AT_2014_KinderRijk_web - Verenigde Scholen JA Alberdingk Thijm

SCHOOLgids 2014-2015
KinderRijk
NAARDEN
SCHOOLgids 2014-2015
KinderRijk
Beethovenlaan 75
1411 HR Naarden
035 - 767 60 01
[email protected]
www.basisschoolkinderrijk.nl
Voorwoord
Uw dochter of zoon gaat naar één van de scholen die is aangesloten bij de Verenigde
Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). Dit is een groep van scholen in het primair en
voortgezet onderwijs in het Gooi. Alle scholen hebben een katholieke grondslag,
met uitzondering van twee algemeen-bijzondere basisscholen.
De VSAT zet sterk in op tweetaligheid/internationalisering en ICT, oftewel: Learning
Beyond Boundaries. Dit houdt in dat de scholen worden gestimuleerd in het invoeren van tweetalig onderwijs en dat ICT zoveel mogelijk zal worden geïntegreerd in
het onderwijs; elke school geeft hier op een eigen manier invulling aan. Meer dan
de helft van onze basisscholen biedt inmiddels Early English aan: dit varieert van
een aantal uren per week les in het Engels vanaf groep 1 tot aan de helft van het
lesprogramma. Vroeg tweetalig onderwijs geeft leerlingen een grote voorsprong in
het vervolgonderwijs. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat leerlingen die op
jonge leeftijd een tweede taal leren een hoger eindniveau halen.
Steeds meer scholen combineren het Early English met het International Primary
Curriculum (IPC). In het IPC worden de wereldverkennende en kunstzinnige vakken
geïntegreerd aangeboden. Aan de hand van thema’s ontwikkelen de leerlingen
kennis en vaardigheden in de verschillende vakken.
Daarnaast zijn al onze scholen ruim voorzien van computers, laptops, digiborden en
steeds meer scholen beschikken over iPads. Ook wordt veel digitaal lesmateriaal
ontwikkeld door onze leerkrachten. Leerlingen vanaf groep 5 die vooruit lopen
op school en belangstelling hebben voor techniek, kunnen in aanmerking komen
voor deelname aan de lessenserie Leren Programmeren. Indien uw dochter/zoon
hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u in de loop van het schooljaar meer
informatie.
Voor meer informatie over de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm verwijs ik u
naar de website www.atscholen.nl. We wensen de leerlingen en u een inspirerend
jaar!
Namens het schoolbestuur,
Theo Brok,
Bestuursvoorzitter
Inhoud
1 Ons onderwijs
7
8Ouders
Visie en uitgangspunten
7
Het belang van betrokkenheid van ouders
Vernieuwend onderwijs
7
De Activiteitenraad
Een school voor elk kind
7
Medezeggenschapsraad
Kenmerken van ons onderwijs
7
Vrijwillige ouderbijdrage
Competenties
7
Informatievoorziening aan ouders
Het leren van kinderen
8
Ouderportaal
2 De organisatie van de school
9
9 Algemene informatie
Thuisgroepen
9
Belangrijke data
Atelierrooster
9
Bewegingsonderwijs
Leerlijnen
10
Hoofdluis; er is iets aan te doen!
Portfolio
10
Dieren in de school en op het schoolplein
Groepsindeling 11
Eten en drinken
ICT
11
Mobiele telefoons
Early English
11
Naschoolse opvang Ravelijn
3 Terugblik op het onderwijs in 2013 – 2014
12
Schoolfotograaf
Inspectie
13
Schooltijden
Opbrengsten
13
Verlof
4 Vooruitblik op het onderwijs in 2014 – 2015
15
Verjaardagen
5Leerlingen
16
Privacybeleid
Inschrijven leerlingen
16
Ziek melden/Verzuim
Voor het eerst naar school
16
10 Locatie en contact
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
16
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Wat maakt uw kind mee
17
Schoolkeuzes in het Gooi
Volgen van leerlingen
17
De zorg voor leerlingen
19
Beleid van aanmelding
19
6 De school als veilige omgeving
21
Als u een klacht heeft over de school
21
Schorsing, time-out en verwijdering
23
Ongevallen
24
Afspraken voor vervoer met auto’s
24
Verzekeringen
24
7 Het team
26
Directie26
Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
26
Scholing van leerkrachten
26
Vervanging bij ziekte, compensatieverlof of verlof
26
4
Schoolgids 2014-2015
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
35
37
38
KinderRijk
5
1 – Ons onderwijs
Visie en uitgangspunten
Vernieuwend onderwijs
Basisschool KinderRijk is een school voor vernieuwend onderwijs. Het onderwijsconcept van de school is gebaseerd op ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
Gekozen is voor dit onderwijsconcept omdat praktijkervaringen en onderzoek
laten zien dat een dergelijk concept het beste aansluit bij de wijze waarop kinderen zich ontwikkelen en leren. Met de stichting van een dergelijke school in de
regio wordt de diversiteit van het scholenaanbod uitgebreid.
Een school voor elk kind
Op onze school zijn alle kinderen welkom ongeacht hun sociale achtergrond,
huidskleur, sekse, seksuele geaardheid en speciale onderwijsbehoeften.
Het onderwijs is afgestemd op het bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen. Kinderen verschillen van elkaar wat betreft ontwikkelingsniveau en ontplooiingsmogelijkheden. Elk kind is uniek!
Kenmerken van ons onderwijs
Kinderen ontwikkelen zichzelf binnen een optimaal pedagogisch klimaat. Een rijke
leeromgeving is van belang voor de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.
• Niet de leerstof maar het kind staat centraal.
• De unieke kenmerken van het kind zijn van belang.
• Kinderen zijn in staat om zelfstandig te werken aan hun competenties.
• De leerkracht is bemiddelaar tussen kind en leerstof.
Competenties
Kinderen komen na hun schoolloopbaan in onze maatschappij terecht. Van hen
wordt verwacht dat ze competenties bezitten die van belang zijn voor het welslagen in de samenleving. Hiervoor wordt de basis gelegd in het onderwijs.
Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van de volgende competenties:
• Planmatig kunnen werken.
• Het kunnen reflecteren op eigen mogelijkheden en verworvenheden binnen
de school.
• Verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de eigen ontwikkeling.
• Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen.
• Vertrouwen hebben in eigen kunnen.
• Zorgdragen voor een ander en met anderen kunnen samenwerken.
KinderRijk
7
Het leren van kinderen
Ieder kind leert op een andere manier. Daarom bieden we de leerstof door middel van verschillende materialen en methodes aan. We gebruiken voor taal en
rekenen de gangbare boeken, wij vullen deze lesstof aan met materiaal dat aansluit bij hoe een kind leert. Ook proberen we waar mogelijk verschillende vakgebieden te combineren door in thema’s te werken. Uitgangspunt hierbij is de
leefwereld van het kind; we proberen zoveel als mogelijk situaties te creëren die
kinderen herkennen. Kinderen werken zelfstandig of met elkaar. Naast instructies
in kleine groepen wordt er samengewerkt aan bepaalde taken, kinderen ondersteunen elkaar waar nodig. Hierdoor leren de kinderen met en van elkaar.
2 – De organisatie van
de school
Thuisgroepen
Kinderen zitten in een onder-, midden- of bovenbouwgroep. Dit noemen we de
thuisgroep. Deze groep heeft een vaste leerkracht. In de thuisgroep worden de
basisvakken taal en rekenen gegeven in niveaugroepen. Ook vinden er in de thuisgroep gezamenlijke activiteiten plaats zoals kringactiviteiten, eten/drinken en sociale activiteiten. Daarnaast heeft de thuisgroep een belangrijke pedagogische
functie. Ieder kind heeft behoefte aan een veilige omgeving. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en om tot leren te kunnen komen. De kinderen hebben dus een eigen thuisgroep waar relaties met leeftijdsgenootjes kunnen ontstaan en gebouwd kan worden aan de relatie met de
vaste leerkracht.
Atelierrooster
Op KinderRijk werken we volgens het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De schooldag wordt ingedeeld in 4 voor de kinderen zeer herkenbare blokken, ateliers genoemd. De leerkracht start het atelier met een stukje klassikale
uitleg. Daarna gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met hun weektaken. Hierdoor kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau aan het werk. Het rooster op
KinderRijk ziet er als volgt uit:
8
Schoolgids 2014-2015
Start inloop voor ouders
Ouders kunnen even iets gezamelijk met de kinderen doen, bv. samen een boekje lezen, een keuze opdracht doen, plannen van de weektaak of werkjes van de
vorige dagen bekijken.
Kring
De leerkracht start de dag met een gezamenlijk
Kring gesprek, waarbij bijvoorbeeld de kinderen
vertellen wat ze afgelopen weekend beleefd hebben.
1ste atelier
Taal. In een taalatelier vinden er activiteiten rondom taal en spelling plaats. Denk hierbij ook aan ervarings-
teksten schrijven en, onderzoeksvragen formuleren.
KinderRijk
9
Groepsindeling
Pauze
2de atelier
Rekenen. In het rekenatelier wordt gerekend uit
de methode maar ook kunnen er rekenactiviteiten
worden gedaan in samenhang met het thema of
het lopende project.
3de atelier
Zelfstandig werken (aan taal, rekenen, thema etc).
In dit schooljaar hebben we vier groepen:
Groep 1/2 en groep 3/4: zij vormen samen de onderbouw.
Groep 5/6 vormt de middenbouw en groep 7/8: de bovenbouw.
We streven naar groepen van 20 tot 25 leerlingen. Aan de start van dit schooljaar
zijn alle groepen rond de 13 leerlingen. Gedurende het schooljaar zullen er in alle
groepen leerlingen bijkomen.
Pauze
4de atelier
Wereldorientatie,
Early English,
Techniek of
Expressie vakken (muziek, handvaardigheid, drama)
ICT
Daarnaast krijgen alle groepen 2x in de week bewegingsonderwijs van een
vakleerkracht.
Elke thuisgroep heeft de beschikking over een digitaal schoolbord en laptops.
Ook beschikt de school over tablets. Hierdoor worden de lessen interactiever
gemaakt, kunnen leerlingen gebruik maken van oefensoftware op maat, beschikken over de informatie die ze nodig hebben voor hun (onderzoeks)vragen en kunnen ze het geleerde op verschillende manieren vormgeven en presenteren.
Leerlijnen
Early English
Uitgangspunt van ons onderwijs zijn de leer- en ontwikkelingslijnen voor de verschillende vakgebieden. De door het ministerie geformuleerde kerndoelen zijn
daarbij leidend. Een leerlijn geeft de verschillende stappen aan die kinderen
moeten doorlopen in hun leerproces. Er is een basispakket leerlijnen voor de vakgebieden taal en rekenen. De vakgebieden in het 4de atelier worden zoveel
mogelijk in een thema aangeboden als samenhangend geheel.
Elke groep krijgt minimaal 1x per week 45 minuten les in het Engels. Deze lessen
sluiten aan bij het thema van de thuisgroep. Deze lessen worden door de leerkrachten zelf gegeven met ondersteuning van een native speaker.
Portfolio
Ieder kind heeft een eigen portfolio. In het portfolio worden de taken en de ontwikkeling hiervan bijgehouden. Deze doelen/taken in het portfolio worden in
overleg tussen de leerkracht en leerling bepaald. De leerkracht geeft in meer of
mindere mate sturing aan de afgesproken taken. De vorderingen in het portfolio
worden frequent met de kinderen besproken. Elke week vindt er een moment
plaats waarin de leerkracht bespreekt of en welke zaken de leerling in zijn/haar
portfolio kan doen. De ouders worden met regelmaat betrokken bij deze portfoliogesprekken. Naast het portfolio worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden in een leerlingvolgsysteem.
