Jaarverslag klachten SWW 2013 - Winterswijk

Mail: [email protected]
Postbus 187 7100 AD Winterswijk
Bezoekadres: Haitsma Mulierweg 20
Telefoon: 0543-546060
SWW Kinderopvang BV
Winterswijk, 24 februari 2014
Betreft: Klachtenjaarverslag 2013
De Stichting Welzijn Winterswijk Kinderopvang BV (SWW) verzorgt opvang voor kinderen in de
leeftijd van 0 – 13 jaar, op de volgende locaties:
- kindercentrum de Springplank (0-13 jaar),
- de kinderdagverblijven Jodokus, Bubbels, het Zandkasteel (0-4 jaar),
- bso de Vuurtoren (4-13 jaar), bso de Schakel (4-13 jaar)
- Sport- & Spel BSO “Kicken” (7-13 jaar), bso Bargerbengels (4-13 jaar)
- locaties peuteropvang; Klaproos, Speeldoos, ’t Peuterhuis, Beertje Blom, Klaverblad,
Pippeloentje en Emmakröskes
en door het Gastouderbureau (GOB). Het Klachtenjaarverslag 2013 is van toepassing voor alle
genoemde onderdelen.
De klachtenregeling, een korte omschrijving.
Opmerkingen/suggesties en klachten die te maken hebben met de begeleiding en verzorging van
kinderen kunnen allereerst kenbaar gemaakt worden aan de pedagogisch medewerkers/gastouders.
Deze klachten en specifieke klachten die van organisatorische aard zijn zullen doorverwezen worden
naar de verantwoordelijken; leidinggevende kinderopvang, leidinggevende buitenschoolse opvang,
leidinggevende peuteropvang, coördinator GOB.
Hij/zij is in deze de eerstvolgende verantwoordelijke. Mocht de klacht/opmerking niet tot
tevredenheid geleid hebben, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij de directeurbestuurder van de SWW. Indien de inbrenger het niet eens is met de afwikkeling dan kan de klacht
voorgelegd worden aan de Raad van Toezicht van de SWW die in deze fungeert als interne
klachtencommissie. Is de inbrenger het niet eens met de uitspraak dan heeft hij/zij de mogelijkheid
de klacht in te dienen bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke
Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel waarbij de SWW aangesloten is.
NB! De inbrenger kan te allen tijde zijn of haar klacht rechtstreeks indienen bij de Provinciale
Klachtencommissie. De SWW stelt het op prijs dat er door de inbrenger een melding hierover aan
haar gedaan wordt.
Vermelding klachtenregeling
De klachtenregeling wordt beschreven in de algemene informatiebrochure die ouders ontvangen bij
inschrijving en op de website www.swwbv.nl. Tijdens het intakegesprek dat gehouden wordt door de
plaatsingsfunctionaris kinderopvang en/of bemiddelings-medewerkster GOB worden de ouders
mondeling gewezen op de klachtenregeling. Tevens wordt de regeling in een informatieboekje
beschreven dat ouders tijdens het intakegesprek uitgereikt krijgen. De klachtenregeling wordt
daarnaast genoemd in het informatieboekje ‘Praktische informatie’ dat pedagogisch medewerkers
uitdelen aan de ouders bij aanvang van de opvang. Ook bij de overgang van de babygroep naar de
dreumes-peutergroep en van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang krijgen ouders nogmaals
deze informatie. Bovendien is de folder aanwezig op iedere locatie. De officiële informatie over de
klachtenregeling krijgen ouders nogmaals bij het formeel schriftelijk indienen van een klacht. (Zie
bijlage Klachtenprotocol SWW).
Samenstelling interne klachtencommissie
Een formeel schriftelijk ingediende klacht wordt behandeld door de directeur-bestuurder van de
SWW. De Raad van Toezicht (RvT) treedt op als interne klachtencommissie.
Samenstelling RvT:
A. G. M. Kroezen
L.J.G. Ritzen
W. te Raa
R. Kalter-Mulder
J.N. Verwey- vd Berg
H. van Lith
voorzitter
secretaris, vice-voorzitter
lid
lid
lid
lid
Ontvangen klachten 2013
De directeur-bestuurder van de SWW heeft in 2013 geen formeel schriftelijk ingediende klachten
ontvangen.
De Klachtencommissie WMK heeft middels het jaarverslag Provinciale Klachtencommissie laten
weten in het jaar 2013 geen klachten over onze organisatie te hebben ontvangen (zie bijlage).
Opmerking. Het jaarverslag van de Klachtenkamer Oudercommissie is geïntegreerd in het
jaarverslag van de Provinciale Klachtencommissie.
Namens de SWW Kinderopvang BV,
Petra te Selle
leidinggevende kinderopvang
Bijlage:
-
folder Klachtenprotocol SWW Kinderopvang BV
kopie klachtenjaarverslag 2013 Provinciale Klachtencommissie
folder Provinciale Klachtencommissie