Weekendkrant 2014-08-29 8MB - Archief kranten

Duin- en Bollenstreek
29 - 8 - 2014
Diamant
Lenteklokjes
hebben nog plek
Dichter
oplage 80.045 exemplaren
20 pagina's
Net als op de tv
‘Een oase van rust voor sporeve
en culinaire ontspanning.’
Lifestylebeurs Goed Leven in de
Bollenstreek 6 & 7 september
Weekmenu € 25,00
(vrijdag 29 augustus t/m donderdag 4 september)
Bretonse vissoep met
knoflookcroutons
Gegrilde kalfsmedaillons met kletskop
van chalet rouge
Diverse sorbejs met roodfruitsoepje
Madiwodo-schotel € 10,50
Kip cordon rouge -gevuld met salami
en gorgonzola- met risoo
De Lenteklokjes bij een optreden in
Park Rusthoff (Foto: pr).
(Ma. 1 sept - do. 4 sept)
recht
Lekkersteijkge
erhout
Noordw r 2014!
ai
lin
Cu
sassenheim - Maandag 1 september
start Kinderkoor de Lenteklokjes
in lokaal 13 van Het Onderdak in
Sassenheim weer haar repetities.
Onder leiding van dirigent Maarten van Wijk zullen weer nieuwe,
leuke liedjes worden ingestudeerd. Daarnaast wordt er regelmatig opgetreden. In de diverse
leeftijdsgroepen is er nog plek
voor nieuwe stemmen. Belangstellenden kunnen vrijblijvend
een keer komen kijken én meezingen. Meer informatie op www.
delenteklokjes.nl of bij Bernadet
van Vliet (0252-544859) of Marian
Rutgrink (0252-217386). x
Tespellaan 53 Noordwijkerhout
T 0252-241333 www.tespelduyn.nl
lisse - Tientallen jongeren tussen de 8 en 15 jaar vermaak-
ten zich woensdag prima op de mini wipe-out bij De Greef
in Lisse. Veel vriendengroepen hadden zich samen aangemeld en moedigden elkaar dan ook enthousiast aan. "Kom
op Sem, rennen! Rennen!!" Het was die dag weer helemaal
zomer, dus al snel stonden de meeste kinderen in badpak
en zwembroek. Net zoals de grote wipe-out op tv stond ook
deze minivariant in het teken van het afleggen van storm-
banen. Op het parkeerterrein van De Greef waren twee
grote luchtkussens geplaatst, compleet met de beruchte
rode ballen. Deelenemers moesten klauteren, klimmen,
springen en zich over en door diverse obstakels wurmen.
En dat zo snel mogelijk. Verder waren er kleinere spellen als
de waterwip. Een nat pak gegarandeerd. De mini wipe-out
werd georganiseerd door Jongerenwerk Lisse (JOL) en was
gratis (Foto: Lia in 't Veld). x
Bedenkingen bij partner
wethouder als raadslid
noordwijk - Tijdens de raadsvergade-
Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet
tel.: 071 3643434
of bezoek
buijzepers.nl/verspreiding
ring van afgelopen woensdag werd
Menco Wiersema geïnstaleerd als
nieuw raadslid namens PvdA/GroenLinks. Hij volgt de eerder opgestapte
Wil Slats op. Het feit dat Wiersema
getrouwd is met wethouder Marie
José Fles zorgde bij de aankondiging
van zijn voordracht voor het zomerreces direct al voor de nodige reacties en
bedenkingen. Het werd in de raad dan
ook geen hamerstuk.
door Harm Dragt
Al snel werd duidelijk dat geen van
de partijen, ook zijn eigen partij niet,
positief was over de ontstane situatie. Dat stond los, zo zei men, van de
individuele kwaliteiten van de twee
betrokkenen. Die waren boven elke
twijfel verheven. Het CDA en Noordwijk Zelfstandig brachten een motie
in waarin ter besluitvorming werd
voorgelegd om de zittingsperiode
van Wiersema te beperken tot 1 januari 2015 met daarna een maximale
uitloop tot twee maanden. Verder
wilden de indieners dat hij zich zou
onthouden van debat en woordvoerderschap over zaken die te maken
hebben met de portefeuille van
zijn echtgenote. En dat hij zich zou
onthouden van stemmen wanneer
er sprake zou zijn van maar enige
schijn van belangenverstrengeling.
Volgens Peter Bockhove was het
helemaal niet mogelijk om een gekozen raadslid door andere partijen te
vragen om vervroegd op te stappen.
"Dat is een zaak van de eigen partij
om dit soort afwegingen te maken",
zo zei hij. En zelfs als in dit geval
de PvdA daarop zou aandringen dan
kon Wiersema op persoonlijke titel
ervoor te kiezen om los van de PvdA
aan te blijven.
Roberto ter Hark (VVD) zei het ook
moeilijk te hebben met de situatie want hadden beide echtelieden
elkaar bij de huwelijksbelofte niet
eeuwige trouw beloofd en kon er
daardoor wel sprake zijn van objectieve opstelling tussen beide betrokkenen? De ingediende motie, die
overigens geen meerderheid kreeg
en dus werd verworpen, leidde tot
een emotionele reactie van Wiersema richting voornamelijk Jan de
Ridder. Hij zei dat hij op eigen initiatief met alle partijen en dus ook
met het CDA contact had gezocht
om alles goed uit te praten. Hij zei
daarin nadrukkelijk te hebben aangegeven dat hij een rustige en teruggetrokken rol zou spelen waar het
de portefeuille van zijn echtgenote
aangaat. Dat de motie alsnog werd
ingediend zei hij te voelen als een
teken van wantrouwen. Jan de Ridder benadrukte daarop dat zijn partij
de motie had ingediend omdat deze
positief en constructief wil opereren
met alle leden van de raad. En dat
de motie veel vriendelijker bewoordingen kende dan hetgeen in de
gesprekken allemaal aan de orde
was geweest. Verder wees hij erop
dat hij met Wiersema een goede
verstandhouding had, heeft en zal
houden. Ondanks deze uitspraak
zei Wiersema te blijven zitten met
een naar gevoel over de ingediende
motie. Overigens zeggen zowel zijn
partij de PvdA als hijzelf dat hij het
raadslidmaatschap maar tijdelijk
gaat uitoefenen. Er wordt gezocht
naar een geschikte opvolger die
gelet op de combinatie en het raadslidmaatschap van PvdA-ster Carry
Cramer logischerwijs uit de gelederen van Groen/Links zal komen. x
Teylingen
www.rutgrinkhoveniers.nl
2
Tai Chi
Gratis open dagen
en proeflessen!
(Chinese bewegingskunst
voor jong en oud)
HYUNDAI
ONDERHOUD
autobedrijf-reijerkerk.nl
GREVELINGSTRAAT 75
LISSE TEL.0252-413059
LID BOVAG
ook open ma-vr 19.00 tot
20.00 uur
Den Haag/Benoordenhout
Gymzaal Oranje Nassauschool, Weissenbruchstraat 119
OPEN DAG: Zat 6 september 11-15 u
PROEFLESSEN: Woe 3 en 10 september 19-20 u
Start nieuwe cursus: woe 17 september 19.00-20.30 u
Wassenaar
Gymzaal Den Deylschool, Fabritiuslaan 2
STALLING
Caravan,Vouw/bagagewage
CAMPER BOOT OF AUTO
Afgesloten stenen ruimte,
voor jaar of halfjaar.in
Hillegom
Tel 0653147967
OPEN DAG: Zon 7 september 15-18 u
PROEFLESSEN: Ma 1 en 8 september 20-21 u
Start nieuwe cursus: ma 15 september 20.00-21.30 u
www.kinsantaichi.nl
Info/aanmelding: Hanneke Verduyn
Tel. 06 44570694/(070) 3204198
e-mail: [email protected]
cursus
KUNST-
SCHILDEREN
bij Ed. Pijlman
wie echt wilt leren
schilderen kan zich nu
opgeven voor nieuw
seizoen. 06 40 14 11 29
atelier te Sassenheim
,IXPIZIREPWSQ[IKLSIOSQMOXLYMW#
û6OLGü!û!LSûIKûERGENSûEENûHEKELûAANû
HEBûDANûZIJNûHETûWELûDIEûZONNIGûGELEû
BORDENûDIEûMIJûVERTELLENûDATûIKûNIETû
RECHTDOORûMAGûMAARûDATûIKûVANWE
GEûEENûOFûANDEREûWERKûINûUITVOERINGû
OMû MOETû RIJDENû %Nû DATû TERWIJLû IKû
MIJNûREISSCHEMAûZOûKEURIGûOPûORDEû
HADû(ETûBRENGTûMIJûHEINDEûENûVER
REû ONDERWIJLû ONGEDULDIGû TRAPPENDû
OPûHETûGASPEDAALû7ANTûIKûWILûAAN
KOMENû)KûWILûOPûMIJNûBESTEMMINGû
ZIJNû%NûWELûZOûSNELûMOGELIJK
-AARûSOMSûALSûIKûEENûGOEIEûBUIûHEBû
GLIMLACHû IKû $Eû IRONIEû -IJNû EIGENû
LEVENû INû OGENSCHOUWû NEMENDû ZIEû
IKû ENKELû VLUCHTSCHEMASû VERHUIS
WAGENSû ONVERWACHTEû ENû BEENBRE
KENDEû ONTMOETINGENxTERWIJLû IKû
TOCHûSLECHTSûWILûTHUISKOMEN
%NûZOûNUûENûDANûBEGINûIKûAANûDIEûBE
STEMMINGûTEûTWIJFELENû7AARûWASûIEû
OOKûALWEERûJAûWATûWASûEIGENLIJKûDEû
JUISTEû NAAMû VANû DIEû BESTEMMINGû
-OETû IKû NOUû DEû ROTONDEû VOORû EENû
KWARTû NEMENû OFû NUû JUISTû NIETû /Fû
ERGERû HEBû IKû ONDERWEGû EENû AFSLAGû
GEMISTû :Oû DWAALû ENû DOOLû IKû MIJNû
RUGZAKûMETûDEûSTAPûVERZWARENDûMETû
ALLERLEIû ONVOORZIENEû SCHATTENû %Nû
METûMIJûVELEN
$EûWERELDVERMAARDEûPRIESTERû(ENRIû
.OUWENûHEEFTûEENûSCHITTERENDûBOEKû
GESCHREVENû OVERû ALû DIEû OPBREKENDEû
ENûSOMSûOOKûBAANBREKENDEûWEGENû
DIEû WIJû INû ONSû LEVENû TEGENKOMENû
(ETûHEETû%INDELIJKûTHUISû%IGENLIJKûISû
HETû ÍÍNû LANGEû PERSOONLIJKû GEÓNSPI
REERDEûMEDITATIEûOPûHETûWEERGALOZEû
SCHILDERIJûVANû2EMBRANDTû
$EüTERUGKEERüVANüDEüVERLORENüZOON
7IEû BENû IKû "ENû IKû DIEû AANTREKKE
LIJKû AVONTUURLIJKEû ZOONû DIEû DEû WE
RELDû INTREKTû /Fû BENû IKû DEû STIEKEMû
VERONGELIJKTEûBROERûDIEûTHUISûBLIJFTû
MOKKENDûTOEZIENDûHOEûMIJNûJONGSTEû
BROERû GEWOONû WEERû FEESTELIJKû ONT
HAALDûWORDTûNADATûHIJûNOTAûBENEûDEû
ERFENISûHEEFTûVERKWANSELDû/FûNOGû
SPANNENDERûBENûIKûDEûVADERûDIEûBE
STEMDûISûOMûANDERENûWELKOMûTEûHE
TENû MIJNû ARMENû GASTVRIJû GEOPENDû
/FûENûIKûSLUITûDATûZEKERûNIETûUITûBENû
IKûALLEûDRIEûTEGELIJK
(OEûHETûOOKûZIJûOFûDEûBORDENûNUû'û
(ûOFû+ûZEGGENûZEûVERTELLENûMIJûIETSû
WAARûMIJNûENûUWûRUSTELOZEûHARTûHETû
ZOEKENûMAGû
:IEýOOKýWWWKARINMELISNLý
#URSUSýBEGINTýýSEPTEMBERýAAN
TALýDEELNEMERSýISýBEPERKT
4HUISKOMENû ISû OOKû MOGELIJKû ONDERû
INDIVIDUELEû PERSOONLIJKEû BEGELEI
DING
.EEMý DEELý AANý VIJFý AVONDENý REI
ZENý LANGSý DEZEý WEGENý OPý WEGý
NAARýHUISý
6OORýAANMELDINGýENýNADEREýINFOR
MATIEý+ARINý-ELISýý
OFýKARINMELIS PLANETNLý
Wij verkopen alle merken
SCOOTERS
!
"
#
#
$#
%&
"
'(
)*
+
$
%
$ %
$#
" , %#&"
-
$ . , %#&"
nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.
vanderham-trading.com
tevens onderhoud en
schade-reparatie.
Van der HamTrading,
Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.
Wij verkopen alle merken
in Noordwijkerhout
SCHILDEREN
cursus start in september
ma/do-avond /vrij-ochtend
info : docente
Ellen van Randeraat
tel. 0252373375
www.randeraat.eu
voor goed en
GOEDKOOP
auto onderhoud en
reparaties
Render;s garage
s;Gravendamseweg 69 G
2215 TG Voorhout
06-55567172
ma t/m vr 08.00 t/m18.00
SCOOTERS
nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.
vanderham-trading.com
tevens onderhoud en
schade-reparatie.
Van der HamTrading,
Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.
COACHING
“Zo ben ik nu eenmaal” Of
toch liever vrijer,
zelfverzekerder,
assertiever, minder
perfectionistisch… Dat
kan: investeer in jezelf!
Joan Verdegaal, Warmond,
06-15516765,
www.verdegaalcoaching.nl,
[email protected]
ASSERTIEF
Opkomen voor jezelf, weg
met die onzekerheid!
Training 28e editie!
Zes dinsdagavonden, kleine
groep, start 30 september,
€ 225. Joan Verdegaal,
Warmond, 06-15516765,
[email protected],
www.verdegaalcoaching.nl
YOGA
voor volwassenen
woensdagavond 18-30jr
donderdagavond alle
leeftijden. 19.00 -20.15 u
Vennestraat 5 Lisse.
5 LESSEN VOOR € 30,=
bij aanmelding in
september.
meer info:
www.lijfenwijsheid.nl
PEDICURE
DE HOOGSTE PRIJS
IN DE REGIO
INK.PRIJZEN OP
WEBSHOP
WWW.JUWELIERTKAPTEIN
OEGSTGEESTERWEG 40
2231AZ RIJNSBURG
TEL:071-4022143
TE HUUR:
KUNSTGEBIT
bedrijfsruimte
ook geschikt als
hobby/werk ruimte
in Noordwijkerhout
opp:12,5 x 4 =50m2
zelfstandige ruimte met
overheaddeur.
huurprijs: 275€ per maand
info: 06-20896543
Gratis inloopspreekuur
2 september 2014
van 19:30 tot 20:30 uur.
Voor ondernemers en
particulieren.
INKOOP
Liduina Voetverzorging
Komt bij u thuis in
Lisse/Lisserbroek e.o.
Lid Provoet en opgenomen
in Kwaliteitsregister
Pedicures.
Basisbehandeling
(duurt ongeveer 45
minuten) kost EU 23,00.
06-57628987
SLOOPGOUD
stuk?
Voor alle reparaties en
aanpassingen aan uw gebit.
Kunstgebitservice
Carl Verschoor
Kan ook gehaald en
gebracht.
Tel.nr 0252-519713
Lisserbroekerweg 61
Lisserbroek
POOLS
aannemmersbedrijf
Aftimmering en
schilderwerk.
Badkamers, toiletten,
keukens, wanden,
plafonds, water en
elektra.Overige klussen.
Vrijblijvende offerte.
Tel. 06-43186576
www.sekula.nl
Boekerslootlaan 15/17, 2201 BT Noordwijk
(071) 36 158 78 www.kom-advocaten.nl
email: [email protected]
YOGA
Aangeboden:
PENSIONKAMER
in Sassenheim, voor een
enkele nacht of langere
tijd (studentenkamer).
Bel voor info: 06-10480098
Hatha Yoga:
beweging-ademhaling
Mindfulness meditatie
Start ma.avond 8
september
19.00 en 20.15 uur
Noordwijk aan Zee
Heleen Hebly
06 39121415
071 3611133
(Bereikbaar 18 00-19 00)
Zonnepanelen
Te huur in centrum
Noordwijk aan zee
ing. Mitchell van der Meij levert u een
zorgeloze installatie.
GARAGEBOX
met elektriciteit en
verlichting,
ca. 6 x 3 meter
info: 0653244596
YOGA
in Noordwijkerhout
GRATIS PROEFLES
Toegankelijke 55+ les op
do-middag in Puyckendam.
Yoga volw. en gevorderden
op do-avond in speelzaal
Prinsenhofschool. Info:
[email protected]
06-52663213
www.whyoga.nl
KERAMIEKLES
begint 17 sept. in
BIBkunstschuur
Lisse/Hillegom
voor beginners en
gevorderden
wo.avond 19.30-22.00
za.middag 13.30-16.00
Info: Ada van Werkhoven
06-52247656
www.bibkunstschuur.nl
Al honderden referenties in de buurt.
Scherpe prijzen voor A merken.
Vraag gratis een offerte aan voor uw situatie!
Bel: 06-23504173, of ga naar:
www.mitchellvandermeij.nl
Nieuws
vrijdag 29 augustus 2014
Bollenstreek scoort slecht
op privacy zorgontvangers
streek - Uit recent extern onderzoek
in veel gemeenten blijkt dat het in de
aanloop naar de overdracht van taken
naar de gemeenten lang niet overal
goed gesteld is met de privacy van
de zorgontvangers in Nederland. Dat
is helaas ook het geval in onze regio
want alle gemeenten in de Duin- en
Bollenstreek blijken slecht te scoren.
