt dat bij het uitblijven van een
sociaal contract het kabinet zou ingrijpen. Wiegel had hem daarnaar
diezelfde ochtend nog telefonisch gevraagd. Ook hij wees een
pistool-op-de-borst-verklaring van de zijde van het kabinet van de hand.
Overigens bleef Scholtens voorstel geheel en al binnen het overeengekomen
kader door de formule dat aan het overleg Verre de voorkeur’ werd gegeven.
Nog dezelfde avond belde Berger de adviseur met de mededeling dat
DS’70 op basis van h et voorliggende voorstel niet mee kon doen. De
volgende dag ontving de adviseur de schriftelijke reacties. Wiegel had over
de redactie van zijn brief vertrouwelijk overleg m et Scholten gevoerd,
aangezien hij wel iets kwijt wilde over de noodzaak van een krachtig
beleid, doch daardoor niet bij de ‘brekers’ terecht wilde komen. Berger
kwalificeerde Scholtens tekst als ‘tekortschietend’. Zekerheid over hetgeen
het kabinet dacht te doen als het overleg over het sociaal contract zou
mislukken, achtte hij een eis van openheid en behoorlijk bestuur. Berger
zelf had desondanks wellicht toch aan herstel van de coalitie willen
meewerken, maar iemand als De Brauw vond het desbetreffende stuk
volstrekt onvoldoende, wat na zijn vele publieke verklaringen ook moeilijk
anders kon.
Het schriftelijk advies van Scholten aan de form ateur, gedateerd
4 augustus 1972, legde ten gerieve van Biesheuvel nog eens vast dat de
begrotingsproblematiek op 16 juli h et ‘essentiële breekpunt’ was. Het
argument was dat Drees en De Brauw destijds geen gebruik maakten van
de mogelijkheid om de begrotingsvoorstellen te aanvaarden onder
voorbehoud van de vervolgens te nemen beslissingen over de loon- en
prijspolitiek.31 Alsof Biesheuvel een dergelijk vérstrekkend voorbehoud
had kunnen of willen toestaan! Scholten concludeerde negatief over de
mogelijkheden to t herstel van een vijf-partijenkabinet omdat Berger
toevoegingen aan de tekst verlangde die ‘indien zij zouden worden
opgenomen, op overwegende bezwaren bij anderen zouden stuiten’.
Met dit advies had Scholten zijn taak volbracht, loyaal jegens zijn
opdrachtgever en m et opvallende doortastendheid. Eén week was genoeg.
311
Formateur Biesheuvel krijgt de vier weer op één rail
(4 —9 augustus 1972)
De mislukte reconstructiepoging gaf de overgebleven vier een alibi om over
DS’70 heen te vallen als verantwoordelijke partij voor een tweevoudige
breuk, welke de continuïteit van h et beleid schade had berokkend en
nieuwe verkiezingen noodzakelijk maakte. Bij de algemene beschouwingen
over de regeringsverklaringen namen de voorzitters van de drie confessionele
partijen, Tilanus incluis, afstand van DS’70. Deze partij kon bezwaarlijk nog
in aanmerking komen voor een toekomstige coalitie. De verhouding tussen
de confessionele drie en de W D was in de week van Scholten verder
verslechterd door uitlatingen van onder meer Aantjes. Berger zou de W D
spottend een door de confessionele drie ingehuurde ‘kortverbander’
noemen, waarmee hij de kern van de problemen tussen die partij en de
confessionele drie aanwees.
De confessionelen zouden voor de verdere duur van het kabinet-Biesheuvel
wel loyaal met de W D samenwerken, maar lonkten naar de progressieve
drie m et het oog op de formatie na de vervroegde verkiezingen. De VVD
dreigde dan in een isolement terecht te komen. Overigens blijft het de
vraag o f de VVD haar politiek gewicht in de landspolitiek niet aanzienlijk
had kunnen verzwaren door gedurende de crisis met DS’70 te pacteren.
Nu liet de VVD de samenwerking m et de confessionele drie prevaleren
boven blokvorming met DS’70, waarmee inhoudelijk méér overeenstemming
bestond. Via de CHU had het blok VVD-DS’70 een belangrijke vinger in
de confessionele pap kunnen houden. Dit had een overstap van KVP en
ARP naar de progressieve drie op z ’n m inst bemoeilijkt, temeer daar
Biesheuvel zijn politieke overlevingskansen nauw had verbonden m et de
confessioneel-liberale samenwerking. Blokvorming m et DS’70 beperkte
tevens de electorale risico’s voor de W D , die dankzij de onverzoenlijke
houding van de progressieve drie de confessionelen had kunnen mangelen
zolang zij niet bereid waren voor de W D te opteren.
Biesheuvel nam op 4 augustus het form atieheft weer in handen en keerde
terug naar het beginpunt van zijn formatiepoging: vorming van een
minderheidskabinet van KVP, ARP, CHU en W D van beperkte levensduur.
De eerste reeks van vier besprekingen vóór het Scholten-intermezzo hadden
al aan het licht gebracht dat de vorming van een ‘nieuw’ kabinet op basis
van een aangepast regeerakkoord ernstige problemen van zakelijke en
algemeen-politieke aard opriep. Een nieuw programakkoord had te veel
weg van een herbevestiging van de confessioneel-liberale alliantie, hetgeen
KVP en ARP met het oog op de aanstaande verkiezingen minder gewenst
achtten. Intensief beraad in liberale kring resulteerde in de neiging, aan
voortzetting van het kabinet-Biesheuvel enkele voorwaarden te verbinden.
Het sociaal contract zou vóór 10 november gereed dienen te zijn, dus
voordat de onderhandelingen over enige grote CAO’s zouden starten.
Voorts zouden alle 74 leden der betrokken fracties dit kabinet moeten
steunen en m ochten de verkiezingen niet later dan eind november
plaatsvinden.32
Daags hierna, dinsdag 8 augustus, beraadslaagden de formateur en
Andriessen, Wiegel, Aantjes en Tilanus over de door Biesheuvel voorgelegde
conclusies en vragen. Op verzoek van Wiegel onderbrak de formateur het
gesprek teneinde Wiegel gelegenheid te geven zijn fractie en zijn
‘voogdijraad’ te raadplegen.33 Alleen inzake de verkiezingsdatum kreeg de
W D haar zin, hoewel dat ernstige spanningen opriep met het gevaar van
een nieuwe b reu k .34 De twee overige verlangens van de liberalen bleven
goeddeels onbevredigd. Uiteindelijk vond men elkaar op een aantal
conclusies.35
1 De fracties van KVP, ARP, CHU en W D blijven het kabinet steunen,
ervan uitgaande dat alle demissionaire bewindslieden weer zouden
terugkeren. Ook de KVP-dissidenten zouden het heroptreden steunen, doch
behielden zich het recht voor op onderdelen van h et beleid afwijkend te
oordelen c.q. te stemmen.
2 Het regeerakkoord van 21 juni 1971 werd herbevestigd en de
noodzakelijke aanpassingen ten gevolge van de kabinetsbeslissingen werden
aanvaard.
3 Het kader van het financiële beleid (stijging relevante uitgaven en
dekkingsplan 1973) zoals door het kabinet vastgesteld, bleef onaangetast.
4 De begroting-1973 en daarmee samenhangende wetsontwerpen zouden
vóór de Tweede-Kamerverkiezingen m oeten worden behandeld.
5 De vier fractievoorzitters stemden in m et het te voeren loon- en
prijsbeleid, zoals geformuleerd door mr. Y. Scholten, ‘naar de letter en de
geest’.
6 Vóór eind november zouden nieuwe verkiezingen worden gehouden.
Woensdag 9 augustus legde Biesheuvel deze conclusies aan de ministerraad
voor m et de vraag of de bewindslieden bereid waren hun taak voort te
zetten op basis van de bereikte overeenstemming tussen de form ateur en de
vier fractievoorzitters. Dit bleek het geval, waarop Biesheuvel nog diezelfde
avond de Koningin telefonisch eindrapport uitbracht m et het verzoek van
zijn opdracht ontheven te worden. Op 10 augustus verscheen een
communiqué van het kabinet van de Koningin: ‘Hare Majesteit heeft het
313
verzoek van mr. Biesheuvel ingewilligd en de ministers en
staatssecretarissen op grond van het door mr. Biesheuvel uitgebrachte
rapport in overweging gegeven het ter beschikking stellen van de
portefeuilles terug te nemen; de ministers en staatssecretarissen hebben
inmiddels hieraan gevolg gegeven.’
Staatsrechtsgeleerden wierpen de vraag op of, nu de ministers teruggekomen
waren van hun ter beschikkingstelling, het kabinet, geformeerd
overeenkomstig de opdracht een parlementair meerderheidskabinet te
vormen, ook gedurende zijn verdere voortbestaan moest overeenstemmen
m et de inhoud van de oorspronkelijke opdracht. Vrijwel alle deskundigen
ontkenden op verschillende gronden deze gehoudenheid. Terecht, want het
thans optredende kabinet was bepaald niet hetzelfde als het
oorspronkelijke vijf-partijenkabinet. Bovendien was het geformeerd op
basis van een nieuwe opdracht tot vorming van een kabinet, waarbij de
voordracht materieel bestond uit de veertien overgebleven ministers.
Duynstee signaleerde wel twee merkwaardigheden: over de basis van het
kabinet werd in het parlement geen woord gezegd, en Biesheuvel noemde
niet het overleg met de vier fractievoorzitters bij de redenen om ontheffing
van zijn opdracht te verzoeken.36
Staatsrechtelijk waren nieuwe verkiezingen niet geboden. Staatsrechtelijk
gesproken had het kabinet kunnen wachten to td at het politiek een
Kamermeerderheid tegenover zich vond. In die dagen was men evenwel
sterk onder de indruk van de ‘partnerwisselingen’ in de periode 1963—1967,
waardoor menigeen doorsloeg in de richting van gehoudenheid to t
vervroegde verkiezingen bij elke partnerruil. Schmelzer en Udink hebben
zich tevergeefs in het kabinet verzet tegen deze stroming. Overigens was in
1972 niet sprake van ‘partnerruil’ maar van ‘partnerverlies’.
De verkiezingsdatum was voornamelijk het gevolg van de electorale
rekenkunde bij de VVD, die DS’70 geen herstelperiode in de
oppositiebanken wilde toestaan. De ARP-fractie verbood Biesheuvel te
spreken over een kabinet-Biesheuvel II en ook de KVP was allergisch op
dit punt. Het nieuw optredende kabinet m ocht geen inzet van de
verkiezingen worden. DS’70 bleef in de Kamer op belangrijke momenten
het kabinet steunen, zoals bij de verhoging van de BTW.
De minister-president verantwoordt zijn optreden
Biesheuvel gaf in een regeringsverklaring een chronologisch en zeer
gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen welke to t de kabinetscrisis
314
leidden en van hetgeen sedertdien geschiedde. Voorts deelde hij mee dat de
overgebleven vier partijen zich nog steeds baseerden op het regeerakkoord
van 1971, waarmee aan het kabinet een parlementair karakter gegeven
werd.
Den Uyl: \ . al die aanvankelijke verhalen, met name ook van de VVD, dat
het toch echt alleen maar de onwil van Drees en De Brauw was om in eigen
vlees te snijden toen het erom ging te bezuinigen op hun eigen
departem enten, zijn door de heer Scholten weggepoetst. De heer Scholten
heeft zich uitsluitend bezig gehouden m et het loon- en prijsbeleid.’ Hij
wees erop dat een loonmaatregel, ‘de illusie van DS’70 o f de wensdroom van
de VVD’, enkel uitvoerbaar is m et medewerking van de werknemer. ‘Het is
dan ook niet mogelijk, deze crisis te beschouwen als een incident o f als een
kwestie van oververmoeidheid van de ministers, een tekortschietende
vergadertechniek van een voorzitter van een ministerraad, een plotselinge
oprisping van gewetensbezwaren van ministers van DS’70 of als een gevolg
van het warme weer o f de vele regen.’ Den Uyl uitte zijn verbazing over het
feit dat de minister-president pas na drie dagen, op 19 juli, naar de
Koningin ging en geen ontslag indiende maar een ministerraadsvergadering
belegde. ‘Welke dienst meende de heer Biesheuvel het land te bewijzen
door onder zijn verantwoordelijkheid de heer Scholten iets te laten doen,
waarin hij zelf kennelijk niets zag en waarvan hij kon weten, dat het de
duur van de crisis zou verlengen? (. ..) Het is tenslotte duidelijk, dat de
heer Biesheuvel niet heeft gedaan, wat hem was gevraagd, namelijk een
kabinet te vormen. Hij is blijven zitten m et een kabinet, dat niet meer past
in de opdracht, die door de heer Biesheuvel wel is aanvaard indertijd,
verleden jaar, namelijk een kabinet te vorm en, dat steunt op een
parlementaire meerderheid (. ..) Ik vind dat de heer Biesheuvel in zijn
optreden als form ateur de zuivere verhouding tussen regering en parlement
niet heeft gediend. Hij heeft naar mijn mening verantwoordelijkheid
aanvaard voor een te ruime opdracht en hij heeft die te ruime opdracht to t
in het eindeloze gerekt.’ Hij wees op h e t voornemen om eerst de begroting
te behandelen en dan pas verkiezingen te houden. ‘De Kamer ontbinden op
het mom ent dat het het kabinet uitkom t; dat is het standpunt van het
kabinet ( . . . ) Het is een poging om het kabinet een status te geven die het
niet heeft en die het niet toekom t (. . .) Toen het interimkabinet-Beel
optrad, eind 1958, stond het ontbindingsbesluit de volgende dag in het
Staatsblad. Op diezelfde dag vond overigens een debat in de Kamer plaats;
dit als een kleine bijdrage to t het geheugen van de minister-president. Toen
het interimkabinet-Zijlstra op 22 november 1966 optrad, kwam het
315
ontbindingsbesluit drie dagen later to t stand. En nu?’ Hij stelde dat de
Kamer in feite demissionair is, het kabinet niet naar huis kon sturen en dat
dus het kabinet ‘geen fundamentele politieke beslissingen (mag) nemen of
voorstellen. Het mag ook niet trachten, de begroting en het dekkingsplan
af te handelen’. Ander beleid zou inzet van de verkiezingen worden.
Den Uyl wees op een positieve uitspraak daarover van De Zeeuw en de
negatieve van Aantjes.
Van Mierlo: ‘DS’70 heeft gebroken vanwege haar opmerkingen over de
inflatiebestrijding en of zij gelijk heeft o f niet, de partij heeft er recht op
dat dit erkend w ordt.’ Hij stelde vast dat de nullijn door iedereen in het
kabinet aanvaard was, maar dat er onenigheid was hoe die bereikt moest
worden. Gezien de zaak en de uitkom st moesten er zo snel mogelijk
verkiezingen worden uitgeschreven, kon niet schelen door wie. ‘Als de
betrokkenen en de verantwoordelijke partijen in deze crisis zich door deze
doodgewone, oerdemocratische principes hadden laten leiden, had de
kabinetscrisis inderdaad niet langer, zoals ook de premier aanvankelijk
dacht, dan een paar dagen behoeven te duren. In plaats daarvan hebben wij
de armzaligste vertoning van een vijfde-rangs toneelstuk te zien
gekregen, een doorlopende voorstelling van spelletjes
zwarte pieten, kat en muis, wie-kunnen-wij-de-schuld-geven,
hoe-maak-ik-mij-het-sappigste-voor-mijn-kiezers, hoe-blijf-ik-aan-de-macht.
Alle denkbare inspiraties in de politiek, behalve die ene die er had moeten
zijn, namelijk: hoe geef ik zo snel mogelijk in dit conflict het woord aan de
kiezers?’ Er werd voorbijgegaan aan een informateur. ‘Geen nood, de
dienstdoende form ateur schaft zich op eigen gezag een informateur in
privédienst aan.’ Vier partijen adviseerden geen lijmpoging, alleen DS’70
deed dat. Nelissen vond ‘zo maar zeventig miljoen. De VVD en de CHU,
twee van de vier partijen die het staatshoofd niet om een lijmpoging
hebben gevraagd, vragen de form ateur er nu wel om, omdat naar hun
mening de vondst van de heer Nelissen een nieuw politiek feit is. De twee
andere politieke partijen, de KVP en de AR, lachen zich slap om dat
nieuwe politieke feit, te zamen m et de formateur en de rest van het
Nederlandse volk, maar verklaren wel doodernstig dat deze stupiditeit op
zich zelf wel een nieuw politiek feit is. Zo kom t er dan een lijmpoging, die
wordt georganiseerd door de vier partijen die de Koningin er niet om
gevraagd hebben en die uiteindelijk mislukt door de weigering van de enige
partij die er wel om had gevraagd ( . . . ) De heer Scholten sch reef. . .doodleuk
het oude standpunt van de heer Boersma op . . Het conflict ging erover
dat öf DS’70 ö f ARP moest opstappen. ‘. . . het nieuwste staatsrechtelijke
316
monstrum : een nieuw kabinet dat n iet demissionair is, ook niet het oude,
maar ook niet een nieuw kabinet is (. . .) Het magisch realisme tegenover
mij ziend, denk ik: kijk maar; er zit n ie t wat er z it’ (vrij naar Nijhoff).
Andriessen: vervroegde verkiezingen zijn onontkoom baar. ‘De vraag
wanneer die verkiezingen zouden m oeten plaatsvinden, wensten wij te
beoordelen tegen de achtergrond van de problemen waarvoor ons land
staat. ( . . .) De noodzaak van vervroegde verkiezingen m o e st. . . naar ons
oordeel worden gecombineerd m et de noodzaak om to t aan de datum van
die verkiezingen een krachtig regeringsbeleid te kunnen voeren.’ De KVP
was voor begin juni 1973, VVD had echter bezwaren. ‘Ik betreur dat.’
Hij sprak over een m inderheidskabinet. De reconstructiepoging had de zegen
van de KVP, niet vanwege de zeventig miljoen, maar enkel omdat VVD en
CHU die poging wensten. Tot de taak van het kabinet behoorde zijns
inziens ten eerste indiening van behandeling van begroting en dekkingsplan;
ten tweede to t stand brengen van het sociaal contract; ten derde
behartiging van al die zaken, welke h e t landsbelang vergen.
Wiegel: ‘Namens mijn fractie vanavond een hartelijk welkom aan het
kabinet-Biesheuvel I achter de regeringstafel (. . .) Ik vond het van het
allergrootste belang die lijmpoging te ondernem en, omdat ik het niet in
het belang van het land acht dat er een kabinet m et de PvdA kom t.’ Hij
constateerde dat de vijf onder leiding van Scholten het materieel eens
waren over het loon- en prijsbeleid. De weigering van DS’70 achtte hij
onbegrijpelijk.
Berger herhaalde zijn opvattingen over h et ontstaan der crisis en het
verloop van de formatie.
Bakker: ‘Wat doet de formateur? Hij benoem t een sub-formateur. Deze
m oet het kabinet vormen, dat hij niet wil of kan vormen. Kortom, de
heer Biesheuvel benoemt zichzelf tijdelijk to t staatshoofd. Koning
Biesheuvel! ( . . . ) Dit werd een ‘lijmpoging’ genoemd, er was echter geen
lijm, alle lijm zat al tussen de zetel en de broek van de heer Biesheuvel.’
Conclusies
1 Onduidelijk blijft waarom het restkabinet-Biesheuvel pas de
portefeuilles ter beschikking stelde nadat het ontslagverzoek van de
DS’70-bewindslieden was ingewilligd. De procedure verscherpte de breuk,
welke formeel een definitief karakter kreeg. Vermoedelijk overwoog
Biesheuvel om m et de vier partijen en de 74 Kamerzetels gewoon dóór te
gaan en liet hij zich sterk leiden door geraaktheid over het optreden van DS’70.
317
'
2 Al bij de aanvang-vaa.de formatiejjieshguvel bleek het vertrouwen
tussen de confessionele drie~èrTcfé"VVD tanende. Het verloop van de
formatie vergrootte de spanning, blijkens de irritaties over en weer tussen
vooral Aantjes en Wiegel. KVP en AR lonkten al met één oog naar een
coalitie m et de progressieve drie.
3 Staatsrechtelijk valt er op de afhandeling van de crisis in de
verschillende fasen niets aan te m erken. De gekozen oplossingen werden
wel zeer sterk door politieke overwegingen bepaald. Het novum van een
adviseur, die onder de verantwoordelijkheid van de formateur ‘de directe
leiding’ toebedeeld kreeg voor de reconstructiepoging, verdient in de
toegepaste vorm geen aanbeveling voor een herhaling. Dat neemt niet weg
dat ‘officiële’ formatie-adviseurs, bij v o o rk eu ru it de betrokken partijen
afkomstig, onder directe leiding van de (in)form ateur veel en nuttig werk
zouden kunnen doen. Niets verzet zich tegen zo’n formatieteam, tenzij
de omstandigheden van het ogenblik de vorming van zo’n team minder
opportuun maken.
4 Staatsrechtelijk bestaat er geen verplichting to t het houden van
verkiezingen bij verandering van de grondslag van het kabinet. Evenmin
behoeft een kabinet, geformeerd volgens een bepaalde form atieopdracht,
bij zijn verdere voortbestaan steeds in overeenstemming te blijven m et de
oorspronkelijke form atieopdracht c.q. grondslag. Overigens zijn dit soort
complicaties eenvoudig te vermijden door nooit een andere opdracht te
verlenen dan ‘het vormen van een kabinet’. Elke detaillering van die
opdracht mag overbodig en om tal van redenen, zoals de positie van de
Koningin, ongewenst heten.
5 Het bij het heroptreden van het kabinet-Biesheuvel bediscussieerde
begrip ‘materieel demissionair zijn van regering en parlem ent’ na een
besluit to t Kamerontbinding en mitsdien vervroegde verkiezingen, is
betrekkelijk irrelevant en vertoont de strekking om in dat geval het
fundamentele onderscheid tussen een volwaardig en een demissionair
kabinet te bagatelliseren. Staatsrechtelijk blijft dit onderscheid ook in die
situatie fundamenteel van aard, maar politiek en praktisch kan er sprake
zijn van een ‘vloeiend verschil’. In ons staatsbestel dient de mogelijkheid
van vorming van een volledig verantwoordelijk en volwaardig kabinet
steeds te prevaleren boven welke demissionaire oplossing ook, tenzij de
omstandigheden dit onmogelijk maken of zoals in 1977 de praktische
betekenis van het onderscheid inderdaad volstrekt minimaal is.
318
H O O F D S T U K VIJFTIEN
H e t M in is te rie -D e n Uyl
( I I m ei 1973 - 19 decem ber 1977)
De vorming van het kabinet-Den Uyl b eh o o rt to t de meer dramatische
episodes in onze parlementaire geschiedenis. Voor premier Biesheuvel zou
de formatie zijn politiek einde betekenen. De drie confessionele partijen,
onderling en in tem verdeeld, m oesten zich vernedering na vernedering
laten welgevallen. Gevoegd bij het electorale verlies van KVP en CHU zou
dat een extra impuls geven aan het streven naar eenheid. De toch al sedert
de ‘Nacht van Schmelzer’ moeilijke relatie tussen confessionelen en
sociaal-democraten raakte dusdanig vergiftigd, dat ook thans nog nauwelijks
van een normale verstandhouding kan worden gesproken. Het
kabinet-Den Uyl zou de leerschool w orden van Van Agt, Lubbers en Van
der Stee, van wie vooral de eerste zijn bekom st kreeg van de PvdA, waarmee
hij eerder gesympathiseerd had. De W D sloeg m unt u it de troebele situatie
door een flink deel van de teleurgestelde confessionele en DS’70-kiezers
naar zich toe te polariseren. Met Wiegel aan het hoofd onderging de W D
een metam orfose. Ze werd van elite-partij een brede volkspartij. Kortom,
deze formatie verdient evenals die van 1959 bijzondere aandacht. Volgens
menigeen luidde ze een nieuwe époque in onze parlementaire geschiedenis
in.
De Kamerverkiezingen van 29 november 1972
Het kabinet-Biesheuvel had alsnog een wijziging van de Kieswet bevorderd,
waardoor op 29 november 1972 ook de leeftijdsgroep van 18- to t
21-jarigen m ocht gaan stemmen. M ocht, w ant de stemplicht was inmiddels
afgeschaft. Van de ongeveer 750.000 jongeren kwamen naar schatting
200.000 niet opdagen.
Hoe ongelegen de val van het vijf-partijenkabinet kwam voor de
confessionele drie, bleek u it de onmogelijkheid om m et een gezamenlijk
verkiezingsprogram, laat staan m et een gemeenschappelijke kandidatenlijst
319
en lijsttrekker te komen. Mede door toedoen van de voorzitter van het
KVP-bestuur, De Zeeuw, waren KVP, ARP en CHU uit elkaar gedreven
over de vitale vraag naar de grondslag van de voorgenomen samenwerking.
In het overlegorgaan van de drie had Steenkamp in juni 1972 de strijd
weten te pacificeren door de formule: ‘Het CDA aanvaardt het evangelie
als richtsnoer voor h et politiek handelen en richt zich uitdrukkelijk to t
het gehele Nederlandse volk zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of
maatschappelijke groepering’. 1 Onder voorzitterschap van de demissionaire
minister van Justitie, Van Agt, werkte een commissie aan een gezamenlijk
verkiezingsprogram. Het ontwerp ontm oette bij alle drie, KVP, ARP en
CHU, stevige kritiek. Ter verdediging had Steenkamp opgemerkt dat de
ontwerpers zich niet hadden willen bezondigen aan ‘Sinterklazerij’.
Uiteindelijk vielen de confessionele drie terug op h et Urgentieprogram van
1971, aangevuld m et een op 2 november 1972 gepubliceerd
gemeenschappelijk m anifest.2
Ook in de personele sfeer was er sprake van beweging. In de KVP was
De Zeeuw to t opvolger gekozen van voorzitter Van der Stee. De ‘jonge’
Andriessen had de zieke Veringa als fractievoorzitter afgelost. Andriessen
en De Zeeuw vormden lang niet zulk een krachtig in dezelfde richting
pedalerend tandem als destijds Schmelzer en Aalberse. Schmelzer had in
1971 bewust afstand gedaan van h e t politieke leiderschap. Andriessen
mocht als enige de KVP-lijsten aanvoeren. In de ARP had Biesheuvel zoveel
weerstand opgeroepen, dat hij zijn greep op de fractie en het partijbestuur
gaandeweg verloor. De ARP wees hem nog wel aan als lijsttrekker, doch
niet op Biesheuvels voorwaarden: zijn kabinet als inzet van de verkiezingen
en geen samenwerking m et de linkse drie.3 De CHU koos de meer
bedaagde ‘jonge’ Tilanus to t lijstaanvoerder. Evenals in 1971 veroorzaakte
de samenstelling van de kandidatenlijst veel gekrakeel, wat de vooruitzichten
van de CHU op een gunstig verkiezingsresultaat niet verbeterde.4
Kortom , KVP, ARP en CHU gingen innerlijk onzeker en onderling verdeeld
de verkiezingen in. Ze wisten geen raad m et de polarisatie. Biesheuvel
voerde een zeer persoonlijk getinte campagne, waarbij hij zich verder van
zijn eigen partij verwijderde door toch zijn beleid m et verve te verdedigen.5
Hij gokte op voortzetting van de confessioneel-liberale coalitie. Andriessen
daarentegen wilde een opening naar links maken en nam in de
verkiezingsstrijd afstand van Wiegel. 6 In een zwak m om ent liet hij zich
ontvallen dat als de progressieve drie meer zetels zouden behalen dan de
confessionelen, Den Uyl c.s. maar een minderheidskabinet moesten vormen,
dat constructief, kritisch en zakelijk zou worden beoordeeld.7 De tweede
320
man van de AR, Aantjes, wilde eveneens beproeven een voet tussen de deur
naar de progressieve drie te krijgen. De politieke en programmatische afstand
tussen de confessionelen en de progressieven was in 1972 bijzonder groot.
Onzekerheid bij de eersten over de toekomstige koers na de nederlaag van
1971 verhinderde een heldere opstelling en krachtig verweer tegenover de
progressieve polarisatie, welke juist duidelijke en heldere partijverhoudingen
wilde provoceren door het confessionele centrum to t een richtingskeuze
te dwingen.
Voor de progressieve drie was het uiteenvallen van het kabinet-Biesheuvel
een godsgeschenk, dat zich zeer wel liet om zetten in politieke,
maatschappelijke en electorale winst voor de beoogde secularisatie van de
verhoudingen. De ervaringen in 1971 opgedaan, kwamen goed van pas. Een
uit de drie partijen PvdA, D ’66 en PPR samengestelde commissie ontwierp
het regeerakkoord K eerpunt 1972, dat de regeringscrisis ‘meer dan een
incident’ noemde en een ‘signaal dat h e t getij van de opkomende
democratisering, de doorbreking van de bestaande machtsverhoudingen,
niet meer kan worden gekeerd. Het is de ineenstorting van een bestel dat
is gebaseerd op het voortduren van de ongelijkheid tussen mensen.’8
Voor het zo ver was, dreigde het begin oktober 1972 congresserende
PvdA-kader zowel partijbestuur als politiek leider Den Uyl links voorbij te
hollen, richting radicalisering en volslagen isolem ent.9 Het PvdA-congres
wilde de kernwapens eenzijdig uit Nederland verwijderen en een
‘no first use’-verklaring van de NAVO over het gebruik van kernwapens.
In dien de NAVO niet binnen vier jaar grondig veranderd was, moest
Nederland de NAVO verlaten. Democratisering, andere doelstelling en
werkwijze en uitstoting van de dictatoriale en koloniale regimes vielen
onder die veranderingsvoorwaarde. V oorts wilde het congres de
ontwikkelingshulp naar twee in plaats van anderhalf procent opschroeven
en de gehele verzekeringssector onder overheidscontrole brengen.
Erkenning van Noord-Vietnam en de DDR, legalisatie van abortus,
zwaardere druk van de directe belastingen en andere punten stonden al in
het ontwerp-regeerakkoord en illustreren de afstand to t de confessionelen.
Dankzij de tegendruk van D’66, waartegen de PvdA-top uiteraard weinig
weerstand bood, kwamen de drie congressen op aanzienlijk gematigder
compromissen uit, m et name in de sfeer van vrede en veiligheid. Op
18 november presenteerden de progressieve drie wederom een progressief
schaduwkabinet, dat evenals het regeerakkoord to t inzet van de
verkiezingen werd gemaakt. Deze keer vertoonde het deelkabinet een meer
flexibele opzet, doordat de kandidaat-bewindslieden niet op bepaalde
321
portefeuilles waren vastgepind en er ruimte overbleef voor wijzigingen,
voortvloeiend uit de verkiezingsuitslag èn voor niet to t de progressieve
partijen behorende kandidaten. V oorts had een aantal aangezochte
kandidaten nog geen beslissing kunnen nemen over eventuele toetreding.10
Wederom verklaarde de progressieve combinatie, niet te zullen
onderhandelen over regeringsvorming met partijen waarmee vóór de
verkiezingen geen akkoord was bereikt. De contacten met de confessionele
drie bleven vruchteloos, vooral door de onmogelijke eis van links dat de
confessionelen afstand zouden nem en van h et zo gewraakte
kabinet-Biesheuvel.
De Kamerverkiezingen van 19 7211
KVP
PvdA
WD
ARP
CHU
D’66
CPN
PSP
PPR
DS’70
SGP
GPV
BP
NMP
RKPN
Tweede Kamer 1971
Tweede Kamer 1972
zetels
percentages
zetels
percentages
35
39
16
13
10
11
6
2
2
8
3
2
1
2
21,9
24,6
10,3
8,6
6,3
6,8
3,9
1,4
1,8
5,3
2,4
1,6
27
43
22
14
7
6
7
2
7
6
3
2
3
17,7
27,4
14,4
8,8
4,8
4,2
4,5
1,5
4,8
4,1
2,2
1,8
1,9
0,4
0,9
-
1,1
1,5
—
1
—
Aldus herhaalde zich de patstelling van vóór de verkiezingen van 1971,
althans tussen confessionelen en progressieven, m et als belangrijkste
verschil dat destijds Schmelzer, Biesheuvel en Mellema de ontwikkelingen
nog controleerden, iets waartoe Andriessen, Biesheuvel-Aantjes en Tilanus
322
niet bij machte waren. In de W D nam Wiegel het leiderschap definitief
over van Geertsema. Zijn campagne was fel anti-socialistisch, sterk
populistisch en polariserend. DS’70 wees Drees wederom als lijsttrekker
aan. Opmerkelijk was, dat de oorsprong van het conflict waardoor de
vervroegde verkiezingen uitgelokt waren, in de verkiezingsstrijd nauwelijks
aandacht kreeg. Alleen Boersma en De Brauw trokken even de aandacht
door elkaar wederzijds van het volgende kabinet u it te sluiten. De opkomst
van de kiezers was relatief groot: 82,9 procent. Alles bijeen namen één
miljoen stemgerechtigden meer deel aan de verkiezingen dan in 1971.
ïn hun reacties namen Andriessen en vooral De Zeeuw afstand van herstel
van h et vijf-partijenkabinet, waartegenover Wiegel deze mogelijkheid juist
vooropstelde. Biesheuvel benadrukte de wenselijkheid van een
meerderheidskabinet en wilde zich niet onmiddellijk neerleggen bij een
optreden van een progressief m inderheidskabinet. Partijgenoot
De Gaay Fortm an sr. achtte daarentegen terugkeer van de bestaande
coalitie niet te stroken m et de verkiezingsuitslag. Ter wille van de
regeerbaarheid zou de progressieve combinatie een opening naar de
confessionelen m oeten maken. U iteraard wees ook Den Uyl prolongatie
van de vijf-partijencoalitie van de hand als een ontkenning van de
kiezersuitspraak. Over andere mogelijkheden liet hij zich nauwelijks uit.
De media reageerden naar gelang hun ‘kleur’, waarbij Het Vrije Volk niet
aarzelde nóg een verkiezingsronde als oplossing aan te bevelen!
De progressieve drie hadden in 1971 samen 52, thans 56 zetels behaald. De
christen-democraten vielen van 58 op 48 zetels terug. De vijf
regeringspartijen hielden van de 82 nog slechts 76 zetels over, terwijl de
confessionele drie m et de VVD in 1971 nog over 74, thans over 70 zetels
beschikten. De kleine winst van de ARP was ongetwijfeld te danken aan
het premierschap van Biesheuvel. Hoewel hij to t fractievoorzitter gekozen
werd, moest hij ervaren zijn greep op h e t fractiebestuur goeddeels verloren
te hebben. Aantjes had de meerderheid achter zich, ook al voordat
Biesheuvel h et voorzitterschap m oest loslaten ten gunste van het
premierschap. De tegenstelling tussen Biesheuvels campagne en de
opvattingen in de gekozen fractie van de ARP behoort to t de problematische
aspecten van deze verkiezingen en de daarop volgende formatie.
Een uitzichtloze impasse
De Koningin hield de gebruikelijke consultaties op 1 ,2 en 3 december 1972.
Beel ontbrak op het appel. Hij had op 28 juni 1972 wegens het bereiken
323
X
van de 70-jarige leeftijd afscheid van de Raad van State genomen. De
waarnemend vice-voorzitter van de Raad van State, mr. De Block,
nam de honneurs waar. Deze keer werden de adviezen van de
fractievoorzitters terstond gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.12
De progressieve drie, PvdA, D’66 en PPR, adviseerden,e&q links
minderheidskabinet, dat spoedig gereed zou zijn en een stijgend
vertrouwen van de kiezers had gekregen. De form ateur van dit kabinet
moest onderzoeken o f een meerderheid in het parlement to t een zakelijke
beoordeling bereid was. Een parlementair meerderheidskabinet, zowel
centrum-links als centrum-rechts, was onmogelijk gezien de
verkiezingsbelofte van de progressieven en de afkeer bij de KVP van W D
en DS’70. Een extra-parlementair kabinet zou ‘een stap terug betekenen
op de weg naar h et verschaffen van m eer rechtstreekse inspraak op de
regeringsvorming aan de kiezer’. Gedurende de komende formatieperiode
zouden Den Uyl en Van Mierlo nauw samenwerken, terwijl
De Gaay Fortm an jr. zich meer afzijdig hield .13 De laatste zag voor de
PPR vooral een horzelfunctie weggelegd en schiep door een soepeler
opstelling enige ruimte voor het doorbreken van de impasse. Zo wilde
De Gaay Fortm an wèl een extra-parlementair kabinet overwegen, mits de
form ateur en de ministers in meerderheid uit progressieve kring zouden
kom en.14 Al eerder had hij in de verkiezingscampagne en bij de vorming
van h et deelkabinet zodanig afstand genomen van PvdA-D’66, dat deze
partijen weinig reden hadden om de PPR nauw bij de formatie te betrekken.
De confessionele drie, KVP, ARP en CHU, kwamen niet to t eensluidende
adviezen. Andriessen (KVP) gaf toe geen voor de hand liggende oplossing
te zien en wilde een inform ateur van ARP-huize alle mogelijke alternatieven
tegen elkaar laten afwegen. Zowel Biesheuvel als Tilanus wilden een
sociaal-democraat de positie van de PvdA, de grootste partij, ten opzichte
van een parlem entair meerderheidskabinet laten vaststellen. Een tactische
manoeuvre om de PvdA hetzij zichzelf uit te laten schakelen, hetzij to t een
andere opstelling te bewegen.15 Biesheuvel hoopte op terugkeer van zijn
kabinet en zou daartoe Wiegel voortdurend van de verwikkelingen in
confessionele kring op de hoogte h o u d e n .16 De ARP-lijsttrekker had
evenwel zijn fractie niet voldoende in de hand en zelfs het uiterste middel,
het stellen van de portefeuillekwestie in de fractie, was niet probaat.
