Locatie H. Martinus - HH Maria en Laurentius parochie

JAARGANG 5 NUMMER 3 MEI-JUNI-JULI 2014
De heilige Martinus
maar dan anders
Herinneringen H. Geestparochie
Kerkbalans
18
Zie pagina 16
20 en 29
Omgekeerd bezoek
22
Symfonisch Blaasorkest
24
De laatste keer als misdienaar
26
Secretariaat nieuwe stijl
29
EDEIEN
RHC
E
D
N
O PARO H
BIJZD
IN E
Belangrijk om te weten
Weekwachtnummer:
Locaties: adressen en bankgegevens
Tel. 0314 - 39 18 07
(uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, ziekenzegen en
melding van overlijden).
H. Augustinus/H. Martinus Gaanderen
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. Tel.: 0315-323223
E-mail: [email protected]
Rekeningnummer H. Martinus:
NL76 RABO 0115 3918 27 (rek. courant)
NL17 RABO 0115 3013 21 (kerkbalans)
Rekeningnummer H. Augustinus:
NL67 RABO 0115 3105 09 (rek. courant)
Secretariaat: dinsdag 9.30-10.30 uur; donderdag 14.00-15.00 uur
Pastoraal team:
Drs. P. B. Ambting, pr.
Dr. Ariënsstraat 3, 7071 AH Ulft. Tel. 0315 - 68 12 19.
E-mail: [email protected]
Drs. L. Daalhuizen
Zwanenveld 37-26, 6538 XX Nijmegen. Tel. 024 - 34 30 389.
E-mail: [email protected]
M. Tankink
Nyssinckkampstraat 14, 7256 AL Keijenborg. M. 06-12387527
[email protected]
Diakens:
J. J. M. Brugman
Vormerijstraat 48, 7011 VE Gaanderen. Tel. 0315 - 32 73 81.
E-mail: [email protected]
J. B. H. M. Visser
Rondweg 2, 7075 EM Etten. Tel. 0315 - 32 98 13.
E-mail: [email protected]
Internet:
HH Maria en Laurentiusparochie ook op internet.
Kijk op www.maria-laurentiusparochie.nl met o.a. veel
informatie over de parochie, de vier locaties en kerkelijk nieuws.
Centraal secretariaat parochie HH Maria en Laurentius
Postbusnummer 664, 7000 AR Doetinchem
Kantoor: Prins Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
Dinsdag- en vrijdagochtend van 09.00 - 12.30 uur en verder
volgens afspraak.
Email: [email protected]
Tel. 0314-391879 / Mobiel: 06 10430165
NL40 ABNA 0414 1676 27
Hebt u nieuws/kopij voor het eerstvolgende nummer
van de Bethlehembode, dan kunt u dit voor
15 JUNI 2014 per e-mail zenden naar een van de
locatie-correspondenten (zie pagina 30).
Het eerstvolgende nummer is bestemd voor de periode van
11 JULI t/m 4 SEPTEMBER 2014.
Foto’s dienen in een hoge resolutie en in het originele formaat als
aparte bijlage bij uw tekst worden meegestuurd.
2
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
H. Georgius Terborg
Hoofdstraat 71, 7061 CH Terborg. Tel. 0315 - 32 30 60.
E-mail: [email protected]
NL19 ABNA 0470 4689 39 (kerkbalans)
NL97 RABO 0359 1232 52 (rek. courant)
Secretariaat: woensdag 9.00-10.00 u. en volgens afspraak.
Inhoud
Een pastoraal werker?
6
Opening urnengedenkpark op het landgoed van de abdij
5
Van de bestuurstafel
5
Een pastoraal werker?
6
Twee Pausen heilig verklaard
7
9
Vormelingendag in Zutphen met 15 jongeren
10
Vormsel: ouders/verzorgers opgelet
11
Vanuit de MOV en de Bezoekersgroepen
12
Nieuw seizoen voor Katholieke Jongerengroep Impulz
15
De heilige Martinus maar dan anders
16
Overzicht weekeindvieringen
Nieuw systeem
Kerkradio
11
H. Martinus Wijnbergen / De Huet Doetinchem
Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem. Tel. 0314 - 323737.
E-mail: [email protected]
ING NL45 INGB 0000 8332 16 (rek. courant)
NL16 ABNA 0231 9526 86
NL20 RABO 0384 3480 33 (rek. courant Wijnbergen)
NL36 RABO 0314 3167 52 (rek. courant/kerkbalans De Huet)
Secretariaat: woensdag en vrijdag van 9.30 -11.30 u.
OLV. Tenhemelopneming / H. Geest Doetinchem
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem. Tel.: 0314-391091
E-mail: [email protected]
Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming:
NL 95 ABNA 0533 0352 87 (kerkbalans)
NL49 RABO 0314 3738 45 (rek. courant)
Rekeningnummer H. Geest:
NL88 INGB 0001 0210 10
NL37 ABNA 0533 0377 86
NL82 RABO 0384 3514 76
Secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 – 12.00 uur
4
Gift voor arme christenen in het H. Land
H. Martinus Etten
Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten. Tel. 0315 - 34 24 98.
E-mail: [email protected]
NL23 RABO 0317 8004 50 (rek. courant)
NL82 RABO 0317 8018 13 (kerkbalans)
Secretariaat: woensdag 10.00-11.00 u. en na vieringen.
H. Martinus Gaanderen
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen. Tel. 0315 - 32 32 23.
E-mail: [email protected]
NL76 RABO 0115 3918 27 (rek. courant)
NL17 RABO 0115 3013 21 (kerkbalans)
Secretariaat: dinsdag 9.30-10.30 u.; donderdag 14.00-15.00 u.
Met de parochie naar Rome en Assisi
16 en 17
Afscheid van de H-Geestkerk op 23 maart
18
In memoriam Lex Drosten
19
19 Communicantjes uit Etten en Terborg
20
Palmpasen van 13 april goed bezocht
21
Fietstocht Slangenburg; mooie route door zeer gevarieerde natuur
21
Omgekeerd Bezoek middag van 11 april in Etten
22
Paasviering op basisschool de Klimpaal
23
Volop muzikaal genieten van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen
24
De Zonnebloem Gaanderen bruist van leven
25
Eerste Heilige Communie St. Martinus/de Huet
26
Even voorstellen van de nieuwe locatieraad
27
Gerard Bomers onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice
28
Uit de OLV-locatie
29
Torentje, torentje bussekruit: Achterhoeks Concillie
30
Colofon
Hulp aan elkaar helpt
13
Hoofdredacteur :
Redacteur
:
Eindredactie :
Eindcontrole :
Advertenties :
Vormgeving
:
Druk
:
Oplage
:
Verspreiding :
pastoor P. Ambting
diaken J. Visser
J. Hillebrand
B. Kothuis
G. Bomers ([email protected])
John Spekschoor, Creatief in Vormgeving - Terborg
Senefelder/Misset - Doetinchem
8000 exemplaren
7 x per jaar. Een exemplaar per ingeschreven adres in
parochie-administratie, locale gemeenschappelijke
openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
3
Onderweg naar Pasen
Parochie HH Maria en Laurentius
In bloemen en vuur
Een vreemde titel voor de pastorale
column?
Ik denk het niet. Want bij het binnengaan van de maand mei gaan mijn
gedachten terug in de tijd. Ik zie mij als jong meisje door het
weiland lopen bij ons achter het huis.
Vol enthousiasme plukte ik handen vol bloemen voor
Maria, de moeder van Jezus. Geen dag in de maand mei
stond moeder Maria zonder haar lichtje en haar bloemen.
En over de weilanden galmde mijn stem:
„Gekomen is de lieve mei, Maria…”
Ik zie de beelden nog voor mij, ons hele gezin, op de knieën
voor de stoel en dan bidden.
„Ark van het verbond,
Deur van de hemel,
Heil van de zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de engelen.”
Ik wist niet wat het allemaal betekende, maar de ernst en
de devotie van de volwassenen vonden hun weg naar mijn
kinderhart.
En zo werd mijn liefde voor moeder Maria geboren.
Gewoon daar in het halfdonker, mijn ogen gericht op het
lichtje en de bloemen bij Maria.
Later toen ik ouder werd, leerde ik Maria beter kennen. Een
vrouw die krachtig in het leven heeft gestaan. Vol geloof
en vertrouwen, geluk en verdriet werden ook haar deel.
Maar bovenal bleef zij zich vasthouden aan haar geloof.
Mijn moeder leerde mij: „Je hebt naast mij ook een
hemelse moeder, want Maria’s hart is groot genoeg voor
alle kinderen.”
Ook dit kinderlijk vertrouwen ben ik nooit kwijtgeraakt.
Geborgenheid, liefde, aandacht en zorg, welk mens heeft
dat nou niet nodig?
Daarom zal ik in de meimaand overal waar ik kan, Maria
graag de ereplaats geven die zij verdient. Samen met
zoveel andere zullen ook mijn kaarsjes bij haar branden
als stille gebeden. In die kleine lichtjes ontmoeten wij
Maria, en ook onszelf.
En dan komt het feest van Pinksteren. Een feest van vuur
Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de
Sinds 1 maart 2014 zijn de Sint Willibrordsabdij en het Urnengedenkpark Nederland
langjarige samenwerking
aangegaan.
Met als doeldat
natuurbetrokken
paastijd, wordt in B.V.
deeenchristelijke
kerken
herdacht
de mensen de
gelegenheid te geven hun urn te laten bijzetten in de fraaie abdijbossen.
Heilige Geest neerdaalde
over de
apostelen.
gebeurde
Omdat duurzaamheid
en bescherming
van het Dit
bos centraal
staan, kunnen slechts onvergankelijke urnen worden bijgezet.
in de vorm van vurige
geschiedenis
wordt
Centraal tongen.
staat een boomDeze
van keuze,
waaronder in een cirkel
urnen worden begraven.
Met als enige markering een eenvoudige veldkei. Het latere gedenken vindt dus plaats in
beschreven in het Nieuwe
Testament.
de natuur onder een voorkeursboom en zonder funeraire zaken als kruizen, grafstenen
of kunstwerkjes.
“Eeuwigdurend”na,
betekent
de aan de aarde toevertrouwde urn nooit
Pinksteren is, op Pasen
en Kerstmis
dedatbelangrijkste
meer opgenomen zal worden door abdij of rechthebbende.
christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de paastijd
Natuurbetrokken mensen krijgen hiermee een bijzonder en sfeervol alternatief aangeboden op reeds bestaande grafbestemmingen.
afgesloten.
Lucas, de auteur van de Handelingen, lijkt het pinksterfeest
www.urnengedenkparken.nl
te interpreteren als een nieuw Sinaïgebeuren,
want ook in
het Oude Testament greep God in via wind, storm, gedruis,
vuur, donder en bliksem (Ex. 19). In de Handelingen is
het niet anders. God grijpt opnieuw in om zijn volk te
verzamelen, nu niet meer door de gave van de Wet, de tien
geboden, maar door de gave van zijn geest. En uit deze
gave wordt de kerk geboren.
Namens het pastorale team, Pastor Mia Tankink
Met de parochie naar Rome en Assisi
Samen
Samen met geloofsgenoten op reis naar de Eeuwige Stad en naar het
landelijke Assisi. Een bijzonder reisaanbod voor parochianen, want naast
een bedevaart naar de graven van de apostelen HH. Petrus en Paulus is
deze reis ook een kennismaking met de schoonheid van de Romeinse
architectuur, een ontmoeting met geloofsgenoten en een spirituele
ervaring in het gebied waar Franciscus de Heer loofde in de schepping.
Kortom, een veelzijdige ervaring die een verrijking is voor de ziel. Graag
nodig ik u uit om mee te gaan.
Meer informatie over deze reis vindt u in de folder achter in onze kerken
of via de website van VNB, www.vnbreizen.nl. Inschrijven voor de reis
kan ook via de site van VNB. Voor meer informatie kunt u ook terecht
bij ondergetekende.
Pastoor Peter Ambting
4
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
op
bedeva
Samen
art
met gelo
ofsgeno
naar het
ten op
landelijk
reis naa
e Assisi.
r de Eeu
chianen
Een bijz
wige Stad
, want
onder reis
naast een
en
apostel
aanbod
bedeva
en Petrus
voor par
art naa
oen
Pau
r de gra
schoonh
lus is dit
ven van
eid van
ook een
de
de Rom
kennism
met gelo
einse arch
aking met
ofsgeno
itectuu
de
ten en
r, een ont
waar Fran
een spir
moetin
ciscus de
ituele erva
g
Heer eer
veelzijd
ring in
de in de
ige erva
het geb
ring die
ied
scheppi
een verr
ng. Kor
tom een
ijking is
voor de
Graag nod
ziel.
ig ik u uit
om mee
te gaan!
Pastoor
Peter Am
bting
6 dagen
op bede
vaart
naar Ass
isi en Ro
me
met de
HH. Mar
ia
en
Laurentiu
sparochi
e
Van 20
tot
en met
25 oktob
er 2014
Deelnem
ers
VNB atte
ndeert
u erop
moeien
dat een
d en inte
bezoek
nsief is.
aan Ass
been ben
isi en Rom
Het is noo
t. Rome
e verdzakeli
is de stad
voorna
jk dat
melijk keie
van de
u goed
zeven heu
ter
n als weg
ook vaa
velen en
dek. Hou
k een paa
heeft
d er rek
r uur ach
zes. Gez
ening mee
ter
elkaar zult
ien het
dat u
karakter
lopen met
moet u
van het
in voorko
kor
te pauopenba
mende
ar verv
van kun
gevalle
oer in Rom
nen mak
n ook zelf
en.
e
standig
daar geb
ruik
Dag to
Dag
t dag
Dag 2:
dinsda
g 21 okt
Deze och
ober 201
tend zul
4
len we
waar me
veel Rom
nig toe
eins erfg
rist voo
Trappe
r naar
oed bek
n lopen
Rome kom
ijken
we lan
kerk, het
t: Via de
gs de Tre
Spaans
Panthe
vi Fontein
e
on, het
naars en
, de Sin
Pia
t Ignatiu
zza Nav
tenslot
ona me
ste de San
deze wa
t haar
ta Maria
ndeling
kunsteDegli’A
zult u de
en zullen
ngeli.
echte sfee
we vele
Tijd
ens
r van Rom
gezelli
In de mid
ge stra
e opsnui
dag bez
atjes en
ven
oek
terrasje
liek San
en we
s passere
dé Mariak
ta Maria
n.
