Duurzaamheid in het beroep, niveau 3

Keuzedeel mbo
Duurzaamheid in het beroep,
niveau 3
behorend bij één of
meerdere kwalificaties mbo
Penvoerder: kenteq
Ontwikkeld door: Kenteq, afdeling kwalificatiestructuur
Gelegitimeerd door: Paritaire commissie Kenteq
Op: 07-05-2014
2 van 10
1. Algemene informatie
D1: Duurzaamheid in het beroep, niveau 3
niveau 1
niveau 2
Van toepassing op niveau(s)
niveau 3
niveau 4
x
240
Studielast
Branche-erkenning
nee
Behorend bij kwalificatiedossier(s)/profiel(en)
Zie www.kwalificatiesmbo.nl
Toelichting
Door middel van het keuzedeel duurzaamheid in het beroep leert de deelnemer een afweging te maken tussen de verschillende
aspecten van duurzaamheid. Het keuzedeel is een sector overstijgende keuze.
Er is een keuzedeel per niveau opbouwend van niveau 1 naar niveau 4.
Het doel is dat de deelnemer praktische kennis en vaardigheden ontwikkelt betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en
de beroepspraktijk. Hij kan hierdoor duurzaamheidsprincipes in zijn beroep en leefwereld toepassen. Kennis van de principes
motiveert de deelnemer ook om zich aan regels te houden die gerelateerd zijn aan duurzaamheid (bijvoorbeeld milieuregels).
Toelichting
Met duurzaamheidsprincipes worden bedoeld:
1. minder afhankelijk worden van delfstoffen en fossiele brandstoffen
2. af komen van slecht afbreekbare kunststoffen of giftige stoffen voor mens en natuur.
3. natuurlijke bronnen zo weinig mogelijk aantasten (voorraad schoon water, voorraad schone lucht en voorraad biodiversiteit)
4.de voorraad arbeid en de voorraad welvaart eerlijk verdelen (hier en daar, noord en zuid, arm en rijk)
Het betekent meer oog voor energiebesparing, duurzame energiebronnen, circulaire economy, biobased economy en cradle to
cradle producten in een wereld waar biodiversiteit gekoesterd wordt en waar sociaal economisch goed met elkaar wordt
omgegaan.
Duurzaamheid tracht te voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te
maken in hun behoeften te kunnen voorzien.
Dat betekent heel wat zoals het vinden van een optimum tussen people planet en profit:
• People: De deelnemer respecteert zichzelf, de eigen gemeenschap en andere culturen, streeft naar rechtvaardigheid en een
evenwichtige verdeling van welzijn.
(met thema’s als mensenrechten, eerlijk zakendoen, arbeidspraktijk en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap)
• Planet: De deelnemer waardeert en respecteert de natuur en haar natuurlijke hulpbronnen, is begaan met het welzijn van
andere levende wezens en de planeet en gaat hier op verantwoordelijke wijze mee om.
(thema’s bevolkingsgroei, klimaatverandering, energiebesparing, duurzame energie en grondstoffen, behoud biodiversiteit,
kringlopen sluiten, leren uit de natuur.
• Profit/Prosperity: De deelnemer erkent dat de economie moet kunnen draaien om te kunnen voorzien in banen, onze behoeften
en ons welzijn.
( thema’s arbeidspraktijk, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de
gemeenschap)
Zie ook:
http://www.mvonederland.nl/trends-ontwikkelingen/iso-26000
http://www.nen.nl/web/MVO-ISO-26000.htm
http://www.naturalstep.org
http://www.duurzaammbo.nl
3 van 10
2. Uitwerking
D1-K1: Formuleert persoonlijke verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
Complexiteit
De deelnemer bezit kennis van materialen, middelen, feiten, kernbegrippen, eenvoudige theorieën, ideeën, methoden en
processen van en gerelateerd aan duurzaamheid. Hij reproduceert de kennis en past deze toe. Hij signaleert beperkingen van
bestaande kennis in de beroepspraktijk van de duurzaamheid en onderneemt actie. Hij voert zijn taak uit met tactisch en
strategisch inzicht. Hij maakt een eigen keuze uit en een combinatie van standaardprocedures en methodes. Hij onderkent
ingewikkelde problemen in de beroepspraktijk van de duurzaamheid. Hij lost deze planmatig op door gegevens te identificeren en
te gebruiken.