Andriessen zat m et soortgelijke problemen. A cht fractieleden weigerden
onder alle omstandigheden een centrum -rechts kabinet te accepteren.17
Zijn partij verkeerde ten gevolge van de verkiezingscatastrofe in
paniekstemming. V óór alles wilde Andriessen een scheuring in de KVP
324
voorkom en, hetgeen praktisch inhield dat zijn voorkeur uitging naar een
extra-parlementair centrum-links kabinet. Tot ‘gedogen’ van een progressief
minderheidskabinet was noch hij, noch een deel van de fractie bereid. De
KVP-lijsttrekker ging uiterst moeilijke maanden tegemoet, tussen de
hamer van de progressieve drie, h et aambeeld van de W D , Burgers koevoet
in de confessionele samenwerking en de m olenstenen van een verdeelde
7
fractie. De gesprekken m et de Koningin verliepen evenmin al
aangenaam voor Andriessen.18 Wim K an typeerde zijn optreden als ‘zo
voorzichtig dat hij doet denken aan een slak die afremt in de bocht’. 19 Dat
was raak, om dat Andriessen bij h et nem en van welke bocht ook op schier
onoverkomelijke interne problemen stuitte. Tilanus was m et een ‘ja, m its’
bereid zowel een parlementair centrum-links als een parlementair
centrum-rechts kabinet te aanvaarden.20 Ook hij zou op het beslissende
m om ent van al dan niet afhaken m et oppositie in eigen kring te maken
krijgen, vooral u it de Eerste-Kamerfractie.
Wiegel wilde een informatie-Steenkamp voor een onderzoek naar een
parlementair meerderheidskabinet van de vijf, KVP, W D , ARP, CHU en
DS’70. Aanvankelijk bleef de verhouding tussen Wiegel en Andriessen
uiterm ate koel.21 Berger (DS’70) wilde allereerst laten onderzoeken o f één
of meerdere confessionele partijen m et de progressieven een parlementair
meerderheidskabinet konden vormen. M ocht dit niet het geval zijn, dan
zou de inform ateur een meerderheidskabinet van andere signatuur moeten
onderzoeken. Ook in de DS’70-fractie werd niet gelijkluidend gedacht over
coalitievorming. De herinnering aan de deelname aan het
vijf-partijenkabinet-Biesheuvel was geen stimulans voor een herhaling. In de
fractie filosofeerden sommigen over fuseren m et de W D . 22
De Koningin koos op basis van de zeer tegenstrijdige adviezen voor een
inform ateur m et een zo ruime opdracht, dat deze alle denkbare
mogelijkheden zou nagaan. De Gaay Fortm an sr. weigerde desgevraagd,
wellicht om een politieke confrontatie van vader en zoon, die overigens in
de beste verstandhouding met elkaar verkeerden, te vermijden.23
De Gaay Fortm an sr. liet officieel w eten dat naar zijn oordeel de
inform ateur moest voortkom en uit h e t progressieve kamp, waarmee hij zich
aansloot bij het advies van Biesheuvel.24 Hierna kreeg staatsraad Ruppert
opdracht een onderzoek in te stellen ‘naar de mogelijkheden to t het
vormen van een kabinet, dat zich verzekerd weet van een vruchtbare
samenwerking m et de volksvertegenwoordiging, dan wel mag vertrouwen
in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te zullen
ondervinden’. Ruppert was van mening dat de opdracht ruimte bood voor
325
het nagaan van zowel parlementaire als extra-parlementaire mogelijkheden
en van de kansen van minderheidskabinetten. Zijn voorkeur ging evenwel
uit naar een parlementair meerderheidskabinet.25
Dr. M. Ruppert,informateur (4 december 1972—1 februari 1973)
Van ongemakkelijk vakbondsleider to t bekwaam staatsraad en adviseur van
de Koningin
Marinus Ruppert werd op 1 september 1911 in Amsterdam geboren als zoon
van een timmerman. Zijn vader was actief lid van de bouwarbeidersbond en
maakte later deel uit van h et bestuur van het CNV. Na de MULO overwoog
Marinus om kunstschilder te worden, maar vader vond dat een kunstschilder
misschien na zijn dood geëerd zou worden, maar de kost niet zou kunnen
verdienen. Marinus ging daarom de bloemisterij in. In Aalsmeer bezocht hij,
dankzij de medewerking van zijn baas deels in werktijd, de
Rijkstuinbouwschool. A chttien jaar oud leidde hij de plaatselijke afdeling
van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond. De ellende van de
crisis dreigde hem in 1932 mee te sleuren. Hij verloor zijn vaste betrekking
in Aalsmeer, meldde zich bij de bond voor een uitkering en kreeg tot zijn
verrassing een baan als hoofdbestuurder aangeboden. In 1941 nam de
inmiddels to t voorzitter van de Landarbeidersbond gekozen Ruppert ontslag
om het vakbondswerk illegaal voort te zetten. Hij wenste niet onder
toezicht van de nationaal-socialisten gesteld te worden.
In 1945 trad hij opnieuw als voorzitter op, wat hij van 1946 to t 1948
combineerde m et het lidmaatschap van de Utrechtse gemeenteraad. Het
jaar 1947 bracht hem het voorzitterschap van h e t CNV, dat hij twaalf jaar
bekleedde. Vanaf 1954 zetelde hij voor de ARP in de Eerste Kamer en in
1959 volgde zijn benoeming to t staatsraad. De 27-jarige activiteit in en voor
het CNV had inmiddels lichamelijk en geestelijk zijn tol geëist. Blijkens
een notitie van Romme uit 1959 had de vakbondsvoorzitter de reputatie
niet gemakkelijk te zijn.
Na Jan Schouten was Ruppert de tweede ex-tuindersknecht in de Raad
van State. Hij maakte van nabij de enorme ontwikkeling van ons hoogste
adviescollege mee, wiens toenemende betekenis en invloed inmiddels
wenkbrauwfronsen teweeg bracht bij sommige parlementariërs. In de
periode 1962—1974 zat Ruppert de hoofdcommissie voor, welke met de
delicate taak belast was overleg te voeren m et het personeel van de
326
koninklijke hofhouding over diens rechtspositie. De wijze waarop Ruppert
de sanering van de arbeidsverhoudingen volbracht, maakte hem to t een
invloedrijk adviseur van de K oningin.26 Zijn positie laat zich evenwel niet
vergelijken m et die van Beel, die een carrière als staatsman achter de rug
had en h et klappen van de politieke zweep kende.
Talrijke publikaties, m et name over de vakbeweging, had Ruppert op zijn
naam, toen hem in 1970 h et eredoctoraat der rechtsgeleerdheid door de
Vrije Universiteit verleend werd. Na zijn optreden als informateur en
co-formateur volgde zijn benoeming to t vice-president van de Raad van
State, welke functie hij naar aller getuigenis bekwaam vervulde. Zijn h art
lag evenwel bij de vakbeweging, in h e t bijzonder bij het CNV. Hoewel
Lutheraan was hij via de tuindersbond bij de ARP terecht gekomen, waarin
hij menigmaal m et de gereformeerde meerderheid botste. Ruppert behoorde
to t de linkervleugel in de ARP m et een voorkeur voor
regeringssamenwerking met de PvdA. In die samenwerking zag hij de beste
garantie voor ingrijpende sociale veranderingen. Van Riel, de uiterst
erudiete liberale senator, schreef Wiegel: ‘Ik heb deze Ruppert in de
Eerste Kamer overigens indertijd als een fel pro-socialist leren kennen, niet
minder erg dan Boersma. Ook zijn verhalen dropen van ‘arbeidersmacht’
( . . .) Iets daarvan valt, dunkt mij, in zijn techniek van informateur wel te
bespeuren’. 27 Grotendeels door zelfstudie en praktijkervaring kwam
Ruppert op de stoel van Beel. Een collega-Staatsraad karakteriseerde hem
als ‘een natuurlijk rechtsgeleerde m et een schat aan ervaring uit de
vakbondspraktijk’.
In W D -k rin g zou m en Ruppert partijdigheid verwijten en hem
verantwoordelijk stellen voor het ondergraven van Biesheuvels positie in
AR-kring.28 Stellig kreeg de Aantjes-optie door het gezag van Ruppert
bijzondere overtuigingskracht. O f een andere inform ateur de W D bij de
heersende partijverhoudingen, waaronder de interne strubbelingen bij de
KVP méér had kunnen gerieven, lijkt twijfelachtig.
Ruppert gaat wegstrepen
De inform ateur begon zijn werkzaamheden m et h et vragen van klaarheid
aan Den Uyl over diens advies, waarin gewag was gemaakt van medewerking
van de confessionelen aan zijn k ab in et.29 Van Andriessen wilde hij nadere
toelichting op diens na de verkiezingen gedane uitspraak, dat zijn partij
geen ‘bijwagen’ wilde zijn van de linkse drie. Op de KVP-partijraad, kort
na de verkiezingen, hadden de meeste sprekers zich uitgesproken tegen
327
samengaan m et de W D en vóór samenwerking m et de progressieven, als
men voldoende programmatische en personele inbreng zou hebben.30
Den Uyl had evenwel bij herhaling publiekelijk verklaard dat Keerpunt '17
onaantastbaar was als regeerakkoord. Ruppert organiseerde op 19 december
een tweegesprek tussen Andriessen en Den Uyl m et het verzoek hem hierna
over bovengenoemde vragen opheldering te verschaffen. Beide heren
kwamen evenwel niet verder dan een herhaling van de eerder ingenomen
standpunten.31 Andriessen zou deelneming (‘witte rand’) van
geestverwanten aan h e t progressieve minderheidskabinet de betrokkenen
r / ontraden. Bijgevolg waren een links minderheidskabinet en een parlementair
A centrum-links meerderheidskabinet vooralsnog van de baan.
Hierop vroeg de inform ateur de fractievoorzitters om schriftelijke reacties
op de nu ontstane situatie. De KVP was bereid de mogelijkheid te
onderzoeken van een coalitie van christen-democraten, W D en DS’70,
weliswaar m et de nodige twijfels over de kans op slagen. Een
extra-parlementair kabinet kreeg de voorkeur boven een parlementair
kabinet van de vijf. Ook de ARP vond dat nu eerst de ‘oude’ coalitie van
de vijf moest worden onderzocht, hoewel ze moeilijkheden in het verschiet
zag met name m et DS’70 over het te voeren loon- en prijsbeleid. De CHU
toonde van de christen-democraten de meeste bereidheid to t herstel van
de coalitie waarop het eerste kabinet-Biesheuvel steunde. VVD en DS’70
waren bereid aan een dergelijke poging mee te werken, maar de laatste
stelde voorwaarden aangaande onder meer de inflatiebestrijding en het
defensiebeleid.32 De aanvankelijke bereidheid van de vijf fractievoorzitters
deed de inform ateur besluiten to t een nader onderzoek. Woensdag
27 december riep hij de vijf afzonderlijk bij zich. Hij nodigde hen uit vóór
vrijdag aanstaande een m emorandum te zenden, m et daarin de onderwerpen
welke ze in het regeerakkoord wilden hebben en het standpunt van de
fracties dienaangaande.33
Op 3, 7 en 8 januari wisselden de vijf fractievoorzitters onder leiding van
de inform ateur m et elkaar van gedachten over de memoranda. Evenals in
1971 en 1972 lagen de knelpunten in het defensiebeleid, de
ontwikkelingshulp en de inflatiebestrijding. Anders dan Steenkamp destijds
stak Ruppert nauwelijks een vinger uit om de vijf programmatisch en
politiek bijeen te brengen, maar tastte hij onmiddellijk door naar de
centrale vraag. Vóór woensdag 10 januari om tw aalf uur ’s middags
moesten de heren melden o f samenwerking van de vijf partijen mogelijk
werd geacht en ook o f er binnen de fracties unanim iteit over het antwoord
bestond.34
328
Andriessen, ‘zeer down’, kreeg zijn fractie niet op een lijn en verkoos de
inform ateur te berichten dat de fractie te grote programmatische verschillen
zag om verantwoordelijkheid te dragen voor een centrum-rechts
m eerderheidskabinet.35 Biesheuvel had in zijn fractie slechts drie
medestanders en vond een meerderheid van tien fractieleden onder leiding
van Aantjes tegenover zich. Aan Tilanus liet hij weten dat noch de
portefeuillekwestie, noch de weigering de brief te tekenen waarin ‘de’
ARP-fractie DS’70 afwees, geholpen h a d d en .36 De ARP wees de
beoogde samenwerking inderdaad af wegens het verschil van mening met
DS’70 over de inflatiebestrijding. De W D en CHU daarentegen wilden dat
Ruppert ondanks de meningsverschillen door zou gaan met zijn poging.37
Udink en Wiegel spraken die dag af dat in overleg m et Biesheuvel
gestreefd moest worden naar voortgezette onderhandelingen tussen de vijf,
bij voorkeur onder leiding van Steenkam p.38 DS’70 reageerde sceptisch,
om dat van KVP noch ARP verwacht werd dat ze tegemoet zouden willen
komen aan de wensen van DS’70.
De inform ateur restte weinig anders dan de conclusie dat de beoogde
coalitie niet to t de mogelijkheden behoorde. Wiegel en Drees jr. verweten
de inform ateur naderhand partijdigheid, om dat hij te snel tot deze slotsom
zou zijn gekom en.39 Gelet op de interne spanningen in KVP en ARP lijkt
dit verwijt moeilijk vol te houden, tenzij Wiegel en Drees nog enorme
concessies achter de hand hadden. Dan nog mag betwijfeld worden o f de
linkervleugels van KVP en ARP tevreden zouden zijn geweest. ‘Voor of
tegen de W D ’ heeft in die partijen nogal eens een psychologisch-politieke
functie ter situering van de betrokkenen o f liever ter profilering. Ook de
backbenchers weten zich aldus “belangrijk’ te maken.
Christen-democraten en liberalen brachten de inform ateur van zijn
voornemen af thans een minderheidskabinet van die samenstelling te gaan
onderzoeken.40 Biesheuvel en Wiegel wilden eerst alle andere mogelijkheden
weggestreept zien om de form ateur dan noodgedwongen bij de combinatie
van de confessionele drie m et de W D te laten uitkom en.41 Wiegel hierover
in de W D -fractie: ‘h e t lijkt me dienstig in de komende tijd met de vier
in het geheim te gaan vergaderen teneinde een tweede poging to t de
vorming van een vijf-partijenkabinet mogelijk te m aken’.42 Andriessen,
Wiegel, Biesheuvel en Tilanus lieten de inform ateur weten een onderzoek
naar de extra-parlementaire varianten te prefereren.
Ruppert vroeg de fractievoorzitters hem schriftelijk mede te delen wat
hun houding was tegenover een extra-parlementair kabinet, waaronder hij
verstond een kabinet waaraan geen enkel akkoord m et de fracties ten
329
grondslag zou liggen. De progressieven bleven bij hun minderheidskabinet,
dat evenwel door andere groeperingen in de Kamer als extra-parlementair
m ocht worden beschouwd.43 De christen-democraten waren bereid aan
een extra-parlementair kabinet m ee te werken, doch legden zich nog niet
vast op een bepaalde samenstelling. W D en DS’70 hadden geen fiducie
hierin respectievelijk wilden niet meewerken, om dat zij garanties wilden ten
aanzien van het te voeren beleid. Onvermoeibaar stelde de formateur eerst
een onderzoek in naar de mogelijkheden van een extra-parlementair
kabinet van confessionele en liberale bewindslieden, terwijl hij tevens de
vier fractievoorzitters vroeg naar hun opstelling tegenover een parlementair
kabinet van die samenstelling. Aanleiding voor dit twee vliegen in één klap
slaan was het verlangen van Wiegel om op een aantal punten zekerheid te
verwerven, wat het verschil tussen parlementair en extra-parlementair zou
doen vervagen.44 In de W D -fractie had Geertsema zich al eerder verzet
tegen deelname aan een extra-parlementair kabinet, omdat hij en een
aantal fractiegenoten daarin een overgangsfase naar rooms-rood zagen.45
Terwijl Biesheuvel in Londen vertoefde, riep Ruppert op 22 januari
’s avonds Andriessen, Wiegel, Aantjes en Tilanus bijeen. Andriessen had gelet
op zijn verdeelde fractie geen andere keuze dan de gevraagde zekerheden
strijdig te verklaren m et het karakter van een extra-parlementair kabinet.
Voor een parlementair minderheidskabinet waren de programmatische
verschillen met de W D te g ro o t.46 Biesheuvel verzekerde Wiegel
desgevraagd vanuit Londen dat h et vragen van zekerheden door de W D
alleszins billijk was. ARP en CHU bleven bereid met de W D over een
minderheidskabinet te praten, m aar de houding van de KVP blokkeerde
deze oplossing. Aantjes, die zelf geen contact had gezocht met Biesheuvel
in Londen, was niet op de hoogte van de nauwe contacten en daaruit
voortvloeiende afspraken tussen Biesheuvel en Wiegel. De bekendmaking
van deze contacten veroorzaakte begrijpelijkerwijs opschudding in de
AR-fractie, die zich daardoor nog minder gebonden achtte aan haar
fractievoorzitter.
De informateur kom t tot conclusies
Zo was Ruppert na al deze voor-exercities gekomen waar hij volgens
Wiegel van m eet af aan naar toe wilde: enigerlei samenwerking tussen
confessionelen en progressieven. Hij legde de betreffende fracties een drietal
varianten voor:
330
1 een kabinet, samengesteld uit de vertegenwoordigers van de zes
partijen;
2 een kabinet, samengesteld uit vertegenwoordigers van de PvdA, D ’66 en
PPR, aangevuld m et enige personen die geacht konden worden het
vertrouwen in confessionele kring te genieten en enkele niet partijgebonden
figuren;
3 een kabinet, samengesteld uit vertegenwoordigers van KVP, ARP en
CHU en personen die niet o f m inder partijpolitiek gebonden waren.
De inform ateur wees de fractievoorzitters van KVP, ARP en CHU er wel ï
op dat Den Uyl ieder kabinet m et progressieven erin als parlementair
I
zou beschouwen. Andriessen, Biesheuvel en Tilanus gaven te verstaan
1
graag een extra-parlementair kabinet te zien verschijnen, bestaande uit
leden van zowel de linkse drie als de confessionele drie, maar dan wel op
basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Een links kabinet, met
enkele minder partijgebonden figuren, wezen zij af om dat in dat geval hetj
zogenaamde ‘bijwageneffect’ om de hoek kwam kijken. Een
christen-democratisch m inderheidskabinet beschouwden zij als het
allerlaatste redmiddel.
Den Uyl en de zijnen waren bereid Rupperts eerste variant te accepteren
mits Keerpunt ’72 en het linkse deelkabinet uitgangspunt zouden blijven
voor de te vormen regering,47 iets wat de confessionelen niet wilden
slikken. Een confessioneel minderheidskabinet was volgens de progressieve
drie niet in overeenstemming m et de verkiezingsuitslag. Den Uyl had een
voorkeur voor een progressief minderheidskabinet, eventueel aangevuld
met niet-progressieven en geformeerd door een sociaal-democraat.
In deze fase deden zich twee saillante gebeurtenissen voor. Ruppert polste
buiten Biesheuvel om de demissionaire minister van Sociale Zaken,
Boersma, evenals de inform ateur uit het CNV afkomstig.4® De premier
bezwoer de inform ateur dat zoiets werkelijk niet kon. Op 27 januari
vergaderde de PvdA-partijraad.49 Deze toonde zich geneigd enkele
‘concessies’ ten opzichte van de christen-democraten te doen. Progressieve
confessionelen zouden in het linkse kabinet worden ‘toegelaten’, waarbij
de verhouding 10—6 niet onacceptabel werd genoemd. Onderhandelingen
met kandidaat-ministers werden niet afgewezen. In hoeverre de geheime
ontmoeting tussen R uppert en Den Uyl ten huize van de inform ateur aan
deze versoepeling had bijgedragen, valt moeilijk te traceren.50 Een
afsluitend gesprek op 29 januari m et de zes fractievoorzitters gezamenlijk
over hetzij een progressief, hetzij een confessioneel minderheidskabinet
leverde niets o p .51
331
Voor h et oog van de natie waren de beide blokken duidelijk bij hun
aanvankelijke standpunten gebleven en derhalve zette Ruppert zich
31 januari aan het schrijven van zijn eindverslag.52 Hij adviseerde de
Koningin een form ateur uit PvdA-kring te benoem en, omdat hij het op
grond van zijn onderzoek ‘niet bij voorbaat uitgesloten achtte, dat een
opdracht aan een socialistische form ateur zou kunnen leiden tot een voor
de meerderheid der volksvertegenwoordiging aanvaardbare uitkom st’.
Die opdracht ware te geven aan ‘een vooraanstaand lid van de Partij van de
Arbeid’.
De keuze zou op Burger vallen. Deze keuze lag om een aantal redenen voor
de hand. Immers, Den Uyl noch PvdA-fractieleden van de Eerste en
Tweede Kamer kwamen in aanmerking vanwege de onaantastbaarheid van
Keerpunt ’72. Als staatsraad was Burger minder partijpolitiek gebonden en
bovendien beschikte hij over formatie-ervaring (1955 en 1956). Tilanus wist
een dag eerder te melden dat vermoedelijk Burger formateur zou worden,
wiens mislukking de weg vrij zou maken voor een formatie-Schmelzer.53
Over dat laatste had Wiegel zijn twijfels. In KVP-kring werd inderdaad aan
Schmelzer gedacht. Andriessen meende dat de linkervleugel van zijn fractie
die moest aanvaarden, nu door h et afwijzen van de W D die vleugel zijn zin
gekregen had.
Mr. J. A. W. Burger, formateur (
3 tot 4 april 1973)
Geharnast sociaal-democraat, robuust en onbehouwen in de omgang, een
karaktermens
Burgers formateurschap werd een ware nachtmerrie voor de confessionelen,
welke hen nog steeds plaagt.54 Op 20 augustus 1904 te Willemstad
geboren, doorliep Jaap daar de lagere school. In Oud-Beyerland bezocht hij
de MULO en de HBS, waarna hij rechten studeerde te Utrecht en aan de
Universiteit van Amsterdam. Ofschoon van christelijk-historischen huize,
sloot hij zich aan bij de sociaal-democratische studentenclub. In 1929
studeerde Burger af, meldde zich als lid aan bij de SDAP en vestigde zich
het jaar daarop als advocaat en procureur te Dordrecht.
In 1943 stak hij m et enkele vrienden in een kleine m otorboot over naar
Engeland. Als representant van de ‘Engelandvaarders’ nam Gerbrandy
hem spoedig op in zijn kabinet, eerst als minister zonder portefeuille, later
belast met Binnenlandse Zaken. De ‘lastige’, door Gerbrandy als ‘een luis in
332
mijn pels’ gekwalificeerde Burger verklaarde in bevrijd Zuid-Nederland dat
bij de zuivering na de oorlog onderscheid diende te worden gemaakt tussen
hen die slechts fouten hadden gemaakt en zij die werkelijk fout waren
geweest. Gerbrandy ontsloeg Burger om deze uitlating, welke de premier
voor vérgaande slapheid aanzag. Eerder h a d Burger zich krachtig verzet
tegen de in regeringskringen en bij de vorstin levende gedachte dat na
de oorlog een autoritair regime ingesteld diende te worden. Burger hield
vast aan een spoedig herstel van de parlementaire democratie.
Na de oorlog trad Burger op als president van het bijzonder tribunaal te
Dordrecht, zodat onder meer de zaak-Aantjes onder zijn competentie viel.
Hij stelde de zuiveringspraktijken elders in h et land aan de kaak: ‘duizenden
worden door de Nederlandse Staat behandeld, alsof de Nazistaat de oorlog
gewonnen heeft en niet de vrijheid’. Deze gechargeerde aanklacht typeert
Burgers neiging de zaken op scherp te zetten , door overdrijving zijn
bedoelingen en opvattingen te verhelderen. Zijn kritiek was gegrond. Er
hebben zich bij de zuivering schandalige taferelen afgespeeld.
Eind 1945 kwam Burger in de Tweede Kamer, waar hij in 1952 Donker als
fractievoorzitter van de PvdA opvolgde. In de schaduw van de bedaarde
Drees trachtte Burger vanuit het parlem ent het kabinetsbeleid in
sociaal-democratische richting bij te sturen, als compensatie ook voor de
vérgaande invloed van zijn katholieke collega Romme. Burger was
temperamentvol, emotioneel en nam geen blad voor de mond, waardoor
hij sterke weerstanden opriep bij de confessionelen en later ook bij de
eigen bewindslieden. Romme noemde hij een gevaar voor de democratie
en diens staatstheorieën ‘semi-fascistisch’. Afspraken met de confessionelen
betitelde hij in 1977 als ‘scheten in een netje’.
Burger kon zeer humeurig zijn. "s O chtends joeg hij met zijn rothum eur
iedereen de gordijnen in en als hij dan ’s middags bijdraaide, vond hij het
gek dat wij niet m eteen alles konden vergeten, wat hij die morgen had
gezegd’, aldus een naaste medewerker u it die tijd. Die openhartige, bruuske
en rauwe benadering m aakte hem herkenbaar voor de achterban van
arbeiders, wier vertrouwen hij genoot. Bereid om naar haalbare oplossingen
te zoeken, toonde Burger zich onw rikbaar als het om beginselen ging,
welke zijn verknochtheid aan de democratie raakten.
Na de mede door Burger bewerkstelligde val van het laatste kabinet-Drees
groeide de kritiek op Burgers felle, wat grove oppositie tegen het
kabinet-De Quay, dat de eerste jaren geen sterke indruk maakte. Hoewel
zijn fractie in meerderheid achter hem sto n d , besloot Burger zich in
september 1962 uit de Kamer terug te trekken, nadat de kleinst mogelijke
333
meerderheid van h e t partijbestuur geweigerd had zich openlijk te
distantiëren van de kritiek van oud-bewindslieden in Het Parool. Vondeling
volgde hem op. Burger bleef voorzitter van de VARA en ging vanaf 1963
deel uitmaken van ons senatorencollege. Na zijn afscheid in 1970, volgde
zijn benoeming to t lid van de Raad van State.
In 1975 werd Burger opgenomen in het honorabele College van ministers
van Staat. Al twee maal eerder kwam onder zijn leiding een kabinet to t
stand. In 1955 ontving Burger tijdens de Huurwetcrisis een
form atieopdracht, welke leidde to t de terugkeer van het derde
kabinet-Drees, en in 1956 wist Burger als inform ateur met Romme
overeenstemming te bereiken over de vorming van het vierde kabinet-Drees.
De formatie van 1973 bracht een opzienbarende rentree in de politiek
van de al bijna vergeten Burger, wiens naam blijvend was verbonden aan
de vorming van het kabinet-Den Uyl. Als form ateur werkte Burger veel
m et brieven van een onnavolgbare stijl, welke een verademing betekenden
tussen de doorgaans saaie en omslachtige formatiedossiers. De uitdagende,
bruuske schrijftrant veroorzaakte in de PvdA-fractiekamer daverende
hilariteit, bij de confessionelen verbeten woede en een gevoel van
vernedering. Burger over de confessionelen: ‘die wilden natuurlijk dat ik
zo snel mogelijk opkraste. Ik m oest dus wel hard zijn. Ik zei: weten jullie
wel dat ik langer fractievoorzitter ben geweest dan jullie drie samen, èn van
een fractie, die groter was dan jullie drie bij elkaar’. De formatie van h e t
kabinet-Den Uyl beschouwt Burger als het belangrijkste succes in zijn
politiek leven. Hij wist een linkse minderheid in de Kamer een meerderheid
van 10 tegen 6 ministerszetels in het kabinet te bezorgen. Een unieke
prestatie. Nadien zag ook Burger wel in dat zijn werkwijze, welke de
confessionelen publiekelijk op de knieën bracht en bovendien hun
machteloosheid tengevolge van de onderlinge verdeeldheid onbarmhartig
etaleerde, heeft bijgedragen aan de vergiftiging van de verhoudingen tussen
sociaal-democraten en christen-democraten.
Deze man m et ‘h et gezicht van een buil dog’, de manieren van ‘een ongelikte
.!
beer’ en de werkwijze van ‘een olifant in een porseleinkast’ doorbrak m et
£ \ harde hand de uitzichtloze impasse. Sedertdien bejubeld ter linkerzijde,
omstreden en soms verafschuwd aan de overzijde, hield zijn huzarenstukje
de gemoederen bezig. Als nooit tevoren besefte eenieder welk een enorme
macht het formateurschap onder omstandigheden kan betekenen.
Deze ongepolijste m annetjesputter w ordt wel eens aansprakelijk gesteld
voor de desintegratie in de politieke verhoudingen. Ten onrechte. De
verhoudingen waren al zo bij het aantreden van Burger. Met h et nodige
334
verbale geweld heeft de form ateur de uiterste consequenties uit de
ontstane situatie getrokken, hetgeen vooral bij de confessionelen p iin
veroorzaakte. Die hadden evenwel geen alternatief te bieden na hun
afwijzing van de W D en waren derhalve overgeleverd aan de polariseerders,
die hun kans schoon zagen. Korte termijn-politiek? Stellig, maar in de
partijverhoudingen was zelden sprake van lange termijn-politiek. De uiterst
grimmige situatie werd door Burger voor eenieder zichtbaar gemaakt. Na
de revanche van de confessionelen in 1977 beleven we thans een terugkeer
naar normaler, meer m et de Nederlandse traditie corresponderende
verhoudingen/
Burgers e ^ ste stormloop
Op 1 februari werd aan Burger de opdracht verleend ‘een kabinet te
vormen, dat geacht kan worden in voldoende mate steun in de
volksvertegenwoordiging te vinden’. De zinsnede in Rupperts opdracht:
‘mag vertrouwen’, had bij Burger plaats gemaakt voor ‘geacht kan worden’,
waardoor zijn opdracht nog elastischer w as.ss H. van Wijnen waagde zich
aan de veronderstelling dat de Koningin m et de benoeming van Burger
de PvdA to t regeringsverantwoordelijkheid wilde bewegen, waardoor de
polarisatie zou verm inderen.s6 Stellig wilde de vorstin de PvdA, immers
de grootste partij, in de regering, ook al om dat door de interne
verdeeldheid van de KVP elk alternatief in de richting van de W D
levensvatbaarheid miste. Had de KVP wel over een alternatief beschikt,
dan zou nooit Burger als form ateur zijn opgetreden, maar vermoedelijk
iemand van christen-democratische gezindte, waar ‘politiek Den Haag’
trouwens op had gerekend.57 Radio en televisie waren ten nauwste
V
betrokken bij de formatie-Burger, zeker als de spanningen opliepen. Over
en weer verweet m en elkaar gedane mededelingen o f gegeven interpretaties.
Den Uyl en ook Van Mierlo overlegden achter de schermen met Burger
over elke volgende stap en somtijds ook over de inhoud van de befaamde
Burger-missiven.58
Op zijn eerste persconferentie deelde de form ateur mee de vorming van eeri
kabinet-Den Uyl te beogen, zo mogelijk versterkt m et ministers uit de
confessionele partijen. Hij was voornemens de confessionelen om
commentaar te vragen op de stellingname van de progressieven. Nog
dezelfde dag ontvingen de drie confessionele fractievoorzitters de eerste
brief van Burger, die zich moest richten ‘op de vorming van een
kabinet-Den Uyl m et als uitgangspunten h et program en de bemanning
335
waarmee de progressieven de verkiezingen zijn ingegaan ( . . . ) Zo’n kabinet
kan echter, als gevolg van de kw antitatief (sic) ontoereikende
verkiezingsresultaten der progressieven niet functioneren zonder gedogen
van confessionele zijde’. De form ateur zag h e t als zijn taak na te gaan of de
fractievoorzitters in beginsel openstonden voor h e t doen functioneren van
‘een dergelijk kabinet’.59 Hij nodigde hen u it voor afzonderlijke gesprekken
en verzocht hen aan te duiden welke aspecten van program o f bezetting
speciale aandacht zouden verdienen.
, Andriessen, Biesheuvel en Tilanus wilden slechts gezamenlijk besprekingen
voeren. Een louter progressief kabinet wezen zij af. Wel waren ze bereid
programgegevens te verstrekken, mits de form ateur hun stuk als
gelijkwaardig beschouwde aan h et te actualiseren Keerpunt '12. Op
6 februari vond h et eerste gesprek van Burger m et de confessionele drie
plaats. De form ateur lichtte toe dat hij liever m et Andriessen alleen had
willen praten, om dat men in de PvdA de KVP anders bezag dan ARP en
CHU.60 Het gezamenlijk komen van de drie was zijns inziens hetzij een
demonstratie tegenover de form ateur, hetzij een gevolg van het sterk
onderling wantrouwen.
Centraal in het gesprek stond de vraag hoe te komen to t de door de drie
geëiste gelijkwaardigheid van samenwerking. Andriessen gaf desgevraagd
toe dat gelijkwaardigheid in een extra-parlementair kabinet minder zwaar
woog. De KVP-fractievoorzitter wenste serieus in h et spel te worden
betrokken. Burger was genegen formeel hieraan te voldoen door aan beide
groeperingen inlichtingen betreffende het program te vragen, waarbij de
christen-democraten niet langer gehouden waren to t een reactie op
Keerpunt ’72, en door het vooruitzicht te openen op een eigen
‘programstuk’ van de form ateur. Sprekend over de zetelverdeling werd een
verzwakte evenredigheid door Andriessen aanvaardbaar geoordeeld, waarbij
de KVP’er bij wijze van terloops gegeven voorbeelden de verhouding
10:6 of 9:7 noem de.61 Ondanks hardnekkige ontkenningen van
Andriessen, beriep sedertdien Burger zich erop dat de 10:6-verhouding
door de christen-democraten zelf was geopperd. De 10:6-sleutel betekende
zeven PvdA, twee PPR, één D ’66 en zes zetels voor de confessionele drie.
Na het bezoek van Den Uyl, De Gaay Fortm an jr. en Van Mierlo aan de
form ateur bleek u it diens communiqué dat de linkse drie weigerden om
m et de confessionele drie tot een regeerakkoord te komen, dat in de plaats
van Keerpunt ’72 zou treden.62 De christen-democraten reageerden hierop
schriftelijk m et de vraag o f h et nog wel zinvol was programmapunten aan
te dragen, nu de progressieven geen gelijkwaardige inbreng wilden
336
accepteren.63 Den Uyl verklaarde voor de televisie dat Keerpunt ’72,
daterend u it augustus 1972, zou w orden ‘geactualiseerd’: aangepast aan de
inmiddels slechter geworden economische omstandigheden. Dit standpunt
werd op 9 februari aan de form ateur medegedeeld.64
Die dag schreef Burger aan de christen-democratische fractievoorzitters,
zich niet te willen mengen in wat hij noem de ‘psychologische facetten’. Zij
meenden ongelijkwaardig te worden behandeld, maar de progressieve
drie werden onophoudelijk m et ‘kiezersbedrog’ geconfronteerd. Het ging
hem niet om de filosofie ‘achter het verstrekken van programgegevens,
maar om de gegevens zelve’. Hun bezwaar tegen discriminatie achtte
Burger ‘een weinig overtuigende bewering’. Hij — Burger —kon op het
gelijkwaardigheidselement, ‘wat dat o ok betekenen moge’, ‘echt niet
telkens terugkomen ( . . . ) U zult zelf m oeten uitm aken o f u meent, door
mij op de juiste wijze te worden behandeld; zoals u ook zelf zult moeten
uitmaken o f u h et zinvol vindt mij programgegevens te verstrekken. Wel zal
ik het op prijs stellen per omgaande van u te vernemen o f en zo ja, wanneer
ik uw programgegevens tegemoet kan zien’.
De fractievoorzitters van KVP, ARP e n CHU was die achterliggende filosofie
wel degelijk een zorg. Ze riepen hun fracties bijeen en op 12 februari
staken ze de koppen bij elkaar.65 Andriessen aarzelde of hij tegen Burger j
kon uitspreken dat de KVP ook een links minderheidskabinet niet zou
j
gedogen. Zijn fractie wenste geen ro o d kabinet m et een witte rand.
Biesheuvel en Tilanus overtuigden hem van de noodzaak een hard ‘neen’
tegen Burger te laten horen. Het resultaat was een brief, waarin een drietal
punten op scherp werd gezet.66
1 De gelijkwaardigheid van de deelnemende partijen, zowel wat program
als wat kabinetssamenstelling betrof. Bij de verdeelsleutel diende recht
gedaan te worden aan de getalsverhoudingen in de Tweede Kamer. Zou dit / ’
niet gebeuren, dan zouden de fractievoorzitters geestverwanten ontraden
^
in het kabinet zitting te nemen.
2 De progressieve drie sloten KVP, ARP en CHU uit, maar konden
daaraan geen titel ontlenen om bij mislukking van een meerderheidskabinet,
als minderheidskabinet op te treden. Daaraan zou steun worden onthouden. V
3 Het was zinloos programgegevens in te zenden, nu het kader voor een
gelijkwaardig overleg bleek te ontbreken. Zij werden de form ateur echter
‘ter kennisgeving’ toegezonden.
