Nieuwsbrief 01 1415

Nieuwsbrief voor de ouders van
RK basisschool De Walvis
jaargang 17, nummer 1
vrijdag 5 september 2014
Beste ouders,
Maandag waren we blij alle kinderen weer te zien op onze school. Ze hebben
vanzelfsprekend met spanning uitgekeken naar het nieuwe lokaal, de nieuwe leraar
en voor een aantal de nieuwe klas. Aan het einde van de dag uitten alle leerlingen die
we spraken zich enthousiast bij het naar buiten gaan. Ze hadden zin in de volgende
dag. En vanzelfsprekend hopen we dat ze dat het hele jaar hebben. Ons team doet
zijn best voor ieder kind!
John van Bezouw
Directeur
Donderdag 11 september
ouderavond in alle
groepen
Anthonet Kempen
Adjunct directeur
Kalender
- Woensdag 10 september ouderbijeenkomst VVE 8.30-9.30 uur
- Woensdag 10 september groep 3a is vrij
- Donderdag 11 september ouderavond in alle groepen
- Vrijdag 12 september extra schoolbezichtiging 9.00 tot 10.30 uur
- Dinsdag 16 september Prinsjesdag alle leerlingen vrij
- Woensdag 17 september groep 3b is vrij
- Woensdagmiddag 17 september na schooltijd: schoolfotograaf voor foto’s met broertjes en zusjes
- Donderdag 18 september tijdens schooltijd schoolfotograaf voor groepsfoto’s en individuele foto’s
- Vrijdag 19 september nieuwsbrief 2 verschijnt
- Woensdag 24 september groep 4a is vrij
- Woensdag 24 september extra schoolbezichtiging 9.00 tot 10.30 uur
- Maandag 29 september NIO afname groep 8
- Dinsdag 30 september start Kinderboekenweek: Voorleesavond
- Woensdag 1 oktober groep 4b is vrij
- Donderdag 2 oktober schoolbezichtiging 9.00 tot 10.30 uur
…..
- Donderdag 13 november studiedag hele school: alle leerlingen vrij
- Woensdag 19 november studiedag onderbouw: alle kleuters vrij
De sluitingsdatum voor Nieuwsbrief 2 is woensdag 17 september aanstaande.
Personeel
- Op de laatste schooldag werd voor ons bekend dat meester Fabian van Baren, gymleraar voor groep 3 t/m 8,
is aangenomen op een school voor voortgezet onderwijs. Dit betekent voor hem een verbetering omdat hij
daar fulltime kan werken. Voor ons en vooral voor de kinderen is dit vanzelfsprekend jammer.
Gelukkig hebben wij zeer snel vervanging kunnen regelen. Remo Kolfschoten kan per direct bij ons beginnen
als vakleerkracht bewegingsonderwijs en zal de komende periode meester Fabian vervangen. Tegelijkertijd
zal conform ons bestuursbeleid een sollicitatieprocedure starten naar de functie van gymleraar voor onze
school.
- Juf Lindsey de Smalen-Streekstra is helaas nog niet volledig hersteld. De ouders en kinderen van groep
Anemoonvis zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Juf Evelien Massink zal haar voorlopig volledig vervangen.
pag 1
Stagiaires
- In onze school geven we studenten van de PABO de gelegenheid om stage te lopen en op te leiden tot
afgestudeerde leerkrachten. Bij aanvang van het schooljaar zijn twee studenten met hun LIO-stage gestart op
De Walvis. De LIO stage vindt plaats in het laatste jaar van de opleiding en de student loopt dan een langere
periode achter elkaar stage en staat ook zelfstandig voor de klas. In groep 5B is Laura Rutten met haar stage
gestart en in groep Zeehond Marjolijn Bosland. De ouders van de betreffende groepen zijn d.m.v. een brief
geïnformeerd.
