Bekijk of download de schoolgids

Inhoud
Een woord vooraf .................................................................................................................................................... 5
Leeswijzer ................................................................................................................................................................ 6
Inleiding: Profiel van de school ............................................................................................................................... 7
Ons onderwijs ................................................................................................................................................. 7
Stichting Attendiz ......................................................................................................................................... 10
Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ....................... 11
Contactgegevens school ............................................................................................................................... 11
Contactgegevens Attendiz ............................................................................................................................ 12
Contactgegevens Samenwerkingsverband................................................................................................... 12
1. Visie en beleidsvorming ................................................................................................................................ 12
1.1 Visie van onze school ............................................................................................................................. 13
1.2 Het doel van de school ........................................................................................................................... 14
1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? .................................................................................................... 14
1.4 Beleidsvorming ....................................................................................................................................... 14
2. Over het team ............................................................................................................................................... 15
2.1 Functies bij ons op school....................................................................................................................... 15
2.2 Het team schooljaar 2014-2015 ............................................................................................................. 15
3. Leiderschap en management........................................................................................................................ 16
3.1 Leiderschap ............................................................................................................................................ 16
3.2 Management .......................................................................................................................................... 16
4. Cultuur en klimaat ........................................................................................................................................ 17
4.1 Schoolcultuur.......................................................................................................................................... 17
4.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel ................................................................. 17
4.3 Veiligheid ................................................................................................................................................ 22
4.4 Schoolregels ........................................................................................................................................... 22
4.5 Veiligheidsbeleid .................................................................................................................................... 22
4.6 Klachten .................................................................................................................................................. 22
4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ............................................................................... 23
5. Middelen en voorzieningen .......................................................................................................................... 23
5.1 Huisvesting en uitrusting ........................................................................................................................ 23
5.2 Financiën ................................................................................................................................................ 23
5.3 Sponsoring .............................................................................................................................................. 24
5.4 Ouderbijdrage ........................................................................................................................................ 24
6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair ................................................................... 25
6.1 Opbrengstgericht werken ....................................................................................................................... 25
Bij vso: Stage ............................................................................................................................................ 25
6.2 Leerstofaanbod residentiële leerlingen.................................................................................................. 33
6.3 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief......................................................................................... 33
6.4 Toelating en verwijzing ........................................................................................................................... 33
6.4.1 Verwijzing naar een andere school ................................................................................................. 33
3
6.4.2 Mogelijke uitstroom ........................................................................................................................ 34
6.4.3 Begeleiding passend onderwijs ....................................................................................................... 35
6.5 Leerlingenzorg ........................................................................................................................................ 35
6.5.1 Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur ......................................................................... 35
6.5.2 Commissie voor de Begeleiding ...................................................................................................... 35
6.6 Leerlingvolgsysteem ............................................................................................................................... 36
6.7 Schoolverzekering .................................................................................................................................. 37
6.8 Informatiestromen ................................................................................................................................. 37
6.8.1 Gegevens ouders en leerlingen ....................................................................................................... 39
6.8.2 Brief toestemming gegevens opvragen en versturen ..................................................................... 39
6.8.3 Foto’s............................................................................................................................................... 39
6.8.4 Nieuwsbrief ..................................................................................................................................... 40
6.8.5 Telefonische bereikbaarheid school ............................................................................................... 40
6.8.6 Oudercontacten .............................................................................................................................. 40
6.8.7 Rapporten ....................................................................................................................................... 40
6.8.8 Ouderavonden ................................................................................................................................ 42
6.9 Leerlingenvervoer................................................................................................................................... 42
6.9.1 Zelfstandig reizen ............................................................................................................................ 43
6.10 Gebruik medicijnen .............................................................................................................................. 43
6.11 De lunch ................................................................................................................................................ 43
6.12 Gymnastiek ........................................................................................................................................... 43
6.13 Schoolvakanties en vrije dagen ............................................................................................................ 43
6.13.1 Vakantierooster 2014/2015 .......................................................................................................... 44
6.13.2 Studiedagen .................................................................................................................................. 44
6.13.3 Compensatiedagen ofwel marge-uren ......................................................................................... 44
6.13.4 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim .................................................. 44
6.13.5 Leerplichtwet ................................................................................................................................ 44
6.13.6 Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten ............................................................................ 46
7. Waardering ................................................................................................................................................... 46
7.1 Leerlingen en ouders .............................................................................................................................. 46
7.2 Personeel en management .................................................................................................................... 46
7.3 Maatschappij .......................................................................................................................................... 47
7.4 Interne Audits ......................................................................................................................................... 47
8. Resultaten en opbrengsten .......................................................................................................................... 47
8.1 Evaluatie vorig schooljaar ....................................................................................................................... 47
8.2 Ontwikkelingsplan .................................................................................................................................. 48
8.3 Opbrengsten van het onderwijs ............................................................................................................. 48
8.4 Jaarverslag .............................................................................................................................................. 48
Bijlagen ............................................................................................................................................................. 50
4
Een woord vooraf
Beste lezer,
Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van VSO Hengelo . De schoolgids geeft inhoudelijke en
praktische informatie geldend voor één schooljaar. Het is een verbijzondering van het schoolplan.
Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen
zijn doorgaans voor ouders en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard.
De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouders/ verzorgers en leerlingen. Alle overige
betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de
schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te
vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen
gelden op de website van Attendiz te plaatsen,www.attendiz.nl. De klachtenregeling is daarvan een
voorbeeld.
Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website
[email protected] te zetten. De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste
jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers die ook behoefte hebben aan een
gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks na
vaststelling per mail de schoolgids. Om de handzaamheid van de schoolgids te vergroten zijn
uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite
geplaatst. Het overzicht van de leerstof is hiervan een voorbeeld.
De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een
heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school
steeds beter herkennen.
Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking.
Namens het schoolteam,
Andre Bartelink
Datum van vaststellen door bevoegd gezag:
1-7-2014
5
Leeswijzer
We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model, een leidraad voor het in gang zetten
van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven.
De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en
resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover
verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema’s:
1. Visie en Beleid
2. Over Het Team
3. Leiderschap
4. Cultuur en Klimaat
5. Middelen en Voorzieningen
6. Onderwijs – management van processen primair en secundair
7. Waardering
8. Resultaten en Opbrengsten
Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave.
In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het
schoolplan.
6
Inleiding: Profiel van de school
Ons onderwijs
De naam van onze school is VSO Hengelo.
VSO Hengelo is op dit moment nog de overkoepelende “ werknaam “ van VSO Onder de Kap ,
Perspectief en VSO het Mozaiek Hengelo.
De genoemde scholen zijn ieder nu nog op een eigen locatie gevestigd.
De wens is , al jaren , dit vorm te geven op 1 gezamenlijke locatie.
Wanneer dat een feit is zal ook de werknaam “ VSO Hengelo “ verdwijnen en plaatsmaken voor een
echte , passende schoolnaam.
Wij hanteren de naam “ VSO Hengelo “ omdat alle drie de scholen , met nuances naar de diverse
doelgroepen , gezamenlijk eenzelfde programma aanbieden voor alle leerlingen.
De nadruk binnen het onderwijs van VSO Hengelo gaat meer en meer uit van het feit dat het
programma leidend is en dat er steeds uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerling en niet
van de beperkingen.
Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken wat de onderwijsbehoeften van de leerling is.
Om kwalitatief goed onderwijs te geven is het hanteren van homogene groepen op leerniveau een
van de belangrijke pijlers.
In dit kader is er het afgelopen jaar al sprake van steeds verdergaande uitwisseling van leerlingen en
leraren onderling binnen de scholen en de bijpassende afstemming m.b.t. niveaugroepen .
Om versnippering van expertise te voorkomen kiest VSO Hengelo er voor om schooljaar 2014-2015
te starten vanuit twee locaties.
De bovengenoemde individuele schoolnamen worden daarbij vervangen door de desbetreffende
straatnamen die bij de locaties horen.
Vanaf schooljaar 2014-2015 kennen wij nog twee locaties : Krabbenbosweg en Sportlaan Driene.
Verderop in de schoolgids en op de website kunt u meer lezen over het aantal groepen , de niveau’s
per locatie , etc.
VSO Hengelo , onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in
Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele
en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op VSO Hengelo volgen.
Met ingang van augustus 2014 gaat passend onderwijs in. De leerlingen zullen op dat moment vanuit
het overkoepelende samenwerkingsverband VO 23-02 aangemeld kunnen worden. Voor onze school
betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Borne , Bornebroek ,
Delden , Hof van Twente , Oldenzaal , Denekamp , Weerselo , Saasveld . Zie ook 6.7 uit deze
schoolgids.
VSO Hengelo verzorgt voor ongeveer 140 leerlingen (gemiddeld 10 / 11 leerlingen per klas)
onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise.
Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven:
7
Arrangement Diplomagerichte leerweg VMBO
De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan :
-
het verwerven van ( grotendeel ) theoretische kennis
het opbouwen van een geconcentreerde werkhouding
het zelfstandig kunnen werken
het kunnen plannen en organiseren van het (huis)werk
het vergroten van de motivatie
het tonen van doorzettingsvermogen
het opdoen van positieve schoolervaringen
het verwerven en vergroten van sociale vaardigheden
het vergroten van zelfvertrouwen
het accepteren en leren omgaan met een beperking
het behalen van een diploma
Leerlingen die in de diplomagerichte leerweg geplaatst worden hebben minimaal een IQ 75. Zij
beschikken over voldoende cognitieve capaciteiten om een BBL , KBL of TL diploma te kunnen
behalen.
Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden:
Deskundigheid:
Multidisciplinair team : (adjunct(directeur , orthopedagoog , schoolmaatschappelijk deskundige ,
psychodiagnostisch medewerker , ondersteuningscoördinator , vakleraren voor hoofdvakken als
Nederlands - engels - wiskunde - Zorg & Welzijn - Handel en Administratie , technisch assistenten.
Leraren die kunnen omgaan met ( forse ) gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek
verzorgen het leerstofaanbod in kleine stapjes , werken met weekplanners , werken met meerdere
niveau’s in de klas .
Sterke , doelgerichte ondersteuning door leden van het CVB.
Aandacht en tijd:
Elke leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief.
Binnen de klassen wordt gewerkt met een groepsplan.
Het onderwijs wordt aangeboden in kleine groepen.
Tijdens de uren theorie maximaal 10-12 leerlingen en tijdens de uren praktijk maximaal 5-6
leerlingen. In de bovenbouw kunnen meer leerlingen in de praktijk geplaatst worden.
Leraar-nabijheid , individuele begeleiding , veilige omgeving.
Naast het reguliere programma a.d.h.v. kerndoelen wordt er veel tijd besteedt aan de Leergebied
overstijgende ( LGO )kerndoelen :
-
leren leren
leren taken uitvoeren
leren functioneren in sociale situaties
ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
Als basis wordt daarbij gebruik gemaakt van de methode Tumult.
Veel onderdelen zijn integraal verwerkt in de reguliere lessen en omgang met leerlingen.
Voorzieningen:
Gebruik van reguliere lesmethodes voor de theorie ; gebaseerd op de jaarplanningen Onderbouw en
PTA’s Bovenbouw van de symbiose-scholen :
8
-
PIT – Zorg & Welzijn
Tendens – Handel en Administratie
Techniek op maat – Metaal en Elektrotechniek
Werkportfolio – techniek Onderbouw , consumptieve techniek
Venturi – techniek Onderbouw
Doen in Groen – groenvoorziening en plantsoenendienst
Praktijklokalen / theorielokalen
Interne en externe stages
Assesments – Siabo en Invento
Staatsexamen / extraneus examen
Gebouw:
Theorielokalen gecentreerd , praktijkvleugel , overzichtelijk / afgebakend plein.
Samenwerking:
BJZO , Jeugdreclassering , MEE , Jarabee , Ambique , politie , justitie , leerplicht , Tactus , Mediant ,
Samenwerkingsverband VO , gemeente , stagebedrijven , scholen V(S)O , Leerwerktrajecten Kapstok
– MOTA
Arrangement Arbeidsmarktgerichte leerweg
De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan :
-
het opdoen van arbeidservaring
het verwerven van beroeps-gerelateerde kennis en vaardigheden
het verwerven van ( basale ) werknemersvaardigheden
het vergroten van motivatie
het opdoen van positieve school- en werkervaringen
het vergroten van sociale vaardigheden
het vergroten van zelfvertrouwen
het leren accepteren en omgaan met een beperking
het behalen van certificaten en (deel)diploma’s
Leerlingen die in de leerweg Arbeidstoeleiding worden geplaatst hebben een IQ tussen de 65-75 en
een leerachterstand van 3 jaar of meer.
Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden:
Deskundigheid:
Zie arrangement Diplomagerichte leerweg VMBO .
Aandacht en tijd:
Zie arrangement Diplomagerichte leerweg VMBO .
Voorzieningen:
Gebruik van reguliere lesmethodes :
-
Deviant – Nederlands , wiskunde , engels
Inzicht en Kies – Burgerschap
Werkportfolio – techniek , consumptieve techniek
Venturi – techniek
Praktijklokalen / theorielokalen
Campingproject
Boerderijproject
Interne en externe stages
9
-
Assesments – Siabo en Invento
IVIO-diplomering
Branchegerichte opleidingen - o.a. heftruckchauffeur , VCA
Portfolio
Gebouw :
Theorielokalen gecentreerd , praktijkvleugel , overzichtelijk / afgebakend plein.
Samenwerking:
BJZO , Jeugdreclassering , MEE ,Jarabee , Ambiq , politie , justitie , leerplicht , Tactus , Mediant ,
Samenwerkingsverband VO , gemeente , stagebedrijven , werkgevers , scholen V(S)O ,
Leerwerktrajecten Kapstok – MOTA
Stichting Attendiz
VSO Hengelo valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25
scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door
een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt
aangestuurd door een divisiedirecteur. VSO Hengelo valt binnen de divisie VSO. De naam van de
divisiedirecteur is Chiel Daanen .
De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van
de bestuurder is Ruud Zeeuwen.
10
Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs.
Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was
gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven.
VSO Hengelo was onderdeel van: Oost-Nederland . Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC
opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van VO 23-02
Contactgegevens school VSO Hengelo , locatie Krabbenbosweg
Schoolnaam
Brinnummer
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail
Website
VSO Hengelo , locatie Krabbenbosweg
00KM43
Krabbenbosweg 91
7555ED Hengelo
074-2917170
[email protected]
www.vsohengelo.nl
Contactgegevens school VSO Hengelo , locatie Sportlaan Driene
Schoolnaam
Brinnummer
Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mail
Website
VSO Hengelo , locatie Sportlaan Driene
00KM44
Sportlaan Driene 8
7552HA Hengelo
0880-203704
[email protected]
www.vsohengelo.nl
11
Contactgegevens Attendiz
Adres
Telefoon
Website
Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo
0880-103600
www.attendiz.nl
Contactgegevens Samenwerkingsverband
Naam Samenwerkingsverband
VO 23-02
Adres
Postadres :
Postbus 3081
7500DB Enschede
Bezoekadres :
Jasmijnstraat 15
7552AH Hengelo
Telefoon
E-mail
Website
06-15645296 ; mevr. Petra Steneker ;
directeur Samenwerkingsverband VO 23-02
[email protected]
www.vo2302.nl
1. Visie en beleidsvorming
Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van
onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt
vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in
beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus
waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken.
12
De onderwijsvisie van VSO Hengelo
Bij ons staat de leerling centraal.
Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van onze leerling en wij houden rekening met hun
kwetsbaarheid. Daarom bieden we onderwijs en ondersteuning op maat waarbij wij onze
leerlingen op doelgerichte wijze voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de
samenleving.
Het pedagogisch klimaat van VSO Hengelo garandeert veiligheid voor iedereen die bij school
betrokken is.
Voor ons betekent dit dat we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Daartoe hanteren we
een positieve communicatie; we bieden een heldere structuur die wordt gekenmerkt door
voorspelbaarheid -in de klas, in het dagritme en in de regels en routines die we hanteren- en een
ondersteunende houding. Dat zien we terug in ons pedagogisch en in ons didactisch handelen
VSO Hengelo wil met de inrichting van het onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden en de
talenten van kinderen en bij de eisen van de samenleving. Dat betekent in elk geval dat de
opbrengsten van ons onderwijs van belang zijn èn dat het leveren van maatwerk geboden is.
Daarom richten wij ons onderwijs in in uitstroomprofielen: vervolgonderwijs en arbeidsmarkt en
daarom baseren wij ons onderwijs op de kerndoelen die daartoe speciaal zijn ontwikkeld. Wij
bieden ons onderwijs aan in een jaarklassensysteem waarbinnen we gedifferentieerd en volgens
specifieke didactische principes werken.
Bij ons staat de leerling centraal en tegelijkertijd is en blijft ons onderwijsprogramma leidend.
Dit betekent dat ons programma eigentijds is en relevant: het bereidt onze leerlingen voor op hun
toekomst. Ons programma richt zich op de ontwikkeling van die competenties die voor onze
leerlingen nodig zijn om later, als volwaardig burger, zo zelfstandig mogelijk te functioneren in
leren, wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Binnen ons programma besteden we ruime
aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
Hoogwaardige onderwijsondersteuning, zorg en begeleiding zijn voor de leerlingen van VSO
Hengelo een voorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing. Bij ons geldt: De
leerling centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner.
Om die reden hanteert de school de volgende uitgangspunten:
Voor het kind en met het kind... en niet de beperking maar het potentieel is van belang. Goed
onderwijs is en blijft de basis voor onze onderwijsondersteuning en zorg & begeleiding. De extra
ondersteuning die de leerlingen nodig hebben wordt multi-disciplinair vormgegeven. De
begeleiding van VSO Hengelo wordt gerealiseerd vanuit een krachtige interne zorgstructuur. Deze
interne zorgstructuur garandeert dat de leerlingen op school die ondersteuning krijgen die nodig
is. Maatwerk leveren betekent voor ons allereerst dat van alle leerlingen ook de maat wordt
genomen. Van iedere leerling stellen we dan ook het ontwikkelingsperspectief vast. Alleen dan
zijn wij in staat om de uiteindelijke opbrengsten van ons onderwijs aan te tonen. Deze
opbrengsten meten we af aan geplande uitstroombestemmingen van onze leerlingen: het
vervolgonderwijs of schakeling naar de bovenbouw van de arbeidstoeleidende trajecten van De
Kapstok.
Wij zorgen voor een leeromgeving die inspeelt op behoeften en mogelijkheden van onze
leerlingen.
Wij zorgen op VSO Hengelo voor een uitdagende leeromgeving die inspeelt op de talenten en
behoeften van onze leerlingen. Daarbij zoeken we permanent de aansluiting bij de echte wereld.
Dit betekent dat ons programma, de manier waarop we dit aanbieden en de leermiddelen die we
daarbij gebruiken, levensecht zijn en afwisselend. Het betekent ook dat onze leeromgevingen
grenzen verleggen. Bij ons op school leren de leerlingen niet alleen in de klas maar ook daarbuiten
en zelfs buiten school.
VSO Hengelo hecht aan goed contact met ouders of verzorgers.
Wij gaan uit van de kracht van de driehoek: kind – ouders – school. De samenwerking, afstemming
en communicatie tussen kind, ouders en school bieden de meeste garantie op een optimale
ontwikkeling van onze leerlingen. Wij vinden het van groot belang dat er sprake is van
committment van ouders bij ons onderwijs. Dat betekent dat wij met grote regelmaat contacten
13
1.2 Het doel van de school
VSO Hengelo wil graag samen met andere scholen, instellingen voor jeugdhulp en het bedrijfsleven
garant staan voor passende onderwijs-zorgarrangementen voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, waarbij
de schoolloopbaan van de leerling centraal staat. Waar het onderwijs leidend is, ambieert VSO
Hengelo de regierol te nemen.
Alleen met gebundelde krachten kunnen wij onze opdracht vervullen.
Voor ons geldt dat betrokkenheid, loyaliteit, teamwork, flexibiliteit en een tomeloze inzet de
voorwaarden zijn waaronder wij ons werk kunnen doen. Dat toont zich in onze manier van werken.
VSO Hengelo kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers
getuigen van een grote mate van professionaliteit.
1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken?
Dit doen we door systematisch aandacht te besteden aan deskundigheids-bevordering in de vorm
van scholing en intervisie waarbij we nastreven steeds die deskundigheid in huis te hebben of te
halen waar de school op dat moment behoefte aan heeft. De voorwaarden die we daarbij stellen zijn
dat wij willen werken met voldoende bevoegd én bekwaam personeel
Een onderwijsvisie geeft een streefbeeld; schetst op hoofdlijnen wat de ambities zijn van VSO
Hengelo. Graag laten we de inhoud van ons werk leidend zijn voor het beleid dat we willen voeren.
Daarbij aanvaarden we de consequenties die dit met zich meebrengt. Consequenties op het gebied
van middelen, organisatie, financiën en personeel & professionalisering.
1.4 Beleidsvorming
Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil
blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de
PDSA – kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van
vier Engelse woorden die staan voor:
1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt
voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid,
de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld.
2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in
actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de
plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de
plannen is.
3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via
deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen
van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de
opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene
schoolgegevens.
4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De
directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders,
leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs.
14
2. Over het team
Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde
medewerkers vormen
een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school.
2.1 Functies bij ons op school
De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande:
 leraar
 technisch assistent
 ondersteuningscoördinator
 orthopedagoog
 psycho-diagnostisch medewerker
 schoolmaatschappelijk werk
 secretaresse
 conciërge
 adjunct-directeur
 directeur
Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag
naar onze website.
2.2 Het team schooljaar 2014-2015
Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal
zijn. De indeling per groep wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze
website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden
geactualiseerd.
15
3. Leiderschap en management
De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de
kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed
voorbeeld doet goed volgen.
3.1 Leiderschap
De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig
leiderschap.
Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het
onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te
optimaliseren.
Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren,
waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen.
3.2 Management
Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen.
Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden
de meest voorkomende genoemd en toegelicht.
(Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR)
De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de
schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor
ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan.
De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de
(G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het
onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel
en ouders nodig.
De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders.
De MR van onze school bestaat uit 4 personeelsleden en heeft geen ouders.
Naast alle bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen
de school of vanuit de scholen van Attendiz onderling, die met regelmaat overleg vragen.
Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op
activiteiten.
Ouderraad
De ouderraad heeft een tweeledige functie: enerzijds ondersteunend en anderzijds heeft hij een
adviserende functie. De ouderraad is een ‘denktank’ van de school.
De ouderraad van VSO Hengelo wil het contact tussen school en ouders en ouders onderling
bevorderen.
De ouderraad vergadert waarbij ook de (adjunct) directeur en één teamlid aanwezig zijn.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat op school ter inzage ligt.
Elk schooljaar organiseert de ouderraad een ouderavond met een thema.
16
4. Cultuur en klimaat
Een prettig pedagogisch klimaat gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle
sociale omgang en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de
ontwikkeling van leerlingen.
4.1 Schoolcultuur
Cultuur voor leerlingen
De aard en zwaarte van de problematiek van onze leerlingen bepaalt ten dele de wijze waarop zij zich
manifesteren en de manier waarop wij met hen omgaan. Daarnaast hebben onze leerlingen, zoals
alle leerlingen van hun leeftijd, hun eigentijdse eigenheid: ze houden van voetballen, dansen, gamen
en uitgaan; ze kijken naar de televisie, zijn verbonden met het internet en maken gebruik van sociale
websites. Wij willen deze leerlingen niet alleen beschouwen vanuit het perspectief van hun
onderwijsbehoefte en hun ontwikkelingsperspectief maar ook vanuit het perspectief van de
leerlingen in de huidige samenleving. Dit betekent dat wij inspelen op alledaagse ontwikkelingen en
er, waar nodig, het gesprek over aangaan. Wij willen in ons werk aantoonbaar aansluiten bij datgene
wat er bij onze leerlingen leeft.
Cultuur voor ouders
Samen met de ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen , onze
leerlingen.
Een goede afstemming tussen thuis en de school is voorwaardelijk om het maximale uit de leerlingen
te halen. Dit vooronderstelt meer dan incidentele contacten op grond van sancties of pedagogische
maatregelen. Wij staan voor structurele contacten met de ouders die worden gekenmerkt door open
communicatie en dialoog en die er toe dienen dat op constructieve wijze wordt gezocht naar
aanknopingspunten voor verdere persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
Daar passen o.a. huisbezoeken in .
Cultuur voor medewerkers
De ambitie van VSO Hengelo is medewerkers te laten uitblinken in professioneel handelen.
Professioneel handelen is altijd gericht op de optimale ontwikkeling van de leerlingen enerzijds en op
de persoonlijke ontwikkeling anderzijds, een ontwikkeling die steeds gekoppeld wordt aan de
ambities die de school formuleert. Op die manier willen we bereiken dat medewerkers in
toenemende mate verantwoordelijkheid (kunnen) dragen voor de ontwikkeling van de school als
geheel. Daarbij gaan we uit van het principe van erkende ongelijkheid wat voor ons zoveel wil zeggen
dat niet iedereen hetzelfde moet kunnen; aan eenheidsworst hebben we niets. Wij willen dat onze
medewerkers uitblinken in specifieke en gediversifieerde deskundigheid. Aantoonbare specifieke
deskundigheid is, als het gaat om beleidsontwikkeling en besluitvorming van een hoger belang dan
zaken als teambrede consensus. Dat wordt op VSO Hengelo geaccepteerd.
4.2 Regels over gedrag , veiligheid voorleerlingen en personeel
“ De veilige school “
De school moet een plaats zijn voor allen die er leren en werken.
Ongewenste intimiteiten, agressie en geweld kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen
veroorzaken bij alle betrokkenen.
Agressief gedrag, zoals pesten, dreigen, uitdagen, slaan en schoppen, intimideren e.d. kan de veilige
sfeer op school in gevaar brengen.
17
Voor de leerling kunnen er vervelende gevolgen ontstaan: piekeren, verlies van zelfrespect,
beschadigd vertrouwen in anderen, onbeheerste woede -aanvallen, e.d. Ook kunnen hierdoor
schoolprestaties negatief beïnvloed worden door het afnemen van concentratie en motivatie.
Op VSO Hengelo wordt veel aandacht besteed aan bovengenoemde zaken.
Zo wordt er doelgericht gewerkt aan bevordering van sociale redzaamheid en gezond gedrag. Ook
kan er gebruik worden gemaakt van individuele sociale vaardigheids-training bij de leerlingcontactpersoon en /of de SOVA-trainers van VSO Hengelo of de school-contactpersonen , mevr. A.
Bosselaar en mevr. H. Kreuwel.
In het kader van een “Veilige School “ voor iedereen, hanteert VSO Hengelo een
persoonlijke code voor omgangsregels voor leerlingen :
De leerling:







accepteert de ander en discrimineert niet,
scheldt niet en doet niet mee aan uitlachen en roddelen,
blijft van een ander en zijn / haar spullen af,
speelt bij ruzie geen eigen rechter,
vraagt bij problemen hulp aan een leraar / lerares,
bedreigt niet en neemt geen wapens mee,
neemt geen alcohol en drugs mee.
Daarnaast zijn er een aantal schoolregels opgesteld ter voorkoming van intimidatie, agressie en
geweld.
Rekening houdend met de verschillende culturele, godsdienstige , maatschappelijke
achtergronden van ouders en leerlingen willen wij op VSO Hengelo een veilig en
open schoolklimaat stimuleren en bewaken, waarin respect voor elkaar centraal staat.
Door de aard van de werkzaamheden kan het personeel van VSO Hengelo in hun dagelijks werk
worden geconfronteerd met bedreigende situaties van verbale agressie tot fysiek geweld.
De werkgever heeft volgens de Arbeidsomstandighedenwet ( ARBO -wet ) dan ook de wettelijke
verplichting om haar personeel te beschermen tegen ( dreigen met ) agressie en geweld en de
gevolgen daarvan.
Indien er sprake is van een situatie waarbij een personeelslid van VSO Hengelo wordt geconfronteerd
met agressie en / of geweld door ouders dan geldt i.v.m. het bovenstaande het volgende algemene
uitgangspunt:


( dreigen met ) agressie en / of geweld wordt niet getolereerd door Attendiz , dus ook
niet door het VSO Hengelo ;
bij incidenten beschreven als boven wordt in alle gevallen aangifte gedaan.
M.a.w. : ( dreigen ) met agressie en geweld door ouders wordt niet getolereerd door
VSO Hengelo en leidt tot verwijdering van de leerling.
Attendiz heeft een beroepscode en klachtenprocedure ter voorkoming van seksuele intimidatie,
agressie en geweld.
Hierin staan afspraken over hoe leerlingen en leraren / leraressen dienen om te gaan met vragen en
klachten op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld.
Er zijn bij Attendiz twee contactpersonen en daarnaast heeft het bestuur een extern
vertrouwenspersoon aangesteld.
18
De schoolcontactpersoon kan tussenpersoon zijn voor klager en vertrouwenspersoon en is ook op de
hoogte van instanties en hulpverlenende instellingen waar naar verwezen kan worden.
De schoolcontactpersonen houden zich expliciet bezig met:




het opvangen van leerlingen die ervaring hebben met pesten, seksuele intimidatie,
kindermishandeling en discriminatie ;
de begeleiding van deze leerlingen in het vinden van oplossingen ;
niet alleen leerlingen kunnen contact opnemen maar ook ouders en teamleden van VSO
Hengelo ;
preventiemaatregelen ter voorkoming van machtsmisbruik ;
Schoolcontactpersoon , locatie Krabbenbosweg : mevr. Astrid Bosselaar
Schoolcontactpersoon , locatie Sportlaan Driene : mevr. Henrike Kreuwel
Klachten
Attendiz heeft een klachtenregeling vastgesteld.
Op grond hiervan kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen (
of het nalaten hiervan ) van het bestuur , directie en personeel van de school. Als u een klacht heeft
over het onderwijs kunt U terecht bij de leerkracht , adjunct-directeur en de directeur.
Heeft u klachten over ongewenste intimiteiten , pesten , discriminatie of bejegening ,dan kunt U in
eerste instantie terecht bij de schoolcontactpersoon of de directeur.
Wanneer u vindt dat Uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school
bespreken , dan kunt u hiervoor contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon . Verderop
leest u de contactgegevens.
Protocol huiselijk geweld
Vanaf 1 juli 2013 zijn o.a. medewerkers op scholen verplicht om de meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld.
De medewerkers hebben instructie gehad wat te doen bij vermoedens van geweld :
-
in kaart brengen van signalen
collegiale consultatie plegen
gesprek aangaan met de betrokken(n)
de aard en ernst van het huiselijk geweld en / of kindermishandeling inschatten
beslissen of zelf hulp wordt georganiseerd of een melding doen bij de aandachtsfunctionaris
VSO Hengelo heeft twee geschoolde aandachtsfunctionarissen aangesteld die de medewerkers kan
ondersteunen en begeleiden.
De aandachtsfunctionaris van het VSO Hengelo , locatie Krabbenbosweg is mevr. Astrid Bosselaar en
voor locatie Sportlaan Driene is dat mevr. Henrike Kreuwel.
Politie-contacten
Het beleid van de school is er op gericht om iedereen op een veilige manier met elkaar te laten
omgaan. De eerlijkheid gebiedt dat dit niet altijd opgaat.
In het geval van forse lichamelijke dan wel psychische mishandeling kan het voorkomen dat aangifte
bij de politie wenselijk dan wel noodzakelijk is.
19
De school heeft een wettelijke verplichting bij bovengenoemde zaken een melding te maken bij de
politie.
In het geval van individuele leerlingen onderling ligt de uiteindelijke beslissing bij de ouders.
In het geval van lichamelijke dan wel psychische mishandeling tussen een personeelslid /
personeelsleden en een leerling / leerlingen bepaalt de school, in samenspraak met het
desbetreffende personeelslid / personeelsleden of er aangifte bij de politie wordt gedaan.
Bij een eventuele aangifte zal de directeur dit dan namens de school doen.
VSO Hengelo heeft al jaren een goed contact met politie Hengelo.
Met name onze beide wijkagenten en jeugdagent worden in het kader van de hantering van de
schoolregelovertredingen , die tevens onder de politieverordening vallen , regelmatig geconsulteerd
in het kader van hulp , advies en preventieve gesprekken met leerlinge
Gele of rode kaart
Sommige van onze leerlingen kunnen vanuit hun problematiek agressief gedrag
vertonen.
In de doelstelling van Het Mozaïek staat dat wij de leerlingen leren omgaan met hun problematiek.
Dat houdt ook in dat wij hen leren een alternatief te vinden voor agressief gedrag.
Wij kunnen dus niet zonder meer iedere vorm van agressie op dezelfde wijze bestraffen.
Altijd zullen wij rekening moeten houden met de problematiek van de individuele leerling en de
omstandigheden waarin hij of zij verkeert.
Toch worden er ook bij ons soms grenzen overschreden en we bedoelen dan met name gericht
lichamelijk of verbaal geweld. Wanneer dit herhaaldelijk bij een leerling voorkomt zullen we hiervoor
de gele en rode kaarten gaan hanteren.
Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.
Een gele kaart betekent een officiële waarschuwing.
De leraar of mentor bepaalt of de leerling een gele kaart krijgt.
Ouders krijgen altijd telefonisch en schriftelijk bericht als er een gele kaart is uitgedeeld.
De gele kaart kan weer ingetrokken worden bij positief gedrag.
De gele kaart is een bepaalde periode geldig, maximaal één maand.
Een tweede gele kaart in zo’n periode betekent een rode kaart.
Als de leerling een rode kaart krijgt, dan krijgt de leerling een time-out van één dag of wordt de
leerling (tijdelijk) geschorst. Bij terugkomst volgt er een gesprek met de leerling en
de ouder(s)/ verzorger(s). Ook hiervan krijgt u telefonisch en schriftelijk bericht.
Het is ook mogelijk direct een rode kaart te verstrekken:
- bedreiging van medeleerlingen of leraar ;
- bij lichamelijk letsel toebrengen;
- bij in het bezit hebben/gebruiken van drugs (zie ook schoolregels);
- bij in het bezit hebben/gebruiken van vuurwerk en wapens.
In deze situaties dient de leerling direct te worden opgehaald door de ouders/verzorgers.
Time – out
Ook kent het VSO een time out mogelijkheid in de school.
Deze wordt ingezet bij bovengenoemd gedrag passend bij een gele kaart.
Door de functie van de time out blijkt dat er minder frequent een gele kaart uitgedeeld wordt.
20
De leerling wordt met twee collegae verwijderd uit de situatie en wordt naar de time out ruimte
gebracht.
Een time out wordt altijd afgesloten met een gesprek en het doel is dat de leerling zo snel mogelijk
terug gaat naar zijn klas.
Als er met regelmaat een gele kaart, rode kaart of time out ingezet moet worden, dan wordt u
uitgenodigd voor een gesprek. Er zal gesproken worden over de werkwijze van school en of deze wel
aansluit bij uw kind. Daarnaast nog de overige mogelijkheden die nog ingezet zouden kunnen
worden.
Mocht het zo zijn dat school handelingsverlegen is dan kan er ook gesproken worden over het
inzetten van externe hulp.
Controle Fysieke Beheersing ( CFB )
Soms kunnen leerlingen zo boos worden, dat zij een gevaar vormen voor zichzelf en voor hun
omgeving. Als dit gebeurt dan moet de leraar met een ander personeelslid de leerling vasthouden en
verwijderen uit de situatie om voor de anderen de situatie weer veilig te maken. Dit gebeurt met
technieken (CFB) die ervoor ondersteuningen dat zowel de leerling als het personeelslid zo min
mogelijk schade oplopen.
In een enkele situatie komt het voor dat een leerling zonder agressie verwijderd wordt.
Die leerling is op dat moment dusdanig storend dat die leerling tijdelijk beter uit de situatie kan zijn.
Hiermee worden dan grenzen aangegeven en er wordt voorkomen dat de situatie verder escaleert.
In de cursussen CFB staat het leren voorkomen van agressie voorop.
21
4.3 Veiligheid
Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat
de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar.
Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leraar beschikbaar is wanneer de leerling hem
nodig heeft.
Daarnaast is het van belang dat de leraar positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling.
Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk.
4.4 Schoolregels
We hebben op school algemene schoolregels die voor iedereen gelden. De regels in de klas en in de
pauze zijn hiervan afgeleid. De regels en afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en
waar mogelijk samen met hen uitgebreid. De regels bevatten anti-pestregels. De regels en afspraken
ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere
leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en
regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn:
we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken
samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig
wordt met ouders overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Op het moment dat er
grenzen worden overtreden, wordt het agressieprotocol uitgevoerd en kan een gele of rode kaart
gegeven worden aan een leerling.
4.5 Veiligheidsbeleid
Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande
van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden
aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school.
Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de
veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de
kwaliteitsmeting naar gevraagd.
Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding
ontwikkeld. Daarnaast leren medewerkers op de jaarlijkse agressie-interventietrainingen hoe zij
agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie.
4.6 Klachten
Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de
mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek
aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig
vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de
vertrouwenspersoon van de stichting.
Op onze school is als vertrouwenspersoon binnen de school aangesteld die niet alleen klachten
registreert en verwijst maar ook signaleert, mevr. Astrid Bosselaar voor de locatie Krabbenbosweg
en mevr. Henrike Kreuwel voor de locatie Sportlaan Driene .
Onafhankelijke vertrouwenspersoon
De onafhankelijke vertrouwenspersoon
van Attendiz is:
Mevr. Mona Stuivenberg
Telefoon: 06-13697407
Mailadres: [email protected]
Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan
kunt u terecht bij de onafhankelijke
klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht
richten aan:
22
Attendiz
T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel
Welbergweg 20
7556 PE Hengelo
4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs,
verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega’s op school het
eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandachtsfunctionarissen zijn
mevr. Astrid Bosselaar voor de locatie Krabbenbosweg en mevr. Henrike Kreuwel voor de locatie
Sportlaan Driene .
5. Middelen en voorzieningen
De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven.
5.1 Huisvesting en uitrusting
Huisvesting :
In de voorliggende beleidsperiode zal, naar alle waarschijnlijkheid, VSO Hengelo nieuwe
huisvesting betrekken waardoor dislocaties worden opgeheven en één school zal
ontstaan. Dat leidt in principe tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Belangrijker echter in
de visie van VSO Hengelo is dat het begrip "één school" school tot uitdrukking komt in de
goede gewoonte die wordt gehanteerd. Hiermee bedoelen wij dat VSO Hengelo op een
herkenbare wijze wil opereren met in acht neming van de verscheidenheid van de
verschillende doelgroepen die de school bedient. Kwaliteit dus in combinatie met
maatwerk. Dit betekent dat de onderscheiden (sub)culturen getransformeerd moeten
worden naar één voor alle geledingen herkenbare nieuwe cultuur die zich dan weer
vertaalt in gebouwelijke zin als ook in de sfeer van de uitrusting en inrichting ervan. In de
komende periode zal met betrekking tot de huisvesting van de school in ieder geval een
inhoudelijk programma van eisen moeten worden opgesteld; een programma van eisen
dat gebaseerd is op de onderwijsvisie van VSO Hengelo enerzijds en op de eisen die de
samenleving aan (ver)(nieuw)bouw stelt anderzijds. Dit inhoudelijke programma van eisen
zal uiteindelijk richting gevend zijn bij het proces dat zal leiden tot nieuwbouw (of
verbouw of vernieuwbouw). Tot die tijd zal VSO Hengelo het moeten doen met de
huisvesting zoals die nu in gebruik is.
Uitrusting :
Om hoogwaardig onderwijs en onderwijsondersteuning te leveren zijn niet alleen
competente medewerkers nodig, hoe groot hun aandeel in het onderwijsleerproces ook
is. VSO Hengelo kan de haar opgelegde taak alleen naar behoren vervullen indien in de
middelensfeer de zaken goed zijn geregeld. Het gaat daarbij om eenvoudige zaken als
adequate onderwijs-leermiddelen maar ook om een adequate huisvesting. VSO Hengelo
staat op het standpunt dat voor onze leerlingen "alleen het beste goed genoeg is". Dit
"beste" vloeit voort uit de inhoudelijke keuzes die de school maakt én de
maatschappelijke opdracht die de samenleving aan ons toedicht.
…
23
5.2 Financiën
Elk jaar wordt voor het volgende boekjaar een begroting voor Attendiz opgesteld die wordt
goedgekeurd door de Raad van Toezicht en naar de GMR gaat. Gedurende het jaar worden de
ontvangsten en uitgaven gevolgd , vergeleken met de begroting en gerapporteerd in
managementrapportages. Tenslotte maakt Attendiz jaarlijks een jaarverslag over het afgelopen
boekjaar. Hierin worden alle ontvangsten en uitgaven van de scholen verantwoord volgens de
richtlijnen van OCW. Tevens wordt er in het jaarverslag alle bezittingen en schulden op balansdatum
getoond. Het jaarverslag wordt voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring.
De verantwoordelijkheid voor de financiële uitgaven ligt bij de divisiedirecteuren en de bestuurder
van Attendiz. De registratie en bijsturing vindt op schoolniveau plaats.
5.3 Sponsoring
De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt
besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook
mogelijk.
Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring 2002. Dit houdt onder meer in dat:
- sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen;
- sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de
school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs;
- De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren;
- Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren;
- Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR.
5.4 Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden
aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen
vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs ( excursies , vieringen , sprekers op
ouderavonden , enzovoort ).
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015 is vastgesteld op € 30,00.
U ontvangt voorafgaand aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst,
waarop u kunt aangeven of u bereid bent tot het betalen ervan.
24
6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair
Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk
voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die
vanuit de samenleving aan ons gesteld worden.
6.1 Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken :
Het is de ambitie van VSO Hengelo uit de leerlingen te halen wat er in zit. Om dit te bereiken gaan wij
meer opbrengstgericht werken. Wij zullen systematisch en doelgericht werken aan het
maximaliseren van de prestaties van de leerlingen. In de voorliggende periode stellen wij onszelf ten
doel een aantal kenmerken van opbrengstgericht werken zichtbaar te maken binnen onze
schoolorganisatie:
 Iedereen, op elk niveau binnen de organisatie, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het
gaat om sturen op opbrengsten.
 De school benut beschikbare data voor het verbeteren van hun onderwijs.
 De school heeft de leerstandaarden en op basis daarvan de onderwijsarrangementen vastgesteld