Het is complicerend dat er nog geen gemeenschappelijke taal is wat verschillende beelden en interpretaties kan opleveren. Het is
lastig om inzicht te krijgen in lange termijneffecten van duurzaamheidsgedrag en daarvoor een inspanning in tijd en geld te
leveren.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De deelnemer is zelfstandig en werkt samen met gelijken, leidinggevenden en cliënten. Hij draagt verantwoordelijkheid voor
resultaten van een afgebakend takenpakket en studie. Hij draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat van het
routinewerk van anderen.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ heeft kennis van duurzaamheidsthema’s in eigen leef- en werkomgeving
§ heeft kennis van basisbegrippen People, Planet, Profit/Prosperity
§ kan zijn eigen motivatie betreffende duurzaamheid benoemen
§ kan zijn eigen bijdrage aan duurzaamheid benoemen
§ kan duurzaamheidsproblematieken herkennen en benoemen
§ kan de gevolgen van zijn/haar gedrag voor de toekomst onderzoeken
D1-K1-W1: Onderzoekt eigen gedrag
Omschrijving
De deelnemer vergroot zijn inzicht in duurzaamheid. Hij onderzoekt zijn eigen gedrag op het gebied van duurzaamheid en maakt
een sterkte-zwakte analyse.
Resultaat
Een sterkte-zwakteanalyse van de deelnemer op het gebied van duurzaamheid.
Gedrag
De deelnemer verzamelt actief informatie over duurzaam handelen en maakt een zo volledig mogelijke analyse van het eigen
gedrag op het gebied van duurzaamheid.
De onderliggende competenties zijn: onderzoeken, analyseren
D1-K1-W2: Benoemt verbetermogelijkheden van gedrag
Omschrijving
De deelnemer beoordeelt de sterkte-zwakte analyse rekening houdend met de vier duurzaamheidsprincipes. Hij formuleert
verbetermogelijkheden en hoe die kunnen worden doorgevoerd.
Resultaat
Beschrijving van verbetermogelijkheden voor de deelnemer op het gebied van duurzaamheid.
4 van 10
D1-K1-W2: Benoemt verbetermogelijkheden van gedrag
Gedrag
De deelnemer formuleert op een logisch gestructureerde wijze mogelijke verbeteringen en hoe die kunnen worden doorgevoerd.
De onderliggende competenties zijn: formuleren en rapporteren
5 van 10
D1-K2: Doet een onderzoek naar duurzaamheid in het bedrijf
Complexiteit
De deelnemer bezit kennis van materialen, middelen, feiten, kernbegrippen, eenvoudige theorieën, ideeën, methoden en
processen van en gerelateerd aan duurzaamheid. Hij reproduceert de kennis en past deze toe. Hij signaleert beperkingen van
bestaande kennis in de beroepspraktijk van de duurzaamheid en onderneemt actie. Hij voert zijn taak uit met tactisch en
strategisch inzicht. Hij maakt een eigen keuze uit en een combinatie van standaardprocedures en methodes. Hij onderkent
ingewikkelde problemen in de beroepspraktijk van de duurzaamheid. Hij lost deze planmatig op door gegevens te identificeren en
te gebruiken.
Het is complicerend dat er bij bedrijven nog geen gemeenschappelijke taal is wat verschillende beelden en interpretaties kan
opleveren. Het is lastig om inzicht te krijgen in lange termijneffecten van duurzaamheid en daarvoor een inspanning in tijd en
geld te vragen van bedrijven.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De deelnemer is zelfstandig en werkt samen met gelijken, leidinggevenden en cliënten. Hij draagt verantwoordelijkheid voor
resultaten van eigen activiteiten, werk en studie. Hij draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk van
anderen.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ heeft kennis van thema duurzame energie
§ heeft kennis van thema omgang met grondstoffen en materialen, afvoer afval, hergebruik.
§ heeft kennis van basisbegrippen People, Planet, Profit/Prosperity
§ kan duurzaamheidsproblematieken herkennen en benoemen
D1-K2-W1: Onderzoekt duurzaamheid in het bedrijf
Omschrijving
De deelnemer doet een onderzoek naar duurzaamheid bij het eigen (leer- of stage)bedrijf en aanverwante (zo mogelijk
toonaangevende-) bedrijven en branches. Hij onderzoekt motivatie, visie en praktijkvoorbeelden van toonaangevende bedrijven
gerelateerd aan de 4 duurzaamheidsprincipes.
