Download als pdf - Commissariaat voor de Media

Besluit
Kenmerk: 630672/633048.
Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met
een beperkt bereik en van beperkte duur.
Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) inzake het verzoek
van De Kleinhaar (hierna: verzoeker) voor toestemming als bedoeld in artikel 6.9, eerste lid,
van de Mediawet 2008.
_________________________________________________________________________
A.
B.
Verloop van de procedure
1.
Bij brief van 10 juli 2014 heeft verzoeker, statutair gevestigd te Kloosterhaar en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05069079, bij het
Commissariaat een aanvraag ingediend voor toestemming om via een omroepzender
radio-omroep te verzorgen voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van
beperkte duur ter gelegenheid van het evenement “Glazen café”.
2.
Bij e-mailbericht van 1 september 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende
informatie verzocht.
3.
Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag heeft het Commissariaat op
2 september 2014 ontvangen.
Relevante bepalingen
4.
Titel 6.2 van de Mediawet 2008 bevat het wettelijk voorschrift met betrekking tot het
verzorgen van omroepdiensten voor bijzondere doelen. Daarnaast zijn de
Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012 van toepassing.
Voor de relevante regelgeving wordt verwezen naar de bijlage.
C. Overwegingen Commissariaat
5.
Verzoeker heeft bij brief van 10 juli 2014 een aanvraag ingediend voor toestemming
voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt
bereik en van beperkte duur op de evenementlocatie aan de Dorpsstraat 32 te
Kloosterhaar voor de periode van 20 december 2014 tot en met 22 december 2014.
Het Commissariaat heeft de aanvraag getoetst en heeft daarbij het volgende
overwogen.
6.
Het Commissariaat heeft vastgesteld dat het in de aanvraag omschreven doel van de
omroepdienst die verzoeker ter gelegenheid van het evenement “Glazen café” in
Kloosterhaar wenst te verzorgen, met als doel geld in te zamelen voor het KWF
kankerfonds en de plaatselijke basisschool, als een bijzonder doel kan worden
aangemerkt in de zin van artikel 6.9, eerste lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2
van de Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012 en dat de
omroepdienst een beperkt bereik zal hebben en van beperkte duur zal zijn.
7.
Het Commissariaat besluit dan ook om verzoeker, gedurende de dagen en uren
waarop het evenement plaatsvindt, toestemming te verlenen om een omroepdienst te
verzorgen voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en beperkte duur. De
toestemming heeft betrekking op radio-omroep.
630672/633048
8.
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur besluit het
Commissariaat de volledige tekst van dit besluit, met uitzondering van
persoonsgegevens, twee weken na bekendmaking daarvan op zijn website te
publiceren. Het Commissariaat heeft het algemeen belang bij onverkorte
openbaarmaking van het besluit afgewogen tegen het belang van verzoeker. Aan het
algemeen belang dat door (onverkorte) openbaarmaking wordt gediend, komt een
groot gewicht toe. Mede gelet hierop is het Commissariaat van oordeel dat de
belangen van verzoeker door onverkorte openbaarmaking van dit besluit niet
onevenredig worden benadeeld.
D. Besluit
9.
Het Commissariaat besluit:
I. verzoeker voor de evenementlocatie aan de Dorpsstraat 32 te Kloosterhaar
gedurende de periode van 20 december 2014 tot en met 22 december 2014, tijdens
de vermelde tijden dat er activiteiten zijn georganiseerd zoals vermeld in de bijlage
bij dit besluit, toestemming te verlenen om door middel van een omroepzender een
radio-omroepdienst voor een bijzonder doel te verzorgen dat een beperkt bereik
heeft en van beperkte duur is ter gelegenheid van het evenement “Glazen café” in
Kloosterhaar.
II. op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur de volledige tekst van
dit besluit, met uitzondering van persoonsgegevens, over twee weken op zijn
website te publiceren.
Hilversum, 8 september 2014
Namens,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,
Geert van Meerveld
afdelingsmanager Onderzoek & Toegang
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Algemene wet
bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het
Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK te Hilversum.
Bijlagen:
•
•
Overzicht van het evenement
Relevante regelgeving, voorschriften en adressen
630672/633048
Bijlage: Overzicht van het evenement
Overzicht van het evenement “Glazen café” behorend bij besluit met kenmerk 630672/633048.
