Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek

Examenbank MBO Logistiek
Secretariaat:
p/a Torenstraat 2a
5076 AE HAAREN
Tel. 0411-625399
Fax 0411-625398
E-mail: [email protected]
www.examenbank-mbo-logistiek.nl
KvK 39087922
Rabobank 3466.38.151
Titel “Ex(S)amenwerk MTL”
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek
Editie: oktober 2013
Examenbank MBO Logistiek is onderdeel van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek
Colofon
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek
“Ex(s)amenwerk MTL”
Een werkdocument
Examenbank MBO Logistiek
Vastgesteld 3 oktober 2013
Eindredactie
Kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek
Ruud Rouvoet
Een product van
Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek
p/a Torenstraat 2a
5076 AE HAAREN
Informatiebronnen
WEB
CINOP Handboek Examinering
Citogroep examendocumenten
Inhoud
1
Inleiding
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
Doel kwaliteitshandboek
Kwaliteitsdoelstellingen
Opzet kwaliteitshandboek
Begripsafbakening
Gebruik kwaliteitshandboek
Totstandkoming kwaliteitshandboek
Status en geldigheid
Organisatie
2.1
Inleiding
2.2
Geheimhouding
2.3
Examencommissie MBO Logistiek
2.4
Vaststellingscommissie MBO Logistiek
2.5
Toetsconstructeurs
2.6
Examinatoren
2.7
Surveillanten
2.8
Examenbureau MBO Logistiek
2.9
Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek
2.10 Onafhankelijk deskundigen
2.11 Examenbank MBO Logistiek/Onderwijsinspectie
Bijlage 1
Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek
3
Constructie
3.1
Inleiding
3.2
Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie
3.3
Procedure ontwikkelen toetsplan
3.4
Procedure ontwikkelen toetsmatrijs
3.5
Constructie toetsen
Bijlage 1
Handreiking items construeren
Bijlage 2
Handreiking items opslaan en hergebruiken
Bijlage 3
Voorbeeld format toetsmatrijs
Bijlage 4
Voorbeeld procedure toetsontwikkeling
Bijlage 5
Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing
Bijlage 6
Voorbeeld toetskop
Bijlage 7
Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen
4
Vaststelling
4.1
Inleiding
4.2
Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling
4.3
Procedure vaststellen toetsplan
4.4
Procedure vaststellen toetsmatrijzen
4.5
Procedure vaststellen toetsen en toetsitems
4.6
Procedure vaststellen cesuur
Bijlage 1
Checklist vaststellen toetsplan
Bijlage 2
Handreiking screenen toets en toetsitem
Bijlage 3
Checklist vaststellen toets en toetsitem
Bijlage 4
Handreiking vaststellen voorlopige cesuur
5
Evaluatie
5.1
Inleiding
5.2
Evaluatie op het niveau van de deelnemer
5.3
Evaluatie op het niveau van de onderwijsinstelling en het leerbedrijf
5.4
Evaluatie op het niveau van de leverancier
5.5
Plan van evaluatie
Bijlage 1
Tevredenheidsenquête deelnemers
Bijlage 2
Checklist toetsvraag
6
Begrippenlijst
Inhoud hoofdstuk 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Inleiding
Doel kwaliteitshandboek
Kwaliteitsdoelstellingen
Opzet kwaliteitshandboek
Begripsafbakening
Gebruik kwaliteitshandboek
Totstandkoming kwaliteitshandboek
Status en geldigheid
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding
Versie oktober 2013
blz. 1
1.1
Doel kwaliteitshandboek
Dit kwaliteitshandboek beoogt een hulpmiddel te zijn voor alle betrokkenen bij de examenbank MBO
Logistiek. Op de eerste plaats voor de makers van de examens, maar ook voor degenen die de
examens vaststellen en voor de leden van de examencommissie. Dit handboek levert een bijdrage aan
het maken van toetsitems die qua inhoud en niveau aansluiten bij de kwalificatiestructuur Transport en
Logistiek.
In dit handboek zijn procedures, werkwijzen en voorbeelden samengevoegd. Door deze bundeling
verkrijgt men meer eenduidigheid en voorkomt men dat steeds opnieuw het wiel uitgevonden moet
worden.
Een diploma geldt als bewijsstuk dat de opleiding met succes is afgesloten. Met behulp van examens
wordt vastgesteld of de onderwijsdeelnemer beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden zoals die in
het kwalificatiedossier beschreven zijn. Gelet op de betekenis van een diploma is het belangrijk dat
deze op goede gronden uitgereikt wordt. De examinering moet dus van hoge kwaliteit zijn.
Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de examinering waarbij de WEB en het
toezichtkader een extra kwaliteitswaarborg biedt in de vorm de beoordeling van het examenproces en
de examenproducten door de Inspectie Onderwijs.
Dit handboek is tevens een instrument in het kader van kwaliteitszorg. Het is een hulpmiddel om de
eigen kwaliteit te bewaken en zonodig te verbeteren. Taken en verantwoordelijkheden van de
betrokken commissies zijn in het handboek vastgelegd.
De in dit handboek opgenomen procedures en richtlijnen zijn van toepassing op alle logistieke
opleidingen waarvoor de Examenbank MBO Logistiek examens construeert, vaststelt en uitlevert aan
de MBO instellingen.
1.2
Kwaliteitsdoelstellingen
De Examenbank MBO Logistiek stelt zich de volgende kwaliteitsdoelstellingen:
1. Het beschikbaar stellen van goede logistieke examens, examenvragen en stage opdrachten voor
afnemende onderwijsinstellingen.
2. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door het houden van evaluaties bij de afnemende
onderwijsinstellingen.
3. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door de toets constructeurs en de vaststellers te
trainen.
4. Het bewaken van de kwaliteit van de examens en opdrachten door vaststelling van de
examenvragen door deskundigen uit het bedrijfsleven.
5. Het vergroten van het aanbod door uitbreiding van de examenbank.
6. Het bevorderen van de communicatie met de afnemende onderwijsinstellingen door publicatie van
dit handboek en een twee maandelijks overleg (het opleidingscoördinatorenoverleg en LMO).
1.3
Opzet kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek volgt de fases van de examencyclus. Hoofdstuk 2 gaat over de organisatie van
de examens en de verdeling van verantwoordelijkheden. In de hoofdstukken 3 en 4 staan
achtereenvolgens de constructie en vaststelling centraal. Hoofdstuk 5 bevat de evaluatie van de
examens.
Na de begrippenlijst van hoofdstuk 6 volgt hoofdstuk 7, waarin enkele bijlagen van algemene aard zijn
opgenomen.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding
Versie oktober 2013
blz. 2
1.4
Begripsafbakening
De in dit kwaliteitshandboek gehanteerde begrippen volgen de termen en definities zoals de WEB
deze voorschrijft. De WEB schrijft voor dat elke opleiding afgesloten wordt met een examen. Het
examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen waaronder kerntaken en werkprocessen. Een
kerntaak worden afgesloten met minimaal één toets. Een kerntaak bestaat uit werkprocessen. Het
afsluiten van werkprocessen gebeurt met een (sub)toets. Het gaat hierbij om het toetsen of een
deelnemer de werkprocessen beheerst.
De in dit handboek opgenomen procedures en voorbeelden hebben betrekking op deze afsluitende
(summatieve/kwalificerende) vormen van toetsen (toetsen die ‘meetellen’) en dus niet op
diagnostische (formatieve) toetsen of andere vormen van niet-selectieve toetsen (toetsen die louter
informatie geven over de voortgang van het onderwijsproces). Wel is het mogelijk dat enkele
procedures goed bruikbaar zijn voor deze niet afsluitende toetsen.
1.5
Gebruik kwaliteitshandboek
Dit kwaliteitshandboek kan worden gebruikt om de kwaliteit van de toetsing te vergroten en aan te
tonen. Het handboek geeft richtlijnen en handreikingen voor de constructie en vaststelling van
toetsitems en de constructie, vaststelling en afname van de toetsen. Waar deze bindend zijn, blijkt dat
uit de begeleidende tekst.
Het kwaliteitshandboek kan tijdens alle fasen van de examencyclus gebruikt worden.
1.6
Totstandkoming kwaliteitshandboek
Dit kwaliteitshandboek wordt ‘gaandeweg’ gemaakt. De basis wordt gevormd door materiaal dat door
CINOP is ontwikkeld. De procedures en handreikingen zijn ‘geplukt’ van de werkvloer en getoetst aan
kwaliteitsaspecten en regelgeving.
Dit kwaliteitshandboek is een werkdocument dat regelmatig bijgesteld dient te worden. Suggesties ter
verbetering zijn dan ook van harte welkom en kunnen gericht worden aan de eindredacteur.
1.7
Status en geldigheid
Dit kwaliteitshandboek bevat vele procedures en formulieren. De procedures zijn voorschrijvend van
aard. Indien er ruimte is voor beleidsvrijheid, is dat expliciet aangegeven.
De eerste versie van het kwaliteitshandboek is tot stand gekomen in april van 2004. Deze is aan de
afnemende onderwijsinstellingen aangeboden en door het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek
vastgesteld.
Tot 1 maart van het afgelopen schooljaar had men de gelegenheid verbetervoorstellen te doen. Deze
voorstellen zijn besproken in het bestuur van de Examenbank en hebben geleid tot een voorstel voor
een aangepaste versie voor het huidige schooljaar.
Het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek stelt vervolgens voor 15 april voorafgaand aan dat
cursusjaar het handboek examinering vast. Het handboek heeft derhalve een geldigheid van 1 jaar: van
1 augustus tot en met 31 juli. De nieuwe versie wordt uiterlijk 16 april voorafgaand aan het nieuwe
cursusjaar gepubliceerd.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding
Versie oktober 2013
blz. 3
Inhoud hoofdstuk 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Organisatie
Inleiding
Geheimhouding
Examencommissie MBO Logistiek
Vaststellingscommissie MBO Logistiek
Toetsconstructeurs
Examinatoren
Surveillanten
Examenbureau MBO Logistiek
Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek
Onafhankelijk deskundigen
Examenbank MBO Logistiek en onderwijsinspectie
Bijlagen
1. Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
blz. 4
2.1
Inleiding
In dit hoofdstuk komt de organisatie rondom examinering aan de orde. Het gaat dan vooral om de
verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de verschillende betrokkenen bij examinering.
