Klik hier - NSC de Dissel

Algemene Ledenvergadering 9 april 2014
Kort verlag
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij wijst op de versiering
die door Toos en Herman Koenen gemaakt is ter gelegenheid van het vijfde lustrum.
Vervolgens verzoekt hij Annie Sampers naar voren te komen. Zij is al net zo lang lid
als onze vereniging oud is, namelijk 25 jaar. Annie en haar helaas overleden man
Piet, behoorden tot de oprichters van NRC De Dissel. Het echtpaar Sampers heeft
talrijke reizen georganiseerd, waaronder de bekende wintersportreizen naar
Oostenrijk. De voorzitter dankt Annie voor alles wat zij en haar man voor onze club
gedaan hebben, waarna de zaal een luid applaus laat horen.
De voorzitter verleent secretaresse Ina Henkes het woord, maar zij heeft geen
mededelingen. Zij weet wel te melden dat onze vereniging momenteel 447 leden telt,
bestaande uit 216 equipes. Van deze equipes zijn 15 alleen-gaanden. Op deze
vergadering zijn 269 leden aanwezig, zodat het quorum bereikt is.
Hierna neemt de voorzitter het woord en memoreert onze overleden leden Dieter
Cieplic en André Koolwijk. Om hun nagedachtenis te eren neemt de zaal een minuut
stilte in acht.
Tijdens de behandeling van het verslag van de laatste Algemene Vergadering wijst
Bert Stolp op een tekstuele fout. Deze zal worden gecorrigeerd, waarna het verslag
wordt goedgekeurd.
De penningmeester An Verzijl doet de financiële zaken uit de doeken. Vanwege
diverse besparingen, o.a. door lagere portokosten en het wegvallen van het clubblad,
is een batig saldo ontstaan. Daarom is contributieverhoging niet nodig en ook de al
vastgestelde verhoging van € 10,- kan vervallen. Zij bespreekt uitvoerig de balans en
de resultatenrekening.
Dan krijgt John Hermes van de kascommissie het woord en hij deelt mede dat de
financiële administratie en puik uitziet. Onder luid applaus wordt An daarom
gedechargeerd.
Hierna wordt de kascommissie voor 2015 benoemd, waarvoor John Hermes, Otto
v.d. Want en als reserve Gerard v.d. Hoeven worden benoemd.
Als volgend agendapunt leest de secretaris het jaarverslag voor en ook zij wordt
decharge verleend.
Rolf Harms bespreekt als reiscoördinator de reizen van 2013. Twee reizen zijn
verleden jaar niet doorgegaan wegens te weinig inschrijvingen. Ook van de geplande
reizen 2014 zijn er al drie gecanceld wegens te weinig belangstelling. De komende
wintersportreis, die afgelopen jaar twee weken duurde, zal – als vanouds - weer drie
weken bedragen. In totaal hebben in het afgelopen jaar 170 equipes deelgenomen
aan reizen van onze vereniging.
Lia Schuijt doet aanbevelingen om alsnog in te schrijven voor reizen 2014. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar op volgende reizen: Fietsen in Limburg, Opa &
Oma weekend, Reis naar Denemarken, de reis Sam en Marieke en de reis Veluwe
per fiets.
Ook voor latere reizen kan nog ingeschreven worden, namelijk voor: de reizen naar
Catalonië, Winterswijk, de Elzas, de Wijnrally en voor de Eindejaar-week.
Daarna geeft Lia een (voorlopig) overzicht van de geplande reizen 2015. Heel in het
kort weergegeven:
- Wintersport (3 weken),
- Paasweekend in Twente,
- Voorjaarsweek in Overijssel (12 – 19 april),
- Opa & Oma weekend (er wordt nog een gastfamilie gezocht)
- Noordwijk-dagen (23 april – 3 mei)
- Rügen en de Oostzee
- Sicilië
- Rondreis Noord, Oost en Midden Italië
- Bulgarije en Roemenië
- Frankrijk
- Relaxen aan de Costa
- Fietsweek in Drenthe
- Adriatische Zee
- Rondje Bodenmeer
- Na-zomeren in Frankrijk
Hierna neemt de voorzitter weer het woord. Hij wijst op de gehouden enquête,
waarvoor onze vereniging Theo en Mieke Janssen veel dank verschuldigd is. De
resultaten hiervan zullen later uitvoerig besproken worden. Uit de enquête blijkt
echter wel duidelijk dat de meerderheid van de ondervraagden er voorstander van is
om de najaarsvergadering in de toekomst te laten vervallen. De voorzitter vraagt de
zaal om een standpunt, waarna de overgrote meerderheid van de aanwezigen laten
blijken dat de najaarsvergadering kan vervallen. Aldus besloten.
In het Huishoudelijk Reglement moet de tekst m.b.t. de najaarsvergadering nog
aangepast worden.
Ook in Verre Landen dienen enkele data gewijzigd worden.
Bij de rondvraag verzoeken enkele leden het woord. Eén van de vragen kwam van
Ton Goeier. Hij bracht naar voren dat er veranderingen in de doorlopende
reisverzekering van de ANWB waren opgenomen. Zo zijn vervangend vervoer en
verblijf, alsook auto-hulp niet meer standaard verzekerd. Hiervoor moet extra premie
betaald worden. Ieder moet er zijn eigen polis op nakijken.
Tot slot dankt de voorzitter de aanwezigen en sluit deze 51e Algemene Vergadering.
Harry Vannisselroy, notulant