Mededelingen - Vlaamse Vereniging voor Entomologie

V laamse
V ereniging voor
E ntomologie
Mededelingen 42/1
1 maart 2014
www.phegea.org
De bijeenkomsten gaan door op vrijdagavond 20.00 u. in het NALAH (Provinciaal Natuur- en
Landschapshuis) Kasteeldreef 55, 2980 Halle-Zoersel. Contactpunt 0485-56.87.81
_______________________________________________________________________________________________________________________
- Hoofdredactie Phegea:
- Regionale Werking Antwerpen:
De Prins Willy, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal.
Tel.: 02/305.37.32 e-mail: [email protected]
De Prins Guido, Markiezenhof 32, B-2170 Merksem.
Tel.: 0485/568781 e-mail: [email protected]
- Sectie Benelux TrekvlinderOnderzoek: Vermandel Eddy, Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst.
Tel.: +31/114-37.03.78 e-mail: [email protected]
- Werkgroep Vlinderfaunistiek:
Steeman Chris, Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen.
Tel.: 03/605.35.96 e-mail: [email protected]
- Werkgroep Bladmineerders:
Wullaert Steve,Vaartstraat 18, 8710 Wielsbeke.
Tel.: 09/386.76.13 e-mail: [email protected]
- Werkgroep Dagvlinders:
Cuvelier Sylvain, Diamantstraat 4, 8900 Ieper.
Tel.: 0475/84.11.71 e-mail: sylv[email protected]

Personen of verenigingen, die iets willen laten opnemen in dit mededelingenblad, dienen hun
aanvraag te sturen naar Theo Garrevoet, Kampioenstraat 14, B-2020 Antwerpen 2.
E-mail: [email protected] Deze aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen van
het volgende nummer van PHEGEA indienen!
Bij dit eerste nummer van PHEGEA in 2014 wenst het bestuur alle leden een voorspoedig jaar met veel
entomologische waarnemingen en ontdekkingen. Een groot aantal van de leden stelde zich reeds in orde
met de jaarlijkse contributie en het bestuur dankt van harte die leden die wat extra aan de contributie
toevoegden. De penningmeester verzoekt de achterblijvers vriendelijk niet langer meer te wachten, maar
hun lidmaatschap zo snel mogelijk te voldoen.
Dat kan door minimum 35,00 EUR (40,00 EUR voor buitenlanders) over te schrijven op volgende
rekening t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2:
IBAN: BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
Vanaf nu verzoeken we ook de Nederlandse leden om enkel onderstaande procedure te volgen en
niet meer over te schrijven via Eddy Vermandel. Sinds enkele jaren is het internationale
betalingsverkeer binnen Europa immers gratis en is er geen reden meer om deze extra tussenstap in
stand te houden.

Foreign members: please pay the amount of 40,00 EUR from your giro to ours.
Cheques are not accepted!
International bank-account (IBAN): BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
Using these codes, bank charges are avoided for European transactions.
1. BELANGRIJKE MEDEDELING
Vanaf 2014 zal dit mededelingenblad niet meer als gedrukte bijlage bij PHEGEA verschijnen maar zal
–zoals al enige tijd het geval is– op de website van de vereniging te vinden zijn (www.phegea.org)
onder de hoofding "Mededelingen".
Het mededelingenblad zal, zoals u merkt, ook digitaal aan de leden worden bezorgd onder de vorm
van een nieuwsbrief. Daarvoor hebben we dus uw huidige e-mail adres nodig!
Gelieve dit daarom zo snel mogelijk aan het secretariaat ([email protected]) te laten weten.
IMPORTANT NOTICE
Starting from 2014, this newsletter will not appear anymore in printed form as an annex to Phegea but
can –as is already the case for some time– be found under the heading "Mededelingen" on the website
of the Society (www.phegea.org)
The newsletter will also be delivered digitally to the members as a newsletter. To do so we need your
current e-mail address!
So please let it know as soon as possible to our Secretary ([email protected]).
2. Nieuwe leden
• GOOSSENS Rudi, Broekkantstraat 298a, 9200. Dendermonde
Tel.: 0473323468
E-mail: [email protected]
Specialiteit: Vlinders, microvlinders, loopkevers.
