2014-01-19, Gebedsdienst, orde van dienst

Orde van dienst voor zondag 19 januari 2014,
gebedsdienst Raad van Kerken
Kerk: Protestantse Kerk, Lemelerweg 74 te Lemele
Aanvang: 10.00 uur
Voorgangers: Riet Mulder (H. Hart Kerk), ds. Ger Zijl (PG Lemele), ds. Kees Benard (PG Lemelerveld)
Voorbereiding: voorgangers + Jannie Meijer, Jenneke van Doesburg en Cor de Gooijer
Ouderling van dienst: Jenneke van Doesburg
Muzikale begeleiding: Muziekvereniging KNA te Lemele
=====================================================
I. WE KOMEN SAMEN IN HOOP EN EENHEID
Muziek voor de dienst
Consistoriegebed
Aanvangslied: Zingt een nieuw lied voor God de Here - Gezang 320 : 1 en 2 (LvK)
Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd,
breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
-1-
Liturgische verwelkoming / Votum en Groet
v: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus
Beste vrienden, wees welkom,
dat we eenheid ervaren mogen in het gebed,
door de genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest.
A: AMEN
v: God van liefde,
u roept ieder van ons:
uit onze huizen en boten,
onze kantoren, fabrieken en winkels,
onze velden en kudden, onze scholen en ziekenhuizen,
onze gevangenissen,
om één te zijn in gemeenschap met Jezus Christus onze Heer.
A: MAAK ONS IN CHRISTUS ÉÉN.
Openingsgebed
v: De christenen in Canada die afstammen van de inheemse volken
bewaren een oud ritueel. Zij bidden staande tot God. Ze richten
daarbij het gezicht naar de verschillende windrichtingen om aan te
geven dat ze onderdeel zijn van Gods schepping en afhankelijk van
de Geest voor hun leven en gezondheid.
Laten wij samen met hen bidden.
Met het gezicht naar het oosten
v: De zon komt op in het oosten.
Het oosten staat symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis.
A: WIJ DANKEN U, GOD, VOOR DEZE GAVEN.
Met het gezicht naar het zuiden
v: Het zuiden staat symbool voor warmte, zonkracht, lente en nieuw leven.
A: WIJ DANKEN U, GOD, VOOR DEZE GAVEN.
Met het gezicht naar het westen
-2-
v: De regen komt uit het westen.
Het westen staat symbool voor water, nodig om al wat leeft te voeden.
A: WIJ DANKEN U, GOD, VOOR DEZE GAVEN.
Met het gezicht naar het noorden
v: Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw, die ons kracht en
volharding schenkt.
A: WIJ DANKEN U, GOD, VOOR DEZE GAVEN.
We keren ons weer naar voren, met het gezicht omhoog
v: Uit de hemel ontvangen we duister en licht,
lucht die wij ademen, uw adem.
A: WIJ DANKEN U, GOD, VOOR DEZE GAVEN.
Met het gezicht omlaag
v: Uit de aarde komen wij, en tot de aarde keren we terug.
A: WIJ DANKEN U, GOD, VOOR UW SCHEPPING, ONZE AARDSE WONING.
Zingen: Juicht voor de koning van de Joden - Gezang 166 : 1 en 4 (LvK)
Juicht voor de koning van de Joden,
buigt voor geen dove wereldmacht,
knielt voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.
Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
-3-
Gebed van Schuldbelijdenis
v: Als Gods licht op ons schijnt, wordt ook onze zonde zichtbaar.
Daarom belijden wij onze schuld, geïnspireerd door Paulus’ oproep aan de Korintiërs.
Genadige God,
door onze eenheid met Christus Jezus
hebt u ons rijk gemaakt in talen en kennis.
In onze trots schrijven we deze gaven aan onszelf toe.
We erkennen niet de ware bron ervan.
Vergeef ons, Heer.
A: HEER, ONTFERM U.
v: Genadige God,
in Christus hebben we een overvloed aan geestelijke gaven.
Toch zijn wij soms te verlegen,
of te veel door onszelf in beslag genomen,
om het wonder van uw boodschap te delen,
te delen met de mensen om ons heen.
Vergeef ons, Heer.
A: HEER, ONTFERM U.
v: Genadige God,
u roept ons tot gemeenschap in uw Zoon.
Vergeef ons ons gebrek aan enthousiasme,
dat we niet vanuit één gezindheid één doel nastreven,
dat we de verdeeldheid en onenigheid onder ons voor lief nemen.
Vergeef ons Heer.
A: HEER, ONTFERM U.
v: Genadige God,
u blijft trouw,
ook al ziet u onze zwakheid.
Vergeef ons onze middelmatigheid.
Vergeef ons dat we te gemakkelijk in tegenstellingen berusten.
Laat door uw Heilige Geest het vuur in ons ontstoken zijn,
dat wij concrete stappen zetten om de eenheid te genieten,
samen met elkaar en met uw hele schepping.
A: AMEN.
-4-
Kinderlied: Samen spelen - Alles wordt nieuw II,28
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand,
je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein:
samen spelen is pas fijn!
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld
niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.