Op 1 januari volgend jaar zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor
drie taken die voorheen onder het
Rijk vielen. Het betreft zorg, jeugd
en werk en inkomen. Momenteel
wordt er door de lagere overheden
hard gewerkt om die taken, waar
heel veel bij komt kijken, naar behoren te gaan uitvoeren. Zoals bekend
is er in ons land heel veel te doen
rond zaken waar privacy aspecten
bij aan de orde zijn. Er hoeft maar
dit te gebeuren en de Kamervragen
rollen via de media over ons heen.
Bij zorg is privacy een vitaal aspect
en dus is er alles aan gelegen om
juist daar uiterst zorgvuldig mee
om te gaan.
In de huidige overdrachtsfase blijkt
dat niet goed te gaan, zo toont het
onderzoek aan. De uitkomst dat alle
bollengemeenten in de slechtste
categorie zijn terechtgekomen is
verklaarbaar omdat ze op dit dossier samen optrekken en het dus
vreemd zou zijn dat sommigen het
wel goed doen en de anderen niet.
Maar het feit dat alle gemeenten
in de Duin- en Bollenstreek hierop
slecht blijken te scoren is op zich
een zaak waarvoor de alarmbellen
wel af dienen te gaan.
Verantwoordelijk wethouder in
Noordwijk, Marie José Fles, heeft de
uitkomsten van het onderzoek ook
gezien. Ze zegt op dit moment meer
vragen te hebben dan antwoorden.
"Er is overleg gaande onder andere
met het betrokken ministerie en
de samen optrekkende gemeenten
over de bevindingen. En natuurlijk
gaan wij handelend optreden wanneer daar reden voor is." x
weekendkrant 3
Echtpaar Henzen-Diesch zestig jaar getrouwd
"Kees doet iedere week
krulspelden in mijn haar"
Noordwijk gaat slachtoffers
Wereldoorlogen herdenken
voorhout - Dinsdagmiddag zat de
huiskamer van het echtpaar HenzenDiesch gezellig vol met kinderen,
kleinkinderen en pers, in afwachting
van het bezoek van de burgemeester.
Kees en Rie Henzen, beiden 86 jaar,
vierden dat ze zestig jaar getrouwd
zijn. Groot feest met familie en vrienden was al gevierd in het weekend bij
La France in Oegstgeest.
door Tineke Bos
- In haar vergadering
van afgelopen woensdag heeft de
gemeenteraad van Noordwijk opnieuw
gesproken over een herdenkingsplechtigheid voor alle oorlogsslachtoffers die tijdens de Wereldoorlogen
I en II op Noordwijks grondgebied zijn
gevallen en gevonden. Besloten is om
de eerste herdenkingsplechtigheid
dit jaar op 25 september te houden.
noordwijk
door Harm Dragt
Om voor september te kiezen heeft
te maken met een groot maritiem
drama dat kort na het uitbreken
van WO I voor de Nederlandse kust
plaatsvond. Op 22 september werden kort na elkaar drie Britse pantserkruisers, de Aboukir, Cressy en
de Hogue door de Duitse onderzeeër
U9 getorpedeerd. Hierbij kwamen
1459 officieren en manschappen
om het leven. Toegesnelde boten
konden 837 opvarenden redden.
Omdat het dit jaar precies honderd
jaar geleden is dat WO I begon, zijn
er veel herdenkingen waaronder
een in Groot Brittannië die op 22
september plaatsvindt. Daar zullen ook veel mensen bij aanwezig
Laten afmatten door een
professionele instructeur?
Dat kan bij:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
De plek tussen afrit 17 en 18 op de
Koningin Wilhelmina boulevard
waar de gemeente Noordwijk een
monument voor gevallenen uit beide
Wereldoorlogen heeft voorzien (Foto:
Harm Dragt).
zijn die ook voor de Noordwijkse
plechtigheid op de uitnodigingslijst staan. Daarom is uitgeweken
naar 25 september om nabestaanden, representanten van ambassades van de betrokken nationaliteiten en vertegenwoordigers van de
kustgemeenten van Katwijk tot en
met Ameland te kunnen ontvangen. Laatstgenoemde groep heeft
te maken met het feit dat alle, in
die gemeenten gevallen en gevonden oorlogsslachtoffers in 1920 in
Noordwijk zijn herbegraven.
Burgemeester Jan Pieter Lokker had
nog wel een nieuwtje voor de raad.
Niet Spotters Hill bij het Palaceplein
- zoals eerder in de raad was besloten - wordt de plek waar het herdenkingsmonument komt, maar
een plek tussen afrit 17 en 18 op de
Koningin Wilhelmina boulevard.
De reden is dat het Hoogheemraadschap van mening is dat het 3000
kg zware monument op Spotters
Hill voor schade kan zorgen aan de
plaatselijke zeewering.
De nieuwe herdenking is in goed
overleg met het comité 4 en 5 mei
en andere betrokkenen tot stand
gekomen. Er was in de raad en het
college brede lof voor de voortvarende wijze waarop deze nieuwe
herdenking
was
gerealiseerd.
Immers met een motie van CDA en
de Progressieve Combinatie was het
initiatief slechts enkele maanden
hiervoor - in januari van dit jaar
- op de raadstafel gebracht. x
"Ik had de zenuwen," vertelde Rie,
"want het regende steeds, maar
gelukkig scheen zondag de zon
zodat we ook buiten konden zitten."
Het echtpaar oogt nog opmerkelijk
fit; om beurten vertellen ze over
hun leven samen: "We kunnen ons
nog prima redden en we hebben het
goed samen. We zijn maatjes, doen
veel samen maar niet alles, hoor.
We doen samen het huishouden en
Kees doet iedere week krulspelden
in mijn haar, dat doet íe al vijftig
jaar," lacht Rie.
Hoe ze elkaar hebben leren kennen,
vertelt Kees: "We zaten in de bus naar
een demonstratie van de gymnastiekvereniging en toen heb ik haar
goed kunnen bekijken. Ik dacht: dat
is nou een vrouw waar ik wel wat in
zie, fatsoenlijk en betrouwbaar." Op
haar beurt vond Rie hem: "Knap en
slank en dat is hij nog steeds! Een
paar maanden later fietste ik door
het dorp en toen kwamen we elkaar
weer tegen; hij vroeg of hij mee
mocht fietsen. Ik woonde in Veenendaal en hij in Rhenen, na ons trouwen hebben we eerst ingewoond en
in '58 kregen we zelf een huis. Kees
zat in het verzekeringswerk en toen
Burgemeester Anne-Lize van der Stoel kwam het diamanten echtpaar HenzenDiesch dinsdag feliciteren (Foto: Tineke Bos).
Nationale Nederlanden naar Utrecht
ging, moesten wij mee verhuizen.
We hadden inmiddels vier kinderen,
twee dochters en twee zoons en we
kregen een ruime flat in Scheveningen. Dat was wel een grote overgang,
want daar hadden we geen tuin.
Vaak gingen we naar het strand met
de kinderen. In '99 zijn we hier in
Voorhout komen wonen, in de buurt
van twee van onze kinderen. Daar
moesten we eerst weer wennen aan
de stilte, maar we zitten hier fijn. 's
Zomers zijn we veel in de tuin, Kees
kweekt prachtige hosta's."
Gevraagd naar een bijzondere herinnering, zegt Rie: "We zijn vlak na
elkaar jarig en dat vieren we dan
met zijn allen. Iedereen komt, de
kinderen en onze tien kleinkinderen. Dat is altijd erg fijn!"
Burgemeester Anne-Lize van der
Stoel arriveert met felicitaties
namens de gemeente, bloemen en
bonbons. Het fotoboek over zestig
jaar huwelijk wordt bekeken en herinneringen worden opgehaald: "Kees
speelde trompet bij het muziekkorps
en op de avond van onze trouwdag
speelden ze met zestig man een
serenade in de straat! En we deden
altijd veel aan sport: atletiek, hardlopen. De kinderen en kleinkinderen
ook trouwens." Rie gaat ook nu nog
elke week volksdansen en Kees mag
graag klaverjassen. Ze kijken al uit
naar hun 65-jarige trouwdag. x
Hondenwandeling
voor Spaans asiel Zwemvierdaagse
in De Schelft
noordwijk - Zondag 7 september
wordt in Noordwijk de 'Dogs for
Dogs Beachwalk' georganiseert.
De wandeling start om 12.00 uur
bij strandpaviljoen Take 2 aan de
Koningin Astridboulevard (afrit
1). Deelname kost € 7.50 per hond.
De opbrengst van de wandeling en
de aansluitende verloting gaan
naar het asiel van de Nederlander
Peter Koekebakker in het Spaanse
La Linea. Ruim negen jaar geleden
heeft hij daar een dodingsstation
opgekocht en dit omgebouwd tot
een asiel. Koekebakker heeft op
dit moment ruim 600 honden in
zijn asiel zitten. Meer informatie:
www.dogsfordogsbeachwalk.nl. x
noordwijkerhout - Van maandag 15
tot en met vrijdag 19 september
vindt in het Noordwijkerhoutse
zwembad De Schelft voor de derde
keer de zwem4daagse plaats.
Elke dag kan er tussen 18.30 en
20.00 uur worden gestart voor de
afstanden 250, 500 en 1000 meter.
De laatste avond is er tot 21.30 uur
een gezellige afterparty. Iedereen
met minimaal een zwemdiploma
A kan meedoen. De kosten zijn €
7,50 per persoon. Inschrijven kan
bij de receptie van De Schelft en
online via www.noordwijkerhoutinbeweging.nl. Meer informatie:
www.schelft.nl. x
CO LO FO N
De Weekendkrant verschijnt huis-aan-huis in Beinsdorp, Hillegom, Katwijk, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout, Valkenburg, Warmond en de Kaag.
Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, Postbus 8, 2200 AA Noordwijk.
Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: [email protected] Internet: www.buijzepers.nl.
Advertentieafdeling: René Heemskerk, Corrie Caspers, Ingrid van der Niet, Priscilla de Vries
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Redactie: Paul Alkemade en Gert Klok.
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.
Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzepers.nl/verspreiding
4
Na de vakantierust is er
op donderdagavond 11
september weer een
Administratiekantoor
BuroActie voor uw
AUTISMECAFÉ
BOEKHOUDING
thema is: Leven met
autisme
zie www.buroactie.nl
of bel
0626452560
info: www.autismecafe.nl
NISSAN PIXO
AUTOMAAT
Bouwjaar 09-2011
3650 KM !! alle optie's
Nieuwprijs € 14467,00
NU € 10500,00 !!!
1 JAAR BOVAG GARANTIE
autobedrijf-reijerkerk.nl
Grevelingstraat 75
2161 WE Lisse
tel.0252-413059
Voor
VESPA
scooters komt u bij
officieel dealer Arjan
Broekhof Scooters in
Noordwijk. Ruime voorraad
nieuwe en gebruikte
Vespa's. Ook onderhoud en
reparatie. Noordwijk
Losplaatsweg 7
071-3647100
www abscooters nl
Trilt of hobbelt uw auto?
Oplossing: balanceren bij Prins Techniek!
Trekt uw auto naar links of rechts?
Oplossing: uitlijnen bij Prins Techniek!
www.prins-techniek.nl
Telefoon 088 - 385 29 00
Keyserswey 14 - 16, 2201 CW Noordwijk
Nieuws
vrijdag 29 augustus 2014
Sportplannen
omzetten in daden?
weekendkrant 5
Na 35 jaar weer nieuw
album van Electric Blues
Beginnen doe je bij:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
Inloopochtend bij
Oud Sassenheim
- Donderdagochtend
4 september kan iedereen met
belangstelling voor de Sassemse
historie binnenlopen in de Witte
Zaal bij de Julianakerk aan de
Julianalaan te Sassenheim. De
Stichting Oud Sassenheim (SOS)
organiseert die ochtend tussen
10.00 en 12.30 uur haar maandelijkse inloopbijeenkomst. Leden
van het bestuur zijn aanwezig en
geven uitleg en antwoord op vragen. Elke tweede donderdag van
de maand is er op dezelfde locatie
tussen 19.30 en 21.30 uur ook een
inloopavond. De eerstvolgende is
op 11 september. Op deze avonden
kan men ook terecht voor vraagstukken met betrekking tot genealogie. Overigens stelt SOS foto- en
informatiemateriaal zeer op prijs.
Eenieder die dit soort documenten
in zijn bezit heeft, kan dit bij deze
gelegenheden ter inzage geven. x
katwijk - De gemeente Katwijk heeft
de inschrijving voor de 'Katwijkse
vrijwilligersprijzen 2014' geopend.
Er zijn drie inspiratieprijzen in verschillende leeftijdscategorieën, een
prijs voor een organisatie of project
en een aanmoedigingsprijs. Kandidaten kunnen tot uiterlijk vrijdag
10 oktober worden voorgedragen.
Voordrachtformulieren zijn aan te
vragen via [email protected] en
071-7600310. Vanaf begin september zijn ze ook af te halen bij het
gemeentehuis (Koningin Julianalaan 3), Welzijnskwartier (Callaoweg 1), VIP Katwijk (Hofstraat 13d
in Rijnsburg) en De Terp (Kerkweg
3 in Valkenburg). Uit het totaal
aantal genomineerden kiest een
deskundige, onafhankelijke jury
de winnaars. De feestelijke uitreiking vindt plaats tijdens het VIP
Café op 9 december. x
Sportspektakel
in Rijnsburg
noordwijk - Vijfendertig jaar na haar
debuut 'Still going strong' in 1979
brengt de Noordwijkse bluesband
Electric Blues weer een nieuw album
uit. 'Desert Pain' heet ie en op zaterdag 7 september zal ie op het Noordwijkse strand worden gepresenteerd.
Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Lola Brood,
dochter van de Nederlandse rock 'n
rolllegende Herman Brood.
'Desert Pain' werd afgelopen maart
opgenomen in The Box Studio's in
Katwijk. Het is een veelzijdig en
verrassend album geworden met
uiteraard veel blues, maar ook
ruimte voor 'ander' eigen werk
veelal gecomponeerd en geschreven door drummer/zanger van het
eerste uur Henk Vegt. De muziek
van de titelsong is van gitarist Aadje
Kreeft, de tekst van Henk Vegt. Het
nummer refereert aan het drama
dat zich afspeelde anderhalf jaar
na het overlijden in 1989 van gitarist Wendel Hillebrands. Het gemis
was voor zijn vrouw Patricia dermate groot dat zij besloot om in de
Noordwijkse duinen een einde aan
haar leven te maken en aan dat
van hun 4-jarig dochtertje Sabrina.
Vegt: "De chorus heb ik geprobeerd
vanuit haar gedachte te schrijven".
Het bijzondere verhaal heeft Dirk
Jan Booij geïnspireerd tot het ontwerp van de cover van het album.
Electric Blues beleefde haar hoogtijdagen in de jaren '70. De band
werd opgericht door Henk Vegt,
Bert Bulk en Wendel Hillebrands.
Dick van oosten kwam er later als
drummer bij en in 1974 werd mondharmonicavirtuoos Piétro Smeding
bij de band gehaald. Al snel werd
de band voor optredens gevraagd,
eerst in de Bollenstreek en later ver
daarbuiten zelfs tot in Duitsland. In
Noordwijk en directe omgeving had
de band veel trouwe fans die met
alle optredens meereisden. Gitarist
Wendel Hillebrands was voor die
tijd een ware bezienswaardigheid,
hij zag namelijk kans om de moeilijke en vooral snelle bluesrifs uit
zijn Les Paul gitaar te toveren, iets
wat toen (1970 en overgewaaid uit
GB) nog nauwelijks te zien was op
de Nederlandse podia.
Na jaren van inactiviteit repeteert
Familieweekend in Lisse
rijnsburg - Als start van het nieuwe schooljaar organiseert Come4Sports (onderdeel van Welzijnskwartier) op woensdag 3 september een spectaculaire sportspektakeldag op de ijsbaan van RIJC
in Rijnsburg (Sportpark Middelmors). De organisatie verwacht
zo'n 600 kinderen. De sportmiddag begint om 13.00 uur en zal
eindigen om 16.30 uur. x
Wel weer die leuke
broek aan kunnen?
lisse - Het eerste weekend van september is het Familieweekend in Lisse. Op
Afslanken doe je bij:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
Duidelijk contract
voorkomt ruzie
Jan de Koning voelt zich na het
overlijden van zijn vrouw Marie een
beetje verloren in hun grote woning,
een voormalige boerderij. Hij denkt
aan verhuizen. Zoon Niels wil de
woning graag overnemen, maar
heeft nog niet de middelen daarvoor.
Ze willen een contract op laten
stellen waarin wordt vastgelegd dat
Niels de woning koopt maar later
betaalt. Daarvoor maakt Jan een
afspraak bij de notaris.
Door Rob Timmers, notaris in Lisse
sassenheim
Inschrijving
vrijwilligersprijs
(ingezonden mededeling)
zaterdag 6 september is er op het Vierkant een Boekenmarkt. De vijftien kramen bieden een brede collectie boeken. Vanaf de Berkhoutlaan tot grofweg de
Albert Heijn in het Blokhuis vindt dat weekend de Auto Avenue plaats. Negen
autodealers tonen de nieuwste modellen en hebben leuke acties en prijsvragen. Kinderen kunnen zich zaterdag en zondag uitleven op de acht verschillende springkussens, verspreid over het centrum. Zondag 7 september is het
koopzondag en openen ruim tachtig winkels tussen 12.00 en 17.00 de deuren
(Archieffoto: Lia in 't Veld). x
Electric Blues (archieffoto).
Electric Blues sinds november
2011 weer wekelijks en met veel
enthousiasme in de boerderij van
Henk Vegt in Leiderdorp. De plek
van Hillebrands is inmiddels overgenomen door gitarist Aadje Kreeft.
Oprichters Henk Vegt en Bert Bulk
zijn er nog bij en ook Piétro Smeding is nog altijd van de partij.
