voltijd - Hogeschool Utrecht

LANDELIJKE ORGANISATIE
OPLEIDING EN PROFESSIONALISERING
BIJ U IN DE BUURT
Midden Nederland
Padualaan 97
3584 CH Utrecht
t. 088 481 73 87
[email protected]
Oost Nederland
Ruitenberglaan 27
6826 CC Arnhem
t. 088 481 78 10
f. 088 481 78 91
[email protected]
Oost Nederland
Hengelosestraat 539
7521 AG Enschede
t. 088 481 78 80
f. 088 481 78 98
[email protected]
Noord Nederland
Phebensstraat 1
9711 BL Groningen
t. 088 481 78 50
[email protected]
Noordwest Nederland
Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam
t. 088 481 78 60
f. 088 481 78 96
[email protected]
Zuidwest Nederland
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen
t. 088 481 78 90
[email protected]
Zuidwest Nederland
Rhijnspoor 225 A
2901 LB Capelle a/d IJssel
t. 088 481 78 20
f. 088 481 78 92
[email protected]
[email protected]
Zuidoost Nederland
Onderstestraat 29
6301 KA Houthem/Valkenburg
t. 088 481 78 40
f. 088 481 78 94
[email protected]
Seminarium voor Orthopedagogiek
Het Seminarium voor Orthopedagogiek
van Hogeschool Utrecht is een landelijk
opererend kennis- en opleidingscentrum
voor leraren en professionele opvoeders,
coaches en hulp- en dienstverleners, die
werken met jongeren en volwassenen
waarvan de leef- en opvoedingssituatie
specialistische ondersteuning en
begeleiding vraagt.
Het scholingsaanbod bestaat uit:
• opleiding Master Special Educational
Needs: Leraar Speciaal Onderwijs
voltijd en deeltijd
• mastermodules
• postmaster onderwijs
• schoolontwikkelingstrajecten
• scholing/opleiding in samenwerking
met de beroepspraktijk
Het gaat hierbij om de opleidingen en
professionaliseringstrajecten die gericht
zijn op het primair, het voortgezet,
speciaal en het beroepsonderwijs.
Aan alle activiteiten ligt het beginsel ten
grondslag, dat deze van betekenis moeten zijn voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van de kinderen en
jongeren die voor hun ontwikkeling aangewezen zijn op passend onderwijzen.
Door een gericht en goed vormgegeven
opleidingsaanbod wil het Seminarium
voor Orthopedagogiek bijdragen aan de
verhoging van de kwaliteit van leraren en
daarmee de kwaliteit van het onderwijs.
Binnen de Faculteit Educatie en het
Kenniscentrum Educatie van Hogeschool
Utrecht is het Seminarium voor Orthopedagogiek de drager van het kennisdomein
‘Speciaal Onderwijzen’.
WWW.SEMINARIUM.HU.NL
MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015
VOLTIJD
svo_fosenvt_0114_tc
Contact
Het Seminarium voor Orthopedagogiek
van Hogeschool Utrecht verzorgt haar
activiteiten regionaal vanuit onderstaande
regiokantoren. Onze medewerkers staan u
graag te woord.
MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015
VOLTIJD
De Master Special Educational Needs:
Leraar Speciaal Onderwijs voltijd van
het Seminarium voor Orthopedagogiek
van Hogeschool Utrecht is een 1 jarige
masteropleiding (60 EC) op het gebied
van speciale onderwijsondersteuning.
De speciale ondersteuning kan gegeven
worden in het basis-, speciaal basis- en
in het speciaal onderwijs. En ook in het
voorgezet onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs.
Voor wie
De Master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs voltijd is bedoeld
voor (net afgestudeerde) bachelorstudenten.
Deze voltijd opleiding kan ook interessant
zijn voor hen die de opleiding graag overdag willen volgen, voor parttime werkende leraren of voor hen die lange tijd
niet meer als leraar binnen het onderwijs
werkzaam zijn geweest.
Toelating
• U beschikt over een hbo-getuigschrift
of een bachelordiploma
• U bent twee dagen in de week beschikbaar om de voltijd opleiding te
volgen op de lesplaats waar de bijeenkomsten worden verzorgd. Daarnaast
hebt u een baan van twee dagen in
het onderwijs of u volgt twee dagen in
de week een praktijkoriëntatie in het
primair-, voortgezet- , speciaal- of
beroepsonderwijs.
Matchgesprek
Aankomende studenten van de master
Special Educational Needs krijgen voor
de start van de opleiding een gesprek. Dit
gesprek geeft de mogelijkheid om de opleiding nog beter af te stemmen op uw
persoonlijke wensen en verwachtingen
om zo uw studierendement en studieplezier te verhogen.
Programma
Praktijk en theorie worden in een voortdurende wisselwerking aan elkaar getoetst. U wordt hierbij ondersteund door
kundige professionals die u uitdagen tot
betekenisvol leren, tot kritisch nadenken
en om zelf te oordelen. Wij bieden u een
programma waarmee aan deze uitgangspunten tegemoet gekomen wordt.
De inhouden van de opleiding zijn geordend in domeinen: oriëntatie, communicatie, gedrag, leren, praktijkgericht onderzoek en kritische reflectie.
Oriëntatie
Het domein Oriëntatie vormt de start van
de opleiding. In dit domein maakt u
kennis met het instituut, haar onderwijsconcept en de studentengroep. Daarnaast worden recente onderwijsontwikkelingen bestudeerd en behandeld. Ook
wordt u uitgedaagd uw impliciete ideeën
over orthopedagogisch denken en handelen te expliciteren.