10
Schoolgids 2014-2015
KinderRijk
11
3 – Terugblik op
het onderwijs in 2013-2014
Terugblik
Het afgelopen schooljaar is aandacht besteed aan de volgende zaken:
• We hebben het werken met groepsplannen verder verbeterd en verfijnd.
In de groepsplannen wordt vastgelegd aan welke leerdoelen wordt gewerkt,
wanneer en hoe dat gebeurt. Hierbij maken we gebruik van het principe van
HandelingsGericht Werken (HGW) waarbij de onderwijsbehoeften van de
leerling het uitgangspunt zijn.
• Afgelopen schooljaar is ook veel aandacht besteed aan het veiligheidsgevoel
van de leerlingen in en rond de school en hebben we afspraken mbt de sociale
omgang vernieuwd en sterker neergezet. Hierbij is gebruik gemaakt van de
expertise binnen de Verenigde Scholen Alberdingk Thijm en van derden.
• We hebben het systeem HOREB (Handelingsgericht Observeren, Registreren,
Evalueren van de Basisontwikkeling) geïmplementeerd. Dit is een observatieen registratiesysteem voor de onder-, midden- en bovenbouw waarmee de
kinderen worden gevolgd op een wijze die past bij ons onderwijs. Goed
kijken naar kinderen staat centraal om vervolgens zinvolle activiteiten voor ze
te maken. HOREB is een systeem dat heel goed past bij het OGO onderwijs.
• Taal is ook afgelopen jaar een belangrijk speerpunt geweest. We hebben
met elkaar uitdagende activiteiten bedacht waarbij de verwerving van
verschillende aspecten van taal door de leerlingen wordt bevorderd, zonder
met de methode te werken.
• In groep 1, 2 en 3 heeft een native speaker les in het Engels gegeven en
hebben Mirjam van Vliet en Lotte Edelman, de onderbouwleerkrachten,
de cursus English Teacher Training Programme gevolgd. Zij zijn nu voldoende
onderlegd om les in het Engels aan meerdere groepen te geven en kunnen
hiermee het Early English vorm geven.
12
Schoolgids 2014-2015
Inspectie
De onderwijsinspectie heeft in maart 2014 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op
KinderRijk. De onderwijsinspectie heeft een basisarrangement afgegeven hetgeen betekent dat de kwaliteit van onderwijs als voldoende is beoordeeld. We
hebben het afgelopen jaar een aantal verbeteringen doorgevoerd zoals het nog
beter volgen van de leerlingen en hun vorderingen. De onderwijsinspectie is positief over de ontwikkeling die KinderRijk doormaakt en de verbeteringen die wij
het afgelopen jaar hebben doorgevoerd.
Zelf vinden wij het voor ons onderwijs belangrijk om onze planning en evaluatiecyclus verder te verbeteren. We gaan (nog) scherpere analyses maken over ons
onderwijs op ‘leerlingniveau’ en op ‘schoolniveau’.
Opbrengsten
De opbrengsten worden jaarlijks gemeten door de Cito-toetsen.
In het schooljaar 2013-2014 zijn er 4 leerlingen naar het voortgezet onderwijs
gegaan. De leerlingen van groep 8 hebben de Cito-eindtoets gemaakt Belangrijk is
dat alle leerlingen van groep 8 naar de school kunnen die bij hen past: 2 leerlingen
zijn naar een havo/vwo-school gegaan en 2 leerlingen naar het vmbo. Wij zijn trots
hoe alle 4 de leerlingen zich gedurende de tijd die zij op KinderRijk zijn geweest
zich ontwikkeld hebben en nu naar een passende vervolgopleiding zijn gegaan.
KinderRijk
13
4 – Vooruitblik op
het onderwijs in 2014-2015
Vooruitblik
Per jaar stellen we vast wat onze speerpunten zijn voor het aankomende schooljaar:
• We gaan ons schoolbreed verder ontwikkelen op het gebied van Ontwikkeling
Gericht Onderwijs, waarbij we door een een begeleider van De Activiteit
(het OGO trainingsinstituut) worden begeleid om onze kennis te vergroten.
Hierdoor zullen we het HOREB systeem (Handelingsgericht Observeren,
Registreren, Evalueren van de Basisontwikkeling) nog effectiever kunnen
gebruiken.
• Onze visie staat als een huis en het kwaliteitszorgplan is op orde. We hebben eenduidige beleidsplannen op het gebied van taal, rekenen, sociaalemotionele ontwikkeling en zorg. Dit schooljaar gaan we beleidsplannen
maken voor Engels, het thematisch onderwijs en de portfolio’s.
• Teamleden die nog geen ETTP (Early English Teacher Training Programme)
hebben gevolgd zullen dat dit of volgend schooljaar gaan doen, zodat het
Engels onderwijs professioneel vormgegeven kan blijven worden, conform
het beleid van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm. In de groepen
waar er nog geen leerkracht is die ETTP heeft gedaan zal een native speaker
Early English geven.
• Wij zullen ook deel gaan nemen aan het ‘leren programmeren’ programma
dat stichtingsbreed wordt aangeboden. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen door ons uitgenodiged worden en in overleg met ouders
kan deelname plaatsvinden.
KinderRijk
15
5 – Leerlingen
Inschrijven leerlingen
Om nieuwe ouders te informeren zullen er verschillende informatieochtenden en
-avonden worden gehouden. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken met de
directie, om de school eens te komen bekijken, sfeer te proeven en vragen te
stellen. Na een gesprek en een rondleiding besluit u misschien uw kind bij ons op
school in te schrijven. Dat kan op dat moment, maar een vervolgafspraak maken
is ook mogelijk. In verband met de planning is het voor ons prettig om ± 9 maanden voordat uw kind op school komt, een inschrijfformulier te hebben.
