Download - OBS Rubenshof

2 Organisatie van de school
2.1Bestuur
2.2Directie
Het bestuur van de Rubenshof is de stichting Delta-onderwijs.
Deze stichting is het bevoegd gezag van alle openbare en alle
katholieke basisscholen in Oosterhout en de kerkdorpen Den
Hout, Dorst en Oosteind, en ook van s.b.o. De Wissel en praktijkschool De Zwaaikom.
Delta-onderwijs zorgt ervoor dat alle voorwaarden aanwezig
zijn om op de scholen goed onderwijs te geven. De identiteit en onderwijsvisie van de school wordt op schoolniveau
bepaald.
Daarnaast probeert Delta-onderwijs mede verantwoordelijkheid te dragen voor ontwikkelingen op het gebied van
onderwijs en voorzieningen voor kinderen in Oosterhout en
de kerkdorpen. Hiervoor werken wij samen met de gemeente
Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen, woningbouwvereniging Thuisvester en vele andere verenigingen en
instellingen in Oosterhout en daar buiten.
Wij zijn erg geïnteresseerd in de mening van de ouders over
onze scholen. Daarvoor houden wij elke twee tot vier jaar een
tevredenheidsonderzoek onder alle ouders van kinderen die op
onze scholen zitten.
De directie van de school bestaat uit een locatiedirecteur, Carla
van Leijsen, en een tijdelijke bovenschoolse directeur, Theo
Vaes. De locatiedirecteur heeft de dagelijkse leiding. Met al uw
vragen kunt u dus in principe bij haar terecht. Als uw vragen
meer op het bestuurlijke vlak liggen zal de locatiedirecteur u
doorverwijzen naar de bovenschoolse directeur.
De tijdelijke bovenschoolse directeur voor de Rubenshof, Theo
Vaes, heeft behalve de Rubenshof ook o.b.s. Sterrendonk en
k.b.s. De Rietgors onder zijn hoede. Naast zijn bestuurlijke
taken, bereidt de bovenschoolse directeur beleidsstukken voor
en ondersteunt hij de locatiedirecteur. Bij afwezigheid van de
directie, kunt u terecht bij de interne begeleider van de onderbouw, Karin Brouwers, of van de bovenbouw, Renate Glerum.
Delta-onderwijs is als volgt te bereiken:
Telefoon:
(0162) 424 551,
Fax:
(0162) 421 615
E-mail:[email protected]
Postadres: Postbus 4318, 4900 CH Oosterhout
Bezoekadres:Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout
Algemeen directeur/bestuurder: Loek Oomen
Dit is juf Gwen
getekend door
Martijn
13
Organisatie van de school
2.3
Medezeggenschapsraad (MR)
2.4Ouderraad
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Van
nieuwe lesmethodes en de groepsindeling tot huisvestingszaken en bijvoorbeeld uitbreiding of fusie van de school. Verder
komt elk onderwerp aan de orde waarvan u vindt dat dat
belangrijk is.
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook (gevraagd of ongevraagd) adviezen aan de directie en beslist mee. De onderwerpen, waarbij de MR instemmings- of adviesrecht heeft, zijn
vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De MR bestaat uit drie uit en door het team gekozen teamleden, en drie uit en door de ouders gekozen ouders. De locatiedirecteur is als adviserend lid aanwezig tijdens de MR-vergaderingen. De MR’en van de scholen worden vertegenwoordigd
in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle
onder Delta-onderwijs ressorterende basisscholen in Oosterhout. Ook de rechten van de GMR zijn vastgelegd in de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS). De GMR geeft (gevraagd
en ongevraagd) adviezen aan het bestuur.
De zittingsperiode van de MR-leden is drie jaar en ieder schooljaar vinden er verkiezingen plaats, in verband met het getrapt
aftreden van de leden.
Voor een goed functionerende MR zijn uw meningen, vragen,
op- of aanmerkingen over kleine of grote schoolse zaken onmisbaar. U kunt uw vragen stellen in de maandelijkse vergaderingen die openbaar zijn en waar u ook zonder directe reden
altijd welkom bent. U kunt ook telefonisch contact opnemen
met één van de MR-leden. Het verslag van elke vergadering
staat op onze website.
Voor informatie:
Marten Bogmans, voorzitter  0162-450566
De ouderraad op de Rubenshof bestaat uit gekozen ouders en
twee leerkrachten.
De taken van de ouderraad zijn:

het organiseren van alle grote feesten en activiteiten op
school, zoals Sinterklaas, kerstfeest, carnaval en het eindfeest

het mede-organiseren van de themadag voor de kleuters en
de schoolreizen voor groep 3 t/m 7

het beheren van de ouderbijdragen (waarover verantwoording wordt afgelegd in het jaarverslag, zie 6.24)

het organiseren van de komst van de schoolfotograaf

het zorgen voor foto’s van een aantal evenementen op
school

het faciliteren van diverse sportevenementen en andere
grote en kleine activiteiten.
Meer inhoudelijke informatie over de ouderbijdrage en activiteiten van ouderraad kunt u vinden in paragraaf 6.24.
Voor informatie:
Carmen Mutsaers, voorzitter  06-52366122
2.5Overblijfraad
Het overblijven op school wordt georganiseerd voor ouders en
door ouders (zie 6.18).
Om in de loop der jaren de flink gegroeide organisatie van het
overblijven te structureren, is er een overblijfraad geïnstalleerd
bestaande uit ouders en andere vrijwilligers. De overblijfraad
is niet belast met de praktische uitvoering van het overblijven,
maar vormt het ‘bestuur’, dat onder verantwoordelijkheid van
de MR haar taken uitvoert. Formeel eindverantwoordelijk is
de directie, die vanuit die verantwoordelijkheid ook contacten
onderhoudt met de MR en de overblijfraad.
Er is een brochure met informatie over het overblijven verkrijgbaar bij de directie. Deze informatie vindt u ook op onze
website.
Met vragen en voor nadere informatie kunt u terecht bij de
overblijfraad:
Carla van Leijsen
 (0162) 452 361
Ilse Verschoof, adm. en fin. zaken  (0162) 741 696
Rebekka van Gennip
 06-28743642 of
 (0162) 452063
Dit is juf Anja
getekend door
Lotte en Damian
14
2.6
Buitenschoolse opvang
2.8
Elk schoolbestuur is verplicht aan de ouders een vorm van buitenschoolse opvang voor hun kind(eren) aan te bieden. In het
schooljaar 2006-2007 zijn door het bestuur de behoefte en de
individuele wensen van ouders met betrekking tot voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens vakanties geïnventariseerd.
Dit heeft ertoe geleid dat Delta-onderwijs een overeenkomst
heeft afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout
(SKO), om voor onze basisscholen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. Het aanbod betreft naschoolse
opvang buiten de basisschool, opvang binnen een zestal van
onze basisscholen en gastouderopvang. Als u van dit aanbod
gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO. Met
deze organisatie sluit u ook een overeenkomst af waarin de
afspraken met betrekking tot de opvang van uw kind worden
vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk.
SKO kan u hierover nader informeren. De kinderen van de Rubenshof worden opgevangen op de locatie “ ‘t Dommelbos”
(bij basisschool De Berkenhof). Op de volgende manier kunt u
informatie verkrijgen of documentatie ontvangen waarmee u
uw kind kunt inschrijven voor de buitenschoolse opvang:

per telefoon 0162-466427

per e-mail
[email protected]

