Profiel leden van de Raad van Toezicht Saxenburgh Groep

Profiel leden van de Raad van Toezicht Saxenburgh Groep Hardenberg
Kaders Raad van Toezicht




De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten
van de Stichting Saxenburgh Groep te Hardenberg (artikel 8 tot en met 11)
Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt conform de uitgangspunten en principes van de
vigerende zorgbrede governance code
Heeft het vermogen om afstand te houden en is in staat tot onafhankelijke oordeels- en
besluitvorming zonder last of ruggespraak
De Raad van Toezicht kent de volgende aandachtsgebieden:
o Voorzitter (ingevuld)
o Financiën (ingevuld)
o Inhoudelijk/medisch specialist
o Juridisch/HRM
o Bedrijfskundig
o Ouderenzorg
o Verandermanagement
Algemeen profiel







Academisch denk- en werkniveau
Bestuurlijke kwaliteiten en relevante ervaring
Bekendheid met het brede terrein van de gezondheidszorg en actuele ontwikkelingen binnen
dit veld
Brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk
In staat zijn binnen een team te functioneren met behoud van een kritische en
onafhankelijke geest
Bekend zijn met het verzorgingsgebied van de Saxenburgh Groep
Bekend zijn met het bestuurlijke en politieke netwerk van de regio
Individuele profielen

Inhoudelijk/medisch specialist
o Medicus die niet binnen de regio werkzaam is
o Bekendheid met de recente regelgeving m.b.t. medisch specialistische zorg en
ouderenzorg
o Op de hoogte zijn van kwaliteits- en veiligheidsbeleid in de zorg

Juridisch/HRM
o Juridische aspecten gezondheidszorg
o Regelgeving met betrekking tot bouw van zorginstellingen
o Arbeidsrecht

Bedrijfskundige aspecten
o Ervaring met processen om een organisatie efficiënter en doelmatiger te laten
werken
o Logistiek en capaciteitsmanagement
o Innovatie

Ouderenzorg aspecten
o Bekendheid om kwaliteits en veiligheidsbeleid in de ouderenzorg
o Kennis van veranderende regelgeving in kader van wet LIZ en WMO
o Affiniteit met focus op regioanle zorgverlening

Verandermanagement
o Veranderingsprocessen in de zorg
o Begeleiding van “krimpscenario’s”
o Organisatorische consequenties van veranderprocessen
o Communicatie
Bindende voordracht cliëntenraden
Een van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op basis van een bindende
voordracht van de cliëntenraden ziekenhuis en ouderenzorg.
Specifieke eisen lid Raad van Toezicht o.v.v. de cliëntenraden:




Binding of woonachtig binnen het verzorgingsgebied van de Saxenburgh Groep
Heeft oog voor het cliëntenperspectief
Heeft het vermogen om afstand te houden en is in staat tot onafhankelijke oordeels- en
besluitvorming zonder last of ruggespraak
Algemene, bestuurlijke competenties
Hardenberg, 12 oktober 2014