Hierbij staan, naast de verplichtingen vanuit de WEB, de zorg voor de bewaking en bevordering van
de kwaliteit van de gehele examencyclus voorop.
De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie MBO Logistiek, worden in paragraaf
2.3 belicht. Elk afnemende onderwijsinstelling heeft ook een eigen examencommissie. In de
onderwijs- en examenregeling van de afnemende onderwijsinstellingen staan de taken van de
examencommissie van de betreffende onderwijsinstelling vermeld.
De examencommissie MBO Logistiek kan taken delegeren naar derden.
Het opstellen van toetsitems wordt uitgevoerd door zogenaamde itemconstructeurs (paragraaf 2.4). Dit
zijn inhoudsdeskundige docenten en/of deskundigen uit het bedrijfsleven. De concepten worden
vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek.
Per kerntaak worden door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Examenbank MBO
Logistiek itemconstructeurs aangewezen.
In paragraaf 2.5 en 2.6 wordt aandacht besteed aan respectievelijk de examinator en de surveillant. De
examinator is een functionaris die expliciet in de WEB beschreven staat.
De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren en surveillanten worden door elk afnemend
onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren en surveillanten
moeten voldoen.
De administratieve en logistieke taken rondom toetsing en examinering zal de examencommissie
MBO Logistiek delegeren naar het examenbureau MBO Logistiek. In paragraaf 2.7 worden de
verantwoordelijkheden en taken van het examenbureau MBO Logistiek aangegeven.
Het instellen van een geschillencommissie voor de examens is een wettelijke vereiste voor elke
onderwijsinstelling. Ook de Examenbank MBO Logistiek heeft een geschillencommissie ingesteld. De
taken en verantwoordelijkheden zijn in paragraaf 2.8 benoemd. Het klachtrecht is bij de Examenbank
apart geregeld.
De WEB spreekt over de inzet van onafhankelijk deskundigen in het kader van kwaliteitszorg binnen
de onderwijsinstellingen. In paragraaf 2.9 zijn taken en verantwoordelijkheden voor de onafhankelijk
deskundigen opgenomen.
Paragraaf 2.10 besteedt aandacht aan de beoordeling van het examenproces en de examenproducten
door de Inspectie Onderwijs.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
blz. 5
2.2
Geheimhouding
Iedereen die betrokken is bij toetsing moet weten dat het doorgeven van informatie over de inhoud van
toetsitems en de toetsen niet is toegestaan. Dat geldt voor de itemconstructeur, de toetconstructeur, de
vaststeller maar ook voor degene die de toetsen kopieert.
Iedereen moet dus met de grootst mogelijk zorg voorkomen dat informatie over toetsitems en de
toetsen in verkeerde handen terechtkomt.
Deze zorgvuldigheid omtrent de geheimhouding is niet alleen logisch, zij vloeit rechtstreeks voort uit
de artikelen H-30 en H-31 van de CAO-BVE. Deze artikelen zijn van toepassing op alle werknemers
van de Examenbank MBO Logistiek en aangesloten afnemende onderwijsinstellingen. Daarnaast
regelen ook de onderwijs en examenregelingen van de afnemende onderwijsinstellingen de
geheimhouding.
In gevallen waar toetsitems door een externe instantie gescreend en gekopieerd worden, regelt het
contract tussen de Examenbank MBO Logistiek en de externe instantie de geheimhouding.
Enkele maatregelen die geheimhouding waarborgen zijn:
- laat nooit (concept-) toetsitems en toetsen onbeheerd achter;
- zorg er voor dat toetsmateriaal is opgeborgen op een plek, waar niet zomaar iedereen bij kan,
bijvoorbeeld in een afsluitbare kast;
- als men toetsmateriaal wil hergebruiken: deel na afname en beoordeling van de toetsen het
toetsmateriaal niet aan de deelnemers uit; ze hebben daar geen ‘recht op’;
- inzage van opgaven en beoordeeld werk mag alleen onder toezicht van de examinator
plaatsvinden.
Voor bepaalde praktijktoetsen, opleidingsboeken die als toetsinstrument worden gebruikt, portfolio en
dergelijke, hoeven geen maatregelen te worden getroffen omtrent geheimhouding. Zij zijn uit hun aard
openbaar of bevatten alle vereiste vaardigheden. Bekendheid met het materiaal bevoordeelt dan de
deelnemers op geen enkele wijze.
Docenten die toetsmateriaal willen inzien, bijvoorbeeld in verband met nieuw te ontwikkelen
materiaal of ten behoeve van evaluatie, zijn daar vanzelfsprekend toe gerechtigd. Zij nemen daarbij de
hier genoemde maatregelen voor geheimhouding in acht.
Elk afnemende onderwijsinstelling heeft tot taak de hier bedoelde geheimhouding te garanderen en te
kunnen verantwoorden.
2.3
Examencommissie MBO Logistiek
Verantwoordelijkheden
De leden van het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek vormen samen de examencommissie
MBO Logistiek.
Dit is gedaan om geen extra (onnodige) laag in de organisatie te creëren.
De examencommissie MBO Logistiek legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de
Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek.
De examencommissie MBO Logistiek is vanzelfsprekend gebonden aan voorschriften en aan
afspraken, die (eerder) door de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek zijn opgesteld.
Beslissingen die de examencommissie MBO Logistiek in strijd met voorschriften heeft genomen, zijn
nietig. Beslissingen die in strijd zijn met desbetreffende afspraken zijn vernietigbaar: de Raad van
Toezicht van de Stichting Opleiding / Examen MBO Logistiek beslist hierover.
De examencommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze
doorlopen van de examencyclus voor de opleiding Manager Transport en Logistiek.
De examencommissie MBO Logistiek bewaakt en beheert het proces van de voorbereiding, de
constructie, de vaststelling en de evaluatie van de toetsitems en toetsen.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
blz. 6
De itemconstructeurs leggen verantwoording af aan de examencommissie MBO Logistiek. Zowel de
itemconstructeurs als de onafhankelijk deskundigen ressorteren onder de examencommissie MBO
Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek gebruikt voor het uitvoeren van haar taken de
informatie, die onder andere onafhankelijk deskundigen rechtstreeks aan haar verstrekken.
Het bevoegd gezag van elke afnemende onderwijsinstelling heeft ook een examencommissie ingesteld.
De examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling bewaakt en beheert het proces van
planning, afname en de beoordeling/uitslag van de toetsen.
Vergaderingen van de examencommissie MBO Logistiek
De voorzitter bepaalt wanneer de examencommissie vergadert. De data worden vooraf aan het
schooljaar vastgelegd.
Taken en bevoegdheden examencommissie MBO Logistiek
De examencommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit:
• vaststellen planning examencyclus;
• vaststellen toetsenplan, en laten vaststellen van toetsen en cesuur;
• het aanwijzen van een vaststellingscommissie;
• het aanwijzen van toetsconstructeurs;
• geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken;
• zorgdragen voor beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie
Onderwijs en de branche;
• evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of
ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit kwaliteitshandboek;
• over alles wat in dit handboek niet is geregeld beslist de examencommissie.
Criteria voor aanstelling van leden
De leden moeten aan de volgende criteria voldoen:
• bekend zijn met de kwalificatiestructuur;
• op de hoogte zijn van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing en examinering;
• vaardigheden hebben op het gebied van bewaking examencyclus;
• kennis hebben van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing en examinering.
Taken examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling
De examencommissie van elk afnemend onderwijsinstelling voert de volgende taken uit:
• vaststellen en plannen examendata en toetsgelegenheden;
• de organisatie van en de controle op de eigen toetsvaststelling;
• aanwijzen examinatoren, surveillanten en beoordelaars;
• (doen) instrueren van examinatoren, surveillanten en beoordelaars;
• vaststellen van de einduitslag;
• vrijstelling verlenen op basis van richtlijnen bevoegd gezag;
• oordelen over geldigheid overmachtsituaties en zonodig toekennen extra toetsgelegenheid;
• maatregelen nemen bij onregelmatigheden;
• geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken;
• regels vaststellen met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen van
het examen of examenonderdelen;
• vaststellen richtlijnen en aanwijzingen aan examinatoren en beoordelaars met betrekking tot de
uitslag, zoals termijn waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt;
• vaststellen van instructies voor deelnemers;
• uitreiken certificaten en diploma’s;
• evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of
ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit handboek.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
blz. 7
De criteria voor de aanstelling van leden worden op elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk
vastgesteld
2.4
Vaststellingscommissie MBO Logistiek
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Vaststellen is een gedelegeerde taak van de examencommissie MBO Logistiek. De
vaststellingscommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze
vaststellen van de toetsplannen, de toetsitems in de Wintoetsbank en de toetsen. Dit houdt in, dat zij de
concept-toetsmatrijzen en conceptoetsitems en concepttoetsen van de toetsconstructeurs beoordeelt,
becommentarieert en vaststelt. De commissie is bevoegd examendocumenten in de ontwikkelingsfase
goed te keuren dan wel af te keuren.
Taken
De vaststellingscommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit:
• Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsplannen.
• Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsmatrijzen.
• Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsitems, toetsen en examenopdrachten.
Criteria voor de aanstelling van leden
De leden van de vaststellingscommissie MBO Logistiek dienen aan de volgende criteria te voldoen:
• Bekendheid met de diplomavereisten van de betreffende logistieke opleidingen
• Bekendheid met het kwalificatiedossier van de betreffende logistieke opleidingen.
• Op de hoogte zijn met de wettelijke eisen met betrekking van toetsing en examinering.
• Toetstechnische competenties bezitten.
• Niet betrokken zijn bij de constructie van de examenonderdelen waarvoor men vaststelling
verricht (De slager keurt nooit zij eigen vlees).
2.5
Toetsconstructeurs
Verantwoordelijkheden
De toetsconstructeurs zijn verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze opstellen van de
concepttoetsmatrijzen, conceptitems en/of toetsen voor die kerntaken waarvoor zij zijn aangewezen
door de examencommissie MBO Logistiek. Dit houdt in dat zij items en toetsen ontwikkelen volgens
de richtlijnen, zoals die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven. De constructeurs zijn
verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en op tijd aanleveren van conceptproducten aan de
examencommissie.