Burger sloeg terug door te stellen dat de drie in eerste instantie alleen een
eigen program-inbreng en een program stuk van hem zelf hadden geëist.67
Beide verlangens wilde hij honoreren. In tweede instantie hadden de heren
337
om een evenredige zetelverdeling gevraagd. Buiger was echter van mening
dat in een extra-parlementair kabinet deze evenredigheid niet strikt
bewaard behoefde te blijven. Andriessen zou h e t hierin m et hem eens zijn.
De form ateur zag h et te vormen kabinet niet als een meerderheidskabinet.
Het ging om hetzij ‘een progressief kabinet sec’, hetzij om ‘een progressief
kabinet m et christen-democratische deelname’. Hij had een voorkeur
voor h et laatste.
Met behulp van de programgegevens welke de christen-democraten intussen
zelf reeds gepubliceerd hadden, ging Burger aan het werk. Bij brief van
16 februari legde hij de zes fractievoorzitters zijn conclusies aangaande
een vergelijking van beide programs voor. Deze conclusies kwamen een
eindweegs tegemoet aan de wensen van de confessionelen. Nadere
gesprekken waren volgens de inform ateur nodig voor een succesvolle
afronding van de programonderhandelingen. Hij vreesde evenwel dat de
progressieven onderhandelingen zouden afwijzen en dat de confessionelen
op hun beurt hieraan weer de consequentie zouden verbinden om geen
verdere medewerking aan de form atie te verlenen.
Op 23 februari overhandigde Andriessen namens de drie Burger een brief,
, waarin elke verdere medewerking aan deze formatiepoging werd
geweigerd.68 De drie hadden uit Burgers conclusies opgemaakt dat deze
toch weer bezig was m et een overwegend progressief kabinet, dat door de
KVP, ARP en CHU moest worden gedoogd zonder evenredige inbreng.
Alleen als aan deze voorwaarde, de evenredige inbreng, voldaan zou
worden, waren de drie bereid verder te praten. De ARP-fractie was over
deze brief zeer verdeeld geraakt.69 Aanvankelijk toonden acht van de
veertien leden zich bereid een progressief minderheidskabinet te tolereren.
Doordat Biesheuvel de portefeuülekwestie stelde groeide de minderheid
van zes tot een meerderheid van twaalf; Aantjes en Boersma volhardden
in hun afwijzing van de gezamenlijke brief van de christen-democraten. De
eerste om staatsrechtelijke redenen, de laatste omdat hij van een
kabinet-Den Uyl een brugfunctie naar betere politieke verhoudingen
verw achtte.70 Biesheuvel deed Wiegel verslag van zijn zware strijd en van
de m et Andriessen gemaakte afspraak om na Burgers definitieve mislukking
snel in overleg m et de W D te treden. Biesheuvel meende ‘nu wel recht te
hebben op een erelidmaatschap van de W D ’, doch Wiegel volstond met
zijn steun toe te zeggen aan de kandidatuur van Biesheuvel voor het
formateurschap en het minister-presidentschap.
(
338
Burger gaat inbreken
In het christen-democratische kamp en natuurlijk ook bij de W D vond
m en, dat Burger thans zijn opdracht m oest teruggeven.71 De form ateur
/
piekerde hier niet over, hetgeen wel werd aangeduid als ‘de staatsgreep’ van !
Burger, om dat hij doorging m et form eren buiten de grenzen van zijn
opdracht. Burger berichtte aan de christen-democratische fracties dat hij
de ‘contacten m et de collectiviteit der christen-democratische
.
fractievoorzitters’ niet zou v o ortzetten.72 Binnen de christen-democratische
partijen zou hij individuele gedogers gaan zoeken, een werkwijze die werd
12^0''aangeduid met ‘inbreken’. De CHU sloot onmiddellijk alle deuren door
een communiqué, waarin geestverwanten werd ontraden zitting te nemen in
het kabinet-Den U yl.73 De CHU’ers Vierssen, Kruisinga en Bos ontvingen
van Tilanus brieven waarin aan dit standpunt werd herinnerd m et het oog
op de avances van de form ateur in h un richting.74
M^a. ïdag 27 februari nodigde Burger Boersma uit voor een gesprek, waarvan
de laatste het doel kende, en dat de volgende dag zou plaatsvinden.75
Boersma lichtte Biesheuvel in en had dinsdag nog een gesprek m et het
ARP-formatieteam, bestaande uit Biesheuvel, Aantjes, mevrouw
Van Leeuwen en hemzelf. Boersma noemde h et gedrag van zijn voorzitter
en premier de vorige week inacceptabel en vertrok voor het onderhoud
met de form ateur, die hem vertelde dat hij ook De Gaay Fortm an sr. zou
benaderen voor een ministerspost in h et kabinet-Den Uyl. Hierop
informeerde Boersma mevrouw Van Leeuwen, Aantjes en een hevig
ontstelde Biesheuvel over zijn toezegging aan Burger. Van de plannen met
De Gaay Fortm an sr. zei hij niet te weten. De ARP-fractie werd
bijeengeroepen, doch voor het zover was verscheen Burgers persbericht
reeds. Dezelfde dag volgde De Gaay Fortm an sr. het voorbeeld van
Boersma. Ook hij kende het kabinet-Den Uyl een ‘brugfunctie’ toe, meende
bovendien dat de PvdA als grootste partij een belangrijke rol in een
nieuwe regering m oest spelen en ontleende aan de extra-parlementaire
werkwijze h e t recht om buiten medeweten van Biesheuvel om to t het
kabinet toe te treden.76
Boersma beriep zich op de noodzaak van een goede relatie m et de
I
vakbeweging, welke alleen bij PvdA-deelname verzekerd zou zijn.77
Voorts herinnerde hij aan h et precedent-Gerbrandy bij de vorming van h e t
kabinet-De Geer (1939). Desalniettemin was de verontwaardiging
bij tal van geestverwanten zeer groot over dit overspel, dat door
Biesheuvel beantw oord werd m et een verklaring dat de ARP-fractie ook
geen kabinet m et Boersma en De Gaay Fortm an sr. zou gedogen.78 Deze
339
nare affaire was de uitkom st van h e t sedert Schouten smeulende conflict
in de ARP over de koers van de partij, waarin de meer pragmatische
Zijlstra en Biesheuvel de evangelisch-radicale vleugel tegenover zich
vonden. Het m et die vleugel verwante CNV, maar ook het NKV spraken
zich voor een progressief kabinet uit, waaraan h e t NKV wat grotesk
toevoegde dat zijn mensen niet ontraden zou worden in het
kabinet-Den Uyl zitting te n em en.79
Burger schreef over zijn stap: ‘extra-parlementair opererend was er geen
enkele reden waarom ik mij niet rechtstreeks, m et voorbijgaan aan de
fractievoorzitters die hun fase ruimschoots hadden gehad, to t
kandidaat-ministers zou wenden.80 Andriessen was inconsequent door
enerzijds het extra-parlementaire karakter to t het laatst vast te houden,
terwijl hij anderzijds ‘een procedure verlangde alsof een parlementair
kabinet werd geformeerd’. Er moest worden gewaakt tegen van twee
wallen eten door de fractievoorzitters: geen parlementaire binding, maar
wel ‘onverminderd zeggenschap’. Hiermee miskende Burger dat de
christen-democratische fractievoorzitters de extra-parlementaire positie
voor hun fracties gezocht noch geëist hadden. Hen werd geen andere
keuze geboden, aangezien de progressieve drie Keerpunt ’72 voorop bleven
stellen als onaantastbaar regeerprogram, waarover niet onderhandeld kon
worden. Van de christen-democratische fracties werd de bereidheid
f gevraagd h e t kabinet-Den Uyl te gedogen, anders kon het eenvoudig niet
optreden. Aan de vraag onder welke voorwaarden die fracties to t gedogen
zouden kunnen besluiten, ontleende Andriessen terecht zeggenschap over
de gang van zaken.
Bovendien was sedert 1951 bij parlementaire zowel als extra-parlementaire
formaties het ‘groene licht’ van de fractievoorzitters een belangrijk element
in de bereidheid van de fracties de positie van regeringspartij te aanvaarden.
Dit groene licht heeft voor de confessionele en liberale partijen goeddeels
dezelfde functie als de veel zwaardere procedure van PvdA, D’66 en PPR
voor het aanvaarden van regeringsverantwoordelijkheid. Bij de progressieven
volstaat niet het oordeel van fractievoorzitter o f fractie, maar hebben de
partijcongressen ter zake het laatste woord. Die zware procedure maakt
elke ‘inbraak’ kansloos. Congresbesluit en groen licht hebben gemeen, dat
ze bedoeld zijn om zekerheid te verkrijgen dat voldaan wordt aan de
voorwaarden, waaronder de betreffende partij regeringsverantwoordelijkheid
wil c.q. kan dragen. De term ‘inbraak’ geeft aan, dat Burger bewust de
bestaande code bij de confessionelen doorbrak m et het oogmerk hen to t
340
gedoogsteun te dwingen, zonder dat aan de gestelde voorwaarden was
voldaan.
In deze fase voltrok zich de verwijdering tussen KVP en ARP enerzijds en
de CHU anderzijds. De CHU hield vast aan de lijn, neergelegd in de
gezamenlijke brief van de confessionele drie van 23 februari. De
christelijk-historischen weigerden zich neer te leggen bij de eisen van de
progressieven, die verkiezingsbeloften en congresbesluiten als faits
accomplis hanteerden met verwaarlozing van het grondwettelijk verbod
van last en ruggespraak. Volgens de CHU konden ze aan beloften noch
besluiten een titel ontlenen om van de andere partijen te verlangen, dat
deze hun verkiezingsprogram zouden vergeten en dus geheel
ongeloofwaardig zouden worden. De eerder genoemde publieke verklaring
van de CHU-fractie kreeg openlijke adhesie van de Eerste-Kamerfractie,
het partijbestuur en de partijraad van de CHU. Zij richtte zich niet tegen
samenwerking m et de PvdA, zoals te n onrechte wel werd gesteld, maar
tegen de werkwijze van de form ateur.
Burger had m et zijn besluit om niet langer m et het collectief van de
christelijke fractievoorzitters te overleggen, gevoegd bij de geslaagde inbraak
in de ARP en de aanstalten die hij m aakte om hetzelfde bij de KVP te
beproeven, grote verwarring gesticht bij de confessionelen, die elkaar niet
langer vasthielden. De KVP-fractie h a d 27 februari ingestemd met
afzonderlijke bezoeken van Andriessen aan de formateur, indien daartoe A
uitgenodigd.®1 De form ateur benaderde Marga Klompé voor een gesprek
over de moeilijke verhouding m et Andriessen.82 Hij bood haar het
vice-premierschap in het kabinet-Den Uyl aan, wat zij weigerde vanwege
het eerder genomen besluit om zich u it de landspolitiek terug te trekken
en zich onder meer aan kerkelijke zaken te gaan wijden.
Op 2 maart ging Andriessen op bezoek bij de form ateur m et een lijst van
34 programmapunten ter illustratie van de noodzaak van voortgezet
programoverleg.83 De KVP-fractievoorzitter wees op het belang van zeven
in plaats van zes confessionele m inisters en het respecteren van de
christen-democratische samenwerking. Hij vroeg de form ateur geen KVP’ers i
te polsen dan na overleg m et hem en drong erop aan, dat Burger op dit
punt een verzoening m et de ARP zou nastreven. Burger stelde voor om de
abortuskwestie in de ijskast te plaatsen en noemdgLYaiLAgt, Klompé en
Brouwer als m ogelijke kandidaat-ministers van de KVP. Bos had hij voor
de CHU in gedachten. Biesheuvel m eldde Wiegel daags hierna dat
Andriessen ‘aan het glijden is’. Hun beider in druk was dat het m et de
formatie niet de goede kant opging.
341
Over h et al dan niet vertrouwelijke karakter van het gesprek en de al dan
niet door Burger gedane toezegging inzake het polsen van KVP’ers rees een
ernstig meningsverschil tussen form ateur en Andriessen.84 De laatste
vergaderde 5 m aart m et zijn twee christelijke collegae.85 Tilanus
bepleitte een zetelverdeling 8:7, uitgaande van zeven Kamerzetels per
ministerspost. Biesheuvel schortte elk contact m et de formateur op zolang
deze geen gebaar maakte om de Boersma-De Gaay Fortm an sr.-affaire uit
de wereld te helpen. Zijn fractie zou niet accepteren dat Burger daarmee
w achtte to t Aantjes weer fractievoorzitter was. Andriessen beloofde steun.
Inderdaad vond er een ontmoeting tussen Burger en Biesheuvel plaats, die
echter niets opleverde. Door het verstrijken van de grondwettelijke termijn
van drie maanden van verenigbaarheid van ministerschap en
Kamerlidmaatschap moest Biesheuvel op 7 m aart bedanken voor het
Kamerlidmaatschap, waardoor hij zijn greep op h e t formatieverloop
goeddeels verloor. Biesheuvel, die inzag dat een samengaan m et de
progressieven onvermijdelijk was als Aantjes fractievoorzitter werd, deed
nog een laatste poging om zijn leiderspositie te handhaven. Een fractielid,
waarschijnlijk door Biesheuvel geinspireerd, stelde Aantjes het waarnemend
fractie voorzitterschap voor dat deze echter weigerde. Vervolgens werd
Aantjes to t volwaardig fractievoorzitter gekozen.86 Het lijkt twijfelachtig
of Biesheuvel als fractievoorzitter uiteindelijk Den Uyl uit het Catshuis had
kunnen houden.
J Op 8 m aart sprak Andriessen weer m et Burger, die onverkort aan de
10:6-verdeling vasthield. Twee dagen later sloot Aantjes een wapenstilstand
m et de form ateur over het strijdpunt betreffende de inbraak in zijn
partij, onder handhaving van zijn ‘ernstige bezwaren tegen de gevolgde
procedure’. Aantjes vroeg om een zevende zetel ten behoeve van de CHU.87
De verwarring en het onderling w antrouwen bij de confessionelen waren de
form ateur niet ontgaan, evenmin als hun feitelijke capitulatie voor zijn
wijze van werken, die een eind m aakte aan het gezamenlijke optreden van
KVP, ARP en CHU.
Burger zet de CHU buiten
De form ateur reageerde op de wensen van Andriessen en Aantjes in een
lange, to t beide fractievoorzitters gerichte brief van 12 m aart.88 Hij toonde
zich bereid vier ministers van de KVP, onder wie de vice-premier, en vier
KVP-staatssecretarissen to t het kabinet toe te laten. De ARP zou naast
twee ministerszetels, twee staatssecretariaten ter beschikking krijgen.
342
Burger beloofde het aanzoeken van deze personen in samenwerking m et
de fractievoorzitters te laten geschieden. Als programformule hanteerde
de form ateur h et door het m em orandum van 9 februari geactualiseerde
Keerpunt, zonder ‘dat daardoor K eerpunt ’72 zou zijn vervallen’, alsmede
h et ‘program op hoofdzaken’ van de christen-democraten, ‘voor zover
daarmee niet in strijd, een en ander in h et licht van de conclusies van de
form ateur d.d. 19 februari 1973’.
Vervolgens schetste Burger h et niet alledaagse karakter van het te vormen
kabinet. Het zou een extra-parlem entair karakter hebben ‘in het bijzonder
ten aanzien van de christen-democraten’, maar de progressieven zouden
zich ten aanzien van het kabinet ‘parlem entair gebonden achten’, waarmee
Burger de afstandelijke positie van de PPR veronachtzaamde. Over de
programmatische geschillen m aakte Burger nog enige opmerkingen; hij
stelde dat elk kabinet zijn plannen zodanig zou moeten aanpassen, dat deze
voor de meerderheid van de Kamer aanvaardbaar zouden worden. Het
venijn zat in de slotpassage van deze brief. De form ateur zag geen heil meer
in h et betrekken van de CHU bij de form atie, hoewel hij besefte dat
hiermee zijn formatiepoging in een beslissend stadium was gekomen. ‘De
CHU heeft niets nagelaten om te etaleren h et door mij beoogde kabinet
bepaaldelijk niet te willen.’ Zou h e t n iet ‘onoprecht’ zijn, zowel van de
form ateur als van de CHU, om toetreding van de CHU, ‘een notoir onwillig
blok aan h et been’, na te streven? De form ateur zei het streven naar
christen-democratische eenheid te respecteren, maar niet ‘in de
onwaarachtige vorm van een geforceerde entrée to t een kabinet, waarin
de desbetreffende groepering thans niet past’.
Andriessen en Aantjes waren door Burgers brief geenszins tevreden gesteld.
In hun brief van 19 m aart kondigden zij de form ateur aan verdere
medewerking te zullen weigeren, wanneer Tilanus bij de
formatiebesprekingen zou worden geweerd.89 Het avondlijk beraad van
beiden m et de CHU-fractie bevestigde dit standpunt. Andriessen adviseerde
dat Tilanus telefonisch, ‘beter praten dan schrijven’, de relatie m et Burger
zou herstellen en hij achtte 10:7 nog steeds haalbaar.90 Intussen benaderde
de form ateur Van Agt, formeel om van hem als demissionair minister
informatie te ontvangen, doch in feite om hem een ministerschap aan te
bieden. Hij wekte bij de KVP daarmee de indruk onder negatie van de m et
Andriessen gemaakte afspraak, zijn inbraakpogingen (zoals eerder bij
Klompé) voort te zetten. Burger zelf ontkende later deze opzet en schreef
de verdenking toe aan ‘de nerveuze toestand bij de KVP’. 91 Los van de
vraag naar de feitelijke toestand van de zenuwen der KVP-voormannen,
343
/ zal Burgers ontkenning weinigen overtuigen. Van Agt liet zich door
\ l Burger niet schaken voor h et kabinet-Den Uyl. Toetreding kon alleen
geschieden na het groene licht van Andriessen.92
Na een herhaling van zetten, waarbij Burger Andriessen uitdaagde om eens
m et progressieve kandidaat-bewindslieden over de brug te komen, besloot
de form ateur zich nog een keer to t Tilanus te wenden, omdat anders de
schuld van een mislukking te zeer bij hemzelf zou komen te liggen.93 De
CHU kreeg de vraag te beantwoorden o f zij serieus overwoog het beoogde
kabinet, waarvan het geactualiseerde program ‘onaantastbaar’ was, te
gedogen. Er volgde koortsachtig beraad in h et confessionele kamp. In h e t
overleg van de dagelijkse besturen van de drie partijen wees Tilanus op het
onoverkomelijke bezwaar geen invloed te kunnen uitoefenen op het
regeerprogram, waarop Steenkamp hem toevoegde: ‘wie vertegenwoordigt
u eigenlijk, niet meer dan zeven leden’. 94 De baker van het
kabinet-Biesheuvel zat inmiddels op de lijn van een opening naar links.
Diezelfde negentiende m aart beraadslaagden bestuur en fractie van de
CHU m et als uitkom st dat de CHU haar principiële opstelling onverkort
handhaafde, wat Burger bij brief van 20 maart werd medegedeeld.95
Tilanus achtte het onverantwoord ‘m et een bepaald program de
verkiezingen in te gaan en daarna mede te werken aan de uitvoering van
een ander program, zonder dat daaraan iets gewijzigd kan worden’.
Burger antwoordde m et een verwijzing naar de informatie-Ruppert, welke
voldoende had aangetoond dat een parlementair meerderheidskabinet,
zoals de CHU-fractie dat w ilde,niet to t demogelijkheden behoorde.96 Van
wilsoplegging door de progressieve minderheid was geen sprake, omdat
uiteindelijk de Kamermeerderheid h et laatste woord hield. Het progressieve
program bleef uitgangsstelling van h e t te vormen kabinet. Het was nu
eenmaal niet anders.
Desondanks werd Tilanus uitgenodigd voor een gezamenlijke bespreking
m et Andriessen en Aantjes op 22 m aart. Ook nu bleef de CHU,
uitgezonderd fractielid Scholten, bij haar standpunt en Tilanus besloot niet
naar het voorgestelde gesprek te gaan. Vanuit de Eerste-Kamerfractie en
h et partijbestuur kwamen in h e t gezamenlijke beraad m et de
CHU-Tweede-Kamerfractie kritische vragen over deze gedragslijn.97 Van
Hulst en De Geer meenden dat de CHU de weg naar regeringsdeelneming
niet moest laten versperren door ‘Burgers gekke brieven’. Udink vond dat
de CHU op verkeerde gronden wegbleef en Van Verschuer zag in het
belang van de christen-democratische samenwerking een reden om toch
naar het gesprek te gaan. Tilanus berichtte de form ateur nog dezelfde
344
22 maart van zijn weigering h et beoogde kabinet-Den Uyl m et zijn
‘tweeslachtige grondslag’ te gedogen.98
De dag daarvoor had Andriessen onverwachts een ontmoeting gehad met \
Den Uyl, waarover hij geen vooroverleg m et zijn beide confessionele
i/
collegae had gevoerd. Om tactische redenen spreidde Den Uyl na afloop
een groot optimisme ten toon, dat d o o r Andriessen niet werd gedeeld."
Andriessen en Aantjes vroegen de form ateur om uitstel van het
voorgenomen gesprek, daar ze hun fracties wilden raadplegen, ’s Morgens,
22 m aart, spraken ze m et elkaar af dat ze 10:7 als eis zouden handhaven.100
’s Middags deden ze elkaar verslag en lich tten ze ook Tilanus in. Andriessen,
‘terneergeslagen’, zou toch doorgaan en voor zichzelf het programgesprek
gaan voorbereiden. De ARP-fractie was zeer verdeeld to t een
meerderheidsbeslissing ten gunste van doorgaan gekomen en Aantjes
besloot Andriessen niet alleen naar Burger te laten gaan. Alle drie waren
‘down’ over het perspectief van de christen-democratische samenwerking.
Burger looD t^& t, Aantjes en Andriessen gaan alleen verder
Op m aanda^26 m aart^w am en Andriessen en Aantjes bij de formateur op
bezoek, die ’s middags een ‘confrontatie’ m et Den Uyl organiseerde. De
twee christen-democratische fractievoorzitters vroegen zekerheden van
programmatische aard, nu de PvdA h et optredende kabinet wèl als
parlementair zou beschouwen. Het ging on) ingrijpende zaken als
defensiebegroting, onteigening van grond ^gêbruilcswaarde tegenover
verkeerswaarde), gekozen formateur, datum onafhankelijkheid van de
West. a b o rt"s. nationale gezondheidszorg, belastingen.-ondernemingsrecht,
inkomensbeleid, ontwikkelingshulp en buitenlands beleid. Dezeln gekorte
opsi5mming illustreert de enorme programmatische problemen tussen
beide groeperingen. Den Uyl stelde zich onwrikbaar op en wenste niet~'~N.
inhoudelijk in te gaan op de programverlangens van Aantjes en Andriessen. \
De eventuele christen-democratische bewindslieden in zijn kabinet ontzegde
hij het recht op een wezenlijke inbreng in h et program van het te vormen /
kabinet.101
De ARP-fractie brak hierop in ruime m eerderheid de besprekingen volledig
af. Een deel van h et ARP-partijbestuur dreigde m et aftreden als de fractie
zijn harde opstelling zou handhaven, terwijl Biesheuvel liet weten de
politiek te zullen verlaten als er een kabinet-Den Uyl zou kom en.102 De
KVP-fractie besloot eveneens af te h a k e n .103 Andriessen zou geestverwanten
ontraden in het beoogde kabinet zitting te nemen. M ocht het
345
. kabinet-Den Uyl onverhoopt toch. to t stand kom en, dan zou de overgrote
meerderheid van zijn fractie het kabinet zakelijk beoordelen, maar inzake
de overgelegde programpunten in geen geval volgen. Het ontbreken van een
alternatief had hem to t deze opstelling gebracht.
-—
Donderdag 29 m aart ontving de form ateur Den Uyl, De Gaay Fortm an jr.
en Van Mierlo, die bereid bleven een minderheidskabinet te vormen, ook
zonder christen-democratische ministers. Nu geen zekerheid bestond over
i»de vraag o f Andriessen dat kabinet na een ‘zakelijke beoordeling’ niet
j direct naar huis zou sturen, achtte de form ateur deze oplossing niet in
overeenstemming m et zijn opdracht. Het verzoek om opheldering bij
Andriessen leverde slechts een herhaling op van diens eerder ingenomen
standpunt inzake het program. Hierop restte Burger niets anders dan op
4 april zijn opdracht aan de Koningin terug te geven, m et als motivering
dat hij meende niet aan de in de opdracht gestelde vereisten te kunnen
voldoen. Tegenover wijlen prof. Duynstee stelde Burger dat er wel een
andere oplossing mogelijk was geweest, nl. ‘a la Van der Grinten (1977)
te doen a ls o f .1M Burger wenste evenwel niet de eerste stap te zetten in de
richting van ‘staatsrechtelijk overspel’. Terecht merkte Duynstee op dat
Burger hier twee zaken verw arde.105 Het heenzenden vanwege het
optreden van een minderheidskabinet-Den Uyl naar het voorbeeld van de
motie-Deckers (1939), welke zich vooral tegen de wijze van totstandkom ing
had gekeerd. Daarnaast bestond de mogelijkheid dat Andriessen het
kabinet-Den Uyl vanwege zakelijke bezwaren gelegen in de
regeringsverklaring zou heenzenden. Andriessen had afgezien van een
herhaling van de motie-Deckers, m aar vastgehouden aan het zakelijk
beoordelen van h et te voeren beleid. Tegen die achtergrond had Burger
bij het ontbreken van voldoende zekerheid over de uitkom st van die in het
vooruitzicht gestelde zakelijke beoordeling, niet dan met een aanzienlijk
risico voor de Kroon zijn opdracht kunnen aanvaarden. Terecht zag hij
hiervan af.
(
M r. A . A . M. V an A g t e n D r. W. A lb e d a , in fo rm a te u rs
( 1 0 —2 2 a p ril 1 9 7 3 )
De Koningin besloot to t een nieuwe consultatieronde, nadat Burger op
5 april zijn eindrapport had uitgebracht.106 De ex-formateur rekende op
een ruimere opdracht, waartoe Den Uyl, De Gaay Fortm an jr. en
Van Mierlo inderdaad adviseerden. De PPR-fractievoorzitter wees op de
vage programgrondslag van Burger, welke nog in beleidsvoornemens
346
vertaald moest worden. Vanzelfsprekend konden de confessionele
ministers bij dit vertalen een flinke stem in het kapittel hebben, wat
wellicht Andriessen van mening zou doen veranderen. De
D’66-fractievoorzitter kwam m et een bruikbaar alternatief. De betekenis
van de door Andriessen toegezegde zakelijke beoordeling zou alsnog nader
onderzocht m oeten worden. Van Mierlo suggereerde daartoe een
informatie-Van Agt. Dit voorstel werd hem door de PvdA niet in dank
afgenomen.
De drie confessionele fractievoorzitters bevalen een of meer formateurs
uit eigen kring aan voor het vormen van een extra-parlementair kabinet,
waarvan de samenstelling in het midden werd gelaten. Andriessen en
Aantjes dachten aan Van Agt en De Pous, Tilanus aan Schmelzer,
Steenkamp, Van Thiel en De Jong. Opmerkelijk was dat Aantjes, onder de
indruk van de argumenten van de vorstin, besloot alsnog zijn adviezen
aan te passen in de richting van hetgeen Burger vooralsnog tevergeefs had
geprobeerd.107
Wiegel wenste een KVP-formateur, die een extra-parlementair kabinet van
confessionelen en rechtse partijen m oest zien te vormen. In de faseRuppert had hij de houding van zijn partij tegenover een extra-parlementaire
constructie nog omschreven als gelijk aan die van Aantjes bij de
reconstructiepoging van mr. Y. Scholten: ‘ik zie er niets in, maar vooruit
maar’. 108 Volgens Berger van DS’70 kwamen de progressieven door hun
standpuntbepaling niet in aanmerking voor regeringsdeelneming.
Dientengevolge bleef alleen een centrum-rechts parlementair
meerderheidskabinet over.
Als gevolg van deze adviezen en de weigering van De Pous kregen Van Agt i
en Albeda (ARP) een inform atieopdracht en wel om een onderzoek in
|
te stellen ‘op welke wijze op zo kort mogelijke termijn een kabinet zal
kunnen worden gevormd, dat geacht kan worden in voldoende mate
steun te zullen ondervinden’. 109 Het tw eetal deelde onmiddellijk mee
dat zij na zouden gaan waarom de formatie-Burger was vastgelopen,
waarmee zij de door Van Mierlo aangewezen weg insloegen. Hun
benoeming to t inform ateur steunde tevens op de advies van enkele
ministers van Staat, door de Koningin in verband m et de zeer
ondoorzichtige en geladen situatie geraadpleegd.
347
Mr. A. A. M. van Agt, informateur
Van wegbereider voor Den Uyl to t engel der wrake, o f hoe een
beminnelijk mens to t een solerend staatsman uitgroeide
Andreas Antonius Maria van Agt werd op 2 februari 1931, ‘glimlachend
en wel’ te Gel drop geboren, in die tijd nog een klein boerendorp in h e t
h art van de K em pen.110 Zijn vader dreef samen m et zijn broers een
textielbedrijf. Aan zijn jeugd bewaart de oudste van de vijf kinderen
voornamelijk blijmoedige herinneringen. Zijn gemoedelijke vader en zijn
moeder, wat zwaarmoedig en nogal eens ziek, zorgden voor een geborgen
jeugd in een roomse sfeer van rozenkrans bidden, processies, bedevaarten
en voor Dries het misdienaarschap bij mijnheer pastoor. Dat
‘beneden-Moerdijkse geloven’ was volgens Van Agt niet het (gereformeerde)
lopen onder een juk van verplichtingen, maar veeleer ‘het wandelen in de
zon’. Op de dorpsschool van Geldrop behaalde hij voortreffelijke cijfers,
wat bij de ouders hoge verwachtingen van hun goedgelovige en onhandige
spruit wekte. Voor het zakenleven leek de kleine professor ongeschikt.
Dagelijks naar Eindhoven fietsend, bezocht hij het gymnasium (alfa) van de
paters Augustijnen, eveneens een beschermd milieu, waaraan de
verschrikkingen van de oorlog goeddeels voorbijgingen. Met Tietje
Politiek’, Hans Gruijters, behoorde hij to t de uitblinkers van de vierde
klas. Een andere school- en dorpsgenoot, Rinus Peijnenburg, zou later als
vriend en speciaal adviseur van de premier in het kabinet-Van Agt
opgenomen worden.
Al in zijn middelbare schooltijd viel leerling Van Agt op door zijn ‘hoge
hoeden-taal’, zijn formeel en wat bombastisch taalgebruik. Met uitmuntende
cijfers op zijn examenlijst schreef hij zich in als rechtenstudent aan de
Katholieke Universiteit van Nijmegen. De van nature introverte student
woonde bij zijn oom op kamers en leefde nogal teruggetrokken, maar
studievrindjes brachten hem to t deelneming aan het gezelligheidsleven
van het studentencorps. Met Fons van der Stee, zijn latere politieke
kompaan, maakte hij deel uit van het corpsbestuur, de illustere Senaat. Met
zijn latere collega-hoogleraar Maeijer zat hij in de wijncommissie. Zoals de
Vrije Universiteit voortdurend haar invloed in de ARP deed gelden, zo
vormde de Katholieke Universiteit m et mensen als prof. Van der Grinten
een invloedssfeer in de KVP. In h e t studentencorps ontm oette Dries de
eveneens rechten studerende Eugenie Krekelberg, Maastrichtse en
afkomstig uit een zakenmilieu. Haar vader was eigenaar van een groothandel.
348
In 1955, nadat Dries cum laude de m eestertitel had verworven, vertrokken
Eugenie en hij naar Brabant, waar hij twee jaar te Eindhoven in de
advocatuur werkzaam was en zij bij de Raad vaor de Kinderbescherming in
Den Bosch.
Drie jaar later traden ze in het huwelijk en verwisselde Van Agt de
advocatuur voor de Directie juridische en bedrijfseconomische zaken van
het Ministerie van Landbouw en Visserij. In 1963 volgde de overstap naar
het Ministerie van Justitie, stafafdeling wetgeving publiekrecht. Weer vijf
jaar later keerde hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker en al snel, na
het overlijden van prof. Van Eek, als hoogleraar strafrecht terug in de
Juridische Faculteit van de Katholieke Universiteit. Overeenkomstig de
tijdgeest voelde de op krediet benoem de, immers niet gepromoveerde,
jonge hoogleraar zich aangetrokken to t de rechtsvemieuwers in onder meer
de Coomhertliga.
Inmiddels bestierde Van der Stee als voorzitter de KVP en op zijn
voorspraak vroeg prof. Steenkamp collega Van Agt zitting te nemen in de
commissie die voor de KVP een nieuw, eigentijds verkiezingsprogram zou
opstellen. In het klooster de Kapellerput te Heeze vergaderde de
commissie tussen Kerstmis en Nieuwjaar 1969. Steenkamp raakte onder de
indruk van Van Agts gave zelfs de m eest gecompliceerde zaken helder en
scherp te kunnen formuleren. Sedertdien hield de spontane Steenkamp niet
op Van Agt in gloedvolle bewoordingen alom aan te prijzen als dè
KVP-kandidaat voor Justitie in een toekom stig kabinet.
Een belangrijke overweging om Van Agt in 1971 voor Justitie te vragen lag
in zijn reputatie van vooruitstrevend jurist. Pas veertig jaar oud begon ‘de
vent m et de frisse ideeën’ aan wat hijzelf ‘een weergaloos avontuur’ vond.
Na een half jaar onderging hij als gevolg van zijn strafrechtelijke opvattingen
zijn politieke vuurdoop. De minister van Justitie overwoog om de drie van
Breda, to t levenslange detentie veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers,
na 27 jaar gevangenschap te gratiëren. V an Agt huldigde het alleszins te
rechtvaardigen standpunt dat levenslange gevangenschap alleen
verdedigbaar was vanuit de vergeldingsgedachte, welke juist volgens de
Coomhertliga en Van Agt diende te worden verworpen. Hij verkeek zich
evenwel op de emoties, die zijn voornem en losmaakte als gevolg van
onverwerkt oorlogsleed. In en buiten de Kamer stuitte de minister van
Justitie op hevig verzet, dat zelfs ontaardde in bedreigingen van het gezin
van de minister, die besloot vrouw en kinderen in veiligheid te brengen.
UiteindeUjk dwong een meerderheid in de Kamer en in h et kabinet
Van Agt to t retireren en af te zien van gratiëring, wat de bewindsman veel
349
m oeite kostte, heen en weer geslingerd als hij was tussen emoties en
rechtsovertuiging. Afgezien van de psychologische gevolgen voor een deel
van onze bevolking, waardoor de gratiëring van de drie van Breda steeds
in de politieke sfeer getrokken w erd, kon niemand bestrijden dat in de
behandeling van deze oorlogsmisdadigers een element van justitiële
willekeur ingeslopen was.
De inform atieopdracht aan Van Agt zou de weg vrij helpen maken voor
het optreden van Den Uyl_als minister-president, onder wie Van Agt als
vice-minister-president ging ‘dienen’. Wat als een opgewekt avontuur
begonnen was zou voorVan_Agt een beproeving worden, die hem to t op
het bot veranderde. Waar beminnelijkheid _een zekere zucht tot
behageajcw elsbare gevoeligheid en hum oristischejelativdteitszinzat,
kwarrLQOodgedwongènUe bepantsering van gewapend baton,_dfi.politieke
berekening’ênaïrekening, dë'taaffiéid van een reptiel en de eenzaamheid
van het zich opdringend staatsmanschap. In die jaren merkte hij op hoe
weinigen hij staat kon maken, hoe genadeloos de politiek bedreven werd.
Van Agt ontwikkelde een eigen politieke stijl, waarvan het scheppen van .
faits accomplis en een zekere onberekenbaarheid ook in de dagorde h et
handelsmerk werden. Hij kon moeilijk anders m et een tegen zichzelf
intrigerende, voor verkiezingen beduchte en ontredderde partij achter zich
en de soms bikkelhard op de m an spelende progressieven voor zich.
t $bnvankelijk heeft de vice-minister-president, evenals Andriessen
I trouwens, de sympathie van en samenwerking m et Den Uyl en de zijnen
\ stellig gezocht, maar hij ontm oette bij hen een politieke cultuur waarin
voor loyaliteit jegens de confessionele coalitiepartners geen plaats was,
integendeel, waar de vernedering van die partners gevoelens van
gerechtvaardigde triom f opriep. De centrale machtspositie van de
confessionelen leek de progressieven stormrijp en voor enige consideratie
l^wasbij de ‘beslissende’ stormloop geen plaats.
Ter linkerzijde veroorzaakte Van Agt grote opschudding door zijn
pogingen de Bloemenhovekliniek te sluiten. Daar werden vruchten van
twaalf weken en ouder geaborteerd. In de Kamer vertelde hij de niet voor
een kleintje vervaarde parlementairiërs hoe dat geschiedde: ‘de vrucht
wordt in delen uit h et lichaam gehaald, het hoofd w ordt stuk gekraakt’. In
en rond de ministerraad speelden zich rond deze kwestie onverkwikkelijke
en staatsrechtelijk dubieuze taferelen af. In de Menten-affaire sloeg de
PvdA bij m onde van Kamerlid Kosto hard toe. Er kwamen verhalen in de
pers over Van Agts luiheid, gebrekkige kennis van dossiers en onbekwaamheid.