Voor het eerst naar school
Als uw kind vier jaar wordt mag het voor het eerst naar de basisschool. Een maand
voordat uw kind vier jaar wordt mag het na een afspraak met de leerkracht een
aantal dagdelen komen wennen. Uw kind kan dan alvast kennis maken met de
nieuwe leerkracht en de overige leerlingen. Het is onze ervaring dat de meeste
kinderen dan weinig problemen ondervinden. Helaas is het niet in alle perioden
van het schooljaar mogelijk of wenselijk om wendagen in te plannen. Bijvoorbeeld
wanneer uw kind na de Kerst- of grote vakantie op school komt is de tussenliggende periode te lang. In de weken voor kerst en voor de zomervakantie zijn er
vaak ook allerlei activiteiten gepland waardoor het in deze perioden moeilijk is
om wendagen te plannen waarbij uw kind de aandacht krijgt die nodig is.
Een vierjarige kleuter zal nog moeten wennen aan de nieuwe omgeving en de
schooltijden. Als in de beginperiode (zolang uw kind nog vier jaar is) blijkt dat de
hele schooldag te vermoeiend is, kunnen er in overleg met de leerkracht afspraken gemaakt worden om uw kind enkele dagdelen thuis te houden. Als uw kind
vijf jaar is geworden, is het leerplichtig en moet het naar school.
De opvang van nieuwe leerlingen in de school
veel aandacht aan het sociale klimaat op school. Uw kind moet zich in de eerste
plaats veilig en op zijn of haar plek voelen Het is voor de begeleiding door ons,
voor uw kind van belang dat wij zo spoedig mogelijk alle gegevens van de oude
school ontvangen (onderwijskundig rapport en een uitschrijfbewijs). Definitieve
inschrijving van uw kind vindt plaats nadat wij het onderwijskundig rapport van de
vorige school hebben ontvangen.
Wat maakt uw kind mee
Voor kinderen is het belangrijk dat u belangstelling toont voor de bezigheden van
uw kind op school. Het kan zijn dat uw kind bijna niets of weinig over school vertelt. Om dat vertellen te stimuleren kunt u gerichte vragen stellen over de afgelopen schooldag. Bijvoorbeeld: ”Heb je vandaag gymnastiek gehad?”; “Waar heb je
mee gespeeld?”. Het kind heeft op een dag zoveel meegemaakt dat het moeilijk
is om op een algemene vraag antwoord te geven. Een kleuter kan een schooldag
nog niet overzien. Om u op de hoogte te stellen van wat er zoal op een schooldag
gebeurt, wordt er werk van de kinderen (tekeningen, rekenwerk, knutselwerk) in de
klas tentoongesteld. Op de tafel met de tekst ‘werk om trots op te zijn’ kunt u aan
het begin (inloop) of einde van de dag onder andere dit werk bekijken.
Volgen van leerlingen
De ontwikkeling van de kinderen en hun leerproces wordt op twee manieren
gevolgd. Ten eerste: met de leerlijnen kan er precies bijgehouden worden wat het
kind al kan en weet en welke volgende stappen het moet maken. Kinderen kunnen
dit volgens hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden en tempo doen. Het ene kind
zal dit iets sneller doen het andere kind iets langzamer. Daarnaast wordt de ontwikkeling bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem. Op deze manier kunnen
we tijdig signaleren of er een stagnatie optreedt, of dat een kind zich juist sneller
ontwikkelt. Hierop kunnen we ons onderwijs voor dat kind dan aanpassen. We
gebruiken hierbij ook regelmatig toetsen die bij de methodes horen, maar ook de
bekende Cito-toetsen.
Wanneer uw kind van een andere basisschool komt is het erg spannend om te
starten op een nieuwe school. De meeste kinderen hebben tijdens het proces van
aanmelding al een dag meegelopen met de groep en zijn daarbij door een klasgenootje wegwijs gemaakt in de school. Hij of zij heeft dan ook al kennis kunnen
maken met de leerkracht. Toch kan het voorkomen dat de kinderen enigszins van
slag zijn. Dit vraagt van de school enig inlevingsvermogen. Wij besteden dan ook
16
Schoolgids 2014-2015
KinderRijk
17
De zorg voor leerlingen
We zijn een groeischool en zijn daarom gericht op de toename van het aantal leerlingen. We besteden daarom veel aandacht aan de intake van nieuwe leerlingen.
Voor alle leerlingen die worden aangemeld volgen wij de volgende stappen.
• Intakegesprek met ouders.
• Tijdens dit gesprek wordt er informatie over de school gegeven en proberenwij een beeld te krijgen van het kind.
• Lezen van beschikbare informatie en eventuele onderzoeksverslagen van de
vorige school.
• Directie en/of de intern begeleider van onze school zoekt ook altijd contactmet de huidige school om extra informatie te verkrijgen.
• Eventueel komt het kind een dag of meerdere dagen “op visite”. Hierdoor
krijgen wij een completere eerste indruk van het kind.
• Centraal in de intake staat het belang van het kind en de mogelijkheden van
de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen.
De directie kan de ouders adviseren om niet tot inschrijving over te gaan,
of besluiten tot het niet aannemen van het kind als het onderwijsconcept niet
past bij het betreffende kind of de zorg, die het kind nodig heeft, niet kan
worden geboden.
Op onze school worden de bovenstaande stappen dus ook genomen bij aanmelding van:
• Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie
Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband WSNS.
• Een leerling die wordt teruggeplaatst van een school voor speciaal basis­
onderwijs (SBO).
Beleid van aanmelding
De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling
geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/
ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de
betreffende school terecht kan.
Als het niet past
Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan
bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het
best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden
KinderRijk
19
aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de
resultaten van het onderzoek met een advies. De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 6 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en
begeleiding wordt aangeboden. Afhankelijk van het advies kan een leerling
geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan
altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Kijk voor informatie over
alle schoolprofielen op: www.atscholen.nl > scholen > Beleid van Aanmelding.
