Inhoud - Topsectoren

Inhoud
Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman .......................................................... 3
Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in
Nederland .......................................................................................................................... 4
Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) ....................................................................... 10
Convenant ....................................................................................................................... 7
Papierloos Transport ......................................................................................................... 8
Standaarden .................................................................................................................... 9
Synchromodaal transport ................................................................................................... 10
Synchromodale Cool Port Control Tower ............................................................................ 12
Synchromodal Control Tower ........................................................................................... 14
Lean and Green Barge .................................................................................................... 16
Synchromodaily ............................................................................................................. 18
Supply Chain Finance ........................................................................................................ 20
Oprichting Supply Chain Finance Community ..................................................................... 21
Kernnetwerk..................................................................................................................... 23
Kernnetwerk en MIRT-onderzoeken Goederencorridors. ...................................................... 24
Human Capital Agenda ...................................................................................................... 25
Oprichting Kennisdistributiecentra .................................................................................... 26
Verhoogde instroom ....................................................................................................... 28
Cross Chain Control Centers en Service Logistiek .................................................................. 29
4C4D ............................................................................................................................ 30
Bundelen bij de bron ...................................................................................................... 31
Service Logistiek ............................................................................................................... 32
ProSeLo ........................................................................................................................ 33
DaVinc3i ....................................................................................................................... 34
Planning Services ........................................................................................................... 35
Trade Compliance and Border Management .......................................................................... 36
Master in Customs and Supply Chain Compliance ............................................................... 37
Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek ....................................................................... 39
Innovatiecluster Kring Logistiek en Supply Chain ................................................................ 40
1
Levertijden harmonisatie in de fashion/lifestyle .................................................................. 41
2
“Je moet altijd dirigeren met de partituur in je hoofd, niet met je hoofd in de partituur”
(uitspraak van dirigent Hans Guido Freiherr von Bülow, 1830-1894)
Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman
In dit boekje vindt u de meest aansprekende resultaten van de Topsector Logistiek, die de
afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd. Resultaten waarmee de concurrentiepositie van deze
topsector is versterkt, betere bedrijfseconomische resultaten zijn bereikt, maar waarmee ook
een bijdrage is geleverd aan maatschappelijke vraagstukken als bereikbaarheid en
duurzaamheid. Ze zorgen er namelijk voor, dat de groei van het goederenvervoer duurzaam
wordt opgevangen dankzij de inzet van alle vervoerswijzen. Dat betekent tevens een betere
benutting van de capaciteit van vaar- en voertuigen en infrastructuur.
Internationaal wordt Nederland beschouwd als toonaangevend land voor wat betreft logistiek.
Logistiek is dan ook aangewezen als één van de 9 topsectoren van Nederland. De Topsector is
belangrijk voor de andere (top)sectoren. De acties vanuit de Topsector Logistiek ondersteunen
alle handel en daarmee de andere sectoren. Onze kennis van efficiënte logistiek, innovatieve
vervoersconcepten en grensoverschrijdende ketenregie draagt eraan bij, dat buitenlandse
bedrijven zich in ons land willen vestigen.
We zijn trots op de resultaten en op de partijen, die deze hebben gerealiseerd. Eind 2011 is de
Topsector Logistiek aan de (drie)slag gegaan met de Partituur naar de Top. De samenwerking
van de ‘drie secties’ van het logistieke ‘orkest’ – de Gouden Driehoek van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid – heeft tot deze mooie resultaten geleid. Zij werken aan dat,
wat van de Partituur een passie maakt: de vernieuwing en versterking van de logistieke
sector, economische macht, en innovatiekracht. Of, officieel als ambitie verwoord, in 2020
heeft Nederland een internationale toppositie in de afwikkeling van goederenstromen, als
ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk
innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.” Enkele ‘partijen’ van
de partituur die actief zijn binnen de Topsector Logistiek, zijn nu rijp voor het podium en deze
treft u aan in dit resultatenboek.
Spelers en instrumenten hebben in de afgelopen jaren samengespeeld, samen geleerd en
samen geïnnoveerd in de logistieke partituur naar de top. Er zijn afspraken gemaakt over
dynamiek, tijd en geld, maat en tempo, toon en expressie. En we zijn al een heel eind op
streek. Dit merken we onder andere doordat Nederland in de Logistics Performance Index van
de Wereldbank in de afgelopen twee jaar van de vijfde naar de tweede plaats is gestegen. En
in het EU Transport Scoreboard van de Europese Commissie staat Nederland zelfs op de eerste
plaats.
Hiermee zijn we er nog niet. Maar het zegt wel iets over de kansen, die we voor de komende
jaren voorzien. We blijven ons daarom gezamenlijk inzetten op efficiënte goederenstromen,
transparantie, publiek-private samenwerking en ook grensoverschrijdende en crosssectorale
synergie, dirigerend met de partituur in ons hoofd. Op naar een topuitvoering van de logistieke
Partituur naar de Top in 2020!
[Kader: Nederland is in de Logistics Performance Index van de Wereldbank in de afgelopen
twee jaar gestegen van de vijfde naar de tweede plaats. In het eerste EU Transport
Scoreboard van de Europese Commissie dat in april 2014 is verschenen, staat Nederland op de
eerste plaats.]
3
Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang
van de logistieke activiteiten in Nederland
4
Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
Wat is het NLIP?
Het NLIP is een state-of-the-art doorgeefluik van informatie. Door gebruik te maken van het NLIP
hoeven partijen nog maar één keer informatie aan te leveren. Deze informatie wordt vervolgens
gedeeld met alle loketten die nodig zijn in de logistieke stroom. Het NLIP maakt gebruik van de
kennis en ervaring van al bestaande en succesvolle informatieplatformen van Schiphol
(Carganaut), de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam (Portbase) en de overheid
(Digipoort) en zal worden uitgebreid met nieuwe platformen. Al die platformen ‘praten met elkaar’
en dat moet uiteindelijk leiden tot één groot platform. Op basis van deze data kunnen logistieke
stromen worden geoptimaliseerd en processen beter op elkaar worden afgestemd. Denk daarbij
aan logistieke data als soort goederen, hoeveelheid, verwachte en werkelijke aankomsttijd en
bestemming van de goederen, maar ook aan data over congestie op de weg-, water- en
spoorinfrastructuur. Of aan data over vrijgave van goederen of inspectieresultaten. Data waarmee
de afstemming tussen partijen in de keten kunnen worden verbeterd. In het NLIP worden deze
beschikbaar gesteld, zodat deze via 'apps’ in procesverbetering kunnen worden gebruikt.
Doelstelling




Optimale beschikbaarheid en efficiënt (her)gebruik van informatie voor en door markt en
overheid: meer, relevante, betere en tijdige informatie, één keer aangeboden
Verbeteren kwaliteit, verhogen effectiviteit en verlagen kosten voor alle relevante stakeholders
Voldoen aan Europese verplichting met betrekking tot single window
Bijdragen aan meer werkgelegenheid door groei in logistieke sector
Gerealiseerde oplossingen



Op 3 april 2013 is het convenant NLIP ondertekend. Dit garandeert de totstandkoming van het
NLIP.
Binnenkort is papierloos transport mogelijk per truck. NLIP zet zich hiervoor in samen met
TLN, TNO en de sector.
Door de deelnemende partijen is een aantal standaarden opgezet. Hierdoor is het mogelijk om
informatie uit te wisselen tussen verschillende systemen en organisaties.
Betrokken partijen
5
6
Convenant
Na jarenlang overleg tekenden op 3 april 2013 zestien partijen uit overheid en
bedrijfsleven in aanwezigheid van minister Melanie Schultz van Haegen het convenant
Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). “Een unieke doorbraak” volgens Rutger
van Slobbe van het Topteam Logistiek/Strategisch Platform Logistiek.
“In de logistiek draait alles om goed plannen,” zegt Van Slobbe. “En beter plannen kan alleen door
betere informatie-uitwisseling. Als we Nederland weer stevig op de kaart willen zetten in logistiek
Europa, dan is het delen van informatie cruciaal. Het Neutraal Logistiek Informatie Platform is een
open ICT-omgeving, waarmee dit mogelijk wordt. Dat het ons veel kan opleveren is evident.
Bedenk alleen maar dat vijftig procent van het vrachtverkeer op onze wegen ‘met lucht’ rijdt.
Vrachtwagens halen een vracht op bij punt A, leveren dit af bij punt B en rijden vervolgens zonder
lading naar punt C. Dat kost geld en tijd en het is belastend voor het milieu. Door beter en
efficiënter te plannen, kunnen we veel besparen.”
Alle relevante partijen
Van Slobbe: “Uniek aan dit convenant is dat alle relevante partijen in logistiek Nederland het
hebben ondertekend.” Dit zijn zowel partijen uit de overheid als partijen uit de markt. Juist deze
samenwerking maakt NLIP tot een succes. Willy Rovers, directeur Douane: “Snelle logistiek en
effectieve controle gaan hand in hand als bedrijfsleven en overheid meer informatie delen. Douane
en andere toezichthouders krijgen dan eerder gedetailleerde informatie over zendingen en geven
sneller groen licht. En als er toch gecontroleerd moet worden, kunt u de status en de voortgang
zelf op internet volgen en het transport goed plannen.”
Eerste stap
De ondertekening van het convenant is een belangrijke eerste stap volgens Bert Borsje,
communicatie en marketing van het NLIP. Peter Sierat, directeur TLN, doet hier nog een schepje
bovenop: “Efficiëntere informatie-uitwisseling en meer transparantie in de logistieke keten door
het NLIP! Dat is niet één stap, maar dat zijn twee stappen vooruit voor de leden van TLN en
FENEX.”
De markt- en overheidspartijen tekenen met het convenant voor een continue samenwerking en
daarmee voor versterking van het logistieke bedrijfsleven. Minister Schultz van Haegen: “Een
goede onderlinge informatie-uitwisseling maakt de sector sterk. Je bespaart daarmee kosten,
verbetert de processen en de begeleiding van vervoersstromen en kunt slimmer gebruik maken
van de transportmogelijkheden op de weg, het water en het spoor.”
Volgende stappen
De ontwikkeling van het NLIP gaat stapje voor stapje verder. Dit is een gevoelig proces, maar door
de brede betrokkenheid van partijen en de door hen ondertekende intentieverklaring, is er zeker
zicht op een doorbraak. De verwachting is dat in 2020 bedrijven en overheden op
gestandaardiseerde wijze onderling communiceren via het Neutraal Logistiek Informatie Platform.
7
Papierloos Transport
Een onderdeel van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is het project
Papierloos Transport. Binnen dit project werken TLN, TNO en het bedrijfsleven samen
om mogelijk te maken dat de logistieke sector gaat werken met standaard elektronische
transportopdrachten, vrachtbrieven en facturen. Iedereen beschikt dan over complete,
tijdige en juiste informatie, die bovendien maar één keer hoeft te worden aangeleverd.
Verbinden en versnellen
Het digitaliseren van informatiestromen en het gebruik van nieuwe technologie, zoals apps en
cloud computing, is in een stroomversnelling gekomen. Ook in de logistieke sector lopen al
verschillende initiatieven. Een voorbeeld is Trans Follow, een project van Beurtvaartadres. In dit
project wordt gewerkt aan een standaard elektronische vrachtbrief, waarmee alle partijen –
afzenders, vervoerders, logistiek dienstverleners en geadresseerden - met één uniforme interface
een vrachtbrief kunnen inbrengen, uitwisselen en ondertekenen.
In het project Papierloos Transport verbindt de topsector de lopende initiatieven met elkaar en
versnelt de ontwikkelingen. Alle bedrijven in de sector, van groot naar klein, krijgen de
mogelijkheid mee te doen. Pilotprojecten met logistieke partijen en ICT-leveranciers zullen
aantonen dat het mogelijk is om werkbare standaarden, functionaliteiten en koppelingen te
realiseren tussen verschillende systemen, die later sectorbreed kunnen worden toegepast.