Maggi
erk van
ore.
Rome,
basiDag 3:
woens
dag 22
Vandaa
oktobe
g is een
r 2014
van de
diëntie
hoogte
met de
pun
ten van
nieuwe
ting me
de reis
paus Fra
t de pau
: de aunciscus
s, samen
. Na dez
hele we
met dui
e ontmo
reld, gaa
zenden
en we naa
nen gen
pelgrim
r de Frie
ieten van
s over
zenker
de
een lek
zoeken
k waar
ker kop
we in dee
we kun
je koffie.
lgroepe
Daarna
Na
de
n
de Sca
heeft u
lunch bevi: het
vrije tijd
graf van
.
Petrus.
Dag 4:
donder
dag 23
De laa
oktobe
tste dag
r 2014
in
Rom
gage in
e is aan
de bag
gebrok
ageruim
en. Nad
charist
te heb
at we de
ie in
ben gez
bade ker
et, vier
paroch
k wa
en we
iep
ar het
de euLorenzok atroon Sin
graf
t Lauren
erk.
van onz
tius zich
e
bevind
t, de
San
1: maand
ag 20 okt
In de vro
ober 201
ege och
4
tend ver
we al voo
trekken
r 10:00
we naa
uur in
vertrek
r Schiph
Rome
ken we
ol zodat
zijn. Een
naar het
maal aan
om uw
Vaticaa
eerste
gekom
n. Hier
Ital
en
iaanse
is de gel
gezelli
lunch te
ge rest
egenhe
aurant
nut
id
tigen in
jes. Aan
Pieters
een van
plein en
sluiten
d bezoek
de
de Sint
ristie vier
Pieter
en we
waarna
en in de
het Sin
t
we sam
Sint Pie
en de euc
ter.
ha-
Opening urnengedenkpark
Eind april 2014 hebben de monniken van de Sint
Willibrordsabdij in Doetinchem gekozen voor een
bijzondere vorm van gastvrijheid. Op het landgoed
van de abdij wordt de mogelijkheid geboden een urn
te begraven, midden in de prachtige natuur van De
Slangenburg. Daarmee wordt letterlijk een blijvende
rustplaats geboden, want een eenmaal begraven urn zal
daar altijd bijgezet blijven. Iedere zorg om de gevreesde
ruiming kan bij voorbaat weggenomen worden. De
omgeving van de abdij drukt voor de nabestaande uit
dat leven en dood bij elkaar behoren.
In de Benedictijnse traditie van de Uitnodiging
Sint Willibrordsabdij
kunnen mensen met de doden verbonden blijven,
omdat ze in goede handen zijn.
Al vanaf de Middeleeuwen zochten mensen daarom
abdijen op om hun dierbaren een blijvende rustplaats
te geven. Een verlangen dat ook in de huidige tijd kan
blijven voortbestaan. De gedachte van eeuwigdurende
rust is er overigens voor iedereen. De gastvrijheid
van de monniken kenmerkt zich door respect voor de
persoonlijke geloofsovertuiging of levensvisie.
Natuurbetrokken mensen die over hun eigen
levenseinde nadenken of nabestaanden die voor de
vraag staan waar de urn van hun dierbare een waardige
plek kan vinden, kunnen contact opnemen via [email protected]
willibrords-abbey.nl.
Gastheer A.J. (Nol) Verhoeven organiseert wekelijks
Informatieve wandelingen voor belangstellenden door
de abdijbossen. U kunt dan vrijblijvend een kijkje nemen
en al uw vragen stellen. Hij is telefonisch bereikbaar
onder nummer 085-48 69 300 (08.00 - 22.00 uur).
Organisatie en uitvoering van de activiteiten zijn
door de abdij toevertrouwd aan Urnengedenkparken
Nederland. Uitvoerige informatie over het concept
‘duurzaam bijzetten van urnen in bossen’ vindt u via de
website www.urnengedenkparken.nl.
Van de bestuurstafel
Waar gehakt wordt vallen spaanders
Ik kan me voorstellen dat u bij uzelf denkt: waar
zal dit over gaan? Op de terugweg van een rondje
hardlopen op de Posbank (met 14 kilometer iets
langer dan gepland) vroeg mijn loopmaat me wat
ik die avond zou eten en of ik nog een portie over
had. Desgevraagd gaf hij aan dat hij die avond een
houthakkerssteak ging klaarmaken. Voor het geval
dat het mis zou gaan, zou hij zijn vriendin naar ons
kunnen sturen.
Vervolgens verbaasde ik me hardop over het feit
dat hij en ik als twee… (ik heb hier wel een paar
suggesties voor u) over koken aan het praten waren.
Dat hadden we nog maar een paar jaar geleden niet
kunnen bedenken. Wat ik maar wil aangeven is, dat
we een paar jaar geleden niet de hele dag mensen
met een scherm(pje) van de iPad en de iPhone voor
hun neus zouden zien. Dat we een paar jaar geleden
nog overal rookten, enz.
Zo is het ook met de kerk: tijden veranderen en wij en
de kerk veranderen mee. Dat ervaren we regelmatig
als een verlies, maar het is niet anders. Wat niet
per se verandert, is het geloof. Of je gelooft en hoe
je dat praktiseert, maakt iedereen voor zichzelf
uit. Als kerkbestuur kunnen we proberen om de
consequenties van de veranderingen in goede banen
te leiden, maar het kan er soms stevig aan toe gaan,
getuige bijvoorbeeld de kerksluitingen.
We zitten nu weer volop in de kerkelijke feestdagen.
Een van de wat minder makkelijke feestdagen is voor
mij Pinksteren. En dan heb ik het niet over Pinkpop
en het optreden van de Rolling Stones, maar over
de werkelijke reden waarom we Pinksteren vieren. Ik
heb me voorgenomen om niet naar Pinkpop te gaan,
maar naar de kerk. Dat kost me overigens geen
moeite, hoor! Ik vind het geloof nog altijd boeiend
en probeer met de veranderingen ook positieve
ontwikkelingen te zien.
Ruud Engelaar
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
5
Een pastoraal werker?
Parochie HH Maria en Laurentius
Nog niet zo lang geleden zat ik in de trein naar
Amsterdam. Tegenover mij zat een jonge man.
Hij keek naar wat ik aan het doen was, ik wilde
voor de cursus die ik volg rond liturgie met
kinderen, nog even wat nakijken. Ik had voor een
bepaald gedeelte de Bijbel even nodig en zijn
nieuwsgierigheid was gewekt.
„Leest u in de Bijbel?” Ja, soms omdat ik nog wat wil
studeren, maar ook wel omdat ik er gewoon van tot rust
kom.
„Hoort dat bij uw werk en welk werk doet u dan?” Het
hoort bij mijn werk om ook in de Bijbel te lezen, ik ben
pastoraal werkster.
Dat was toch volledig onbekend.
Niet moeilijk om te raden, dus ik vervolgde: „Een beetje
hetzelfde als het werk van een dominee, maar dan in de
katholieke kerk.” Er ging geen belletje rinkelen.
Maar hij bleef wel interesse tonen en stelde de vraag:
„Wat doet u dan zoal?”
Ik vertelde hem in het kort wat ik bijvoorbeeld in de
week die achter mij lag, had gedaan. We hadden niet
veel tijd tot het volgende station, maar ik gaf hem toch
een kijkje in de keuken.
We groetten elkaar vriendelijk en het gesprek was over.
De dag begon.
Toch bleef deze ontmoeting wat in mijn herinnering
hangen.
Een pastoraal werker, en dan: wat doen wij, wat doe ik?
De laatste paar maanden trekken als een film aan mij
voorbij, als ik dit begin te schrijven.
Ik begin voor het gemak aan het begin van de veer tigdagentijd. Net ervoor. Met de Carnavalsviering in de H.
Geestkerk. De kerk vol met mensen die vrolijk uitgedost
in de viering komen. Kinderen en volwassenen, de
Raad van elf. De Prinselijke hoogheden, het gevolg,
mensen van overal. Wij zingen, soms wat uitbundiger
dan anders, maar ook is er veel hetzelfde. Rust tijdens
de gebeden, aandacht, samen zingen.
Aan het einde van de viering het speciale Doetinchemse
lied en dan de polonaise. Toch weer aangepast aan
de kerkelijke omgeving. Geen totale uitbundigheid,
gepaste vrolijkheid.
De veertigdagentijd beginnen met
het Askruisje. Een ingetogen sfeer,
het kruisje als as op je voorhoofd.
‘Gedenk mens, dat je stof bent en
tot stof zult wederkeren.’ Een tijd van
kansen en uitzien naar Pasen begint.
De vastenmaaltijd. Allemaal hebben
6
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
van het team. En dan samen met de stagiairs kleding
in ontvangst nemen bij de OLV. Mensen die andere
mensen met hun kleding helpen. Meedenken over
wijkcoaches in Doetinchem. Opzetten van het
omgekeerde bezoekwerk in verschillende locaties.
wij wat eten meegebracht, we zijn niet met een grote
groep, maar we hebben het goed samen. Een gedicht,
wat zingen, bidden en samen een sobere maaltijd eten.
Heel Joods, met een lege plek voor de mens die nog wil
komen.
Het eten dat over is, wordt naar een gezin gebracht dat
al die verschillende hapjes zeer waardeert.
De tijd gaat verder. Veel avonden rond de voorbereiding
van de eerste H. Communie.
Kinderen enthousiast met dito ouders. De ouderavonden
worden goed bezocht, gesprekken, vragen, vertellen en
samen zoeken naar een gelovige opvoedingsweg in
deze tijd.
Hoezo? „Je ziet ze alleen deze ene keer en dan niet
weer?” Dat soort zaken horen wij te vaak. Ik ben naïef in
dat soort dingen. De Geest waait en Gods woord groeit
waar wij het niet verwachten. Zulke goede avonden
samen moeten gewoon vruchten dragen.
Het Onze Vader samen bidden, het kruisteken, de
verhalen uit de Bijbel, enthousiaste werkgroepleden
leren ouders en kinderen andere wegen gaan.
Een kind komt bij ons en zegt: “Ik kan het kruisteken al
helemaal, zal ik het eens doen?”
Hij begint: „In de Naam van de Vader. Wie was nou
de volgende? Het was familie, dat weet ik zeker.” De
begeleiding ziet het zoekende kind, maar moet eigenlijk
ook lachen. Ten slotte zegt een van de mensen: „De
Zoon.” Het kind zegt heel spontaan: „Ik wist het wel, het
was dus toch familie.”
Je maakt van alles mee
Tijdens de voorstellingsviering een jongen die de
complete put met water opschuift. Al het water over het
altaar. Ik moet nog vertellen over het Levende Water. We
zien het water voor ons de weg zoeken naar de mensen
in de kerk. Hoe levend is dit water?
De Communievieringen, met de kinderen; eindelijk na
de lange voorbereiding mogen ze Jezus ontvangen. De
gezichtjes zijn ernstig, ouders en grootouders ontroerd.
Samen een nieuwe stap.
Vergaderingen tussendoor, van bezoekersgroepen,
voorbereidingen voor de paasvieringen, MOV, PCI
Samenkomen in Etten met oudere medeparochianen.
Een middag van ontmoeting, maar ook van verdieping.
„O, dat doen ze allemaal in onze parochie, nooit
geweten.”
Er wordt ook gelachen om de oranje outfit van de
vrijwilligers, ook dat is kerk. De kinderen van de
EC-groep komen even binnen, ze zingen een lied. Met
een hartelijk applaus gaan ze weer verder oefenen in de
kerk.
Bezoeken aan mensen brengen, want niet iedereen
komt of kan komen naar de middagen.
Wat een kostbare mensen ontmoet je toch op je
levensweg. Zulke zieke mensen, maar zo sterk, gelovig.
Een gebed samen, te communie gaan thuis. Een kaarsje
staat klaar.
Koffie met een koekje en een heel levensverhaal. Moe
maar voldaan ga ik dan naar huis.
moe van. Ook verdrietig, bij de momenten van rouw,
kerksluiting, onbegrip, schandalen in onze kerk, maar
vooral nog steeds vol vuur omdat zoveel mensen dat
vuur steeds weer levend houden, en waar de mensen
even geen ‘vuurtje’ hebben, daar geloof ik in dat andere
vuur. Het vuur van het komende Pinksterfeest.
Mia Tankink, pastoraal werker
Nieuwe locatieraad
Met het sluiten van de St. Augustinuskerk zijn ook
de locatieraden van St. Augustinus en St. Martinus
van rechtswege ontbonden. Het bestuur van de
Maria en Laurentiusparochie zag zich dan ook
genoodzaakt een nieuwe locatieraad in het leven
te roepen. Het bestuur is hierin geslaagd en heeft
de heren Hans Aarntzen, René Bouwmeister, Joop
Helmink, Bennie Ernst en Alfons Hagemeijer bereid
gevonden in de nieuwe locatieraad zitting te
nemen. Zie ook pagina 27.
Gerard Vollenberg, Geloofsgemeenschap St. Augustinus-St Martinus
Gaanderen
„Heb je gedacht aan…” Zoveel vrijwilligers die mee
denken, mee organiseren, hoe zouden wij kunnen
functioneren zonder hun inzet? Ik zou het niet weten.
Rijk zijn wij als organisatie-kerk met deze betrokken
mensen, oud en jong in allerlei functies, op allerlei
plekken. Kostbare mensen.
We komen dichter bij Pasen. De Passietoer in de
stad. Spannend, hoe zullen de mensen reageren,
het passieverhaal uitbeelden in het centrum van
Doetinchem? Zo maar mensen die een rol spelen in het
verhaal. Winkelend publiek die Pilatus tegenkomen. De
reacties zijn divers. Maar de aandacht is er. We zijn er
als kerken.
En dan komt Pasen zelf. Witte Donderdag, de hele dag op
school in Etten. Alle groepen in een half uur over Pasen
vertellen. We zijn er met ons drieën heel druk mee. Maar
wat zijn de reacties bij kinderen en leerkrachten leuk.
Daar doe je het voor.
Op Goede Vrijdag in zoveel kerken met kinderen de
kruisweg vieren. Stil en vol aandacht.