Uit kwaliteitsoogpunt is het van wezenlijk belang dat de constructieactiviteiten strikt gescheiden
worden van de vaststellingsactiviteiten. Het kan dus niet zo zijn dat degene die de items opstelt deze
ook vaststelt.
Taken en bevoegdheden
De toetsconstructeurs voeren de volgende taken uit:
• het opstellen van concepttoetsmatrijzen;
• ontwikkelen van concept-items en concepttoetsen;
Criteria voor de aanstelling van leden
De toetsconstructeurs moeten aan de volgende criteria voldoen:
• het beheersen van de desbetreffende examenstof;
• het hebben van een gedegen kennis van het beroep;
• het kennen van de inhoud en het niveau van de betreffende opleiding;
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
blz. 8
• het bekend zijn met de doelgroep waarbij de toets wordt afgenomen;
• het hebben van taalkundig inzicht;
• het beheersen toetsconstructievaardigheden, dat wil zeggen:
het kunnen variëren in vraagvormen;
het toe kunnen passen van de kwaliteitscriteria voor items;
het op een verantwoorde wijze opstellen van toetsitems bij de werkprocessen;
het kunnen opstellen van een toetsmatrijs aan de hand van kwalificatiedossier,
servicedocumenten en checklisten uit het kwaliteitshandboek;
het kunnen opstellen van items aan de hand van het toetsconstructieformulier en aan de hand
van de checklisten uit het kwaliteitshandboek.
2.6
Examinatoren
De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren worden door elke afnemende
onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren moeten
voldoen.
2.7
Surveillanten
De verantwoordelijkheden en taken van de surveillanten worden door elke afnemende
onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de surveillanten moeten voldoen.
2.8
Examenbureau MBO Logistiek
Verantwoordelijkheden
Het examenbureau MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze beheren
en archiveren van toetsitems en toetsen en het verzorgen van de distributie naar de afnemende
onderwijsinstellingen.
Het examenbureau verricht vooral secretariële taken en heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid.
Het examenbureau verricht zijn werkzaamheden als stafbureau, onder verantwoordelijkheid van de
examencommissie MBO Logistiek.
Taken en bevoegdheden
Het examenbureau MBO Logistiek voert de volgende taken uit:
• invoeren en archiveren van toetsitems in Wintoets;
• archiveren van toetsitems en toetsen;
• secretariële ondersteuning van de examencommissie MBO Logistiek;
• secretariële ondersteuning van de vaststellingscommissie MBO Logistiek;
• secretariële ondersteuning van de toetsconstructeurs;
• het beheren van de Examenbank MBO Logistiek bestaande uit de Wintoets itembank en de
toetsenbank;
• het uitzetten van evaluaties bij de afnemende instituten;
• het gereed maken van toetsplannen, toetsbundels en documenten voor de onderwijsinspectie.
Criteria aanstelling medewerkers
De medewerkers van het examenbureau moeten aan de volgende criteria voldoen:
• bezitten van administratieve vaardigheden;
• bezitten van vaardigheden op terrein van planning en logistiek;
• bekend zijn met de examenorganisatie;
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
blz. 9
•
2.9
bekend zijn met de opleiding, kerntaken en werkprocessen waarvoor werkzaamheden worden
verricht.
Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek
De verantwoordelijkheden en taken van de Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek staan
beschreven in het Klachtrecht van de Examenbank MBO Logistiek.
Elke onderwijsinstelling afzonderlijk heeft daarnaast een Commissie van Beroep. De criteria waaraan
de leden van de Commissie van Beroep moeten voldoen is bij elk onderwijsinstelling apart geregeld.
2.10 Onafhankelijk deskundigen
Verantwoordelijkheden
De onafhankelijk deskundigen in de zin van artikel 1.3.6 van de WEB hebben tot taak ‘het’ onderwijs,
inclusief examinering, op kwaliteit te beoordelen. In dit hoofdstuk worden alleen de taken met
betrekking tot de examencyclus vermeld.
De onafhankelijk deskundigen kunnen gevraagd en ongevraagd aan de examencommissie MBO
Logistiek hun oordeel geven over (de inhoud van) de toetsitems, toetsmatrijzen en toetsplannen. Zij
voeren daarmee de taken uit, die vóór de invoering van de WEB door gecommitteerden werden
uitgevoerd.
De onafhankelijk deskundigen worden door de examencommissie MBO Logistiek benoemd.
Taken en bevoegdheden
• steekproefsgewijs beoordelen van ontwikkelde toetsitems en toetsen.
Criteria aanstelling onafhankelijk deskundigen
• bekend zijn met de beroepen;
• bekend zijn met de opleidingen;
• het belang kennen dat toetsing en examinering hebben voor verschillende betrokkenen;
• in staat zijn om gefundeerd kritiek op de wijze van toetsing en examinering, alsmede op de vorm en
de inhoud daarvan te verstrekken.
2.11 Examenbank MBO Logistiek en de Inspectie Onderwijs
De Inspectie is door de overheid aangewezen als rechtspersoon welke op grond van artikel 7.4.9a
WEB de taak heeft de externe borg op de kwaliteit van de examens van het middelbaar
beroepsonderwijs uit te voeren.
De Inspectie beoordeelt bij de Examenbank de examenproducten en het productieproces aan de hand
van de standaarden 2012. Indien de beoordeling resulteert in een positief resultaat, beoordeelt de
Inspectie deze examenproducten niet meer bij de afnemende onderwijsinstellingen. Voorwaarde is wel
dat de examenproducten door de onderwijsinstelling herkenbaar en ongewijzigd worden ingezet. Is het
resultaat negatief dan wordt dit resultaat overgenomen in de beoordeling van de onderwijsinstelling.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
blz. 10
Bijlage 1
Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek
Raad van Toezicht van de
Stichting Opleiding/Examen
MBO Logistiek
Bestuur Examenbank MBO
Logistiek tevens
Examencommissie MBO Logistiek
Geschillencommissie
Examenbank MBO
Logistiek
Examenbureau MBO
Logistiek
Item- en toets
constructeurs
Vaststellingscommissie
bestaande uit o.a
onafhankelijke
deskundigen
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie
Versie oktober 2013
Projectgroep
-Verbreding
-Branche erkenning
-enz
blz. 11
Inhoud hoofdstuk 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Constructie
Inleiding
Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie
Procedure ontwikkelen toetsenplan
Procedure ontwikkelen toetsmatrijs
Constructie toetsen
Bijlagen
1. Handreiking items construeren
2. Handreiking items opslaan en hergebruiken
3. Voorbeeld toetsmatrijs
4. Voorbeeld procedure toetsontwikkeling
5. Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing
6. Voorbeeld toetskop
7. Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 12
3.1
Inleiding
In dit hoofdstuk staan de activiteiten van de toetsconstructeurs centraal. In het stappenplan in
paragraaf 3.2 zijn de activiteiten in chronologische volgorde weergegeven. De eerste stap betreft het
opstellen van het toetsenplan (3.3).
In het toetsenplan staan de toetsen vermeld die moeten worden ontwikkeld.
Per toets stellen de toetsconstructeurs eerst een concepttoetsmatrijs op (3.4). De concepttoetsmatrijs
wordt ter vaststelling aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek aangeboden.
Het samenstellen van de toets komt in paragraaf 3.5 aan bod. Nadat de toets is vastgesteld door de
vaststellingscommissie MBO Logistiek gaat de toets voor verdere verwerking en archivering naar het
examenbureau MBO Logistiek.
Specifieke informatie over constructie van items, opslag en hergebruik is te vinden in de bijlagen.
Inkoop van toetsen bij derden
In sommige gevallen worden toetsen, gemaakt door bijvoorbeeld ROC’s of de uitgever van logistiek
lesmateriaal ingekocht. Daar is niets op tegen. Meestal zullen de desbetreffende toetsen een hoge
kwaliteit hebben, omdat bij de productie ervan branchedeskundigen zijn betrokken. Het gaat hier
vooral om bedrijfsgerichte casussen.
Voor wat betreft de procedures zoals beschreven in dit handboek, geldt dat de examencommissie
MBO Logistiek volledig verantwoordelijk is voor alle aspecten van de toetsen en de organisatie van
toetsing. Zo kan alleen de examencommissie worden aangesproken op dekking van
kerntaken/werkprocessen, inhoud en niveau van de examinering, beoordeling, enzovoorts.
Dit betekent dat zaken als toetsmatrijzen, beoordelingsnormen, cesuren door de examencommissie
MBO Logistiek moeten zijn onderzocht en goed bevonden.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 13
3.2
Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie
In hoofdstuk 4 (vaststelling) worden de stappen over vaststelling nader uitgewerkt. Hoofdstuk 3
beperkt zich tot de constructieactiviteiten.
In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een
indicatieve planning gegeven voor de examencyclus. Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn
van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor een planning in aantallen werkdagen voor of na
het eerste toetsmoment.
(Let op: dit schema staat ook in paragraaf 4.2)
Stap Activiteit
Door
Verantwoordelijk
1
Opstellen toetsplan
Examencommissie
Datum
gereed
15-03
2
3
4
5
6
7
Vaststellen toetsplan
Constructie toetsmatrijs
Vaststellen toetsmatrijs
Constructie toets
Vaststellen toets en toetsitem
Vaststellen advies cesuur
voor de afnemende
onderwijsinstellingen
Vaststellen cesuur van een
toets
Examencommissie
Examencommissie
Examencommissie
Examencommissie
Examencommissie
Examencommissie
15-04
15-08
15-09
30*
15*
15*
8
9
*
Vaststellen van de uitslag en
het bekend maken van de
uitslag aan de deelnemer
Examenbureau en
Kwaliteitsmanager
Vaststellingscommissie
Toetsconstructeur
Vaststellingscommissie
Toetsconstructeur
Vaststellingscommissie
Vaststellingscommissie
Examencommissie van de
afnemende
onderwijsinstelling
Examencommissie van de
afnemende
onderwijsinstelling
College directie
College directie
.. werkdagen voor het eerste toetsmoment
Hoe ontstaat kort gezegd een kennistoetstoets?