Communicatie
U verhoudt zich in uw werk tot verschillende gesprekspartners in verschillende
systemen of groepen: de leerling, de klassengroep, het team en de dynamische
driehoek tussen leerling, ouder en leraar.
Doel van het domein is vooral het bewust
verbeteren van uw eigen communicatie in
de praktijk. Daarbij wordt ruimschoots
LEVEN LANG LEREN
SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN IN HET
PO, SO, VO EN MBO
aandacht besteed aan nieuwe vormen van
communicatie, social media en de pedagogische betekenis daarvan.
Gedrag
In dit domein staan 'gedragsontwikkeling,
belemmeringen en mogelijkheden', ‘probleemgedrag: preventie en interventie'
'passend handelen bij complex gedrag'
centraal. Vanuit het handelingsgericht
werken is het van belang om goed waar
te kunnen nemen om zo de onderwijsbehoeften van kinderen in de groep te kunnen begrijpen en gericht interventies te
plannen en realiseren. Dit vraagt om onderzoek naar en inzicht in het ecosysteem
van de leerling, waarbij zelfreflectie de
start van ontwikkeling en verandering is.
Leren
In dit domein staan 'leren en professioneel handelen', 'geletterheid' en 'gecijferdheid' centraal. Hier gaat het om de
meest recente ontwikkelingen in de praktijk en is er vooral oog voor 'evidenced
based' interventies.
Praktijkgericht onderzoek
U verricht een praktijkgericht onderzoek
naar een onderwijskundig of pedagogisch
onderwerp binnen uw praktijksituatie.
Uw onderzoek levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van opvoeding en
onderwijs in de school.
Kritische reflectie
De kritische reflectie levert een overall
beeld op van hetgeen tijdens de opleiding voor uw competentieontwikkeling
van belang is geweest. U reflecteert kritisch op het 'waarom' van de keuzes die u
maakte en het effect van die keuzes op
uw onderwijspraktijk en op uw persoonlijke groei als professional.
Organisatie
Lesdagen
De duur van deze opleiding is 1 jaar. Gedurende de opleiding worden de bijeenkomsten overdag georganiseerd op
maandagen en dinsdagen.
Locatie
Kijk voor details op:
www.seminarium.hu.nl
Studiebelasting
U investeert minimaal vier dagen per
week in uw studie. U voert de opdrachten
uit in uw eigen praktijksituatie.
Leerteams
Er wordt gewerkt met leerteams. De leerteams zijn autonoom en spelen een belangrijke rol in het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk of het gezamenlijk
uitwerken van opdrachten. De leerteams
zijn een onlosmakelijk onderdeel van deze
opleiding.
Praktijkoriëntatie
De praktijkoriëntatie dient door studenten zelf georganiseerd te worden gedurende minimaal vier dagdelen verdeeld
over woensdag, donderdag of vrijdag.
Studiebegeleiding
Om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden krijgt u gedurende het studiejaar
een studiebegeleider toegewezen, die
een aantal studievoortganggesprekken
met u voert.
Eindkwalificaties
Dit voltijdprogramma werkt toe naar de
eindkwalificaties, die betrekking hebben
op drie gebieden:
1. werken met en voor leerlingen (het
primaire proces),
2. werken in en voor de organisatie (het
functioneren in een schoolteam en
schoolorganisatie),
3. professioneel handelen en beroepsontwikkeling (eigen professionele ontwikkeling).
Met deze opleiding:
• bent u in staat om complexe problemen in onderwijssituaties op te lossen;
• komt u op basis van genuanceerde afwegingen, reflectie, studie en onderzoek tot kritische oordeelsvorming;
• bewaakt u uw grenzen vanuit professioneel en beroepsethisch perspectief;
• toetst u praktijk en theorie voortdurend aan elkaar;
• neemt u deel aan het debat over de
ontwikkeling van de eigen beroepsgroep en durft hierin stelling te
nemen;
• bent u een (pro)actieve kenniswerker;
• geeft u op schoolniveau een sterke
impuls aan onderwijsinnovaties.
Toetsing
De toetsing in de masteropleiding is gericht op evaluatie en ondersteuning van
het leerproces. De toetsing vindt plaats in
de vorm van prestaties, inclusief een
theoretische verantwoording. De domeinen worden afgesloten met een toets.
Diploma
U ontvangt bij een voldoende afronding
het internationaal erkende diploma
master Special Educational Needs: Leraar
Speciaal Onderwijs. Deze opleiding is
NVAO geaccrediteerd.
Kosten
Kijk voor de hoogte van het wettelijk collegegeld op www.collegegeldmeter.hu.nl.
Kijk voor subsidiemogelijkheden op:
www.ib-groep.nl/particulieren
Aanmelden
U meldt zich aan bij Studielink. Nadat u
zich heeft aangemeld, ontvangt u automatisch bericht van Hogeschool Utrecht.
Andere opleidingsmogelijkheden
Master Special Educational Needs: Leraar
Speciaal Onderwijs deeltijd
Het Seminarium voor Orthopedagogiek
biedt ook een deeltijd variant aan. Kijk
voor de uitbreide informatie op
www.seminarium.hu.nl en vraag de
brochure aan.
Mastermodules
Wilt u zich verder professionaliseren in uw
vakgebied, maar niet direct een
masteropleiding volgen? Dan zijn onze
mastermodules wellicht geschikt voor u.
U kunt kiezen uit 39 mastermodules op
het gebied van pedagogische handelen,
taal/lezen, rekenen, gedrag of
begeleiden.
Meer informatie hierover vindt u op
www.seminarium.hu.nl of neemt u contact
op met het kantoor in uw regio. Hier kunt
u tevens informeren naar subsidie mogelijkheden. U vindt de contactgegevens op
de achterzijde van deze folder.