Met Pasen met de gezinnen stil staan bij de laatste week
van Jezus. Tijdens beide vieringen zit de kerk vol. Het is
goed zo.
Wat is het mooi om samen met mensen te mogen
optrekken in Gods naam. Zo dicht bij mensen mogen
komen in blijheid en verdriet, bij groot en klein. Zo divers
met vragen en inbreng. Werkster, ja soms ben ik er echt
Twee Pausen heilig verklaard
Op zondag 27 april kwam een kleine miljoen
pelgrims naar Rome om getuige te zijn van de heiligverklaring van paus Johannes XXIII en Johannes
Paulus II. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat twee pausen op eenzelfde moment heilig
werden verklaard.
Paus Johannes heette bij zijn keuze een tussenpaus
te zijn, maar niets bleek minder waar. Deze goedmoedige paus riep het Tweede Vaticaanse Concilie
bijeen, dat de kerk tot op vandaag diepgaand heeft
veranderd. De uit Polen afkomstige energieke paus
Johannes Paulus II heeft tijdens zijn pontificaat een
grote rol gespeeld bij de val van het communisme
door in zijn vaderland krachtig de waarden van het
christelijk geloof te verkondigen. De ‘reizende paus’,
zoals hij wordt genoemd, heeft veel betekend voor
de verkondiging van het geloof onder jonge mensen.
Zo is hij de initiator
van de driejaarlijkse
We r e l d j o n g e r e n dagen, waar tekens
miljoenen jongeren
op af komen.
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
7
Gift voor arme christenen in het Heilige Land
Parochie HH Maria en Laurentius
De extra diaconale collecte met Kerstmis was
afgelopen jaar bestemd voor arme christenen
in het Heilige Land. Deze collecte heeft het
mooie bedrag van 3.500,- euro opgebracht.
Pastoor Ambting over deze opbrengst:
„Het is echt geweldig dat we samen zo’n mooi
bedrag hebben opgehaald. Het bedrag komt via
de locale parochie rechtstreeks ten goede aan
mensen die dat hard nodig hebben.”
Wij zijn er voor u.
Wij nemen graag uw zorgen
rondom het regelen van
de uitvaart uit handen.
Monuta Achterhoek.
We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0314-32 59 17.
Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons op afspraak bezoeken
op de Keppelseweg 40 te Doetinchem. Kijk ook op www.monuta.nl.
De steun bij iedere uitvaart.
Tijdens de bedevaart van het aartsbisdom
Utrecht van 31 maart tot 11 april naar het Heilige
Land reikte pastoor Ambting op twee plaatsen
een envelop met inhoud uit.
De Franciscanen in Bethlehem mochten 2.000,euro in ontvangst nemen en de hulpbisschop van
Jeruzalem kreeg 1.500,- euro.
Op beide plekken zal het bedrag worden
be­steed aan caritatieve hulp voor de arme lokale
christelijke bevolking. Zowel in de Israëlische
hoofdstad Jeruzalem als in het Palestijnse
Bethlehem vormen de christenen een minderheid
en is er veel armoede onder hen.
Mede door hulp van christenen uit de hele wereld
worden Arabische christenen geholpen om daar
te blijven wonen en ‘als levende stenen van het
Heilige Land’ bewaarders van de christelijke
heilige plaatsen te zijn.
Pastoor Ambting overreikt tweeduizend euro, ten behoeve van de armen van
Bethlehem, aan de pastoor van St. Catharinaparochie van Bethlehem onder het
toeziend oog van vicaris Cornelissen.
Namens de hulpbisschop van Jeruzalem en de
Franciscanen uit Bethlehem bedankt pastoor
Ambting iedereen die een bijdrage heeft
geleverd.
Pastoor Ambting in gesprek met de hulpbisschop van Jeruzalem, mgr. William Shomali.
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
9
Vormelingendag Zutphen
Herbestemming kerkelijke attributen
Nieuw systeem Kerkradio
Elk jaar organiseert het bisdom een dag speciaal voor
jongeren, die in dit schooljaar zijn of worden gevormd.
Van onze parochie zijn 15 jongeren meegegaan naar
deze dag. Na de Eucharistie is er een dag voor kinderen
en begeleiders in het Stedelijk Lyceum in Zutphen.
Naast de workshops voor de jongeren (informatief:
voedselbank, sister act en prison break, en actief: sport
en spel, rappen, street dance en kaarsen maken) werden
er ook twee workshops voor begeleiders gehouden
(werken van barmhartigheid en het schilderen van de
werken van barmhartigheid).
Via de liquidatiecommissies van de gesloten kerken
worden kerkelijke goederen herbestemd in een
kerkelijke of andere setting. Onlangs kreeg het
altaar uit de dagkapel van de Heilige Geestkerk een
herbestemming in zorgcentrum Antonia in Terborg.
Voor hetzelfde huis ligt er nog een aanvraag voor een
altaarschel. Ook aan dat verzoek hopen we tegemoet te
komen.
Een andere aanvraag kwam van verder weg, namelijk
uit het Friese Lemmer. Daar was men op zoek naar
vier kandelaars om rond de baar te plaatsen tijdens
de uitvaartliturgie. Vier kandelaars van de Sint
Augustinuskerk doen inmiddels dienst in Friesland.
De priester aldaar schrijft het volgende stuk in het
parochieblad:
Per 1 januari 2014 is er een einde gekomen aan de bij
velen van u bekende kerktelefoon. De KPN is met dit
systeem gestopt. Om het voor parochianen die zelf
moeilijk of soms niet meer naar de kerk kunnen komen,
toch mogelijk te maken om naar de kerkdiensten te
luisteren, heeft het parochiebestuur gekozen voor een
nieuw systeem met twee luistermogelijkheden.
Twee jongeren geven hieronder hun
impressie van deze dag. Wij zijn: Anne
en Pascale. Wij schrijven een verslag
over de vormelingendag ‘Spirit’.
Eerst gingen we naar de St.
Martinuskerk. Daar moesten we ons
verzamelen. Er waren ook kinderen
uit Etten en Gaanderen.
Toen reden we met groepjes naar Zutphen. Daar hadden
we een kerkdienst. Daar hebben we ook een groepsfoto
gemaakt. Daarna gingen we naar het Stedelijk Lyceum.
Dat is een school voor voortgezet onderwijs, waar
je workshops kon doen. Je kon zelf bepalen welke
workshops je deed. Je kon er uit zes kiezen. Anne had
dansen gekozen en Pascale sport en spel. Dat was heel
leuk. Na de workshops was er pauze; toen vertelde een
man over het vuurwerk en over de Heilige Geest. In
de pauze kon je ook tussendoor eten. Na zijn verhaal
gingen we door met workshop 2. Anne ging naar de
voedselbank: die gingen naar een voedselbank in
Zutphen. Daar kregen we uitleg hoe de voedselbank in
elkaar zit. Pascale ging naar het kaarsen maken. Daar
kon je verschillende soorten kaarsen maken. En daarna
ging een rapper met een paar andere kinderen rappen
voor publiek. Daarna ging Anne een dansvoorstelling
geven aan het publiek. Toen gingen we met zijn allen als
verrassing bij Gasselink eten. Dat was gezellig!
Ten slotte gingen we weer terug naar de St. Martinuskerk
Anne en Pascale
en daar werden we weer opgehaald.
Nieuwe kandelaars
De gift en hulp van een gulle parochiaan heeft
de aanschaf mogelijk gemaakt van vier nieuwe
kandelaars die rond de baar geplaatst kunnen worden
tijdens de uitvaartliturgie. De oude baarkandelaars
waren zeer sterk in verval geraakt en nodig aan
vervanging toe.
Per 3 april jl. is dit gebeurd. De nieuwe kandelaars
zijn ergens in de jaren dertig vervaardigd en deden
tot dusver dienst in de St. Augustinuskerk van
Gaanderen, in de Achterhoek. In februari 2014 werd
de St. Augustinuskerk aan de eredienst onttrokken.
Het is fijn dat deze fraaie baarkandelaars nu een
nieuwe bestemming hebben gevonden in ons
kerkgebouw en daarmee een waardige vormgeving
van de uitvaartliturgie in onze parochiekerk voor jaren
garanderen.
Zeer veel dank aan de gulle gever, en aan het locatiebestuur Gaanderen en pastoresteam van de H.
Maria- en Laurentiusparochie!
Pastor Pascal Huiting
We hopen dat meer kerkelijke goederen een dergelijk
passende herbestemming krijgen. Als u vragen hebt
hieromtrent, dan hoor ik het graag.
Pastoor Peter Ambting
Het was voor de jongeren en de begeleiders een
geslaagde dag, die – naast plezier voor jong en oud – een
verdere kennismaking tussen de werkgroepen binnen
onze parochie opleverde.
Parochie HH Maria en Laurentius
Luisteren via de kerkwebradio
De nieuwe zogenoemde kerkwebradio wordt via een
zender met de aangesloten kerk verbonden.
Op dit moment is er een zender geplaatst in de OLV-kerk
(eucharistisch centrum) in Doetinchem, de Martinuskerk
in Etten en de Martinuskerk in Gaanderen.
Via deze kerkradio kan men dan naar alle vieringen in
deze drie kerken luisteren.
Bij voldoende belangstelling kan ook in de Martinuskerk
in Wijnbergen een zender geplaatst worden.
De aanschaf- en plaatsingskosten van een kerkwebradio
bedragen eenmalig € 225,-. De daadwerkelijke luisterkosten worden via uw telefoonnota in rekening gebracht.
U kunt zich hiervoor aanmelden via uw eigen locale
secretariaat.
Luisteren via internet
Vormsel: ouders/verzorgers opgelet
In groep 4 heeft uw zoon of dochter de eerste
communie gedaan.
Een vervolg daarop is het H. Vormsel, dat meestal in
november zal plaatsvinden.
Het vormsel wordt samen gevierd met de locaties
Gaanderen, Etten en Terborg, het GET. Ook in
de voorbereiding zullen we een aantal dingen
samen doen. Meer dan één locatie betekent meer
organiseren en een langere voorbereidingstijd,
voordat diverse zaken zijn geregeld. Ook vanuit
het bisdom heeft men eerder een overzicht nodig
van alle locaties, waar en wanneer het vormsel gaat
plaatsvinden. Dit om de agenda’s van de diverse
vormheren verantwoord in te kunnen vullen.
Daarom vragen wij u nu al uw kind aan te melden
voor 1 juli.
Kijk op onze website: https://sites.google.com/site/
vormeninget/home/de-bijeenkomsten voor meer
informatie.
De voorbereidingsbijeenkomsten kunnen worden
gevolgd in Etten of in Gaanderen.
Door de aanwezigheid van een zender in de kerk is het
ook mogelijk de kerkdiensten via internet te beluisteren.
Daarvoor hebt u dan wel een computer, laptop of i-pad
nodig. Het parochiebestuur heeft hiertoe een (voorlopig
beperkt) internetabonnement afgesloten.
Bij te veel gelijktijdige luisteraars kan de verbinding
problemen geven.
Opgeven:
Mail de naam van uw kind en de locatie waar uw
kind de bijeenkomsten wil volgen naar [email protected]
gmail.com. Dan krijgt u in principe via de mail het
opgavenformulier en verdere informatie.
De kinderen uit Etten krijgen het opgavenformulier
op school.
De werkwijze is als volgt:
- Ga via Internet Explorer naar: www.kerkomroep.nl.
- Bij plaatsnaam: vul de plaatsnaam van de kerk in en klik
dan op ‘enter’.
- Klik op de naam van de gewenste kerk. Als de zender in
de kerk aan staat, bent u direct verbonden en kunt u de
viering beluisteren.
- Uitgezonden kerkdiensten worden een aantal weken
opgeslagen. Via ‘audio afspelen’ kunt u deze vieringen
terugluisteren.
In plaats van zoeken op plaatsnaam kunt u daar boven
ook kiezen voor ‘provincie’. Dan volgt een overzicht van
alle aangesloten kerken in de betreffende provincie. Alle
aangesloten kerken in Nederland zijn dus bereikbaar. Via
internet zijn onze kerkdiensten over de hele wereld te
beluisteren.
Hebt u vragen, dan kunt u ons bellen of mailen:
Locatie Etten:
Ans Jansen
0315-324673,
[email protected]
Locatie Gaanderen:
Miranda Meijer
0623599396,
[email protected]
Locatie Terborg:
José Voortman
0315-340089,
[email protected]
Het Parochiebestuur
Via [email protected] kan natuurlijk ook.
Tot op de ouderavond in september!
Ans Jansen, José Voortman, Miranda Meijer, Brigitte Wissing en
Mariet Jansen-van Kesteren
Gezamenlijke werkgroepen van Doetinchem , Gaanderen, Etten en Terborg
10
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
11
Diaconie in vele vormen: omzien naar elkaar...
Caritas
Vanuit de MOV
Vanuit de Bezoekersgroepen
Hulp aan elkaar, helpt
Vastenactie
Het omgekeerde-bezoekwerk op de verschillende
locaties is tot nu toe voor iedereen goed bevallen.
De mensen die kwamen, hadden een gezellige en
informatieve middag of morgen.
Het omgekeerde-bezoekwerk komt niet in plaats van
het gewone bezoekwerk, dat blijft bestaan. Maar wij
hopen op deze wijze nog meer mensen te kunnen
blijven betrekken bij de locatie en de parochie.
Het gaat beter in La Libertad
Kledingactie
Het komende seizoen gaan wij op de verschillende
middagen met de mensen in gesprek over de
mogelijkheid om tijdens een van de middagen ook de
Sacramenten der zieken te kunnen ontvangen.
Op verschillende plekken en tijdens verschillende
momenten is die mogelijkheid er al wel, maar dat telt
niet voor alle locaties. Wij willen dit graag uitbreiden,
zodat er voor ieder die dat wil, de mogelijkheid zal
komen.
Op scholen, in de Eerste H. Communiegroepen en in de
kerken tijdens de vieringen was er volop aandacht voor
het project Vastenactie. En al die aandacht is beloond.
Wij weten nog niet precies wat de Vastenactie heeft
opgebracht, maar er waren veel mensen actief
betrokken bij de mensen in Sierra Leone.
Dank daarvoor. Namens de werkgroep van de MOV.