De school definieert de gewenste situatie door het uitspreken van ambitieuze
verwachtingen.
Binnen de school is opbrengstgericht werken een cyclisch proces.
Pedagogische huisstijl :
In de visie van VSO Hengelo stellen we dat het pedagogisch klimaat van de school veiligheid
garandeert voor iedereen die bij de school betrokken is. Het gaat hierbij dus om leerlingen én
medewerkers, om ouders en passanten. We onderscheiden daarbij een fysieke, een pedagogische en
een ervaren, sociale veiligheid; veiligheid in de fysieke omgeving en veiligheid in een intermenselijke
context. Waar dat nodig of wenselijk wordt geacht, hanteert VSO Hengelo een reeks van procedures
en protocollen om in ieder geval de veiligheid van alle betrokkenen te borgen.
Een dergelijk veilig klimaat kenmerkt zich door een transparante structuur, ondersteuning op maat
van het leerproces van de leerlingen en een neutrale, vriendelijke en ontwapenende manier van
communiceren door leraren. Een sterke verbinding tussen maatwerk en professioneel handelen
is noodzakelijk en dat past bij de ambities van VSO Hengelo. Door deze algemene kenmerken te
vertalen naar competenties van medewerkers, deze periodiek te peilen en op basis daarvan
verbeteringen te realiseren, brengt VSO Hengelo het pedagogisch klimaat van de school op
systematische wijze op een hoger plan.
25
Het pedagogisch klimaat bij VSO Hengelo garandeert de veiligheid voor iedereen die bij de
school betrokken is . Het gaat hierbij met name om de veiligheid van de leerlingen. Om de
Kerndoelen en leerlijnen :
Kerndoelen :
In de Wet Kwaliteit VSO staan een aantal kerndoelen waaraan de school moet voldoen. Deze
kerndoelen hebben betrekking op het verwerven van kennis en vaardigheden op leergebied , maar
ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kerndoelen worden ook wel
leergebiedoverstijgende doelen genoemd ( LGO ). De kerndoelen op leergebied zijn gekoppeld aan
de uitstroomrichtingen. VSO Hengelo biedt de Arbeidsmarktgerichte en de Diplomagerichte aan.
Diplomagerichte kerndoelen
Arbeidsmarktgerichte kerndoelen
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Nederlands
engels
wiskunde
mens en natuur
mens en maatschappij
kunst en cultuur
bewegen en sport
Nederlands
engels
wiskunde en rekenen
mens , natuur en techniek
mens en maatschappij
culturele orientatie en creatieve expressie
bewegen en sport
voorbereiding op arbeid
Leergebiedoverstijgende kerndoelen
1
2
3
4
leren leren
leren taken uitvoeren
leren functioneren in sociale situaties
ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
Naast deze doelen werkt VSO ook aan de wettelijk verplichte referentiekaders van taal en rekenen.
Voor de Diplomagerichte leerweg is 2F het niveau dat behaald moet worden en dat ligt gelijk aan het
niveau van een leerling op het VMBO.
Voor de diplomagerichte leerweg ligt het te behalen niveau op 1F. Dit is te vergelijken met het
Praktijkonderwijs.
Leerlijnen :
Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen naar concrete doelen die omschrijvingen
wat een leerlingen moet kennen en kunnen. VSO Hengelo heeft de kerndoelen op leergebied per
26
leerjaar gekoppeld aan vakken .
De kerndoelen op sociaal-emotioneel gebied zijn gekoppeld aan competenties. Deze worden deels
door methoden aangeboden en zijn deels verweven in de dagelijkse begeleiding van de leerling.
Het onderwijsaanbod bij VSO Hengelo :
Schema vakkenpakketten : Diploma Gerichte Leerweg ( DGL )
Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg ( AGL )
Onderbouw DGL - AGL
Bovenbouw DGL - AGL
leerjaar 1
leerjaar 2
Ne,en,wi
mens,natuur ,tech
mens , maatsch.
creatieve expressie
LO
Ne,en,wi
mens,natuur ,tech
mens , maatsch.
creatieve expressie
LO
alle AVO-vakken
tech / verzorging
LO
alle AVO-vakken
tech / verzorging
LO
leerjaar 3
BBL
KBL
TL
LGO doelen aanbieden
leerjaar
4 44
leerjaar
leerjaar
Ne,en,wi
mens,natuur ,tech
mens , maatsch.
creatieve expressie
LO
Ne,en,wi
mens,natuur ,tech
mens , maatsch.
creatieve expressie
LO
e,en,wi
,en,wi
Sectorvak
5 theorievakken
CKV / LO
maatschappijleer
Sectorvak
5 theorievakken
stage
LO
6 theorievakken
maatschappijleer
LO
6 theorievakken
sectorwerkstuk
LO
LGO doelen onderhouden
AGL
DGL : niveau BBL - KBL
27
DGL : niveau TL
LGO : Leergebied Overstijgende Doelen
De uitstroommogelijkheden bij VSO Hengelo :
Doorstroomschema Diploma gerichte Leerweg en Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg
Leerlingen die het uitstroomprofiel DGL volgen doen dit binnen de gestelde 4 jaar.
Een uitzondering kan zijn dat een leerling 3 jaar doet over de onderbouw of 3 jaar doet over de
bovenbouw.
Hetzelfde geldt voor de doorstroom bij AGL. In overleg met ouders en leerling kan het zijn dat een
leerling 3 jaar over de Middenbouw bij VSO Hengelo doet.
Het kan ook zijn dat dit maar geldt voor een deel van het schooljaar.
Onderbouw DGL – AGL
Bovenbouw DGL
Bovenbouw AGL
Middenbouw AGL
leerjaar 1
AGL
leerjaar 2
leerjaar 3
AGL
AGL
BBL
leerjaar 4
AGL
Kapstok /
Mota
Leerwerktrajecten
BBL
ROC
niveau 1 / 2
(Entree)
BBL
KBL
TL
BBL
KBL
TL
KBL
TL
AGL
leerjaar 5
KBL
ROC
niveau 3
TL
ROC
niveau 4
leerjaar 6
Kapstok /
Mota
Leerwerktrajecten
DGL : Examentraject Bovenbouw samen
met regulier Voortgezet Onderwijs
DGL : Examentraject bij VSO Hengelo zelf ;
het zogenaamde Staatsexamen
28
Diploma Gerichte Leerweg :
VSO Hengelo biedt binnen de Diploma Gerichte Leerweg , niveau BBL en KBL , drie sectoren aan :
-
Techniek ( Metaal ) Elektro is nog onderdeel van gesprek met de symbiose-partner VO
Economie ( Horeca en Handel – Administratie ) en
Zorg & Welzijn .
Deze sectoren worden in symbiose aangeboden met de Spindel in Borne en het Gildecollege
In Hengelo. De sector Techniek is op dit moment alleen nog de richting metaal.
De leerlingen doen de examenvakken dan ook op bovengenoemde scholen en de leerlingen krijgen
dan ook een diploma met de naam van de school waar ze examen doen.
Voor Techniek , Zorg & Welzijn is dat de Spindel en voor Economie is dat het Gildecollege.
Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg :
Branchegerichte Certificaten
VSO Hengelo biedt binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg mogelijkheden tot het behalen van
Branchegerichte Certificaten aan .
Dit gebeurt in samenwerking met de opleiding- en exameninstelling Werkportfolio .
De bedoeling daarvan is om leerlingen uit VSO middenbouw AGL theoretische- en praktische
vaardigheden op te laten doen waarmee ze in staat zijn marktconforme certificaten te behalen.
Dit gebeurt in samenwerking met diverse brancheverenigingen in Nederland.
Er is een veeltal aan certificaten op deze manier te behalen.
Daarbij valt o.a. te denken aan de certificaten :





Werken in de keuken
Schoonmaak in de groothuishouding
Heftruck-chauffeur
Bosmaaien
VCA ( veiligheids-certificaat ; noodzakelijk voor het stagelopen in bedrijven )
VSO Hengelo wordt mede ondersteund door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds
IVIO ( deel ) diploma’s
Ook kunnen leerlingen individueel ( deel ) diploma’s halen voor de hoofdvakken Nederlands ,
rekenen / wiskunde en engels . Maar ook geschiedenis , biologie , economie en ICT-vaardigheden
behoren tot de mogelijkheden.
Dit gebeurt aan de hand van de modules van het IVIO.
Deze modules zijn vergelijkbaar met de diverse niveau’s die gehanteerd worden bij
het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Onderwijs.
Hierbij valt te denken aan een niveau dat gelijk ligt met het Praktijkonderwijs , de Basisvorming van
het Voorgezet Onderwijs of een examenniveau VMBO niveau BBL.
De examens worden , onder voorwaarden , bij VSO Hengelo zelf afgenomen.
Er zijn per schooljaar twee keer mogelijkheden om aan deze examens deel te nemen.
De leerling kan dan kiezen om voor een hoger niveau te gaan of te kiezen voor een extra vak.
29
Wanneer Uw kind hiervoor in aanmerking komt neemt de mentor contact met U op.
VSO Hengelo neemt de kosten van de IVIO-examens voor haar rekening.
Lesroosters :
VSO Hengelo kent een continu-rooster. Elke dag kent 7 les-uren van 45 minuten.
De praktijkvakken kennen blokken van een dubbel lesuur.
Voor alle groepen in het VSO gelden de volgende schooltijden : 08.30 – 14.15 uur.
Elke 1e en 3e week van de maand is er een verkort rooster.
De school stopt dan om 12.30 uur . In de eerste week is dit is standaard de maandag.
In de 3e week zijn het wisselende dagen. Het complete overzicht hiervan komt op de website.
Op deze wisselende dag in de 3e week is er , na 12.30 uur , standaard een uur extra uitgetrokken om
( individuele ) leerlingen die ( tijdelijk ) extra ondersteuning hebben te begeleiden.
Dit zijn de zogenaamde maatwerkuren.
Methoden :
VSO Hengelo hanteert voor de DGL methoden die gangbaar zijn met de methoden in het regulier
Voortgezet Onderwijs . Er is , binnen de Bovenbouw , afstemming met de symbiose-scholen de
Spindel en het Gildecollege over het lesaanbod binnen de methodes. Dit zijn de PTA’s
( Programma Toetsing en Afsluiting ).
Werkvormen :
Daar waar het programma het toelaat hanteren de leraren diverse werkvormen.
Dit kan samenwerken in groepen zijn , gebruik maken van audio-visuele middelen , gebruik van
touch-screen , etc.
Op deze manier willen we beter aansluiten op de leerbehoeften van de individuele leerling en hen
tevens actiever betrekken bij hun eigen leerproces.
Differentiatie :
Het programma van het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs biedt een opleiding op het niveau VMBOBBL , KBL en TL. Leidend voor het programma van deze opleiding zijn de kerndoelen1 voor de
onderbouw van het VO en de examenprogramma's voor het VO. Daarnaast geldt dat de leergebied
overstijgende kerndoelen op een herkenbare wijze geprogrammeerd zullen worden.
Het programma van het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt biedt een opleiding in de onderbouw en de
middenbouw. Leidend voor het programma van deze opleiding zijn de kerndoelen voor het
uitstroomprofiel Arbeidsmarkt. Daarnaast geldt dat de leergebied overstijgende kerndoelen op een
herkenbare wijze geprogrammeerd zullen worden. Voltooiing van het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt
geschiedt op VSO De Kapstok. Daar vindt de definitieve toeleiding tot de arbeidsmarkt plaats en daar
wordt gewerkt aan de voltooiing van de praktijkopleiding al dan niet afgesloten met een landelijk
erkend Branche-certificaat of een kwalificatie op het niveau AKA (mbo I).
Het is voor de komende jaren nog niet helder hoe omgegaan dient te worden met plaatsing van
leerlingen bij het MBO ( ROC ) in het kader van de Wet Entree die ingaat per 1-8-2014.
In het kader van dit uitstroomprofiel geldt dat het onderdeel stage geprogrammeerd wordt als
lestijd.
Stage
Stage bij VSO Hengelo kent een aantal vormen.
Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen leerlingen in de Diploma Gerichte Leerweg en de
Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg
30
Stage DGL:
In het 3e en 4e jaar lopen de leerlingen stage.
Dit kan in verschillende vormen worden aangeboden.
Het kan bijvoorbeeld binnen een sector een aantal weken achter elkaar op jaarbasis zijn , maar het
kan ook 1 dag in de week zijn gedurende het gehele schooljaar.
Een en ander is afhankelijk van het niveau waarop de leerling de DGL volgt.
De stage-opzet wordt met leerling en ouders doorgesproken.
Stage Arbeidstoeleiding :
Interne stage:
Deze stage gaat vooraf aan de externe stage. In de periode dat de leerling intern stage loopt wordt
toegewerkt naar vaardigheden die van een leerling verwacht worden bij een externe stage. Hierbij
valt te denken aan :
-
afspraken nakomen,
omgaan met gezag,
ontwikkelen van een collegiale houding
aanpassen aan verschillende omstandigheden, etc.
Indien een leerling na deze periode van interne stage stagevaardig wordt bevonden kan de leerling
instromen in de externe stage.
De leerling kan deze stagevaardigheid middels ( deel )certificaten behalen in de periode
voorafgaande aan de stageleeftijd van 15 jaar.
Het behalen van dit certificaat is op het VSO Hengelo een voorwaarde om te mogen starten met de
externe stage.
In principe wordt daar pas vanaf 14 jaar mee gestart.
Projectstages :
VSO Hengelo kent op dit moment twee projectstages : camping de Bergvennen in Lattrop en een
manege / boerderij in het buitengebied van Buurse.
Elke maandag reizen 5/6 leerlingen met begeleiding in het schoolbusje naar
de camping en elke vrijdag naar de manege / boerderij.
De projectstages zijn eigenlijk interne en externe stages tegelijk.
Het meelopen in een projectstage kan dus na de interne stage op school gebeuren , maar ook
parallel aan elkaar.
Leerlingen leren om te gaan met reële opdrachten die aan tijd en kwaliteit gebonden zijn. Hierbij valt
te denken aan schoonmaak , onderhoud algemeen en in het groen en diverse andere
werkzaamheden.
Tevens leren zij daar om te gaan met feedback geven en krijgen en het uitvoeren van
samenwerkingsopdrachten.
31
Sinds schooljaar 2013-2014 wordt op de camping een 3e projectstage aangeboden :
Schoonmaak met een mogelijkheid tot het halen van certificaten middels Werkportfolio.
Tevens is er opzet gemaakt voor een 4e projectstage: de buitenlesplaats.
In de beginfase bestaat deze projectstage uit het opschonen van een camping perceel en het
renoveren / herinrichten van een stacaravan.
Na deze fase zal deze buitenlesplaats worden ingezet voor leerlingen die deelnemen aan de
projectstage Camping om theoriedelen , die gekoppeld zijn aan de praktijkopdrachten op de
camping, in alle rust te verwerken.
Tevens kan hier gewerkt worden aan het portfolio.
In schooljaar 2014-2015 kan deze buitenlesplaats worden ingezet voor andere leerlingen van VSO
Hengelo voor het uitvoeren van praktische opdrachten biologie , natuurkunde , aardrijkskunde , etc.
Externe stage:
Deze externe stage heeft als doel de instroom in een leerwerktraject van de Kapstok adequaat en
stapsgewijs voor te bereiden.
Deze stagevoorbereiding kent een tweetal vormen :