Om de band nog wat meer body te
geven is voor de toetsen Edwin van
Schijndel toegetreden (ex-In Crowd)
en Ivan Verkerk op rhytmguitar. De
band treedt inmiddels ook weer op,
onder andere tijdens een jaarlijks
concert in novemer in de Heeren
van Noortwyck.
De presentatie van het nieuwe
album vindt 7 september plaats bij
strandpaviljoen Blu Beach. Aanvang
is om 15.30 uur. Lola Brood neemt
het eerste exemplaar in ontvangst.
De keuze is op haar gevallen omdat
Electric Blues een eigen bewerking
van het nummer 'Window of my
eyes' uit 1968 op haar album heeft
gezet. Volgens de band is het nummer van Herman Brood en Harry
(Cuby) Muskee het allerbeste Nederlandse nummer ooit geschreven. x
Bekernederlaag
voor Rijnvogels
katwijk - FC Rijnvogels kreeg afgelopen dinsdag in Leidschendam
een 2-1 nederlaag aan de broek
gesmeerd. De nederlaag tegen
RKAVV kondigde zich al aan voordat Sammy Zandbergen in the
dying seconds van dit duel nog
iets terug kon doen namens de
bezoekers. Twee doelpunten van
RKAVV aanvaller Markus waren
voldoende om de thuisploeg op
een riante 2-0 voorsprong te zetten. De Katwijkse tegengoal kwam
te laat om een nederlaag af te wenden. Een tegenvaller voor trainer
Hein van Heek, die vorig seizoen
met zijn ploeg nog wist door te
dringen tot de kwartfinales van
het districtsbekertoernooi. Die
kans is nog niet verkeken omdat
eerder met 2-0 werd gewonnen
van Alphense Boys. Aanstaande
zaterdag moet Rijnvogels bij
Voorschoten '97 andermaal winnen om het bekeravontuur voort
te kunnen zetten. x
De notaris begrijpt uit Jans verhaal dat
hij Niels een lening verstrekt. Om een
en ander goed op papier te kunnen
zetten, vraagt hij welke afspraken er zijn
gemaakt. Jan zegt dat ze dat verder
niet hebben uitgewerkt. ‘Ik maak me
niet zo druk over het de hoogte van
de rente en het terugbetalen van de
lening. Ik heb het geld niet nodig en
Niels kan de lening verrekenen met zijn
erfdeel. Mijn andere zoon Paul vindt
dit ook prima. Mijn jongens kunnen het
goed met elkaar vinden, dus dat komt
allemaal wel goed.’
Probleem
De notaris geeft aan dat het toch
belangrijk is dat de afspraken volledig
worden vastgelegd.
‘Doe je dat niet, dan kan dat leiden
tot problemen.’ De notaris noemt
als voorbeeld een onlangs bekend
geworden uitspraak van de rechtbank.
‘Dat ging ook om broers. In een
overeenkomst met de vader, kreeg de
jongste broer de woning toegewezen.
Omdat hij met die overname meer dan
zijn erfdeel kreeg en dus meer dan
zijn oudere broer, zou hij dat verschil
lenen en met een rentevergoeding
terug betalen aan zijn vader. De hoogte
van de rente zou nader vastgesteld
worden. Dat gebeurde niet. Na het
overlijden van de vader daagde de
oudste zoon zijn broer voor het gerecht.
Omdat de vader nooit meer op de
gemaakte renteafspraken terug kwam,
was de aanspraak op die rente echter
verspeeld. De rechter bepaalde dat de
jongste zoon alleen vanaf de datum van
overlijden van hun vader de wettelijke
rente van 3% moest betalen. De broers
spreken niet meer met elkaar.’
Oplossing
De notaris legt uit dat de relatie tussen
Paul en Niels nu heel goed kan zijn.
‘Dat is echter geen garantie voor de
toekomst. Ze kunnen ruzie krijgen,
Paul kan in geldnood komen, iemand
kan ziek worden, noem maar op. Ik
maak in de praktijk meer dan eens mee
dat afspraken met een zogenaamd
open einde veel problemen opleveren.
Als de afspraken vooraf duidelijk zijn
weet iedereen waar hij aan toe is.’ Jan
begrijpt de redenering van de notaris.
‘Als ik het niet goed regel, kan dat tot
ruzie leiden. Dat wil ik niet.’ Hij vraagt
de notaris een contract op te stellen
waarin alles geregeld wordt.
Deze rubriek wordt verzorgd door
mr. Rob Timmers, notaris in Lisse.
Tel: 0252 414008. Reacties:
[email protected]
Voor meer informatie:
www.notaristimmers.nl of op
facebook/NotariskantoorTimmers.
6
In dankbare herinnering aan alles wat zij voor
ons is geweest, delen wij bedroefd mede, dat op
bijna 103 jarige leeftijd is overleden onze lieve
moeder en oma
Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde;
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Jeremia 31 : 3 b
Verdrietig geven wij u kennis dat door de Heere
uit ons midden is weggenomen, onze lieve
moeder en oma
Catharina Maria Pennings-Cozijn
weduwe van Antoon Pennings
28 oktober 1911
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle zorg van
Dr. F.J. Böhn en het personeel van woonzorgcentrum Munnekeweij.
Catharina Alberdina van Waveren
Gerdie en Louis
Ank en Martien
Paula en Kees
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
weduwe van Bertus Kamerman
eerder weduwe van Hendrikus Stolker
24 september 1930
26 augustus 2014
Lisse: Bert en Joke Stolker-Baartman
Woudenberg: Carla en Jan Heijns-Stolker
Lisse: Henk en Marianne StolkerVarkevisser
Lisse: Harry en Cobie Stolker-de Vreugd
Zeewolde: Lennie en Matthijs NieuwenhuisStolker
Lisse: Corrie en Leo Maarssen-Stolker
Lisse: Ton en Elly Stolker-Hobo
Purmerend: Kees en Tina Stolker-Dammer
Lisse: Piet en Esther Stolkervan der Veek
Noordwijk: Bert Kamerman
Hillegom: Jannie Kamerman
Lisserbroek: Nico en Annalies Kamerman
Meindert Kamerman in herinnering
Noordwijk: Adrie en Wim Baalbergen
Kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Lisse, Woon-zorgcentrum “Rustoord”
Correspondentieadres:
Mendeldreef 249
2163 KH Lisse
Gelegenheid tot condoleren wordt gegeven
op D.V. vrijdag 29 augustus van 19.00 uur tot
20.00 uur in het verenigingsgebouw van de
“Salemkerk”, Crocussenstraat 2a te Lisse.
De rouwdienst zal gehouden worden op D.V.
maandag 1 september om 13.00 uur in de
“Salemkerk”, Tulpenstraat 35 te Lisse.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
begraafplaats “Duinhof”, Spekkelaan 12 te Lisse.
Geen bloemen.
27 augustus 2014
Munnekeweij
Via Antiqua 25, Noordwijkerhout
Correspondentieadres:
Herenweg 302 B, 2211 VE Noordwijkerhout
De gezongen Uitvaartmis zal opgedragen worden
op zaterdag 30 augustus om 10.30 uur in de
St. Victorkerk, Victorlaan 11 te Noordwijkerhout,
waarna wij haar zullen begeleiden naar haar
laatste rustplaats in het familiegraf op het kerkhof
aldaar.
Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten na de
begrafenis in het Victorhuis naast de kerk.
Leo vier jaar lang heb je zo je best gedaan,
maar jouw lichaam kon de slopende
ziekte niet weerstaan.
Nu heb je rust en geen vreselijke pijn,
in onze harten zal je altijd bij ons zijn.
Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven en de steun, die
wij mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na
het overlijden van mijn lieve zorgzame man,
onze zorgzame vader en schoonvader en trotse
opa.
Leonardus Hendricus
van Wieringen
Leo
Willen wij op deze wijze laten weten, dat uw
aanwezigheid bij het afscheid thuis en in de kerk,
de prachtige bloemen, de kaarten en brieven, de
woorden van troost een grote steun voor ons is
geweest. Hartelijk dank hiervoor.
Wagemaker
Hannie van Wieringen-van Dongen
Alexandra en Dave
Wesley, Brian, Chris
Martin
Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen
verzoeken wij u deze rouwadvertentie als
uitnodiging te beschouwen.
NATUURSTEEN BV
Voor een blijvende herinnering
Lieve Lesley
Het is vandaag 2 jaar terug dat je bent
verongelukt. Het is nog steeds zo onwerkelijk..
We willen graag dat je weet, dat we veel van je
houden en heel erg missen. Je bent mijn zoon,
mijn grote broer, ons neefje en goede vriend voor
altijd.. Voor altijd bij ons in gedachten en hart..
Veel liefs,
Mama, Fabian en Noah, Barry, Danny en Jamie
Na een tragisch ongeval werd op 21 jarige
leeftijd onze lieve kleinzoon “Lesley” ons
afgenomen.
Die avond zullen wij nooit vergeten, woede,
machteloosheid en verdriet..
Lieverd, weet wel dat we je heel erg missen..
je glimlach, je spontaniteit en je grapjes.
Lieve Lesley, je zal altijd in ons hart zijn..
Veel liefs en knuffel,
Opa en Oma Langbroek
Specialist in gedenktekens
grote sortering op voorraad en een korte
levertijd met vakmanschap
Kenauweg 31 (Stevenshof) 2331 BA Leiden
Telefoon 071-5760455
www.wagemakernatuursteen.nl
Lid van algemene Nederlandse bond van
natuursteenbedrijven
Uitvaartvereniging
St. Barbara
Noordwijkerhout
Voor een goed verzorgde
begrafenis of crematie
(ook voor niet-leden)
Herinnering
Hans Wierenga
28-8-1999
28-8-2014
We leven ons leven,
maar wel met veel minder glans.
Herinneringen blijven.
Verdriet ook.
Nog steeds... elke dag.
Uitvaartverzorgers:
C.B. van der Lans,
M. Balkenende-Goudkade
en D.C.P. van der Lans
U kunt ons dag en nacht bereiken
op tel.nr. 0252 - 411 366
Addy Wierenga-Luitjens
Jonna, Léonie en René Petit
Voor een blijvende herinnering.
Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in
natuursteen, glas, RVS en hout.
28-08-2006
28-08-2014
TREES
Met onzichtbare banden wordt men
het stevigst gebonden.
Deskundig en zorgvuldig, snelle levering.
Open ma. t/m za. 10-17 uur.
Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij
toegankelijk.
Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout
Telefoon: 0252 418912
E-mail: [email protected]
Uw adviseur
www.about.me/memorienatuursteen
Henri van Hardeveld
7
Uitvaartonderneming
Teylingen
Wilma Bleeker
Jollie Wildeman
Ankie Jochemsz
zorgzaam en betrokken
dag en nacht bereikbaar
tel: 06-30409466
Genade Bijbel
Graag nodigen wij u naar onze
samenkomst uit om te komen
luisteren naar de prediking waar
Gods genade centraal staat.
Ook zenden wij life op internet
uit op zondag en woensdagavond. Voor tijden, adres,
boekentafel e.d., kijk op
www.GenadeBijbel.nl
Genade Bijbel Gemeente
Sassenheim 0252 217180
www.uitvaart-teylingen.nl
[email protected]
vrijblijvend voorgesprek mogelijk
STALLING
Caravan,Vouw/bagagewage
CAMPER BOOT OF AUTO
Afgesloten stenen ruimte,
voor jaar of halfjaar.in
Hillegom
Tel 0653147967
cursus
KUNST-
* begraven
* cremeren
* rouwtransporten door binnen- en buitenland
* opbaring in eigen rouwkamers
* eigen parkeerterrein
* dag en nacht bereikbaar
Jacoba van Beierenlaan 4,
2171 CM Sassenheim, tel. 0252 -211843
E-mail: [email protected]
www.uitvaartverzorgingvliem.nl
LANCIA HAARTECHNIEK
SCHILDEREN
bij Ed. Pijlman Sassenheim
Als u echt wilt leren
schilderen zijn er nog
plaatsen seizoen 14/15
06 40141129
[email protected]
Hou je van zingen?
Passie voor muziek?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar
Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901
SCHILDERLES
Begin september
voor beginners en
gevorderden, 10 lessen.
Do.ochtend en vr.ochtend
van 9.30 uur tot 11.30 uur
in 't Onderdak Sassenheim.
Info: J. Kauffman
Tel.: 06 - 244 173 52
www.schilderkunstlokaal.nl
ADMINISTRACJ
GG uitvaartZORG
Goed Geregelde Uitvaarten
(Basic, Traditioneel en Volledig naar eigen wens!)
Overledenenzorg
Thanatopraxie (Balseming)
Strandplevier 14 • 2201 XK Noordwijk • T 06 – 10995360
• E: [email protected] • www.gguitvaartzorg.nl
Noordwijk oferuje:
prowadzenie ksiegowosci
firm jednoosobowych
ZZP, dodatki na dziecko,
dofinansowanie do
zlobka/swietlicy,zasilek
rodzinny, zasilek dla
bezrobotnych,porady
Tel.0616399395
Nazorg
24 uur per dag: 06 - 36222973
In de gehele Duin- en Bollenstreek
Nederlandse Kappersakademie
Wichelroedeloper
Chris Zoet geeft op
zat 6 sept workshop
wichelroedelopen in
Leiden
Nú inschrijven voor dag- of avondopleiding
futloos en moe?
kom naar Maliwan toe
thaitraditionele massage
heerlijke ontspannings
massage
Kost 18 euro pp info:
www.spirituelereizen.eu
in DEN HAAG (RIJSWIJK).
Erkende opleidingen. Studiefinanciering mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.kappersakademie.nl of bel 0900 - 8620.
Te huur
ZOMERHUISJE
26m2 1 persoon
200 mtr van strand
noordwijk
550 excl.
Tel 0629302723
Gemeubileerd
HIGH CLASS
mooiste v/d streek
www.thaimassage-maliwan.
nl
t.0252702480
Oosthoutplein 13
2215 vm Voorhout
ZOMER ACTIE
Voor al uw schilderwerk in
op en om het huis
15%korting op arbeidsloon.
Ook voor timmerwerk en
tuin deco zoals meubels en
schuttingen op maat
gemaakt kunt u bij ons
terecht. 06-142 295 48
ANDERSBETER
Op zoek naar een erkende
therapeut?
www.therapeutencollectiefandersbeter.nl
Doorgaans vergoed door
zorgverzekeraars
info: tel. 071-4030127
Tijdelijk
WOONRUIMTE
nodig? Gerenoveerde en
compleet ingerichte
bungalow tot april
beschikbaar voor
net stel of vrouw.
995,--. Incl. vaatwasser,
wasmachine, droger, etc.
0252-377791
VWKHWLFVWe[Y`
Praktijk voor
HSP
BEGELEIDING
www.ont-moet-jezelf.nl
Liesbeth Steup
[email protected]
SPORTSCHOOL
Fit & Shape, Alternatief
voor de mega sportschool.
Fitness, Spinning, Div
Groepslessen.Ook Personal
Training.2xgratis proefles
geen inschrijfgeld.
www.fitenshape.nl
0252-412270 Lisse
Omdat een uitvaart meer
is dan afscheid alleen...
Uw uitvaartleiders:
Annemarie Hazenoot &
Areen van der Plas
Hulp nodig in de
HUISHOUDING?
Fit & Shape, Alternatief
voor de mega sportschool.
Fitness, Spinning, Div
Groepslessen.Ook Personal
Training.2xgratis proefles
geen inschrijfgeld.
www.fitenshape.nl
0252-412270 Lisse
HOVENIER
Bas van Egmond
is een jong en dynamisch
bedrijf .Voor al uw
tuinwerkzaamheden volledig
gedeeltelijk tuinonderhoud
of aanleg ervan verzorgt.
Vanaf 18,50 per uur
Bel vrijblijvend na
17.30 uur op tel
0641932223
NETTE TUIN
tX X XCBSCBSBOPPSEXJKL OM
• De tandartspraktijk waar eerst geluisterd en gepraat word
voordat u in de behandelstoel gaat zitten.
13.30 - 17.00 uur van maandag tot donderdag.
Dag & nacht bereikbaar:
071 364 6006
U I T VA A R T V ER ZO R G I N G N O O R DW I J K
tandheelkundige
praktijk
• Voor afspraken kunt u bellen van 09.00 - 12.30 uur en
SPORTSCHOOL
Maatwerk
Professionele
werkwijze
13 treden inkl. tapijt
loon en lijm met
projekttapijt € 300,open trap prijs op
aanvraag.
Ook voor traplopers.
Hein Kruider.nl
Leiderdorp
Tel. 06 23 150 817
Tel. 06 12 272 425
Meerdere dagdelen
mogelijk.
Referenties
beschikbaar. U kunt mij
bellen op: 06-28044510
Aandacht voor de ander
Rust
Wichelroedelopen
ZANGLES
Leer alles over de
mogelijkheden van jou
stem. Prive les of kleine
groepjes. Pop en musical.
Info www.rubyvanurk.nl
Tel: 06 26 15 26 04
HairFusion Center
Haarproblemen
dun en zwak haar?
TRAPSTOFFERING
Vutter heeft nog wat tijd
om bij particulieren de
tuin te onderhouden.
en vraagt € 15 p/u
tel: 0651545879
COACHING
Verandering op jouw manier
Vragen op het gebied van
werk, relatie, gezin of
persoonlijk?
(gedeeltelijke) vergoeding
vanuit zorgverzekering
mogelijk
www.tinawrede.nl
Gratis
kennismakingsgesprek
Grevelingstraat 83, 2161 WE Lisse
telefoon 0252-426726
website: www.tanddesign.nl
Nieuws
vrijdag 29 augustus 2014
Sportieve stok
achter de deur nodig?
weekendkrant 8
Uit het Niets: dorpsdichter Jeanette Loos
"Inspiratie laat zich niet dwingen"
lisse - Taal is haar passie. Voor de
Ga naar:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
MuziekFabriek
start 'MiniMuziek'
klas als juf of thuis als schrijfster.
