Mechelen - Alumni KU Leuven

Mechelen 15 maart 2014
Pieter Kerremans
Alumni Lovaniensis Mechelen
“De regio Mechelen; fata morgana of oase voor
toekomstige werkgelegenheid”
“Een sociaal-economische kijk op onze regio met focus op
“werkgelegenheid”. Wat zijn de verwachtingen en welke
insteek kunnen belangrijke stakeholders ( beleid,
ondernemingen, onderwijs) geven.
Inleiding; sociaal-economische situatieschets VlaanderenMechelen
(met dank aan Erwin Eysackers, SERV-studiedienst)
Economisch herstel wordt tastbaar, maar arbeidsmarkt
blijft problematisch
De recente conjunctuurinschattingen benadrukken dat de
economische situatie langzaam maar zeker verbetert. Zowel
internationaal, als binnen de Eurozone lijkt de vooralsnog
bescheiden heropleving meer gewicht te krijgen: de zuidelijke
EU-landen lijken hun terugval gestopt te hebben en de
internationale vraag trekt aan. Dat is positief voor een
exportgerichte regio zoals Vlaanderen. Groeicijfers zoals
gangbaar vóór de recessie van 2008 worden echter niet meer
verwacht. Bovendien is van een kentering op de arbeidsmarkt
voorlopig geen sprake. (manpower geeft wel genuanceerd
positiever nieuws)
Groeiende internationale vraag en gestegen vertrouwen
Het vertrouwen van zowel consumenten als producenten zet de
licht positieve lijn van de tweede helft van 2013 verder.
Aangenomen wordt dat de trend zich verder doorzet in 2014 en
2015. De bedrijven registreren intussen een licht hogere
bezettingsgraad van hun productieapparaat en de buitenlandse
vraag herneemt langzaam. De investeringsindicatoren in
bedrijven geven aan dat het herstel voorlopig beperkt blijft,
hoewel het voorraadpeil in de industrie zakt en de
vraagvooruitzichten naar licht positief evolueren. De
consumenten zijn positiever: in de loop van 2013 stijgt hun
vertrouwen in hun economische situatie en deze trend lijkt zich
te versterken. De consument ziet ook zijn spaarvermogen en
tewerkstellingsvooruitzicht verbeteren.
Arbeidsmarkt blijft stoorzender
Ondanks de prille opleving van de economie blijft de situatie op
de arbeidsmarkt zorgwekkend. De werkgelegenheidscreatie
loopt duidelijk achter op de economische ontwikkeling, zoals
gebruikelijk aan het begin van een herstelfase: de meeste
prognoses gaan in het beste geval uit van een bescheiden
groei van de werkgelegenheid in de tweede helft van 2014. Dat
impliceert dat de werkloosheidsgraad in 2014 nog licht zal
stijgen. (manpowerindex voor België staat op +3 (vorig jaar -3).
Voor Vlaanderen staat deze op 0!
Ten slotte vallen de weinig positieve cijfers over
bedrijfsdemografie op: het aantal faillissementen bleef in 2013
zeer hoog, terwijl de creatie van nieuwe bedrijven voorlopig niet
op gang komt.
Tewerkstelling Mechelen (arro)
Als we de situatie in Mechelen bekijken (januari 2014) komen
we tot volgende bevindingen;
• De werkloosheid in M evolueert van 10.700 naar 11.500
personen tussen jan 2013 en jan 2014 = stijging met
ongeveer 800 personen = een toename met 7,2% op een
jaar tijd [in lijn met evolutie VLA].
• Dat impliceert dat 7,4% van de Mechelse
beroepsbevolking werkloos is, wat onder het Vlaamse
gemiddelde (8%) ligt. Er zijn meer mannen dan vrouwen
werkloos in M. 27,6% van de NWWZ is van allochtone
origine.