1. De kerntaken en werkprocessen worden opgenomen in een toetsplan.
2. Op basis van het toetsplan worden toetsmatrijzen geproduceerd.
3. Op basis van de toetsmatrijs wordt de toets geproduceerd uit items uit de Wintoetsbank.
4. Bij elke toets worden beoordelingsmodellen met (deel)normeringen en de cesuur geproduceerd.
Een toetsplan heeft altijd betrekking op een volledige opleiding of kerntaak, een toetsmatrijs heeft
betrekking op 1 toets. Wanneer een toetsplan 4 toetsen aangeeft, dienen er dus 4 toetsmatrijzen
geproduceerd te worden! Een toetsplan stelt men vast voor langere tijd. Pas wanneer kerntaken,
werkprocessen wijzigen of wanneer men door voortschrijdend inzicht tot de conclusie komt, dat de
toetsvorm niet past bij het beheersniveau of dat de hoeveelheid toetsen per kerntaak niet juist is, dient
een nieuw toetsenplan met bijbehorende nieuwe toetsmatrijzen geproduceerd en vastgesteld te worden.
3.3
Procedure ontwikkelen toetsenplan
Stap 1
De kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek stelt in overleg met de instituten
een voorstel op voor het aantal te ontwikkelen toetsen en de toetsvorm.
Hij/zij stelt hiertoe per opleiding of kerntaak een toetsplan op. Een toetsplan is een schema dat de
werkprocessen verdeelt over de te ontwikkelen toetsen. In het toetsplan wordt ook aangegeven welke
toetsvorm zal worden gebruikt. Hij/zij dient het toetsplan ter vaststelling in bij de
vaststellingscommissie.
Als bijlage is een format voor een toetsplan opgenomen.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 14
3.4
Procedure ontwikkelen toetsmatrijs
Stap 3
Met behulp van het toetsenplan wordt voor elke toets een toetsmatrijs opgesteld.
Hiervoor is het zaak om eerst de werkprocessen te analyseren. Daarbij is het beheersniveau van de
prestatie indicatoren een leidraad om het resultaat van het werkproces te kunnen achterhalen.
Bij de constructie van de toetsmatrijs wordt vastgesteld hoeveel items de te ontwikkelen toets moeten
komen. Daarmee wordt tevens het belang van prestatie indicatoren aangegeven.
Als bijlage is een format voor een toetsmatrijs opgenomen.
Is de toetsmatrijs in concept gereed, dan wordt deze ter vaststelling aan de vaststellingscommissie
MTL aangeboden.
3.5
Constructie toetsen
Stap 5
Voor de productie van toetsen zijn geen procedurele voorschriften gegeven. Voor wat
betreft de inhoud: de te construeren toets moet voldoen aan de eisen, die in de toetsmatrijs zijn gesteld.
De toetsmatrijs zelf geeft informatie over inhoud en het beheersniveau van het werkproces alsmede de
toetsvorm die voor de desbetreffende toets is gekozen. Daarmee is indirect de koppeling tussen
toetsitem en werkproces een feit.
De toets wordt dus aan de hand van de toetsmatrijs door toetsconstructeurs geconstrueerd. Wie die
toetsconstructeurs zijn, staat in hoofdstuk 2.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 15
Bijlage 1
Handreiking items construeren
Als de toetsmatrijs is vastgesteld, kan gestart worden met de constructie van de items. Hiervoor is het
aan te bevelen om voor toetsconstructeurs een constructiemap samen te stellen. Hierin kunnen
opgenomen worden: het meest actuele kwalificatiedossier, de formulieren van Toetsing en
Beoordeling, de standaarden van de inspectie en de bijbehorende normenbundel, handreikingen en
formulieren, eerder ontwikkelde items, vastgestelde toetsmatrijzen, voorbeelditems, etc.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 16
Bijlage 2
Handreiking items opslaan en hergebruiken
Het is zinvol en efficiënt om items opnieuw te gebruiken bij volgende toetsgelegenheden. Ook in het
kader van het flexibiliseren van toetsing en examinering verdient het aanbeveling om items te bewaren
en opnieuw te gebruiken. Immers een flexibel examensysteem vraagt om veel items.
Met behulp van een computer kunnen items of ander toetsmateriaal handig opgeslagen worden. Een
itembank is een geordende verzameling opgaven. De opgaven zijn geordend volgens één of meer
indelingen. Een itembank wordt zo ingedeeld dat het samenstellen van een toets automatisch kan
gebeuren.
Een itembanksysteem is een hulpmiddel waarmee items worden opgeslagen, gewijzigd en beheerd.
Het systeem zorgt voor selecties op basis van aangegeven categorieën.
Zonder structuur van een itembank is een efficiënte opslag en selectie van items niet goed mogelijk.
Gebruikelijk is een structuur te kiezen naar kerntaken, werkprocessen, eindtermen en fasen.
Een itembank zal steeds aangevuld moeten worden met nieuwe items. Dit om te voorkomen dat steeds
dezelfde vragen in een toets worden gebruikt en om er voor te zorgen dat een bank voldoende
selectiemogelijkheden biedt.
Ook bij het werken met een itembank is het raadzaam om een constructiegroep te formeren
(bijvoorbeeld per itembank) die elkaars items becommentarieert en beoordeelt.
Nieuwe items worden in de bank opgeslagen (bijvoorbeeld met als aanduiding: eerste versie, herzien,
goedgekeurd, goedgekeurd door vaststellingscommissie). Bij het samenstellen van een toets moeten de
items die opgenomen worden, goedgekeurd zijn door de constructiegroep. De examencommissie
bekijkt de toets als geheel en stelt deze vast.
Na of tijdens elke cyclus wordt door de constructeurs opnieuw bekeken hoeveel items geproduceerd
gaan worden en wordt een verdeling van het werk gemaakt. De toetsmatrijs wordt als hulpmiddel
gebruikt. Het is aan te bevelen om de itembank regelmatig te actualiseren.
De beveiliging van de itembank moet goed geregeld worden. Wie heeft toegang tot de bank? Welke
gegevens mogen niet gewijzigd worden et cetera?
De procedure van hergebruik van items wijkt in wezen niet af van de procedures die geformuleerd zijn
voor het construeren van items die niet in een itembank opgenomen worden.
De te verrichten stappen zien er globaal als volgt uit:
• zet de itembank op volgens de kwalificatiestructuur;
• de examencommissie MBO Logistiek stelt een constructiegroep samen rondom een of meerdere
itembanken;
• de constructiegroep verzamelt items die opgenomen kunnen worden in de bank;
• de constructiegroep maakt een werkverdeling (welke items moeten geactualiseerd worden en welke
moeten geconstrueerd worden). De toetsmatrijs is hulpmiddel;
• de toets wordt samengesteld;
• de toets wordt vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek;
• de toets wordt eventueel voorgelegd aan de exameninstelling in verband met beoordeling door de
Inspectie;
• verzamel als het enigszins kan toetsgegevens (p-waarde) en verwerk deze in de bank;
• gedurende elke examencyclus bepalen de constructeurs welke items geactualiseerd moeten worden
en hoeveel items bijgemaakt moeten worden.
Enkele normen:
• Bij de instandhouding van een itembank moet jaarlijks 10 % van de items worden vervangen. Let
op: een gereviseerd item is een nieuw item!
• Per werkproces moeten er minimaal 30 items in de bank zitten.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 17
Bijlage 3
Voorbeeld format toetsmatrijs
TOETSMATRIJS Crebo 90252 – 90255 Logistiek Medewerker
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerntaak:
1 Ontvangt en slaat goederen op
Werkproces(sen):
1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor
1.2 Lost goederen
1.3 Controleert ontvangen goederen
Nummer onderwijseenheid: Kennistoets 1
Naam onderwijseenheid: Ontvangst, lossen en controleren van goederen
Periode:
Fase 1
Toegestane hulpmiddelen: Geen
Beschikbare tijd:
120 minuten
Aantal items:
30
Max. aantal punten:
127
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kerntaak
Kerntaak 1
Kerntaak 1
Kerntaak 1
Werkproces
1.1 fase 1
1.2 fase 1
1.3 fase 1
Item nrs.
1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
3, 5, 6, 8, 10, 25, 28, 29, 30
12, 13, 14, 15, 26, 27
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 18
Bijlage 4
1.
2.
3.
Voorbeeld procedure toetsontwikkeling
Produceer de toets aan de hand van de toetsmatrijs.
• Zie CITO-materiaal voor wat betreft de eisen die aan de gekozen toetsvorm worden
gesteld.
• Zie CITO-materiaal voor wat betreft de toetstechnische en taalkundige adviezen en tips
die van toepassing zijn op de gekozen toetsvorm.
• Voor wat betreft kennistoetsen: lees bijlage 1 bij dit hoofdstuk. Vraag u steeds af of de
ontwikkelde items relevant, betrouwbaar en valide zullen zijn. Ontwikkel een
aantrekkelijke toets die goed discrimineert; houd de toetsduur in de gaten Æ niet te lang,
maar zeker ook niet te kort; wees voorzichtig met het materiaal, zodat (na evaluatie)
hergebruik mogelijk is.
• Voor wat betreft praktijktoetsen: naast CITO-literatuur is nog veel andere literatuur
voorhanden.
Houd de toetsduur in de gaten. Vaardigheidstoetsen kunnen bestaan uit één vraag of
opdracht (‘maak een ondernemingsplan’). Een nadere toelichting op die vraag kan
garanderen dat aan meerdere werkprocessen wordt gedacht.
• Blijkt tijdens constructie dat de matrijs niet voldoet, bijvoorbeeld omdat de matrijs een
theorietoets voorschrijft waar een vaardigheidstoets blijkens de prestatie indicatoren méér
voor de hand ligt, doe dan ter evaluatie een voorstel tot wijziging van die matrijs.
Produceer een beoordelingsmodel.
Het beoordelingsmodel ‘volgt’ de toets en geeft aan hoeveel punten worden gegeven voor de
gegeven antwoorden of de getoonde vaardigheid. Honoreer – indien valide! – een prestatie die
voor een gedeelte goed is. Houd – indien valide! – rekening met rekenfoutjes en ‘reken door’.