Bij gijzelingen, maar ook in andere kwesties, leerde Van Agt de bemoeizucht
350
van Den Uyl, diens doordrammen naar h et gewenste resultaat, verafschuwen.
Het vermoeden lijkt gewettigd dat Den Uyl h et meeste bijgedragen heeft
to t Van Agts langdurig verblijf in de politiek en to t diens vorming tot
solerend staatsman van het form aat Colijn.
Van Agt over zichzelf: ‘ik ben wel eens razend, maar te introvert om
daarvan te doen blijken’. ‘Ik leef niet z o gemakkelijk, neen, nogal
zwaartillend, meer moeder dan vader.’ Over zijn opvallend taalgebruik: ‘ik
weet dat het m arkant genoeg is om m ensen te epateren, anderen te
irriteren. Het is een uiting van een zekere ijdelheid en het bevalt om je zo
te profileren’.
Als inform ateur betrad Van Agt voor h e t eerst h et toneel van de grote
politiek. Hij zou de progressieve storm uiteindelijk doen liggen en achter
zijn politiek brede rug konden de confessionelen weer opkrabbelen en m et
het CDA de neergang vertragen. Als weinig andere staatslieden heeft de
politiek deze man beproefd op zijn veerkracht en overtuiging. Dank zij
Eugenie en enkele goede vrienden bleef hij wat hij in 1973 nog zichtbaar
w a steen goedmoedige Brabander, niet "bereid zich door arrogante
Hollanders de~Iës~fëlaïënTëzen7met als basis-ideaal dat de mens to t zijn
recht moëTkunnen komen, waartoe hij bescherming behoeft, soms tegen
h et drijven van andere politici. Een solist? Zeker. Een populist? Later ook.
Een De Gaulle in wording? Van Agt is geen partijganger, geen bevlogen
christen-democraat als Steenkamp. Wel een staatsman met een grote dosis **
zedelijke moed en naar eigen zeggen zelf het meest verwonderd over zijn
levensloop, welke uitgerekend hem to t een der meest besproken en
omstreden verschijningen in de Haagse politiek maakte.
Dr. W. Albeda, co-informateur
Sociaal kamergeleerde en relativerend politicus
Op 13 juni 1925 werd Willem te R otterdam geboren. Zijn vader was eerder
landarbeider te Sexbierum geweest, hetzelfde plaatsje als waar Zijlstra zijn
levensgezellin vond. Door avondstudie h ad vader zich opgewerkt to t
grenscommies, standplaats Rotterdam . D e liefde voor de vakbeweging
kreeg Wil m et de paplepel ingegoten. V ader was een sociaal bewogen mens
en voorzitter van de bond van belastingambtenaren van het CNV. Zijn
ouders gaven Wil een gereformeerde opvoeding temidden van de christelijke
gemeenschap in Delfshaven, m et bijbel, evangelist en ’s zondags tweemaal
351
ter kerke. Na de lagere school ging de wat driftige zoon naar de HBS-a. In
1944, ruim een jaar na zijn exam en, pakten de Duitsers hem bij een razzia
op en werd hij aan een spoorbaan in Oberhausen tewerkgesteld. De
verschrikkingen van de oorlog gingen hem niet voorbij.
Terug in Nederland negeerde hij de wens van zijn vader, die hem gaarne
een opleiding to t dominee zag volgen. De houding van de Kerk gedurende
de oorlog had Wil teleurgesteld. Terwijl de wereld in brand stond en
apocalyptische taferelen zich afspeelden, hield de gereformeerde Kerk zich
hoofdzakelijk m et een theologisch dispuut over artikel 31 onledig.
Na enige tijd bij de belastingdienst werkzaam te zijn geweest, kreeg hij een
studiebeurs toegewezen. Een tijdens de oorlog opgedane infectie maakte
evenwel een schedeloperatie noodzakelijk, waardoor hij pas in m aart 1946
de studie economie kon aanvangen te Rotterdam . In 1950 studeerde hij in
de bedrijfseconomische richting af. Zijn kennis stelde hij in dienst van het
CNV, dat to t 1959 van zijn adviezen ten behoeve van de Hout- en
Bouwbond profiteerde. Twee jaar eerder promoveerde hij op ‘De rol van
de vakbeweging in de m odeme maatschappij’. Na een tijdje sociale zaken
bij Philips behartigd te hebben keerde Wil A lbedain 1961 als secretaris
Buitenland bij het CNV terug, waar hij bovendien in het hoofdbestuur
opgenomen werd.
Zijn eigenlijke ambitie verwezenlijkte hij in 1966 door zijn benoeming to t
hoogleraar in de internationale arbeidsverhoudingen aan de
hogeschool van Rotterdam . In datzelfde jaar nam hij plaats in de
Eerste Kamer voor de A RPfde fractie kwam in 1973 onder zijn leiding,
f Evenals Ruppert voelde (AJbeda^ich gevoelsmatig sterker verbonden met
I de christelijke vakbeweging dan m et de politiek. Hij bezit een sterk
analytisch vermogen, weet te relativeren, waardoor hij de problemen van
zich af kan zetten en tijd en belangstelling voor literatuur en muziek
overhoudt. Samen m et Joke, zijn echtgenote, voedde hij vier zonen op. Met
zijn getekend gezicht en zorgvuldige wijze van formuleren is hij een
plezierige verschijning in de politiek. Niet zijn ellebogen, maar zijn kennis
van zaken bezorgde hem in 1977 de ministerssteek in een coalitie m et de
liberalen.
De informateurs wijzen de enig aanvaardbare uitweg aan
Op 10 april opperde De Gaay Fortm an jr. tijdens een interview in
‘Den Haag Vandaag’ de idee om een vóór-vergadering te houden waarin
de kandidaat-ministers over het regeringsprogram zouden kunnen
352
onderhandelen. Al eerder had de PPR-fractievoorzitter ten huize van
Van Doorn hierover Van Agt gepolst, die in gelijke richting dacht, waarna
de suggestie ook in h et advies-gesprek m et de Koningin ter sprake werd
gebracht.111 De beide informateurs gingen regelrecht op een oplossing in
bovenstaande zin a f .112 Zij deden dit in nauw overleg m et Ruppert en
Burger.
De betrokken fractievoorzitters, onder wie nu ook weer Tilanus, kregen
een procedurevoorstel voorgelegd. Enerzijds m oesten de
christen-democratische fracties bereid zijn om ministers te leveren en
anderzijds moesten de progressieven een speciale bijeenkomst accepteren,
waar de tien linkse en zes christen-democratische ministers een
concept-regeringsprogram zouden ontwikkelen, voorafgaande aan de
constituerende vergadering, waarin de regering definitief haar program
zou vastleggen.113 Voor het pre-constituerend beraad zouden de
informateurs een ‘werkdocum ent’ opstellen. KVP, ARP en CHU bedongen
dat de progressieven niet langer zouden vasthouden aan de beperkende
bepaling van Burger, die destijds de confessionele inbreng aanvaardde voor
zover niet in strijd m et Keerpunt ’72. De PPR vond het onjuist nu al
concessies te doen inzake h et regeerakkoord. Desondanks wierp het
procedurevoorstel geen beletselen op voor de voortgang van de informatie.
Op 18 april ontvingen de fractievoorzitters van de zes betrokken partijen
het werkdocum ent van de inform ateurs, dat een gelukkige toepassing van
de zebra-formule m ocht heten. De ene partij kon volhouden dat het zwart
m et w itte, de tegenpartij dat het wit m et zwarte strepen had. De
belangrijkste wijziging ten opzichte van de ‘Conclusies’ van Burger betrof
de grondslag van het beleid.114 Zowel h e t confessionele als het
progressieve program zouden daartoe m oeten dienen en wanneer ze met
elkaar in strijd zouden zijn, zouden de desbetreffende punten behandeld
worden ‘bij h et licht van de conclusies van Burger’. Het stuk gaf de
onderwerpen aan voor het pre-constituerend beraad, alsmede enige
suggesties om de problematische punten to t een bevredigende oplossing te
brengen. De bovengenoemde onderwerpen waren identiek aan die welke
Andriessen en Aantjes in de eindfase van de formatie-Burger aan de orde
hadden gesteld. Ten slotte stelden de inform ateurs voor dat de
kabinetskwestie voor belangrijke zaken slechts m et gekwalificeerde
meerderheid in het kabinet zou mogen worden gesteld. Dit laatste voorstel
werd nogal bekritiseerd en zou voor de gewone meerderheid van de
ministerraad moeilijk te aanvaarden zijn. Het minderheidsblok in de
ministerraad zou aldus inzake de kabinetskwestie een soort veto-recht
353
krijgen, wat de geestverwanten in de Kamer ruim baan zou verschaffen
voor ingrijpende amenderingen.
De zes fracties konden zich in h et werkdocument vinden. De
christen-democraten konden op de door hen verlangde nevenschikking van
programma’s wijzen, terwijl de progressieven in dat opzicht duidelijk in het
voordeel waren gebleven, omdat bij strijdpunten de conclusies van Burger
zouden gelden.115 Tilanus had zijn fractie m et veel moeite weer verzoend
m et de gang van zaken, maar m aakte in zijn reactie op het werkdocument
wel een voorbehoud voor de zetelverdeling.
Op de avond van Stille Zaterdag, voordat beide informateurs aan de
Koningin hun eindrapport uitbrachten, hadden ze een onderhoud m et
Ruppert, Aantjes, Tilanus en Weijters, die Andriessen verving.116 Van Agt
stelde in zijn inleiding dat links naar eigen zeggen met het aanvaarden van
de programformule een ‘pijnlijke concessie’ had gedaan, een ‘reuzenzwaai’,
welke de 10:6-verhouding to t een vast gegeven maakte. Als ‘iemand zegt
10:6 is onaanvaardbaar, dan gesprek stoppen’. Aantjes wilde voorwaarden
verbinden aan 10:6, Weijters wenste ook 10:7 en 11:7 bespreekbaar te
maken en Tilanus bestempelde 10:7 als een vérgaande concessie. Albeda
herhaalde dat 10:6 een hard gegeven was en noemde de CHU-deelneming
slecht ‘voor het image van het kabinet’.
Ruppert herinnerde eraan dat al vier keer getracht was er 10:7 van te
maken. Hij wilde geen risico waarop de zaak alsnog stuk zou lopen. Links
had op vier punten ingeleverd: programformule, de eigen punten, het
meedoen van de CHU en twee formateurs, Burger en Ruppert zelf. De
christen-democraten kregen de meerderheid in de sociaal-economische
driehoek, verder Justitie en h et benoemingsdepartement Binnenlandse
Zaken, terwijl links Financiën en Defensie voor zijn rekening nam. Hij nam
Burger tegenover Tilanus in bescherming, verwijzend naar diens
bereidheid om de CHU alsnog in de besprekingen terug te halen. De
anti-revolutionaire staatsraad wenste alleen co-formateur te worden als de
10:6-verdeling werd aanvaard. Zes ministers betekende ook zes
staatssecretarissen: KVP drie ministers en vijf staatssecretarissen, AR twee
plus één en CHU één minister (Landbouw) en geen staatssecretaris. Tilanus
zag hierin een overbedeling van de KVP ten opzichte van ARP en CHU,
waarop Aantjes een zevende staatssecretaris bepleitte.
Van Agt noemde Van der Grinten voor Economische Zaken, die evenwel zou
bedanken om dat hij zichzelf te weinig all-round econoom achtte. De
ontmoeting van Van Agt en R uppert vond op Paasavond plaats en
Van Agt kon door het uitlopen van het gesprek to t zijn grote spijt niet
354
meer naar de Paaswake. Na afloop van de vergadering ging het gezelschap
bij mevrouw R uppert nog iets drinken en to t blijde verrassing werd op de
televisie de mis uitgezonden vanuit de kerk op de Heilig Landstichting.
Nelissen had zijn buik vol van de politiek en m et name van de kritiek vanuit
zijn partij, de KVP. Aantjes suggereerde Biesheuvel voor Buitenlandse
Zaken voor te dragen, wat Ruppert van tafel veegde door op te merken dat
daarmee een kabinet-Den Uyl onmogelijk zou worden. Aantjes trok zijn
voorstel in, maar beklaagde zich over h et feit dat de ARP niet eens zelf
ministerkandidaten kon aanwijzen, nu Boersma en De Gaay Fortman sr.
buiten haar om gevraagd waren.
Ruppert deed nog een poging de geringe animo voor de zetelverdeling te
vergroten door te stellen dat ‘het schaduwkabinet geëcarteerd was’.
Immers, velen zouden er buiten blijven, anderen naar ongevaarlijke
staatssecretariaten gemanoeuvreerd worden. Desalniettemin wierp de
splijting van het christen-democratische kamp al zijn schaduwen vooruit.
Tilanus belde alle leden van zijn fractie, die zich unaniem tegen 10:6 en de
verdeling der staatssecretariaten uitspraken. De fractieleden vonden het
beter de zaak maar op 10:7 te laten afknappen, dan nog langer bij KVP
en ARP aan te dringen op steun. Drie dagen later zou Tilanus die 10:7-eis
inderdaad als ‘conditio sine qua non’ op tafel leggen.
De formatie Burger-Ruppert (22 april—11 mei 1973)
Fin is coronat monstrum
In de voorafgaande fase Van Agt-Albeda was het publicitaire geweld door
alle betrokkenen bewust afgeremd, wat beduidde dat over en weer de
bereidheid was gegroeid om eindelijk serieus zaken te doen. De informateurs
hadden in hun eindrapport geconcludeerd to t de mogelijkheid van een te
vormen kabinet, dat voldoende steun in h et parlement zou kunnen
verwerven.117 Bovendien hadden ze voorgesteld om Burger en Ruppert m et
de form atieopdracht te belasten, welke aan dezelfde clausulering gebonden
zou worden als die van de inform ateurs. R uppert had gedaan gekregen dat
de PvdA geen blokkade zou opwerpen tegen eventuele regeringsdeelname
van de CHU.118
355
De CHU valt opnieuw uit de boot
Nog diezelfde Tweede Paasdag konden Ruppert en Burger aan de slag gaan.
Alles wees erop dat de moeilijkste barrières waren weggenomen en de
formatie snel zou worden voltooid. Ruppert nam weer contact op m et
Tilanus over de zetelverdeling. De CHU-fractie nam geen genoegen m et
een 10:6-verdeling tegenover een verhouding in de Kamer van 7 :6 .119 De
fractie voelde zich tekort gedaan in verhouding to t PPR en D’66. Ze eiste
een zevende ministerspost voor een geestverwant en wenste meer zekerheid
over een stringente toepassing van de nieuwe programgrondslag, nu
Den Uyl zich publiekelijk in relativerende zin daarover had uitgelaten.
Overleg tussen Ruppert, Aantjes, Weijters en Tilanus bracht geen
uitkom st, hoewel de plaatsvervangend KVP-fractievoorzitter binnen het
kader van de 10:6-verhouding een ministerszetel van de KVP aanbood en
Aantjes een staatssecretariaat van de ARP afstond aan de KVP ter
com pensatie.120 Bovendien beloofde Ruppert zich in te zetten voor nog
een CHU-staatssecretariaat, afkomstig van de progressieven.
Na raadpleging van de fractie wees Tilanus dit voorstel van de hand, omdat
daarmee nog geen redelijke verdeling tussen de christen-democratische drie
en de progressieve drie was bereikt, terwijl de CHU niet ten koste van de
KVP aan de regering wenste deel te nemen. R uppert kon niets anders dan
de voorgestelde opzet handhaven en vroeg Tilanus o f hij zou instemmen
m et deelneming van één CHU-staatssecretaris aan het pre-constitutioneel
beraad. De fractievergadering van de CHU besliste op 26 april in negatieve
z in .121 Een meerderheid van het CHU-partijbestuur ondersteunde deze
beslissing, een aantal bestuursleden en CHU-senatoren had bezwaar tegen
het afhaken (Van Verschuer, De Geer, Bos, Van Hulst, De Kruijf). Tilanus
liet Ruppert weten, dat de CHU het kabinet zakelijk zou beoordelen,
waarmee de CHU definitief uit de b o o t viel.122
De personele bezetting
/
De formateurs waren intussen aangeland bij h et aanzoeken van
kandidaatbewindslieden. Andriessen had verlangd dat de KVP-ministers de
gehele KVP zouden vertegenwoordigen en niet alleen haar linkervleugel.123
i Zo moesten de progressieven de als behoudend te boek staande Brouwer
op Landbouw en Visserij aanvaarden en Westerterp op Verkeer en
Waterstaat. De laatste had als KVP-fractielid in de Nacht van Schmelzer
‘per vergissing’ tegen de motie-Schmelzer gestemd en had zich het
ongenoegen van Andriessen op de hals gehaald, door in een prem atuur
356
stadium zich publiekelijk uit te spreken tegen h et ontraden van deelneming
aan het kabinet-Den U yl.124 W esterterp was staatssecretaris van
Buitenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel. Aanvankelijk hadden de
fracties van PvdA en D ’66 een onaanvaardbaar jegens Westerterp en
Brouwer uitgesproken, die in eerste instantie overigens door Burger zelf
waren voorgedragen. Den Uyl en Van Mierlo hielden in het betreffende
overleg m et Burger, dat to t zes uur ’s morgens duurde, het been stijf. De
volgende dag plaatste de form ateur om 12 uur beiden m et een laconiek
briefje voor het blok: ‘Beste Joop en Hans, indien ik om 14 uur niets
gehoord heb, ga ik naar de Koningin’. Van 13 to t 14 uur vertoefden
Den Uyl en Van Mierlo zwijgend in eikaars gezelschap en gaven aldus to e .12S
Van Agt zou weer op Justitie kom en en de uit werkgeverskringen
afkomstige, nog jeugdige Lubbers ging Economische Zaken bezetten,
alhoewel in het betreffende gesprek de beide formateurs aanvankelijk
Verkeer en Waterstaat aanboden in afwijking van de voordracht van
Andriessen. Lubbers verklaarde zich alleen bereid voor Economische Zaken.
Voor de ARP viel er weinig te kiezen. Ze moest Boersma en
De Gaay Fortm an sr., die zich eerder door Burger hadden laten schaken,
aanvaarden. Het zou Aantjes politiek niet onwelgevallig zijn geweest, als
niet Boersma m aar Albeda Sociale Zaken had aanvaard, maar de
ex-informateur kon dit onmogelijk doen, omdat hij niet als ‘stra f voor
Boersma wilde fungeren.126
Ook de persoon van drs. J. Gruijters, D’66-kandidaat voor Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening, vormde een probleem .127 Gruijters had
uitspraken op zijn naam staan als: ‘tweeduizend jaar onbetrouwbaarheid
van de christelijke politiek’ en ‘als ik een confessioneel politicus de hand ' /
druk, tel ik daarna mijn vingers’. De confessionelen vreesden m et een
'1
‘hard-liner’ van doen te krijgen, maar Van Mierlo drukte bij Burger
Gruijters’ kandidatuur door. Tijdens h et pre-constituerend beraad wist
Gruijters het w antrouwen wat te verminderen door m et bruikbare
compromisteksten te komen. Gruijters had to t het linkse deelkabinet
behoord, waaraan de progressieven zoveel mogelijk vasthielden.
De PPR zou worden vertegenwoordigd door de oud-KVP-voorzitter en
voorzitter van de KRO, Van D o o m .128 Uiteraard was deze kandidatuur
voor de KVP weinig aangenaam. Hij stelde als voorwaarde dat ‘zijn’
staatssecretarissen in overleg m et hem aangezocht zouden worden.
Van Doom weigerde, m et instemming van zijn partij, zich bij voorbeeld
Van Dam te laten opdringen. Burger en Ruppert wensten aanvankelijk
niet aan de voorwaarde tegemoet te kom en en dreigden de PPR buiten de
357
formatie te plaatsen. Een verhelderend gesprek klaarde de sfeer. Trip zou
voor de PPR Wetenschapsbeleid gaan doen en zou zich in het kabinet als
vooruitgeschoven post van de PPR gaan gedragen, conform de wens van
zijn fractievoorzitter, die voor de PPR vooral een ‘horzelfunctie’ zag
weggelegd.
De sociaal-democratische bewindslieden waren naast Den Uyl als premier:
Duisenberg op Financiën, Van Kemenade op Onderwijs — twee
hoogleraren — en voorts het Kamerlid Pronk op Ontwikkelingssamenwerking,
Van der Stoel op Buitenlandse Zaken, waar hij in het kabinet-Cals al
eerder als staatssecretaris had gezeteld, en mevrouw Vorrink op het
departem ent van Milieuhygiëne en Volksgezondheid.
Het pre-constituerend beraad
Op donderdag 3 mei kon het pre-constituerend beraad plaatsvinden onder
leiding van de formateurs. Burger presideerde de vergadering.129 Tijdens de
acht uur durende vergadering bereikten de kandidaat-ministers
overeenstemming over de programgrondslag van het kabinet, die vrijwel
identiek zou zijn aan de door Van Agt en Albeda voorgestelde
programformule. Een twaalftal controversiële punten werd eveneens to t een
oplossing gebracht, waarna de gekwalificeerde meerderheid bij het stellen
van de kabinetskwestie kon worden geschrapt, gezien de bereikte
overeenstemming. Wel zou ‘grote terughoudendheid’ worden betracht met
het stellen van de vertrouwenskwestie. Staatsrechtelijk had het
pre-constituerend beraad geen zelfstandige betekenis. Was het mislukt, dan
zou er constitutioneel beschouwd niets aan de hand zijn geweest. Tilanus
beschouwde de gang van zaken als een ‘gewrongen werkwijze’. 130 Het
beraad had bij lange na geen volledig regeringsprogram opgeleverd, waardoor
een zware hypotheek werd gelegd op de homogeniteit van het te vormen
kabinet en op h et overleg van het kabinet m et de Staten-Generaal. Dat het
kabinet-Den Uyl desondanks bijna de volle rit in het zadel bleef, had alles
te maken m et de politieke situatie van die jaren en minder m et het
vermogen om gedurende de rit nader to t elkaar te komen.
De fractievoorzitters van de toekom stige regeringspartijen moesten over het
resultaat van het beraad hun finaal oordeel geven, waartoe zij uiteraard hun
fracties raadpleegden. Geen van de fracties toonde zich erg ingenomen met
het beoogde k abinet.131 Alleen D’66 ging unaniem akkoord. In de ARP
wensten zes dissidenten op de veertien leden geen verantwoordelijkheid
te dragen voor h et gevormde kabinet. Voor de ‘gedogers’ in de ARP wogen
de nevenschikking van de programma’s, de confessionele meerderheid in
de sociaal-economische driehoek, de bezetting van Justitie en Binnenlandse
Zaken en de enorm lange duur van de form atie het zwaarst.132 Ook de
omstandigheid dat tijdens de form atie Burger-Ruppert de verdeling van de
staatssecretarissen niet 10:6, doch 10:7 werd, oefende bij de gedogers enige
invloed uit. Drie fractieleden van zowel PvdA als KVP en twee van de PPR
vielen eveneens uit de boot. De PPR-fractie zag zich slechts in een
‘extra-parlementaire’ verhouding to t h e t kabinet staan.
De partijraad van de PvdA, die op 5 m ei bijeenkwam, liet forse kritiek
horen op de verwatering van de oorspronkelijke opstelling. Een redevoering
van de aanstaande premier droeg ertoe bij dat een meerderheid het
kabinet-Den Uyl een kans wilde geven.133
De staatssecretarissen en de constituerende vergadering
Alvorens over te gaan to t h et beleggen van de constituerende vergadering
wilden de beide formateurs eerst nog de problemen rond de
staatssecretarissen elimineren. Tot dan toe nam de constituerende
vergadering de aanvankelijke beslissing over plaats en aantal van de
staatssecretarissen, om dat in verband m et de Grondwet zulks niet buiten de
betrokken ministers dient om te gaan. Het aantal werd van 13 op 17
gebracht, ofschoon van progressieve zijde Biesheuvel destijds berispt was
over de verhoging van 11 naar 13 staatssecretariaten. Bij de progressieven
speelde de wens om zoveel mogelijk personen uit het deelkabinet voor hun
aandeel te honoreren een rol. Een van hen, Van Dam, maakte een ware
Odyssee langs de diverse departem enten, omdat hij moeilijk plaatsbaar
w as.134 De D’66-kandidate voor Justitie, mevrouw Goudsmit, stelde zich
niet beschikbaar vanwege het verschil van mening m et minister Van Agt
over het abortusvraagstuk. Glastra van Loon zou deze post later gaan
bemannen en al vrij snel door Zeevalking worden vervangen, nadat zijn
openlijke kritiek op de secretaris-generaal, Mulder, voor Van Agt aanleiding
was zijn ontslag te bevorderen.
Op 11 mei presideerde Burger de constituerende vergadering.135 Op de
agenda stonden het vice-premierschap, dat aan Van Agt toeviel, de
behartiging van Surinaamse en Antilliaanse Zaken, de procedure van ontslag
en benoeming van bewindslieden, de regeling binnen het kabinet van
eventuele geschillen en het tijdschema voor het optreden van het kabinet.
Nog dezelfde dag konden de form ateurs de Koningin melden dat hun
formatiepoging geslaagd was en ze aan de opdracht hadden voldaan. Hierna
359
volgden de benoemingen en de beëdigingen door de Koningin.
Minister-president drs. J. M. den Uyl
Gedreven sociaal-democraat, intellectueel, meegaand partijleider en
dominerend politicus
Johannes Marten den Uyl werd op 9 augustus 1919 als vierde kind uit een
gezin van vijf te Hilversum geboren.136 Vader had een mandenwinkeltje in
de Leeuwenstraat. Op tienjarige leeftijd moest de kleine Joop zijn vader
missen, die al eerder door een aangeboren hartafwijking lange tijd ziek was
geweest. Moeder Agatlia, geholpen door het gehele gezin, dreef het
winkeltje verder zelf. Vader en m oeder Den Uyl voedden hun kinderen
streng gereformeerd op. Joop bezocht de gereformeerde lagere school aan
de Vaartweg in Hilversum. Een vrolijk jochie, altijd druk bezig m et lezen,
sport en imitaties van sprekers. Aan ruzies had hij een hekel en bemiddelen
lag dan in zijn aard. De beste van de klas m ocht naar het Christelijk
Lyceum te Hilversum, waar hij een zakcentje bijverdiende door voor rijker
bedeelde klasgenoten het huiswerk te maken. De protestantse
soberheidsethiek wees hij naar eigen zeggen al jong af: ‘je moet je niets
ontzeggen omdat er armen zijn. Je m oet zorgen dat die anderen het ook
krijgen’.
De politiek boeide de lycei'st. Hij spelde de lokale krant en bezocht
regelmatig de gemeenteraadsvergaderingen. H et aanzicht van rijen werklozen
voor het stempellokaal in de crisisjaren liet hem niet onberoerd. In 1936
ging Den Uyl economie studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam. Zijn leermeesters, de hoogleraren Limperg en Frijda,
brachten hem bij dat in onze samenleving de economisch zwakkeren steun
behoeven, om dat ze in het vrije spel der maatschappelijke krachten anders
kansloos zijn. In zijn studententijd keerde Joop zich geleidelijk a f van de
gereformeerde Kerk, doch niet eerder dan na een breed en diep onderzoek
naar de ware geloofsovertuiging, waartoe hij ook vele gebedsdiensten
bezocht.
Zijn ongebreidelde leeshonger bracht hem in contact met de sociaal
geëngageerde uitgever Geert van Oorschot, in wiens omgeving hij de vijf
jaar jongere Liesbeth van Vessem ontm oette. Aan de romance ging een
geschiktheidstoets vooraf. Ze spraken af allebei een essay over ‘Het land van
herkom st’ van E. du Perron te schrijven en elkaar toe te sturen. Ofschoon
360
de benaderingen totaal verschilden, besloten ze later de kennismaking voort
te zetten, m et Joop vooralsnog in een geprivilegieerde positie, omdat
Liesbeth zijn betogen niet m ocht onderbreken. In 1944 trouwden ze,
welk huwelijk rijk gezegend werd m et kinderen en ook overigens van
bijzonder gehalte was. Liesbeth bleef een trouw e, in Den Uyls werk
geïnteresseerde kameraad. Reden genoeg om de jeugd van nu te raden een
voorbeeld te nem en aan de waarborgen waarmee Liesbeth en Joop hun
kennismaking omgaven.
Tegen h et einde van zijn studietijd, na zijn geloofsgenoten middels
gedichten en brieven bestookt te hebben m et argumenten van de
wederpartij, verliet hij de kerk. Na in 1942 afgestudeerd te zijn werkte hij
als ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken. Met een collega
debatteerde hij urenlang over liberalisme en socialisme. Toen al viel zijn
uithoudingsvermogen op, dat hij aanwendde om in de nachtelijke uren
stapels boeken te verslinden. V oorts ontgingen zijn naiviteit waardoor hij
zich sterk in mensen kon vergissen, zijn gereformeerde rechtlijnigheid en
schuldbesef zijn omgeving niet. Geihspireerd door Jacques de Kadts
‘H et fascisme en de nieuwe vrijheid’ schreef Den Uyl artikelen in de illegale
pers, onder meer in Vrij Nederland. Na de oorlog trad hij eerst in dienst van
H et Parool als redacteur, vervolgens bij Vrij Nederland, waar hij opviel door
zijn scherpe aanvallen op h et kabinetsbeleid inzake Indonesië. Vanaf de
oprichting van de PvdA is Den Uyl lid van deze partij.
Meer nog dan de publicistiek trok de politieke praktijk en in h et bijzonder de
wortels en stammen daarvan hem aan. Onder zijn bezielende leiding,
waarmee hij m et medewerkers als Joop Voogd, Max van der Stoel en later
Ed van Thijn school maakte, wist de Wiardi Beckmanstichting, waarvan
Den Uyl in 1949 directeur was geworden, talloze rapporten, brochures en
boekwerken h et licht te doen zien. Ongeëvenaarde hoogtepunten vormden
‘De weg naar Vrijheid’ en ‘Om de kw aliteit van het bestaan’. Jarenlang
bleven deze publikaties de ideologische basis en de praktische leidraad voor
de PvdA en in menig opzicht mag w orden betreurd dat ze later in
vergetelheid raakten. Directeur Den Uyl provoceerde graag zijn medewerkers
m et rechtse standpunten, waarop hij tegenargumenten verlangde welke hij
vervolgens in besprekingen m et h et partijbestuur zelf gebruikte.
De in marxisme en sociaal-democratie als weinigen geschoolde Den Uyl,
wiens literaire belangstelling nauwelijks verflauwde, deed in 1953 zijn
intrede in de Amsterdamse gemeenteraad. Vanaf 1955 voerde hij de
PvdA-fractie aldaar aan, wat hij van 1956 to t 1963 combineerde m et het
lidmaatschap van de Tweede Kamer. Sedert 1962 zette hij zich als
361
wethouder van economische zaken en publieke werken, de haven en
handelsinrichtingen volledig in voor een expansief beleid (Mobil Oil,
uitbreiding IBM, Bijlmermeer, IJ-tunnel). Dat wethouderschap werd
afgebroken door zijn toetreding to t het kabinet-Cals, waarin hij wederom
werd belast m et Economische Zaken. Hij hield zich onder meer bezig m et
het continentale plat, waarbij hij streefde naar grote overheidsinvloed en een
belangrijk staatsaandeel. De onafwendbare mijnsluitingen kregen onderzijn
bewind hun beslag. Den Uyl toonde zich een krachtig minister, volgens
Zijlstra te dogmatisch, maar in ieder geval to t volle tevredenheid van zijn
partij, waar hij veel waardering oogstte.
De Statenverkiezingen van 1966 verliepen voor de PvdA zeer teleurstellend.
De sociaal-democraten zagen in de uitslag een veroordeling van het
kabinet-Cals. Het begon te rommelen in de partij, waarin Nieuw Links zich
begon te roeren. Vondeling, m inister van Financiën, politiek leider en
kandidaat-lijsttrekker van de PvdA, bewees m et een reeks ongelukkige
uitlatingen de voeling met de achterban verloren te hebben. De partij
koos Den Uyl to t lijsttrekker. Op dat m om ent geloofde Den Uyl nog
volledig in de groeifilosofie, volgens welke een eigen auto en een
vliegtuigvakantie voor iedereen to t de mogelijkheden behoorde. Den Uyl
bepleitte ‘echte bezitsspreiding’ d oor uitbreiding van de
gemeenschapsvoorzieningen, opgevoerde overheidsinvesteringen en
hervormingen in de ondernemingen. Staande in de Nederlandse
sociaal-democratische traditie m oest hij niets hebben van het communisme
en verdedigde hij de NATO als hoeksteen van onze defensie.
Buitenparlementaire acties als die van Provo en de Maagdenhuisbezetting
veroordeelde hij en ook het falende beleid van burgemeester Van Hall werd
ten dele door hem verdedigd.
De verkiezingscampagnes waren voor de van nature wat verlegen
Den Uyl aanvankelijk een bezoeking. Zich moeten etaleren, verkopen,
zaken simplificeren, het druiste allemaal in tegen zijn karakter. Het
optreden in het openbaar ging hem moeilijk af. Om zijn uiterlijk
bekommerde Den Uyl zich weinig, gelet op zijn slordig zittende kleding.
In de debatten m et de onderkoelde Schmelzer liet hij zich te gemakkelijk
door zijn temperament meeslepen, wat Schmelzer bekwaam afstrafte. De
verkiezingsuitslag van 1967 bracht de PvdA fors verlies ten opzichte van
1963, maar enig herstel ten opzichte van de Statenverkiezingen. Als
oppositieleider nam Den Uyl de draad op, waar Burger die had losgelaten.
Alles wat h et kabinet-De Jong deed o f naliet overspoelde hij m et hevige
kritiek in gechargeerde, brede bewoordingen. In de fractie was hij
362
facile princeps; hij stak ruimschoots boven de overigen uit. Alleen het
gebrek aan leiding bij de vergaderingen veroorzaakte wrevel, temeer daar
ook de voorzitter zich gaarne bezondigde aan oeverloze monologen en
daaraan het m andaat ontleende om zijn eigen gang te gaan. Immers,
niemand had hem tegengesproken.
Evenals Vondeling reageerde Den Uyl aanvankelijk gereserveerd op het
verschijnsel Nieuw Links, waarin hij overigens wel een nieuwe impuls voor
de verstarde en gebureaucratiseerde PvdA onderkende. Hij ergerde zich aan
het schrijnende gebrek aan kwaliteit in de radicale gelederen, die hem nota
bene een te zwakke oppositie verweten. Dank zij het bindende
bemiddelingswerk van vooral Vondeling en Ed van Thijn vonden partijleider
en Nieuw Links elkaar. Den Uyl nam verschillende ideeën van deze
partijgroep over, m aar bleef inzake de NAVO en zijn voorkeur voor
samenwerking m et de KVP aanvankelijk zichzelf trouw. De verkiezingen
van 1971 en 1972 wezen op een herstel van de PvdA, die naar 43 zetels
opklom. Den Uyl verkeerde niet in de positie om zijn eigen kabinet te
kunnen formeren, wat trouwens ook Drees nimmer gelukt was, maar
speelde achter de schermen een belangrijke rol.
Als minister-president volgde hij de methode-Biesheuvel: net zolang
vergaderen to t alle weerstand gebroken was. Zijn allround-kennis maakte
hem bemoeizuchtig, zijn obsessieve w erkdrift deed hem de informele
persoonlijke contacten verwaarlozen en de polarisatiesfeer verhinderde hem
om zich boven de partijen te stellen. De vier grote ‘hervormingsvoorstellen’,
door de PvdA-fractie to t toetsstenen van h e t progressieve beleid gemaakt,
overschaduwden de vele prestaties op ander terrein. Het
hervormingsvoorstel inzake de onteigening van grond torpedeerde Van Agt,
die bewust een kabinetscrisis uitlokte en op de valreep het kabinet-Den Uyl
ten val bracht. Electoraal behaalde de PvdA m et de leuze ‘Kies de
minister-president’ een historische overwinning. Tien zetels winst betekende
dat het record van 1956 onder Drees gebroken was. De christen-democraten
m et Van Agt als engel der wrake hadden evenwel niets vergeten van de
machtsgreep van de progressieven in 1973, noch van de ondergane
vernederingen. De rekening werd subtiel vereffend en wel door Van Agt,
ter linkerzijde zwaar onderschat en gestaald door de ondervonden
bejegening.
Het tijdperk 1972—1982 stond sterk in h et teken van Den Uyl en Van Agt,
van wie de eerste partijman bleef, de laatste naar het staatsmanschap toe
groeide. Eenieder geeft Den Uyl evenwel zijn werkelijk onvermoeibare
toewijding aan de politiek en aan de publieke zaak na. Van Agts
363
laatdunkende opmerkingen over de Haagse politiek waren Den Uyl
begrijpelijkerwijs een gruwel. Gedreven als hij was door zijn visie op een
samenleving waarin de zwakkeren beschermd en gesterkt zouden zijn, zich
zouden kunnen ontplooien in dienstbaarheid aan diezelfde samenleving,
vergat Den Uyl zichzelf en vaak zijn onmiddellijke omgeving. N ooit uit op
geldelijk gewin, dat voor h et oprapen lag, werkweken van 80 uur en meer,
verguizing, soms ook in eigen kring, dat alles was en is voor Den Uyl
vanzelfsprekend. Zelf zei hij aan Alice Oppenheim: ‘ik hou van m acht, ik
schrik er niet voor terug, integendeel, ik beleef er plezier aan, maar de
keerzij is verantwoordelijkheid. M acht is verantwoordelijkheid’.