Voor de hele sector
Met het initiatief Papierloos transport zorgen TLN, het bedrijfsleven en TNO voor
berichtstandaarden en een platform dat alle bedrijven (groot en klein) in staat stelt om
elektronisch berichten uit te wisselen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat iedereen mee moet
kunnen doen, juist ook de kleine bedrijven. Op deze manier kunnen alle bedrijven profiteren van
de ontwikkelingen.
Kostenbesparing
Met Papierloos Transport verdwijnt de papieren factuur, transportopdracht en papieren vrachtbrief.
Dit levert niet alleen efficiënte voordelen op, maar kan zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer veel administratieve lasten besparen. Ter illustratie: de verwerking van een
papieren factuur kost tussen de 11 en 13 euro, terwijl de verwerking van een elektronische factuur
3 tot 4 euro kost. TLN directeur Peter Sierat: “Alleen al door elektronisch te gaan factureren kan
een individueel bedrijf duizenden tot tienduizenden euro’s besparen. Voor de hele sector betekent
dit een potentiële miljoenenbesparing.”
Solide basis
Het project Papierloos Transport legt een solide basis voor een werkbare standaard die stapsgewijs
verder kan worden ontwikkeld. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer efficiëntie, minder
administratieve lasten en een verbetering van de datakwaliteit in de sector. Daar zal ieder logistiek
bedrijf baat bij hebben. Het resultaat: een sterker logistiek Nederland.
8
Standaarden
Een belangrijke voorwaarde om te kunnen samenwerken en informatie te delen, is het
gebruik van dezelfde standaarden. Binnen het Neutraal Logistiek Informatie Platform
(NLIP) worden bestaande standaarden verzameld en gedeeld, zodat dit geen
belemmering meer vormt voor een efficiënte samenwerking.
Om aan te kunnen sluiten op het NLIP, is het belangrijk dat organisaties hun standaarden met
elkaar delen. “Verschillende partijen hebben op dit moment verschillende standaarden. Hierdoor is
het niet altijd mogelijk om elkaars data te gebruiken.” vertelt Bert Borsje, communicatie en
marketing van het NLIP. “Je kunt het vergelijken met een chipper en een chip-knip. Vroeger kon je
op sommige plaatsen je chipper gebruiken, op andere plaatsen kon je alleen terecht met je chipknip. Erg verwarrend en bovendien niet praktisch.”
Bibliotheek
Om de standaarden te verzamelen, is een framework ontwikkeld. Dit framework wordt nu gevuld
met informatie. De eerste partij die hiervoor de data aanlevert, is Portbase. Alle partijen die zich
aansluiten bij het NLIP, krijgen toegang tot deze ‘bibliotheek’ waarin alles wordt opgeslagen. Het
NLIP wil alle standaarden die er zijn verzamelen. Bert Borsje: “Hier willen we geen keuze in
maken, het is niet aan ons om bepaalde standaarden te verkiezen boven andere. Onze rol is om
de standaarden te verzamelen en ze vervolgens te delen met partijen die hier baat bij hebben.”
9
Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
Synchromodaal transport
Wat is synchromodaal transport?
Synchromodaal transport houdt kortweg in dat de keuze voor een transportmodaliteit (weg, spoor,
water) niet van tevoren vastligt, maar flexibel wordt afgestemd op de omstandigheden van het
moment en op de voorkeuren van de verlader. De switch tussen modaliteiten moet tijdens het
proces kunnen worden gemaakt.
Doelstelling
Bedrijven kiezen nog vaak bij het plannen van het transport voor vrachtwagens als enige
vervoerswijze, omdat men aanneemt dat vrachtwagens sneller bezorgen dan schepen en treinen.
Als bedrijven kiezen voor synchromodaal transport, dan zal dat betekenen dat er meer gebruik
wordt gemaakt van binnenvaart en spoor omdat dit efficiënter is en dus goedkoper. Bovendien zijn
binnenvaart en spoor het minst belastend voor het milieu en voor ons wegennet.
Door in te zetten op synchromodaal transport, bespaart de topsector logistiek miljoenen
wegkilometers. En dat is in ieders voordeel: voor verladers, logistieke dienstverleners en de
maatschappij. Door de toenemende vraag om vervoer duurzaam en effectief te faciliteren, zetten
we bovendien ons land als logistiek centrum stevig op de Europese kaart.
Gerealiseerde oplossingen




Er zijn meer dan tien synchromodale trajecten geïmplementeerd.
Hiermee zijn in totaal al circa 3,5 miljoen wegtransportkilometers en is 3.000 ton CO2
bespaard.
Er zijn twee synchromodale control towers ontworpen die inmiddels operationeel zijn,
waardoor het eenvoudiger en inzichtelijker wordt om synchromodaal te plannen.
In totaal werken 75 verladers samen om informatie over hun stromen te delen en deze te
bundelen zodat er meer mogelijkheden voor synchromodaal vervoer ontstaan (Lean and Green
Barge aanpak).
Betrokken partijen
10
11
Synchromodale Cool Port Control Tower
Ruim een jaar geleden is ketenregiebedrijf Wayz gestart met het inrichten van een
Synchromodale Cool Port Control Tower. Vanuit deze tower vervult Wayz een centrale
regiefunctie voor het synchromodale vervoer van voornamelijk reefercontainers
(koelcontainers). Joost van der Ark, business consultant bij Wayz: “Er is uiteindelijk
meer bij komen kijken dan we zelf hadden gedacht om de beoogde regierol goed te
kunnen vervullen. Er zijn veel schakels bij betrokken, zoals de participanten in het
project en nieuwe en bestaande klanten.”
Sinds de Synchromodale Coolport Control Tower in gebruik is genomen, worden reefer containers
met groenten en fruit per binnenvaartschip naar het handelscentrum in Barendrecht vervoerd.
Voorheen werd deze route afgelegd per truck. Nu lukt het om 54% van de lading te laten varen.
Dat scheelt 6.000 containers over de weg en 18.000 ton CO2 per jaar. Bovendien gaan - door
tussenkomst van de Control Tower - de containers vol, in plaats van leeg terug naar de
Maasvlakte.
“De drempel om samen te werken was soms hoger dan voorzien. Het heeft even geduurd voordat
het benodigde vertrouwen was gewonnen en de distributeurs de kansen begonnen te zien die we
met dit initiatief konden bieden. Distributeurs kunnen nu gebruikmaken van elkaars volumes om
te bundelen en efficiënt te vervoeren. Door de tussenkomst van de Control Tower hoeven ze
daarbij hun vertrouwelijke informatie niet met elkaar te delen. Terugkijkend kan ik wel zeggen dat
onze oorspronkelijke visie nog steeds overeind staat. De aanloop heeft alleen langer geduurd dan
gedacht.”
Efficiency
De waarde van een centrale regierol ligt vooral in het creëren van efficiency in de vervoersketen
waardoor er onder meer grotere volumes kunnen worden vervoerd. Daar kunnen alle schakels in
de keten van profiteren. Het vraagt echter ook van de betrokken partijen dat ze bereid zijn (een
deel van) de regie af te staan aan de centrale regisseur en informatie te delen die de regie
mogelijk maakt. Hoe heeft Wayz partijen hierin mee gekregen? Joost van der Ark: “Als je mij drie
jaar geleden had gevraagd reefercontainers te vervoeren over water, had ik je voor gek verklaard.
Maar nu hebben we laten zien dat het effectief kan. Het gaat ook om de bereidheid om samen
(met de partijen in de keten) stappen te zetten om kosten te besparen. We zijn gestart door
kostenneutraal aan te bieden, daarvoor heb je ook kostenneutrale ketenpartners nodig. Onze
insteek is: Als je nu meedoet, kunnen we in de toekomst extra business voor je genereren.”
Voordelen voor heel de keten
Joost van der Ark: “Varen zelf is goedkoper, maar door de overslag en bijbehorende handling
stijgen de kosten. Het maakt daarnaast een groot verschil of de handling plaatsvindt op een inland
terminal of in Rotterdam. Een inland terminal is veel goedkoper. Dit kan van grote invloed zijn op
de totale prijsstelling en de keuzes die je maakt ten aanzien van de te gebruiken modaliteit. Een
ander voordeel van onze centrale regierol is dat je eerder beschikt over belangrijke stuurinformatie
waardoor je voordelen kunt creëren voor heel de keten. Het is daarvoor ook belangrijk dat we de
rederijen meenemen in het keten-denken. APMT en Maersk hebben twee verschillende systemen.
Portbase geeft vaak ook weer andere tijden aan dan APMT en Maersk. APMT levert data aan
Maersk die vaak weer een veiligheidsmarge inbouwt. Vervolgens bouwt Portbase ook weer een
veiligheidsmarge in. Als je hier onvoldoende op kunt anticiperen, ben je uitgespeeld.”
Douane
Voor het optimaliseren van de keten is Wayz ook afhankelijk van instanties als de Douane en de
Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). Het keuringsproces van de VWA neemt in Nederland op dit
moment vaak drie dagen in beslag. Dit leidt er toe dat partijen er soms voor kiezen de lading eerst
12
naar Antwerpen te varen om het daar binnen 24 uur te laten keuren. Vervolgens wordt de lading
weer naar Rotterdam gevaren om daar te worden ingeklaard. Dit zorgt voor onnodige
transportbewegingen, hogere kosten en meer uitstoot.
Waar mogelijk zoekt Wayz naar een verbeterde afstemming met deze instanties. Joost van der
Ark: “Voor groente en fruit geldt dat 25% moet worden gekeurd. 24 uur van tevoren weet je als
het goed is welke containers er gekeurd moeten worden. We proberen het met de Douane nu zo te
regelen dat in ons planningsproces automatisch wordt geïntegreerd of een container moet worden
gekeurd of niet.”
13
Synchromodal Control Tower
In 2012 startte Seacon Logistics met het ontwikkelen van een synchromodale tool
waarmee zo efficiënt mogelijk en real-time kan worden gestuurd op de inzet van de
juiste vervoersmodaliteiten. Joris Tenhagen, programmamanager bij Seacon: “We
wilden oorspronkelijk een spoorboekje creëren dat ons inzicht geeft in alle mogelijke
vervoersopties en met agenttechnologie de rekenkracht van de tool versterken.”
Spoorboekje
“Uiteindelijk hebben we voornamelijk gefocust op een optimaal spoorboekje waarmee we met
behulp van slimme business rules real-time een optimale keuze kunnen maken tussen de
beschikbare vervoersmodaliteiten. In een later stadium zullen we daar de agenttechnologie aan
toevoegen, maar dat was nu nog te complex. Uiteindelijk heeft het meer tijd en energie gekost
dan voorzien en geleid tot een heel spinnenweb aan ontwikkelingen binnen de tool, maar nu doet
de tool echt wat hij moet doen.”
Basisparameters
Seacon is nu zover dat ze voor hun belangrijkste transportroutes alle mogelijke
transportcombinaties in hun tool beschikbaar hebben. Op basis van de drie basisparameters, prijs,
tijd en CO2, wordt een keuze gemaakt ten aanzien van de te gebruiken modaliteit. Afhankelijk van
de wensen van de verlader krijgt één van deze parameters de nadruk. Joris Tenhagen: “Je ziet
bijvoorbeeld dat stromen vanuit Amsterdam naar Madrid vaak over vier schakels lopen: weg,
shortsea, rail en weg. Binnen het railtraject kun je vervolgens een keuze maken tussen
dieseltreinen en elektrische treinen. De elektrische treinen rijden echter minder frequent maar
kunnen wel de CO2-uitstoot van je transport reduceren. Met onze tool wordt het mogelijk om
slimmer te plannen omdat je alle beschikbare transportopties sneller kunt overzien. Hierdoor kun
je in dit geval toch kiezen voor de elektrische trein (met bijbehorende CO 2-reductie) zonder dat de
gehele doorlooptijd wordt vergroot.” Het opzetten van synchromodaal vervoer binnen een keten
vraagt dat je voor langere tijd een partnership wilt aangaan met je samenwerkende partijen.