De kinderen gaan naar de nevendienst, het zondagskind met het licht vooraan
II. WE LUISTEREN NAAR HET WOORD VAN GOD
Gebed bij de opening van de Schriften
Eerste lezing: Genesis 13 : 2 - 8 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder,
tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar hij
toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de H E ER aan.
Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden
bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor ontstond er
ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de
Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we
ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie?
-5-
Antwoordlied: Psalm 134 - (LvK)
Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.
Tweede lezing: 1 Korintiërs 1 : 4 - 17 (Willibrordvertaling)
Steeds weer zeg ik mijn God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus
bent u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis, naarmate het getuigenis over
Hem bij u ingang vond. Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u ziet vol verwachting uit naar de
openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u laten standhouden tot het einde, zodat u geen
verwijt kan treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Getrouw is de God die u geroepen heeft
tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.
Maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, doe ik een beroep op u: wees
allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen één van zin en één van
gevoelen. Ik heb namelijk van Chloë’s huisgenoten gehoord, broeders en zusters, dat er onenigheid
onder u heerst. Ik bedoel dit: Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: ‘Ik ben van Paulus.’ ‘Ik van
Apollos.’ ‘Ik van Kefas.’ ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u
gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus? God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb,
behalve dan Crispus en Gajus. Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent. O ja, ik heb
ook nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb. Want
Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; en dat niet met
geleerde woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren.
Lied: Wat zijn de goede vruchten - Gezang 252 : 1, 2 en 4
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
-6-
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit;
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
Uitleg en verkondiging
III. WE ANTWOORDEN IN GELOOF EN VERBONDENHEID
Lied: In Christus is noch west noch oost - Gezang 308 (LvK)
In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
Broeders, één band is 't die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.
-7-
Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Uitwisseling van de geestelijke gaven
Vanuit elke kerk zal er een voorwerp als symbool vanuit de traditie van elke kerk meegenomen worden
door Jannie, Jenneke en Cor. Vanwege het thema vier windrichtingen is het 4e symbool een lege stoel.
(Elk van de vertegenwoordigers zegt welk voorwerp hij of zij heeft
meegenomen en legt het op een tafel, en zegt:)
v: dit is de gave van onze gemeente
A: GOD, WIJ DANKEN U VOOR DEZE GAVE.
Dankgebed en voorbeden
Riet spreekt een dankgebed uit,
Ger bidt voor de kerk
Kees bidt voor de wereld en sluit af met:
v: Geef ons kracht om samen het koninkrijk te zoeken,
waarvoor u hebt gebeden.
Wij bidden met u:
A: ONZE VADER IN DE HEMEL,
LAAT UW NAAM GEHEILIGD WORDEN,
LAAT UW KONINKRIJK KOMEN
EN UW WIL GEDAAN WORDEN
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS VANDAAG HET BROOD
DAT WIJ NODIG HEBBEN.
VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
ZOALS OOK WIJ HEBBEN VERGEVEN
WIE ONS IETS SCHULDIG WAS.
EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING,
MAAR RED ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD.
WANT AAN U BEHOORT HET KONINGSCHAP,
DE MACHT EN DE MAJESTEIT,
TOT IN EEUWIGHEID.
AMEN.
-8-
Vredewens
v: Toen de Fransen vier eeuwen geleden naar Canada kwamen,
troffen ze daar een land rijk aan grondstoffen.
Ze werden geholpen door de bewoners.
Ze waren dankbaar voor die hulp.
En ze gaven een speciale naam aan het schip,
waarmee de stichter van de stad Québec was aangekomen:
‘Don de Dieu’, wat betekent ‘Gave van God’.
Zoals de Fransen en de oorspronkelijke bewoners elkaar zagen,
zo kunnen wij elkaar zien, zoals wij hier bijeen zijn gekomen.
Wij zijn voor elkaar een gave van God.
Laten we daarin elkaar bevestigen.
De aanwezigen reiken elkaar de hand en zeggen:
A: JE BENT EEN GAVE VAN GOD.
Inzameling van de gaven
Tijdens de inzameling speelt KNA
IV. WIJ GAAN UIT IN DE WERELD
Gezamenlijke inzet voor eenheid / Uitzending
v: Paulus heeft de christenen in Korinte opgeroepen
om in hun hart te erkennen
en in hun daden te laten zien
dat Christus niet verdeeld is.
Hij roept ook ons op om gestalte te geven aan de eenheid
die we al in Christus bezitten.
v: Is Christus dan verdeeld?
A: NEE!
SAMEN GAAN WE DE WERELD IN
OM ZIJN GOEDE NIEUWS TE VERKONDIGEN.
-9-
Slotlied: Aan U behoort, o Heer der heren - Gezang 479 : 1 en 4 (LvK)
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Zending en zegen
Riet:
Ger:
Kees:
Riet:
A:
Moge de liefde van de Heer Jezus u tot Hem trekken.
Moge de kracht van de Heer Jezus u sterken in zijn dienst.
Moge de vreugde van de Heer Jezus uw geest vervullen.
De zegen van de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zij met u en blijve met u
voor altijd.
AMEN
Muziek
- 10 -