Data
20 december 2014
21 december 2014
22 december 2014
630672/633048
Tijdstippen
11.00 uur tot en met 24.00 uur
00.00 uur tot en met 24.00 uur
00.00 uur tot en met 23.00 uur
Activiteiten
Geldinzameling voor KWF kankerfonds
en de lokale basisschool door onder
andere veiling, bingoavond, Hollandse
avond, voetbalkwis, discomiddag
Bijlage: Relevante regelgeving, voorschriften en adressen
Relevante regelgeving
Mediawet 2008:
Titel 6.2. Toestemming omroepdiensten voor bijzondere doelen
Artikel 6.9
1.
Het Commissariaat kan aan natuurlijke of rechtspersonen toestemming verlenen voor
het via een omroepzender verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel,
met een beperkt bereik en van beperkte duur. Het Commissariaat kan tevens de
toestemming verlenen voor het verzorgen van een omroepdienst zonder beperkte
duur zover dit aangewezen is gelet op de aard van de omroepdienst.
2.
Het Commissariaat kan aan een toestemming voorschriften verbinden.
Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012:
Artikel 2
Een toestemming om via een omroepzender een omroepdienst voor een bijzonder doel te
verzorgen die een beperkt bereik en een beperkte duur heeft kan worden verleend onder de
volgende voorwaarden:
a.
het bijzondere doel heeft betrekking op het ter plekke verslag doen van, of anderszins
ondersteunend zijn aan, een evenement dat een relatie heeft met het beperkte
uitzendgebied;
b.
onder evenement wordt in dit geval verstaan een niet met het oog op het verkrijgen
van de toestemming incidenteel georganiseerde openbare of besloten culturele
manifestatie, muziekuitvoering, podiumvoorstelling, filmvoorstelling, sportwedstrijd,
sportevenement, beurs, festiviteit, georganiseerde bijeenkomst, of soortgelijke
gebeurtenis waarbij publiek aanwezig is dat al dan niet voor toegang heeft betaald;
c.
het bereik van de omroepdienst dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de locatie
waar het evenement plaatsvindt; en
d.
de duur van de omroepdienst dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de dagen en
uren dat het evenement plaatsvindt.
Artikel 3
Ten aanzien van de inhoud van de omroepdienst die op grond van de in artikel 2 bedoelde
toestemming wordt verzorgd gelden dezelfde reclamebepalingen als die gelden voor de
inhoud van de omroepdienst die op grond van een toestemming voor een commerciële
omroepdienst wordt verzorgd.
Voorschriften met betrekking tot het programma-aanbod
Zoals in hierboven vermeld artikel 3 van de Beleidsregels toestemming omroepdienst voor
bijzonder doel 2012 al is aangegeven zijn de reclame- en sponsorregels voor de omroepdienst
voor een bijzonder doel gelijkgesteld aan de reclame- en sponsorregels die gelden voor een
commerciële omroepdienst.
U dient zich zelf op de hoogte te stellen van de inhoud van deze regels. Wij verwijzen hiervoor
naar de artikelen 3.5 tot en met 3.29 van de Mediawet 2008. Zonder volledig te zijn, kunnen
deze regels kort aldus worden samengevat:
• Reclameboodschappen moeten als zodanig herkenbaar zijn en door akoestische
middelen duidelijk onderscheiden zijn van de rest van het programma-aanbod. Niet
toegestaan zijn:
a. reclameboodschappen voor medische behandelingen;
b. reclameboodschappen voor alcoholhoudende dranken tussen 06.00 uur en 21.00
uur; en
630672/633048
•
•
•
•
c. sluikreclame.
Het programma-aanbod op een programmakanaal bestaat voor ten hoogste twaalf
minuten per uur uit reclameboodschappen.
In programma's worden alleen reclameboodschappen opgenomen als deze geen
afbreuk doen aan de integriteit, het karakter of de samenhang van het desbetreffende
programma of aan de rechten van rechthebbenden.
In programma's die bestaan uit de weergave van kerkelijke of geestelijke
samenkomsten worden geen reclameboodschappen opgenomen.
