Maak hier uw titelblad aan

Gemeente Zedelgem
secretariaat
LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN
VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014
(DECREET VAN 28 APRIL 1993)
De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering van de gemeenteraad van 23 januari 2014 werd
overeenkomstig artikel 28 eerste lid van het decreet van 28 april 1993 overgemaakt aan de
provinciegouverneur op heden, 31 januari 2014, en ligt ter inzage van het publiek in het gemeentesecretariaat
gedurende de openingsuren van het gemeentehuis vanaf heden 31 januari 2014 tot en met 3 maart 2014.
Kurt Ryheul
gemeentesecretaris
Brigitte Himpens
voorzitter
AGENDA
OPENBAAR
SECRETARIAAT
1.
Secretariaat - Aanstelling van een waarnemend secretaris bij afwezigheid van de
gemeentesecretaris conform artikel 81 van het gemeentedecreet - beslissing
Mevrouw Hilde Hoebanx, bestuurssecretaris-jurist, wordt aangeduid als waarnemend secretaris
tijdens elke periode van afwezigheid van de gemeentesecretaris, de heer Kurt Ryheul. Enkel
wanneer mevrouw Hilde Hoebanx zelf verhinderd is om de taak van waarnemend secretaris op
te nemen, dient bij afzonderlijk besluit een waarnemend secretaris aangeduid te worden.
2.
Secretariaat - Aankoop percelen in Merkemveld te Zedelgem - Aankoopakten - beslissing
De gemeenteraad keurt de volgende verwervingen van de percelen gelegen te Merkemveld goed:
het perceel van de heer en mevrouw Dujardin Rogier-Vanwynsberghe Nicole (opp. 15 a 34 ca)
voor een prijs van 19.175 EUR en het perceel van consoorten Misseeuw Rita, Misseeuw Dirk,
Misseeuw Magda, Misseeuw Linda en Misseeuw Maria (opp. 17a 89 ca) voor een bedrag van
22.363 EUR.
FINANCIEN
3.
Financiën - Gemeentebelastingen - Belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij
nieuwbouw of verbouwing - Aanslagjaren 2014-2019 - Wijziging - beslissing
De gemeenteraad keurt de wijziging van de belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij
nieuwbouw of verbouwing voor de aanslagjaren 2014-2019 goed. Dit reglement treedt in werking
na goedkeuring van de gemeenteraad.
1
CULTUUR
4.
Cultuur - Vernieuwing statuten intergemeentelijke samenwerking Ginter 2014-2019 beslissing
De gemeenteraad van Zedelgem keurt de vernieuwing van de statuten voor de
intergemeentelijke samenwerking Ginter 2014-2019 goed.
ARCHIEF
5.
Archief - Plaatsnaamgeving - Wijziging van een deel Hoge Vautestraat te Zedelgem:
Bergaignestraat - principebeslissing
De gemeenteraad beslist principieel om de naam van een deel van de Hoge Vautestraat, gelegen
tussen de spoorweg en de Ruddervoordsestraat, te wijzigen in ‘Bergaignestraat’.
BIBLIOTHEEK
6.
Bibliotheek - Wijziging dienstreglement - Bekrachtiging - beslissing
Het gewijzigd dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek vastgelegd in zitting van
het beheersorgaan van 16 december 2013 wordt bekrachtigd. Afschrift van dit besluit zal samen
met het aangepaste dienstreglement aan de Vlaamse Overheid, Agentschap Sociaal-Cultureel
Werk voor Jeugd en Volwassenen, overgemaakt worden.
MILIEU
7.
Milieu - Plan van aanpak met betrekking tot een bijenvriendelijk beleid - beslissing
De gemeenteraad keurt het plan van aanpak omtrent een bijenvriendelijk beleid binnen de
gemeente goed.
INFRASTRUCTUUR
8.
Infrastructuur - Overeenkomst met betrekking tot de overdracht aan De Watergroep Onderhoudswerken KWS-wegen - beslissing
Het voorstel van overeenkomst inzake overdracht naar aanleiding van het project voor
onderhoudswerken aan KWS-wegen: de Maerestraat, Hoge Rokersstraat, Pilsestraat en
Engelstraat te Zedelgem, wordt goedgekeurd.
9.
Infrastructuur - Zijweg Ossebilkstraat te Aartijke - Princiepsbeslissing met betrekking tot de
aanpak (her)inrichting in functie van de ontwikkelingen op private eigendommen - beslissing
De gemeenteraad keurt de princiepsbeslissing - zijweg Ossebilkstraat te Aartrijke - betreffende
de aanpak (her)inrichting in functie van ontwikkelingen op private eigendommen goed.
10. Infrastructuur - Verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van gronden aan de Fazantenlaan
te Zedelgem - Opgelegde lasten - beslissing
De verkavelaars van de verkaveling gelegen aan de Fazantenlaan te Zedelgem, dienen in te staan
voor de werken en de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de
wegenisinfrastructuur.
11. Infrastructuur - Verkavelingsaanvraag voor het verkavelen van gronden aan de Hoge
Vautestraat/P. Vanhaverbekestraat te Zedelgem - Opgelegde lasten - beslissing
De verkavelaars van de verkaveling gelegen aan Hoge Vautestraat/P. Vanhaverbekestraat te
Zedelgem, dienen in te staan voor de werken en de kosten die het gevolg zijn van de
aanpassingen van de wegenisinfrastructuur.
2
12. Infrastructuur - Verkavelingsaanvraag tot wijzigen verkaveling aan Molenmeers te Zedelgem Opgelegde lasten - beslissing
De verkavelaars van de verkaveling gelegen aan de Molenmeers te Zedelgem, dienen in te staan
voor de werken en de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de
wegenisinfrastructuur.
13. Infrastructuur - Verkaveling gronden aan Spoorwegstraat/Veldegemsestraat te Veldegem Opgelegde lasten - beslissing
De verkavelaars van de verkaveling gelegen aan de Spoorwegstraat/Veldegemesestraat te
Veldegem, dienen in te staan voor de kosten die het gevolg zijn van de aanpassingen van de
wegenisinfrastructuur.
MEDEDELINGEN
GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VERGADERING
3