Op haar nachtkastje liggen collegeblok en pen klaar om opborrelende
ideeën meteen aan het papier toe te
kunnen vertrouwen. Toon Hermans
noemt ze haar grote voorbeeld. Ze
wil ontroeren en een lach brengen.
Jeanette Loos (54) is sinds kort
dorpsdichter van Lisse. "Rijmelarij is
makkelijk. Dat kan iedereen. Je pakt
een rijmwoordenboek erbij en gaan.
Bij poëzie heb je te maken met een
bepaald ritme. Lastiger, maar ook
veel leuker om te schrijven."
door Lia in 't Veld
'Muziekles' voor de allerkleinsten bij
'MiniMuziek' (Foto: pr).
sassenheim - Zangschool MuziekFa-
briek start binnenkort in Sassenheim met de cursus 'MiniMuziek'.
De cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen voor kinderen tussen 4
maanden en 4 jaar en een begeleidende (groot)ouder of gastouder.
Voorafgaand aan de cursus, op
zaterdag 6 september, wordt er
een gratis 'sing-in' georganiseerd
waarbij ouders met hun kroost
vrijblijvend kunnen komen proeflessen. Aanvang 9.00 uur, toegang
gratis. Aanmelden kan via [email protected]
muziekfabriekteylingen.nl. x
Loos wilde het onderwijs in. Na
haar opleiding was er echter weinig werk. Dus werd ze secretaresse. Eerst bij het ministerie van
Defensie, later van het college van
Hillegom. "Daardoor kwam ik met
schrijven in aanraking. Perspublicaties, raadsnotulen, maar bijvoorbeeld ook de toespraken bij
Koninklijke onderscheidingen. Ik
schreef vroeger al, hoor. Maar dat
reikte niet verder dan Sinterklaasrijmpjes en Abc-tjes voor de hele
familie op huwelijken. Met mijn
werk werd het professioneler. In
het onderwijs, Loos in inmiddels 21
jaar lerares op de St.Josephschool,
bleef ze schrijven. "Veel liedjes
ook. Ik heb alle eindmusicals van
de afgelopen jaren geschreven.
Ook columns, korte verhalen over
gebeurtenissen."
Inspiratie
Nierstichting
zoekt collectanten
hillegom - De lokale organistie
van de Nierstichting in Hillegom
is nog op zoek naar vrijwilligers
voor de collecte die in de week van
15 t/m 20 september wordt gehouden. Men is vooral op zoek naar
collectanten die in de nieuwe wijken willen rondgaan. Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij Marianne Janssen-Gijsbers:
0252-520261 en [email protected]
snelnet.net. De opbrengst wordt
o.a. gebruikt voor onderzoek naar
nieuwe dyalisemethoden. x
Toertochten
voor senioren
noordwijkerhout - Op de dinsdagen
9 en 23 september organiseert de
Toerclub Vogelenzang weer fietstochten voor senioren. De tochten
zijn zo'n 30 kilometer klang en
starten om 10.30 uur vanuit café
De Ruigenhoek aan de Herenweg
444 in Noordwijkerhout. Deelname kost € 1,50. Dinsdag 16 september is er ook een tocht. Dan
wordt om 13.00 uur vertrokken
vanaf Camping Vogelenzang aan
de 2de Doodweg 17 in Vogelenzang. x
Wielrennen in de
natte herfstmaanden?
Op de middelbare school kreeg ze
les in poëzie. "Mijn leraar Nederlands Van Erp leerde ons poëzie
lezen en schrijven. Dat vond ik
toen al heel mooi." Als dorpsdichter schrijft ze de komende twee
jaar tien gedichten per jaar. Volgens haar is het niet zo dat ze nu
alleen nog maar poëzie schrijft.
"Het loopt er tussendoor. Je gaat
niet zitten met het idee, ik ga nu
even een gedicht schrijven. Als je
er te veel over nadenkt, lukt het
sowieso niet. Op vakantie in de bergen van Frankrijk, dacht ik nu ga
ik een gedicht maken over de harddraverij. Het lukte niet. Anderhalve
week later, kreeg ik een ingeving
en was het zo gebeurd. Inspiratie
laat zich niet dwingen."
Inspiratie kan overal vandaan
komen. "Ik schrijf graag over
gebeurtenissen die plaats vinden, zoals laatst met Castlefest."
De gedichten van haar voorganger Willem Ruigrok las ze graag.
"Ik heb hem ook een aantal keer
horen voordragen. Dat sprak me
aan. Maar helemaal niet met het
idee dat ik dat ook wilde gaan
doen. Mijn man las in de krant
dat de gemeente op zoek was naar
een nieuwe dorpsdichter. 'Dat is
iets leuks voor jou', vond hij. En
ik dacht waarom niet? Ik maakte
een heel pakket van eigen werk
en stuurde dat in. En de keuze viel
op mij."
Droom
"Het leukste aan poëzie is dat je
het zo gek kunt maken als je wilt.
Alle schrijvers kijken wel tegen
de grote dichters op. Mijn werk is
niet van het niveau Gijsbrecht van
Amstel, hoor. Het is toegankelijker en beschrijvender. Ik vind het
een uitdaging om in korte zinnen
te vertellen wat ik wil vertellen.
Kort, bondig, duidelijk en met een
kwinkslag. Ik vind humor belangrijk. Ik probeer een lach bij iemand
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
over te brengen. Voor mij is Toon
Hermans een groot voorbeeld. In
zijn eenvoud zegt hij zoveel mooie
dingen. Dat kan mij ontroeren."
Hoewel haar werk als lerares haar
prima bevalt, droomt Loos van
een klein boerderijtje in Limburg
waar ze in alle rust kan schrijven.
"Door de hectiek van alledag moet
ik nu echt rust zoeken. Dus schrijf
ik 's nachts, of 's ochtends vroeg.
Het liefst op mijn eigen stek in de
slaapkamer, of als het weer het
toelaat in de tuin. Dan komen vaak
de ideeën opzetten."
Voor haar gedichten voor de
gemeente heeft ze volledige vrijheid. "Dat vind ik heel leuk. Niemand die zegt hoe of wat. Natuurlijk mag het niet kwetsend zijn
of aanstoot geven. Dat zou ik ook
niet doen. Dat zit niet in me. Ik doe
het ook niet per se om waardering
te krijgen. Het gaat mij om het
creatieve proces. Ik vind het zelf
heel leuk en als mensen van mijn
gedichten genieten ben ik een
tevreden mens."
De gedichten van dorpsdichter
Jeanette Loos zijn te vinden op de
website van de gemeente: www.
Lisse.nl onder Inwoners, Vrije tijd,
Kunst en cultuur, Dorpsdichter
Lisse. x
Ode aan de
creativiteit
Voor de interviewrubriek 'Uit het
niets' spreekt Lia in 't Veld met Bollenstrekers die van of uit het niets
iets maken. Of het nu kunstenaars,
schrijvers, architecten of ondernemers zijn; 'Uit het niets' brengt een
ode aan ondernemingszin en creativiteit. 'Uit het niets' is tweewekelijks in de Weekendkrant te vinden.
Bent u of kent u iemand die voor
'Uit het niets' in aanmerking komt,
mail dan naar [email protected]
buijzepers.nl. x
Teylingen houdt uitzicht
op volgende bekerronde
sassenheim - Teylingen herstelde
zich tegen het sterke UVS van de 01 nederlaag in het eerste pouleduel
tegen Lugdunum. In de Kikkerpolder werd UVS op een keurig 1-1
gelijkspel gehouden.
Mocht Teylingen er aanstaande zondag op het Leidse sportpark Noorder
tegen Roodenburg in slagen de punten te bemachtigen, dan behoort
een plekje in de volgende bekerronde nog altijd tot de mogelijkheden. Afgaand op het spel tegen het
naar de derde klasse gepromoveerde UVS behoort die optie zeker tot
de mogelijkheden. Voor de pauze
nam Teylingen - dat in die fase het
betere van het spel had - via Dorus
van der Voort brutaalweg de leiding,
waarna er na de doelwisseling een
strafschop aan te pas moest komen
om UVS langszij te laten komen
(1-1). Daarna werd er niet meer
gescoord, zodat Teylingen met een
goed gevoel terug kan kijken op een
geslaagd bekerduel. x
De Suiker Experience
Vier weken geen suiker eten,
durf jij de uitdaging aan?
lisse - De Heemtuin Lisse staat zondag 31 augustus staat in het teken van
In het eerste deel van de bijeenkomst leer je onder begeleiding van een bewegingstherapeut en voedingsdeskundige wat suiker doet met lichaam en
geest, krijg je ps, adviezen en recepten én kun je zelf proeven hoe lekker
suikervrij eten is. In het 2e deel van de bijeenkomst gaan we met de gehele
groep bewegen voor een complete aanpak van een fier en bewuster leven.
de nazomer. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers tijdens een wandeling genieten van de natuurlijke omgeving waarin vele bloemen bloeien,
ontelbare zaden worden gevormd en de eerste vruchten te vinden zijn.
Voor kinderen is er een speurtocht en bieden de opgestelde microscopen
een boeiende kijk op de natuur. Bij gunstige wind is de Zemelpoldermolen
tijdens de openstelling van de heemtuin in bedrijf. De Heemtuin ligt aan
het eind van de Don Boscostraat, langs het Heempad naar de Zemelpoldermolen. Entree is gratis. Meer informatie: www.heemtuinlisse.tk. x
Data:
Tijdsp:
Locae:
Kosten:
Info:
Opgeven:
Nazomeren in Heemtuin Lisse
Kom spinnen bij:
Als het kan, schrijft Jeanette Loos het liefst in de tuin. "Heerlijk met de natuur om
je heen. Dan komt de inspiratie als vanzelf" (Foto: Lia in 't Veld).
9, 16, 23 & 30 september
20.00 – 21.30 uur
Koffiebar de Dames, hoofdstraat 100 Noordwijk
€ 60,00
Lieke de Bes 06-39228883
[email protected]
9
Raad van State verbiedt huizenbouw Boerhaaveweg
noordwijk - De Raad van State heeft
onlangs in een uitspraak de bouwrechten van eigenaren van huizen
aan de Boerhaaveweg afgewezen.
Aangenomen mag worden dat de
eigenaren het er niet bij laten zitten.
Een miljoenenclaim dreigt.
Ancora Makelaardij
Potters, Vooijs & van der Plas
Makelaars
Van der Meer Makelaars en
Taxateurs
De Leeuw Makelaardij
De Groot Makelaardij
Lisse
Chantal Lefeber Makelaars
Choiz Makelaars & Taxateurs
Heemborgh Makelaars
Romeyn Makelaars
Van der Meer Makelaars en
Taxateurs
Wilbrink & van der Vlugt Makelaars
Woon4you Aankoopmakelaars
Noordwijk
of die succesvol kunnen worden
ingediend en zo ja wie het gelag
zal moeten gaan betalen. In de
komende tijd zullen de degens niet
alleen gekruist worden tussen de
eigenaren aan de ene kant en de
De Boerhaaveweg in Noordwijk; volgens de gemeente tuinen van huizen, volgens de provincie beschermd Natura 2000-gebied (Foto: Harm Dragt).
provincie en de gemeente Noordwijk aan de ander kant. Ook mag
verwacht worden dat de provincie
en Noordwijk onderling het nodige
uit te vechten hebben. x
Restauratieprijs SOS naar Peter van Biezen
karakteristiek is en blijft voor het
straatbeeld van Sassenheim. Het
bestuur van de SOS is van mening
dat het pand van Van Biezen aan de
genoemde voorwaarden voldoet.
Het pand is gebouwd rond 1900 en
bestond vroeger uit twee woningen,
waar later een winkel en woonhuis
van zijn gemaakt. De winkel was
de tabakszaak van Barend van Loo.
Later vestigde zich in de winkel
achtereenvolgens een makelaarsen een assurantiekantoor. In het
jaar 2000 jaar kocht Van Biezen
het pand en vestigde daar Heemborgh makelaars. In 2007 werd de
aanbouw gebouwd op het naastgelegen terrein. Toen is ook de eerste
steen gelegd door de vader van
Peter, W.J.van Biezen. Boven het
kantoor zijn twee woningen gerealiseerd. De bouwstijl en de glas-inlood-ramen vormen een fraai geheel
en het gebouw is op deze wijze een
pronkstuk gebleven in Sassenheim.
De prijs zal op 12 september in besloten kring door wethouder Bas Brekelmans worden overhandigd. x
Infomiddag 'Veilig Thuis'
sassenheim - De Stichting Oud Sassen-
heim (SOS) heeft haar jaarlijkse restauratieprijs toegekend aan Peter van
Biezen vanwege de restauratie van de
voormalige winkel en woonhuis aan
de Hoofdstraat 271/273.
De voorwaarden om voor een dergelijke prijs in aanmerking te komen
Heemborgh Makelaars
Het Makelaarshuys Hofzicht
Koppers Makelaardij
Katwijk
door Harm Dragt
Als reden voor het besluit voert de
raad aan dat het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied en
dus beschermd is. De provincie
Zuid-Holland had de zaak aanhangig gemaakt bij de raad, omdat de
gemeente Noordwijk ter plekke
de bestemming wonen had opgenomen in het betrokken bestemmingsplan. In de aanloop naar de
uitspraak had Noordwijk betoogd
dat het hier geen natuur betreft,
maar dat het gaat om tuinen van
huizen die grenzen aan de duinen
tussen Noordwijk en Katwijk.
Er rusten op het gebied rond de
Boerhaaveweg historische bouwrechten waar de eigenaren ongetwijfeld een beroep op gaan doen.
Omdat het een zeer gewild en dus
kostbaar woongebied is mag verwacht worden dat de claims van
de eigenaren in de miljoenen gaan
lopen. De toekomst zal uitwijzen
Hillegom
Het winnende pand aan de Hoofdstraat in Sassenheim (Foto: pr).
zijn, dat de restauratie van een
monumentaal pand in Sassenheim
zodanig gebeurt dat de uitstraling
van het gebouw niet wezenlijk
verandert, dat het een prachtig
monumentaal pand blijft en dat het
warmond - Dinsdag 9 september
organiseert de Warmondse Bond
van Ouderen in samenwerking
met Welzijn Teylingen een informatiebijeenkomst met als thema
'Veilig thuis'. De voorlichting gaat
in op maatregelen om babbeltrucs,
woningovervallen, internetcriminaliteit, brand, inbraak en vallen
in huis tegen te gaan. Het gaat
hierbij om bewustwording en
gedragsverandering als preventieve maatregel om een veiliger huis
te creëren. De voorlichting wordt
door middel van een presentatie
met korte filmpjes gegeven. Aan
het einde krijgen de deelnemers
een brochure met tips mee naar
huis. De bijeenkomst vindt plaats
in het Trefpunt aan de Herenweg
80 in Warmond en duurt van 14:30
tot 16:30 uur Toegang is gratis. x
De Bruin Makelaardij
Kromhout Makelaardij
Van der Meer Makelaars en
Taxateurs
Voorham Makelaars
Makelaardij van Wijk
Langenegger Makelaars
Marjolein Mulder Makelaardij
Noordwijkerhout
Heemskerk Makelaardij
Rijnsburg
De Leeuw Makelaardij
Sassenheim
Berg Bollenstreek Makelaars
Heemborgh Makelaars
De Leeuw Makelaardij
Voorhout
A44 Regio Taxateurs
Geurts Makelaars
Max Sedelaar Makelaars
ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
10
Van der Meer Makelaars & taxateurs
méér resultaat
in Duin- en Bollenstreek
Noordwijk
Sondauwhof 10
€ 159.500,-
Noordwijk
Het Lappennest 25
€ 72.500,-
Noordwijk
Tamarijnslaantje 15
€ 309.000,-
Op de 1e etage gelegen ruim 4-kamerappartement met zonnig balkon (z) en eigen berging. Het
appartementengebouw is centraal gelegen in de
ruim opgezette wijk ‘Boerenburg’. De Gemeente
Noordwijk biedt de gelegenheid om van
de starterslening gebruik te maken. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.
Woonopp 84m2, inhoud 235m3.
Aan de rand van bos en duinwandelgebied en op
korte afstand van strand en zee gelegen, vrijstaande houten recreatiebungalow met rondom gelegen
tuin v.v. veranda en berging. De recreatiebungalow
ligt op het groene en verzorgde kleinschalige bungalowpark ’t Lappennest.
Perceelopp. 233m2, woonopp. 40m2,
inhoud 100m3.
Op de 2e etage van het luxueuze appartementencomplex ‘Residence Bronsgeest’ gelegen perfect
onderhouden 3-kamerapp. met balkon, eigen
parkeerplaats en berging. Het appartement heeft
een ideale ligging nabij het centrum van
Noordwijk-Binnen maar ook strand en
duinen bevinden zich op korte afstand.
Woonopp. 89m2, inhoud 267m3.
Voor méér info: (071) 36 420 90
Voor méér info: (071) 36 420 90
Voor méér info: (071) 36 420 90
Lisse
Hillegom
Katwijk
Bachstraat 12
€ 280.000,-
Jan Prinsheem 31
Koopsom € 250.000,-
Adrianastraat 28
€ 259.000,-
Royale tussenwoning met 5 slaapkamers, nabij
gelegen garage en vrij uitzicht over waterpartij en
groenvoorziening. Gelegen in ruim opgezette en
kindvriendelijke woonomgeving, op loopafstand
van zowel het dorpscentrum alsmede
het kleinschalige winkelcentrum De
Poelmarkt. Perceelopp. 190m2, woonopp. 138m2, inhoud 420m3.
Uitstekend onderhouden, recentelijk verbouwde en
met luxe materialen afgewerkte hoekwoning met
voortuin, zijtuin met parkeergelegenheid op eigen
terrein voor 2 auto’s en zeer zonnig en vrij gelegen
achtertuin van ± 70 m2 met, ondanks
de Noord-ligging, de gehele dag zon.