per post: Buitenschoolse Opvang ’t Dommelbos,
Kevelaar 4, 4907 KW Oosterhout.
SKO zal trachten zo spoedig mogelijk alle aanvragen te behandelen en kinderen te plaatsen. Het kan echter voorkomen
dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs,
alle plaatsen bezet zijn. Uw kind wordt dan op een wachtlijst
geplaatst.
2.7
De leerlingen
Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 telt de Rubenshof
453 leerlingen, verdeeld over achttien groepen. Daarnaast
bezoeken 46 kinderen onze voorschool. De kinderen komen
uit de volgende wijken:
Schildersbuurt
Kruidenbuurt
Larenbuurt
Donkenbuurt
Staatsliedenbuurt
Sterrenbuurt
Molenbuurt
Beemdenbuurt
Overige wijken
0
50
100
150
200
250
Team en groepsindeling
Er werken 38 mensen op de Rubenshof: 30 vrouwen en 8 mannen. Zij vervullen de volgende taken en functies:
(Interim) Bovenschools directeur
Locatiedirecteur
Leidster voorschool
Groepsleerkracht 1-2
Groepsleerkracht 3
Groepsleerkracht 4
Groepsleerkracht 5
Groepsleerkracht 6
Groepsleerkracht 7
Groepsleerkracht 8
Ondersteunende leerkrachten
Vakleerkracht muziek
IB onderbouw
IB bovenbouw
Coördinator onderbouw
Coördinator bovenbouw
Conciërge
Secretaresse
15
Theo Vaes
Carla van Leijsen
Dorie Meijs
Maya van Gils
Marjon ten Berge
Ineke Bodar
Dorien Udink
Marie-Claire Geurts
Marijke de Meijer
Renske Snoeren
Miriam van den Borne
Siriyana Ardon
Yolande Mol-Wilthagen
Jacques van der Maden
Jeanne Schellekens
Hendy Oomen
Eline van Lieren
Anja van Helden
Gwen van Dongen
Jessica Jacobs
Jan Jacobs
Anja van Helden
Julia Talla
Marjan Horn
Cathy van de Burgt
Gerda Boeren
Hella Zijlmans
Cathy van de Burgt
Casper Vermeeren
Liselotte van Houwelingen
Heidi Vermeulen
Femke Flipsen
Peter Kerstens
Carlo den Herder
Hendy Oomen
Heidi Vermeulen
Ineke Bodar
Cathy van de Burgt
Paul Overman
Karin Brouwers
Renate Glerum
Yolande Wilthagen
Jeanne Schellekens
Alex Kuijpers
Marianne Rousseau
Jolien Lenselink
Organisatie van de school
2.9Stagiairs
2.10
Naast de vaste leerkrachten zult u het hele jaar door geregeld
andere gezichten in de klas van uw kind zien. Het is gebruikelijk dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op
onze school, als onderdeel van hun opleiding tot leerkracht of
tot klassenassistent.
Een lange stage is de LIO-stage (Leerkracht in Opleiding) en
onderdeel van het laatste jaar van de PABO (Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs), waarbij het de bedoeling is dat
de stagiair(e) gedurende een langere periode geheel zelfstandig voor een groep staat. De leerkracht van wie de groep voor
langere tijd door de LIO wordt overgenomen, begeleidt de LIO
en blijft eindverantwoordelijk voor de groep. Dit jaar hebben
we waarschijnlijk geen LIO-stagiair rondlopen.
Onder het gezag van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, wordt het toezicht op het basisonderwijs
uitgeoefend door de onderwijsinspectie.
Tot de taak van de inspectie behoort:

het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften

het bekend blijven met de toestand van het basisonderwijs,
onder meer door scholenbezoeken

het bevorderen van de ontwikkeling van het basisonderwijs
door overleg met het bestuur, de scholen, het personeel van
de scholen en de besturen van gemeenten en provincie.

het verrichten van andere bij deze wet aan de inspectie
opgedragen taken

het doen van voorstellen aan de minister die zij in het belang van het basisonderwijs nodig acht.
De inspectie heeft steeds toegang tot de scholen. Het bestuur
en het personeel van de school zijn verplicht de inspectie
alle gevraagde inlichtingen te geven over de school en het
onderwijs. Op grond van andere wetten (Gezondheidswet,
Gemeentewet, Arbeidsomstandighedenwet) kunnen andere
rijksinspecteurs bij dat toezicht betrokken worden, bijvoorbeeld
de gezondheids-, arbeids- of brandinspecteur.
De inspectie heeft ook een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs, waar ouders naar toe kunnen bellen bij klachten
over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of
geestelijk misbruik. Dit staat los van en naast de in paragraaf
6.8 genoemde klachtenprocedure.
Inspectie basisonderwijs
Inspectie van het onderwijs
[email protected]
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs
 0800 8015 (gratis)
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
 0900 1113111
Dit is juf Julia
getekend door Luna
16