Zowel met je opdrachtgevers als met je dienstverlenende vervoerders.
Taart groter maken
Joris Tenhagen: “Het gaat er om dat je binnen de keten samen de te verdelen taart groter maakt.
Door slim te bundelen en grotere volumes te creëren. Daar moet je in willen investeren.” Dit
vraagt onder meer een andere samenwerking met je verladers zodat je de logistieke processen
van de verlader beter kan integreren met de rest van de keten. Joris Tenhagen: “Praktisch
betekent dit dat je met je verladers kijkt hoe je hun productieproces beter koppelt aan het
transport van hun producten. Het plaatsen van extra containers op het terrein van de verlader
helpt soms al bij het opvangen van grilligheden in de productie. Je bouwt dan een buffer in
waardoor je toch optimaal kan bundelen.” Daarnaast maakt Seacon met preferred suppliers
afspraken over de te verwachten volumes waardoor er bereidheid ontstaat om extra flexibiliteit te
bieden.
Data delen
Naast de voordelen voor het planningsproces is de tool ook een instrument om de verladers te
informeren over andere en efficiëntere vervoersopties. Joris Tenhagen: “Je kunt de klant meer
inzicht geven in de gehele vervoersketen waardoor je de klant beter kunt adviseren over andere
modaliteiten. De stap om over te stappen van de weg naar een andere modaliteit wordt daarmee
makkelijker voor een verlader.” Een ander belangrijk onderwerp voor synchromodaal transport is
het delen van data. Joris Tenhagen: “In de binnenvaart wordt er steeds meer nagedacht over het
delen van data. Vaak is er bij verschillende partijen zoals Rijkswaterstaat en railbeheerders al veel
informatie beschikbaar, bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoudsschema’s en waterstanden.
Alleen wordt deze nog onvoldoende gedeeld, soms vanuit de angst om aansprakelijk te worden
gesteld als de informatie achteraf onjuist blijkt. Het beschikbaar stellen van data zoals de Expected
14
Time of Arrivals door de verschillende rederijen kan ook worden verbeterd. Nu halen we onze data
uit verschillende systemen die vaak tegenstrijdige of onvolledige informatie bevatten.” De huidige
wetgeving zorgt soms ook voor onnodige complexiteit bij het synchromodaal transport. Joris
Tenhagen: “In Duitsland geldt er intermodaal recht. In Nederland wordt er een knip gezet tussen
elke schakel in de keten. Gelukkig is er een overkoepelend verdrag tussen Nederland en Duitsland
waardoor je niet meteen tegen problemen aanloopt, maar desondanks is het wel onnodig
complex.”
15
Lean and Green Barge
Het transport van volle en lege containers naar het achterland kan (voor een deel van de
route) vaak prima met een binnenvaartschip worden uitgevoerd. Toch worden deze
containers vaak nog over de weg vervoerd. Binnen het project Lean and Green Barge
werken verladers samen om hun lading van de weg naar het water te verplaatsen.
Lean and Green Barge heeft samen met de verladers onderzocht wat de voorwaarden zijn om de
binnenvaart succesvol in te kunnen zetten. Enerzijds blijkt dat een voldoende hoge frequentie
nodig is: elke dag een mogelijkheid om containers op een schip te plaatsen en te laten
transporteren. Dat is gewenst om de supply chain gevuld te houden zonder de buffervoorraden op
te laten lopen. Anderzijds moet het schip voldoende gevuld zijn om een concurrerende
transportprijs te krijgen. Niet veel verladers hebben zelf het volume om aan beide voorwaarden te
voldoen. Daarom is samenwerking met andere verladers de sleutel tot succes. Fred Hooft, Bavaria:
“Wat belangrijk is, is om alle volumes bij elkaar te brengen. Ook al denk je: ‘Mijn volume is niet
interessant’, ook kleine volumes kunnen een hoop volume teweegbrengen. Er is meer mogelijk
dan sommigen denken.”
A15
Een van de eerste verladers die de overstap naar het water heeft gemaakt, is Heinz. Sinds 7
januari 2013 vaart er iedere werkdag een schip van Cuijk naar de Rotterdamse haven. Tom
Tillemans, Heinz: “De binnenvaart is een goed alternatief voor de weg. We hebben te maken met
een toekomstig chauffeurstekort in Nederland en een dichtslibbende A15. Daarnaast hebben we
company-doelstellingen en binnenvaart is natuurlijk een heel mooi alternatief om de weg te
vervangen voor het water dat duurzamer is, niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange
termijn.” Voor Aviko was het toekomstperspectief een belangrijke factor om over te stappen naar
de binnenvaart. Frank Scholten, Aviko: “Je moet goed voorbereid zijn op toekomstige
ontwikkelingen. Een CO2-tax is toch iets wat rondzwerft, wat er aan zit te komen. Vanuit de
nieuwe Maasvlakte is voorgeschreven dat een groot gedeelte via binnenvaart of trein aangeleverd
moet worden. Uiteindelijk zal je wel moeten kiezen voor andere alternatieven dan alleen
wegtransport.”
‘Piece of cake’
Lean and Green Barge werkt op basis van lanes. Dit zijn vaarroutes tussen bepaalde terminals
waarop verladers hun lading kunnen bundelen. Verladers kunnen hun data aanleveren, waarna in
een grote database wordt gezocht naar combinaties tussen verladers. Ondertussen hebben al zo’n
75 verladers hun data toegevoegd aan de database. Ook wanneer er al wordt gevaren op zo’n
lane, is het nog steeds mogelijk voor andere verladers om hierbij aan te sluiten. Hierdoor kunnen
partijen de shift naar het water relatief snel maken en kunnen ook kleinere partijen profiteren van
de voordelen van vervoer over het water. Tiny de Mol, FrieslandCampina: “Ook de kleinere
verladers zou ik willen adviseren: Sluit je aan, je gaat op een milieuvriendelijke manier te werk in
je logistieke keten. Het leidt uiteindelijk tot lagere kosten en een grotere betrouwbaarheid in je
logistieke keten. Als je kiest voor de binnenvaart, vereist dat een andere manier van denken in je
logistieke proces. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, is dat een ‘piece of cake’.”
Lef
Veel verladers vervoeren hun goederen al jaren over de weg, en dan is de stap naar het water
vaak best een grote. Om de shift naar het water te maken, worden veel logistieke processen
aangepast. Frank Scholten: “Daarnaast is het ook een stukje lef hebben, gewoon om te gaan
doen, te proberen. En ja, je loopt tegen problemen aan, maar laat de moed dan niet zakken door
te zeggen ‘We hebben een probleem, het lukt niet’. Nee, ‘Hoe kan ik mijn probleem oplossen en zo
toch die stap verder maken’.” Na de overstap naar het water, ervaren de verladers de voordelen al
16
snel. De verandering zorgt niet alleen voor duurzamer transport, maar ook voor betere en meer
flexibele logistieke processen. Frank Scholten: “Door met binnenvaart te werken kunnen we onze
logistieke processen beter optimaliseren. We kunnen nu dag en nacht door verladen als we dat
willen, wat bij containervervoer over de weg wel mogelijk is, maar vaak hoge meerkosten met zich
meebrengt.”
17
Synchromodaily
Met het project Synchromodaily heeft Maersk Line samen met BCTN en AbOvo in 2013
de stap gemaakt naar synchromodaal vervoer. Door de klanten te overtuigen van het nut
van binnenvaart en synchromodaal vervoer, heeft Maersk Line iedere week gemiddeld
73 TEU per week van de weg af gehaald. De modale shift potentie van dit project ligt
hiermee op ruim 3.900 TEU per jaar, een stuk hoger dan vooraf verwacht.
“Hoewel de binnenvaart niet nieuw is voor Maersk Line, was er toch extra inspanning om het
aandeel van de binnenvaart te vergroten”, zegt Jari de Bruyn, general manager operations van
Maersk Line. “Heel veel dingen gebeuren op historische gronden; iets gaat al jaren zo en het gaat
altijd goed. Bij ons, en ook bij de klant. Je moet de voordelen van een andere werkwijze zien en er
vervolgens écht werk van maken, wil je wat veranderen.” Iets ‘wat al jaren zo gaat’ is: geef de
klant waar hij om vraagt. En omdat dat vaak een truck is, blijft die lading ook op de truck. Ook als
dat niet per se nodig is. Daarin neemt Maersk nu initiatief: “We weten weken van te voren wat er
aan import aankomt, en op basis van de planlijsten wanneer de container bij de ontvanger moet
zijn. Dan is de vraag: Hoeveel tijd hebben we nog om hem bij de klant te brengen. Als die
voldoende is, dan gaan we met zo’n klant in gesprek of we die container op de barge mogen
zetten. We proberen onze klant ervan te overtuigen dat binnenvaart een slimmere oplossing is.
Daar zit het verschil dat we nu maken”, zegt Jari de Bruyn.
Hergebruik
Het voordeel van het verschil zit ‘m in het project Synchromodaily onder andere in de kosten. Om
kostenvoordeel te behalen, maakt Maersk Line samen met terminalexploitant BCTN optimaal
gebruik van de containers door deze te hergebruiken. BCTN krijgt de mogelijkheid om lege
containers die ‘overblijven’ niet naar Rotterdam terug te sturen, maar te hergebruiken op een
andere locatie dan waar ze ingeleverd werden. Jari de Bruyn: “Ook inland terminals doen er
gewoonlijk alles aan om demurrage- en detentionnota’s te voorkomen door lege containers zo snel
mogelijk naar de zeehaven terug te sturen. Nu doen we met BCTN een proef dat ze mogen
positioneren tussen de terminals. Als ze er bijvoorbeeld te veel hebben in Nijmegen, kunnen ze die
naar Den Bosch varen om daar met exportlading te vullen.” Tijdens de pilot is 41,5% van de
containers op de terminal van BCTN in Nijmegen hergebruikt, dit is beduidend hoger dan de
doelstelling van 25%. Vanwege het grote succes heeft Maersk deze werkwijze geïntegreerd in de
dagelijkse werkpraktijk.
Uitkomst
Het project Synchromodaily vond –net als het opzetten van de Synchromodale Control Towers van
Wayz en Seacon- plaats binnen het project Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
(IDVV) van Rijkswaterstaat. Voor Maersk was Synchromodaily een uitkomst, zegt Jari de Bruyn:
“Wij zijn altijd met heel veel dingen tegelijk bezig. Als je echt voortgang wilt maken, moet je er
focus op zetten, en daarvoor was ondersteuning vanuit IDVV een uitkomst. Vanaf dat moment zijn
we er gerichter aan gaan werken.”
Vervolgstappen
Maersk Line denkt al na over vervolgstappen. De eerste is om hetzelfde concept ook toe te passen
op reefercontainers (koelcontainers), die vrijwel allemaal nog over de weg worden vervoerd. Een
tweede stap is om het uit te breiden naar Duitsland. Daar zitten haken en ogen aan op
douanetechnisch gebied. “In Nederland willen we voor importlading als zogenaamde ‘virtueel
entrepot’ op de barge uitoefenen: de containers gaan onder een eigen douanevergunning op de
barge en worden op de inland terminal pas vrijgegeven en ingeklaard. Daar zijn we nu met de
douane over in gesprek. Of dat ook in Duitsland kan, ligt aan de interpretatie van de Europese
18
douanewetgeving. Ook daar hebben we overleg over. Vanuit Antwerpen naar Nederland gebeurt
het al wel.”