In de volgende programma's worden alleen reclameboodschappen opgenomen als zij
ten minste dertig minuten duren:
a. programma's, bestaande uit nieuws of commentaar op het nieuws;
b. programma's van kerkelijke of geestelijke aard, niet zijnde programma’s die
bestaan uit de weergave van kerkelijke of geestelijke samenkomsten;
c. programma's die bestemd zijn voor minderjarigen beneden de leeftijd van twaalf
jaar; en
d. niet-gedramatiseerde documentaires.
Voorschriften met betrekking tot sponsoring
•
•
•
•
•
•
Programma-aanbod wordt alleen gesponsord als in het redactiestatuut, waarborgen
zijn opgenomen voor de redactionele onafhankelijkheid van de werknemers die belast
zijn met de verzorging en samenstelling van het programma-aanbod ten opzichte van
de sponsors. Er worden geen sponsorbijdragen bedongen of aanvaard van personen,
bedrijven of instellingen:
a. die zich voornamelijk bezighouden met de productie of verkoop van sigaretten of
andere tabaksproducten; of
b. die gebruik maken van namen of (beeld)merken die tevens worden gebruikt door
personen, bedrijven of instellingen als bedoeld in onderdeel a, of daarmee een zo
sterke gelijkenis vertonen dat het publiek redelijkerwijs de indruk krijgt dat het
mede de naam of het (beeld)merk van een persoon, bedrijf of instelling als
bedoeld in onderdeel a betreft.
Programma-aanbod bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie wordt
niet gesponsord.
Bij gesponsord programma-aanbod wordt ter informatie van het publiek duidelijk
vermeld dat en door wie het programma-aanbod is gesponsord. De vermelding
geschiedt door middel van naam of (beeld)merk van de sponsor en is zodanig
vormgegeven dat:
a. het publiek niet door middel van specifieke aanprijzingen wordt aangespoord tot
het kopen of huren van producten of afname van diensten van de sponsors; en
b. deze ten hoogste vijf seconden duurt.
Bij een gesponsord programma geschiedt de vermelding aan het begin of het einde
van het programma en kan de vermelding daarnaast plaatsvinden aan het begin of
aan het einde van een reclameblok dat in het programma is opgenomen. De
vermelding van sponsors die zich bezighouden met de productie of verkoop van
alcoholhoudende dranken geschiedt tussen 06.00 uur en 21.00 uur door neutrale
vermelding of vertoning van naam of (beeld)merk.
In gesponsord programma-aanbod mogen:
a. producten of diensten van sponsors worden vermeld of getoond; en
b. in de titel de naam, het (beeld)merk, producten of diensten van sponsors worden
vermeld.
Het Commissariaat kan nadere regels stellen voor de vertoning of vermelding in de
titel.
Bij programma-aanbod dat bestaat uit het verslag of de weergave van een evenement
dat niet voornamelijk bestemd is om als programma te worden uitgezonden, mogen
de namen of (beeld)merken van die personen, bedrijven of instellingen, die een
financiële of andere bijdrage hebben gegeven voor de totstandkoming van het
630672/633048
•
evenement worden vermeld of getoond. Voor bepaalde personen, bedrijven of
instellingen geldt deze bepaling niet. Hiervoor verwijzen wij naar het derde lid van
artikel 3.19 van de Mediawet 2008.
Voorts zijn er voorschriften ten aanzien van gesponsord programma-aanbod uit het
buitenland dat is aangekocht en daar als programma naar het publiek is verspreid, en
als een overheidsinstelling of andere instelling dan bedoeld in de begripsomschrijving
van sponsoring een bijdrage heeft gegeven voor de productie of aankoop van
programma-aanbod om de verspreiding daarvan te bevorderen of mogelijk te maken.
Hiervoor verwijzen wij naar artikel 3.18 van de Mediawet 2008.
Overige voorschriften
U bent verplicht om gedurende twee weken na uitzending opnamen te bewaren van het
verzorgde programma-aanbod. Deze opnamen dient u desgevraagd ter beschikking te stellen
van het Commissariaat. Het ter beschikking stellen dient te geschieden op een wijze en in een
vorm die het Commissariaat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig oordeelt.
Adressen
•
Agentschap Telecom; Postbus 450; 9700 AL Groningen; tel: (050) 587 75 55
http://www.agentschaptelecom.nl).
Voor de volledige voorschriften van de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 en actuele
informatie, verwijzen wij naar onze website: http://www.cvdm.nl.
630672/633048