Wij hebben bij de diverse kerken weer gestaan om
kleding in te zamelen. Dit jaar was de opbrengst
wat minder dan andere jaren. Binnen de MOV gaan
wij samen de discussie aan of dat ligt aan te weinig
bekendheid of dat het misschien met de crisis te maken
heeft. Alle goede gevers: bedankt.
Nieuwe plannen
Wij zijn van plan om in het weekend van 8 en 9 november
een diaconale markt op te zetten.
Op die markt kunnen alle groepen en geledingen
binnen onze parochie die op het gebied van diaconie
actief zijn, zichzelf presenteren.
Daarnaast kijken wij ook over onze eigen binnenkerkelijke grenzen heen. Daarom zullen ook de
organisaties waarmee wij ons verbonden voelen,
worden uitgenodigd.
Wij hopen dat veel parochianen zullen komen om
te kijken en om zich te laten informeren. Diaconie is
immers een van onze drijvende krachten in ons geloof.
Liefde voor onze naaste dichtbij en veraf in alle vormen.
En wij hebben heel veel actieve mensen op het gebied
van de diaconie.
Vastenmaaltijd
De vastenmaaltijd op vrijdag 11 april in de OLV-kerk
was voor de mensen die deelnamen indrukwekkend en
goed.
Jammer dat de groep nog wat klein was. We hopen een
volgende keer op meer mensen die samen bezinnend,
biddend en etend een deel van de avond willen
doorbrengen.
Voedselbank
In Wijnbergen was het initiatief van de plaatselijke
PCI-leden en MOV-leden weer een groot succes. Er
kon aan het einde van twee lange dagen een grote
hoeveelheid tassen met inhoud aan de Voedselbank
worden gedoneerd. Goed gedaan, een prachtig
initiatief.
Pastor Mia Tankink
12
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
PCI
Iedere keer staat op onze Bladzijde Diaconie ook het
kopje: Hulp nodig? Misschien via de PCI.
De groep mensen die met telefoonnummer vermeld
staan, zijn de leden van de PCI.
De PCI helpt daar waar al van alles geprobeerd is.
De PCI biedt geen structurele hulp, maar helpt bij
noodgevallen. Als u hulp nodig hebt of iemand weet
die echt hulp moet krijgen, kunt u bellen met een van
de genoemde mensen van uw locatie.
Dan zal er bezoek volgen en u wordt eventueel geholpen
met het invullen van een aanvraag. Die aanvraag wordt
dan bekeken door nog iemand van de PCI.
Voorwaarde voor de hulp is wel, dat er al van alles
geprobeerd is en dat er hulp aanwezig is om in de
toekomst vooruit te kunnen komen.
Als die extra hulp er niet is, kunt u ook nog vragen om
een soort maatje. Dat zijn mensen die op vrijwillige
basis, maar wel als deskundigen, samen met u de
financiële situatie goed bekijken en alles op een rijtje
zetten.
Maatschappelijke stage
In onze parochie hebben in de afgelopen tijd drie
scholieren hun maatschappelijke stage gedaan. Ze
hielpen bij de ouderenmiddagen, de Communiemiddagen en de Communievieringen.
Ook stonden ze bij de inzameling van de kleding. We
hopen dat we deze jonge mensen ook een inkijk in de
diverse activiteiten van onze kerk hebben geboden.
Al meer dan 20 jaar heeft Doetinchem een stedenband
met La Libertad in Nicaragua. In februari was ik daar
op bezoek als bestuurslid van DOS. DOS onderhoudt
namens de gemeente Doetinchem de contacten en
ondersteunt een aantal projecten.
Toekomst stedenband
Goede gesprekken hebben we gevoerd over de
toekomst van de stedenband. Het bestuur van DOS zal
de komende maanden hier verder mee gaan.
In mei 2014 brengt de burgemeester van La Libertad
een bezoek aan Doetinchem. Zij komt hier op
uitnodiging van toenmalig burgemeester Herman
Kaiser. Ze wordt vergezeld door de voorzitter van de
stedenbandstichting FC Juntos.
Tijdens dit bezoek zal de toekomst van de stedenband
een van de thema’s zijn.
Mis op zondag
Het viel mij op dat het beter gaat in Nicaragua. Ook gaat
het relatief goed met La Libertad. Dat blijkt uit de aanleg
van meer wegen, meer mooi onderhouden huizen en
een uitgebreider en gevarieerder winkelbestand. Het
lukt in La Libertad beter om met eigen middelen en met
hulp van Nicaraguaanse investeerders projecten op te
zetten.
Zo ondersteunt de Canadese goudmijn B2Gold
sinds 2010 een aantal sociale projecten en helpt de
Foundation Centro Empresial Pellas, een rijke Nicaraguaanse onderneming, met het bevorderen van lokaal
toerisme. Onze delegatie bezocht een aantal toeristische
objecten. La Libertad heeft toeristen beslist wat te
bieden. We hebben interviews gehouden met mensen
die met een microkrediet hun bedrijf verbeteren.
Toch is er nog steeds armoede. Te veel mensen wonen
in heel slechte huizen.
Het bijwonen van de mis is iedere keer weer een
belevenis. De kinderen werden volop betrokken bij
de viering. Ze mochten de Bijbellezingen doen (drie
gedeelten) en hadden een aandeel in de voorbeden. In
deze dienst was er tevens een uitvaart. Een heel oude
alleenstaande vrouw zonder familie was overleden. De
kist stond voor in de kerk, omgeven door bloemen. Na
de dienst was de begrafenis.
Voor meer informatie over het bezoek aan La Libertad,
zie www.dos-doetinchem.nl.
Anneke van der Haar
Hulp nodig? Misschien via de PCI.
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de parochie kan
mogelijk bijspringen, hulp bieden, als andere instanties daar
geen mogelijkheden meer voor hebben. Voor diaconale
(materiële) noden kunt u contact opnemen met:
Forty Elbers - Doetinchem (Loc. OLV / H. Geest)
Telefoon : 0314 - 33 55 94
Email : [email protected]
Martin Liefrink - Doetinchem (Loc. OLV / H. Geest)
Telefoon : 0314 - 32 36 29
Email : [email protected]
Wim Loeven - Wijnbergen (Loc. H. Martinus / De Huet)
Telefoon : 0314 - 34 13 82
Email : [email protected]
Gerard Branderhorst - Gaanderen (Loc. H. Aug. / H. Mart.)
Telefoon : 06 - 13 844863
Email : [email protected]
Wilma Elfrink - Terborg (Loc. H. Georgius)
Telefoon : 0315 - 32 98 04
Email : [email protected]
Ben Preijer - Etten (Loc. H. Martinus)
Telefoon : 0315 - 32 78 86
Email : [email protected]
Pastor Mia Tankink
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
13
Katholieke Jongerengroep Impulz
Wij verkopen
uitsluitend Scharrelvlees
VOOR PUUR EN (H)EERLIJK VLEES
Wilhelminastraat 22, 7001 GW Doetinchem. Tel. 0314 324 212
www.slagerijviets.nl [email protected]
Nieuw seizoen
Nu het seizoen alweer bijna ten einde loopt en ons
alleen nog een barbecue rest op vrijdag 4 juli, kijken we
vooruit naar het nieuwe seizoen 2014/2015.
Door de samenwerking tussen de Maria Laurentiusparochie en de Verrijzenis-parochie komen er nieuwe
mogelijkheden voor ons om samenwerking te zoeken
met de bestaande jongerengroepen binnen de
Verrijzenis-parochie.
De eerste contacten zijn inmiddels gelegd en de intentie
is om het komend seizoen aan elkaars activiteiten deel
te nemen.
We starten ons seizoen traditioneel met de jaarlijkse
bedevaart naar Kevelaer op zondag 7 september, we
houden themabijeenkomsten en nemen deel aan
de grote bedevaart van het bisdom naar Lourdes
in de meivakantie van 2015, waarin een speciaal
jongerenprogramma is opgenomen!
Wil je weten wat het inhoudt om aan een
bedevaart mee te doen, hoe het in zijn
werk gaat of ben je überhaupt
nieuwsgierig
geworden
naar onze activiteiten,
neem gerust contact
op met Marcel Jansen
(20) of Iris Gilsing (18).
dragen
uit liefde
Nieuws voor jongeren en kinderen
Periode 23 mei t.e.m. 10 juli 2014
IMPULZ (Katholieke Jongerengroep)
Contactpersoon [email protected]
KIEK-INFO (Kind en Kerk)
Contactpersoon: [email protected]
OLV Tenhemelopneming - H. Geest Doetinchem
- Zondag 25 mei om 10.30 uur
Eucharistie / Eerste Communie
(Wijnbergen/De Huet)
Voorganger: V. Zemann
- Zondag 6 juli om 10.30 uur
Eucharistie / Einde schooljaar
Voorganger: V. Zemann/M. Tankink
H. Martinus Gaanderen
- Zaterdag 28 juni om 19.00 uur
Eucharistie
Voorganger: P. Ambting/J. Visser
Koor: Keitof
H. Martinus Wijnbergen en De Huet Doetinchem
- Zondag 25 mei 2014
Eerste Heilige Communie van de St. Martinus/
De Huet in de OLV-kerk
Ben je nog op zoek naar een maatschappelijke
stage voor 2015? De bedevaart naar Lourdes is hier
uitermate geschikt voor! Meer info:
[email protected] of [email protected]
com.
Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde.
Bel 0314-324667 of kijk op agelinkuitvaart.nl
Jansen Terborg Aannemingsbedrijf B.V.
Ettensestraat 1, 7061 AA Terborg
Tel. 0315-323107
E-mail: [email protected]
Voor al uw verbouw, aanbouw, nieuwbouw, renovatie en onderhoud
In het Openluchttheater in het Twentse kerkdorp
Hertme vinden – na zeven succesvolle uitvoeringen
in 2011 met ruim 8.000 bezoekers – ook dit jaar weer
Passiespelen plaats. De laatste dagen van Jezus worden
nagespeeld in een decor, dat in de jaren vijftig speciaal
voor de Passiespelen is gebouwd. Een grote groep
vrijwilligers heeft het verder uitgebouwd tot ‘Jeruzalem’
en 100 kubieke meter zand werd op het speelveld
gebracht.
Het verhaal wordt verteld in tekst, maar evengoed in de
muziek en de sfeer. Muziek heeft ook een speciale plek
in deze voorstellingen. Zo worden onder andere ook
het Avé Maria, O Haupt voll Blut und Wunden en The
mother did weep (Jenkins) gezongen. Solisten en een
koor, dat bestaat uit 60 personen, verzorgen de zang.
Dit jaar zijn aan het script van 2011 twee scenes en twee
speciaal gecomponeerde liederen toegevoegd.
In totaal zullen ruim 200 personen, onder wie 30
kinderen, meespelen in dit theaterstuk. Zij zullen zorgen
voor dezelfde indrukwekkende sfeer die er tijdens de
voorstellingen in 2011 heerste.
De voorstellingen zijn op 29, 30, 31 mei en 1 juni
(weekend van Hemelvaart) en 6, 7, 8 en 9 juni (weekend
van Pinksteren). Kaarten zijn te koop via internet (www.
passiespelenhertme.nl), Primera-winkels en Facebook
(www.facebook.com/PassiespelenHertme).
Lizethe Keijzer:
Thijs Blenke:
Jos Boomkamp:
06-81235690
06-41793976
06-42061842
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
15
Overzicht weekeindvieringen van 25 mei t.e.m. 6 juli 2014
Weekeinde
OLV. Tenhemelopneming / H. Geest
Doetinchem
Zaterdag 24 mei
Zondag 25 mei
6e zondag van Pasen
Zondag 25 mei 10.30 uur
Eucharistie/1e Comm.(Wijnb./Huet)
V. Zemann
Kinderkoor The Singing Kids
Donderdag 29 mei
HEMELVAART
van de Heer
Donderdag 29 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
P. Ambting
Herenkoor OLV In Laudem Dei
Zaterdag 31 mei
Zondag 1 juni
7e zondag van Pasen
H. Martinus Wijnbergen
De Huet Doetinchem
Geen viering
Overzicht doordeweekse vieringen van 23 mei t.e.m. 2 juli 2014
H. Augustinus / H. Martinus
Gaanderen
H. Martinus
Etten
Zaterdag 24 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
H. van Merm
Gemengd koor
Zondag 25 mei 10.30 uur
Communieviering
J. Visser
Kerkkoor
Zie OLV kerk
Zie Martinuskerk Etten
Zondag 1 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
H. van Merm
Koor Gaudeamus
Zaterdag 31 mei 19.00 uur
Communieviering
J. Brugman
Monte Vinokoor
Zondag 1 juni 10.30 uur
Communieviering
J. Brugman
Liberate
Zaterdag 7 juni
Zondag 8 juni
HOOGFEEST
PINKSTEREN
Zondag 8 juni 10.30 uur
Eucharistieviering / Pinksteren
P. Ambting
Gem.koor Aug.Mart. Gaanderen
Zaterdag 7 juni 19.00 uur
Communieviering
M. Tankink
Dameskoor
Maandag 9 juni
2e PINKSTERDAG
Maandag 9 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
P. Ambting
Samenzang / Cantorij
Zaterdag 14 juni
Zondag 15 juni
Heilige DRIE-EENHEID
Zondag 15 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
P. Ambting
Herenkoor OLV In Laudem Dei
Geen viering
Zie OLV kerk
Zondag 8 juni 10.30 uur
Communieviering
M. Tankink
Kerkkoor
- woensdag 28 mei
- elke vrijdag
Zie OLV kerk
Zie OLV kerk
Geen viering
10.00 uur Eucharistieviering
H. Martinus Etten
- elke dinsdag
- dinsdag 27 mei
19.00 uur Eucharistieviering
Geen viering
P. Ambting
P. Ambting
P. Ambting
DOORDEWEEKSE VIERING IN ZORGCENTRA
Croonemate
- 3e vrijdag van de maand
- vrijdag 20 juni
19.00 uur Communieviering
W. Rovers
Het Weerdje
- 1e woensdag van de maand
- woensdag 2 juli
18.45 uur Oecum. Pinkstervier. M. Storteler/ A. v.d. Heiden
15.00 uur Eucharistieviering V. Zemann (ziekenzalving)
Schavenweide
Zaterdag 14 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Ambting
Herenkoor
Zondag 22 juni 10.30 uur
Eucharistieviering
V. Zemann
Herenkoor OLV In Laudem Dei
Zaterdag 28 juni
Zondag 29 juni
HH. Petrus en Paulus
Apostelen
Zondag 29 juni 10.30 uur
Eucharistieviering / PAROCHIEFEEST
P. Ambting / team
Alle koren
Zaterdag 28 juni 19.00 uur
Communieviering
Parochianen
Herenkoor
Zaterdag 5 juli
Zondag 6 juli
14e zondag door het
jaar (A)
Zaterdag 5 juli 17.30 uur
Gebeds-/ Familieviering
M. Tankink (einde schooljaar)
Kk. ‘The Singing Kids’
Zaterdag 5 juli 19.00 uur
Communieviering
J. Visser
Dameskoor
Geen viering
Zondag 6 juli 10.30 uur
Eucharistieviering
V. Zemann
Herenkoor OLV In Laudem Dei
Zondag 15 juni 10.30 uur
Communieviering
M. Tankink
Samenzang / cantorij
Zondag 15 juni 09.00 uur
Eucharistieviering
P. Ambting
Kerkkoor
Zaterdag 21 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Gemengd koor
Zondag 22 juni 10.30 uur
Communieviering
J. Visser
Kerkkoor
Zaterdag 28 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Ambting / J. Visser
Kinderkoor Keitof
Zondag 6 juli 10.30 uur
Communieviering
J. Visser
Liberate
De heilige Martinus maar dan anders
De meeste voorstellingen van de heilige Martinus zijn gemaakt als afbeelding in de
vorm van etsen, gravures en tekeningen. Maar achter in de kerk van de H. Martinus in
Wijnbergen staat deze prachtige bronzen sculptuur. Op moderne wijze laat het beeld
het aloude verhaal zien. De helft van de mantel van de welgestelde Martinus vormt de
schakel met de naakte bedelaar. Het is de visie van de hedendaagse kunstenares Marga
Bles. De sculptuur is in 2004 aan de kerk geschonken door haar vader Hendrik Bles
vanuit zijn grote betrokkenheid met de – toenmalige – parochie.