6 – De school als veilige
omgeving
Een school hoort een veilige plek voor kinderen te zijn. Kinderen moeten er zichzelf kunnen zijn en geen angst hebben om uitgelachen of gepest te worden. Je
moet er veilig door de gangen kunnen lopen en er vanuit kunnen gaan, dat er
zorgvuldig met de spullen van school en anderen wordt omgegaan.
Ook rond de school moet je je veilig voelen, zowel op het plein als op weg naar
school of huis. Op iedere plek waar veel mensen bij elkaar komen, zijn regels
nodig. Wij willen graag dat we met respect voor elkaar, met elkaar omgaan.
Algemene schoolregels voor de kinderen en hun ouders:
• Iedereen gaat respectvol met elkaar om.
• We hebben duidelijke afspraken die we nakomen.
• Op school bespreken we de zaken op een constructieve manier.
• 15 minuten inloop voor ouders.
• Leerlingen gaan rustig naar binnen en blijven rustig binnen.
• Er wordt niet gerend in de school.
• Bij het ophalen aan het einde van de schooldag, wachten de ‘ophalers’ in
de gang van de school.
• Behandel een ander zoals je ook zelf behandeld wilt worden.
Als u een klacht heeft over de school….
Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij proberen dat vanzelfsprekend
tot een minimum te beperken, maar het is toch mogelijk dat ouders/verzorgers als
gevolg van een fout, een handelwijze of een reactie van onze kant een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de
toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag.
Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de
klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken
worden met de coördinator leerlingzaken (Annemarie de Haan) of de directie.
Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan
de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting,
20
Schoolgids 2014-2015
KinderRijk
21
de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de
school of via: Vertrouwenspersoon Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm,
Postbus 613, 1200 AP Hilversum. E-mail: [email protected]
De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de
aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak
zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier
worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon
is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.
De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm PO’) ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.
Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de
behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt
opgelost.
Stap 1
De ouder/verzorger, hierna ‘klager’, bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene
tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde’. De klacht is afgehandeld
indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.
Stap 2
De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien
de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3.
Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.
Stap 3
De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na
of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel
aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de
Landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (stap 5).
Stap 4
De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in
bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.
22
Schoolgids 2014-2015
Stap 5
De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de
Landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 95572, 2509 CN Den Haag; www.vbs.nl) Deze onafhankelijke
klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover. De
Landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs brengt
advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:
• het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
• het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
• een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te
treffen maatregelen.
Stap 6
Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het
bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de
aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.
Schorsing, time-out en verwijdering
In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden
opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met
de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt
met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er
wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur
schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing.
Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat
hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de
schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders
van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet
plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere
school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de
ouders schriftelijk medegedeeld. De onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van het besluit tot verwijdering. Tegen het besluit tot
verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.
KinderRijk
23
Ongevallen
Mocht uw kind iets overkomen op school, dan wordt het – indien nodig – zo snel
mogelijk naar een huisarts of naar de E.H.B.O. van Tergooiziekenhuizen, locatie
Blaricum gebracht.
• Klachtenregeling;
• Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie,
agressie/lichamelijk geweld en privacy);
• Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne
communicatiemiddelen;
• Ontruimingsplan.
Afspraken voor vervoer met auto’s
Alle groepen gaan regelmatig op excursie, de leerlingen worden dan vaak vervoerd per auto. Daarvoor zijn de volgende wettelijke bepalingen van kracht:
• Rij-ouders dienen een “inzittenden verzekering” te hebben;
• Alle kinderen moeten achterin een gordel om;
• Het eigen kind van de bestuurder dat kleiner is dan 1.35 en lichter dan 37 kilo
moet verplicht in een goedgekeurd kinderzitje of op een zittingverhoger.
Voor andere meerijdende kinderen geldt dit niet.
Volgens de wet Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen is de WA-verzekeraar
niet aansprakelijk voor de letselschade die is geleden door de bestuurder, eigenaar of kentekenhouder van het motorvoertuig. De WA-verzekeraar is wel aansprakelijk voor letselschade die wordt geleden door de mede-inzittenden en aan
overige partijen betrokken bij de aanrijding. De “ongevallen inzittenden verzekering” houdt in dat (ongeacht schuld) de verzekerde som wordt uitgekeerd, indien
er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit.
Verzekeringen
De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en W.A.
voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen etc.
De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal,
vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. Helaas kan de
school niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars
eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke W.A. verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan
schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.
Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de
volgende zaken beschreven:
• Arbeidsomstandighedenbeleid;
• Bedrijfshulpverlening en brandpreventie;
24
Schoolgids 2014-2015
KinderRijk
25
7 – Het team
8 – Ouders
Directie
Het belang van betrokkenheid van ouders
De directeur van de school is Petra Disse. Zij is alle dagen op school aanwezig en
richt zich op dinsdagochtend en op vrijdag op de directietaken. De andere dagen
staat zij voor de groep. U kunt bij haar voor al uw vragen terecht.
Wij hopen dat het aanmelden van uw kind(eren) bij ons op school een bewuste
keuze is. Samen met u wil het schoolteam bouwen en vormgeven aan de school. Uw
hulp is daarbij vaak onontbeerlijk en wij zullen vaak gericht om ouderhulp vragen.
De ouders spelen op onze basisschool een grotere rol dan op een meer traditionele basisschool. Zeer regelmatig worden er portfoliogesprekken gehouden met
kind en ouder(s). De ontwikkeling van het kind is op deze wijze meer een gedeelde verantwoordelijkheid van school, ouder en kind.
Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
Op KinderRijk werken leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Er
zijn ook leerkrachten met speciale taken, zoals de intern begeleider of de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Onderwijsondersteunend personeel kunnen onderwijsassistenten of mensen met specifieke taken zijn, bijvoorbeeld de administratief
medewerkster.
De betrokkenheid van ouders wordt ook gezocht in de invulling van projecten en
ateliers. Beroepen of bijzondere vaardigheden van ouders kunnen hierbij een
belangrijke inspiratiebron zijn. Regelmatig worden er binnen de thema’s, excursies georganiseerd naar locaties in de directe omgeving van Naarden-Bussum.