Stel eens, dat minister-president Den Uyl zijn politiek minder ervaren
minister van Justitie bewust aan zich had gebonden, had ingepakt door zijn
intelligente en veelzijdige kout, door een etentje, wat complimenten, steun
in moeilijke m om enten en vooral door hem vertrouwen te schenken — onze
parlementaire geschiedenis zou een andere loop hebben genomen.
De minister-president verantwoordt zijn optreden
De minister-president karakteriseerde zijn kabinet staatsrechtelijk als
‘eigensoortig’.
Den Uyl. ‘Zonder te spreken van de achilleshiel van ons staatsbestel, moet
toch worden geconstateerd, dat bij een zo lange afstand tussen
kiezersuitspraak en kabinetsvorming op een zeer wezenlijk punt sprake is
van een aanvechtbare tekortkom ing in ons staatsbestel’.
Wiegel'. ‘Het kabinet-Den Uyl, dat hier vandaag voor ons zit, mijnheer de
Voorzitter, is in vereniging en m et voorbedachten rade in het zadel
gebracht. De eerst-verantwoordelijke voor deze zaak van gesmokkel m et
programma’s, misleiding van de kiezers en verduistering van de politieke
helderheid is de heer Ruppert (. . . ) Mijn fractie heeft to t de conclusie
m oeten komen, dat de heer R u p p e rt. . . heel duidelijk zijn eigen politieke
voorkeur heeft laten spreken’. Over Burger: ‘Z ija w erkaijzejvas van j e n
macabere schoonheid. Macaber, om dat de confessionelen zich als voetveeg
lieten gebruiken, accepteerden dat zij om de oren werden geslagen, op elke
brief van Burger timide reageerden ( . . . ) Het werkdocument van de heren
Van Agt en Albeda moest alle partijen een alibi leveren ( . . . ) Werkelijke
schuldigen zijn enerzijds de huidige Minister-President en zijn twee
meelopers Van Mierlo en De Gaay Fortm an jr. en anderzijds het duo de
heren Aantjes-Andriessen (. ..) Mijn hoofdverwijt tegen de fractie van de
Partij van de Arbeid richt zich . . . op de algemene lijn van de
364
handelwijze van deze fractie die vóór e n na de verkiezingen heeft gezegd:
wij gaan niet onderhandelen. Zij zijn zes maanden bezig geweest, zij zijn
bij de heer R uppert en bij de heer Burger binnengelopen. Hebben zij daar
zitten klaverjassen of hebben zij daar z itte n onderhandelen, mijnheer de
Voorzitter? (. . .) het (is) een feitelijke constatering, dat de KVP en de ARP P
genoegen hebben genomen m et het zijn van randversiering en dat zij hun
(
beste mensen hebben laten vallen’. Hij noem de als voorbeelden Biesheuvel, '*
Schmelzer en Nelissen. ‘Nu ik enkele w oorden heb gewijd aan drie van
de vier bewindslieden van de KVP, neem ik aan dat de heer Westerterp thans
klaar wakker achter de tafel zit. Hij h eeft andere m omenten gekend!
Slaperigheid in de nacht van Schmelzer, draaierij — men zou kunnen
zeggen: flexibele opstelling —tijdens de formatiepoging van de heer
Burger. Het is onbegrijpelijk, dat hij d o o r de PvdA is geaccepteerd (. ..) De
heer Westerterp werd door de PvdA aanvaard, mits de heer Gruijters door
de KVP zou worden geaccepteerd’.
Van Thijn: ‘De regeringsverklaring heeft ons, na de lange formatiemaanden,
een kick gegeven ( . . . ) Als wij spreken over de afsluiting van een periode,
dan gaat het om een periode van 15 jaar, 15 jaar confessioneel regeren m et
de W D , m et een korte onderbreking in 1965—1966. Het was een periode
die m et Burger begon en m et Burger eindigde . . . ( . . . ) In iedere
kabinetsformatie w ordt gemanoeuvreerd door iedere partij. Dit is nu net
de reden, dat de progressieve drie in de afgelopen jaren er naar gestreefd
hebben om van formaties na de verkiezngen a f te komen. Wij hebben een
initiatiefvoorstel ingediend om te kom en to t een rechtstreekse invloed van
de kiezers op de regeringsvorming en to t een gekozen formateur. Dit
voorstel heeft h et echter niet gehaald. De W D heeft iedere poging van
onze kant om to t een vernieuwing van h e t staatkundige systeem te komen
geblokkeerd. Nu kan de heer Wiegel wel allerlei bezwaren maken tegen
de formatieprocedure en hij kan wel zeggen dat er misbruik is gemaakt van
form atieopdrachten en dat er allerlei dingen m et voorbedachten rade zijn
gebeurd, maar hij m oet wel goed weten, dat dit niet de formatieprocedure
is die ons voor ogen staat, maar dat het de formatieprocedure is, die de
W D al die jaren in stand heeft gehouden (. ..) Als iets als kiezersbedrog
. . . zou worden ervaren, dan zou h et dit geweest zijn: een PvdA die op de
drempel van h et Catshuis op haar schreden zou zijn teruggekeerd ( . . . ) Wij
erkennen de extra-parlementaire relatie van dit kabinet m et de
Kamermeerderheid, maar wij achten ons als fractie parlementair aan dit
kabinet gebonden’.
Andriessen: ‘Deze formatie is de form atie van de malaise ( .. .) Ik wil wel
\
365
zeggen, dat m en h et de CHU ook wel bijzonder moeilijk heeft gemaakt.
Met alle waardering die ik voor een aantal onderdelen van het werk
van form ateur Burger heb, heb ik voor het onderdeel CHU die waardering
niet’.
Drees: ‘Ik begrijp de opmerking van de premier niet over de conclusies van
de heer R uppert over de oude vijf die onweersproken zouden zijn
gebleven. V oor het bepalen van die conclusies zijn de vijf niet gepolst; ik
ben het eens m et de heer Wiegel ( . . .) De linkse drie . . . hebben ten slotte
zes confessionele ministers opgenomen, maar niet als vertegenwoordigers,
zoals min o f meer blijkt uit de oppositionele beschouwingen van de heren
Andriessen en Aantjes, maar meer als zes uitzendkrachten ( . . . ) 16 Juli
(1972). De hele politieke strategie van de confessionelen moet op dat
m om ent worden gedateerd. Die strategie is duidelijk: men heeft een
bocht willen maken naar de linkse drie. Men heeft DS’70 willen afschudden
en daarna ook heel snel de W D ’.
Van Mierlo: ‘Alle betrokkenen zullen m oeten toegeven, dat het vaak een
weinig fraai gezicht was. Nu is een buikoperatie dat nooit (. ..) Wat
doorbroken is, is de vanzelfsprekendheid van de macht van het midden
( . . .) Wat in deze operatie blootgelegd is, is de juistheid van het reeds lang
bestaande denkbeeld, dat die politieke m acht van het midden, die geworven
wordt op een niet-politieke noemer, in wezen geen werkelijk consistente
politieke conceptie heeft of kan hebben ( . . . ) Het uiteenvallen van de
christen-democratische fracties, zowel ten opzichte van elkaar, als binnen
die fracties zelf, (was) naar mijn gevoel bij de huidige maatschappelijke
ontwikkeling onafwendbaar (. ..) Waar duidelijk door ons een concessie
is gedaan, is, in de laatste fase van de formatie, het aanvaarden van de
twee KVP-bewindslieden, de heren Westerterp en Brouwer’.
Conclusies
1 De polarisatie van PvdA, PPR en D’66, die hun regeerakkoord
‘Keerpunt ’72’ onaantastbaar verklaarden, schiep na de verkiezingen een
schier uitzichtloze impasse in de kabinetsform atie, nu minderheden in
KVP en ARP een oplossing in de richting van een centrum-rechts kabinet
blokkeerden.
2 Het verwijt aan inform ateur R uppert als zou hij partijdig te werk zijn
gegaan, lijkt moeilijk vol te houden. De inform ateur kende de
verhoudingen in de fracties van KVP en ARP en moest mitsdien wel
besluiten, dat een centrum-rechtse coalitie onoverkomelijke bezwaren
366
zou ontm oeten, te meer daar Wiegel o o k in de extra-parlementaire variant
zekerheden verlangde en een confessioneel minderheidskabinet niet zou
gedogen. Overigens had de inform ateur persoonlijk stellig een voorkeur voor
een centrum-linkse opening.
3 De volstrekte impasse mag absolverend heten voor formateur
Burgers werkwijze die volgens Wiegel ‘van een macabere schoonheid’ was.
Door zyn inbraak in de ARP en pogingen daartoe in de KVP overschreed
de form ateur niet de grenzen van zijn opdracht. Hij wilde immers langs
die weg het beoogde kabinet-Den Uyl van voldoende gedoogsteun
verzekeren. Alleen als de form ateur een voordracht had gedaan aan de
Koningin zonder van die steun verzekerd te zijn, had hij niet in
overeenstemming m et zijn opdracht gehandeld en had deswege de
Koningin de voordracht m oeten weigeren.
4 De medewerking die Boersma en De Gaay Fortm an sr. aan Burger
gaven, kan niet om staatsrechtelijke redenen worden gewraakt. Wel om
redenen van staatkundige aard en van politiek fatsoen. Immers, op dat
bewuste m om ent beschikten beiden n iet over de minste zekerheid dat zij
als bewindslieden voldoende inbreng in h e t kabinetsbeleid zouden hebben,
waardoor de anti-revolutionaire beginselen to t hun recht hadden moeten
komen. Verder schonden ze de sedert 1951 algemeen aanvaarde code, dat
aangezochte bewindslieden alvorens hun jawoord te geven zich eerst
verstaan m et hun fractievoorzitter. Bovendien brachten ze de nog broze
samenwerking tussen de christen-democratische partijen nodeloos in gevaar
en ondermijnden ze de onderhandelingspositie van hun politiek leider en
lijsttrekker, Biesheuvel.
5 H et vermoeden is gerechtvaardigd d a t Koningin Juliana actief
geinteresseerd was in de totstandkom ing van een centrum-links kabinet.
Ze had daar in de gegeven situatie goede argumenten voor. De PvdA was
f
immers vèruit de grootste partij in een nog groter m achtsblok en de
\ /
christen-democraten hadden zichzelf door hun interne en onderlinge
f.
verdeeldheid beroofd van alternatieve mogelijkheden. Blijft de vraag in
hoeverre in onze constitutionele verhoudingen een dergelijke koninklijke
interesse van belang mag zijn voor het vinden van oplossingen bij de
coalitievorming.
6 De progressieven beriepen zich steeds op de gedane verkiezingsbeloften,
hetgeen feitelijk erop neerkwam dat ze van de christen-democraten
verlangden, dat zij hün verkiezingsbeloften zouden inslikken ten faveure
van een ongewijzigde uitvoering van K eerpunt '12. Dit dilemma loste zich
op door het pre-constituerend beraad, een noodoplossing om toch to t
367
inhoudelijk programoverleg te geraken. De vorming van een kabinet, dat
in zijn opzet slechts voor een deel van de regeringspartijen parlementair
moest zijn en voor h e t overige deel extra-parlementair, moet een blamage
voor de politiek genoemd worden welke haar weerga niet kent. Trouwens,
de gehele formatieperiode kenm erkte zich door een ontaarding van de zeden
en gebruiken to t dusverre bij formaties in acht genomen.
7 De christen-democratische partijen verkeerden door eigen toedoen in
een situatie van machteloosheid en ervoeren de eisen van de progressieven
als een onverdiende vernedering. In de gegeven dwangsituatie ging het
Andriessen en Aantjes erom die vernedering zo goed mogelijk te
camoufleren en in haar politieke gevolgen terug te dringen. Over het mede
door Van Agt en Albeda bereikte resultaat m ochten ze niet ontevreden zijn.
368
H O O F D ST U K Z ESTIEN
Slotbeschouw ing
Uit de beschreven kabinetscrises en kabinetsformaties kunnen enkele
algemene conclusies worden getrokken.
De keuze van de confessionele drie tussen VVD en PvdA
Bij de formatie van 1959 kwam definitief een einde aan de bredebasiscoalities van PvdA en KVP. De kabinetsformaties in de jaren zestig
werden gekenmerkt door een telkenmale terugkerende keuze van de
confessionele partijen tussen PvdA en VVD, die elkaar van
regeringsverantwoordelijkheid uitsloten. De verkiezingsuitslagen gaven
weinig of geen houvast voor het vaststellen van de meest gewenste
regeringscombinatie.
Roolvink karakteriseerde de keuze als lood om oud ijzer. Dat deze
constatering te boud is, moge voldoende duidelijk zijn na de beschrijving
van het verloop van de formaties. De kabinetsformaties na verkiezingen
begonnen m et vijf-partijenoverleg. Tijdens de formatie diende hetzij de
W D , hetzij de PvdA af te vallen. De keuze tussen PvdA en W D leidde
steeds to t tweespalt binnen de confessionele partijen, m et name in
KVP en ARP. In de jaren zestig had een ruime meerderheid in deze
partijen een voorkeur voor samenwerking m et de VVD. Niettemin werd
er belang aan gehecht dat de PvdA zichzelf uitschakelde tijdens de formatie.
In 1959 en 1967 slaagde deze opzet, in 1963 mislukte dit aanvankelijk
tijdens de formatie-De K ort. Ofschoon de PvdA een grote bereidheid to t
regeringsdeelneming had getoond, besloot Beel daarop, tegen de wil van de
meerderheid van de KVP-fractie, allereerst m et de liberalen verder te
onderhandelen. Bij de formatie na de verkiezingen van 1971 bestond een
dergelijk alternatief niet, om dat de PvdA vanwege h e t ontbreken van
bindende afspraken vóór de verkiezingen niet wenste deel te nemen aan de
regeringsvorming m et de confessionele drie. Bij de formatie van 1972—1973
369
bleek tijdens de inform atie-Ruppert, dat er geen andere mogelijkheid dan
een combinatie m et de PvdA was. Terwijl de confessionelen, met name de
KVP, in de jaren zestig liberalen en socialisten tegen elkaar konden
uitspelen en aldus concessies wisten af te dwingen, werd in 1973 de
PvdA als coalitiepartner aan hen opgedrongen, wat vooral door de interne
verdeeldheid mogelijk was.
Bij de besproken kabinetsform aties als gevolg van tussentijdse crises werd
na het uitbreken van de crisis hetzij reconstructie (vgl. De Gaay Fortm an
1960, Schmelzer 1965), hetzij de formatie van een nieuw kabinet
(Schmelzer 1966, Biesheuvel 1972) beoogd. Niettemin zijn ook bij de
crises van 1966 en 1972 in een later stadium reconstructiepogingen
ondernomen (Beel 1966, Scholten 1972), die een noodzakelijke voorwaarde
voor de bereidheid van bepaalde partijen to t de vorming van een nieuw
(interim)kabinet waren. In 1965 werd tussentijds een geheel nieuw
volwaardig kabinet geformeerd, dat slechts kort stand hield. Bij de
tussentijdse crises van 1966 en 1972 bleken de partijen een tussentijdse
wisseling van coalitiepartners zonder voorafgaande kiezersuitspraak niet
langer als gewenst te beschouwen. Indien herstel van de breuk niet mogelijk was,
bleef als enige oplossing de vorming van een interimkabinet en vervroegde
verkiezingen over.
De bemoeienis van fractievoorzitters en fracties
De periode 1959—1973 w ordt eveneens gekenmerkt door een verder
toenemende bemoeiing van fractievoorzitters en vooral fracties met het
formatiegebeuren. In 1959 werd nog volstaan m et een zekere m ate van
overeenstemming tussen de fractievoorzitters, m et name omdat
samenwerking m et de W D alleen in een extra-parlementair kabinet
mogelijk werd geacht. In 1963, 196 5 ,1 9 6 7 en 1971 daarentegen traden de
ministers to t het kabinet toe op basis van een regeerakkoord tussen de
(in)form ateur en de fractievoorzitters. De omvang van de afspraken over het
regeringsprogram is in deze jaren steeds verder toegenomen, hetgeen in 1971
leidde to t een gedetailleerd regeerakkoord en talloze ‘werkafspraken’ voor
de ministers en voor de fractievoorzitters. De zelfstandigheid van de
minister in het bepalen van zijn beleid wordt hierdoor aangetast, hetgeen
vanuit een dualistisch standpunt bezien als onwenselijk kan worden
beschouwd. Deze tendens heeft zich bij de formaties van 1977 en 1981
verder voortgezet, waarbij tevens de fracties een belangrijke rol zijn gaan
spelen. De vermeende noodzaak to t gedetailleerde afspraken tussen
370
(in)form ateur en fractievoorzitters en de toenemende betrokkenheid van
de fracties bij zetelverdeling en zetelbezetting hebben het formatieverloop
sterk vertraagd. Daarnaast heeft deze werkwijze geenszins duurzaamheid
o f stabiliteit voor de aldus gevormde kabinetten meegebracht. Integendeel:
de kabinetten-Cals en -Biesheuvel kwamen reeds na een jaar ten val en h e t
kabinet-Marijnen wist niet langer dan twee jaar homogeen te blijven.
Niet uitgekristalliseerde machtsverhoudingen
Een andere oorzaak voor de lange duur van kabinetsformaties m oet worden
gezocht in de omstandigheid, dat (nog) niet uitgekristalliseerde
machtsverhoudingen binnen de onderhandelende partijen zèlf een spoedige
kabinetsvorming verhinderden. Vooral de relatie tussen fractievoorzitter en
eigen bewindslieden gaf vaak problem en. Wanneer deze omstandigheid
gepaard ging m et een zwak of onduidelijk politiek leiderschap in de
betreffende partij, had dat een sterk vertragende werking op de formatie.
Na het verdwijnen van politieke leiders als Romme, Drees, Oud en
Schouten hebben praktisch alle grote politieke partijen m et dergelijke
problemen te kampen gehad. Bij de formatie van 1959 bestonden er vooral
bij CHU en ARP grote tegenstellingen, waar de fractieleiders Tilanus en
Bruins Slot onvoldoende gezag konden doen gelden en daardoor de
formatie-De Quay ernstig bemoeilijkten. De woningbouwcrisis van 1960
illustreerde opnieuw de politieke en persoonlijke tegenstellingen in de
ARP en het zwakke leiderschap van Bruins Slot. Bij de formatie van het
kabinet-Marijnen openbaarde zich wederom het nadelige effect van
niet-uitgekristalliseerde machtsverhoudingen, ditmaal binnen de KVP. Het
zwakke en omstreden leiderschap van De Kort, Romm e’s opvolger, was de
voornaamste oorzaak van de moeizame formatie. In 1967 bestond met
name binnen de ARP grote weerstand tegen een samengaan m et de W D .
Weliswaar zag Biesheuvel mede op deze grond zijn formatie mislukken,
maar hij wist vervolgens als fractieleider zijn fractie achter de coalitie met
de W D te krijgen. Bij de form atie van 1972—1973 ten slotte deden zich
vergelijkbare problemen voor binnen KVP en ARP, doordat delen yan de
fracties èn van de partijbesturen coalitievorming met de VVD volstrekt
afwezen.
De achtergronden van een kabinetscrisis
Over de besproken kabinetscrises kan worden opgemerkt dat het onderwerp
371
dat aanleiding gaf to t het ontstaan van de crisis, in veel gevallen achteraf
van ondergeschikte betekenis bleek te zijn. In 1960 waren niet zozeer de
meningsverschillen over het aantal te bouwen woningen, maar veeleer de
persoonlijke tegenstellingen in AR-kring de oorzaak van de crisis. In 1966
werden de eisen die ten grondslag lagen aan de motie-Schmelzer, tijdens
de informatie-Beel grotendeels door de KVP teruggenomen, en in 1972
ten slotte vormden niet zozeer de bezuinigingen op Verkeer en Waterstaat,
maar de loonpolitiek, de persoonlijke alsmede de politieke verhoudingen
de achterliggende oorzaken van h et ontstaan van de kabinetscrisis.
De kabinetsformatie beheerst d ooreen oligarchische traditie
Ten slotte kan als wellicht belangrijkste conclusie worden opgemerkt, dat
de kabinetsformaties in de periode 1959—1973 hebben getoond, dat de
formatie nog altijd w ordt beheerst door een sterk oligarchische traditie,
hetw elk zich op tweeërlei wijze uitte.
In de eerste plaats kan worden gewezen op de taak van de Koningin bij
de formaties. Deze omvat aanzienlijk meer dan het administratief
afhandelen van de adviezen van fractievoorzitters en overige adviseurs, de
‘trechterfunctie’. De Koningin drukte, noodgedwongen, soms een
persoonlijk stempel op de formaties bij de benoeming van de (in)formateurs
en bij hun formatiewerkzaamheden. Een geheel neutrale opstelling van het
Staatshoofd is niet mogelijk, aldus D uynstee.1 Door de verdeelde
adviezen van de fractievoorzitters en door hun schuilevinkje spelen achter
de troon, w ordt de Koningin somtijds genoodzaakt to t het nemen van
persoonlijke beslissingen.
Bij de besproken formaties woog zwaar, en behoorde daardoor tot de
‘gegevenheden’, het vertrouwen d at de vorstin al dan niet in een
kandidaat-minister-president stelde. Bij de benoeming to t formateur van
De Quay (1959) en Marijnen (1963) deed zich dit vertrouwen gelden. Ook
bij andere (in)form atieopdrachten openbaarde zich de noodzaak van een
zelfstandige keuze van het Staatshoofd, zoals bij de benoeming van Romme
to t inform ateur in 1963, de aarzeling bij Hare Majesteit m et betrekking
to t de benoeming van De Kort to t formateur in 1963 en het terugsturen van
form ateur Biesheuvel, in afwijking van h et resultaat van de onderhandelingen
tussen de fractievoorzitters, in 1967. In dit verband kan nog gewezen
worden op het m et veel discretie omgeven ‘persoonlijke beroep van de
Koningin’ op personen, dat functioneerde als een effectief laatste redmiddel
om ontstane impasses te doorbreken.
372
In de tweede plaats vervulden gezaghebbende staatslieden een belangrijke
rol bij de formatie. Vooral het optreden van Beel, als vice-president van de
Raad van State de eerste adviseur van de Koningin, tijdens de formaties
van 1 9 5 9 ,1 9 6 3 ,1 9 6 5 ,1 9 6 6 en 1967 was hiervoor exemplarisch. Beel
genoot groot politiek gezag bij alle politieke partijen en bij het Hof. Middels
zijn advisering aan de Koningin, zijn optreden als informateur in 1959
(twee keer), 1963 en 1966, zijn adviseurschap in 1967 en zijn advisering
achter de schermen aan de fractievoorzitters, heeft hij onmiskenbaar een
dominerende rol gespeeld tijdens de formaties. Met name Beel heeft
verschillende malen m et grote doortastendheid een ontstane impasse in
de formatie weten te doorbreken. Naast Beel kunnen in dit verband ook
genoemd worden Romme, De Quay, Klom pé, De Gaay Fortm an sr..
Zijlstra en Ruppert, allen staatslieden m e t groot gezag, die daarnaast het
vertrouwen van de Koningin genoten en al of niet op de achtergrond in h u n
contacten m et (in)formateurs en fractievoorzitters het formatieverloop
wezenlijk beinvloedden.
Ondoorzichtigheid en kwetsbaarheid van het Staatshoofd waren het gevolg
van de traditionele formatieprocedure.
Bezwaren tegen de huidige formatieprocedure
Vrij algemeen w ordt de huidige, traditionele formatieprocedure als de
zwakke stee in ons staatsbestel ervaren.2 De m et de jaren toegenomen
onvrede richt zich vooral op een viertal factoren.
1 H et handelen van de onschendbare, maar niet o f nauwelijks door de
ministeriële verantwoordelijkheid gedekte Koning. Hoe gewetensvol en
objectief de Koning bij formaties ook handelt, de beslissingen over persoon
en opdracht van de (in)form ateur hebben per definitie een politiek
karakter, om dat ze m acht toedelen aan een o f meer partijen en
tegelijkertijd de wensen van andere Kamergroeperingen noodzakelijkerwijs
negeren. In h et gunstigste geval bevredigen de beslissingen de verlangens
van zoveel partijen, dat die beslissingen impliciet steunen op een
meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Het gevolg van deze
liistorisch gegroeide en door de politiek gesanctioneerde omstandigheid is
dat de Koning en zijn omgeving een belangrijk formatiecircuit vormen
waarin de partijen via hun vertrouwenslieden rond de troon participeren.
Het handelen van de Koning zoekt prim air zijn legitimatie in de adviezen
van de fractievoorzitters, terwijl de vaste adviseurs en in geval van nood,
zoals in 1973, de ministers van Staat m eer dienen voor het verschaffen van
373
inzicht aan en ondersteuning van de Koningin.
De verscheidenheid aan ontvangen adviezen noodzaakt de Koning soms tot
persoonlijke beslissingen, waarvan de rechtvaardiging in het
‘force majeure’-karakter van de gegeven situatie te vinden is. Doordat de
Koning een centraal formatiecircuit vormt, kunnen of moeten de
persoonlijke opvattingen van de Koning zich meer dan in ons democratisch
bestel gewenst is, laten gelden. Bovendien w ordt de Koning
noodzakelijkerwijs blootgesteld aan druk en tegendruk van de met elkaar
concurrerende en tegen elkaar intrigerende partijen en aldus gedwongen
positie te kiezen.
Het zal duidelijk zijn, dat om bovengenoemde redenen het ongewenst mag
heten, zowel op democratische gronden als vanuit de noodzakelijke
bescherming van de monarchie, dat de huidige procedure gecontinueerd
wordt. De ministeriële verantwoordelijkheid voor het handelen van de
Koning is niet alleen een hoeksteen van ons staatsbestel, ze dient ook bij de
regeringsvorming een sluitsteen van ons democratisch bestel te vormen. De
gebeurtenissen rond en na de benoeming van De Gaay Fortman sr. to t
inform ateur in 1981 bewijzen, dat een constitutionele crisis op term ijn het
ongewenste gevolg van de huidige procedure kan zijn, waarbij overigens
opgemerkt mag worden dat de vorstin verantwoord handelde en geen
willekeurige keuze deed.
2 Het ontbreken van een duidelijk verband tussen verkiezingen, de
verkiezingsuitslag en de regeringsvorming. Tal van voorstellen, van de
gekozen minister-president to t stembusakkoorden toe, sneefden op hun
onverenigbaarheid m et ons evenredigheidsstelsel en de heersende
partijverhoudingen.3 Wat overbleef was de inmiddels in onbruik geraakte
motie-Kolfschoten, die wel een Kamermeerderheid haalde, maar bij de
eerste gelegenheid in 1971 niet ten uitvoer werd gebracht.4 We verhelen
niet, dat ons kiesstelsel en de vigerende partijverhoudingen ook het hierna
te bespreken voorstel beperkingen opleggen, die het volledig wegnemen van
dit formatie-euvel verhinderen. Een variant op de motie-Kolfschoten, maar
dan in verplichtende vorm, leek ons h et maximaal mogelijke.
3 Het optreden van steeds meer (in)formateurs, die nimmer aan de tand
kunnen worden gevoeld aangaande hun verantwoordelijkheid voor het al
dan niet slagen van de formatie, voor de gevormde coalitie m et uitschakeling
van andere partijen, voor de verbetering of verslechtering van de
partijverhoudingen, en zo meer. Mede om de onschendbaarheid van de
Koning te kunnen handhaven, heet het steeds dat deze (in)formateurs zèlf
verantwoordelijk zijn voor het aanvaarden van hun benoeming. De vraag is
374
evenwel: aan wie o f wat zijn ze verantwoording schuldig? De praktijk leert
dat de nieuw optredende m inister-president zich onmiddellijk distancieert
van de gang van zaken in de form atie voor zover hij daar niet zelf de hand
in had. In de huidige situatie kan h et aanvaarden van de benoeming tot
(in)form ateur nauwelijks ter discussie gesteld of gekritiseerd worden, om dat
daarmee ook h e t handelen van de K oning in het geding kom t. (In)formateurs
wier optreden al dan niet gerechtvaardigde kritiek ontm oette (Lieftinck
1956, Romme en De Kort in 1963, Burger 1973) konden deels om
dezelfde reden hun gang gaan.
De huidige formatieprocedure kom t kortw eg hierop neer: m et inachtneming
van de adviezen benoem t de onschendbare, niet ter verantwoording te
roepen en niet door de ministeriële verantwoordelijkheid ten volle gedekte
Koning een (in)form ateur. Deze eveneens goeddeels onschendbare, immers
buiten ons staatsbestel opererende en to t generlei verantwoording verplichte
man o f vrouw gaat vervolgens, steeds in nauw contact m et de Koning, aan
de slag en beslist de facto mee over v o o r ’s lands belang vitale kwesties als
basis, program en samenstelling van h e t toekomstige kabinet. Ook voor hem
geldt dat zijn persoonlijke opvattingen en wensen zich kunnen laten gelden,
zonder dat de gekozen volksvertegenwoordigers daartegen veel kunnen
ondernemen, gedwongen als ze zijn alles tegen alles af te wegen. Bovendien
zijn ze in zekere mate van die (in)form ateur afhankelijk.
De (in)form ateur w ordt vervolgens ingesponnen in het web van
partijpolitieke, soms persoonlijke intriges en staat onder voortdurende
druk en tegendruk vanuit de samenleving: het demissionaire kabinet,
partijen, belangengroeperingen. Hij overlegt voornamelijk m et de
fractievoorzitters, die aldus sterk gecom m itteerd raken aan het uiteindelijke
resultaat en op hun beurt via allerlei circuits weer onder druk staan, niet in
de laatste plaats van niet in het parlem ent gekozen partijbestuurders.
Bereikt de (in)form ateur overeenstemming, dan heeft de meerderheid in de
Kamer weinig o f geen behoefte aan o f belang bij een uitputtend debat en
is de oppositie niet bij m achte de m inder deugdelijke onderste stenen
boven te krijgen. Het enige wat bij een fonnatie echt telt, is het resultaat.
Regels noch een scheidsrechter beheersen het gebeuren, dat daardoor in
1972, 1973 en 1977 veel gelijkenis vertoonde m et een straatgevecht, waarbij
alles geoorloofd leek.
4 De lange duur van de formatie. Dit ongerief hangt ten nauwste samen
m et ons evenredigheidsstelsel en de heersende partijverhoudingen, waardoor
het een structureel karakter bezit. Wellicht leidt inkadering van de
formatie in ons staatsbestel, waardoor de politiek zelf haar
375
verantwoordelijkheid m oet nemen en zich niet langer achter de troon kan
verschuilen, to t sanering van ongewenste bijverschijnselen en to t verkorting
van de duur der formatie. Helaas waarborgt een lange formatie nog geen
stabiel kabinet. Het politiek vertrouwen in elkaar blijkt steeds het enig
beslissende.
Het evenredigheidsstelsel en de bestaande partijverhoudingen zijn de
wezenlijke oorzaken van de telkens terugkerende formatieproblematiek. Wie
naar grondige oplossingen streeft, kan die oorzaken moeilijk buiten
beschouwing laten. De navolgende discussiebijdrage laat dit na en probeert
een thans reeds begaanbare weg naar een meer verantwoorde en geregelde
formatieprocedure te openen. Binnen de gegeven verhoudingen zijn tal van
verbeteringen in de bestaande form atiepraktijk denkbaar. De
discussiebijdrage w erkt één van die denkbare verbeteringen nader uit in de
overtuiging dat bij afweging van de alternatieven de hier aangegeven weg
op zijn m inst aandacht verdient.
Voorstel voor een meer verantwoorde formatieprocedure
Op verzoek van de regering kom t onmiddellijk na de verkiezingen de nieuw
gekozen Kamer bijeen om te beraadslagen over de consequenties van de
verkiezingsuitslag en de keuze van de form ateur.s Na sluiting van de
beraadslagingen doet de Kamer een aanbeveling aangaande de te benoemen
formateur. In beginsel zal dat de kandidaat van de grootste partij zijn,
tenzij een Kamermeerderheid zich voor een andere kandidaat uitspreekt.6
Met inachtneming van de uitkom st van de beraadslagingen in de Kamer
benoemt de Koning de aanbevolen kandidaat to t tijdelijk minister zonder
portefeuille, belast m et de kabinetsformatie. Het betreffende Koninklijk
Besluit w ordt door de minister-president gecontrasigneerd. De
beraadslagingen dienen tevens tot substituut van de thans gebruikelijke
adviezen van de fractievoorzitters aan de Koning en zullen derhalve voor de
minister-formateur aanwijzingen bevatten voor de werkwijze en voor de
richting, waarin een oplossing gezocht m oet worden. Zo kan hij op grond
van de gevoerde debatten bij voorbeeld besluiten zijn taak vooralsnog te
beperken to t h et scheppen van duidelijkheid over de ontstane situatie. Dit
is te vergelijken m et de huidige informatie.
Grondwettelijk m aakt de minister-formateur deel uit van de ministerraad.
Hij neemt in deze raad evenwel een bijzondere plaats in, hetgeen
rechtstreeks voortvloeit uit de onderscheiden taak van hem en die van de
ministerraad. Immers, de taak van de ministerraad bestaat uit het
376
beraadslagen en besluiten over het algemeen regeringsbeleid en het
bevorderen van de eenheid van dat beleid. Sedert 1922 houdt elk kabinet
zich als zodanig afzijdig van de vorming van het nieuwe kabinet. De
kabinetsform atie valt derhalve buiten de taakstelling van de ministerraad.
De tijdelijke m inister-formateur zal zich gezien zijn bijzondere taak en
plaats afzijdig houden van de besluitvorming in de raad. Desgewenst kan het
Reglement van Orde van de ministerraad nadere regels stellen
dienaangaande.7
De benoeming to t minister-formateur brengt mee, dat hij ten volle
verantwoording verschuldigd is aan de Kamer voor zijn
formatiewerkzaamheden. Hierbij zal de Eerste Kamer zich gewoontegetrouw
en conform haar revisie-karakter terughoudend opstellen gedurende de
formatie. Deze form ateur zal de Kamer tussentijds rapporteren over aard
en voortgang van zijn arbeid, zoals het m om enteel gebruikelijk is de
Koning via interim-rapportages op de hoogte te houden. Indien nodig kan
de Kamer hem interpelleren en zelfs het vertrouwen in hem opzeggen,
waarna de m inister-formateur ontslag dient te vragen. Ziet hij geen
oplossing, dan stelt hij zijn functie ter beschikking. Hierna legt de form ateur
aan de Kamer verantwoording af om trent het resultaat van zijn
formatiepoging (vgl. huidige eindrapportage aan de Koning). Met
inachtneming van de vooraf ingewonnen adviezen van de fractievoorzitters
en gehoord de beraadslagingen in de Kamer, doet hij bij die gelegenheid
uiteindelijk een voorstel over zijn opvolging. Dit voorstel wordt geacht
conform de wens van de Kamer te zijn, tenzij een meerderheid met een
andere kandidaat kom t. Bij de benoeming van de nieuwe minister-formateur
wordt tevens ontslag verleend aan de demissionaire minister-formateur.
Deze formatieprocedure zou grosso m odo onmiddellijk toegepast kunnen
worden, doch het verdient de voorkeur een en ander door formele
wetgeving te regelen.
Antwoord op eventuele bezwaren
Een probleem is de positie van de m inister-formateur in het kabinet.
Allereerst is dit een vormkwestie. Thans biedt het kabinet op de dag van
de Kamerverkiezingen zijn ontslag aan. Dat zou betekenen dat bij
verwezenlijking van ons voorstel h et kabinet zou bestaan uit overwegend
demissionaire bewindslieden en één niet-demissionaire minister. Niets in
de Grondwet verzet zich hiertegen en bij wijze van uitdrukking van de
onderscheiden taak en verantwoordelijkheden kan een dergelijke
377
staatsrechtelijke figuur zelfs aanbevolen worden. Evenzeer is het mogelijk
dat h et zittende kabinet bij gelegenheid van de Kamerverkiezingen volstaat
m et een verklaring, dat het in afwachting van de vorming van een nieuw
kabinet zijn taak zal beperken to t hetgeen in ’s lands belang noodzakelijk
is. Deze oplossing oogt fraaier en heeft buitendien het onmiskenbare
voordeel, dat daarmee land en staatsbestel een in wezen onnodige
demissionaire periode bespaard w ordt.
Wordt de minister-formateur niet medeverantwoordelijk voor het
kabinetsbeleid? Zolang dat beleid geen meerderheid in de Kamer tegenover
zich vindt, bestaat er nauwelijks een probleem. Gebeurt dit wèl, dan voorzien
de voorgestelde wijzigingen in h et Reglement van Orde van de ministerraad
in de terzijdestelling van de verantwoordelijkheid van de minister-formateur.
Een dergelijk conflict lijkt voorshands een puur theoretische onderstelling,
gelet op de beperkte taak van het al dan niet demissionaire kabinet.