Neem het aantal te behalen punten per prestatie ook op in de toets zelf, zodat deelnemers
kunnen zien of bepaalde vragen belangrijker zijn dan andere vragen.
Bij het toekennen van punten gaat de constructeur uit van het belang van de desbetreffende
prestatie. De kans dat het totaal aantal punten op 100 komt, is statistisch gezien erg klein. Dat
hoeft ook niet en het is ongewenst daar aan het einde van het constructietraject naar toe te
werken. Maak een tabel of formule voor de eindbeoordeling.
In plaats van punten kan ook worden gekozen voor bijvoorbeeld ‘goed’, ‘voldoende’ of
‘onvoldoende’. Ook hier geldt dat een tabel of formule duidelijkheid moet geven omtrent de
uitslag van de toets.
De wijze van beoordeling (punten of woordbeoordeling) moet in overeenstemming zijn met
het gestelde in het toezichtkader van de inspectie!
Geef een voorstel voor de cesuur.
De cesuur geeft de grens aan tussen de score waarmee de deelnemer nog nèt een voldoende
behaalt en de score waarmee nog nèt een onvoldoende wordt behaald. Voorbeeld: voor een
toets zijn 73 punten te behalen; de cesuur ligt op 42/43. 43 punten geeft dan een 5,5. Vaak
wordt in het beoordelingsmodel aan de hand van de puntenwaardering al impliciet aangegeven
waar de cesuur ligt.
Voor het berekenen van de cesuur bestaat géén sluitende procedure. Hoofdstuk 4 bijlage 2
geeft een methode waarvan wordt aanbevolen deze toe te passen. De praktijk van alledag staat
niet toe dat dat met elke toets gebeurt. Zeker bij toetsen die geheim worden gehouden en
worden hergebruikt, verdient het aanbeveling de methode te gebruiken en – na afname – te
evalueren.
De 60%-regel (60% goed is een 5,5) is niet per definitie een goede methode; zeker bij
meerkeuzevragen kan men zich afvragen of iemand die 24 van de 40 vragen goed heeft reeds
een 5,5 mag krijgen.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 19
Bijlage 5
Aanvulling op bijlage 4 ten behoeve van praktijktoetsing
Met opzet is in de vorige paragraaf niets geschreven over de toetsvorm. De eisen die aan een
kwalitatief goede toets worden gesteld zijn voor alle toetsvormen identiek. Voor wat betreft de BPV
moeten echter enkele aanvullende opmerkingen worden gemaakt.
Geheimhouding
In verband met de betrouwbaarheid van de toets is meestal de geheimhouding van de toets van belang.
Zie hierover hoofdstuk 2.2. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de BPV, is geheimhouding niet van
belang. Denk aan praktijkopleidingboeken waarin alle te beheersen vaardigheden staan genoemd of de
‘afvinklijstjes’ die bij praktijktoetsing worden gehanteerd. Het is van belang dat de desbetreffende
vaardigheden worden ingeoefend. Bekendheid met de toetsinhoud komt het niveau van de deelnemer
ten goede. En voor wat betreft de betrouwbaarheid: elke deelnemer moet de vaardigheden tòch
demonstreren en wordt op de eigen resultaten beoordeeld.
Criteria
Van groot belang is dat er een goed beoordelingsmodel ligt. Hoe de ‘toets’ er uitziet, portfolio,
praktijkopleidingboek, afvinklijstje etc., maakt daarbij geen verschil. Van belang is:
1. dat de opgave wordt omschreven (prestatie indicator/ resultaat/ beheersniveau)
bijvoorbeeld: de deelnemer kan een rit tussen Utrecht en Milaan plannen;
2. dat de beoordelingscriteria worden omschreven
bijvoorbeeld: De opgave wordt ‘afgevinkt’ indien de deelnemer drie keer naar tevredenheid een rit
heeft gepland, waarbij gelet is op …;
3. dat voor de gehele toets een normering is omschreven
bijvoorbeeld: De deelnemer heeft een voldoende behaald indien 7 van de 12 opgaven zijn
afgetekend/behaald. In elk geval moeten de opgaven 1 t/m 4 plus 7 en 9 zijn afgetekend.
Een beoordelingsmodel is bindend! De bevoegdheid tot aftekenen kan worden overgedragen aan de
praktijkopleider van het bedrijf of de instelling: ook de praktijkopleider is via de praktijkovereenkomst
aan de normen van beoordeling gebonden.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 20
Bijlage 6
Voorbeeld toetskop
Crebo 90252 – 90255 Logistiek Medewerker
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerntaak:
Werkproces(sen):
Nummer onderwijseenheid:
Naam onderwijseenheid:
Periode:
Aantal bladzijden:
Toegestane hulpmiddelen:
Beschikbare tijd:
Aantal items:
Max. aantal punten:
1 Ontvangt en slaat goederen op
1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor
1.2 Lost goederen
1.3 Controleert ontvangen goederen
Kennistoets 1
Ontvangst, lossen en controleren van goederen
Fase 1
6 (inclusief voorblad)
Geen
120 minuten
30 (15 MC-vragen en 15 open vragen)
127
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normering:
Bij elke vraag is het maximaal aantal te behalen punten vermeld.
Indien een vraag uit deelvragen bestaat, dan wordt het maximaal aantal te behalen punten
evenredig verdeeld over de deelvragen.
Dit geldt tevens indien er meerdere antwoorden gevraagd worden.
Mits anders aangeven.
Maximale score: 127 punten = het cijfer 10
Cesuur (60%): 76 punten = het cijfer 5,5
LEES VOOR JE MET HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN BEGINT
ONDERSTAANDE INSTRUCTIE GOED DOOR.
• Je wordt verzocht niet op deze vragenset te schrijven.
• Gebruik voor de beantwoording van de vragen apart uitwerkpapier.
• Zet je naam en de datum op het uitwerkpapier en geef aan welk examen het betreft.
• Vermeld het vraagnummer en zet daarachter je antwoord. Hou de juiste volgorde aan.
• Bij de gesloten vraagtypen is 1 antwoord juist, tenzij anders vermeld.
Meerkeuzevragen worden beschouwd als gesloten vragen.
• Wanneer bij een vraag naar een bijlage wordt verwezen, vind je deze achter in de
vragenset of krijg je deze apart uitgereikt.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
blz. 21
Bijlage 7
Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen
INVULFORMULIER MEERKEUZETOETSEN
Naam
Klas
Datum
Toetscode
Aandachtspunten:
• Lees de meerkeuzevraag eerst in zijn geheel door.
• Kies het juiste antwoord en kruis dit aan.
• Wanneer naar jouw idee meerdere antwoorden mogelijk zijn, kies dan het beste antwoord en kruis
dit aan.
• Wanneer je het antwoord niet weet, sla de vraag dan eerst even over en kom later hierop terug.
• Wanneer je klaar bent en er zijn vragen nog onbeantwoord, bekijk dan welke alternatieven zeker
fout zijn en maak een keuze uit de overgebleven antwoorden.
• Zorg dat er bij elke vraag een antwoord is ingevuld.
• Wanneer je een foute keuze hebt gemaakt, maak je het hokje zwart en kruis je alsnog het goede
antwoord aan.
• Voorbeeld van invullen zie hieronder. B is steeds het juiste antwoord.
A
1.
2.
B
X
X
C
D
…
Antwoord C is foutief gekozen, juiste keuze B.
De invultabel:
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
C
D
A
B
C
D
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie
Versie oktober 2013
A
B
C
D
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
blz. 22
Inhoud hoofdstuk 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Vaststelling
Inleiding
Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling
Procedure vaststellen toetsplan
Procedure vaststellen toetsmatrijzen
Procedure vaststellen toetsen en toetitems
Procedure vaststellen cesuur
Bijlagen
1. Checklist vaststellen toetsplan
2. Handreiking screenen toets en toetsitem
3. Checklist vaststellen toets en toetsitem
4. Handreiking vaststellen voorlopige cesuur
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 23
4.1
Inleiding
In dit hoofdstuk worden de activiteiten rond vaststelling beschreven. Voorop staat de kwaliteit van de
toetsing en examinering. Daarvoor is het noodzakelijk toetsen en toetsitems te laten beoordelen en
vaststellen door personen, die niet aan de totstandkoming van de toetsen en toetsitems hebben
meegewerkt. In paragraaf 4.2 zijn activiteiten, actoren en verantwoordelijken vastgelegd.
De examencommissie MBO Logistiek is formeel belast met de vaststelling van toetsplannen,
toetsmatrijzen, toetsen en toetsitems. De examencommissie MBO Logistiek heeft deze taak
gedelegeerd aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek. De voorbereidende werkzaamheden die
een efficiënte en verantwoorde vaststelling mogelijk maken, worden verricht door inhoudelijk
deskundigen.
Toetsvragen worden vastgesteld en bewaard in een elektronische itembank, de z.g. Wintoetsbank.
Er kan worden volstaan met het vaststellen van matrijzen en items; de toets die het gevolg is van
‘plukken’ van items aan de hand van de toetsmatrijs is dan automatisch van goede kwaliteit en behoeft
slechts een na-controle, die onder meer gericht is op voorkomen van dubbelingen, elkaar uitsluitende
antwoorden, vragen die antwoorden op andere vragen impliceren etc.
4.2
Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling
In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een
indicatieve planning gegeven voor de examencyclus.
Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor
een planning in aantallen werkdagen voor of na het eerste toetsmoment.
(Let op: dit schema is een kopie van paragraaf 3.2 van dit handboek!)