Informatieavond
Donderdag 11 september is weer de jaarlijkse informatieavond. Alle leerkrachten ontvangen u dan graag in hun
lokaal, om te vertellen over alle bijzonderheden in hun leerjaar. Wij hopen vanzelfsprekend op ruime
belangstelling. Deze avond is niet bedoeld om te praten over individuele kinderen.
U ontving deze week al een aparte uitnodigingsbrief. Wilt u, ook als u niet in de gelegenheid bent de avond te
bezoeken, het strookje bij de leerkracht (laten) inleveren?
De informatieavond wordt in twee delen aangeboden om ouders met meer kinderen zo veel mogelijk de
gelegenheid te bieden de groepen van hun kinderen te bezoeken:
19.00 – 20.00 uur voor de groepen 3, 4, 6/7, 7 en 8
20.15 – 21.15 uur voor de kleutergroepen en de groepen 5 en 6
Tussen ca. 19.45 en 20.15 uur staat er een kopje koffie/thee in de aula voor u klaar!
Nieuwsbrief en DigiDuif
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u vrijwel iedere twee weken op vrijdag onze highlights via het oudste kind
van een gezin op papier. In de highlights staan alle belangrijke data en de onderwerpen uit de nieuwsbrief.
Vervolgens staat vanaf diezelfde vrijdag onze nieuwsbrief altijd op onze website. Daarnaast ontvangen meerdere
ouders de nieuwsbrief digitaal via SchoolBericht.
Vanaf heden gaan wij stapsgewijs over op een ander systeem om berichten te sturen via internet, genaamd
DigiDuif. Ons bestuur, Stichting Panta Rhei, heeft DigiDuif voor al haar scholen aangeschaft.
DigiDuif zal hopelijk rond de herfstvakantie goed werken en wordt in eerste instantie ingezet om de nieuwsbrief te
verspreiden. Daarna zullen veel brieven alleen nog via Digiduif worden verspreid en stoppen we met
SchoolBericht.
De komende weken starten we met de voorbereidingen. U ontvangt binnenkort een persoonlijke brief met code.
Ook ontvangt u t.z.t. informatie over de werking en mogelijkheden van DigiDuif.
We zullen er naar streven dat alle ouders zich gaan aanmelden en onze berichten goed kunnen ontvangen.
Schoolfotograaf
Op woensdagmiddag 17 september komt de schoolfotograaf na schooltijd op De Walvis voor “broertjes en
zusjesfoto’s”. Als u deze foto’s wilt laten maken, dient u zich vooraf in te schrijven via de inschrijflijsten, die van
dinsdag 9 september tot en met vrijdag 12 september in de aula hangen.
Op donderdag 18 september komt de schoolfotograaf onder schooltijd individuele foto’s maken en de
groepsfoto’s.
Tenslotte is het belangrijk om te weten dat de ouderraad deze activiteit voor onze school organiseert, waarvoor
onze dank natuurlijk!
pag 2
Aanmelden van jongere broertjes en/of zusjes
De komende periode zullen wij waarschijnlijk meerdere aanmeldingen krijgen van nieuwe ouders die hun
kinderen willen aanmelden voor 1 oktober vanwege de nieuwe regeling: één aanmeldleeftijd.
Voor de zekerheid willen wij alle ouders vragen om de jongere broertjes en zusjes z.s.m. in te schrijven, zodat wij
deze plekjes kunnen garanderen. Hiervoor kunt u een inschrijfformulier bij onze administratie ophalen.
Verder kunt u eventuele nieuwe ouders attenderen op onze extra schoolbezichtigingen. In de maand september
hebben we naast onze gebruikelijke schoolbezichtiging op de eerste donderdag van de maand nog twee extra
momenten gepland op vrijdagochtend 12 september en woensdagochtend 24 september. Ouders die interesse
hebben, kunnen zich hiervoor (telefonisch of per mail) opgeven bij de administratie.