Wat rechtvaardigt dan de opneming van de form ateur in het kabinet? Onze
Grondwet legt de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor benoeming en
ontslag van de ministers primair bij de Kroon. In ons stelsel is de regering,
niet de Kamer, primair verantwoordelijk voor de continuïteit van de
regering. Om tal van redenen, zoals het onbelemmerd door laten werken
van de verkiezingsuitslag in de regeringsvorming, de werking van de
vertrouwensregel, politieke en psychologische overwegingen, is het evenwel
gewenst dat het zittende kabinet, waarvan de samenstelling geen inzet van
de verkiezingen was, zijn verantwoordelijkheid to t het minimaal
noodzakelijke beperkt: de Kamer te vragen om een aanbeveling aangaande
de te benoemen formateur. Deze w ordt vervolgens door zijn benoeming
to t minister volledig en uitsluitend verantwoordelijk gemaakt voor het
verloop van de formatie. Langs deze weg effectueert de regering haar
specifieke verantwoordelijkheid voor de eigen continuiteit.
Verergert het vooropstellen van die specifieke verantwoordelijkheid van het
zittende kabinet niet het al bestaande probleem van de bemoeienis van
de zittende vakministers (Financiën!) en van de vierde macht m et de
formatie? Vooreerst, de voorgestelde minister-formateur bevindt zich in een
aan de overige ministers gelijke positie, waardoor hij sterker staat dan de
huidige (in)form ateurs, wier status nogal diffuus is. Tegenover voor het
welslagen van zijn formatie ongewenste druk van de zijde van een of meer
vakministers beschikt de minister-formateur over velerlei machtsmiddelen,
zoals een beroep op de fractievoorzitters waarmee hij in onderhandeling
is en zo nodig een openbaar debat in de Kamer. Mutatis mutandis geldt dit
ook voor zijn positie tegenover de vierde m acht. Terzake van de
378
informatievoorziening kan de m inister-form ateur desgewenst deskundigen
en deskundigheid buiten de vierde m acht om recruteren, bij voorbeeld door
tijdelijke benoemingen.
Waarom ministeriële verantwoordelijkheid creëren voor de formateur,
terwijl voor de prealabele fase van de kabinetsform atie, welke loopt tot
h et optreden van een nieuw kabinet, die verantwoordelijkheid niet vereist
is? Deze tegenwerping gaat voorbij aan de positie van de Koning, wiens
handelen thans niet o f onvoldoende w o rd t gedekt door de ministeriële
verantwoordelijkheid. Omdat de kabinetsform atie zich overigens geheel
buiten ons staatsbestel om voltrekt, is er gedurende die prealabele fase
feitelijk sprake van een persoonlijke gezagsuitoefening door de Koning,
wat zich niet verdraagt m et ons staatsbestel. Hoezeer de Koning er ook naar
streeft binnen de door de politiek gestelde grenzen te blijven.
Wat te doen als de Kamer niet to t een aanbeveling kom t c.q. in staat is? In
dit verband wordt doorgaans verwezen naar de teleurstellende ervaring m et
de motie-Kolfschoten. Die motie had een vrijblijvend karakter en moest
bovendien in een politiek zeer moeilijke en onvoorziene situatie
geëffectueerd worden. Gelet op de m acht die het formateurschap in zich
bergt, heeft de grootste partij een overwegend belang bij het stellen van een
‘eigen’ o f verwante kandidatuur. M ocht die kandidatuur een meerderheid
in de Kamer tegenover zich vinden, dan is de voortgang van de formatie
daar in de meeste gevallen stellig mee gediend. Die meerderheid maakte
zich immers medeverantwoordelijk voor het welslagen van de
formatiepoging. Desgewenst kan het doen van een aanbeveling bij wet
verplicht worden.
Krijgen de kleine partijen niet een onevenredig grote invloed op de
formatie? Als verklaring voor het mislukken van de opzet van de
motie-Kolfschoten w ordt wel gesteld dat ‘links’ en ‘rechts’ om hun wil
door te zetten te zeer afhankelijk zouden worden van de steun van
respectievelijk ‘klein links’ en ‘klein rechts’. Dat is stellig juist voorzover
de grote partijen h e t in de gegeven situatie nodig oordelen om die steun
te zoeken. Doen die partijen dat, dan begeven ze zich vrijwillig op weg naar
coalitievorming, al o f niet in de vorm van gedoogsteun, met diezelfde
kleine partijen. Vanuit democratisch oogpunt bestaat daar geen
fundamenteel bezwaar tegen. Kiezen die grote partijen in beginsel echter
voor een bredere basis, dan zullen ze die kleine partijen links c.q. rechts
m oeten laten liggen, ook gedurende de ‘parlementaire’ fasen van de
voorgestelde formatieprocedure.
Wordt de minister-formateur niet voortdurend via interpellaties
379
geconfronteerd m et pogingen tot verstoring van zijn formatie door fracties,
welke niet bij de formatie betrokken worden? 8 Zolang een
formateur-minister zijn werk goed doet en in gesprek is met een aantal
mensen dat een potentiële Kamermeerderheid representeert, zullen
dergelijke pogingen geen effect sorteren. O ntbreekt een dergelijke
potentiële m eerderheid, de facto de vertrouwensbasis, dan is het ook
gewenst dat de formatiepoging snel eindigt.
Is het niet gekunsteld en bezwaarlijk dat de form ateur verantwoordelijk is
aan de Kamer, die op haar beurt zèlf meeverantwoordelijk is voor het
verloop van de formatie? In ons voorstel is vóór alles de minister-formateur
verantwoordelijk voor de regeringsvorming. Hij behoort initiatieven te
ontwikkelen, beslissingen te nemen m et betrekking tot de basis, het
regeerakkoord dat bij voorkeur beperkt m oet blijven to t hoofdzaken, de
zetelverdeling en zetelbezetting. Hij doet dit in o f na overleg met
gezaghebbende representanten (fractievoorzitters, oud-bewindslieden, e.d.)
van de betrokken partijen. Bovendien: de Kamer is een begrip, een
abstractie. De partijgroeperingen in de Kamer, ook die welke aan het
kabinet zullen deelnemen, verkeren onderling in geheel verschillende posities
en dragen gedurende de formatie onderscheiden verantwoordelijkheden
voor de resultaten. Het kan goed zijn dat de minister-formateur één o f
meer toekomstige regeringsfracties via een eindvoorstel voor het blok
zet. Die fracties zullen stellig behoefte gevoelen de formateur hierover bij
zijn eindrapportage te kapittelen, wat in ons voorstel mogelijk is.
Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen, dat ook de laatst optredende
form ateur h et resultaat van zijn werk tegenover de Kamer dient te
verantwoorden. De nieuw optredende minister-president behoeft niet per se
de laatste form ateur te zijn. Die verantwoording vindt dan plaats nadat hij
zijn voordracht aan de Koning heeft gedaan en mitsdien zijn functie ter
beschikking heeft gesteld. Zijn ontslag volgt tegelijkertijd m et de benoem i .g
van de voorgedragen ministers. Het nieuw optredende kabinet blijft
verantwoordelijk voor zijn optreden, niet m eer voor de voorafgaande
fase(n) van de kabinetsformatie.
Voordelen
1
Hoewel de Koning als deel van de regering betrokken blijft bij de
regeringsvorming, w ordt zijn aandeel in de kabinetsformatie volledig
gedekt door de verantwoordelijke minister.
2 De procedure sluit aan bij de praktijk sedert 1946, dat de grootste
380
partij na de verkiezingen het initiatief krijgt, tenzij een Kamermeerderheid
anders oordeelt. Dat initiatief kan uiteraard ook bestaan in het stellen
van een kandidaat uit een andere partij vanzelfsprekend steeds m et diens
goedvinden en h et consent van de betreffende partij.
3 De gehele form atie voltrekt zich binnen ons constitutioneel kader en
legt de verantwoordelijkheden precies daar waar ze thuis horen: bij regering
en parlement, c.q. de partijgroeperingen in de Kamer.
4 De aanbeveling door de Kamer, c.q. de grootste partij of een
Kamermeerderheid, legt een meer rechtstreeks verband tussen
regeringsvorming en verkiezingsuitslag. Bovendien kunnen de
Kamergroeperingen de gehele formatie controleren en zich in de Kamer
verantwoorden voor hun optreden. De kiezers zal via de media stellig de
gelegenheid worden geboden hun vertegenwoordigers op de vingers te zien,
wat een andere situatie oplevert dan de huidige.
5 De huidige formatieprocedure, verworden to t een diffuus gebeuren vol
tactiek en strategie, listen en lagen, intriges en partijverwikkelingen, w ordt
in één keer grondig geregeld, hoewel bij kabinetsformaties de genoemde
elementen uiteraard hun werking behouden. Deze elementen zijn dan
evenwel ingekaderd in ons parlem entair stelsel. De sedert de
motie-Deckers op de voorgrond geplaatste vertrouwensregel blijft in het
geval van een formateur-minister negatief van aard: zolang de meerderheid
in de Kamer zich niet verzet tegen optreden en werkwijze van de
formateur-minister, worden deze geacht h et vertrouwen te genieten van de
Kamer. De minister-formateur bezit de mogelijkheid zijn oplossing aan de
Kamer voor te leggen en een stemming u it te lokken. Potentiële ‘brekers’
staan dan voor een vergelijkbare keuze als het al dan niet wegzenden van
een kabinet. Dergelijke keuzes plegen zeer zorgvuldig gedaan te worden.
6 Het dualisme functioneert ook gedurende de formatie en versterkt de
positie van de minister-formateur, terwijl het de fractievoorzitters
gemakkelijker w ordt gemaakt om zich bij de voorgestelde, immers min o f
meer opgelegde compromissen neer te leggen en deze te verdedigen
tegenover de achterban.
Kortom, de voorgestelde form atieprocedure heeft een volstrekt
democratisch karakter, voltrekt zich binnen de werking van ons staatsbestel
en elimineert enkele fundamentele bezwaren welke aan de huidige
formatieprocedure zijn verbonden. Weinig of niets belet onmiddellijke
toepassing. Nogmaals, wie meer en b eter wil zal de Grondwet moeten
wijzigen en mitsdien veel geduld m oeten betrachten. Deze discussiebijdrage
kan de minder geduldigen wellicht tijdelijk bevrediging schenken.
381
AFKORTINGEN
ARA
CPG
HEK
HTK
KAB
KDC
Algemeen Rijks Archief
Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis, Juridische Facul­
teit van de Katholieke Universiteit
Nijmegen
Handelingen Eerste Kamer
Handelingen Tweede Kamer
Katholieke Arbeiders Beweging
Katholiek Documentatie Centrum,
Katholieke Universiteit Nijmegen
382
KHA
NJB
NVB
OECD
OKW
SER
TvO
Keesings Historisch Archief
Nederlands Juristen Blad
Nederlandse Volks Beweging
Organisation of Economic
Co-operation and Development
Onderwijs, Kunsten en
WetenschaDDen
Sociaal Economische Raad
Tijdschrift voor Openbaar Bestuur
NOTEN
Hoofdstuk 1
1 Inmiddels aanvaardden beide kamers
de Grondwetswijziging waardoor de nieuw
optredende minister-president zelf het
benoemingsbesluit ondertekent.
2 Het CDA was de grootste partij geworden.
Hoofdstuk 2
1 Dit inleidende verhaal steunt vrijwel
geheel op F. I. F. M. Duynstee, De Kabi­
netsformaties 1 9 4 6 -1 9 6 5 , en bekende
literatuur o.a. van Drees. Voorts op het
archief-Romme en notities van wijlen
prof. Duynstee, aangetroffen in zijn
archivalia.
2 Archief Romme, formatiedagboek 1956.
3 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
7 Mededeling D e Gaay Fortman aan
Romme, idem.
8 Archief Romme, formatiedagboek 1956.
Hoofdstuk 3
1 Dit hoofdstuk steunt vooral op een reeks
gesprekken met prof. dr. J. E. de Quay en
de dagboeken van Romme, Klompé en
Tilanus. Waar niet anders aangegeven vindt
men de gegevens terug bij prof. mr. F. I. F.
M. Duynstee, De Kabinetsformaties 1946­
1965. Soms is ook gebruik gemaakt van
het archief-Duynstee, waarin zich concept­
notities bevinden.
2 Het lid van de Tweede-Kamerfractie van
de KVP, oud-minister van Koloniën Welter
behaalde in 1948 één, in 1952 twee zetels
met de door hem gestichte Katholieke
Nationale Partij (KNP). Vóór de verkie­
zingen van 1956 keerde hij terug in de
KVP-schoot.
3 M aoTse-toeng, thans geschreven
Mao Zedong. Chinese namen worden hier
in de destijds gebruikelijke transcriptie
weergegeven.
4 KHA 1959, p. 14734 e.v., p. 14754.
5 HTK 1959, Oud: p. 71 e.v.
6 Dagboek Klompé. Op Beels vraag
(23 maart) aan de drie rechtse fractie­
voorzitters over een mogelijk zuiver rechts
kabinet, antwoordden Romme, Bruins Slot
en Tilanus respectievelijk: ‘niet uitsluiten’,
'ja graag’ en ‘ik zie geen meerderheid’.
7 De genoemde dagbladen zijn alle van
13 maart 1959.
8 Dr. A. A. L. Rutgers: erelid van de ARP.
De vice-voorzitter van de Raad van State
adviseerde tot een informatieopdracht-Beel.
Mr. J. A. Jonkman: voorzitter Eerste Kamer,
lid PvdA. Dr. L. G. Kortenhorst: voorzitter
Tweede Kamer, lid KVP. Over Laning zie
KHA: 1959, p. 14738.
9 Dagboek Romme. KVP-fractievergadering 13 maart 1959. Tegenover deze
stroming stonden o.a. Van Doorn, Welter,
Duynstee, Fens, Lucas, Witte en Van Thiel,
die met de VVD wilden samengaan.
10 Dr. P. F. Maas, ‘Onze minister van
Overzeese Gebiedsdelen, Mr. Emmanuel
Sassen, abandonneert’. Acta Politica,
jrg. XVII, jan. 1982, p .4 1 e.v.
11 Voor Beel was de constructie dat de
KVP het premierschap bedong terwijl het
een formatie onder socialistische leiding
383
betrof, onaanvaardbaar.
12 ‘Wim’ Drees en ‘Louis’ Beel. Drees
werd als ‘president’ aangesproken, zoals
gebruikelijk bleef. Dit portret is mede
gebaseerd op materiaal verzameld door de
Rijksvoorlichtingsdienst.
13 Al in 1956 viel Beel de hoge onder­
scheiding ten deel opgenomen tc worden
in het College van ministers van Staat.
14 Navolgende goeddeels ontleend aan
dagboeken Romme en Klompé.
15 Burger adviseerde evenwel een
formatie-Romme.
16 Kabinet type-De Geer (1926). Na de
Vaticaan-crisis en na gebleken onmacht
van rechts formeerde De Geer buiten de
partijen om zijn kabinet, dat daardoor een
‘Koninklijk’ karakter droeg.
17 Op 25 maart bereikten de onderwijsspecialisten van de drie rechtse fracties een
compromis met Cals inzake de Mammoet­
wet. Het baas blijven in eigen zuil speelde
in de discussie sterk mee.
18 Van deze onthouding kwam door het
feitelijk verloop weinig terecht, Romme
bleef ten nauwste betrokken bij zetel­
verdeling en personenkeuzc in tal van
‘geheime’ telefonische gesprekken met
Beel en De Quay.
19 Paraat, 29 juni 1962; Vrij Nederland,
13 aug. 1979; brief Burger aan Duynstee,
31 aug. 1979. Deze voorstelling is uiter­
aard wat simplistisch; het machtsevenwicht
was wel wat ingewikkelder. Ed van Thijn
wijst op de ‘brandblusfunctie’ van de
fractievoorzitter (brief aan schr., 12 aug.
1982).
20 Vrij Nederland, 20 dec. 1958.
21 HTK 1959: Romme p. 5 4 -5 8 ,
Bruins Slot p. 64, wezen op relatie Fakkeldragersdag en parlementaire binding.
22 Oud had, zich beroepend op de parle­
mentaire traditie, per brief de derde plaats
op de nominatie voor de VVD geclaimd.
23 HTK 1962/63, p. 86.
24 Puchinger, Dr. Jelle Zijlstra, p. 7 8 - 9 3 .
25 Dagboek Klompé, mededeling Smallenbioek aan Klompé 15 april.
26 Dagboek Klompé, Bruins Slot had
aan Romme laten weten Van Aartsen
boven Zijlstra te verkiezen. Als Bruins Slot
384
daar later van terugkomt w ekt dat irritatie
bij Romme.
27 Dagboek Romme.
28 Idem. Beel stelde Romm e van de
ARP- en CHU-adviezen aan de Koningin
op de hoogte.
29 Niettemin bespraken Rom m e en Beel
op 18 en 25 maart 1959 hun voorkeursvolgorde t.a.v. de toekom stige premier
(1 Van den Brink, 2 De Quay) en tal van
mogelijke ministerskandidaten.
30 Gedurende de formatie-De Quay
speelden op de achtergrond steeds de
relaties tot en met de KAB en het CNV
mee.
31 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 215.
32 KHA 1959, p. 14630. Dit portret is
mede gebaseerd op door de Rijksvoorlich­
tingsdienst verzameld materiaal.
33 Dagboek Romme: resp. op 7 en 10
maait, dus vóór de verkiezingen van
12 maart. Overigens constateerde Romme
al in 1956 dat een premierschap van
hem zelf van een centrum-rechts kabinet
ongewenst was om een herstel van de
brede basis niet te blokkeren.
34 Haagse Post, 2 mei 1959.
35 Dagboek Romme: via Beel had Romme
aanbevolen dat De Quay in Schmelzers
departement zou gaan resideren, hetgeen
de formateur niet deed.
36 Na de befaamde cocktail-party was
De Quay ongeveer drie weken van streek
door het besef tegenover de collegae niet
correct gehandeld te hebben.
37 Dagboek Romme (1963).
38 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 220­
229. '
39 Dagboek Romme. Ook in CHU-kring
oogstte volgens Staf het werkstuk van
D e Quay weinig waardering.
4 0 Romme en Beel hadden gedurende
De Quay’s formatie voortdurend contact
met elkaar èn met De Quay, soms in
aanwezigheid van Beaufort. Na één van
deze ‘geheime ontmoetingen’ in de
pastorie van de St.-Paschaliskerk (10 april)
te Den Haag meende D e Quay gesignaleerd
te zijn en belde Rom m e, die reageerde:
‘Ik heb de eer het niet te geloven en wij
zullen het zonder meer ontkennen’.
Overigens probeerden Beel en Romme tal
van ‘oplossingen’, die de formateur niet
eens ter ore kwamen o f pas later aan hem
werden voorgelegd. Bron: dagboekaant.
De Quay.
41 KHA 1959, p. 14802.
4 2 HTK 1959, Romme, p. 5 4 -5 8 .
43 Dagboek Romme. Romme noemde
De Quay’s Nieuw-Guinea-opvattingen
‘eenigermate twijfelachtig’. De formateur
wilde aanvankelijk Buitenlandse Zaken
aan de VVD aanbieden, doch Romme en
Bruins Slot spraken af dat Luns zo mogelijk
zou terugkeren (5 april 1959). Luns stelde
zelf later de betreffende passage van het
concept-regeringsprogram op, na enige
probeersels van De Quay, die ook bij
Zijlstra weerstanden opriepen. Luns hield
de formateur voor, dat overdracht van
Nieuw-Guinea via ‘een voor-, zij- o f
achterdeur’ voor hem volstrekt onaanvaard­
baar was.
44 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 243.
Romme bezwoor de politieke storm o.a.
door afwijzing van AR-suggesties om
De Quay te vervangen door een krachtiger
premier. Bruins Slot verzekerde Romme
‘niet in die richting te zullen denken’.
45 Archief Romme. Helders’ CHU-collega
in het laatste kabinet-Drees, Staf, zou
hem op het onverstandige van zijn optreden
hebben gewezen.
46 Dagboek Romme. Op 26 maait 1959
hadden KVP en ARP een compromis
bereikt inzake de kinderbijslag. Aan de
bezwaren van Tilanus wordt verder weinig
aandacht besteed, ook niet als deze begin
april n.a.v. de ‘Punten van het Regerings­
beleid’ worden herhaald.
47 Dagboek Romme. Schmelzer functio­
neerde als secretaris van deze ‘schrijfgroep’,
die uiteraard met medeweten van De Quay
de omwerking verrichtte.
48 Zijlstra was reeds minister van
Financiën a.i. in het kabinet-Beel.
Hazenbosch maakte ook deel uit van de
ARP-T weede-Kamerfractie.
49 Korthals gold als een sociaal bewogen
V V D ’er en maakte evenals Toxopeus
deel uit van de W D-Tweede-Kamerfractie.
Het bekend worden van de kandidatuur
van Sydney van den Bergh (Unilever en
tevens voormalig penningmeester van het
VVD-partijbestuur) gaf monseigneur
D e Sain aanleiding Romme te schrijven
dat er een katholieke staatssecretaris
moest kom en, nu een ‘vrijmetselaar en
anti-kathoüek’ minister van Defensie
dreigde te worden. Romme stuurde de
brief naar De Quay door (dagboek Romme).
De katholiek De Jong zou staatssecretaris
worden. Minister Van den Bergh zou vrij
snel gedwongen worden tot aftreden
wegens een dreigend schandaal over een
verhouding m et een nog niet formeel
gescheiden vrouw.
50 Dagboek Romme. Beel persisteerde bij
zijn suggestie om Schmelzer als economisch
deskundige en ervaren politicus aan
De Quay toe te voegen (18 maart en
12 april 1959). Romme had eerder
Schmelzer gepolst als mogelijke premier.
51 In het partijbestuur van de KVP had
Van Doorn Van der Grinten aanbevolen
voor het premierschap bij wijze van
alternatief voor De Quay.
52 Dagboek Romme. Voor Van Campen
gold het omgekeerde, aldus Romme.
53 Dagboek Romme. Van Riel was
tevens vice-voorzitter van het VVD-partijbestuur. Zie ook V onhoff, Bewegend
Verleden, p. 1 3 6 -1 5 2 . Van Riel zou na
de formatie formeel zijn vertrouwen in Oud
opzeggen toen deze hem wederom passeer­
de bij de vervanging van Van den Bergh
door Visser. D it conflict werd op
7 november 1960 bijgelegd.
54 Dagboek Romme.
55 Beernink was voorzitter van het
CHU-partijbestuur en behoorde evenals
Van Mastrigt to t de CHU-Tweede-Kamerfractie.
56 Dagboek Romme. Beernink zou
Beerman desgevraagd negatief hebben
geadviseerd.
57 Persverklaring Dagelijks Bestuur CHU,
25 april 1959. Zie Duynstee, Kabinets­
formaties, p. 228.
58 Dagboek Romme.
59 Idem.
60 Idem. Romme polste o.m. Spierenburg
voor de leiding van een zakenkabinet en
385
via Beaufort Van Campen voor formatie
en leiding van een KVP-ARP-CHU-VVDcoalitie. Burger onthield zich van advies
nu er een kabinet leek te komen zonder
deelname van de PvdA; ‘het ligt weinig
voor de hand dat mijnerzijds de leiding­
gevende figuur dier straks tegenover de
PvdA staande combinatie, mede zou
worden gezocht’.
61 Dagboek Romme. Op 30 april bij
Romme thuis werd de taktiek besproken,
waarbij Romme ook suggesties deed voor
Beels conceptprogram, dat als uitgangs­
punt m oest dienen voor een eventueel
gesprek tussen Beel, Romme en Burger.
62 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 2 30.
63 Brief Beel aan Romme, archief Romme.
64 Duynstee, Kabinetsformaties,
p. 2 3 0 -2 3 2 .
65 Wederom zag Beel zijn opdracht als
het midden houdend tussen informeren en
bemiddelen. Doch deze keer procedeerde
hij scherper teneinde de scheidslijnen te
markeren. Dagboek Romme.
66 Dagboek Romme.
67 Onder de staatssecretarissen bevonden
zich liefst vijf toekomstige ministers:
De Jong, Roolvink, Schmelzer, Y. Scholten
en Veldkamp.
68 Romme aan De Quay, 2 april 1959.
H oofdstuk 4
1 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 2 4 6 ­
253.
2 HTK 1959, p. 94; Vermaas, Willem
Aantjes, p. 6 7 - 6 9 .
3 Dagboek Romme. Mededelingen
Zijlstra in ministerraad.
4 Puchinger, Jelle Zijlstra, p. 88.
5 Archief Duynstee, notitie over diner
ARP-fractie in ‘House o f Lords’;
archief Romme; dagboek Klompé.
6 De woningbouwcrisis werd wel
vergeleken met de Nieuw-Guinea-crisis,
begin 1951. Destijds werd de motie-Oud
evenwel verworpen en deelde Drees pas
na de stemming mee, dat het kabinet
consequenties verbond aan de gang van
zaken.
7 Archief Romme.
386
8 Archief Tilanus.
9 Volkskrant, 28 dec. 1960.
10 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 124—
138.
11 Archief Tilanus.
12 NRC, 30 dec. 1960.
13 Dagboek Klompé.
14 Archief Romme.
15 Trouw, 31 dec. 1960; Parool,
31 dec. 1960.
16 Dagboek Klompé.
17 De PvdA’er Bommer had een motie
ingediend, die handhaving van hetzelfde
aantal woningen als in 1960 gebouwd
verlangde, conform de adressen van o.m.
de VNG en de KAB. Evenmin als de
motie-Andriessen was de motie-Bommer
in stemming gekomen. Andriessen zou
zijn m otie, waaraan in de regeringsverkla­
ring tegemoet werd gekomen, intrekken
en de motie-Bommer zou worden verworpen.
18 Dagboek Klompé. Tegenover Romme
wees mej. Klompé op het onverkwikkelijke
van deze crisis.
19 Puchinger, Jelle Zijlstra, p. 9 0 -9 1 .
Hoofdstuk 5
1 KHA 1963, p. 305.
2 Ammerlaan, Schmelzer, p. 97.
3 Idem, p. 122.
4 Archief Vondeling.
5 Dagboek Klompé; formatienotities
Marijnen.
6 Archief Korthals. D e met de contouren
van de bewindslieden verluchte menukaart
beloofde: asperges met ham, gebonden
schildpadsoep, kalfsrug m et zwezerik en
diverse groenten, Melba-mand en mokka.
7 Ammerlaan, p. 124.
8 Mededelingen van Mr. R. J. R . M.
Romme. Dit portret is mede gebaseerd
op materiaal, verzameld door de Rijks­
voorlichtingsdienst.
9 Vgl. M. van der Goes van Naters:
‘Met en tegen de tijd’. Herinneringen,
p. 159.
10 De Tijd, 24 okt. 1980.
11 Dagboek Klompé.
12 Duynstee, Kabinetsformaties,
p. 279 e.v.
13 Archief Romme.
14 Archief Vondeling.
15 Archief Romme.
16 Formatienotities Marijnen.
17 Ammerlaan, p. 127.
18 Tegenover alle hier genoemde
politici verklaarde De Kort dat hij naar
een vier-partijenkabinet met de VVD
streefde. Dagboek Klompé.
19 In dit verband betekent ‘rechts’
zoveel als confessioneel conform het
traditionele jargon. In dat jargon horen
b.v. VVD en PvdA tot links overeenkomstig
hun plaats in de Tweede Kamer. In 1971
kreeg de W D onder protest een plaats
toegewezen ter rechterzijde.
20 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 294.
21 Dagboek Klompé.
22 Volkskrant, 21 juni 1963.
23 HTK; archief Vondeling. Deze
‘Beursberichten’ was een periodiek van
het bankierskantoor Staal & Co N.V. te
’s-Gravenhage.
24 Dagboek Klompé.
25 24 Juni 1964, archief Vondeling.
Het briefje van De Kort d.d. 24 juni
1963 is geciteerd door Duynstee,
Kabinetsformaties, p. 305.
26 Het Parool, 25 juni 1963.
27 Ammerlaan, p. 1 3 1 -1 3 2 ; dagboek
Klompé.
28 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 310.
29 Dagboek Vondeling. Voorts archieven
Beernink, Romme en Klompé.
30 Puchinger, Jelle Zijlstra, p. 109.
31 Dagboek Vondeling.
32 Ammerlaan, p. 133; dagboek Klompé.
33 Convenant van Wassenaar, opgenomen
in Beels eindrapport.
34 Dagboek Vondeling.
35 Het navolgende werd hoofdzakelijk
ontleend aan De Q uay’s eindrapport.
36 Ammerlaan, p. 1 3 4 -1 3 5 ; dagboek
Klompé.
37 De ARP-verklaring: zie Puchinger,
Zijlstra, p. 111. De Volkskrant, 10 juli
1963: de verklaring eist in feite een
communistische zelfbeschuldiging van
de KVP (nl. dat ze géén capabele
premier kon leveren) en bijna gaullistische
onaantastbaarheid van prof. Zijlstra.
38 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 320.
39 Notities Marijnen.
40 Dagboek Vondeling.
41 Eindverslag formateur D e Q uay.
42 Ammerlaan, Schmelzer, p. 1 3 8 —139.
43 Dagboek Klompé.
44 Het verhaal was duidelijk een canard,
doch ‘gevoed’ door een bezoek van
Von Brentano aan mevr. Klompé rond die
tijd, waarbij de bezoeker een fraai boeket
bloemen meebracht.
45 Dagboek Klompé.
46 Dagboek Vondeling; archief Beernink;
dagboek Klompé.
47 De Volkskrant, 7 april 1975. D it
portret is mede gebaseerd op door de
RVD verzameld materiaal.
48 HTK 1963, p. 6 9 -1 5 0 .
Hoofdstuk 6
1 Het navolgende steunt vnl. op het
archief Duynstee, waarin zich een uit­
voerige correspondentie met de meest
betrokken bewindslieden bevond. Bij
wijze van correctie en aanvulling op zijn
Kabinetsformaties had Duynstee een
concepttekst rondgezonden die bekort en
gewijzigd werd. Voorts leverde het
archief Klompé nieuwe gegevens op.
2 Archief/dagboek Klompé, nr. 11.
3 Idem.
4 Ammerlaan, Schmelzer, p. 1 6 3 -1 7 7 .
5 De begrotingsoverschrijdingen beliepen
onder Witte veen in 1964 en 1965 resp.
11 en 13 procent. De uitgaven stegen
in die jaren met 12 en 15 procent.
6 Notitie Bot, 29 dec. 1978, in archief
Duynstee.
7 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 334.
Voorts p. 3 3 0 -3 4 8 .
8 Idem, p. 3 4 2 -3 4 3 .
9 Idem, p. 347.
10 Idem, p. 330, 3 3 3 -3 3 5 .
11 In zijn notitie gaf Bot toe, dat zijn
proefballonnen politiek averechts uit­
werkten en het oplaten derhalve onver­
standig was.
12 Voor tekst motie-Baeten: Duynstee,
Kabinetsformaties, p. 337.
13 Idem, p. 340.
387
14 Brief Biesheuvel, 17 nov. 1978.
15 Archief/dagboek Klompé.
16 Voor navolgende vnl. notitie Bot,
29 dec. 1978.
17 Cals deelde Bots zienswijze terzake.
18 Marijnen zou later in KVP-kring de
crisis mede toeschrijven aan het loslaten
van het dualisme. Eerder gaf hij, evenals
Bot, Veldkamp de schuld. Vgl. dagboek
Klompé.
19 Notitie Bot.
20 Dagboek Klompé; Ammerlaan,
Schmelzer, p. 1 6 3 -1 7 7 .
21 Idem.
22 Brief Aalberse, 4 jan. 1979, in
archief Duynstee.
23 Dagboek Klompé. Van Thiel bepleitte
ook dat Marijnen in het parlement een
verklaring zou afleggen.
24 Idem.
25 Brief Aalberse, 4 jan. 1979.
Hoofdstuk 7
1 Ammerlaan, Schmelzer, p. 141 - 1 4 4 ;
brief Schmelzer, 3 jan. 1979. De portretten
der politici zijn mede gebaseerd op mate­
riaal verzameld door de RVD.
2 Ammerlaan, Schmelzer, p. 1 7 8 -1 7 9 .
3 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 365.
4 Idem, p. 372.
5 HTK 1 9 6 4 -6 5 , p. 1321, 1322 en 1344.
Geertsema verweet Schmelzer dat hij kon
, weten dat zijn fractie geen water in de
wijn wilde doen en dat hij derhalve uit was
op een volledige capitulatie van de VVD.
Voorts kritiseerde hij de werkwijze van
informateur Schmelzer.
6 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 380.
7 Idem, p. 385.
8 Ammerlaan, Schmelzer, p. 185. Beel
koesterde bedenkingen tegen Cals, die het
verleden psychisch niet verwerkt had en
niet ‘verbruikt’ mocht worden.
9 Ammerlaan, p. 199.
10 Idem, p. 98.
11 Het navolgende steunt vnl. op het
dagboek dat Cals van de formatie bijhield
en dat momenteel bij het KDC ligt.
12 De formule van de formatieopdracht
388
was dezelfde als die van 1959; zo ook in
1967.
13 Formatiearchief Cals.
14 Idem.
15 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 384.
16 Idem, p. 395 en 396.
17 Archief Cals, formatiedagboek.
18 Duynstee, p. 402.
19 Idem, p. 405.
20 Archief Cals, formatiedagboek. Dit
overleg geschiedde op 30 maart 1965.
21 HTK 1 9 6 4 -6 5 , p. 1337, 1338.
22 Voordien had Cals (27 maart 1965)
tegenover de Koningin zijn slaagkans op
vijfentwintig procent getaxeerd.
23 Dit voorbehoud heeft verder niet
gefunctioneerd.
24 Archief Cals, formatiedagboek.
25 Zgn. inflatiecorrectie, bij wet geregeld.
26 HTK 1 9 6 4 -6 5 , p. 1353.
27 Archief Cals, formatiedagboek.
28 Vondeling had ook Bot, Van Aartsen
en mevrouw Schouwenaar-Franssen
( W D ) beneden de maat genoemd.
29 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 387.
30 Archief Cals, kopie declaratie van
formateur.
31 Duynstee, p. 415.
32 Bovendien sprak de PvdA zich uitein­
delijk negatief uit, 9 april 1965. Archief
Cals, formatiedagboek.
33 Duynstee, p. 418.
34 Sedert 1958 hadden KVP en ARP
niet meer met de PvdA in een kabinet
samengewerkt.
35 Opmerking Koningin Juliana aan Cals,
dagboek Cals.
36 HTK, p. 1323. Het betreft p. 371 van
Ouds boek.
Hoofdstuk 8
1 Plato, Republiek, boek 4.
2 Look Back in Anger, 1956.
3 Aldus Schelsky, 1958.
4 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 417.
5 Den Uyl wethouder te Amsterdam,
Vrolijk te Den Haag.
6 Zaterdag 10 april 1965 vroeg Vondeling
o f Bot niet op Maatschappelijk Werk
kon komen, daar Vrolijk terugschrok van
de consternatie die in die kringen was
ontstaan bij het bekend worden van zijn
naam. Cals achtte dit na alle publiciteit
over en rond Bot thans politiek niet meer
mogelijk. Archief Cals, dagboek.
7 Bot had graag de West van Biesheuvel
overgenomen, doch desgevraagd weigerde
Biesheuvel categorisch. Vertegenwoordigers
van de West hadden Cals voorgesteld dit
onderdeel bij Algemene Zaken onder te
brengen, hoewel ze vol lo f waren over
Biesheuvel. Archief Cals, dagboek,
8 Schlichting: voor de vitale betekenis
van oppositie was dit machtsblok èn in de
Kamer èn in de omroep niet helemaal
opwekkend. De Gelderlander, 3 april 1965.
9 B.v. huwelijk prinses Irene en persoon­
lijke tegenstellingen binnen het kabinet
(Veldkamp).
10 Brief Aalberse, 4 jan. 1979.
11 KHA 1966, p. 565. Aanrijding
15/16 juli.
12 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 426.
13 KHA 1966, p. 436. De ARP-jongeren
verweten Roolvink dat hij zich tegenover
het kabinet te gereserveerd opstelde,
op 14 mei 1966.
14 KHA 1966, p. 196.
15 Vondeling, Nasmaak en Voorproef,
p. 1 6 9 -1 7 1 .
16 Wigbold in Achter het Nieuws,
4 aug. 1968; Ammerlaan, Schmelzer,
p. 205.
17 Verslag Nederlandsche Bank over boek­
jaar 1965, uitgebracht 26 april 1966.
18 Centraal Economisch Plan, 1966, p. 7,
69 e.v.; Centraal Economisch Plan,
1967, p. 7 ,6 6 - 6 9 .
19 Ammerlaan, Schmelzer, p. 211.
20 DeCEC werd 10 jan. 1951 opgericht.
21 Puchinger, Zijlstra, p. 1 1 2 -1 1 4 .
22 HEK 1 9 6 5 -1 9 6 6 , p. 8 9 6 -9 4 2 .
23 Brief Aalberse, 4 jan. 1979.
24 Mededelingen Veldkamp en Roolvink.
25 Mededelingen Biesheuvel.
26 Koekkoek suggereert dat op p. 335
van zijn Partijleiders en kabinetsformatie.
27 Brief Schmelzer, 3 jan. 1979. Schmelzer
was op de hoogte van Klompé’s bezoek.
28 Puchinger, Hergroepering, p. 500.
29 Brief mevr. Klompé, 4 dec. 1978.
30 Brief Aalberse, 4 jan. 1979; Puchinger,
Hergroepering, p. 5 3 8 -5 3 9 .
31 HTK 1 9 6 6 -1 9 6 7 , p. 1 2 3 - 2 6 1 .
32 Brief Aalberse, 4 jan. 1979.
33 Gegevens Roolvink.
34 Vondeling, Nasmaak en Voorproef,
p. 1 7 5 -1 7 6 .