19
Supply Chain Finance
Wat is Supply Chain Finance?
Binnen het onderwerp Supply Chain Finance (SCF) wil Topsector Logistiek de financiële processen
tussen bedrijven optimaliseren. Supply Chain Finance is zowel het optimaliseren van financiering
tussen bedrijven als het integreren van financiële processen met klanten, leveranciers en
logistieke en financiële dienstverleners. Op deze manier wil Supply Chain Finance waarde creëren
voor alle deelnemende bedrijven. Hierin speelt de manier waarop samenwerking in de supply chain
kan bijdragen aan het verlagen van werkkapitaal en financieringskosten van de goederenstromen
een grote rol.
Doelstelling


De positie van Nederlandse bedrijven in hun supply chain versterken waardoor ze een betere
positie verwerven ten opzichte van concurrerende ketens en zo meer waarde kunnen creëren.
Nederland ontwikkelen tot een wereldwijd expertisecentrum voor Supply Chain Finance
waardoor een goede voedingsbodem ontstaat voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Ook kunnen
Nederlandse universiteiten op dit kennisdomein op het snijvlak van Finance en Supply Chain,
een internationale toppositie verwerven en fungeren als incubator voor nieuwe
bedrijfsinitiatieven. Dit alles kan positieve gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat.
Behaalde resultaten
In 2013 is de Supply Chain Finance Community opgericht. Deze community stelt zich tot doel om
fysieke en financiële supply chains dichter bij elkaar te brengen door de ontwikkeling van een open
netwerk voor de uitwisseling van kennis, best practices en nieuw onderzoek.
Betrokken partijen
20
Oprichting Supply Chain Finance Community
In de Nederlandse economie is enorm veel geld ‘opgesloten in betalingstermijnen’. De
Supply Chain Finance Community wil met inspiratie van prof. dr. Lorike Hagdorn een
deel van dat geld ‘bevrijden, om zo een investeringsimpuls van formaat te kunnen
geven. Het fenomeen Supply Chain Finance (SCF) is door prof. dr. Lorike Hagdorn, lid
van het Topteam/Strategisch Platform Logistiek, zelf steviger op de uitvoeringsagenda
gezet. Lorike Hagdorn: “Ik houd van innovatie. En het viel mij op dat we in de
Nederlandse logistiek al veel werken aan een vlotte goederenstroom en de bijbehorende
informatiestroom, maar de financiële stroom was nog onderbelicht.”
Onmiddellijk betaald
In de logistieke keten wordt stukje bij beetje waarde toegevoegd aan een product. Die
vermeerderde waarde wordt steeds tussentijds verzilverd, namelijk wanneer de volgende schakel
in de keten ervoor betaalt. Hierbij zitten de toeleveranciers soms maanden op betaling te wachten.
Lorike Hagdorn: “Dit is vooral voor MKB-bedrijven erg vervelend, omdat zij, mede door de
recessie, meestal niet erg ruim in de liquiditeit zitten en moeilijk aan krediet kunnen komen. In
totaal zit er in Nederland rond de 20 miljard aan werkkapitaal vast door nog niet betaalde
facturen. Hier helpt Supply Chain Finance. Een bekend voorbeeld is Vendor Managed Inventory,
waarbij de leverancier de voorraad van de klant beheert. Dat neemt veel werk uit handen bij de
bestellende partij, maar ook bij de orderentry van de leverancier. Maar nu is een tweede werkwijze
in opkomst: supplier finance. Een vorm hiervan is het sneller betalen van deze facturen door een
derde partij. Dat kan een bank zijn, maar ook een nieuwe aanbieder zoals Flinqer of Innopay. In
dit concept krijgt de leverancier, bijvoorbeeld een MKB-bedrijf, onmiddellijk betaald na
goedkeuring van zijn factuur. Die betaling wordt gedaan door een derde partij waarmee zowel de
leverancier als de afnemer een overeenkomst heeft. De afnemer betaalt vervolgens pas na de
genoemde vaak lange betalingstermijn aan deze derde partij. Op deze manier komt er nieuw geld
in de logistieke keten beschikbaar dat voor investeringen gebruikt kan worden.”
Supply Chain Finance Community
Nyenrode Business Universiteit en Dinalog hebben vorig jaar de Supply Chain Finance Community
opgericht. De community is een onafhankelijk netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en supply
chain finance professionals en heeft als doel fysieke en financiële supply chains dichter bij elkaar te
brengen door de ontwikkeling van een open netwerk voor de uitwisseling van kennis, best
practices en nieuw onderzoek. Het netwerk is inmiddels op Europees niveau uitgebreid. Om de
aanwezige kennis in breder verband te delen, werd op 27 november 2013 de eerste Supply Chain
Finance Community bijeenkomst gehouden. Op Nyenrode kwamen Europese vertegenwoordigers
van bedrijfsleven, wetenschap en financiële instellingen bijeen om best practices te delen en
kennis uit te wisselen. “Bedrijven als Philips, Heineken en Vlisco vertelden over hun visie op en
praktische aanpak van Supply Chain Finance”, vertelt Lorike Hagdorn. “Daarnaast zijn we bezig
met onderzoeksprojecten en voeren we overleg met de overheid om Supply Chain Finance een
impuls te geven. Ik vind het mooi om eraan mee te helpen zoiets op de kaart te zetten. Want denk
je eens in dat het lukt om ook maar vijf procent van het opgesloten werkkapitaal in Nederland los
te maken? Dan heb je het over een miljard euro die vrijkomt om te investeren!”
Struikelblokken
Is het dan één groot succesverhaal? Nee, nog niet. Het op de juiste manier vormgeven van SCF
kost namelijk veel tijd en moeite. Je hebt trainingen nodig, maar ook systemen. En op dit moment
is er nog geen productstandaard voor het betalingsverkeer en nog geen tijdige goedkeuring van
alle facturen. Daarom staat het MKB op korte termijn nog niet te trappelen. Het wordt een kwestie
van langere termijn, zo werd al snel duidelijk. Uit gepresenteerde resultaten bleek dat bijvoorbeeld
het fenomeen ‘reverse factoring’ nog relatief onbekend is: 4% doet eraan, 10% kiest een andere
21
oplossing en 85% heeft er nog nooit van gehoord. Op de langere termijn zagen alle deelnemers
het zonniger in. Als één ding duidelijk is geworden, is het wel dat er al heel veel enthousiasme is
onder de mensen die er al wel mee werken. En als vervolgens de struikelblokken worden
weggenomen, de transactiekosten dalen en het fenomeen bekender wordt, zal SCF een hoge
vlucht nemen.
[Kader]: Bij reverse factoring krijgt de leverancier een deel of alle uitstaande facturen bij een
afnemer, voorgefinancierd door een financiële instelling, niet op basis van de eigen
kredietwaardigheid, maar op basis van de kredietwaardigheid van de afnemer, die een lager
rentetarief bij de bank of financiële instelling heeft.
22
Kernnetwerk
Wat is kernnetwerk?
Binnen kernnetwerk gaat het om een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven
en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor, shortsea
en binnenvaart) en multimodale overslagpunten. Het gaat hierbij om twee lagen: een netwerk dat
van belang is voor de internationale bereikbaarheid en een netwerk dat van belang is voor de
nationale bereikbaarheid.
Het kernnetwerk dat van belang is voor de internationale bereikbaarheid is reeds door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenspraak met het Topteam/Strategisch Platform
Logistiek vastgesteld en is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Uit dit
netwerk is de beslissing voortgekomen voor brede Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport (MIRT)-onderzoeken van twee multi-modale goederencorridors: De A15-BetuwerouteWaal corridor vanuit Rotterdam (“corridor Oost”), en de goederencorridor Rotterdam-BrabantLimburg-Duitsland (“corridor Zuid”).
Doelstelling
Het doel van elk van de MIRT-onderzoeken is het in beeld brengen van de kansen en
belemmeringen met betrekking tot het optimaliseren van de logistieke keten in de multimodale
goederencorridor. Hierdoor wordt de bereikbaarheid en de concurrentiekracht van Nederland
versterkt, zien we hoe we kansen kunnen benutten en belemmeringen weg kunnen nemen en
welke samenwerkingsvormen tussen betrokken partijen daarvoor nodig zijn.
Gerealiseerde oplossingen
De MIRT-onderzoeken starten in 2014 en zullen naar verwachting in 2016 afgerond zijn.
Betrokken Partijen
23
Kernnetwerk en MIRT-onderzoeken Goederencorridors.
In de Topsector Logistiek is gewerkt aan een gemeenschappelijke visie van
bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van
achterlandverbindingen (weg, spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale
overslagpunten. Het kernnetwerk logistiek geeft aan welke verbindingen voor de
Topsector Logistiek prioriteit hebben. Op advies van de Topsector Logistiek heeft de
Minister van Infrastructuur en Milieu het internationaal kernnet voor logistiek
opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit kernnet heeft
reeds doorgewerkt, bijvoorbeeld in de besluitvorming over het bedieningsregime van
sluizen op de vaarwegen die zich op dit kernnet bevinden.
Naar aanleiding van intensieve gesprekken met het bedrijfsleven, de betrokken regio’s en het
Strategisch Platform Logistiek heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het besluit genomen
om voor twee belangrijke goederencorridors uit het Kernnetwerk Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport (MIRT)-onderzoeken uit te voeren: de goederencorridor Rotterdam –
Arnhem/Nijmegen – Duitsland en de goederencorridor Rotterdam – Brabant/Limburg – Duitsland.
In een dergelijk onderzoek wordt samen met het bedrijfsleven en regio breed gekeken, over alle
modaliteiten (ook inclusief buisleidingen) en multimodale terminals, naar mogelijkheden om de
processen in de corridor efficiënter te laten lopen. Dat gebeurt met de nieuwe brede innovatieve
aanpak van bereikbaarheidsopgaven.
De Minister heeft tot deze MIRT-onderzoeken besloten en deze zijn in de bestuurlijke overleggen
met de regio’s (de MIRT-tafels) definitief afgesproken. Dit is tezamen met allerlei andere afspraken
ten aanzien van de gebiedsagenda’s vastgelegd in een brief aan de Tweede Kamer (MIRT-brief op
17 november 2013) en behandeld op 25 november 2013.
Kenmerken van beide MIRT-onderzoeken
De voorlopige centrale vraag voor het MIRT-onderzoek luidt: Wat zijn de kansen en
belemmeringen voor het optimaliseren van deze multimodale goederencorridor? Hierbij speelt de
betere benutting van de bestaande capaciteit en het gezamenlijk prioriteren van multimodale
knooppunten een belangrijke rol. Regionale overheden, SPL, bedrijfsleven en andere partijen
worden hierin intensief betrokken. Dit is een geheel nieuwe werkwijze. Nieuw is dat de studie
alleen over goederen gaat en een corridor betreft, dus regio-overstijgend is. Er zal in de volle
breedte naar kostenefficiënte en innovatieve maatregelen worden gekeken. Hier komen ook de
logistieke acties naar voren zoals bijvoorbeeld 4C, synchromodaal en NLIP. Bij deze aanpak zal de
nadruk op voorhand niet op investeren liggen.
Specifiek voor de goederencorridor Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – Duitsland
• Geografische scope: A15-Betuweroute-Waal corridor
• Het betreft een internationale, multimodale corridor (weg, spoor, vaarweg en buisleidingen)
met dikke goederenstromen. De bevaarbaarheid van de Waal zal bij het onderzoek worden
betrokken.
• Vooralsnog is er door het Rijk voor gekozen om de TEN-T corridor 2 (onder andere A1, spoor
en IJssel/Twentekanalen naar de Baltische staten) niet mee te nemen in het MIRT-onderzoek.