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
Zaterdag 31 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Ambting
Kerkkoor
OLV. Tenhemelopneming Doetinchem
- elke woensdag
19.00 uur Eucharistieviering
- woensdag 4 juni
Zaterdag 21 juni
Zondag 22 juni
Sacramentsdag
16
Donderdag 29 mei 10.30 uur
Eucharistieviering
Vicaris R. Cornelissen
Kerkkoor
DOORDEWEEKSE VIERING IN KERKLOCATIES
Geen viering
- 2e donderdag van de maand
15.00 uur Communieviering
- donderdag 12 juni
Den Ooiman (verpleeghuis)
-
zondag 18 mei
dinsdag 28 mei
dinsdag 3, 10, 24 juni
zondag 15 juni
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
G. vd. Munckhof
G. vd. Munckhof
G. vd. Munckhof
G. vd. Munckhof
DOOPROOSTERS 1E HALFJAAR 2014
OLV. Tenhemelopneming Doetinchem
- zondag 1 juni
Zaterdag 5 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
V. Zemann
Kerkkoor
10.45 uur
10.00 uur
10.45 uur
10.00 uur
M. Tankink
H. Martinus Wijnbergen
- zondag 13 juli
H. Martinus Gaanderen
- zondag 15 juni
H. Martinus Etten
- zondag 25 mei
13.00 uur J. Visser
13.00 uur J. Visser
13.00 uur P. Ambting
12.30 uur J. Visser
Deze overzichten kunt u ook vinden op
www.maria-laurentiusparochie.nl
onder VIERINGEN
Uitnodiging parochiefeest
BIJZONDERHEDEN
IN DE PAROCHIE
Graag nodigen parochiebestuur en pastoraal team alle
parochianen uit voor het jaarlijkse parochiefeest. Dit
jaar vieren we het feest op zondag 29 juni om 10.30
uur in de OLV-kerk. Net als voorgaande jaren staat er
ook dit jaar weer een groot samengesteld koor dat
onder leiding van Ben Simmes de zang zal verzorgen.
Aansluitend aan de viering is er een receptie in de tuin
van de pastorie. Graag nodigen we parochianen van
alle geloofsgemeenschappen van harte uit voor deze
feestelijke afsluiting van het werkjaar.
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
17
Locatie H. Geest - Doetinchem
Afscheid van de H.-Geestkerk - 23 maart 2014
Pastoor Ambting en pastor De Haan waren er, ze gingen
voor. De gezamenlijke koren waren er, speciale gasten,
onder wie oud-pastores van onze parochie, en vertegenwoordigers van de NGK, zeer velen uit onze locatie en
andere parochianen, een kerk vol mensen. Maar hoe
vier je een afscheid als dit? Daar was over nagedacht.
Het vieringenboekje laat zien hoe het enerzijds anderzijds van dit afscheid vorm kreeg. Centraal in dit
verband de Exoduslezing over de moeizame tocht van
de Joden met Mozes naar hun toekomst, het Beloofde
Land. Daarbij aansluitend de tussenzang met als eerste
strofe:
Hoort hoe God met mensen omgaat / hoe hij Mozes
riep bij naam / die zijn volk de weg moest wijzen / naar
het land van Kanaän.
Voor Gerard Bomers was het ook nog om een
andere reden een betekenisvolle en emotionele
afscheidsviering.
Hoewel hij door de totaal onverwachte aanwezigheid
van zijn familieleden tot zijn jongste kleinzoon van
tien maanden toe vaag besefte dat hem ‘iets boven
het hoofd hing’, werd hij volkomen verrast door de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, die
pastoor Peter hem opspeldde met overhandiging van
de begeleidende oorkonde en draagspeld. Het was
zoveel eer, zei hij in zijn dankwoord, dat hij gemakkelijk en van harte alle vrijwilligers van de H.-Geestlocatie
daarin kon en wilde laten delen. Hijzelf was jarenlang
vrijwilliger en kon zijn werk slechts samen met al die
anderen doen.
Gerard de Haan, twintig jaar geleden naar de
H.-Geestparochie geroepen en voor vijf jaar afscheid
genomen, had bij beide gelegenheden zijn Mozesbeeld
meegenomen en zijn persoonlijke verhaal daarbij
verteld. Ook nu weer dat Mozesbeeld, de figuur van
Mozes met Gods volk onderweg, van toepassing op de
geloofsgemeenschap van de H.-Geest-locatie bij het
voorgoed verlaten van haar kerk. Aan de ene kant de wil
om verder te trekken,
aan de andere kant
te r u g h o u d e n d h e i d,
twijfel, maar tenslotte:
Ja Heer, wij gaan in
vertrouwen op weg
naar onze toekomst;
die houden we voor
ogen, samen met
de geloofsgemeenschap
van
de
OLV-locatie.
Ook het evangelie kon worden ervaren als
uitdrukking van wat er in de kerkgangers omging: het
gesprek tussen Jezus en de openhartige Samaritaanse
vrouw leidde ertoe dat ze in vertrouwen verder durfde
te gaan in een voor haar nieuwe en onbekende situatie,
en andere Samaritanen in haar voetspoor ook.
Na afloop van de viering was er in dit verband voor de
laatste keer het informele achteraf, nu definitief achteraf
met net als anders koffie, thee en andere dranken, een
hapje, maar met gesprekken waarin in allerlei toonaarden geprobeerd werd te zeggen wat dit definitieve
afscheid betekent en hoe het voelt. Daar was alle tijd
voor.
Maar of dat leidde tot kant-en-klare antwoorden, valt
te betwijfelen.
The Singing Kids waren de viering dapper begonnen
met Vandaag is een nieuwe dag, de gezamenlijke koren
met Wij zoeken u. Aan het einde van de viering het
definitief wegdragen van het allerheiligste sacrament,
terwijl het koor Panis Angelicus zong. Iedereen begreep
wat dit betekende, niemand kon dat zonder emotie
ondergaan, zo bleek ook uit de vele uitingen na afloop
van de viering.
18
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
De overdrachtsviering - 30 maart
Dank
Het was bepaald geen mosterd na de maaltijd: een
week na het afscheid liep de H.-Geestkerk opnieuw vol,
nu voor de plechtige overdracht van de H.-Geestkerk
aan de NGK. Van beide gemeenschappen waren velen
aanwezig.
Tussen het afscheid
en de overdracht
aan de NGK lag
één week. Alles
moest worden
opgeruimd,
geordend
en naar de
juiste plekken
gebracht. Wat
aan lege vloerruimte
overbleef, moest worden gepoetst en geveegd.
Het is allemaal prima gelukt, dankzij velen. Voor de
leiding van de operatie was Henny Kock gevraagd. Man
van weinig woorden, van veel inzicht en eigen inzet tot
alles klaar was. Heel veel dank aan hem en in hem aan
allen die ook dit karwei hielpen klaren.
In het eerste deel
ging pastoor Ambting
voor en hij kreeg de
vertrouwde muzikale
ondersteuning van
Volare.
Daarna nam dominee
Maikel de Kreek
de leiding van de
viering, ondersteund
door een jonge
zanggroep.
Verschillen in inhoud en uitingsvorm, maar in beide
delen aandacht voor de overdracht, en wens en gebed
tot een zegenrijke toekomst voor beide gemeenschappen, uitmondend in de gezamenlijke zegenbede van
pastoor en dominee. Daarna was er een geanimeerde
nazit met koffie, andere dranken en gesprekken in alle
soorten en maten.
Gerard Bomers, voorzitter Locatieraad
In memoriam
Lex Drosten
Leny Stronks, secretaris Locatieraad
Achter de kerk werden
de naamborden verwisseld, dat wil zeggen
dat het bord van de
H.-Geestlocatie van
de Maria- en Laurentiusparochie via de
handen van Ben
Hendriksen van de
gevel verdween.
Wat ik ook nog had willen zeggen
Voor de afscheidsviering had ik een paar slotwoorden
in mijn hoofd, niet wetend dat me een (te) hoge
onderscheiding wachtte, die me in verwarring zou
brengen. Gelukkig kon ik in mijn dankwoord veel kwijt
van wat ik had voorbereid.
Maar het belangrijkste vergat ik. Inzake de sluiting en
overdracht van onze kerk heeft de Locatieraad vanaf het
begin, hoewel met pijn in het hart, het parochiebestuur
medewerking toegezegd en deze verleend, en daarover
geschreven in de Bethlehembode. Het proces is
harmonieus verlopen.
Dat is vooral te danken aan het begrip dat we in de
H-Geestgemeenschap ondervonden. Iedereen voelde
de sluiting als een pijnlijk verlies, maar had begrip voor
de keuze. Dat is de ware reden voor het goede verloop!
Veel, heel veel dank daarvoor!
En dan nog dit.
Het sluiten van onze kerk is niet hetzelfde als het sluiten
van onze gemeenschap. Wij gaan door, samen met de
OLV-gemeenschap. We hebben een gedeelde toekomst,
we hebben elkaar nodig. Blijf erbij, blijf meedoen!
Op de website
www.ngkdoetinchem.nl vindt
u een ruime
foto-impressie.
In de afscheidsviering werd
zijn naam genoemd en over
hem gesproken. Lex Drosten,
71 jaar, was de laatste wiens
uitvaart vanuit de H.-Geestkerk plaatsvond, maar
dat was niet de enige reden voor die aandacht. Hij
werd afgeschilderd als een misschien wel typische
gelovige van de H.-Geestkerk: geen pilaarheilige,
maar een kritisch en praktisch ingestelde persoon
die zich verbonden voelde met en trouw was aan
juist die kerk en die gemeenschap.
De laatste jaren was hij, oud-rector van het Isala
College in Silvolde, lid van de tuinploeg. Meer
dan twintig jaar geleden was hij de initiator en
organisator van een grote financiële actie. Die
bracht toen 70.000 gulden op en voorkwam een
faillissement van de parochie.
Tegen het eind van zijn slopende ziekte van
enkele maanden had hij gevraagd, wanneer ook
al weer het afscheid van de H.-Geestkerk was.
Het antwoord - 23 maart - had hem zichtbaar
gerustgesteld, zo vertelde pastor De Haan.
De kerk luisterde verstild, als ervoer ze zijn iets
eerdere afscheid als een deel van het afscheid,
waarvoor ze nu bijeen was.
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
19
Locatie H. Georgius - Terborg
Communicantjes Etten/Terborg
Dit jaar doen 19 kinderen uit Etten en Terborg de Eerste
H. Communie in de Martinuskerk in Etten op zondag 18
mei a.s.
Momenteel is de voorbereiding in volle gang. De
kinderen hebben er veel plezier in.
In het kader van het thema dat is gekozen, namelijk
“samen delen”, zijn ze aan het sparen voor de PCI
(Parochiële Caritas Instelling). Ieder kind doet dit
op zijn/haar eigen manier. De een maakt kaarten en
verkoopt deze, de ander doet klusjes en krijgt hier geld
voor.
Tijdens de presentatieviering van 13 april jl. hebben ze
zich voorgesteld en ieder kind heeft een stuk speelgoed
van zichzelf afgegeven om aan de PCI te doneren.
Opbrengst actie kerkbalans 2014
Uw bijdrage kan er nog bij!
De actie kerkbalans 2014 ligt al weer enige
maanden achter ons; tijd om een voorlopige balans
op te maken. Een groot aantal mensen uit onze
geloofsgemeenschap toonde bij deze actie zijn of
haar betrokkenheid door hun financiële bijdrage. Hier
zijn we erg blij mee, onze hartelijke dank!
In de Bethlehembode van januari/februari jl. schetsten
we de teruggang van 35% in de bijdragen van de
parochianen over de jaren 2011 tot 2013. Helaas zet
deze daling zich door.
In 2013 werden 377 brieven of enveloppen terugontvangen met een toegezegd of contant ontvangen
bedrag van totaal € 17.554,-. Eind 2013 was de stand
€ 24.175,-.
In 2014 werden 330 brieven of enveloppen terugontvangen met een toegezegd of contant ontvangen
bedrag van € totaal 14.060,-. Ten opzichte van 2013 is
de tussenstand 20% lager.
Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder
het werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol
vindt en u bent nog niet in de gelegenheid geweest uw
financiële steun te effecturen, dan kunt u dat alsnog
doen, o.a. via het banknummer NL40ABNA093.62.49.757
van R.K. Kerkbestuur Terborg. We rekenen op uw steun.
Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsgemeenschap in Terborg!
Henk Steentjes namens locatieraad en pastoraatgroep Terborg
20
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
Dit komt ten goede aan de vakantiepakketten voor
gezinnen met kinderen, die wat minder geld te
besteden hebben voor extraatjes.
Graag nodigen de communicantjes u uit om zondag 18
mei 10.30 uur de dienst bij te wonen. U bent van harte
Angelique Thuis
welkom!
H. Vormsel november 2014
Heeft uw zoon of dochter in groep 4 de eerste communie
gedaan en zit hij of zij het volgende schooljaar in
groep 8? Dan komt hij of zij in aanmerking voor het
H. Vormsel, dat in november 2014 zal plaatsvinden.
De kinderen uit Terborg ontvangen hun H. Vormsel
samen met de kinderen van de locaties Etten en
Gaanderen. De voorbereidingsbijeenkomsten starten
in september en kunnen op school worden gevolgd
in Etten of in Gaanderen (na schooltijd). Elders in deze
Bethlehembode vindt u meer informatie over het
vormsel. Wij willen u nu al vragen uw kind aan te melden
vóór 1 juli. Kijk op onze website: https://sites.google.
com/site/vormeninget/home/de-bijeenkomsten voor
meer informatie. Opgeven: Mail de naam van uw kind
en de locatie waar uw kind de bijeenkomsten wil volgen
naar [email protected] Dan krijgt u in principe
via de mail het opgavenformulier en verdere informatie.
José Voortman
Palmpasen 13 april 2014
Wederom hadden we aan 50 boekjes niet voldoende en
moest een aantal bezoekers dus samen kijken tijdens
de alternatieve palmpaasviering onder leiding van
de afvaardiging werkgroep Nieuw Begin. Geen enkel
probleem. Wij zijn blij met zoveel animo en hopen
natuurlijk dat het aantal bezoekers blijft groeien. Wat
opvalt is, dat er een trouwe groep is van tussen de 30
en 40 gelovigen die iedere bijeenkomst nog bezocht
hebben. Maar er is ook een even grote groep van
30 tot 40 parochianen die elke keer wisselt. Steeds
andere gezichten en met enige regelmaat ook nieuwe
gezichten. Dat geeft ons – als organisatie – niet alleen
voldoening, maar steekt ons ook een hart onder de
riem: ga zo door!
De viering was wederom een hele bijzondere en
sfeervolle. Voor wie het gemist heeft: u hebt echt wat
gemist! Inspirerende woorden en zeer mooie liederen.
Fantastisch! Aan de vooravond van de Goede Week
werd met diverse symbolen duidelijk gemaakt wat
de kern is van deze belangrijke periode. Uiteraard
waren er palmtakjes en werd vanaf de Paaskaars het
licht doorgegeven aan alle aanwezigen. Ook werd
de belangrijkste en mooiste stoel vrijgehouden voor
de komst van de profeet Elia. Omdat je nooit weet in
welke gedaante Elia verschijnt, moet je iedere naaste
behandelen, zoals jij zelf behandeld wenst te worden.
Prachtige woorden en de kern van het christendom.
Bovendien - zo bleek later - direct in de praktijk
gebracht….
Wat was namelijk het geval? Er verschenen voorafgaand
aan de viering - enigszins schuchter - twee ons
onbekende gezichten in de kerk. Een echtpaar
afkomstig uit Irak. Wij hebben ze uitgenodigd deel te
nemen aan de viering en aansluitend samen met ons
koffie te drinken. Tijdens het koffiedrinken is mijnheer
naar huis gegaan en heeft als traktatie voor iedereen
VERJAARDAGEN:
- De heer J. Robbers
- De heer Th. Kup
- De heer F. Bossmann
- De heer L. Zenhorst
- Mevrouw M. Entius-Kleuskens
- Mevrouw Kaalberg-Braam
- De heer G. Gijsbers
- Mevrouw E. Dieker-Bouwman
- Mevrouw W. Harmsen-Megens
- De heer B. Visser
- De heer Th. Hogenkamp
- Mevrouw J. Wenting-Driessen
- De heer R. Nijboer
- Mevrouw W. Oostendorp-Salemink
- Mevrouw Reumer
- Mevrouw Van Wezel-ten Have
- Mevrouw Th. Bolder-Kleinpenning
- Mevrouw C. Beijer-Frank
- Mevrouw W. Wassink-vd Wielen
- Mevrouw M. Verheij-ten Holder
- De heer J. Elfrink
OVERLEDEN:
- Mevrouw Jansen-Buiting
- Mevrouw W. Thus
- De heer H. Roerdink
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
85 jaar
85 jaar
85 jaar
88 jaar
89 jaar
86 jaar
87 jaar
90 jaar
91 jaar
94 jaar
98 jaar
99 jaar
98 jaar
92 jaar
81 jaar
kleine zoete bladerdeeghapjes opgehaald. Wat een
prachtig gebaar! En bijzonder passend bij de gehele
viering van Palmpasen.
De eerstvolgende viering is begin juni. Er gebeurt vast
weer iets heel moois. U komt toch ook?
Werkgroep Nieuw Begin
Fietstocht Slangenburg
Mooie route door zeer gevarieerde natuur
De HH Maria en Laurentiusparochie en de Vereniging
Heerlijckheid Slangenburgh houden zondag 6 juli
voor de negende keer een fietstocht.
De route is ongeveer dertig kilometer en loopt langs
een aantal leden van de Heerlijckheid Slangenburgh, die hun bedrijf of hobby ter bezichtiging
hebben opengesteld. Aan de hand van een
kaartje kan eventueel een kortere route worden
gereden. De route voert door een zeer gevarieerd
landschap, onder meer langs de nieuw aangelegde
natuurbegraafplaats in de Slangenburg. Verder komt
men langs een gedeelte van De Heidenhoeksevloed
bij Zelhem, een van de soortrijkste natuurgebieden
van Nederland. In de bossen van landgoed Tandem
bij Westendorp kan het onderkomen van de
Wildbeheerseenheid Wisch worden bezocht.
Om 16.30 uur kan in de Willibrordsabdij worden
deelgenomen aan de vesperviering. In de omgeving
is ook de begraafplaats van de abdij te bezoeken.
Nieuw is de mogelijkheid om bij het kasteel
de begraafplaats van de familie Passmann te
bezichtigen. Veel leden van de familie Passmann, de
laatste particuliere eigenaar van het kasteel, hebben
hier hun laatste rustplaats gekregen. De poort en
de muur langs deze begraafplaats zijn vorig jaar
volledig gerestaureerd.
De deelnamekosten aan de fietstocht zijn € 1,50 per
persoon. Inschrijven kan aan de start op 6 juli tussen
11.00 en 14.00 uur in de Landgoedwinkel bij kasteel
Slangenburgh.
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
21
Locatie H. Martinus - Etten
Omgekeerd bezoek geslaagd
Op vrijdag 11 april werd voor het eerst een ‘omgekeerd
bezoek’-middag georganiseerd voor de oudere
parochianen van onze geloofsgemeenschap. Dat was
tevens voor mij de eerste keer dat ik mij als nieuwe
vrijwilliger van de bezoekersgroep mocht inzetten.
Ouderen werden in het verleden altijd door iemand
van de bezoekersgroep aan huis bezocht. Nu het aantal
ouderen sterk is toegenomen en de pastores een (bom)
volle agenda hebben, is het niet altijd meer mogelijk om
hen aan huis op te zoeken. Daarom is er een ‘omgekeerd
bezoek’-middag georganiseerd in onze Mariakapel.
Alle ouderen zijn hiervoor uitgenodigd en 25 ouderen
gaven gehoor aan deze uitnodiging. Een mooi resultaat
voor de eerste keer.
De middag werd begonnen met een Eucharistieviering,
voorgegaan door pastoor Morsink en diaken Visser. Er
werd uit volle borst meegezongen.
Na de viering werd er onder het genot van koffie met
een heerlijk stuk gebak - door Lenie Berendsen zelf
gebakken – even bijgekletst. Het was mooi om te
zien dat ook oud-Ettenaren naar de Mariakapel waren
gekomen voor deze middag.
Daarna vertelde Mia Tankink de aanwezigen over het
reilen en zeilen van onze parochie. Daarbij werden
pijnlijke onderwerpen - zoals de sluiting van diverse
kerken - niet vermeden. Maar er was uiteraard
vooral vrolijkheid, want dat was de insteek van
deze middag. Vele prachtige foto’s van onze Ettense
geloofsgemeenschap werden gepresenteerd, wat bij de
aanwezigen mooie herinneringen opriep. Ook vertelde
Mia - zeer bevlogen - uit eigen ervaring prachtige
verhalen met uiteraard de nodige dosis humor.
Toen iedereen was voorzien van een hapje en een
drankje volgde er een leuk muzikaal intermezzo. De
aanstaande communicantjes van Terborg en Etten
waren aan het oefenen in de kerk. Als verrassing voor de
ouderen kwamen zij het lied ‘De wereld is een toverbal’
zingen in de Mariakapel. Jong en oud samen; succes
gegarandeerd. De ouderen (en de kinderen) genoten
volop.
Rond half 5 kwam er een eind aan deze middag, nadat
nog de gelegenheid was geboden om vragen te stellen.
Mia Tankink benadrukte dat het nog steeds mogelijk is
om bezoek te ontvangen van één van de vrijwilligers
van de bezoekersgroep, als u dat op prijs stelt. Het enige
verschil is dat ouderen niet meer standaard bezoek
ontvangen; u moet dus zelf aan de bel trekken, waarna
wij uiteraard graag bij u aankomen. Het is de bedoeling
dat een ‘omgekeerd bezoek’-middag twee keer per jaar
wordt georganiseerd.
Hierna keerde iedereen voldaan huiswaarts met de
opdracht: zegt het voort, zodat we de volgende keer
niet meer in de Mariakapel passen.
Sjoerd Jansen
Paasviering op basisschool de Klimpaal
Tot en met 26 april vierden de volgende
80-plussers van onze geloofsgemeenschap hun
verjaardag:
Het is al jaren een goede gewoonte dat er op de
basisschool op Witte Donderdag aandacht wordt
geschonken aan het Paasverhaal. Sinds enkele jaren
wordt er ook één van de pastores uitgenodigd om
hier medewerking aan te verlenen.
Dit jaar heeft pastor Mia Tankink twee PowerPointpresentaties gemaakt. Eén voor de bovenbouw en één
voor de onderbouw, zodat de verhalen begrijpelijk
aan de kinderen konden worden uitgelegd.
’s Morgens om 8 uur waren we op school om alles klaar
te zetten. De jongste groepen waren ’s morgens als
eerste aan de beurt. Met gebaren werd de hele Goede
Week doorgenomen. Iedereen deed heel goed mee.
Hoe ouder de kinderen, hoe hoger de eisen die we aan
hen stelden.
Naast de uitleg over de Goede Week werd ook het
verhaal van de uittocht uit Egypte uitgebreid behandeld.
We hadden sederschotels gemaakt en in groepjes
legden we de kinderen uit wat alles betekende. Ze
mochten natuurlijk ook proeven van de schotel. Er was
challebrood en matzes. Samen deelden en aten we van
het brood.
De paaskaars stond ook in de klas. Waarom zitten er vijf
wierookkorrels in de paaskaars? Dit staat symbool voor
de vijf wonden van Jezus aan het kruis. Er waren zelfs
kinderen die dit wisten!
De kinderen luisterden geboeid naar alle verhalen en
er was uiteraard voldoende gelegenheid om vragen te
stellen (zie foto). Daar werd dan ook volop gebruik van
gemaakt. Het was een geslaagde dag!
Ans Jansen
22
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
Verjaardagskalender
Mevrouw A.H. Zweers-Hakvoort
werd op 6 maart 91 jaar.
Mevrouw J.M. Bleekman-Reumer
werd op 9 maart 86 jaar.
Mevrouw W. Bouwman-Dekkers
werd op 10 maart 80 jaar.
De heer J.J. Verheij (Heuven)
werd op 11 maart 86 jaar.
Mevrouw B.G.Th. Vink
werd op 13 maart 94 jaar.
Mevrouw M.B. te Boekhorst-Hermsen
werd op 14 maart 85 jaar.
De heer H.G.J. van Uem
werd op 14 maart 83 jaar.
Mevrouw C.J. Schuurman-Rijnholt
werd op 21 maart 80 jaar.
Mevrouw M.Th. van Aken-Menting
werd op 23 maart 89 jaar.
De heer A.B. Pothof werd op 23 maart 85 jaar.
Mevr. M.J. Jansen-Berendsen
werd op 25 maart 86 jaar.
De heer P.H.J. Willemsen
werd op 26 maart 89 jaar.
De heer A.G. Berndsen
werd op 29 maart 90 jaar.
Mevrouw W.S.M. Bouwman-Stein
werd op 13 april 84 jaar.
Mevrouw G.H. Verheij-Steenkamp
werd op 18 maart 80 jaar.
De heer H.J. Jansen
werd op 23 april 82 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd en nog vele
gezonde jaren gewenst.
Totaalopbrengst vastenactie
De vastenactie in onze geloofsgemeenschap heeft
het mooie bedrag van € 2.039,36 opgeleverd.
Hiervan hebben de kinderen van de basisschool
een bedrag van € 164,51 gespaard.
Alle gevers heel hartelijk bedankt!
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
23
Locatie H. Augustinus / H. Martinus - Gaanderen
Zonnebloemloterij 2014 van start
Vrijwilligers van de Zonnebloemafdeling Gaanderen
maken zich op voor de Zonnebloemloterij 2014.
Van 10 april tot 14 september gaan zij met de loten
langs de deuren in Gaanderen.
Met de opbrengst van de loterij maakt de Zonnebloem
aangepaste vakanties en dagactiviteiten mogelijk.
Een belangrijk deel van de opbrengst is echter
ook bestemd voor activiteiten in onze plaatselijke
afdeling. De trekking vindt plaats op 27 oktober
2014. In de prijzenpot zitten 5.020 geldprijzen,
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen
De komende periode kunt u tweemaal - in totaal
verschillende ambiance - volop muzikaal genieten
van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen. Eerst is er het
concert ‘Sounds of Spring’ in de St. Augustinuskerk.