• MAERTENS Dave.
Tel.: +32 498 91 17 23 E-mail: [email protected]
Specialiteit: dagvlinders.
• TURELINCKX Frans, Baksveld 8, 2260 Westerlo.
Tel.: 014/546047
E-mail: [email protected]
Specialiteit: Lepidoptera, vooral Nepticulidae.
• VAN STEENWINKEL Carina, Kerkhoflaan 19 2400 Mol.
Tel.: 014/313112
E-mail: [email protected]
Specialiteit: Lepidoptera, vooral bladmineerders.
3. Programma van de activiteiten
07-03-2014
04-04-2014
09-05-2014
06-06-2014
05-09-2014
Insectenfotografie (Jeroen Mentens).
Demonstratie entomologisch materiaal en literatuur (Eddy Vermandel).
Fotoreportage van een entomologische reis naar de Pamir (Theo Garrevoet).
Werkvergadering in de collecties en de bibliotheek.
Reisverslagen.
4. Excursies VVE in 2014 (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org)
De excursies gaan door indien de weersomstandigheden het toelaten. In geval van twijfel best op
voorhand de organisator contacteren.
12-04-2014: Koersel – De vallei van de Zwarte Beek (WG Bladmineerders) Meer info
03-05-2014: Lavaux-Sainte-Anne – Le Gros Tienne (WG Bladmineerders) Meer info
15-05-2014: Viroin (WG Bladmineerders) Meer info
07-06-2014: Durbuy – De oude Briquetterie van Rome (WG Bladmineerders) Meer info
21-06-2014: Torhout – Wijnendalebos (WG Bladmineerders) Meer info
12-07-2014: Viroin (WG Bladmineerders) Meer info
19-07-2014: Bokrijk – Provinciaal domein van Bokrijk (WG Bladmineerders) Meer info
5. Geplande evenementen
 Zie ook de website van de VVE voor de laatste wijzigingen en additionele evenementen.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar medewerking verleent:
 26/03/2014
Scottish Regional Meeting, theme "Forensic Entomology", Perth Museum,
georganiseerd door de Royal Entomological Society.
Info: www.royensoc.co.uk
th
 04-06/04/2014 7 Butterfly Conservation Symposium, met als thema: "The ecology and
conservation of butterflies and moths", in de Southampton University. Keynote
speakers include Prof. Chris Thomas (York Univ, UK), Prof Christer Wiklund
(Stockholm Univ, Sweden), Dr Tom Brereton (Butterfly Conservation, UK), Dr
Bob Pyle (Naturalist and writer, USA), and Dr Thomas Merckx (University of
Louvain-la-Neuve, Belgium). Georganiseerd door de Butterfly Conservation
Society.
Meer info: Martin Warren en de Butterfly Conservation Society (www.butterflyconservation.org/symposium).
 05/04/2014
Voorjaarsbijeenkomst van de sectie Snellen (Microlepidoptera) te Schoonrewoerd
(Lexmond), georganiseerd door de NEV (www.nev.nl).
 23-29/06/2014 National Insect Week, University of York, Heslington, York, georganiseerd door
de Royal Entomological Society. Meer info: Martin Warren en de Butterfly
Conservation Society www.royensoc.co.uk.
 13-18/07/2014 Congress of the International Union for the Study of Social Insects, Cairns Convention
Centre, Cairns, Australia. (Info: IUSSI, Congress contact: ICMSA Australasia).
Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: [email protected]
6. Verslag van de algemene ledenvergadering (17-01-2014)
6.1. Opening door de voorzitter (T. Garrevoet)
Na een korte inleiding, met daarin ook wat algemene informatie, werd de vergadering door de
voorzitter geopend.
6.2. Verslag van de secretaris (W. De Prins)
Er waren twee bestuursvergaderingen in 2013, nl. op 19 februari en 08 oktober. Naast de financiën
van de vereniging werd voornamelijk het programma van de vergaderingen samengesteld en de
structuur van de vereniging besproken, waaronder de lancering van de website Belgische
Bladmineerders, de oprichting van de Werkgroep Dagvlinders, het onderhoud van de website
Belgische Lepidoptera en de wijziging van de verantwoordelijke voor de Werkgroep Belgisch
Trekvlinderonderzoek naar de oorspronkelijke oprichter van die werkgroep, Eddy Vermandel. De
verantwoordelijken zullen elk apart over hun werkgroep berichten.
