Beantwoording vragen Maxim van Luttikhuizen, Fractievoorzitter SP

Beantwoording vragen Maxim van Luttikhuizen, Fractievoorzitter SP Enschede
De beantwoording heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van een ongewijzigd LHB tov het
ontwerp LHB. I&M is zich er met ADT van bewust dat de huidige tekst in het ontwerp LHB te restrictief
is. Op basis van zogenaamde safety cases wordt gekeken of obstakels die door relevante
obstakelvlakken steken daadwerkelijk een risico vormen voor de vliegveiligheid of een negatief effect
hebben op de werking van apparat uur. Indien daarvan niet of nauwelijks sprake is, is het verwijderen
van obstakels niet nodig. Dit gebeurd nu op weg naar het LHB.
Uitgaande van een ongewijzigd LHB
1. Welke partij neemt het eerste besluit om bomen te k appen die door een obstakelvlak steken?
ADT, de exploitant of de gemeente?
Antwoord:
Het ministerie van I&M, door het ont werp Luchthavenbesluit als zodanig vast te stellen, waarin
is opgenomen dat bomen gek apt of getopt moeten worden als ze door de relevante
obstak elvlakk en stek en zulk s afhank elijk van de safety cases. Volgens de toelichting,
behorende bij artik el 10 van het ont werp Luchthavenbesluit, is de handhaving hiervan ec hter
een taak van de gemeente.
2.
Moet voor de kap nog een vergunning worden aangevraagd als het LHB is vastgesteld?
Antwoord:
Ja. Het Luchthavenbesluit zet andere vergunningplicht en, zoals de kapvergunning met
bijbehorende procedure/ en rechtsbescherming, niet opzij. Een kapvergunning kan in principe
door een ieder worden aangevraagd. Uiteraard dient rekening te worden gehouden met
eigendomsrechten.
3.
Welke partijen kunnen een eventuele ont heffings vergunning aanvragen zodat bomen
behouden kunnen blijven?
Antwoord:
Geen enkele partij. Het ont werp Luchthavenbesluit voorziet niet in een ontheffingsprocedure
voor bestaande bomen.
4.
De handhaving ligt bij de gemeente. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om (in de
opvatting van de Raad) ongewenste bomenk ap te voorkomen als deze bomen een
obstakelvlak doorsteken?
Antwoord:
Aangenomen wordt dat gedoeld wordt op handhaving via het bestemmingsplan, in het geval
waarin de regels uit het ont werp Luchthavenbesluit 1 op 1 zijn overgenomen. In dat geval zou
besloten kunnen worden geen uit voering t e geven aan handhaving van die regels, wanneer
de vliegveiligheid absoluut niet in het geding is. Dit laatste moet worden bepaald op basis van
de safety cases en binnen de totale afweging in het kader van het LHB. Bij het niet uit voering
geven aan de regels moet verder rekening worde n gehouden met aanwijzingsbevoegdheid
van het Rijk.
5.
Geeft het LHB de exploitant of het ADT het recht om de Lonnekerberg deels af te graven
aangezien de top door een obstakelvlak steekt? (Uitgaande van de kaart van Robin Wessels
op robinwessels.nl)
Antwoord:
Nee, het Luchthavenbesluit geeft ADT of de exploit ant niet dat recht. Het luchthavenbesluit zet
bestaande (eigendoms)rechten niet opzij. Ook hier geldt dat op basis van safety cases en
binnen de totale afweging in het kader van het LHB, vervolgst appen inzichtelijk zijn. Op basis
van de huidige regelgeving kunnen in geval van conflict objecten met en vergunning blijven
staan en andere niet (waaronder bomen).