Specifiek voor de goederencorridor Rotterdam – Brabant/Limburg – Duitsland
• Geografische scope: A16/A58/A67, het aansluitende onderliggende wegennet, de Brabantroute
en de Brabantse kanalen (en de aanliggende terminals).
• De studie is multimodaal: wegen, vaarwegen, spoor en buisleidingen.
24
Human Capital Agenda
Wat is Human Capital Agenda?
De Human Capital Agenda richt zich er op om het menselijk ‘kapitaal’ binnen de logistieke sector
zo optimaal mogelijk op te leiden en in te zetten. Het gaat hierbij om logistiek interessanter te
maken voor studenten, om sociale innovatie, om afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs
toegankelijk maken van kennis en om imagoverbetering.
Doelstelling
De Human Capital Agenda heeft als doelstelling genoeg en goede logistieke professionals in
Nederland te hebben. De Topsector wil 50% meer uitstroom van professionals in de logistieke
sector met grondige kennis over de innovatiethema's. Op HBO/WO niveau betekent dit een groei
van 1.400 personen in 2010 naar 2.100 personen in 2020. Ook moeten onderwijs en arbeidsmarkt
beter op elkaar aangesloten worden. Deze doelen wil de topsector onder andere bereiken in
samenwerking met opleidingen en bedrijfsleven.
Behaalde resultaten
•
•
•
•
Op 4 juni 2013 is het MBO Kennisakkoord Logistiek getekend
Op 29 mei 2013 is het vakcollege Haven en Logistiek door Prins Floris geopend
Op 13 mei 2013 is het Techniekpact gesloten
Nieuwe scientific master: Supply chain compliance & border management is opgezet
Betrokken partijen
25
Oprichting Kennisdistributiecentra
De beschikking over genoeg logistieke professionals is een belangrijke voorwaarde om
de ambities van de Topsector Logistiek waar te maken. Daarvoor moeten onderwijs en
arbeidsmarkt in de logistiek dichter bij elkaar komen. Volgens Peter van der Meij, lid van
het Strategisch Platform Logistiek (SPL) en inspirator van de Human Capital Agenda
(HCA), zijn we al een heel eind op weg. De regionale Kennis Distributie Centra Logistiek
vormen de spil in deze ontwikkeling.
Effectieve samenwerking en kennisverspreiding
Een Kennis Distributie Centrum (KDC) is dé spil in de regio voor het bedrijfsleven bij kennis- en
innovatievragen. Zes HBO opleidingen Logistiek ontwikkelen, samen met de betrokken regionale
stakeholders, zes regionale KDC's die kennis toepassen, samenvoegen, (door)ontwikkelen en
distribueren. Zowel richting het bedrijfsleven als richting het onderwijs. De zes KDC's bundelen
met Dinalog hun krachten zodat een netwerk ontstaat met landelijke dekking.
In een KDC werken regionale partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar samen.
Door effectieve samenwerking tussen deze partners verbetert een KDC de toegang voor logistieke
(MKB) bedrijven tot nieuwe kennis en innovatie. Bedrijven kunnen bij een KDC terecht met al hun
logistieke kennis- en innovatievragen. Als het regionale KDC niet over de juiste kennis beschikt,
wordt in het nationale KDC netwerk gezocht naar gepaste ondersteuning. Via de KDC's wordt ook
direct de verbinding tussen kennisinstelling (MBO - HBO - WO) verstevigd. Dit draagt bij aan
verhoging van in-, door- en uitstroom van logistieke studenten en professionals én het delen en
hergebruiken van onderzoek, kennis en ervaring.
Leerfabriek en onderzoek
Jongeren die straks van school komen en in de logistiek gaan werken, moeten goed weten waar
het in de logistiek over gaat. Een pijler van de HCA is dan ook: zorgen dat de innovatiethema’s
van het SPL goed ‘landen’ in het onderwijs. De zes regionale KDC’s vormen daarvoor een prachtig
middel, stelt Peter van der Meij. “Van de elf hogescholen met een logistieke opleiding, hebben er
zes een logistiek lectoraat,” vertelt hij. “Deze scholen zijn niet alleen een leerfabriek, maar doen
ook zelf onderzoek. Ze kijken hoe het onderwijs beter kan aansluiten op mondiale ontwikkelingen
in de logistiek en hoe we het bedrijfsleven een weg kunnen bieden om innovaties te delen met het
onderwijs. De lectoraten vormen het hart van het Kennis Distributie Centrum in de eigen regio. De
zes centra zijn regionale samenwerkingsverbanden voor kennis en innovatie die samen een
landelijk Centre of Expertise vormen. Er vindt een continue wisselwerking plaats tussen werkveld
en onderwijs (mbo, hbo en wo). Op die manier kan het onderwijs inspelen op de actuele
ontwikkelingen in de logistiek door nieuwe opleidingsroutes, minoren en afstudeervarianten aan te
bieden. Ook willen we graag professionele hbo-masters ontwikkelen op logistieke thema’s.”
Regionale specialisatie
Meerwaarde van de lectoraten is dat de hogescholen echt kiezen voor een regionale specialisatie.
De hogeschool in Rotterdam denkt aan profilering richting haven en bouwkunde gerelateerde
logistiek en Amsterdam richting mainport logistiek. Venlo richt zich op douane logistiek, Breda op
ketenregie, Nijmegen op zorglogistiek en in Zwolle start een fulltime lector in de Supply Chain
Finance. “Eindelijk kunnen we logistieke kennis gaan stapelen en voor iedereen ontsluiten,” zegt
Peter van der Meij. “Een idee is om een soort wikipedia-omgeving te bouwen voor de (doctoraal)
scripties van studenten en andere content. We willen dat de kennis en expertise juist
laagdrempelig ten goede komt aan het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Dat kan door stages, maar
ook door de zes regionale expertisecentra in een landelijk dekkend netwerk toegankelijk te maken
voor iedereen. Als een ondernemer in Staphorst met een expertvraag over invoerrechten belt naar
de dichtstbijzijnde hogeschool in Zwolle als onderdeel van het KDC, moet hij direct worden
26
doorverwezen naar de hogeschool in Venlo, die in douane-logistiek is gespecialiseerd. Uiteraard
werken zij nauw samen met de nieuwe ondernemerspleinen, Syntens Innovatiecentrum en ons
topinstituut Dinalog.”
Portal
Een belangrijk onderdeel van het KDC is de portal www.kennisdclogistiek.nl waarop logistieke
kennis is verzameld. Deze portal maakt logistieke kennis en logistieke professionals voor het MKB
in Nederland vindbaar. De deelnemers beogen met de portal de interactie tussen werkveld en
kennisinstellingen te verbeteren. De portal bevat onder andere: kennisdocumenten,
praktijkervaring, (stage-) rapporten, eenvoudige toepassingen (apps) en maakt inzichtelijk wat de
nieuwste ontwikkelingen in de logistiek zijn. Ook maakt zij bezoekers wegwijs op het gebied van
beschikbare trainingen, deskundig advies en onderzoek.
27
Verhoogde instroom
Slechts één procent van de middelbare scholieren kiest direct voor een opleiding in de
logistiek. Dat is best vreemd als je bedenkt dat de logistieke sector tekent voor 7 à 8
procent van ons Bruto Nationaal Product en ruim 11 procent van de functies in
Nederland logistiek georiënteerd is. Een behoorlijke mismatch dus, stelt Peter van der
Meij van het Strategisch Platform Logistiek, zeker met het oog op de forse ambities van
logistiek Nederland. “Eén van de pijlers van onze Human Capital Agenda is dan ook het
bevorderen van de instroom van leerlingen op zowel wo-, hbo- als mbo-niveau”, vertelt
hij.
“De afgelopen jaren is de beeldvorming rond logistiek al verbeterd dankzij de landelijke
imagocampagne van de ‘Stichting Nederland is Logistiek’, maar ook omdat onderwijsinstellingen
hun logistieke opleidingen nadrukkelijk profileren en dit doen in samenwerking met het
bedrijfsleven. Op hbo- en wo-niveau is al een duidelijke toename van de instroom, mbo-leerlingen
blijven helaas nog achter. Dat komt ook doordat de ROC’s zich nog minder goed profileren op
logistiek onderwijs. Daarom ben ik erg blij met de start van het Kennisakkoord MBO.” In het
Kennisakkoord MBO geven veertien MBO-scholen aan de komende vier jaar samen te gaan werken
met Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO, VTL Kenniscentrum
Transport en Logistiek, Bedrijfstakgroep Transport en Logistiek en de MBO Raad. Hiermee willen ze
de band tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken.
Nieuwe opleidingen
De Human Capital Agenda richt zich ook op het inbedden van innovaties in het reguliere
beroepsonderwijs en in het commerciële onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de wetenschappelijke
master Supply Chain Compliance & Border Management. De TU Delft biedt deze master aan in
samenwerking met de Erasmus Universiteit. De master heeft drie pijlers:
• Trade regulation and compliance: het (doen) naleven van wet- en regelgeving
• Supply chain management for global trade: samenwerken in ketens en netwerken
• Business information systems: betrouwbare informatievoorziening
Onder andere vanuit de Nederlandse Douane en het buitenland is veel interesse voor deze master.
Sociale innovatie van de sector
Naast instroombevordering en een sterke kennisinfrastructuur, is het verminderen van uitstroom
de derde pijler van de HCA Logistiek. “We noemen dit sociale innovatie van de sector”, zegt Peter
van der Meij: “Logistieke werkgevers moeten hun werknemers meer nog dan in het verleden gaan
boeien, binden en behouden. Zeker als we mensen uit de nieuwe generaties willen behouden, die
veel waarde hechten aan mogelijkheden tot intellectuele ontwikkeling en zelfsturing. Dat vraagt
om een verandering van de mind-set bij werkgevers.”
De topsector transport en opslag is ten opzichte van 2011 gestegen van de één na laatste naar de
derde plaats in de ranking van sociale innovatie van Volberda, Erasmus Universiteit.
28
Cross Chain Control Centers en Service Logistiek
Wat is 4C
In een 4C worden informatiestromen slim gekoppeld aan goederenstromen. Door deze gegevens
uit te wisselen tussen verschillende logistieke ketens, kan transport gezamenlijk (keten
overstijgend) worden georganiseerd. Door grotere volumes zijn er bijvoorbeeld meer
mogelijkheden om spoor en binnenvaart in te zetten als alternatief voor wegvervoer en kan ook de
beladingsgraad van voer- en vaartuigen groeien. Hierbij gaat het niet alleen om de regie over
fysieke goederenstromen, maar ook om informatie en financiële stromen, zoals ‘forecasting’,
‘financial engineering’ en ‘datamanagement’. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar ook
tot een betere bereikbaarheid en een duurzamere afwikkeling van goederenstromen.
Doelstelling
Het doel van 4C is het creëren van schaalvoordelen door samenwerking binnen en tussen ketens.
De realisatie van één of meerdere 4C's resulteert in:
• een beter overzicht, betere afstemming en bundeling van activiteiten besparingen in supply
chain kosten door combineren van lading
• een lagere druk op het milieu
• nieuwe bedrijvigheid met meer werkgelegenheid
• nieuwe kennis die ook toepasbaar is in andere supply chains
• een grotere aantrekkingskracht van Nederland voor buitenlandse bedrijven
• In 2020 moet Nederland beschikken over vijftien 4C’s waarmee 50.000 ton kg CO2 vermeden
is. Daarnaast streven we ernaar dat ketenregieactiviteiten vanuit 4C’s dan 1,8 miljard euro
hebben bijgedragen aan het bruto binnenlands product.
Gerealiseerde oplossing:
Inmiddels is er een aantal 4C onderzoeks- en demonstratieprojecten gestart in verschillende
branches, zoals in de gezondheids-, de retail-, de bouw- en de farmaceutische sector.
