KDC de Kleine Beer

Leerplaatsomschrijving
Locatie/werkplek:
KDC De Kleine Beer
Adres:
Goeman Borgesiuslaan 373
Postcode en woonplaats
9722 VH Groningen
Vastgesteld:
15-09-2014
De cliënten
Kinderen/jongeren van 1 tot 18 jaar maken gebruik van het kinderdagcentrum (KDC) De Kleine Beer.
In totaal bezoeken 46 kinderen/jongeren iedere week het kinderdagcentrum. Reguliere crèches of
peuterspeelzalen zijn niet altijd ingesteld op de begeleiding van kinderen met een verstandelijke of
meervoudige beperking. In het kinderdagcentrum wordt gewerkt met kleine groepen van 5 tot 10
kinderen. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd en op de mogelijkheden van de kinderen/jongeren.
Iedere groep heeft een eigen programma. Zo ziet een programma voor kinderen met een
meervoudige beperking er anders uit dan voor kinderen van de pre-schoolgroep. Voor hen wordt
toegewerkt naar deelname aan het ZMLK-onderwijs of een andere vorm van onderwijs. Binnen de
groepsactiviteiten krijgt ieder kind de individuele aandacht die het nodig heeft. Communicatie, sociale
contacten en motoriek zijn voor elk kind belangrijk. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Wanneer
dat niet voldoende is, wordt er buiten het groepsprogramma nog therapie of speciale begeleiding
gegeven zoals: logopedie, fysiotherapie, muziek en ergotherapie. Verder is er specifieke begeleiding
bij bewegen, spel en muziek.
Alle cliënten hebben een verstandelijke beperking van lichte tot ernstige mate. Een aantal heeft
daarnaast nog bijkomende problematiek ten gevolge van psychiatrische of somatische aandoeningen.
Op deze locatie hebben cliënten hulpvragen ten gevolge van de verstandelijke beperking, stoornissen
in het autistisch spectrum, psychiatrische aandoeningen, ADHD, epilepsie, visuele en auditieve
beperkingen.
De werkzaamheden
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen/jongeren de mogelijkheid hebben gripte krijgen op de situatie
waarin ze zich bevinden. Het gebouw en de groepsruimtes zijn zo ingericht dat zij aansluiten bij de
behoeften en de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen/jongeren. Voor iedere kind, jongere
wordt regelmatig in nauw overleg met ouders/verzorgers een zorgplan opgesteld. In dit plan staat
beschreven wat het kind, de jongere nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en welke stappen er
gezet gaan worden om het doel te bereiken. Er is daarvoor veel deskundigheid nodig. De begeleiders
en paramedici (ergotherapeuten, fysiotherapeuten) worden daarbij ondersteund door een jeugdarts,
een gedragswetenschapper, kinderarts en kinderneuroloog. We geven gericht aandacht aan alle
facetten van de ontwikkeling (cognitie, motoriek, communicatie, spel en bezig zijn, zelfredzaamheid en
sociaal en emotioneel welbevinden.) Daarbij werken we met allerhande methodes en speciale
ontwikkelingsprogramma’s. We kunnen de handicap niet wegnemen of veranderen. Wel proberen we
op alle mogelijke manieren te begrijpen wat er aan de hand is en hoe we de ontwikkeling van het kind/
de jongere kunnen bevorderen. De naam orthopedagogisch centrum zou dan ook meer op zijn plaats
zijn dan kinderdagcentrum.
Voor de medewerkers is het uiteraard van belang om kennis en inzicht te hebben in de verschillende
beperkingen, stoornissen en problemen waar de cliënten mee te maken hebben. Je begrijpt dan beter
waarom de cliënten reageren zoals ze reageren of juist niet reageren. Je weet beter wat je wel niet
van hen kunt vragen en hoe jij je ondersteuning daar het beste op af kunt stemmen. Van belang is het
echter ook dat je voortdurend reflecteert op je eigen handelen. Wat doe ik, hoe doe ik dat, hoe
reageert het kind/de jongere daar weer op of juist niet? Daarbij steeds goed observeren en in gesprek
gaan met je collega’s, de deskundigen om je heen en de ouders.