stage voor schakeling binnen regulier werk in de vrije sector
stage binnen een leerwerktraject van de Kapstok
Stageplaatsen worden gezocht door de eigen stagebegeleiders van VSO Hengelo.
Ook worden de contacten tussen de leerling, het bedrijf en de school door hen onderhouden.
Elke leerling start met 1 dagdeel of 1 dag stage.
Indien het werk de leerling bevalt en het bedrijf heeft daar in haar organisatie de ruimte voor, kan de
stagetijd naar twee of nog meer dagen worden uitgebreid.
De stagetijd is maximaal 50 % van de lestijd.
Op het moment dat een leerling het 4e leerjaar bij VSO Hengelo heeft afgerond zal , in principe , een
plaatsing naar de leerwerktrajecten van de Kapstok worden ingezet.
De leer-werk projecten van de Kapstok
Aan Attendiz zijn ook de Leer-werkprojecten van de Kapstok verbonden. Deze leerwerk-projecten
bevinden zich op diverse locaties , zoals o.a. Hengelo en Oldenzaal.
Leerlingen die bij VSO Hengelo in de arbeidsmarkt gerichte Leerweg zitten , volgen hun 5e en 6e
leerjaar ( de Bovenbouw ) bij de leerwerktrajecten van de Kapstok.
32
6.2 Leerstofaanbod residentiële leerlingen
VSO Hengelo kent geen residentiele leerlingen.
6.3 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief
Het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden door
instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Het vormt de basis van de
ontwikkeling die leerlingen doormaken.
Voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gelden de volgende uitgangspunten:
 Voor iedere leerling stelt de school bij plaatsing binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief
vast na, een op overeenstemminggericht, overleg met ouders.De school legt het instroomniveau
vast op basis van beschikbare informatie (intelligentieprofiel, motivatie, didactische informatie,
leergedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid, stoornis/handicap,
gezins-/woonsituatie).Het ontwikkelings-perspectief bevat didactische, cognitieve en sociaalemotionele gegevens van de leerling.
 De school stelt de leerroute, het eindniveau en de uitstroom vast.
 De school betrekt de leerlingen bij het opstellen van het ontwikkelings-perspectief en de
leerroute. De school gaat werken met een portfolio.
 De school evalueert het ontwikkelingsperspectief tenminste eenmaal per jaar met de ouders/
verzorgers en de leerling.
 Indien hulpverlening of behandeling betrokken is, bespreekt de school met deze partners het
ontwikkelings-perspectief van de leerling en tevens de eventuele invloed van de behandeling
hierop.
 Om de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen, brengt de school het
ontwikkelingsperspectief van de leerling vanaf de plaatsing door de jaren heen overzichtelijk in
kaart en toetst de prestaties van de leerling jaarlijks middel s het leerlingenvolgsysteem.
 De school verantwoordt aan de hand van het ontwikkelingsperspectief wat de resultaten en
leerwinst zijn, of de school erin slaagt leerlingen op een school te plaatsen die past bij hun
uitstroomniveau en of leerlingen de verworven plek weten te bestendigen.
 De school volgt leerlingen nog twee jaar na het verlaten van de school om te controleren of de
leerling naar verwachting functioneert op de uitstroombestemming via het formulier
‘bestendigen uitstroom’.
 Er wordt gewerkt met een uniform format voor het ontwikkelingsperspectief.Er is een
doorgaande lijn.
6.4 Toelating en verwijzing
Met de start van passend onderwijs is onze school deel gaan uitmaken van een nieuw gevormd
regionaal Samenwerkingsverband van scholen voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Onze
school hoort bij het Samenwerkingsverband 23-0…. PO/VO.
Leerlingen kunnen vanaf nu niet meer via een Cluster-indicatie worden toegelaten, doch krijgen
vanuit het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring. Ten tijde van het schrijven van
deze schoolgids is de specifieke informatie hierover nog niet bekend. We zullen hierover informatie
opnemen op onze schoolwebsite.
6.4.1 Verwijzing naar een andere school
Jaarlijks wordt elke leerling twee keer per jaar besproken tijdens de groepsbespreking. Tijdens deze
besprekingen wordt er ook geëvalueerd of plaatsing op onze school wenselijk blijft of dat de leerling
doorgeschakeld kan worden naar regulier onderwijs.
33
Ook kan het zo zijn dat de leerling niet meer past binnen de setting van onze school, omdat de
leerling meer gebaat zou zijn bij een andere aanpak of andere lesstof. Dan kan het zijn dat een
leerling doorgeschakeld wordt naar een andere vorm van speciaal onderwijs.
6.4.2 Mogelijke uitstroom
VSO Hengelo biedt twee uitstroomrichtingen aan :
A. Arbeidsmarktgerichte leerweg : onderbouw en middenbouw
B. Diplomagerichte leerweg : onderbouw en bovenbouw
Ad A. De leerlingen verwerven kennis , vaardigheden en competenties die hen een goede kans biedt
op een duurzame plek in de arbeidsmarkt.
Deze leerlingen gaan na de middenbouw verder in de bovenbouw van de Kapstok – MOTA.
Ad B. De leerlingen volgen in de onderbouw leerstof die gelijk is aan het reguliere Voortgezet
Onderwijs. De onderbouw kent zogenaamde “dakpanconstructies “ , dat wil zeggen dat er
twee niveau’s worden aangeboden binnen een klas. Het gaat om de combinatie van BBL-KBL
en KGT-TL. Bij overgang naar de bovenbouw blijven de niveau’s BBL , KBL en TL over.
TL is dan ook de bovengrens qua leerniveau dat VSO Hengelo aanbiedt.
De leerlingen die in de bovenbouw BBL – KBL volgen hebben een sector gekozen en krijgen het
examenprogramma van het regulier Voortgezet Onderwijs aangeboden.
Zij doen ook het eindexamen op een school van Voortgezet Onderwijs waar VSO Hengelo een
symbiose – en extraneuscontract mee heeft afgesloten.
Indien zij slagen krijgen zij dan het VMBO-diploma van de desbetreffende school.
Voor de sectoren Techniek en Zorg & Welzijn is er samenwerking met de Spindel in Borne en
voor de sector Economie , onderdeel handel en Administratie wordt samengewerkt met het
Gildecollege in Hengelo.
Afhankelijk van de sector krijgen de leerlingen alle lessen , zowel theorie als praktijk , bij VSO
Hengelo , maar het kan ook zijn dat leerlingen , met name een aantal praktijk-uren , op de
school voor Voortgezet Onderwijs volgt.
In dit geval gaat een leraar van VSO Hengelo mee naar die lessen.
34
Elke leerling zal , in aanloop naar het examen , een aantal dagen / dagdelen op de school een
rondleiding krijgen , uitleg krijgen , wellicht een aantal lessen volgen om zo goed voorbereid te
worden op het uiteindelijke eindexamen.
6.4.3 Begeleiding passend onderwijs
Leerlingen die worden doorverwezen naar het regulier onderwijs komen in aanmerking voor
begeleiding. Dit gebeurt in overleg met het dienstencentrum van Attendiz.
6.5 Leerlingenzorg
6.5.1 Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur
Kenmerken van de ondersteuning die we bieden zijn de onderstaande. Hierbij dient het
ontwikkelingsperspectief als leidraad:
- Heldere onderwijsdoelen op basis van het ontwikkelingsperspectief.
- Een positief en veilig pedagogisch- en werkklimaat.
- Een pedagogisch-didactische benadering gericht op de drie basisbehoeften (relatie, competentie,
autonomie).
- Structurele signaleringsmomenten.
- Optimale taakgerichte leertijd.
- Gemiddelde klassengrootte van … leerlingen.
- Bieden van structuur in tijd en ruimte.
- Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De Commissie voor de Begeleiding is de spil in de ondersteuning die de school biedt. Zij bewaakt de
structuur en zet de lijnen uit ten behoeve van het werken van de leraar in de klas. De taak van de CvB
is het optimaliseren van de ondersteuning voor elke leerling.
Hoogwaardige ondersteuning voor leerlingen van onze school is een randvoorwaarde om te komen
tot maximale individuele zelfontplooiing. Hierbij geldt: “De leerling centraal, de leraar als spil en de
specifieke deskundige als ondersteuner”. Goed onderwijs is de basis voor onze ondersteuning en
begeleiding. De (extra) ondersteuning die leerlingen nodig hebben op het gebied van de sociale en
emotionele ontwikkeling wordt multidisciplinair vormgegeven vanuit een krachtige interne structuur
voor ondersteuning. Deze structuur garandeert dat de leerlingen op school die ondersteuning krijgen
(op didactisch, sociaal en emotioneel gebied) die nodig is. Indien de school niet de benodigde
deskundigheid in huis heeft, dan kan de school een beroep doen op een regionaal netwerk. De CvB
onderhoudt tal van functionele externe contacten op verschillende niveaus.
Voor het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding is de CvB verantwoordelijk. Deze wordt
gevormd door een team van professionals en is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende
invalshoeken adequaat en deskundig advies gegeven kan worden: onderwijskundig, psychologisch en
medisch.
De ondersteuning die wij bieden maakt deel uit van het cyclisch proces van kwaliteitszorg waarin
doelen worden geformuleerd, evaluaties en analyses plaats vinden, verbeteringen worden
aangebracht en de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd wordt.
6.5.2 Commissie voor de Begeleiding
De Commissie voor de Begeleiding is verantwoordelijk voor het bieden van de juiste ondersteuning
en begeleiding aan de leerlingen van de school. De CvB is zodanig samengesteld dat vanuit
verschillende oogpunten adequaat en deskundig advies gegeven kan worden. De CvB bestaat op
35
onze school uit de gedragswetenschapper, zorgcoördinator, (schoolmaatschappelijk deskundige),
jeugdarts en directeur. De directeur is eindverantwoordelijk.
De Commissie voor de Begeleiding heeft wettelijk tot taak:
- te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief;
- het tenminste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag te
doen aan het bevoegd gezag;
- te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het voortgezet onderwijs.
Wij vatten als school de wettelijke taken breder op en zien voor de Commissie voor de Begeleiding
een rol weggelegd op het gebied van begeleiding, regievoering en plaatsing. Hieronder volgt een
beschrijving van de wijze waarop de Commissie voor de Begeleiding de wettelijke taken breed
invulling geeft.
Begeleiding
Teneinde een optimale ontwikkeling te bewerkstelligen doet de commissie op basis van dossier,
gesprek en observatie aanbevelingen ten behoeve van de begeleiding van individuele leerlingen
tijdens hun verblijf op school.
 De commissie adviseert en faciliteert leraren ter ondersteuning van het primaire proces.
 De commissie stelt het eerste ontwikkelingsperspectief op naar aanleiding van diverse
onderzoeksverslagen en overleg.
 De leden van de commissie maken deel uit van de leerlingbesprekingen en
groepsbesprekingen.
 De schoolarts verricht medisch onderzoek naar aanleiding van een specifieke medische
vraagstelling.
 De commissie coördineert de ondersteuning rondom de leerling door het onderhouden van
contacten met ouders en hulpverleningsinstanties.
Leerlingbespreking
 Tijdens de leerlingbesprekingen formuleert de commissie of de leerling zich ontwikkelt
conform het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief.
 Als de leerling zich niet volgens verwachting ontwikkelt dan bespreekt de commissie samen
met de mentor welke maatregelen noodzakelijk zijn en of het ontwikkelingsperspectief
aanpassing vereist.
 Op groepsniveau bespreekt en analyseert de commissie de resultaten van de groep als
geheel en formuleert samen met de leerkracht verbeterpunten.
 Om te beoordelen of het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding voldoende zijn
geweest, worden aan het einde van de schoolperiode de resultaten van de leerlingen
vergeleken met het eerder geformuleerde ontwikkelingsperspectief.
 Om ervan op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting
functioneren, worden bij de vervolgvoorziening gedurende twee jaar na de verwijzing
gegevens opgevraagd, geanalyseerd en indien nodig vindt er nazorg of aanpassing van het
onderwijs plaats.
6.6 Leerlingvolgsysteem
Wij volgen de leerlingen over de volle breedte, met zowel methodegebonden toetsen als
(indien mogelijk) niet-methode gebonden toetsen. Attendiz gaat als totale organisatie
over op het digitale leerlingvolgsysteem LOGOS. De invoering moet op iedere school
uiterlijk op 1 augustus 2015 hebben plaatsgevonden.
36
6.7 Schoolverzekering
Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek,
zijn ouders van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun
kind aan andere kinderen, personeel of aan school wordt toegebracht.
Voorbeeld: een leerling brengt op het schoolplein schade aan, aan de bril van een andere leerling of
van een leraar. Dan is de school dus niet aansprakelijk. In deze situatie is de WA particulieren van
toepassing.
Een leraar kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of
wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Voorbeeld: een kind valt uit het
wandrek, terwijl de leraar net even in de kleedkamer staat koffie te drinken. Om de
aansprakelijkheidsrisico’s van leraren en ander personeel onder werktijd te dekken, heeft de
stichting een aansprakelijkheidsverzekeringvoor het personeel afgesloten.
Wel is een extra clausule opgenomen voor stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen) en
leerlingen die gastlessen volgen.
Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de stichting ook een ongevallenverzekeringvoor
leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOSnummer voor calamiteiten.
Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar
school en op de terugweg van school naar huis, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens
activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door
de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school.
Hieronder vallen dan bijvoorbeeld sportdagen, kampen en schoolreizen. Ook stagiaires (leerlingen
die buiten school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen zijn hierin opgenomen. Wordt er
gereden met eigen auto, dan raden wij de bestuurders aan in het bezit te zijn van een
autoverzekering met dekking voor inzittenden. Bagage tijdens schoolreisjes / schoolkampen is niet
verzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies / diefstal van bagage, dan zijn de ouders of het
personeelslid zelf aansprakelijk via hun WA-verzekering. Bij verlies/diefstal uit de auto met
braakschade moeten de goederen worden geclaimd op de eigen inboedelverzekering van de
eigenaar van de goederen. De braakschade moet geclaimd worden bij de eigen autoverzekering. Ten
behoeve van de door de leerlingen gebruikte gehoorapparaten dienen ouders zelf een verzekering af
te sluiten.
6.8 Informatiestromen
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het
uitgangspunt van de school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer
informatie dan de andere.
 Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen
hebben is de situatie het gemakkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun
kind.
 Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt
het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind.
 In het geval dat een van de ouders niet belast is met het ouderlijk gezag geldt dat de ouder die
belast is met het ouderlijk gezag de verplichting heeft om de andere ouder die niet belast is met
het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind
betreffen. Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag belast is, de informatie
37