Er werd een reeks nieuwe collectiedozen besteld voor het inrichten van een collectie Belgische
Microlepidoptera in plastic doosjes. Een volledige reeks etiketjes werd reeds klaargemaakt. Om vraat
tegen te gaan werden in de collectiedozen pastilles geplaatst. De bibliotheek werd verder op orde
gezet. Leden hebben de mogelijkheid om artikels in te scannen en op USB-stick te bewaren of ze
rechtstreeks naar de huiscomputer te sturen.
Wie in de naam van de vereniging entomologische activiteiten verricht, wordt verzocht die zo snel
mogelijk aan de secretaris mee te delen. Die activiteiten worden dan op de website en in het
mededelingenblad aangekondigd waardoor de vereniging meer bekendheid krijgt.
Momenteel zijn er 161 leden ingeschreven en dat is een gevoelige daling ondanks de nieuwe leden
die we inschreven dankzij de nieuwe Werkgroep Dagvlinders. Elk lid wordt verzocht zoveel
mogelijk entomologen aan te moedigen om lid te worden want enkel met een voldoende aantal leden
kan de vereniging haar activiteiten blijven ontplooien en mogelijk verruimen.
6.3. Verslag van de penningmeester (G. Rylant)
De penningmeester geeft een overzicht van de financiële toestand en legt de details voor van de
rekeningen. Voor het jaar 2013 betaalden 159 leden hun contributie. 63 leden betaalden deze al op
het einde van 2012.
6.4. Verslag van de bibliothecaris (A. Verboven)
Doordat de bibliothecaris onverwacht naar het buitenland moest kon hij niet aanwezig zijn op de
vergadering en is het ook niet gelukt een verslag te bezorgen. Maar er werd in 2013 verder gewerkt
aan het op volgorde plaatsen van de tijdschriften. De meeste tijdschriften moeten nu wel nog
chronologisch geordend worden.
6.5. Verslag van de hoofdredacteur (W. De Prins)
In 2013 werd de 41ste jaargang van Phegea gepubliceerd met in het totaal 96 pagina's. De overstap
naar een nieuwe drukkerij bleek een schot in de roos. Deze drukkerij levert keurig drukwerk af aan
een veel lagere prijs dan de vorige drukker. Daarbij mocht op full colour worden gewerkt waardoor
bij de layout veel puzzelwerk wordt uitgespaard en geen restrictie meer staat op het plaatsen van
afbeeldingen in kleur.
De auteurs krijgen vanaf deze jaargang geen overdrukken meer, maar enkel een gratis pdf. De
mogelijkheid om overdrukken te bestellen wordt wel opengehouden, maar die zullen niet meer gratis
zijn. Zie de website voor de juiste berekeningswijze. Slechts één auteur heeft daarvan gebruik
gemaakt in 2013.
Verder werden reeds enkele nummers in plastic enveloppen verstuurd. Dit komt voordeliger uit dat
het laten drukken van enveloppen en blijkbaar letten de postbodes ook beter op want er waren veel
minder aanvragen voor vervanging van een beschadigd exemplaar. Het gewicht van de zending
moest echter nog iets omlaag zodat besloten werd om vanaf 2014 het mededelingenblad niet meer
geprint, maar via e-mail te verspreiden.
Het maartnummer is momenteel in druk. Het juninummer is zo goed als klaar om als drukproef naar
de auteurs te worden verstuurd. Het septembernummer raakt goed vol en voor december zijn reeds
enkele artikels ontvangen en andere beloofd.
Zoals gewoonlijk komen alle artikels die twee jaar oud zijn beschikbaar op de website van de
vereniging. Het is trouwens de bedoeling dat ook alle oudere jaargangen (zelfs die uit het pre-digitale
tijdperk) zullen beschikbaar gesteld worden als pdf.