Perceelopp. 177m2, woonopp. 106m2,
inhoud 300m3.
Ruime hoekwoning met 3 etages, grote dakkapellen, uitbouw en zonnige plaats! Centraal verwarmd
en nagenoeg geheel voorzien van kunststof
kozijnen met dubbel glas! Opnieuw aangebouwde,
grote schuur met veel bergruimte! Kortom, in deze prijsklasse een compleet
en ruim woonhuis! Perceelopp. 124m2,
woonopp. 117m2, inhoud 390m3.
Voor méér info: (0252) 430 900
Voor méér info: (0252) 430 900
Voor méér info: (071) 40 620 10
Katwijk
Katwijk
Katwijk
Zeewinde 63
€ 415.000,-
Van Slingelandtstraat 70
€ 187.500,-
Royale 2-onder-1 kapwoning met terrasoverkapping en besloten aan water gelegen tuin. De
woning met garage is in 2010 verbouwd. De achtergevel is aangepast, keuken en badkamer zijn
vernieuwd en 2 slaapkamers gemaakt
op de bovenverdieping. De buitenkamer is circa 32m2. Perceelopp. 240m2,
woonopp. 145 m2, inhoud 485m3.
Kant en klaar en geheel gemoderniseerde 4 kamer
maisonnette woning (luxe woonkeuken, moderne
badkamer en 3 slaapkamers), groenrijk uitzicht,
zonnig balkon. Geheel voorzien van kunststof
kozijnen met dubbel glas en een CV uit
2006. Gemoderniseerd voor een fijn en
comfortabel wooncomfort. Woonopp.
81m2, inhoud 225m3.
Voor méér info: (071) 40 620 10
Voor méér info: (071) 40 620 10
Vikingbank 4
€ 249.000,-
Kindvriendelijk gelegen eengezinswoning (4 slaapkamers) met een fijne achtertuin op het zuiden
voorzien van extra (kinder)hobbyruimte (ca. 8 m2).
Nieuwe keuken geplaatst in 2011. Extra slaapkamer op de 2e etage met Velux-dakvenster. Groenrijk uitzicht aan voorzijde.
Perceelopp. 133m2, woonopp. 99m2,
inhoud 300m3.
Voor méér info: (071) 40 620 10
meermakelaars
Kantoor Noordwijk
Kantoor Katwijk
Kantoor Lisse
T 071 364 20 90
T 071 406 20 10
T 0252 43 09 00
VdMeerMakelaars
www.vandermeermakelaars.nl
11
Nieuws
vrijdag 29 augustus 2014
Kwaliteit en diversiteit op
lifestylebeurs Goed Leven
noordwijkerhout/streek - Een heerlij-
ke afsluiting van de mooie zomer: een
bezoek aan de gratis lifestylebeurs
Goed Leven in de Bollenstreek. Op
zaterdag 6 en zondag 7 is Landgoed
Tespelduyn in Noordwijkerhout voor
het derde jaar gastheer voor zo'n vijftig bedrijven uit de Bollenstreek.
Zij laten hun mooiste producten
zien en vertellen over diensten die
zij kunnen leveren om het leven
nog aangenamer te maken. Er zal
geen moment zijn dat je niet wordt
verrast door de kwaliteit en diversiteit van de aanwezige bedrijven.
Een moment om te denken dat er
aan de vakantie nog geen einde is
gekomen.
Want wie tussen de pagodetenten
dwaalt, zal overweldigd worden
door luxe producten en diensten
die gewoon om de hoek verkrijgbaar zijn. In het leven van iedereen
ontbreekt nog wel dat ene dingetje,
waarvan je zegt: dan zou mijn leven
echt 100% zijn. Dat dingetje waar je
al lang naar op zoek bent, tijdens de
vakantie of in grote steden. Op de
lifestylebeurs Goed Leven in de Bollenstreek kom je tot de ontdekking
dat je zoektocht ten einde is: het is
namelijk gewoon verkrijgbaar in je
eigen streek.
Maak het weekend van 6 en 7 september kennis met bedrijven en
personen uit de Bollenstreek die
dat stukje extra kunnen leveren. Zo
is er voor om het huis de mogelijkheid voor een nieuw ontwerp voor
de tuin of het balkon, de planten
die daarbij passen of het tuinmeubilair en andere accessoires die het
plaatje vervolmaken. De nieuwste
trends in de kleuren van buiten- en
binnenkant van de woning en welk
materiaal daar het meest geschikt,
duurzaam en milieuvriendelijk is,
worden gedemonstreerd. Ideeën
voor een nieuwe inrichting van
woonkamer tot keuken tot badkamer en hoe werkt zo'n jacuzzi nou
precies. Ook de liefhebbers van de
automobiel komen aan hun trekken, met de nieuwste modellen,
onderhoudsacties of hoe regel ik
nu het opladen van een elektrisch
vervoermiddel. En dan nog veel en
veel meer voor in, op, rond, om en
aan het huis, tuin of bedrijf.
De toegang tot de lifestylebeurs
Goed Leven in de Bollenstreek is
gratis. Het terrein is zaterdag 6 en
zondag 7 september geopend van
12.00 tot 18.00 uur. Er is ruime,
gratis parkeergelegenheid. Land-
Directeur bibliotheek weg
Landgoed Tespelduyn in Noordwijkerhout is weer het decor voor de derde
editie van Goed Leven (Foto; pr).
goed Tespelduyn is ook per fiets en
met de bus (Arriva 57 en 90, halte
Corneliabrug) goed bereikbaar.
Kom ook en laat je verrassen door
het moois dat de Bollenstreek te
bieden heeft.
Kijk voor meer informatie over
Goed Leven in de Bollenstreek op:
www.goedlevenindebollenstreek.
nl en www.facebook.com/bollenstreek.goedleven. x
Lotte Sluyser (Foto: pr).
Lotte Sluyser als directeur/bestuurder van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, waaronder ook de vestiging in Hillegom valt. Zij wordt
dan directeur van het Nederlands
Uitgeversverbond (NUV). Voor de
bibliotheek zal een opvolger worden gezocht. Sluyser, die een achtergrond heeft in uitgeefstrategie,
online media en business development, was sinds januari 2009
directeur/bestuurder van de Bibliotheek Haarlem en omstreken, die
in 2013 met de Bibliotheek Duinrand fuseerde tot de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland. x
Jonathan Teyl
Voorbij goed en kwaad
Het was een warme zomer dit jaar,
toch liepen de koude rillingen me
regelmatig over de rug. Ik hoefde
daarvoor slechts een blik op het
journaal te werpen. Zoveel moorden doodslag, het werd me bijna
teveel. Is de mensheid slecht? Het
was altijd al een retorische vraag.
Laten we nu eerlijk zijn. De weg die
de mensheid door de geschiedenis
heen heeft bewandeld is niet geplaveid met rozenblaadjes, maar met
kasseien waar zelfs Fabian Cancellara bang van wordt.
Deze zomer kwamen daar dus weer
een aantal verschrikkelijke kasseien
bij. Is het trouwens gepast om in
het licht van alle recente gruwelijkheden aandacht te schenken aan de
alledaagse perikelen uit de plaatselijke politiek? Moet ik het echt gaan
hebben over de 4e burgemeester
van Teylingen in 2 jaar tijd, of de
schier onmogelijke opgave om ooit
een zondagsopenstelling in Katwijk
te bewerkstelligen? Wat denkt u van
de grondwateroverlast i n Noordwijk, of het zeer lage aantal reacties
op de vraag waar de nieuwe burgemeester van Hillegom aan moet voldoen? Komt dat nu niet allemaal als
totaal onbelangrijk over? De wereld
draait door is het antwoord op die
vragen naar het schijnt.
Met het bovenstaande antwoord
ben ik het overigens eens. Te lang
blijven stilstaan bij de vreselijke
gebeurtenissen van de afgelopen
1,5 maand heeft überhaupt geen
zin, en dat is niet alleen maar omdat
men nu eenmaal verder moet gaan
met leven. Het is ook ter bescherming van jezelf, om niet teveel in de
war te raken van gebeurtenissen die
ergens niet te begrijpen zijn. Structuur aanbrengen in de monstrueuze
chaos die de mens achterlaat is net
zo moeilijk als het vinden van een
speld in een hooiberg zo groot als
de Big Ben. Denken in termen van
goed en kwaad, kunt u het nog? Er is
een limiet aan wat een theorie van
de moraal logischerwijs kan uitleggen. Wat overblijft is hoogstens de
erkenning dat het verschrikkelijk is,
maar er orde in aanbrengen is niet
mogelijk.
Jonathan Teyl is weer terug van
vakantie. Met ingang van vandaag
kijkt de filosoof weer wekelijks met
een kritische en/of originele blik
naar de (politieke) beslommeringen in
de Duin- en Bollenstreek. Reageren?
Mail naar: [email protected]
nl. x
De kinderbrillen specialist
Clair Optiek Sassenheim / Voorhout
De Vosse duurzamer met
nieuw verwarmingssysteem
Ontspannen na
sportieve inspanning?
Dat kan in de sauna van:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
Ter Leede heeft
geen moeite met
FC Breukelen
sassenheim - Ter Leede trok in het
hillegom - Per 1 november stopt
weekendkrant 12
bekerduel tegen FC Breukelen de
goede lijn door. Via een 4-1 overwinning op de mede-hoofdklasser uit het Utrechtse werd op De
Roodemolen een ferme stap gezet
richting de volgende bekerronde.
Al direct vanaf de aftrap had Ter
Leede het betere van het spel,
waarna dit gegeven door Vincent
Ammerlaan werd omgezet in een
2-0 voorsprong. FC Breukelen,
dat het eerste bekerduel tegen
De Dijk in verlies zag eindigen,
deed voor de pauze nog wel iets
terug, maar kon na de doelwisseling niet voorkomen dat Mo
Ait el Houssi en Robert Steemers
het krachtsverschil in nog eens
twee goals uitdrukten. Ter Leede
kan zich aanstaande zaterdag in
Amsterdam bij De Dijk definitief
verzekeren van een plekje in de
knock-outfase van het bekertoernooi. x
De kinderbrillen specialist Clair Optiek Sassenheim / Voorhout
hillegom - Wethouder Frits Roelf-
sema van sport en recreatie heeft
afgelopen woensdagmiddag op
sportcomplex De Vosse officieel
een nieuw en uiterst duurzaam
zonnewarmtesysteem in werking
gesteld. Het systeem, bestaande uit
24 panelen, verhoogt door middel
van warmtewisselaars en pompen
de temperatuur van het zwemwater. Hierdoor gaat het aantal
branduren van de verwarmingsketel omlaag en is er veel minder
uitstoot van CO2.
Ook de sporthal is voorzien van een
nieuwe installatie voor de verwarming van het douchewater. Naast
de cv ketels is de boiler vervangen
door een 1000 liter exemplaar dat
op een ingenieuze wijze wordt
verwarmd door 100 zogenaamde
heatpipes, waardoor de boiler zelf
minder hard hoeft te 'werken'.
Bezoekers van het sportcomplex
kunnen op een scherm bij de receptie hoeveel energie er bespaard
wordt. De gemeente en de Stichting
Sportfondsen (exploitant De Vosse)
zijn in hun nopjes met het spiksplinternieuwe milieuvriendelijke
Wethouder Roelfsema knipt een tros
ballonnen los ter opening van het
nieuwe verwarmingssysteem. Rechts
achter hem Vincent Venloo, bedrijfsleider De Vosse, IR. Bram Bakker,
voorzitter raad van Commissarissen
Sportfondsen en Frank Brouwer,
hoofdaannemer (Foto: pr).
verwarmingssysteem. Het systeem
is geleverd door een consortium
van installateurs met Brouwer
Installatietechniek als hoofdaannemer. x
Blij worden als je in
de spiegel kijkt?
Lekker in je vel dankzij:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
Nieuws
vrijdag 29 augustus 2014
'Beminde Zusters'; roman over
katholiek gezin uit Hillegom
hillegom - Onlangs is bij uitgeverij
Querido de roman 'Beminde Zusters'
uitgekomen. Schrijfster Tineke Hendriks baseerde het op het wel en wee
van een Hillegomse familie.
Eerlijk gezegd heb ik nog nooit van u
gehoord.
"Dat kan wel kloppen. Ik ben geen
bekende schrijfster hoewel ik al
heel lang schrijf. Ik heb vooral
jeugdboeken geschreven maar
onlangs is mijn eerste roman voor
volwassenen uitgekomen. Hij heet
Beminde Zusters en het is een verhaal over een katholiek gezin uit
Hillegom."
Hoe komt u bij Hillegom? Woont u
hier?
"Nee, ik woon in Den Bosch maar
mijn moeder was een Hillegomse
en het verhaal is gebaseerd op
haar leven. Dat leek een beetje op
de Sound of Music. Net als Maria in
de film was mijn moeder een braaf
katholiek meisje maar ongeschikt
Cover van 'Beminde Zusters' met op
de achtergrond de kerktoren van Hillegom (Foto: pr).
voor het klooster. Ze kon mooi zingen, ze trouwde met een weduwnaar en op haar trouwdag kreeg ze
zeven kinderen cadeau. Tot zover
de overeenkomsten met de film.
Over de verschillen gaat het boek."
Vertel eens iets over het boek?
"Het begint in 1936 als Neel, zo heet
de hoofdpersoon, afscheid moet
nemen van haar lievelingszus die in
het klooster treedt. Daarna volgen
we het leven van Neel door de jaren
heen. Haar kennismaking met de
weduwnaar en zijn zeven kinderen, het huwelijk en de geboorte
van haar eigen drie kinderen. Neel
worstelt met haar rol als moeder en
stiefmoeder en ze krijgt het zwaar
als de katholieke kerk in de zestiger jaren afbrokkelt. Als haar dochter afstand neemt van de kerk en
in Amsterdam gaat 'hokken', weet
Neel niet meer waar ze het zoeken
moet."
Is het alleen een familieverhaal?
"Een familieverhaal wordt interessanter voor de buitenwereld als het
de persoonlijke lotgevallen overstijgt, als het gaat over iets méér.
Hier is dat de teloorgang van het
'Rijke Roomse leven'. Mijn moeder
was haar leven lang roomser dan de
paus en de pastoor bij elkaar. Aan
het eind van haar leven lag alles
waarin zij heilig geloofde, waarvoor zij streed en doodsangsten
uitstond, op de vuilnisbelt. Daarom
gaat dit boek ook over verlies van
zekerheden en houvast."
THE Dance Complex boekt
succes op WK in Glasgow
Schrijfster Tineke Hendriks (Foto:
pr).
'Het meeste is echt gebeurd maar
ik heb er een roman van gemaakt
om de sfeer en de mentaliteit zo
goed mogelijk te treffen. Daarvoor
heb ik veel onderzoek gedaan. Ik
heb veel gelezen over de Bollenstreek, foto's en filmpjes bekeken,
gepraat met familie en ik mocht
een kijkje nemen in het huis van
mijn grootouders in de Brouwerlaan. Het stond er nog net zo als ik
me herinnerde.
Daarnaast heb ik veel uitgepluisd
over het kloosterleven van mijn
tante. Mijn tante trad in bij de Julianazusters in Heiloo. In de dertiger
jaren gingen veel meisjes uit de Bollenstreek daarheen. De Juliaantjes
werkten in de kraam- en gezinszorg. Ze moesten echt aanpakken
en blijkbaar paste dat bij meisjes
van hier. Mijn moeder en mijn
tantes waren ook van die aanpakkers. Door de strenge regels van
het klooster was er jarenlang weinig contact tussen de zusjes maar
toch bleven ze zich nauw verbonden voelen. Daarom heet het boek
Beminde Zusters."
"De foto komt uit het album van
mijn tante. Zij staat links op de foto.
Wie de anderen zijn, weet ik jammer genoeg niet. Misschien vriendinnen van haar. Het zou leuk zijn
als iemand hen herkent. De foto is
in Hillegom gemaakt, op een bruggetje van de Oude Beek. Op de achtergrond is de kerktoren van Hillegom te zien."
Is het boek goed ontvangen?
Championships Hiphop Street Dance
2014 in Glasgow hebben de dansers
van THE Dance Complex uit Noordwijk vorig weekend weer fantastische
resultaten behaald. Waaronder een
wereldtitel.
Onder leiding van choreograaf
Anthony Benjamin en coaches
Lianne en Brenda Heemskerk hebben de Noordwijkse dansers in
diverse categorieën prijzen gepakt.
Het evenement werd gehouden in
het conventiecenter SECC in Glasgow, waar deelnemers uit 30 landen
drie dagen lang de strijd met elkaar
aan gingen. In de eerste uren van
het kampioenschap werd al het zilver behaald met het Quad-team en
na diverse mooie podiumplaatsen
werd er ook nog een wereldtitel in
de wacht gesleept, De dansschool
kan terugkijken op wederom een
zeer succesvol internationaal avontuur.
Iffet Kiliçolu werd wereldkampioen
De dansers van THE Dance Complex
uit Noordwijk in Glasgow (Foto: pr).
in de categorie Solo Novice 16 jaar
en ouder. Tweede plaatsen waren
er voor THE Early Adopters (Quad
Advanced tot 16 jaar), Matthew
Javier (Solo Advanced tot 16 jaar) en
Trijntje Lamboo (Solo Beginner tot
14 jaar). Robin Hartog werd derde in
de Solo Advanced tot 16 jaar, Remen
Flapper vierde bij de Solo Advanced
tot 16 jaar. Een zesde plaats was
weggelegd voor THE Early Adopters
bij de Teams Advanced tot 18 jaar.
Het driedaagse WK werd georganiseerd door de internationale dansbond United Dance Organisation
(UDO) en vond plaats in Glasgow
Schotland, waar ruim 1.500 dansers streden in diverse niveaus en
leeftijdscategorieën. Deelnemende
landen waren naast Nederland o.a.