Hierbij wordt ook een beroep op ouders gedaan om de kinderen te vervoeren en
te begeleiden.
Scholing van leerkrachten
Ieder schooljaar is er een aantal studiedagen ingeroosterd. Het team heeft die
dag scholing of bespreekt met elkaar onderwijskundige zaken die tijdens de
teamvergaderingen niet aan de orde kunnen komen. De kinderen hebben op zo’n
studiedag vrij. In de jaarplanning geven we aan het begin van het schooljaar aan
wanneer deze studiedagen gepland zijn. We proberen ons aan die vastgelegde
studiedagen te houden. Soms echter zijn wijzigingen noodzakelijk. We laten u dit
dan tijdig via de nieuwsbrief weten. Hoewel de meeste cursussen die leerkrachten
volgen buiten schooltijd vallen, kan het voorkomen dat een leerkracht een dag
afwezig is voor het volgen van een nascholingscursus.
Vervanging bij ziekte, compensatieverlof of verlof
Leerkrachten hebben recht op een bepaald aantal compensatiedagen. Deze worden collectief opgenomen; de leerlingen hebben dan vrij. Hierdoor hoeft er geen
vervanging geregeld te worden. Bij ziekte is het mogelijk om gebruik te maken
van invallers uit de invalpool van de stichting Verenigde Scholen J.A. Alberdingk
Thijm. Deze invalpool is niet onuitputtelijk en indien noodzakelijk worden er andere maatregelen genomen zoals het combineren van klassen.
26
Schoolgids 2014-2015
Daarnaast bent u van harte uitgenodigd mee te denken over hoe we ouders het
best bij onze school kunnen betrekken. Tevens kunnen ouders een bijdrage leveren aan de activiteiten of medezeggenschapsraad.
De Activiteitenraad
In het begin van een schooljaar vragen we ouders om zich op te geven voor feesten en activiteiten. U zult samen met teamleden deze feesten en activiteiten organiseren. Daarbij bent u dan regelmatig en vooral onder schooltijd praktisch aan
het werk voor KinderRijk. Denkt u hierbij aan het organiseren van het kerstfeest,
meegaan op excursies, sportdagen en ga zo maar door. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk ouders bij de diverse activiteiten op school te betrekken.
Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) kunt u inspraak hebben in het beleid van de
school. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee teamleden.
Deze raad is een formeel advies- en instemmingorgaan en bovendien heeft de
KinderRijk
27
MR recht op informatie van de Directie. Vanuit een positief kritische houding
denkt u mee over de wijze waarop het onderwijs op KinderRijk georganiseerd is.
Ouders worden door middel van een verkiezing voor een termijn van twee jaar
gekozen voor de MR.
Vrijwillige ouderbijdrage
Als een leerling is toegelaten tot KinderRijk, biedt de Verenigde Scholen J.A.
Alberdingk Thijm een aantal extra voorzieningen aan. Deze extra voorzieningen
worden niet gesubsidieerd door de rijksoverheid, omdat het gaat om activiteiten
die niet tot het reguliere lesprogramma behoren. U bent niet verplicht om deze
extra diensten af te nemen; door gebruik te maken van de diensten ontstaat echter wel de verplichting om de daaraan verbonden bijdrage te betalen. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 300,-. Hiervan willen we de helft besteden aan
extra materialen die wij nodig hebben om het OGO onderwijs goed te kunnen
uitvoeren. U kunt hierbij denken aan computers, inrichting van de ateliers, leesboeken e.d.. De andere helft van de ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra
activiteiten, zoals het schoolreisje, sinterklaas en kerstfeest maar ook uitjes in het
kader van thema’s. Voor schoolreisjes wordt dus geen extra bijdrage van de
ouders gevraagd.
9 – Algemene informatie
Belangrijke data
Per jaar wordt er een kalender met de data van oudercontacten, vakanties en vrije
dagen, bijzondere activiteiten e.d. gemaakt. Deze ontvangen ouders aan het
begin van het schooljaar.
Bewegingsonderwijs
Op onze school krijgen de kinderen gym van een vakleerkracht. Momenteel krijgen de kinderen twee keer per week gymles, op dinsdag en op vrijdag. Tijdens
de gymlessen moeten de kinderen gymkleding (een korte broek en T-shirtje of
gympakje) en gymschoenen dragen. De gymschoenen mogen niet buiten gedragen zijn en geen zwarte zolen hebben. Blote voeten mag wel, maar raden wij
i.v.m. de hygiëne af. Zo’n 6 x per jaar is er schoolzwemmen voor de leerlingen
vanaf groep 3 met minimaal een A-diploma.
Hoofdluis; er is iets aan te doen!
Informatievoorziening aan de ouders
Zoals al vermeld in hoofdstuk 2 worden er regelmatig portfoliogesprekken met u
gehouden om de vorderingen van de kinderen te bespreken. Verder wordt u middels de nieuwsbrief, die ongeveer maandelijks uitkomt, op de hoogte gehouden
van de actuele lopende zaken. De basisinformatie staat in deze schoolgids
beschreven. Schriftelijke informatie kan echter nooit volledig zijn, daarom vinden
wij het belangrijk om met u in gesprek te raken en te blijven. Mocht er aanleiding
voor zijn, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of
de directie.
Ouderportaal
We hebben een ouderportaal op internet. Als ouder ontvangt u een unieke inlognaam en wachtwoord waarmee u de portfolioverslagen, de kalender en de
groepslijst kunt bekijken. Ook kunt u uw eigen gegevens wijzigen, bijvoorbeeld
als u een nieuw mobiel nummer heeft of een nieuwe huisarts.
28
Schoolgids 2014-2015
Regelmatig, vaak na de zomervakantie, zijn er op veel scholen weer uitbarstingen
van hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen, want het zijn echte overlopers. Ze wandelen van het ene hoofd naar het andere. Aan de kapstok van muts naar muts.