krijgt van de andere ouder. Als echter in de communicatie tussen ouders storingen ontstaan dan
kan dat voor de school problemen opleveren. Daarvoor geldt onderstaande.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben ook recht op informatie over hun
kind. De niet met het gezag belaste ouder zal daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft
uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouder. Op grond van artikel 1:377c van het
Burgerlijk Wetboek is dit recht beperkt.
De ouder die het gezag heeft kan geen invloed uitoefenen op de informatieplicht van de school
aan de ouder die niet met het gezag belast is. De ouder met het gezag kan dus niet voorkomen
dat de ouder zonder gezag informatie krijgt. Ook al heeft de ouder met het gezag nog zulke
goede argumenten, de school heeft toch de informatieplicht. Behalve als het informatie betreft
die het belang van het kind zou kunnen schaden. In dat geval heeft de school geen
informatieplicht. Niet aan de ouder die met het gezag is belast en ook niet aan de ouder zonder
gezag. Dit kan dus het geval zijn als de rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van
informatie aan een ouder het kind zal schaden.
De niet met het gezag belaste ouder kan ook besluiten een klacht in te dienen bij de
klachtencommissie, indien de school hem/haar geen of naar zijn/haar idee te weinig informatie
verschaft.
Positie van de school. De leraren en directie van de school zullen zich te allen tijde afzijdig
houden van een conflict tussen ouders en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de
school zelfstandig een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet
afhankelijk kan zijn van de informatieverstrekking van de met het gezag belaste ouder ten
opzichte van de niet met het gezag belaste ouder.
Ook (en juist) wanneer een scheiding minder harmonieus verloopt, zullen leraren en
directie geen stelling nemen vóór of tegen één van de beide ouders en met beide ouders
de relatie handhaven. Wanneer een vermoeden bestaat dat er situaties voorkomen die nadelig zijn
voor het welbevinden van het kind dan zal de leerkracht de vertrouwenspersoon op school hierover
informeren. Bij structurele gevallen kunnen in overleg met de vertrouwenspersoon nadere stappen
ondernomen worden.
Welke informatie gaat naar beide niet-samenwonende ouders?Er is sprake van Algemene
Schoolinformatie en Kind- gebonden informatie.
Algemene Schoolinformatie
Zie www.attendiz.nl voor informatie die voor alle scholen van Attendiz geldt. Op onze schoolsite
staat informatie over de schoolgids, de schoolactiviteiten en de nieuwsbrieven.
Leerling gebonden informatie
Er wordt voor niet-samenwonende ouders onderscheid gemaakt tussen “recht op alle
informatie” en een “beperkt recht op alle informatie”. Indien er sprake is van een zgn. beperkt recht
op alle leerlinggebonden informatie, in het bijzonder voor de niet met het gezag belaste ouder, dan
dient de niet met het gezag belaste ouder er uitdrukkelijk om te vragen. De school i.c. leraren
hoeven de informatie niet uit zichzelf te verstrekken. Leerlinggebonden informatie betreft informatie
over ouderavonden, contactavonden, uitnodigingen voor vieringen of afsluiting van de themaweek,
rapporten, info aangaande schoolreizen, resultaten van onderzoek, verwijzingen i.c.
doorverwijzingen naar een andere vorm van onderwijs, aanmeldingen voor therapie en onderzoek
en uitgaande brieven t.a.v. of als gevolg van gedrag.
N.B.:Gesprekken op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder betreffende leerlinggebonden
informatie vinden te allen tijde op school plaats. Dit geldt ook voor het Onderwijs Ondersteunend
Personeel meer in het bijzonder voor het schoolmaatschappelijk werk en de psycholoog.
38
Inzagerecht en wet op de persoonsregistratie
Er wordt in verband met een zo optimaal mogelijke begeleiding van de leerlingen veel
vastgelegd. Dit begint al voor de start van de leerling op onze school. De verslagen rond de
toelatingsprocedure maken deel uit van het centrale dossier, waarin ook de persoonlijke gegevens
opgenomen zijn. Na de toelating worden verslagen aan het dossier toegevoegd. Persoonlijke
gegevens van de leerlingen en verslagen van onderzoeken en besprekingen worden bewaard in
afgesloten dossierkasten. De medewerkers van de school en de ouders hebben op verzoek inzage in
het dossier.
Via verslaglegging door de verschillende medewerkers van de school worden de ouders op de hoogte
gesteld. Pas na schriftelijke toestemming van ouders worden gegevens doorgestuurd naar andere
scholen en instanties. Gegevens van uw kind worden tot 5 jaar na vertrek van uw kind bewaard.
Daarna worden ze vernietigd.
Bij Attendiz is een Protocol Dossiervorming ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige
manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijk stukken van leerlingen. Dit protocol is
een praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), toegesneden op de
scholen binnen Stichting Attendiz. De inhoud van het protocol is bekend bij de personeelsleden van
Attendiz en ligt voor ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen ter inzage. Hieronder vindt u een
aantal belangrijke items over de verschillende manieren van het verkrijgen en verspreiden van
informatie op onze school.
6.8.1 Gegevens ouders en leerlingen
De leerlingenadministratie wordt bijgehouden op de computer. Het is noodzakelijk om de
opgeslagen gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom veranderingen van adres,
telefoonnummer, huisarts, medisch specialist of ziektekostenverzekering door te geven aan de
secretaresse van de school. Uiteraard wordt bij het opslaan en bewaren van deze informatie
gehandeld volgens de regels van de wet op de privacy.
Ook is het van belang dat school op de hoogte is van eventuele regelingen die zijn gemaakt als
ouders gescheiden zijn. School hecht er waarde aan dat zij een kopie krijgt van het document waarin
de afspraken genoemd zijn. (zie ook ‘protocol dossiervorming’)
6.8.2 Brief toestemming gegevens opvragen en versturen
Ouders en/of leerlingen moeten toestemming verlenen voor inzage in delen van
het medisch dossier door de Commissie voor de Begeleiding van onze school en voor het opvragen of
versturen van schoolinformatie van of naar andere scholen. Hiervoor gelden onderstaande
richtlijnen.
- bij leerlingen tot 12 jaar: toestemming van de ouders noodzakelijk;
- bij leerlingen van 12 tot 16 jaar: toestemming van ouders en leerling noodzakelijk;
- bij leerlingen van 16 jaar en ouder: toestemming van de leerling noodzakelijk.
6.8.3 Foto’s
Het komt voor dat er foto’s op school gemaakt worden. Deze kunnen op de website geplaatst
worden, in de schoolgids of eventueel voor intern gebruik, bijvoorbeeld een diapresentatie tijdens
een ouderavond. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt u contact opnemen met de directeur.
Er zullen dan geen foto’s geplaatst worden van uw kind.
39
6.8.4 Nieuwsbrief
Periodiek verschijnt op onze school de nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op
school.
Ook vindt u hier de vrije dagen voor de komende maand in terug en schrijft de
leerlingenraad, de ouderraad en de medezeggenschapsraad hierin een stukje.
De nieuwsbrief wordt aan u per mail verzonden of eventueel per post en kunt u ook altijd
vinden op de website.
6.8.5 Telefonische bereikbaarheid school
De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.15 uur en 17.00 uur. Ziekmelden graag tussen 8.15 uur
en 8.30 uur. Leraren kunt u na 15.00 uur telefonisch bereiken.
6.8.6 Oudercontacten
De werkrelatie met de ouders is van essentieel belang voor een goede schoolgang. Daarvoor zijn
structurele contacten jaarlijks ingepland en daarnaast waar wenselijk kan er met u als ouder iets
anders afgesproken worden. Zo kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om wekelijks contact
te hebben.
Voor de plaatsing van uw kind vindt er een intakegesprek plaats met de directeur van de school. Op
het moment dat uw kind geplaatst is zal u met uw kind kennis komen maken in de school, met de
leerkracht en uw kind met de klas. Daarna zal zo spoedig mogelijk gestart worden met het onderwijs.
Op onze school kan er een huisbezoek plaatsvinden daar waar wenselijk. Ook kan er een huisbezoek
afgenomen worden tijdens het traject van de aanmelding.
Jaarlijks zijn er twee oudergesprekken om de voortgang van uw kind te bespreken. Daarnaast zal er
één keer in de zes weken met u telefonisch contact opgenomen worden om u te informeren over de
ontwikkeling van uw kind en om afstemming met u te behouden.
Verslaglegging
Van alle contacten maakt de leerkracht / mentor een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan
genoteerd. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier.
Van extra gesprekken op school wordt een gespreksverslag geschreven waarvan u een kopie krijgt en
er een handtekening gevraagd wordt.
6.8.7 Rapporten
Arbeidsmarktgerichte leerweg :
De AGL kent twee rapporten per schooljaar ; november en juni.
In deze rapporten zijn de cijfers , tot 1 decimaal , opgenomen naast de gegevens uit de competentieobservatielijsten. Er blijven , in principe , geen leerlingen zitten tussen klas 1 en 2 onderbouw.
Wel wordt afgesproken op welke wijze de leerling , eventueel , opgelopen achterstand in klas 3
middenbouw gaat inhalen.
Voor de overgang naar onderbouw-middenbouw moet de leerling voor de hoofdvakken Nederlands ,
engels en wiskunde-rekenen voldoende staan en op de lijn van verwachting zitten binnen de
methode Deviant.
Daarnaast moet de leerling op de competentieschaal minimaal gemiddeld 4 scoren op een scorelijst
van 5. Is dit niet het geval , wordt de leerling een bespreekgeval.
Er kan dan worden besloten de leerling nog extra tijd te geven in de onderbouw om zijn
competenties op het vereiste niveau te brengen. Dit zou tot b.v. de kerstvakantie kunnen zijn.
Indien dan voldoende stroomt de leerling door.
40
Indien dan nog niet voldoende blijft de leerling dat schooljaar nog in de onderbouw , klas 2.
Eenzelfde geldt voor de overgang klas 4 middenbouw naar klas 5 bovenbouw bij de Kapstok.
Diplomagerichte leerweg :
De DGL geeft drie rapporten uit. November , februari een tussenrapport en aan het eind van het jaar
is er een eindrapport. De cijfers op het eindrapport zijn bepalend voor de vraag of een leerling voor
bevordering in aanmerking komt.
De rapporten 1, 2 en 3 bevatten cijfers in 1 decimaal. Bij de onderbouw van 4,0 tot 10,0, bij de
bovenbouw van 1,0 tot 10,0. Het zijn gewogen gemiddelden van alle toetscijfers. Het eindrapport
kent cijfers van 1 tot 10, zonder decimalen. Het zijn de gemiddelden van rapport 1, rapport 2 en
rapport 3.
Overgang van de 1e naar de 2e klas
In principe blijven hier geen leerlingen zitten. In de rapportvergadering kan wel besloten worden de
leerling zijn onderwijs te laten vervolgen in een andere leerweg.
Overgang van de 2e naar de 3e klas
Op basis van het doorstroomadvies, dat gedurende het tweede leerjaar tot stand komt, wordt de
leerling in de juiste leerweg geplaatst. Ook hier zal dus over het algemeen geen sprake zijn van
zittenblijven.
Bespreekgevallen
Een leerling die niet aan de criteria voor overgang voldoet, wordt besproken. Afgezien van de regels
beslist de CVB welk vervolg voor de leerling het beste is. De bespreekgevallen worden individueel
besproken om vast te stellen wat het beste vervolgtraject voor de leerling is. Dat kan - los van de
overgangsnormen - bevordering naar een volgend leerjaar zijn, eventueel naar een lagere leerweg.
Bij bespreekgevallen kunnen de Cito-gegevens worden ingezet. Een leerling kan alleen aan het eind
van het schooljaar op- of afstromen, tenzij het CVB anders beslist.
Overgangscriteria
De volgende regels beschrijven het recht op overgang en beantwoorden dus de vraag:
Wanneer ga je over?
Met gemiddelde wordt bedoeld het gemiddelde van alle cijfers op het eindrapport. Het gemiddelde
wordt afgerond op 1 decimaal.
Het aantal tekorten geeft aan in welke mate de cijfers van op het eindrapport 'onder de zes' liggen.
Een vijf levert 1 tekort, een vier levert 2 tekorten, enzovoort.
van
klas
1BBL
1KGT
naar
gemiddelde ≥ 6,0
tekorten ≤ 3
2BBL
2KGT
gemiddelde ≥ 7,5
tekorten ≤ 1
2KGT
2KGT
gemiddelde ≥ 7,3
tekorten ≤ 2
2BBL, evt. 2KGT
2KGT
gemiddelde ≥ 5,6
tekorten ≤ 6
bespreekgeval
2BBL
2BBL
2KGT
3BBL
3KGT
3KGT
3TL
3BBL, evt. 3 KGT
3KGT, evt. 3TL
bespreekgeval
3BBL
Bevordering van leerjaar 2 naar leerjaar 3 :
De vakken van de gekozen sector mogen maar één minpunt bevatten. Buiten deze kernvakken
mogen maximaal drie minpunten zitten. Leerlingen die opstromen, mogen geen minpunten hebben
in hun vakkenpakket.
41
Bevordering van leerjaar 3 naar leerjaar4 :
Bevordering in BBL en KBL
Een leerling gaat over van 3 naar 4 in dezelfde leerweg indien al zijn opdrachten van de PTA’s zijn
afgerond en het eindrapport voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. alle vakken zes of hoger
2. een vijf, alle andere vakken zes of hoger
3. twee vijven, een zeven, alle andere vakken zes of hoger
Bevordering in TL
Als het eindrapport voldoet aan de volgende voorwaarden is de leerling over van 3TL naar 4TL:
1. alle vakken zes of hoger
2. een vijf, alle andere vakken zes of hoger
3. twee vijven, een zeven, alle andere vakken zes of hoger
Als het eindrapport hier niet aan voldoet, is er sprake van een bespreekgeval. De rapportvergadering
spreekt zich uit over de vraag wat voor de betreffende leerling het beste vervolg is.
De uitspraak is bindend.
Mogelijke uitkomsten:
- (toch) over naar 4TL;
- doubleren (in 3TL).
6.8.8 Ouderavonden
VSO Hengelo kent diverse vormen van ouderavonden :
- de informatie-avond voor de ouders van nieuwe leerlingen
- de informatie-avond aan het eind van het 2e leerjaar i.v.m. de sectorkeuzes
- de informatie-avond aan het begin van het 4e jaar i.v.m. de examenroutes / afspraken
Oudergesprekken
Daarnaast kennen we de rapportouderavonden en de OPP-besprekingsavonden.
