Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
*
Bladzijde: 1/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
· Artikelnummer: 101880
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Toepassing van de stof / van de bereiding Toevoeging bij cosmetische of farmaceutische preparaten
· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
Fagron N.V.
Complex Piramide
Textielstraat 20
8790 Waregem
Belgie
· Inlichtingengevende sector:
Tel.: +32 (0)70 233 112
Fax: +32 (0)70 233 126
· Telefoonnummer voor noodgevallen:
Antigifcentrum
tel: 070 245 245
http://www.poisoncentre.be/
*
2 Identificatie van de gevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
GHS02 vlam
Flam. Liq. 1 H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
Xn; Schadelijk
R22:
Schadelijk bij opname door de mond.
F+; Zeer licht ontvlambaar
R12:
Zeer licht ontvlambaar.
R19-67:
Kan ontplofbare peroxiden vormen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
(Vervolg op blz. 2)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 2/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
(Vervolg van blz. 1)
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene
classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en
van de onderneming.
· Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· Gevarenpictogrammen GHS02, GHS07
· Signaalwoord Gevaar
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
diethylether
· Gevarenaanduidingen
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
· Voorzorgsmaatregelen
P210
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P241
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken.
P261
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid
met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
· Aanvullende gegevens:
EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
*
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
(Vervolg op blz. 3)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 3/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
(Vervolg van blz. 2)
CAS: 60-29-7
diethylether
25-50%
EINECS: 200-467-2
Xn R22;
F+ R12
R19-66-67
Flam. Liq. 1, H224
Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336
25-50%
CAS: 64-17-5
ethyl alcohol
EINECS: 200-578-6
F R11
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
nitrocellulosen met meer dan 12,6 % stikstof
2,5-10%
E R3
Expl. 1.1, H201
· Aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk
16.
4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle
gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.
· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
· Na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
· Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
· Na inslikken: Onmiddellijk arts raadplegen.
· Informatie voor de arts:
· Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol
bestand is.
· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal
· Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Advies voor brandweerlieden
· Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.
NLB
(Vervolg op blz. 4)
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 4/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
(Vervolg van blz. 3)
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
· Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
· Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
· Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
*
7 Hantering en opslag
· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Tanks vorzichtig openen en behandelen.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Op een koele plaats bewaren.
storage 2 - 8 C
· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
· Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
*
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
· Controleparameters
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
60-29-7 diethylether
GW (B) Korte termijn waarde: 616 mg/m³, 200 ppm
Lange termijn waarde: 308 mg/m³, 100 ppm
(Vervolg op blz. 5)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 5/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
64-17-5 ethyl alcohol
GW (B) 1907 mg/m³, 1000 ppm
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
(Vervolg van blz. 4)
· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
· Ademhalingsbescherming: Verse-lucht-masker
· Handbescherming:
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding /
het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is
samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
· Oogbescherming:
Nauw aansluitende veiligheidsbril
*
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
Dikvloeibaar, viskeus
Vorm:
Volgens de produktbeschrijving
Kleur:
· Reuk:
Waarneembaar
· Geurdrempelwaarde:
Niet bepaald.
· pH-waarde:
Niet bepaald.
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
Niet bepaald.
34 °C
· Vlampunt:
-40 °C
· Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
Niet bruikbaar.
· Ontstekingstemperatuur:
180 °C
· Ontbindingstemperatuur:
Niet bepaald.
(Vervolg op blz. 6)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 6/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
(Vervolg van blz. 5)
· Zelfonsteking:
Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
· Ontploffingsgevaar:
Kan ontplofbare peroxiden vormen.
· Ontploffingsgrenzen:
Onderste:
Bovenste:
1,7 Vol %
36,0 Vol %
· Dampspanning bij 20 °C:
587 hPa
· Dichtheid bij 20 °C:
· Relatieve dichtheid
· Dampdichtheid
· Verdampingssnelheid
0,77 g/cm³
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Niet bepaald.
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met
Water:
Niet resp. gering mengbaar.
· Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet bepaald.
· Viscositeit
Dynamisch:
Kinematisch:
Niet bepaald.
Niet bepaald.
· Oplosmiddelgehalte:
Organisch oplosmiddel:
Water:
49,0 %
0,0 %
Gehalte aan vaste bestanddelen:
· Overige informatie
50,0 %
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Reactiviteit
· Chemische stabiliteit
· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
· Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend.
· Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
11 Toxicologische informatie
· Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
60-29-7 diethylether
Oraal
LD50
1'215 mg/kg (rat)
Inhalatief LC50/4 h 224 mg/l (rat)
(Vervolg op blz. 7)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 7/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
(Vervolg van blz. 6)
· Primaire aandoening:
· op de huid: Geen prikkelend effect.
· aan het oog: Geen prikkelend effect.
· Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend.
· Aanvullende toxicologische informatie:
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG
voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:
Schadelijk
12 Ecologische informatie
· Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 3 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water groot
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolering, ook niet in kleine hoeveelheden.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij het uitlopen van zeer geringe hoeveelheden in de ondergrond.
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT: Niet bruikbaar.
· zPzB: Niet bruikbaar.
· Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
*
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA
UN2059
· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR
2059 NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR
· IMDG, IATA
NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE
(Vervolg op blz. 8)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 8/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
(Vervolg van blz. 7)
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR
· klasse
3 Brandbare vloeistoffen
· Verpakkingsgroep:
· ADR
I
· Milieugevaren:
· Marine pollutant:
Neen
· Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL
Niet bruikbaar.
73/78 en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
*
· ADR
· Beperkte hoeveelheden (LQ)
· Vervoerscategorie
· Tunnelbeperkingscode
0
1
B
· VN "Model Regulation":
UN2059, NITROCELLULOSE, OPLOSSING, BRANDBAAR, 3, I
15 Regelgeving
· Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
· Nationale voorschriften:
Klasse aandeel in %
NK
49,0
· Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
*
16 Overige informatie
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Relevante zinnen
H201 Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
R11
R12
R19
R22
Licht ontvlambaar.
Zeer licht ontvlambaar.
Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Schadelijk bij opname door de mond.
(Vervolg op blz. 9)
NLB
38.0.2
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
Bladzijde: 9/9
datum van de druk: 21.07.2014
Herziening van: 21.07.2014
Versienummer 4
Handelsnaam: Collodium 5%+Ricinus 2%
Collodium Elasticum
R3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
(Vervolg van blz. 8)
· Blad met gegevens van de afgifte-sector:
Fagron Belgique
Quality Assurance
· Contact-persoon: [email protected]
· Afkortingen en acroniemen:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd
NLB
38.0.2