Resultaat
Verzamelde gegevens over duurzaamheid in de bedrijven.
Gedrag
De deelnemer gebruikt verschillende bronnen om informatie te verzamelen over duurzaamheid bij bedrijven.
De onderliggende competenties zijn: onderzoeken
D1-K2-W2: Rapporteert over duurzaamheid in het bedrijf
Omschrijving
De deelnemer analyseert de verzamelde gegevens en trekt conclusies. Hij beschrijft representatieve praktijkvoorbeelden van
duurzame initiatieven en mogelijke toekomstscenario’s van het vakgebied in een verslag.
Resultaat
Verslag duurzaamheid in bedrijf.
Gedrag
De deelnemer alyseert de verzamelde gegevens en trekt adequate conclusies.
Hij rapporteert zijn bevindingen op een logisch gestructureerde wijze.
6 van 10
D1-K2-W2: Rapporteert over duurzaamheid in het bedrijf
De onderliggende competenties zijn: formuleren en rapporteren, analyseren
7 van 10
D1-K3: Doet een voorstel voor duurzaamheidsverbetering in het beroep.
Complexiteit
De deelnemer bezit kennis van materialen, middelen, feiten, kernbegrippen, eenvoudige theorieën, ideeën, methoden en
processen van en gerelateerd aan duurzaamheid. Hij reproduceert de kennis en past deze toe. Hij signaleert beperkingen van
bestaande kennis in de beroepspraktijk van de duurzaamheid en onderneemt actie. Hij voert zijn taak uit met tactisch en
strategisch inzicht. Hij maakt een eigen keuze uit en een combinatie van standaardprocedures en methodes. Hij onderkent
ingewikkelde problemen in de beroepspraktijk van de duurzaamheid. Hij lost deze planmatig op door gegevens te identificeren en
te gebruiken.
Het is complicerend dat er voor beroepen nog geen gemeenschappelijke taal is wat verschillende beelden en interpretaties kan
opleveren. Het is lastig om inzicht te krijgen in lange termijneffecten van duurzaamheid en daarvoor een inspanning in tijd en
geld te vragen.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De deelnemer is zelfstandig en werkt samen met gelijken, leidinggevenden en cliënten. Hij draagt verantwoordelijkheid voor
resultaten van eigen activiteiten, werk en studie. Hij draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het resultaat van het werk van
anderen.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§ heeft kennis van duurzaamheidsthema’s in eigen leef- en werkomgeving
§ heeft kennis van thema duurzame energie
§ heeft kennis van thema omgang met grondstoffen en materialen, afvoer afval, hergebruik.
§ heeft kennis van thema water, lucht, bodem
§ heeft kennis van thema mobiliteit, logistiek
§ heeft kennis van basisbegrippen People, Planet, Profit/Prosperity
§ kan presentaties geven over duurzaamheid
§ kan duurzaamheidsproblemen herkennen en oplossen
D1-K3-W1: Onderzoekt mogelijkheden van duurzaamheidsverbeteringen in zijn beroep
Omschrijving
De deelnemer onderzoekt mogelijkheden van duurzaamheidsverbeteringen in zijn beroep. Hij let daarbij op onderwerpen zoals
productiemiddelen, grondstoffen, product, arbeid en arbeidsomstandigheden, afval en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Hij analyseert wat mogelijke verbeteringen voor duurzaamheid in het beroep zijn en formuleert op basis daarvan
verbetervoorstellen.
Resultaat
Verbetervoorstellen voor duurzaamheid in het beroep.
Gedrag
De deelnemer analyseert de huidige duurzaamheidssituatie in zijn beroep grondig.
Hij formuleert logisch gestructureerde verbetervoorstellen.
De onderliggende competenties zijn: formuleren en rapporteren, analyseren
D1-K3-W2: Presenteert duurzaamheidsverbeteringsvoorstellen
Omschrijving
De deelnemer maakt een heldere presentatie van de verbetervoorstellen voor duurzaamheid. Hij presenteert dit aan een groep.
Resultaat
Heldere presentatie van verbetervoorstellen.
8 van 10
D1-K3-W2: Presenteert duurzaamheidsverbeteringsvoorstellen
Gedrag
De deelnemer houdt een logisch en goed te begrijpen betoog over onderzoeksresultaten voor een groep.
De onderliggende competenties zijn: presenteren
9 van 10
10 van 10