"Kamerbrief over de voorgenomen overname van

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA ’s-GRAVENHAGE
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Telecommarkt
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag
Datum
Betreft
29 januari 2014
Voorgenomen overname van Ziggo door Liberty Global
Geachte Voorzitter,
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez
Ons kenmerk
DGETM-TM / 14016739
Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken
(d.d. 29 januari 2014) treft u hierbij mijn reactie aan op de voorgenomen
overname van Ziggo door Liberty Global.
Op maandag 27 januari hebben het bedrijf Liberty Global en Ziggo in een
gezamenlijk opgesteld persbericht bekendgemaakt dat Liberty Global
telecomaanbieder Ziggo wil overnemen. Het persbericht vermeldt dat Liberty
Global de steun heeft van het bestuur en de Raad van Commissarissen van Ziggo.
Liberty Global is al actief in Nederland via haar dochterbedrijf UPC. Het Europese
hoofdkantoor van Liberty Global is gevestigd in Amsterdam.
De overname past in een consolidatieslag die momenteel op de Europese
telecommunicatiemarkt plaatsvindt. Schaalgrootte levert bedrijven
kostenvoordelen op. Dit is relevant in een markt waar grote investeringen in
netwerken en systemen gedaan moeten worden om de almaar groeiende vraag
naar capaciteit en nieuwe diensten aan te kunnen. Ook Ziggo en Liberty Global
geven aan met de overname synergievoordelen te verwachten.
De combinatie van Ziggo en UPC betekent in Nederland een transformatie van
twee grote regionale spelers naar een speler die op vrijwel landelijke schaal
telecommunicatiediensten aan consumenten kan aanbieden. Qua concurrentie op
de consumentenmarkt ontstaat daarmee naast KPN een tweede landelijke speler
met een eigen vast netwerk waarover zowel internet, televisie als telefonie
worden aangeboden.
De mededingingsautoriteit ACM of de Europese Commissie zal de overname
toetsen op de gevolgen voor de concurrentie. Dit zal zowel gebeuren op de
effecten voor de mededinging tussen telecombedrijven onderling als op wat het
betekent voor de versterkte positie van de gefuseerde kabelaars ten opzichte van
content-leveranciers die via de kabel hun programma’s doorgeven richting
consument. Waar nodig zal de mededingingautoriteit eisen stellen aan de
fusiepartners om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van een te sterke
marktpositie.
Pagina 1 van 2
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Telecommarkt
DGETM-TM / 14016739
Na goedkeuring door de mededingingsautoriteit ACM of de Europese Commissie
en de Autoriteit Financiële Markten ligt een beslissing over de verkoop van
aandelen Ziggo uiteindelijk bij de aandeelhouders.
Publieke belangen zijn geborgd door bestaande wet- en regelgeving. Een
eventuele nieuwe aanbieder moet hier uiteraard aan blijven voldoen. De
toezichthouders ACM en Agentschap Telecom blijven erop toezien dat de belangen
van consumenten, zakelijke klanten en andere aanbieders van
communicatiediensten worden behartigd.
(w.g.)
H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
Pagina 2 van 2