6.6. Berichten uit de onderwerpgebonden secties en werkgroepen
6.6.1. Benelux trekvlinderonderzoek (Eddy Vermandel)
Op initiatief van de onvermoeibare secretaris van het VVE heeft Eddy Vermandel de fakkel van
het Belgische trekvlinderonderzoek opnieuw ter hand genomen.
Serge Van Cleynenbreugel verleende zijn volle medewerking en heeft zijn vele werkzaamheden
digitaal overgedragen. Een schat aan gegevens dient nog verwerkt te worden.
Toen bleek dat ook in Nederland geen jaarverslagen meer gepubliceerd werden heeft ook Rob de
Vos (coördinator Nederland) zijn medewerking toegezegd.
Hierdoor kan er een Benelux jaarverslag samengesteld worden. Vele medewerkers uit Nederland
zijn blij met dit initiatief.
Het jaarverslag over 2013 wordt uit de volgende bronnen samengesteld:
1. Inmiddels ruim 100 individuele medewerkers, waarvan ruim 30 Belgische.
2. De databank van de VVE.
3. Marcel Gillard die ondanks zijn zeer hoge leeftijd de Franstalige Belgen activeert.
4. Waarnemingen.be waarvan de exportlijsten zijn ontvangen.
5. Waarneming.nl waarvan ook de exportlijsten binnen zijn.
6. De Vlinderstichting met hun project “Tel mee”.
7. Noctua (Willem Ellis).
8. Trektellen.nl (deze omvat ook de Belgische gegevens).
Hierdoor kan een jaarverslag ontstaan dat zowel in aantallen als in bijzonderheden de vroegere
jaarverslagen verre overtreft.
Reeds in februari 2014 wordt het eerste manuscript van het Benelux trekvlinderonderzoek
geschreven, zodat dit misschien al in het “juli-augustus-september” - nummer van Phegea
gepubliceerd kan worden.
De vaste medewerkers hebben in 2013 drie Nieuwsflitsen ontvangen en zijn voorzien van
invullijstjes en naamlijsten van de soorten die bij het trekvlinderonderzoek worden betrokken.
In 2013 is er dus veel gezaaid. Hopelijk kan er dit jaar bericht worden dat de oogst goed was.
6.6.2. Werkgroep Vlinderfaunistiek (C. Steeman)
De site wordt op zeer regelmatige basis geüpdatet naargelang de waarnemingen binnenkomen.
Sinds de teller eind 2005 werd geïnstalleerd noteerden we eind 2013 bijna 77.000 bezoekers. Het
aantal bezoekers was met 8000 hits ongeveer hetzelfde als vorig jaar.
Enkele cijfers: momenteel staan er 1864 soorten van de 2512 Belgische soorten afgebeeld (dat is
74 %) met in totaal 6333 foto’s en 1532 soorten hebben meer dan 1 pagina.
De meeste nieuwe foto’s die worden toegevoegd zijn meestal van ontwikkelingstadia wat maakt
dat op veel van de soortpagina’s de verschillende stadia te zien zijn vanaf ei tot imago.
De laatste jaren gaat het aantal soorten op de site heel gestaag (wat ergens logisch is omdat de
meest voorkomende soorten al zijn afgebeeld), om een idee te geven: 2010-69, 2011-56, 2012 nog
22 en 2013 met 18 nieuwe).
Ook de Belgische totaallijst ging omhoog met 8 soorten.
Er zijn inmiddels nog 21 nieuwe soorten voor België gevonden. Vanaf het moment dat er een
publicatie verschijnt worden deze ook daadwerkelijk op de site toegevoegd. Er is een tabblad op
de site met een korte vermelding welke deze soorten zijn, dit om toch ergens up-to-date te zijn.
Ook dit jaar werden er nieuwe wijzigingen in de wetenschappelijke namen op de site doorgevoerd
zoals vermeld in Fauna Europaea met dewelke onze nomenclatuur overeenkomt.
De waarnemingen van individuele waarnemers die hun eigen gegevens spontaan doorsturen blijft
mondjesmaat groeien, dit zowel van Vlaamse als van Waalse kant. Ook wordt elke mail of
waarneming die ik ontvang terug beantwoord met dankwoord en mededeling dat de gegeven(s)
reeds zijn aangevuld op de site.