Verschillende schakels in de keten werken succesvol samen. De eerste Cross Chain Control
Centers zijn succesvol opgericht.
29
4C4D
Het project 4C4D verbetert de stedelijke distributie vanuit twee invalshoeken. De eerste
is het voorkomen van transport. De tweede is efficiënter transport. Vooral dat laatste
krijgt veel aandacht. Dit is natuurlijk interessant voor logistiek dienstverleners, met als
resultaat twee nieuwe deelnemers in het project 4C4D: Greencity Distribution en
Binnenstadservice. Goos Kant is projectleider van 4C4D. Ook is hij partner bij Ortec, een
leverancier van optimalisatieoplossingen voor planning. “Voor dit project ontwikkelt
Ortec twee tools om business cases door te rekenen en te onderbouwen. Daarnaast
maken we systemen die je op dagelijkse basis kunt gebruiken bij distributie” vertelt
Goos Kant.
Nieuwe business
In het project zijn inmiddels tien studenten actief, die bij de deelnemende bedrijven
distributievarianten modelleren, toegespitst op de individuele bedrijven. Goos Kant: “Dat heeft al
verschillende kansrijke business modellen opgeleverd. Zo is er bij Binnenstadservice een model
gemaakt om grote landelijke vervoerders te verleiden met hen zaken te doen. Inmiddels vinden er
projecten plaats om die samenwerkingen gestalte te geven.”
Lokale hubs
Een ander voorbeeld is Ahold, waar naast Albert Heijn ook Etos en Gall&Gall onder vallen. “Daar is
onderzocht of het nuttig is om met lokale hubs een fijnmazig distributienetwerk op te zetten.” Het
antwoord bleek positief. Dit biedt voor Ahold kansen om samen met andere leveranciers vanuit de
hubs geïntegreerd stedelijke bevoorrading te doen.
Masterclass
Nederland heeft ruime ervaring met projecten voor stedelijke distributie. “En er zijn er veel
mislukt”, stelt Goos Kant vast. Uit een analyse van deze projecten blijkt dat er meestal vanuit een
invalshoek – vaak de overheid – naar de distributie wordt gekeken. “De analyse heeft veel kennis
opgeleverd over de condities die bepalen of een project slaagt. Die inzichten willen we onder meer
gebruiken voor een masterclass, waar we vanuit de verschillende spelers – zoals vervoerders,
winkeliers en Gemeente – kijken naar modellen voor city distribution.” TNO heeft voor de
belangrijkste business modellen een stappenplan gemaakt om ze in de praktijk uit te voeren.
30
Bundelen bij de bron
Op dit moment sturen alle Chinese fabrieken bestelde spullen naar de magazijnen van
merken. Vervolgens worden daar de bestellingen van de winkels samengesteld. Dat
moet efficiënter kunnen, vond MODINT, de branchevereniging voor mode en textiel. Zij
bekeken of de badkleding niet per winkel gebundeld kon worden in een magazijn in
China, zodat de bestelde kleding niet eerst naar de merken gestuurd hoeft te worden,
maar direct naar de winkels kan. Het systeem is in China getest, en het werkt.
Vervoersbundeling
De voordelen zijn velerlei. Op de eerste plaats is het goedkoper om de pick/pack-activiteiten in
China te doen. Ook de vervoersbundeling naar de winkels is interessant. De spullen gaan niet
meer naar merken in Nederland. Dat betekent geen extra handelingen en minder kilometers.
Kortom: het is efficiënter en goedkoper. In het tweede deel van het project wordt software
ontwikkeld die in de bestellingen van leveranciers zoekt naar transporten die te bundelen zijn.
Goed op orde
Body Cover Group, onder meer producent van badmode, participeert in het project en liet begin
2013 de bestelling in China bundelen voor klanten in Nederland. “We hebben er allemaal veel tijd
in geïnvesteerd, omdat het bij zo’n eerste test belangrijk is om gegevens goed uit te wisselen.”
Vertelt Frans de Koning, Manager Operations bij Body Cover Group. “We zijn ook gedwongen om
eerder onze bestellingen goed op orde te hebben. Want bijsturen in dit proces is lastiger dan
wanneer je alles in eigen magazijn hebt staan.”
China goedkoper
Wat levert de bundeling op? “Het is een flinke besparing van kosten. In het verleden hadden we
gedurende enkele maanden zo’n 5 extra mensen nodig om alle bestellingen om te pakken. Die
activiteit gebeurt nu in China waar arbeid veel goedkoper is.” Binnen het totale project Bundeling
bij de bron is een besparing op handlingskosten van 30-40% en op distributiekosten in Nederland
van 7% gerealiseerd. Bij brede uitrol is de potentiële CO2 reductie 30%.
31
Service Logistiek
Wat is Service Logistiek?
In de logistiek is een belangrijke rol weggelegd voor de onderhoudsfase van een product,
bijvoorbeeld reserveonderdelen. De term Service Logistiek gebruiken we voor de logistieke regie
vanaf de ‘after-sales service’ van een product tot aan het einde van de levenscyclus. Het gaat over
alle logistieke activiteiten die nodig zijn om apparaten, machines en systemen gedurende hun hele
levenscyclus – tot en met hergebruik – optimaal te laten functioneren.
Service Logistiek richt zich vooral op het koppelen van informatiestromen aan goederenstromen,
maar dan in de latere fase van de levenscyclus van goederen. Pre-sales logistieke processen, zoals
productie en distributie, kenmerken zich door het just-in-time principe met grote transportvolumes
en een hoge omloopsnelheid van de voorraad. Service Logistiek wordt gekenmerkt door het justin-case principe, met kleine transportvolumes en een lage omloopsnelheid van de voorraad. Dit
principe vereist een heel eigen kennisgebied en toepassing van specifieke logistieke besturings- en
ICT-oplossingen.
Doelstellingen
•
•
•
•
een hogere en vooruitlopende service business in Nederland;
grotere aantrekkelijkheid om in Nederland te investeren voor buitenlandse partijen;
significante duurzame bijdrage aan het verminderen van de uitstoot en het energieverbruik
door optimale inzet van spare parts en hergebruik van materialen.
De innovatieve concepten die de Topsector Logistiek voor ogen staan moeten leiden tot een
hogere service business, waarin Nederland vooroploopt. Verder willen we zo een duurzame
bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot en het energieverbruik door een
optimale inzet van spare parts en hergebruik van materialen. Dit alles bij elkaar moet
Nederland aantrekkelijker maken als investeringsland voor buitenlandse partijen.
Gerealiseerde oplossingen
•
•
Het Service Logistics Forum, een uniek platform voor Service Logistiek is opgericht. Het SLF
bestaat uit ongeveer vijftig bedrijven en drie universiteiten in Nederland.
We streven naar acht gerealiseerde Service Logistics Control Towers in 2020, waarop
informatie over verschillende goederenstromen samenkomt en wordt geanalyseerd. Daarnaast
moet in datzelfde jaar een reductie van vijftien procent zijn bereikt in de total cost of
ownership van producten.
32
ProSeLo
Op het vlak van Service Logistiek stelt de klant steeds hogere eisen. De systemen
moeten in principe altijd werken, bij problemen is snel ingrijpen noodzakelijk en er is
een sterke focus op Total Cost of Ownership. De partners in het research project
ProSeLo werken aan de verbetering van de serviceprestaties van bedrijven die deze
systemen verkopen, en bouwen de servicemarkt voor deze industrie uit. In dit kader
werken studenten en promovendi van de Technische Universiteit Eindhoven aan
interessante vraagstukken voor het bedrijfsleven. Gert Streutker, project cluster
manager bij ASML, maakt hier dankbaar gebruik van.
Inzicht
“ASML wil van een reactieve onderhoudsmode naar een proactieve onderhoudsmode”, vertelt Gert
Streutker. “Dat betekent niet pas reageren wanneer het tijd is om de machine te repareren of
preventief onderhoud te plegen. Studenten onderzoeken rondom dit vraagstuk verschillende
facetten.”
Inzicht
Een student Industrial Engineering heeft gekeken naar de meest effectieve wijze van
onderhoudsplanning van machines. Stel je voorziet de komende twee maanden 15 machine
downs, wat is dan de meest effectieve manier van preventief onderhoud: moeten we er direct op
af, of kunnen we beter nog even wachten?” Een ander belangrijk inzicht kreeg ASML over de
zogenaamde badkuipcurve. “In het begin zitten er veel kinderziektes in een machine. Na een tijdje
is het product stabiel, totdat de slijtage optreedt. Ook dan krijg je weer problemen. Onze vraag
was: zijn er voorspellingen te doen voor de stabiele periode. Het antwoord was nee. Met de data
die gebruikt zijn, kun je nagenoeg geen voorspellende waarde uithalen. Ook al is dit een negatieve
uitkomst, voor ons is dit wederom zeer waardevol. Dan weten we dat de gebruikte data
onbruikbaar zijn en we het onderzoek mogelijk moeten verleggen naar andere data-bronnen.”
Black box
Ook de samenhang tussen de datum waarop een probleem plaatsvindt en het soort probleem werd
onderzocht. “Er blijkt correlatie te zijn zonder dat je inzicht hebt in het type probleem. Een black
box model noemen we dat. Het model had tachtig procent nauwkeurigheid zonder kennis van het
onderdeel. Bij eerdere studies hadden we slechts zestig procent nauwkeurigheid.” Gert Streutker
voorziet dat machines zo complex gaan worden dat je straks niet altijd meer kunt uitleggen
waarom een voorspelling goed is. “Daarom is ook dit onderzoek uiterst waardevol. Het laat zien
dat zo’n voorspelling uitleggen niet altijd nodig is, dit is erg tegen de natuur van een techneut.”
33
DaVinc3i
DaVinc3i onderzoekt hoe de Nederlandse sierteelsector in het virtuele handelsnetwerk
zijn leidende concurrentiepositie in wereldwijde sourcing en afzet van bloemen en
planten in Europa kan versterken. Binnen het project werkt een aantal partijen aan
verschillende oplossingen om de sector te vernieuwen.
Cultuuromslag
“Al 110 jaar produceren we producten en die duwen we door de keten. Daarmee bedoel ik: we
zetten de kwekerij vol, en brengen de spullen naar de veiling of groothandel in de hoop dat we die
de producten kunnen verkopen”, vat bloemenkweker Ton Kester de situatie in zijn sector samen.
Hij is initiatiefnemer van de Bloemistenkwekerij, een clusterkwekerij in Rijsenhout waar
verschillende kwekers samenwerken om het mogelijk te maken een kleiner nicheproduct te blijven
produceren, in samenwerking met veredelaars eigen retail.
Ton Kester: “In een vraagmarkt werkt de huidige manier van werken prima, in de aanbodmarkt
die we nu hebben, niet. Wij moeten dus vanuit de vraag de productie en het transport van
bloemen aansturen. Dat is een 180 graden draai ten opzichte van de huidige manier van werken.
Het is een grote cultuuromslag voor alle betrokken partijen en een volledig andere manier van het
organiseren van de internationale handel.”
Samenwerken
Een andere betrokken partij in het project is Greenport Logistics, een coöperatie die is gestart door
zeven logistieke dienstverleners met jarenlange ervaring in de sierteeltsector. Arnoud de Vries van
Greenport Logistics ziet een aantal ontwikkelingen die samenwerken noodzakelijk maken. “Er
worden steeds vaker kleinere bestellingen gedaan. Om de frequente belevering rendabel te
houden, zullen we producten van verschillende kwekers moeten bundelen. Ook zien we
schaalvergroting, zowel bij kwekers als bij exportbedrijven.” Op dit moment zijn er twee
mogelijkheden, schetst hij. “Zelf de producten bundelen en het volume doen toenemen door fusies
of overnames, of onze krachten bundelen in een strategische samenwerking. Greenport Logistics
koos het laatste, en dit is tevens het uitgangspunt van onderzoeksproject DaVinc3i.” Maar zo’n
samenwerking organiseren is geen sinecure”, spreekt Arnoud de Vries uit ervaring. “De meeste tijd
gaat zitten in het uitdenken van het model. Heb je dat eenmaal voor elkaar, dan boek je snel
resultaten.”