Vrije woensdagen en studiedagen
Zoals gebruikelijk heeft iedere week een groep op woensdag vrij. Op de jaarplanning kunt u zien wanneer de
groep voor uw kind een vrije dag heeft. Voor de kleuters is het dit schooljaar anders. Onze leraren van de
onderbouw hebben dit schooljaar wederom studiedagen specifiek over jonge kinderen. Daarom hebben we er dit
schooljaar voor gekozen om de onderbouwgroepen gezamenlijk vrij te geven. U kunt deze studiedagen ook op
de jaarplanning vinden, maar voor de volledigheid melden wij ze hier ook: Alle kleutergroepen zijn vrij op
woensdag 19 november en woensdag 15 april. De oudere kinderen zijn deze dagen niet vrij.
De studiedagen voor de hele school staan ook op de kalender. Deze staan gepland op donderdag 13 november,
woensdag 14 januari en dinsdag 7 april. Op deze studiedagen zijn alle leerlingen vrij.
Gevonden voorwerpen
Onze bak met gevonden voorwerpen is alweer vol! Rond Prinsjesdag willen we deze bak gaan legen, maar als u
nog iets mist, wilt u dan z.s.m. komen kijken? U kunt zich dan melden bij onze administratie.
Ouders op het schoolplein
Als u uw kind komt ophalen en u wacht op het schoolplein, wilt u dan achter de hekjes plaats nemen? Hierdoor
kunnen wij beter overzicht houden op uw kind en blijft het veiliger op het schoolplein. Bij voorbaat dank!
Nieuwe rekenmethode
Eind vorig schooljaar hebben we gekozen voor een nieuwe rekenmethode. Het gaat om de nieuwste versie van
De Wereld in Getallen. De vorige versie van deze methode gebruikten we al geruime tijd.
De rekenstof blijft min of meer gelijk. De manier van aanbieden verandert fors. Zo wordt meer gebruik gemaakt
van het digitaal schoolbord, meer van de computers en we kunnen beter op meer niveaus lesgeven. Tijdens de
informatieavond op 11 september kunt u de materialen zelf zien.
We willen de nieuwe rekenboeken netjes houden. Ze zullen zo´n 10 jaar mee moeten gaan.
Daarom vragen wij vele handen om de boeken van folie te voorzien! Alle hulp is meegenomen.
Hebt u zin en tijd om te helpen? U kunt uw naam doorgeven aan de leraar van uw kind. Daarna wordt u
benaderd.
Levelwerk
Binnen de Walvis willen we graag de kinderen onderwijs op maat aanbieden. Een groep kinderen heeft behoefte
aan uitdaging. Om daaraan tegemoet te komen hebben we twee jaar geleden het Levelwerk binnen onze school
ingevoerd voor de groepen 3 tot en met 8 en voor de kleuters de Slimme Kleuterkist. Levelwerk biedt
verrijkingswerk voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Door de basisstof compact aan te bieden (zonder de extra
oefening die andere kinderen wel nodig hebben), wordt er voldoende tijd vrijgemaakt voor het uitdagende, maar
pittige Levelwerk. Wij informeren u indien uw kind daarmee gaat werken.
pag 3
VOORLEESAVOND
Op dinsdag 30 september is de jaarlijkse voorleesavond!
Voor de groepen 1 t/m 5 wordt voorgelezen en voor 6 t/m 8 is er een
voorleeswedstrijd. Dit alles staat in het teken van de Kinderboekenweek
met dit jaar als thema: “Feest”.
Waarom Feest? Er wordt feest gevierd omdat VARA’S Kinderen voor
kinderen 35 jaar bestaat. Daarnaast bestaat de Kinderboekenweek 60
jaar!
Tijdens het voorlezen is er voor de ouders, opa’s, oma’s etc. en na het
voorlezen natuurlijk ook voor de kinderen, koffie/thee/limonade met wat
(zelfgebakken) lekkers te koop.
De opbrengst van deze avond gaat naar ”nieuwe” boeken voor in de
schoolbibliotheek.