Niet lang daarna kunt u een luchtige, muzikale
wandeling maken rondom kasteel De Slangenburg.
Sounds of Spring
Op zondagochtend 25 mei a.s. klinkt het concert
getiteld ‘Sounds of Spring’ in de St. Augustinuskerk in
Gaanderen. Ditmaal staat het orkest onder leiding van
medeparochiaan Bas Koolenbrander, in het kader van
zijn afstuderen aan het conservatorium in Zwolle.
Werken die u onder andere zult horen, zijn The Hounds
of Spring van Alfred Reed, The Second Suite van Gustav
Holst en bekende melodieën uit de balletmuziek van
De Vuurvogel, gecomponeerd door Igor Stravinsky. Ook
speelt het orkest het aangrijpende thema Hymn to the
Fallen uit de gelijknamige film, met muziek van de hand
van John Williams.
waaronder de hoofdprijs van € 15.000,-.
Zonnebloemloten à € 2,00 zijn te koop via vrijwilligers
aan de deur of te bestellen op www.zonnebloem.nl.
Dopen
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit
telefonisch melden bij het secretariaat, op dinsdag
van 9.30 tot 10.30 uur en op donderdag van 14.00
tot 15.00 uur. Telefoon: 0315-323223. Ook is het
mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met
mevrouw Riek Wolsink, telefoon: 0315-324849.
Het is alweer enkele jaren geleden dat het orkest in
deze kerk, met zijn bijzonder fraaie akoestiek, te zien en
te horen was. Geniet u nog een keer met volle teugen
van deze mooie klanken, juist nu de kerk onlangs haar
deuren heeft gesloten. Het concert begint om 11.00 uur
en de toegang bedraagt € 5,00.
Muzikale wandeling
Niet lang daarna, op 29 juni, kunt u een luchtige, muzikale
wandeling maken rondom kasteel De Slangenburg,
gelegen aan de oostzijde net buiten Doetinchem. U
loopt een route die langs verschillende ensembles
leidt, gevormd door de orkestleden. Zo zijn er twee
blaaskwintetten, een zogenoemd clarinet choir, een
fluitkwartet en een saxofoon- en een koperensemble.
Uw wandeling eindigt op de binnenplaats van het
kasteel, alwaar eerst het opleidingsorkest acte de
présence geeft en daarna het volledige groot orkest te
zien en te horen is. Het programma is zeer gevarieerd en
strekt zich uit van barok tot eigentijds.
De organisatie wil daarnaast de route nog uitbreiden
met gevarieerde kunst.
De Zonnebloem Gaanderen bruist van leven
High-tea bewoners GV in het Nieuwe Pelgrim
Op vrijdagmiddag 11 april was de afdeling GV van het
Nieuwe Pelgrim gesloten voor bezoekers in verband
met een high-tea voor de bewoners, die georganiseerd
werd door de Zonnebloem afdeling Gaanderen met de
medewerksters van het zorgcentrum. Om drie uur ging
het feest van start met koffie, thee en saucijzenbroodjes.
Ondertussen mocht de voorzitter van de Zonnebloem
namens de organisatoren de gasten van harte welkom
heten aan de rijkelijk gevulde dis. Met de vrolijke klanken
van muziek kwam de sfeer er al direct goed in en helemaal
toen het borreltje met talrijke hapjes werd geserveerd.
Aan het eind van het feest werden de gasten nog
getrakteerd op pasteitjes met ragout. Van vermoeidheid
onder de deelnemers was niets te bespeuren, wel dat
allen het een geweldig feest vonden dat voor herhaling
vatbaar is. De Zonnebloem en de medewerksters van
het zorgcentrum kunnen terugkijken op een fantastisch
evenement.
Picknick als vanouds; succes verzekerd!
Op zaterdagmiddag 12 april organiseerde de plaatselijke
afdeling van de Zonnebloem in de culturele zaal van
sport- en cultuurcentrum De Pol haar jaarlijkse picknick.
In verband met de sluiting van de St. Augustinuskerk en
de groeiende belangstelling voor dit evenement was
besloten om de overstap naar De Pol te maken.
Om half twee mocht de voorzitter de grote schare
gasten en de muziek welkom heten. In zijn toespraak
memoreerde hij de groei van de picknick, die zes jaar
geleden van start ging in drie partytenten op het Pastoor
Duifplein.
De picknick stond dit jaar, ondanks het zomerse weer,
in het teken van de voorjaarsparty. Daarbij werden de
gasten getrakteerd op thee, koffie, cake, bonbons en een
variëteit aan drank en hapjes.
Daarnaast was er weer de verloting, waarbij de loten grif
van de hand gingen. Zes grote tafels boden nauwelijks
voldoende ruimte voor alle prijzen. De opzet was dat
geen enkele gast met lege handen naar huis mocht gaan.
Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door accordeon­
orkest ‘De Spölleu’ uit Dinxperlo. Dat staat voor een
geweldig stuk muziek en een top-stemming.
Aan het eind van zijn openingstoespraak dankte de
voorzitter de gasten voor de geweldige opkomst, de
Spölleu, Annelies Giesen (verpleegkundige) en de me­de­­
werkers van De Zonnebloem voor hun inzet en al het
werk dat door hen geheel pro Deo gedaan wordt.
Het spontane applaus en de alom positieve reacties zijn
de stimulans om met deze succesvolle activiteit door te
gaan.
Charles Bongers
24
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
Dank voor uw stem!
Bestuur en medewerkers van de Zonnebloem Gaanderen
danken al die mensen, die bij de Rabobank Clubkas
Campagne hun stem(men) hebben uitgebracht op
de plaatselijke afdeling. De bijdrage uit de campagne
is een welkome aanvulling op het budget waaruit de
evenementen van de afdeling betaald worden.
Charles Bongers
Overleden
Op donderdag 27 februari 2014 is overleden Grada
Johanna Berina Pruis (Gerrie).
Zij werd 92 jaar en woonde laatstelijk in het nieuwe
zorgcentrum in Gaanderen.
Op woensdag 5 maart 2014 was voor haar de
uitvaartdienst in het crematorium van de Slangenburg.
Heer, geef haar de eeuwige rust.
Op zondag 2 maart 2014 is overleden Annie
Jansen-Bleekman.
Zij werd 90 jaar en woonde laatstelijk in verpleeghuis
De Schuylenburg in Silvolde.
Op zaterdag 8 maart 2014 vond voor haar de
uitvaartdienst plaats in het crematorium van de
Slangenburg.
Moge zij rusten in vrede.
Op woensdag 2 april 2014 is overleden Josephus
Johannes Wilhelmus van Arem.
Hij werd 72 jaar en woonde laatstelijk aan de
Potstraat 26 in Stadskanaal.
Op vrijdag 11 april 2014 vond voor hem de
uitvaartdienst plaats, waarna hij is begraven op ons
kerkhof.
Heer, geef hem de eeuwige rust.
Op dinsdag 8 april 2014 is overleden Anna Maria
Coenen-Bremer (Annie), weduwe van Carolus
Hendrikus Martinus Coenen.
Zij werd 89 jaar en woonde laatstelijk aan de
Ontwikkelstraat 64 in Gaanderen.
Op vrijdag 11 april 2014 werd tijdens de avondwake
voor haar gebeden en op zaterdag 12 april 2014 vond
voor haar de uitvaartdienst plaats, waarna zij is
begraven op ons kerkhof.
Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer.
Lees verder op pagina 27
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
25
Locatie H. Martinus Wijnbergen / De Huet Doetinchem
De laatste keer
Aan het eind van de Eucharistieviering op eerste
paasdag vroeg pastoor Ambting aan Romée van Haren
om naar voren te komen. Een bijzonder moment in
een bijzondere viering, zo noemde de pastoor het
feit dat Romée voor de laatste keer misdienaar was.
Op de vraag wanneer zij misdienaar was geworden,
antwoordde Romée dat zij dit was vanaf het H. Vormsel.
Dan heb je bijna zes jaar klaargestaan om een pastor
tijdens de Eucharistieviering bij te staan. Daarvoor
willen we je heel hartelijk bedanken. Deze dank willen
we laten blijken met een kleine attentie, aldus de
pastoor. Een hartelijk applaus van de aanwezigen in de
kerk ondersteunde deze dank.
Het is altijd jammer wanneer we afscheid moeten
nemen van een misdienaar. Gelukkig kunnen we nog
beschikken over Anne, Maurice, Valerie en Lisanne.
Maar wanneer je de Eerste H. Communie hebt gedaan
en je vindt het leuk om te assisteren tijdens een
Eucharistieviering of communieviering, laat het ons dan
weten via ons secretariaat.
Je bent van harte welkom.
Openingstijden
Ook wij willen er graag een tijdje tussenuit.
Wilt u er daarom rekening mee houden dat
het secretariaat gedurende de maanden juli en
augustus alleen op de vrijdagmorgen van 09.30 tot
11.30 uur is geopend?
Joop en Carla
26
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
Eerste Heilige Communie St. Martinus/
de Huet
Op 25 mei 2014 gaat voor 19 kinderen van de St.
Martinus/De Huet de vlag uit. Dan mogen zij hun
Eerste Heilige Communie doen in de OLV-kerk van
Doetinchem.
We zijn bij elkaar geweest in de Martinuskerk en hebben
ons daar ook aan de andere parochianen voorgesteld.
Samen met de andere parochianen hebben we op
Palmpasen Jezus verwelkomd aan het begin van
de Goede Week. We hebben met alle kinderen een
Palmpasenoptocht gehouden in de kerk.
De kinderen die de Eerste Heilige Communie doen,
werden door pastor Tankink in onze gemeenschap
welkom geheten. Ze stelden zich voor aan de hand van
deze thema’s:
• ik neem mee op weg naar de Eerste Heilige
Communie;
• geloven thuis;
• geloven in de kerk en
• de wolken die de eerste communicanten hebben
gemaakt over zichzelf.
Het Onze Vader mochten de Eerste Communicanten
samen met pastor Tankink bidden. Dat deden ze niet
alleen met woorden, maar ook met gebaren. Natuurlijk
moest dit wel aan de kerkgangers worden geleerd,
zodat iedereen mee deed.
Wij wensen Luca Greven, Elke van Lochem, Luca
Willemsen, Ruth Bremer, Jasper Wentink, Ise Stokman,
Liedewij Stoffels, Vyenna van Ree, Wessel Snelting, Floor
Dhondt, Zarah Hettelaar, Elke te Dorsthorst, Dominique
Elting, Thomas Jansen, Mare Luinge, Nerena Jansen,
Luca Ruesen, Maud Wenting en Gabriel Saini op 25 mei
een hele fijne dag toe.
Werkgroep Eerste Communie St. Martinus/De Huet
Locatie H. Augustinus / H. Martinus - Gaanderen
Vervoer ouderen
Op zaterdag 15 februari was het een drukte van
belang voor de ingang van de kerk. Voor de eerste keer
waren de ouderen bij hun huis of tehuis opgehaald en
netjes voor de ingang van de kerk afgezet, eventueel
begeleid door hun chauffeur of chauffeuse.
Even voorstellen
Met het sluiten van de St. Augustinuskerk zijn ook
de locatieraden van St. Augustinus en St. Martinus
van rechtswege ontbonden.
Na binnenkomst en nadat iedereen een plaats had
gevonden, konden we constateren dat de kleuren
grijs en wit op bepaalde plaatsen dominant aanwezig
waren. Gelukkig, want het betekent dat het begin van
het vervoersproject geslaagd mag worden genoemd.
Pastoor Ambting liet weten blij te zijn met dit diaconale
initiatief en dat hij hoopte op navolging in andere
locaties.
En de ouderen zelf? Zij waren zonder uitzondering
enthousiast dat ze op deze manier weer eens ‘live’ in
een kerk een viering konden bijwonen.
GEDOOPT:
-
Alec Waldemar
Puck Renting
Bruno Valerjev
Hester Maas
Zoë Lemmens
Lotte en Sanne Meijer
Het bestuur van de Maria en Laurentiusparochie zag
zich dan ook genoodzaakt een nieuwe locatieraad
in het leven te roepen voor de geloofsgemeenschap
St. Augustinus - St. Martinus Gaanderen.
Het bestuur is hierin geslaagd en heeft de heren
Hans Aarntzen, René Bouwmeister, Joop Helmink,
Bennie Ernst en Alfons Hagemeijer bereid gevonden
in de nieuwe locatieraad zitting te nemen.
Op de foto ziet u de nieuwe locatieraad.
Even voorstellen:
v.l.n.r.
Hans Aarntzen (voorzitter),
René Bouwmeister (lid),
Joop Helmink (secretaris),
Alfons Hagemeijer (lid) en
Bennie Ernst (budgethouder).
Gerard Vollenberg,
Geloofsgemeenschap St. Augustinus-St Martinus Gaanderen
OVERLEDEN:
-
Jane Elferink-van Leeuwen, 55 jaar
Hendrik Pieters, 92 jaar
Betsy Ruikes-Peters, 91 jaar
Annemarie van Remmen-Huntink, 68 jaar
Jacoba Ruytinx-de Mey, 81 jaar
Hebt u nieuws/kopij voor het eerstvolgende nummer
van de Bethlehembode, dan kunt u dit voor
15 JUNI 2014 per e-mail zenden naar een van de
locatie-correspondenten (zie pagina 30).
Het eerstvolgende nummer is bestemd voor de periode van
11 JULI t/m 4 SEPTEMBER 2014.
Foto’s dienen in een hoge resolutie en in het originele formaat als
aparte bijlage bij uw tekst worden meegestuurd.
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
27
Locatie OLV Tenhemelopneming - Doetinchem
Bereikbaarheid koster en
begraafplaats Vredehof
Felicitaties Gerard Bomers
Wij kijken terug op een prachtige
slotviering in de Heilige Geest,
waarin Gerard Bomers de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
heeft ontvangen. Hij en zijn vrouw
Annie waren volledig verrast.
Gerard en Annie, van harte gefeliciteerd namens de OLV.