35 Brief Biesheuvel, 17 nov. 1978.
36 Puchinger, Zijlstra, p. 114.
37 Cals bij Puchinger, Hergroepering,
p. 504.
38 Archief Cals.
Hoofdstuk 9
1 Dit hoofdstuk steunt vnl. op: archivalia
Duynstee, dagboek Klompé, archivalia
Beernink en de boeken_van Ammerlaan en
Puchinger over respectievelijk Schmelzer
en Zijlstra.
2 KHA 1966, p. 6 7 8 -6 7 9 , De Bruyn in
Het Vrije Volk, 22 okt. 1966. Mertens
noemde de houding der KVP-fractie
‘onbegrijpelijk, teleurstellend en onver­
antwoordelijk’. Bij gelegenheid van de
bijeenkomst van de Partijraad van de KVP,
die zich achter het beleid van Schmelzer
schaarde, maakte Mertens bekend lid van
de KVP te blijven; vgl. KHA 1966,
p. 7 7 4 -7 7 5 . Overigens beëindigde
Mertens wèl de dubbelfunctie NKV-voorzitter en lid van KVP-partijbestuur door
voor dat laatste te bedanken. Hij hand­
haafde zijn kritiek en bleef de begroting1967 van Cals-Vondeling solide noemen.
3 Archief Klompé, dagboek. F. van der
Gun onderschreef zowel de verklaring
van het Dagelijks Bestuur van de KVP als
die van het NKV-bestuur.
4 Archief Klompé, dagboek.
5 KHA 1966, p. 7 7 4 -7 7 5 .
6 De Tijd, 12 nov. 1966.
7 In het hoofdbestuur van de KVP stelden
29 leden zich achter Schmelzer. Mertens,
Van D oom en Dreesman stemden tegen.
8 Beiden weigerden uiteindelijk een
plaats op de KVP-kandidatenlijst voor
de Tweede-Kamerverkiezingen van
15 febr. 1967.
9 Archief Klompé, dagboek.
10 Idem. Uiteindelijk kwam de Staats­
389
commissie onder voorzitterschap van Cals
èn Donner.
11 Archief Beernink.
12 Over zgn. ‘voorzorgspolitiek’ vgl.
Ammerlaan, Schmelzer, p. 2 1 4 -2 1 5 en
p. 221.
13 De betreffende maandelijkse bijeen­
komst van De Quay-ieünisten vond op
20 sept. 1966 (derde dinsdag) plaats te
Den Haag.
14 Ammerlaan, p. 240.
15 Idem, p. 247.
16 Van der Ploeg nam het fractievoorzittersehap waar van de KVP-TweedeKamerfractie.
17 KHA 1966, p. 678.
18 Archief Klompé, dagboek. Bevestiging
door De Quay.
19 Idem.
20 Archief Klompé, dagboek.
21 KHA 1966, p. 678.
22 Ammerlaan, Schmelzer, p. 2 1 8 -2 1 9 .
Volgens De Gaay Fortman sr. was ook
Zijlstra betrokken bij het topoverleg over
het al o f niet optreden van Biesheuvel.
Vgl. dagboek Klompé.
23 Puchinger, Zijlstra, p. 115. De vragen
betroffen de mogelijkheden dat a. het
kabinet-Cals verkiezingen uitschreef; b. de
PvdA deel zou uitmaken van het te vormen
interimkabinet; c. een kabinet geformeerd
zou worden uit KVP, W D en CHU, die
de motie-Schmelzer gesteund hadden.
V oor a en b verwees Schmelzer naar de
bekende standpunten (Cals wilde a niet
onmiddellijk en PvdA wees extra dekking
af) en c strookte niet met karakter ener
overbruggingskabinet. Zijlstra had inge­
stemd met publikatie van het officiële
aanbod, op maandag 24 oktober. Vgl.
Ammerlaan, p. 246. In het kader van de
voorgelegde vragen consulteerde Schmelzer
de vijf fractievoorzitters, waarop Klompé
al eerder aangedrongen had teneinde de
verschillende verantwoordelijkheden vast
te leggen. Biesheuvel berichtte zijn partij
dat Schmelzers overleg m et de fractievoor­
zitters weinig o f niets voorgesteld had.
Overigens herhaalden de fractievoorzitters
de al bekende standpunten.
24 Ammerlaan, p. 246.
390
25 Puchinger, Zijlstra, p. 115—116.
26 Idem, p. 115, 127 en 1 4 9 -1 5 3 .
27 Archief Beernink.
28 Archief Klompé, dagboek. D e Gaay
Fortman sr. bevestigde in een nachtelijk
gesprek dat Schmelzer niet op AR-medewerking kon rekenen omdat de partij
gebonden was aan de met Biesheuvel in
augustus 1966 gemaakte afspraken. Rool­
vink liet zich in Nederlandse Gedachten,
28 okt. 1966, ook uit over mogelijkheden
na Schmelzers mislukking.
29 Puchinger, Zijlstra, p. 114. D e drie
AR-ministers wilden doen nagaan waarom
de crisis een abrupte breuk m et de huidige
regeringscombinatie met zich mee zou
m oeten brengen. Schmelzer verwees naar
de uitspraak van de Tweede Kamer én de
opstelling van Nederhorst, die geen centi­
meter ruimte liet.
30 Formatienotities P. J. S. de Jong en
archief Klompé, dagboek.
31 Inderdaad was Schmelzer doende een
KVP-minderheidskabinet o.l.v. P. de Jong
te formeren.
32 Archief Duynstee, waarin mededelingen
Roolvink. Roolvink had hiertoe het initia­
tief genomen, waardoor de ARP-weigering
een voorwaardelijk i.p.v. absoluut karakter
kreeg.
33 Archief Duynstee, mededelingen van
Veldkamp en De Jong.
34 Formatienotities De Jong.
35 Romme beschouwde de interventie
van Roolvink en Biesheuvel als een schijn­
manoeuvre.
36 Archief Beernink.
37 Archief Duynstee, notitie.
38 Archief Klompé, dagboek.
39 Idem.
40 4 Oktober verscheen Tien over Rood,
grondslag van Nieuw Links. Voorts ver­
scheen 12 oktober het basisprogram
Socialistisch Bestek 1967, dat ook al naar
links week.
41 Archief Klompé, dagboek. Vrijdag
11 november handhaafde Cals zijn
weigering tegenover Beels.
42 De brieven van Cals aan Beel berusten
in het formatiedossier De Jong.
43 Oud-minister Vos was fractievoorzitter
van de Eerste-Kamerfractie der PvdA.
Nederhorst zelf had getracht congresuitspraken over al o f niet voortzetten van
de coalitie te voorkomen. KHA, 1966,
p. 772 en 773. V oor brief Nederhorst
aan Beel zie Puchinger, Zijlstra, p. 1 2 0 -1 2 1 .
44 Puchinger, p. 1 1 7 -1 1 9 ,
45 Puchinger verschafte de meeste
informatie.
46 Idem, p. 7 6 - 7 7 . Zijlstra ergerde zich
bijzonder aan het gemak waarmee de
ARP-top de koers verlegde van dan wel en
dan weer geen samenwerking met de
PvdA. Zie p. 55.
47 Archief Klompé, dagboek; formatienotities De Jong; mededelingen De Quay
48 Schmelzer drong aan op afhandeling
van de omroepkwestic. Voor vriendelijk­
heid tegenover Hilversum had de KVP
weinig reden. Als het even kon moest ter
realisering van de beloofde openheid aan
de RTM een concessie gegund worden voor
de overgangstijd. Met Zijlstra kwam Klompé
overeen Veronica m et rust te laten
gedurende de kabinetsperiode.
49 Reeds op 16 december diende Klompc
de Memorie van Antwoord in. Het
kabinet nam voor de omroeporganisaties
afzonderlijke auteursrechtelijkc bescher­
ming in het wetsontwerp op. Daags na
de verkiezingen begon de openbare behan­
deling in de Tweede Kamer. In Tweede en
Eerste Kamer stemden VVD en CHU
tegen, tezamen met een minderheid uit de
KVP. In de Eerste Kamer stemden
De Gaay Fortman sr. en de KVP’ers
Steenkamp, Niers en Matser tegen. Hier­
door werd een ernstig beletsel voor herstel
van de samenwerking tussen confessionele
drie en VVD weggenomen.
50 Volgens Cals had dit 14 dagen eerder
een kans gemaakt, doch thans niet meer.
51 Archief Klompé, dagboek.
52 Herweyer en De Pous na contact met
Beemink. Herweyer was voor Verkeer en
Waterstaat gevraagd. De Quay zou dan
zonder portefeuille deel uitmaken van
het kabinet.
53 Op loongebied kwam het kabinet met
een loonmaatregel voor geheel 1967.
Bovendien ruimde Veldkamp de ernstige
problemen met de Stichting van de Arbeid
op door het BBA te wijzigen.
54 Beemink was al eerder bereid geweest
een KVP-ARP-minderheidskabinet te
steunen. Archief-Beernink, notitie
3 nov. 1966. In de regeringsverklaring zou
sprake zijn van onderzoek naar mogelijke
uitgavenbeperkingen.
55 HTK, 2 9 - 3 0 nov. 1966, p. 2 9 7 -3 3 2 .
Hoofdstuk 10
1 Dit hoofdstuk steunt vnl. op: formatiedagboek Klompé, aantekeningen D e Jong,
archivalia Duynstee, formatiedossier 1967
(compleet) en al eerder vermelde literatuur.
2 KHA 1 9 6 7 ,p. 1 1 3 -1 1 8 .
3 Cals had uiteindelijk een plaats op de
KVP-kandidatenlijst geweigerd, evenals
Bogaers.
4 Dagboek Klompé. De dag na de verkie­
zingen stelde de Tweede-Kamerfractie van
de PvdA de fractie van D ’66 voor contact
op te nemen over verbetering van het
politiek stelsel, ‘waarover op grond van de
programma’s van beide partijen overeen­
stemming mogelijk is’. Gedacht werd aan
een progressieve volkspartij, zoals voorge­
steld door o.a. Vondeling, Thomassen en
Kloos (N W ).
5 Formatiedossier Klompé.
6 Het navolgende is geheel ontleend aan
de uitgebrachte schriftclijkc adviezen.
7 Blijkbaar maakte Mazure een rekenfout.
De vier partijen beschikten over 86 zetels.
8 Ammerlaan, Schmelzer, p. 259.
9 Dagboek Klompé, 1967.
10 Conclusies Zijlstra, p. 3. Informateur
Zijlstra weigerde te voldoen aan de prealabele
eis van de PvdA inzake een keuze vooraf: ‘deze
weg is voor de informateur onbegaanbaar’.
11 Dagboek Klompé, 1967.
12 Puchinger, Zijlstra, p. 139.
13 In het eerste persoonlijke onderhoud
tussen informateur Zijlstra en Den U yl
had de eerste Den Uyl sterk ontraden aan
de prealabele eis vast te houden, omdat
dit zonder meer tot uitschakeling van de
PvdA zou voeren. De houding van de
PvdA maakte effectuering van de methodcBeel overbodig.
391
14 Puchinger, Zijlstra, p. 1 4 0 -1 4 5 .
15 Dagboek Klompé, 1967.
16 KHA 1967, p. 2 1 2 -2 1 3 .
17 HTK 1967, p. 41 e.v.
18 Dagboek Klompé, 1967; Ammerlaan,
p. 261. D it geschiedde mondeling, later
nog eens via een amice-briefje.
19 Puchinger, Zijlstra, p. 138.
20 Idem, p. 138. Zijlstra bevestigde de
schr. dat hij na zijn informatie wel degelijk
rekening hield met een hernieuwd beroep
op hem en het mitsdien nuttig had geoor­
deeld zijn eindrapport aldus in te kleden.
21 Dagboek Klompé, 1967.
22 Eindrapport Beel.
23 Ammerlaan, Schmelzer, p. 265.
24 Haagse Post, 1 3 - 1 9 okt. 1971. Verder
Haagse Courant, 16 dec. 1967; Volkskrant,
8 april 1967; Haagse Post, 15 febr. 1967;
NRC/Handelsblad, 26 nov. 1971.
25 Ammerlaan, Schmelzer, p. 57.
26 Idem, p. 2 6 5 —266.
27 Hoefnagels had om persoonlijke
redenen bedankt voor deelname aan het
kabinet-Zijlstra.
28 Dagboek Klompé, 1967.
29 Van der Gun kwam in aanmerking
voor een ministerschap o f staatssecreta­
riaat. Schmelzer won bij Veringa, werkzaam
op Justitie, informatie in over het dossierVan der Gun.
30 KHA 1967, p. 195.
31 Eindrapport Biesheuvel, 1967.
32 Dagboek Klompé, 1967.
33 Idem.
34 Ammerlaan, Schmelzer, p. 266;
dagboek Klompé, 1967; KHA 1967,
p. 196; eindrapport formateur Biesheuvel,
1967.
35 Ammerlaan, p. 266. Biesheuvel zou,
conform Zijlstra’s advies, ook carte blanche
gevraagd hebben bij het aanzoeken van
geschikte kandidaat-ministers.
36 KHA 1967, p. 230; G. Puchinger,
Zijlstra, p. 1 4 0 -1 4 5 .
37 Dagboek Klompé, 1967.
38 Eindrapport Biesheuvel.
39 Mededeling Freule Wttewaal aan
Klompé. Deze prof. Scholten was een
broer van de voormalige minister van
Justitie in het kabinet-Marijnen.
392
4 0 KHA 1967, p. 196. Biesheuvel zou
'de nog aanwezige mogelijkheden’ onder­
zoeken.
41 Dagboek Klompé, 1967.
42 Ammerlaan, Schmelzer, p. 2 6 7 -2 6 8 .
Beernink en Roolvink toonden beiden
belangstelling voor het ministersambt,
doch Biesheuvel was daar weinig gelukkig
mee en was geneigd hun wensen te
negeren.
43 Formatiedossier 1967.
4 4 Dagboek Cals, formatie 1965.
45 Aantekeningen De Jong.
46 KHA 1967, p. 196. Op zijn afsluitende
persconferentie had Biesheuvel al gezin­
speeld op de problemen in eigen kring.
47 Navolgende steunt vnl. op door
de RVD verzameld materiaal.
48 De Jong koos voor een coördinerende
taakvervulling, welke hij het m eest in
overeenstemming met de traditie en ons
staatsrecht achtte. In deze taakopvatting
stond de collegiale verhouding to t de
collegae-ministers voorop. Deze taak­
opvatting paste zeer wel bij De Jongs
ervaringen als scheepscommandant.
49 Dagboek Klompé, 1967. Er werd
in die kring druk gespeculeerd over de
vraag wie ‘gelekt’ had.
50 KHA 1967, p. 2 3 0 -2 3 1 ; Puchinger,
Zijlstra, p. 1 4 0 -1 4 6 .
51 Aantekeningen De Jong; archivalia
Duynstee.
52 Aantekeningen De Jong. Ook het
navolgende is hieraan ontleend.
53 Ammerlaan, Schmelzer, p. 270.
54 Idem; dagboek Klompé, 1967.
55 Dagboek Klompé, 1967.
56 Formatiedossiers De Jong en Klompé.
57 Mededeling van Freule Wttewaal;
dagboek Klompé, 1967.
58 De ARP wilde Landbouw niet.
De CHU had geen geschikte kandidaat.
De KVP had al eerder Lardinois voor die
post genoemd.
59 Aantekeningen De Jong.
60 Dagboek Klompé, 1967.
61 HTK 1967, p. 24 e.v.
Hoofdstuk 11
1 Ontleend aan correspondentie terzake
tussen Duynstee en De Jong en aan een
notitie van de eerste.
H oofdstuk 12
1 HTK 1 9 7 0 -7 1 , p. 274 e.v.
2 Duynstee, Beleidsakkoorden,
p. 1 2 2 -1 3 8 .
3 Idem.
4 Correspondentie tussen partijbesturen
KVP en PvdA. Archief Duynstee.
5 KHA 1971, p. 263.
6 HTK 1 9 7 0 -7 1 , p. 274 e.v. (Geertsema).
7 KHA 1971, p. 2 8 9 -2 9 5 .
8 Ammerlaan, Schmelzer, p. 3 3 7 -3 3 9 .
9 KHA 1971, p. 437.
10 Houwaart, Storm, p. 23.
11 KHA 1971, p. 4 38.
12 Elseviers Magazine, 11 september
1971: ‘De 40 dagen van Piet Steenkamp’,
door Michel van der Plas, p. 72. Steenkamp
kwalificeerde het daarin opgetekende als
waarheidsgetrouw.
13 Over motie-Kolfschoten zie prof. mr. J.
van der Hoeven, ‘Schaduwkabinet en
m otie-K olfschoten’, in NJB 1971,
p. 9 4 9 -9 5 7 .
14 Debat over motie-Kolfschoten:
KHA 1971, p. 438; Duynstee, Beleids­
akkoorden, p. 1 3 8 -1 4 0 .
15 Geertsema: zie archief Tilanus,
Kabinetsformatie 1971.
16 Duynstee, Beleidsakkoorden, p. 140.
17 Van der Hoeven in NJB.
18 De Tijd, 28 mei 1982; Hervormd
Nederland, 9 juli 1977; Haagse Post,
1974, nr. 15.
19 Art. Van der Plas in Elsevier, p. 92.
20 Idem, p. 6 8 -9 4 ; gesprek met
prof. Steenkamp, 20 aug. 1982.
21 Formatiedossier Tilanus jr., 1971.
22 Houwaart, Storm, p. 26.
23 Van der Plas in Elsevier, p. 6 8 - 9 4 .
24 En de volgende dag schiiftelijk
bevestigde.
25 Formatiedossier Tilanus jr., 1971.
26 KHA 1971, p. 4 5 , met kort verslag
eerste persconferentie van minister-presi­
dent Biesheuvel.
27 De Tijd, juni 1971.
28 Mededeling Biesheuvel, bevestigd door
Aantjes.
29 Archief Tilanus jr., formatie 1971.
Udink claimde 1. Buitenlandse Zaken o f
Binnenlandse Zaken (niet voor zichzelf);
2. een zetel in o f nabij de sociaal-econo­
mische driehoek, waarbij Sociale Zaken
niet zo geschikt werd geacht voor de CHU.
Defensie en OKW wilde hij liever niet,
terwijl Wetenschapsbeleid en Ontwikke­
lingshulp ‘geen volle portefeuilles’ waren.
Zijn fractie wilde Economische Zaken,
maar ook Verkeer en Waterstaat lag goed.
30 Bevestiging door Aantjes.
31 Ammerlaan, Schmelzer, p. 340;
mededeling Biesheuvel.
32 HTK 1971, p. 1613. Van Lier (PvdA)
had van ’een heel onverwacht duo’
gesproken.
33 Langman was zelfs geen lid van de
VVD. Hij had bij de verkiezingen op de
AR-lijsttrekker gestemd, hetgeen
Biesheuvel uiteraard een verstandige
keuze vond. Brief Biesheuvel d.d. 27 okto­
ber 1982.
34 Idem.
35 Archief Tilanus jr. Formatie 1971.
36 Voor de weigering van Kremers
circuleerde nog een derde reden: compe­
tentiegeschil over afsplitsing wetenschapsbeleid-hoger onderwijs.
37 Archief Duynstee, notitie over
foim atie-1971.
38 Duynstee, Beleidsakkoorden, p. 142.
39 KHA 1972, p. 3 3 3 -3 3 4 .
40 KHA 1971, p. 4 5 1 - 4 5 2 .
41 KHA 1971, p. 452.
42 HTK 1971, p. 1 3 8 -2 6 2 .
Hoofdstuk 13
1 Dit hoofdstuk steunt voornamelijk op
voorbereidend werk van prof. Duynstee,
die bij de eerstbetrokkenen informatie
inwon, mondeling en schriftelijk, en boven­
dien een concepttekst redigeerde. De
briefwisseling met de betrokkenen bevindt
zich in het archief Duynstee. Aangezien
de concepttekst nogal gewijzigd werd,
kan alleen de auteur aansprakelijk worden
393
gesteld voor de weergave van feiten en
meningen.
2 Brieven Biesheuvel, 23 jan. 1978 en
27 okt. 1982. Daarnaast wees Biesheuvel
erop, dat een ernstig gebrek aan politieke
en bestuurlijke ervaring bij beide DS’70
ministers, en met name hun onvermogen
om in de ministerraad politieke compro­
missen te sluiten onherroepelijk tot de
breuk moesten leiden.
3 Volgens Drees was het verschil na ver­
werking van alle concessies en mogelijk­
heden hooguit 138 miljoen. Was dit ver­
schil op fifty-fifty-basis verdeeld, dan had
Drees daar vrede mee gehad. Z;e m em o­
randum Drees, 27 juli 1972, opgesteld
ten behoeve van de lijmpoging van mr.
Y. Scholten.
4 Interview Boersma in De Groene
Amsterdammer, 4 jan. 1978, p. 10.
5 Brief Drees aan Duynstee, 4 nov. 1978.
6 Telegraaf, 11 okt. 1969.
7 HTK 1969, p. 219, 220 en 266.
8 Regeringsverklaring kabinet-Biesheuvel.
9 Verslag van de vergadering van een
regeringsdelegatie met de Stichting van
de Arbeid op 4 juli 1972.
10. Brief Berger, 3 mei 1972.
11 Idem, 17 febr. 1978, aan Duynstee.
12 Telegraaf, 23 okt. 1981, mijn bijdrage
'Beschrijven boedel geen taak van informa­
teurs’.
13 Memorandum Drees, 27 juli 1972.
14 ‘De 40 dagen van Piet Steenkamp’
door M. van der Plas in Elsevier, 22 sept;
1971.
15 Memorandum Drees; Van der Plas in
Elsevier.
16 Jaarverslag 1973, p. 18.
17 Met Engels (CRM) en Lardinois
(Landbouw) had Nelissen volledige over­
eenstemming bereikt, terwijl de begro­
tingen van Van Agt (Justitie) en Stuyt
(Volksgezondheid) eveneens geen proble­
men hadden opgeleverd. Bij de niet-KVPministers wekte het enige verbazing dat
deze vier KVP-ministers geheel buiten het
debat in de ministerraad bleven.
18 Ontslagbrief Drees, Kamerstuk 11918,
Zitting 1 9 7 1 -1 9 7 2 .
394
19 Memorandum Drees.
20 Aldus notitie drs. T. de Graaf t.b.v.
Mr. Y. Scholten, adviseur van formateur
Biesheuvel, 1 aug. 1972. Drs. De Graaf
was raadsadviseur bij Algemene Zaken
en had als economisch deskundige de
informatie-Steenkamp ambtelijk begeleid.
De 150 miljoen méér die Drees vroeg,
zouden een extra stijging van de relevante
uitgaven met een half procent veroorzaakt
hebben, boven de afgesproken 8,5 procent.
N iet ten onrechte stelde De Graaf dat
Drees verzuimd had alternatieven, binnen
het overeengekomen kader blijvend, te
offreren.
21 W. Drees en M. L. de Brauw,
Bezuinigingen . . . . met beleid! DS’70uitgave, Amsterdam 9 okt. 1972. Voorts:
A. Lindner, Enige beschouwingen inzake
het begrotings- en uitgavenbeleid van de
kabinetten na het uittreden van de DS’70ministers Dr. W. Drees en M. L. de Brauw
uit het eerste kabinet-Biesheuvel.
Den Haag 17 febr. 1975.
22 Verslag van bespreking van adviseur
mr. Y. Scholten met de vijf fractievoor­
zitters, 3 aug. 1972.
23 Langman achtte de toepassing van de
wiebeltax in de gegeven situatie te deflatoir,
terwijl De Koster de toegekende accressen
voor 1974 en 1975 beneden het aanvaard­
bare niveau oordeelde.
24 Brief Berger aan Duynstee, 17 febr.
1978.
25 Brief Biesheuvel, 23 jan. 1978.
26 Maandagavond 17 juli volgden onthul­
lingen over de besluitvorming in de minis­
terraad, ook van Biesheuvel, welke op z’n
minst om staatkundige redenen vooralsnog
beter achterwege hadden kunnen blijven.
27 Brief secretaris D S’70-fractie, gepubli­
ceerd als Kamerstuk 11918, Zitting 1971­
1972.
H oofdstuk 14
1 D it hoofdstuk steunt vrijwel geheel op
het formatiedossier, de gepubliceerde
stukken en de archivalia Duynstee, waarin
enige relevante correspondenties met
eerstbetrokkenen.
2 Berger weigerde 18 juli medewerking te
verlenen bij het aanzoeken van andere
ministers uit D S’70-kring, zie Regerings­
verklaring, HTK 1972, p. 3959 e.v. Berger
gaf Biesheuvel voorts desgevraagd te ken­
nen dat zijn fractie alle voorstellen van het
restkabinet-Biesheuvel op hun zakelijke
merites zou beoordelen, doch de begro­
tingen van Verkeer en Waterstaat en
Onderwijs én Wetenschappen uiteraard
niet aanvaard zouden worden. De vooraf­
gaande avond hadden de ministers van het
restkabinet hun bereidheid uitgesproken
om regeringsverantwoordelijkheid te blijven
dragen, ook als beide D S’70-ministers niet
op hun ontslagverzoek zouden terugkomen.
3 KHA 1972, p. 4 74. Ook: Houwaart,
Wiegelarijen rondom een crisis, p. 3 4 -3 5 .
4 De Koningin had onmiddellijk na het
uitbreken van de kabinetscrisis haar vakan­
tie afgebroken.
5 Kamerstuk 11918, Zitting 1 9 7 1 -1 9 7 2 ,
TK; brief kabinetsformateur nr. 3.
6 Houwaart, Wiegelarijen; id., Storm rond
partij en parlement.
7 Regeringsverklaring, KHA 1972, p. 475.
8 KHA, p. 475. Wiegel ontleende aan de
verklaring van het NKV een argument
voor verkiezingen uiterlijk in november.
Zie formatiedossier, verslag tweede gesprek
tussen formateur en de vier fractievoor­
zitters, ook eindrapport-Biesheuvel,
Kamerstuk 11926, Brief van de Minister­
president nr. 1, Zitting 1 9 7 1 -1 9 7 2 .
9 Verslag tweede gesprek formateur en
de vier fractievoorzitters, formatiedossier.
10 Vermaas, Willem Aantjes, p. 16, over
de moeilijkheden tussen Biesheuvel en
Boersma, waarin Aantjes partij koos ten
gunste van Boersma.
11 KHA 1972, p. 539.
12 Verslag derde gesprek, formatiedossier.
13 Nullijn betekende wèl prijscompensa­
tie, maar geen reële loonsverhoging.
14 Brieven Wiegel en Tilanus, gepubli­
ceerd als Kamerstuk 11926, Zitting
1971 —1972, als Bijlagen bij eindrapportBiesheuvel.
15 KHA 1972, p. 539 en 540.
16 Verslag vierde gesprek tussen forma­
teur en de vier fractievoorzitters, in het
Catshuis gevoerd. Formatiedossier
17 HTK 1972, p. 3997 (Berger).
18 HTK 1972, p. 3962 (Biesheuvel).
Het kader werd vrijdagavond tussen
Biesheuvel en Y. Scholten vastgelegd, zie
formatiedossier.
19 Brieven Wiegel en Tilanus, Kamerstuk
11926.
20 Houwaart, Wiegelarijen, p. 3 2 —33.
21 Formatiedossier, telefoonnotitie
gesprek Y. Scholten - Beel, 30 juli 1972.
22 Formatiedossier, waarin beide
memoranda.
23 Vgl. overeengekomen kader.
24 HTK 1972, p. 3997. Berger ontkende
dit kader gezien te hebben, wat door het
verslag van het beslissende gesprek op
3 augustus bevestigd wordt door een op­
merking van Aantjes.
25 Brieven Wiegel en Tilanus, Kamerstuk
11926.
26 KHA 1972, p. 540.
27 Notities Y. Scholten. Weer toetreden
van DS’70 zou volgens Boersma bij de
vakbeweging wantrouwen wekken.
28 Brief Berger aan Duynstee, 17 febr.
1978. Dit was een andere trip naar
Londen, dan die van de vier.
29 Verslag van dit gesprek in formatie­
dossier. RAWB: Raad van Advies voor het
Wetenschapsbeleid.
30 Linggadjati: nooit tot uitvoering ge­
bracht akkoord inzake de Indonesische
kwestie (1946) vanwege onoverbrugbare
verschillen in interpretatie.
31. Brieven Wiegel en Tilanus, Kamerstuk
11926.
32 KHA 1972, p. 541.
33 Aantjes lanceerde de uitdrukking
‘voogdijraad’ omdat Wiegel steeds omgeven
was door o.a. partijvoorzitster Haya van
Someren en senator Van Riel.
34 HTK 1972, p. 4019 (Biesheuvel).
35 Eindrapport Biesheuvel, KHA p. 541;
Duynstee, Beleidsakkoorden, p. 151.
36 Duynstee, Beleidsakkoorden, p. 151 —
152.
Hoofdstuk 15
1 Duynstee, Beleidsakkoorden, p. 157.
395
2 Idem, ook KHA 1972, p. 670 en
p. 778.
3 KHA 1972, p. 671.
4 Duynstee, Beleidsakkoorden, p. 157.
5 KHA 1972, p. 778.
6 Van der Werf, Fians Andriessen,
p. 38.
7 KHA 1972, p. 777. Later kwam
Andriessen hierop terug.
8 Keerpunt 1972, Inleiding.
9 KHA 1972, p. 6 6 8 -6 6 9 .
10 Idem, p. 777.
11 Idem, p. 777 en 782.
12 Staatscourant, 13 dec. 1972.
13 Mededelingen Gruijters, 27 aug. 1982;
Van Mierlo, 30 sept. 1982.
14 Brief dr. mr. B. de Gaay Fortman jr.
aan Duynstee, 28 febr. 1978.
15 Vis, De Kabinetsformatie 1973, p. 24.
16 Notities Wiegel over formatie 1973.
17 Idem; archief Tilanus jr.
18 Notities Wiegel, mededeling Andriessen
aan Wiegel, 8 april 1973.
19 Van der Werf, Frans Andriessen, p. 52.
20 Archief Tilanus.
21 Notities Wiegel.
22 Idem.
23 Archief Tilanus, waaruit blijkt dat
volgens Biesheuvel De Gaay Fortman sr.
om deze reden niet als formateur van een
centrum-rechts kabinet wilde optreden.
24 KHA 1972, p. 782.
25 Trouw, 6 dec. 1972.
26 Gesprek Gruijters; mededeling Aantjes,
29 okt. 1982. Dit portret is mede gebaseerd
op materiaal verzameld door de RVD.
27 Notities Wiegel.
28 Idem, ook Van der Werf, Hans Wiegel,
p. 68; HTK 1 9 7 2 -1 9 7 3 , p. 1620, waar
Drees jr. van dezelfde opvatting over
Rupperts partijdigheid getuigt.
29 Beleid Beschouwd, 18 dec. 1972.
30 Idem, 4 dec. 1972.
31 Staatscourant, 2 8 - 2 9 dec. 1972,
brieven Den U yl en Andriessen aan
informateur.
32 Staatscourant, 29 dec. 1972, brieven
aan informateur van Andriessen, Biesheuvel,
Tilanus, Wiegel en Berger.
33 Beleid Beschouwd, 29 dec. 1972.
34 Idem, 9 jan. 1973. De eerder genoemde
396
memoranda: Staatscourant, 9 jan. 1973.
35 Archief Tilanus; Staatscourant, 12 jan.
1973.
36 Archief Tilanus; Brautigam, napraten
met Aantjes, p. 1 3 4 -1 3 6 ; Staatscourant,
12 jan. 1973.
37 Staatscourant, 12 jan. 1973.
38 Notities Wiegel.
39 Idem; Van der Werf, Wiegel. Zie noot 28.
4 0 Brautigam, De brieven, p. 24, 32,
1 2 6 -1 2 7 .
41 Vis, Kabinetsformatie, p. 38.
4 2 Notities Wiegel, 12 jan. 1973.
43 Gesprek met Aantjes, 24 sept. 1982;
Staatscourant, 23 jan. 1973, ook voor
navolgende.
4 4 Notities Wiegel; Staatscourant, 29 jan.
1973.
45 Notities Wiegel.
46 Staatscourant, 29 jan. 1973.
47 Idem, 30 jan.
4 8 Notities Tilanus, 28 jan. 1973.
4 9 Vis, p. 48.
50 Notities Wiegel, 14 jan. Wiegel wees
Biesheuvel op de geheime 'conferenties,
wat de laatste al wist. In die fase was
tevens sprake van een kabinet-De Pous.
51 Staatscourant, 31 jan. 1973.
52 Vis, p. 47.
53 Notities Tilanus en Wiegel.
54 Dit portret steunt voornamelijk op
door Burger gegeven interviews, verzameld
door de RVD.
55 Volkskrant, 2 febr. 1973; Brautigam,
De brieven, p. 35. Een niet onmiddellijk
weggestemd progressief minderheids­
kabinet behoorde tot de mogelijkheden.
56 H. van Wijnen, Van de macht des
Konings, p. 55.
57 Idem, p. 56; Vis, p. 48.
58 Gesprek met Gruijters en Van Mierlo.
59 Staatscourant, 5 febr. 1973.
60 Archief Tilanus, 6 febr. 1973.
61 Brautigam, p. 133, napraten met
Burger, p. 160.
62 Idem, p. 41.
63 Staatscourant, 15 febr. 1973.
64 Brautigam, p. 38.
65 Archief Tilanus, 12 febr. 1973.
66 Staatscourant, 15 febr. 1973.
67 Idem.
68 Idem, 26 febr. 1973.
69 De Groene Amsterdammer, 4 jan.
1978: Boersma, D e inbraak. Voorts
notities Wiegel, 25 febr. 1973.
70 Aantjes vond het onjuist een nog niet
gevormd kabinet te beoordelen. Voorts:
Vis, p. 59: Brautigam, p. 1 3 6 -1 3 7 .
71 Nederlandse Gedachten, 3 maart 1973;
Vrijheid en Democratie, 2 maart 1973.
72 Staatscourant, 26 febr. 1973.
73 Brautigam, p. 145 e.v.
74 Archief Tilanus, brieven d.d. 1 en 15
maart 1973.
75 Boersma in De Groene Amsterdammer,
4 jan. 1978. Herinnerd zij aan het feit dat
Ruppert al eerder Boersma benaderde.
76 Volkskrant, 1 maart 1973.
77 Trouw, 28 febr. 1 9 7 3 ;Brautigam,
p. 1 3 7 -1 3 8 .
78 Trouw, 28 febr. 1973.
79 Volkskrant, 27 febr. 1973.
80 Brief Burger aan Duynstee, 3 jan. 1978.
81 Volkskrant, 1 maart 1973. Andriessen
legde aanstonds zijn solidariteit met ARP
en CHU openlijk vast.
82 Notities Tilanus, 2 maart 1973;
notities Wiegel, 13 maart 1973.
83 NRC 3 maart 1973; Vis, p. 18;
archief Tilanus, 2 maart 1973.
84 Van der Werf, Andriessen, p. 42.
85 Archief Tilanus, 5 maart 1973.
86 Mededeling Aantjes, 24 sept. 1982.
87 Trouw, 12 maart 1973; Brautigam,
p. 7 4 - 7 5 en 138 e.v.
88 Staatscourant, 13 maart 1973. Citaten
uit brief Burger.
89 Staatscourant, 15 maart 1973.
90 Archief Tilanus, 19 maart 1973.
91 Brief Burger aan Duynstee, 3 jan. 1978.
92 Volkskrant, 15 maart 1973.
93 Staatscourant, 19 maart 1973.
94 Notities Wiegel, 20 maart 1973;
archief Tilanus.
95 Archief Tilanus, 19 maart 1973.
Voorzitter Van Verschuer wilde een ope­
ning voor gedogen in de brief. Voorts
Staatscourant, 21 maart 1973.
96 Staatscourant, 22 maart 1973.
97 Archief Tilanus, 22 maart 1973.
98 Staatscourant, 23 maart 1973.
99 Vis, p. 6 6 - 6 7 .
100 Archief Tilanus, 22 maart 1973. In de
ARP-fractie zouden 8 leden voor, 6 tegen
doorgaan hebben gestemd.
101 NRC 31 maart 1973.
102 Vis, p. 69.
103 Staatscourant, 29 maart 1973.
104 Brief Burger aan Duynstee, 3 jan.
1973.
105 Concepttekst Duynstee.
106 Staatscourant, 19 april 1973, waarin
alle adviezen van de fractievoorzitters.
107 Mededeling Aantjes, 24 sept. 1982.
108 Notities Wiegel, 15 jan. 1973. Twee
dagen later had Wiegel tegenover Ruppert
diens suggestie dat de W D een confes­
sioneel minderheidskabinet zou steunen,
afgewezen: ‘de W D is bereid te onder­
handelen. Wij zijn de beroerdste niet,
maar het moet niet te gek worden’.
109 Staatscourant, 11 april 1973.
110 De portretten van Van Agt en Albeda
steunen vooral op gegevens, ter beschikking
gesteld door de RVD.
111 Brief prof. dr. rar. B. de Gaay Fort­
man aan Duynstee, 28 febr. 1973.
112 Staatscourant, 12, 16 en 18 april 1973.
113 Volkskrant, 14 april 1973; NRC,
17 april 1973; Trouw, 14 april 1973.
