Provinciebestuur Limburg Gemeente Zutendaal Bekendmaking van

Provinciebestuur Limburg
Gemeente Zutendaal
Bekendmaking van een openbaar onderzoek
voor een milieuvergunningsaanvraag klasse I
Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM I) brengt de burgemeester van
Zutendaal u ter kennis dat er een openbaar onderzoek is ingesteld betreffende de milieuvergunningsaanvraag klasse I
van de H&S Autocenter bvba, Tiendenstraat 3 te 3690 Zutendaal, voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor
het exploiteren van een bevoorradingsstation en een onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen, waarvoor de
volgende indelingsrubrieken van het Vlarem van toepassing zijn:
- (rubriek 3.4.1.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat geen
van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de
indelingscriteria, vermeld in de kolom ‘indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)’ van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van
titel II van het Vlarem het lozen van 0,5 m³/uur – 1,5 m³/dag – 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater (= potentieel verontreinigd
regenwater afkomstig van de vloeistofdichte tankpiste) via een KWS-afscheider in de openbare riolering – klasse 3
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van
carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3. en 15.5.
een onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen uitgerust met twee hefbruggen – klasse 3
- (rubriek 17.3.4.2.a.1.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, bij uitsluitend
ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag, volledig gelegen in een industriegebied
opslag in een ondergrondse, dubbelwandige gecompartimenteerde opslaghouder van 65.000 liter inhoud van 25.000 liter
benzine verdeeld over 2 compartimenten met inhoud van 10.000 liter en 15.000 liter – klasse 2
- (rubriek 17.3.6.2.a.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet
overtreft, bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag
opslag van 45.000 liter P3-producten verdeeld als volgt:
 in een ondergrondse, dubbelwandige gecompartimenteerde opslaghouder van 65.000 liter inhoud: 40.000 liter diesel
verdeeld over twee compartimenten van 30.000 liter en 10.000 liter inhoud
 in een ondergrondse, dubbelwandige gecompartimenteerde opslaghouder van 5.000 liter inhoud: 2.500 liter gasolie
en 2.500 liter petroleum – klasse 2
- (rubriek 17.3.7.1.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van 2.000 liter oliën in verplaatsbare recipiënten – klasse 3
Op de kadastrale percelen, afdeling 2e, sectie D nr. 431/D25 van de gemeente Zutendaal, ter plaatse Tiendenstraat 3.
De milieuvergunningsaanvraag ligt alle werkdagen vanaf 22 mei 2014 tot en met 20 juni 2014 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis (Zutendaal) ter inzage op de milieudienst.
Personen die opmerkingen en/of bezwaren hebben kunnen gedurende de bovenvermelde periode hun opmerkingen en/of
bezwaren overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, Oosterzonneplein 1 te 3690 Zutendaal of ze mondeling
overmaken aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.
Met de meeste hoogachting
namens het college van burgemeester en schepenen
Marc Vanhengel
gemeentesecretaris
Jef Bobbaers
burgemeester