Stap Activiteit
Door
Verantwoordelijk
1
Opstellen toetsplan
2
3
4
5
6
Vaststellen toetsplan
Constructie toetsmatrijs
Vaststellen toetsmatrijs
Constructie toets
Vaststellen toets en
toetsitem
Vaststellen advies cesuur Vaststellingscommissie
voor de afnemende
onderwijsinstellingen
Vaststellen cesuur van een Examencommissie van
toets
de afnemende
onderwijsinstelling
Vaststellen van de uitslag Examencommissie van
en het bekend maken van de afnemende
onderwijsinstelling
de uitslag aan de
deelnemer
7
8
9
*
Examenbureau en
Kwaliteitsmanager
Vaststellingscommissie
Toetsconstructeur
Vaststellingscommissie
Toetsconstructeur
Vaststellingscommissie
Examencommissie
Datum
gereed
15-03
Examencommissie
Examencommissie
Examencommissie
Examencommissie
Examencommissie
15-04
15-08
15-09
30*
15*
Examencommissie
15*
College directie
College directie
.. werkdagen voor het eerste toetsmoment
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 24
4.3
Procedure vaststellen toetsplan
Stap 2
De kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek stelt in overleg met de instituten
een voorstel op voor het toetsplan. De vaststellingscommissie MBO Logistiek stelt het toetsplan vast
nadat is geconstateerd dat het toetsplan aan de eisen voldoet. De eisen waaraan dat toetsplan moet
voldoen, staan in paragraaf 3.3 en zijn opgenomen in de checklist vaststellen toetsplan.
Het vastgestelde toetsplan is de bron van toetsmatrijzen en de daarbij behorende toetsen.
4.4
Procedure vaststellen toetsmatrijzen
Stap 4
De vaststellingscommissie stelt de matrijs vast indien als deze in orde is.
Zij gebruikt daarbij de checklist vaststellen toetsmatrijs.
Indien de beoordeling negatief is, wordt de matrijs geretourneerd aan de constructeur(s) met een
gerichte opdracht de matrijs aan te passen.
En verder:
Matrijzen blijven geldig totdat zij herroepen worden. Op die wijze wordt een constante samenstelling
van de toetsen gewaarborgd, doordat èlke toets op basis van dezelfde matrijs moet worden vastgesteld.
Matrijzen kunnen worden herzien indien:
a. de constructeurs of de examencommissie op basis van evaluatie tot de conclusie komen dat
herziening gewenst is;
b. kerntaken of werkprocessen gewijzigd zijn.
4.5
Procedure vaststellen toetsen en toetsitems
Nadat de toetsmatrijzen zijn vastgesteld, zullen de toetsconstructeurs de toetsen gaan ontwikkelen en
aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek voorleggen. Onder ‘toets’ wordt steeds verstaan: de
toets zèlf, een beoordelingsmodel met antwoorden, de toetsmatrijs, de scoringsvoorschriften,
normering en het cesuurvoorstel.
Onder een toetsitem verstaan we een toetsvraag en een beoordelingsmodel met antwoord.
De toetsen en toetsitems worden beoordeeld aan de hand van de checklist vaststellen toetsen.
Stap 6
De vaststellingscommissie MBO Logistiek stelt de toets en de toetsitems vast indien
deze in orde zijn. Zij gebruiken daarbij de checklist vaststellen toets of de checklist vaststellen
toetsitem. Daarbij wordt uitgegaan van de vastgestelde toetsmatrijs.
Indien het oordeel negatief is, wordt de toets geretourneerd aan de constructeur(s) met de opdracht de
toets aan te passen.
De vaststellingscommissie MBO Logistiek bepaalt met het vaststellen van de toets tevens de
voorlopige cesuur. Daartoe staat in de concepttoets reeds een voorstel van de toetsconstructeurs. Die
voorlopige cesuur wordt automatisch de vastgestelde cesuur als er geen redenen zijn de voorlopige
cesuur aan te passen.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 25
4.6
Procedure vaststellen cesuur
(De cesuur is de grens tussen voldoende en onvoldoende en wordt meestal uitgedrukt in twee getallen:
de hoogste score die nog nèt een onvoldoende is en de laagste score die nog nèt een voldoende is
(voorbeeld: 34/35).
Stap 8
Na afname, beoordeling en evaluatie wordt door de examinator de voorlopige cesuur
gehanteerd bij het toekennen van het resultaat. Indien uit evaluatie blijkt dat het cesuurvoorstel moet
worden aangepast, raadpleegt de examinator de examencommissie van het instituut en de
examencommissie MBO Logistiek. De examencommissie van het instituut stelt dan een nieuwe cesuur
vast.
De examinator geeft aan dat een cesuurvoorstel moet worden aangepast indien:
• één of meer vragen naar het oordeel van de examinator (blijkens de evaluatie) niet zouden moeten
meetellen bij de beoordeling, bijvoorbeeld omdat zij niet of slecht functioneerden;
• de examinator oordeelt dat er andere redenen zijn de cesuur aan te passen.
Als er geen redenen zijn de voorlopige cesuur te wijzigen, is deze automatisch definitief geworden.
In de bijlage is een handreiking voor het opstellen van de cesuur opgenomen.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 26
Bijlage 1
Checklist vaststellen toetsenplan
Checklist vaststellen toetsenplan 2013-2015
Kwalificatie: Manager Opslag en Vervoer Crebo 91870
Kerntaken:
1. Organiseert processen in de opslagomgeving
2. Organiseert processen in de transportomgeving
3. Voert managementtaken uit
De checklist is bestemd voor het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek.
Als het toetsenplan niet wordt vastgesteld, worden het teruggestuurd naar de constructeurs,
tezamen met een advies.
Checklist vaststellen toetsenplan voor kerntaken zoals hierboven beschreven.
Constructeurs toetsenplan
Datum check
Check uitgevoerd door
Handtekening voorzitter
1.
2.
3.
4.
:
:
:
:
M. Huisman, P. Dabbekausen en F. Blaas
27 maart 2013
Het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek
A. Kroeze
Controlepunt
Reactie/opmerking/advies
Zijn alle werkprocessen gerelateerd aan
een toets?
Passen de toetsvormen bij de
betreffende prestatie indicatoren en de
bijbehorende KIVA’s
Is het toetsenplan duidelijk?
Is het toetsenplan in overeenstemming
met de informatie in het
kwalificatiedossier van 1 augustus 2012?
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 27
Bijlage 2
Handreiking screenen toets en toetsitem
• Leg de aangeboden toets c.q. toetitem naast de bijbehorende vastgestelde toetsmatrijs. Er moet een
rechtstreeks verband zijn tussen item, toetsmatrijs en toetsplan.
• Controleer per item of de items op de desbetreffende werkprocessen/prestatie indicatoren en
resultaten slaan en of het beheersniveau juist is toegepast.
• Leg de toets c.q. toetitem naast het beoordelingsmodel en controleer op onjuistheden. Let ook op
mogelijke onredelijke toekenning van waarderingen.
• Beoordeel of het cesuurvoorstel redelijk is.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 28
Bijlage 3
Checklist vaststellen toets en toetsitem
De concepttoets (ook wel genoemd: toetsdossier) bestaat uit:
• een vastgestelde toetsmatrijs (waarin ook de kolom “vragen in deze toets” ingevuld is);
• de toets zelf;
• het beoordelingsmodel;
• scoringsvoorschriften en normering;
• de voorlopige cesuur.
De checklist is van toepassing op elke toetsvorm!
De checklist is bestemd voor de voorbereidingsgroep.
Als de toets niet wordt vastgesteld, wordt hij teruggestuurd naar de toetsconstructeurs, tezamen met
een advies.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 29
Checklist vaststellen toets
Betreft toets
Toetsconstructeur
Datum check
Check uitgevoerd door
:
:
:
:
1….………………………………
2………………………...………..
Datum vaststelling
:
Vastgesteld door
:
Controlepunt
Reactie/opmerking/advies
(Indien ‘nee’Æ toets retour naar constructeurs; niet verder gaan met
1.
Is de toets compleet aangeleverd
vaststellen)
(vastgestelde matrijs, de toets zelf,
beoordelingsmodel en voorlopige
cesuur)?
Validiteit (de toets dekt de inhoud en het niveau van het beoogde werkproces adequaat af)
2.
Is de toets samengesteld conform
de toetsmatrijs?
3.
Zijn de toetsvragen/-opdrachten
afgestemd op de inhoud van de
prestatie indicatoren. KIVA’s en
resultaten van het werkproces?
4.
Sluiten de toetsvragen/-opdrachten
aan bij het vereiste beheersniveau?
Betrouwbaarheid (de beoordeling is zoveel mogelijk vrij van meetfouten)
5.
Zijn de toetsvragen/-opdrachten
maar op één manier te
interpreteren?
6.
Is de toets voorzien van correcte
antwoorden en/of objectieve
beoordelingscriteria?
7.
Is de toets voorzien van duidelijke
scoringsvoorschriften, dus
inclusief deelantwoorden?
8.
Is de toets voorzien van een
duidelijke en redelijke normering,
dus inclusief deelwaarderingen?
9.
Is er in het beoordelingsmodel
voldoende rekening gehouden met
doorwerkfouten?
10. Gaat de voorbereidingsgroep
akkoord met het cesuurvoorstel?
Transparantie (de toets is overzichtelijk en toegankelijk voor deelnemers)
11. Is de toets voorzien van een
duidelijke toetskop en heldere
aanwijzingen voor de deelnemer?
12. Is de toets overzichtelijk van opzet
(lay-out)?
13. Is de toets helder wat betreft
taalgebruik?
14. Staan de te behalen (deel)scores bij
de toetsvragen/-opdrachten
vermeld?
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 30
Checklist vaststellen toetsitem
Betreft toetsitem
Itemconstructeur
Datum check
Check uitgevoerd door
:
:
:
:
Datum vaststelling
Vastgesteld door
:
:
1….………………………………
2…………………...……………..
Controlepunt
Reactie/opmerking/advies
(Indien ‘nee’Æ toets retour naar constructeurs; niet verder gaan met
Is de toetsvraag compleet
vaststellen)
aangeleverd (vastgestelde matrijs,
het toetsitem zelf,
beoordelingsmodel en voorlopige
cesuur)?
Validiteit (de toetsvraag dekt de inhoud en het niveau van het beoogde werkproces adequaat af)
1.
2.
Is de toetsvraag samengesteld
conform de toetsmatrijs?
4.
Is de toetsvraag/-opdracht
afgestemd op de inhoud van de
prestatie indicatoren. KIVA’s en
resultaten van het werkproces?
4.
Sluiten de toetsvraag/-opdracht aan
bij het vereiste beheersniveau?
Betrouwbaarheid (de beoordeling is zoveel mogelijk vrij van meetfouten)
5.