Thema-avond
Een keer per jaar is er thema-ouderavond. De organisatie van deze avond ligt in handen van de
ouderraad en ook voor de thema’s zijn zij verantwoordelijk.
6.9 Leerlingenvervoer
Leerlingen die onze school bezoeken kunnen, als zij niet in staat zijn zelfstandig te reizen, in
aanmerking komen voor aangepast vervoer. Dit houdt in dat de gemeente, waar de leerling vandaan
komt, ondersteuning draagt voor het vervoer per taxi(bus) naar school. Voor de ouders zijn daaraan
geen kosten verbonden.
De ouders dienen jaarlijks een nieuwe aanvraag voor het aangepast vervoer bij de gemeente te
doen. Tegelijkertijd gaat er vanuit de school een brief naar de gemeente waarin verklaard wordt, dat
aangepast vervoer noodzakelijk is. De aanvraag voor aangepast vervoer moet worden gedaan bij de
juiste afdeling van de woongemeente. Per gemeente is het verschillend onder welke afdeling het
leerlingenvervoer valt.
De gemeente en niet de school, is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Bij
problemen dient u daarom contact op te nemen met de verantwoordelijke ambtenaar in uw
woongemeente of de vervoerscoördinator. De formele verantwoordelijkheid van de gemeente
42
neemt overigens niet weg dat ook de school belang heeft bij goed vervoer van de leerlingen. Omwille
van de coördinatie en eventuele bundeling van klachten verzoeken wij u om bij problemen met
betrekking tot het vervoer ook contact op te nemen met de secretaresse van school. In overleg met u
en de vervoerder zal getracht worden een oplossing te vinden.
6.9.1 Zelfstandig reizen
Daar waar mogelijk adviseren wij ouders/ verzorgers en hun kind om zelfstandig te komen reizen,
ofwel met openbaar vervoer ofwel met de fiets. Als school zien wij dit in het kader van de
ontwikkeling van uw kind. Op weg naar zelfstandigheid betekent ook dat het goed is uw kind
zelfstandig reizen aan te leren.
Ook voor het zelfstandig reizen, met de fiets of met het openbaar vervoer, kunt u bij de gemeente
waarin u woont een vergoedingsaanvraag indienen.
6.10 Gebruik medicijnen
Voor zowel gedragregulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks
toestemmingsformulieren om uw toestemming te geven. In de “Verklaring medicijnverstrekking”
staat dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de toediening van het medicijn en dat de
school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van het door haar personeel
toedienen van het medicijn.
Voor eventuele (reserve)medicatie beschikt de mentor over een afgesloten medicijnenkistje in de
klas.
6.11 De lunch
Afspraken en regels inzake eten en drinken op school.
VSO Hengelo kent geen aparte lunchtijd.
De leerlingen genieten hun lunch in de pauze.
Zij kunnen kiezen om daar in school of op het schoolplein gebruik van te maken.
Tevens kunnen leerlingen voor de pauze etenswaren , en in beperkte mate snoep , bestellen.
Zij maken dan gebruik van de interne cateringservice , gerund door eigen leerlingen.
Deze bestellingen vallen allemaal onder het motto “De gezonde school “.
De “gezonde kantine “ maakt daar deel van uit.
6.12 Gymnastiek
De leerlingen krijgen volgens het rooster gymnastiek. Dit is minimaal 2 x per week.
Tijdens de gym wordt er sportkleding en sportschoenen gedragen. Voor het opfrissen is een
handdoek en deodorant ( geen spuitbus ) aan te bevelen. Er is mogelijkheid tot douchen.
6.13 Schoolvakanties en vrije dagen
De schoolvakanties en vrije dagen zijn gekoppeld aan het wettelijk verplichte aantal uren dat
minimaal les dient te worden gegeven. Voor onze leerlingen is dat op jaarbasis bepaald op:1000 uur.
De schooltijden zijn:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
: 08.30 tot 14.15 uur
: 08.30 tot 14.15 uur
: 08.30 tot 14.15 uur
: 08.30 tot 14.15 uur
43
vrijdag
: 08.30 tot 14.15 uur
De pauzetijden zijn:
1e pauze
2e pauze
:10.45 tot 11.00 uur
:12.30 tot 12.45 uur
6.13.1 Vakantierooster 2014/2015
Herfstvakantie 13-10-14 t/m 17-10-14
Kerstvakantie
22-12-14 t/m 02-01-15
Voorjaarsvakantie 23-02-15 t/m 27-02-15
Goede Vrijdag
03-04-15
2e Paasdag
06-04-15
Koningsdag
27-04-15
Meivakantie
04-05-15 t/m 15-05-15
e
2 Pinksterdag
25-05-15
Zomervakantie
06-07-15 t/m 14-08-15
6.13.2 Studiedagen
Gedurende het schooljaar zijn er studiedagen voor het personeel van de school. Deze worden
vermeld voor de start van het nieuwe schooljaar op de website van onze school.
6.13.3 Compensatiedagen ofwel marge-uren
School houdt altijd een aantal dagen over die ingezet kunnen worden voor mogelijke calamiteiten.
Gemiddeld worden er drie dagen voor gereserveerd.
6.13.4 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim
Op onze school wordt dagelijks een absentielijst bijgehouden. In geval van regelmatige afwezigheid
neemt de mentor contact op met de ouders of verzorgers. Daarnaast zal het schoolverzuim
besproken worden met de CvB. Mocht het zo zijn dat er geen verandering komt in de schoolgang dan
zal de directeur contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal dan
meestal in eerste instantie een gesprek aangaan met de leerling en de ouders. Waar het
schoolverzuim vandaan komt zal dan de centrale vraag zijn. Uiteindelijk kan de leerplichtambtenaar
proces verbaal opmaken.
6.13.5 Leerplichtwet
Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde
verjaardag. Vierjarigen mogen naar school, maar zijn dus niet leerplichtig tot het moment dat ze zijn
ingeschreven. Vanaf het moment van inschrijven valt het vierjarige kind echter onder de
Leerplichtwet. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar
wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De
kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie, een
diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding, hebben behaald.
Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw kind elke dag naar school of kiest het voor de combinatie van
leren en werken. Voor sommige jongeren van 16 en 17 jaar die liever met hun handen dan met hun
hoofd werken, lijkt dat een zware opgave. Maar de kwalificatieplicht hoeft niet te betekenen dat ze
44
vijf dagen per week in de schoolbanken zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en
werken aan de kwalificatieplicht te voldoen.
Voor zeer moeilijk lerende kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij
vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook jongeren in het praktijkonderwijs die in bezit zijn van een
getuigschrift of schooldiploma zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een
programma volgen dat past bij hun niveau.
Vakantieverlof
Voor het geven van verlof buiten de schoolvakanties geldt als algemeen uitgangspunt dat dit niet
mogelijk is, tenzij er sprake is van artikel 13A van de Leerplichtwet. Hierin staat aangegeven dat
verlof gegeven kan worden indien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het
slechts mogelijk maakt om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek daartoe dient
minimaal twee maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Er moet een
werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie
mogelijk is, het verlof:
- kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
- mag niet langer duren dan tien schooldagen;
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar/beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet
bestuursrecht.
Gewichtige omstandigheden
De schoolleiding kan tevens verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. Ook hiervoor geldt
een maximum van tien dagen per schooljaar. Gewichtige omstandigheden kunnen plezierige, maar
ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de Leerplichtwet, dient vooraf of
binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd en door deze op basis van de wet worden afgehandeld. Het gaat om de volgende
situaties:
1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesurenkan
geschieden;
2. Verhuizing voor ten hoogste één dag;
3. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor
één of ten hoogste twee dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of
buiten de woonplaats van belanghebbende;
4. Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.De duur van
het verlof gaat in overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente;
5. Overlijden;van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen;van
bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen;van bloed- of
aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag;
6. 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarighuwelijk van ouders
of grootouders voor 1 dag;
7. Andere gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof.
Eén en ander betekent dat geen verlof kan worden verleend voor een extra vakantie wegens
wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan
evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3
van de Leerplichtwet voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal één maand van
tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden
voorgelegd. Dit verlof wordt door de leerplichtambtenaar alleen verleend indien de ouders bij het
verzoek een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat
45
een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de
gezinsleden.
De leerplichtwet impliceert aldus dat de schoolleider alleen verlofaanvragen behandelt, die een
periode van maximaal tien schooldagen betreffen. Hij dient deze conform de bovenstaande
afspraken te behandelen en is strafbaar indien hij dit niet doet. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet
de directeur aangifte doen bij de leerplichtambtenaar en zijn de ouders/verzorgers strafbaar. Er
wordt proces-verbaal opgemaakt, waarbij de ouders beboet kunnen worden.
6.13.6 Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten
1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande
dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen.
2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en
handelingsbekwaam is, de leerling, een leerling vrijstellen van bepaalde onderwijsactiviteiten in
het speciaal onderwijs. Een vrijstelling kan slechts worden verleend, op door het bevoegd gezag
vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten
voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend. Op onze school is het
bevoegd gezag vertegenwoordigd in de persoon van de directeur, als voorzitter van de CvB.
7. Waardering
Hoe waarderen directe betrokkenen onze school? Welke tevredenheid uiten zij ten aanzien van het
onderwijs en de school? Om hier zicht op te krijgen organiseert onze school eens in de vier jaar een
kwaliteitsmeting met de Kwaliteitsvragenlijst (V)SO ontwikkeld door Van Beekveld & Terpstra. Dit
onderzoek is voorafgaand aan het opstellen van het schoolplan uitgevoerd zodat we op basis van de
uitkomsten ons beleid kunnen bepalen.
7.1Leerlingen en ouders
We vinden de waardering die leerlingen en ouders
aan de school en het onderwijs geven van belang.
Deze waardering brengen we onder meer in beeld
met kwaliteitsmetingen, maar ook door continu in
gesprek te gaan met leerlingen en ouders middels
de leerlingenraad en de MR. Uit het
kwaliteitsonderzoek blijkt dat ouders en
leerlingen tevreden zijn. De ouders waarderen VSO Hengelo met 7,7 en de leerlingen met 6,6.
Een aantal elementen zoals genoemd door de leerlingen , bijvoorbeeld grotere zelfstandigheid
, meer betrokken bij het eigen leerproces zijn met hen besproken en wordt door VSO Hengelo
gehanteerd in haar huidige onderwijssysteem en ondersteuning.
7.2 Personeel en management
We hechten ook veel belang aan de waardering van onze school en het onderwijs door onze
medewerkers. We meten deze waardering in kwaliteitsonderzoeken, maar ook in gesprekken die
structureel plaatsvinden met de medewerkers. Uit het meest recente kwaliteitsonderzoek blijkt dat
de medewerkers ook tevreden zijn. Zij waarderen VSO Hengelo :
- OP ( Onderwijzend personeel ) : 7,6
- OOP ( Onderwijsondersteunend personeel ) : 7,5e
- Specialisten ( orthopedagoog , Schoolmaatschappelijk werk ,etc. ) :7
De verbeterpunten uit het onderzoek zijn besproken en maken deel uit van gesprekken ,
46
teambijeenkomsten , intervisies , e.d. om op die manier de waardering op een nog hoger plan te
brengen.
7.3 Maatschappij
Het laatste bezoek van de inspectie van het onderwijs was voor VSO Hengelo , locatie Sportlaan in
november 2012 en voor VSO Hengelo , locatie Krabbenbosweg in februari 2014 . In het rapport dat is
opgesteld naar aanleiding van dit bezoek wordt de school een basisarrangement toegekend, wat
betekent dat de kwaliteit van de school op orde is. Het rapport daarvan is te vinden op de website
van de onderwijsinspectie, of via www.scholenopdekaart.nl
7.4 Interne Audits
Iedere twee jaar worden we als school ‘doorgelicht’ via een intern kwaliteitsonderzoek. Een vaste
groep van Attendiz-medewerkers komt volgens een uitvoerige procedure twee dagen in alle klassen,
praat met ouders, teamleden, leerlingen, de directie en de CvB, bezoekt klassen, bestudeert alle
schooldocumenten en komt vervolgens met een rapport waarin tal van verbeteraanwijzingen staan.
8. Resultaten en opbrengsten
Uiteindelijk is het van belang dat een school de juiste resultaten en opbrengsten bereikt en die
inzichtelijk en aantoonbaar weet te maken. Het is immers van groot belang
en wordt steeds belangrijker dat je het maximale uit leerlingen haalt. Het gaat hierbij niet om de
inspanning die je verricht voor óf met de leerlingen, maar het draait erom tot welk resultaat deze
inspanning leidt. Soms is dit nog een omslag in het denken binnen de school.
8.1 Evaluatie vorig schooljaar
In het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan verschillende doelen om de kwaliteit van ons
onderwijs te vergroten. Hieronder vindt u een opsomming van de doelen en wat de resultaten zijn.
Ook zijn er doelen die jaarlijks gelden en hieronder niet genoemd zijn.
De hoofddoelen die we ons dit schooljaar gesteld hebben zijn :