Kinderen zijn extra gevoelig voor hoofdluis, omdat ze al spelend vaak letterlijk de
koppen bij elkaar steken. Veel ouders gaan er vanuit dat hun kind niet besmet kan
zijn omdat ze zo schoon zijn. Als dit toch plotseling het geval is durven ze het niet
te vertellen, zeker niet op school. Deze schaamte is echt onterecht. Kinderen kunnen er zelf niets aan doen dat ze besmet zijn: luizen leven van mensenbloed en
dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd. Je voorkomt het
zelfs niet door elke dag je haar te wassen. Om te voorkomen dat er een luizenexplosie optreedt, ontvangt iedere leerling van ons een luizenzak om hun jas in op
te bergen.
Mocht de zak stuk gaan of kwijtraken, dan kunt u een nieuwe zak kopen voor € 2,--.
Er wordt periodiek op school gecontroleerd. Controle zal ongeveer eens in de
vier weken plaatsvinden. Wanneer er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, melden we u dat nog dezelfde dag. De groep waarin de hoofdluis is aangetroffen, zal
na een week weer gecontroleerd worden. Wanneer u zelf merkt dat uw kind
hoofdluis heeft, stellen wij het erg op prijs dat u dit ook op school meldt.
KinderRijk
29
Dieren in de school en op het schoolplein
In verband met allergieën, cara en astma zijn dieren in de school niet toegestaan.
Daarom zien wij ook liever geen honden op het schoolplein.
Eten en drinken
Rond tien uur hebben de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken.
Wij vragen u om fruit en wat te drinken mee te geven voor deze pauze. Rond
twaalf uur lunchen de kinderen in hun groep. Brood en wat te drinken volstaat.
Snoep, chocola of frisdrank zijn niet toegestaan.
Mobiele telefoons
Tegenwoordig zijn veel mobiele telefoons uitgerust met beeld- en geluidsapparatuur. Daarin schuilt het gevaar dat ongewild opnames gemaakt worden, die vervolgens via internet openbaar verspreid worden. Daarmee wordt de privacy van
uw kind geschonden. Wij kunnen daarom het gebruik van mobiele telefoons op
school niet toestaan. Als er in noodgevallen onder schooltijd naar huis gebeld
moet worden, kan dat via de telefoon op school. Mocht uw kind (met toestemming van de ouder) een mobiele telefoon meenemen, dan verzoeken wij deze uit
te zetten en bij de leerkracht in bewaring te geven. De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken en beschadigen van deze apparaten.
Naschoolse opvang Ravelijn
De naschoolse opvang wordt in samenwerking met Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden/Muiden-Muiderberg (SKBNM) georganiseerd. De SKBNM heeft
twee BSO-groepen (jongste en oudste kinderen) op die verbonden zijn aan onze
school. BSO Ravelijn is er primair voor leerlingen van KinderRijk. Maar ook kinderen van de Godelindeschool maken gebruik van deze BSO. Kinderen van KinderRijk hebben echter voorrang.
SKBNM is de grootste aanbieder van kinderopvang in het Gooi. Met deze organisatie hebben we een convenant gesloten. Andere aanbieders van naschoolse
opvang zoals Koningskinderen en Catalpa halen ook kinderen van onze school op.
KinderRijk
31
Schoolfotograaf
Privacybeleid
Elk schooljaar komt de fotograaf individuele en groepsfoto’s maken.
Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding
van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken.
Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist.
Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Indien u hier
bezwaar tegen heeft kunt u dat schriftelijk bij ons aangeven. Wij houden hier dan
rekening mee.
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur
Vanzelfsprekend voldoet onze school aan de wettelijk verplichte onderwijstijd
voor de leerlingen. Deze wettelijk norm is minimaal 7520 uur per kind in zijn gehele schoolloopbaan. Per jaar krijgen de kinderen tussen de 940 en 970 uren aan
onderwijstijd op KinderRijk.
Vanaf 8.20 uur gaan de deuren van de school open en kunt u uw kind naar binnen
brengen. Er is dan gelegenheid om samen met uw zoon/dochter wat werk te
bekijken, iets samen te doen, of een korte mededeling aan de leerkracht van uw
kind te doen.
We hebben een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag
op school blijven eten. Het buitenspelen vindt plaats onder begeleiding van een
leerkracht en een TSO medewerker van SKBNM. De TSO organiseert activiteiten
die passen bij de leeftijd van uw kind. De kosten van de TSO worden in 2014/2015
voor de helft door de school gedragen. De ouders moeten de andere helft opbrengen. Hiervoor wordt een verplichte financiële bijdrage van 100 euro gevraagd.
Verlof
Het kan zijn dat uw kind een dag verlof nodig heeft. Wij houden ons hierbij aan de
leerplichtwet. De aanvraag voor verlof moet altijd schriftelijk bij de directeur worden gedaan. De directeurkan en mag slechts in een beperkt aantal gevallen hiervoor toestemming geven. Nadere informatie en een formulier kunt u bij de administratie verkrijgen.
Verjaardagen
Kinderen mogen op hun verjaardag uitdelen in de klas. Wij vragen u vriendelijk
een gezonde traktatie te verzorgen.
32
Schoolgids 2014-2015
Onze school heeft ook een eigen website, een Facebook pagina en een schoolgids waarin foto’s van kinderen worden geplaatst. Ons beleid is er op gericht zo
min mogelijk foto’s van individuele kinderen te plaatsen. Mocht u er bezwaar
tegen hebben dat er van uw kind foto’s geplaatst worden, dan vernemen we dat
graag schriftelijk van u.