Is de toetsvraag/-opdracht maar op
één manier te interpreteren?
6.
Is de toetsvraag voorzien van
correcte antwoorden en/of
objectieve beoordelingscriteria?
7.
Is er in het beoordelingsmodel
voldoende rekening gehouden met
doorwerkfouten?
8.
Gaat de voorbereidingsgroep
akkoord met het cesuurvoorstel?
Transparantie (de toets is overzichtelijk en toegankelijk voor deelnemers)
9.
Is de toetsvraag overzichtelijk van
opzet (lay-out)?
10. Is de toetsvraag helder wat betreft
taalgebruik?
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 31
Bijlage 4
Handreiking vaststellen voorlopige cesuur
In de toetspraktijk onderscheiden we twee vormen van cesuurbepaling:
• absolute cesuurbepaling;
• relatieve cesuurbepaling.
De volgende methode is slechts een voorbeeld: er bestaan meer methodes.
Bij absolute cesuurbepaling wordt vanuit de leerstof bepaald waar de grens tussen een onvoldoende en
voldoende score ligt. Voor afname wordt per toets vastgelegd welke beheersingsgraad vereist is om
voor een voldoende in aanmerking te komen. Degene die de cesuur vaststelt, houdt rekening met de
ingeschatte moeilijkheidsgraad en relevantie. Deze inschatting van de beheersingsgraad is een
subjectieve inschatting. Er wordt achteraf niet gecorrigeerd aan de hand van de resultaten van de
deelnemers. Bij deze vorm van cesuurbepaling zou het mogelijk kunnen zijn dat alle deelnemers
zakken of alle deelnemers slagen.
Bij relatieve cesuurbepaling wordt wel rekening gehouden met de prestaties van de deelnemers. Een
relatieve cesuurbepaling wordt vaak onbewust toegepast: zijn de scores op een toets te hoog, dan ligt
de cesuur ook hoog, presteert een groep slecht dan ligt de cesuur laag. Docenten vinden over het
algemeen een zakpercentage van meer dan 25% niet te aanvaarden. Nadeel van deze wijze van
cesuurbepaling is dat de deelnemers het niveau van het onderwijs bepalen. Dit nadeel wordt voor een
belangrijk gedeelte ondervangen door de cesuur te relateren aan de items waarvan is gebleken dat zij
goed functioneerden.
Vaak wordt een combinatie van beide vormen van cesuurbepaling toegepast: vooraf wordt een
voorlopige cesuur vastgesteld en na afname van de toets wordt op grond van de resultaten van de
deelnemers de voorlopige cesuur al dan niet bijgesteld. Deze gemengde vorm bevat de volgende
stappen:
1.
Bepaal de maximale score van de toets door alle afzonderlijke scores bij elkaar op te tellen.
2.
Bepaal de voorlopige cesuur: van alle items wordt (rekening houdend met de
moeilijkheidsgraad en de relevantie van het item) aangegeven welke score een deelnemer zou
moeten kunnen halen die nèt een voldoende zou moeten krijgen (“zesjesdeelnemer”).
Bijvoorbeeld maximale score open vraag x is 6 punten. Een zesjesdeelnemer zou hier 3 punten
moeten kunnen halen. De maximale score voor een meerkeuzevraag is meestal 4 punt.
De ‘zesjesdeelnemer’ zal op dit item bijvoorbeeld 2,5 scoren. De afzonderlijke inschattingen
per item worden bij elkaar opgeteld. Het totaal hiervan is de voorlopige cesuur. Dit totaal kan
uitgedrukt worden in een percentage door het te delen door de maximale score. Een
ervaringsgegeven is dat de cesuur meestal ligt rond de 60 % van de maximale score.
3.
De voorlopige cesuur wordt uitgedrukt in een percentage en in het aantal punten dat nog net
voldoende is. Deze voorlopige cesuur wordt schriftelijk vastgelegd.
4.
Na afname van de toets wordt op grond van beschikbare evaluatiegegevens de kwaliteit van de
toets nogmaals kritisch bekeken. Als er achteraf vragen bij zijn die toetstechnische
mankementen vertonen, kan men besluiten deze niet te betrekken bij het vaststellen van de
definitieve cesuur.
5.
De definitieve cesuur wordt schriftelijk vastgesteld door de examencommissie van het college.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 32
Formulier bepaling voorlopige cesuur
Dit formulier is geen vastgesteld formulier: het behoort bij de handreiking vaststelling voorlopige
cesuur.
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totaal
Maximale score
Inschatting score zesjesdeelnemer
(a)
(b)
Cesuur % = totaal inschatting (b) gedeeld door maximale score (a) = .......
Voorlopige cesuur = ... punten
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling
Versie oktober 2013
blz. 33
Inhoud hoofdstuk 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Evaluatie
Inleiding
Evaluatie op het niveau van de deelnemer
Evaluatie op het niveau van de onderwijsinstelling en het leerbedrijf
Evaluatie op het niveau van de leverancier
Plan van evaluatie
Bijlagen
1. Tevredenheidsenquête deelnemers
2. Checklist toetsvraag
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 5: Bijlage
Versie oktober 2013
blz. 34
5.1
Inleiding
In dit hoofdstuk staat de evaluatie van de examinering en toetsing centraal. Alle betrokkenen kunnen
relevante opmerkingen en verbeterpunten inbrengen in deze fase om de kwaliteit van de examinering
en toetsing te verhogen. In paragraaf 5.5 is een evaluatieplan weergegeven. Zowel betrokkenen als
deelnemers leveren in dit plan een bijdrage aan de evaluatie van de toetsing en examinering.
Evaluatie vindt plaats op drie niveaus:
1. op het niveau van de deelnemers (5.2);
2. op het niveau van het de onderwijsinstelling en het leerbedrijf (5.3);
3. op het niveau van de leverancier (5.4).
In 5.5 wordt een evaluatieplan uitgewerkt, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen product- en
procesevaluatie.
5.2
Evaluatie op het niveau van de deelnemer
Deelnemers wordt gevraagd te oordelen over de examens. Het gaat daarbij om vragen betreffende de
inhoud en de organisatie van de examens. Het instrument om het oordeel van de deelnemers te peilen
is de ‘tevredenheidsenquête’, die steekproefsgewijs wordt afgenomen. Bijlage 1 geeft daarvan een
voorbeeld.
Daarnaast worden de deelnemers ook gevraagd om de BPV-opdrachten te beoordelen.
De uitkomsten van de enquêtes zijn voor de examencommissie MBO Logistiek de bron voor
kwaliteitsverbeteringtrajecten.
De inhoud van de enquête is echter vormvrij; vaak worden de desbetreffende vragen reeds in een
andere enquête gesteld.
5.3
Evaluatie op het niveau van de onderwijsinstelling en het leerbedrijf
De onderwijsinstelling onderzoekt stelselmatig of het niveau en de inhoud van de examens
overeenkomen met de vereisten uit het kwalificatiedossier. Dit onderzoek vindt plaats tijdens het
lopende schooljaar en vooraf aan de vaststellingsprocedure van het toetsplan van het nieuwe
schooljaar. De uitkomsten van de evaluatie zijn voor de examencommissie MBO Logistiek de bron
voor kwaliteitsverbeteringtrajecten. Hiertoe worden verschillende instrumenten gebruikt:
1. de zelfevaluatie en tevredenheid, waarin alle stappen van het examenproces aan de orde komen;
2. verder wordt aanbevolen toetsconstructeurs door middel van toetsitemanalyses/ foutenanalyses
inzicht te laten krijgen in het functioneren van hun toetsen.
Daarnaast worden bij de onderwijsinstelling en het leerbedrijf de BPV-opdrachten geëvalueerd.
5.4
Evaluatie op het niveau van de leverancier
De examenbank MBO Logistiek voert elke twee jaar een zelfevaluatie uit bij de afnemende
onderwijsinstellingen, de toetsconstructeurs, de vaststellingscommissie en het examenbureau.
Hiervoor worden tot nog toe de indicatoren gebruikt behorende bij de standaarden voor leveranciers.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 5: Bijlage
Versie oktober 2013
blz. 35
5.5
Plan van evaluatie
Actie
Niveau
deelnemers
Niveau
Onderwijsinstelling en
leerbedrijf
Niveau
Leverancier
Actor
Planning
Tevredenheidsenquête
Examencommissie
1 x per jaar
Soort
evaluatie
Product
Evaluatie BPV
opdrachten
Examencommissie
1 x per 2 jaar
Product
Checklist
zelfevaluatie
Examencommissie
1 x per 2 jaar
Proces
Toetsitem-analyse/
Foutenanalyse
Examencommissie
1 x per jaar
Product
Evaluatie BPV
opdrachten
Examencommissie
1 x per 2 jaar
Product
Zelfevaluatie
Examenbank MTL
Examencommissie
1 x per 2 jaar
Product
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 5: Bijlage
Versie oktober 2013
Resultaten
Voor verbeteringsacties binnen de
examencommissie. Resultaten archiveren.
Rapportage aan instituten en de Raad van
Toezicht.
Voor verbeteringsacties binnen de
examencommissie. Resultaten archiveren.
Rapportage aan instituten en de Raad van
Toezicht.
Voor verbeteringsacties binnen de
examencommissie. Resultaten archiveren.
Rapportage aan instituten en de Raad van
Toezicht.
Voor verbeteringsacties binnen de
examencommissie. Resultaten archiveren.
Rapportage aan instituten en de Raad van
Toezicht.
Voor verbeteringsacties binnen de
examencommissie. Resultaten archiveren.
Rapportage aan instituten en de Raad van
Toezicht.
Voor verbeteringsacties binnen de
examencommissie. Resultaten archiveren.
Rapportage aan instituten en de Raad van
Toezicht.
blz. 36
Bijlage 1
Tevredenheidsenquête deelnemers
College
: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Opleiding
: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Toetscode
: ……………………………………………………………………………………………………………………….