Voor het slagen van deze avond doen wij een beroep op voorlezers en
bakkers, die zich kunnen opgeven via inschrijfformulieren die vanaf
woensdag 17 september bij alle klassen komen te hangen.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief, maar noteer de datum
vast in uw agenda!
Wij hopen op jullie bijdrage en zien uit naar een gezellige avond.
Het bieb-team.
pag 4
Schoolmaatschappelijk werk op de Walvis
Beste Ouders/Verzorgers,
Net als voorgaande jaren ben ik dit schooljaar weer als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan de
Walvis.
Als schoolmaatschappelijk werker ben ik er voor de leerlingen, hun ouders en de school. U kunt met mij praten
als u zich zorgen maakt om uw kind. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Voor het delen van informatie
over uw kind is uw toestemming nodig. Wanneer u een gesprek wilt met het schoolmaatschappelijk werk dan
kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van de school. Het kan ook zijn dat de
school zich zorgen maakt om uw kind. Aan u wordt dan gevraagd of ik contact met u mag opnemen. In beide
gevallen maken we een afspraak om kennis met elkaar te maken en samen te kijken wat we kunnen doen aan de
zorg rondom uw kind.
Aan welke vragen kunt u denken? Een aantal voorbeelden:
• Mijn kind luistert niet goed naar mij, wat kan ik daar aan doen?
• Mijn kind wil niet goed eten of slapen, wat nu?
• Soms is het thuis best moeilijk, kan ik daar eens met iemand over praten?
• Heb ik recht op een bepaalde financiële tegemoetkoming voor mijn kind?
In principe ben ik op donderdag aanwezig op school.
In overleg met school zal ik mij ook aan de leerlingen van de bovenbouw
voorstellen.
Ook kunt u via de mail contact met mij opnemen.
Mijn mailadres is [email protected]
Met vriendelijk groet,
Maaike de Ruiter-Oost.
Schoolmaatschappelijk werker.
Stichting Plus-Support.
pag 5
Activiteit buiten school
Ter kennisneming
Kinderopvang bij Vlietkinderen: meer dan alleen opvang!
De scholen zijn weer begonnen. Voor uw kinderen kan dat betekenen dat zij ook weer
naar de kinderopvang (van Vlietkinderen) gaan. Vlietkinderen biedt opvang aan voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op mooie, goed onderhouden en veilige locaties –
meestal dichtbij basisscholen - in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen.
Vlietkinderen kinderopvang biedt u en uw kinderen meer dan opvang alleen. Onze
dienstverlening en service bevat onder andere:
- Ontbijtservice;
- Zwemles;
- Huiswerkbegeleiding;
- Lunchgemak bij de tussenschoolse opvang.
En natuurlijk een uitgebreid activiteitenaanbod met veel aandacht voor bewegen,
muziek, dans, natuur en creativiteit.
Heeft u kinderen in de kinderdagopvang/peuteropvang dan bieden wij (warme)
lunchmaaltijden, voeding, luiers en educatieve speel-leer methoden voor kinderen van
drie jaar en ouder om hen voor te bereiden op de basisschool.
Kijk snel op www.vlietkinderen.nl
NIEUW!
 Wij halen nu ook uw kind(eren) op bij de basisscholen De Dijsselbloem en
Essesteijn in Voorburg. Deze kinderen bieden wij naschoolse opvang in onze
prachtig gelegen naschoolse opvang locatie Stoer & Robuust.
 Bij Vlietkinderen kindercentrum Splash in Leidschendam kunt u terecht voor
kinderopvang onder schooltijd van 07.30 tot 15.30 uur, woensdag tot 12.30 uur
(naast basisschool de Zonnewijzer in Leidschendam).
U kunt zich NU aanmelden! [email protected] / 070 317 59 59
Weet u dat u bij Vlietkinderen ook flexibele- en vakantie opvang (ook zonder contract)
kunt afnemen?
pag 6