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een van de begeleidingsmethoden
die op de scholen van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm wordt gebruikt
om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methode
wordt met name ingezet om docenten en leerkrachten (in opleiding) te ondersteunen. Aan de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm zijn gespecialiseerde
School Video Interactie Begeleiders (SVIBer) verbonden, die video-opnames
maken in de klas om deze vervolgens met de docenten of leerkrachten (in opleiding) na te bespreken. De SVIB-er hanteert, net als andere begeleidingsfunctionarissen, een beroepscode waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor
andere doeleinden worden gebruikt. Zo blijven de videobeelden die in de klas
worden gemaakt, onder beheer van de SVIB-er en worden niet – zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar – aan anderen vertoond.
Het videomateriaal zal na een periode van een jaar worden vernietigd. Indien de
methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.
Ziek melden/Verzuim
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, willen wij dit graag van u weten door:
• op te bellen voor 8.20 uur, of
• het zelf even op school te komen zeggen, of
• een briefje mee te geven aan een andere leerling.
KinderRijk
33
Wij willen graag weten om welke ziekte het gaat; dit in verband met eventueel
besmettingsgevaar.
Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig, maar de leerkrachten stellen het op prijs om
te vernemen wanneer en waarom uw kind niet op school komt.
10 – Locatie en contact
Contact
Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, dan
nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij
u op. We willen benadrukken dat een noodnummer niet alleen voor ons, maar
zeker ook voor uw kind prettig is. Mocht uw telefoonnummer en/of mailadres veranderen geeft u dat dan door aan de leerkracht op telefoonnummer 035-767 60 01
of via e-mail.
Voor meer informatie over basisschool KinderRijk kunt u contact opnemen met:
Petra Disse, tel: 035-767 60 01
Mail: [email protected]
We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts en bijles zoveel
mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u
dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind.
Locatie van de school
Beethovenlaan 75
1411 HR Naarden
www.basisschoolkinderrijk.nl
Adres
Vertrouwensinspecteur voor klachten over:
seksueel misbruik, intimidatie, ernstig fysiek/geestelijk geweld: 0900-1113111
34
Schoolgids 2014-2015
KinderRijk
35
Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Basisscholen van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm PO werken
samen op het gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u
de gegevens van het bestuur en een overzicht van de scholen die onderdeel
zijn van Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm PO.
Bestuur
Theo Brok (bestuursvoorzitter), Saskia Makker, Bart van den Haak
Postadres: Postbus 613, 1200 AP Hilversum, 035 - 646 00 88
E-mailadres: [email protected]
www.atscholen.nl
School:
Hilversum
Laren
Blaricum
Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl
De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01
Eemnesserweg 17, 1251 NA
www.debinckhorst.nl
C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl
Naarden
KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl
KBS De Bijvanck
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdebijvanck.nl
Eemnes
De Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl
Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 33, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl
Merlijn
035 - 538 68 54
Aartseveen 96, 3755 VE
www.merlijn-eemnes.nl
KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl
Paulusschool
035 - 624 69 16
Irisstraat 2, 1214 ET
www.paulusschoolhilversum.nl
Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl
De Wilge
035 - 685 40 74
C. Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl
De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Van ’t Hoffplein 2, 1223 EG
www.dewilgetoren.nl
KinderRijk
035 - 767 60 01
Beethovenlaan 75, 1411 HR
www.basisschoolkinderrijk.nl
Wijdemeren
Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl
Jozefschool
0294 - 253336
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl
St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl
KinderRijk
37
Schoolkeuzes in het Gooi
IB MYP/DP
MAVO
Thijm Institute zorg voor de verdere professionele ontwikkeling van docenten.
International School Hilversum
Alberdingk Thijm Mavo
Bijgaand overzicht biedt alvast een begin in de zoektocht naar de meest passende
Learning Through Diversity, de wereld
Kleine school, open sfeervolle omgeving,
school in het Gooi.
aan je voeten, samen leren met
veel aandacht voor individuele leerling,
leerlingen uit alle delen van
afwisselende werkvormen met veel ICT.
de wereld, Engels als voertaal.
Locatie: Van Linschotenlaan 503, Hilversum
Locatie: Emmastraat 56, Hilversum
Website: www.alberdingkthijmmavo.nl
Komt u samen met uw zoon of dochter binnenkort voor de keus te staan welk vervolgonderwijs het beste bij uw kind past? Dan bent u vanzelfsprekend geïnteresseerd in
zaken als kwaliteit, prestaties en profiel van de school. Alle scholen van de Verenigde
Scholen J.A. Alberdingk Thijm bieden modern, internationaal georiënteerd onderwijs
van hoog gekwalificeerde docenten.
ICT en tweetaligheid/internationalisering zijn belangrijke speerpunten op de scholen;
elke school geeft op eigen wijze invulling hieraan. Daarnaast draagt het Alberdingk
Website: www.ishilversum.nl
GYMNASIUM/ATHENEUM/HAVO
VWO/HAVO/IB MYP
MAVO/ONDERBOUW HAVO
VMBO
Alberdingk Thijm College
Laar en Berg
Sint Aloysius College
Groot Goylant
Elke leerling een laptop,
Een wereldschool, waar door
School voor mavo en havo-onderbouw,
Kleine school voor vmbo met veel
uitstekende begeleiding,
kleinschaligheid elke leerling
leerling in beeld en leren in context,
mogelijkheden, voor elke leerling
vernieuwend onderwijs.
wordt gekend.
uitstekende studiebegeleiding,
een passende opleiding, juiste mix van
Locatie: Laapersveld 9, Hilversum
Locatie: Langsakker 4, Laren
English Plus Programme.
theorie en praktijk, tweetalig onderwijs,
Website: www.atscholen.nl/atc
Website: www.laarenberg.nl
Locatie: Schapenkamp 200, Hilversum
ICT-opleiding met aansluitend
Website: www.hetalc.nl
vervolg­onderwijs op mbo-niveau.
Locatie: Van Linschotenlaan 501, Hilversum
Website: www.grootgoylant.nl
38
Schoolgids 2014-2015
KinderRijk
39
Opdrachtgever: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Vormgeving: Ingrid Scheinhardt
Drukwerk: Papyrus BV
40
Schoolgids 2014-2015