Rusland, Frankrijk, Canada, Engeland, Duitsland, Polen, Verenigde
Staten, Spanje, Italië, België, Portugal en Japan. x
Open huis met ademmeditatie
hillegom - Vera Slot Therapie en
Training heeft onlangs haar intrek
genomen in het bedrijfskantoor
aan de Hyacintenlaan 2 in Hillegom
waar voorheen het Bloembollenbedrijf Walter Blom was gevestigd.
Op 1, 2 en 3 september zijn er open
avonden. Steeds vanaf 19.45 uur
kunnen belangstellenden kennismaken met Vera Slot en haar cursus- en trainingsaanbod, waarvan
onder andere ademmeditatie deel
uitmaakt. Ook op zaterdagochtend
30 augustus is er een open huis, dan
vanaf 9.45 uur. Wie deel wil nemen
aan een proefles ademmeditatie,
Vera Slot Therapie en Training is
gevestigd aan de Hyacintenlaan 2
(Foto: pr).
dient zich aan te melden via 0644192757 of [email protected]
Schippertjesdagen weer
bomvol nautisch vermaak
Is het boek echt gebeurd?
Op de omslag van het boek staat een
foto. Zijn dat de drie zusjes?
noordwijk - Tijdens de UDO World
weekendkrant 13
"De mensen die het gelezen hebben, zijn enthousiast. Veel oudere,
katholieke mensen herkennen de
sfeer en de tijd. Maar ook jonge
mensen schijnen het graag te lezen
omdat het een onbekende wereld
voor hen oproept."
'Beminde Zusters' van Tineke Hendriks (ISBN 978 90 214 5474 0) is voor
€ 15,-- verkrijgbaar in de boekhandel.
Het E-book (ISBN 978 90 214 5475 7)
kost € 11,99. Meer informatie: www.
tinekehendriks.nl. x
Grote variatie aan
groepslessen?
Daarvoor ga je naar:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
warmond - Het tweede volle weekend
van september staat in het teken van
de Warmondse Schippertjesdagen.
De gemeentehaven in Warmond wordt
weer omgetoverd tot een groot nautisch domein. Sleepboten, opduwers,
bakdekkers, kaagkruisers en vele
andere traditionele schepen vullen
de haven. Het haventerrein staat vol
met de JOBO-feesttent met terras, 35
kramen van de nautische markt, met
stands van o.a. het WNF en de Leidse
Reddingsbrigade en de afdeling 'klassieke scheepsmotoren'.
Het programma zit weer bomvol en
er is vermaak voor iedereen. Zo zijn
de ondernemers van Teylingen ( TOV
) uitgenodigd voor een netwerk borrel en worden op de vrijdagavond de
schippers met bemanning en al het
overige publiek welkom geheten in
de JOBO-feesttent en wordt het evenement geopend door de voorzitter.
Aansluitend zal drive-in LTsound
het feest voortzetten.
Zaterdag start al vroeg met de nautische markt. De dag wordt muzikaal
ingevuld door twee koren: Shantykoor de Kreunende Sluisdeuren en
zeemanskoor Overal. Op het water
vindt in de middag de ``opduwer trekwedstrijd" plaats, en kan er meegevaren worden met stoomsleper De
Adelaar.
's Avonds in de schemer start de
Gondelvaart met als thema ``1813
200 jaar koninkrijk". Blij zijn wij te
melden dat de notabelen van het
Genootschap De Jeneverboom toegezegd hebben het oordeel te vellen over alle prachtige creaties die
meevaren. Voorzien van door ons
verstrekte 'smeermiddelen' worden
zij tijdelijk gehuisvest in de Theekoepel in Park Groot Leerust waar
zij op hun gemak alle schepen kunnen bekijken. Vervolgens zullen zij
al hun wijsheid aanwenden om met
elkaar de winnaars te bepalen. De
prijzen worden later die avond in
de JOBO-feesttent uitgereikt, waar
op dat moment feestband k-BENG!!
al vol gas aan het spelen is. Dansschoenen aan dus want dat wordt
swingen tot sluitingstijd.
De zondag begint om 08.00 met het
schippersontbijt dat voor iedereen
toegankelijk is. De nautische markt,
Historische boten komen half september weer naar Warmond voor de traditionele Schippertjesdagen (Foto: pr).
de schippertjeszeilwedstrijd, Opduwer behendigheidswedstrijd, meevaren met stoomsleper De Adelaar
zijn zomaar wat activiteiten die op
zondag te beleven zijn. Muzikaal
zit je zondag ook weer goed bij ons.
We beginnen met `t Joppekoor uit
Warmond vervolgens zingt het Warmonds Schippertjeskoor zich de
strot droog. De mannen van Schippertjeskoor kunnen na afloop een
meer dan verdiend biertje gaan drinken tijdens het borreluur, wat dan in
volle gang is. Zoals gebruikelijk sluit
feestband Ex-BTW ( met voor dit jaar
uitgebreid met een extra groep, de
``vrienden van'' Ex-BTW ) tijdens het
borreluur het evenement af aan het
einde van de dag.
Het gehele weekend is er ook
gedacht aan de ``kleintjes'', zij kunnen zich uitleven met het timmeren
en verven van houten bootjes, lopen
over het water met waterballen en ze
kunnen zich laten schminken door
het WNF. Meer er is nog veel meer
te beleven tijdens de Warmondse
Schippertjesdagen op 12, 13 en 14
september. Meer informatie en het
complete programma zijn te vinden
op www.schippertjesdagen.nl. x
Dansworkshop
bij Bolderberg
voorhout - Kinderopvanglocatie
Bolderberg aan de P. van Slingerlandstraat 44 in Voorhout organiseert op woensdag 3 september
een open middag . Omdat op de
locatie nu ook voorschoolse en
naschoolse opvang beschikbaar
is, zijn geïnteresseerden van 14.00
tot 16.00 uur welkom een kijkje te
komen nemen. Kinderen kunnen
zich deze middag vermaken met
een dansworkshop. De Bolderberg
maakt deel uit van Smallsteps,
een nationaal netwerk van zo'n
250 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Meer
informatie: www.kinderopvangbolderberg.nl en www.smallsteps.
info. x
14
Autorijschool Monique
25 rijslessen incl examen
1250 euro
lessen in volkswagen
tiguan
gratis gebruik
theorieboeken
06-52470727
HUISWERK?
"Snel leren = leuk leren"
is de succesvolle cursus
voor middelbare scholieren
die in 6 weken, 1 uur p.w.
o.a. beter leren plannen,
organiseren, mindmappen
en snellezen! Vol = Vol!
Start za 6 of di 9 sept.
www.brightmind.nl
BETAALBARE D
Feestje of iets te vieren
dj/ zanger maakt een feest
Van uw avond of
bedrijfsfeest €250,06-22720417
Zoekt:
Glazenwasser / Schoonmaker
Wij zoeken hiervoor een persoon met
een representatief voorkomen welke in
staat is zelfstandig te werken. Het bezit
van een rijbewijs is een vereiste.
Sollicitaties svp schriftelijk of per e-mail
naar: [email protected]
Schoonmaakbedrijf Jansen,
Wattstraat 26, 2171 TR Sassenheim
Schoonmakers in de ruimste zin van het woord
TE HUUR
;grote1 pers studio
in
Sassenheim,40m2,gedeelde
opgang,eigen douche en
toilet.Vrw geniet de
voorkeur.per 1 Okt/Nov
Info 0653467965
Lieve en ervaren
OPPAS
in Sassenheim gezocht.
Voor onze dochter (9) en
hond zoeken wij een
oppas (na school) die
haar tijd flexibel kan
indelen. Reacties:
[email protected]
FITNESS ABONNEMENT
€ 25,--
PER MAAND.
inkl. voedings/trainingschema
en groepslessen
ook voor:
personaltraining
kickboksen
fitnesscentrumvoorstraat
071-3646397
BETAALBARE
KINDEROPVANG
IN HILLEGOM
'Gastouder Ilona' biedt
professionele en flexibele
kinderopvang aan voor
kinderen van 0 tot 4 jaar
oud in huiselijke sfeer.
Voor meer informatie;
www.gastouderilona.nl
15
Bedrijfsprofiel
Joker Import is een snelgroeiende inkoop organisatie op het gebied van
woonaccessoires en geurproducten.
Functieomschrijving
Warehouse assistant| Magazijnmedewerker
Voor ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste full time logistiek
medewerkers. In de functie van magazijnmedewerker ben je werkzaam op
de afdeling logistiek, waar je samen met collega magazijnmedewerkers zorg
draagt voor de goederenontvangst [o.a. uit containers] en een tijdige en foutloze
afhandeling van de orders.
Hou je van aanpakken, en ben je beschikbaar in de periode
van 1 augustus t/m 30 november 2014 ?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar Martin Verboon; [email protected]
Kijk voor meer informatie over onze producten op onze website
1e POELLAAN 6
2161 LB LISSE
WWW.JOKERIMPORT.NL
Aquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Nieuw Stukadoors Bedrijf
in uw regio. Alle soorten
wandafwerkingen op maat.
Schilders-en
afwerking ´s bedrijf
CASA BONITA
vrijblijvende offerte!
Najaar´s korting tot dec.
www.pintacasa.nl
Tel. 0618689071
reg. K.v.K. te Leiden
Ben je
schoolverlater of
heb je een
tussenjaar?
assemblage
werkzaamheden
3D PRINTER
MBO niveau met enig
technisch inzicht
Info: [email protected]
www.3dprinter4u.nl
Vrijdag 29 en zaterdag
30 augustus
TROPICAL
BBQ
STALLING
serrebouw | tuinmuren | garages | aanbouwen/erkers
trillingsarm, op moeilijk bereikbare plaatsen
Tel: 0252-417729 | Mozartstraat 12, 2162 AJ Lisse
Mobiel: 06-53382012 | 06-53382057
Fax: 0252-421106 | E-mail: heiwerken[email protected]
Voor kleine- en grootschalige projecten:
www.heiwerkenlisse.nl
TE KOOP ZONNIGE HOEKWONING MET GARAGE
Mozartstraat 12 Lisse
Caravanstalling in
Lisserbroek. Wij hebben
nog een paar plaatsen vrij
voor uw vouwwagen. tel.
06-23557585 /
0252-414299
PARTY
De Nachtegaal - Lisse
Reserveringen en
info 0252-433030
Spelenderwijs
SPAANS
In Noordwijkerhout.
Schrijf
je NU nog in: 8 lessen
cursus.Tevens conversatie
voor gevorderden.
CarmenGómez
Tel:06-15398926
[email protected]
(Pedagogisch) medewerker Tussenschoolse Opvang (diverse lokaties)
Op diverse scholen in de regio Noordwijk/Noordwijkerhout en in gemeente Lisse zijn wij op zoek naar
medewerkers voor de tussenschoolse opvang. Op deze scholen verzorgen wij met pedagogisch
medewerkers en/of vrijwilligers tijdens de lunchpauze van de leerkrachten de opvang van de
kinderen tussen de 4-12 jaar. We zijn veel buiten te vinden met de kinderen. Vind jij het leuk om te
ravotten met de kinderen, een spel te initiëren, gewoon gezellig te kletsen en zorgen dat het voor de
kinderen leuk en veilig is, dan zijn wij op zoek naar jou! Herken jij je in onderstaande competenties en
vaardigheden?
Leer beter fotograferen!
FOTOCURSUS
in Katwijk e.o.
BASISCURSUS 6 lessen
start: vrij 26/9 9-12uur
GEVORDERD ma 26/9
Prijs fotocursus € 150,Ook fotoworkshops,
jaargroep & privéles
T 06-44571436
irisschaartfotografie.nl
In rustige buurt in de nabijheid van winkels en school
gelegen hoekwoning, met rondom tuin. Totaal grondoppervlak 200 m². In prima staat, nieuwe cv. Indeling: entree, hal
met toilet, keuken, grote uitgebouwde woonkamer, hal
naar achtertuin. Eerste verdieping 3 slaapkamers en badkamer met tweede toilet. Tweede verdieping slaapkamer
(mogelijkheid 2 kamers) en bergruimte. Voortuin, smalle
zijtuin en riante achtertuin op het zuidwesten, met loungehoek. Garage 7x3 meter met zolderverdieping.
NAAILESSEN
Er zijn op de avond of
ochtend nog enkele
plaatsen vrij.
naaimachines aanwezig.
info, jacqueline de kooker
tel, 0618152687
Ja, ik ben:
r
Kindgericht, Sociaal vaardig, Verantwoordelijk, Initiatiefrijk, Zelfstandig
r
Leergierig en volg graag een basisopleiding bij de overblijfacademie die door De Klimtoren
wordt georganiseerd.
En ik heb:
r
Affiniteit met en kennis van pedagogisch werken en evt. EHBO/BHV
r
Eventueel een pedogische achtergrond
Rustige jonge man met
inkomen zoekt (3 tot 6
maanden) een bed
om 's nachts uit te
rusten. Mijn voorkeur gaat
uit naar omgeving
Sassenheim, m.a.w.
KAMERTJE
gezocht door Winfried
tel. 06 121 73 122
Groetjes&hoop tot horens
Vraagprijs € 289.000,- k.k.
Oplevering in overleg.
www.makelaarsland.nl 06 - 24 71 76 92
Zeer
grote collectie
OPRUIMING
zeer
grote collectie
perzische,
perzische,
oosterse
en
oosterse
en
moderne
tapijten.
moderne tapijten
Meubelen en woninginrichting
D. ELSGEEST & ZN
Zuidstraat 56
telefoon: 071-4012470
www.elsgeestkatwijk.nl
KATWIJK AAN ZEE
JAP STRALEN
Voor al uw straal- en
spuitwerkzaamheden. Ook
op uw locatie spuiten wij
alles boten auto's kranen
constructies en voorgevels
van bedrijfspanden. Ook
APK laswerkzaamheden
aan uw auto. Bel JAP
Voorhout, Tel. 06-42000754
Kijk ook op www.jap-x.nl
Kijk voor informatie
op onze website
www.schildergijsman.nl
of bel 071-5230686
en vraag een gratis
offerte aan.
En ben je minimaal 1 dag per week beschikbaar op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen
12.00-13.00 uur dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen!
[email protected] of 071-3640097
Vergoeding
Als Medewerker Tussenschoolse Opvang krijg je een vrijwilligersvergoeding van €10,- per keer.
Heb je een pedagogische voorlopleiding dan ontvang je € 12,50 per keer. Alle schoolvakanties ben je
vrij.
SCHOONMAKEN
MUZIEKLES
uw bedrijf en
huishouden in ervaren
handen. Nog enkele
dagdelen beschikbaar!!!
Meer dan een leuke hobby!
Gosia 06-19253916
part.€13,25 / uur Incl.BTW
Geef je nu op voor
het nieuwe cursusjaar.
Dwarsfluit / Blokfluit
Keyboard / Piano
info: Elisabeth Douma
06-17330027
Vrijdag 19 september start
KINDERYOGA
Zonnestraal
een blok van 5 lessen.
Interesse?
Kijk op
www.kinderyogazonnestraal.weebly.com
of bel 06-13998144
of mail [email protected]
16
Technisch Bureau Gebra B.V. is op zoek naar een:
Projectleider
elektrotechniek
Mogelijkheid tot doorgroeien naar bedrijfsleider
De projectleider die wij zoeken is een echte manager, weet van aanpakken en is op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrotechniek. U bent verantwoordelijk voor de acquisitie,
werkvoorbereiding, uitvoering, het resultaat van de projecten en rapporteert aan de bedrijfsleider of de directie.
Taken
- Adviseren en voorstellen van oplossingen voor onze klanten
- Werven van opdrachten
- Calculeren en het opvolgen van offertes
- Werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
- Sterke projectbewaking (planning, budget, kwaliteit)
- Ontwikkelen, implementeren en sturen van kwaliteitsprocessen
- Leidinggeven aan zowel de interne- als externe medewerkers
Functie-eisen
- Ervaring met elektrotechnische installaties voor woningbouw, utiliteitsbouw en industrie
- Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden
- Kracht tot overtuigen en motiveren
- Daadkrachtig, proactief en zelfstandig in het oppakken van taken
- Flexibel en stressbestendig
- Opleiding en werkervaring op HBO niveau
Wij bieden u een verantwoordelijke en afwisselende baan, waarbij u een belangrijke spilfunctie vervult binnen
ons bedrijf. U werkt in een dynamisch team en in een prettige werkomgeving. Wij vinden goede primaire en
secondaire arbeidsvoorwaarden belangrijk, net zoals het aanbieden van opleidingen en mogelijkheden om u
verder te ontwikkelen. Kom meer over ons te weten middels onze website www.gebravanasten.nl
Herkent u zich in de functietaken/-eisen en bent u klaar voor een volgende stap in uw carrière?
Mail uw motivatie en CV naar [email protected] of stuur deze per post naar:
Technisch Bureau Gebra B.V. T.a.v. Personeelszaken , Postbus 409 , 2200 AK NOORDWIJK
Ben je een aankomend systeembeheerder, wil je werken in een jong en dynamisch team en ben je toe
aan een nieuwe stap in jouw carrière? Reageer dan snel op onderstaande vacature.
Assistent Systeembeheerder
Fulltime
We zijn namelijk op zoek naar een persoon die proactief ondersteuning kan bieden aan onze
klanten en collega’s. Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van de
automatiseringssystemen, zoals netwerken, Pc’s en andere randapparatuur op locatie of op afstand.
Verder ben je (telefonisch) aanspreekpunt voor klanten bij vragen en in de toekomst ook verantwoordelijk
voor het dagelijkse beheer van ons datacentrum.