• De oorzaak is de crisis, omdat de werkloosheid relatief
veel toeneemt bij groepen die normaliter goed op de
arbeidsmarkt scoren ;
o Vooral oudere personen (+50) hebben een grotere
kans om werkloos te worden [in lijn met evolutie in
VLA]. Door de crisis hebben ook personen tussen 25
en 50 een veel grotere kans om werkloos te worden.
Bij jongeren is de kans veel kleiner maar een groot
deel van hen studeert.
o Opvallend is de stijging bij de hoogopgeleiden (+300
op een jaar tijd): dat zij moeilijker aan een job
geraken is een duidelijke indicatie dat de crisis een
impact op de Mechelse arbeidsmarkt heeft. Positief
daarentegen is dat het aantal laaggeschoolden
slechts beperkt groeit.
o Er zijn afgelopen jaar een 500-tal personen in
Mechelen bijgekomen die meer dan een jaar
werkloos zijn (structurele werkloosheid). De kansen
op hertewerkstelling dalen aanzienlijk naargelang de
duur van de werkloosheid toeneemt.
o Al deze evoluties worden ook in VLA gevonden, maar
de intensiteit verschilt (soms). Belangrijke
achtergrondvariabele is het aandeel van de
(klassieke) industrie: M kenmerkt zich door relatief
veel nieuwe dienstenbedrijven. De impact van de
economische crisis komt sterker in klassieke
industriële sectoren tot uiting, die in M aanwezig zijn
maar niet domineren.
Aantal werklozen (koppen)
Mechelen, werkloosheid naar leeftijd, evolutie
tussen jan 2013 en jan 2014
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2013-01 leeftijd
2014-01 leeftijd
>= 50 jaar
2.631
2.940
25 tot 50 jaar
5.632
6.023
< 25 jaar
2.431
2.502
Astitel
Mechelen, werkloosheid naar
opleidingsniveau, evolutie tussen jan 2013 en
jan 2014
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2013-01 scholing
2014-01 scholing
Hooggeschoold
1.577
1.854
Middengeschoold
3.889
4.297
Laaggeschoold
5.228
5.314
900
800
Mechelen, groei werkloosheid tussen januari
2013 en jan 2014
700
600
239
277
309
500
189
400
300
408
391
200
343
100
0
71
86
leeftijd
scholing
duur werkloosheid
< 25 jaar
25 tot 50 jaar
>= 50 jaar
Laaggeschoold
Middengeschoold
Hooggeschoold
< 1 jaar
1 tot 2 jaar
>= 2 jaar
Werkloosheid is niet de enige indicator. De werkgelegenheid in
het arro Mechelen kende tussen 2008 en 2012 een (zeer) lichte
groei, met een terugval in 2010.
Een merkbare terugval van de tewerkstelling in de industriële
sectoren, en dit sinds 2006.
De bouwsector houdt vrij goed stand, maar vooral “overheid en
gezondheidszorg” vergroot het aandeel.
Wanneer we de positieve berichten van de laatste dagen rond
de ontvangen vacatures (in VL +20%) aftoetsen voor het
arrondissement Mechelen kunnen we het volgende vaststellen;
(Vooraf: de grafieken vergelijken de vacatures in de eerste twee
maanden van 2011 tot en met 2014. Dit maakt een vergelijking
van 2011 tot 2014 mogelijk.)
1/ openstaande vacatures
Openstaande vacature = vacature die niet is ingevuld en dus tot
jobcreatie kan leiden in volgende maand. Een openstaande
vacature kan reeds lang openstaan en zelfs nooit ingevuld
worden.
• crisis laat zich voelen in daling openstaande vacatures
tussen 2011 (4900) en 2013 (3600 openstaande
vacatures) = -1300.
• begin 2014 bescheiden groei (3800) = +200 tov jan & feb
2013
• klassieke diensten (handel…) zeer conjunctuurgevoelig:
evolutie wordt in belangrijke mate verklaard door enkel
deze groep bedrijfstakken
• Openstaande vacatures blijven dalen in gezondheidszorg
& maatschappelijke dienstverlening en tot op zekere
hoogte ook overheid & onderwijs= verminderde financ
ondersteuning / mogelijkheden?