De locatie
Kinderdagcentrum De Kleine Beer staat in de stad-Groninger wijk Helpman. Het is een gebouw van
twee verdiepingen in de vorm van een honingraat. Er zijn 6 groepsruimten, elk bestemd voor vijf tot
tien kinderen/jongeren. Het centrum heeft een zwembad en overdekte sportfaciliteiten, een speeltuin.
De bushalte is voor de deur.
De werktijden
De werktijden voor de stagiairs zijn van 8.30 tot 15.30 uur.
Het team
Er is 1 zorgposthoofd, 1 teamcoördinator en een secretaresse. Verder zijn er 18 begeleiders C, 5 ntbegeleiders b, 1 huishoudelijk medewerkers en 6 vervoersbegeleiders. Stagiairs kunnen het
organisatorische en het inhoudelijke overleg bijwonen.
De stagebegeleiding
Je bent als stagiair boventallig bij ons. Er is een vaste werkbegeleider voor jou. Deze heeft gemiddeld
1 maal per 14 dagen een gesprek met je. Je werkt op een vaste groep. Als je een jaar stage bij ons
loopt ga je ook 1 dag op een andere groep werken. Je begint je stage door gericht de
kinderen/jongeren te observeren. Op deze wijze leer je goed kijken naar ieder individu, wat hun
mogelijkheden zijn en hoe je contact met hen kunt maken. Later mag je steeds meer zelf doen. Verder
mag je de informatiebijeenkomsten van de fysiotherapie, muziektherapie en logopedie bijwonen. Ook
kun je op aanvraag een gesprek hebben met de orthopedagoog, een bezoek brengen aan het
logeerhuis en je kunt meedoen met onze interne scholing. Je werkbegeleider vraagt ook regelmatig bij
de collega’s na hoe jij je werk verricht en hoe de samenwerking met de cliënten en de collega’s
verloopt.
Deze stageplaats kan een enorme confrontatie zijn voor jou als stagiair, omdat we steeds van je
vragen om kritisch te kijken naar je eigen gedrag en de effecten daarvan op de mensen om je heen en
m.n. op de kinderen/jongeren. Daarnaast ook door de enorme verschillen in
ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en onze wijze van omgaan daarmee. Wij willen graag
jouw reacties horen op onze werkwijze en we zullen jou ook eerlijk vertellen wat we vinden van jouw
manier van omgaan met de kinderen/jongeren en collega’s. We verwachten van je dat je betrokken
bent bij, en oprechte aandacht hebt voor onze cliënten.
Je kunt je voorbereiden op deze stageplek door de website van NOVO te lezen, te lezen over de
doelgroep ‘mensen met een verstandelijke beperking’ (bijv. het blad KLIK) en je te verdiepen in de
bijkomende beperkingen en handicaps van de cliënten op deze locatie. Wij stellen het op prijs als je
ons kunt vertellen wat je wilt leren bij ons.
Opleidingen
Voor de erkenning van mbo opleidingen: zie bedrijvenregister voor erkende leerbedrijven op:
www.calibris.nl (relatie nummer 23380)
Wij bieden stagiairs de mogelijkheid om veel over zichzelf te leren. Door voortdurend kritisch te kijken
naar je eigen handelen en de effecten daarvan op de kinderen/jongeren en de feedback die wij daarop
geven. Verder kun je bij ons veel leren over de verschillende wijzen van communiceren met de
kinderen/jongeren, ouders en collega’s. Wie bieden je de mogelijkheid om te leren werken met
verschillende methodieken en ontwikkelingsprogramma’s. Wij hebben ook mogelijkheden voor hbostagiairs. Zo kunnen ze bij ons zorgplannen schrijven in overleg met alle betrokkenen. Deze plannen
vervolgens specificeren naar een individuele aanpak bij specifieke problemen en gericht op specifieke
ontwikkelingsgebieden. Verder bieden we ze mogelijkheden om te notuleren bij allerhande
overlegmomenten, betrokken te zijn bij het multidisciplinair overleg en te ondersteunen bij het
verbeteren van methodieken. We staan open voor vernieuwingen en onderzoek daarna.