Belangrijke inzichten
Ton Kester en Arnoud de Vries geven aan dat DaVinv3i ze belangrijke inzichten geeft over de
toekomst van de sierteelt. Arnoud de Vries: “In de eerste periode spraken we veel over
ontwikkelingen in de logistiek in onze sector. Je hoort hoe wetenschappers en andere partijen in
de keten hierover denken. Met deze informatie kun je als bedrijf veel beter je positie bepalen en
strategische keuzes maken.”
Ook levert het project praktische initiatieven op, zoals de student uit het netwerk van DaVinc3i,
die nu bij Greenport Logistics het waardeverdelingsmodel van coöperatie verbetert. De vraag is
hierbij: hoe verdeel je kosten, opbrengsten, risico’s, en richten en plichten tussen verschillende
partijen?
“Het rapport van de student is door de coöperatie aangenomen en wordt geïmplementeerd.
Dankzij de nabijheid van de universiteiten in het onderzoeksproject, hebben we gemakkelijk
toegang tot de academische wereld.” Ook Ton Kester verwacht dat als duidelijk is welk model het
best werkt voor de siertelers, het een kleine stap om het in te voeren. “Het is nu veel uitzoeken en
testen, maar zodra we weten wat de beste oplossingen zijn, kunnen we die met verschillende
partijen in de keten snel in de praktijk brengen. We zullen dan ook snel profiteren van het werk
dat we nu met zijn allen doen.”
34
Planning Services
Veel bedrijven werken met standaard systemen waarbij de benodigde modellen om
voorspellingen te kunnen doen beperkt zijn. Het gevolg is te kleine of te grote
voorraden, en dus onnodige kosten. In het demonstratieproject Planning Services
vinden de betrokken partijen daarvoor een oplossing met behulp van een add-on
plannigstool. Zowel bij NedTrain als bij de Directie Maritieme Instandhouding van het
Commando de Zeestrijdkrachten levert deze planningstool grote voordelen op.
Minder voorraad
Binnen NedTrain fluctueert de behoefte naar onderdelen flink. Bovendien moet het bedrijf altijd
direct kunnen leveren. Willem Janzee is sinds een jaar Supply Chain Planner bij NedTrain en heeft
als taak de materiaalbeschikking hoog en de voorraad laag te houden. “Voorheen hadden we
weinig zicht op de behoefte. Daarom lagen er altijd grote voorraden, zodat we zelfs de grootste
order aan zouden kunnen. In de praktijk kwam zo’n aanvraag maar zelfden voor. Met de
planningstool hebben we steeds actuele bestelparameters. Daardoor hebben we stukken minder
voorraad nodig en kunnen we betere afspreken met onze leveranciers.”
Dubbele winst
Leveranciers gaan pas produceren als NedTrain een opdracht plaatst. Willem Janzee: “Bij lange
productieprocessen moesten we orders daarom ver vooruit plaatsen. Als de behoefte aan dat
product tussentijds afnam, kwam alles toch gewoon binnen, we hadden immers al besteld.
Inmiddels zijn de onderdelen die op de planken lagen drastisch gesaneerd en hebben we de
voorraad flink kunnen reduceren. Ook hebben we de samenwerking met onze leveranciers
compleet veranderd.” Door gebruik van de planningstool, heeft NedTrain zijn voorraadwaarde
kunnen reduceren met 8 miljoen euro in een jaar tijd.
Bij NedTrain wordt nu gewerkt met forecast en delivery schama’s. “Wij geven onze behoefte voor
de komende 12 maanden aan, zodat de leverancier al vroeg inzicht heeft, Hierdoor is hij in staat
de levertijd te verkorten. Het is winst aan beide kanten: wij hebben de onderdelen eerder binnen
en de leverancier heeft al vroeg inzicht in de behoeften.”
Mogelijkheden
Ook de Directie Maritieme Instandhouding van het CZSK werkt met de planningstool. Deze
organisatie zorgt voor het onderhoud en de herbevoorrading van de schepen en de
walinrichtingen. Frans Boeije, assortimentsmanager: “De pilot draaide voor iets minder dan 3.000
artikelen. Daarin zagen we al snel wat de mogelijkheden waren van de planningstool. De looptijd
van 3 maanden was echter te kort om al concrete resultaten te zien. “ Desondanks heeft de pilot
er toe geleid dat de voorraadwaarde van 2,7 naar 2,4miljoen euro is gedaald. Ook zag Frans
Boeije dat er door gebruik van de planningstool met minder mensen eenzelfde aantal artikelen
werd gepland en beheerd. “Er werd beter gemonitord en er werd verantwoording afgelegd over
levertijden en voorraadwaardes.”
Kennis delen
Zowel Willem Janzee als Frans Boeije geven aan dat het belangrijk is regelmatig contact te hebben
met mensen uit andere organisaties om kennis te delen. Willem Janzee: “We nemen dan altijd een
onderwerp om over te discussiëren. Iedereen heeft daarover weer andere kennis en dat is erg
interessant.” Frans Boeije vult aan: “Zelf heb je op een gegeven moment een bepaalde
bedrijfsblindheid. Dan heb je iemand nodig om je scherp te houden. Iemand die het grotere
plaatje ziet. Zeker voor beslissingen op lange termijn.”
35
Trade Compliance and Border Management
Wat is Trade Compliance and Border Management
Trade Compliance and Border Management (TC&BM) gaat de uitdaging aan om het faciliteren van
import en export van goederen verder te optimaliseren. Op die manier wil de actielijn de positie
van Nederland als Gataway to Europe te versterken. De actielijn wil door samenwerking tussen
inspectiediensten als de Douane en het bedrijfsleven deze processen vereenvoudigen, onder
andere door de regeldruk te verminderen. Dit levert met name resultaat op voor de kleinere MKBbedrijven.
Doelstelling
- De inspectielast verminderen door optimaal gebruik te maken van reeds beschikbare informatie
in de keten, zodat dubbele informatievragen en controles worden voorkomen
- Het implementeren van systeemtoezicht: niet de transacties, maar het gehanteerde
toezichtsysteem en de interne beheersingsmaatregelen van bedrijven zelf, vormen de basis van
het toezichtregime
- Traditionele controles verleggen van een locatie aan de grens naar plaatsen die minder
verstorend zijn voor de logistieke processen van bedrijven
- Betere afstemming tussen verschillende inspectiediensten in het kader van een daadwerkelijk
‘coordinated border management’
Gerealiseerde oplossingen
•
•
Binnen TC&BM is een Master in Customs and Supply Chain Compliance opgezet, in
samenwerking met TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden.
De Douane van Nederland is in de World Logistics Performance Index van de 8 e naar de 4e
plaats gestegen.
Betrokken partijen
36
Master in Customs and Supply Chain Compliance
Na 6 jaar voorbereiding start in september een breed opgezette en internationaal
toegankelijke masteropleiding voor het douanevak. Het is een van de eerste
wetenschappelijke douaneopleidingen ter wereld. “Hiermee schrijven we geschiedenis”,
stelt initiatiefnemer Frank Heijmann, hoofd handelsrelaties Douane Nederland. “Het is
een staaltje van de vooruitstrevende en innovatieve kracht van Nederland.”
De gloednieuwe douaneopleiding is bij 3 universiteiten ondergebracht: de Technische Universiteit
Delft, de Universiteit van Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gezamenlijk verzorgen zij
een 2-jarige deeltijdstudie van 1 dag per week, die over enige jaren wordt uitgewerkt tot een
voltijds dagopleiding. Het curriculum – dat door de Douane, het bedrijfsleven en de universiteiten
is ontwikkeld – rust op 3 pijlers: douanewetgeving, logistiek, en zakelijke informatiesystemen en
compliance. Zowel het bedrijfsleven als de Douane levert de komende 5 jaar 10 kandidaten per
jaargang. Belangstellenden moeten beschikken over een vooropleiding op hbo-niveau. Voor de
deelnemers worden ter voorbereiding ook schakelvakken aangeboden om bepaalde basiskennis op
te doen. De voertaal is Engels.
Onderwaardering
Ongeveer 6 jaar geleden begon Frank Heijmann na te denken over het opzetten van een
academische douaneopleiding. Gedeeltelijk gebeurde dat uit wrevel over de teruglopende
vakkennis bij de Douane. "Ik constateerde al langer dat wij veel te weinig deskundigheid van de
logistiek in huis hebben, terwijl wij daar als Douane wel talloze inbreuken op verrichten. Daar komt
bij dat de juridische kennis van de douanewetgeving in Nederland te wensen overlaat. Door
beslissingen uit het verleden, die toen best te verdedigen waren, hebben we geen hoogwaardige
douaneopleidingen meer in eigen huis. Dat wreekt zich nu. Eén van de gevolgen is dat het
douanevak in de fiscaliteit is ondergewaardeerd, en dat steekt mij. Hoog op de apenrots zitten de
fiscalisten in de vennootschapsbelasting, op gepaste afstand volgen de specialisten in de
inkomstenbelasting en omzetbelasting, en onderaan bungelen de gewone stervelingen van het
douanerecht. Voor een deel komt dit doordat douanemensen een hands on mentaliteit hebben. Zij
doen hun vakkennis niet op in de schoolbanken, maar tijdens het werk. Learning on the job, zoals
we dat in goed Nederlands zeggen. Academici en academische opleidingen op douanegebied zijn
dan ook dun gezaaid. Dat is overigens geen Nederlands verschijnsel, maar een wereldwijd
probleem in douanekringen." Volgens Frank Heijmann draagt een academische opleiding bij aan
een hogere waardering voor het douanevak, waardoor de Douane een aantrekkelijke werkgever
blijft voor de hoogopgeleide ambtenaar van de toekomst. "Met een erkende academische titel
kunnen onze medewerkers hun positie op de arbeidsmarkt versterken, waardoor zij makkelijker
carrière kunnen maken."
Generalisten
Voor een brede academische douaneopleiding zijn nog meer argumenten aan te voeren. Frank
Heijmann: "Bij ons drong geleidelijk het besef door dat de Douane in de toekomst meer
generalisten nodig heeft, met een brede opleiding. Tot nog toe leiden wij douanemensen op voor
een specifieke taak, voor een bepaald specialisme. Sommigen oefenen hun vak uit in de
accountancy, anderen in de compliance of in de rechtstoepassing. Aan logistiek deden we niks. Wil
je echter grip kunnen krijgen op de complexe wereld waarin de Douane opereert, dan moet je van
al die vakgebieden weet hebben. Ook het werken met AEO-vergunningen vereist een
andersoortige kennis. Samenwerking met het bedrijfsleven kan immers pas van de grond komen,
als je als douanemedewerker weet hoe een bedrijf is georganiseerd en hoe het functioneert.
Kennis van logistiek en bedrijfskunde is daarvoor noodzakelijk." Binnen het bedrijfsleven verandert
de behoefte aan kennis evengoed, stelt Frank Heijmann. "Ook daar is men op zoek naar
generalisten, die niet alleen in de logistiek of bedrijfskunde thuis zijn, maar bijvoorbeeld ook in
37
de compliance en accountancy. Maar om zulke mensen te kunnen werven, moet je wel je handen
uit de mouwen steken. Ze komen niet uit de lucht vallen."