Profiel
r Afgeronde MBO ICT opleiding (niveau 4) (enige jaren ervaring is een pre)
r Ervaring en kennis van Microsoft producten zoals Active Directory
r Bekend met back-up systemen
r Communicatief vaardig, beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pre)
r Je bent representatief, oplossingsgericht en klantvriendelijk
r Je bent een doorzetter en je hebt een goede mate van eigen verantwoordelijkheid
r Je kunt zowel in een team als zelfstandig werken
r Geen 9 tot 5 mentaliteit
r In het bezit van rijbewijs B
Wie wij zijn...
Alfa Automatisering ontwikkelt administratieve en logistieke software en webshops voor o.a. de
bloemen- en AGF-branche en levert de daarbij behorende Pc’s, netwerken, handterminals en andere
randapparatuur. Kortom: onze opdrachtgevers kunnen rekenen op een volledige ondersteuning als het
om automatisering gaat.
Wat je kunt verwachten...
Een afwisselende baan in een gezellig en informeel team waarin we initiatiefrijke en enthousiaste
medewerkers uitstekend weten te belonen…! Voorts kun je rekenen op goede voorzieningen zoals
een op maat gesneden pensioenregeling, diverse collectieve verzekeringen, goede studiefaciliteiten,
mogelijkheden om thuis te werken en ruime groeikansen. Wij bieden een prettige en moderne
werkomgeving waarin jouw capaciteiten optimaal gebruikt worden. Je krijgt de mogelijkheid om je eigen
grenzen te verleggen en jezelf verder te ontwikkelen.
Geïnteresseerd...?
Ben jij die enthousiasteling die wij zoeken? Bel voor meer informatie of schrijf direct een sollicitatiebrief
en stuur/mail deze naar:
Postbus 10 Brievenbus 9 2230 AA Rijnsburg www.janvanparidon.nl
Wij zijn op zoek naar jou!!
Jan van Paridon Bloemen BV, gevestigd op de bloemenveiling FloraHolland vestiging
Rijnsburg, is een bloemen- en plantenexportbedrijf met klanten in, voornamelijk,
Frankrijk.
Wij zijn op zoek naar een
Boxmedewerker fulltime
Dit is een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de aanpak
jeugdwerkloosheid
Wij zoeken kandidaten:
- met ambities in de bloemenbranche
- die collegiaal zijn en van aanpakken weten
- die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben
Alfa Automatisering
t.a.v. Arie Lagerwerf
Laan van Verhof 10
2231 BZ Rijnsburg
Tel.: (071) 40 211 91
E-mail: [email protected]
Website: www.Alfa-Automatisering.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Wij bieden:
- een passend salaris
met pensioenregeling
- werken in een leuk team
Spreekt deze functie je aan, stuur dan binnen 14 dagen na het verschijnen
van deze advertentie een sollicitatiebrief met CV naar het bovenstaande
adres of naar het e-mailadres [email protected]
Voor meer informatie: 071-4090555.
Sp
p ort
vrijdag 29 augustus 2014
FC Lisse verslikt zich in RCL
lisse - De zondagtak van FC Lisse
kreeg dinsdagavond op sportpark
De Bloemerd de eerste nederlaag in
het nog prille seizoen te slikken. RCL
toonde zich in eigen huis met 3-1 te
sterk voor de formatie van trainer
Laurens van der Voort.
Op bezoek in Leiderdorp moest de
fusieclub het stellen zonder goalie Mark de Bruin. De sluitpost is
wegens een ernstige knieblessure
voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Met Gerben van der Wiel
- weggeplukt uit FC Lisse 6 - tussen
de palen, leek er voor de pauze nog
geen vuiltje aan de lucht voor de
bezoekers. Zeker niet toen Rick van
Dijk de score namens FC Lisse opende. De gelijkmaker van RCL kort
voor de thee betekende echter de
ommekeer in het duel. RCL drukte
na de pauze door en ondanks goed
keeperswerk van Van der Wiel wist
de thuisploeg het net nog tweemaal
te vinden (3-1). FC Lisse kan zich
alsnog plaatsen voor de volgende
bekerronde als het aanstaande zondag in Zoeterwoude het derde en
laatste pouleduel tegen Meerburg
in winst weet om te zetten. x
weekendkrant 17
Noordwijk laat kans op topper
tegen Ajax uit handen glippen
Van Nispen geeft voorsprong
uit handen tegen Kagia: 3-3
de zilk - Op sportpark Wassenaar
deelden Van Nispen en Kagia dinsdagavond de punten in een doelpuntrijk bekerduel. Met de 3-3
uitslag mochten de bezoekers het
meest tevreden zijn. Want Van
Nispen, dat vliegend uit de startblokken kwam, gaf een geruststellende 3-0 voorsprong uit handen. De
marge van drie doelpunten was al
na een half uur bereuikt, maar nog
voor de rust ook alweer helemaal als
sneeuw voor de zon verdwenen. Tot
teleurstelling van Van Nispen-trainer Rene Ras, die na de 3-0 bij zijn
ploeg plotseling van alles mis zag
gaan. Van Nispen leek via goals van
Bart van Eeden en Mike van Haaster,
die twee keer raak schoot, op pro-
zen te zitten. Kagia toonde echter
veerkracht door via Rens Lamboo
en Jasper Imanse in een kwartier de
3-0 achterstand weg te poetsen.
Hoewel die doelpuntenregen heel
wat beloofde voor het tweede bedrijf
hielden beide defensies na de thee
de poort keurig gesloten zodat de
3-3 tussenstand ook tot eindstand
werd verheven. Kagia is hierdoor
zo goed als zeker van de volgende
bekerronde en kan het karwei aanstaande zaterdag in Lisserbroek
tegen VV Leiden definitief klaren.
Van Nispen zal met ruime cijfers
van Warmunda moeten winnen om
de volgende ronde van de districtsbeker nog te kunnen bereiken. x
(advertorial)
LEUKSTE KAPSALON VAN
TEYLINGEN STAAT IN SASSENHEIM
Op foto, van links naar rechts: Ellen Vermeulen, Maartje van Saase, Judith van
der Ark en Mandy Erades.
SASSENHEIM - Afgelopen maand
won kapsalon Julia’s Haircorner aan
de Rusthofflaan te Sassenheim van
onderneemster Mandy Erades en haar
vierkoppig damesteam met Maartje
van Saase, Ellen Vermeulen, Judith
van der Ark en Chayenne Goddijn,
de gemeentelijke verkiezingwedstrijd
‘Verkiezing Leukste Kapsalon 2014’ in
de gemeente Teylingen. Met liefst 122
stemmen en een gemiddeld rapportcijfer van 9,14 overtrof zij de nummer
twee, die 55 stemmen binnenhaalde
met cijfer 9,20. In de Duin- & Bollenstreek deden 41 kapsalons aan de
wedstrijd mee. Hiervan kregen er 6
voldoende stemmen om naar de volgende ronde door te gaan.
“Dit vinden wij heel erg leuk en zijn
geweldig blij. Van begin af aan hadden wij de koppositie en dat gaf extra
stimulans om onze klanten te enthousiasmeren. Wij gingen voor die titel.
Dan is het best bijzonder dat klanten
de moeite namen om ons die kostbare
stem te geven en ons weten te waarderen, straalt Mandy van oor tot oor.
De organisatie van de verkiezingwedstrijd, Vote Company, benaderde de
24-jarige salon om aan de wedstrijd,
die duurde van 1 mei tot 11 juli, mee
te doen. Beoordelingscriteria (rapportcijfers 1-10) waren klantvriendelijkheid,
sfeer, inrichting van de salon en prijskwaliteitverhouding. Mandy vertelt:
“Het leek ons leuk om op deze wijze
aandacht te trekken en de salon extra
in het nieuws te brengen. Zo gebeurt
er nog eens wat, is er roering in onze
al levendige salon en weet je waar je
met je kapsalon staat. Daarbij speelde
een grote rol dat voor elke stem door
partners van de verkiezing, onder
enige voorwaarde, vijf eurocent werd
gedoneerd aan de Stichting Haarwensen. Die stichting schenkt pruiken,
gemaakt van echt haar, aan kinderen
die ziek zijn zonder dat daaraan kosten
zijn verbonden. Onlangs was hier een
7-jarig meisje dat haar lange haar voor
dit doel beschikbaar stelde. Kippenvel,
dat is gewoon fantastisch.”
Mandy en Maartje zoeken naar de
sleutel van dit succes: “Wij zijn iets van
een familiesalon met brede interesse
en respect voor elke klant en al zijn
bezigheden. Iedereen moet zich in ons
karakteristieke pand welkom voelen
en vooral op zijn gemak.” In de finaleronde, die plaatsvindt van 9 tot 30 september, strijdt de Sassemse kapsalon
voor de provinciale en landelijke titel
‘Leukste Kapsalon 2014’. Stemmen
kan per mail, Facebook en SMS. Meer
informatie is te vinden op :
www.kapsalonvanhetjaar.nl
noordwijk - VV Noordwijk, dat alle
acht duels in de voorbereiding tot
nu toe winnend wist af te sluiten,
ging woensdagavond uitgerekend in
het KNVB bekerduel bij JOS/Watergraafsmeer voor de eerste keer dit
seizoen kopje onder. Een nederlaag
met gevolgen, want door dit verlies
loopt Noordwijk in de tweede ronde
de thuiswedstrijd tegen landskampioen Ajax mis. Juist dat laatste zat
spelers en staf na afloop van dit
bekerduel in Amsterdam nog het
meeste dwars.
Eens temeer bleek dat resultaten
uit het verleden geen enkele garantie voor de toekomst bieden. Daar
kwam nog eens bij dat Noordwijk
in het eerste half uur voldoende
mogelijkheden schiep om zich al
in een vroegtijdig stadium te verzekeren van een plekje in de volgende ronde. Tel daarbij op dat na de
pauze door Noordwijk paal en lat
driemaal geraakt werden en dan is
duidelijk dat ook het broodnodige
portie geluk aan roodwitte zijde
ontbrak. Dat nam niet weg dat
de thuisploeg na een zwakke openingsfase, waarin Anton den Haan
op aangeven van Marios Lomis de
0-1 voor zijn rekening nam, ijzersterk terugkwam. Dat leverde nog
geen doelpunten op, maar daar
kwam na de doelwisseling veran-
Stefan Mertens stuit op JOS-doelman Mitchel Dijkstra (Foto; Ron van der Linden).
dering in toen spits Patrick Lokken
kort na de doelwisseling met een
droog schot voor de 1-1 tekende.
Noordwijk had het daarna
opnieuw moeilijk, hoewel Stefan
Mertens nog dicht bij een nieuwe
voorsprong was. Nadat Noordwijk
zich weer ontworsteld had aan de
Amsterdamse houdgreep mikten
Stefano Goncalves en Marios Lomis
in kansrijke positie kort na elkaar
op de paal. Waarna Diederick Hoogerwaard met een afstandsknal
later nog de lat teisterde. Het dubbeltje rolde voor de bezoekers na 81
minuten toch nog de andere kant
op toen Noordwijk-goalie Amezrine het antwoord schuldig moest
Katwijk laat geen spaan
heel van Chabab: 9-0
katwijk - Katwijk liet er afgelopen
woensdagavond op De Krom geen
gras over groeien in het bekerduel
met het Amsterdamse Chabab. Na een
6-0 tussenstand kwamen de bezoekers er met een 9-0 nederlaag nog
genadig vanaf tegen een ontketende
thuisploeg.
FC Lisse verzekert zich
van tweede bekerronde
lisse - FC Lisse bereikte afgelopen
woensdag in Deurne tegen ZSV Zeilberg via een ruime 0-4 zege de tweede
ronde van de 'grote' KNVB beker. De
Noord Brabantse tweedeklasser bleek
na de pauze niet opgewassen tegen
de Topklassser, die na de uitstekende
competitiestart tegen Excelsior Maassluis (3-0 winst) dit keer met een 4-0
zege huiswaarts keerde.
Hoewel Mo Messaoud, terug van
langdurig weggeweest, de score
al na ruim tien minuten opende,
had FC Lisse de handen vol aan de
thuisploeg die onbevangen aan dit
bekerduel begon. Dat leverde de
gastheren diverse mogelijkheden
op waarbij het houtwerk tot tweemaal toe redding moest brengen
blijven op een kopbal van Paul
Becker (2-1). In de resterende tijd
slaagde Noordwijk er niet meer in
om die schade te repareren waarna
bekeruitschakeling een feit was.
"Een zure nederlaag", oordeelde
Oscar Alkemade. "We zijn er nog
lang niet. Dat is vanavond maar
weer eens bewezen. Ajax zou een
extraatje zijn geweest voor de
spelers en de club. Dat gaat nu
niet door. We werken nu naar de
competitie toe.'' Voordat het zo ver
is speelt Noordwijk aanstaande
zaterdag nog voor de districtsbeker
een uitduel tegen het Heeskerkse
ODIN '59. x
voor de gasten, terwijl Mark de
Vries ook nog eens een strafschop
van ZSV Zeilberg ongedaan moest
maken.
FC Lisse liet vervolgens zien hoe
het wel moet en kon na een doelpunt van Renaldo Jongebloet in
de slotfase van de eerste helft met
een geruststellende 0-2 voorsprong
op zak aan de thee. Daarmee was
de angel uit de wedstrijd en ging
de formatie van Misha Salden na
de doelwisseling op zoek naar een
hogere score. Het duurde uiteindelijk nog wel tot de 73e minuut voordat Niels Buijs er namens FC Lisse
in slaagde de score verder te verhogen, waarna Mo Messaoud met zijn
tweede van de avond in de slotfase
voor de 0-4 eindstand zorgde. x
Waar de ene ex-Topklasser, Katwijk, als een wervelwind over het
veld raasde, modderde de andere,
Chabab, in dit eenrichtingsduel
maar wat aan. Dat laatste doet echter tekort aan het uitstekende spel
dat de ploeg van Dick Schreuder op
de grasmat legde. Katwijk, dat drie
dagen eerder bij Valken '68 ( 6-0
winst) na een kwartier al met 3-0
leidde, herhaalde dat kunststukje
ook dit keer. Vervolgens werd het
er voor de bezoekers nog lastiger op
toen het Amsterdamse gezelschap
na een terechte rode prent tot een
tiental werd teruggebracht. Met de
regelmaat van de klok voerde Katwijk de score tot de pauze op tot
6-0. Het halve dozijn werd na de
thee nog eens uitgebreid met drie
treffers zonder dat Chabab daar
ook maar iets tegenover kon stellen. Voor Katwijk scoorden Marciano Mengerink (3x), Joost Leonard,
Jesse Dingjan, Mart Spierdijk, Robbert Sussan, Jeffrey Longeneelen en
nieuwkomer Sjaak Lettinga.
Met de imponerende doelcijfers 150 is Katwijk na twee bekerduels al
zeker van de volgende bekerronde,
waardoor de laatste poulewedstrijd
van aanstaande zaterdag op De
Krom tegen De Foresters kan worden beschouwd als een veredelde
oefenpartij. x
18
QIGONG YOGA
meld je nu aan voor een
GRATIS
kennismakingsles
Zaterdag 6 september a.s.
QiGong 10.00 - 11.00 u
Yoga 11.30 - 12.30 u
Vennestraat 5 Lisse
www.lijfenwijsheid.nl
aanmelden:
[email protected]
Per 1 september 2014
een nieuw seizoen
YOGA/PILATES
bij
Yogastudio byHillz in
VOORHOUT
Meer informatie?
www.yogabyhillz.nl
KAM
ERAPPAR
g
ng.
din
W ndi
De We
centtru
rum Noordw
SCHILDorEn
e vakantie voor uw
ijne
Noordwijkerhout
Een fijn
berging entreijkerhout Ook
k het vo
e,
rde
hal
woonkamer 2
luxe gemeubilee
.
ND
a de zome
na
HO
sl
3
aa
en
pk
amers
openkeuk
b galow (6) person
bun
schilde
den zijn
k
hon
en
ine
i
kl
kle
ba
en
dk
s
er
am
am
pup
er met
a amers, woonk
s apk
sla
liteit. wasmachineaansluiting
m dan nu a
cia
ee
spe
N
e
onz
ruim vrijblijvende
e
met TV,
terras zonnig
tere honden ook
e liggi
a
d mer met ligbad en gro
B dka
Ba
elier Ba
Labrador.€ 850,00 ex. per maang
At
at
j
ma
bi
t/m
m
lko
te
we
ple
nd
06-43558554
w smachine , com
wa
071-36155
79 -5847009 Zwaanshoek
Tenihn
zie website voWoonmax.nl
euken . Info 0252-3751 023
e
elierban
at
or
m
ee
r info 3-K
Met spo
A
M
ed gevra
ER
agd
centrum Noo
VOORM
r
A
N
berging en
/V
Min. 2 d
n
a
g
w
e
oo
n
nkamer 2
p.w.
aring in d
es
openkeuken s
ba
a
Gemotiv choonmaak
w
as
e
m
e
achineaan
rd
Ned/Eng
.
s
p
te
re
rras zonnig
ken
andplaats
: Noordwd
€ 850,00 ex. g
oll.: [email protected]
p
sparkles ijk
06
-4
3558554 W
.nl
SPARKL
zie
E
w
S
ebsite voo
HOONM
Tel.: 071AAKBEDRIJF
HONDENO
-4V0oo
33r690
Lieve zwarte lab
ra
a
zoekt van 11/7 t/m
Te
hu
m
ur
K
A
A
M
we
N
ke
n) een zorg
3-KAMERAP
ER
g
SCHOO
gastg
PAR KuAurM
e
centrum Noo
in rustige urg. eig ezin. Ne
el
ve
h
et
rd
m
te
w
ijk
en voer me
w
erhout
e
berging en
Jonge vrouring.
in Valkenb
benc
ch
h.. Uitera
omgeving per maand
erva g
woonkamer 2 tree,hal
,e
0
iv
0
teg
5
pr
sl
aa
en
€
el
pkamer
betal
openkeuken
Voor zow lijijk
inclusief. 003 snel op 06 ing. B
badkamer s
el k.
ke
ak
1461
ls
l za
t
757
TE HUUR
s
p
i
l
c
r
e
p
Pa , groot bereik
kleine kosten
s.nl
p
li
c
r
e
p
a
p
s
r
e
www.buijzep
Vrijwilligerscompliment voor VET Comité wil kerstverlichting
in Voorstraat behouden
noordwijk - Afgelopen woensdag
voorhout - De gemeente Teylingen
heeft het Vrijwilligerscompliment
2014 toegekend aan de vrijwilligers
van Vakantie Evenementen Teylingen.