• zakelijke dienstverlening + industrie: groot aantal
vacatures in vergelijking met aantal werknemers blijft
openstaan
2/ ontvangen vacatures
Ontvangen vacature = kan (maar hoeft niet) ingevuld te zijn =
geeft dynamiek op arbeidsmarkt aan
• uitzendarbeid grootste aanbod vacatures, gevolgd door
klassieke diensten (handel, transport…)
• crisis en opleving in 2014 komen ook goed tot uiting in
deze sectoren
• gezondheidszorg & maatschappelijke dienstverlening +
overheid & onderwijs: stabiele vraag, neemt wel af in 2014
tov 2013 = impact evolutie overheidsfinanciën (en zal
komende jaren niet verbeteren)
• industrie: meer vacatures blijven openstaan dan dat er
ontvangen worden = veel vacatures worden niet ingevuld
= spanning tussen arbeidsaanbod en –vraag
3/ verschil tussen openstaande en ontvangen vacatures
Totaal openstaande vacatures (4900) minus totaal ontvangen
vacatures (2500) = aantal vacatures dat langer dan twee
maanden openblijft (2400) = ongeveer de helft van de
vacatures wordt in Mechelen niet snel ingevuld
• Klassieke dienstensectoren zeer gevoelig voor
conjunctuur: in 2011 wordt groot aantal vacatures niet snel
ingevuld, wat in 2013 en 2014 wel het geval is = effect
crisis
• Weinig spanning in uitzendbureaus: meerderheid jobs
wordt snel ingevuld = smeermiddel arbeidsmarkt
• Opvallend: zakelijke dienstverlening (= vaak hoger
opgeleide profielen): steeds meer vacatures worden niet
ingevuld = mismatch tussen vraag en aanbod
• Industrie: meerderheid jobs wordt niet snel ingevuld =
industrie zoekt vaak specifieke profielen die niet snel
gevonden worden
• Gezondheidszorg & maatschappelijke dienstverlening
vindt snel de gezochte personen voor hun vacatures =
weinig blijft openstaan
• Overheid is enige sector die erin slaagt meerderheid
vacatures snel in te vullen (aantal openstaande vacatures
op einde onderzochte periode < aantal ingevulde periodes
tijdens onderzochte periode) = heel veel personen werken
graag voor de overheid?
Arrond. Mechelen, ontvangen vacatures naar
sector, 2011 tot 2014, jan + feb
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
435
234
639
281
554
195
402
194
506
198
499
237
2011 1+2
2012 1+2
439
202
453
307
373
170
2013 1+2
303
178
532
238
478
193
2014 1+2
Overige diensten
Gezondheidszorg & maatsch dienstv
Openbare besturen & onderwijs
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
Zakelijke dienstverlening
Handel, transport, horeca,informatica & media, financiën
Bouw
Industrie, energie en primaire sector
Arrond. Mechelen, openstaande vacatures naar
sector, 2011 tot 2014, jan + feb
5000
104
930
170
669
653
1000
1733
229
452
85
860
146
830
662
1154
232
496
-1000
2011 1+2
2012 1+2
3000
89
713
109
763
809
721
115
318
2013 1+2
Overige diensten
Gezondheidszorg & maatsch dienstv
Openbare besturen & onderwijs
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
Zakelijke dienstverlening
Handel, transport, horeca,informatica & media, financiën
Bouw
Industrie, energie en primaire sector
110
512
96
814
978
790
113
385
2014 1+2
Mechelen, openstaande minus ontvangen
vacatures, naar sector, 2011 tot 2014, jan + feb
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
54
495
30
372
34
458
324
464
655
150
259
-48
2012 1+2
1179
133
257
-64
2011 1+2
53
209
282
740
312