De schaalverdeling is als volgt:
1 = slecht, 4 = goed
1. Was de instructie duidelijk?
1
2
3
4
2. Wat is je mening over de beschikbare tijd voor de toets?
1
2
3
4
3. Waren er vragen/opdrachten, waarbij het niet duidelijk was
wat er gevraagd werd?
geen / enkele / meerdere
4. Waren er vragen/opdrachten bij, die gingen over stof
die niet bestudeerd hoefde te worden?
geen / enkele / meerdere
5. Kwamen de meeste onderwerpen, die bestudeerd moesten
worden terug in het examen?
geen / enkele / meerdere
6. Was het examen overzichtelijk van opzet?
1
2
3
4
7. Was het examen goed leesbaar?
1
2
3
4
8. Was duidelijk hoeveel punten per vraag
je maximaal kon halen?
1
2
3
4
9. Was duidelijk hoeveel punten minimaal nodig waren
om een voldoende te behalen
1
2
3
4
Opmerkingen over het examen:
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 5: Bijlage
Versie oktober 2013
blz. 37
Bijlage 2
Checklist toetsvraag
Betreft toetsvraag
Datum evaluatie
Check uitgevoerd door
:
:
:
Controlepunt
Reactie/opmerking/advies
Validiteit (de toetsvraag dekt de inhoud en het niveau van het werkproces adequaat af)
1
Is de toetsvraag/-opdracht afgestemd
op de inhoud van de prestatie
indicatoren en resultaten van het
werkproces?
2
Sluiten de toetsvraag/-opdrachten aan
bij het vereiste beheersniveau?
Betrouwbaarheid (de beoordeling is zoveel mogelijk vrij van meetfouten)
3
Is de toetsvraag/-opdracht maar op één
manier te interpreteren?
4
Is de toetsvraag voorzien van correcte
antwoorden en/of objectieve
beoordelingscriteria?
5
Is er in het beoordelingsmodel
voldoende rekening gehouden met
doorwerkfouten?
Transparantie (de toets is overzichtelijk en toegankelijk voor deelnemers)
6
Is de toetsvraag overzichtelijk van
opzet (lay-out)?
7.
Is de toetsvraag helder wat betreft
taalgebruik?
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 5: Bijlage
Versie oktober 2013
blz. 38
Hoofdstuk 6
Begrippenlijst
De Examenbank MBO Logistiek kent een begrippenlijst. De volgende begrippen echter staan daar niet
in omdat zij te specifiek zijn. Het gaat om begrippen betreffende examinering.
Alternatief
Een alternatief is elk van de antwoordmogelijkheden bij een
meerkeuzevraag.
Antwoordmodel
Een antwoordmodel is een opsomming van goede, soms van
minder goede en foute antwoorden bij open vragen, bedoeld als
richtlijn voor de beoordelaar. Het antwoordmodel is een
onderdeel van het beoordelingsmodel.
Beoordelaarsinstructie
Beoordelaarsinstructies zijn algemene richtlijnen die gegeven
worden over de wijze waarop de prestaties van de deelnemers
beoordeeld moeten worden. Beoordelaarsinstructies moeten het
optreden van beoordelaarseffecten tegengaan. De beoordelaarsinstructies zijn een onderdeel van het beoordelingsmodel.
De beoordelaarsinstructies hebben betrekking op zaken als:
• wijze van beoordelen/nakijken, bijvoorbeeld: nakijken per
opgave in plaats van per toets;
• richtlijnen voor de eerste en tweede corrector, bijvoorbeeld:
geen aantekeningen maken op het werk van de deelnemer.
Beoordelingsmodel
Een beoordelingsmodel is een bij een openvraagtoets behorende
lijst met richtlijnen voor beoordelaars. Het beoordelingsmodel
bestaat uit een antwoordmodel, een scoringsvoorschrift en een
beoordelaarsinstructie.
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid is de mate waarin men staat kan maken op
meetresultaten, dat wil zeggen de mate waarin de scores
consistent, nauwkeurig en reproduceerbaar zijn, kortom vrij van
meetfouten.
Cesuur
De grens tussen de hoogste toetsscore waaraan een onvoldoende
wordt toegekend en de laagste toetsscore waaraan een voldoende
wordt toegekend.
Wat een “voldoende” is, moet in het examenreglement zijn
opgenomen. Soms zal dat een cijfer zijn (het cijfer 6); soms zal
dat het predikaat “voldoende” zijn. De wet schrijft daar niets
over. Men zou dus kunnen kiezen voor een 5-puntsschaal,
waarvan de 4 en de 5 “voldoende” zijn.
Examen
Het examen toetst of de examendeelnemer bij het voltooien van
de opleiding voldoet aan de vereisten.
Het examen kan bestaan uit afzonderlijke onderdelen. Het
examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen die
overeenkomen met de kerntaken en werkprocessen.
Het examen van een beroepsopleiding is met gunstig gevolg
afgelegd, indien alle toetsen van die opleiding met gunstig gevolg
zijn afgelegd.
Zie artikel 7.4.2., 7.4.3. WEB.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 6
Versie oktober 2013
blz. 39
Examencommissie MTL
De commissie die belast is met verschillende taken rond examens.
Die taken staan in het reglement vermeld. Het bestuur van de
stichting benoemt de leden.
Examencyclus
Cyclus van uit te voeren activiteiten rondom examinering
bestaande uit de activiteiten: voorbereiding, constructie,
vaststelling, afname, uitslag en evaluatie.
Examenonderdeel
Een onderdeel van het examen. Examenonderdelen komen
overeen met werkprocessen.
Examenprogrammering
Het gedeelte van de onderwijs- en examenregeling waarin zo
concreet mogelijk de toetsing wordt omschreven in al zijn
aspecten. Dit begrip komt niet in de WEB voor.
Examenuitvoering
De voorbereiding, afname en afhandeling van het examen volgens
de regels die in de onderwijs- en examenregeling zijn vastgelegd.
Item
Synoniem voor opgave; een item is een onderdeel van een toets.
Itembank
Een verzameling geordende toetsvragen (items) waaruit volgens
een toetsmatrijs een toets kan worden samengesteld.
Het CITO noemt dit een opgavenbank; uit art. 7.4.8.WEB kan
opgemaakt worden dat “opgave” gelijk is aan het begrip “toets”.
Meerkeuzevraag
Een meerkeuzevraag is een vraag waarbij de deelnemer het goede
antwoord moet bepalen uit verschillende alternatieven.
Normering/normstelling
Beschrijving van de minimale prestatie van een examendeelnemer
ten behoeve van de vaststelling of een kerntaak wordt beheerst.
Binnen een kerntaak wordt vooraf bepaald welke uitslag door de
examendeelnemer minimaal moet worden behaald om voor een
voldoende beoordeling in aanmerking te komen. Indien het hierbij
gaat om één toets, zal dit begrip identiek zijn aan het begrip
cesuur.
Objectiviteit
Objectiviteit is de eigenschap die een toets heeft, als de persoon
die de score vaststelt hierop geen invloed kan hebben.
Open vraag
Een open vraag is een vraagtype waarbij een deelnemer het
antwoord zelf moet formuleren.
Praktijktoetsing
Toetsing van praktijkvaardigheden in een leer- of stagebedrijf of
een examencentrum.
Scoren
Het volgens bepaalde regels toekennen van punten aan
waargenomen prestaties (goede, gedeeltelijk goede en foute
antwoorden).
In plaats van “punten” kunnen hier ook andere vormen van
waardering worden gelezen. Punten kunnen na een
cesuurvaststelling worden omgezet in een uitslag.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 6
Versie oktober 2013
blz. 40
Scoringsvoorschrift
Een scoringsvoorschrift is een onderdeel van het
beoordelingsmodel. In het voorschrift worden vermeld: de
maximaal haalbare toetsscore en de scorepunten en eventueel
nog: de aftrekpunten en de bonuspunten, een en ander afhankelijk
van onder andere goede of gedeeltelijk goede antwoorden. Het
scoringsvoorschrift beschrijft welke antwoorden goed, welke
gedeeltelijk goed en welke als fout moeten worden beschouwd.
Indien mogelijk en nodig wordt omschreven wanneer
bonuspunten worden toegekend, c.q. aftrekpunten in mindering
worden gebracht.
Toets
Een toets vormt de afsluiting van een kerntaak. Van het behalen
van een toets wordt een bewijsstuk uitgereikt.
Zie artikel 7.1.2 WEB.
Toetsconstructiegroep
Toetsconstructiegroepen construeren items en toetsen aan de hand
van een toetsmatrijs. Toetsconstructiegroepen (ook wel
schrijfgroepen genoemd) bestaan vaak uit docenten die de inhoud
van de betreffende kerntaak verzorgen (inhoudsdeskundig).
Toetsconstructiegroepen kunnen gevormd worden per kerntaak,
per opleiding, per branche of instellings-overstijgend (regionaal
of landelijk).
Toetsenbank
Een verzameling toetsen. Zie de toelichting bij itembank.
Toetsmatrijs
Bouwplan voor een toets. Een toetsmatrijs geeft de spreiding
binnen een toets aan; spreiding in de zin van
onderwerpenspreiding en taxonomieverdeling.
De taxonomie slaat op de beheersingsgraad, bijvoorbeeld “weten,
inzien, toepassen”.
Toetsservicesysteem
Een itembanksysteem met extra faciliteiten. Een
toetsservicesysteem is een geïntegreerd en (ten dele)
geautomatiseerd stelsel van procedures voor:
• het opslaan, beheren en onderhouden van itembanken,
• het samenstellen van toetsen uit deze itembanken,
• het oproepen en presenteren van de toets (op papier of via de
computer),
• het analyseren van toetsresultaten.
Waar “item” staat, gebruikt de oorspronkelijke CITO-definitie het
woord *opgave.
Toetstermen
Uitgewerkte werkprocessen. De werkprocessen worden zodanig
bewerkt, dat duidelijk wordt hoe die getoetst kunnen worden.
Ook wel: toetsdoelen, exameneisen of examenspecificaties.
Validiteit
De validiteit van een toets is de eigenschap dat de toets meet wat
de constructeur bedoeld heeft ermee te meten. Aangezien een
toets veel en uiteenlopende bedoelingen kan hebben, zijn er
evenzoveel validiteiten te onderscheiden, die een toets in
verschillende mate kan bezitten. In de literatuur komen veel
verschillende benamingen en definities van validiteiten voor.
Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 6
Versie oktober 2013
blz. 41