Niet alle gegevens die op waarnemingen.be worden gemeld bereiken ons, maar verschillende
vrijwilligers van de werkgroep pluizen deze site regelmatig uit naar nieuwe gegevens.
6.6.3. Werkgroep Bladmineerders (S. Wullaert)
Met de werkgroep gaat het heel goed! De interesse is opgewekt en verschillende mensen gaan zo
goed als altijd mee op excursie! Er is steeds een goeie sfeer!
De planning voor 2014 is bijna geheel opgemaakt en alles begint al goed vol te geraken. Nieuwe
gebieden om te inventariseren zijn vooral te vinden in de Kempen, zoals ”De Oudsberg” in
Meeuwen-Gruitrode , “Donderslag” in Opglabeek en op het domein van Bokrijk. Maar ook andere
gebieden waar we reeds een aantal jaar naartoe gaan worden opnieuw geïnventariseerd zoals
Durbuy, Koersel, Ename en Torhout.
De gegevens van 2013 werden ingegeven in de database: in totaal werden 18161 specimens
waargenomen met een totaal van 755 verschillende soorten. Daarvan zijn 2 nieuwe soorten
mineerders ontdekt voor België waarvan later een artikel zal verschijnen in Phegea.
In verband met de website kan ik zeggen dat deze goed bezocht word, hij is nu 9 maand online en
werd in totaal 8900 keer bezocht vanuit 58 verschillende landen. Dus gemiddeld 1000 bezoeken
per maand, het meest uit België, Nederland, Groot-Brittannië, Polen, Frankrijk, Duitsland, Japan,
Tsjechië en Finland. Ondertussen is de familie van de bladrollers ook ingevuld; nu nog de
Elachistidae en dan zijn alle soorten voorzien van een eigen pagina.
Ik dank iedereen die in 2013 meegezocht heeft tijdens één van onze excursies en wens iedereen
een gezond en vlindervol 2014 toe!!
6.6.4. Werkgroep Dagvlinders (S. Cuvelier)
Er waren 6 bijeenkomsten in 2013:
 18 januari, Halle-Zoersel.
 02 februari 2013, Lokeren.
 02 maart 2013, Halle-Zoersel.
 07 september 2013, Lokeren.
 05 oktober 2013, Halle-Zoersel.
 02 november 2013, Lokeren.
Ook werden er 4 veldactiviteiten georganiseerd in 2013:
 22 juni Serkampse bossen: inventarisatie.
 01 september Kuurne Oude Leie: bezoek reservaat met focus beheer voor dagvlinders.
 16 november Eke: zoektocht eitjes S. w-album. Geen evidentie na dood gevonden
exemplaar maar potentieel zeker aanwezig in het gebied qua oudere en dus zaaddragende
iepen.
 27 december Kuurne Oude Leie: zoektocht eitjes T. betulae. Nieuw voor het reservaat.
Projecten:
 Europees Leptidea project. Na 1 jaar behoorlijke dekkingsgraad over Europa. Hiaten
vooral alpien en ... België. +/- 300 exemplaren.
 Project dagvlinders Durme- en Scheldegebied. Kerngroep met lokale leden van VVE WG
DV en met analyses & cartografie door Sylvain Cuvelier. Zeer intensieve inventarisatie in
een streek waar dit nog nooit gebeurd is. Tegenvallende resultaten in de lente, te wijten aan
de weersomstandigheden. Zomer: prima inventarisatie en al een vrij mooie dekkingsgraad.
Belangrijkste vondst: een mogelijke populatie van A. iris in de regio Overmere. 2
dagvlinderfiches te schrijven door VVE WG DV voor het lokale tijdschrift.
VVE WG DV Dropbox:
Uitwisseling van gegevens, verslagen enz.
Enkel beschikbaar voor V.V.E. leden in orde met lidgeld.
Website:
URL voor VVE WG DV voor de opstart.
Verdere ontwikkeling gestart (werking 2014). Dank aan Willy De Prins voor IT
ondersteuning.