55
192
-82
2014 1+2
19
274
310
502
348
53
148
-93
2013 1+2
Overige diensten
Gezondheidszorg & maatsch dienstv
Openbare besturen & onderwijs
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
Zakelijke dienstverlening
Handel, transport, horeca,informatica & media, financiën
Bouw
Industrie, energie en primaire sector
Arrond. Mechelen, werkgelegnheid per
bedrijfstak, 2003-2012, personen
Industrie, energie, landbouw
150.000
140.000
130.000
120.000
110.00027.759
100.000
90.000
80.000
70.000
60.00060.312
50.000
40.000
30.0005.646
20.000
10.00028.317
0
2003
Bouw
Marktdiensten
Overheid & gezondhzorg
30.023
31.649
31.869
33.510
33.851
28.972
29.422
30.650
29.101
61.908
64.266
66.084
67.916
70.361
71.378
70.557
70.662
70.734
5.778
5.880
6.403
6.728
6.885
7.085
7.132
7.186
7.385
28.556
28.363
28.723
29.022
29.481
27.807
26.728
26.686
25.872
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Arrond. Mechelen, toegevoegde waarde per
bedrijfstak, 2003-2012, € mln
Industrie, energie, landbouw
Bouw
Marktdiensten
Overheid & gezondhzorg
11.000
10.000
9.000
1.410
1.502
5.664
5.880
450
1.342
8.000
7.0001.185
1.747
5.918
6.113
6.192
455
462
507
535
1.571
5.928
1.273
1.237
6.000
5.000
4.366
4.000
1.674
1.573
5.239
4.742
4.970
312
337
386
446
2.000 289
1.0001.904
2.100
2.128
2.320
2.376
2.162
1.804
2.093
2.123
1.981
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.000
Arrond. Mechelen, toegevoegde waarde,
aandeel in Vlaams totaal, per bedrijfstak, 2003
tot 2012
Industrie, energie, landbouw
Bouw
Marktdiensten
Overheid & gezondhzorg
Totaal
7%
6%
5%
6,0%
5,5%
5,4%
4,6%
6,1%
5,7%
5,6%
6,1%
5,8%
5,6%
6,1%
5,7%
6,1%
6,0%
5,7%
6,1%
5,7%
5,6%
4,6%
4,6%
3,6%
3,7%
4,6%
4,1%
3,5%
4,6%
3,9%
4,6%
3,8%
4%
6,3%
5,6%
5,1%
4,6%
3,9%
6,0%
5,7%
5,5%
6,0%
5,6%
5,5%
4,5%
3,9%
4,6%
3,9%
5,9%
5,4%
5,3%
4,6%
4,1%
3%
2%
1%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Conclusie
Er wordt vandaag een broos economisch herstel geregistreerd.
Verwacht wordt dat dit herstel zich zal versterken in de loop van
2014 en 2015. Van een kentering van de negatieve evolutie op
de arbeidsmarkt is voorlopig enkel sprake van hoopgevende
signalen. Zorgwekkend is dat het aantal faillissementen hoog
blijft, terwijl te weinig nieuwe ondernemingen opgericht worden.
Voorbereiding panelgesprek
Johan Willemen
CEO Willemen group,
Voorzitter Confederatie Bouw
Voorzitter VOKA-Mechelen
- Ondernemingen spelen natuurlijk een cruciale rol in dit verhaal.
Ze investeren, groeien, genereren meerwaarde hetgeen
noodzakelijk is voor onze welvaart en ons welzijn.
- Hoe voelt een ondernemer vandaag de situatie aan; in
Vlaanderen en in onze regio zelf?
- Welke rol moet de confederatie en VOKA spelen?
- Wat mogen ondernemers verwachten van het onderwijs (sec.
en hoger)? en vice versa
Bart Somers
Voormalig minister-president
Burgemeester Mechelen
- De stad is in deze discussie aanspreekbaar als “werkgever”
maar ook en misschien vooral als beleidsniveau dat dichtst bij
de burgers staat en van daaruit als intermediair een belangrijke
rol kan spelen mbt “werkgelegenheid” (flankerend beleid,
investeringen,…)
- In “steden maken het verschil” pleit de burgemeester voor
meer bevoegdheden en meer middelen voor steden en
gemeenten. Hoe kan dit de “werkgelegenheid” bevorderen?