114 Staatscourant, 24 april 1973.
115 Idem, 25 april 1973.
116 Notities Tilanus, 21 april 1973.
117 Staatscourant, 24 april 1973.
118 Brief dr. M. Ruppert aan Duynstee,
16 dec. 1977.
119 Staatscourant, 26 april 1973.
120 Brautigam, p. 1 4 0 -1 4 1 en 1 4 8 -1 4 9 .
121 Archief Tilanus, 26 april 1973.
122 Staatscourant, 27 april 1973.
123 Van der Werf, Andriessen, p. 144.
124 Brief Burger aan Duynstee, 3 jan.
1978.
125 Mededeling Van Mierlo, 30 sept. 1982.
126 Brief Albeda aan Duynstee, 12 dec.
1977.
127 Mededelingen Gruijters, 27 aug. 1982.
128 Brief B. de Gaay Fortman jr.,
28 febr. 1978.
129 Staatscourant, 7 mei 1973.
130 Politiek - Parlement - Democratie,
p. 2 3 2 -2 3 3 .
131 Staatscourant, 7 mei 1973.
397
132 Brautigam, p. 117 en 137; Neder­
landse Gedachten, 12 mei 1973.
133 Volkskrant, 7 mei 1973.
134 HTK 1 9 7 2 -1 9 7 3 , p. 1565, 1599.
135 Staatscourant, 11 mei 1973.
136 Gegevens verstrekt door RVD.
137 HTK 1973, Regeringsverklaring,
p. 1 5 6 4 -1 6 2 6 .
Hoofdstuk 16
1 Duynstee, Kabinetsformaties, p. 39.
2 Zie b.v. HTK 1 9 8 1 -1 9 8 2 , p. 326 e.v.;
ook Bovend’Eert, TvO 1982, no. 13.
3 TvO 1982, no. 13.
4 Zie hoofdstuk twaalf van dit boek.
5 Dit vereist een al eerder geëntameerde
wijziging van de Kieswet.
6 Aanbeveling door Kamer: Gerlings,
NJB 1978, afl. 23 en Brinkhorst e.a.,
HTK 1 9 8 1 -1 9 8 2 , p. 326 e.v. Ministeriële
status: zie Tilanus in Politiek, Parlement
en Democratie, p. 235.
7 Zie art. 4 Reglement van Orde van de
ministerraad. Desgewenst kan dit reglement
de kabinetsformatie uitsluiten van het
regeringsbeleid.
8 Burkens, NJB 1978, p. 608.
398
BRONNEN EN LITERATUUR
Bronnen
Beernink, H. J. K. ARA Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.189, doos 98 en 99 (formaties
1963, 1966 en 1967).
Cals, J. KDC. Collectie Cals, formatiedag­
boek 1965.
Duynstee, F. J. F. M. CPG. Archief
Duynstee, mappen betreffende de kabinetscrises van 1960/61, 1965 en 1972, betref­
fende de formaties van 1963 en 1972/73
en verlerlei correspondentie.
Jong.P. de. CPG. Formatiedossiers 1966
en 1967 De Jong, m et aantekeningen.
Marijnen, V. G. M. CPG. Formatiedossier
Marijnen 1963.
Klompé, mevr. M. ARA. Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.183, doos 4 - 1 5 , collectie 358
(formatiedagboeken 1959, 1960/61,
1 9 6 3 ,1 9 6 5 en 1967.
Korthals, H. A. ARA. Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.183, doos 32 (formaties
1956 en 1959) en doos 44 (formatie 1963).
Quay, J. de. CPG. Formatienotities
De Quay 1959, 1960/61, 1963, 1966 en
1967.
Romme, C. P. M. ARA. Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.144, doos 81—84 (formatie­
dagboeken en dossiers 1956, 1958, 1959,
1960/61 en 1963).
Roolvink, B. ARA. Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.183, doos 14 (formatie 1959).
Scholten, Y. CPG. formatiedossier
Scholten 1972.
Tilanus, A. D. W. ARA. Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.183, doos l.A .3 (formatie
1971), l.A .4 (formatie 1972) en l.A .6
(formatie 1972/73).
Tilanus, H. W. ARA. Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.163, doos 167 (formatie
1956) en doos 169 (formatie 1960/61).
Vondeling, A. ARA. Tweede afdeling,
inv.nr. 2.21.183, doos 70 (formatie 1963).
Literatuur
Ammerlaan, R. Het verschijnsel Schmelzer.
Uit het dagboek van een politieke teckel.
Leiden z.j. (1972).
Brautigam, G. Gedogen schreef hij gaat
van au. De brieven van kabinetsformateur
mr. J. A. W. Burger in het stramien der
gebeurtenissen geplaatst. Amsterdam 1973.
Bruins Slot, J. A. H. J. S. En ik was
gelukkig. . . Baain 1972.
Duynstee, F. J. F. M. De kabinetsforma­
ties 1946-1965. Deventer 1966.
Duynstee, F. J. F. M. ‘Politieke overeen­
komsten’, in: Beleidsakkoorden, Konferentie 12.2.1977, Vakgroep Staats- en
administratief recht van de Juridische
Faculteit van de Rijks Universiteit Utrecht.
Utrecht 1977, pp. 9 - 2 0 2 .
Gruijters, H. en Vis, J. J. 29.11.72 Ver­
kiezingen. Utrecht/Antwerpen 1972.
Hoeven, J. van der. ‘Schaduwkabinet en
motie-Kolfschoten’, in: Nederlands
Juristenblad 46 (1971), pp. 949 e.v.
Houwaart, D. Storm rond partij en
parlement. De politieke jaren 1970—71—72.
Apeldoorn z.j. (1973).
Houwaart, D. Wiegelarijen rondom een
crisis. Hoe politici de kiezers een loer
draaiden. Z.p. 1972.
Keesings Historisch Archief 1 9 5 6 -1 9 7 3 .
Koekkoek, A. K. Partijleiders en kabinets­
formatie. Een rechtsvergelijkende studie
399
over de rol van partijleiders bij de kabinets­
formatie in Engeland, West-Duitsland,
België en Nederland. Deventer 1973.
Oud, P. J. Het constitutioneel recht van
het Koninkrijk der Nederlanden, deel I.
Zwolle 1967.
Oud, P. J. Honderd jaren. Een eeuw van
staatkundige vormgeving in Nederland
1840-1940. Bewerkt en voor de periode
na 1940 aangevuld door dr. J. Bosmans.
Assen 1982.
Politiek, Parlement, Democratie. Opstellen
voor prof. mr. F. J. F. M. Duynstee.
Deventer 1975.
Pot, C. W. van der. Handboek van het
Nederlandse staatsrecht. Zwolle 1 9 7 7 10
Prakke, L. De positie van een demissionair
kabinet in Nederland. Zwolle 1977.
Puchinger, G. Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken
en geschriften. Naarden 1978.
Puchinger, G. Tilanus vertelde mij zijn
leven. Kampen 1966.
Puchinger, G. Hergroepering der partijen.
Delft 1968.
Raalte, E. van. Het Nederlandse parlement.
’s-Gravenhage 1977.
Rogier, J. Een zondagskind in de politiek
en andere christenen. Nijmegen 1980.
Schaafsma, D. Bouke Roolvink. Zijn
levensverhaal en politieke terugblik.
Hilversum 1978.
Tijn, J. van. Mr. H. van Riel in gesprek met
Joop van Tijn. Amsterdam 1970.
Vis. J. J. De kabinetsformatie 1973. De
slag om het Catshuis. Utrecht/Antwerpen
1973.
Vondeling, A. Nasmaak en voorproef.
Amsterdam 19684 .
V onhoff, H. J. L. Bewegend verleden. Een
biografische visie op professor mr. P. J.
Oud. Alphen aan de Rijn 1969.
Vermaas, R. Willem Aantjes. Amsterdam
1977.
400
PERSOONSREGISTER
Aalberse jr., P. J. M. 94, 107, 109, 112,
114, 117, 118, 121, 126, 139, 140, 141,
142, 146, 1 6 2 ,1 7 1 ,1 7 6 , 177, 178, 180,
182, 184, 187, 190, 194, 224. 246. 250.
Aalberse sr., P. J. M. 142.
Aantjes, W. 231, 246, 247, 274, 277, 283,
301, 303, 304, 305, 307, 308, 312, 313,
316, 318, 321, 322, 323, 327, 329, 330,
333, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 347,
353, 354, 355, 356, 357, 364, 366, 368.
Aarden, J. M. 221, 223, 243, 262.
Aartsen, J. van 53, 63, 66, 67, 71, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 126, 160,
162.
Adenauer, Konrad 43, 92.
Agnew, Spiro 256.
Agt, A. A. M. van 14, 17, 22, 26, 28, 34,
50, 59, 148, 166, 276, 278, 319, 320,
341, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350,
351, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 363,
364, 368.
Albeda, Joke 352.
Albeda, W. 22, 346, 347, 351, 352, 354,
355, 357, 358, 364, 368.
Albering, L. A. H. 46.
Alfons XIII de Bourbon 258.
Alting von Geusau, F. A. M. 218.
Amin, Idi 258.
Andriessen jr., F. H. J. J. 48, 299, 301,
303, 305, 307, 313, 317, 320, 322, 323,
324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332,
336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 350, 353, 354, 356, 357,
364, 365, 366, 368.
Andriessen sr., W. J. 49, 51, 60, 63, 80,
82, 83, 86, 89, 94, 109, 1 1 2 ,1 2 3 ,1 6 1 .
Andriessen, J. E. 119, 121, 122, 126, 130,
136, 138, 153, 160.
401
Andropov, J. 208.
Baeten, A. M. I. H. 134, 135, 194.
Bak 284.
Bakker, J. A. 203, 233, 236, 237, 245,
246, 252.
Bakker, M. 213, 218, 266, 281, 317.
Batista y Zaldivar, F. E. 44.
Beatles, The 167.
Beatrix, Prinses 15, 167, 210.
Beaufort, L. J. C. 34, 62.
Beel, L. J. M. 19, 29, 33, 39, 40, 41, 46,
47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 77, 83, 84, 94, 95, 96, 97, 100,
105, 106, 107, 113, 114, 115,116, 117,
118, 122, 123, 124, 127, 140, 142, 144,
149, 150, 155, 161, 162, 171, 183, 186,
188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 202, 206, 213, 214, 223, 226, 227,
228, 229, 232, 235, 238, 240, 245, 246,
249, 306, 315, 323, 327, 369, 370, 372,
373.
Beerman, A. C. W. 64, 66, 71, 82, 88, 95.
Beernink, H. K. J. 25, 38, 65, 66, 68, 71,
86, 88, 92, 93, 95, 101, 102, 103, 109,
110, 113, 117, 123, 127, 131, 133, 144,
145, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 156,
160, 164, 165, 168, 181, 188, 192, 195,
202, 203, 205, 212, 213, 216, 225, 226,
228, 229, 235, 237, 238, 239, 240, 244,
245, 246, 247, 249, 285, 306.
Bekkers, W. 58.
Beid, C. A. van den 270.
Berge, W. H. van den 190.
Berger, J. J. A. 283, 286, 287, 293, 296,
297, 299, 303, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 317, 325, 347.
Bergh, S. J. van den 63, 67, 71, 119.
Berghuis, W. O. 53, 84, 85, 86, 90, 152,
307, 309, 311, 315, 323.
170, 176, 234, 237, 243, 244.
Bernhard, Prins 209.
Bhoetto, Mohammed Ali 258.
Biesheuvel, A. 230.
Biesheuvel, B. W. 14, 18, 19, 26, 28, 29,
92,118, 119, 126, 130, 135, 152, 158,
161, 163, 170, 176, 181, 187, 188, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
202, 203, 212, 213, 214, 215, 216, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 250, 256, 258,
261, 262, 264, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 315,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 327, 328, 329, 330, 331, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 355,
357, 359, 363, 365, 367, 370, 371, 372.
Biesheuvel, S. 230.
Biesheuvel-Meuring, M. 230.
Biesheuvel-Troost, A. 230.
Biewenga, A. W. 38, 50, 66, 67, 68, 79.
Block, L. de 233, 235, 245, 246, 288,
324.
Bluyssen 211.
Boersma, J. 226, 276, 2 77, 278, 283, 284,
286, 287, 288, 293, 294, 295, 297, 302,
303, 304, 305, 306, 308, 309, 316, 323,
327, 331, 338, 339, 342, 355, 357, 367.
Boertien, C. 276.
Bogaers, P. C. 29, 113, 114, 126, 130,
157, 158, 161, 162, 169, 186, 234.
Bogers, W. 235, 238, 239.
Bommer, J. 3 1 ,5 1 ,8 9 ,1 5 7 .
Boot, G. A. A. M. 223.
Bos, C. A. 339, 341, 356.
Bosman, H. W. J. 193, 202, 233, 235.
Bot, Th. H. 112, 119, 126, 130, 132,134,
135, 136, 137,138, 139, 141,
161, 162, 163, 164, 165, 169,
245.
Boukema, P. J. 236, 244, 277.
Boven, P. van 60.
Brandt, Willy 258.
Brauw, M. L. de 277, 282, 283,
290, 294, 296, 298, 300, 301,
159, 160,
194, 203,
286, 287,
304, 306,
402
Brenninkmeijer, familie 56.
Brentano, H. von 123.
Breznjew, LeonidJ. 208, 25 7.
Brink, J. R. M. van den 17, 54, 55, 189,
192, 193, 227.
Brinkhorst, L. J. 259.
Brouwer, T. 115, 194, 202, 341, 355, 357,
366.
Brouwers, G. 233.
Bruins Slot, J. A. H. J. S. 33, 36, 39, 40,
49, 53, 54, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 74,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 94, 168, 200, 223, 226, 229, 231,
237, 371.
Bruyn, A. C. de 184, 185.
Burger, J. A. W. 17, 22, 31, 33, 34, 36, 38,
41, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 69,
70, 73, 74, 75, 83, 84, 93, 94, 100, 131,
259, 325, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359, 362, 364, 365, 366, 367, 375.
Cals, J. M. L. Th. 25, 26, 28, 30, 33, 40,
49, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 71,
87, 88, 94, 96,112, 114, 115, 117, 118,
120, 121, 123,125, 128, 139, 142, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172,
173, 174, 175,176, 177, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190,
192, 195, 196, 197, 201, 202, 204, 205,
206, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 221,
223, 225, 227, 230, 232, 233, 234, 240,
241, 242, 244, 245, 248, 262, 269, 306,
358, 362, 371.
Cals-Van der Heyden, T. 148.
Campen, F. van 60, 64, 67, 68, 84, 189.
Castro, Fidel 44.
Chamberlain, Neville 309.
Chroestsjew, Nikita 42, 91, 208.
Colijn, H. 53, 80, 98, 104, 179, 199, 230,
351.
Constantijn, Koning 209.
Dam, M. van 224, 259, 357, 359.
Deckers, L. N. 346, 381.
Diepenhorst, I. A. 83, 84, 170, 190, 203,
229, 230, 234, 237, 240.
Dis, C. N. van 218.
Dolman, D. 15.
Donker, L. A. 47, 199, 333.
Donner sr., A. M. 35, 187, 262, 277, 306.
Doorn, H. W. van 51, 80, 81, 83, 114,
115, 131, 134, 178, 181, 184, 223, 246,
353, 357.
Drees jr., W. 260, 261, 262, 263, 265,
266, 267, 268, 271, 272, 273, 275, 276,
277, 278, 281, 282, 283, 284, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 300, 301, 304, 306, 307,
308, 309, 311, 315, 323, 329, 366.
Drees sr., W. 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44,
47, 50, 57, 59, 75, 80, 99, 100, 113,
131, 148, 150, 158, 168, 169, 172, 199,
200, 248, 260, 289, 333, 334, 363, 371.
Duisenberg, W. 16, 358.
Dulles, John Foster 43.
Duynstee, F. J. F. M. 37, 39, 58, 59, 77,
97,108, 145, 159, 169, 204, 314, 346,
372.
Dylan, Bob 167.
Eek, D. van 349.
Eden, Anthony 43.
Eibergen, J. van 53, 79, 81, 82, 83, 86,
88, 89.
Einthoven, L. 56.
Eisenhouwer, Dwight 42.
Elfferich, P. C. 172.
Engels, P. J. 276, 278.
Es, A. van 248.
Eijsden, H. van 93, 101, 102, 110, 117,
127.
Faas, H. C. 99, 109, 111.
Fens, J. J. 51, 99.
Fockema Andreae, W. H. 57.
Franco, F. 44, 258.
Frijda, N. H. 360.
Gaay Fortman jr., B. de 236, 324, 325,
336, 346, 352, 364.
Gaay Fortman sr., W. F. de 16, 22, 31, 35,
36, 40, 53, 57, 79, 84, 85, 86, 88, 113,
120, 123, 170, 226, 277, 323, 325, 339,
342, 355, 357, 367, 370, 373, 374.
Galan, C. de 28.
Gaulle, Charles de 43, 91, 92, 208, 351.
Geer, D. J. de 49, 104, 339, 344, 356.
Geertsema, W. J. 127, 133, 135, 140, 141,
144, 145, 146, 150, 151, 152, 164, 165,
168, 236, 259, 261, 262, 263, 267, 268,
271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 281,
403
282, 283, 323, 330.
Gerbrandy, P. S. 47, 57, 86, 191, 332,
333, 339.
Geurtsen, A. 269, 273.
Ghandi, Indira 258.
Gieben, A. H. C. 194.
Gielen, J. 185.
Gierek, E. 258.
Gils, P. J. M. van 46.
Glastra van Loon, J. F. 173, 359.
Goes van Naters, M. van der 98, 146.
Gomoelka, W. 258.
Goseling, C. M. J. F. 48.
Goudsmit, A. 262, 359.
Graaf, L. de 236.
Graaff, F. M. de 265.
Grinten, W. C. L. van der 60, 64, 63, 67,
68, 185, 346, 348, 354.
Grosheide, J. H. 245, 246, 248.
Gruijters, J. P. A. 348, 357, 365.
Gun, F. G. van der 184, 223, 224, 232.
Haex, J. C. E. 160.
Halberstadt, V. 28.
Hall, G. van 362.
Hazenbosch, C. P. 53, 63, 65, 66, 6 7, 68,
79, 81, 86, 89.
Heide, H. ter 270.
Helders, G. Ph. 40, 63, 65, 68, 275.
Herweyer, S. 202, 203, 238.
Heuvel, familie Van den 230.
Heyden, E. J. J. van der 148.
Hitler, Adolf 32, 265.
Hoefnagels, W. L. G. S. 175, 176, 1 77,
232.
Hoeven, J. van der 263, 264.
Hofman, Greet 33.
Hofstra, H. J. 31, 36, 39, 40.
Holly, Buddy 167.
Holtrop, M. W. 174.
Honecker, Erich 258.
Horbach, J. J. M. 232, 233.
Ho Tsji Minh 44, 257.
Houwaart, D. 301.
Hulst, J. W. van 356.
Irene, Prinses 130.
Janssen, H. L. 71.
Johannes XXIII, paus 43, 168.
Johnson, L. B. 207, 256.
Jong, J. de 265.
Jong, P. J. S. de 26, 57, 126, 139, 149,
155, 161, 163, 169, 177, 186, 193, 194,
203,
237,
246,
255,
283,
204,
239,
247,
256,
284,
207,
240,
248,
261,
285,
224, 225, 227, 228, 236,
107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115,
241, 242, 243, 244, 245,
117, 118, 120, 121, 123, 127, 128, 142,
250, 251, 252, 253, 254,
1 4 6 ,1 4 9 ,1 5 1 ,1 6 8 , 244, 369, 371, 372,
268, 271, 275, 277, 281,
375.
288, 347, 362.
K ortenhoist, L. G. 45, 46, 48, 49, 51.
Jong-Bartels, A. de 241.
Korthals, H. A. 51, 52, 59, 63, 64, 65, 67,
Jongeling, P. 218,219.
71, 82, 86, 87, 88, 96, 119, 120, 190.
Jonkman, J. A. 45.
Koster, H. J. de 275, 276, 293, 294, 296,
JuanCarlos, Koning 258.
306, 308.
Juliana, Koningin 14, 19, 21, 32, 33, 34,
Kosto, A. 350.
35, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 55, 57, 58,
Kosygin, Andiej 208.
67, 68, 69, 71, 77, 83, 84, 85, 89, 94,
Krekelbeig, E. 348, 349.
95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105,
Kremers, J. 16, 277.
Kruisinga, R. J. H. 277, 339.
106,107, 112, 113, 114, 116, 121, 122,
Kruis, H. J. 57.
123, 126,127, 144, 149, 150, 158, 163,
Kruijf, Wra. C. de 356.
166, 188, 189, 195, 198, 203, 205, 209,
Kuyper, A. 52, 82.
212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 225,
Lages, W. 173.
226, 227, 228, 229, 237, 238, 239, 240,
Lammers, H. 224.
241, 248, 251, 252, 263, 265, 269, 273
Langebent, A. 184.
296, 299, 300, 304, 306, 313, 315, 316
323,
325, 326, 327, 332, 335, 346, 347 Langman, H. 276, 293, 303, 306, 308,
309, 311.
353, 354, 359, 367, 372, 373, 374.
Lande, M. van der 56.
Kadt, J. de 361.
Laning, L. P. 46.
Kan, Wim 89, 198, 325.
Lankhorst, H. J. 218.
Kemenade, J. A. van 358.
Lanser, J. 2 70.
Kennedy, J. F. 43, 91, 207.
Lardinois, P. J. 245, 270, 275, 276, 290.
Kessel, A. A. M. van 243.
Leeuwen, J. van 339.
Keuning, S. 287.
Lelieveld, W. D. 63,71.
Keyzer, M. J. 229, 236.
Lennep, E. V. van 192, 233.
Kissinger, Henry 256, 257.
Lichtenauer, W. F. 67, 68, 84.
Kleisterlee, C. F. 221, 223.
Lieftinck, P. 31, 34, 35, 375.
Klompé, M. A. M. 40, 48, 59, 60, 62, 63,
Limperg, T. H. L. 360.
65, 67, 68, 71, 76, 81, 86, 87, 88, 92,
Linthorst Homan, J. 56.
94, 96, 107, 109, 114, 115, 117, 118,
Lioe Sjao-Tsji 207.
120, 123, 128, 177, 178, 180, 183, 184,
Louw, A. van der 224.
186, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 196,
Lubbers, R. F. M. 19, 319, 357.
201, 202, 203, 213, 221, 224, 225, 227,
233, 234, 235, 236, 237, 245, 246, 247,
Lucas, A. M. 38, 39, 72, 156.
341, 343, 373.
Luns, J. M. A. H. 22, 62, 63, 67, 68, 71,
Kloos, A. H. 224, 286.
96, 119, 126, 130, 161, 162, 163, 169,
Knottnerus, C. S. 270.
180, 192, 194, 203, 207. 243, 245, 257.
Koekoek, H. 92, 165, 173, 205, 213, 216,
MacDonald, Ramsay 38.
217, 250, 281.
Mackay, Ae. 52.
Koeverden, J. H. W. van 66.
Mac Millan, Harold 43.
Kolfschoten, H. A. M. T. 14, 21, 58, 103,
Maenen, J. H. 92, 112, 114, 118.
262, 263, 264, 281, 374, 379.
Maeijer, J. M. M. 348.
Kolkman, M. J. C. M. 48.
Malthus, Th. R. 199.
Koning, J. de 19.
Mansholt, S. L. 31, 34, 124.
Korsten, B. 121, 147.
Mao Tse-toeng 43, 207, 208, 257.
Kort, W. L. P. M. de 25, 46, 92, 94, 95,
Maris, A. G. 131, 134.
96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106,
Marijnen, V. G. M. 25, 28, 56, 59, 71, 72,
404
91, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 112, 113, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129,
130, 134, 135, 138, 139, 140,141, 144,
145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 155,
157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 171,
177, 186, 190, 214, 218, 219, 227, 230,
231, 233, 241, 242, 282, 304, 371, 372.
Marijnen, M. 125.
Mastrigt, C. J. van 63, 65.
Mazure, J. P. 213, 214, 215, 219.
Mellema, J. T. 258, 261, 322.
Menten, P. N. 350.
Mertens, C. G. A. 270.
Mertens, P. 184, 270.
Middelhuis, J. A. 60, 109.
Mierlo, H. A. F. M. O. van 212, 217, 218,
220, 249, 259, 260, 263, 280, 285, 316,
324, 335, 336, 346, 347, 357, 364, 366.
Mill, John Stuart 199.
Miranda, S. R. de 98.
Mitterrand, F. 208.
Mommersteeg, J. A. 243.
Moorman, H. C. W. 241.
Mulder, A. 277, 359.
Nasser, G. A. el 44, 209.
Nederhorst, G. M. 157, 160, 164, 168,
176, 179, 181, 183, 190, 195, 197, 198,
202, 204, 205.
Nehroe, J. 44.
Nelissen, R. J. 202, 221, 261, 269, 270,
271, 273, 275, 276, 282, 284, 287, 288,
289, 290, 291, 293, 294, 296, 297, 306,
309, 316, 355, 365.
Nierop, C. van 53, 79.
Nixon, R. M. 256, 257.
Nolens, W. H. 142.
Nolet 232.
Notenboom, H. A. C. M. 190, 198.
Nijhoff, M. 317.
Obote, M. 258.
Oorschot, G. van 360.
Oppenheim, Alice 364.
Osborne, John 167.
Oud, P. J. 24, 32, 37, 39, 44, 48, 52, 53,
54, 61, 64, 66, 70, 71, 74, 75, 77, 82,
88, 89, 90, 111, 119, 129, 150, 165, 168,
371.
Papadopoulos, G. 209.
Perron, E. du 360.
Peijnenburg, M. W. J. M. 348.
405
Philips, Frits 233.
Plato 167.
Ploeg, C. J. van der 46, 115, 189, 190,
194, 243.
Podgorny, N. V. 208.
Polak, C. H. F. 194, 236, 246, 253.
Pompidou, G. 257.
Ponomarov 208.
Posthumus, S. A. 194.
Pous, J. W. de 59, 66,71, 80, 83, 88, 95,
108, 113, 118, 190,192, 198, 202, 219,
227, 228, 233, 270, 347.
Presley, Elvis 167.
Pronk, J. P. 358.
Putten, J. van 236, 244.
Putten, F. H. van der 93.
Quay, J. E. de 17, 26, 30, 42, 48, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77,
78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93,
95, 96, 100, 103,104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117,
118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 132, 142, 143, 149, 155,
169, 171, 178, 181, 183, 189, 190, 191,
192, 193, 197, 198, 200, 201, 202, 203,
214, 233, 235, 242, 256, 306, 333, 371,
372, 373.
Quay, R. de 55.
Raalte, E. van 20.
Rahman, Moejiboer 258.
Riel, H. van 52, 64, 119, 144, 327.
Rietkerk, J. G. 276.
Roëll, W. F. 116, 213, 240.
Roemers, D. 181.
Romme, C. P. M. 17, 24, 26, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47,
48, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75,
76, 77, 80, 82, 83, 87, 94, 95, 96, 97, 98,
99,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 113, 115, 116, 124, 127,
128, 140, 142, 143, 144, 147, 150, 155,
161, 162, 163, 168, 171, 177, 183, 186,
188, 189, 191, 193, 201, 238, 247, 326,
333, 371, 372, 373, 375.
Roolvink, B. 53, 79, 80, 92, 146, 156,
164, 168, 172, 176, 179, 180, 181, 189,
190, 191, 192, 193, 196, 197, 229, 235,
236, 237, 239, 244, 245, 246, 217, 286,
288, 369.
Roosjen, A. B. 51, 84, 88, 131.
Rooy, Ch. J. M. A. van 71.
Rottier, A. C. J. 60.
Ruppert, M. 31, 36, 53, 79, 325, 326,
159, 160,161, 163, 168, 172.
327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 344,
347, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359,
364, 365, 366, 370, 373.
Rutgers, A. A. L. 45, 86.
Rutten, F. J. Th. 148.
Ruys de Beerenbrouck, G. A. M. J. 45.
Rijckevorsel, K. van 156, 185, 294.
Rijpstra, H. 238.
Salazar, A. de Oliviera 44.
Samkalden, I. 50, 96, 161, 162, 163, 169,
172, 173.
Sassen, E. M. J. A. 47, 58, 99.
Savornin Lohman, A. F. de 52.
Schaepman, H. J. A. M. 142.
Schaik, J. R. H. van 99, 113, 148.
Schaik, Th. E. E. van 302.
Schaik, Van 194.
Schermerhorn, W. 47, 57, 131.
Schmelzer, W. K. N. 18, 22, 25, 48, 60,
63, 64, 65, 66, 68, 72, 89,112, 119,
123, 126, 128, 133, 139, 140, 142, 143,
144, 145,146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 201, 202, 204, 205, 206,
211, 212, 213, 215, 218, 219, 220, 223,
224, 225, 226, 227, 229, 232, 234, 235,
236, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 246,
250, 258, 261, 262, 275, 276, 278, 282,
285, 290, 314, 319, 320, 322, 332, 347,
356, 362, 365, 370, 372.
Schmelzer-Romme, C. 143.
Scholten, G. J. 237.
Scholten, Y. 119,126, 130, 132, 133,
136, 138, 150, 153, 292, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315,
316, 317, 344, 347, 370.
Schouten, J. 52, 53, 80, 86, 168, 199,
200, 326, 340, 371.
Schouwenaar-Franssen, J. F. 126.
Schut, W. F. 248, 253, 277.
Simonis, A. J. 265.
Sjelepin, A. 208.
Smallenbroek, J. 53, 80, 92, 127, 130,
144, 145, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
406
Smith, Adam 199.
Soeharto 209.
Soekarno, K. S. 44, 209.
Someren-Downer, G. V. van 131.
Son, L. J. M. van 198.
Spierenburg, D. P. 143.
Staf, C. 35, 36, 64, 65, 66, 67, 113.
Stee, A. P. J. M. M. van der 319, 320,
348, 349.
Steenberghe, M. P. L. 58.
Steenkamp, P. A. J. M. 15, 121, 194, 238,
239, 259, 262, 263, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 278, 280, 281,
284, 286, 288, 304, 306, 320, 325, 328,
329, 344, 347, 349, 351.
Steenkamp-Nolet, C. 266, 267,270.
Stikker, D. U. 15, 52, 84.
Stoel, M. van der 259, 358, 361.
Stoffels-van Haaften, J. M. 131.
Stokman, J. G. 46.
Struycken, A. A. M. 39, 40, 41, 203.
Stuyt, C. G. 276.
Suurhoff, J. G. 37, 50, 52, 92, 95, 157,
161, 162, 169, 238.
Tans, J. G. H. 183.
Teng Hsiao-ping 207.
Thiel, F. J. F. M. van 113, 114, 118, 123,
140, 142, 181, 213, 214, 221, 228, 347.
Thijn, E. van 16, 19, 262, 361, 363, 365.
Tilanus, A. D. W. 35, 301, 302, 303, 304,
305, 307, 312, 313, 320, 322, 324, 325,
329, 330, 331, 332, 336, 337, 339, 342,
343, 344, 345, 347, 353, 354, 355, 356,
358.
Tilanus, H. W. 33, 34, 35, 39, 40, 49, 52,
53, 54, 61, 63, 65, 67, 70, 74, 82, 83,
84, 85, 89, 168, 371.
Tilburg, J. M. van 35, 85.
Tito, Josip Broz 44.
Toom , W. den 245, 272, 276.
Toxopeus, E. H. 25, 26, 52, 63, 71, 87
92, 93, 95, 101, 102, 103, 109, 110, 111
112, 115, 117, 119, 120, 126, 130, 136,
150, 164, 168, 179, 180, 181, 188, 202.
205, 211, 213, 215, 216, 221, 222, 225
226, 227, 228, 229, 236, 239, 244, 245,
249.
Trip, F. H. P. 356.
Tsjoe En-lai 207.
Udink, B. J. 248, 249, 260, 262, 267,
268, 272, 275, 276, 2 77, 278, 281, 284,
292, 306, 308, 314, 329, 344.
Ulbricht, Walter 43, 258.
Uyl, Agatha den 360.
Uyl, J. M. den 14, 26, 28, 34, 50, 125,
161, 162, 163, 170, 172, 173, 175, 211,
213, 215, 221, 222, 223, 224, 231, 239,
244, 248, 249, 256, 259, 260, 261, 263,
270, 278, 279, 285, 288, 294, 298, 300,
308, 315, 316, 319, 320, 321, 323, 324,
327, 328, 331, 332, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346,
348, 350, 351, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 367.
IJvl-Van Vessem, L. 360, 361.
Veen, C. van 274, 277, 295, 306.
Veer, J. de 230.
Veldkamp, G. M. J. 92, 94, 95, 96, 107,
109, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121,
122,123, 125, 126, 128, 129, 130, 132,
136, 137, 138, 139, 147, 160, 161, 162,
169, 193,194, 198, 201, 202, 203.
Verdam, P. J. 190, 202, 203, 229, 234,
237, 240, 245, 277.
Veringa, G. H. 235, 243, 247, 248, 262,
263, 267, 268, 271, 272, 276, 280, 285,
320.
Verschuer, 0 . W. A. van 344, 356.
Versteeg, Th. A. 119, 120.
Vierssen 339.
Visser, S. H. 88, 93, 119, 120.
Vondeling, A. 22, 37, 38, 50, 92, 93, 95,
97, 101, 102, 103,104, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 115, 116, 120, 123,
1 25,127,133, 140, 141, 146, 150, 151,
152, 153,155, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 166, 168, 169, 172, 173, 174,
175, 177,179, 180, 181, 187, 191, 196,
201, 204, 225, 232, 259, 288, 334, 362,
363.
Voogd, J. J. 361.
Vorrink, I. 358.
Vredeling, H. 37, 259.
Vrolijk, M. 162,170.
Walsum, G. E. van 131.
Welter, Ch. J. I. M. 31, 42, 100.
Westerterp, Th. E. 243, 356, 357, 365,
366.
Wetering, F. H. van de 88.
Weijters. A. C. M. 243, 354, 356.
Wibaut, F. M. 98.
407
Wiegel, H. 301, 302, 303, 304, 305, 307,
308, 309, 311, 313, 317, 318, 319, 320,
323, 324, 325, 327, 329, 330, 332, 338,
341, 347, 364, 365, 366, 367.
Wiel, G. van der 296.
Wigbold, H. 182.
Wilhelmina, koningin 57.
Willem III, stadhouder/koning 267.
Willem-Alexander, prins 210.
Willems, J. M. 92.
Wilson, Harold 208.
Witte, H. B. J. 31, 38, 58,189, 201, 203.
Witteveen, H. J. 52, 66, 67, 84, 119, 120,
121,126, 130, 136, 155, 157, 228, 233,
236, 237, 245, 246, 248, 252, 261, 270,
284, 288.
Wijnen, H. van 335.
Zeeuw, D. de 316, 320, 323.
Zeevalking, H. J. 359.
Zeil, P. H. van 302.
Zelissen, P. G. J. 302.
Zuthem, H. J. van 237.
Zwamkken, S. 115.
Zijlstra, J. 21, 23, 26, 29, 30, 33, 35, 36,
40, 53, 55, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68,
71, 72, 76, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 104,107, 108,109, 111,
113, 114, 117, 118, 146, 157, 168, 169,
172, 174, 175, 182, 183, 184, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 231, 232, 234, 235,
237, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 248,
249, 250, 270, 271, 315, 340, 362, 372.
Zijlstra, R. 270.
Zijlstra-Blokma, H. 199.
Colofon
V o rm gevin g
Staatsdrukkerij, ’s-Gravenhage
(Robert-Jan Hofhuis)
Druk
Staatsdrukkerij, ’s-Gravenhage
Bindwerk
Epping bv., Woerden
209355C
Uit het 'Woord vooraf' van Marga Klompé
‘De form atieperiode vormt in tal van opzichten een beslissend moment in
het staatkundig leven. In grote lijnen wordt het beleid van de komende
jaren vastgelegd. Bewindslieden komen en gaan. De politiek beleeft een
moment van koortsachtige opwinding en hevig geconcentreerde activiteit.
Alle goede, m aar ook vele slechte eigenschappen van het mensdom
spelen daarin een rol. Alles bijeen soms een adem benem end gebeuren.
Met veel gevoel voor de staatsrechtelijke en persoonlijke verhoudingen
beschrijft en bespreekt dr. Maas boeiend en levendig de opeenvolgende
formaties. Over zijn slotbeschouwing zal, neem ik aan, wel een pittige
dialoog ontstaan’.
Dr. P. F. M aas, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis van de Nijmeegse universiteit, beschrijft in dit boek de
kabinetsform aties en -crises van 1959 tot 1973, van het einde van de
periode-D rees tot en met de vorming van het kabinet-Den Uyl. Het boek
is gebaseerd op vele gesprekken met (oud-)politici, op dagboeken,
brieven en ander nog niet eerder gebruikt materiaal uit het bezit van
De Quay, Romme en anderen.
Uit de inhoud: de vaak zeer persoonlijke rol van de Koningin in de
formaties, ontstaan en (voorlopig) einde van de samenwerking tussen
confessionelen en liberalen, de N acht van Schmelzer, de ‘inbraak’ van
Burger, geschreven portretten van onder meer Beel, De Quay, Romme,
Schmelzer, Van Agt en Den Uyl.
D eze uitgave is mede gebaseerd op m ateriaal bijeengebracht door
wijlen prof. dr. F. J. F. M . D uynstee.
Staatsuitgeverij
isb n
90 12039983