Gerichter opbrengstgericht werken door o.a. :
- methodegebonden en niet-methodegebonden
toetsen planmatig hanteren , verwerken en
bespreken met leerlingen
- implementatie van CITO Diplomagericht en
Arbeidsmarktgericht
- competenties koppelen aan LeergebiedOverstijgende kerndoelen , observatielijsten
hiervoor ontwikkelen en een pilot draaien
- professionalisering leraren door hanteren van
meerdere instructievormen

Uitbouwen netwerk 2e graads bevoegde leraren

- Is afgelopen jaar gedaan ; discussie
rondom weging van cijfers en de
rapporten loopt nog
- is afgerond ; gegevens worden meegenomen naar komend schooljaar
- wordt komend schooljaar standaard
gehanteerd en 4x per jaar getoetst ;
bespreken bij groepsplanbespreking
- training / oefening ingezet ; volgend
schooljaar aanscherpen / verdiepen

Loopt volgens plan ;resultaten
duidelijk zichtbaar in de lessen en
bij de leerlingen
47

Tekenen contracten m.b.t. symbiose en extraneus met
het reguliere Voortgezet Onderwijs

Contract met 1 school is getekend;
bestuur andere school wil het nog
nader bestuderen

Opzetten van een stageprotocol Arbeidsmarktgericht


Zelf het examentraject VMBO-TL aanbieden en
middels het Staatsexamen afronden

Is gereed ; wordt komend
schooljaar geimplementeerd
Is volgens plan en naar
tevredenheid ingezet en afgerond
8.2 Ontwikkelingsplan
Voor het ontwikkelingsplan van het komend schooljaar verwijzen we u naar het schoolplan op onze
website. Daarin staan de doelen opgenomen voor vier schooljaren. Daarnaast wordt er een
managementovereenkomst geschreven voor ieder jaar. Het komend schooljaar zal er aandacht
besteed worden aan o.a.:
Introduceren van groepsplannen
Verdere professionalisering m.b.t. het hanteren van instructiemodellen
Het inrichten van een assessment-ruimte ten behoeve de Arbeidsmarktgerichte leerweg
Implementatie van methodes Tumult ( Sociaal-emotionele vaardigheden ) en Smartrekenen m.b.t. de
referentiekaders 1F ( Arbeidsmarktgericht ) en 2F ( Diplomagericht)
* Het verhogen van expertise door uitwisseling van leraren op de locaties
* Het verhogen van expertise en kwaliteit door clustering van niveau-groepen op locatie
* Beide laatste doelen staan in nauw verband met het samenvoegen van de doelgroepen vanuit
VSO Onder de Kap , Perspectief en VSO het Mozaiek.
Kleine pilots zijn dit schooljaar al gestart en naar tevredenheid afgerond.
Daar waar het kan zal samenvoegen een standaardgegeven zijn m.i.v. 2014-2015 met nadrukkelijke
inachtneming van de mogelijkheden die de leerling op dat moment tot zijn / haar beschikking
heeft.
Samenvoegen geeft de school meer / betere mogelijkheden om niveaugroepen te hanteren .
Daarnaast geeft het de leerlingen kansen om zich te ontplooien richting de samenleving .
8.3 Opbrengsten van het onderwijs
Om te beoordelen of het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding voldoende is geweest
worden aan het einde van de schoolperiode de resultaten van de leerlingen vergeleken met het
eerder geformuleerde ontwikkelingsperspectief en geanalyseerd. Daar trekken we conclusies uit die
mogelijk gevolgen hebben voor ons onderwijs.
Om op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting functioneren,
worden bij de vervolgvoorziening gedurende het eerste jaar en het tweede jaar na de verwijzing
gegevens opgevraagd. Ook deze gegevens worden geanalyseerd en we bekijken of we daarmee ons
voordeel kunnen doen.
Gedurende het schooljaar worden alle opbrengstgegevens geïnventariseerd en geïnterpreteerd en
vervolgens na het schooljaar zo spoedig mogelijk vermeld op onze website.
8.4 Jaarverslag
Ieder najaar verschijnt er van onze school een jaarverslag over het vorige schooljaar. Het jaarverslag
wordt besproken met de medezeggenschapsraad.
48
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. Op aanvraag is het jaarverslag beschikbaar.
Daarnaast wordt op het niveau van Attendiz een jaarverslag gemaakt. Niet over een schooljaar, maar
over een kalenderjaar. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Attendiz, uiterlijk op 1
augustus van het daarop volgende jaar. Op aanvraag is dat jaarverslag eveneens in papier
beschikbaar.
49
Bijlagen
Op onze website van onze school (www.vsohengelo.nl )zijn de volgende bijlagen te vinden:
- Leerstofaanbod
- Samenstelling van het team en de verdeling van het personeel over de groepen
- Schoolondersteuningsprofiel
- Onderwijsresultaten + analyse + gevolgen voor het onderwijs (conform Attendiz-format)
Op de website van Attendiz zijn de volgende bijlagen te vinden:
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Klachtenregeling Attendiz
- Protocol dossiervorming
Om goed onderwijs en goede ondersteuning binnen Attendiz te kunnen geven moet er op meerdere
terreinen aan professionele voorwaarden worden voldaan. Een van die terreinen is de
dossiervorming.
Er is een protocol dossiervorming ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te
gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijke stukken van leerlingen. Dit protocol is een
praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), toegesneden op de
scholen binnen Attendiz.
De inhoud van het protocol is bekend bij de personeelsleden en ligt voor ouders/verzorgers en/of
andere betrokkenen ter inzage. De belangrijkste punten uit dit protocol:
Geheimhoudingsplicht
In de WBP staat dat een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke, en op enigerlei
wijze beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs kan vermoeden verplicht is tot geheimhouding van deze gegevens (artikel 12 WBP).
De directeur van de school is verantwoordelijk voor het feit dat deze geheimhoudingsplicht wordt
nageleefd door de diverse personeelsleden. Dit betekent dat mensen die tijdelijk in dienst zijn en ook
stagiaires zich dienen te conformeren aan deze geheimhoudingsplicht.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van persoonsgegevens van de leerlingen is tweeledig: enerzijds verplicht
de wetgever ons hiertoe, anderzijds acht het bevoegd gezag dit een noodzakelijke voorwaarde voor
kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze doelgroep.
Toestemming voor het opvragen en doorsturen van gegevens
Er wordt een uniform document gebruikt waarin toestemming wordt gevraagd voor overdracht van
dossiergegevens aan en naar scholen van Attendiz of naar extern.
Toegang tot dossiers
In principe hebben de professionals die met de leerling werken toegang tot de dossiers.
Voor kortdurende vervangers en stagiaires gelden andere regels.
Inzage
- Ouders/verzorgers (en leerlingen ouder dan zestien jaar) hebben het recht kennis te nemen van
iedere vorm van dossiervorming. Zij dienen hiertoe een afspraak te maken met de directeur.
- Is de leerling jonger dan 16 jaar, dan moet het verzoek om inzage door de wettelijk
vertegenwoordiger worden gedaan. Het antwoord wordt dan ook aan de vertegenwoordiger
gericht.
50
-
-
Inzage kan worden geweigerd indien naar de mening van de directeur aannemelijk is dat
rechtstreeks inzage in het dossier kan leiden tot schade aan de lichamelijke en/of geestelijke
gezondheid van de betrokkene of anderen.
Inzage wordt alleen verleend in aanwezigheid van een direct met het onderwijs en/of
hulpverlening belaste beroepsoefenaar.
Correctie, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens
- De betrokkene (ouders/verzorgers indien de leerling jonger is dan zestien jaar) kan schriftelijk
verzoeken de hem/haar betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, of te
verwijderen indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig zijn, dan wel
in strijd met een wettelijk voorschrift als persoonsgegeven opgenomen zijn. In het verzoek wordt
de aan te brengen wijziging omschreven.
- Binnen vier weken moet de verantwoordelijke gereageerd hebben. Een afwijzing of weigering
dient onderbouwd te zijn met een reden. Een besluit tot wijziging etc. dient binnen acht weken
te worden uitgevoerd.
Bewaartermijn
Het dossier dient gedurende 5 jaar bewaard te worden na uitschrijving van de leerling.
Na beëindiging van de bewaartermijn worden de dossiers binnen acht weken na het verstrijken van
de bewaartermijn vernietigd.
Vernietiging houdt in dat alle gegevens op geen enkele manier meer informatie kunnen opleveren.
Vernietiging van de dossiers gebeurt door een erkend destructiebedrijf of dossiervernietigingsbedrijf.
51