- RESOC-Mechelen is het overlegorgaan waarin vakbonden
werkgevers en ook de steden en gemeenten zijn
vertegenwoordigd. Daar wordt nu een aanzet gegeven voor de
opmaak van een nieuw “Streekpact voor het arro. Mechelen”; is
dit zinvol? Heeft dit impact?
Luc Van Den Brande
Voormalig minister-president
Voorzitter Vleva (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap)
Gewezen Voorzitter Europees Comité van de regio’s
- Net voor verkiezingen wil een mens zich wel eens beraden
over zijn relatie met de Europese Unie!
- Europa worstelt wat met zichzelf en moet vaak moeite doen
om aan de burger de meerwaarde uitgelegd te krijgen.
- Wat kan “Europa” dan echt doen voor de werkgelegenheid?
(richtlijnen werkgelegenheid, structuurfondsen, vrij verkeer…)
Chris Van der Vorst
Coördinerend directeur scholengemeenschap Kath. Secundair onderwijs Mechelen
- Ons onderwijs heeft goede naam (pisa) maar krijgt
desondanks vaak kritiek vanuit diverse hoeken. Er wordt dan
ook gigantisch veel verwacht vanuit een zoekende
maatschappij.
- In dit kader toch graag focus op afstemming onderwijsarbeidsmarkt; hoe houdt het secundair onderwijs de vinger aan
de pols wat betreft de verwachting vanuit de arbeidsmarkt?
- Er is nog altijd nood aan meer “technisch” geschoolden! Heeft
de school hierin ook een rol te spelen (beïnvloeden keuze)
- “de ongekwalificeerde uitstroom” is een groeiend en soms
schrikbarend probleem, waar ook Mechelen onder lijdt; België
viel terug in de strijd tegen de “schooluitval” van de 10de naar de
20ste plaats in EU met 12% van de 18 tot 25-jarigen! (in VL is
het 8,7%)
- In 2010 waren er 966 jongeren woonachtig in Mechelen die
“vroegtijdig” de school verlieten (18,9%) ((“de sociale staat van
Vlaanderen”2013)
- Hier wordt geen steen geworpen naar “het onderwijs” maar de
vraag gesteld hoe we dit kunnen doen keren?
Carl Snoecks
Adviseur VVKSO
Coördinatie studiegebieden niet-nijverheidsonderwijs
- Hierbij focus op “masterplan hervorming secundair onderwijs”
(2013), een volgende stap na het initiëren van een grondige
hervorming SO via het rapport van de commissie Monard
(2009), en de oriëntatienota “mensen doen schitteren” van
september 2010.
- Op bepaald moment veel commotie en vaststelling van “te
weinig draagvlak” om tijdens deze legislatuur door te drukken,
maar bevoegd minister zegt dat “de trein is vertrokken”??
- Hoe zal de voorziene hervorming een antwoord bieden op een
aantal van de hier gestelde vragen, problematieken, e.d. met
betrekking tot een betere afstemming onderwijs-arbeidsmarkt.
Machteld Verbruggen
Algemeen directeur Thomas More Hogeschool
- We zijn hier in Mechelen “gezegend” met de aanwezigheid
van de Thomas More Hogeschool, lid van de KUL-associatie,
resultaat van een fusieproces tussen KHM, LHK en Lessius en
nu dus aanwezig in heel de provincie Antwerpen.
- In de missie van de hogeschool staat; “…Door innovatief,
veldwerkgericht onderwijs….. in nauwe samenwerking met haar
partners……een motor van maatschappelijke ontwikkeling in de
regio.” Wat betekent dit in de praktijk (aanbod professionele
opleidingen, netwerken met het “werkveld”, samenwerking met
de stad,…)
- Hoe kan het hoger onderwijs (hogescholen én universiteiten)
die rol van “motor” verder aanscherpen?