6.6.5. Regionale werking Antwerpen (G. De Prins)
 Vergaderingen: In 2013 werd er tienmaal vergaderd. Het jaar werd geopend met een
Algemene Ledenvergadering met daarna de traditionele nieuwjaarsviering. Er werden
zeer uiteenlopende voordrachten en/of demonstraties gehouden. Zoals elk jaar stelde de
"Entomologiezaak Vermandel" allerlei materiaal en literatuur tentoon.
 Extra: In april werd in het NALAH bij een boekenverkoop een aantal "oude" of
dubbele boeken van de VVE (of privé) te koop aangeboden. Dit wordt qua planning
om de 2 jaar herhaald.
6.7. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sloot de vergadering en dankte de aanwezigen voor hun aandacht. De op de
vergadering aansluitende nieuwjaarsviering verliep in een gezellige sfeer bij een lekker drankje en
wat versnaperingen. De aanwezige leden leverden, zoals steeds, een soms zeer gulle bijdrage bij de
traditionele tombola.
7. Project Leptidea
The "VVE WG Dagvlinders" starts a European Leptidea project (L. sinapis, L. reali, L. juvernica)
comparing a combination of external characteristics versus genitalia based determination, confirmed
by DNA examination in case of remaining doubts. If you want to know more about the project and
help sampling European Leptidea, please contact Sylvain Cuvelier ([email protected]).
8. Aankondiging
Aankondiging insectenweekend te Gasselte.
In het weekeinde van vrijdag 9 t/m zondag 11 mei 2014
houdt de Landelijke Insectenwerkgroep (LIW) van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(KNNV) haar voorjaarsweekend in groepsaccommodatie
Gasselte (http://www.groepsaccommodatiegasselte.nl/).
Gasselte is mooi gelegen voor alle insectengroepen,
zowel soorten van droge als vochtige gebieden kunnen hier gevonden worden.
Vrijdagavond om 20.00 uur wordt het weekeinde geopend, met een (digitale) dialezing en is er
verder gelegenheid ervaringen uit te wisselen en/of kennis met elkaar te maken. Op zaterdag en
zondag worden omliggende gebieden bezocht. Gezien de ligging van de het verblijf zullen zowel
nattere als droge gebieden bezocht worden. Op zaterdagavond kunnen de vangsten en foto’s van die
dag gedetermineerd en bekeken worden. Het weekeinde eindigt op zondag 15.00 uur.
De kosten voor het weekend bedragen € 42,50. In deze kosten zijn inbegrepen: 2 overnachtingen, 2x
ontbijt, avondeten zaterdag, koffie en thee. Ook niet leden van de LIW mogen een keer deelnemen
zonder de verplichting lid te worden.
Voor nadere informatie en/of opgave kunt u terecht bij:
Arjan van der Veen:
[email protected]
tel. 0320 – 246631
Koos van Brakel: tel. 0348-417032
9. Publicaties van de vereniging:
leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen
Tijdschrift PHEGEA (recentere jaargangen)
Jaargang 25 (1997) 184 p A5 (8 kleurenplaten)
17,50 €
Jaargang 26 (1998) 156 p A5 (7 kleurenplaten)
15,00 €
Jaargang 27 (1999) 148 p A5 (6 kleurenplaten)
14,00 €
Jaargang 28 (2000) 156 p A5 (8 kleurenplaten)
15,50 €
Jaargang 29 (2001) 160 p A5 (13 kleurenplaten)
18,50 €
Jaargang 30 (2002) 200 p A5 (14 kleurenplaten)
23,00 €
Jaargang 31 (2003) 160 p A5 (9 kleurenplaten)
16,50 €
Jaargang 32 (2004) 156 p A5 (12 kleurenplaten)
17,50 €
Jaargang 33 (2005) 160 p A5 (22 kleurenplaten)
23,00 €
Jaargang 34 (2006) 160 p A5 (22 kleurenplaten)
23,00 €
Jaargang 35 (2007) 160 p A5 (12 kleurenplaten)
18,00 €
Jaargang 36 (2008) 160 p A5 (20 kleurenplaten)
22,00 €
Jaargang 37 (2009) 160 p A5 (20 kleurenplaten)
22,00 €
Jaargang 38 (2010) 160 p A5 (18 kleurenplaten)
21,00 €
Jaargang 39 (2011) 160 p A5 (25 kleurenplaten)
22,00 €
Jaargang 40 (2012) 100 p A4 (17 kleurenplaten)
22,00 €
Jaargang 41 (2013) 96 p A4
(full colour)
22,00 €
Voor oudere jaargangen: vraag info op het secretariaat van de vereniging of zie op
www.phegea.org
Entomobrochures:
1. Genitalia van Lepidoptera prepareren en afbeelden.
(W.O. DE PRINS), 32 p...................................................................................................... 3,00 €
2. Bijdrage tot de kennis van de biologie van Phalacropterix
graslinella
(Lepidoptera, Psychidae) (H. HENDERICKX), 46 p.......................................................... 4,00 €
3. De dagvlinders van de Belgische fauna. (A. JANSSEN), 40 p.......................................... 4,00 €
4. Systematische naamlijst van de Belgische Lepidoptera.
(W.O. DE PRINS), 57 p...................................................................................................... 6,00 €
5. Inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch
dagvlinderbestand.
(E. DE TRÉ), 72 p. ............................................................................................................ 8,00 €
6. De Belgische trekvlinders en dwaalgasten: 10 jaar Belgisch
trekvlinderonderzoek. (B. VANHOLDER et al), 72 p., 6
kleurenplaten, 38 tekstfiguren. .................................................................................... 12,00 €
7. Rhopalocera of Turkey 13. Sympatry and supposed gene
exchange between Maniola telmessia (Zeller,1847) and Maniola
halicarnassos Thomson, 1990 on the Bodrum Peninsula (SW.
Turkey) vs. evidence for their specific distinctness: two sides of
the same coin (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (A. OLIVIER
& J.G. COUTSIS), 60 p., 2 kleurenplaten, 27 tekstfiguren, 16
tabellen......................................................................................................................... 11,50 €
8. Gillard, M., 2005. – Les papillons migrateurs de Belgique. 160 p.............................. 17,00 €
9. Lijst van boeken en tijdschriften aanwezig in de bibliotheek van
de Vlaamse Vereniging voor Entomologie te Antwerpen. ............................................ 2,00 €
10. Catalogus Antwerpse Lepidoptera (A. JANSSEN), 232 p. ............................................ 20,50 €
11. The Butterflies of the Greek island of Rhodos (A. OLIVIER)
Taxonomy, Faunistics, Ecology and Phenology 250 p................................................ 36,00 €
Inbinden van boeken en tijdschriften (richtprijs): 16,00 €
Deze publicaties kunnen besteld worden door het gepaste bedrag over te schrijven op volgende
rekening:
IBAN: BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2, met
vermelding van het gewenste.
Bestelt U op deze wijze, dan worden geen portokosten aangerekend.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wenst u lid te worden of kent u iemand in uw omgeving die lid wenst te worden,
gebruik dan onderstaand formulier of gebruik de inschrijvingsmogelijkheid via
onze website: www.phegea.org
Vlaamse Vereniging voor Entomologie
Inschrijvingsformulier
invullen met drukletters a.u.b.
Ondergetekende wenst lid te worden van de V.V.E. met ingang van het jaar: .......................
Naam: .............................................................
Voorna(a)m(en): ........................................................................
Geboortedatum: .............................................
Beroep: ......................................................................................
Adres:Straat en nummer (bus): ..................................................................................................................................
Postnummer en gemeente: ..................................................................................................................................
Land: ........................................................
Telefoonnummer: ......................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................
Specialiteit of interessegebied: ..................................................................................................................................
Ik aanvaard de reglementen van de V.V.E. en ben bereid de jaarlijkse contributie te betalen.
Gelieve, gelet op de wet op de privacy, aan te duiden of de gegevens
(naam, adres, telefoonnummer, e-mail en specialiteit) mogen gepubliceerd
worden in het mededelingenblad.
Datum : ...........................................................
□ JA
□ NEE
Handtekening : ..........................................................
(Ingevuld terug te sturen naar de secretaris van de V.V.E.,
Willy De Prins, Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal. [email protected]).