week 40 - 30 september - Oostzaan.nl

Gemeentehuis
Bezoekadres: Kerkbuurt 4
Postadres:
Postbus 20, 1530 AA Wormer
Tel: (075) 651 21 00
Fax: (075) 651 22 44
Openingstijden
Vergunningen
Gemeentehuis
ma t/m wo 08.30 tot 17.00 uur
donderdag 08.30 tot 17.00 uur
17.00 tot 19.00 uur
(uitsluitend op afspraak)
Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur
‘s middags gesloten
WMO-loket
Bouwen en Wonen
Alleen na telefonische afspraak. U kunt ook
gebruik maken van de ‘Bel mij terug’ notitie
op de website.
Burgerzaken
Uitgave 40 · 30 september 2014
ALGEMEEN
PRAAT MEE OVER SCHIPHOL
Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad Schiphol. Dit is een orgaan waarin
overheden, luchtvaartpartijen en bewonersorganisaties met elkaar van gedachten gaan wisselen over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol. Bewonersorganisaties kunnen deel uitmaken van deze Omgevingsraad, mits zij minimaal
100 unieke leden, sympathisanten of donateurs hebben van 18 jaar en ouder. In
de gemeente Oostzaan is er al een bewonersorganisatie (dat valt onder de cluster Zwanenburglaan) waar u zich bij aan kunt sluiten. Het Platform streeft naar
het verminderen van de overlast en het beschermen van het milieu. Het Platform
is niet tegen vliegen op zich, maar vindt wel dat er grenzen zijn aan de overlast
en de risico’s die aan vliegen verbonden zijn.
Informatie: Contactpersoon voor Oostzaan de heer R. van der Pol te bereiken
via [email protected] meer informatie kunt u ook vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl
Website: www.oostzaan.nl
E-mail: [email protected]
Twitter: @OVERoostzaan
Voor burgerzaken kunt u alleen
terecht als u digitaal of telefonisch
een afspraak heeft gemaakt.
Burgemeester en wethouders maken bekend:
AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Regnr:
Locatie:
23 september 2014 WB/2014/0246
Noordeinde 41-43
Plan: Plaatsen nieuwbouwwoning 2 onder 1 kap
De stukken en/of de ontwerpbesluiten kunt u op afspraak inzien.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIERE
PROCEDURE:
Verzend datum besluit:
Regnr:
18 september 2014 WB/2014/0219
Plan: Plaatsen schutting
Gemeentewerf
maandag
18.30-20.00 uur
donderdag 09.30-11.00 - 18.30-20.00 uur
OVER-gemeenten Postbus 20 - 1530 AA Wormer - www.over-gemeenten.nl
BEKENDMAKINGEN 30 SEPTEMBER 2014
Ingediend op:
Servicepunt WWZ
dinsdag- en donderdagochtend
van 09.00-12.00 uur
Inlopen zonder afspraak
Locatie:
19 september 2014 WB/2014/0178
De Haal 8
Plan: Wijzigen gevelbekleding en positie woningen op bouwperceel
22 september 2014 WB/2014/0236
Jol 5 en 7
Plan: Plaatsen dakkapel
Bezwaarschrift: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van
verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten
minste: Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van
spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem (postbus 1621, 2003 BR Haarlem).
Dromerstraat 123
Voor meer informatie: www.oostzaan.nl · Volg de gemeente Oostzaan ook op Facebook en Twitter!