Het was de bedoeling dat een delegatie vanuit de gemeente dinsdagavond langs zou komen bij de
huttenbouw op sportpark Elsgeest
om de prijs uit te reiken tijdens
de talentenshow 'VET's got Talent'.
Vanwege de verwachte regen was
de show echter verplaatst naar Jongerencentrum @Hok. Daar kon de
jeugd de verschillende acts opvoeren met een dak boven hun hoofd
IVA cursus in
Het Trefpunt
warmond - Op woensdagavond 17
september organiseert het Servicepunt Vrijwilligers Teylingen
een IVA cursus. De instructie verantwoord alcohol schenken (IVA)
is bedoeld voor barvrijwilligers
die af en toe of regelmatig alcohol schenken bij hun vereniging
of club. De IVA instructie vindt
plaats in theater Het Onderdak
in Sassenheim en duurt van 20:00
tot circa 22:30 uur. Deelname is
kosteloos, meedoen kan vanaf 16
jaar. Aanmelden is noodzakelijk
in verband met het maken van het
IVA certificaat en kan tot 10 september. Aanmeldingen lopen via
het Servicepunt Vrijwilligers Teylingen: [email protected]
en (0252)-227164. x
Wethouder Arno van Kempen overhandigt het Vrijwilligerscompliment 2014 aan
VET-bestuursleden Jelle van Werkhoven en Stan Damen (Foto: Tineke Bos).
en belangstellenden konden met
droge voeten toekijken. Dit alles
dankzij de welwillende medewerking van Jongerenwerk Ex-Voto.
Spectaculaire optredens waren er
te zien: de Macarena werd gedanst,
cowgirls en nog meer stoere meiden playbackten en deden een
dansje. Wethouder Arno van Kempen betrad vervolgens het podium,
waar hij de vele, veelal jonge vrijwilligers complimenteerde vanwege hun enthousiaste bijdragen aan
de jaarlijkse vakantie-venementen.
Dat kost de nodige voorbereiding
en drie volle zomervakantieweken,
die helemaal in het teken staan van
activiteiten voor en door de Voorhoutse jeugd. Er wordt gesport
en geknutseld, er worden koekjes
gebakken en verschillende uitstapjes gemaakt.
Aan de huttenbouw tijdens de laatste vakantieweek doen maar liefst
220 kinderen mee; die zaten nu in
de zaal en applaudisseerden toen de
wethouder bloemen en een cheque
van 1250 euro overhandigde aan
bestuursleden Jelle van Werkhoven en Stan Damen. Maar daarmee
waren de prijzen nog niet op, want
na afloop maakte de jury bekend dat
Elize en Noa winnaar waren geworden van de talentenshow. Het VET
bestuur nam de raadsleden daarna
mee naar het ijsbaanterrein om de
hutten te bewonderen en een feestelijk drankje te doen. x
heeft er een gesprek plaats gevonden met wethouder Pieter Jan
Barnhoorn over de in het voorjaar
genomen beslissing van het College
B&W over de sfeerverlichting van
de Voorstraat. In het kader van de
noodzakelijke bezuinigingen heeft
het College prioriteiten moeten
stellen en besloten geen kerstbomen meer in Noordwijk te plaatsen, behalve bij het Gemeentehuis,
en ook geen kerstverlichting meer
aan te brengen in de bomen op Lindenplein en Voorstraat. Dat leidt tot
een directe besparing van € 25.000
per jaar. Zou de Gemeente hier in
2014 en daarna wel in voorzien, dan
moet er volgens het College rekening worden gehouden met een
post op de begroting van € 45.000
per jaar.
Maar Noordwijk Binnen, decor voor
cultuur, zonder de sfeerverlichting
in de donkere maanden van het
jaar, dat kan toch ook niet, vindt
het Comité tot Behoud Sfeerverlichting Voorstraat. Ed Beuk, Hans
van der Hoeven en Frans Bruinzeel,
allen zeer betrokken bij De Oude
Dorpskern, richtten het comité op
om te overleggen met de wethouder met als doel om tot een werkbare en financieel verantwoorde
oplossing te komen. Het Comité zal
optreden namens de vereniging De
Oude Dorpskern, die in het verleden al veel voor de oude dorpskern
gedaan heeft.
Wethouder Barnhoorn toonde
alle begrip voor de actie van het
Comité en lichtte het besluit nog
eens toe: de lindenbomen hebben
vaker onderhoud nodig waardoor
de snoeicyclus van 3 jaar is teruggebracht naar 2 jaar. Het is haast
onvermijdelijk dat tijdens de snoeiwerkzaamheden ook de bedrading
van permanente verlichting schade
oploopt. De kosten van het om de
twee jaar opnieuw aanbrengen
lopen mede door de loonkosten
enorm op en eigenlijk vindt het
College dat kerstverlichting en
kerstbomen plaatsen niet tot haar
kerntaken hoort. Dat betekent niet
dat het College een particulier initiatief als van het Comité niet een
warm hart toedraagt en dat eventueel financieel wil ondersteunen
met een subsidie.
Besloten is dat de wethouder nog
wat meer detail informatie over de
kosten en dergelijke aan het Comité
beschikbaar stelt en dat het Comité
zelf onderzoek gaat doen naar alternatieve sfeerverlichting voor Voorstraat en Lindenplein en de kosten
daarvan, om vervolgens een plan te
maken om het geld ervoor bijeen
te krijgen. Wellicht verstrekt de
Gemeente daar een subsidie voor,
maar zeker is dat het merendeel
van de kosten gedragen zal moeten
worden door bewoners, donateurs
en andere sympathisanten. Voor
meer informatie, maar ook voor
tips en suggesties kan men contact
opnemen met de woordvoerder
van het comité, Frans Bruinzeel,
via [email protected] x
Tabletcursussen in bibliotheek
streek - De Bibliotheek Bollenstreek organiseert komend najaar
in samenwerking met DeNicole
diverse tabletcursussen. Gedurende 6 weken in workshops van 2 uur
maakt men kennis met de mogelijkheden van iPad of Android
tablet. Aan de orde komen zaken
als e-mailen, internetten, apps
downloaden, telefoneren, social
media en zo verder. In Noordwijkerhout wordt maandag 8 september gestart met een iPad-cursus. De
lessen zijn op maandag van 9:30
tot 11:30 uur. De iPad-cursus gaat
in Noordwijk op 21 oktober van
start. De lessen zijn daar op dinsdag van 9:30 tot 11:30 uur. In Lisse
wordt vanaf 20 oktober een cursus
Android-tablet gegeven. Daar kan
men zes maandagen van 9:30 tot
11:30 uur. De kosten bedragen €
55,-- (leden € 45,00). In Sassenheim
start dinsdag 11 november een
vervolgcursus Android-tablet van
drie keer twee uur. De lessen zijn
op dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur.
Hier betaalt men € 30,00 (leden €
25,00). Meer informatie: www. De sfeerverlichting in de Voorstraat in Noordwijk-Binnen (Archieffoto: Hans
bibliotheekbollenstreek.nl. x
Vink).
Sport
vrijdag 29 augustus 2014
Valken herstelt
zich bij Foresters
valkenburg - Valken '68 revancheer-
de zich afgelopen dinsdagavond
voor de 0-6 nederlaag tegen Katwijk van afgelopen weekend. In
Heiloo werden De Foresters met
1-4 verslagen. Grote man bij de
ploeg van trainer Andries Wendt
was ongetwijfeld Rens van Klaveren, die driekwart van de Valkenburgse doelpuntenproductie voor
zijn rekening nam. Sven Boonstoppel maakte het kwartet vol. Dat
de thuisploeg de eer nog wel wist
te redden deerde Valken '68 niet.
Hoewel de ploeg het zich mocht
aanrekenen de score niet verder
te hebben opgevoerd. De kans
dat de ploeg de volgende ronde
alsnog haalt is door deze overwinning en de 9-0 nederlaag van
Chabab tegen Katwijk aanmerkelijk gestegen. Op 't Duyfrak heeft
de Valkenburgse formatie aaanstaande zaterdag aan een gelijkspel tegen Chabab voldoende om
zich op doelsaldo te plaatsen voor
de volgende ronde. x
QB wint ook
tweede bekerduel
katwijk - Na de 3-3 remise bij Quick
van afgelopen zaterdag versloeg
Quick Boys dinsdagavond FC Boshuizen op Nieuw Zuid met 3-0.
Door deze zege staan de blauwwitten al met anderhalf been in
de volgende ronde van de districtsbeker. De voormalige hoofdklasser uit Leiden kon Quick Boys
nauwelijks bedreigen. Toch had
de ploeg van Ted Verdonkschot
vooral voor de pauze de nodige
moeite om een gaatje te vinden
in de verdediging van de gasten.
Uiteindelijk werkte Thom de
Vries na 35 minuten alsnog de 1-0
binnen. Nadat Jesper Neuteboom
namens FC Boshuizen dicht bij de
gelijkmaker was geweest, verdubbelde Jaap van Duijn kort hierna
de blauwwitte voorsprong. Het
slotakkoord was voor de invallers
Philip den Hartog en Yordi Teijsse.
Uit de voorzet van eerstegenoemde kopte Teijsse de 3-0 eindstand
binnen. Quick Boys neemt het
aanstaande zaterdag in de laatste
poulewedstrijd in Leiden op tegen
GHC. x
Gestopte Remona Franssen geniet met gemengde gevoelens van EK-succes
"Balen dat ik daar zelf
niet meer tussen kan staan"
voorhout/amsterdam - Ineens was
daar dat berichtje, zo'n vier weken
geleden, tussen alle headlines
door. Misschien aan menigeen
zelfs voorbijgegaan, maar niet aan
de atletiekliefhebbers. Topatlete
Remona Fransen beëindigt haar
atletiekcarrière. Kort maar krachtig.
Het lichaam zei dat het voldoende
was. Pas 28 jaar en einde carrière.
Fransen ging kort daarna op vakantie, naar de andere kant van de
wereld. In Canada was het tijd om
het hoofd leeg te maken. Inmiddels
is ze terug en staat ze op een kantelpunt in haar leven.
door Frank Venema
De Voorhoutse heeft haar topsportcarrière achter zich gelaten
en staat aan het begin van een
nieuwe maatschappelijke carrière. In september begint ze aan
een studie International Master
of Sport Management. "En dat zal
spannend worden", kijkt Fransen
vooruit. "Spannend in de zin dat
mijn leven er helemaal anders uit
gaat zien. Sporten staat niet meer
op plek één en dat zal ik zeker
gaan missen. Die trainingen en
die wedstrijden op topniveau."
Maar trainen op het hoogste
niveau kon Fransen eigenlijk
de afgelopen anderhalf jaar niet
meer. Op het sportcomplex Papendal in Arnhem, waar de 28-jarige
meerkampster haar trainingsuren
maakte, wordt getraind in blokken van drie weken achter elkaar.
En in de afgelopen anderhalf jaar
ging er geen blok voorbij waarin
Fransen pijn had. "Waanzin",
noemt ze het achteraf. "Je gaat je
trainingen erop aanpassen, maar
dat gaat ten koste van je plezier
en prestaties. Toen ik in maart
weer geblesseerd raakte was voor
mij de maat vol. Dan ga je praten
500 calorieën per
uur verbranden?
Foreholte en QB 2
delen de punten
voorhout - Na de 0-1 winst bij SVC
'08 pakte Foreholte dinsdagavond
in het bekerduel tegen de reserves
van Quick Boys middels een 2-2
gelijkspel een punt, waardoor de
Voorhouters een goede stap zetten richting de volgende bekerronde. Met de thuiswedstrijd
van aanstaande zondag tegen het
tweede team van Velo op het programma beschikt Foreholte over
uitstekende papieren om zich te
plaatsen voor de volgende bekerronde. De 2-2 tegen QB 2 was
zwaarbevochten. Foreholte trainer Marcel IJzendoorn had dan
ook slechts lovende woorden voor
zijn ploeg, die keihard geknokt
had voor dat ene punt. "En dat
in een heel boeiende wedstrijd
waarin we na eerst op voorsprong
te zijn gekomen, vervolgens toch
wisten terug te komen nadat Jong
Quick Boys de rollen had omgedraaid. Na de 1-2 zijn we erin blijven geloven en daarvoor zijn we
ook beloond." Voor de Voorhoutse
formatie tekende Lukas Wiering
voor beide goals. Bij Quick Boys
toonden Jesse Driebergen en John
van Rijn zich trefzeker. x
weekendkrant 19
Dat doe je bij:
www.theahoogervorst.nl
Nijverheidsweg 2 - Voorhout
Tel. 0252 - 23 26 57
met vrienden en familie en heb ik
daarna de knoop doorgehakt."
Dieptepunt
En zo dwong haar lichaam haar
te stoppen. In een topsportcarrière die niet eens zo lang geleden begon, maar natuurlijk z'n
oorsprong al kende toen de Voorhoutse in haar jeugd bij De Spartaan in Lisse ging trainen. Haar
echte definitieve doorbraak kende
ze pas in 2011. Fransen werd bij
het EK indoor atletiek derde in de
meerkamp. Het jaar daarna moest
nog beter worden. En zo zag het
er in eerste instantie ook naar uit.
Het werd echter een rampjaar en
ééntje die het begin zou vormen
van een tijd vol blessures. Haar
grote doel, de Olympische Spelen
van 2012 in Londen, moest ze aan
zich voorbij laten gaan. Fransen:
"Het dieptepunt." Het had haar
hoogtepunt moeten worden. "Op
dat moment was ik op mijn best.
Mijn tijden op de baan, mijn prestaties, mijn sprongen, ze waren
nooit zo goed of zo ver geweest
als toen. En op het moment dat ik
m'n kwalificatie-eisen moest voldoen raakte ik geblesseerd. Dat is
nog steeds pijnlijk."
Dubbel
Op dit moment staat de atletiek
weer volop in de belangstelling,
dankzij uitzonderlijk goede pres-
TOP oefent tegen Oranje
sassenheim - Op dinsdag 2 september komt het Nederlands korfbalteam naar Sassenheim voor een
oefenwedstrijd tegen landskampioen TOP. Het belooft een bijzondere
wedstrijd te worden omdat vier
TOP-pers ook international zijn. Mick
Snel, Rianne Echten, Celeste Split
en Friso Boode dragen naast het
rood-witte TOP shirt ook regelmatig
het oranje shirt. Mick Snel: "Het is
natuurlijk erg leuk om in het oranje
tegen mijn eigen teamgenoten te
spelen in een volle Korf. De overige
TOP-pers zullen zeker extra gemotiveerd zijn tegen ons."
Alle internationals hebben overigens
de Olympische A-status en zijn full-
Remona Fransen na het behalen van het brons op de vijfkamp tijdens het EK
Indoor in Parijs in 2011, het hoogtepunt uit haar atletiekcarrière (Foto: OrangePictures/Karel Delvoye).
time met korfbal bezig. Hoewel TOP
deze wedstrijd haar internationals
wellicht zal missen, profiteert zij hier
natuurlijk wel van. De succesvolle
trainer van TOP Jan Niebeek: "Ik
moet Mick, Celeste, Friso en Rianne
wel eens meer missen. Zeker dinsdagavond zal ik dat doen, maar ze
worden onmiskenbaar beter van het
feit dat ze international zijn. Ik ben
hartstikke trots op hen. Hoewel we
dinsdag niet met ons sterkste team
kunnen spelen, is dit een prachtige
opening van het seizoen."
De wedstrijd wordt gespeeld in
sporthal De Korf aan de Sportdreef
8 in Sassenheim en vangt aan om
20.00 uur. De toegang is gratis. x
taties van de Nederlandse equipe
op het EK in Zurich. En weer is
het Fransen juist die niet mee kan
doen omdat ze haar carrière heeft
afgesloten. Ook dat is dubbel voor
de voormalig topsportster. "Als
liefhebber geniet ik van zulke
prestaties. Helemaal ook het succes van de meerkamp met Sintnicolaas, Broersen en de prestaties
van Daphne Schippers. Het zijn
ex-trainingsgenootjes. Ik waardeer hun prestaties alleen maar.
Aan de andere kant; voor mij persoonlijk is het balen dat ik daar
zelf niet meer tussen kan staan.
Maar daar los van, had de atletiek
dit succes nodig."
Dat de buitenwereld haar kort na
het bekendmaken van het eindigen van haar carrière nog niet ver-
geten is, bleek uit de uitnodiging
die ze kreeg van Studio Sport. En
toen stond ze ineens naast Dionne
de Graaff voor de camera's het EK
te analyseren. Een nieuwe carrière is begonnen voor Fransen?
"Nou, ik zou het zó weer doen",
lacht Fransen. "Wie weet dat ze
me weer vragen. Ik vond het in
ieder geval leuk. Maar in september begint een nieuw hoofdstuk
in mijn leven: studeren. Ik ben
blij dat ik daarvoor nog even heb
kunnen genieten op mijn vakantie. Je beleeft de wereld toch wel
iets anders. Ik heb dankzij de topsport veel van de wereld kunnen
zien. Maar niet op de manier zoals
ik dat nu kan. Het is nu tijd voor
gezellige dingen, tijd om te genieten." x
START MET HARDLOPEN
Start: 4 sept (10 weken lang)
Tijdstip: 20:00 - 20:45 uur
Verzamelpunt: Vuurtorenplein Noordwijk
Start running pakket: € 65,00
www.noordwijkselooptrainer.nl
opgeven / info: 06-39228883 [email protected]
20