Stilstand en vooruitgang
Gelukkig zag de Technische Universiteit Delft de meerwaarde van ons academisch project in. Zij
zette zich in om deze douaneopleiding in Nederland van de grond te krijgen. Als voorwaarde stelde
de TU dat deze studie jaarlijks door minimaal 20 studenten in deeltijd moet worden gevolgd.
Samen met het bedrijfsleven voldoen wij hieraan, waarbij we ieder 10 kandidaten voor onze
rekening nemen. Omgekeerd ging de TU Delft akkoord met onze randvoorwaarden. De
douaneopleiding dient een erkende wetenschappelijke opleiding te zijn, en binnen een periode van
plusminus 5 jaar moet ze worden doorontwikkeld tot een dagopleiding voor studenten. Doel is ook
om de opleiding in de toekomst via internet te geven, zodat makkelijker buitenlandse
studenten kunnen worden geworven."
Goud in handen
Voor de opzet van de nieuwe masteropleiding heeft de TU Delft samenwerking gezocht met de
universiteiten van Leiden en Rotterdam. Frank Heijmann: "Van meet af aan zijn verschillende
faculteiten en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van het curriculum ingeschakeld. Bij de
opleiding gaat het immers niet alleen om de juridische faculteit, maar evengoed om de technische
faculteit Logistiek en de faculteit Bedrijfskunde en IT. Het academische lesprogramma dat nu
voorligt, is dan ook een product van 3 faculteiten die normaal gesproken niet met elkaar
samenwerken. Het resultaat mag er zijn. Het bedrijfsleven is enthousiast, en als Douane zijn wij
ervan overtuigd dat we met deze nieuwe opleiding goud in handen hebben."
38
Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek
Wat is Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek?
Voor de uitvoering van de onderzoeksprojecten die nodig zijn om de acties van de Topsector te
realiseren, hebben overheid, ondernemers en kennisinstellingen de krachten gebundeld in het
Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek.
Dinalog, NWO en TNO werken als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) samen om de
innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen. Het onderzoek hierbinnen is zowel van
fundamentele, toegepaste als experimentele aard. Het TKI-bestuur stelt iedere twee jaar een
onderzoeksprogramma vast op advies van de Programmacommissie, binnen de focus van de
Topsector Actieagenda. Binnen de vastgestelde programma's die vervolgens via het TKI-bestuur
worden gelanceerd wordt op verschillende manieren samengewerkt.
Doelstelling
De doelstelling van het TKI Logistiek is het op structurele wijze bewerkstelligen van de privaatpublieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft zowel
innovatie door middel van fundamenteel als toegepast onderzoek als ook de valorisatie en
disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Daarnaast zorgt het TKI Logistiek voor het
vermarkten en overdragen van de opgedane kennis, ervaringen en resultaten.
Gerealiseerde oplossingen
De eerste zes TKI-projecten zijn bekend gemaakt.
39
Innovatiecluster Kring Logistiek en Supply Chain
Binnen TLN zet de KLS innovatiecommissie zich in om innovatie te bevorderen in de
sector. In deze werkgroep werken bedrijven samen die zich onderscheiden op innovatief
gebied binnen de sector. Om de innovatiebevordering verder te professionaliseren is er
behoefte aan diepgaandere kennisuitwisseling tussen vooruitstrevende bedrijven
onderling, maar ook met relevante kennisinstellingen. Door het innovatiecluster is het
gemakkelijk een sterke link te leggen tussen sterk ondernemerschap in de sector en een
aantal kennisinstellingen. In dit innovatiecluster ligt de nadruk op direct toepasbare
innovatieve oplossingen.
Het unieke van dit innovatiecluster is dat deze bedrijven, ondersteund met kennisinstellingen,
gezamenlijk intensiever kennis gaan uitwisselen en elkaar uitdagen waar het gaat om de
ontwikkeling en toepassing van innovatieve concepten. Het betreft hier bedrijven die voorop lopen
in de logistieke sector en ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel zijn van de Topsector
Logistiek en een groep bedrijven die innovatieve ideeën ook echt tot exploitatie kunnen brengen.
Bedrijven staan open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en deze zullen binnen het cluster ook
actief worden verkend.
Doelen
De innovatiecommissie heeft vier doelen. Ten eerste wil de commissie intensieve kruisbestuiving
bevorderen, tussen bedrijven in en buiten het cluster en met experts in andere sectoren. Ten
tweede wil de commissie awareness creëren voor mogelijk nieuwe business modellen en
verdienmodellen. Ook wil de commissie bijdragen aan innovatiebevordering en kennisdeling in de
sector. Ten slotte heeft de commissie zich ten doel gesteld een agenda op te stellen welke stappen
de bedrijven in het innovatiecluster (samen) kunnen zetten naar innovatieve concepten.
Planning
Het komende jaar zal het innovatiecluster een aantal events organiseren waar expliciet aandacht
wordt besteed aan de innovatiekracht van de logistieke sector. Bedrijven hebben elkaar dan
geïnformeerd over innovatievraagstukken en –oplossingen. De awareness bij bedrijven omtrent
innovatie zal verder ontwikkeld worden door middel van artikelen in vakbladen. Ook zal er een
collegereeks worden georganiseerd waarin vertegenwoordigers van kennisinstellingen het
logistieke bedrijfsleven informeren over de ‘state of the art’ in geselecteerde innovatiegebieden als
communicatietechnologie. Ten slotte zal dit jaar een start gemaakt worden met het formuleren
van specifieke innovatieprojecten, waarbij bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk
innovatievraagstukken formuleren en adresseren op basis van hun (gezamenlijke)
innovatieagenda.
Groeien
Deze resultaten leiden er enerzijds toe dat innovatie een breed gedragen ontwikkeling wordt in de
logistieke sector, op basis van wederzijdse uitwisseling van ervaringen, oplossingen en
vraagstukken tussen een brede kring van bedrijven en kennisinstellingen. Anderzijds leiden
bovenstaande inspanningen en resultaten ertoe dat die innovatie ook verder vorm krijgt door
gezamenlijk innovatieprojecten te benoemen en te ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat de
logistieke sector veel beter aangehaakt wordt bij lopende ontwikkelingen bij verladers en andere
partijen in het kader van de regie op internationale en nationale goederenstromen. De transport
en logistieke sector zal daarom veel actiever kunnen faciliteren zodat die regierol ook
daadwerkelijk meer inhoud krijgt en kan groeien.
40
Levertijden harmonisatie in de fashion/lifestyle
Binnen het project ‘levertijden harmonisatie in de fashion/lifestyle’ slaat
branchevereniging voor mode en textiel MODINT de brug tussen de topsectoren
Creatieve Industrie en Logistiek. In de mode retail zijn tienduizenden onafhankelijke
bedrijven actief die gemiddeld zes keer per week zes keer per dag worden beleverd.
Daarnaast zijn er honderden leveranciers die goederen laten produceren en distribueren
naar hun klanten (de retailers) via logistiek dienstverleners. De leveringen worden niet
aangekondigd door de leveranciers. Bij het plaatsen van een inkooporder krijgt de
retailer een levertijdvak te horen. Maar het exacte levermoment is een verrassing voor
de retailer. Het project levertijdenharmonisatie heeft als doel in een pilot het aantal
leveringen van artikelen bij retailers met ongeveer 80% te verminderen door op
verschillende plekken in de keten logistieke- en productieprocessen op elkaar af te
stemmen. Het besparingspotentieel voor de gehele sector is daarmee ongeveer 640 mln
euro per jaar.
De reden van het bestaan van de ruime levertijdvakken is dat de leverancier daarmee maximaal
flexibel blijft om problemen in productie, transport en logistiek op te kunnen vangen zonder dat hij
afspraken schendt. In de praktijk is het dus de ‘toevallige planning’ die bepaalt op welke exacte
dag binnen een levertijdvak de winkel beleverd wordt. Bijkomende nadelen van deze planning zijn
de onnodige voertuigbewegingen in vaak kwetsbare binnensteden, schadelijke uitstoot zoals
fijnstof en CO2, en bovendien voegt het extra kosten toe in de keten doordat transportstromen
dun en onvoorspelbaar zijn. Het organiseren van een alternatief moet dus voor zowel de
leverancier als de winkel interessant worden gemaakt. Er is tot op heden te weinig motivatie en
centrale sturing geweest, die tot serieuze alternatieven heeft geleid. Door dit project als
voorbereiding van een marktpropositie op te zetten moet dat veranderen, waarbij aanvullende
diensten, lagere kosten en invulling van de duurzaamheidsagenda de drijfveren zullen zijn voor
bedrijven.
Groot verbeterpotentieel
Het verbeterpotentieel is groot: de indikking in vervoerstromen kan zelfs in de tientallen procenten
liggen. Toch blijkt een oplossing weerbarstiger door het ontbreken van een centrale regie en de
beleving van een aantal valse argumenten als ‘de winkel wil het zo snel mogelijk hebben’. Deze
argumenten dienen tijdens het project met aandacht weerlegd te worden. In het project draait het
enerzijds om slimme IT en analyse om levertijden centraal te kunnen harmoniseren, en anderzijds
om op basis hiervan concrete proposities te maken naar deelnemende bedrijven: het moet
uiteindelijk goedkoper zijn voor een leverancier om op de ‘vaste transportdag’ te versturen.
Extra services
Om levertijdenharmonisatie aantrekkelijk te maken voor alle belanghebbenden wordt gewerkt aan
extra services. Binnen het project wordt gewerkt aan de voormelding van levering aan de winkel.
De straks gebundelde en centraal geregisseerde levering zal middels e-mail of EDI bericht worden
aangekondigd bij de ontvanger. Niet alleen de dag, maar ook de tijd van levering en aantal dozen
worden gemeld aan de ontvanger, met mogelijk koppelingen naar paklijsten en daarmee de
oorspronkelijke orders. Een winkel weel straks hoeveel en hoe laat hij een levering kan
verwachten en wat deze levering bevat. Ook wordt gewerkt aan het retourneren van
verpakkingsafval. Winkels worstelen met hun karton en folie, dat ze in grote hoeveelheden ‘cadeau
krijgen’ bij hun goederenleveranties. Onderzoek leert dat winkeliers vele oplossingen kennen om
dit weer afgevoerd te krijgen, met een enorme sub-optimalisatie van dien. Er is geen groenere en
praktischere afvoer denkbaar dan wanneer de leverende vrachtauto ook weer de afval afvoerende
41
vrachtauto is. De auto komt al voor de deur en heeft naarmate zijn afleverrit voortduurt, steeds
meer lege ruimte. Vervolgens kan er op de vertreklocatie van de leverauto (bijvoorbeeld het lokale
DHL depot) een overdracht plaatsvinden aan een recycle bedrijf. Op deze manier komt een
versnipperde afvalstroom ineens geconcentreerd aan de rand van de stad. Met het introduceren
van deze extra services denken partijen in het consortium het initiatief nog aantrekkelijker te
maken zodat winkels ook extra druk gaan uitoefenen op hun leveranciers om deel te nemen aan
het project.
Structurele implementatie
Het doel van de pilot is om levertijden harmonisatie in de praktijk te gaan brengen op een
dusdanige schaal dat structurele implementatie in de branche gegarandeerd is. Onderliggende
doelen zijn het verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse mode leveranciers en
winkels, invulling geven aan duurzaamheid doelstellingen van deelnemende bedrijven en het
vergroten van het logistiek bewustzijn in de branche. Ook het kwalitatief verbeteren van het
niveau van de logistiek in de fashion en lifestyle branche is een doel. In de pilot participeren zo’n
200 winkels. De schaalgrootte vraagt om meer begeleiding en regie, maar vergroot vervolgens de
kans op succes. Nu al melden zich meerdere logistiek dienstverleners en software leveranciers die
geïnteresseerd zijn in een actieve rol. Daarmee is de kans op het geleidelijk overdragen van het
concept aan de markt heel groot.
42