I.v.m. ziekte is de koster van de OLV-kerk (tevens
beheerder van de begraafplaats) mobiel niet
meer bereikbaar. Met ingang van 1 juni is
het nummer van de kosterstelefoon niet
meer in gebruik. Na deze datum kunt u voor
reserveringen van ruimtes, vieringen in de kerk,
vragen rond het kerkgebouw en begraafplaats
terecht bij het locatiesecretariaat, telefonisch
bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend op 0314-391091 of via e-mail:
[email protected]
Eerste Heilige Communie
Op zondag 27 april was er groot feest in de OLV-kerk.
Op deze dag deden van de locatie H. Geest en OLV de
volgende kinderen hun Eerste Heilige Communie:
Alisa en Marvin Younan, Amy-Lynn Thijssen, Dani
van Haarlem, Demi Bakker, Jaap van der Ploeg,
Jadey Evers, Kasper van Emden, Lieke Georg, Lieke
Gudde, Luc Tolkamp, Lucinde Ramaekers, Mannus
Thijssen, Mathijs Kikkers, Myra en Syra Westera,
Rafael Masselink, Romeo Jansen, Ruben Tap, Sam
van Moerkerk, Sandy Aeman, Sidney Lukassen, Tigo
ter Heijne, Twan Greven, Willem Verhaegh en William
Barth.
Na een zeer leuke voorbereidingsperiode was dan
eindelijk de grote dag aangebroken. Helaas werkte het
weer niet echt mee. Pastor Zemann maakte er een mooie
viering van, waarbij de communicanten meehielpen
met het klaarmaken van het altaar of door voor te lezen.
De viering werd opgeluisterd door kinderkoor The
Singing Kids. En hoewel zij al prachtig zingen, zou het
(voor deze grote kerk) erg fijn zijn als er meer kinderen
zich aanmelden om mee te zingen met het koor! Ze
repeteren altijd op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30
uur in de OLV. Wil jij ook graag komen oefenen? Neem
dan contact op met de dirigente Lenie Verbeek:
[email protected]
Op zaterdag 5 juli (aanvangstijd helaas nog onbekend)
is er in de OLV-kerk nog een familie-/gebedsviering,
speciaal als afsluiting van het schooljaar. Natuurlijk
mogen ook jongere kinderen bij deze viering aanwezig
zijn! Voorganger zal pastor Mia Tankink zijn en de
muzikale begeleiding komt weer van The Singing Kids.
Vergeet niet om papa of mama te vragen om deze
datum alvast op de kalender te schrijven, zodat wij
velen van jullie weer in de kerk mogen begroeten.
Chantal van der Sanden
Uit de OLV-locatie
Het nieuwe secretariaat begint vorm te krijgen.
Sommige taken zijn opnieuw verdeeld, zodat ieder
vol toewijding zijn vrijwillige bijdrage kan leveren.
De secretariaten van de Heilige Geest, de OLV en het
centrale parochiesecretariaat hebben elk hun eigen
werkwijze, die gaandeweg meer op elkaar afgestemd
zullen raken. Ze zijn samengekomen in één ruimte.
De diverse vrijwilligers/medewerkers werken volgens
een rooster dat aangeeft wie er op welke dag is. Dit
is nog even wennen, voor de betrokkenen zelf en
voor de parochianen die het secretariaat bezoeken,
bijvoorbeeld voor het opgeven van misintenties.
Het is vooral wennen voor de parochianen die van
de Heilige Geest nu naar de OLV (Paskerk) komen.
Hun geloof is niet veranderd, wel de locatie, het
licht, het geluid en sommige gebruiken van de
kerk, zoals de wijze waarop vieringen plaatsvinden.
Gaandeweg ontstaat er een nieuwe gezamenlijke
geloofsgemeenschap. Omdat de emotionele binding
met de Heilige Geest groot was, is de overgang groot.
Er is heimwee. Het is bekend dat heimwee slijt, maar
lang niet altijd verdwijnt. De opmerking „Och, het
went wel” wordt soms te gemakkelijk gemaakt. Het
is onze opdracht er alles aan te doen om deze kerk
voor iedereen een vertrouwde plaats te laten zijn om
samen te komen, ook voor een kopje koffie op een van
de dagen dat het secretariaat geopend is: maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur.
Samenwerken aan een grotere geloofsgemeenschap
op basis van gelijkheid, waarbij ieder zijn kennis en
ervaring inbrengt en deelt. We vertrouwen erop dat
alle betrokkenen hier inspiratie en energie uit putten.
De nieuwe locatieraad is in april voor het eerst bij
elkaar geweest. Ook dat was nieuw. De sfeer is goed,
de wil om de taken goed te vervullen is groot.
De locatieraad bestaat uit:
Gerard Bomers (vice-voorzitter); Mariëtte van
Bruggen (secretaris); Thea Pelgrom (budgethouder);
Leny Stronks; Marijke Holtzer (pastoraatsgroep
- diaconie); Truus Waarbroek (pastoraatsgroep gemeenschapsopbouw); Chantal van der Sanden
(pastoraatsgroep - catechese) en Miguel Mendes de
León (voorzitter).
De locatieraad wil in dienst staan van het samen
verdergaan in samenwerking met iedereen die een
steentje wil bijdragen. Als je bij een bedrijf werkt,
hoor je de baas vaak zeggen: „Mijn deur staat altijd
open.” Zelf ben ik door mijn beroepsmatige werk
doordeweeks minder zichtbaar in de OLV dan ik
zou willen. Echter: „Mijn deur staat open, ook mijn
telefoon.”
Namens de locatieraad en alle vrijwilligers: dank voor
uw vertrouwen. We blijven met u kennis en ervaring
delen, zodat de geloofsgemeenschap OLV/Heilige
Geest een plaats zal zijn, waar ieder zich thuis weet.
Miguel Mendes de León, voorzitter Locatieraad
Kom jij ook?
Kerkbalans 2014
Aan alle kinderen, ouders en grootouders.
Het verwerken van de gegevens van de Kerkbalans in
de OLV-locatie verloopt dit jaar nogal moeizaam. Dit
heeft vooral te maken met de invoering van het nieuwe
IBAN-rekeningnummersysteem, maar zoals het er nu
naar uitziet, via de toezeggingen die ik heb kunnen
verwerken, zal het resultaat ongeveer gelijk zijn aan dat
van de Kerkbalans van 2013.
Mochten er parochianen zijn die problemen hebben
met hun overschrijvingen, c.q. betalingen via het
nieuwe IBAN-rekeningnummer, dan kunnen zij met mij
contact opnemen voor hulp in deze.
Op zaterdag 5 juli ben je van harte welkom in de viering
om 17.30 uur in de OLV-kerk.
Wij vieren dan het einde van het schooljaar. En alle
kinderen die bijvoorbeeld met Pasen in de kerk zijn
geweest, weten dat het een hele gezellige viering
wordt, met samen zingen en bidden. The Singing Kids
zullen de zang verzorgen, dus wie weet kun je wel veel
meezingen. Luisteren naar verhalen en ‘dank je wel‘
zeggen tegen God. Je kunt ook in je eigen gebed vragen
om hulp en kracht voor alles wat nog komt.
Een nieuwe klas, of misschien zelfs een hele nieuwe
school. Samen met jullie ouders en grootouders is er
vast veel te vragen en veel om dankbaar voor te zijn.
Daarom: wees welkom op zaterdag 5 juli.
Tot dan!
Herman Valk
GEDOOPT
- Xavi van Uum, Wolborgenmate 98, Doetinchem.
- Leah O’Sullivan, Gerstdreef 76, Doetinchem.
- Yannick Siebes, Tulpenstraat 38, Doetinchem.
De werkgroep en pastor Mia Tankink
28
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
29
Achterhoeks Concilie
Torentje, torentje bussekruit
U moet allemaal de hartelijke groeten hebben van paus
Franciscus. Zijn secretaris liet ons, namens hem, weten
begrepen te hebben dat het Nederlandse episcopaat
onderling nog enigszins verdeeld was over het al-danniet moeten organiseren van zo’n pausbezoek. Overigens
niets dan lof over het enthousiasme dat vooral uit onze
regio was getoond om een dergelijk bezoek vorm te geven,
aldus de woordvoerder van het Vaticaan. Ik hoop dat u
bovenstaande tot u neemt in dezelfde ‘I have a dream’sfeer als waarin mijn vorige ‘Torentje, torentje’ gesteld was.
Ik heb zo links en rechts wat reacties geproefd van mensen
die ‘Dichtung und Wahrheit’ niet hebben opgepakt en
die nu nog steeds op de aankondiging van de definitieve
datum van het bezoek wachten…
Het verhaal was echter zeker ook niet bedoeld als een 1
aprilgrap. Zeker niet. Ik heb nog steeds en steeds meer het
idee dat het hoog tijd wordt dat heel veel ‘toestanden’ op
velerlei gebied in onze Nederlandse kerkprovincie eens op
een onbevooroordeelde, open en brede ‘democratische’
wijze bespreekbaar gemaakt zouden moeten worden. Na
ruim 45 jaar een tweede Pastoraal Concilie dus? Mogelijk
in de Achterhoek? Dat zou mooi zijn.
Enige weken geleden, 15 maart 2014, heb ik, samen met drie
medeleden van de werkgroep ‘Nieuw Begin’ Terborg, in de
‘Bergkerk’ in Amersfoort een werkbijeenkomst mee mogen
maken met als onderwerp ‘Versterk je Gemeenschap’. Het
initiatief ging uit van ‘Bezield Verband Utrecht’ en het
zogenoemd ‘Professorenmanifest’. Op deze dag hebben
we mogen kennismaken met vele vertegenwoordigers van
kleine (vaak door het episcopaat als ‘te klein’ bevonden)
plaatselijke geloofsgemeenschappen. We hebben allerlei
initiatieven, ideeën en praktische ervaringen vanuit de
vierslag ‘leren’, ‘dienen’, ‘vieren’ en ‘pastoraat’ mogen
aanhoren en laten uitleggen. Tijdens zo’n bijeenkomst
word je enorm geïnspireerd door de bevlogen, maar zeker
ook deskundige wijze waarop je ‘lotgenoten’ krachten
hebben gebundeld om hun geloofsgemeenschap vitaal te houden of
weer te maken. Ik zal u niet lastig
vallen met de vele en diverse plannen
en ideeën die over en weer gingen
door de symposiumzaal. Belangrijker is het feit dat zo’n
bijeenkomst van enthousiaste, daadkrachtige katholieken
van zeer diverse pluimage, je, hoe dan ook, weer een
positief gevoel geeft over de mogelijkheden om de
gemeenschapsbeleving in eigen kring een nieuwe impuls
te geven.
Toen ik, in dit verband, informatie opzocht over het
Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout (1968-’70), dat
in het verlengde van het 2e Vaticaans Concilie (’62-’65)
plaatsvond, stuitte ik op een interessant verhaal over leven
en werken van kardinaal Bernard Alfrink. Het artikel stond
in het weblog ‘Broodje Paap’. Een weblog geredigeerd door
‘vrolijke katholieken’. Als je alleen al de persoonsschets
van de drie redacteuren leest, weet je dat je te doen hebt
met een benadering die diametraal staat tegenover de
autoritaire, wettische, rigide, eendimensionale wijze
waarop tegenwoordig maar al te veel leiding wordt
gegeven aan het katholieke volksdeel van Nederland. Zoals
een 80+ plaatsgenoot van mij me onlangs toevertrouwde:
„Ik wil best vasthouden aan mijn geloof in God, maar ik
vind wel dat Hij wat secuurder mag zijn in het uitzoeken
van z’n grondpersoneel.”
Zo, beste lezers, nu weet u nog meer over hoe ik tegen de
huidige situatie in katholiek Nederland aankijk. Klikt u zelf
ook maar eens een keer op ‘Pausbezoek 1985’, of op ‘Broodje
Paap’, of op ‘Bezield Verband’, of op ‘Professorenmanifest’,
‘Pastoraal Concilie ‘68’, ‘Mariënburgvereniging’, ‘Kruispunt
TV’, of ‘8 meibeweging’. Om uw beeld op bovenstaande
manier niet al te eenzijdig te kleuren, kan een bezoek aan
de website van het ‘Katholiek Nieuwsblad’ wellicht geen
Steven van Woerkom
kwaad.
JAAR
GANG
5 NU
M
MER
3 ME
I-J
UNI-J
ULI 2
014
Locatiecorrespondenten Bethlehembode
Herinnering
Kerkbalan
Omgekeer
en H. Geest
s
d bezoek
parochie
Symfonisch
Blaasorke
st
De laatste
keer als mi
sdienaar
Secretariaat
nieuwe stij
l
30
18
20 en 29
De heilig
e
maar da Martinus
n anders
Zie pag
ina 16
22
24
26
29
BIJZONDERHEDEN
IN DE PAROCHIE
BETHLEHEMBODE MEI-JUNI-JULI 2014
Diaconie
:
H. Augustinus, Gaanderen :
H. Geest, Doetinchem
:
H. Georgius, Terborg
:
H. Martinus, Etten
:
H. Martinus, Gaanderen :
H. Martinus, Wijnbergen/
de Huet Doetinchem
:
OLV Tenhemelopneming,
Doetinchem
:
M. Tankink
M. Robben
G. Bomers (vacant)
E. Bakker
S. Jansen
G. Vollenberg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
J. Caerteling
[email protected]
I. Emaus
[email protected]
Hebt u kopij voor het eerstvolgende nummer van de Bethlehembode, dan kunt u dit per e-mail
zenden naar een van de hiervoor genoemde locatie correspondenten. Foto’s dienen in hoge
resolutie formaat als aparte bijlage bij uw tekst te worden meegestuurd.
Korte Heezenstraat 14,
7001 BN Doetinchem.
Tel./Fax (0314) 34 45 51.
Het juiste adres voor de modebewuste vrouw die kiest voor kwaliteit,
persoonlijk advies, uitstekende service en betaalbare prijzen.
voel je goed
bij herman...
bel 0315 330 596
Zorg voor een uitvaart die precies bij u past, die een
blijvende en persoonlijke herinnering achterlaat bij uw
geliefden. Welke overtuiging of levensstijl u ook hebt,
Herman Tomesen Uitvaartverzorging regelt uw uitvaart
naar wens. www.hermantomesen.nl
Herman regelt en verzorgt via uitvaartcentra in de regio.